REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.04/03
din 04 iulie 2017

Cu privire la modificarea Deciziei nr.01/03 din 17.02.2017 „cu privire
la alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2017”

În temeiul art. 81, punctul 6 din Legea nr. 436 – XVI din 28.12.2006, privind
administraţia publică locală; art. 3, punctul (2) din Legea Republicii Moldova
nr.397 – XV din 16.10.2003, privind finanţele publice locale, cap. X din Setul
Metodologic aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor RM nr.209 din
24.12.2015,
Consiliul raional, DECIDE:
1. Se modifică decizia Consiliului raional nr.01/03 din 17.02.2017 cu privire la
alocarea mijloacelor financiare pentru anul 2017:
- punctul 3, cifra “1962.82 ” se substituie cu cifra “1932,924” şi anexa 1 se
substituie cu anexa nr. 1 la prezenta decizie;
- punctul 4, cifra “1859,04 ” se substituie cu cifra “1850,872” şi anexale 2și
3 se substituie cu anexele nr. 2 și 3 la prezenta decizie;
- punctul 5, cifra ”60,0” se substituie cu cifra “34.08”și se completează cu
textul:
procurarea materialelor didactice - 6,0 mii lei,
procurarea materialelor de construcție - 28,08 mii lei;
2. Se desemnează responsabil de executarea deciziei, Direcţia Finanţe, şef dna
Aculina Tăbîrţa;
3. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative
de specialitate pentru activităţi economico – financiare şi comerţ, preşedinte
S.Tulicii.
Preşedinte al şedinţei Consiliului raional V.Colin
Secretar al Consiliului raional Rodica Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal,
Aparatul preşedintelui raionului A.Petraşescu
Șef Direcția Finanțe A. Tăbîrța