REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

D E C I Z I E nr. 04/08
din 04 iulie 2017
Cu privire la fondarea
Întreprinderii Municipale „ ”

În conformitate cu prevederile art.43 al.1 lit.i) și p), și art.77 al.2 al Legii privind
administraţia publică locală nr.436-XVI din 28.XII.2006, Codul Civil al Republicii Moldova
nr. 1107-XV din 06.06.2002, Legii nr.220 din 19.10.2007, Hotărîrii Guvernului nr.387 din
06.06.1994 cu privire la aprobarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale, şi
Hotărîrii Guvernului nr.901 din 31.12.2015 “ Despre aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de transmitere a bunurilor proprietate publică”,

Consiliul raional DECIDE:

1.Se fondează Întreprinderea Municipală „ ” (în continuare Î.M. ) .
2.Se aprobă Statutul IM „ (anexa nr. 1)
3.Se aprobă fondul statutar al Î.M. „ ” în sumă de 157115,00 lei. (anexa 2)
4. Se aprobă statele de personal ale Î.M. ,, (anexa 3)
5. Se împuternicește Președintele raionului Rîșcani, dl.Urzică Iurie, să numească în funcție
directorul Î.M., să semneze contractul de management cu directorul.
6. Se împuternicește directorul Î.M. ,, să înregistreze Î.M. la Camera Înregistrării de Stat,
și la toate organele abilitate.
7. Se transmit în gestiune Î.M. ,, bunuri materiale în valoare de 14277,48 lei. (anexa 4)
8. Se instituie comisia de transmitere a bunurilor materiale în următoarea componenţă:
preşedintele comisiei - Tcaci Zinaida – Vicepreşedinte al raionului,
membri: - Colin Valentina - consilier raional,
- Zubcova Olga – contabil - șef, Aparatul Președintelui,
- Petraşescu Anatolie – Specialist principal, Aparatul Preşedintelui
- - directorul Î.M. ,,
- Opalco Lilia - șef Seviciul Auxiliar
- - contabil la Î.M. ,,
9. Responsabil de executarea prezentei decizii, este dl. Urzică Iurie – Preşedintele raionului.
10. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate
pentru activităţi economico – financiare şi comerţ, preşedinte, S. Tulicii.

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional V.Colin
Secretar al Consiliului raional R. Postolachi
Contrasemnat:
Specialist principal Aparatul preşedintelui raionului A Petraşescu
Vicepreședinte al raionului Z.Tcaci