You are on page 1of 68

eISBN: 978-975-6351-50-5

Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme,


Tablo ve ekil Oluturma Rehberi
APA 6 Kurallar

2. Basm

Hazrlayanlar
pek ENCAN
Gleda DOAN

Ankara, 2017

Trk Ktphaneciler Dernei


Turkish Librarians Association TK Trk Ktphanecilii Dergisi
Turkish Librarianship Journal
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi
APA 6 Kurallar

2. Basm

Hazrlayanlar:
pek encan
Gleda Doan

eISBN: 978-975-6351-50-5

Trk Ktphaneciler Dernei Yaynlar


Ankara, 2017

1. Basm: Ekim, 2015


2. Basm: Ocak, 2017

editor@tk.org.tr
www.tk.org.tr
www.facebook.com/turkkutuphaneciligi

Publishers Cataloging-in-Publication Data


Bilimsel yaynlarda kaynak gsterme, tablo ve ekil oluturma rehberi: APA 6 kurallar /
Yayna hazrlayanlar: pek encan ve Gleda Doan. 2. bs.. - Ankara: Trk
Ktphaneciler Dernei, 2017.
v, 68 s.
eISBN: 978-975-6351-50-5
1. Psikoloji Yazma sanat El kitaplar, vb. 2. Sosyal Bilimler Yazma sanat El
kitaplar, vb.. I. encan, pek. II. Doan, Gleda. BF76.7 B55 2017
indekiler

indekiler ......................................................................................................................................................... i
nsz ............................................................................................................................................................. iv
Sunu .............................................................................................................................................................. v
BLM 1: Kaynak Gsterme Kurallar.......................................................................................................... 1
1. Genel kurallar ......................................................................................................................................... 1
1.1. Metin ii gndermeler ..................................................................................................................... 1
1.1.1. Kaynaka ile gndermelerin uyumu........................................................................................ 2
1.1.2. Tek yazarl almalar.............................................................................................................. 2
1.1.3. ki ve/veya daha fazla yazarl almalar ................................................................................ 3
1.1.4. Tzel yazarl almalar........................................................................................................... 5
1.1.5. Ayn soyadl yazarlar ............................................................................................................... 6
1.1.6. Yazar belli olmayan ya da anonim almalar ....................................................................... 6
1.1.7. Ayn parantez ierisinde birden ok gnderme yaplmas ..................................................... 7
1.1.8. kincil kaynaklar........................................................................................................................ 8
1.1.9. Klasik eserler ........................................................................................................................... 8
1.1.10. Bir kaynan belirli bir blmne gnderme yapma ............................................................. 9
1.1.11. Kiisel iletiim......................................................................................................................... 9
1.1.12. Parantez iindeki aklamalarda gnderme yapma ............................................................. 9
1.2. Kaynaka oluturma kurallar ......................................................................................................... 9
1.2.1. Kaynak gstermede kullanlabilecek ksaltmalar ................................................................. 10
1.2.2. evrimii kaynaklarda kaynakada yer alacak srme karar verme .................................. 10
1.2.3. Kaynaka dzeni ................................................................................................................... 11
1.2.4. Meta-analizde kullanlan kaynaklarn gsterimi ................................................................... 14
1.3. Yazar bilgisi ................................................................................................................................... 14
1.4. Editr bilgisi ................................................................................................................................... 16
1.5. Yayn tarihi .................................................................................................................................... 17
1.6. Balk ............................................................................................................................................. 18
1.6.1. Makale veya blm bal .................................................................................................... 18
1.6.2. Sreli yayn bal (akademik dergi, gazete, popler dergi) .............................................. 19
1.6.3. Sreli yayn d yaynlarn bal: Kitaplar ve raporlar....................................................... 19
1.6.4. Balkta rutin olmayan bilgiler ............................................................................................... 20
1.7. Yayn bilgisi ................................................................................................................................... 20
1.7.1. Sreli yaynlar: Bilimsel dergiler, popler dergiler, gazeteler .............................................. 20
1.7.2. Sresiz yaynlar: Kitaplar ve raporlar .................................................................................... 21
1.8. Elektronik kaynaklar ....................................................................................................................... 22
1.8.1. DOI numaras olan elektronik kaynaklar............................................................................... 22
1.8.2. DOI numaras olmayan elektronik kaynaklar........................................................................ 22
1.9. Dorudan/Dolayl alnt yapma ..................................................................................................... 24
1.10. Dipnotlar/Ekler............................................................................................................................. 26
2. Yayn trlerine gre kaynak gsterme kurallar .................................................................................. 26
2.1. Sreli yaynlar ............................................................................................................................... 26
2.1.1. DOI numaras olan dergi makaleleri ..................................................................................... 27
2.1.2. DOI numaras olan yediden fazla yazara sahip dergi makaleleri ........................................ 27
2.1.3. DOI numaras olmayan dergi makaleleri .............................................................................. 28
2.1.4. DOI numaras olmayan, baln ngilizceye evrildii basl formattaki dergi makaleleri . 28
2.1.5. evrimii n yayn olarak gelitirilen (advance online publication) DOI numarasna sahip
dergi makaleleri ................................................................................................................................ 28
2.1.6. Kurumsal bir arivden eriilmi yayn aamasnda olan makale ......................................... 29

i
2.1.7. Popler dergi yazs ............................................................................................................... 29
2.1.8. evrimii popler dergi yazs ............................................................................................... 29
2.1.9. Yazar olmayan haber blteni yazs..................................................................................... 29
2.1.10. Gazete yazs ....................................................................................................................... 30
2.1.11. evrimii gazete yazs ....................................................................................................... 30
2.1.12. Resmi Gazete ...................................................................................................................... 30
2.1.13. Bir dergideki zel say veya blm ..................................................................................... 31
2.1.14. Dergi saysnn bir blm olarak monograf ...................................................................... 31
2.1.15. mzas olmayan editoryal..................................................................................................... 32
2.1.16. Bir sreli yayndaki yalnz evrimii eriilebilen ek materyaller ......................................... 32
2.1.17. Orijinal kaynak olarak z ..................................................................................................... 32
2.1.18. kincil kaynak olarak z ....................................................................................................... 33
2.2. Kitaplar, danma kaynaklar ve kitap blmleri .......................................................................... 33
2.2.1. Basl srm kitap girii ......................................................................................................... 34
2.2.2. Basl kitabn elektronik srm ............................................................................................ 34
2.2.3. Sadece elektronik srm olan kitap .................................................................................... 34
2.2.4. Yeniden yaymlanm kitabn elektronik srm .................................................................. 35
2.2.5. Elektronik veri tabanlarndan eriilen snrl eriimli kitap ya da monograf ......................... 35
2.2.6. ok ciltli bir eserdeki birka blm ....................................................................................... 35
2.2.7. Bir serideki bir ciltte yer alan kitap blmnn elektronik srm ...................................... 35
2.2.8. Kitap blmnn basl srm ............................................................................................ 36
2.2.9. Baka bir kaynaktan yeniden baslan ngilizceye evrilmi kitap blm .......................... 36
2.2.10. Danma kayna ................................................................................................................. 36
2.2.11. ngilizce olmayan, bal ngilizceye evrilmi danma kayna ..................................... 36
2.2.12. evrimii danma kaynanda yer alan bir giri ............................................................... 37
2.2.13. Yazar ve editr olmayan evrimii danma kaynanda yer alan bir giri .................... 37
2.3. Teknik raporlar ve aratrma raporlar.......................................................................................... 37
2.3.1. Tzel yazarl devlet raporu .................................................................................................... 37
2.3.2. Tzel yazarl belli bir i ekibi tarafndan hazrlanan evrimii raporlar ................................ 38
2.3.3. Sivil toplum kurulularnca oluturulmu yazar belli olan raporlar...................................... 38
2.3.4. Kurumsal bir arivden eriilen rapor ..................................................................................... 38
2.3.5. Issue brief............................................................................................................................... 38
2.4. Toplant ve sempozyumlar ........................................................................................................... 38
2.4.1. Sempozyum katks ............................................................................................................... 39
2.4.2. evrimii eriilen konferans bildiri z/zeti......................................................................... 39
2.4.3. Dzenli olarak evrimii yaymlanan bildiriler ....................................................................... 39
2.4.4. Kitap formatnda yaymlanan bildiriler................................................................................... 39
2.5. Doktora ve yksek lisans tezleri ................................................................................................... 39
2.5.1. Ticari bir veri tabannda yer alan yksek lisans ya da doktora tezi ..................................... 40
2.5.2. Kurumsal bir veri tabannda yer alan yksek lisans ya da doktora tezi .............................. 40
2.5.3. Webde yer alan yksek lisans ya da doktora tezi ............................................................... 40
2.5.4. Dissertations Abstracts Internationalda yer alan yksek lisans ya da doktora tezi ........... 40
2.6. Deerlendirme ve eletiriler .......................................................................................................... 40
2.6.1. Kitap deerlendirmesi ............................................................................................................ 41
2.6.2. Video deerlendirmesi ........................................................................................................... 41
2.6.3. Bir video oyununun deerlendirmesi .................................................................................... 41
2.6.4. Bir makale zerine yaplan eletiri ........................................................................................ 41
2.7. Grsel-iitsel ortam ....................................................................................................................... 41
2.7.1. Video ...................................................................................................................................... 42
2.7.2. Ortam ak (Podcast)............................................................................................................ 42

ii
2.7.3. Bir televizyon dizisinden tek bir blm .................................................................................. 42
2.7.4. Mzik kayd ............................................................................................................................ 42
2.7.5. evrimii eriilmi harita........................................................................................................ 43
2.8. Veri setleri, yazlmlar, lm aletleri ve ekipmanlar ................................................................... 43
2.8.1. Veri seti .................................................................................................................................. 43
2.8.2. lm aralar........................................................................................................................ 44
2.8.3. Yazlm ................................................................................................................................... 44
2.8.4. Ekipman ................................................................................................................................. 44
2.9. Yaymlanmam ya da gayri resmi olarak yaymlanm almalar ............................................ 44
2.9.1. niversite ile balantl yaymlanmam metin ..................................................................... 44
2.9.2. Henz devam eden almalar veya yaymlanmas iin bavurusu yaplm almalar ... 45
2.9.3. Balksz bir almann yaymlanmam ham verileri ......................................................... 45
2.9.4. Gayri resmi olarak yaymlanm veya kiisel olarak arivlenmi alma ........................... 45
2.10. Ariv dokmanlar ve koleksiyonlar ............................................................................................ 45
2.10.1. Bir arivde yer alan mektup................................................................................................. 46
2.10.2. zel bir koleksiyonda yer alan mektup ............................................................................... 46
2.10.3. Bir arivde yer alan mektup koleksiyonu ............................................................................ 46
2.10.4. Bir arivde ya da kiisel koleksiyonda yer alan yaymlanmam ders notlar, yazlar ...... 47
2.10.5. Yazar ve/veya tarihin bilindii ya da makul dzeyde kesin olduu fakat dokmanda
belirtilmedii arivsel/tarihi kaynaklar .............................................................................................. 47
2.10.6. Tzel yazarl arivsel kaynak .............................................................................................. 47
2.10.7. Bir arivde yer alan kaytl rportaj ..................................................................................... 47
2.10.8. Ses kayd mevcut olmayan bir rportajn transkripsiyonu ................................................. 47
2.10.9. Bir arivde veya kiisel koleksiyonda yer alan tarihsel gazete makalesi .......................... 48
2.10.10. Snrl sayda basm olan tarihi yaynlar .......................................................................... 48
2.10.11. Fotoraflar .......................................................................................................................... 48
2.11. Web sitesi .................................................................................................................................... 48
2.12. Internet mesaj panolar, elektronik mesajlama listeleri ve dier evrimii topluluklar ........... 49
2.12.1. Bir haber grubu, evrimii forum ya da tartma grubuna gnderilen mesaj .......................... 49
2.12.2. Elektronik mesajlama listesine gnderilen mesaj............................................................. 49
2.12.3. Blog yazs/gnderisi ........................................................................................................... 49
2.12.4. Video blog gnderisi ............................................................................................................ 50
2.13. Sosyal medya.............................................................................................................................. 50
2.13.1. Facebook ............................................................................................................................. 50
2.13.2. Twitter................................................................................................................................... 51
BLM 2: Tablo ve ekil Oluturma ......................................................................................................... 53
1. Genel bilgiler ......................................................................................................................................... 53
2. Tablo oluturma .................................................................................................................................... 53
3. ekil oluturma ..................................................................................................................................... 55
Yardmc Kaynaklar ...................................................................................................................................... 59
Ek .................................................................................................................................................................. 60

iii
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

nsz
Bilgi iletimi, insanln varoluundan bu yana gnlk ve toplumsal yaamn temel
dinamiidir. Bilimsel bilginin ortaya kmasyla birlikte bilimsel iletiim srecinin belirteci de
olan bilgi iletiminde kaynak gsterme bilginin bilimselliinin gerei olduu kadar dnsel
mlkiyet haklarna saygnn da gereidir. Bu ynyle bilimsel etik ilkesinin metin iindeki
yaam kanal olan kaynak gsterme sayesinde metinler bilimsel metne dnmektedir.
Daha ak ifadeyle, kanta dayal her yeni bilgi iin kuralna uygun kaynak gsterme
vazgeilmez olup, kuralna uygun olarak aktarlan yeni bilgi insanl doru bilgiye biraz
daha yaklatrmaktadr. Kantlanm her yeni bilginin yeni soru iaretlerine yol
amasyla bilimsel metinlerin ardk oalmas bilginin yaynm ve danm iin
olduu kadar bilimin gelecei iin de elzemdir.
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6.
Basm, kaynak gsterme alannda otorite kaynak olan American Psychological
Association (APA) Kurallarnn son srmne dayal olan ancak zgn rneklerle
zenginletirilerek meslektalarm pek encan ve Gleda Doan tarafndan zveri
dolu uzun bir srecin sonunda hazrland. Rehber bir sredir hissedilen gncel
kaynak gsterme bavuru kitab eksikliini uzun sreliine giderecek nitelikte bir
grnm yanstmaktadr.
Deerli meslektalarma emekleri iin teekkr eder, baarl almalarnn devamn
dilerken rehberin mesleki aratrmalarmza katk salamasn mit ederim.

Dr. M. Tayfun Glle


Eyll 2015, Ankara

iv
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Sunu
Alanmzda APA 6 Kurallarna gre kaynak gsterme konusundaki eksiklii gidermek
amacyla hazrladmz Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil
Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar birinci basm youn ilgi grmtr. Siz deerli
okurlarmzdan gelen geri bildirimler dorultusunda Rehbere Resmi Gazete ve web
sitesi gibi kaynaklara ynelik kaynak gsterme rnekleri eklenmitir. Bu rneklerin yer
ald ikinci basm Trk Ktphanecilii dergisi ve Trk Ktphaneciler Dernei web
sitelerinden elektronik olarak cretsiz eriime sunulmutur.
Rehber ile ilgili her trl gr ve nerilerinizi aadaki editr elektronik posta
adreslerine gnderebilirsiniz. Rehberin almalarnzda faydal olmas dileklerimizle

pek encan (ipeksencan@hacettepe.edu.tr/isencan@tk.org.tr)


Gleda Doan (gduzyol@hacettepe.edu.tr/gdogan@tk.org.tr)
Ocak 2017, Ankara

v
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

BLM 1: Kaynak Gsterme Kurallar


Bu blmde APA 6 temel kaynak gsterme kurallar Genel kurallar ve Yayn trlerine
gre kaynak gsterme kurallar olmak zere iki ana balk altnda incelenmektedir.

1. Genel kurallar
Genel kurallar bal altnda metin ii gndermelerin ve alntlarn nasl yaplmas
gerektii ayrntl olarak anlatlmakta, bir kaynakann nasl oluturulaca zerinde
durulmakta ve yazar, yayn tarihi, balk, editr ve yaync bilgileri gibi knye
unsurlarna deinilmektedir.

1.1. Metin ii gndermeler


Bu ksmda farkl metin ii gnderme yapma ekilleri, almann trne ve yazar
saysna gre nasl metin ii gnderme yaplaca anlatlmakta, metin ii gnderme
yaparken karlalabilecek farkl durumlar rneklerle aktarlmaktadr.
Gnderme en temel olarak iki biimde yaplr:
Evans ve Shaw (2008) tarafndan gerekletirilen bir aratrmada, aile ile gerekletirilen birlikte okuma
etkinliklerinin ocuun okuma becerilerine olumlu etkisi olduu vurgulanmtr.
ya da
Bilimsel dergiler, youn olarak bilim insanlar tarafndan kullanlan nemli bir resmi iletiim aracdr.
Sreen olma, gncel aratrma sonularn hzl yaynlama ve eritirme bilimsel dergilerin en temel
zellikleridir. Bu zellikler bilimsel dergileri dier bilimsel iletiim aralarndan ayrmakta ve gncelliin n
planda olduu disiplinlerde daha ok kullanlr klmaktadr (Kk, Al ve Olcay, 2008, s. 309).
ok nadir olarak yazar soyad ve tarih bilgisinin ikisi de parantezsiz ve metnin bir
paras eklinde kullanlabilir.

rnek 1
Rubin 1978de Bibliyoterapi El Kitab: Teori ve Uygulama kitabn yazar ve bibliyoterapi tarihine,
bibliyoterapinin dier disiplinlerle ilikilerine ve ktphanecilerin bibliyoterapideki rollerine ayrntl bir
ekilde yer verir. Gnmzde birok makalede bu kitaptan yararlanld grlmektedir.

rnek 2
Konuyla ilgili olarak Edzann 2008 ylnda gerekletirmi olduu alma rnek gsterilebilir.

Knye yl ve ay bilgisini birlikte ieriyor olsa bile, gndermede sadece yl bilgisi kullanlmaldr.

rnek
Knye
Dempsey, L. (2006, Nisan). Libraries and the long tail: Some thoughts about libraries in a network age.
D-Lib Magazine, 12(4). Eriim adresi: http://www.dlib.org/dlib.html
Gnderme
(Dempsey, 2006)

1
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Eer bir paragraf ierisinde belli bir almaya gnderme yaplm ve ayn paragraf
ierisinde tekrar bu almadan bahsetmek gerekiyorsa yazar soyadn vermek
yeterlidir, tarih bilgisini eklemeye gerek yoktur. Ayn paragraf ierisindeki ikinci
gnderme ayn yazarn farkl bir almasna ise tarih bilgisi eklenir.

rnek
Fullere (1982) gre bilgi gnmzde katlanarak artmaktadr ve her geen gn bilginin yar mr iin
atfedilen zaman giderek daha da ksalmaktadr. Fuller, 1900l yllara kadar bilginin yaklak her yzylda
bir katlandn, kinci Dnya Savann sonunda bu srenin 25 yla dtn, gnmzde ise her 18
ayda bir bilginin katlanarak bydn ifade etmektedir.
Yazar ad bilgisinin de yl bilgisinin de parantez iinde olduu gndermeler iin bu kural
geerli deildir.

rnek
Sosyal ve beeri bilim alanlarnda yaplan yaynlarn ounlukla almann yapld lkenin zgn dili ve
kltr ile biimlenmesi nedeniyle doal bilimlere gre daha blgesel nitelik tad ve buna bal olarak
da genellikle blgesel yaynlarda yer almakta olduu literatrde de vurgulanmtr (Weingart, 2005).
Weingarttan (2005) bir yl nce...

1.1.1. Kaynaka ile gndermelerin uyumu


Metin ierisinde gnderme yaplan her kaynak kaynakada yer almal, kaynakada yer
alan her kaynaa da metin ierisinde mutlaka gnderme yaplm olmaldr.
Gndermedeki yazar ad ve tarih bilgisi kaynakadaki yazar ad ve tarih bilgisi ile birebir
ayn olmaldr.
ncil ve Kuran gibi klasik yaptlara ve kiisel iletiimlere metin ierisinde gnderme
yaplmas yeterlidir, ayrca kaynakada belirtmeye gerek yoktur.
Meta-analize konu olan makalelere metin iinde ayrca deinilmiyorsa gnderme
yaplmas gerekmez.

1.1.2. Tek yazarl almalar


Tek yazarl eserlere gndermeler yazarn soyadn ve tarih bilgisini ierir. Jr. gibi son
ekleri iermemeleri gerekir.

rnek 1
Knye
Ylmaz, B. (2005). Trkiyede kamu ynetiminin yeniden yaplandrlmas sreci ve halk ktphaneleri.
Trk Ktphanecilii, 19, 56-77. Eriim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK
Gnderme
(Ylmaz, 2005, s. 58)

2
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek 2
Knye
Turner, S. J. (2010). Website statistics 2.0: Using Google Analytics to measure library website
effectiveness. Technical Services Quarterly, 27, 261-278. doi:10.1080/07317131003765910
Gnderme
(Turner, 2010, s. 262)

1.1.3. ki ve/veya daha fazla yazarl almalar


ki yazarl bir alma iin her gndermede iki yazarn soyad da yer almaldr.

rnek
Knye
Al, U. ve Soydal, . (2014). Ktphan-e Trkiye Projesi: Halk ktphanesi kullanm aratrmas. Trk
Ktphanecilii, 28, 288-307. Eriim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK
Gnderme
(Al ve Soydal, 2014)

, drt ve be yazarl almalara gnderme yaplrken sadece metin iindeki ilk


gndermede tm yazarlarn soyadlar verilir. Dier gndermeler iin ilk yazarn
soyadnn yanna ve dierleri ifadesi eklenmelidir. ngilizce yazlan makalelerde ,
drt ya da be yazarl yaynlara gnderme yaplrken ve dierleri yerine et al. ifadesi
kullanlmaldr.

rnek
lk gnderme
(Uak, Kurbanolu, encan ve Doan, 2011)
kinci ve sonraki gndermeler
(Uak ve dierleri, 2011)

Eer bir paragraf ierisinde , drt ya da be yazarl bir almaya gnderme yaplm
ve ayn paragraf ierisinde ayn kaynaa tekrar gnderme yapmak gerekiyorsa ikinci
ve sonraki gndermelerde tarih bilgisini eklemeye gerek yoktur.

rnek
Eer kaynak metin iinde ilk kez geiyorsa
Choo, Bergeron, Detior ve Heaton (2008, s. 794), bilgi kullanmn sekiz farkl snfta ele almaktadr. Choo
ve dierleri, ayn almada
Eer kaynak metin ierisinde daha nce getiyse
Choo ve dierleri (2008, s. 794), bilgi kullanmn sekiz farkl snfta ele almaktadr. Choo ve dierleri, ayn
almada

3
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Yazar ad bilgisinin de yl bilgisinin de parantez iinde olduu gndermeler iin bu kural


geerli deildir.

rnek
Yakn zamanda Kresel Ktphaneler Giriiminin destei ile kullanclarn halk ktphanelerinden nasl
yararlandklarn ortaya koyan aratrmalar (Quick, Prior, Toombs, Taylor ve Currenti, 2013a; 2013b;
2013c; 2013d; 2013e) yaplmtr. Bulgaristan (Quick ve dierleri, 2013a)............

, drt ve be yazarl yaynlara gnderme yaparken ve dierleri ifadesini kullanarak


ksaltma yapma kuralnn istisnas, gndermesi ayn olan iki farkl kaynak olmas
durumudur. Bunu nlemek iin karkla engel olacak kadar yazar soyad aada
gsterildii gibi tm gndermelerde yer almaldr. Alt yazarl yaynlara gnderme
yaplrken de bu kural ayn ekilde uygulanmaktadr.

rnek
Knyeler
Al, U., Sezen, U. ve Soydal, . (2012). Hacettepe niversitesi bilimsel yaynlarnn sosyal a analizi
yntemiyle deerlendirilmesi. Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Dergisi, 29(1), 53-71. Eriim
adresi: http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/
Al, U., Sezen, U., Soydal, ., Takn, Z. ve Dzyol, G. (2012). Collaboration of Turkish scholars: Local or
global? Collnet Journal of Scientometrics and Information Management, 6, 145-159. doi:
10.1080/09737766.2012.10700930
Gndermeler
(Al, Sezen ve Soydal, 2012)
(Al, Sezen, Soydal, Takn ve dierleri, 2012)

Alt ve daha fazla yazar olan almalara gnderme yaplrken sadece ilk yazarn
soyad belirtilir.

rnek
Knye
Dougherty, M., Meyer, E.T., Madsen, C., Van den Heuvel, C., Thomas, A. ve Wyatt, S. (2010). Researcher
engagement with web archives: State of the Art. Report. London: JISC. Eriim adresi: http://ie-
repository.jisc.ac.uk/544/
Gnderme
(Dougherty ve dierleri, 2010)

ngilizce yazlan makalelerde iki veya daha fazla yazarl yaynlara gnderme yaplrken
ve balacna karlk olarak and balac ya da & iareti kullanlr. Sadece yl bilgisinin
parantez iinde yer ald metin ii gndermelerde and, soyad ve yl bilgisinin birlikte
parantez iinde yer ald metin ii gndermelerde ise & iareti kullanlr.

4
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek
Doan and encan (2001)
(Doan & encan, 2001)

ngilizce almalarda Trke bir kaynaa gnderme yaplyorsa ve yerine and ifadesi,
Trke bir almada ngilizce bir kaynaa gnderme yaplyorsa and yerine ve ifadesi
kullanlmaldr.

rnek
Trke bir almada ngilizce bir kaynak kullanm
Knye
Nielsen, B. G. ve Borlund, P. (2011). Information literacy, learning, and the public library: A study of Danish
high school students. Journal of Librarianship and Information Science, 43, 106-119. doi:
10.1177/0961000611408643
Gnderme
(Nielsen ve Borlund, 2011, s. 110)

ngilizce bir almada Trke bir kaynak kullanm


Knye
Al, U., & Tonta, Y. (2004). Atf analizi: Hacettepe niversitesi Ktphanecilik Blm tezlerinde atf
yaplan kaynaklar [Citation analysis: Sources cited in dissertations completed at Hacettepe University
Department of Librarianship]. Bilgi Dnyas, 5, 19-47. Retrieved from http://bd.org.tr/
Gnderme
(Al & Tonta, 2004, s. 20)
Al and Tonta (2004, s. 20) found that ...

Not: ngilizce almalarda orijinal dili Trke olan bir makaleye atf yaplyorsa makale
ad gibi bilgilerin keli parantez iinde ngilizce karl ile birlikte verilmesi gerekir.

1.1.4. Tzel yazarl almalar


Yazar olarak bir grup/tzel kii (dernekler, irketler, devlet kurumlar ve dier alma
gruplar gibi) ifade ediliyorsa bu gruba ilikin ad bilgisi metin iindeki gndermede
olduka ak ve anlalr biimde verilmelidir. Grup ad baz durumlarda ksaltlabilir.
Eer grup ad uzunsa, ksaltma herkese anlalr oluyorsa veya ada ynelik zaten
bilinen bir ksaltma var ise ilk kullanmda hem ak hali hem ksaltma hali kullanlp,
sonraki kullanmlarda ise sadece ksaltma kullanlabilir. Eer grup ad ksa ise veya
ksaltmas herkese anlalr olmuyorsa tm gndermelerde adn ak hali yazlr.

5
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek
Gnderme cmlenin sonunda yaplyorsa
lk gnderme
(Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu [TBTAK], 2013)
kinci ve sonraki gndermeler
(TBTAK, 2013)
Gnderme cmle ierisinde yaplyorsa
lk gnderme
Trkiye Bilimsel ve Teknolojik Aratrma Kurumu (TBTAK, 2013)
kinci ve sonraki gndermeler
TBTAK (2013)

Yazar says ve trne gre metin ii farkl gnderme ekillerinin nasl yaplaca Ekte
zetlenmektedir.

1.1.5. Ayn soyadl yazarlar


Kaynakada iki veya daha fazla ayn soyada sahip yazar varsa knyede ilk srada
geen yazarlarn adnn ilk harfi yllar farkl olsa bile tm gndermelerde kullanlr.

rnek
Knyeler
Ylmaz, A. (2009). Public policies and public library-emergent literacy relationship in the USA. Bilgi
Dnyas, 10, 80-94. Eriim adresi: http://www.bd.org.tr/
Ylmaz, B., Kse, E. ve Korkut, . (2008). Hacettepe niversitesi ve Bilkent niversitesi rencilerinin
okuma alkanlklar zerine bir aratrma. Trk Ktphanecilii, 23, 22-51. Eriim adresi:
http://www.tk.org.tr/
Gndermeler
B. Ylmaz, Kse ve Korkut (2008) ile A. Ylmaz (2009) almalarnda bahsedildii gibi.

1.1.6. Yazar belli olmayan ya da anonim almalar


Eer bir almann yazar belli deilse metin ierisinde gnderme yaplrken yazar
alannda geen ilk birka kelime (genelde balktan) ve yl kullanlr. Metin ii
gndermelerde makale bal, blm bal ya da bir web sayfasnn ad ift trnak
iinde; dergi, kitap, bror ya da rapor bal ise italik olarak yazlr.

6
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek
Web sayfas, makale bal, blm bal
Knye
Hacettepe niversitesi Bilgi Okuryazarl Program. (2010). Eriim adresi: http://hubo.hacettepe. edu.tr/
Gnderme
(Hacettepe niversitesi Bilgi, 2010)

Dergi, kitap, bror ya da rapor bal


Knye
Ktphaneciliimiz zerine grler 1987. (1987). Ankara: Kltr ve Turizm Bakanl.
Gnderme
(Ktphaneciliimiz zerine, 1987)

Yazar olmayan resmi belgelere (senato kararlar, yasalar, ynetmelikler, dava


tutanaklar vs.) yaplacak gndermeler de yukardaki yazar olmayan almalarda
olduu gibi yaplr.
Yazar anonim olarak belirtilen almalara gnderme (Anonim, 2003) eklinde yaplr.

1.1.7. Ayn parantez ierisinde birden ok gnderme yaplmas


Ayn parantez ierisinde yaplan oklu gndermeler ilk yazarn soyadna gre alfabetik
srada olmal ve noktal virgl ile ayrlmaldr.

rnek
(Akbulut ve Doan, 2013; encan, 2003; Tonta, 2010)

Ayn yazara ait farkl almalar ayn parantezde verilecekse, gemiten gncele yl
sras takip edilir ve yazar soyad gndermenin en bana bir kez yazlr. Baskda olan
alma ise yl srasnda en sona braklr.

rnek
(Doan, 2000, 2004, basm aamasnda)

Ayn yazar ya da ayn ad srasndaki yazar grubuna ait ayn ylda yaplm almalar
a, b, c harfleri ile birbirinden ayrlr.

rnek
(Doan ve encan, 2007a, 2007b, basm aamasnda-a, basm aamasnda-b)

Gndermeler arasnda baknz anlamndaki bkz. ksaltmas kullanlacaksa alfabetik


sraya dikkat edilmelidir.

7
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek
(Akbulut, 2010; bkz. encan ve Doan, 2014; Doan, 2006)

1.1.8. kincil kaynaklar


kincil kaynaklar ancak orijinal kaynan baskdan kaldrld, orijinal kaynaa bilinen
kaynaklardan eriilemedii ve birincil kaynan orijinal dilinin Trke ya da ngilizce
olmad gibi istisnai durumlarda kullanlabilir. Eer ikincil kaynak kullanldysa, bu
kaynan knye bilgisinin kaynakada verilmesi gerekmektedir. kincil kaynaa
yaplacak gndermeler aadaki rnekte gsterildii biimde olmaldr. Bu rnekte
ikincil kaynak (encan, 2010)dur.

rnek
Doann almasnda (aktaran encan, 2010), ...

1.1.9. Klasik eserler


Yayn yl tam olarak bilinmeyen klasik eserler iin yayn yl ksmnda ev. ksaltmas ile
birlikte eviri yl ya da sr. ksaltmas ile birlikte kullanlan srmn (versiyonun) yl verilir.

rnek
(Aristotle, ev. 1931)

Klasik eserin orijinal tarihi biliniyorsa o da gnderme iinde kullanlr.

rnek
(Balzac, 1836, ev. 1941)

Klasik dini yaptlar, Yunan ve Roma yaptlar gibi yaygn olarak bilinen nemli klasik
yaptlarn kaynaka listesinde yer almasna gerek yoktur. Metin iinde yaplan ilk
gndermede, yukardaki iki rnekte gsterildii gibi kullanlan srmn/evirinin
basite tanmlanmas yeterlidir.
Klasik yaptlarn ksmlar (kitaplar, blmler, satrlar, ayetler, ktalar gibi) tm
srmlerde sistematik bir biimde numaralandrlmaktadr. Bu kaynaklara gnderme
yaplrken sayfa numaras yerine bu numaralar kullanlmaldr.

rnek
(Kuran- Kerim 5:3-4)

8
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

1.1.10. Bir kaynan belirli bir blmne gnderme yapma


Bir kaynan belirli bir blmne, sayfasna ya da bu kaynaktaki belli bir ekil, tablo ya
da denkleme gnderme yaplacaksa sz konusu unsurun numaras gndermede
belirtilir. Sayfa bilgisi s. ksaltmas ile verilirken, dierleri iin ksaltma yaplmaz.

rnek
(Doan, 2013, s. 42)
(encan, 2012, Blm 4)
(encan, 2012, Tablo 1)

1.1.11. Kiisel iletiim


zel mektuplar, gnlkler, e-postalar, arivlenmeyen tartma listeleri mesajlar gibi
elektronik iletiimlere; kiisel rportajlara; telefon grmeleri gibi kiisel iletiimlere
gnderme yaplr ancak bakalar tarafndan elde edilebilir olmadklar iin kaynakada
yer verilmez. Kiisel iletiimlere yaplan metin ii gndermeler aadaki rnekten de
grlecei gibi yap olarak biraz daha farkldr.

rnek
S. C. Doan (kiisel iletiim, 18 Nisan 2014)

Baz kiisel iletiim trleri elde edilebilir yapdadr. Bunlara kaynakada ariv
malzemesiymi gibi yer verilmelidir.

1.1.12. Parantez iindeki aklamalarda gnderme yapma


Parantez iinde yaplacak bir aklama esnasnda gnderme yaplmas gerekirse tarih
iin keli parantez deil, virgl kullanlmaldr.

rnek
(Bu konuda daha ayrntl bilgi iin bkz. Doan, 2010)

1.2. Kaynaka oluturma kurallar


Kaynaka vermenin amac, okuyuculara kaynaklara erime ve kaynaklar kullanma
konusunda yardmc olmaktr. Bu nedenle kaynakalarda verilen kaynaklara ilikin
bilgiler doru ve tam olmaldr. Her knye genel olarak yazar, yayn yl, balk ve yayn
bilgisi alanlarn ierir. Bu bilgileri kontrol etmenin en iyi yolu, her bir knyeyi orijinal
yayna gidip dorulamaktr. Dergi adlarnn, yayn yl bilgisinin, cilt ve say numaralar
ile sayfa numaralarnn ve elektronik eriim bilgilerinin tam olarak aktarlmasna, zel
adlarn ve zel vurgu veya iaretler ieren yabanc dildeki kelimelerin heceleniine
dikkat edilmelidir. Yazarlar kaynaka listesindeki tm bilgilerden sorumludurlar. Doru
ve tam bir ekilde hazrlanm kaynaka, dikkatli bir aratrmac olarak gvenilirlik
oluturmaya yardmc olur.

9
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Otomatik dizinleme teknolojileri asndan da kaynakalardaki tutarllk olduka


nemlidir. Gnmz teknolojileri makalelerin yan sra makale kaynakalarndan da
belli atf alarn ortaya karmak amacyla algoritmalar kullanmaktadrlar. Eer
kaynaka unsurlar eksik ya da hatal ise algoritma bunlar tanyamamakta,
kaynakann dizinleme iin yakalanma olasl azalmaktadr.

1.2.1. Kaynak gstermede kullanlabilecek ksaltmalar


Kaynaka hazrlarken veya metin ii gndermelerde kullanlabilecek ksaltmalar Tablo
1de verilmektedir.

Tablo 1
Kaynak Gstermede Kullanlabilecek Ksaltmalar
fade Ksaltma
Basm bs.
Gzden geirilmi basm Gz. ge. bs.
Editr(ler) Ed.
Yayna hazrlayan(lar) Yay. haz.
eviren(ler) ev.
Tarih yok t.y.
Sayfa(lar) s.

APA 6da Cilt, Blm, Ksm, Teknik Rapor, Ek ve Say ifadeleri iin de ngilizce
ksaltma nerilmi olmasna ramen Trke iin bunlarn aynen kullanlmas daha
uygun bulunmaktadr.
Baz kitap ve dergilerdeki cilt numaralar Roma rakamlar ile belirtilmesine ramen
APA, daha az yer kapladklar ve kolay anlalr olmalar sebebiyle Arap rakamlarn
kullanmaktadr.

rnek
Cilt III yerine Cilt 3

Bir baln paras olan Roma rakam deitirilmemeli, olduu gibi braklmaldr.

rnek
XI. ve XII. yzyllarda yaayan Trklerin tarihi, siyasi ve sosyal yaps

1.2.2. evrimii kaynaklarda kaynakada yer alacak srme karar verme


Web zerinde ayn kaynan farkl srmleri bulunabilmekte ve bu srmler arasnda
farkllklar olabilmektedir. Bu nedenle evrimii bir kaynan hangi srmne atf
yaplaca nemlidir. Hangi srmn daha gncel ve otorite olduunun bilinmedii
durumlarda hakem denetiminden gemi ariv kopyasnn kullanlmas tercih
edilmelidir. evrimii kaynaklara yaplacak atflar iin yaznn yayn tarihine mmkn
olan en yakn tarihte kaynan balants tekrar kontrol edilmelidir.

10
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

1.2.3. Kaynaka dzeni


Bu blmde kaynaka dzeninde yazar adna ilikin dikkat edilmesi gereken unsurlar
zerinde durulmaktadr.

1.2.3.1. simlerin alfabetik olarak sralanmas


APAda kaynaka, kaynaklarn ilk yazarlarnn soyadna gre alfabetik olmaktadr.
Alfabetik sralama yalnzca soyadn ilk harfine gre yaplmaz, ayn ilk harfe sahip
knyelerin de kendi ierisinde harfe gre alfabetik olmalar gerekir.

rnek
Al, U.
Alr, G.
Benjamin, A. S.
ben Yaakov, D.
Doan, G.
Dzyol, G.
Ibn Abdulaziz, T.
Ibn Nidal, A. K. M.
Lopez, M. E.
Lopez de Molina, G.
zen, A.
zen Uak, N.
Villafuerte, S. A.
Villa-Lobos, J.
Ylmaz, B.
Ylmaz, M.

M, Mc ve Mac ifadelerinin de ayn ekilde telaffuz edilir ancak, kaynakadaki


sralama telaffuza gre deil aadaki rnekte olduu gibi yazm biimine gre yaplr.

rnek
MacArthur
MacNeill
McAllister
MCarthy

11
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Kaynaklarda ad-soyad ksmnda numara varsa numara srasna dikkat edilmelidir.

rnek
Macomber, J., II
Macomber, J., III

1.2.3.2. lk yazar ayn olan farkl almalarn sralanmas


Ayn yazara ait tek yazarl yaynlar iin yayn ylna gre gemiten gncele doru
sralama yaplr.

rnek
encan, . (2011).
encan, . (2013).

Upenieks, V. (2003).
Upenieks, V. (2005).

Ayn ilk yazarn yer ald kaynaklardan tek yazarl olan eser, yayn tarihi daha gncel
olsa bile st srada yer alr.

rnek
Alleyne, R. L. (2001).
Alleyne, R. L. ve Evans, A. J. (1999).

Doan, G. (2014).
Doan, G. ve encan, . (2012).

Kaynakada yer alan ayn ilk yazara ve farkl ikinci veya nc yazarlara sahip
kaynaklar ikinci yazarn soyadna gre, ikinci yazar da aynysa nc yazarn
soyadna gre alfabetik olarak sralanrlar.

rnek
Hayward, D., Firsching, A. ve Brown, J. (1999).
Hayward, D., Firsching, A. ve Smigel, J. (1999).

encan, ., Doan, G. ve Akbulut, M. (2009).


encan, ., Doan, G. ve Al, U. (2010).

Ayn yazar srasna sahip kaynaklar yayn ylna gre gemiten gncele doru sralanr.

12
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek
Cabading, J. R. ve Wright, K. (2000).
Cabading, J. R. ve Wright, K. (2001).

Doan, G. ve encan, . (2013).


Doan, G. ve encan, . (2014).

Yazar, yazar says birden fazla ise yazarlar ve bu yazarlarn sras ile yayn yl ayn
olan almalar balklarna gre alfabetik olarak sralanrlar (A veya The hari). Metin
ii gnderme yaparken bu kaynaklarn ayrmnn yaplabilmesi iin tarihin yanna kk
harfler (a, b, c, ...) eklenir.

rnek
Baheti, J. R. (2001a). Control
Baheti, J. R. (2001b). Roles of

encan, . (2014a). Ktphane olanaklar


encan, . (2014b). niversiteler

Not: Eer ayn yazara ait ayn yl yaymlanm eserler bir dizi ierisindeki makaleler
olarak tanmlanmsa, bala gre alfabetik sralamak yerine dizi srasnda verilir.

1.2.3.3. Ayn soyadl farkl ilk yazarlara ait almalarn sralanmas


Kaynakada soyadlar ayn adlar farkl iki ilk yazar durumu sz konusu olduunda adn
ilk harfine gre alfabetik sralama yaplr.

rnek
Doan, G. ve encan, . (2014).
Doan, S. C. (2010).

1.2.3.4. Tzel yazarl ya da yazar olmayan almalarn sralanmas


Bir almann yazar kurulu, kurum, dernek gibi bir grup olabilir ya da almann
herhangi bir yazar olmayabilir. Bu tr almalar iin yazar ksmna
kurulu/kurum/dernek ad yazlr. Kurulu/kurum/dernek adnn ksaltmas deil ak
ad kullanlmaldr.

rnek
TKD. (2014). deil Trk Ktphaneciler Dernei. (2014).
OECD. (2010). deil Organisation for Economic Co-operation and Development. (2010).

13
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Eer gerekiyorsa alt birim adlarna da yer verilmelidir.

rnek
Hacettepe niversitesi, Bilgi ve Belge Ynetimi Blm. (2009).

Eer almada Anonim ifadesi geiyorsa yazar ksmna Anonim yazlr.

rnek
Anonim. (2015).

Eer yazar yoksa, balk ksm yazar alanna kaydrlmaldr.

1.2.4. Meta-analizde kullanlan kaynaklarn gsterimi


Bir meta-analizde kullanlan yayn says 50 ve daha az ise kaynakada verilir. Ancak
bunun meta-analiz iin kullanlan bir makale olduunu belirtmek iin bana * iareti
konur. Eer meta-analiz iin kullanlan makale says 50yi geiyorsa, bunlar iin ayr
bir liste oluturulmal ve evrimii bir ek olarak verilmelidir. Eer bir makale hem meta-
analiz iin kullanldysa hem de bu makaleye metin iinde gnderme yapldysa, bu
makale hem kaynakada hem de ad geen evrimii listede yer almaldr.
Meta-analiz yaplan makalelerde meta-analiz iin kullanlan makale says 50 ve daha
kk olduu iin kaynakada yer alacaksa kaynakann bana * ile iaretlenmi
kaynaklar meta-analiz iin kullanlmtr notu dlmelidir. Meta-analizde kullanlan
makalelere yaplacak gndermeler iin * iareti kullanlmaz.

rnek
Knyeler
*Ylmaz, A. (2009). Public policies and public library-emergent literacy relationship in the USA. Bilgi
Dnyas, 10, 80-94. Eriim adresi: http://www.bd.org.tr/
Ylmaz, B., Kse, E. ve Korkut, . (2008). Hacettepe niversitesi ve Bilkent niversitesi rencilerinin
okuma alkanlklar zerine bir aratrma. Trk Ktphanecilii, 23, 22-51. Eriim adresi:
http://www.tk.org.tr/
Gndermeler
(Ylmaz, 2009)
(Ylmaz, Kse ve Korkut, 2008)

1.3. Yazar bilgisi


Yazar says yedi veya daha az ise tm yazar adlar knyede verilir.

rnek
Yazar, A., Yazar, B. B. ve Yazar, C.

14
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Yazar says sekiz ve daha fazla olduunda ise ilk alt yazarn ad yazlp nokta
eklenir ve son yazarn ad ile yazar ksm kapatlr.

rnek
Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., Botros, N. (2004).
Tonta, Y., Kk, M. E., Al, U., Alr, G., Ertrk, K. L., Olcay, N. E., ... nal, Y. (2006).

Kaynakada soyadlar ve adlarnn ilk harfleri ayn olan farkl iki yazar yer alyorsa,
yazarlarn adlar knyede keli parantez ierisinde verilmeli, gnderme ise yazarlarn
ad ve soyadlarna yaplmaldr.

rnek
Knyeler
Doan, G. [Gzde]. (1996). ....
Doan, G. [Gleda]. (2010). ....
Gndermeler
(Gzde Doan, 1996)
(Gleda Doan, 2010)

Yazar adnda tire varsa, tire olduu gibi braklmal ve her byk harften sonra nokta
konmaldr.

rnek
Ad Soyad: Jean-Baptise Lamour
Yazar girii: Lamour, J.-B.

Knyede yazarlar, soyad ve adlar, adlar ve Jr., III gibi son ekleri ayrmak iin virgl
kullanlr.

rnek
Strong, E. K., Jr. ve Uhrbrock, R. S. (1923).

ki - yedi yazarl almalarda son yazardan nce ve balac kullanlr.

rnek
Doan, G., encan, ., zkan elik, A. E. ve Tonta, Y. A. (2010).

Grup ad olan yazar adlar anlalr biimde aklanmaldr.

rnek
Royal Institute of Technology, National Institute of Mental Health. (1998).

15
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

alma grubu, devlet kurumu, dernek veya irket gibi bir grup yazara kaynakada yer
verirken yazar unsurundan sonra nokta konur.

rnek
Trk Ktphaneciler Dernei. (2009).

Yazarlar ile kelimesi kullanlarak listeleniyorlarsa, yazar girii aadaki gibi verilmeli,
metin ii gnderme ise sadece ilk yazara yaplmaldr.

rnek
Knye
Bulatao, E. (Winford, C. A. ile). (2003).
Gnderme
(Bulatao, 2003)

Yazar olmayan bir esere kaynakada yer verirken, balk yazar konumunda yayn
tarihinden nce yer alr. Balktan sonra nokta konur.

rnek 1
Ktphaneler yanarsa insanlk yanar!. (2015). Trk Ktphaneciler Dernei. Eriim adresi:
http://www.kutuphaneci.org.tr/haber/kutuphaneler-yanarsa-insanlik-yanar

rnek 2
First Lady visits youth court. (2006, Kasm/Aralk). OJJDP News @ a Glance. Eriim adresi:
https://www.ncjrs.gov/html/ojjdp/news_at_glance/216684/sf_2.html

1.4. Editr bilgisi


Editr olan bir kitabn kaynaka bilgisi verilirken, editr adlarna yazar pozisyonunda
yer verilir ve son editr adndan sonra parantez iinde Ed. veya Yay. haz. ksaltmas
eklenir. Parentez iindeki ksaltmadan sonra nokta konur.

rnek
ren, T., ney, T. ve lkesen, R. (Ed.). (2006). Trkiye biliim ansiklopedisi. stanbul: Papatya Yaynclk.

Editrl bir kitaptaki bir blme atf yaplrken yazar ksmnda editrlerin adlar deil, ilgili
blmn yazar(lar)nn adlar yer alr. Editr adlarna blm balndan sonra yer verilir.
Yazar, Y. (Yl). Blm bal. E. E. Editr (Yay. haz.), Kitabn bal iinde (s. xx-xx). Yayn yeri: Yayn evi.

rnek
Tonta, Y. (2012). Bilgi snflama, bilgi dzenleme ve bilgi eriim. . Klc, T. akmak ve N. zel (Yay. haz.).
Prof. Dr. K. Glbn Baydura armaan iinde (s. 155-172). Ankara: Hacettepe niversitesi, Bilgi ve
Belge Ynetimi Blm.

16
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Geni bir editr grubuna sahip eserlerde ilk editrn ad verildikten sonra ve dierleri
ifadesi eklenir.

rnek
Gathegi, J. N. (2012). Mobile technologies, social media, event digital publishing and the challenge to
copyright in the U.S. S. Kurbanolu ve dierleri (Yay. haz.). E-Bilim ve Bilgi Ynetimi, 3. Uluslararas
Deien Dnyada Bilgi Ynetimi Sempozyumu, 19-21 Eyll 2012, Ankara, Trkiye, Bildiriler iinde (s.
34-37). Ankara: Hacettepe niversitesi Bilgi ve Belge Ynetimi Blm.

1.5. Yayn tarihi


almann yaymland yl bilgisi parantez ierisinde verilip, parantezin sonuna nokta
konur. Tezler gibi yaymlanmam almalar iin tamamlandklar tarih verilir.
Gazeteler, mektuplar, popler dergiler iin yl bilgisi ile birlikte ay bilgisi ya da gn ve
ay bilgisi de verilir.

rnek 1
Arat, M. (2011, 24 Nisan). Okuma alkanl nasl kazandrlr? Zaman gazetesi. Eriim adresi:
http://www.zaman.com.tr/

rnek 2
Al, U. ve Soydal, . (2011, 21 Ocak). Atf dizinlerinin deien yaps. Cumhuriyet Bilim ve Teknoloji,
24(1244), s. 12-13.

rnek 3
Dempsey, L. (2006, Nisan). Libraries and the long tail: Some thoughts about libraries in a network age.
D-Lib Magazine, 12(4). Eriim adresi: http://www.dlib.org/dlib.html

Toplantlarda sunulan bildiri ve posterler iin parantez iinde toplantnn gerekletii


yl ve ay bilgisi virglle ayrlarak verilir.

rnek
nar, M., Doan, D. ve Seferolu, S. S. (2015, ubat). Eitimde dijital aralar: Google snf uygulamas
zerine bir deerlendirme [z]. Akademik Biliim Konferansnda sunulan bildiri, Anadolu niversitesi,
Eskiehir. Eriim adresi: http://ab2015.anadolu.edu.tr/index. php?menu=5&submenu=27

Yayn iin kabul edilip henz yaymlanmam makaleler iin elektronik dergi mevcut
ancak dergi, bask ncesi n yayn seeneini sunmuyorsa ya da sadece basl olarak
kyorsa tarih ksmnda parantez iinde basm aamasnda bilgisi verilir. Makaleler
tam olarak yaymlanana kadar tarih bilgisi verilmez, kaynaa basm aamasnda
eklinde gndermede bulunulur.
Tarih bilgisi yoksa tarih ksmna parantez ierisinde tarih yok anlamndaki t.y.
ksaltmas yazlr.

17
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek
T.C. Milli Eitim Bakanl, Eitim Teknolojileri Genel Mdrl, Biliim Hizmetleri Dairesi. (t.y.). MEB e-okul:
E-okul kullanm klavuzu. Eriim adresi: https://e-okul.meb.gov.tr/Dokumanlar/e-Okul-Kilavuz.pdf

ok ciltli bir eserdeki birka cilt veya ayn koleksiyondaki birka mektup iin tarih
eskiden gncele doru bir dizi olarak belirtilir.

rnek 1
Cronin, B. (Ed.). (2000-2011). Annual Review of Information Science and Technology (Cilt 34-40). Medford,
NJ: Information Today, Inc.

rnek 2
Koch, S. (Ed.). (1959-1963). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). New York, NY: McGraw-Hill.

Ariv kaynaklar iin dokmanda herhangi bir tarih belirtilmiyorsa tahmini makul bir
tarih verilir. Bunun iin ngilizcede dolaylarnda/tahminen anlamlarna gelen circa
kelimesinin ksaltmas olan ca. ifadesine karlk olarak Trkede tahm. ksaltmas
kullanlabilir. Bu bilgi keli parantez ierisinde verilir.

rnek
Allport, A. [tahm. 1937]. Marion Taylor today-by the biographer. Unpublished manuscript, Marion Taylor
Papers. Schlesinger Library, Radcliffe College, Cambridge, MA.

1.6. Balk
Bu ksmda knye unsurlarndan biri olan baln farkl yayn trlerine gre verili
ekilleri aktarlmaktadr.

1.6.1. Makale veya blm bal


Balktaki ve alt balktaki ilk kelimenin ilk harfi ve eer varsa zel adlarn ilk harfleri
byk yazlr. Makale veya blm bal italik yaplmaz, trnak iinde verilmez.
Baln sonuna nokta konur.

rnek 1
Dempsey, L. (2006, Nisan). Libraries and the long tail: Some thoughts about libraries in a network age. D-Lib
Magazine, 12(4). Eriim adresi: http://www.dlib.org/dlib.html

rnek 2
Ylmaz, B., Kse, E. ve Korkut, . (2008). Hacettepe niversitesi ve Bilkent niversitesi rencilerinin okuma
alkanlklar zerine bir aratrma. Trk Ktphanecilii, 23, 22-51. Eriim adresi: http://www.tk.org.tr/

18
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek 3
Tonta, Y. (2012). Bilgi snflama, bilgi dzenleme ve bilgi eriim. . Klc, T. akmak ve N. zel (Yay. haz.).
Prof. Dr. K. Glbn Baydura armaan iinde (s. 155-172). Ankara: Hacettepe niversitesi, Bilgi ve Belge
Ynetimi Blm.

1.6.2. Sreli yayn bal (akademik dergi, gazete, popler dergi)


Sreli yayn balklar italik ve her kelimenin ilk harfi byk dier harfleri kk olacak
ekilde yazlr.

rnek
Trk Ktphanecilii
D-Lib Magazine

1.6.3. Sreli yayn d yaynlarn bal: Kitaplar ve raporlar


Kitap ya da rapor balklar italik ve balk ya da alt balktaki sadece ilk kelimenin ilk
harfi byk yazlr.

rnek
ren, T., ney, T. ve lkesen, R. (Ed.). (2006). Trkiye biliim ansiklopedisi. stanbul: Papatya Yaynclk.

Kaynan tanmlanmasn ve kaynaa eriimi kolaylatracak cilt bilgisi, basm bilgisi,


rapor numaras gibi ek bilgilere de balk bilgisinden sonra parantez ierisinde yer
verilmelidir. Parantez ierisinde ek bilgi verilecekse balk sonuna nokta konmamal, nokta
parantez kapatldktan sonra eklenmeli ve parantez ierisindeki bilgi italik yazlmamaldr.

rnek
Al, U., Sezen, U. ve Soydal, . (2012). Trkiyenin bilimsel yaynlarnn sosyal a analizi yntemiyle
deerlendirilmesi (Proje No. SOBAG 110K044). TBTAK, ULAKBM web sitesinden eriilen adres:
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ&ano=148763_5bfd45f7c
15921f84b92a17425cbb301

Eer cilt daha geni, ayrca balklandrlm bir koleksiyonun ya da dizinin paras ise,
dizi ve cilt balklar aada gsterildii gibi iki ksml balk olarak verilir.

Yazar, Y. (Yl). Blm bal. E. Editr (Dizi Ed.), Seri Ad: Cilt 1. Cilt bal (s. 1-3) iinde. doi: xxx

rnek 1
Strong, E. K., Jr. ve Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. L. Outhwaite (Dizi Ed.), Personnel
Research Dizisi: Cilt 1. Job analysis and the curriculum (s. 140-146) iinde. doi: 10.1037/10762-000

19
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek 2
Stewart, D. (1965). Introduction. O. E. Allen (Dizi Ed.), Life World Library: Cilt 34 (s. 1-2) iinde. Turkey. ABD:
Time-Life.

1.6.4. Balkta rutin olmayan bilgiler


Rutin olmayan bilgiler tanmlama ve eriim asndan nemli ise hemen balktan
sonra ya da varsa parantez ierisinde verilen ek bilgiden sonra keli parantez
ierisinde belirtilmelidir. Keli parantez balk bilgisi deil format bilgisi verir. Rutin
olmayan bilgilerin sadece ilk kelimesinin ilk harfi byk olmaldr. almalar
tanmlamak iin yaygn olarak kullanlan rutin olmayan bilgiler aada verilmitir.

[Editre mektup]
[zel say]
[zel blm]
[Monograf]
[z]
[Ses yayn]
[Veri dosyas]
[Bror]
[Sinema filmi]
[Ders notlar]
[CD]
[Bilgisayar yazlm]
[Video internet yayn]
[Ek materyal]

1.7. Yayn bilgisi


Bu ksmda sreli ve sresiz yaynlara ilikin yayn bilgileri ile ilgili dikkat edilmesi
gereken noktalar zerinde durulmaktadr.

1.7.1. Sreli yaynlar: Bilimsel dergiler, popler dergiler, gazeteler


Sreli yaynn balndan sonra italik olarak cilt numaras verilir. Derginin her bir
saysna kendi ierisinde birden balayarak sayfa numaras verildiyse, cilt numarasnn
yannda derginin say numaras da verilir. Say numaras parantez iinde hemen cilt
numarasndan sonra verilir ve italik olarak yazlmaz. Sonrasnda ise atf yaplan
kaynaktaki ilgili sayfa aral verilir ve en sona nokta konur. Sreli yayna ait yaync ve
yayn yeri bilgisine kaynakada genellikle yer verilmez.

20
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek 1
Lankford, J. (1985). Discovery in modern astronomy. 4S Review, 3(1), 16-21. Eriim adresi:
http://www.jstor.org/

rnek 2
Al, U. ve Doan, G. (2012). Hacettepe niversitesi Bilgi ve Belge Ynetimi Blm tezlerinin atf analizi.
Trk Ktphanecilii, 26, 349-369. Eriim adresi: http://www.tk.org.tr/

1.7.2. Sresiz yaynlar: Kitaplar ve raporlar


Kitap, rapor, bror ve dier sresiz yayn trlerinde balk sayfasnda belirtilen
yayncnn bulunduu yer bilgisi, ABDdeki bir yaync iin ehir ve eyalet; ABD
dndaki dier lkelerdeki yaynclar iin ehir ve lke bilgisi eklinde verilir.
Trke yaynlarda atf yaplan Trke kitaplar iin lke bilgisine gerek yoktur, ancak
uluslararas yaynlarda Trke kitaplara atf yaplrken lke bilgisini vermek gerekmektedir.

rnek 1
Yavuzer, H. (2001). Okul a ocuu. stanbul: Remzi Kitabevi.

rnek 2
Siemens, G. (2006). Knowing knowledge. Vancouver, BC, Canada: Lulu Press.

rnek 3
Crooker, R. L. (2000). An introduction to Gregorian chant. New Haven, Connecticut: Yale University Press.

Eer yaync bir niversite ise ve niversite adnda eyalet/ehir ad geiyorsa,


yayncya ait yer bilgisinin tekrar yazlmasna gerek yoktur.

rnek
Aybar, S. (2014). Hareket ve reji sanat: Bir yntem - bir oyun. Ankara niversitesi Yaynlar.

ABD eyaletleri ve blgelerinin adlar kaynakada ksaltlm olarak verilir. Ksaltmada


iki harfli resmi ABD posta hizmetleri ksaltmalar kullanlr. ABD dndaki yerlere atf
verilirken, ehir ve lke adlar yazlr. Yer bilgisinden sonra iki nokta st ste konur.

rnek
Kamien R. ve Kamien A. (2014). Music: An appreciation. New York, NY: McGraw-Hill Education.

Yaync ad ksa ve anlalr ekilde verilir. Derneklerin, irketlerin ve niversite


matbaalarnn adnda geen Ltd., ti. ve A.. gibi ksaltmalar eer yayncy
tanmlamada gerekli deilse atlr. Yaynevi ve Basmevi gibi kelimeler atlmamaldr.

21
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek
W. W. Norton & Company, Inc yerine W. W. Norton & Company
St Martins Press
Yarg Kitabevi
Pegem Yaynclk

Kitapta iki veya daha fazla yayn yeri bilgisi verilmise, ilk belirtilen yer bilgisi ya da
eer belirtilmise yayncnn merkez ofisinin bulunduu yer bilgisi verilir.

Yazar ayn zamanda yaync ise, Yazar ifadesi bunu belirtmek iin kullanlr.

rnek
Ankara: Yazar
New York, NY: Yazar

1.8. Elektronik kaynaklar


DOI (Dijital Object Identifier) numaras her bir dijital materyal iin tanmlanabilen tekil bir
numaradr. Internet zerindeki ieriin tanmas, silinmesi, yeniden yaplandrlmas
sonucu elektronik materyaller iin verilen balantlarn almamas sorununa bir zm
olarak yaynclar tarafndan gelitirilmitir. Kaynakada yer alan DOI numaralar atf
verilen ierie balant salama ilevini grrler. DOI numaras genellikle elektronik
dergi makalelerinde ilk sayfada telif hakk bilgisinin yannda yer alr. DOI ayn zamanda
veri tabannda makalenin arand sonu sayfasnda da bulunabilir.

1.8.1. DOI numaras olan elektronik kaynaklar


Eer ierik ile eletirilmi bir DOI numaras varsa knyede verilmelidir. DOI numaras
genellikle makalenin ilk sayfasnda yer alr. Knye ierisinde DOI numaras verilirken
doi:xxxxxxxxx yaps kullanlr. Eer knyede DOI numaras verildiyse, ierie eriim
amacyla baka bir bilgi verilmesine gerek yoktur.

rnek
Chan, H. F., Guillot, M., Page, L. ve Torgler, B. (2015). The inner quality of an article: Will time tell?.
Scientometrics, 104, s. 19-41. doi:10.1007/s11192-015-1581-y

1.8.2. DOI numaras olmayan elektronik kaynaklar


Eer ierik ile eletirilmi bir DOI numaras yoksa, derginin, kitap/rapor yayncsnn
ana sayfasna ilikin URL bilgisi verilmelidir. Makaleye zel bir veri tabanndan eriim
salanyorsa, Webden dorulama yaplmas gerekir.

22
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek
Al, U. ve Soydal, . (2014). Ktphan-e Trkiye Projesi: Halk ktphanesi kullanm aratrmas. Trk
Ktphanecilii, 28, 288-307. Eriim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK

Bir satra smayan uzun URL adreslerinin kesilmesi gerektiinde blnen yere tire
konmaz ve eer mmknse blme ilemi http:// ksm haricinde ve noktalama
iaretlerinin youn olduu yerden nce yaplr. URLin bir paras gibi anlalp ilgili
adrese eriimi zorlatraca iin URLden sonra nokta konmaz.

rnek 1
nar, M., Doan, D. ve Seferolu, S. S. (2015, ubat). Eitimde dijital aralar: Google snf uygulamas
zerine bir deerlendirme [z]. Akademik Biliim Konferansnda sunulan bildiri, Anadolu niversitesi,
Eskiehir. Eriim adresi: http://ab2015.anadolu.edu.tr /index.php?menu=5 &submenu=27

rnek 2
Al, U., Sezen, U. ve Soydal, . (2012). Trkiyenin bilimsel yaynlarnn sosyal a analizi yntemiyle
deerlendirilmesi (Proje No. SOBAG 110K044). TBTAK, ULAKBM web sitesinden eriilen adres:
http://uvt.ulakbim.gov.tr/uvt/index.php?cwid=9&vtadi=TPRJ&ano=148763_5bfd45f7c
15921f84b92a17425cbb301

URL adreslerinin alp almadn aratrmann her aamasnda zellikle makaleyi bir
dergiye gndermeden nce test etmek gerekir. Atf yaplan dokmann web adresi baka
adrese tandysa URL adresi gncellenmelidir. Eer atf yaplan dokman artk web
zerinde mevcut deilse alternatifi kullanlabilir ya da o kaynak kaynakadan kaldrlabilir.
Kaynaa eriilen veri taban bilgisini vermeye genelde gerek yoktur. Belirli bir veri
tabannn dergi listesi zamanla deiebilir ve EBSCO, OVID ya da ProQuest gibi
toplayc yapdaki veri tabanlar iin bir makalenin tam metnini hangi veri tabannn
salad bilgisi net olmayabilir.
Devam etmeyen dergiler, monograflar, tezler ya da resmi olarak yaymlanmam
yazlar gibi baz ariv dokmanlar sadece ERIC ve JSTOR gibi elektronik veri
tabanlarnda bulunabilir. Dokman birincil yaym kanal araclyla kolayca
bulunamyorsa, elektronik veri tabannn anasayfasnn web adresi verilmelidir.

rnek
Lankford, J. (1985). Discovery in modern astronomy. 4S Review, 3(1), 16-21. Eriim adresi:
http://www.jstor.org/

Kaynak zaman iinde deiime uramadka eriim tarihi eklenmez. rnein, Wikiler
zaman iinde deiime urad iin atf verilirken eriim tarihi de belirtilir.

rnek
Bilgi mimarisi. (2014, 20 Aralk). Vikipedi iinde. Eriim adresi (8 Mays 2015):
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bilgi_mimarisi

23
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Atf yaplacak kaynan eer mmknse son srmne atf yaplmas tercih edilmelidir.

rnek
Bornmann, L. (2014). How are excellent (highly cited) papers defined in bibliometrics? A quantitative
analysis of the literature. Research Evaluation, 23, 166-173. doi:10.1093/reseval/rvu002

Bu makalenin dergide yaymlanmadan nceki srm ArXiv veri tabannda


yaymlanmtr (http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1401/1401.5986.pdf). Ancak atf
yaplacak srm stte knyesi verilen dergide yaymlanm son srm olmaldr.

1.9. Dorudan/Dolayl alnt yapma


Bir kaynaktan dorudan alnt yaparken metin ii gndermede her zaman yazar, yl ve
sayfa aral bilgilerine, sayfa numaras olmayan materyallerde ise paragraf numaras
bilgisine yer verilmelidir.
Eer dorudan alnt 40 kelimeden az ise bu alnt metinde ift trnak iinde verilir.
Alntya metnin ortasndaki cmlelerde yer verilmise, alnt yaplan ksm ift trnak
iinde verildikten hemen sonra parantez iinde kaynaa gnderme yaplr. Sonrasnda
ise dier cmlelere devam edilir.

rnek
Kitaplar aracl ile ocuklarn duygusal geliimi desteklenebilir. ocuk kendi duygularnn baka
bireylerde de bulunduunu ve bunlarn doal olduunu kitaplar ve ykler aracl ile grebilir. Korku,
kskanlk, fke, nefret, hrs gibi duygularda lszln verdii zararlar fark edip, kontrol altna almak
gerektiini renebilir (lgn, 2006, s. 176). Kitaplar aracl ile ocuk evresini ve dier canllar tanma
imkn bulur. Aile bireyleriyle, arkadalaryla ve evresiyle iliki kurmann yollarn fark eder. evresine
uyum salayabilmek ve kabul grebilmek iin yapmas gerekenleri renebilir (lgn, 2006, s. 176).

Eer alnt bir cmlenin sonunda ise, alnt yaplan ksm trnak iareti ile bitirilir ve
hemen ardndan parantez iinde ilgili kaynaa atf yaplr.

rnek 1
Aratrmada belirlenen unsurlara ilikin mevcut durumu ortaya koyabilmek ve belirlenmi hipotezlerin
doruluunu snamak iin betimleme yntemi kullanlmtr. Betimleme yntemi ile olaylarn, objelerin,
varlklarn, kurumlarn, gruplarn ve eitli alanlarn ne olduu betimlenmeye, aklanmaya allmaktadr
(Kaptan, 1989, s. 34).

rnek 2
Bu nedenle kitaplarn ocuklarn dil geliimine dorudan etkisi sz konusudur. irin (2000), bir buuk
yalarnda ocuun kitap sayfalarn evirdiini, resimlerde tand kii ve objeleri kendi dilinde ifade
ettiini belirtmitir (s. 199).

Eer dorudan alnt 40 ve daha fazla kelimeden oluuyorsa bu alntya yeni bir satrda
sol taraftan yarm in (1,25 cm) ieriden yazarak balanr. Alnt yaplan ksmda ikinci
bir paragraf yer alacaksa ilk satr yarm in daha ieriden balamaldr. Blok alntnn

24
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

bitiminde atf yaplan kaynaa ve sayfa ya da paragraf bilgisine son noktalama


iaretinin ardndan parantez iinde atf yaplmaldr.

rnek
Betimleme yntemi, Kaptan (1995) tarafndan u biimde tanmlanmtr:
Olaylarn, objelerin, varlklarn, kurumlarn, gruplarn ve eitli alanlarn ne olduunu
betimlemeye, aklamaya alan incelemelerdir. Bunlar nedir? sorusuna cevap bulmaya
yneliktir. Bununla mevcut durumlar, koullar, zellikler aynen ortaya konmaya allr.
Betimleme aratrmalar, mevcut olaylarn daha nceki olay ve koullarla ilikilerini de
dikkate alarak, durumlar arasndaki etkileimi aklamay hedefler (s. 59).

Elektronik kaynaklardan yaplan dorudan alntlarda da yukarda gsterildii gibi


parantez iinde yazar, yl ve sayfa numaralarna atf yaplr. Elektronik kaynaklardan
dorudan alnt yaplrken, sayfa numarasnn yer almad durumlarda sayfa numaras
yerine paragraf numaras yazlr (para. 1 eklinde). Eer yaz balklar ieriyorsa,
gnderme balk ve o balk altndaki ilgili paragraf numaras (Tartma blm, para.
1) eklinde yaplr. Eer balk ok uzunsa ilk birka kelimeden sonras yazlmaz.

rnek
Bibliometrics is currently not able to properly distinguish sense from nonsense in scientific publications.
Expertise in the field is required for this task (Wouters, 2013, para. 6).
niversiteyi liseden veya dershaneden ayran en nemli faktr aratrmadr. nsanln daarcndaki
bilgiyi arttrmak yerine sadece bilgiyi aktarmay kendilerine misyon edinen yksekrenim kurumlar,
niversite olmann sorumluluklarn tmyle yerine getirmiyorlar ve birou dk prestijli diplomalarn
yerel datclar olmaya mahkumdur. Sadece aratrma niversiteleri yksek prestijli uluslararas ekim
merkezleri haline gelebilirler ve dnyada sralamalarda nde gelebilirler (Erkut, 2014, Trk
niversitelerinin, para.1).

Dorudan alnt yaplan ksmlar orijinal kaynaktaki ile ayn heceleme, yazm ve
noktalamaya sahip olmaldr. Orijinal kaynakta heceleme hatas olsa bile
deitirilmeden aynen braklmaldr. Eer kaynakta okuyucunun kafasn
kartrabilecek bir yazm, heceleme ya da noktalama hatas varsa, sz konusu
hatadan hemen sonra [orijinal hali] ifadesi kullanlabilir.
Dorudan alnt yaptnz ksm ierisinde zellikle vurgulanmak istenilen kelimeler
italik yazlabilir, ancak bundan hemen sonra keli parantez ierisinde orijinal
kaynaktaki hali yazlmaldr.

rnek
Bibliometrics is currently not able to properly distinguish sense from nonsense in scientific publications.
Expertise in the field [Expertise in the field] is required for this task (Wouters, 2013, para. 6).

Eer dorudan alntnn belli ksmlar karlyorsa nokta (...) ya da drt nokta (....)
kullanlmas gerekir. Bir cmle ierisinden karma yaplyorsa nokta, iki cmle
arasndan karma yaplyorsa drt nokta kullanlr. Bunlar cmlenin banda ya da
sonunda kullanlmaz.

25
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek 1
Atf dizinleri farkl kesimler tarafndan farkl amalar iin kullanlabilmektedir. . lkelerin bilim
politikalarndan sorumlu kurulular ise atf dizinlerindeki verileri performans lm amal kullanmaya
balamlardr (Al ve Soydal, 2014, s. 26).

rnek 2
Atf dizinleri farkl kesimler tarafndan farkl amalar iin kullanlabilmektedir. Bu dizinler ... atflar
izlemek suretiyle ilgilenilen konudaki kaynaklar gzden geirmeye de olanak salamaktadr (Al ve
Soydal, 2014, s. 26).

Atf yaplan orijinal kaynakta yer alan atflar atlmaz. Ancak bu kaynaklara metnin
herhangi bir yerinde atf yaplmadka kaynakada yer vermeye gerek yoktur.
Dorudan alnt ierisine yaplacak eklemeler keli parantez ierisinde belirtilir.

rnek
te yandan, ilgili literatrde [niversite sralamalar ile ilgili literatr] ok sayda atf yaplan bir almada
(Van Raan, 2005) atf dizinlerinden elde edilen bibliyometrik verilere dayal ltler temel alnarak
sralama yapmann sakncalarnn olduu vurgulanmaktadr (Al ve Soydal, 2014, s. 26).

ok uzun dorudan alntlar ve baka bir almadaki tablo, ekil, anket vs. gibi
materyaller uyarlanmak istendiinde sz konusu almann yazarndan izin alnmas
gerekmektedir. APAnn politikasna gre, bir makaleden ya da bir kitap blmnden en
fazla tablo/grafik/ekil alnabilir. Metin alnts ise tek bir metin iin 400 kelimeyi,
toplamda ise 800 kelimeyi gememelidir. Aksi durumlarda yazar tarafndan telif hakk
sahibinden izin alnmal ve bu bilgi dorudan alntya verilecek bir dipnot ile belirtilmelidir.

1.10. Dipnotlar/Ekler
Dipnotlarn verili amac ierii desteklemektir. Dipnotlar kark, gereksiz ve ilgisiz bilgi
iermemeli, ok uzun olmamal, eer uzuyorsa ekler ksmnda verilmelidir. Bu durumda
dipnot olarak ilgili bilginin eklerde yer ald belirtilebilir. Ekler basl ya da evrimii olabilir.

2. Yayn trlerine gre kaynak gsterme kurallar


Bu ksmda yayn trlerine gre kaynak gsterme kurallar zerinde durulmakta ve bu
kurallara ilikin eitli rnekler sunulmaktadr.

2.1. Sreli yaynlar


Sreli yaynlar dzenli olarak yaymlanan bilimsel dergi, popler dergi, gazete ve haber
bltenlerini ierir. Sreli yaynlara ilikin genel atf format u ekildedir:

Yazar, A. A., Yazar, B. B. ve Yazar, C. C. (Yl). Yaznn bal. Sreli Yaynn Bal, Cilt, s-s.
doi:xx.xxxxxxxxxx

Eer DOI numaras varsa atfta buna yer verilmelidir.

26
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek
Turner, S. J. (2010). Website statistics 2.0: Using Google Analytics to measure library website
effectiveness. Technical Services Quarterly, 27, 261-278. doi:10.1080/07317131003765910

Eer DOI numaras yoksa ancak ierie evrimii olarak eriildiyse sreli yaynn ana
sayfasnn URL adresi verilmelidir.

rnek
Ylmaz, B. (2005). Trkiyede kamu ynetiminin yeniden yaplandrlmas sreci ve halk ktphaneleri.
Trk Ktphanecilii, 19, 56-77. Eriim adresi: http://www.tk.org.tr/index.php/TK

Eer derginin her bir says ciltten bamsz olarak kendi iinde birinci sayfadan
balayarak yeniden numaralandrlyorsa say numaras cilt numarasnn hemen
ardndan parantez ierisinde verilir.

rnek
Lankford, J. (1985). Discovery in modern astronomy. 4S Review, 3(1), 16-21. Eriim adresi:
http://www.jstor.org/

Baz dergiler sadece evrimii olarak eriilebilen ek materyaller/dokmanlar sunarlar.


Bunlara ya da tanmlama iin nemli dier rutin olmayan bilgilere atf verirken keli
parantez ierisinde ieriin tanm verilir. rnein, [Editre mektup], [Harita], [Audio
podcast].

rnek
Kelly, C. R., Higgins, A. R. ve Chandra, S. (2015). Noninvasive positive-pressure ventilation [Video]. New
England Journal of Medicine, 372, e30. doi:10.1056/NEJMvcm1313336

2.1.1. DOI numaras olan dergi makaleleri

rnek
Turner, S. J. (2010). Website statistics 2.0: Using Google Analytics to measure library website
effectiveness. Technical Services Quarterly, 27, 261-278. doi:10.1080/07317131003765910

2.1.2. DOI numaras olan yediden fazla yazara sahip dergi makaleleri

rnek
Knye
Lal, H., Cunningham, A. L., Godeaux, O., Chlibek, R., Diez-Domingo, J., Hwang, S.-J. Heineman, T.
C. (2015). Efficacy of an adjuvanted herpes zoster subunit vaccine in older adults. New England
Journal of Medicine, 372, 2087-2096. doi:10.1056/NEJMoa1501184

27
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Gnderme
(Lal ve dierleri, 2015)

2.1.3. DOI numaras olmayan dergi makaleleri


Kaynaa evrimii olarak eriilmi ancak DOI numaras yoksa knyede dergi ana
sayfasnn URL adresi verilir. Knyede eriim tarihinin verilmesine gerek yoktur. Eer
dergi say baznda numaralandrlyor ise say numaras belirtilir. Cilt baznda
numaralama yaplyor ise say numarasnn knyede belirtilmesine gerek yoktur.

rnek
Al, U. ve Doan, G. (2012). Hacettepe niversitesi Bilgi ve Belge Ynetimi Blm tezlerinin atf analizi.
Trk Ktphanecilii, 26, 349-369. Eriim adresi: http://www.tk.org.tr/

2.1.4. DOI numaras olmayan, baln ngilizceye evrildii basl formattaki


dergi makaleleri
Kaynak olarak ngilizce olmayan makalenin orijinal srm kullanlyorsa orijinal
srme atf yaplr. Atfta orijinal balk ve parantez iinde de ngilizce evirisi verilir.
ngilizce bir makale yazlrken, Trke bir makaleye atf yaplacaksa makale balnn
ngilizcesi Trke balktan hemen sonra keli parantez ierisinde verilir.

rnek
Al, U. ve Doan, G. (2012). Hacettepe niversitesi Bilgi ve Belge Ynetimi Blm tezlerinin atf analizi
[Citation analysis of dissertations completed at Hacettepe University Department of Information
Management]. Trk Ktphanecilii, 26, 349-369.

Kaynak olarak Trke olmayan makalenin Trke evirisi kullanlmsa Trke


evirisine atf verilir. Trke balk parantezsiz verilir.

rnek
IFLA nternet Bildirgesi (B. Ylmaz ve S. Ekici, ev.). (2013). Trk Ktphanecilii, 27, 225-226.

2.1.5. evrimii n yayn olarak gelitirilen (advance online publication) DOI


numarasna sahip dergi makaleleri

rnek
Chan, H. F., Guillot, M., Page, L. ve Torgler, B. (2015). The inner quality of an article: Will time tell?.
Scientometrics. evrimii n yayn. doi:10.1007/s11192-015-1581-y

Not: Bu rehber hazrlanrken rnekte geen makale evrimii n yayn idi. Rehber
ktnda muhtemelen yaymlanm olacaktr.
Eer bir makale ile ilgili tm ilemler tamamlanr tamamlanmaz makale cilt, say ve
sayfa numaralar belli olmadan evrimii olarak eriime sunuluyorsa makalenin bu

28
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

srmne yaym ncesi srm denir. Makalenin bu srmne atf yaplyorsa, DOI
numarasndan ya da eriim bilgisinden nce evrimii n yayn yazlmas gerekir.
Atflarn yayn tarihine yakn bir zamanda gncellenmesi ve kullanlan kaynaklarn eer
mmknse son srmlerine atf verilmesi gerekmektedir.

2.1.6. Kurumsal bir arivden eriilmi yayn aamasnda olan makale


Makale gayri resmi olarak yaymland ve henz dergi web sayfasnda dizinlenmedii
iin URL adresi tam olarak verilmelidir. evrimii n yayn seeneini sunmayan dergi
yaynclar yazarlara makalenin bask ncesi evrimii bir kopyasn bir kurumsal
arivde yaymlamalar iin izin verebilir.

rnek
Bauer, J., Leydesdorff, L. ve Bornmann, L. (basm aamasnda). Highly-cited papers in Library and
Information Science (LIS): Authors, institutions, and network structures. Journal of the Association for
Information Science and Technology. Eriim adresi: http://arxiv.org/ftp/arxiv/
papers/1504/1504.02576.pdf

Kaynaka almann yayn tarihine yakn bir zamanda gncellenmeli ve mmknse


almann son srmne gnderme yaplmaldr.

2.1.7. Popler dergi yazs

rnek
Semerciolu, C. (2015, Haziran). Sradanln rayihas. Sabit Fikir, 52, 38-39.

2.1.8. evrimii popler dergi yazs

rnek
Dempsey, L. (2006, Nisan). Libraries and the long tail: Some thoughts about libraries in a network age.
D-Lib Magazine, 12(4). Eriim adresi: http://www.dlib.org/dlib.html

2.1.9. Yazar olmayan haber blteni yazs

rnek
Adrese Dayal Nfus Kayt Sistemi Sonular, 2014. (2015, Ocak). Trkiye statistik Kurumu Haber
Blteni, 18616. Eriim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri. do?id=18616

Burada tam URL adresini vermek faydaldr, nk belli bir yazya haber blteninin ana
sayfasndan ulamak zordur.

29
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

2.1.10. Gazete yazs

rnek 1
Hubbard, B ve Samaan, M. (2015, 25 Haziran). ISIS attacks two towns in northern Syria. The New York
Times, s. A6.

rnek 2
Toker, . (2015, 26 Haziran). Unutma notlar. Cumhuriyet, s. 13.

Kaynakada gazete yazlarnn sayfa numaralar verilirken sayfa numaralarndan nce


s. ksaltmas kullanlr.
Gazete yazs sreksiz sayfalarda yer alyorsa tm sayfa numaralar verilir ve
numaralar arasna virgl konur. rnein, s. B1, B3, B5-B7.

2.1.11. evrimii gazete yazs

rnek
Tamer, M. (2015, 26 Haziran). E-ticaret hamle yapmak iin tketiciyi bekliyor. Milliyet. Eriim adresi:
http://www.milliyet.com.tr/

almayan URL adreslerinden kanmak iin, gazete yazlarnn evrimii srmlerine


eriebilmek amacyla gazete ana sayfasnn URL adresi verilir.

2.1.12. Resmi Gazete


Resmi Gazetede yaymlanan kanun, ynetmelik, kanun hkmnde kararname gibi
resmi belgeler iin genel atf format aadaki gibidir:

Balk. (Yl, Gn Ay). Resmi Gazete (Say: xxx). Eriim adresi: http://xxxx

rnek 1
Knye
Olaanst Hal Kapsamnda Baz Tedbirler Alnmas Hakknda Kanun Hkmnde Kararname (2017, 6
Ocak). Resmi Gazete (Say: 29940 (Mkerrer)). Eriim adresi:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1.htm
Gnderme
(Olaanst Hal Kapsamnda Baz Tedbirler, 2017)

30
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek 2
Knye
nternet Ortamnda Yaplan Yaynlarn Dzenlenmesi ve Bu Yaynlar Yoluyla lenen Sularla Mcadele
Edilmesi Hakknda Kanun. (2007, 23 Mays). Resmi Gazete (Say: 26530). Eriim adresi:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/05/20070523-1.htm
Gnderme
(nternet Ortamnda Yaplan, 2007)

rnek 3
Knye
Lisansst Eitim ve retim Ynetmelii. (2016, 20 Nisan). Resmi Gazete (Say: 29690). Eriim adresi:
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160420-16.htm
Gnderme
(Lisansst Eitim ve retim, 2016)

2.1.13. Bir dergideki zel say veya blm

rnek 1
Chen, H. (Ed.). (2005). Intelligence and security informatics [zel say]. Journal of the American Society
for Information Science and Technology, 56(3).

rnek 2
Harkness, K. L., Hayden, E. P. ve Lopez-Duran, N. L. (Konuk editrler). (2015). Stress sensitivity in
psychopathology: Mechanisms and consequences [zel blm]. Journal of Abnormal Psychology,
124. Eriim adresi: http://www.apa.org/pubs/journals/abn/

Bir saynn tamamna ya da bir derginin zel bir blmne atf verilirken, saynn bal
ve editrleri de verilir. Eer sayda herhangi bir editr yoksa say bal yayn
tarihinden nce yazar ksmna yazlr ve sonuna nokta konur. Metin ii gndermede,
balk parantez iinde trnak iareti ile ksaltlarak kullanlr.

2.1.14. Dergi saysnn bir blm olarak monograf

rnek
Ganster, D. C., Schaubroeck, J., Sime, W. E. ve Mayes, B. T. (1991). The nomological validity of the Type
A personality among employed adults [Monograf]. Journal of Applied Psychology, 76, 143-168.
doi:10.1037/0021-9010.76.1.143

Say numaral bir monograf iin, say numaras parantez ierisinde verilir ve hemen
yanna seri numaras eklenir.

31
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek
58(1, Seri No. 231)

Bir dergiye ek olarak dergiden ayr bir monograf iin say numaras ve yannda ek ya
da blm/ksm numaras verilir.

rnek
80(3, B. 2)

2.1.15. mzas olmayan editoryal

rnek
Health professionals: Be prepared for heatwaves [Editoryal]. (2015). The Lancet, 386, 219.

Not: rnekte yer verilmi olan The Lancet adl dergi editr imzas kullanmamakta, onun
yerine derginin adn vermektedir.

2.1.16. Bir sreli yayndaki yalnz evrimii eriilebilen ek materyaller

rnek
Miller, K. J., Sorensen, L. B., Ojemann, J. G. ve den Nijs, M. (2009). Power-Law scaling in the brain
surface electric potential [Ek materyal]. PLOS Computational Biology, 5(12), 1-10.
doi:10.1371/journal.pcbi.1000609.s001

Ek materyallerin ya da editre mektup, harita, ortam ak (podcast) gibi rutin olmayan


bilgilerin tanm okuyucuya bu malzemeyi tanma ve erime konusunda yardmc olmak
amacyla keli parantez ierisinde balktan hemen sonra verilir.
Eer yazar ad belirtilmemise, balk ve keli parantez ierisindeki tanm ksm yazar
ksmna alnr.

2.1.17. Orijinal kaynak olarak z

rnek
Lamothe, A. R. (2015). Comparing usage between dynamic and static e-reference collections [z].
Collection Building, 34, 78-88. ze eriilen adres: http://www.emeraldinsight.com/

32
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

2.1.18. kincil kaynak olarak z

rnek
Norden, D. J., Lawrence, G. H., ve Lawrence, G. H. (1981). Public terminal use in an online catalog: Some
preliminary results. College and Research Libraries, 42, 308-316. ze Library and Information
Science Abstracts veri tabanndan eriilmitir (Eriim No. 8205348).

Bir makalenin tam metnine atf yaplmas tercih edilse de, zler kaynak olarak
kullanlabilir ve zlere kaynakada yer verilebilir. Eer varsa ze eriilen veri taban
adlar ve z tanmlaycs/numarasna da knyede yer verilebilir.

2.2. Kitaplar, danma kaynaklar ve kitap blmleri


Bu blm kitaplar, ansiklopedi, szlk gibi danma kaynaklarn ve disipline zel
danma kaynaklarn, sadece elektronik formatta yaymlanan kitaplar, evrimii
eriilebilen danma kaynaklarn ve serbest kullanml/kamuya ak kitaplar, evrimii
arivlerden eriilebilen basks tkenmi kitaplar ierir.
Bir kitaba atf yapmak iin u kaynaka formatlar kullanlr:

Yazar, A. A. (Yl). Eserin bal. Yer: Yaync.


Yazar, A. A. (Yl). Eserin bal. Eriim adresi: http://www.xxxxxxxxxxx
Yazar, A. A. (Yl). Eserin bal. doi:xxxxxxxxxxxx
Editor, A. A. (Ed.). (Yl). Eserin bal. Yer: Yaync.

Bir kitap blm ya da danma kitabndan bir giri iin u formatlar kullanlr:

Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (Yl). Blm ya da giri bal. A. Editr, B. Editr ve C. Editr (Ed.), Kitap
bal (s. xxx-xxx) iinde. Yer: Yaync.
Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (Yl). Blm ya da giri bal. A. Editr ve B. Editr (Ed.), Kitap bal (s.
xxx-xxx) iinde. Eriim adresi: http://www.xxxxxxxxxxx
Yazar, A. A. ve Yazar, B. B. (Yl). Blm ya da giri bal. A. Editr, B. Editr ve C. Editr (Ed.), Kitap
bal (s. xxx-xxx) iinde. doi:xxxxxxxxxxxx

Sayfa numaras yoksa blm ya da giri bal yeterlidir. Yazar adnn olmad bir
giri iin ise aadaki formatlar kullanlr:

Giri bal. (1998). A. Editor (Ed.), Danma kaynann bal (xx bs., Cilt. xx, s. xxx-xxx) iinde. Yer
bilgisi: Yaync.
Giri bal. (1998). Danma kaynann bal (xx bs., Cilt. xx) iinde. Eriim adresi:
http://www.xxxxxxxxxx

Yazar ve yaync ayn olduu durumlarda yazar ksmna yaync ad yazlr. Yazarsz
ve editrsz kitaplar balktaki ilk harfe/harflere gre alfabetik sraya sokulur. Metin ii

33
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

gndermelerde, yazar ad yerine balktaki ilk birka kelime kullanlr. Eer balk ksa
ise tm balk kullanlabilir.
Basmlar/bask bilgisi (revize edilmi/gzden geirilmi edisyonlar gibi), cilt numaralar
ve sayfa numaralar (blm sayfa aral gibi) balktan hemen sonra parantez
ierisinde verilir ve parantezden sonra nokta konur.

rnek
(Gz. ge. 2. bs.)
ya da
(Cilt. 2, s. 319-367)

Geni bir yayn kurulu olan nemli danma kaynaklar iin sadece ba/ilk editrn ad
yazlp yanna ve dierleri eklenebilir.
Sadece elektronik olarak mevcut kitap ve blmler iin elektronik eriim ile ilgili cmle
yaync yer ve ad bilgisinin yerini alr.

2.2.1. Basl srm kitap girii

rnek
Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Trke arama motorlarnda performans deerlendirme. Ankara:
Total Biliim.

2.2.2. Basl kitabn elektronik srm

rnek 1
Tonta, Y., Bitirim, Y. ve Sever, H. (2002). Trke arama motorlarnda performans deerlendirme. Ankara:
Total Biliim. [Adobe Acrobat Reader srm]. Eriim adresi: http://yunus.hacettepe.
edu.tr/~tonta/yayinlar/tonta-bitirim-sever-arama-motorlari.pdf

rnek 2
Morville, P. ve Rosenfeld, L. (2006). Information architecture for the World Wide Web (3. bs.). [Adobe
Digital Editions srm]. Eriim adresi: http://shop.oreilly.com/home.do

2.2.3. Sadece elektronik srm olan kitap

rnek
OKeefe, E. (t.y.). Egoism & the crisis in Western values. Eriim adresi: http://www.onlineoriginals.com/
showitem.asp?itemID=135

34
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

2.2.4. Yeniden yaymlanm kitabn elektronik srm

rnek
Freud, S. (1953). The method of interpreting dreams: An analysis of a specimen dream. J. Strachey (Ed.
ve ev.), The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Cilt 4, s. 96-
121) iinde. Eriim adresi: http://books.google.com/books (Orijinal alma 1900 ylnda
yaymlanmtr).

2.2.5. Elektronik veri tabanlarndan eriilen snrl eriimli kitap ya da monograf


Snrl eriimli materyaller iin veri taban bilgisi verilebilir.

rnek
Kuo Hung, H. (Ed.). (2011). Digital libraries - Methods and applications. Eriim adresi: http://eric.ed.gov/

2.2.6. ok ciltli bir eserdeki birka blm

rnek
Cronin, B. (Ed.). (2000-2011). Annual Review of Information Science and Technology (Cilt 34-40).
Medford, NJ: Information Today, Inc.

2.2.7. Bir serideki bir ciltte yer alan kitap blmnn elektronik srm

Yazar, Y. (Yl). Blm bal. E. Editr (Dizi Ed.), Dizi Ad: Cilt 1. Cilt bal (s. 1-3) iinde. doi:xxx

rnek 1
Strong, E. K., Jr. ve Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. L. Outhwaite (Dizi Ed.), Personnel
Research Dizisi: Vol. 1. Job analysis and curriculum (s. 140-146) iinde. doi:10.1037/10762-000

rnek 2
Stewart, D. (1965). Introduction. O. E. Allen (Dizi Ed.), Life World Library: Cilt 34. Turkey (s. 1-2). ABD: Time-Life.

Eer ierie ait bir DOI varsa atfta verilmelidir. Bu durumda URL ya da veri taban
adresi vermeye gerek yoktur.
Dzenli olarak deien alt balklar ile dzenli olarak yaymlanan dizilerde, dizi
balnda kelimelerin ilk harfleri byk, alt balkta ise kk olur.

35
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

2.2.8. Kitap blmnn basl srm

rnek
Wouters, P. (2014). The citation: From culture to infrastructure. B. Cronin ve C.R. Sugimoto (Ed.), Beyond
bibliometrics: Harnessing multidimensional indicators of scholarly impact (s. 47-66) iinde.
Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.

2.2.9. Baka bir kaynaktan yeniden baslan ngilizceye evrilmi kitap blm

rnek
Knye
Piaget, J. (1988). Extracts from Piagets theory (G. Gellerier ve J. Langer, ev.). K. Richardson ve S.
Sheldon (Ed.), Cognitive development to adolescence: A reader (s. 3-18) iinde. Hillsdale, NJ:
Erlbaum. (Manual of child psychology, s. 703-732, P. H. Mussen, Ed., 1970, New York, NY: Wiley
kitabndan yeniden baslmtr)
Gnderme
(Piaget, 1970/1988)

Eer ngilizce olmayan bir eserin ngilizce evirisi kaynak olarak kullanldysa, ngilizce
evirisine atf yaplr. Eserin ngilizce bal parantezsiz olarak yazlp, sonrasnda
parantez iinde evirenlerin ad verilir.

2.2.10. Danma kayna

rnek
Hanerliolu, O. (2000). Felsefe szl (Gelitirilmi ve geniletilmi yeni basm). stanbul: Remzi Kitabevi.

2.2.11. ngilizce olmayan, bal ngilizceye evrilmi danma kayna

rnek
Real Academia Espaola. (2011). Diccionario de la lengua espaola [Dictionary of the Spanish language]
(22. bs.). Madrid, spanya: Yazar.

Eer ngilizce olmayan bir danma kayna kaynak olarak kullanlyorsa, balk orijinal
dilde, ngilizce evirisi ise keli parantez ierisinde verilir.

36
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

2.2.12. evrimii danma kaynanda yer alan bir giri

rnek
van den Bergh, S. (2015). Abad. P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel ve W.P.
Heinrichs (Ed.), Encyclopaedia of Islam (2. srm) iinde. Eriim adresi: http://referenceworks.
brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/abad-SIM_0002?s.num=4

2.2.13. Yazar ve editr olmayan evrimii danma kaynanda yer alan bir giri

rnek 1
Sempozyum. (t.y.). Trk Dil Kurumu gncel Trke szlk iinde. Eriim adresi: http://www.tdk.gov.tr/
index.php? option=com_gts&view=gts

rnek 2
Information. (Aklama 2a). (t.y.). Merriam-Webster online dictionary iinde. Eriim adresi:
http://www.merriam-webster.com/dictionary/information

2.3. Teknik raporlar ve aratrma raporlar


Teknik raporlar ve aratrma raporlar, dergi makalelerinde olduu gibi genellikle
orijinal aratrmalar ierir, hakemli ya da hakemsiz olabilirler. Teknik raporlar ve
aratrma raporlar bazen gri literatrn bir paras olarak anlmaktadrlar. Teknik
raporlar ve aratrma raporlar atflar iin kullanlan format kitap atflar iin kullanlan
format ile hemen hemen ayndr:

Yazar, A. A. (1998). almann bal (Rapor No. xxx). Yer bilgisi: Yaync.

Eer dzenleme rapora bir numara atama yoluyla yaplyorsa (rnein, rapor
numaras, iletiim numaras, monograf numaras gibi), numara balktan hemen sonra
parantez iinde verilir.

2.3.1. Tzel yazarl devlet raporu

rnek
T.C. Kalknma Bakanl, Bilgi Toplumu Dairesi. (2015). 2015-2018 Bilgi toplumu stratejisi ve eylem plan
(Yayn No. 2939). Eriim adresi: http://www.kalkinma.gov.tr/Lists/Yaynlar/Attachments/ 649/2015-
2018%20Bilgi%20Toplumu%20Stratejisi%20ve%20Eylem%20Plan%C4%B1.pdf

37
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

2.3.2. Tzel yazarl belli bir i ekibi tarafndan hazrlanan evrimii raporlar

rnek
Trkiye Biliim Dernei, Biliim Kentleri alma Grubu. (2013). Biliim kentleri klavuzu (5. srm). Eriim
adresi: http://www.tbd.org.tr/usr_img/raporlar/BK-KILAVUZ -SON.pdf

2.3.3. Sivil toplum kurulularnca oluturulmu yazar belli olan raporlar

rnek
Farmer, L. ve Stricevic, I. (2011). Using research to promote literacy and reading in libraries: Guidelines
for librarians (IFLA Professional Report No.125). The International Federation of Library Associations
and Institutions web sitesinden eriildi: http://www.ifla.org/files/assets/ hq/publications/professional-
report/125.pdf

2.3.4. Kurumsal bir arivden eriilen rapor

rnek
Aslan, D., Vefikuluay, D., Zeynelolu, S., Erdost, T ve Temel, F. (2008). Ankarada iki hemirelik
yksekokulunun birinci ve drdnc snflarnda okuyan rencilerinin flrt iddetine maruz kalma,
flrt ilikilerinde iddet uygulama durumlarnn ve bu konudaki grlerinin saptanmas aratrmas
(Teknik rapor). Hacettepe niversitesi Kadn Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezi web
sayfasndan eriildi: http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/Sayfa Dosya/flort_siddeti.pdf

2.3.5. Issue brief

rnek
Job Opportunities Task Force. (2009, Nisan). A young workforce at risk: Reconnecting out-of-school and
out-of-work youth in Maryland. (Issue Brief No. 4). Baltimore, MD: Yazar.

2.4. Toplant ve sempozyumlar


Toplant ve sempozyum bildirileri kitap veya sreli yayn formatnda yaymlanabilir.
Kitapta yaymlanm bildirilere atf yaparken kitap veya kitap blm format kullanlr.
Dzenli olarak yaymlanan bildirilere atf yaparken ise sreli yayn format kullanlr.
Resmi olarak yaymlanmam olan bildiri/poster sunumlar veya sempozyuma yaplan
katklar iin u formatlar kullanlr:

Sunan, A. A. (Yl, Ay). Bildiri ya da poster bal. Kurulu Adnn toplantsnda sunulan bildiri ya da poster,
Yer bilgisi.

Resmi olarak yaymlanmam olan bildiri/poster sunumlar veya sempozyuma yaplan


katklar iin kaynakada toplantnn/sempozyumun ay ve yl bilgileri verilir.

38
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

2.4.1. Sempozyum katks

rnek
Mittal, S. B., Zuma, J. G., Kagame, P., Nielsen, B., Onyema, O. ve Coumantaros, J. G. (2015, Ocak).
Achieving Africas growth agenda. B. Nielsen (Moderatr), Economic growth and social inclusion
iinde. Dnya Ekonomik Forumunun toplantsnda gerekletirilen sempozyum, svire.

2.4.2. evrimii eriilen konferans bildiri z/zeti

rnek
nar, M., Doan, D. ve Seferolu, S. S. (2015, ubat). Eitimde dijital aralar: Google snf uygulamas
zerine bir deerlendirme [z]. Akademik Biliim Konferansnda sunulan bildiri, Anadolu niversitesi,
Eskiehir. Eriim adresi: http://ab2015.anadolu.edu.tr /index.php?menu=5&submenu=27

2.4.3. Dzenli olarak evrimii yaymlanan bildiriler

rnek
Pervushin, N. (2015). Internet as a new space for life: Phenomenological view. Procedia - Social and
Behavioral Sciences, 91, 227-233. doi:10.1016/j.sbspro.2015.04.940

2.4.4. Kitap formatnda yaymlanan bildiriler

rnek
Schneider, R. (2013). Research data literacy. S. Kurbanolu ve dierleri (Ed.), Communications in
Computer and Information Science: Vol. 397. Worldwide Communalities and Challenges in
Information Literacy Research and Practice (s. 134-140) iinde. Cham, svire: Springer.
doi:10.1007/978-3-319-03919-0

2.5. Doktora ve yksek lisans tezleri


Doktora ya da yksek lisans tezlerine elektronik veri tabanlarndan, kurumsal arivlerden
ve kiisel web sayfalarndan eriilebilir. Eer bir teze ProQuest doktora ve yksek lisans
tezleri veri tabanndan ya da dier bir kaynaktan eriildiyse atfta bu bilgi verilmelidir.
Bir veri taban servisinde mevcut olan bir doktora ya da yksek lisans tezi iin aadaki
kaynak gsterme biimi kullanlr:
Yazar, A. A. (Yl). Doktora ya da yksek lisans tezinin bal (Yksek lisans tezi/Doktora tezi). veri
tabanndan eriildi (Eriim ya da Sipari No.).

Yaymlanmam bir doktora ya da yksek lisans tezi iin aadaki kaynak gsterme
ekli kullanlr:

Yazar, A. A. (Yl). Doktora ya da yksek lisans tezinin bal (Yaymlanmam doktora tezi/yksek lisans
tezi). Kurum ad, Yer bilgisi.

39
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

2.5.1. Ticari bir veri tabannda yer alan yksek lisans ya da doktora tezi

rnek
Van Brunt, D. (1997). Networked consumer health information systems (Doktora tezi). ProQuest
Dissertations and Theses veri tabanndan eriildi. (UMI No. 9943436)

2.5.2. Kurumsal bir veri tabannda yer alan yksek lisans ya da doktora tezi

rnek
Yaylal Yldz, B. (2014). University campuses as places of potential publicness: Exploring the politicals,
social and cultural practices in Ege University (Doktora tezi). Eriim adresi:
http://library.iyte.edu.tr/tr/hizli-erisim/iyte-tez-portali

2.5.3. Webde yer alan yksek lisans ya da doktora tezi

rnek
Tonta, Y. A. (1992). An analysis of search failures in online library catalogs (Doktora tezi, Kaliforniya
niversitesi, Berkeley). Eriim adresi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar /phd/ickapak.html

2.5.4. Dissertations Abstracts Internationalda yer alan yksek lisans ya da


doktora tezi

rnek
Appelbaum, L. G. (2005). Three studies of human information processing: Texture amplification, motion
representation, and figure-ground segregation. Dissertation Abstracts International: Section B.
Sciences and Engineering, 65(10), 5428.

2.6. Deerlendirme ve eletiriler


Kitaplarn, sinema filmlerinin ve dier bilgi veya elence rnlerinin deerlendirmeleri
sreli yaynlar, web sayfalar ve bloglar gibi pek ok farkl platformda
yaymlanabilmektedir. Baz yaynlar deerlendirenin eletirisine veya ayn rnn
oklu deerlendirmelerine yazarn cevab olarak baslmaktadr.

Deerlendiren, A. A. (2000). Deerlendirme yazsnn bal [... balkl, A. A. Yazar kitabn


deerlendirmesi]. Dergi ad, xx, xxx-xxx.

Eer deerlendirme balksz ise, keli parantez iine yazlanlar balk yerine kullanlr;
keli parantez iinde de bunun bir ierik tanm olduu, balk olmad belirtilir.
Deerlendirilen materyal tr (kitap, televizyon program, sinema filmi vb.) keli
parantez ierisinde belirtilir. Deerlendirilen materyal bir kitap ise, yazar ad(lar) kitap
balndan sonra bir virgl konularak belirtilir. Deerlendirilen materyal bir film, DVD

40
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

ya da baka bir medya ise piyasaya karld tarih almann adndan sonra bir virgl
eklenerek belirtilir.

2.6.1. Kitap deerlendirmesi

rnek
Hammarfelt, B. (2015). Review of beyond bibliometrics: Harnessing multidimensional indicators of
scholarly impact [B. Cronin ve C. R. Sugimoto tarafndan yayna hazrlanan Beyond bibliometrics:
Harnessing multidimensional indicators of scholarly impact balkl kitabn deerlendirmesi]. Journal
of Documentation, 71, 416 - 418. doi:http://dx.doi.org/10.1108/JD-09-2014-0132

2.6.2. Video deerlendirmesi

rnek
Schaefer, J. C. (2015). Must we burn Hitchcock? (Re)viewing trauma and effecting solidarity with the Birds
(1963) [A. Hitchcockun yapmcs ve ynetmeni olduu Birds filminin deerlendirmesi, 1963].
Quarterly Review of Film and Video, 32, 329-343. doi:10.1080/10509208.2015.999220

2.6.3. Bir video oyununun deerlendirmesi

rnek
Stapleton, D. (2015, 21 Temmuz). Turning south [Telltale Games tarafndan piyasaya srlen Game of
Thrones: Episode 5 adl video oyununun deerlendirmesi]. Eriim adresi:
http://www.ign.com/games/game-of-thrones-episode-5/pc-20028656

2.6.4. Bir makale zerine yaplan eletiri

rnek
Sokolova, I. V. (2004). The power of gender biases [I. V. Sokolova tarafndan Why women are more
susceptible to depression: An explanation for gender differences balkl makaleye yaplan eletiri].
Eriim adresi: http://www.personalityresearch.org/papers/mule.html#sokolova

2.7. Grsel-iitsel ortam


Grsel-iitsel ortam sinema filmlerini, ses ya da televizyon yaynlarn (podcastler de
dhil olmak zere), haritalar, fotoraflar ve sanat almalar gibi statik objeleri ierir.
Bir sinema filmine aadaki ekilde atf yaplmaldr:

Yapmc, A. A. (Yapmc) ve Ynetmen, B. B. (Ynetmen). (Yl). Sinema filminin ad [Sinema filmi]. Menei
lke: Stdyo.

41
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Yazar pozisyonundaki temel katk salayanlar listelenir ve parantez iinde katklar


tantlr. Televizyon veya radyo serilerinden bir blm iin kitap blm format
kullanlr, fakat senaryo yazar ve ynetmen yazar ksmnda, yapmc ise editr
ksmnda yer alr.
Bir mzik kaydna aadaki ekilde atf yaplmaldr:

Yazar, A. A. (Telif yl). arknn bal [B. B. tarafndan kaydedildi. Eer arkc ark sz yazarndan
farkl ise]. Albm ad [Kaydedilen ortam: CD, kayt, kaset, gibi]. Yer: Etiket. (Kayt yl eer telif yl
kayt ylndan farkl ise)

2.7.1. Video

rnek
Akan, T. (Ynetmen). (2011). Ky enstitleri/Bir mehul retmen [DVD]. Tedarik edilebilecei adres:
http://www.dr.com.tr/

2.7.2. Ortam ak (Podcast)

rnek
Radyo ODT (Yapmc). (2015, 13 Nisan). Modern sabahlar [Podcast]. Eriim adresi:
http://www.radyoodtu.com.tr/

2.7.3. Bir televizyon dizisinden tek bir blm

rnek
Shore, D. (Senarist), Jackson, M. (Senarist) ve Bookstaver, S. (Ynetmen). (2012). Runaways
[Televizyon dizisi blm]. D. Shore (Ba yapmc), House M.D. iinde. New York, NY: Fox
Broadcasting.

2.7.4. Mzik kayd

rnek
Say, F. (2009). Galata Kulesi. stanbul senfonisi [CD] iinde. stanbul: Ak Mzik.

Metin ii gndermede para numaras (kasetler iin n/arka yz bilgisi ile birlikte) belirtilir.

rnek
Galata Kulesi (Say, 2009, para 9)

42
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

2.7.5. evrimii eriilmi harita

rnek 1
Maden Tetkik ve Arama Mdrl, Kzlcahamam Blge Mdrl. (2015). Ankara ili jeoloji haritas
[Harita]. Eriim adresi: http://www.mta.gov.tr/v2.0/bolgeler/kizilcahamam/?id=ankara-ilinin-jeolojisi

rnek 2
Saygl, R. (Kartograf). (2015). Ankara ili haritas [Harita]. Eriim adresi: http://www.cografyaharita.
com/haritalarim/4l_ankara_ili_haritasi.png

2.8. Veri setleri, yazlmlar, lm aletleri ve ekipmanlar


Bu kategori kiilere veri analizi ya da lm yapma gibi ileri gerekletirmede yardmc
olacak ham veri ve aralara nasl atf yaplaca bilgisini ierir. Microsoft Word, Excel,
Java, Adobe Professional, SPSS ve SAS gibi standart yazlmlar ve programlama
dilleri iin kaynakada atf girmek gerekli deildir. Metin ierisinde srm numaras ile
birlikte yazlmn doru/tam adn vermek yeterlidir. Belli bir zel ama iin retilmi ve
snrl datm sz konusu olan bilgisayar programlar ya da yazlmlar iin kaynakada
atf girii aada gsterildii ekilde yaplmaldr:

Hak sahibi, A. A. (Yl). Programn ad (Srm numaras) [Form/ekil tanm]. Yer: reticinin ad.

Eer bir bireyin yazlm zerinde mlkiyet hakk varsa, kiinin ad yazar olarak verilir.
Aksi halde, yazar olmayan alma gibi ilem grr.
Yazlmlarn, programlarn ya da programlama dillerinin ad italik yazlmaz ancak veri
setinin bal italik yazlr. Eer varsa balktan hemen sonra parantez iinde srm
numaras verilir. Balktan veya srm numarasndan hemen sonra keli parantez
iinde kaynan tr tanmlanr (bilgisayar program, programlama dili, yazlm). Balk
ve keli parantez iindeki bilgi arasnda nokta kullanlmaz.
Eseri reten kurumun ad ve yer bilgisi eer uygunsa yaync pozisyonunda
verilir. Eer program indirilebiliyorsa veya Webden sipari edilebiliyorsa ilgili balant
tedarik adresi olarak verilmelidir.

2.8.1. Veri seti

rnek
Pew Research Center. (2012). 2012 National survey of Latinos [Veri seti ve kodlama izelgesi]. Eriim
adresi: http://pewhispanic.org/datasets/

43
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

2.8.2. lm aralar

rnek
Friedlander, M. L., Escudero, V. ve Heatherington, L. (2002). E-SOFTA: System for observing family
therapy alliances [Yazlm ve eitim videolar]. Yaymlanmam lm arac. Eriim adresi:
http://www.softa-soatif.com/

2.8.3. Yazlm

rnek
QSR International. (2015). NVivo (Srm 10.2) [Yazlm]. Victoria, Australia: QSR International. Tedarik
edilebilecei adres: http://www.qsrinternational.com/

2.8.4. Ekipman

rnek
Tobii X2-60 Eye Tracker [Ekipman]. (2015). Stockholm, Sweden: Tobii Pro.

2.9. Yaymlanmam ya da gayri resmi olarak yaymlanm almalar


Yaymlanmam almalar henz devam eden almalar, yaymlanmas iin
bavurusu yaplm almalar ya da tamamlanm ancak yaymlanmas iin
bavurusu yaplmam almalar iermektedir. Bu kategori ayn zamanda resmi
olarak yaymlanmam fakat kiisel ya da kurumsal bir web sitesinden, ERIC gibi bir
elektronik veri tabanndan ya da nbas arivinden eriilebilen almalar ierir.

Yazar, A. A. (Yl). Metnin bal. Yaymlanmam metin [ya da Yayn iin bavurusu yaplm metin ya
da Hazrlk aamasndaki metin].

Eer eser bir elektronik veri tabanndan eriilebiliyorsa, bu bilgi en sonda verilir.
alma yaymlanmadan nce kaynaka sk sk gncellenir. Eer mmknse
kaynaklarn en son srmlerine atf verilir.

2.9.1. niversite ile balantl yaymlanmam metin

rnek
akn, . (2011). Bilgi ve Belge Ynetimine giri. Yaymlanmam ders notu, Bilgi ve Belge Ynetimi
Blm, Hacettepe niversitesi, Ankara. Eriim adresi: http://egitim.bilgiyonetimi.net
/course/view.php?id=34

44
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

2.9.2. Henz devam eden almalar veya yaymlanmas iin bavurusu yaplm
almalar

rnek
Bauer, J., Leydesdorff, L. ve Bornmann, L. (basm aamasnda). Highly-cited papers in Library and
Information Science (LIS): Authors, institutions, and network structures. Journal of the Association for
Information Science and Technology. Eriim adresi: http://arxiv.org/ftp/arxiv
/papers/1504/1504.02576.pdf

Eer alma henz kabul edilmediyse yaymlanmas iin bavuru yaplan derginin ya
da yayncnn ad verilmez. Yayn iin kabul edilmi ancak henz basl olarak
yaymlanmam bir alma iin bu durum yazar bilgisinden sonra parantez iinde
belirtilir. Ayn format bir taslak ya da devam eden alma iin de kullanlr fakat atftaki
son cmle olarak Hazrlk aamasnda ifadesi kullanlr. Metin ii gndermede, atf
yaplan taslan yl bilgisi kullanlr.

2.9.3. Balksz bir almann yaymlanmam ham verileri

rnek
Doan, G. (2011). [Trkiyedeki Bilgi ve Belge Ynetimi Blmlerinde yaplan lisansst tezlerin
bibliyografik bilgileri]. Yaymlanmam ham veri.

2.9.4. Gayri resmi olarak yaymlanm veya kiisel olarak arivlenmi alma

rnek
Tonta, Y. (2014). Akademik performans, retim yeliine ykseltme ve yayn destekleme ltleriyle ilgili
bir deerlendirme. Eriim adresi: http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/yayinlar /tonta-yukseltme-
kriterleri-hakkinda-degerlendirme-11-Temmuz-2014.pdf

2.10. Ariv dokmanlar ve koleksiyonlar


Ariv kaynaklar bir yazarn kiisel mlkiyetinde olan, kurumsal bir koleksiyonun paras
olan ya da Cumhuriyet Arivi, Osmanl Arivi, Trk Kzlay Arivi, Atatrk Kitapl gibi bir
arivde depolanan mektuplar, yaymlanmam metinleri, az sayda baslm brorleri ve
el ilanlarn, kurumsal ya da tzel yazarl dokmanlar, kuprleri ve dier dokmanlar, ayn
zamanda fotoraf ve ekipman gibi metin d materyalleri iermektedir.

Yazar, A. A. (Yl, Gn Ay). Materyalin ad/bal. [Materyalin tanm]. Koleksiyon ad (Yer numaras, Kutu
numaras, Dosya ad ya da says, vb.). Depo/ariv ad, Yer.

Bu genel format, materyallerin yerini belirlemek iin daha fazla ya da daha az bilgi
gerektiren koleksiyonlar, farkl koleksiyon trleri veya ek tanmlayc bilgiler (rnein, bir
mektubun evirisi) iin deitirilebilir. Bilgilerin dorulanmas gerektii durumlarda yazar
dorulamay kendi kiisel koleksiyonundan yapabilir. zel koleksiyonlardaki ariv
materyallerinden yaplacak dorulamalar iin koleksiyon sahibinden izin alnmaldr.

45
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Depo ierisinde ariv malzemesinin kolaylkla bulunmasn salayacak miktarda bilgiye


knyede yer verilmelidir. erdii ariv malzemelerinin yeri ile ilgili ayrntl bilgi veren
ve bu ariv malzemelerinin bulunmasn olduka kolaylatran koleksiyonlar iin
sadece koleksiyon adn vermek yeterli olabilir. Koleksiyondaki ariv malzemelerinin
bulunmasn kolaylatracak bilgiler sunulmuyorsa, ariv malzemelerinin yerini
bulmaya yardm etmek iin daha fazla bilgi verilmesi gerekli olabilir (rnein, yer
numaras, kutu numaras, dosya ad ya da says).
Eer ayn koleksiyonda yer alan birka mektuba atf yaplyorsa, koleksiyon
kaynakada listelenir ve metin ii atflarda her mektup iin tanmlayc zel bilgiler
(yazar, alc ve tarih) verilir.
Belgede grnmeyen bilgileri belirtmek iin keli parantez kullanlr. lgili adlardaki ve
tarihlerdeki belirsizlii ifade etmek iin soru iareti kullanlr. Tahmini tarihler iin tahm.
(tahmini) ksaltmas kullanlr.
Rportajlar ve szl tarihler (oral history) iin grlen kii yazar olarak girilir. Tanm
ksmnda muhabirin ad belirtilir.
Snrl sayda baslm bir yayn ktphanede mevcut ise, atf ariv kayna olarak deil
yaymlanm materyallerde olduu gibi yaplabilir.

2.10.1. Bir arivde yer alan mektup

rnek
mer, B. (1917, 27 Mart). [Dr. Hikmet Beye yazlm HAi de ilgilendiren (madalya imali gibi) konular da
ieren zel iki mektup]. Trk Kzlay Arivi (Kutu No. 186, Belge No. 35), Ankara.

2.10.2. zel bir koleksiyonda yer alan mektup

rnek
Yazan, A. A. (Yl, Gn Ay). [Mektubun yazld kiinin ad (A. evirmen, ev.)]. Ad Soyadn zel
koleksiyonunda yer alan kopya.

2.10.3. Bir arivde yer alan mektup koleksiyonu

rnek
Knye
Allport, G. W. (1930-1967). Mektuplama. Gordon W. Allportun Mektuplar (HUG 4118.10). Harvard
niversitesi Arivi, Cambridge, MA.
Gndermeler
(Allport, G. W., 1930-1967, Allporttan E. G. Boringe, 1 Mart 1939)
(Allport, G. W., 1930-1967, E. G. Boringten Allporta, 26 Aralk 1937)

46
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Not: Bu kurallar ariv materyallerine dayanmaktadr ve okuyucularn bilgileri bulmasna


izin verecek ekilde detayl olarak kaynakada yer alr. Eriilmesi kolay olmayan zel
mektup ve yazmalar ise kiisel iletiim olarak dikkate alnr ve sadece metin ii
gnderme yaplr.

2.10.4. Bir arivde ya da kiisel koleksiyonda yer alan yaymlanmam ders


notlar, yazlar

rnek
Tonta, Y. (1987). Ktphane otomasyonu. Yaar Tontaya ait 1986-87 Bahar Yaryl ders notlar (42
sayfa, teksir). Hacettepe niversitesi Edebiyat Fakltesi Ktphanecilik Blm, Ankara.

2.10.5. Yazar ve/veya tarihin bilindii ya da makul dzeyde kesin olduu fakat
dokmanda belirtilmedii arivsel/tarihi kaynaklar

rnek
[Allport, A.?]. [tahm. 1937]. Marion Taylor today-by the bibliographer. Yaymlanmam metin, Marion
Taylor Belgeleri. Schlesinger Ktphanesi, Radcliffe Koleji, Cambridge, MA.

2.10.6. Tzel yazarl arivsel kaynak

rnek
Cezayir ve Tunus Kredi Kurumu. (1924, 29 Nisan). Kurum tarafndan HA nn hesabna aktarlan para
hakknda bilgi ile makbuzunun ulatrlmas talebi hakknda (Kutu No. 17, Belge No. 61). Trk Kzlay
Arivi, Ankara.

2.10.7. Bir arivde yer alan kaytl rportaj

rnek
Russel, F. (t.y.). S. Pind tarafndan gerekletirilen rportaj [ses kayd]. Interview with Frank Russel (Kaset
No. 123), Jewish Museum London, Londra.

2.10.8. Ses kayd mevcut olmayan bir rportajn transkripsiyonu

rnek
Ko, V. (1984). Babalar ve oullar/Raportr: Yasemin Bozkurt. Vehbi Ko Gazete Kuprleri Arivi (Envanter
no. G004979), Vehbi Ko Koleksiyonu, Vehbi Ko ve Ankara Aratrmalar Merkezi, Ankara.

47
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

2.10.9. Bir arivde veya kiisel koleksiyonda yer alan tarihsel gazete makalesi

rnek
Trk Eitim Vakf'nn geliri 164 milyona ulat. (1985, 4 Mays). [Gazete kupr, Hrriyet gazetesi]. Vehbi
Ko Gazete Kuprleri Arivi (Envanter no. G005178), Vehbi Ko Koleksiyonu, Vehbi Ko ve Ankara
Aratrmalar Merkezi, Ankara.

2.10.10. Snrl sayda basm olan tarihi yaynlar

rnek
Dou Matbaaclk ve Ticaret Ltd. ti. (1966). Bedri Baykamn Trkiye, Avrupa ve Amerika sergileri
[Bror]. Ankara: Yazar. Belediye Mteferrik Evrak (Demirba No. Bel_Mtf_000725), BB Atatrk
Kitapl, BB Ktphaneleri, stanbul.

2.10.11. Fotoraflar

rnek
[Nicolay Andriomenosun fotoraf]. (1325). Belediye Mteferrik Evrak (Demirba No. Bel_Mtf_000479),
BB Atatrk Kitapl, BB Ktphaneleri, stanbul.

2.11. Web sitesi


Internet tm dnyadaki insanlara belirli konulardaki tartmalara katlmalar iin bloglar,
haber gruplar, evrimii forumlar ve tartma gruplar ile elektronik mesajlama listeleri
gibi eitli seenekler sunmaktadr.

rnek 1
Knye
Hacettepe niversitesi. (t.y.). Misyon, vizyon ve deerler. Eriim adresi:
http://hacettepe.edu.tr/hakkinda/misyonvizyondegerler
Gnderme
(Hacettepe niversitesi, t.y.)

rnek 2
Knye
nternette 1 saniyede neler oluyor?. (2017, 4 Ocak). Eriim adresi:
http://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/internette-1-saniyede-neler-
oluyor,XUH_UVqM80GODfAK20z__Q/mfBzmt1kgUm2CCL1b5iFfg
Gnderme
(nternette 1 saniyede, 2017)

48
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

2.12. Internet mesaj panolar, elektronik mesajlama listeleri ve dier evrimii


topluluklar
Internet tm dnyadaki insanlara belirli konulardaki tartmalara katlmalar iin bloglar,
haber gruplar, evrimii forumlar ve tartma gruplar ile elektronik mesajlama listeleri
gibi eitli seenekler sunmaktadr.

Yazar, A. A. (Yl, Gn Ay). Postann bal [Biim tanm]. Eriim adresi: http://xxxx

Eer yazarn sadece takma ad (nickname) eriilebilir ise yazar girii takma isme yaplr.
Gnderinin tam tarihi verilir. Tarihten sonra mesajn konusuna yer verilir ve bu italik
yazlmaz. Balktan sonra keli parantez iinde mesaja ilikin bir aklama verilir. Ayrca
mesajn arivlenmi srmne ilikin URL adres bilgisi verilmelidir. Mesaj gnderilen
listenin ad URL adresinin bir paras deilse kaynakada listenin adna da yer verilir.

2.12.1. Bir haber grubu, evrimii forum ya da tartma grubuna gnderilen mesaj

rnek
ztrk, O. (2015, 29 Mays). Yant: Bilgi ve Belge Ynetimi Blmn tercih edecek renciler iin genel
bilgiler [Haber grubu yorumu]. Eriim adresi: http://www.bbyhaber.com/bby/2012/07/22/ bilgi-ve-
belge-yonetimi-bolumunu-tercih-edecek-ogrenciler-icin-genel-bilgiler/#comment-15752

2.12.2. Elektronik mesajlama listesine gnderilen mesaj

rnek
Pauli, J. (2014, 19 Aralk). PHP 5.5.20 is available [Elektronik mesajlama listesi mesaj]. Eriim adresi:
http://news.php.net/php.announce/138

2.12.3. Blog yazs/gnderisi

rnek
Ylmaz, D. (2010, 16 Mart). ntihal su mu? [Blog yazs]. Eriim adresi: http://bilkentasistan.blogspot.
com.tr/2010/03/intihal-suc-mu.html

Bir blog yorumuna atf aadaki gibi yaplr:

zafiyet. (2010, 22 Mart). Yorum: ntihal su mu? [Blog yazs]. Eriim adresi: http://bilkentasistan.
blogspot. com.tr/2010/03/intihal-suc-mu.html

Not: Blog yorumuna yaplan atfta yazar ad olarak ekranda grnen ad (takma ad)
kullanlmtr.

49
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

2.12.4. Video blog gnderisi

rnek
Madran, O. (2015, 16 Nisan). BBY262 Web tasarm dersi uygulamas [Video]. Eriim adresi:
https://www.youtube.com/watch?v=rfsQHHi3tPE

2.13. Sosyal medya


Bu ksmda Facebook, Twitter gibi sosyal medya ortamlarndaki
gnderilere/kaynaklara atf verme kurallarna deinilmektedir.

2.13.1. Facebook

rnek 1 (bkz. ekil 1)


Knye
Tonta, Y. [Yaar]. (2014, 8 Kasm). Vatikan yazmalar ak eriim: http://t.co/dUKv03jC9G Kralie de
yazmalarn eriime ayor mu diye merak edenlerin kulaklar nlasn [Facebook durum
gncellemesi]. Eriim adresi: https://www.facebook.com/yasartonta/posts/10152885884812668
Gnderme
(Tonta, 2014)

ekil 1. rnek 1'de gsterilen knyenin Facebook paylam

50
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek 2 (bkz. ekil 2)


Knye
Okul Ktphanecileri. (2015, 24 Haziran). Trkiye Adresli Tezlerden Belge Salama Hizmeti Verilmeye
Balanmtr. TBTAK ULAKBM CABM bnyesinde yrtlen Belge Salama almalar
kapsamnda, YK Tez Merkezi Veri Tabannda [Facebook durum gncellemesi]. Eriim adresi:
https://www.facebook.com/okulkutuphanecileridernegi/posts/850987461623232
Gnderme
(Okul Ktphanecileri, 2015)

Not: Facebook zerinden paylalan video, fotoraf ya da infografikler iin yaplan tek
deiiklik keli parantez ierisindeki aklamann paylamn trne gre [Video],
[Fotoraf], [nfografik] eklinde deitirilmesidir.

ekil 2. rnek 2'de gsterilen knyenin Facebook paylam

2.13.2. Twitter

rnek 1 (bkz. ekil 3)


Knye
Glushko, B. [rjglushko]. (2014, 10 Kasm). Our Discipline of Organizing book, named BOOK OF THE
YEAR by @asist_org, has 1/2 price sale this wk at @OReillyMedia http://oreil.ly/10yJ8nY [Tweet].
Eriim adresi: https://twitter.com/rjglushko/status/531917048134135808
Gnderme
(Glushko, 2014)

51
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

ekil 3. rnek 1'de gsterilen knyenin Tweet paylam

rnek 2 (bkz. ekil 4)


Knye
Demirkz, B. [BilgeDemirkoz]. (2015, 28 Nisan). CERN asosiye yelik uygulama kanunu bugn resmi
gazetede Milletleraras anlama olarak yaynlanarak yrrle girdi.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/201
50428.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150428.htm [Tweet]. Eriim
adresi: https://twitter.com/BilgeDemirkoz/status/592898202640261122
Gnderme
(Demirkz, 2015)

ekil 4. rnek 2'de gsterilen knyenin Tweet paylam

rnek 3 (bkz. ekil 5)


Knye
H.. Bilgi Topluluu. [bilgi_toplulugu]. (2015, 27 Mart). Hacettepe niversitesi Bilgi ve Belge Ynetimi
Blm artk iSchools yelerinden biri. Tebrikler :)... http://fb.me/1ODcKmVwO [Tweet]. Eriim adresi:
https://twitter.com/bilgi_toplulugu/status/581545472634019840
Gnderme
(H.. Bilgi Topluluu, 2015)

ekil 5. rnek 3'te gsterilen knyenin Tweet paylam

52
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

BLM 2: Tablo ve ekil Oluturma


Bu blmde tablo ve ekil oluturmaya ilikin genel bilgiler sunulmakta, sonrasnda ise
bu bilgiler detaylandrlmaktadr.

1. Genel bilgiler
lk olarak bilginin aktarmnda metinsel anlatmn m grsel anlatmn m daha etkin ve
anlalr olacana karar verilmelidir. Eer grsel anlatmn daha anlalr olaca
dnlyorsa tablo veya ekilden amaca daha uygun olan tercih edilmelidir.
Makalede yer alacak tablo ve ekiller konusunda seici davranlmal, metin ierisinde
zetlenebilecek bilgiler iin ayrca tabloya yer verilmemelidir. Tablo ve grafik saysnn
fazla olmas metnin takip edilebilmesini zorlatrr ve makale ile verilmek istenen
mesajn okuyucuya aktarlmasna engel olur.
Tablo ve ekiller iin ok farkl formatlar kullanlabilmektedir (rnein, .doc, .jpg, .pps,
.pdf). Tablolarn kelime-ilem yazlmlar ile hazrlanmas hata orann drmekte ve
dzeltmeleri kolaylatrmaktadr. ekiller iin kullanlabilecek format says tablolara
gre olduka fazladr. ekiller iin en nemli unsur znrlklerinin iyi olmas ve
baskda okunabilir olmalardr.
Kullanlan tablo, grafik, anket ya da lekler telif hakk olan bir baka kaynaktan aynen
alnm ya da uyarlanm ise, orijinal kaynaa atf yapmann yan sra telif hakk
sahibinden basl ve elektronik kullanm iin yazl izin alnmas gerekmektedir.
Genelde ticari olan zek testleri ve yanstmal testler iin tek bir madde dahi
kullanlyorsa sz konusu iznin alnmas gerekmektedir. Ayrca, baka bir kaynaktan
aynen alnm ya da uyarlanm tablolar iin orijinal kaynak ve telif hakk sahibi not
ksmnda, ekiller iin ise balk ksmnda belirtilmelidir.

2. Tablo oluturma
Tablo oluturulurken sadece gerekli olan bilgilere yer verilmeli, ilikili bilgiler
snflandrlp yan yana konumlandrlarak okuyucunun bu bilgileri kolaylkla
karlatrabilmesi salanmaldr.
Tablolardaki bilgiler metin ierisine entegre edilmeli ancak ikilemeyi nlemek adna
tablodaki her bilginin metin ksmnda aklanmasndan kanlmaldr. Tablolar
metinden bamsz olarak tek bana da anlalabilir olmaldr.
Bir tabloda verilmesi mmkn olan bilgiler iin birden fazla tablo kullanlmamaldr.
Cinsiyet gibi demografik zelliklere ilikin bulgular metin ierisinde kolaylkla
aklanabilecei iin ayrca tablo kullanmaya gerek yoktur.
Tablo ierisinde yer alan saysal veriler saa dayal ve ondalk basamak saylar ayn
olmaldr.
Tabloda yer alan satr/stun balklar mmkn olduunca ksa ve anlalr olmaldr.
Bir tabloyu oluturan bileenler tablo bal, tablo numaras, satrlar, stunlar ve eer
gerekiyorsa tablo notudur. Bu temel bileenler Tablo 2de gsterilmektedir.

53
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek
Tablo 2
Atf Yaplan Kaynaklarn Yayn Trne Gre Dalm
Yayn tr snflamas N %
Kitap 6.083 42,1
Dergi 5.646 39,1
Elektronik yayn 1.726 12,0
Tez 600 4,2
Dier yaynlar 372 2,6
Toplam 14.359 100,0

Metin iinde tablolara atf yaplrken dizgi esnasnda oluabilecek sayfa deiiklikleri
ve kaymalar dikkate alnarak yukarda/aada ya da sayfa Xte yer alan tabloda
gibi ifadeler yerine Tablo 2de yer alan verilere gre... rneinde olduu gibi tablo
numaralar kullanlmaldr.
Tablo balklar tablonun ieriinde ne olduu bilgisini verecek ekilde ksa, anlalr
ve aklayc olmaldr. ok genel ya da ok ayrntl balklardan kanlmaldr.
Tablonun bal anketteki bir soru ya da lekteki bir madde olmamaldr.
Tablo notlar tablonun alt ksmnda yer alr ve genel notlar, zel notlar, olaslk notlar
olmak zere trdr. Bir tabloda bu notlarn tmne yer verilecekse genel notlar, zel
notlar ve olaslk notlar sras izlenmelidir. Her not tr yeni bir satrda ve sola dayal
olarak balar. Notlar tablo ii tekrar nlemek asndan nem tar. Genel notlar
ksmnda tablonun btnne ilikin bilgiler yer alr. Ksaltma, sembol vb. aklamalar
genel notlar ksmnn sonunda yer alr. Tablo baka bir kaynaktan alndysa, ilgili bilgi
yine bu ksmda verilmelidir. Genel notlar iin Not. (italik) ifadesi kullanlr. zel not
ksmnda belli bir stun, satr ya da hcre ile ilgili bilgiler a, b, c harfleri ile st simge
olarak belirtilir (rnein, a). Her tablodaki notlar yalnzca o tabloya ilikindir. Yeni bir
tabloya ait zel notlar yine adan balamaldr. Olaslk notu ksmnda p deerleri ve
istatistiksel testler ile ilgili bilgiler verilir. p deerleri 2 ya da 3 ondalkl olarak verilmeli,
p<0,01 ifadesi yerine p deerinin net olarak verilmesi tercih edilmelidir (p=0,006 gibi).
Olaslk notlar iin *, **, iaretlemesi kullanlr.
Tablolar saysal veriler dnda metin tr bilgi de ierebilir.

rnek
Tablo 3
Aratrmada Kullanlan Yayn Tr Snflamas
Yayn tr erik
Kitap Kitap, teknik rapor, bildiri kitab
Dergi Bilimsel dergi, popler dergi, gazete
Elektronik yayn Web sitesi, blog, tez (yksek lisans, doktora ve doentlik tezi)
Dier yaynlar Yaymlanmam makale, grme, ariv belgesi

54
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Tablo ierisindeki teknik olmayan balklarda standart olan ksaltmalar kullanlabilir


(rnein, sklk/say yerine n ya da N, yzde yerine %, ortalama yerine , ortanca
yerine , standart sapma yerine SD, ki-kare yerine 2 gibi...).
Eer tablo iinde verinin saptanamam olmasndan ya da rapor edilemiyor
olmasndan kaynakl bo braklm bir hcre varsa o hcreye tire iareti - konmal ve
neden tire konduu tablonun altna genel not olarak belirtilmelidir. Hcre, veri
eklenmesi uygun olmadndan dolay doldurulamamsa bo braklmaldr.
Dier stunlardaki bilgilerden kolaylkla karlabilecek bilgiler iin yeni stun
almamaldr. rnein, evet ve hayr seeneklerinin yer ald bir anket iin
yantlamayan kimsenin olmad varsaym altnda evet ve hayr seenekleri iin ayr
ayr n ve % deerlerinin verilmesine gerek yoktur. Aratrmann amac dorultusunda
hangisi daha nemliyse ona tabloda yer verilir, dieri toplam stunu yardmyla
kolaylkla tahmin edilebilir (bkz. Tablo 4).
Tablo ortalama deerleri gibi nokta tahminleri ieriyorsa gven aralklarna yer
verilmesinde fayda vardr. Gven aral deerleri keli parantez ile verilebilir ya da
alt ve st gven aral limitleri iin ayr birer stun alabilir. Kullanlan gven dzeyi
(%95, %99 gibi) belirtilmelidir. Makale boyunca ayn gven dzeyinin kullanlmas
kolaylk salar.

rnek
Tablo 4
Ktphaneye Gitme Skl ve Evde nternet Balants Olma Durumu Arasndaki liki
Evet Toplam
Halk ktphanesine gitme sklklar n % n %
Hi 63 71,6 82 70,7
2 ayda bir ve daha az 13 14,8 20 17,2
Ayda 1 3 3,4 5 4,3
Ayda 2 ve daha fazla 9 10,2 9 7,8
Toplam 88 100,0 116 100,0
*2 (3) = 4,881, p=0,181

3. ekil oluturma
ekil olarak nitelendirilebilecek grseller aada sralanmtr:
grafikler
izelgeler (rnein zaman izelgeleri, i ak emalar)
haritalar
izimler
fotoraflar
ekil, makalenin anlalmasna katk salamyor ya da ikileme bilgiye yol ayorsa
makalede yer almamaldr. Bilgiyi sunmada ekil kullanmnn en iyi yntem
olduundan, eklin verilmesi istenen mesaj verdiinden ve en nemli bilgileri ne
kardndan emin olunmaldr.

55
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

ekillerde eklin metinden bamsz olarak kendi bana anlalmasna yeterli olacak
dzeyde bilgi yer almaldr.
yi bir ekil kolay anlalr ve okunabilir olmal, basit ve kolay okunakl yaz tipleri
kullanlmaldr (Times New Roman, Arial gibi). Ayrca, ekil ve ekil elemanlarnn
grlebilir/okunabilir byklkte olmasna da dikkat edilmelidir. ekil ii yaz puntosu
8den kk, 14ten byk olmamaldr.
eklin her ksmnda ve makaledeki tm ekillerde kullanlan yaz tipi metin yaz tipi ile
ayn olmaldr.
Grafiklerde eksenlerin ve grafik ii elemanlarn etiketleri mmkn olduunca ksa ve
ak olmal, lm birimleri mutlaka belirtilmelidir.
ekil bal eklin altnda yer alr ve eklin aklamas ilevini grr. Bu nedenle
ekilde ayrca ekil bal (kelime ileme yazlmlar tarafndan otomatik olarak
retilen) yer almasna gerek yoktur.
ekil bal ksa ve aklayc olmaldr. ekil balna eklenmesi gerekli baka bilgiler
varsa eklenebilir. ekilde geen semboller, ksaltmalar, terimler bu ksmda aklanmaldr.
Bunlar dnda tablo aklamalar iin uygulanan kurallar burada da uygulanmaldr.
ekillerde geen ksaltma, sembol ve terimler, tm ekil ve tablolarda dhil olmak
zere metnin tamamnda ayn ekilde gemelidir.

rnek

ekil 6. Varlk ad dalmlarnn radar grafik ile gsterimi (%)

56
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Birletirilmesi mmkn olan ekiller tek ekil olarak verilmelidir.


Karlatrlacak yapdaki grafikler yan yana ya da alt alta verilerek bunlar iin tek grafik
bal kullanlmal, her biri ayn byklk ve lekte olmaldr. Etiketler ilgili olduklar
grafie en yakn konumda yer almaldrlar.
ekil bal eklin snrlarn amamaldr. eklin anlalmasn salayacak her trl
bilgi ekil ierisinde yer almaldr. Uzun aklamalar gerekiyorsa eklin altnda yer
alacak notlar blm kullanlabilir.
Renkli grsellerde renk yalnzca grselin anlalmas iin bir zorunluluk olduu
durumlarda kullanlmaldr. rnein, CiteSpace gibi grselletirme yazlmlar.
Eer ekilde ten fazla glgelendirme gerekliyse verilerin gsterimi iin tablo daha
uygun olabilir. Eer glgelendirmede grafik ubuklarn (bar) ayrt etmede farkl renkler
kullanlacaksa zellikle siyah ve gri tonlar iyi bir seenek olabilir.
ekilde p deerlerinin net olarak verilmesi grafiin anlalmasn zorlatryorsa p<0,05
gsterimi kullanlabilir. Sonular metin iinde tartlrken net p deerleri kullanlmaldr.
Eer p< gsteriminin kullanlmas gerekliyse, p<0,05, p<0,001, p<0,01 her ekilde ayn
iaretler ile gsterilmelidir (*p<0,05, **p<0,001, ***p<0,01 eklinde).
yi bir ekil;
metnin tekrar yerine metne ek bir bilgi niteliindedir,
sadece nemli ve gerekli unsurlar ierir,
grsel olarak dikkat datan unsurlar iermez,
boyut, sembol, etiket, vs. asndan okunmas ve ayrt edilmesi kolaydr,
amaca uygun olarak hazrlanm ve anlalmas kolaydr,
metindeki benzer tm ekiller ayn yaz tipinde oluturulmutur,
dikkatlice planlanm ve hazrlanmtr.

rnek

ekil 7. Lider bir ktphane mdr seimine ilikin hiyerarik yap. Analitik Hiyerari
Sreci (AHS) ve Bir Uygulama: Lider Bir Ktphane Mdr Seimi, M. Ylmaz, 2010,
Trk Ktphanecilii, 24, s. 223 makalesinden aynen alnmtr. Telif hakk Trk
Ktphanecilii dergisine aittir, 2010.

57
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

rnek

ekil 8. Scientometrics dergisinin Journal Citation Reports 2014 yl atf deerleri

58
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Yardmc Kaynaklar
APA style. (2015). Eriim adresi: http://www.apastyle.org/
APA style blog. (2015). Eriim adresi: http://blog.apastyle.org/apastyle/
Concise rules of APA style (6. bs.). (2010). Washington, DC: American Psychological
Association.
Publication manual of the American Psychological Association (6. bs.). (2010).
Washington, DC: American Psychological Association.

59
Bilimsel Yaynlarda Kaynak Gsterme, Tablo ve ekil Oluturma Rehberi: APA 6 Kurallar | pek encan ve Gleda Doan

Ek
Yazar Saysna ve Trne Gre Gnderme rnekleri
Parantez ii dier
Atf tr
Dil lk gnderme Dier gndermeler Parantez ii ilk gnderme gndermeler
Trke Doan (2014) Doan (2014) (Doan, 2014) (Doan, 2014)
Tek yazarl alma
ngilizce Turner (2014) Turner (2014) (Turner, 2014) (Turner, 2014)
Trke Doan ve encan (2014) Doan ve encan (2014) (Doan ve encan, 2014) (Doan ve encan, 2014)
ki yazarl alma
ngilizce Turner ve ONeill (2014) Turner ve ONeill (2014) (Turner ve ONeill, 2014) (Turner ve ONeill, 2014)
Doan, encan ve Takn (Doan, encan ve Takn,
Trke Doan ve dierleri (2014) (Doan ve dierleri, 2014)
yazarl alma (2014) 2014)
ngilizce Turner, ONeill ve Peter (2014) Turner ve dierleri (2014) (Turner, ONeill ve Peter, 2014) (Turner ve dierleri, 2014)
Doan, encan, Takn ve Al (Doan, encan, Takn ve Al,
Trke Doan ve dierleri (2014) (Doan ve dierleri, 2014)
(2014) 2014)
Drt yazarl alma
Turner, ONeill, Peter ve (Turner, ONeill, Peter ve
ngilizce Turner ve dierleri (2014) (Turner ve dierleri, 2014)
Doherty (2014) Doherty, 2014)
Doan, encan, Takn, Aka (Doan, encan, Takn, Aka
Trke Doan ve dierleri (2014) (Doan ve dierleri, 2014)
ve Al (2014) ve Al, 2014)
Be yazarl alma
Turner, O'Neill, Conley, Peter (Turner, O'Neill, Conley, Peter
ngilizce Turner ve dierleri, (2014) (Turner ve dierleri, 2014)
ve Humphries (2014) ve Humphries, 2014)
Alt ve daha fazla Trke Doan ve dierleri (2014) Doan ve dierleri (2014) (Doan ve dierleri, 2014) (Doan ve dierleri, 2014)
yazarl alma ngilizce Turner ve dierleri (2014) Turner ve dierleri (2014) (Turner ve dierleri, 2014) (Turner ve dierleri, 2014)
Yksekrenim Kurulu (YK, (Yksekretim Kurulu [YK],
Trke YK (2013) (YK, 2013)
Grup almas - 2013) 2013)
Tanmlanm bilinen bir Organization for Economic (Organization for Economic
ksaltmas var ise ngilizce Cooperation and Development OECD (2014) Cooperation and Development (OECD, 2014)
(OECD, 2014) [OECD], 2014)
Grup almas - Grup Trke Hacettepe niversitesi (2012) Hacettepe niversitesi (2012) (Hacettepe niversitesi, 2012) (Hacettepe niversitesi, 2012)
adnn ksaltmas yok
ise ngilizce Global Libraries (2012) Global Libraries (2012) (Global Libraries, 2012) (Global Libraries, 2012)

60