REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

Decizia nr.04/15
din 04 iulie 2017

„ Cu privire la aprobarea statelor de personal
la căminul școlar al liceului teoretic “S.Lucaci”, Costești
(şcoala auxiliară Costeşti)”

În conformitate cu art.43 alineatul (1), lit. a) , r) și (q) din Legea Republicii
Moldova nr.436 din 28.12.2006, privind administraţia publică locală , art. 99 (alin
1), art. 100 (alin 1,5,6) din Codul Muncii al Republicii Moldova, cu decizia
Consiliului Raional Rîşcani nr. 04/09 din 15.09.2016 şi demersul şcolii auxiliare
Costeşti din 13.06.2017,

Consiliul Raional Decide:

1. Se aprobă statele de personal ale căminului școlar al liceului teoretic
“S.Lucaci”, Costești (şcoala auxiliară Costeşti)” de la data de 01.06.2017
până la 01.09.2017 - perioada de transmitere a bunurilor materiale în
gestiunea l.t „ S.Lucaci” Costeşti (anexa nr. 1).
2. Se aprobă comisia de transmitere a bunurilor
președintele comisiei – Zamurdac Galina, vicepreședinte al raionului,
secretar al comisiei – Tîmciuc Liubovi, contabil șef DRÎTS
membii comisiei – Dandara Viorel, șef, DRÎTS
Iachimciuc Lilia, director l.t. „S.Lucaci” Costești
Darea Maria, director şcoala auxiliară Costeşti,
contabil, l.t. „S.Lucaci” Costești
3. Direcţia Învăţământ Tineret şi Sport, va asigura financiar salarizarea
personalului din contul mijloacelor financiare alocate pentru anul 2017.
4. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii, dna
G.Zamurdac, vicepreşedinte al raionului.
5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activităţi socio-culturale, învăţământ,
protecţie socială, sănătate publică, muncă, administraţie publică şi drept.

Preşedinte al şedinţei Consiliului Raional V.Colin
Secretar al Consiliului Raional R.Postolachi
șef, DRÎTS Viorel Dandara
director l.t. „S.Lucaci” Costești Lilia Iachimciuc
vicepreședinte al raionului Galina Zamurdac,

Anexa nr. 1
la decizia nr.04/15
din 04 iulie 2017

Statele de personal
ale căminului școlar al liceului teoretic “S.Lucaci”, Costești
(şcoala auxiliară Costeşti)”

Nr. Denumirea funcţiei Unităţi
1 Intendent 1
2 Paznici 3
Total 4

Secretar al Consiliului Raional Rodica Postolachi