REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr. 04/04
din 04 iulie 2017

”Сu privire la alocarea
mijloacelor financiare
pentru anul 2017”
În temeiul art.43 alineatul (1), lit. b), din Legea Republicii Moldova nr.436 din
28.12.2006, privind administraţia publică locală, art.18 (2), art.26 (3) al Legii
nr.397-XV din 16.10.2003, privind finanţele publice locale, art.16 al Legii nr.181
din 25.07.2014 finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, cap.X
pct.10.1 lit. a) ,b) Ordinului Ministrului Finanţelor nr.209 din 24.12.2015, Setul
metodologic,
Consiliul raional DECIDE:
1.Se alocă mijloace financiare din soldul mijloacelor disponibile a bugetului
raional la situația din 01.01.2017 pentru:
- IMSP CS Vasileuți, pentru procurarea materialelor și dispozitivelor
medicale în sumă de 26,8 mii lei, (K6 – 254000);
- primăria s. Sturzeni, pentru reparația rețelei de canalizare la grădiniță – 35,0
mii lei (K6 - 293120);
- servicii de elaborare și depunere a notei conceptuale pentru dezvoltarea
infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței regionale en-gros și a
spațiilor destinate activităților non-agricole în raionul Rîșcani – 30,0 mii lei
(K6 -319240),
- reparația curentă a rampelor clădirii administrative – 8,5 mii lei (K6 -
222500);
- lucrări de reparație în IMSP „CS Rîșcani„ - 395.4 mii lei (K6-254000);
- lucrări de reparație în centrul multifuncțional „Renaștere” – 88,8 mii lei
(K6 - 311120);
- procurarea mașinii de spălat veselă la tabăra de odihnă „Vulturaș„ -39,8 mii
lei (K6-314110)
2. Se alocă mijloace financiare din soldul mijloacelor disponibile a bugetului
raional la situația din 01.01.2017, componenta “taxa pentru folosirea
drumurilor”, nevalorificată în anul 2016, pentru primăria Grinăuți, reparația
drumului spre grădiniță (K6 - 222500) – 50,0 mii lei;
3. Se alocă mijloace financiare din soldul transferurilor speciale neexecutate
în anul 2016 în sumă de 549,2 mii lei, anexa nr.1;
4. Se alocă mijloace financiare din componenta raională a transferurilor
categoriale pentru anul 2017 în sumă de 1223,6 mii lei, anexa nr.2;
5.Se alocă din fondul de rezervă al Consiliului raional ajutor material unic
domnului Andrian Cucereavîi, originar din satul Răcăria în sumă de 25 mii
lei și doamnei Tamara Covali din aceeași localitate 20 mii lei (K6-272600)
6. Executarea deciziei, se pune în sarcina Direcției Finanțe, șef dna Aculina
Tăbîrța;
7.Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru activităţi economico – financiare şi comerţ, preşedinte,
S. Tulicii.

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional V.Colin
Secretar al Consiliului raional R. Postolachi
Contrasemnat:
Specialist principal
Aparatul preşedintelui raionului A Petraşescu
Șef Direcția Finanțe A. Tăbîrța
Contabil șef O.Zubcova
Șef DÎTS V.Dandara