Digitally signed by

ΑΔΑ: ΨΛΜ3ΟΞ7Μ-Χ67
INFORMATICS INFORMATICS
DEVELOPMEN DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.07.14 13:39:00
T AGENCY EEST
Reason:
Location: Athens

Αζήλα,14/7/2017

Αξ.Πξση.: ΓΒ4Γ/Γ55/12/νηθ.30432

ΠΡΟ΢:
1.Πεξ/θέο Γηεπζχλζεηο ΔΟΠΤΤ
(Σκήκαηα Παξνρψλ Αζζέλεηαο)
2.Γηνίθεζε ΔΦΚΑ
(ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΔΣΑΜ)
Γηεχζπλζε Παξνρψλ
ΓΔΝΙΚΗ Γ/Ν΢Η: ΟΡΓΑΝΩ΢Η΢ ΚΑΙ ΢ΥΔΓΙΑ΢ΜΟΤ 3.Παλειιήλην Ιαηξηθφ ΢χιινγν
ΑΓΟΡΑ΢ ΤΠΗΡΔ΢ΙΩΝ ΤΓΔΙΑ΢ 4.Παλειιήλην Φαξκαθεπηηθφ ΢χιινγν
Γ/Ν΢Η: ΦΑΡΜΑΚΟΤ 5.΢πκβεβιεκέλνπο Παξφρνπο
ΣΜΗΜΑ: ΢ΥΔΓΙΑ΢ΜΟΤ,
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η΢ ΥΟΡΗΓΗ΢Η΢ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΩΝ ΜΔ΢ΩΝ
6.Yγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο (ΤΠΔ)
ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗ΢Η΢ ΔΛΔΓΥΩΝ γηα ελεκέξσζε Τγ.Μνλάδσλ
Σαρ. Γ/λζε: Απ. Παχινπ 12, Μαξνχζη
Σαρ. Κψδηθαο: 15123 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗ΢Η:
Πιεξνθνξίεο:Γ.Σζαληέο 1.Γξ.Πξνέδξνπ ΔΟΠΤΤ
Σει: 210 8110653 , Φαμ: 210 8110694
E-mail: d6@eopyy.gov.gr
2.Γξ.Αληηπξνέδξνπ ΔΟΠΤΤ
3.Γηεχζπλζε Πιεξνθνξηθήο ΔΟΠΤΤ

ΘΔΜΑ: « ΟΓΗΓΙΔ΢ ΢ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗ ΢ΤΝΣΑΓΟΓΡΑΦΗ΢Η ΑΝΑΛΩ΢ΙΜΟΤ
ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΚΑΙ ΢ΚΔΤΑ΢ΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΗ΢ ΓΙΑΣΡΟΦΗ΢»
΢ΥΔΣΙΚΑ : 1) Δπέθηαζε ΢πιινγηθήο ΢χκβαζεο Πξνκήζεηαο Φαξκάθσλ γηα ηελ παξνρή
Τγεηνλνκηθνχ Τιηθνχ , Ιαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ θαη Γηαηηεηηθψλ ΢θεπαζκάησλ Δηδηθήο
Γηαηξνθήο
2) ΢χκβαζε παξνρήο Τγεηνλνκηθνχ Τιηθνχ θαη Ιαηξνηερλνινγηθψλ Πξντφλησλ
3) ΢χκβαζε γηα ηελ παξνρή Γηαηηεηηθψλ Σξνθίκσλ γηα Δηδηθνχο Ιαηξηθνχο
΢θνπνχο
4) Σα ππ άξηζκ. Γ55/888/28-12-2011, 221/13-1-2012 , 5942/29-2-2012,
20966/30-4-2012, 24199/18-5-2012, 37532/3-9-2012, 40898/1-10-2012, 47743/19-11-
2012, 12876/5-4-2013, 31278/30-9-2013, 33260/16-10-2013, 22551/18-6-2014,
25534/17-11-2014, 31596/12-7-2012, 43183/9-12-2014, ΓΒ4Γ/Γ55/6/νηθ.6644/19-2-2015,
ΓΒ4Γ/Γ55/15/νηθ.23163/10-6-2015,ΓΒ4Γ/Γ55/18/νηθ.23734/15-6-2015, ΓΒ4Γ/Γ55/16/
νηθ.23735/15-6-2015,ΓΒ4Γ/Γ55/27/νηθ.30496/6-8-2015, ΓΒ4Γ/Γ55/4/νηθ. 16470/26-4-
2016,ΓΒ4Γ/Γ55/5/νηθ.19894/25-5-2016,ΓΒ4Γ/νηθ.20297/26-5-2016,ΓΒ4Γ/Γ55/15/νηθ.49279
/14-12-2016,νηθ.13486/08-04-2014 θαη Γ32/60/νηθ.16504/05-05-2014 έγγξαθα καο.

΢ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ θαη ιφγσ ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ
παξνρήο πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαη ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ θαη δηαηηεηηθψλ
ηξνθίκσλ γηα εηδηθνχο ηαηξηθνχο ζθνπνχο, θσδηθνπνηνχκε –επηθαηξνπνηνχκε ηηο νδεγίεο πνπ
έρνπλ δνζεί φζνλ αθνξά ηελ έθδνζε , εθηέιεζε γλσκαηεχζεσλ θαη ηε ρνξήγεζε ησλ σο
άλσ εηδψλ.

1
ΑΔΑ: ΨΛΜ3ΟΞ7Μ-Χ67

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α
ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢ ΘΔΡΑΠΟΝΣΩΝ ΙΑΣΡΩΝ
1. Οη ζεξάπνληεο ηαηξνί, ζχκθσλα κε ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ Παξνρψλ Τγείαο ηνπ
ΔΟΠΤΤ, θαηά ηε ζπληαγνγξάθεζε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπο, ππνρξενχληαη λα
ζπκκνξθψλνληαη κε ηα νξηδφκελα ζηνλ ΔΚΠΤ, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ ππνρξέσζε νξζήο
ζπληαγνγξάθεζεο, θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Οξγαληζκνχ πεξί ηνπ ηξφπνπ, ρξφλνπ θαη φξσλ
παξνρήο πεξίζαιςεο.
2. Να ειέγρνπλ ην βηβιηάξην πγείαο θαη λα δηαπηζηψλνπλ εάλ ην πξφζσπν πνπ
πξνζέξρεηαη γηα εμέηαζε ηαπηίδεηαη κε απηφ πνπ αλαγξάθεηαη ή εηθνλίδεηαη ζην βηβιηάξην
πγείαο θαη λα αλαγξάθνπλ ζην βηβιηάξην πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ηε ζπληζηψκελε αγσγή.
3. Να εμεηάδνπλ ηνλ αζθαιηζκέλν πξηλ ρνξεγήζνπλ ηε γλσκάηεπζε θαη λα
ζπληαγνγξαθνχλ αλαιψζηκα πγεηνλνκηθά πιηθά θαη ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο
ζρεηηθήο κε ηε λφζν θαη κφλν γηα λνζήκαηα ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο . Οη ζπληαγνγξάθνη
ηαηξνί είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνη γηα ηελ νξζή θαη ζχλλνκε ζπληαγνγξάθεζε θαηά ηνλ
ΔΚΠΤ.
4. Να ειέγρνπλ απφ ην βηβιηάξην πγείαο ηπρφλ πξνεγνχκελε ζπληαγνγξάθεζε γηα
ηελ ίδηα λφζν, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε αλαγξαθή αλαισζίκσλ ή ζθεπαζκάησλ εηδηθήο
δηαηξνθήο πνπ έρεη απνδεηρζεί αλαπνηειεζκαηηθή ζην ζπγθεθξηκέλν αζζελή ή
αθαηάιιειε γηα ηελ πεξίπησζή ηνπ.
5. Να κε επαλαιακβάλνπλ ηε ζπληαγνγξάθεζε, εθφζνλ απφ ηε κεληαία πνζφηεηα
πνπ ππνρξεσηηθά αλαγξάθεηαη ζηε γλσκάηεπζε θαη ην ρξφλν ιήςεο, δελ δηθαηνινγείηαη ε
αλάισζε ησλ ρνξεγεζέλησλ κε ηελ πξνεγνχκελε γλσκάηεπζε.
6. ΢χκθσλα κε ηνλ ηζρχνληα ΔΚΠΤ , ε ζπκκεηνρή ησλ αζθαιηζκέλσλ ζην
αλαιψζηκν πγεηνλνκηθφ πιηθφ είλαη 25% , πιελ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηπηψζεσλ φπσο απηέο
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9 ηνπ Δ.Κ.Π.Τ ηνπ ΔΟΠΤΤ ( αλαιψζηκν πγεηνλνκηθφ πιηθφ )
Η επηβεβαίσζε κηαο λφζνπ σο « ρξνλίαο » γίλεηαη απφ ηνλ ειεγθηή ηαηξφ θαη είλαη
δεζκεπηηθή απφ ηα Σκήκαηα Παξνρψλ γηα λα δηθαηνινγεζεί ε κεδεληθή ζπκκεηνρή ζην
αλαιψζηκν πιηθφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα Γ ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ ΔΚΠΤ.
Eπεηδή ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο επί ηεο γλσκάηεπζεο απφ ηνλ ζπληαγνγξάθν ηαηξφ
δεζκεχεη ηνλ πάξνρν θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο, νπνηαδήπνηε δηαθνξά θαηά παξέθθιηζε ηεο
θεηκέλεο λνκνζεζίαο θαηαινγίδεηαη ζην ζπληαγνγξάθν ηαηξφ, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην ΠΓ 121/2008.
7. Οη Ηιεθηξνληθέο γλσκαηεχζεηο κε ρεηξφγξαθεο δηνξζψζεηο δε γίλνληαη απνδεθηέο
θαη δελ εθηεινχληαη απφ ηνπο παξφρνπο.
8. Να εθδίδνπλ γλσκαηεχζεηο γηα φια ηα πιηθά θαη ηα ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο
κε δπλαηφηεηα έθδνζεο κεληαίσλ γλσκαηεχζεσλ ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηζρχνο θαη κε
κέγηζην αξηζκφ κεληαίσλ γλσκαηεχζεσλ αλά επίζθεςε , φπσο εηδηθφηεξα θαζνξίδνληαη
απφ ηηο νδεγίεο ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηελ ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε , κφλν γηα
παζήζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο ζηνπο δηθαηνχρνπο πνπ πάζρνπλ απφ ρξφληεο παζήζεηο θαη
αθνινπζνχλ ζηαζεξή αγσγή.

2
ΑΔΑ: ΨΛΜ3ΟΞ7Μ-Χ67

9. Να κελ πξνηξέπνπλ κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηνπο αζθαιηζκέλνπο λα εθηεινχλ ηηο
εθδηδφκελεο γλσκαηεχζεηο ζε ζπγθεθξηκέλν πάξνρν θαη λα κελ πξνζθνκίδνπλ νη ίδηνη ηηο
γλσκαηεχζεηο ζηνλ πάξνρν γηα εθηέιεζε.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β
ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΙΑΣΡΩΝ
1. Οη αξκφδηνη ειεγθηέο ηαηξνί νθείινπλ λα ειέγρνπλ ηε ζπληαγνγξάθεζε
εθαξκφδνληαο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ ΔΚΠΤ, ηε ζρεηηθή γεληθή
λνκνζεζία θαη ηηο εγθπθιίνπο ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ θαη ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ
εθδίδνληαη θάζε θνξά πεξί ηνπ ηξφπνπ, ρξφλνπ θαη φξσλ παξνρήο πεξίζαιςεο.
Οη ειεγθηέο ηαηξνί κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα πξνζθνκίδνπλ νη αζζελείο θαη νη
πάξνρνη πγείαο, ζηνηρεία θιηληθά θαη εξγαζηεξηαθά ζρεηηθά κε ηελ πάζεζή ηνπο.
Δηδηθφηεξα νη ειεγθηέο ηαηξνί νθείινπλ: α) λα ειέγρνπλ ηελ νξζή ζπκπιήξσζε
θάζε γλσκάηεπζεο ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο β) λα εγθξίλνπλ ηηο παξνρέο πνπ
πξνβιέπνληαη απ΄ηνλ ΔΚΠΤ θαη γ) λα ζεσξνχλ εληφο 10 εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ
έθδνζή ηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο κέζα ζηελ νπνία πξέπεη λα γίλεηαη ε ζεψξεζε
ηεο γλσκάηεπζεο, φπνπ απηή απαηηείηαη, εθηφο αλ γηα θάπνηα παξνρή νξίδεηαη δηαθνξεηηθά
κε ζρεηηθή εγθχθιην (π.ρ. γηα γπαιηά εληφο 15 εκεξψλ ).
2. Γλσκαηεχζεηο ηαηξψλ ζεσξεκέλεο απφ ειεγθηέο ηαηξνχο είλαη έγθπξεο,
εθηεινχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο παξφρνπο θαη δελ ππφθεηληαη ζε θακία απνιχησο
πεξηθνπή ζηνπο παξφρνπο ΢ε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα πεξηθνπεί εθηειεζζείζα
γλσκάηεπζε γηα ιφγν πνπ αθνξά παξάβαζε ππνρξεψζεσο ηνπ ηαηξνχ πνπ απνξξέεη απφ
ην παξφλ θαη ζεσξήζεθε απφ ειεγθηή ηαηξφ, ν αζθαιηζηηθφο νξγαληζκφο ππνρξενχηαη λα
απνδεκηψζεη ηνλ πάξνρν πνπ εθηέιεζε ηε γλσκάηεπζε θαη λα εηζπξάμεη κε ηελ δηαδηθαζία
ηνπ ΚΔΓΔ ηελ αμία ηεο απφ ην ζπληαγνγξάθν γηαηξφ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην
ΠΓ 121/2008 . Η ζεψξεζε ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο ζπληαγψλ πνπ
απαηηείηαη ζεψξεζε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
3. Γελ κπνξεί ην ίδην πξφζσπν λα είλαη ζεξάπσλ θαη ειεγθηήο .
4. Η έγθξηζε ηνπ ειεγθηή πξέπεη λα πξνεγείηαη ηεο αγνξάο ηνπ παξερφκελνπ είδνπο.
5. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ζεψξεζε ησλ ειεθηξνληθψλ γλσκαηεχζεσλ , φπνπ απηφ
πξνβιέπεηαη.
6. Οη ειεγθηέο ηαηξνί δελ πξέπεη λα εγθξίλνπλ ηαηξηθέο γλσκαηεχζεηο ή ζπληαγέο
πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ αληηπξνζψπνπο παξφρσλ αθφκε θαη αλ ππάξρεη εμνπζηνδφηεζε ή
πιεξεμνχζην ηνπ αζζελή.

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΠΟΥΡΔΩ΢ΔΙ΢ ΠΑΡΟΥΩΝ
Οη πάξνρνη πνπ ζπκβάιινληαη κε ηνλ ΔΟΠΤΤ ππνρξενχληαη:
1 Να ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο νδεγίεο πεξί ηνπ ηξφπνπ, ρξφλνπ θαη φξσλ παξνρήο
πεξίζαιςεο θαη λα ηεξνχλ ηνπο φξνπο ησλ ζπκβάζεψλ ηνπο.
2. Να έρνπλ ζε άκεζε δήηεζε ηα πξντφληα ηα νπνία πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη απνδεκηψλνληαη απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ.

3
ΑΔΑ: ΨΛΜ3ΟΞ7Μ-Χ67

3. Να εμππεξεηνχλ ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη λα παξέρνπλ θάζε αλαγθαία
πιεξνθνξία πνπ έρεη ζρέζε κε ηα πξντφληα, ηα νπνία παξαδίδνπλ ζε απηνχο.
4. Να ρξεψλνπλ επί ησλ γλσκαηεχζεσλ ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ ( ζηηο νπνίεο
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ ) θαη νη νπνίεο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ
Ν 4447/16 & 4472/17 θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Γ΢ ηνπ ΔΟΠΤΤ. Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηηκέο
απνδεκίσζεο φπσο θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνπο
ζπκβαιιφκελνπο παξφρνπο θαη νπνηαδήπνηε κεηαθχιηζε θφζηνπο ζε βάξνο ησλ
αζθαιηζκέλσλ , απνηειεί παξάβαζε ζπκβαηηθψλ φξσλ θαη επηζχξεη ηηο ζρεηηθέο θπξψζεηο.
5. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απφδνζε δαπάλεο ησλ ρνξεγνπκέλσλ
πξντφλησλ είλαη ε χπαξμε απηνθφιιεησλ ηαηληψλ γλεζηφηεηαο πνπ ππνρξεσηηθά ζα
πξέπεη λα θέξνπλ ηα πιηθά , κε ηνπο αληίζηνηρνπο γξακκσηνχο θψδηθεο –barcodes θαη ηελ
αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ρνξεγνπκέλσλ εηδψλ , έσο ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ησλ
άυισλ barcodes
6. Απαγνξεχεηαη απζηεξά ε αληηθαηάζηαζε ησλ πξντφλησλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηε
γλσκάηεπζε κε δηαθνξεηηθά πξντφληα θαζψο θαη ε εμαξγχξσζε ηεο γλσκάηεπζεο
7. Να εθηεινχλ νη ίδηνη ή νη λφκηκνη αληηθαηαζηάηεο ηνπο πηζηά θάζε γλσκάηεπζε
πνπ έρεη εθδνζεί θαλνληθά θαη πξνζθνκίδεηαη γηα εθηέιεζε εκπξφζεζκα. ΢ε ρξφληα αγσγή ε
επφκελε εθηέιεζε ζα επηηξέπεηαη κεηά ηελ θαηαλάισζε ησλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ πξνγελέζηεξε γλσκάηεπζε.
8. Να εηζπξάηηνπλ απφ ην δηθαηνχρν ηε λφκηκε ζπκκεηνρή ηνπ επί ηεο δαπάλεο ηνπ
πξντφληνο , ζχκθσλα κε ηελ αλαθνξά πνπ γίλεηαη ζηε γλσκάηεπζε.
9. ΢ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη επηπιένλ πνζφηεηεο απφ ηηο νξηζζείζεο απφ ηνλ
ΔΟΠΤΤ σο κέγηζηεο , ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απαξαίηεηα αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε
ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ , φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε αλάγθε γηα ηελ πξφζζεηε αηηνχκελε
πνζφηεηα , θαζψο θαη εγθξηηηθή απφθαζε ηνπ ΑΤ΢ , φπσο απηφ πξνβιέπεηαη θάζε θνξά.
10. Δίλαη ππνρξεσηηθή ε θαηαρψξεζε ζην βηβιηάξην πγείαο ηεο ζπληζηψκελεο
αγσγήο κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηαηξνχ, αθξηβψο φπσο έρεη ζπληαγνγξαθεζεί ζηελ
ειεθηξνληθή γλσκάηεπζε.
H γλσκάηεπζε απαξαίηεηα ζπλνδεχεηαη απφ ην βηβιηάξην πγείαο ηνπ
αζθαιηζκέλνπ, ζην νπνίν ν πάξνρνο ειέγρεη ηελ θαηαρψξεζε ηεο γλσκάηεπζεο θαη
ζεκεηψλεη ηελ εθηέιεζε κε ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή.
11. Η ηπρφλ εθηέιεζε γλσκάηεπζεο πνπ δελ είλαη ζεσξεκέλε, φηαλ απαηηείηαη
ζεψξεζε, ζηεξεί απφ ηνλ πάξνρν ην δηθαίσκα λα εηζπξάμεη ηελ αμία ηεο απφ ηνλ ΔΟΠΤΤ.
12. Να κελ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο βηβιηάξηα πγείαο ησλ αζθαιηζκέλσλ. Σα
βηβιηάξηα πγείαο παξαδίδνληαη καδί κε ηα πιηθά ακέζσο ζηνλ αζθαιηζκέλν ή ηνλ
απεζηαικέλν ηνπ .
΢ε πεξίπησζε πνπ ν αζθαιηζκέλνο μεράζεη ην βηβιηάξην πγείαο ζην ρψξν ηνπ
παξφρνπ, ν πάξνρνο νθείιεη λα ην παξαδψζεη εληφο ζαξάληα νθηψ (48) σξψλ ζηνλ ίδην ή
ζηνλ νηθείν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ ή ζην αζηπλνκηθφ ηκήκα ηεο πεξηνρήο ηνπ.
13. Οη πάξνρνη λα κελ έρνπλ νπνηαδήπνηε ζπλεξγαζία κε ηαηξνχο κε ζθνπφ ηελ
θαζ΄ππαγφξεπζε ζπληαγνγξάθεζε αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ θαη ζθεπαζκάησλ
εηδηθήο δηαηξνθήο.

4
ΑΔΑ: ΨΛΜ3ΟΞ7Μ-Χ67

14. Ο ΔΟΠΤΤ έρεη ην δηθαίσκα λα ελεξγεί έιεγρν ζηνλ πάξνρν ζρεηηθά κε ηελ
ηήξεζε ησλ φξσλ ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ θαη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. ΢ε πεξίπησζε
πνπ παξαηεξεζνχλ απνθιίζεηο ηήξεζεο ησλ φξσλ επηβάιινληαη νη αλάινγεο θπξψζεηο.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΔΟΠΤΤ
α.α

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ΢ ΓΔΩΡΓΑΚΟΠΟΤΛΟ΢
ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ΢ ΔΟΠΤΤ

5