REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr. 04/18
din 04 iulie 2017

“Cu privire la transmiterea cu titlu
gratuit a bunurilor”

În temeiul art.74, punctul 5 din Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din
28.12.2006 privind administraţia publică locală, p.1 alin.3, p.13-16 din Hotărârea
Guvernului nr.901 din 31.12.2015 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul
de transmitere a bunurilor proprietate publică”, în temeiul Deciziei Consiliului Raional
Rîșcani nr.02/01 din 14 martie 2017 privind alocarea mijloacelor fianciare, ținând cont de
demersul nr.4820 din 12.05.2017 al Inspectoratului de Poliție Rîșcani,
Consiliul Raional DECIDE:

1. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Alexandrești, bunurile în sumă de 600 lei.
2. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Aluniș, bunul în sumă de 150,00 lei.
3. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Borosenii Noi, bunul în sumă de 150,00 lei.
4. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Braniște, bunurile în sumă de 300,00 lei.
5. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Costești, bunurile în sumă de 750,00 lei.
6. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Corlăteni, bunurile în sumă de 750,00 lei.
7. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Duruitoarea Nouă, bunurile în sumă de 300,00 lei.
8. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Gălășeni, bunurile în sumă de 300,00 lei.
9. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Grinăuți, bunurile în sumă de 450,00 lei.
10. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Malinovscoe, bunurile în sumă de 300,00 lei.
11. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Nihoreni, bunul în sumă de 150,00 lei.
12. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Petrușeni, bunul în sumă de 150,00 lei.
13. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Pociumbăuți, bunul în sumă de 150,00 lei.
14. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Pociumbeni, bunul în sumă de 150,00 lei.
15. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Pîrjota, bunule în sumă de 150,00 lei.
16. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Răcăria, bunurile în sumă de 300,00 lei.
17. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Recea, bunurile în sumă de 600,00 lei.
18. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Rîșcani, bunurile în sumă de 1050,00 lei.
19. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Singureni, bunurile în sumă de 450,00 lei.
20. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Sturzeni, bunul în sumă de 150,00 lei.
21. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Șumna, bunul în sumă de 450,00 lei.
22. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Hiliuți, bunul în sumă de 150,00 lei.
23. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Horodiște, bunul în sumă de 150,00 lei.
24. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Vasileuți, bunurile în sumă de 750,00 lei.
25. Se transmite cu titlu gratuit din proprietatea Aparatului Preşedintelui raionului în
proprietatea Primăriei Zăicani, bunul în sumă de 150,00 lei.
26. Se instituie comisia de transmitere a bunurilor în componenţă:
Preşedinte comisiei: Zamurdac Galina, vicepreşedinte al raionului
Membru comisiei Petrașecu Anatol, specialist principal Serviciu Juridic
Zubcova Olga, contabil şef Aparatului Președintelui
Chetraru Marta, șef serviciu Administrație publică
Valentin Rebeja, șef secție, Inspectoratul de Poliție
____________, primarul localității
____________, contabil șef al primăriei
27. Contabilitatea Aparatului Preşedintelui raionului (dna O.Zubcova) va perfecta
actele de transmitere a bunurilor conform anexei nr.1 la prezenta decizie, în
conformitate cu legislaţia în vigoare și în termen de până la 04 august 2017.
28. Controlul asupra executării prezentei decizii se pune în sarcina Comisiei
consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare şi comerţ
Preşedinte al şedinţei
Consiliului Raional V.Colin
Secretar
al Consiliului Raional R.Postolachi

Contrasemnat:
Specialist principal SJ A.Petraşescu
Executor: Contabil şef O.Zubcova