You are on page 1of 3

CONCURSO de FOTOLECTURA 2017

Do 14 de xullo ao 15 de setembro na ta biblioteca pblica

1. A organizacin do Concurso canalizarase a travs das Bibliotecas Pblicas


Municipais de Cangas: Aldn, Coiro, Darbo, e O Ho.

2. O Concurso ten por obxecto reflexar mediante imaxes o mundo dos libros
e da lectura en calquera das sas dimensins: humana, educativa,
anecdtica, cultural, recreativa, familiar, social, etc.

3. Poder participar no concurso calquera persoa ags o persoal das


bibliotecas participantes e os membros do xurado do concurso.

4. As fotografas sern inditas, non podendo ser seleccionadas con


anterioridade en calquera outro concurso.

5 Establcese unha nica categora. Cada participante poder presentar un


mximo de 3 fotografas. As fotografas non podern conter imxes violentas
ou discriminatorias; tampouco se permitirn contidos obscenos de calquera
ndole.

6. As fotografas presentaranse en soporte dixital, en fomato jpg. A


presentacin poder facerse persoalmente nas bibliotecas ou mediante
correo electrnico.

7. Para a presentacin persoal, os participantes entregarn a imaxe na


biblioteca nun pen-drive ou CDR e facilitarn @ bibliotecari@ os seus datos
para a inscricin no concurso:

8. As inscricins de menores de idade debern estar firmadas pola nai, pai


ou titor.
Dacordo coa normativa vixente ser necesario presentar autorizacins
firmadas polos pais ou titores das persoas menores de 18 anos que
aparezan fotografiadas e sexan recoecibles (segundo modelo).

9. Para a presentacin a travs do correo electrnico as fotografas


enviaranse a unha das direcins das bibliotecas participantes. Cada imaxe
ser un nico arquivo. Xunto s imaxes enviarase un documento que incla
os seguintes datos da persona participante:

Nome da biblioteca onde se descarga a fotografa


Nome completo d@ autor@
Data de nacemento
Direccin de contacto,
Correo electrnico (se tivese)
Telfono
Ttulos da/as fotos

Os menores de 18 aos debern incluir o nome e apelidos do pai, nai ou


titor xunto co seu nmero de telfono.
No caso de que nas fotografas aparezan persoas recoecibles, deberanse
inclur os seus datos persoais indicando a sa conformidade para ser
fotografiad@s e exhibido@s (segundo modelo).

10. O prazo de admisin comezar o 15 de xullo e remata o 15 de setembro


do 2017
11. @ gaador@ darase a coecer o 22 de setembro do 2017
O premio d@ gaador@ ser un cheque regalo por valor de 150 para
canxear en material bibliogrfico e de oficina.

12. Os dereitos de reproducin dos traballos premiados pasarn a ser


propiedade da biblioteca municipal onde sexan presentados. Os traballos
premiados e participantes podern ser expostos ao pblico, publicados ou
difundidos nas bibliotecas participantes e a travs dos medios e canles que
as bibliotecas estimen oportunos. Sempre baixo criterios de difusin e
divulgacin cultural e sen nimo de lucro.
Ademis os traballos sern expostos no blogue das bibliotecas
www.bibliotecasmunicipaisdecangas.blogspot.com

13. A organizacin queda facultada para resolver calquera continxencia non


prevista nas bases. A participacin neste concurso supn a aceptacin das
bases.

Direcins de correo electrnico:

- biblio.aldan@cangas.gal
- biblio.darbo@cangas.gal
- biblio.coiro@cangas.gal
-biblio.hio@cangas.gal

Don/Dna..... como pai/nai/tutor


dedou a mia autorizacin
para que sexa fotografiad@ e expost@.

Firma pai/nai/tutor
Cangas, a de do 2017