You are on page 1of 6

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN

___________________________________________________________________________

MPU3113
HUBUNGAN ETNIK
JANUARI 2017
___________________________________________________________________________

ARAHAN KEPADA PELAJAR

1. Tugasan ini mengandungi SATU soalan sahaja yang disediakan dalam Bahasa Melayu.

2. Jawab dalam Bahasa Melayu

3. Anda dikehendaki menyerahkan tugasan dalam format MsWord melainkan dinyatakan
sebaliknya. Anda tidak dibenarkan untuk menukar teks/frasa tugasan tersebut kepada
format grafik seperti .jpeg / .gif / print screen / dan lain-lain format berkaitan.

4. Muat turunkan templat tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada myINSPIRE
untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip
dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5.

5. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk
rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan
menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda.

6. Anda dikehendaki menghantar tugasan SECARA ONLINE melalui myINSPIRE. Sila rujuk
kepada portal untuk arahan mengenai prosedur menghantar tugasan anda secara
online. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan
sendiri.

7. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail.

8. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 27 Mac 2017 hingga 2 April 2017. Serahan selepas 2
April 2017 TIDAK akan diterima.

9. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain.
Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri.

10. Sila ambil maklum tentang PENALTI yang akan dikenakan ke atas penghantaran lewat
tugasan seperti yang tertera di pekeliling pejabat Pendaftar 6/2012 (Rujuk Registrar’s
Announcement di myINSPIRE).

Muka surat 1 drp 7

01 – 70 10 4 70. % Kumpulan Pertindihan % Potongan Markah 1 0 – 30 0 2 30. PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini menyumbang sehingga 50% daripada jumlah markah kursus berkenaan dan akan dinilai berdasarkan kepada Rubrik yang dilampirkan. akan disemak untuk menentukan kadar pertindihan.01 – 100 100 Tugasan yang dikenal pasti mempunyai pertindihan tugasan bagi mana-mana kumpulan pertindihan di atas tidak dibenarkan untuk rayuan. Muka surat 2 drp 7 . akses online rayuan semakan semula tugasan bagi subjek berkaitan dilupuskan dari pilihan rayuan.01 – 50 5 3 50. secara automatik.01-100. Bagi pelajar dalam kategori pertindihan tugasan kumpulan 70. Anda perlu memastikan RESIT yang dikeluarkan bagi penghantaran tugasan disimpan sebagai bukti penghantaran. Jika plagiarisme dikesan. Kegagalan mengemukakan resit dalam sebarang isu yang timbul berkaitan penghantaran tugasan akan mengakibatkan tugasan dianggap TIDAK dihantar.11. PLAGIARISME: POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM: MARKS DEDUCTION Amaran: Tugasan yang diserahkan. Anda akan diberikan maklum balas tentang tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula. markah akan dipotong seperti berikut: No.

kepelbagaian ahli. Berdasarkan pernyataan di atas: i. Pilih salah satu parti politik dan bincangkan sejarah penubuhan. Elemen etnik diletakkan sebagai prasyarat utama dalam pembentukan sesebuah parti politik dibentuk. dasar parti dan manifesto pilihan raya ke arah pemupukan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia. Jelaskan sejarah empat parti politik yang ditubuhkan sebelum kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Analisis empat program yang telah dijalankan oleh parti politik yang anda pilih dalam memupuk semangat perpaduan dalam kalangan ahli parti politik tersebut. iv. sewajarnya parti politik di Malaysia memainkan peranan utama dalam memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berdasarkan pemuafakatan politik. Senario ini bukan sahaja berlaku di Semenanjung Malaysia malahan juga di Sarawak dan Sabah. Hal ini kerana pembentukan parti-parti politik berkenaan yang menjurus pada etnik tertentu. KEPERLUAN Pembentukan parti-parti politik di Malaysia adalah unik dan menarik. iii. Bincangkan empat langkah yang boleh dilakukan oleh parti politik untuk memupuk perpaduan dan integrasi dalam kalangan rakyat Malaysia. ii. Namun. SOALAN TUGASAN TUJUAN Tugasan ini bertujuan untuk menilai kebolehan pelajar menganalisis aktiviti/program yang dapat memupuk perpaduan kaum dalam masyarakat melalui parti-parti politik. [Jumlah: 50 Markah] ___________________________________________________________________________ SOALAN TAMAT Muka surat 3 drp 7 .

LAMPIRAN RUBRIK TUGASAN MPU3113 HUBUNGAN ETNIK / SEMESTER JANUARI 2017 / FASS .

Penjelasan sejarah 2. 1 Tiada pengenalan Pengenalan topik yang Pengenalan topik yang Pengenalan topik agak jelas Pengenalan topik yang baik 4 diberikan. Perbincangan satu parti 2. Malaysia dengan contoh gambar yang relevan. program yang telah program yang telah program yang telah program yang telah oleh parti politik yang dijalankan oleh parti dijalankan oleh parti dijalankan oleh parti politik dijalankan oleh parti politik anda pilih dalam politik yang anda pilih politik yang anda pilih yang anda pilih dalam yang anda pilih dalam memupuk semangat dalam memupuk dalam memupuk memupuk semangat memupuk semangat perpaduan dalam semangat perpaduan semangat perpaduan perpaduan dalam kalangan perpaduan dalam kalangan kalangan ahli parti dalam kalangan ahli parti dalam kalangan ahli parti ahli parti politik tersebut ahli parti politik tersebut politik tersebut. dasar parti dan parti dan manifesto parti dan manifesto raya ke arah memupuk raya ke arah memupuk manifesto pilihan raya ke Pilihan raya ke arah pilihan raya ke arah perpaduan dalam perpaduan dalam kalangan arah memupuk perpaduan pemupukan perpaduan memupuk perpaduan kalangan rakyat Malaysia rakyat Malaysia dengan dalam kalangan rakyat dalam kalangan rakyat dalam kalangan rakyat dengan contoh dan contoh dan gambar yang Malaysia dengan contoh dan Malaysia. contoh yang relevan. kepelbagaian ahli. dengan rujukan yang 1957. dasar kepelbagaian ahli. LAMPIRAN RUBRIK TUGASAN MPU3113 HUBUNGAN ETNIK / SEMESTER JANUARI 2017 / FASS Markah 0 1 2 3 4 Penuh Pengenalan. penubuhan. sangat umum dan tidak ringkas dan kurang dengan huraian yang ringkas dan menyeluruh. tugasan. politik yang ditubuhkan politik yang ditubuhkan politik yang ditubuhkan politik yang ditubuhkan ditubuhkan sebelum sebelum kemerdekaan sebelum kemerdekaan sebelum kemerdekaan sebelum kemerdekaan kemerdekaan Tanah secara ringkas tanpa secara umum tanpa secara baik disokong dengan secara terperinci disokong Melayu pada tahun disokong rujukan.5 Tiada penjelasan Menjelaskan SATU parti Menjelaskan DUA parti Menjelaskan TIGA parti Menjelaskan EMPAT parti 10 empat parti politik yang dibuat.5 Tiada perbincangan Membincangkan secara Membincangkan secara Membincangkan dengan Membincangkan secara 10 politik dari segi sejarah dibuat. politik tersebut secara politik tersebut secara secara baik berserta contoh dengan terperinci berserta ringkas berserta contoh umum berserta contoh yang relevan. serta menjurus kepada menjurus kepada objektif berkaitan topik berserta menyatakan objektif dan isi objektif tugasan. baik sejarah penubuhan. ringkas sejarah umum sejarah penubuhan. dan gambar yang relevan. dasar penubuhan. kandungan tugasan dengan baik berserta rujukan/fakta yang terperinci. berautoriti. dasar parti dan manifesto pilihan parti dan manifesto pilihan ahli. gambar yang relevan. terperinci sejarah penubuhan. rujukan/fakta yang tepat. Analisis empat program 3 Tiada analisis Menganalisis SATU Menganalisis DUA Menganalisis TIGA Menganalisis EMPAT 12 yang telah dijalankan diberikan. relevan. kepelbagaian kepelbagaian ahli. . disokong rujukan. rujukan yang berautoriti. dasar kepelbagaian ahli.

Perbincangan empat 2. memberikan hubung kait antara isu-isu. yang relevan. APA yang tepat digunakan.5 Tiada perbincangan Membincangkan SATU Membincangkan DUA Membincangkan TIGA Membincangkan EMPAT 10 langkah yang boleh dibuat. rujukan APA. yang relevan.5 50 . isi kandungan. Kesimpulan. langkah yang boleh langkah yang boleh langkah yang boleh langkah yang boleh dilakukan oleh parti dilakukan oleh parti dilakukan oleh parti politik dilakukan oleh parti politik dilakukan oleh parti politik politik untuk memupuk politik untuk memupuk untuk memupuk untuk memupuk perpaduan untuk memupuk perpaduan perpaduan dan integrasi perpaduan dan integrasi perpaduan dan integrasi dan integrasi dalam dan integrasi dalam dalam kalangan rakyat dalam kalangan rakyat dalam kalangan rakyat kalangan rakyat Malaysia kalangan rakyat Malaysia Malaysia. relevan. relevan. rujukan.5 Tiada kesimpulan Kesimpulan yang lemah Kesimpulan yang ringkas Kesimpulan yang agak baik Kesimpulan yang 2 diberikan. LAMPIRAN RUBRIK TUGASAN MPU3113 HUBUNGAN ETNIK / SEMESTER JANUARI 2017 / FASS yang relevan.5 Format laporan Beberapa format Beberapa format dan Kebanyakan format dan Semua format dan rujukan 2 bersesuaian (Muka lemah dan tiada digunakan tetapi tidak kaedah rujukan APA rujukan APA digunakan. mengikut kaedah digunakan. 0. dengan penjelasan yang dengan penjelasan yang dengan penjelasan yang menyeluruh dengan tidak berkaitan dengan berkaitan dengan isu berkaitan dengan isu tetapi penjelasan yang berkaitan isu keseluruhan. dll. keseluruhan. tidak memberikan sebarang dengan isu keseluruhan dan hubung kait antara isu-isu. format rujukan APA. depan. Format laporan yang 0. JUMLAH 12. Malaysia berserta contoh Malaysia berserta contoh berserta contoh yang berserta contoh yang yang relevan. mukasurat.