REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr. 04/14
din 04 iulie 2017

,,Cu privire la reorganizarea gimnaziului Duruitoarea Nouă
prin schimbarea statutului din gimnaziu în şcoală primară”

În conformitate cu art. 43 al.(1) lit.r) din Legea nr.436 dibn 28.12.2006
privind administraţia publică locală, cu art.141,al.(1) lit.(j) din Codul Educaţiei
nr.152 din 17.07.2014, cu Hotărârea Guvernului nr.868 din 08.10.2014 privind
finanţarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţămînt primar şi
secundar general din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea,

Consiliul raional Decide:

1. Se reorganizează instituţia de învăţământ gimnaziul Duruitoarea Nouă prin
schimbarea statutului din gimnaziu în şcoală primară de la 01 septembrie
2017.

2. DRÎTS Rîșcani, şef dl Viorel Dandara va dirija metodologic și tehnic
procesul de reorganizare conform prevederilor actelor normative.

3. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentei decizii, dna
G.Zamurdac, vicepreședinte al raionului.

4. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei
Consultative de Specialitate pentru activităţi socio-culturale, învăţământ,
protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept.

Preşedinte al şedinţei V.Colin

Secretar al Consiliului Raional R. Postolachi
Vicepreședinte al raionului G.Zamurdac

Șef DRÎTS Rîșcani Viorel Dandara