REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.04/01
din 04 iulie 2017

„Cu privire la modificarea deciziei Consiliului Raional
nr.07/02 din 09.12.2016 cu privire la aprobarea în lectura a doua
a bugetului raional pentru anul 2017”

În temeiul art. 81, punctul 6 din Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006, privind
administraţia publică locală; art. 61, punctul (2) din Legea Republicii Moldova
nr.181 din 25.07.2014, finanţelor publice și responsabilității bugetar-fiscale,
capitolul X, art 544 din Setul metodologic privind elaborarea, aprobarea și
modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.209 din
24.12.2015,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se modifică decizia Consiliului raional nr.07/02 din 09.12.2016 cu privire la
aprobarea în lectura a doua a bugetului raional pentru anul 2017 după cum
urmează:
- anexa nr.10 Programul lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor
publice pentru anul 2017 se completează cu 7286,1 mii lei și se substituie
cu anexa nr. 10 la prezenta decizie;
-în anexa nr.11 Susținerea activității instituțiilor medico-sanitare publice
pentru anul 2017 rândul unu al punctului 1.4, cifra „351.0” se substituie cu
cifra „125,0” și se completează cu textul „CS Recea – 80.0 mii lei și OMF
Pîrjota – 146,0 mii lei”;
2. Executarea deciziei, se pune în sarcina Direcţiei Finanţe, şef dna Aculina
Tăbîrţa;
3. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative
de specialitate pentru activităţi economico – financiare şi comerţ, preşedinte
S.Tulicii.

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional V.Colin
Secretar al Consiliului raional Rodica Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal,
Aparatul preşedintelui raionului A.Petraşescu
șef, DF A.Tăbîrță
șef, SCGCD I.Costețchi
contabil șef, Aparatul președintelui raionului O.Zubcova