REPUBLICA MOLDOVA РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

CONSILIUL RAIONAL РАЙОННЫЙ СОВЕТ
RÎŞCANI РЫШКАНЬ

DECIZIE Nr.04/20
din 04 iulie 2017
Cu privire la modificarea deciziei Nr.06/03
din 09 noiembrie 2016 „Cu privire la instituirea comisiei raionale de privatizare
a fondului de locuinţe din teritoriu, proprietate a statului”
În conformitate cu art. 43 punct (1), lit (c-d) din Legea Republicii Moldova
privind administraţia publică locală nr.436- XVI din 28 decembrie 2006, Legea
privind privatizarea fondului de locuinţe din teritoriu, proprietate a statului nr.
1324-XII din 10.03.1993, şi în scopul respectării dreptului cetăţenilor de a-şi alege
liber modalitatea de satisfacere a necesităţilor în locuinţă,
Consiliul raional DECIDE:
1. Se modifică componența nominală a comisiei raionale de privatizare a
fondului de locuinţe din teritoriu, proprietate a statului, prin substituirea
sintagmei „Banari Sergiu” cu sintagma „Caraman Alexandru” și a sintagmei
„inspectoratul fiscal de stat” cu sintagma” Direcție Deservire Fiscală”.

2. Se completează decizia Nr.06/03 din 09 noiembrie 2016 „Cu privire la
instituirea comisiei raionale de privatizare a fondului de locuinţe din
teritoriu, proprietate a statului” cu punctul 2.1. în următoarea redacție:
În cazul eliberării din funcție a membrilor comisiei, componența comisiei
va fi completată cu persoana nou numită în funcție, fără a fi adoptată o altă
decizie a Consiliului Raional.
3. Se desemnează responsabil de executarea prezentei decizii domnul
Alexandru Crigan, secretar al Comisiei raionale de privatizare a fondului
de locuinţe din teritoriu, proprietate a statului.

4. Controlul exacutării prezentei decizii se pune în sarcina preşedintelui
raionului, dl Iurie Urzică.

Preşedintele şedinţei Valentina Colin
Secretarul Consiliuli raional Rodica Postolachi
Contrasemnat:
Specilist principal SJ Anatol Petraşescu
Secretar al Comisiei raionale de privatizare
a fondului de locuinţe din teritoriu, proprietate a statului A.Crigan