REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РЫШКАНСКИЙ РАЙОННЫЙ
RÎŞCANI СОВЕТ

DECIZIE nr. 04/09
din 04 iulie 2017

”Cu privire la organizarea și funcționarea Centrului de suport
al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator”

În conformitate cu art. 43 al.(1) lit.i) , j 1) și r) din Legea nr.436 din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, cu Legea 397 din 16.10.2003
privind Finanţele Publice Locale, cu Legea asistenței sociale nr. 547 din 25
decembrie 2013, cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 320 din 28.04.2017 Cu
privire la Centrul de suport al tratamentului pacienților cu TB în condiții de
ambulator, ținând cont de prevederile “Programului raional de Control al
tuberculozei pentru anii 2017-2020”, aprobat prin decizia Consiliului raional
Rîșcani nr.02/04. din 14 martie 2017 și ale Regulamentului de activitate al IMSP
Spitalul raional Rîșcani, aprobat prin decizia Consiliului raional Rîșcani nr.08/04
din 29.12.2010, în scopul sporirii accesibilității la servicii de calitate medico-
sociale pentru pacienții cu tuberculoză, aderenței la tratament pentru pacienții cu
tuberculoză și realizarea măsurilor de prevenire a răspândirii epidemiei de
tuberculoză,
Consiliul Raional Decide:

1. Se acceptă instituirea Centrului de suport al tratamentului pacienților cu TB în
condiții de ambulator în cadrul IMSP Spitalul raional Rîșcani atașat serviciului de
ftiziopneumologie conform prevederilor contractuale.
2. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Centrului de suport
al tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator din IMSP Spitalul
raional Rîșcani (Anexa. 1).
4. Cheltuielile pentru organizrea și funcționarea Centrului de suport al
tratamentului pacienților cu TB în condiții de ambulator din Rîșcani vor fi
asigurate din contul Grantului Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica
Moldova, finanțat de către Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei
și Malariei, 2015-2017 conform contractului nr. 097/TB-SERV/2017 precum și din
alte mijloace provenite din donații, granturi și alte surse, conform legislației.
5. Se deleagă dreptul de a semna contractul nr. 097/TB-SERV/2017 precum și a
monitoriza activitatea Centrului domnului Gh.Roșu, director IMSP Spitalul raional
Rîșcani.
6. Se aprobă statul de personal pentru perioada activității Centrului ( anexa 2)
7. Se desemnează responsabil de realizarea deciziei directorul IMSP Spitalul
raional Rîșcani, dl Gh.Roșu.
8. Controlul asupra realizării prezentei deciziei, se pune pe sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activități social-culturale, învățământ, protecție
socială, sănătate publică, muncă, administrație publică și drept.

Preşedintele al şedinţei Consiliului Raional V.Colin
Secretar al Consiliului Raional R. Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal, A. Petraşecu
Aparatul preşedintelui raionului
Vicepreședinte G.Zamurdac
Șef IMSP CS Rîșcani N.Ursu
Director Centrul de Sănătate Publică V.Manole
șef DASPF M.Turea
Șef DÎTS V.Dandara