You are on page 1of 2

[Type text

]
INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG, KUCHING

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG, KUCHING

BORANG SOAL SELIDIK

PENGALAMAN BERASAKAN SEKOLAH (PBS)

SEKOLAH KEBANGSAAN JALAN DESHON(SKJD)

KUMPULAN SASARAN: PELAJAR-PELAJAR TAHAP DUA

Sila tandakan ( / ) pada petak yang disediakan untuk setiap penyataan yang anda
persetujui.

1. Amat Setuju 2. Setuju 3.Tidak Setuju

No. Penyataan Skala
1 2 3
1. Kemudahan yang disediakan oleh pihak sekolah adalah
digunakan dengan sepenuhnya dan anda dapati bahawa
ia sangat berguna.
2. Guru-guru mengajar dengan kaedah pengajaran yang
senang difahami dan efektif
3. Guru-guru sering menggunakan kaedah pembelajaran
secara berkumpulan semasa p&p di dalam kelas
4. Murid-murid boleh faham dengan jelas apa yang sedang
diajar oleh guru-guru
5. Pelajar memperoleh pengetahuan baru dalam bidang
sukan semasa subjek Pendidikan Jasmani
6. Peralatan sukan yang disediakan oleh pihal sekolah
adalah lengkap dan boleh digunakan untuk beriadah
7. Guru menggalakkan murid-murid membaca dengan
menyediakan bahan bacaan dan membimbing pelajar
membaca di dalam kelas

Guru amat menitikberatkan ketidakfahaman pelajar dan memberi peluang untuk murid-murid bertanya di dalam kelas 9. menyusun kasut di rak kasut. Kemudahan ICT disediakan di sekitar sekolah bagi memupuk minat pelajar dan memudahkan p&p 12. buku-buku rujukkan serta bahan- bahan ilmiah adalah mencukupi 10.[Type text] INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BATU LINTANG. Lukisan mural mencantikkan lagu sekolah dan membangkitkan suasana yang tenang untuk belajar dengan selesa 14. Para pelajar dikehendaki berinteraksi dalam bahasa Inggeris sesame sendiri semasa subjek Bahasa Inggeris dan pada bulan bahasa Inggeris 11. KUCHING 8. Disiplin diri pelajar dapat dibentuk menerusi amalan- amalan seperti mengutip sampah. . Bahan-bahan bacaan. Sudut-sudut ilmiah disediakan bagi membantu pelajar meningkatkan lagi pengetahuan 13. Rakan-rakan sebaya memainkan peranan penting dalam membentuk diri pelajar. 15.