REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr .04/06
din 04 iulie 2017

Cu privire la delegarea peste hotare

În baza invitaţiei oficiale a Consiliului raional Kalinovka, Ucraina nr. 01-18-
74-104 din 16.05.2017, în conformitate cu Legea nr. 436, art. 43 alin.(1) privind
administraţia publică locală din 28.12.2006, cu p. 9, 15, 19. 22, 24 din
Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova,
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012 şi cu decizia Consiliului
raional nr.08/05 din 17 septembrie 2015 ”Cu privire la încredinţarea unor atribuţii
preşedintelui raionului”,
Consiliul Raional Decide:

1. Se ia act de Raportul de delegare. (anexa 1)
2. Se aprobă dispoziţiile:
- nr. 25 din 19.05.2017 „Cu privire la delegarea dlui Iurie Urzică,
Igor Frecăuțan, Alexandru Crigan la Ucraina”, care a avut loc la 20
– 21 mai 2017 cu scop de serviciu.
- Nr. 34 din 21.06.2017 „Cu privire la delegarea la Botoșani,
România”, care a avut loc la 22 iunie 2017 în scop de serviciu.

3. Se deleagă dna Galina Zamurdac, vicepreședinte al raionului și Alexandru
Crigan, auditor intern la Botoșani, România pe data de ___ iulie 2017 în
scop de serviciu.
4. Contabilitatea aparatului președintelui va achita cheltuielile conform
legislației în vigoare.
5. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii domnul A.
Zaincicovschi, specialist principal Aparatul Președintelui.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ.

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional V.Colin

Secretar al Consiliului raional R. Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal Serviciul Juridic Anatolie Petrașescu
Specialist principal Serviciul RU Anatolie Zaincicovschi