REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

Decizia nr.04/07
din 04 iulie 2017
Cu privire la transmiterea
terenului pentru construcție

În temeiul art.43 alin (1) lit. c) art.77 al.2 din Legea nr.436-XV din 28.12.2006
privind administrația publică locală, art.4 alin (2) lit.a) din Legea 435-XVI din
28.12.2006 privind descentralizarea administrativă, art.8 al.(3) din Legea nr. 523 din
16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, art.443
din Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107 din 06.06.2002, art.7, art.10 din Legea
nr.354 din 28.10.2004 Cu privire la formarea bunurilor imobile, Regulamentului cu
privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr.901 din 31.12.2015, demersul nr. 6040 din 13.06.2017 al Inspectoratului
de Poliție Rîșcani,
Consiliul raional Rîșcani DECIDE:
1. Se transmite în folosință, Inspectoratului General de Poliție, Inspectoratului de
poliție Rîșcani, în baza contractului de superficiu, bunul (teren pentru construcții) cu
suprafața de 0,15 ha, cu nr. cadastral 7101105194, amplasat în or. Rîșcani,
str.Testemițeanu, 6a, cu prețul normativ de 193765,06 lei, în scopul construcției unui nou
sediu al sectorului de poliție nr. 1, or. Rîșcani.
2. Se împuternicește Președintele raionului, dl.Urzică Iurie să semneze contractul
de superficiu pe termen de 3 ani privind transmiterea terenului în folosință
Inspectoratului de poliție Rîșcani.
3. Se instituie comisia de primire-predare a bunului în componența:
1) Tcaci Zinaida, vicepreședinte al raionului, președinte al comisiei
2) Zubcova Olga, contabil șef, Aparatul președintelui raionului
3) Borș Atena, specialist principal, Serviciul cadastru, secretar al comisiei
4) Chilaru Oleg, șef, comisar șef
5) Jalbă Marina, contabil, Inspectoratul de poliție Rîșcani.
6) Petrașescu Anatolie, specialist principal, Aparatul președintelui
raionului
7) Astafiev Vladimir, consilier raional
4. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii vicepreședintele
raionului, doamna Tcaci Zinaida.
5. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru agricultură, industrie, transport, protecţia mediului şi amenajarea
teritoriului.

Președinte al ședinței Consiliul raional V.Colin
Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI
Contrasemnat, specialist principal al S.J. A. PETRAȘESCU
Vicepreședinte al raionului Z.TCACI