‫دوجداره پ نجره ساخت آموزش‬

‫ف روش ‪,‬ت ک نیو وي س تاب ست س ي وي پ ي ي و جداره س ه دو پ نجره ف روش ‪,‬دوجداره پ نجره ساخت آموزش‬
‫رصق ت ضد دوجداره پ نجره ف روش ‪,‬یآهن یمیق د پ نجره ضیت عو‬

‫‪ ,‬س تاب ستیو ت ک وي ن یس یو یپ وی دوجداره پ نجره دیت ول ساخت ‪ upvc,‬دوجداره پ نجره و در سازن ده‬
‫شوپ ي س ي وي پ ي ي و پ نجره ‪ ,‬را نیا وي س تاب س تدر س ي وي پ ي ي و پ نجره‬
‫ي‬ ‫پ رده ‪,‬ت ه ران وي ن تک ک‬
‫یب را نیب ه رت قیعا گ رما و رسم ا و غ بار ضدگ رد دوجداره پ نجره یت ور ‪,‬دوجداره ش ي ش ه ب ي ک رک ره‬
‫ن‬
‫ب ا شد یم ساخ تمان داخل رونیب‬

‫میرس هم و انیم ش رت خدمت در لیذ خدمات ب ا اف تخار ب ا جداره س ه دو پ نجره‬
‫ر‬ ‫ب ا شد یان‬

‫دوجداره یها پ نجره ان واع ن صب و دیت ول‬

‫جداره ‪ 3‬و ‪ 2‬یها ش هیش ان واع دیت ول‬

‫بیت خر ب دون یمیق د یها پ نجره ضیت عو‬

‫چوب ط رح یها پ نجره ده نده ارائ ه‬

‫ارگ ون گ از قیت زر‬

‫در ‪,‬ت ک نی س تاب س تویو یدیت ول یس یو یپ وی دوجداره پ نجره و درب ررسک ت یدیت ول یها لیپ روف‬
‫لیپ روف دیت ول یفیک و یف ن موارد تیرع ا عدم از ین اش صدمات و م ش ک الت یت مام ب راب ر‬

‫شودیم لیپ روف در ) شدن دف رم ه( ش کل رپ ي ت غ ‪,‬ی ش ک س تگ ‪,‬ان ح نا ‪,‬ف احش رن گ رپ ي ت غ ب ه م نجر ک ه‬

‫ب ا شد یم ایاس م هیب ررسک ت نیت ضم مورد ن ام ه ضمان ت خیت ار انیپ ا ت ا‬

‫‪Contract Us‬‬
‫‪http://windowdoubleglazed.doodlekit.com/blog‬‬