REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

Decizia nr.04/12
din 04 iulie 2017

Cu privire la modul de acordare a locuințelor de serviciu
administrate de către Consiliul Raional Rîșcani

În temeiul art.43 alin (1) lit. c), e) și h), art. 46 și art.77 al. (3) din Legea
nr.436-XV din 28.12.2006 privind administrația publică locală, și Legea nr. 75 din
30.04.2015 cu privire la locuințe, Hotărârea Guvernului nr. 914 din 25.07.2016
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a locuințelor de
serviciu,
Consiliul raional Rîșcani DECIDE:

1. Se aprobă Regulamentul cu privire la modul de acordare a locuințelor de
serviciu ( anexa 1).
2. Se instituie componența Comisiei locative pentru selectarea beneficiarilor de
locuințe.
Președinte al comisiei – Urzică Iurie, președinte al raionului
secretar – Crigan Alexandru, auditor intern, Secretar al Comisiei raionale de
privatizare a fondului de locuinţe din teritoriu, proprietate a statului
-membrii:
1) Cherdivară Mircea, peședintele comisiei de specialitate pentru
activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate
publică, muncă, administraţie publică şi drept;
2) Conducătorul instituției, în care este angajat solicitantul;
3) Reprezentantul sindicatelor instituției, în care este angajat
solicitantul.
3. Executarea deciziei, se pune în sarcina vicepreședintelui raionului în
probleme sociale, dna Galina Zamurdac.
4. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei de specialitate
pentru activităţi social-culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate
publică, muncă, administraţie publică şi drept.
Președinte al ședinței Consiliului Raional V.Colin
Secretar al Consiliului raional R. POSTOLACHI
Contrasemnat,
specialist principal, S.J. A. PETRAȘESCU
Vicepreședintelui raionului în probleme sociale Galina Zamurdac
Auditor intern Alexandru Crigan