REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.04/02
din 04 iulie 2017

„Cu privire la modificarea bugetului raional
pentru anul 2017”

În temeiul art.43 punctul 1 (b), din Legea Republicii Moldova nr.436 din 28.12.2006,
privind administraţia publică locală, art.18 (2), art.26 (3) al Legii nr.397-XV din
16.10.2003, privind finanţele publice locale, art.16 al Legii nr.181 din 25.07.2014 finanţelor
publice şi responsabilităţii bugetar- fiscale, cap.X pct.10.1 lit.a), b), pct.10.2 lit.a) Ordinului
Ministrului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015, ținând cont de demersurile instituţiilor a
Consiliului raional,
Consiliul raional DECIDE:

1. Se majorează planul de venituri “Transferuri curente primite cu destinație specială
între instituțiile bugetelor locale de nivelul II și instituțiile bugetelor locale de
nivelul I în cadrul unei unități administrativ-teritoriale” în sumă de 4938 lei la
liceul teoretic “C. Popovici” Nihoreni, primite de la primăria s. Nihoreni, (K6 –
193410);
2. Din contul majorării planului de venituri al liceului teoretic “C. Popovici”
Nihoreni se majorează planul de cheltuieli în sumă de 4938 lei, (K6 - 337110)
pentru “Procurarea materialelor de construcție”;
3. Se majorează planul de venituri “Încasări de la prestarea serviciilor cu plată” la
tabăra de odihnă Vulturaș în sumă de 594 500 lei (K6-142310).
4. Din contul majorării planului de venituri al taberei de odihnă “Vulturaș” se
majorează planul de cheltuieli 594 500 lei, conform demersului la nivel de K6.
5. Executarea deciziei, se pune în sarcina Direcţiei Finanţe, şef dna Aculina Tăbîrţa;
6. Controlul executării asupra deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru activităţi economico – financiare şi comerţ, preşedinte
S.Tulicii.

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional V.Colin
Secretar al Consiliului raional R. Postolachi
Contrasemnat:
Specialist principal,
Aparatul preşedintelui raionului A.Petraşescu
Șef Direcția Finanțe A. Tăbîrța