REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr. 04 /17
04 iulie 2017

“Cu privire la transmiterea în comodat a unui bun
IMSP Centrul de Sănătate Rîșcani”

În temeiul art.74, punctului 5 din legea Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, deciziei Consiliului local Pîrjota
nr.4/1 din 21 iunie 2017, acordul IMSP Centrul de Sănătate Rîșcani nr.113 din
29.06.2017,
Consiliul Raional DECIDE:
1. Se transmite în comodat din gestiunea Aparatului Preşedintelui raionului în
gestiunea IMSP Centrul de Sănătate Rîșcani bunul imobiliar, în sumă de
573627.00 lei (anexă).
2. Se instituie comisia de transmitere a bunul imobiliar în componenţa:
Preşedinte al comisiei: Zamurdac Galina, vicepreşedinte
Membrii comisiei Zubcova Olga, contabil şef AP
Petrașescu Anatol, specialist principal, SJ
Costețchi Ion, șef, secția CGCD
Manole Anatol, arhitect-șef al raionului
Ursu Nicolae, şef ,IMSP CS Rîșcani
Ghijdivan Larisa, contabil șef, IMSP CS Rîșcani
3. Contabilitatea Aparatului Preşedintelui raionului (dna O.Zubcova) va efectua
transmiterea bunul imobiliar în conformitate cu legislaţia în vigoare.
4. Serviciul Juridic al Aparatului Preşedintelui (dl A.Petraşescu) va modifica
contractul de comodat cu completarea bunului dat în anexa nr.1 la contractul
respectiv.
5. Se desemnează responsabil de executarea prezenti decizii Petrașescu Anatol,
specialist principal, SJ în termen de până la 04 august 2017.
6. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ.

Preşedinte al şedinţei Consiliului Raional V.Colin
Secretar al Consiliului Raional R.Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal SJ A.Petraşescu
Contabil şef O.Zubcova
Viceprședinte al raionului Galina Zamurdac
Anexa nr.1, la decizia 04/17
din 04 iulie 2017

Nr. Denumirea Canti-
Nr. cadastral Preț, lei Suma, lei notă
crt. obiectului tate
1 Construcție de bază 71381190226 1 573627,00 573627,00
clădirea OMF
Pîrjota
total 573627,00

Secretar
al Consiliului Raional R.Postolachi