Τρίτη 11 Ιουλίου 2017 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 23

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 295

ΠαναγιΩτης
Περί τσιγάρων και εμβολίων
αλεβαντης*
» Ακριβότατα τσιγάρα και υποχρεωτικός εμβολιασμός
- δύο χρήσιμα μέτρα της νέας γαλλικής κυβέρνησης
Δύο ενδιαφέρουσες εξαγγελίες
έκανε ο νέος Γάλλος πρωθυ-
πουργός στο πλαίσιο των πρό-
σφατων προγραμματικών δηλώ-
σεων της κυβέρνησής του. Η
πρώτη αφορούσε την αύξηση
της τιμής του πακέτου των τσι-
γάρων μέσα στην επόμενη τριε-
τία από τα 7 στα 10 ευρώ, δηλα-
δή αύξηση κατά 40%!

ταν ισχύσει η νέα τιμή, η Γαλ-

Ό λία θα είναι η 5η ευρωπαϊκή
χώρα με τα ακριβότερα τσιγάρα.
Προηγούνται η Νορβηγία (~11€), η Ισλαν- Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των παιδιών μετά την Ιταλία καθιερώνεται και στη Γαλλία.
δία (~11€), η Ιρλανδία (~11€) και η Βρε-
τανία (~10€). Το παγκόσμιο ρεκόρ το κα- Τα συμπτώματα
Η μελέτη του 2011 για το κόστος του καπνίσματος
τέχει η Αυστραλία με 16,75 ευρώ το πακέτο, της ιλαράς.
στην Ελλάδα
δεύτερη είναι η Νέα Ζηλανδία (~15€) και
τρίτη η Νορβηγία. Στην Ελλάδα το ίδιο πα-
κέτο πουλιέται 4 ευρώ, το πηγαίνουν στο υποστήριζε, εσφαλμένα, ότι υπάρχει σχέ-
κράτος ως φόροι. ση αυτισμού και εντερικής νόσου με το τρι-
Το 2016, όπως προκύπτει από το σχετι- πλό εμβόλιο ιλαράς, ερυθράς και παρωτί-
κό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων τιδας. Η δημοσίευση αποσύρθηκε μερικώς
Εσόδων, τα έσοδα από την φορολογία κα- το 2004 και πλήρως το 2010.
πνικών προϊόντων στην Ελλάδα ανήλθαν Από τον συντάκτη του άρθρου, λόγω σο-
σε 3,189 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντι- βαρών επαγγελματικών παραβάσεων. Η
στοιχεί σε ΦΠΑ 0,69 δισ. ευρώ και ειδικό απάτη αποκαλύφθηκε μετά από εκτετα-
φόρο κατανάλωσης 2,49 δισ. ευρώ. Συ- μένες επιδημιολογικές μελέτες σε Βρετα-
γκριτικά, οι εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ για νία και ΗΠΑ αλλά και ενδελεχείς δημο-
την ίδια περίοδο ανήλθαν συνολικά σε 3,36 σιογραφικές έρευνες.
δισ. ευρώ! Στη συνέχεια, κυκλοφόρησαν διάφορες
Οι παραπάνω αριθμοί ίσως να εξηγούν ψευδείς ειδήσεις για τα εμβόλια, ότι πε-
και την απροθυμία της κυβέρνησης να ριέχουν τάχα επικίνδυνες καρκινογόνες
εφαρμόσει με αυστηρότητα το νόμο για την ουσίες, ότι προκαλούν φοβερές παρενέρ-
απαγόρευση του καπνίσματος στους κλει- γειες, ότι μπορούν να προκαλέσουν ακό-
στούς δημόσιους χώρους. Πόσο όμως μη και το θάνατο. Βέβαια, με βάση την
επιβαρύνει το κάπνισμα την ελληνική οι- ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για την
κονομία; Σε μελέτη του 2011 το κόστος των ασφάλεια των προϊόντων θα πρέπει το εν-
επιπτώσεων στον προϋπολογισμό δημό- δεχόμενο θύμα να αποδείξει τη σχέση με-
σιας υγείας είχε υπολογιστεί ότι ήταν 3,4 ταξύ αιτίου (εμβολίου) και αποτελέσματος
δισ. ευρώ. (ασθένεια ή θάνατος) κάτι που μέχρι σή-
Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβανόταν δα- μερα έχει επιτευχθεί μόνο σε μία .
πάνες λόγω μείωσης της παραγωγικότη- Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι, όπως
τας από απουσίες, το κόστος πυρκαγιών με όλα τα φάρμακα, έτσι και με τα εμβό-
που ξεκινούν από τσιγάρα και οι δαπάνες Πόσο κάνει ένα πακέτο τσιγάρα Malboro λια υπάρχει πάντα μια πάρα πολύ μικρή
στον κόσμο (πηγή - numbeo.com)
για καθαρισμό π.χ. από τα αποτσίγαρα. Δεν πιθανότητα εμφάνισης λόγω αλλεργιών,
περιλαμβανόταν ούτε η επιβάρυνση του ευαισθησιών ή αυτοάνοσων παθολογιών
περιβάλλοντος από την καλλιέργεια του κα- του εμβολιαζόμενου. Αυτός είναι και ο λό-
πνού. Με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων δες), ερυθρά, πνευμονία και μηνιγγίτιδα Σε μια που έγινε το 2016 με τη συμμε- γος που ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται
πληρώνει», είναι σίγουρο ότι η αύξηση Γ. τοχή 65.819 ατόμων σε 67 χώρες διαπι- πάντα από γιατρό, ο οποίος θα λάβει το οι-
της τιμής των τσιγάρων αποτελεί έναν από Στην Ιταλία, πριν από λίγο καιρό θεσπί- στώθηκε ότι η Γαλλία ήταν πρώτη στις αμ- κογενειακό ιστορικό και θα εξετάσει την
τους καλύτερους τρόπους για να περιορι- στηκε επίσης νόμος για τον υποχρεωτικό φιβολίες για την ασφάλεια των εμβολίων. κατάσταση της υγείας του εμβολιαζόμενου.
στεί το κάπνισμα και να καλυφθούν τα έξο- εμβολιασμό των παιδιών με 12 εμβόλια και Ποσοστό 41% των ερωτηθέντων απάντη- Είναι γνωστό π.χ. ότι δεν πρέπει να γίνο-
δα από τη μεγαλύτερη παγκόσμια επιδη- με υψηλά πρόστιμα (μέχρι 7.500 ευρώ και σαν ότι δεν τα εμπιστεύονται. Στην Ιταλία νται εμβόλια σε άτομα που έχουν πυρετό
μία όπως το έχει χαρακτηρίσει ο Παγκό- αφαίρεση της επιμέλειας) για όσους γονείς το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 21,4% και ή σοβαρή λοίμωξη.
σμιος Οργανισμός Υγείας. δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους. Τα μέτρα στην Ελλάδα 25,4% - δηλαδή ένας στους Ελπίζουμε ότι και στην Ελλάδα θα λη-
Η δεύτερη εξαγγελία του Γάλλου πρω- αυτά κατέστησαν αναγκαία λόγω της αύ- τέσσερεις! φθούν κάποτε παρόμοια μέτρα προάσπι-
θυπουργού ήταν ότι από το 2018 θα κα- ξησης κρουσμάτων ιλαράς στην Ιταλία Να υπενθυμίσουμε ότι οι φόβοι για την σης της δημόσιας υγείας με ταυτόχρονη
ταστούν υποχρεωτικά 11 παιδικά εμ- και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, ασφάλεια των εμβολίων ξεκίνησαν από μια εξοικονόμηση πόρων …
βόλια, έναντι των τριών που είναι σήμε- Γερμανία, Ρουμανία, Πολωνία, Ελβετία και κάποιου βρετανού γιατρού ονόματι Άντρι- * Φυσικός, τέως στέλεχος της Ευρωπαϊκής
ρα. Έτσι, στα υποχρεωτικά εμβόλια για δι- Ουκρανία) τον προηγούμενο χειμώνα. ου Γουέκεφιλντ, η οποία δημοσιεύτηκε το Επιτροπής. Οι απόψεις είναι προσωπικές
φθερίτιδα, πολιομυελίτιδα και τέτανο θα Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 1998 σε αναγνωρισμένο επιστημονικό και δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη
προστεθούν εμβόλια για ιλαρά, ηπατίτιδα Υγείας, στη Ρουμανία καταγράφηκαν και περιοδικό. Η έρευνα είχε στηριχτεί σε φαλ- την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Β, γρίπη, κοκκύτη, παρωτίτιδα (μαγουλά- θάνατοι. κιδευμένα επιστημονικά στοιχεία και http://alevantis.blogspot.com