You are on page 1of 46

PRIJAVA KAZNENOG DJELA

KRIVOTVORENJA SLUBENE ISPRAVE


POINJENOG OD
SUTKINJE VESNE KUZMII
(sada sutkinje upanijskog suda u Splitu)
24. 2. 2010.

NITI NAKON 7 i pol GODINA EKANJA


OD MINISTARSTVA PRAVOSUA OBEANO
I NAVODNO POSLANO
OITOVANJE SUTKINJA JELII I KUZMII
JO UVIJEK NISAM DOBIO 1
(vidjeti str. 45-46)

12. srpnja 2017.


Ante Vrankovi, knjievnik Ministar pravosua RH
Domjanieva 15 dr. sc. Ivan imonovi
10380 Sveti Ivan Zelina Ministarstvo pravosua RH
Demanova 6
10 000 Zagreb

Potovani g. ministre,

sluaj poinjenja kaznenog djela krivotvorenja slubene isprave od strane tadanje sutkinje
Opinskog suda u Starom Gradu na Hvaru, a sadanje sutkinje upanijskog suda u Splitu Vesne
Kuzmii kojeg Vam u priloenoj Prijavi prijavljujem, a koji je bio jednim od brojnih razloga mojeg 55
dnevnog trajka glau ispred Opinskog suda u Starome Gradu na Hvaru moda Vam je ve poznat,
jer su o njemu u sklopu svojih izvjetaja o mojem trajku glau pisali nai najrenomiraniji tiskovni
mediji: Veernji list: 5. studenog 2009. (Prilog 1), 12. studenog 2009. (Prilog 3/b) i 5. prosinca
2009. (Prilog 5) - Slobodna Dalmacija: 6. studenog 2009. (Prilog 2 tekst je i na
Internetu!), 11. studenog 2009. (Prilog 3/a), 1. prosinca 2009. (Prilog 4), 12. prosinca 2009. (Prilog
6) i 22. prosinca 2009. (Prilog 9) - Prigorski glasnik: 18. prosinca 2009. (Prilog 7 i 8) - Jutarnji
list: 24., 25. i 26. prosinca 2009. (Prilog 10).

Naalost kazneno djelo sutkinje Vesne Kuzmii koje Vam ovdje prijavljujem bilo je tek jedan
nezakonit in u dugom slijedu slinih, po hrvatsko pravosue izrazito sramotnih zbivanja u postupku
br. R1-22/06 na Opinskom sudu u Starom Gradu na Hvaru (Prilozi 19-29), ime sam na koncu od
sutkinje Jadrenke Jelii uz asistenciju sutkinje Kuzmii na nezakonit nain, suprotno l. 3. Ope
deklaracije o ljudskim pravima lien sredstava za ivot, a to mi u konanici nije ostavilo druge
mogunosti osim oajnikog 55 dnevnog trajka glau ispred Opinskog suda u Starom Gradu. O
tome sam ve ranije detaljno informirao Dravno odvjetnitvo (Prilozi 35-38 i 39-44/a), nadlene
meunarodne (Prilog 31, 32, 44/b) i domae (Prilog 33) institucije, koje su na moje veliko 2
zadovoljstvo pokazale znatan interes za sluaj, te ih stoga namjeravam i nadalje informirati glede
razvoja situacije. Drim naime da je ovaj sluaj zbog svoje medijske eksponiranosti dobar lakmus
stanja pravne drave u Hrvatskoj i u tom smislu se nadam da ete i Vi priloiti svoj adekvatan obol,
osobito stoga to je Europska Unija, koju ja preko njezine Delegacije europske komisije u RH
izvjeujem o svojem iskustvu s otvorenom korumpiranou hrvatskoga pravosua, upravo nedavno,
10. veljae o. g. poruila Hrvatskoj da u ovo predpristupno doba od nas u u zadnjih mjeseci toliko
mnogo spominjanoj borbi protiv korupcije, oekuje i KONKRETNE REZULTATE.

Takvim, konkretnim rezultatima i u ovom sluaju kojeg Vama prijavljujem se nadam osobito
stoga to sam prole, 2009. godine napisao i na Vaeg kolegu g. ministra Bou Bikupia naslovio
knjigu dokumenata o korupciji u jednoj naoj velikoj krovnoj umjetnikoj udruzi od preko 1200
lanova, koju Vam aljem u prilogu, i taj je moj trud i hrabrost ba ovih dana ministar Bikupi
verificirao produenjem statusa samostalnog umjetnika za jo 6 godina (Prilog 45-46),

To me pak nadahnulo da i o sluaju koji je djelomino opisan u ovoj mojoj prijavi takoer
napiem knjigu Ogledni primjer korumpiranosti hrvatskoga sudstva, za koju se nadam da e biti
zainjena i Vaim konkretnim doprinosom u borbi protiv sudske korupcije u formi kaznenih djela
sutkinje Vesne Kuzmii, koja sam Vam, uzdajui se time u Vau osobnu pravinost i estitost, ovdje
prijavio.

U Svetom Ivanu Zelini, 24. veljae 2010.

Ante Vrankovi (v. r.)

U PRILOGU:
Prijava, 5 strana
Prilozi 1-44
Knjiga Afera plagijat otvoreni dossier s 35 izvornih dokumenata, 2009., 150 strana
Ante Vrankovi, knjievnik Ministar pravosua RH
Domjanieva 15 dr. sc. Ivan imonovi
10380 Sveti Ivan Zelina Ministarstvo pravosua RH
Demanova 6
10 000 Zagreb

Na znanje:
Ured Predsjednika RH
Odjel za predstavke, pritube i pomilovanja
Vaa klasa: 051-02/07-01/88
Va urbroj: 71-05.05/4-07-02

Delegacija Europske komisije u RH


Trg rtava faizma 6
10 000 Zagreb

Hrvatski helsinki odbor


Miramarska 11B
10 000 Zagreb

Amnesty International Hrvatske


Praka 2
10 000 Zagreb

Opinsko Dravno odvjetnitvo u Splitu


Gundulieva 29A
21 000 Split

PRIJAVA
DVOKRATNO POINJENOG KAZNENOG DJELA
KRIVOTVORENJA SLUBENE ISPRAVE (KZ l. 312)
POINJENOG DANA 14. PROSINCA 2007. OD STRANE
TADANJE PREDSJEDNICE OPINSKOG SUDA U STAROME GRADU NA HVARU
3
A SADANJE SUTKINJE UPANIJSKOG SUDA U SPLITU
VESNE KUZMII

Potovani gospodine ministre,

premda je u postupku na Opinskom sudu u Starom Gradu na Hvaru br. R1-22/06, kojim sam
od sutkinje Jadrenke Jelii na nezakonit nain lien sredstava za ivot poinjeno vie kaznenih djela,
od kojih sam ona iz 2006. ve prijavio Dravnom odvjetnitvu (Prilog 35-38), dok se ona iz prosinca
2007. i iz rujna 2009. to ovih dana spremam uiniti, ova prijava se ne odnosi na kaznena djela koja je
u navedenom postupku poinila sutkinja Jadranka Jelii, ve se iskljuivo odnosi na kazneno djelo
krivotvorenja slubene isprave koje je u istom postupku R1-22/06 dana 14. prosinca 2007. poinila
tadanja predsjednica Opinskog suda u Starome Gradu na Hvaru Vesna Kuzmii, svjesno neistinito
unijevi u svoje Rjeenje s navedenim nadnevkom neistinit podatak da sam ja u svojem Oitovanju i
izjavi u spis R1-22/06 od 24. studenog 2007. podnio zahtjev za izuzee od obavljanja sudake
dunosti suca Opinskog suda u Starom Gradu Jadranke Jelii, u izvanparninom predmetu R1-
22/06 (Prilog 23/a), iako ja u tom svojem dopisu / podnesku temeljem kojeg je sutkinja Kuzmii
donijela negativno rjeenje o izuzeu sutkinje Jelii (Prilog 23/a), te na koje mi je odmah i zabranila
albu (Prilog 24/c), taj zahtjev uope nisam podnio, i iako se ja istoj sutkinji - Vesni Kuzmii - nikada
u ivotu nisam obratio s nekim dopisom ili podneskom koji bi na nju bio naslovljen i/ili kojim bih ja bilo
to od nje traio.

PRISTUPNA NAPOMENA

Potovani gospodine ministre, ono to je ve na poetku potrebno pojasniti je da je


svojim krivotvorenjem slubene isprave koje Vam ovdje prijavljujem, tadanja predsjednica
Opinskog suda u Starome Gradu Vesna Kuzmii, kako se to vidi iz konteksta cijelog sluaja,
pokuala zatakati prethodne, koliko brojne, toliko i drastine nezakonite postupke sutkinje
svojega suda Jadranke Jelii, a dio kojih (one od 19. 9. 2006. i 5. 2. 2007.) sam dana 5.
veljae o. g. prijavio naem Dravnom odvjetnitvu (Prilozi 35-38), dok u s onima kasnijim,
iz prosinca 2007. i rujna 2009., isto uiniti tijekom narednih desetak dana.
Ukratko, rije je o sljedeem:

Sutkinja Jadranka Jelii je na roitu koje se dana 19. 9. 2006. od 11.30 sati nadalje
odravalo u mojoj kui u Ivan Dolcu:
- u vlastitom automobilu u kojem se dovezla na roite dovezla je i g. Daju, vjebenika
odvjetnika protustranke u tom sporu, odvjetnice Vrankovi Zorii (Prilog 13/b i Prilog 2/c,d), koja je,
inae, moja bioloka sestra
- nakon to se ve na poetku srozala na nivo ofera jedne od stranaka u sporu, srozala se i
na nivo sudskog graevinskog vjetaka (Prilog 14/i),
- izjavila da njoj stranke u tom postupku ne trebaju (sic! - Prilog 14/b, Prilog 19/e)
- izjavila da ja sebi previe dozvoljavam (Prilog 14/c),
- izjavila da je Sudu bilo pre skupo angairati geometra (Prilog 14/d), ime je protustranku u
sporu, moju bioloku sestru odvjetnicu Vrankovi Zorii, koja je, kako se iz kasnijeg Rjeenja same
sutkinje Jelii to jasno vidi (Prilog 29/a) zapravo bila ta koja je trebala snositi navedeni troak
izjednaila sa samim Sudom, to predstavlja najvei uope mogui stupanj korupcije i pristranosti,
koje su oboje naalost i inae tipine za rad sutkinje J. Jelii, o emu e (i u medijima) biti jo dosta
govora.
- izjavila da sada ona vidi da je sve ono to sam ja napisao na 17 strana i argumentirao s 37
dokumenata u svojem Oitovanju od 22. svibnja 2006., da sve to nije istina (sic!), da bi me
protustranka, odvjetnica Vrankovi Zorii radi toga mogla tuiti, i da bi mi u tom sluaju ona mogla
suditi, jer da ona sudi krivino (Prilog 14/f)!
- izjavila da sam ja daleko od vjere, a da ona ide u crkvu (Prilog 14/h)
- nekoliko puta me upitala da zato ja zapisujem njezine rijei (Prilog 14/g, Prilog 15/a, Prilog
15/c, usporediti i Prilog 13/d)
4
- kazala mi da je se ne tie to to ja zapisujem njezine rijei i da neka ja te svoje biljeke
poaljem Mesiu (Prilog 15/b)
- kada sam joj kazao da navedeno zapisujem kako bih se naknadno mogao pismeno oitovati
u spis, kazala mi je viui, da ona moje pismene dopise nee itati, nego da e mi dozvoliti da se
oitujem jedino usmeno (Prilog 15/c)!
- kada sam poeo itati rukopisni zapisnik s roita, kazala mi je da ona jako uri u Hvar, i da
neka se ja zato odmah potpiem na zapisnik (to sam u smislu svoje nazonosti na roitu, ali ne i
slaganja sa sadrajem zapisnika i uinio Prilog 15/d), i da e mi prijepis zapisnika biti poslan s
mogunou da se na njega oitujem (Prilog 15/d), to je kasnije u samom tom prijepisu zapisnika od
20. rujna i pismeno ponovila (Prilog 12/a).

No, kada sam ja, drei se tog njezina pismenog i usmenog obeanja da u se moi oitovati
na zapisnik s roita od 19. rujna 2006., svojim podneskom od 2. listopada 2006. (Prilozi 13-16),
zatraio od Jeliieve da ona u isti zapisnik unese sve gore navedene za to roite relevantne
injenice, a ijim unoenjem u zapisnik bi se tada stvorile vrste osnove za njezino izuzee iz daljnjeg
voenja tog postupka, sutkinja Jelii se u svojoj dopuni zapisnika od 19. rujna 2006. koju je izvrila
5. veljae 2007. (Prilog 17-18) u potpunosti ogluila na sva moja traenja iz podneska od 2. listopada
2006., te je u zapisnik s roita od 19. rujna 2006. dodala samo ono to je ona sama na istom roitu
19. rujna 2006. bila spominjala (Prilog 14/a i Prilog 15/e, usporediti i Prilog 30), a u zapisnik prepisan
20. rujna 2006. nije bila unijela (Prilog 11-12), a sada 5. veljae 2007. je to naknadno uinila (Prilog
17/a), premda je taj podatak kojeg je sada naknadno unijela, za cijeli sluaj (bio) posve irelevantan.

Mislim da nije teko razumjeti moje ogorenje tim perfidnim krivotvorenjem slubene isprave
od strane sutkinje Jadranke Jelii, koje je ona poinila u sporu o ijem je ishodu ovisila moja gola
fizika egzistencija, a to je Jeliieva znala iz mojeg opirnog Oitovanja (17 strana i 37 priloenih
dokumenata) s prvog roita u postupku, odranog dana 22. svibnja 2006. (Prilog 36/a), za kojeg mi
je Jeliieva izrijekom bila kazala da ga je cijelog proitala (Prilog 14/f). Obzirom da se sutkinja J.
Jelii ogluila na moje traenje da u skladu sa zakonom upotpuni zapisnik, te je iz toga postalo jasno
da mi ona, skrivajui se pritom iza svojeg sudakog imuniteta, namjerava i dalje initi zlo u sporu o
ishodu kojeg je znala da ovisi moja egzistencija, iz tih sam razloga, kada mi je dana 21. studenog
2007. uruen poziv Jeliieve na novo sudsko roite (Prilog 19/g), otiao razgovarati sa svojom
odvjetnicom gospoom Ivkom Dropui, kojoj sam izloio cijeli sluaj i pokazao joj svu relevantnu
dokumentaciju. Osobito sam joj se poalio da mi je sutkinja Jelii bahato kazala da moje biljeke
njezinih rijei i postupaka, koje sam zapisivao pred njom na samom roitu 19. rujna 2006. (temeljem
ega sam od nje 2. listopada 2006. zatraio da upotpuni zapisnik s istog roita, kako bih kasnije na
temelju takvog cjelovitog zapisnika svih relevantnih dogaaja s roita zatraio njezino izuzee)
poaljem (Predsjedniku) Mesiu! Gospoa Dropui je, uvi to, naas zastala, razmislila te mi je
kazala: Poaljite, da vidimo to e biti.

INJENINI OPIS
KAZNENOG DJELA KRIVOTVORENJA SLUBENE ISPRAVE (KZ l. 312)
POINJENOG OD SUTKINJE VESNE KUZMII
U NJEZINOM RJEENJU Br. 9-Su.1311/07 od 14. prosinca 2007.

Stoga sam to i uinio. Dana 24. studenog 2007. u 8.30 sati u jutro sam na adresu
Predsjednika Republike poslao dopis i popratne dokumente (Prilog 21) o krivotvorenju slubene
isprave od strane sutkinje Jadranke Jelii, objasnivi da to inim na prijedlog same sutkinje Jelii,
koja je time bahato htjela pokazati da njoj u njezinoj otvorenoj korumpiranosti ba nitko, pa ak ni
sam Predsjednik Republike nita ne moe.

Sat vremena kasnije, u 9.40 istoga dana 24. studenog 2007. (Prilog 20) na adresu Opinskog
suda u Starome Gradu poslao sam svoje Oitovanje i izjavu u spis R1-22/06 naslovljeno na sutkinju
Jadranku Jelii (Prilog 19/f1), u kojem sam je podsjetio na injenicu da je ona krivotvorila slubenu 5
ispravu - zapisnik s roita odranog 19. rujna 2006. i podrobno opisao nain na koji je to uinila
(Prilog 19/f2,c), te istakao da se ja, dok ona taj zapisnik ne upotpuni u skladu sa zakonom, Ustavom i
relevantnim meunarodnim konvencijama, neu osjeati dunim pristupiti na bilo koje daljnje roite
koje bi ona sazvala, sve dok ona u zapisnik s roita od 19. rujna 2006. ne unese navedene relevantne
injenice s tog roita kako sam to ve bio od nje bio pismeno zatraio 2. listopada 2006. (Prilog 13-
16), a koje injenice ona nikad nije negirala, iako je za to 5. veljae 2007. imala prilike (Prolog 17-18).
Sutkinji Jelii sam pojasnio da navedeno traim iz razloga kako bi se time - zbog njezine otvorene
pristranosti i korumpiranosti kad ona upotpuni zapisnik stvorile osnove za njezino izuzee iz daljnjeg
voenja istog postupka (Prilog 19/b). Na koncu sam istu sutkinju obavijestio da sam na njezin vlastiti
prijedlog s roita od 19. rujna 2006. o itavoj stvari obavijestio Predsjednika Republike g. Stjepana
Mesia (Prilog 19/d).

Svega nekoliko dana kasnije, 29. studenog 2007. iz Odjela za predstavke Ureda Predsjednika
Republike g. Stjepana Mesia primio sam na znanje dopis (Prilog 22), kojim sam obavijeten da je
predsjednik tog ureda g. Stanko Posavec preslik moje predstavke Predsjedniku Republike poslao
predsjednici Opinskog suda u Starome Gradu na Hvaru Vesni Kuzmii, te da je gospodin Posavec od
Kuzmiieve zatraio da se glede moje pritube Predsjedniku Republike na postupanje sutkinje Jelii
obrati izravno meni, a da kopiju tog svojeg dopisa poalje i njemu tj. Odjelu za predstavke, pritube i
pomilovanja Predsjednika Republike.

PRVA KRIVOTVORINA SUTKINJE VESNE KUZMII


U NJEZINOM RJEENJU Br. 9-Su.1311/07 od 14. prosinca 2007.

Ono to je tada uinila predsjednica Opinskog suda u Starom Gradu Vesna Kuzmii zacijelo
e u vremenu koje je pred nama postati jednim od bolje poznatih primjera ionako ve europski
glasovite korumpiranosti hrvatskoga sudstva. Naime, predsjednica suda Kuzmii mi je mjesec dana
kasnije, neposredno pred Boi 2007. poslala Rjeenje Br. 9-Su.1311/08 (Prilog 23-24) u kojem je
napisala sljedee: Odbija se zahtjev Ante Vrankovia, za izuzee od obavljanja sudake dunosti suca
Opinskog suda u Starom Gradu Jadranke Jelii, u izvanparninom predmetu R1-22/06. (Prilog
23/a), obrazlaui da je takvo rjeenje donijela temeljem mojeg Oitovanja i izjave u spis R1-22/06
(Prilog 23/b), u kojem sam se ja obratio raspravnom sucu Jadranki Jelii (Prilog 23/c) i, po
Kuzmiiki, navodno ak stavljajui istodobno zahtjev za njezino izuzee (Prilog 23/d).

No, ako se pogleda moje Oitovanje i izjava u spis R1-22/06 (Prilog 19-20) kopiju kojeg sam
poslao i na adresu Predsjednika Republike (Prilog 19/d, Prilog 21), vidi se da je taj navod sutkinje
Kuzmii (Prilog 23/d) kojim mi je ona neistinito podmetnula moj navodni zahtjev za izuzee sutkinje
Jelii, zapravo njezina svjesna, bezona krivotvorina slubene isprave tj. njezina vlastitog Rjeenja s
nadnevkom 14. prosinca 2007. (Prilog 23-24), u koje je neistinito unijela podatak da sam ja u svojem
Oitovanju i izjavi u spis R1-22/09 podnio zahtjev za izuzee sutkinje Jelii, iako ja to nisam uinio, a
to je vrlo lako vidjeti sravni li se navedena krivotvorina sutkinje Kuzmii (Prilog 23-24) s mojim
izvornikom Oitovanje i izjava u spis R1-22/06 (Prilog 19-20).

Najprije, ve iz same forme mojeg Oitovanja koje je naslovljeno na sutkinju Jelii (Prilog
19/f1) vidi se da se tu ne radi o mojem zahtjevu za izuzee Jeliieve, kako je Kuzmiieva to u
svojem Rjeenju perfidno neistinito navela (Prilog 23/c-d). Naime, ja sam u svojem Oitovanju
spomenuo l. 71-76 Zakona o parninom postupku (Prilog 19/b), iz ega se vidi da mi je sadraj tih
lanaka bio poznat, pa bi, da sam u svojem Oitovanju i izjavi u spis R1-22/06 doista stavljao zahtjev
za izuzee sutkinje Jelii kako je to Kuzmiieva u svojem Rjeenju neistinito ustvrdila, ja isti zahtjev
u skladu s tim lancima zakona koje sam izrijekom naveo (preciznije s l. 74. Zakona o parninom
postupku), adresirao na predsjednicu Opinskog suda u Starome Gradu Vesnu Kuzmii, a ne na
sutkinju Jelii, to sam ja, kako se to jasno vidi iz mojeg izvornika (Prilog 19/f1) zapravo uinio.

to se pak sadraja mojeg Oitovanja (Prilog 19) tie, vidi sa da niti tu nema nikakvog
zahtjeva za izuzee sutkinje Jelii, nego da sam u svojem Oitovanju ja zapravo sutkinju Jelii 6
obavijestio da dok ona u skladu s Opom deklaracijom o ljudskim pravima, Konvencijom za zatitu
ljudskih prava i temeljnih sloboda, Ustavom RH, i Kaznenim zakona RH ne upotpuni svoj zapisnik s
roita odranog 19. rujna 2006., ime e onda biti stvorene pravne osnove za njezino izuzee, ja se
neu osjeati dunim pristupiti na bilo koje daljnje roite u postupku R1-22/09, koje bi ona sazivala
(Prilog 19/b).

Ukratko, ja od sutkinje J. Jelii nisam traio da ona sama sebe izuzme iz daljnjeg voenja
spora R1-22/06, kako mi je to neistinito, zlobno podmetnula predsjednica Opinskog suda u Starom
gradu Vesna Kuzmii, nego sam opetovano (kao i 2. 10. 2006. Prilog 13-16) traio da Jeliieva u
skladu sa zakonom upotpuni zapisnik sa roita odranog 19. rujna 2006., kako bih ja, onda kada ona
to uini, temeljem tog cjelovitog zapisnika kojim bih dokazao Jeliikinu nekulturu, nesavjesnost i
bahatost (=krenja Kodeksa odvjetnike etike, l. 2, 3, 4, 5, 7, 8 i 9), te njezinu najbezoniju
pristranost i korumpiranost (=krenje Zakona o sudovima, l. 92) od nadlene predsjednice suda na
kojem ona radi (=Vesne Kuzmii) na temelju tog cjelovitog zapisnika argumentirano zatraio
Jeliikino izuzee iz daljnjeg voenja postupka R1-22/06.

DRUGA KRIVOTVORINA SUTKINJE VESNE KUZMII


U NJEZINOM RJEENJU Br. 9-Su.1311/07 od 14. prosinca 2007.

U istom svojem Rjeenju Br. 9-Su.1311/07 od 14. prosinca 2007. (Prilog 23-24), sutkinja
Vesna Kuzmii je poinila jo jedno kazneno djelo krivotvorenja slubene isprave, u to svoje Rjeenje
unijevi neistinit podatak da ja u svojem Oitovanju i izjavi u spis R1-22/06 nisam naveo nikakvog
konkretnog razloga koji bi izazvao sumnju u nepristranost uredujue sutkinje Jadranke Jelii (Prilog
24/b) iako sam ja naveo ak 6 takvih konkretnih razloga (Prilog 19/f2,c) istinitost kojih Jeliieva niti
5. veljae 2007 (Prilog 17-18), a niti u svojoj izjavi danoj Kuzmiievoj na njezin zahtjev (Prilog 23/e)
nije negirala, nego je jedini drsko tvrdila to da su njezina navedena neetina i nezakonita, sramotna
djela zapravo bila materijalno pravno pravedna (sic!!! Prilog 23/e a to e biti predmetom
posebne kaznene i disciplinske prijave, te odtetnoga zahtjeva). Od tih 6 konkretnih razloga koje sam
tada naveo, ovdje osobito istiem dva najextremnija dokaza Jeliikine pristranosti - 1) Jeliieva se
ve na poetku spora srozala na nivo ofera obinog odvjetnikog vjebenika odvjetnika jedne od
stranaka u sporu (moje protustranke odvjetnice Vrankovi Zorii, koja mi je uz Jeliikinu i
Kuzmiikinu pomo na nezakonit nain oduzela sredstva za ivot) i 6) kazala mi je da moja pismena
(sudska) oitovanja nee itati (Prilog 19/c), to oboje predstavlja krenja l. 2,3,4,5,7,8 i 9 Kodeksa
sudake etike i l. 92 Zakona o sudovima, tim vie to sutkinja Jadranka Jelii ni ovom prigodom (kao
u ostalom niti 5. 2. 2007- Prilog 17-18) istinitost niti jednog od 6 navoda iz mojeg oitovanja od 24.
studenog 2007. u svojoj izjavi Kuzmiievoj nije negirala (vidjeti Prilog 23/e i Prilog 24/d), nego je u
toj svojoj izjavi neistinito tvrdila da je krivotvoreni zapisnik kojeg je ona sastavila zapravo pravedan i
da je moje navoenje injenica s navedenog roita zapravo - blaenje ugleda i asti suca (sic! -
Prilog 24/d).

Dakle, obzirom da sam za oba sluaja krivotvorenja slubene isprave - Rjeenja Br. 9-
Su.1311/07 od 14. prosinca 2007. - u koju je sutkinja Vesna Kuzmii unijela dva neistinita podatka
nastojei time zatakati brojne nezakonitosti u radu sutkinje svojeg suda J. Jelii ovdje priloio
nepobitne dokaze o poinjenju istih kaznenih djela, jasno je da je tadanja predsjednica Opinskog
suda u Starom Gradu a sadanja sutkinja upanijskog suda u Splitu dana 14. prosinca 2007. poinila
djelo krivotvorenja slubene isprave, djelo koje je opisano i kanjivo po l. 312. st. 1. Kaznenog
zakona jer je, kako je ovdje izloeno i dokazano, u slubenu ispravu unijela dva neistinita podatka, i
jer je svojim potpisom i slubenim peatom ovjerila takvu, od svoje strane svjesno krivotvorenu
ispravu (Prilog 23-24), presliku koje je, s krajnje bezonom drskou, ak poslala Uredu Predsjednika
Mesia (Prilog 22)!

Stoga, obzirom da je dana 14. prosinca 2007. tada predsjednica Opinskog suda u Starome
Gradu na Hvaru, a sada sutkinja upanijskog suda u Splitu Vesna Kuzmii dvokratno poinila kazneno
djelo krivotvorenja slubene isprave (KZ, l. 312) ime je na nezakonit nain, prekrivi uzgred i l.
71. ZPP-a pogodovala ne samo sutkinji svojega suda Jadranki Jelii, nego i jednoj od stranaka u
7
postupku na Opinskom sudu u Starom Gradu na Hvaru br. R1-22/06 odvjetnici Diani Vrankovi
Zorii na nain da nije onemoguila sutkinju Jelii da i dalje karikaturalno pristrano postupa u korist
odvjetnice Vrankovi Zorii, iako je time ista drugoj stranci u sporu (podnositelju ove prijave) svjesno
nastojala oduzeti, te na koncu neljudski i nezakonito javno oduzela sredstva za ivot, sutkinja Vesna
Kuzmii je time prekrila l. 4, 5, 7, 8 i 9 Kodeksa sudake etike, te l. 92. Zakona o sudovima.

Iz tog razloga od Vas g. ministre, kao ovlatenog podnositelja zahtjeva za pokretanje


stegovnog postupka protiv sutkinje Vesne Kuzmii traim da u skladu sa zakonom i propisima u
najkraem vremenu podnesete navedeni zahtjev, te da svojim autoritetom utjeete na to da isti
postupak im prije bude stvarno i pokrenut prije negoli u prosincu ove godine cijeli sluaj ode u
zastaru, kako na taj nain ne bi uz Va blagoslov postao novi nepobitni egzemplar ve europski
glasovite korumpiranosti hrvatskoga pravosua tj. sudstva. U tom smislu Vas molim da od nadlenih
zatraite da zbog svojih drskih dvaju kaznenih djela i tete koje je njima nanijela hrvatskom pravosuu
i ugledu RH u cjelini, sutkinja Vesna Kuzmii u razumnom roku bude pravino strogo kanjena.

S potovanjem podnositelj prijave

Ante Vrankovi (v. r.)

U Svetom Ivanu Zelini, 24. veljae 2010.

U privitku:

Pismo g. ministru imonoviu


Prilozi 1-46
Knjiga Afera plagijat otvoreni dossier s 35 izvornih dokumenata, 2009.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Povratnica koja dokazuje primitak ove prijave u Ministarstvu pravosua

44
45
46

Odgovor na ovo traenje nikada nisam dobio.


Ante Vrankovi, 12. srpnja 2017.

You might also like