REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr.04/11
din 04 iulie 2017

“Cu privire la instituirea
Centrului de plasament pentru persoane vârstnice
şi persoane cu dizabilităţi ”Empatie” Rîșcani

În conformitate cu art.43 alineatul (1) lit.a), i) și r) din Legea nr. 436 din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, Hotărârii Guvernului nr 506 din
11.05.2006.”Privind aprobarea normelor naturale pentru întreţinerea persoanelor
cazate în instituţiile sociale ”, şi Hotărârea Guvernului nr. 520 din 15.05.2006 „Privind
aprobarea normelor de cheltuieli în bani pentru întreţinerea persoanelor cazate în
instituţiile sociale” , Legea cu privire la asistenţă socială nr. 547-XV din 25.12.2003,
Legii cu privire la serviciile sociale nr. 123 din 18.01. 2010, Legea cu privire la
acreditare a prestațiilor de servicii sociale nr.129 din 8.06.2012 şi Hotărârea
Guvernului Nr. 323 din 30.05.2013, cu privire la aprobarea Regulamentului-
cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului de plasament pentru persoane
vârstnice şi a Standardelor minimede calitate, şi Hotărârea Guvernului 1500 din
31.12.2004 pentru aprobarea Regulamentului-tip cu privire la funcţionarea azilului
pentru persoane în vîrstă şi persoane cu dizabilităţi,

Consiliul Raional DECIDE:

1. Se instituie Centrul de plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu
dizabilităţi ”Empatie”, Rîşcani de la 01 iunie 2018.

2.Se aprobă:
1)Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului de plasament
pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi ”Empatie”, Rîşcani
(anexa nr. 1);
2). Standardele minime de calitate a serviciilor prestate în cadrul Centrului
de plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi
”Empatie” Rîşcani ( anexa nr. 2);
3). Statele de personal ale Centrului de plasament pentru persoane vârstnice
şi persoane cu dizabilităţi ”Empatie” Rîşcani (anexa nr.3).
3. Direcţia Finanţe va asigura finanțarea instituţiei în conformitate cu
prevederile legale.
4. Cheltuielile ce ţin de organizarea şi funcţionarea Centrului de plasament
pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi ”Empatie” vor fi
suportate din contul bugetului raional, precum şi din alte mijloace
provenite din donaţii, granturi şi alte surse, conform legislaţiei.
5. Se desemnează responsabil de organizarea, funcţionarea şi monitorizarea
Centrului de plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi
”Empatie” DASPF Rîşcani, șef doamna M.Turea.
6. Se desemnează responsabil de realizarea deciziei Vicepreşedintele raionului
în problemele sociale, doamna Galina Zamurdac.
7. Controlul executării prezentei Decizii se pune în sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activităţi socio-culturale , învăţământ ,
protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept.

Preşedintele al şedinţei
Consiliului Raional V.Colin
Secretar al
Consiliului Raional R. Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal,
Aparatul preşedintelui raionului A. Petraşescu

Şef DASPF M. Turea

Vicepreşedinte G. Zamurdac

Şef DF A. Tăbîrţă
Anexa 1 la decizia
nr.04/11 din 04 iulie 2017
REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Centrului
de plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi „Empatie”

I. Dispoziţii generale
1. Centrul de plasament pentru persoane vârstnice (în continuare – Centrul )
reprezintă o instituţie socială de plasament pentru persoane vârstnice şi persoane
adulte cu dizabilităţi, care prestează servicii socio-medicale.
2. Fondator - Consiliul Raional Rîşcani
3. Centrul reprezintă o instituţie publică, se află pe adresa r. Rîşcani, s.
Corlateni, str. Eternităţii,58.
4. Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul Regulament,
Standardele minime de calitate, prevederile legislaţiei în vigoare şi dispoziţiile
autorităţii administraţiei publice raionale.
5. Centrul are o capacitate de maximum 50 de paturi.
6. Activitatea Centrului este coordonată de către fondator în colaborare cu
direcția Asistență Socială și Protecție a Familie.
7. Centrul are statut de persoană juridică, dispune de patrimoniu distinct, cont
trezorerial/bancar, ştampilă, sigiliu. Structura organizatorică şi statele de personal
sunt aprobate, conform legislaţiei, de către fondator.
8. Centrul este amenajat conform Standardelor minime de calitate, în
corespundere cu scopul şi obiectivele sale, particularităţile şi necesităţile speciale
ale beneficiarilor, asigurându-le un mediu favorabil de trai şi reabilitare.
9. În sensul prezentului Regulament, noţiunile utilizate mai jos semnifică
următoarele:
beneficiari ai Centrului – cetăţenii Republicii Moldova şi străinii specificaţi
la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea
străinilor în Republica Moldova, care au atins vârsta standard de pensionare şi
persoane adulte cu dizabilități care, din cauza unor circumstanţe de natură fizică
sau socială, au o capacitate scăzută de autodeservire, necesită supraveghere,
asistare şi îngrijire specializată;
persoane vârstnice – persoane care au atins vîrsta standard de pensionare
conform prevederilor legislaţiei;
persoană cu dizabilități (invalid) - persoana care şi-a pierdut capacitatea de
muncă din cauza unei boli obişnuite, unui accident de muncă sau unei boli
profesionale, fapt, confirmat de către Consiliul de Expertiză Medicală a Vitalităţii,
prin stabilirea gradului de disabilitate (invaliditate) gr. sever-I, accentuat-II,
mediu-III.
plasament temporar – perioadă de plasament al persoanei vârstnice și a
persoanleor cu dizabilități în cadrul Centrului, cu o durată de până la şase luni de
zile, în scopul depăşirii situaţiei de dificultate în care se află. Plasamentul se
realizează în baza evaluării necesităţilor, obiectivelor planului individualizat de
asistenţă şi cererii personale;
plasament de lungă durată – perioadă de plasament al persoanei vârstnice și a
persoanelor cu dizabilități în cadrul Centrului, cu o durată nedeterminată, cu
prestarea spectrului de servicii în corespundere cu necesităţile stabilite în planul
individualizat de asistenţă şi cererea persoanei.
10. Tipurile de servicii prestate în cadrul Centrului:
a) plasament;
b) alimentaţie;
c) asistenţă medicală;
d) asistenţă igienico-sanitară;
e) consiliere psihologică;
f) agrement;
g) reabilitare;
h) organizarea şi asigurarea înmormântării beneficiarilor conform
prevederilor contractuale.
II. Principiile de organizare, scopul şi obiectivele
11. Centrul îşi desfăşoară activitatea în baza următoarelor principii:
a) respectarea drepturilor şi a demnităţii umane;
b) centrarea pe beneficiar;
c) asigurarea oportunităţilor egale;
d) confidenţialitate;
e) accesibilitate;
f) asigurarea dreptului la informare;
g) respectarea opiniei beneficiarilor şi participativitatea;
h) respectarea eticii profesionale;
i) colaborare şi parteneriat;
j) solidaritate socială;
k) celeritate.
12. Scopul Centrului este asigurarea protecţiei sociale a beneficiarilor pentru
depăşirea situaţiei de dificultate şi îmbunătăţirea calităţii vieţii acestora, în baza
evaluării necesităţilor.
13. Obiectivele Centrului sunt:
a) asigurarea prestării serviciilor calitative de îngrijire, reabilitare,
menţinerea capacităţilor funcţionale pentru facilitarea integrării sociale a
beneficiarilor;
b) acordarea asistenţei socio-medicale în conformitate cu necesităţile
speciale şi particularităţile individuale;
c) organizarea gospodăriei auxiliare, în măsura posibilităţilor, în vederea
îmbunătăţirii calităţii deservirii beneficiarilor şi desfăşurării activităţilor de
ergoterapie;
d) promovarea conceptului privind solidaritatea dintre generaţii.
III. Obligaţiile şi drepturile Centrului
14. Centrul are următoarele obligaţii:
a) să presteze servicii în conformitate cu Standardele minime de calitate,
potrivit prevederilor legislaţiei;
b) să asigure asistenţa, suportul, integrarea şi reabilitarea psihosocială a
beneficiarului de servicii;
c) să aplice politica şi procedurile existente de respectare a confidenţialităţii;
d) să asigure beneficiarilor şi persoanelor implicate în îngrijirea şi integrarea
socială a acestora asistenţă în cunoaşterea şi exercitarea drepturilor şi obligaţiilor
lor;
e) să asigure un sistem de primire, înregistrare şi soluţionare a plângerilor cu
privire la serviciile oferite în cadrul Centrului, în conformitate cu legislaţia;
f) să colaboreze permanent cu organizaţiile neguvernamentale, autorităţile
administraţiei publice locale şi alţi prestatori de servicii pentru integrarea socială a
beneficiarilor şi accesul lor la alte servicii din afara instituţiei;
g) să asigure informarea societăţii cu privire la activitatea Centrului;
h) să organizeze campanii în vederea consolidării comunicării dintre
generaţii, respectării solidarităţii şi echităţii sociale.
15. Centrul are dreptul:
a) să colaboreze cu profesionişti şi să stabilească parteneriate cu autorităţile
administraţiei publice locale, asociaţii obşteşti, instituţii, organizaţii şi agenţi
economici, în scopul realizării competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia;
b) să solicite şi să primească, în condiţiile legii, de la autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale, instituţii şi organizaţii documentele,
materialele şi informaţiile necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale;
c) să acceseze mijloace financiare de la organizaţii donatoare şi să le
folosească în scopul realizării competenţelor sale, în conformitate cu legislaţia în
vigoare;
d) să participe la instruirea continuă a specialiştilor şi a voluntarilor în
domeniile prioritare de activitate;
e) să elaboreze şi să distribuie materiale informaţionale şi promoţionale
privind serviciile prestate;
j) să presteze servicii contra plată.
IV. Organizarea şi funcţionarea Centrului
Secţiunea 1.
Admiterea beneficiarului în Centru
16. Identificarea beneficiarului se realizează de către asistentul social
comunitar, care perfectează dosarul şi îl transmite direcției Asistență Socială și
Protecție a Familiei.
17. Referirea cazului către Centru se efectuează de către direcția Asistență
Socială și Protecție a Familiei.
18. Plasarea beneficiarului în Centru se efectuează în baza deciziei eliberate
de către direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei. Nu se admite cazarea în
Centru a persoanelor cu boli psihice, a bolnavilor de alcoolism, narcomanie,
toxicomanie, tuberculoză, cu alte maladii care necesită tratament în instituții
specializate.
19. La admitere în Centru, beneficiarul prezintă dosarul personal, conform
anexei nr.1 la prezentul Regulament.
20. Beneficiarii Centrului/ reprezentantul legal/ membrii familiei semnează
un contract de prestări servicii (în continuare – Contract) privind volumul
serviciilor acordate, conform anexei nr. 2 la prezentul Regulament.
Secţiunea a 2-a.
Revizuirea planului individualizat de asistenţă
al beneficiarului
21. După admiterea beneficiarului în Centru, managerul de caz elaborează, în
comun cu beneficiarul, un nou plan de asistenţă, în baza dosarului recepţionat.
22. Managerul de caz revizuieşte planul individualizat de asistenţă al
beneficiarului, aplicând instrumentele de lucru generale din domeniul asistenţei
sociale.
23. În procesul de revizuire a planului individualizat de asistenţă, precum şi la
şedinţele de revizuire, managerul de caz implică echipa multidisciplinară a
Centrului şi beneficiarul.
24. Planul individualizat de asistenţă revizuit al beneficiarului include
concluzii şi recomandări, care, într-o formă accesibilă, se aduc la cunoştinţa
beneficiarului, precum şi a persoanelor implicate în procesul de integrare a
acestuia, după caz.
25. În procesul de prestare a serviciilor personalul Centrului se conduce de
planul individual de asistenţă.
Secţiunea a 3-a.
Monitorizarea şi evaluarea serviciilor prestate
în cadrul Centrului
26. Managerul Centrului monitorizează prestarea serviciilor către beneficiar
şi implementarea planurilor individualizate de asistenţă prin organizarea şedinţelor
de lucru cu personalul Centrului.
27. Managerul întreprinde acţiuni suplimentare de monitorizare, inclusiv în
cazuri de abatere, urgenţă sau suspiciuni de abuz faţă de beneficiar.
28. Managerul Centrului prezintă direcției Asistență Socială și Protecție a
Familiei şi Consiliului raional raportul anual de activitate al Centrului.
29. Calitatea serviciilor prestate se evaluează periodic şi la necesitate de către
direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei.
Secţiunea a 4-a.
Suspendarea sau sistarea prestării de servicii către
beneficiar
30. Suspendarea sau sistarea prestării serviciilor în cadrul Centrului poate fi
efectuată în următoarele situaţii:
a) la realizarea obiectivelor stipulate în planul individualizat de asistenţă;
b) dacă beneficiarul nu mai întruneşte criteriile de eligibilitate în baza cărora
a fost admis în Centru;
c) la solicitarea beneficiarului sau a reprezentantului său legal;
d) la încălcarea în mod repetat a regulamentului de ordine interioară
(nerespectarea regimului sanitar şi de disciplină, părăsirea teritoriului Centrului
fără o coordonare prealabilă cu administraţia, abuzul de alcool, consumul de
droguri etc.);
e) aducerea de prejudicii integrităţii fizice a altor beneficiari sau personalului
Centrului;
f) în cazul în care, pe parcursul aflării în Centru, beneficiarul se îmbolnăveşte
de o maladie psihoneurologică;
g) la expirarea termenului contractual;
h) în alte situaţii prevăzute de legislaţie.
31. Suspendarea sau sistarea prestării de servicii în cadrul Centrului se
efectuează de către administraţia Centrului în coordonare cu direcția Asistență
Socială și Protecție a Familiei.
Secţiunea a 5-a.
Drepturile şi obligaţiile beneficiarului admis în Centru
32. Beneficiarii Centrului se bucură de toate drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului, sunt trataţi cu demnitate şi respect, conform legislaţiei în
vigoare.
33. Beneficiarul Centrului are următoarele drepturi:
a) să fie informat şi să-şi dea acordul privind serviciile asigurate de către
prestator;
b) să depună plângeri, în condiţiile legislaţiei, referitor la calitatea serviciilor
prestate, atitudinea şi tratamentul aplicat de personalul Centrului etc.;
c) să fie asistat şi sprijinit de către personalul Centrului în realizarea
obiectivelor planului individualizat de asistenţă;
d) să i se păstreze şi utilizeze datele cu caracter personal în siguranţă şi
confidenţialitate;
e) să ceară suspendarea sau încetarea prestării serviciilor;
f) să fie informat despre drepturile şi obligaţiile sale în calitate de beneficiar
al Centrului.
34. Beneficiarul Centrului are următoarele obligaţii:
a) să furnizeze informaţii corecte şi relevante cu privire la identitatea, situaţia
familială, socială, economică şi la starea sănătăţii, fiind responsabil pentru
veridicitatea acestor informaţii;
b) să participe la procesul de luare a deciziilor referitoare la acordarea
serviciilor sociale;
c) să respecte regulamentul de ordine interioară al Centrului;
d) să respecte drepturile celor din jur şi să se conformeze regulilor interne
stabilite în cadrul Centrului;
e) să manifeste o atitudine responsabilă faţă de bunurile Centrului;
f) să participe, conform posibilităţilor, la desfăşurarea activităţilor culturale,
educaţionale şi de ergoterapie din cadrul Centrului;
g) să aibă un comportament civilizat şi o ţinută vestimentară decentă.
Secţiunea a 6-a.
Managementul şi personalul Centrului
35. Centrul este condus de un manager cu studii superioare în unul din
următoarele domenii: asistenţă socială, pedagogie, psihologie, psihopedagogie,
medicina, drept, cu vechime în muncă de cel puţin 3 ani, numit prin concurs de
către Consiliul raional
36. Managerul Centrului organizează activitatea personalului, poartă
răspundere deplină pentru calitatea întreţinerii beneficiarilor, administrează toate
bunurile materiale şi mijloacele băneşti transmise în folosinţă, încheie contracte,
eliberează procuri în conformitate cu legislaţia în vigoare.
37. În limitele împuternicirilor sale şi potrivit legislaţiei în vigoare,
managerul emite ordine şi dispoziţii referitoare la activitatea Centrului, efectuează
controlul asupra executării lor, aplică stimulări şi sancţiuni disciplinare.
38. Managerul Centrului are dreptul să primească bunuri materiale conform
legislaţiei, să stabilească parteneriate de colaborare cu organizaţiile
neguvernamentale naţionale/internaţionale, agenţi economici etc., să colaboreze cu
alte instituţii de profil în scopul schimbului de experienţă şi dezvoltării
capacităţilor profesionale.
39. Personalul este format din specialişti în diferite domenii, care corespund
scopului Centrului.
40. Fişele de post ale personalului sunt aprobate de managerul Centrului, în
conformitate cu scopul, obiectivele Centrului şi Standardele minime de calitate,
precum şi cu prevederile legislaţiei.
41. Angajarea personalului se efectuează prin încheierea unui contract
individual de muncă în formă scrisă şi se legalizează prin ordinul (dispoziţia,
decizia, hotărârea) managerului, emis în baza contractului.
42. La momentul angajării, iar ulterior conform Standardelor Ministerului
Sănătăţii, personalul Centrului este obligat să efectueze un examen medical.
43. Angajaţii Centrului sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea
informaţiilor despre viaţa beneficiarilor şi familiilor lor, pe care le obţin în timpul
exercitării atribuţiilor de serviciu, să nu pretindă şi să nu primească foloase
necuvenite pentru munca prestată.
44. Salarizarea personalului se efectuează în conformitate cu legislaţia în
vigoare.
V. Finanţarea şi patrimoniul Centrului
Secţiunea 1.
Finanţarea Centrului
45. Centrul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu devizul de cheltuieli,
aprobat de Consiliul raional.
46. Finanţarea Centrului se efectuează din contul mijloacelor financiare
alocate de Consiliul raional (minimum 75% din pensia de vârstă, pensia de
dizabiliate a beneficiarului prevăzută în contractul încheiat între părți), contribuţiei
persoanelor cazate în Centru, conform legislaţiei în vigoare, precum şi al fondurilor
oferite de sponsori, organizaţii filantropice etc.
47. Centrul prestează servicii sociale contra plată pentru persoanele vârstnice
și persoanele cu dizabilități cetăţeni ai Republicii Moldova şi străini specificaţi la
art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor
în Republica Moldova, ai căror copii, conform legislaţiei, sunt obligaţi să-i
întreţină, dar din motive întemeiate nu-şi pot realiza obligaţiile, în baza unui
contract, confirmat notarial, cu managerul Centrului, prin care îşi asumă legal
responsabilitatea de a achita lunar întreţinerea persoanei cazate, în cuantumul
stabilit de către Fondator.
Secţiunea a 2-a.
Patrimoniul Centrului
48. Capitalul statutar al Centrului este format din:
a) patrimoniul şi bunurile transmise de către fondator la crearea Centrului;
b) patrimoniul transmis în perioada activităţii Centrului de către autorităţile
publice, alte persoane juridice sau fizice în folosinţă temporară;
c) donaţii (granturi), alte contribuţii benevole ale persoanelor fizice şi
juridice;
d) patrimoniul achiziţionat de Centru din contul mijloacelor proprii în
perioada activităţii sale, care îi aparţine cu drept de proprietate, precum şi din
veniturile obţinute în urma utilizării sau înstrăinării patrimoniului dat;
e) alte valori neinterzise de legislaţie.
49. Patrimoniul Centrului se foloseşte exclusiv pentru realizarea scopurilor
sale statutare.
50. Gestionarea patrimoniului se realizează în modul stabilit de documentele
de constituire a Centrului.
VI. Dispoziţii speciale
51. Activitatea Centrului încetează prin decizia Cosniliului raional conform
legislaţiei în vigoare.
52. Litigiile apărute în domeniul prestării serviciilor de către Centru, care nu
pot fi soluţionate prin înţelegere amiabilă între părţi, sunt transmise spre
soluţionare instanţelor de judecată, în condiţiile legii.
53. Pentru nerespectarea prevederilor actelor legislative, normative şi ale
prezentului Regulament, personalul Centrului poartă răspundere conform
legislaţiei în vigoare.
54. Controlul şi evaluarea activităţii economico-financiare a Centrului se
efectuează de către Consiliul Raional Rîşcani şi DASPF Rîşcani.

Secretar al Consiliului raional Rodica Postolachi
Anexa nr. 1
la Regulamentul- privind
organizarea şi funcţionarea
Centrului de plasament
pentru persoane vârstnice, şi
pentru persoane cu dizabilităţi „Empatie”

Dosarul personal al beneficiarului
Dosarul personal al beneficiarului include, după caz, următoarele acte:
a) cererea personală sau a reprezentantului legal;
b) ancheta socială care confirmă statutul social şi necesitatea plasării în
Centru;
c) evaluarea complexă a persoanei;
d) planul individualizat de asistenţă;
e) acordul de colaborare (conform procedurii managementului de caz);
f) avizul comisiei medicale consultative, cu participarea medicului psihiatru,
privind diagnosticul şi prezenţa indicaţiilor terapeutice privind necesitatea
admiterii persoanei într-o instituţie socială specializată cu profil somatic;
g) fişele medicale, care vor conţine rezultatele investigaţiilor medicale:
radiograma şi descrierea ei; rezultatele examenelor de laborator MRS şi grupa
intestinală;
h) trimiterea-extras din fişa medicală a bolnavului de ambulator, de staţionar
(F027e);
i) copia actului de identitate;
j) copia legitimaţiei de pensionar;
k) copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
l) cartea de imobil pentru persoane singuratice / copia cărții de imobile pentru
persoanele care au copii şi rude
m) certificat de dizabilitate şi capacitate de muncă, şi Programul individual de
incluziune socială
n) demersul autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întâi, cu
argumentarea necesităţii plasamentului;
o) decizie direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei Rîșcani.
Anexa nr. 2
la Regulamentul- privind
organizarea şi funcţionarea
Centrului de plasament
pentru persoane vârstnice şi
pentru persoane cu dizabilităţi „Empatie”

Contract de prestări servicii nr.___

Centrul de plasament pentru persoane vârstnice şi pentru persoane cu dizabilităţi
„Empatie” Rîșcani din s.Corlăteni
care activează conform Regulamentului aprobat prin decizia cosnliului raional
nr.04/11 din 04 iulie 2017 reprezentat de ________________________________,
care activează în calitate de ______________________________, numit în
continuare Centru, pe de o parte, şi __________________________________pe de
altă parte, numit în continuare beneficiar, domiciliat
______________________________tel._____, titular al
______________________nr.__________, eliberat de of.___________ la data
_______________, au încheiat prezentul Contract:

I. Obiectivele:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________

II. Drepturile şi responsabilităţile părţilor:

Centrul:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________

Beneficiarul:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________

III. Serviciile prestate:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________

IV. Costul serviciilor prestate (pe lună):
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________

V. Durata Contractului:
__________________________________________________________________
________________________________________________________________

VI. Subsemnatul (a), ___________________________________________
am luat cunoştinţă de faptul că acest Contract se încheie pe o perioadă determinată
şi că nerespectarea obligaţiilor asumate determină încetarea asistenţei din partea
Centrului _______________________________________.

VII. Data întocmirii Contractului:
_________________________________________________________________

Semnăturile părţilor:

Managerul Centrului _____________________

Beneficiarul/membrii familiei/reprezentantul legal __________________
Anexa nr. 2
La Decizia
Nr.04/11 din04 iulie 2017

STANDARDE MINIME
de calitate a serviciilor sociale prestate în cadrul Centrului de plasament
pentru persoane vârstnice și pentru persoane cu dizabilităţi „Empatie„
I. Dispoziţii generale
Secţiunea 1.
Noţiuni generale
1. În sensul prezentelor Standarde minime de calitate a serviciilor sociale prestate
în cadrul Centrului de plasament pentru persoane vârstnice şi pentru persoane cu
dizabilităţi „Empatie”sunt utilizate următoarele noţiuni:
Standarde minime de calitate a serviciilor sociale prestate în cadrul Centrului de
plasament pentru persoane vârstnice şi persoane cu dizabilităţi „Empatie” (în continuare
– Standarde minime) – norme obligatorii la nivel naţional, a căror aplicare garantează
asigurarea unor niveluri minime acceptabile de performanţă ale procesului de prestare a
serviciilor de plasament, bazate pe principiile şi drepturile generale ale beneficiarilor;

contract (de prestări servicii) – înţelegere, acord scris care produce efecte juridice,
între un prestator de servicii sociale specializate/cu specializare înaltă şi
beneficiar/membrii familiei acestuia/reprezentantul legal, în care se stipulează condiţiile
de desfăşurare a activităţilor de asistenţă socială, drepturile şi obligaţiile fiecăreia dintre
părţi, durata şi costurile;

planul individualizat de asistenţă – totalitatea serviciilor acordate unui beneficiar
în baza evaluării complexe a necesităţilor acestuia, în vederea dezvoltării/menţinerii
posibilităţilor/capacităţilor pentru o viaţă independentă şi reintegrării în familie şi
comunitate;

(re)integrare comunitară – asigurarea accesului şi participării active a
beneficiarului la viaţa comunităţii.

2. Metodologia de lucru cu beneficiarul Centrului se aplică conform prevederilor
Managementului de caz, aprobat prin Ordinul ministrului protecţiei sociale, familiei şi
copilului nr. 71 din 3 octombrie 2008.
Secţiunea a 2-a.
Principiile de prestare a serviciilor
3. Activitatea Centrului se bazează pe următoarele principii:
a) respectarea drepturilor şi a demnităţii umane – recunoaşterea şi respectarea
dreptului persoanelor vârstnice și apersoanelor adulte cu dizabilități de a duce o viaţă
demnă şi independentă şi de a participa la viaţa socială şi culturală;
b) centrarea pe beneficiar – asigurarea intervenţiei personalizate, pe o perioadă
determinată, axată pe adaptarea serviciilor sociale la necesităţile beneficiarilor, în baza
evaluării impactului serviciilor asupra situaţiei beneficiarului;
c) asigurarea oportunităţilor egale – asigurarea dreptului la servicii sociale
tuturor beneficiarilor în condiţii de tratament egal şi fără discriminare;
d) confidenţialitate – asigurarea protejării informaţiei cu caracter personal a
beneficiarilor şi transmiterea în exterior a informaţiei numai cu consimţământul acestora.
Respectarea unui cod etic stabilit în relaţia cu beneficiarii şi familiile acestora, a normelor
de comportament, de atitudine, de comunicare, utilizarea responsabilă a informaţiilor
obţinute sunt premisele asigurării încrederii beneficiarilor faţă de serviciile prestate.
Confidenţialitatea nu va fi păstrată în cazul în care există un risc pentru beneficiar sau se
încalcă drepturile altor persoane;
e) accesibilitate – asigurarea accesului persoanelor vârstnice și a persoanelor
adulte cu dizabilități din raza teritorială stabilită şi prestarea serviciilor oferite în Centru,
adaptate la necesităţile acestora;
f) asigurarea dreptului la informare – asigurarea dreptului
beneficiarului/membrilor familiei sale/reprezentantului legal să solicite prestatorului de
servicii informaţii cu privire la tipologia acestora şi materiale informative şi publicitare
privind activitatea Centrului;
g) respectarea opiniei beneficiarilor şi participativitatea – asigurarea realizării
drepturilor de participare socială a beneficiarilor/familiilor acestora/reprezentantului legal
în procesul de evaluare şi planificare a serviciilor sociale axate pe necesităţile
individuale;
h) respectarea eticii profesionale – asigurarea implementării prevederilor
Codurilor deontologice ale profesioniştilor care fac parte din echipa Centrului în procesul
de prestare a serviciilor, în relaţia cu colegii şi alţi specialişti, precum şi cu
societatea/comunitatea, având în vedere că valorile şi principiile etice constituie
fundamente pe care este construită întreaga arhitectură a asistenţei sociale;
i) colaborare şi parteneriat – realizarea obiectivelor Centrului prin implicarea
angajaţilor, atragerea diferitor profesionişti şi instituţii în procesul de identificare,
evaluare, planificare şi prestare a serviciilor pentru beneficiari;
j) solidaritate socială – implicarea activă a membrilor familiei beneficiarului şi a
comunităţii în procesul de planificare şi prestare a serviciilor sociale în cadrul Centrului;
promovarea şi susţinerea activităţii de voluntariat pentru a asigura accesul şi participarea
persoanei vârstnice și a persoanelor cu dizabilități la viaţa comunităţii;
k) celeritate – asigurarea promptitudinii în luarea deciziilor cu privire la prestarea
serviciilor sociale.
II. Accesul la serviciile prestate în cadrul Centrului
Secţiunea 1.
Informarea – Standardul 1
4. Centrul îşi desfăşoară activitatea de informare şi de promovare a serviciilor
prestate în forme accesibile persoanelor vârstnice şi comunităţii prin:
a) materiale informative actualizate privind tipurile de servicii prestate,
principiile de organizare a Centrului, scopul şi obiectivele acestuia, condiţiile de
eligibilitate a beneficiarilor, numărul de locuri, resursele, calificarea personalului,
modelul contractului de prestări servicii şi procedura de soluţionare a plângerilor;
b) întâlniri cu alte structuri care prestează servicii sociale, de sănătate, cu
reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, asociaţii obşteşti, în vederea
informării cu privire la activitatea Centrului, serviciile oferite, condiţiile de funcţionare,
profilul beneficiarilor etc.
5. Activităţile desfăşurate de către Centru în parteneriat cu comunitatea vor fi
efectuate conform prevederilor Ghidului de aplicare practică „Mobilizarea comunităţii”,
aprobat prin Ordinul ministrului protecţiei sociale, familiei şi copilului nr. 022 din 4
decembrie 2009.
Secţiunea a 2-a.
Admiterea – Standardul 2
6. Solicitanţii sunt admişi în Centru în limita locurilor disponibile şi numai dacă
îndeplinesc criteriile de eligibilitate stabilite.
7. Centrul activează în baza unui regulament intern de organizare şi funcţionare,
care cuprinde toate procedurile aplicate în procesul de prestare a serviciilor către
beneficiar (admitere, evaluare, sistare, depunere de reclamaţii etc.). Conducerea Centrului
asigură monitorizarea şi ajustarea, după necesităţi, a regulamentului, procedurilor şi
regulilor de practică ale instituţiei.
8. Procedura de admitere a beneficiarului cuprinde următoarele:
a) la admiterea în Centru, beneficiarul urmează să prezinte dosarul, precum şi
decizia de plasament, eliberată de Direcția Asistență Socială și Proetcție Socială;
b) dosarul personal al beneficiarului va conţine actele specificate în anexa nr. 1 la
Regulament.
9. Plata pensiei beneficiarilor plasaţi în Centru se efectuează în conformitate cu
prevederile Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat. În cazul lipsei temporare
(până la 30 de zile) a beneficiarului din Centru (spitalizare, vizite la rude etc.), în plata
pensiilor nu intervin schimbări.
10. Centrul prestează servicii sociale contra plată pentru persoanele vârstnice și a
persoanelor adulte cu dizabilități cetăţeni ai Republicii Moldova şi persoanele vârstnice
străini specificaţi la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 274 din 27 decembrie 2011 privind
integrarea străinilor în Republica Moldova, ai căror copii, conform legislaţiei, sunt
obligaţi să-i întreţină, dar, din anumite motive întemeiate, nu-şi pot realiza obligaţiile, în
baza unui contract cu managerul Centrului, prin care îşi asumă legal responsabilitatea de
a achita lunar întreţinerea persoanei cazate, în cuantumul stabilit.
11. Nu se admite plasarea în Centru a persoanelor vârstnice și a persoanelor adulte
cu dizabilități cu boli psihice, a bolnavilor de alcoolism, narcomanie, toxicomanie,
tuberculoză, cu alte maladii care necesită tratament în instituţii specializate.
Secţiunea a 3-a.
Reevaluarea – Standardul 3
12. Beneficiarilor admişi în Centru li se asigură servicii în baza necesităţilor
identificate prin evaluarea complexă efectuată de asistentul social comunitar.
13. Centrul efectuează reevaluarea fiecărui beneficiar, care include aprecierea
gradului de autonomie personală şi stare fizică, greutăţii şi regimului alimentar (preferinţe
alimentare, inclusiv cerinţele alimentare stabilite de medici), stării de văz, auz,
comunicare (limbaj), mobilităţii generale, stabilirea anamnezei, medicaţiei curentă,
preocupărilor, hobby-urilor, necesităţilor de educaţie, culturale, religioase, de siguranţă
personală, a riscurilor, a relaţiilor cu familia şi altor contacte sociale.
14. În baza acestei reevaluări, Centrul operează modificări în planul individualizat
de asistenţă şi stabileşte de comun acord cu beneficiarul serviciile ce vor fi asigurate
acestuia.
15. Reevaluarea beneficiarilor se efectuează de către o echipă multidisciplinară,
formată din specialişti din cadrul Centrului: medic, asistent social, psiholog, medic etc.
sau contractaţi de la alte servicii din comunitate.
16. Rezultatele reevaluării sunt anexate la dosarul beneficiarului. Datele respective
sunt confidenţiale şi, conform legii, numai beneficiarul/membrii familiei / reprezentantul
legal au acces la acestea.
Secţiunea a 4-a.
Planificarea serviciilor – Standardul 4
17. Fiecare beneficiar din Centru beneficiază de servicii în baza unei planificări
individuale.
18. Pentru fiecare beneficiar se întocmeşte un plan individualizat de asistenţă.
19. Planul individualizat de asistenţă este elaborat de managerul de caz şi aprobat
la şedinţele de lucru ale echipei multidisciplinare a Centrului. Responsabilitatea
coordonării serviciilor incluse în planul individualizat de asistenţă revine managerului de
caz.
20. Un manager de caz poate gestiona serviciile pentru 50 de beneficiari.
21. Elaborarea şi revizuirea planului individualizat de asistenţă se efectuează în
comun cu beneficiarul sau membrii familiei/reprezentantul legal.
22. Planul individualizat de asistenţă este revizuit periodic după prima lună, la 3
luni şi la necesitate, dar nu mai rar decât o dată la 6 luni, în funcţie de nevoile individuale
ale beneficiarului.
Secţiunea a 5-a.
Contractul de prestări servicii – Standardul 5
23. Contractul de prestări servicii se încheie între managerul Centrului şi
beneficiar/membrii familiei/reprezentantul legal al acestuia, conform anexei nr. 2 la
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului de plasament pentru persoane
vârstnice şi persoane cu dizabilităţi.
24. În contract se stabilesc obiectivele, drepturile, responsabilităţile părţilor,
volumul de servicii, costul, precum şi durata acestora.
Secţiunea a 6-a.
Suspendarea sau sistarea prestării de servicii către
beneficiar – Standardul 6
25. Centrul aplică o procedură proprie privind suspendarea sau sistarea serviciilor.
26. Sistarea serviciilor se face în condiţii de siguranţă. După sistarea serviciilor,
serviciile de consiliere şi suport emoţional rămân la dispoziţia beneficiarului până la
integrarea deplină în familie (după caz) sau în comunitate.
27. Procedura privind sistarea serviciilor stabileşte condiţiile în care se va efectua
această acţiune (transfer la o altă instituţie, alte situaţii) şi este reflectată pe etape în
planul individualizat de asistenţă.
28. La sistarea serviciilor, managerul de caz întocmeşte, pentru fiecare beneficiar,
o Fişă de sistare a serviciilor, în care se precizează: data sistării, motivele, persoana de
contact care va putea da relaţii despre evoluţia ulterioară a beneficiarului.
29. La sistarea serviciilor Centrului, dosarul beneficiarului (copia dosarului
rămâne la Centru pentru memorie instituţională):
a) în cazul (re)integrării în familie/comunitate – se transmite asistentului social
comunitar, contra semnătură;
b) în cazul transferării în altă instituţie – se transmite instituţiei respective, contra
semnătură de recepţie.
30. În cazul sistării serviciilor, informaţia despre beneficiari se păstrează într-un
registru special la Centru.
31. Decizia, precum şi perioada de suspendare a serviciilor în cazul lipsei
temporare din cadrul Centrului a beneficiarului pe motiv de spitalizare, vizite la rude etc.
se ia de către managerul de caz în comun cu beneficiarul/membrii familiei/reprezentantul
legal.
III. Cadrul de organizare şi funcţionare a Centrului
Secţiunea 1.
Mediul extern – Standardul 7
32. Beneficiarii trăiesc într-o locaţie sigură şi accesibilă, amplasată în comunitate.
33. Centrul este amplasat în comunitate, astfel încât să asigure accesul
beneficiarilor la toate resursele şi infrastructura serviciilor (sănătate, educaţie, muncă,
cultură, petrecerea timpului liber, relaţii sociale etc.), precum şi la mijloacele de transport
publice.
34. Centrul dispune de: un post telefonic în funcţiune (cu linie telefonică directă).
35. Toate spaţiile Centrului sunt sigure şi accesibile beneficiarilor.
36. Centrul dispune de mobilier şi echipamente pentru a permite şi a încuraja
mobilitatea şi autonomia beneficiarilor.
37. La exterior, Centrul este înconjurat cu un gard de înălţime medie, fără
elemente metalice periculoase, care asigură vizibilitatea din ambele sensuri.
Secţiunea a 2-a.
Mediul intern – Standardul 8
38. Beneficiarii trăiesc într-un mediu sigur şi adaptat necesităţilor individuale ale
acestora, au acces şi pot utiliza infrastructura internă a instituţiei.
39. Centrul asigură autonomie personală în interiorul instituţiei.
40. Centrul dispune de camere de locuit, blocuri sanitare, săli de odihnă, bloc
alimentar (bucătărie şi sufragerie), sală de activităţi pe interese, sală de reabilitare,
mijloace de telefonie şi de transport(cărucioare), alte mijloace după necesitate, adaptate la
nevoile beneficiarilor.
41. Centrul dispune de un izolator unde sunt plasaţi noii beneficiari pe o perioadă
de 21 de zile calendaristice şi cei care au nevoie de izolare pe motiv de boală.
42. Blocul sanitaro-igienic (spălătoria, uscătoria, depozitul, sistemul autonom de
încălzire) este amplasat în vecinătatea Centrului, într-o clădire separată sau în aceeaşi
clădire, la subsolul acesteia.
43. Blocul alimentar este amplasat şi amenajat conform regulilor sanitaro-igienice
în vigoare.
44. Centrul dispune de autorizaţii conform legislaţiei.
45. Edificiul destinat Centrului este asigurat cu sisteme de ventilare, climatizare,
iluminare naturală şi artificială şi este aprovizionat autonom/centralizat cu apă potabilă şi
cu sistem de evacuare a apelor menajere.
Secţiunea a 3-a.
Dormitoarele – Standardul 9
46. Centrul asigură fiecărui beneficiar un spaţiu personal într-un dormitor, în
conformitate cu scopul şi obiectivele instituţiei şi cu nevoile individuale ale
beneficiarului.
47. Fiecare beneficiar deţine un spaţiu propriu într-un dormitor. Dormitoarele pot
fi ocupate de cel mult 3 beneficiari (6 m2 pentru un beneficiar).
48. Dormitoarele asigură spaţiul necesar beneficiarilor care folosesc un fotoliu
rulant pentru a se putea deplasa de o parte şi de alta a patului pe care îl deţin şi pentru a
putea primi îngrijirile necesare din partea personalului de asistenţă.
49. Centrul poate dispune şi de dormitoare individuale.
50. Dormitoarele oferă siguranţă beneficiarilor (ferestre, uşi, prize, instalaţii etc.).
51. Dormitoarele permit autonomia şi mobilitatea beneficiarilor.
52. Fiecare beneficiar dispune de un spaţiu ce se poate încuia (noptieră, sertar etc.)
în care îşi poate depozita lucrurile personale, banii sau alte valori (dacă nu există motive,
precizate în planul individualizat de asistenţă, pentru care acest lucru este contraindicat).
53. Dormitoarele dispun de mobilier necesar pentru păstrarea lenjeriei,
prosoapelor, hainelor curate ale beneficiarilor.
54. Beneficiarii sunt încurajaţi să-şi ţină în dormitor obiecte personale (fotografii
de familie, obiecte decorative etc.), dacă nu există restricţii medicale în acest sens,
precizate în planul individualizat de asistenţă.
Secţiunea a 4-a.
Blocul alimentar – Standardul 10
55. Centrul deţine spaţii pentru prepararea şi servirea hranei, care corespund
cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort al beneficiarilor.
56. Centrul alocă spaţii adecvate pentru luarea meselor: amenajări cu materiale
uşor de igienizat (gresie, faianţă), mobilier suficient, funcţional şi confortabil, adaptat
persoanelor vârstnice și a persoanelor adulte cu dizabilități ambianţă plăcută.
57. În apropierea spaţiilor destinate luării mesei există spaţii igienico-sanitare.
58. Centrul alocă spaţii adecvate pregătirii şi păstrării alimentelor.
59. Amenajarea spaţiilor destinate servirii/pregătirii/păstrării alimentelor respectă
normele igienico-sanitare şi de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare.
Secţiunea a 5-a.
Amenajarea spaţiilor igienico-sanitare – Standardul 11
60. Centrul dispune de spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale,
sigure, confortabile.
61. Centrul asigură beneficiarilor WC-uri accesibile, separate pe sexe, cu acces
direct din dormitoare sau aflate în apropierea dormitoarelor (un WC la cel mult 3
beneficiari).
62. Centrul dispune de grupuri sanitare separate pentru personal.
63. Există o baie (duş) la cel mult 3 beneficiari, respectiv o baie adaptată pentru
beneficiari.
64. Spaţiile igienico-sanitare sunt asigurate cu apă rece şi caldă; instalaţiile
electrice din băi sunt izolate; materialele utilizate la amenajarea grupurilor sanitare sunt
selectate astfel încât să permită întreţinerea şi igienizarea.
65. Centrul deţine un spaţiu special pentru depozitarea materialelor igienico-
sanitare.
Secţiunea a 6-a.
Amenajarea spaţiilor comune – Standardul 12
66. Centrul dispune de spaţii suficiente (altele decât dormitoarele sau holurile)
pentru utilizare în comun de către beneficiari, amenajate şi dotate conform scopului şi
obiectivelor Centrului şi necesităţilor beneficiarilor.
67. Spaţiile comune ale Centrului includ: camere în care pot fi desfăşurate
activităţi sociale, creativ-culturale, sportive, religioase, spaţii în care beneficiarii îşi pot
primi vizitatorii; spaţii pentru activităţi de reabilitare, socializare; spaţii destinate
asistenţei medicale curente şi spaţii în aer liber.
68. Spaţiile pentru activităţile de recuperare, în funcţie de tipul instituţiei şi de
nevoile individuale ale beneficiarilor, pot fi: cabinet de consiliere psihologică şi
psihoterapie; sală de reabilitare şi masaj; sală pentru activităţi culturale, sală de
socializare şi altele.
69. Centrul are acces la spaţii adecvate pentru activităţi în aer liber (curte
interioară sau spaţii în apropierea Centrului – parc, etc.).
Secţiunea a 7-a.
Evaluarea şi monitorizarea – Standardul 13
70. Conducerea Centrului utilizează, conform legislaţiei, un sistem coerent de
evaluare şi monitorizare, orientat spre îmbunătăţirea rezultatelor activităţii.
71. Procedura de evaluare şi monitorizare se axează pe trei componente:
a) performanţa profesională a personalului;
b) calitatea serviciilor prestate;
c) gradul de satisfacţie a beneficiarului, a familiilor acestora/ reprezentantului
legal privind serviciile acordate
72. Pentru efectuarea procedurii de evaluare şi monitorizare se defineşte un set
clar de indicatori măsurabili.
73. Pentru garantarea transparenţei în activitatea sa, Centrul asigură informarea
publicului cu privire la activităţile de raportare, publicare, diseminare a rezultatelor,
conform normelor legale şi regulamentului intern.
74. Administraţia Centrului elaborează, semestrial și anual, un raport de activitate
și îl prezintă Consiliului Raional și DASPF Rîșcani. Raportul este public şi accesibil
tuturor celor interesaţi.
IV. Tipuri de servicii prestate în cadrul Centrului
Secţiunea 1.
Serviciul de plasament – Standardul 14
75. Centrul asigură beneficiarilor săi plasament temporar sau de lungă durată.
76. Plasarea în Centru se realizează în cazul în care, în urma evaluării social-
medicale, se constată că rămânerea la domiciliu a persoanei vârstnice și a persoanelor
adulte cu dizabilități nu mai este posibilă din cauza gradului înalt de necesitate în suport
din partea altei persoane, nivelului scăzut de autodeservire, ruperii/lipsei relaţiilor sociale.
77. Plasamentul se efectuează numai cu consimţământul beneficiarului, în temeiul
Contractului de prestări servicii, conform anexei nr. 2 la Regulamentul privind
organizarea şi funcţionarea Centrului de plasament pentru persoane vârstnice, şi persoane
cu dizabilităţi la solicitarea personală/a membrilor familiei/a reprezentantului legal.
78. Plasamentul se acordă împreună cu o serie de intervenţii complexe ce pot
include orice combinaţie de servicii sociale specializate/cu specializare înaltă, acordate
persoanelor vârstnice și a persoanelor adulte cu dizabilități.
Secţiunea a 2-a.
Serviciul de alimentaţie – Standardul 15
79. Alimentaţia în Centru se efectuează conform normativelor stabilite de Guvern.
80. Meniul este variat şi pregătit conform indicaţiilor medicului, prealabil
consultat cu beneficiarii şi ţinând cont de necesităţile individuale ale acestora. Atunci
cînd este cazul, beneficiarilor li se asigură hrană dietetică conform
prescripţiilor/recomandărilor medicului.
81. Centrul asigură fiecărui beneficiar 3 mese complete pe zi şi două gustări, la
intervale echilibrate.
82. Beneficiarii dispun de timp suficient pentru a lua masa. După caz,
beneficiarilor li se asigură asistenţă pentru hrănire din partea personalului într-o manieră
discretă, tolerantă, încurajându-se, totodată, formarea/menţinerea abilităţilor de hrănire
independentă.
83. Centrul asigură servirea mesei în dormitoare numai pentru persoanele a căror
stare de sănătate nu permite deplasarea la spaţiul destinat servirii hranei (persoane ţintuite
la pat).
84. Personalul Centrului încurajează participarea beneficiarilor la pregătirea
hranei, la servirea mesei şi la spălarea veselei, în vederea menţinerii abilităţilor de
autoservire şi autogospodărire.
85. Procesul de alimentare este supravegheat de personalul angajat cu calificări în
acest scop.
Secţiunea a 3-a.
Serviciile de asistenţă medicală – Standardul 16
86. Centrul respectă normele legale în vigoare privind eliberarea reţetelor,
înregistrarea, depozitarea, prelucrarea, distribuirea şi administrarea medicamentelor.
87. Beneficiarii urmează tratamentul medicamentos în baza prescripţiilor medicale
efectuate de către medicul Centrului sau specialiştii din cadrul instituţiei medico-sanitare
de asistenţă medical primară în a cărei rază de deservire se află Centrul.
88. Personalul medical ţine evidenţa administrării medicamentelor în conformitate
cu normele legale în vigoare.
89. În cazul în care beneficiarii nu-şi pot administra singuri medicamentele, acest
lucru se efectuează de către personalul medical din cadrul Centrului, conform
prescripţiilor medicale.
90. Personalul medical mediu asigură monitorizarea stării de sănătate a
beneficiarilor, inclusiv corectitudinea administrării tratamentului indicat, cu informarea
medicului privind înrăutăţirea stării de sănătate sau apariţia reacţiilor adverse la
administrarea medicamentelor.
91. Centrul dispune de medicamente pentru asigurarea asistenţei medicale de
urgenţă. În funcţie de complexitatea cazului, se solicită serviciul de urgenţă medicală
spitalicească.
92. Centrul asigură accesul beneficiarilor la programele de recuperare medico-
socială, orientate spre asigurarea necesităţilor fizice, prelungirea perioadei de viaţă activă,
asigurarea capacităţii de adaptare sociopsihologică la bătrâneţe, prevenirea afecţiunilor
cronice şi invalidităţii, iniţiate de autorităţile administraţiei publice locale, organele şi
unităţile de ocrotire a sănătăţii şi de protecţie socială.
93. Asistenţa medicală a persoanelor de vârstă înaintată se acordă, conform
legislaţiei în vigoare, de către instituţiile medico-sanitare şi instituţiile specializate de
asistenţă socială.
94. Centrul alocă un spaţiu – izolator – pentru persoanele suspecte sau bolnave de
o maladie contagioasă, cu ulterioara referire a acestora către serviciile medicale
specializate.
Secţiunea a 4-a.
Asistenţa igienico-sanitară – Standardul 17
95. Centrul asigură, prin intermediul personalului medical inferior, asistenţă
igienico-sanitară beneficiarilor, în special celor imobilizaţi la pat.
96. Asigurarea cu obiecte de igienă personală, îmbrăcăminte, încălţăminte,
lenjerie de corp şi de pat se efectuează în conformitate cu necesităţile şi normativele în
vigoare.
97. Beneficiarii imobilizaţi sunt asiguraţi cu scutece, materiale şi produse de
igienă personală, conform necesităţilor.
98. Monitorizarea privind asigurarea calităţii asistenţei igienico-sanitare în
instituţie îi revine personalului medical superior.
99. Beneficiarilor imobilizaţi li se acordă servicii de igienă personală nu mai
puţin de trei ori în zi şi la necesitate.
100. Serviciul de igienă corporală generală se prestează beneficiarilor Centrului de
cel puţin două ori pe săptămână şi la necesitate, prin supravegherea şi suportul oferit de
către personalul medical inferior.
Secţiunea a 5-a.
Serviciul de consiliere psihologică – Standardul 18
101. Serviciul de consiliere psihologică se organizează într-un spaţiu securizat cu
destinaţie specială, amenajat confortabil, pentru a încuraja discuţiile dintre beneficiari şi
psiholog.
102. Serviciul de consiliere psihologică este prestat de psiholog şi/sau de
asistenţii sociali şi include consilierea psihologică, sprijinul psihologic şi suportul social
acordat beneficiarilor, în scopul reabilitării psihologice a acestora, încurajării de a
respecta programul de tratament medicamentos şi depăşirii situaţiilor de criză.
103. Sesiunile de consiliere se desfăşoară respectându-se intimitatea
beneficiarului, pentru a i se asigura confort şi încredere.
104. În funcţie de necesitate, beneficiarilor li se acordă servicii de consiliere
individuală şi de grup.
105. Sesiunile de consiliere se desfăşoară în baza unor obiective clare, stabilite
în comun cu beneficiarii.
106. Conţinutul sesiunilor este înregistrat/consemnat în fişa de observaţie
împreună cu propuneri/recomandări pentru următoarele sesiuni. Fişele sunt anexate la
dosarul beneficiarului.
107. Sesiunile individuale sunt de tip suportiv, terapeutic şi educativ, iar cele de
grup sunt determinate de forma grupului: suport, grup de discuţii etc.
108. Sesiunile de consiliere au la bază principiul reabilitării psihologice a
persoanei şi urmăresc depăşirea situaţiei de criză şi formarea următoarelor cunoştinţe,
deprinderi şi abilităţi:
a) cultivarea încrederii în sine şi în alte persoane;
b) formarea deprinderii sociale;
c) dezvoltarea capacităţii de a lua decizii;
d) dezvoltarea abilităţilor privind gestionarea timpului, a banilor şi depăşirea
crizelor.
Secţiunea a 6-a.
Serviciul de agrement – Standardul 19
109. Centrul asigură un program de agrement conform intereselor beneficiarilor.
110. Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să-şi organizeze timpul liber conform
preferinţelor personale.
111. Centrul asigură un mediu favorabil şi o ambianţă plăcută, liniştită pentru
petrecerea timpului liber.
112. Centrul organizează sărbători în cadrul instituţiei cu participarea membrilor
familiei/reprezentantului legal/comunităţii.
113. Centrul dispune de bibliotecă, echipament de ascultare a muzicii şi vizionare
a programelor televizate şi a filmelor, de acces la internet.
Secţiunea 7.
Serviciul de reabilitare – Standardul 20
114. Centrul asigură fiecărui beneficiar un program de reabilitare care are ca
finalitate îmbunătăţirea stării de sănătate şi a autonomiei personale a beneficiarului.
Activităţile de reabilitare se realizează conform necesităţilor individuale stabilite în
planul individualizat de asistenţă.
115. Organizarea procesului de reabilitare a beneficiarilor se realizează de către
specialişti cu pregătire în domeniul reabilitării, în conformitate cu actele normative în
vigoare, care au beneficiat de cursuri şi module tematice de profilare în cadrul facultăţii
de educaţie continuă medicală.
116. Reabilitarea se efectuează prin mai multe metode:
a) reabilitare;
b) ergoterapie (ţinând cont de interesul şi capacitatea beneficiarului);
c) masaj;
d) activităţi sportive(gimnastică) etc.
117. Centrul dispune de spaţii amenajate adecvat pentru desfăşurarea
activităţilor de reabilitare.(trenajor)
118. Asigurarea beneficiarilor cu aparataj auditiv, optic, articole protetico-
ortopedice şi fotolii cu rotile se efectuează prin programele dezvoltate la nivel naţional,
precum şi prin parteneriatele stabilite cu ONG-uri, persoane fizice, organizaţii religioase
etc.
Secţiunea a 8-a.
Decesul – Standardul 21
119. Centrul asigură beneficiarilor, în caz de boală în fază terminală sau deces,
toate serviciile de îngrijire necesare, precum şi servicii spirituale, religioase, în spiritul
respectului demnităţii personale.
120. Rudele beneficiarului aflat pe patul de moarte sau în cazul decesului acestuia
sunt anunţate şi li se oferă posibilitatea de a îngriji beneficiarul sau de a participa la
ceremonia de înmormântare.
121. Pentru beneficiarii deserviţi în baza contractului de prestări servicii încheiat
între beneficiar/membrii familiei/reprezentant legal, aspectele legate de ceremonia de
înmormântare sunt negociate şi stabilite la momentul încheierii contractului.
122. Personalul Centrului îi acordă toată atenţia şi asistenţa necesară
beneficiarului care se află pe patul de moarte, tratîndu-l cu respect.
123. Centrul asigură protecţia emoţională a celorlalţi beneficiari prin izolarea
corpului neînsufleţit al persoanei decedate.
124. Conform prevederilor Contractului de prestări servicii, Centrul asigură
îndeplinirea formalităţilor de după deces.
125. Certificatul medical constatator al decesului se eliberează în conformitate cu
prevederile actelor normative în vigoare
V. (Re)Integrarea familială şi comunitară
Secţiunea 1.
(Re)Integrarea familială şi comunitară – Standardul 22
126. Centrul asigură beneficiarilor sprijinul necesar pentru a deveni membri activi
ai comunităţii.
127. Beneficiarii sunt încurajaţi şi sprijiniţi să menţină o relaţie strânsă cu familia
şi comunitatea.
128. Centrul asigură activităţi de integrare/reintegrare familială şi comunitară,
după caz, în baza unui program de (re)integrare socială, care constituie o componentă a
planului individualizat de asistenţă. Acest program este elaborat şi revizuit periodic(cel
puțin de 2 ori pe an) în baza evaluării/reevaluărilor efectuate pentru fiecare beneficiar.
129. Activităţile care vizează integrarea/reintegrarea comunitară, în funcţie de
tipul şi de nevoile individuale ale beneficiarilor, pot fi: informare; interpretare în limbaj
mimico-gestual; consiliere juridică şi psihologică; protecţie socială; asistenţă necesară în
identificarea posibilităţilor pentru adaptarea locuinţei; socializare şi petrecere a timpului
liber.
130. Centrul încurajează şi sprijină beneficiarii să menţină relaţia cu familia,
reprezentantul legal, prietenii, prin telefon, corespondenţă, vizite, ieşiri ale beneficiarilor
în comunitate etc.
131. Centrul informează beneficiarii, reprezentanţii legali, familiile asupra
condiţiilor de desfăşurare a vizitelor (programul de vizitare, restricţii, spaţiile de primire a
vizitatorilor, condiţiile de supraveghere a vizitelor) şi asigură un cadru privat şi o
ambianţă intimă pentru primirea vizitatorilor de către beneficiari.
132. Centrul informează şi consultă familiile beneficiarilor atunci cînd se iau
decizii importante în legătură cu beneficiarii. Deciziile se iau numai cu acordul scris al
beneficiarului/ membrilor familiei/reprezentantului legal.
133. Centrul asigură informarea beneficiarilor privind valorile promovate în
comunitate, drepturile şi obligaţiile lor în calitate de cetăţeni.
134. Centrul sprijină beneficiarii să cunoască şi să utilizeze serviciile comunităţii
(poştă şi comunicaţii, transport, servicii medicale şi de recuperare etc.), precum şi să
participe la evenimentele culturale.
135. Centrul asigură condiţiile necesare (resurse umane, echipamente şi materiale,
mijloace de transport etc.) pentru derularea activităţilor de socializare şi petrecere a
timpului liber desfăşurate în incinta Centrului sau în comunitate.
VI. Managementul resurselor umane
Secţiunea 1.
Structura şi calificarea personalului – Standardul 23

136. Centrul dispune de o structură de personal în concordanţă cu scopul,
obiectivele sale şi profilul beneficiarilor.
137. Personalul Centrului asigură desfăşurarea efectivă şi eficientă a activităţilor
procesului de prestare a serviciilor (asistenţa asigurată beneficiarilor, administrarea
resurselor, organizare şi comunicare, managementul curent al instituţiei etc.).
138. Structura de personal a Centrului este în concordanță în anexa nr. 3 la
Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Centrului de plasament pentru persoane
vârstnice.
139. Conducerea Centrului elaborează anual schema de încadrare, pentru a
răspunde dinamicii cerinţelor beneficiarilor.
140. Centrul poate să utilizeze personal voluntar conform legislaţiei, care nu este
inclus în schema de încadrare a instituţiei şi care nu poate prelua responsabilităţile
personalului specializat, ci numai atribuţii care sunt precizate în contractul de voluntariat.
141. Pentru fiecare angajat există o fişă a postului, în care sunt prevăzute
atribuţiile de funcţie, drepturile şi responsabilităţile acestuia.
142. Conducerea Centrului revizuieşte periodic fişele postului în funcţie de
politica unităţii şi standardele de calitate.
143. Fiecare angajat corespunde cu calificarea, competenţa, experienţa şi calităţile
solicitate de fişa postului.
144. Fiecare angajat are obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile fişei
postului pe care îl ocupă.
145. Centrul ţine o evidenţă clară a turelor de zi şi de noapte prin care se asigură
serviciile; face repartizarea personalului pe ture într-o manieră flexibilă, pentru a asigura
continuitatea procesului de prestare a serviciilor conform legislaţiei.
Secţiunea a 2-a.
Selecţia, angajarea şi promovarea personalului – Standardul 24

146. Centrul aplică prevederile legislaţiei privind selecţia, angajarea şi
promovarea personalului, nefiind admisă angajarea persoanelor fără pregătirea şi
calificarea corespunzătoare.
147. Angajarea/promovarea personalului se realizează în bază de contract
individual de muncă, cu respectarea prevederilor Codului muncii de către managerul
Centrului.
148. Personalul Centrului va efectua examenul medical, conform standardelor în
vigoare.
Secţiunea a 3-a.
Formarea personalului – Standardul 25
149. Centrul dispune şi aplică o planificare privind formarea continuă a
personalului, reieşind din scopul şi obiectivele acestuia.
150. Personalul Centrului este inclus în programe de formare profesională
continuă.
151. Centrul planifică mijloacele financiare necesare pentru formarea continuă a
personalului, în vederea creşterii competenţei acestuia.
152. Centrul oferă oportunităţi de formare de scurtă durată pentru studenţii de la
facultăţile cu profil în domeniul de activitate a Centrului.
Secţiunea a 4-a.
Personalul de conducere – Standardul 26
153. Managerul Centrului are calificarea, competenţa şi experienţa necesară
pentru a asigura un management de calitate.
154. Centrul este condus de o persoană cu studii superioare în unul dintre
următoarele domenii: pedagogie, psihologie, psihopedagogice, asistenţă socială,
medicină, drept, cu vechime în muncă de cel puţin 3 ani.
155. Angajarea managerului Centrului se efectuează conform legislaţiei.
156. Managerul Centrului are obligaţia să asigure condiţiile minime prevăzute de
prezentele Standarde de calitate.
157. Managerul Centrului are obligaţia să asigure formarea continuă a
personalului din subordine, precum şi să contribuie, prin experienţa acumulată, la analiza
şi la îmbunătăţirea politicilor de protecţie socială a persoanelor vârstnice.
Secţiunea a 5-a.
Planificarea şi dezvoltarea – Standardul 27
158. Managementul Centrului este realizat în baza unei planificări riguroase,
menite să conducă la realizarea misiunii, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
159. Conducerea Centrului elaborează un document strategic pe o perioadă de cel
puţin cinci ani, numit Plan de dezvoltare instituţională, care include şi se referă la
următoarele:
a) tipul şi misiunea Centrului;
b) grupul de beneficiari şi nevoile specifice;
c) obiectivele de dezvoltare instituţională;
d) serviciile ce corespund necesităţilor identificate în procesul de prestare a
serviciilor, bazându-se pe o abordare individuală a fiecărui beneficiar;
e) resursele umane, materiale şi financiare prognosticate.
160. Planul de dezvoltare instituţională se elaborează în baza analizei şi sintezei
rapoartelor de activitate anuală. La elaborarea documentului strategic se ţine cont şi de
recomandările înaintate de structurile de resort în procedura de evaluare şi monitorizare a
serviciilor.
161. Proiectul documentului strategic se validează de către tot personalul
Centrului.
162. Personalul de conducere al Centrului elaborează anual un plan de activitate al
unităţii respective, care cuprinde:
a) calendarul activităţilor (termene);
b) scopul şi obiectivele;
c) resursele disponibile şi alocate;
d) responsabilităţile;
e) indicatorii de evaluare şi monitorizare rezultatelor.
163. Personalul de conducere al Centrului acordă suport metodologic personalului
şi monitorizează implementarea planului anual de activitate, în limitele resurselor alocate,
în termenele şi conform indicatorilor calitativi stabiliţi.
VII. Protecţie şi reclamaţie
Secţiunea 1.
Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor – Standardul 28
164. Centrul respectă personalitatea fiecărui beneficiar, iar beneficiarii sunt
obligaţi să se familiarizeze şi să respecte prevederile regulamentului intern.
165. Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor sunt exhaustiv expuse în contractul de
prestări servicii, semnat de managerul Centrului şi beneficiar/ membrii
familiei/reprezentantul legal al acestuia.
Secţiunea a 2-a.
Reclamaţiile – Standardul 29
166. Centrul deţine şi aplică o procedură clară privind înregistrarea şi examinarea
plângerilor şi sesizărilor, conform legislaţiei în vigoare.
167. Procedura legală de depunere şi examinare a plângerilor şi sesizărilor este
făcută publică şi beneficiarii au posibilitatea să se informeze cu privire la aceasta.
168. Centrul asigură informarea beneficiarilor asupra modalităţilor legale de
soluţionare a reclamaţiilor într-un format şi la un nivel accesibil, în funcţie de capacităţile
individuale de percepere a persoanelor vârstnice (scriere Braille, casete audio etc.).
Secţiunea a 3-a.
Protecţia împotriva abuzului şi neglijării – Standardul 30
169. Centrul deţine şi aplică o procedură clară privind protecţia beneficiarilor
împotriva abuzului (fizic, psihologic, sexual, financiar-material), neglijării, discriminării,
a tratamentului degradant sau inuman.
170. Centrul asigură informarea personalului şi beneficiarilor/membrilor
familiei/reprezentanţilor legali (prin modalităţi accesibile) asupra procedurii cu privire la
prevenirea, identificarea, semnalarea, evaluarea şi soluţionarea suspiciunilor sau a
acuzaţiilor de abuz/neglijenţă asupra beneficiarilor.
171. Conducerea Centrului încurajează şi sprijină beneficiarul să sesizeze orice
formă de abuz din partea personalului, a altor beneficiari din Centru sau a unor persoane
din afara acestuia.
172. Angajaţii care identifică situaţii de abuz, neglijare sau exploatare a unui
beneficiar au obligaţia să informeze imediat personalul de conducere al Centrului, care
aplică legislaţia în vigoare (anunţă serviciul medical de urgenţă, poliţia, procuratura etc.).
173. Centrul deţine un registru de protecţie a beneficiarului, în care personalul
responsabilizat înregistrează situaţiile sesizate cu privire la abuzurile asupra
beneficiarilor, precum şi incidentele deosebite:
a) decesul accidental al unui beneficiar, inclusiv circumstanţele în care s-a produs;
b) bolile infecţioase acute care prezintă pericol pentru sănătatea publică;
c) leziunile sau vătămările grave ori accidentele;
d) contravenţiile şi infracţiunile;
e) orice acuzaţii privind comportamentul inadecvat al personalului;
f) absenţa nejustificată din Centru (vagabondaj, consum de alcool, consum de
droguri etc.);
g) măsurile de restricţionare a libertăţii de mişcare a beneficiarilor, luate de
personal în situaţii de forţă majoră;
h) orice alte evenimente petrecute în Centru care afectează bunăstarea sau
siguranţa beneficiarilor.
174. Înregistrările din registru de protecţie al beneficiarului sunt consemnate şi în
dosarul beneficiarului dacă vizează nemijlocit siguranţa acestuia.
175. Familia, reprezentantul legal al beneficiarului, precum şi alţi factori direct
interesaţi, conform legii, sunt anunţaţi în cel mai scurt timp în legătură cu toate
incidentele deosebite care afectează securitatea beneficiarilor.
VIII. Sistemul informaţional
Secţiunea 1.
Înregistrarea şi arhivarea datelor – Standardul 31
176. Centrul aplică politici şi proceduri scrise de înregistrare, utilizare şi păstrare a
datelor aferente procesului de prestare a serviciilor.
177. Centrul efectuează înregistrarea, aplicarea şi arhivarea datelor despre
serviciile prestate şi despre beneficiari, conform legislaţiei în vigoare şi normelor
metodologice.
178. Înregistrarea şi arhivarea datelor se efectuează cu promptitudine, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
179. Pentru fiecare beneficiar, Centrul întocmeşte un dosar informaţional,
respectându-se regimul de confidenţialitate.
180. Centrul asigură păstrarea şi utilizarea în regim de confidenţialitate a datelor
privind beneficiarii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 8 iulie 2011 privind
protecţia datelor cu caracter personal.
181. Centrul asigură accesul necondiţionat al beneficiarilor la datele din sistemul
informaţional de care dispune şi care îi privesc.
Secţiunea a 2-a.
Raportarea datelor – Standardul 32
182. Odată cu admiterea solicitantului în Centru, în condiţiile prezentului
Regulament, managerul de caz introduce în registrul de evidenţă a beneficiarilor
următoarele informaţii:
a) datele de identitate ale beneficiarului admis;
b) problema în legătură cu care a fost solicitată prestarea serviciilor;
c) perioada aprobată de prestare a serviciilor.
183. Managerul Centrului prezintă trimestrial structurii teritoriale de asistenţă
socială informaţia cu privire la numărul beneficiarilor asistaţi, tipul serviciilor prestate,
termenele de prestare a serviciilor.
Secţiunea a 3-a.
Comunicarea şi parteneriatul – Standardul 33
184. Administraţia Centrului aplică o strategie de relaţii publice, bazată pe
comunicare şi colaborare activă la nivel naţional, raional şi local.
185. Parteneriatele dintre Centru şi organizaţiile neguvernamentale active în
domeniu, alte instituţii se realizează în baza acordurilor de colaborare încheiate, care
prevăd drepturile şi obligaţiile părţilor, modalitatea de conlucrare, cofinanţarea întreţinerii
şi prestării serviciilor conform necesităţilor beneficiarilor. Parteneriatele stabilite au drept
scop crearea unei game variate de servicii sociale şi asigurarea unui impact mai eficient
asupra beneficiarilor.
Administraţia Centrului întreprinde acţiuni pentru ca instituţia să participe la derularea
unor proiecte cu finanţare internaţională şi/sau internă.
Anexa nr. 3
la decizia
Nr.04/11 din 04 iulie 2017

Statele
Centrului de plasament pentru persoane vârstnice şi pentru persoane adulte cu
dizabilităţi „Empatie” Rîșcani

Funcţia Numărul de unităţi / condiţii speciale
Personal de conducere 2,0 unități, inclusiv:
Manager 1,0
Contabil-şef 1,0
Personal medical superior 1,0 unități, inclusiv:
Medic-terapeut 1,0 unitate pentru fiecare 50 paturi
Personal medical mediu 4,25 unități, inclusiv:
Asistentă medicală 2,0
Sora coordonatoare şi responsabilă
de farmacie + 0,5
Diet-sora 0,25
Kinetoterapeut 0,5
Masor 1,0
Personal medical veriga
11,0 unități, inclusiv:
inferioară
Infirmieră 11,0
Personal pentru servicii sociale 2,0 unități, inclusiv:
Asistent social 1 unitate în instituţiile cu până la 50 de paturi
Psiholog 0,5 unitate în instituţiile cu până la 50 de paturi
Instructor ergoterapie 0,5
Personal auxiliar 12,50 unități, inclusiv:
Sora-economă 1,0
Bucătar 2,0
Bucătar auxiliar 2,0
Spălătoreasă 2,0
Muncitor 0,5
Portar 0,5
Paznic 3,0
Fochist 1,5
În total 32,75 unităţi
Note: 1. Pentru efectuarea consultaţiilor bolnavilor gravi se permite invitarea medicilor de
profil din alte instituţii, plata consultaţiilor fiind prevăzută în fondul de retribuire a muncii
aprobat pe anul gestionar la compartimentul „Salarizarea lucrătorilor netitulari”.
2. În cazul efectuării unui volum redus de lucrări de reparaţii curente ale clădirilor,
încăperilor, utilajului şi inventarului sau alte lucrări auxiliare, în cazul în care în statele de
personal nu sînt prevăzute unităţile necesare pentru îndeplinirea lucrărilor de tip gospodăresc,
care nu poartă caracter permanent, pot fi invitaţi specialişti sau lucrători profesionişti din alte
structuri economice, plata fiind prevăzută în fondul de retribuire a muncii aprobat pe anul
gestionar la compartimentul „Salarizarea lucrătorilor netitulari”