You are on page 1of 31

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

KAMU KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

KURUM VEYA BİRİMİN TÜRKÇE ADI

İNGİLİZCE KARŞILIĞI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

GRAND NATIONAL ASSEMBLY OF TURKEY

Adalet Komisyonu

Committee on Justice

Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi

Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean

Akdeniz Parlamenter Asamblesi

Parliamentary Assembly of the Mediterranean

Anayasa Komisyonu

Committee on Constitution

Anayasa Uzlaşma Komisyonu

Reconciliation Committee for Constitution

Araştırma Hizmetleri Başkanlığı

Department of Research Services

Asya Parlamenter Asamblesi

Asian Parliamentary Assembly

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu

Committee on European Union Harmonization

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu

Turkish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Organization for Security and Cooperation in Europe

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi

Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Avrupa Parlamentosu Ulusal Parlamento Temsilcisi

National Parliament Representative in the European Parliament

Barış İçin Asyalı Parlamentolar Birliği Türk Grubu

Turkish Delegation to the Asian Parliamentary Assembly for Peace

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı

Department of Media, Publications and Public Relations

Başkan Başmüşavirleri

Senior Counsellors to the Speaker

Başkan Müşavirleri

Counsellors to the Speaker

Bayındırlık İmar Ulaştırma Turizm Komisyonu

Committee on Public Works, Reconstruction, Transportation and Tourism

Bilgi ve Bilişim Hizmetleri Genel Sekreter Yardımcılığı

Office of Deputy Secretary-General for Information and Information Services

Bilgi İşlem Başkanlığı

Directorate of Information Technologies

Bütçe Başkanlığı

Department of Budget

Çevre Komisyonu

Committee on Environment

Destek Hizmetleri Başkanlığı

Department of Support Services

Dış İlişkiler ve Protokol Başkanlığı

Department of Foreign Relations and Protocol

Dışişleri Komisyonu

Committee on Foreign Affairs

Dilekçe Komisyonu

Committee on Petitions

Geçici Komisyonlar

Ad Hoc Committees

Genel Sekreterlik

General Secretariat

Hukuk Hizmetleri Başkanlığı

Department of Legal/Juridical Services

İç Denetçiler Birimi

Internal Auditors Unit

İçişleri Komisyonu

Committee on Internal Affairs

İdari ve Mali İşler Başkanlığı

Department of Administrative and Financial Affairs

İdari, Mali ve Teknik Hizmetler Genel Sekreter Yardımcılığı

Office of Deputy Secretary-General of Administrative, Financial and Technical Services

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

Committee on Human Rights Inquiry

İnsan Kaynakları Başkanlığı

Department of Human Resources

İslam Konferansı Örgütü Parlamento Birliği Türk Grubu

Turkish Delegation to the Parliamentary Union of the Organization of Islamic Cooperation

İşletme ve Yapım Başkanlığı

Department of Operation and Construction

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu

Committee on Equal Opportunities for Women and Men

Kamu Denetçiliği Kurumu

Ombudsman Institution

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu

Committee on Public Enterprises

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Department of Laws and Resolutions

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi Türk Grubu

Turkish Delegation to the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation

Kültür Sanat ve Yayın Kurulu

Culture, Arts and Publication Board

Koruma Dairesi

Department of Security

Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı

Department of Library and Archive Services

Meclis Araştırması Komisyonları

Committees on Enquiry

Meclis Soruşturması Komisyonları

Committees on Investigation

Milletvekili Hizmetleri Başkanlığı

Department of Services for Parliamentarians

Milli Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu

Committee on National Education, Culture, Youth and Sports

Milli Saraylar Genel Sekreter Yardımcılığı

Office of Deputy Secretary-General of National Palaces

Milli Savunma Komisyonu

Committee on National Defence

Müşavirlikler

Offices of the Counsellors

Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığı

Department of Museum and Promotion

Nato Parlamenter Asamblesi Türk Grubu

Turkish Delegation to the Parliamentary Assembly of NATO

Özel Kalem Müdürlüğü

Office of the Private Secretary

Parlamentolararası Birlik Türk Grubu

Turkish Delegation to the Inter-Parliamentary Union

Plan ve Bütçe Komisyonu

Committee on Planning and Budget

Restorasyon ve Teknik Uygulamalar Başkanlığı

Department of Restoration and Technical Works

Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu

Committee on Health, Family, Labor and Social Affairs

Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu

Committee on Industry, Trade, Energy, Natural Resources, Information and Technology

Siyasi Etik Komisyonu

Committee on Political Ethics

Siyasi Parti Grubu Başkanlıkları

Chairmanships of Political Party Groups

Siyasi Parti Grupları

Political Party Groups

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Strategy Development

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu

Committee on Agriculture, Forestry and Rural Affairs

Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

Department of Minute Services

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi

The Parliamentary Assembly of Turkish-Speaking Countries

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanlığı

Co-Chairmanship of EU-Turkey Joint Parliamentary Committee

Yasama ve Denetim Hizmetleri Genel Sekreter Yardımcılığı

Office of Deputy Secretary-General of Legislative and Auditing Services

CUMHURBAŞKANLIĞI

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

Basın Müşavirliği

Office of Press Counsellor

Başyaverlik

First Aide-de-Camp of the President

Bilişim Teknolojileri Başkanlığı

Department of Information Technologies

Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanlığı

Office of Senior Press Counsellor of the Presidency

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı

Office of Senior Counsellor of the Presidency

Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı

Office of Counsellor of the Presidency

Cumhurbaşkanlığı Dışişleri Başdanışmanlığı

Office of Senior Counsellor for Foreign Affairs of the Presidency

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği

Secretariat General of the Presidency

Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Section of Public Relations of the Presidency

Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürlüğü

Section of Protocol of the Presidency

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü

Office of Private Secretary

Cumhurbaşkanlığı Özel Büro Müdürlüğü

Section of Private Bureau of the Presidency

Danışmanlıklar

Counsellors of the Presidency

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı

State Supervisory Council

Elektronik ve Otomasyon Müdürlüğü

Section of Electronics and Automation of the Presidency

Güvenlik Müdürlüğü

Section of Security

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Section of Legal Affairs

İdari İşler Müdürlüğü

Section of Administrative Affairs

İdari ve Mali İşler Başkanlığı

Department of Administrative and Financial Affairs

Kanunlar, Kararlar ve Hukuk İşleri Başkanlığı

Directorate of Laws, Resolutions and Legal Affairs

Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı

Department of Laws and Resolutions

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü

Section of Laws and Resolutions

Koruma Başkanlığı

Department of Security

Kurumsal İletişim Başkanlığı

Department of Corporate Communication

Muhasebe Müdürlüğü

Section of Accounting

İnsan Kaynakları Başkanlığı

Department of Human Resources

Protokol Müdürlüğü

Section of Protocol

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Section of Social Services

BAŞBAKANLIK

PRIME MINISTRY

Afet ve Acil Durum Yönetimi

Disaster and Emergency Management Administration

Anadolu Ajansı

Anatolian News Agency

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History

Bakanlar Kurulu Sekreterliği

Secretariat of the Council of Ministers

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Banking Regulation and Supervision Agency

Basın Müşavirliği

Office of Press Counsellor

Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü

Directorate General of Press and Information (DGP)

Başbakanlık Haberleşme Merkezi

Prime Ministry Center for Communications

Başbakanlık Konut Müdürlüğü

Section for Prime Minister's Residence

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü

Office of Private Secretary

Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Right to Information Assessment Board

Bilgi İşlem Başkanlığı

Directorate of Information Technologies

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Turkish Naval Forces Command

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of State Archives

Dış İlişkiler Başkanlığı

Directorate of Foreign Relations

Diyanet İşleri Başkanlığı

Religious Affairs Administration

Ekonomik Sosyal ve Kültürel İşler Başkanlığı

Directorate of Economic, Social and Cultural Affairs

Genelkurmay Başkanlığı

The General Staff

Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

Directorate General for Security

Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Department of Public Relations

Harp Akademileri Komutanlığı

War Colleges Command

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

Air Forces Command

Hazine Müsteşarlığı

Undersecretariat of Treasury

Hukuk Hizmetleri Başkanlığı

Directorate for Legal Services

İdareyi Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Administration Development

İdari ve Mali İşler Başkanlığı

Directorate for Administrative and Financial Affairs

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Human Rights Institution of Turkey

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü

Coordinating Office of Public Diplomacy

Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı

Undersecretariat of Public Order and Security

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Board of Ethics for Civil Servants

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü

Directorate General for Laws and Decrees

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Turkish Land Forces Command

Kıbrıs İşleri Başmüşavirliği

Office of the Senior Counsellor for Cyprus Affairs

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Directorate General for Legislation Development and Publications

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Secretariat General of the National Security Council

Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı

Undersecretariat of the National Intelligence Organization

Müsteşarlık

Undersecretariat

Ortadoğu İslam Ülkeleri Müşavirliği

Office of Counsellor for the Middle Eastern Islamic Countries

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

Directorate General of Personnel and Principles

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Radio and Television Higher Council

Sektörel İzleme ve Değerlendirme Birimi

Sectoral Monitoring and Evaluation Unit

Sermaye Piyasası Kurulu

Capital Markets Board

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Strategy Development

T.C. Ziraat Bankası

Ziraat Bank

Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği

Secretariat for the Promotion Fund Council

Tanıtma Fonu Kurulu

Promotion Fund Council

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Savings Deposit Insurance Fund

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Inspection Board

Toplu Konut İdaresi

Public Housing Administration

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu

Turkish Radio and Television Corporation

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı

Turkish International Cooperation and Coordination Agency

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Central Bank of the Republic of Turkey

Türkiye Halk Bankası

Halkbank of Turkey

Türkiye İhracat Kredi Bankası

Export Credit Bank of Turkey

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Human Rights Institution of Turkey

Türkiye Kalkınma Bankası

Development Bank of Turkey

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı

Investment Support and Promotion Agency of Turkey

Türkiye Vakıflar Bankası

Vakıfbank of Turkey

Vakıflar Genel Müdürlüğü

Directorate General of Foundations

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

Administration for Turks Living Abroad and Related Communities

Yurtdışı Vatandaşlar Dairesi

Department of Citizens Living Abroad

ADALET BAKANLIĞI

MINISTRY OF JUSTICE

Adalet Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi

Revolving Fund Management of the Ministry of Justice

Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü

Directorate General of Criminal Records and Statistics

Adli Tıp Kurumu

Forensic Medicine Institute

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Directorate General for European Union

Bakan Yardımcılığı

Office of the Deputy Minister

Bakanlık Müşavirliği

Office of Ministerial Counsellor

Bakanlık Yüksek Müşavirliği

Office of High Counsellor

Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu

Bureau of Press and Public Relations

Basın ve Halkla İlişkiler Birimi

Press and Public Relations Unit

Bilgi Edinme Bürosu

Bureau of Enquiry

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Department of Information Technologies

Bölge Adliye Mahkemesi

Regional Court

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Ceza İşleri Genel Müdürlüğü

Directorate General General for Penal Affairs

Ceza İstinabe ve Tebligat Bürosu

Bureau of Criminal Rogatory and Service of Documents

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of Prisons and Detention Houses

Dış İlişkiler Bürosu

Bureau of Foreign Relations

Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü

General Coordination Office of Foreign Relations

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü

Coordination Office of Foreign Relations

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Department of Training

Hukuk İstinabe Bürosu

Bureau of Civil Rogatory

Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

Directorate General for Legal Affairs

Hukuk Tebligat Bürosu

Bureau of Service of legal Documents

İç Denetim Birimi

Internal Auditing Unit

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Department of Administrative and Financial Affairs

İnceleme, Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Bürosu

Bureau of Examination, Research and Consultation Services

İnceleme, Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Koordinatörlüğü

Coordination Office of Examination, Research and Consultation Services

İnsan Hakları Dairesi

Department of Human Rights

İnsan Hakları Merkezi

Center of Human Rights

İnsan Hakları ve Bilgi Talepleri Bürosu

Bureau of Human Rights and Enquiry

İş Yurtları Kurumu Daire Başkanlığı

Department of Workshops Institution

Kanunlar Genel Müdürlüğü

Directorate General forLaws

Kurullar

Boards

Müsteşarlık

Undersecretariat

Müsteşarlık Kalemi

Private Secretariat of the Undersecretariat

Mütalaa ve Görüş Bürosu

Bureau of Consideration and Opinion

Özel Kalem Müdürlüğü

Office of the Private Secretary

Personel Genel Müdürlüğü

Directorate General for Personnel

Projeler Genel Koordinatörlüğü

General Coordination Office of Projects

Resmi Gazete ve Dokümantasyon Şube Müdürlüğü

Section of Official Gazette and Documentation

Sözleşmeler Bürosu

Bureau of Agreements

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Strategy Development

Suçluların İadesi Şube Müdürlüğü

Section of Extradition

Suçluların İadesi ve Hükümlülerin Nakli Bürosu

Bureau of Extradition and Transfer of the Sentenced Persons

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Department of Inspection Board

Teknik İşler Dairesi Başkanlığı

Department of Technical Affairs

Türkiye Adalet Akademisi

Justice Academy of Turkey

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Directorate General for International Law and Foreign Relations

Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Şube Müdürlüğü

Section of International Organizations and Conventions

Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı

Department of Publications

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

MINISTRY OF NATIONAL DEFENSE

Adli Davalar ve Mütalaalar Şube Müdürlüğü

Section of Legal Cases and Opinions

Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı

Fuel Supply and NATO POL Facilities Operating Agency

Analiz, Ölçme ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü

Section of Analysis, Assessment and Evaluation

Ar-Ge ve Teknoloji Dairesi

Department of R&D and Technology

Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Dairesi

Department of R&D and Technology Management

Asker Alma Dairesi Başkanlığı

Department of Recruitment

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Askeri Adalet İşleri Başkanlığı

Department of Military Justice Affairs

Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı

Department of Military Justice Inspection Board

Askeri Yardım ve Satış İşleri Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Section of Military Aid and Sale Affairs Coordination

Bakan Yardımcılığı

Office of the Deputy Minister

Bölge Hukuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Section of Regional Legal Services

Bütçe ve Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğü

Section of Budget and Financial Management

Deniz Araçları Dairesi

Department of Naval Platforms

Deniz Silah ve Araç Tedarik Şube Müdürlüğü

Section of Naval Weapons and Vessels Procurement

Deniz Tesisleri Şubesi Müdürlüğü

Section of Naval Facilities

Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Dairesi

Department of Electronic Warfare and Radar Systems

Emlak Grup Başkanlığı

Department of Real Estate

Emlak İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğü

Section of Real Estate Management

Enerji Verimliliği ve Çevre Yönetim Şubesi Müdürlüğü

Section of Energy Efficiency and Environmental Management

Erkan Başkanlığı

Department of Senior Officers

Etüt, Proje ve Keşif Şubesi Müdürlüğü

Section of Survey, Project and Reconnaissance

F-16 Sistem Yönetim Şube Müdürlüğü

Section of F-16 System Management

Fiyat ve Maliyet Analiz Dairesi

Department of Price and Cost Analysis

Genel Hukuki İşler Şube Müdürlüğü

Section of General Legal Affairs

Genel Malzeme Tedarik Şube Müdürlüğü

Section of General Material Procurement

Genel Plan ve Prensipler Dairesi

Department of General Planning and Policies

Genel Plan ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Section of General Planning and Coordination

Genel Sekreterlik

General Secretariat

Harita Genel Komutanlığı

General Command of Cartography

Harita Yüksek Teknik Okulu Komutanlığı

Command of Cartography Technical Higher School

Hava Grup Komutanlığı

Aviation Group Command

Hava Silah ve Araç Tedarik Şube Müdürlüğü

Section of Air Weapons and Aircraft Procurement

Hava ve Uzay Sistemler Şube Müdürlüğü

Section of Aviation and Space Systems

Helikopter Daire Başkanlığı

Department of Helicopter

Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi

Legal Office and Claims Department

İdari Davalar ve Mütalaalar Şube Müdürlüğü

Section of Administrative Cases and Opinions

İhale İşlem Yönetim Şube Müdürlüğü

Section of Tender Processing Management

İhale ve Sözleşme İşlemleri Yönetim Şube Müdürlüğü

Section of Tender and Contract Management

İhtilaflı İşler Yönetim Şubesi Müdürlüğü

Section of Litigious Affairs Management

İlaç Fabrikası Komutanlığı

Command of Pharmaceutical Factory

İmar İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğü

Section of Construction Processing Management

İnşaat Grup Başkanlığı

Department of Construction Group

İnşaat Emlak ve NATO Güvenlik Yatırımları Dairesi

Department of Construction Real Estate and NATO Security Investments

Kalite Yönetim Dairesi

Department of Quality Management

Kamulaştırma ve Kiralama Şubesi

Section of Expropriation and Leasing

Kanunlar ve Kararlar Dairesi

Department of Laws and Decisions

Kara Araçları Dairesi

Department of Land Vehicles

Kara Silah ve Araç Tedarik Şubesi

Section of Land Weapons and Vessels Procurement

Kara ve Hava Tesisleri Şubesi

Section of Land and Aviation Facilities

Kesin Hesap İşlem Şubesi

Section of Final Account

Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer Şube

Section of Chemical, Biological, Radioactive and Nuclear Substances

Kodlandırma Şube

Section of Codification

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Komuta Kontrol ve Muhabere Elektronik Bilgi Sistem Tesisleri Şubesi

Section of Command, Control and Communications, Electronics and Information System Facilities

Kurumsal Yönetim Hizmetleri Müsteşar Yardımcılığı

Deputy Undersecretariat of Institutional Management Services

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu

Machinery and Chemical Industry Institution

Maliye Başkanlığı

Department of Finance

Mayın Temizleme SFGS Tedarik Şubesi

Section of Demining and Border Physical Protection System Procurement

Merkez Dairesi

Central Department

Milli İnşaatlar Fiyat ve Maliyet Analiz Şubesi

Section of Price and Cost Analysis of National Constructions

Modernizasyon Mal ve Hizmet Fiyat ve Maliyet Analiz Şubesi

Section of Price and Cost Analysis of Modernization Goods and Services

Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi

Department of Modernization Goods and Services Procurement

Mühimmat Tedarik Şubesi

Section of Ammunition Procurement

Müsteşar Yardımcılığı

Deputy Undersecretariat

NATO Güvenlik Yatırımları Fiyat ve Maliyet Analiz Şubesi

Section of Price and Cost Analysis of NATO Security Investments

Nato Güvenlik Yatırımları Grup Başkanlığı

NATO Security Investments Group

Özel Kalem Müdürlüğü

Office of the Private Secretary

Personel Başkanlığı

Department of Personnel

Plan Koordinasyon ve İdari Şubesi

Section of Plan, Coordination and Administration

Plan Koordinasyon ve İletişim Şubesi

Section of Plan, Coordination and Communication

Plan, Yönetim ve Koordinasyon Şubesi

Section of Plan, Management and Coordination

Planlama ve Koordinasyon Şubesi

Section of Planning and Coordination

Plan ve Mali Yönetim Şubesi

Section of Plan and Financial Management

Plan ve Proje Şubesi

Section of Plan and Project

Platform Projeleri Müsteşar Yardımcılığı

Deputy Undersecretariat of Platform Projects

POL Tesisleri Şubesi

Section of POL Facilities

Proje Yönetim ve Kabul Kısmı

Division of Project Management and Acceptance

Protokol ve Satış İşlem Yönetim Şubesi

Section of Protocol and Sales Processing Management

Rapor, İnceleme ve İşlem Şubesi

Section of Report and Investigation and Processing

Sağlık Dairesi

Department of Health

Sanayi Hizmetleri Müsteşar Yardımcılığı

Deputy Undersecretariat of Industrial Services

Sanayileşme Dairesi

Department of Industrialization

Savunma Sanayii Dış İlişkiler Dairesi

Department of Defence Industry Foreign Relations

Savunma Sanayii Güvenlik Şubesi

Security Section of Defence Industries

Savunma Sanayii İletişim ve Koordinasyon Şubesi

Section of Defence Industry Communication and Coordination

Savunma Sanayii Müşteşarlığı

Undersecretariat for Defence Industries

Savunma Sanayi ve Teknoloji Eğitim Merkezi Komutanlığı

Defence Industries and Technology Training Center Command

Seferberlik Dairesi

Department of Mobilization

Sensör ve Elektronik Sistemler Şubesi

Section of Sensor and Electronic Systems

Silah Mühimmat Roket ve Füze Sistemleri Şubesi

Section of Weapon, Ammunition, Rocket and Missile Systems

Silah Sistemleri Dairesi

Department of Weapon Systems

Silah Sistemleri ve Mühimmat Şubesi

Section of Weapon Systems and Ammunition

Sistem Projeleri ve Lojistik Müsteşar Yardımcılığı

Deputy Undersecretariat of System Projects and Logistics

Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi

Section of Contract Processing Management

Standardizasyon Şubesi

Section of Standardization

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Şehitlik Yönetim Şubesi

Section of Martyrdom Management

TAFICS Proje Yönetim Şubesi

Section of TAFICS Project Management

Tedarik Hukuku İşleri Şube

Section of Procurement Law Affairs

Teftiş Dairesi

Department of Inspection

TEKBİM ve Dokümantasyon Şubesi

Section of Technical Information Center and Documentation

Teknik Hizmetler Dairesi

Department of Technical Services

Teknik Kurul

Technical Board

Teknik Şartname Şubesi

Section of Technical Specification

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi

Turkish Aerospace Industries Incorporation

Uçak Dairesi

Department of Airplane/Aircraft

Uluslararası İlişkiler Şubesi

Section of International Relations

Uluslararası İşbirliği Dairesi

Department of International Cooperation

Uluslararası Anlaşmalı Mal ve Hizmet Tedarik Şubesi

Section of International Agreement Based Goods and Service Procurement

Uzay ve İnsansız Sistemler Dairesi

Department of Space and Unmanned Systems

Yönetim ve Kontrol Şubesi

Section of Management and Control

MSB Müsteşarlığı

Undersecretariat of Ministry of National Defence

Maliye Başkanlığı

Department of Finance

Bilgi Yönetimi, Bilişim ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı

Department of Data Management, Informatics and Communication Technologies

Müsteşar Adli İşler Yardımcılığı

Deputy Undersecretariat of Justice Affairs

Müsteşar İdari Yardımcılığı

Deputy Undersecretariat of Administration

Müsteşar Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcılığı

Deputy Undersecretariat of Technology and Coordination

Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığı

Deputy Undersecretariat of Procurement and Construction

Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü

Section of Strategy Development

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

Department of Informatics and Communication Technologies

Bilişim ve İletişim Teknolojileri Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Department of Informatics and Communication Security

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Department of Internal Audit Unit

İç Denetim Kurulu

Internal Audit Board

Askeri İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

Department of Military Issues Inspection Board

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Department of Inspection Board

Personel Yönetim ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

Department of Personnel Management and Training

ARGE ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı

Department of R&D and Technology

Savunma Sanayi Asya ve Afrika Şubesi

Defence Industry Asia and Africa Section

Askeri Adalet Teftiş Kurulu

Military Justice Inspection Board

Askeri Adalet İşleri Başkanlığı

Department of Military Justice Affairs

Savunma Sanayi Avrupa ve Amerika Şubesi

Defence Industry Europe and America Section

Cari Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı

Department of Current Goods and Services Procurement

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

MINISTRY OF INTERIOR

AB ve Uluslararası Fonlar Şubesi

Section of EU and International Funds

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Disaster and Emergency Management Center

Araştırma ve Etütler Merkezi

Center for Research and Studies

AR-GE Bürosu

Office of R&D

Avrupa Birliği ile İlişkiler Şubesi

Section of European Union Relations

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi

Department of European Union and Foreign Relations

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Azınlık Sorunlarının Değerlendirilmesi Şubesi

Section of Evaluation of Minority Issues

Bakan Yardımcılığı

Office of the Deputy Minister

Bakanlık Encümeni

Ministerial Committee

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Office of Press and Public Relations Counsellor

Bilgi İşlem Dairesi

Department of Information Technologies

Dernekler Dairesi

Department of Associations

Dış İlişkiler Şubesi

Section of Foreign Relations

Dış İlişkiler ve Proje Dairesi

Department of Foreign Relations and Projects

Eğitim Dairesi Başkanlığı

Department of Training

Emniyet Genel Müdürlüğü

Directorate General of Security

Emniyet Koordine Müdürlüğü

Coordination Directorate of Police

Jandarma Koordine Müdürlüğü

Coordination Directorate of Gendarmerie

Gümrük Koordine Müdürlüğü

Section of Coordination of Customs

Fişleme Şubesi

Section of Tagging

Genel Sekreterlik

General Secretariat

Hukuk Müşavirliği

Office of Legal Counsellor

İç Denetim Birimi

Internal Auditing Unit

İdari ve Mali İşler Dairesi

Department of Administrative and Financial Affairs

İller İdaresi Genel Müdürlüğü

Directorate General of Provincial Administration

İltica ve Göç Bürosu

Bureau of Asylum and Immigration

İnsan Hakları Şubesi

Section of Human Rights

İnterpol -Europol Sirene Dairesi

Department of Interpol-Europol-Sirene

Jandarma Genel Komutanlığı

General Command of Gendarmerie

Kaçakçılık, Arşiv ve Sicil Şubesi

Section of Archiving, Recording for Smuggling

Kaçakçılık, Harekât ve Değerlendirme Şubesi

Section of Smuggling Operation and Appraisal

Kaçakçılık, İstihbarat, Harekât, Bilgi Toplama Dairesi

Department of Smuggling, Intelligence, Operation and Data Collection

Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu

Smuggling, Intelligence Coordination Board

Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Section of Intelligence Coordination for Smuggling

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire

Department for Fighting against Smuggling and Organized Crimes

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Directorate General of Local Administrations

Kaçakçılık Şubesi

Section of Smuggling

Müsteşarlık İzleme Grubu Başkanlığı

Undersecretariat Monitoring Group

Müsteşarlık Makamı

Office of Undersecretariat

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of Civil Registration and Citizenship Affairs

Özel Kalem Müdürlüğü

Office of the Private Secretary

Pasaport Dairesi

Department of Passport

Personel Genel Müdürlüğü

Directorate General for Personnel

Proje Şubesi

Section of Project

Projeler Şubesi

Section of Projects

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Command of Coast Guard

Sınır Yönetimi Mevzuatı ve İdari Kapasitesi Geliştirme ve Uygulama Bürosu

Office of Development and Implementation of Border Management Legislation and Administrative Capacity

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Strategy Development

Strateji Geliştirme Şubesi

Section of Strategy Development

Tanık Koruma Kurulu

Board of Witness Protection

Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı (Teftiş Kurulu)

Civil Inspection Board

Tercüme Büro Amirliği

Administrative Office for Translation

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Toplumla İlişkiler Dairesi

Department of Public Relations

Uluslararası Kuruluşlar Büro Amirliği

Administrative Office for International Organizations

Uluslararası Kuruluşlar ve Protokol Şubesi

Section of International Organizations and Protocol

Uluslararası Teknik Hizmetler Şubesi

Section of International Technical Services

Umumi Pasaport Büro Amirliği

Administrative Office of Regular Passport

Valilikler

Governorates

Vize Büro Amirliği

Administrative Office for Visa

Yabancılar Büro Amirliği

Administrative Office for Foreigners

Yabancılar Hudut İltica Dairesi

Department of Foreigners, Borders and Asylum

Yabancılar Şubesi

Section for Foreigners

Yurtdışı Dernekler Büro Amirliği

Administrative Office for Associations Abroad

Yurtdışı Eğitim ve Araştırma Büro Amirliği

Administrative Office for Training and Investigation Abroad

Yurtdışı Teşkilatı Büro Amirliği

Administrative Office for Organization Abroad

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

Acil Durum Yönetimi Merkezi

Emergency Management Center

AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General of OSCE, Arms Control and Disarmament

Amerika Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for America

Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of Research and Security Affairs

Araştırma Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General of Research

Avrupa Birliği Katılım Süreci Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for European Union Accession Process

Avrupa Birliği Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for European Union Political Affairs

Avrupa Genel Müdürlüğü

Directorate General for Europe

Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for European Union

Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Council of Europe and Human Rights

Bakan Özel Kalem Müdürlüğü

Cabinet of the Minister

Bakan Özel Müşavirliği

Special Counsellor to the Minister

Bakan Yardımcılığı

Office of the Deputy Minister

Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürlüğü

Directorate General for the Balkans and Central Europe

Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for the Balkans and Central Europe

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Office of Press and Public Relations Counsellor

Batı Afrika Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Western Africa

Bilişim Teknolojileri Dairesi

Department of Information Technologies

Büyükelçilikler

Embassies

Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü

Directorate General of Multilitarel Economic Affairs

Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Multilitarel Economic Affairs

Çok Taraflı Siyasi İşler Genel Müdürlüğü

Directorate General of Multilateral Political Affairs

Daimi Temsilcilikler

Permanent Representations

Denizcilik Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Maritime and Aviation

Dış Politika Danışma Kurulu

Advisory Board for Foreign Policy

Diplomasi Akademisi

Diplomatic Academy

Diplomatik Arşiv Dairesi

Directorate of Diplomatic Archives

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Doğu Afrika Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Eastern Africa

Doğu Asya Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Eastern Asia

Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Eastern Europe

Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü

Directorate General of Economic Affairs

Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General of Economic Affairs

Enerji, Su, Çevre İşleri Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General of Energy, Water, Environmental Affairs

Enformasyon Genel Müdürlüğü

Directorate General of Information

Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General of Information

Genel ve İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for General and Bilateral Economic Affairs

Göç, İltica ve Vize Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General of Immigration, Asylum and Visa

Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Southern Asia

Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Southeastern Asia and the Pasific

Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Security and Intelligence

Hukuk Müşavirliği

Office of Legal Counsellor

Irak ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Relations with Iraq

İç Denetim Birimi

Internal Auditing Unit

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Department of Administrative and Financial Affairs

İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü

Directorate General of Bilateral Political Affairs

İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü

Directorate General of Bilateral Economic Relations

İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Bilateral Economic Affairs

İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürlüğü

Directorate General for Bilateral Political Affairs and Maritime-Aviation, Borders

İnsan Kaynakları Dairesi

Department of Human Resources

İstanbul, İzmir, Edirne ve Antalya Temsilcilikleri

Representations in Istanbul, İzmir, Edirne and Antalya

Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğü

Directorate General for Consular Affairs

Konsolosluk İşleri Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Consular Affairs

Koordinatörlükler

Coordinatorships

Kuzey Avrupa ve Baltıklar Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Northern Europe and the Baltics

Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Northeastern Mediterranean

Kültür İşleri Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Cultural Affairs

Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Cultural Diplomacy

Merkezi ve Orta Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Central and Middle Europe

Müsteşarlık

Undersecretariat

Müsteşar Özel Kalem Müdürlüğü

Cabinet of the Undersecratary

Müsteşar Özel Müşavirliği

Office of the Special Counsellor to the Undersecretary

NATO ve Avrupa Atlantik Güvenlik Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for NATO and European- Atlantic Security Affairs

Nöbetçi Memurluk

Office On Call

Orta Asya ve Kafkasya Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Central Asia and Caucasus

Ortadoğu Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Middle East

Protokol Genel Müdürlüğü

Directorate General of Protocol

Protokol Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General of Protocol

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü

Directorate General of Policy Planning

Siyaset Planlama Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General of Policy Planning

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Strategy Development

Stratejik Araştırmalar Merkezi

Center for Strategic Research

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Inspection Board

Tercüme Dairesi

Directorate of Translation

Uluslararası Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of International Security Affairs

Uluslararası Hukuk Genel Müdürlüğü

Directorate General for International Law

Uluslararası Hukuk Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for International Law

Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for International Political Institutions

Yurtdışı Tanıtım Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General of Overseas Promotion

Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İlişkiler Genel Müdürlüğü

Deputy Directorate General of Overseas Promotion and Cultural Affairs

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Emlak Genel Müdür Yardımcılığı

Deputy Directorate General for Turkish Citizens Abroad and Property

MALİYE BAKANLIĞI

MINISTRY OF FINANCE

AB Nezdinde (Brüksel) Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği

Office of Financial Counsellor to the Permanent Respresentation of Turkey to EU

Aklama Suçu İnceleme Grubu

Examination Group for Laundering Offence

Avrupa Birliği Genel Koordinasyon Şubesi

Section of European Union General Coordination

Avrupa Birliği Katılım Müzakereleri Şubesi

Section of Accession Negotiations to European Union

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Directorate of the European Union and Foreign Affairs

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Şubesi

Section of European Union and Foreign Affairs

Bakan Yardımcılığı

Office of the Deputy Minister

Bakanlık Müşavirliği

Office of Ministerial Counsellor

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Office of Press and Public Relations Counsellor

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

Office of the Chief Legal Counsellor and Directorate General of Trial

Başkonsolosluk Maliye Ataşelikleri

Offices of Financial Attaché of Consulate General

Bilgi İşlem Dairesi

Department of Information Technologies

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Directorate General of Budget and Fiscal Control

Büyükelçilik Maliye Müşavirlikleri

Offices of Financial Councellor of the Embassy

Daimi Maliye Temsilcilikleri

Permanent Representations of Ministery of Finance

Defterdarlıklar

Provincial Treasuries

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Directorate General of State Supply Office

Dış İlişkiler Grubu

Group for Foreign Relations

Gelir İdaresi Başkanlığı

Revenue Administration

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü

Directorate General of Revenue Policies

İç Denetim Birimi

Internal Auditing Unit

İç Denetim Koordinasyon Kurulu

Coordination Board of Internal Auditing

İdari ve Mali İşler Dairesi

Department of Administrative and Financial Affairs

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

Public Oversight, Accounting and Auditing Authority

Standarts

Kamu İhale Kurumu

Public Procurement Authority

Kefalet Sandığı Başkanlığı

Fund of Bail

Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde (Brüksel) Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği

Office of Financial Affairs Counsellor to the Permanent Representation of Turkey to North Atlantic Treaty Oganization

Mali Suçları Araştırma Kurulu

Financial Crimes Investigation Board

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Maliye Yüksek Eğitim Merkezi

Center for Advanced Training

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Directorate General of National Property

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Directorate General of National Lottery Administration

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Directorate General of Public Accounts

Müsteşarlık Makamı

Undersecretariat

OECD nezdinde (Paris) Türkiye Daimi Temsilciliği Maliye Müşavirliği

Office of Financial Counsellor to the Permanent Representation of OECD

Özel Kalem Müdürlüğü

Office of the Private Secretary

Özelleştirme İdaresi

Privatization Administration

Personel Genel Müdürlüğü

Directorate General of Personnel

Protokol ve Dış İlişkiler Şubesi

Section of Protocol and Foreign Relations

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Strategy Development

Terörün Finansmanına İlişkin Analiz ve Değerlendirme Grubu

Analysis and Evaluation Group for Financing of Terrorism

Uluslararası İlişkiler ve Vergi Anlaşmaları Dairesi

Department of International Relations and Tax Agreements

Vergi Dairesi Başkanlığı

Department of Taxation

Vergi Denetim Kurulu

Tax Inspection Board

Vergi Konseyi

Tax Council

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION

Avrupa Birliği Grubu

Group for European Union

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Directorate General of European Union and Foreign Relations

Bakan Yardımcılığı

Office of the Deputy Minister

Bakanlık Müşavirleri

Counsellors to the Minister

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Office of Press and Public Relations Counsellor

Bilgi İşlem Grup Başkanlığı

Department for Information Technologies

Burslar Grubu

Group of Scholarships

Büyükelçiliklerin Eğitim Müşavirlikleri

Office of Education Counsellors at the Embassies

Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of Support Services

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Directorate General for Religious Education

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

Directorate General for Lifelong Learning

Hukuk Muşavirligi

Office of the Legal Counsellor

İç Denetim Birimi

Internal Auditing Unit

İkili İlişkiler Grubu

Group for Bilateral Affairs

İl Milli Eğitim Müdürlükleri

Provincial Directorates of National Education

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Directorate General for Human Resources

İnşaat ve Emlak Grubu

Directorate for Construction and Real Estate

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Directorate General for Vocational and Technical Education

Müsteşarlık

Undersecretariat

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

Directorate General for Secondary Education

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Directorate General for Teacher Training and Development

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Directorate General for Special Education and Guidance Services

Özel Kalem Müdürlüğü

Office of the Private Secretary

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü

Directorate General for Private Education Institutions

Projeler Koordinasyon Grubu

Group for Project Coordination

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı

Directorate for Guidance and Inspection

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Strategy Development

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

Board of Education

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

Directorate General for Basic Education

Türk Cumhuriyetleri ve Balkan Ülkeleri Grubu

Group for Turkic Republics and Balkan Countries

Uluslararası Kuruluşlar Grubu

Group for International Institutions

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Directorate General for Innovation and Education Technologies

Yurtdışı Protokol Grubu

Group for Protocol

Yurtdışı Teşkilatı ve Eğitim Öğretim Grubu

Group for Missions Abroad and Education

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANIZATION

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Directorate General for Infrastructure and Urban Transformation Services

Avrupa Birliği ve Projeler Şube Müdürlüğü

Section of European Union and Projects

Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Başkanlığı

Directorate of European Union Investments

Bakan Yardımcılığı

Office of the Deputy Minister

Bakanlık Müşavirliği

Office of Ministerial Counsellor

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Office of Press and Public Relations Counsellor

Bölge Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri

Directorates of Regional Clean Air Centers

Bölgesel ve İkili İlişkiler Şube Müdürlüğü

Section of Regional and Bilateral Relations

Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of Geographic Information Systems

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Directorate General of Environmental Management

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Directorate General of Environmental Impact Assesment,Permit and Inspection

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Directorate of Support Services

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Directorate of Foreign Relations

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

Directorate of Revolving Fund

Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu

Revolving Fund Board of Directors

Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı

Directorate of Training and Publication

Hukuk Müşavirliği

Office of Legal Counsellor

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Directorate of Internal Auditing Unit

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri

Provincial Directorates for Environment and Urbanization

İller Bankası Anonim Şirketi

İller Bank

Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü

Directorate General of Spatial Planning

Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Directorate General of Vocational Services

Müsteşarlık Makamı

Undersecretariat

Özel Kalem Müdürlüğü

Office of the Private Secretary

Personel Dairesi Başkanlığı

Directorate of Personnel

Protokol ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Section of Protocol and Coordination

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Directorate for Guidance and Inspection

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Strategy Development

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü

Directorate General for Preservation of Natural Heritage

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Directorate General of Land Registry and Cadastre

Uluslararası Kuruluşlar ve Sözleşmeler Şube Müdürlüğü

Section of International Institutions and Conventions

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of Construction Works

Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı

Directorate of High Technics Board

SAĞLIK BAKANLIĞI

MINISTRY OF HEALTH

Avrupa Birliği Dairesi

Department for European Union

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Directorate General for Foreign Relations and European Union

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Eğitim ve Destek Hizmetleri Dairesi

Department of Training and Support Services

İkili İlişkiler Dairesi

Department of Bilateral Relations

Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Directorate General for Health Research

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü

Directorate General for Health Information Systems

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü

Directorate General for Health Improvement

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Directorate General for Health Services

Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

Directorate General for Health Investments

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Strategy Development

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Public Health Institution of Turkey

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Directorate General of Health Services for Borders and Coasts of Turkey

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu

Pharmaceuticals and Medical Devices Administration of Turkey

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Public Hospitals Administration of Turkey

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler Dairesi

Department of Relations with International Organizations

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

MINISTRY OF TRANSPORT, MARITIME AND COMMUNICATIONS

Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

Disaster and Emergency Management Center

Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü

Directorate General of Infrastructure Investments

Araştırma Merkezi İzleme ve Yönlendirme Kurulu

Research Center Monitoring and Steering Board

Bakan Müşavirleri

Counsellor to the Minister

Bakan Yardımcılığı

Office of the Deputy Minister

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Office of Press and Public Relations Counsellor

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Department of Information Technologies

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Information Technologies and Communications Authority

Bölge Müdürlükleri

Regional Directorates

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Directorate General of Railway Regulation

Demiryolu Koordinasyon Kurulu

Railway Coordination Board

Denetim Hizmetleri Başkanlığı

Directorate of Inspection Services

Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

Directorate General of Maritime and Inland Waters Regulation

Denizcilik Müsteşarlığı

Undersecretariat for Maritime Affairs

Denizdibi Tarama Başmühendislikleri

Chief Engineering of Submarine Scanning

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Department of Support Services

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Directorate General of State Railways

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Directorate General of State Airports Authority

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Directorate General of Foreign Relations and European Union

Döner Sermaye İşletme Dairesi

Revolving Fund Management Department

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Directorate General of Communications

Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Directorate General of Aeronautics and Space Technologies

Hukuk Müşavirliği

Office of Legal Counsellor

İç Denetim Birimi

Internal Auditing Unit

İnternet Geliştirme Kurulu

Internet Development Board

Karayolları Genel Müdürlüğü

Directorate General of Highways

Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

Directorate General of Road Transport Regulation

Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu

Accident Research and Investigation Board

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Directorate General of Coastal Safety

Kurullar

Boards

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Liman Başkanlıkları

Port Authorities

Müsteşarlık Makamı

Office of Undersecretariat

Özel Kalem Müdürlüğü

Office of the Private Secretary

Personel ve Eğitim Dairesi

Department of Personnel and Training

PTT Genel Müdürlüğü

Post and Telegraph Corporation

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Directorate General of Civil Aviation

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Strategy Development

Şûra Düzenleme Kurulu

Forum Organization Board

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

Directorate General for Dangerous Goods and Combined Transport Regulation

Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü

Directorate General of Shipyards and Coastal Structures

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme Anonim Şirketi

Turksat Satellite Communications and Cable TV Operations Company

Döner Sermaye İşletme Dairesi Başkanlığı

Department of Revolving Fund Management

Ulaştırma Şurası

Transport Council

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı

Transport, Maritime Affairs and Communications Research Center

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE AND LIVESTOCK

Bakan Yardımcılığı

Office of the Deputy Minister

Müsteşarlık

Undersecretariat

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Department of Guidance and Inspection

Hukuk Müşavirliği

Office of Legal Counsellor

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Department of Plant Health and Quarantine

Hayvan Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı

Department of Animal Health and Quarantine

Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanlığı

Department of Plant Health and Quarantine

Gıda İşletmeleri ve Kodeks Daire Başkanlığı

Department of Food Establishments and Codex

Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı

Department of Veterinary Medicinal Products and Public Health

Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanlığı

Department of Food Control and Laboratories

Bitki ve Bitkisel Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı

Department of Border Inspection for Plant and Plant Products

Hayvan ve Hayvansal Ürünler Sınır Kontrol Daire Başkanlığı

Department of Border Inspection for Animal and Animal Products

Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı

Department of Plant Protection Products

Yem Daire Başkanlığı

Department of Feed

Risk Değerlendirme Daire Başkanlığı

Department of Risk Assessment

Bağlı Kurumlar

Institution

Şap Enstitüsü Müdürlüğü

Foot-and-Mouth Disease Institute

Veteriner Kontrol Enstitüleri

Veterinary Control Institutes

Ulusal Gıda Referans Laboratuvarı

National Food Reference Laboratory

Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Bursa Central Research Institute of Food and Feed Control

Veteriner Sınır Kontrol Noktaları

Veterinary Border Inspection Posts

Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü

Etlik Veterinary Control Central Research Institute

Zirai Karantina Müdürlükleri

Directorates of Agricultural Quarantine

Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri

Food Control Laboratory Directorates

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Directorate General of Plant Production

Tarla ve Bahçe Bitkileri Daire Başkanlığı

Department of Arable and Horticultural Crops

Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığı

Department of Meadow, Pasture and Feed Plants

Tohumculuk Daire Başkanlığı

Department of Seed and Seedling

Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanlığı

Department of Plant Nutrition and Technology Development

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

İyi Tarım Uygulamaları ve Organik Tarım Daire Başkanlığı

Department of Good Agriculture Practices and Organic Agriculture

Tarım Havzaları Daire Başkanlığı

Department of Agricultural Basins

Hayvancılık Genel Müdürlüğü

Directorate General of Livestock

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Daire Başkanlığı

Department of Large and Small Ruminant Breeding

Kanatlılar ve Küçükevciller Daire Başkanlığı

Department of Poultry, Lagomorphs and Apiculture

Islah ve Geliştirme Daire Başkanlığı

Department of Breeding and Improvement

Altyapı ve Çevre İzleme Daire Başkanlığı

Department of Infrastructure and Environmental Monitoring

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Directorate General for European Union and Foreign Relations

İkili İlişkiler ve Protokol Daire Başkanlığı

Department of Bilateral Relations and Protocol

Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanlığı

Department of International Organizations

Avrupa Birliği Uyum Daire Başkanlığı

Department of EU Harmonization

Ekonomik ve Teknik İlişkiler Daire Başkanlığı

Department of Economic and Technical Relations

İdari İşler ve Koordinasyon Dairesi

Department of Administrative Affairs and Coordination

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of Fisheries and Aquaculture

Avcılık ve Kontrol Daire Başkanlığı

Department of Fisheries and Control

Yetiştiricilik Daire Başkanlığı

Department of Aquaculture

Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanlığı

Department of Resource Management and Fishing Structures

İstatistik ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

Department of Statistics and Information Systems

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Directorate General of Agricultural Reform

Avrupa Birliği Yapısal Uyum Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı

Department of EU Structural Harmonization Managing Authority

Teşkilatlanma Daire Başkanlığı

Department of Organization

Pazarlama Daire Başkanlığı

Department of Marketing

Tarımsal Desteklemeler Daire Başkanlığı

Department of Agricultural Supports

Tarım Arazileri Değerlendirme Daire Başkanlığı

Department of Agricultural Land Assessment

Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanlığı

Department of Agricultural Insurance and Natural Disasters

Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Daire Başkanlığı

Department of Land Consolidation

Arazi Islahı ve Sulama Sistemleri Daire Başkanlığı

Department of Land Reclamation and Irrigation Systems

Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanlığı

Department of Rural Development and Credits

Coğrafi Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı

Department of Geographical Information Systems

Organize Tarım ve Hayvancılık Bölgeleri Daire Başkanlığı

Department of Organised Agriculture and Livestock Zones

Tarım Alet ve Makineleri Test Merkezi Müdürlüğü

Directorate of Testing Center of Agricultural Equipment and Machinary

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Directorate General of Agricultural Research and Policies

Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı

Department of Arable Crops Research

Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı

Department of Horticultural Crops Research

Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı

Department of Livestock and Fisheries Research

Toprak - Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı

Department of Soil-Water Resources Research

Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı

Department of Plant Health Research

Hayvan Sağlığı Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı

Department of Animal Health, Food and Feed Research

Tarımsal Ekonomi ve Politika Araştırmaları Daire Başkanlığı

Department of Agricultural Economy and Policy Research

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Merkez Araştırma Enstitüleri

Central Research Institutes

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü,Ankara

Field Crops Central Research Institute,Ankara

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Yalova

Atatürk Horticultural Central Research Institute,Yalova

Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Ankara

Plant Health Central Research Institute,Ankara

Toprak, Gübre ve Su Kaynakları Merkez Arş. Ens. Müd.Ankara

Soil, Fertilizer and Water Resources Central Research Institute.Ankara

Hayvancılık Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Ankara

Livestock Central Research Institute.Ankara

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Trabzon

Aquaculture Central Research Institute.Trabzon

Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müd.Bursa

Food and Feed Control Central Research Institute.Bursa

Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü Müd.Ankara

Agricultural Economy And Policy Development Institute.Ankara

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Mrk. Müd.Diyarbakır

GAP International Agricultural Research and Training Center.Diyarbakır

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü - İzmir

International Agricultural Research and Training Center - İzmir

Bölgesel Araştırma Enstitüleri

Regional Research Institutes

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü - Antalya

Mediterranean Fisheries Research, Production and Training Institute - Antalya

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Antalya

West Mediterranean Agricultural Research Institute - Antalya

Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Adana

East Mediterranean Agricultural Research Insitute- Adana

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Edirne

Thrace Agricultural Research Institute - Edirne

Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Erzurum

East Anatolian Agricultural Research Institute - Erzurum

Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü - Eskişehir

Transitional Zone Agricultural Research Institute - Eskişehir

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd.İzmir

Aegean Agricultural Research Institute.İzmir

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd.Samsun

Black Sea Agricultural Research Institute.Samsun

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müd.Şanlıurfa

GAP Agricultural Research Institute. Şanlıurfa

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Ens. Müd.Konya

Bahri Dagdas International Agricultural Research Institute.Konya

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Agricultural and Rural Development Support Institution

Strateji Geliştirme Başkanlığı

The Presidency of Strategy Development

İç Denetim Birimi Başkanlığı

Daperment of Internal Audit Unit

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of Agricultural Enterprises

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Directorate General of Turkish Grain Board

Personel Genel Müdürlüğü

Directorate General of Personnel

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Department of Supporting Services

Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı

Department of Training, Extension and Publications

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Department of Information Technologies

Özel Kalem Müdürlüğü

Office of Private Secretary

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Office of Press and Public Relations Counsellor

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Atatürk Forest Farm Directorate

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of Tea Enterprises

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Directorate General of Meat and Milk Institution

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Koordinasyon ve Dış İlişkiler Çalışma Grubu

Coordination and Foreign Relations Working Group

Türk Geldi Tesisleri Canlı Hayvan Deposu

Livestock Warehouse of Türk Geldi Facilities

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu

Tobacco and Alcohol Market Regulatory Authority

Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü

International Agricultural Training Center

Yurtdışı Temsilcilikleri

Representations in Foreign Countries

Yüksek Komiserler Kurulu

Board of High Commissioners

İl Müdürlükleri

Provincial Directorates

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

MINISTRY OF LABOR AND SOCIAL SECURITY

Avrupa, Amerika ve Uzak Doğu Ülkeleri Dairesi

Department of European, American and Far Eastern Countries

Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Department of European Union Coordination

Avrupa Konseyi ve OECD Dairesi

Department of Council of Europe and OECD

Anlaşmalar Dairesi

Department for Agreement

Bakan Yardımcılığı

Office of the Deputy Minister

Bakanlık Müşavirlikleri

Office of Ministerial Counsellor

Bakanlık Özel Kalemi

Office of the Private Secretary

Balkanlar, Afrika, Asya Ülkeleri Dairesi

Department for the Balkans and African and Asian Countries

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Office of Press and Public Relations Counsellor

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Department of Information Technologies

Birleşmiş Milletler ve Diğer Uluslararası Kuruluşlar Dairesi

Department of United Nations and Other International Organizations

Bölge Müdürlükleri

Regional Directorates

Çalışma Genel Müdürlüğü

Directorate General of Labour

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Training and Research Center for Labour and Social Security

Devlet Personel Başkanlığı

State Personnel Administration

Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of External Affairs and Services for Workers Abroad

Dış Temsilcilikler

Representations in Foreign Countries

Ereğli Kömür Havzası Amele Birliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı Başkanlığı

Savings and Charity Fund of Eregli Coal Basin Workers Union

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of Pension Services

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

Directorate General of Universal Health Insurance

Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü

Directorate General of Service Delivery

Hukuk Müşavirliği

Office of Legal Counsellor

İç Denetim Birimi

Internal Auditing Unit

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Department of Administrative and Financial Affairs

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü

Directorate General of Occupational Health and Safety

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

Labour Inspection Board

Mesleki Yeterlilik Kurumu

Vocational Qualifications Institution

Müsteşarlık

Undersecretariat of the Ministry of Labor and Social Security

Personel Dairesi Başkanlığı

Department of Personnel

Protokol Dairesi

Department of Protocol

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri

Provincial Directorates of Labour and Employment Agency

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Directorate General of Insurance Premium

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Social Security Institution

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri

Provincial Directorates of Social Security Institution

T.C. Dışişleri Bakanlığı Tercüme Dairesi Başkanlığı

Ekim 2014

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Strategy Development

Teftiş Kurulu Başkanlığı

Inspection Board

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

Turkish Employment Agency

Uluslararası Kuruluşlar Dairesi

Department for International Organizations

Yurtdışı Vatandaş Hizmetleri Dairesi

Department for Services for Citizens Abroad

Yurtdışı Teşkilatı ve Koordinasyon Dairesi

Department for representations abroad and coordination

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü

Public Administration Institute for Turkey and the Middle East

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

MINISTRY OF SCIENCE, INDUSTRY AND TECHNOLOGY

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Directorate General of European Union and Foreign Affairs

Bakan Yardımcılığı

Office of the Deputy Minister

Bakanlık Müşavirliği

Office of Ministerial Counsellor

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

Office of Press and Public Relations Counsellor

Bilgi İşlem Dairesi

Department of Information Technologies

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü

Directorate General for Science and Technology

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri

Provincial Directorates for Science, Technology and Industry

Destek Hizmetleri Dairesi

Department of Support Services

Hukuk Müşavirliği

Office of Legal Counsellor

İç Denetim Birimi

Internal Auditing Unit

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi

Small and Medium-Sized Enterprises Development Organization

Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü

Directorate General for Metrology and Standardization

Müsteşarlık

Undersecretariat

Özel Kalem Müdürlüğü

Office of the Private Secretary to the Minister

Personel Dairesi

Department of Personnel

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Directorate for Guidance and Inspection

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü

Directorate General for Industrial Zones

Sanayi Genel Müdürlüğü

Directorate General for Industry

Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Directorate General for Safety and Supervision of Industrial Products

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Directorate for Strategy Development

T.C Şeker Kurumu Başkanlığı

Turkish Sugar Authority

Türk Patent Enstitüsü

Turkish Patent Institute

Türk Standardları Enstitüsü

Turkish Standards Institution

Türkiye Bilimler Akademisi

Turkish Academy of Sciences

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Scientific and Technological Research Council of Turkey

Verimlilik Genel Müdürlüğü

Directorate General for Productivity

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

MINISTRY OF ENERGY AND NATURAL RESOURCES

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi