REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE nr. 04/19
din 04 iulie 2017
Сu privire la acordarea garanției

În temeiul art.43 alineatul (2) din Legea Republicii Moldova nr.436 din 28.12.2006,
privind administraţia publică locală, art.4 alineatul (2), lit. b) al Legii nr.435 din
28.12.2006, privind descentralizarea administrativă, art. 24, lit f) și art.40 alineatele
(1,2) și alineatul (3), lit. a) al Legii nr.181 din 25.07.2014 finanţelor publice şi
responsabilităţii bugetar-fiscale, deciziei Consiliului raional nr.03/08 din 08.08.2016 cu
privire la aprobarea participării Consiliului raional la implementarea proiectului
„Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței EN-GROS regionale și
spațiilor destinate activităților NON AGRICOLE”,

Consiliul raional DECIDE:
1.Se garantează efectuarea lucrărilor, care vor fi realizate, conform planului
general de construcții pe următoarele obiecte:
- bloc administrativ (poz.1.);
- veceu public (poz.3);
- gherete (x 6,0v comanda speciala 2,5 m; 30 buc)(poz.5);
- stație de epurare de tip 75 (poz. 6);
- parcare 40 auto (poz. 8);
- rezervor antiincendiar 2x150m.c. (poz. 9);
- stație de tratare a apelor (poz. 10);
- stație de epurare a apelor pluviale (poz. 12);
- platforma pentru tomberoane de gunoi (poz . 14);
- planificare verticala 50%;
- rețea externă de conexiune a frigiderului la alimentarea cu apă și canalizare
la fel conexiunea la TS prin cablu.
2. Se împuternicește președintele raionului Rîșcani, dl I. Urzică să semneze
Scrisoarea de garanție de executarea lucrărilor de construcții a proiectului
„Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieței EN-GROS regionale
și spațiilor destinate activităților NON AGRICOLE”.
3. Controlul asupra executării deciziei se pune în sarcina comisiei consultative de
specialitate pentru activităţi economico – financiare şi comerţ, preşedinte S.Tulicii

Preşedinte al şedinţei Consiliului raional V.Colin
Secretar al Consiliului raional R. Postolachi
Contrasemnat:
Specialist principal Aparatul preşedintelui raionului A Petraşescu
Șef Direcția Finanțe A. Tăbîrța