REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr.04/16
din 04 iulie 2017

Cu privire la activitatea filialei secției de asistență
cu medicamente și dispozitive medicale (farmacie)
în cadrul IMSP “Centrul de Sănătate Corlăteni”

În temeiul art.43, alineatul (1), litera p) și q) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie
2006 privind administraţia publică locală, Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 861 din
10.11.2011 „Cu privire la aprobarea Programului de delimitare juridică a Centrelor de
Sănătate”, Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 60 din 21.02.2008 cu privire la Regulamentul
provizoriu al Secţiei asistenţă cu medicamente şi dispozitive medicale (farmacie) a Centrului
Medicului de Familie şi filialelor ei, ținând cont de demersul nr. 108 din 22.06.2017 al
Instituţiei Medico-Sanitare Publice “Centrul de Sănătate Rîşcani”,

Consiliul Raional DECIDE:

1. Se acceptă activitatea filialei secției de asistență cu medicamente și dispozitive
medicale (farmacie) a IMSP CS Rîșcani în cadrul IMSP “Centrul de Sănătate
Corlăteni”
2. Se acceptă utilizarea spațiului de 16,0 m2 pentru prestarea serviciului de către filiala
secției de asistență cu medicamente și dispozitive medicale (farmacie) a IMSP CS
Rîșcani în cadrul IMSP “Centrul de Sănătate Corlăteni”
3. Se împuternicește președintele raionului, domnul Iurie Urzică să semneze contractul de
comodat cu șeful IMSP CS Rîșcani , dl N.Ursu.
4. Se desemnează responsabil pentru executarea prezentei decizii, în termen de până la
august 2017, N.Ursu , director IMSP CS Rîșcani.
5. Controlul executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de specialitate în
problemele social – culturale, învăţământ, protecţie socială, sănătate publică, muncă şi
drept, preşedinte dl M. Cherdivară.

Preşedinte al şedinţei Consiliului Raional V.COLIN

Secretar al Consiliului Raional R.POSTOLACHI
Contrasemnat:
Specialist principal
Aparatul preşedintelui raionului A.Petraşescu

Șef IMSP CS Rîșcani N.Ursu
Șef IMSP CS Corlăteni A.Cazacu