You are on page 1of 1

BORANG 2

(Peserta kepada Bahagian/JPN)

SENARAI SEMAK
PERMOHONAN PENGECUALIAN PROGRAM TRANSFORMASI MINDA (PTM)

Bil Dokumen Tanda ()


1. Surat Iringan Permohonan (Letter head Jabatan)
2. Salinan Surat Lantikan Pegawai
STK EPSA yang sahih dan SPLKPM telah dilengkapkan:
3.
Kursus No. STK EPSA Tanda ()
a. Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Tatakelakuan dan
Tatatertib : Aku Janji)
b. Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Peraturan Pegawai
Awam : Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan)
c. Tanggungjawab dan Peranan Pegawai (Peraturan Pegawai dan
Perintah-Perintah Am : Gaji, Elaun dan Kemudahan)
d. Pengenalan Kepada Dasar Utama Kerajaan
e. Transformasi Perkhidmatan Awam
f. Nilai Dan Etika
g. Pengendalian Buku Perkhidmatan Kerajaan (BPK)

h. Pengurusan Kewangan (Asas)


i. Kursus Keterampilan Sosial: Penampilan Diri

j. Kursus-Kursus Pilihan
i. _______________________________
ii. _______________________________
iii. _______________________________

k. Budaya Kerja Kelas Pertama Borang Akuan Peserta (Borang 5)


(Muat turun nota melalui SPLKPM)
PERAKUAN
Saya.........

No. Kad Pengenalan .bertugas di ......

Negeri..mengaku bahawa segala maklumat yang diberikan adalah benar. Sekiranya tidak benar, saya boleh
dikenakan tindakan tatatertib di bawah Peraturan 4 (f) dan Peraturan 4 (g), Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan
Tatatertib) 1993. Saya juga sihat dan boleh melaksanakan tugasan dengan baik.

Tarikh :
...............................................................
(Tandatangan Peserta)

PERAKUAN KETUA JABATAN PENGESAHAN BAHAGIAN/JPN


Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan peserta Saya mengesahkan bahawa butir-butir yang dinyatakan peserta
adalah benar dan teratur. Beliau sihat dan boleh melaksanakan adalah benar dan teratur.
tugasan dengan baik.

....................................................................... .......................................................................
(Tandatangan Ketua Jabatan) (Tandatangan Ketua Unit)

Nama: Nama:
Jawatan: Jawatan:
Tarikh : Tarikh :
Cop Jabatan: Cop Jabatan :