You are on page 1of 1

Symbolic Stars

by EB
Day Branch Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai
General Zi You Wu Mao Zi You Wu Mao Zi You Wu Mao
Jian Xing
Talent/Artist Chen Chou Xu Wei Chen Chou Xu Wei Chen Chou Xu Wei
Hua Gai
Travel Yin Hai Shen Si Yin Hai Shen Si Yin Hai Shen Si
Yi Ma
Accident/disaster Si Yin Hai Shen Si Yin Hai Shen Si Yin Hai Shen
Jie Sha
Legal mobster Hai Shen Si Yin Hai Shen Si Yin Hai Shen Si Yin
Wang Shen
Peach Blossom You Wu Mao Zi You Wu Mao Zi You Wu Mao Zi
Xian Chi Tao Hua
Funeral gate Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou
Mourning
Hermit loner Yin Yin Si Si Si Shen Shen Shen Hai Hai Hai Yin
Gu Chen
Loner wife Xu Xu Chou Chou Chou Chen Chen Chen Wei Wei Wei Xu
Gua Su
Legal entanglement Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou
Accident/surgery Xu Yu Shen Wei Wu Si Chen Mao Yin Chou Zi Hai
Month Branch Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai
Heaven Nobleman JI GENG DING Shen REN XIN XIN JIA GUI Yin BING YI
Tian De Gui Ren
Month Nobleman REN GENG BING JIA REN GENG BING JIA REN GENG BING JIA
Yue De Gui Ren
Bloody Knife Wu Xu Zi Chou Wei Yin Shen Mao You Chen Xu Si Hai
Year Branch Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai
Funeral gate Yin Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou
Mourning
Quarrel/dispute Mao Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin
Backstabbing Chen Si Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao
bickering
Monetary losses Wu Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si
Mentor/promotion Wei Shen You Xu Hai Zi Chou Yin Mao Chen Si Wu
Celebration Mao Yin Chou Zi Hai Xu You Shen Wei Wu Si Chen
promotion
Accident surgery Xu You Shen Wei Wu Si Chen Mao Yin Chou Zi Hai
Enterprising Zi You Wu Mao Zi You Wu Mao Zi You Wu Mao
Financier
Peach Blossom You Wu Mao Zi You Wu Mao Zi You Wu Mao Zi