REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr. 04/05
din 04 iulie 2017

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind numirea
în funcţie pe bază de concurs a șefilor instituţiilor medico-sanitare publice
centre de sănătate din raion și anunțarea concursului
pentru funcția vacantă de șef al IMSP „Centrul de sănătate Corlăteni”

În temeiul art. 43 p. 1 al Legii R. Moldova nr. 436-XIV din
28.12.2006 prinvd administrația publică locală, în conformitate cu prevederile art.
56 din Codul muncii al Republicii Moldova, Legii ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII
din 28 martie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.34,
art.373), cu modificările şi completările ulterioare, Codului civil al Republicii
Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2002, nr.82-86, art.661), cu modificările şi completările ulterioare, altor acte
normative în vigoare, Regulamentului privind numirea în funcţie pe bază de
concurs a conducătorilor instituţiilor medico-sanitare publice şi a Contractului-tip
de management al instituţiei, aprobat prin Hotărârea guvernului Nr. 1016 din
01.09.2016, Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Instituţiei
Medico-Sanitare Publice Centrul de Sănătate aprobat prin ordinul Ministerului
Sănătății Nr. 1086 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea Regulamentelor-cadru
de organizare și funcționare ale prestatorilor de servicii de sănătate și în legătură cu
expirarea termenului de valabilitate a contractului de management al instituției cu
domnul A.Cazacu, șef, IMSP CS Corlăteni și demersul nr.23 din 12 mai 2017 al
IMSP CS Corlăteni, șef, domnul A.Cazacu,
Consiliul raional DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul privind numirea în funcţie pe bază de concurs a
șefilor instituţiilor medico-sanitare publice, centre de sănătate din raion ( anexa
nr. 1).
2. Se declară vacantă funcția de șef al IMSP „Centrul de sănătate Corlăteni”
și șe anunță concurs de selecție la această funcție.
3. Se aprobă Comisia pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru
ocuparea funcţiei vacante de șef al instituţiei medico-sanitare publice, centru de
sănătate din raion (anexa nr. 2)
4. Se deleagă dreptul de a semna contractul de management al instituției
președintelui raionului, domnului Iurie Urzică.
5. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii, specialistul
principal resurse umane, domnul A.Zaincicovschi.
6. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultativă de
specialitate pentru activități social – culturale, învăţământ, protecţie socială,
sănătate publică, muncă şi drept. ( dnul M. Cherdivară).
Preşedinte al şedinţei V.Colin
Secretar al Consiliului Raional R. Postolachi

Contrasemnat:
Vicepreședinte al raionului Galina Zamurdac
Serviciul resurse Umane Anatolie Zaincicovschi
Serviciul juridic Anatolie Petrașescu
șef IMSP CS Corlăteni A.Cazacu
Anexa nr. 2
la decizia Consiliului Raional
nr. 04 /05 din 04 iulie 2017

Comisia
pentru organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei
vacante de șef al instituţiei medico-sanitare publice, centru de sănătate

Urzică Iurie – preşedinte, Președintele raionului;
Zaincicovschi Anatolie– secretar – specialist principal Serviciul Resurse Umane;
membri:
_____________________reprezentant al sindicatului colectivului de muncă
Baciu Anatolie, primarul satului Corlăteni;
Manole Vergil, directorul Centrului Sănătate Publică;
______________, reprezentantul CNAM;
Cherdivară Mircea, președintele comisiei consultative de specialitate în
probleme social-culturale, învățământ, rotecție socială, sănătate publică, muncă și
drept;

Secretar al Consiliului Raional R. Postolachi