You are on page 1of 126
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ

١.رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ١-بﺎﺑ

Chapter–1 Rasulallah ki hayati zindagi me Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﯽﻠﻋ نﺑ ہﯾﻔﻧﺣﻟا دﻣﺣﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر نوﻌظﻣ نﺑ نﺎﻣﺛﻋ

Saboot no.1

Ushman ibn Maz’un ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Muhammad al-Hanfiyyah ibn Ali ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

(١.رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me. ( ١ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 1 -
-
1
-
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ

١.رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ١-بﺎﺑ

Chapter–1 Rasulallah ki hayati zindagi me Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﯽﻠﻋ نﺑ ہﯾﻔﻧﺣﻟا دﻣﺣﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر نوﻌظﻣ نﺑ نﺎﻣﺛﻋ

Saboot no.1

Ushman ibn Maz’un ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Muhammad al-Hanfiyyah ibn Ali ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

(HAWALA NUMBER.1)

{ Sunan Abu-Dawud Sharif,

Kitab al-Janaiz, Bab- Qabron par nishani lagane ka bayan, Hadeesh no.2791 }

Hazrat Kashir ibn Zayd Madani ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ne Hazrat Muttalib ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر se Riwyat ki he, Jab Hazrat Ushman ibn Maz’un ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر fot huwe Aur unka janaza le jaya gaya Aur fir unhe Dafn

kar diya gaya. To Huzur Nabi.e Karim

ﷺ

ne ek sahabi ko hukm irshad farmaya ke wo Aap

ﷺ

ke paas fala Patthar utha kar lae. Lekin wo Sahabi us Patthar ko utha Naa sake. To fir khud

Rasulallah

ﷺ

us Patthar ko uthane ke lie uthe, Aur apne Bazuo se Astine upar uthai.

Hazrat Kashir ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ne kaha Hazrat Muttalib ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ne bayan kiya ke, Jisne mujhe is Hadeesh ke bare me khabar di he usne bayan kiya :

“Goya me Rasulallah

ke Bazuo ki Safedi (Bazuo ki takat) dekh raha hun jab Aapbare me khabar di he usne bayan kiya : “Goya me Rasulallah ﷺ ne unse Fir

ﷺ

ne unse

Fir Aap

ﷺ

Astin ka kapda upar uthaya.” ne us Patthar ko (akele) uthaya, Aur use Hazrat Ushman ibn Maz’un ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Sar ki

janib rakh diya. Aur Farmaya, “Me is Patthar ke sabab apne Bhai ki Qabr ko Pehchan lunga Aur apne Ahal (Awlado) mese jo fowt hoga use uske Paas Dafn karunga” Isse Malum huwa ke Qabr ki Shanakht Aur Pehchan ke lie us par koi Kutba yaa Alamat (Nishani)

lagana Nabi.e Karim

ﷺ

ki Sunnat he.

(٢.رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

Karim ﷺ ki Sunnat he. ( ٢ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 2 -
- 2 -
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ

١.رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ١-بﺎﺑ

Chapter–1 Rasulallah ki hayati zindagi me Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﯽﻠﻋ نﺑ ہﯾﻔﻧﺣﻟا دﻣﺣﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر نوﻌظﻣ نﺑ نﺎﻣﺛﻋ

Saboot no.1

Ushman ibn Maz’un ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Muhammad al-Hanfiyyah ibn Ali ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

(HAWALA NUMBER.2)

{ Sahih Bukhari Shairf,

Kitab no.23, Kitab al-Janaiz (Janaze ki Kitab) }

Hazrat Imam Bukhari ﷲ ہﻤﺣر Riwayat karte he, Hazrat Kharja ibn Zayd ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ne kaha ke :

Aur mene apne aap ko dekha Aur us waqt Hazrat Ushman ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke zamane me hum Jawan the. Aur Hum me Sab se badi Chalang who Shaksh Lagata jo Hazrat Ushman ibn Maz’un ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr ko Chalang leta tha.

Allama Badruddeen Ayni ﷲ ہﻤﺣر likhte he : is taleeq ki Ashal Tareekhe Shagheer me he.

(٣.رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

ﺪﻌﺳ تﺮﻀﺣ ﮯﻧ ﷺ ﷲ لﻮﺳر ،ﮯﮐ ﻮﯿﮐ ﮯﮨ ﺖﻨﺳ ﺎﻨﮐﮍﮭﭼ ﯽﻧﺎﭘ
ﺪﻌﺳ تﺮﻀﺣ ﮯﻧ
ﷲ لﻮﺳر ،ﮯﮐ ﻮﯿﮐ ﮯﮨ ﺖﻨﺳ ﺎﻨﮐﮍﮭﭼ ﯽﻧﺎﭘ ﺮﭘ ﺮﺒﻗ ﺪﻌﺑ ﮯﮐ ﻦﯿﻓﺪﺗ ،ﺎﮩﮐ ﮯﻧ مﺎﻣا ﯽﻠﺒﻨﺣ روا ﯽﻌﻓﺎﺷ ،ﯽﻔﻨﺣ
ﺮﭘ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر نﻮﻌﻈﻣ ﻦﺑ نﺎﻤﺜﻋ تﺮﻀﺣ ﮯﻧ
ﷲ لﻮﺳر روا ﺎﮐﮍﭼ ﯽﻧﺎﭘ ﺮﭘ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ذﺎﻌﻣ ﻦﺑ
ﺮﺒﻗ ﮯﮐ ﺎﯾد ﻢﮑﺣ ﮯﻧ
ﷲ لﻮﺳر روا (ﮯﮨ ﺎﯿﮐ ہﻓﺎﺿا ہﯾ ﮯﻧ مﺎﻣا ﯽﻠﺒﻨﺣ روا ﯽﻌﻓﺎﺷ) روا ﯽﻌﻓﺎﺷ .ﺎﯾد ﻢﮑﺣ ﺎﮐ ﮯﻨﮐﮍﭼ ﯽﻧﺎﭘ
.ۓﺎﺟ ﺎﯾﺪﮭﮐر ﺮﮭﺘﭘ ﮯﭨﻮﮭﭼ ﺮﭘ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 3 -
- 3 -
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ

١.رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ١-بﺎﺑ

Chapter–1 Rasulallah ki hayati zindagi me Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﯽﻠﻋ نﺑ ہﯾﻔﻧﺣﻟا دﻣﺣﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر نوﻌظﻣ نﺑ نﺎﻣﺛﻋ

Saboot no.1

Ushman ibn Maz’un ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Muhammad al-Hanfiyyah ibn Ali ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

{ Al-Mawsuaat al-Fiqhaiya, Jild-32, Safa-249 }

(HAWALA NUMBER.3)

Hanafi, Shafai Aur Hanbali Imam ne kaha, Dafn karne ke Baad Qabr par Pani Chhidakna Sunnat

he kyu ke, Rasulallah

Aur Rasulallah

ﷺ

ne Hazrat Saad ibn Maaz ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Mubarak par Pani Chhidka. ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Mubarak par Pani Chhidka.

ne Hazrat Ushman ibn Maz’un ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr-mubarak par Pani Chhidakne

ﷺ

ne hukm diya ke

ka hukm diya. Aur (Shafai Aur Hanbali Imam ne ye izafa kiya he) Rasulallah Qabr par chhote Patthar rakh diya jae.

(٤.رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

Patthar rakh diya jae. ( ٤ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 4 -
- 4 -
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ

١.رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ١-بﺎﺑ

Chapter–1 Rasulallah ki hayati zindagi me Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﯽﻠﻋ نﺑ ہﯾﻔﻧﺣﻟا دﻣﺣﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر نوﻌظﻣ نﺑ نﺎﻣﺛﻋ

Saboot no.1

Ushman ibn Maz’un ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Muhammad al-Hanfiyyah ibn Ali ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ

: ﮯﮨ ﯽﮐ ﺖﯾاور ﮯﻧ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ﻢﻌﻄﻣ ﻦﺑ ﺮﯿﺒﺟ ﻦﺑ ﮯﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ہﯿﻔﻨﺤﻟا ﻦﺑا ﺐﻟﺎط-ﻮﺑا ﻦﺑ ﯽﻠﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ تﺮﻀﺣ ﻮﮐ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر نﻮﻌﻈﻣ ﻦﺑ نﺎﻤﺜﻋ تﺮﻀﺣ ﮯﻨﯿﻣ .ﮯﮨ ﺎﮭﮑﯾد ﮟﯿﻣ ﺮﮭﮔ

ﺪﯿﻌﺳ تﺮﻀﺣ ﮯﮭﻧا ،ﺎﮩﮐ ﮯﻧ ﺪﯿﺳ ﻮﺑا ﮯﮭﻧا ،ﺎﮩﮐ ﮯﻧ یدروارﺪﻟا ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﺰﯾﺰﻋ لﺪﺒﻋ ﮯﮭﻧا ،ﯽﮐ ﺖﯾاور ﮯﻧ ﯽﯿﺤﯾٰ

(HAWALA NUMBER.4)

{ Tareekhe Madinatul-Munawwara al ibn-Sabbah, Jild-1, Safa-101 }

Hazrat Imam Umr ibn Sabbah ﷲ ہﻤﺣر (Wisal- 262 Hijri) Hadeesh bayan karte he, Muhammad bin Yahya ne Riwayat ki, unhe Abdul-Aziz bin Muhammad al-Daraawardi ne kaha, unhe Abu-Saeed ne kaha, unhe Hazrat Saeed bin Jubeyr bin Mutim ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر Riwayat ki he :

Mene Hazrat Ushman bin Maz’un ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr mubarak ko Hazrat Muhammad bin Ali bin Abu- Talib ibn-al-Hanafiyyah ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me dekha he.

(٥.رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

ke Ghar me dekha he. ( ٥ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) ( HAWALA NUMBER .5) Is

(HAWALA NUMBER.5)

Is Hadeesh se Malum huwa ke Khas Aur ALLAH ke muqarrab Bando ki Shan Aur Azmat zahir karna Aur us ki muqaddas Qabron par koi khas alamat karna Patthar rakhana yaa unka isme

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 5 -
- 5 -
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
١ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ

١.رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ١-بﺎﺑ

Chapter–1 Rasulallah ki hayati zindagi me Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﯽﻠﻋ نﺑ ہﯾﻔﻧﺣﻟا دﻣﺣﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر نوﻌظﻣ نﺑ نﺎﻣﺛﻋ

Saboot no.1

Ushman ibn Maz’un ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Muhammad al-Hanfiyyah ibn Ali ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

ﷺ

ke Mubarak Qoal se Sabit

girami likha yaa isi qism ka koi dusra fel jaiz Aur khud Rasulallah

he. Nawab Khutubuddin Khan Sahab Shagird Molwi Ishaq Dahelwi “MAZAHIRE HAQ” me likhte

he, Hazrat Ushman ibn Maz’un ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر Huzur Nabie karim

ﷺ

ke Dudh Sharik Bhai the Aur is

Hadeesh se malum huwa ke Qabr par Pehchan ke lie nishani rakhi jae.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ﷲ ہﻤﺣر دﯾز نﺑ دﻣﺣﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر مﯾﮨارﺑا ،ﮯﭨﯾﺑ ﮯﮐ ﷲ لوﺳر

Saboot no.2

٢ .رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

Rasulallah ke Bete, Ibrahim ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Muhammad ibn Zayd ﷲ ہﻤﺣر ke Ghar me.

(٦.رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

ہﻤﺣر ke Ghar me. ( ٦ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) ﻦﯿﺴﺤﻟا ﻦﺑ ﻦﯾﺪﺑﺎﻌﻟا ﻦﯾز

ﻦﯿﺴﺤﻟا ﻦﺑ ﻦﯾﺪﺑﺎﻌﻟا ﻦﯾز ﻲﻠﻋ ﻦﺑ ﺮﻗﺎﺑ ﺪﻤﺤﻣ مﺎﻣا تﺮﻀﺣ ﺪﻟاو ﮯﻨﭘا هو ،ﮯﮨ ﺖﯾاور ﮯﺳ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر قدﺎﺻ ﺮﻔﻌﺟ مﺎﻣا تﺮﻀﺣ ،ﮯﮐ ﮯﮨ ﮯﺗﺮﮐ ﺖﯾاور ﮯﺳ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر

.ﯽﮭﮐر (ﺎﯾﺮﮑﻨﮐ) ےﺰﯾﺮﮕﻨﺳ روا ﺎﮐﮍﮭﭼ ﯽﻧﺎﭘ ﺮﭘ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ﻢﯿﮨاﺮﺑا تﺮﻀﺣ ﮯﭩﯿﺑ ﮯﮑﻧا ﮯﻧ

ﷺ

ﷲ لﻮﺳر

(HAWALA NUMBER.6)

{Al-Mawsuaat al-Fiqhaiya,

Jild-32, Safa-249 }

Hazrat Imam Jafar Shadiq ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر se Riwayat he, wo apne Walid Hazrat Imam Muhammad Baqar ibn Ali Zaynul-Abideen ibn Huseyn ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر se Riwayat karte he ke,

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 6 -
- 6 -
٢ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٢ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٢ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٢ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ

٢ .رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ١-بﺎﺑ

Chapter–1 Rasulallah ki hayati zindagi me Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ﷲ ہﻤﺣر دﯾز نﺑ دﻣﺣﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر مﯾﮨارﺑا ،ﮯﭨﯾﺑ ﮯﮐ ﷲ لوﺳر

Saboot no.2

Rasulallah

ﷺ

Rasulallah ke Bete, Ibrahim ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Muhammad ibn Zayd ﷲ ہﻤﺣر ke Ghar me.

ne apne Bete Hazrat Ibrahim ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Mubarak par Pani Chidka Aur unki Qabr Mubarak par Sangreze (Kankariya) Rakhi.

( .رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

(Kankariya) Rakhi. ( . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) ( HAWALA NUMBER .7) { Mirqat al-Mafastih Sharh Miskat
(Kankariya) Rakhi. ( . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) ( HAWALA NUMBER .7) { Mirqat al-Mafastih Sharh Miskat

(HAWALA NUMBER.7) { Mirqat al-Mafastih Sharh Miskat al-Masabih }

Hazrat Allama Mulla Ali Qari ﷲ ہﻤﺣر (Wisal-1014 Hijri) likhte he, Hazrat Imam ibn al-Malik ﷲ ہﻤﺣر ne kaha he ke, Ye Hadeesh is par Dalalat karti he ke Qabr par Sangreze (Kankariya) rakhna Sunnat he. Take Darinda (Jangli Janwar) Qabr ko ukhad naa dale is ke lie alamat ho.

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 7 -
- 7 -
٢ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٢ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٢ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٢ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ

٢ .رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ١-بﺎﺑ

Chapter–1 Rasulallah ki hayati zindagi me Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ﷲ ہﻤﺣر دﯾز نﺑ دﻣﺣﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر مﯾﮨارﺑا ،ﮯﭨﯾﺑ ﮯﮐ ﷲ لوﺳر

Saboot no.2

Rasulallah ke Bete, Ibrahim ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Muhammad ibn Zayd ﷲ ہﻤﺣر ke Ghar me.

(٩ روا ٨.رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

ke Ghar me. ( ٩ روا ٨ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ
ke Ghar me. ( ٩ روا ٨ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 8 -
- 8 -
٢ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٢ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٢ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٢ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ

٢ .رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ١-بﺎﺑ

Chapter–1 Rasulallah ki hayati zindagi me Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ﷲ ہﻤﺣر دﯾز نﺑ دﻣﺣﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر مﯾﮨارﺑا ،ﮯﭨﯾﺑ ﮯﮐ ﷲ لوﺳر

Saboot no.2

Rasulallah ke Bete, Ibrahim ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Muhammad ibn Zayd ﷲ ہﻤﺣر ke Ghar me.

ﻦﺑ ﺮﯿﺒﺟ ﻦﺑ ﺪﯿﻌﺳ ﻦﺑ ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﮯﮭﻧا ،ﺎﮩﮐ ﮯﻧ یدروارﺪﻟا ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﺰﯾﺰﻋ لﺪﺒﻋ ﮯﮭﻧا ،ﯽﮐ ﺖﯾاور ﮯﻧ ﯽﯿﺤﯾٰ : ﮯﮨ ﯽﮐ ﺖﯾاور ﮯﻧ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ﻢﻌﻄﻣ

ورﺎﺗ ﮯﮐ ﺪﺣ ﯽﮐ ﻒﯾﺮﺷ ﯽﻘﺑ ہﮕﺟ ﯽﮐ نﻮﻓﺪﻣ ،ﮯﮨ ﺎﯾﺎﻨﻓد ﮟﯿﻣ ءاروﺰﻟا ﻮﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ﻢﯿﮨاﺮﺑا تﺮﻀﺣ ﮯﭩﯿﺑ ﮯﮐ .ﮯﮨ ﮟﯿﻣ ﺮﮭﮔ ﮯﮐ ﷲ ہﻤﺣر ﯽﻠﻋ ﻦﺑ ﺪﯾز ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ تﺮﻀﺣ ﺐﻧﺎﺟ ﯽﺋﺎﺑ ﮯﺳ

ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ

ﷲ لﻮﺳر

ﷺ

تﺮﻀﺣ ﮯﮭﻧا ،ﺎﮩﮐ ﮯﻧ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﺪﯿﻌﺳ ﮯﮭﻧا ،ﺎﮩﮐ ﮯﻧ یدروارﺪﻟا ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﺰﯾﺰﻋ لﺪﺒﻋ ﮯﮭﻧا ،ﯽﮐ ﺖﯾاور ﮯﻧ ﯽﯿﺤﯾٰ : ﮯﮨ ﯽﮐ ﺖﯾاور ﮯﻧ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ﻢﻌﻄﻣ ﻦﺑ ﺮﯿﺒﺟ ﻦﺑ ﺪﯿﻌﺳ

.ﮯﮨ ﺎﮭﮑﯾد ﮟﯿﻣ ءاروﺰﻟا ﻮﮐ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ﻢﯿﮨاﺮﺑا تﺮﻀﺣ ﮯﭩﯿﺑ ﮯﮐ

ﷺ

ﷲ لﻮﺳر ﮯﻨﯿﻣ

(HAWALA NUMBER.8 Aur 9)

ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ

{ Tareekhe Madinatul-Munawwara al ibn-Sabbah, Jild-1, Safa-99 }

Hazrat Imam Umr ibn Sabbah ﷲ ہﻤﺣر (Wisal- 262 Hijri) Hadeesh bayan karte he,

Muhammad bin Yahya ne Riwayat ki, unhe Abdul-Aziz bin Muhammad al-Darawardi ne kaha, unhe Muhammad bin Abdullah bin Saeed bin Zubeyr bin Mutim ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر se Riwayat ki he :

ke Bete Hazrat Ibrahim ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ko al-Zowra'a me Dafnaya he, Madfun ki Jagah

Rasulallah

(Qabr) Baqi Sharif ki had ke taaro se Bae (Left) janib Hazrat Muhammad bin Zayd bin Ali ﷲ ہﻤﺣر ke Ghar me he.

ﷺ

Hazrat Imam Umr ibn Sabbah ﷲ ہﻤﺣر (Wisal- 262 Hijri) Hadeesh bayan karte he,

Muhammad bin Yahya ne Riwayat ki, unhe Abdul-Aziz bin Muhammad al-Darawardi ne kaha, unhe Saeed bin Muhammad ne kaha, unhe Saeed bin Zubeyr bin Mutim ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne kaha :

Mene Rasulallah

ﷺ

ke Bete, Hazrat Ibrahim ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr ko al-Zowra'a me Dekha he.

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 9 -
- 9 -
٣ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٣ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٣ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٣ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ

٣ .رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ١-بﺎﺑ

Chapter–1 Rasulallah ki hayati zindagi me Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ رﺎﺟﻧ ﯽﻧﺑ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر بﻠطﻣﻟا-دﺑﻋ نﺑ دﺑﻋ ،دﻟاو ﮯﮐ ﷲ لوﺳر

Saboot no.3

Rasulallah ke Walid, Abdullah ibn Abdul-Muttalib ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Bani-Najjar ke Ghar me.

(١٠.رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

Bani-Najjar ke Ghar me. ( ١٠ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 10 -
- 10 -
٣ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٣ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٣ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٣ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ

٣ .رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ١-بﺎﺑ

Chapter–1 Rasulallah ki hayati zindagi me Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ رﺎﺟﻧ ﯽﻧﺑ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر بﻠطﻣﻟا-دﺑﻋ نﺑ دﺑﻋ ،دﻟاو ﮯﮐ ﷲ لوﺳر

Saboot no.3

Rasulallah ke Walid, Abdullah ibn Abdul-Muttalib ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Bani-Najjar ke Ghar me.

ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ

ﷲ لﻮﺳر)

-ﻮﺑا ﮯﮭﻧا ،ﺎﮭﮐ ﮯﻧ ﻢﯾﺮﮐ ﻦﺑ ﷲﺪﯿﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﮯﮭﻧا ،ﺎﮩﮐ ﮯﻧ ناﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﺰﯾﺰﻋ لﺪﺒﻋ ﮯﮭﻧا ،ﯽﮐ ﺖﯾاور ﮯﻧ ﯽﯿﺤﯾٰ : ﮯﮨ ﯽﮐ ﺖﯾاور ﮯﻧ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر یرﺎﺠﻨﻟا ﺪﯾز

ﷺ

ﮯﮐ ہﻠﯿﺒﮐ ﮯﮐ رﺎﺠﻨﻟا ﻦﺑ یﺪﻋ) ہﻐﺑﺎﻧ راد کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺐﻠﻄﻤﻟا-ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﺒﻋ تﺮﻀﺣ (ﺪﻟاو ﮯﮐ

.ﮯﮨ ﮟﯿﻣ (ﮯﻗﻼﻋ ﮟﯿﻣ ہﻐﺑﺎﻧ راد ﺖﺤﺗ ﮯﮑﻧا ،ﮯﮨ ﺎﮩﮐ ﮯﻧ ﷲ ہﻤﺣر ﻢﯾﺮﮐ ﻦﺑ ﷲﺪﯿﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﮯﮭﺠﻣ" : ﺎﮩﮐ ﮯﻧ ﷲ ہﻤﺣر ناﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﺰﯾﺰﻋ لﺪﺒﻋ (ﮯﮨ ﺮﺒﻗ ﮟﯿﻣ ﺮﮭﮔ سا) ﮯﮨ ﺮﮭﮔ اﺮﺳود ﺐﻧﺎﺟ ﯽﺑ ﯽﮨ ﮯﺗﻮﮨ ﻞﺧاد ﮯﮐ رﺎﺠﻨﻟا ﻦﺑ یﺪﻋ) ہﻐﺑﺎﻧ راد ،ﮯﮨ ﺎﮩﮐ ﯽﮭﺑ ﮯﻧ ﷲ ہﻤﺣر نﺎﻤﯿﻠﺳ ﻦﺑ ﺞﯿﻠﻓ ﮯﮭﺠﻣ" : ﺎﮩﮐ ﮯﻧ ﷲ ہﻤﺣر ناﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﺰﯾﺰﻋ لﺪﺒﻋ ".ﮯﮨ ﺮﺒﻗ ﯽﮨ ﮟﯿﻣ (ﮯﻗﻼﻋ ﮯﮐ ہﻠﯿﺒﮐ

(HAWALA NUMBER.10)

{ Tareekhe Madinatul-Munawwara al ibn-Sabbah, Jild-1, Safa-116 }

Hazrat Imam Umr ibn Sabbah ﷲ ہﻤﺣر (Wisal- 262 Hijri) Hadeesh bayan karte he,

Muhammad bin Yahya ne Riwayat ki, unhe Abdul-Aziz bin Imran ne kaha, unhe Muhammad bin Ubaydullah bin Karim ne kaha, unhe Abu-Zayd al-Najjari ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne Riwayat ki he :

(Rasulallah

ke Walid) Hazrat Abdullah bin Abdul-Muttalib ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Mubarak Dar-e Nabigha (Adi bin al-Najjar ke Kabile ke ilake) ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Mubarak Dar-e Nabigha (Adi bin al-Najjar ke Kabile ke ilake) me he.

Abdul-Aziz bin Imran ﷲ ہﻤﺣر ne kaha, “Mujhe Muhammad bin Ubaydullah bin Karim ﷲ ہﻤﺣر ne kaha he, Unke tehet Dare Nabigha me Dakhil hote hi Bae (Left) taraf Dusra Ghar he (us Ghar me Qabr he)

Abdul-Aziz bin Imran ﷲ ہﻤﺣر ne kaha, “Mujhe Hazrat Falij bin Suleyman ﷲ ہﻤﺣر ne bhi kaha he, Dare Nabigha (Adi bin al-Najjar ke Kabile ke ilake) me hi Qabr he.

ﯽﮭﺑ ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻨﺟ ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ

ﷺ

پآ .٢ ،ﯽﮭﺗ ﮟﯿﻣ ﺮﮭﮔ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮭﺑ ﮯﻠﮩﭘ ﮯﺳ تدﻻو ﯽﮐ

ﷺ
ﷺ

ﷲ لﻮﺳر .١ : ﮯﺌﮭﮐر دﺎﯾ

-ﺪﺒﻋ ﻦﺑ ﺪﺒﻋ تﺮﻀﺣ ﮟﯿﻣ ﺮﮭﮔ ﯽﮨو ﮏﺗ لﺎﺳ ١٤٠٠ ﯽﮭﺑ ﺪﻌﺑ ﮯﮐ لﺎﺻو ﮯﮐ .ﯽﮭﺗ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺐﻠﻄﻤﻟا

پآ .٣ ،ﯽﮭﺗ ﮟﯿﻣ ﺮﮭﮔ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ

Yaad Rakhiye : 1. Rasulallah

2. Aap

ﷺ

ki Wiladat (Paydais) se Pehle bhi Qabr Mubarak Ghar me thi,

ki Hayati Jindagi me bhi Qab Mubarak Ghar me thi,ki Wiladat (Paydais) se Pehle bhi Qabr Mubarak Ghar me thi, 3. Aap ﷺ ke Wisal

3. Aap

ﷺ

ke Wisal ke Baad bhi 1400 Saal tak wahi Ghar me Hazrat Abdullah bin Abdul-Muttalib ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Mubarak thi.

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 11 -
- 11 -
٤ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٤ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٤ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٤ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ

٤ .رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ١-بﺎﺑ

Chapter–1 Rasulallah ki hayati zindagi me Dargah / Mazarat.

.ﯽﺋاورﮐ رﯾﻣﻌﺗ ﮯﻧ رﺎﺟﻧ ﯽﻧﺑ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر بﮨو تﻧﺑ ہﻧﻣآ ،هدﻟاو ﯽﮐ ﷲ لوﺳر

Saboot no.4

Rasulallah ki Walida, Amina binte Wahab ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Bani-Najjar ne ta’amir karwai.

(١١.رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

ne ta’amir karwai. ( ١١ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 12 -
- 12 -
٤ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٤ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٤ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ
٤ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷺ ﷲ

٤ .رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﮟﯿﻣ ﯽﮔﺪﻧز ﯽﺗﺎﯿﺣ ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ١-بﺎﺑ

Chapter–1 Rasulallah ki hayati zindagi me Dargah / Mazarat.

.ﯽﺋاورﮐ رﯾﻣﻌﺗ ﮯﻧ رﺎﺟﻧ ﯽﻧﺑ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر بﮨو تﻧﺑ ہﻧﻣآ ،هدﻟاو ﯽﮐ ﷲ لوﺳر

Saboot no.4

Rasulallah ki Walida, Amina binte Wahab ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Bani-Najjar ne ta’amir karwai.

ﷺ

،ﺎﮩﮐ ﮯﻧ قﺎﺤﺳا ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﮯﮭﻧا ،ﯽﮐ ﺖﯾاور ﮯﻧ ﻖﺑﺎﺳ ﻦﺑ ہﻗﺪﺻ : ﮯﮨ ﯽﮐ ﺖﯾاور ﮯﻧ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر صﺎﻋ ﻦﺑ وﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﺮﮑﺑ-ﻮﺑا ﻦﺑ ﺪﺒﻋ ﮯﮭﻧا ﷲ لﻮﺳر ﮟﯿﻣ ءاﻮﺑﻻا (یداو) نﺎﯿﻣرد ﮯﮐ ﮫﻨﯾﺪﻣ روا ہّﮑﻣ ،ﺐﺗ ﯽﮭﺗ لﺎﺳ ٦ ﺮﻤﻋ ﯽﮐ

ﷺ
ﷺ

ﷲ لﻮﺳر ﺐﺟ

پآ ،ﮯﺳ ہﺟو ﯽﮐ ﮯﻧﻮﮨ رود ﮯﺳ ہّﮑﻣ .ﺎﯿﮔ ﻮﮨ لﺎﻘﺘﻧا ﺎﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺐﮨو ﺖﻨﺑ ہﻨﻣآ

هﺪﯿﺳ هﺪﻟاو ﯽﮐ

ﮯﻧ رﺎﺠﻨﻟا ﻦﺑ یﺪﻋ ہﻠﺒﮐ لﺎﮭﯿﻨﻧ ﮯﮐ

.ﮯﮑﺳ ﻮﮨ ترﺎﯾز ﯽﮑﺳا ﮯﮐ ﮯﺳ ﺲﺟ ،ﯽﺋاوﺮﮐ ﺮﯿﻤﻌﺗ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮑﻧا

(HAWALA NUMBER.11)

{ Tareekhe Madinatul-Munawwara al ibn-Sabbah, Jild-1, Safa-117 }

Hazrat Imam Umr ibn Sabbah ﷲ ہﻤﺣر (Wisal- 262 Hijri) Hadeesh bayan karte he, Shadqah bin Sadiq ne Riwayat ki, unhe Muhammad bin Ishaq ne kaha, unhe Abdullah bin Abubakr bin Muhammad bin Umaro bin Aas ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne Riwayat ki he :

ﷺ ﷺ

Jab Rasulallah

Rasulallah

ki Umr 6 Saal thi tab, Makkah Aur Madina ke darmiyan (Wadi) "Al-Abwaa" me

ki Walidah, Saiyeda Amina binte Wahab ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ka intaqal ho gaya. Makkah se

ﷺ

ke Nanihal Kabilae Adi bin al-Najjar ne unki Qabr Mubarak tamir

Dur hone ki wajah se, Aap

karwai, jis se ke uski Ziyarat ho sake.

ﮟﯿﻣ ﻒﯾﺮﺷ ہﺟﺎﻣ ﻦﺑا ﻦﻨﺳ / ﻒﯾﺮﺷ ئﺎﺴﻨﻟا ﻦﻨﺳ / ﻒﯾﺮﺷ دوادﻮﺑا ﻦﻨﺳ / ﻒﯾﺮﺷ ﻢﻠﺴﻣ ﺢﯿﺤﺻ : ﮯﺌﮭﮐر دﺎﯾ

ﺐﮨو ﺖﻨﺑ ہﻨﻣآ هﺪﯿﺳ هﺪﻟاو ﮟﯿﻣ ﺮﻤﻋ ﯽﮐ لﺎﺳ ٦ ﯽﮐ

ﷺ

ﷲ لﻮﺳر : ﮟﯿﻣ "ﺮﺒﻗ ترﺎﯾز" -بﺎﺑ ،ﮟﯿﻣ "ﺰﺋﺎﻨﺠﻟا بﺎﺘﮐ"

ﷺ

پآ ،ﺎﮭﺗ ﺎﯿﮐ نﻮﻓﺪﻣ ﻮﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر

ﷺ

ﷲ لﻮﺳر ﮯﺌﻟ ﮯﮐ

یداو ﯽﮐ ءاﻮﺑﻻا رود (ﻞﻣ ١٦٨) ﺮﭩﯿﻣﻮﻠﮐ ٢ ١ ﮯﺳ ہﻨﯾﺪﻣ ﺮﮑﯿﻟ ﮭﺗﺎﺳ ﻮﮐ ہﺑﺎﺤﺻ ﮯﻨﭘا

.ید ﺖﺠﺟا ﯽﮐ ترﺎﯾز ﯽﮐ ﺮﺒﻗ ﯽﮭﺑ ﻮﮐ ﺖّﻣا روا .ﮯﺌﮔ ﮯﺌﻟ ﮯﮐ ترﺎﯾز ﯽﮐ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ هﺪﻟاو ﯽﻨﭘا ﮟﯿﻣ ترﺎﯾز ﯽﮐ ﯽﺘﭩﻣ فﺮﺷ ﺎﯿﮐ ﻮﺗ ﺎﺗﺎﺟ ﻞﻣ ﮟﯿﻣ ﯽﺘﭩﻣ ﻢﺴﺟ ﺮﮔا ،ﮯﮨ ﺎﺘﮨر ﺰﺟ ﺎﮐ ﻢﺴﺟ ﮟﯿﻣ سا ﮯﮨ ﮯﺘﮩﮐ ﺮﺒﻗ ﮯﺴﺟ .١ : ہﺻﻼﺧ

ﯽﮐ ﺮﺒﻗ .٣ .ﺎﯿﮔﻮﮨ ﺖّﻨﺳ ﺎﻧﺮﮐ ﺮﻔﺳ ﮯﺌﻟ ﮯﮐ ترﺎﯾز ﯽﮐ ﺮﺒﻗ .٢ ؟ﮯﺗﺮﮐ ﻮﯿﮐ ﺮﻔﺳ ﺎﮐ ﺮﭩﯿﻣﻮﻠﮐ ٢ ١

.ﯽﮔﮯﮑﺳ ﻮﮨ ترﺎﯾز ﻮﺗ ﯽﮨ ﺐﺗ ﮯﮕﻧﻮﮨ ﯽﮐﺎﺑ نﺎﺸﻧ ﮯﮐ ﻮﯿﮐ ﯽﺌﮔ ﻮﮨ مزﻻ ﺖظﺎﻔﺣ

Yaad Rakhiye : Sahih Muslim Sharif / Sunan Abu-Dawud Sharif / Sunan al-Nasai Sharif /
Yaad Rakhiye : Sahih Muslim Sharif / Sunan Abu-Dawud Sharif / Sunan al-Nasai Sharif /
Sunan ibn Majah Sharif me, “Janaze ki Kitab” me, “Qabr ki Ziyarat” ke Chapter me :
Rasulallah
ki 6 Saal ki Umr me Walidah Saiyeda Amina binte Wahab ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ko Dafn kiya tha,
Aap
apne Sahab ko sath lekar Madina se 271 Kilomiter (168 Miles) door “Al-Abwaa” ki Wadi

me apni Walidah ki Qabr Mubarak ki Ziyarat ko gae. Aur Logo ko bhi Qabr ki Ziyarat ki ijajat di. Khulasa : 1. Jise Qabr kehte he usme Jism ka Hissa rehta he, Agar Jism Mitti me mil jata to Kya

Shirf Mitti ki ziyarat ke lie Rasulallah

271 Kilomiter ka Safar karte ?me mil jata to Kya Shirf Mitti ki ziyarat ke lie Rasulallah 2. Qabr ki Ziyarat

2. Qabr ki Ziyarat ke lie Safar karna Sunnat ho gaya. 3. Qabr ki Hifazat lazim ho gai, Kyu ke Qabr ke Nishan baki honge tab hi to Ziyarat ho sakegi.

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 13 -
- 13 -
٥ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٥ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٥ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٥ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٥ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ہﻘﯾدﺻ ہﺷﺋﺎﻋ کرﺎﺑﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ﷲ لوﺳر دﻣﺣﻣ ترﺿﺣ

Saboot no.5

Hazrat Muhammad Rasulallah ki Qabr-mubarak Aisha Siddiqa ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

(١٢. رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

ﯽﺿر ke Ghar me. ( ١٢ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 14 -
- 14 -
٥ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٥ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٥ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٥ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٥ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ہﻘﯾدﺻ ہﺷﺋﺎﻋ کرﺎﺑﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ﷲ لوﺳر دﻣﺣﻣ ترﺿﺣ

Saboot no.5

(HAWALA NUMBER.12)

Bab- Majaa fi Qabre Nabi

Hazrat Saiyda Aisha ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر Hadeesh bayan karti he, Rasulallah

Hazrat Saiyda Aisha ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر (ke Ghar jane) ki bari ko Aap

Bas jis Din ALLAH ne Aap

ﷺ

Hazrat Muhammad Rasulallah ki Qabr-mubarak Aisha Siddiqa ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

{ Sahih Bukhari Sharif, Kitab-al-Janaiz, wa Abubakr wa Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر , Hadeesh-1389 }

ﷺ

Apni Bimari ki ibtida me

Dusri Azwaj se batore mazrat farmate the, “Me aaj kaha hun ? Aur Kal kaha hoga ?”

ﷺ

doguman (khayal) karte the.

ﷲ لﻮﺳر : ١ -ہﺻﻼﺧ

ki Rooh ko Qabz farmaya, us Din aap mere Pehlu Aur mere Sine

ﷺ

ko Dafn kiya gaya.

ke Darmiyan (god me) the, Aur mere Hujre (Ghar) me Aap

.ﺎﯾﺎﻨﻓد ﮟﯿﻣ ﺮﮭﮔ ﮯﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ہﺸﺋﺎﻋ هﺪﯿﺳ ﮯﻧ ہﺑﺎﺤﺻ ﻮﮐ

Khulasa- 1 : Rasulallah

ﷺ
ﷺ

ko Sahaba ne Saiyda Aisha ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me Dafnaya.

(١٣. رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ہﻘﯾدﺻ ہﺷﺋﺎﻋ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر قﯾدﺻ رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ

Saboot no.6

٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

Hazrat Abubakr Siddiq ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Aisha Siddiqa ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

ki Qabr Aisha Siddiqa ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me. Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 15 -
- 15 -
٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ہﻘﯾدﺻ ہﺷﺋﺎﻋ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر قﯾدﺻ رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ

Saboot no.6

Hazrat Abubakr Siddiq ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Aisha Siddiqa ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

ki Qabr Aisha Siddiqa ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me. ( HAWALA NUMBER .13) { Al-Khasais

(HAWALA NUMBER.13)

{ Al-Khasais al-Kubra, Jild-2,

Bab-“Habib ko Habib se milado”, Safa no.281 }

Hazrat Saiyada Aisha ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر se Riwayat he, unhone farmaya :

Jab mere Walid majid (Hazrat Abubakr ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ) biumar huwe To unhone Wasiyat ki ke Mujhe

Nabie Karim

ﷺ

ki Qabre Anwar ke Paas le jaya jae. Aur Aap

ﷺ
ﷺ

se ijazat mangi jae Aur kaha

ﷺ

ke Pehlu me Dafn kiya

jae ke “Ye Abubakr ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر he YAA RASULALLAH

! Kya inhe Aap

jae ?” Ab agar tumhe ijazat mil jae to mujhe dafn karna Aur Agar Tumhe ijazat Naa mile to

mujhe Jannat al-Baqi Sharif me le jana. Isi lie Hazrat Abubar Siddiq ke janaze ko Aap

ﷺ

ke

(Mazar sharif ke) Darwaze tak laya gaya Aur ye Araz kiya gaya, “Ye Abubakr ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر hazir he,

inki khwahish thi ke Nabie Karim

ﷺ

ke Pehlu me Dafn kieya jae. Aur hume inski Wasiyat ki he.

Ab agar humare lie ijazat ho to hum andar dakhil ho Aur agar hume ijazat naa ho to hum palat jae.” To hume Nida (Awaz) aai ke, “inhe izzat wa karamat ke sath andar le aao” Humne kalam (Awaz) to Suna lekin kisi ko humne dekha Nahi.

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 16 -
- 16 -
٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ہﻘﯾدﺻ ہﺷﺋﺎﻋ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر قﯾدﺻ رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ

Saboot no.6

Hazrat Abubakr Siddiq ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Aisha Siddiqa ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

(١٤. رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

ﯽﺿر ke Ghar me. ( ١٤ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 17 -
- 17 -
٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٦ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ہﻘﯾدﺻ ہﺷﺋﺎﻋ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر قﯾدﺻ رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ

Saboot no.6

Hazrat Abubakr Siddiq ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Aisha Siddiqa ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

ki Qabr Aisha Siddiqa ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me. ١٦ - ہﻟاﻮﺣ ﻞﮑﻠﺑ ﺚﯾﺪﺣ ہﯾ

١٦-ہﻟاﻮﺣ ﻞﮑﻠﺑ ﺚﯾﺪﺣ ہﯾ ﮯﮐ ﮯﮨ ﺎﯿﻟ ﺎﮩﯾ ﮯﺌﻠﺳا ﮯﺳا ﻮﮐ ﺚﯾﺪﺣ ﺐﯾﺮﻏ ﯽﮐ ١٤-ہﻟاﻮﺣ روا ﺚﯾﺪﺣ ﺮﮑﻨﻣ ہﯾ نا ﯽﮭﺑ ﮯﻧ ﷲ ہﻤﺣر ﯽﭩﯿﺳ ﻦﯾﺪﻟا لﻼﺟ مﺎﻣا تﺮﻀﺣ روا ﮯﮨ ہﺑﺎﺼﻣ ﮯﮐ ﺚﯾﺪﺣ ﯽﮐ ﻒﯾﺮﺷ یرﺎﺨﺑ ﺢﯿﺤﺻ ﮯﮐ

.ﮯﮨ ﺎﯿﻟ ﮟﯿﻣ یﺮﺒﮑﻟاٰ

ﺺﯾﺎﺼﺨﻟا بﺎﺘﮐ ﯽﻨﭘا ﻮﮐ ﺚﯾدﺎﺣا ﻮﻧود

(HAWALA NUMBER.14)

{ Al-Khasais al-Kubra, Jild-2,

Bab-“Habib ko Habib se milado”, Safa no.281 }

Hazrat Imam Ali al-Murtuza ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر se Riwayat he, unhone farmaya :

Jab Hazrat Abubakr Siddiq ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Rehlat ka waqt aaya to unhone mujhe apne Sarhane bitha kar farmaya, “Ay Ali ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر Jab me So jau to mujhe un hatho se Gusl dena jisse tumne Nabie

karim

ﷺ

ko Gusl diya, Aur mujhe Khusbu me basa kar Hujre (Mazar) tak le jana, jisme Huzur

(apni Qabre Anwar me) aram farma he. Aur ijazat chahna. Ab agar tum dekhoKhusbu me basa kar Hujre (Mazar) tak le jana, jisme Huzur Nabie karim ke Darwaza khul

Nabie karim

ke Darwaza khul gaya he to mujhe andar le jana, Warna mujhe Musalmano ke Qabrastan le jana yaha tak ke ALLAH ta’ala apne Bando ke darmiyan fesla farmae.” Hazrat Ali ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne farmaya, “Islie aap ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ko Gusl diya gaya Aur Kafan Pehnaya gaya, Aur Sab se Pehle Mene Darwaze tak Pohochne me jaldi ki, Aur Azr kiya”

“YAA RASULALLAH

ﷺ

! Ye Abubakr ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر hazir he, Aur ijazat chahte he.”

Mene dekha ke Dawaza khul gaya. Aur kisi kehne wale ne kaha, “Habib ko uske Habib ke Paas le aao, Kyu ke Habib uske Habib ka mustaq he.” Ye Munkir Hadeesh & Hawala-14 ki Gharib Hadeesh ko islie diya he ke ye Hadeesh Hawala -16 ki Sahih Bukhari ki Hadeesh ke Mushabe he & Imam Suyuti ﷲ ہﻤﺣر ne bhi ise apni kitab me liya.

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 18 -
- 18 -
. تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر
. تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر
. تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر
. تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

ﻮﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر قدﺪﯿﺳ ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا .ﮯﮨ ﮯﺘﻨﺳ ﮯﺳ کرﺎﺒﻣ
ﻮﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر قدﺪﯿﺳ ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا .ﮯﮨ ﮯﺘﻨﺳ ﮯﺳ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﻨﭘا ﯽﮭﺑ ﺪﻌﺑ ﮯﮐ لﺎﺻو
ﷲ لﻮﺳر : ٢ -ہﺻﻼﺧ
.ﮯﮨ ﺎﯾﺎﻨﻓد ﮟﯿﻣ ﺮﮭﮔ ﮯﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ہﺸﺋﺎﻋ هﺪﯿﺳ ﺎﻣ ﮭﺗﺎﺳ ﮯﮐ
ﷲ لﻮﺳر
Khulasa- 2 : Rasulallah
Wisal ke Baad bhi apni Qabr Mubarak me Sunte he. Hazrat Abubakr
ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ko Rasulallah
ke Sath Maa Saiyda Aisha ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me Dafnaya he.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ہﻘﯾدﺻ ہﺷﺋﺎﻋ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر قورﺎﻓ رﻣﻋ ترﺿﺣ

Saboot no.7

. رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

Hazrat Umar Farooq ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Aisha Siddiqa ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

(١٥. رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

ﯽﺿر ke Ghar me. ( ١٥ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 19 -
- 19 -
. رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
. رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
. رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
. رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

. رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ہﻘﯾدﺻ ہﺷﺋﺎﻋ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر قورﺎﻓ رﻣﻋ ترﺿﺣ

Saboot no.7

Hazrat Umar Farooq ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Aisha Siddiqa ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

ki Qabr Aisha Siddiqa ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me. ( HAWALA NUMBER .15) Bab- Majaa

(HAWALA NUMBER.15)

Bab- Majaa fi Qabre Nabi

{ Sahih Bukhari Sharif, Kitab-al-Janaiz, wa Abubakr wa Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر , Hadeesh-1392 }

Hazrat Hasheen bin Abudul-Rahman ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne Hazrat Umro bin Maymun al-Awadi ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر se Hadeesh bayan ki he ke, Mene dekha ke Hazrat Umar bin Khattam ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne kaha, “Ay Abdullah bin Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ! Tum Ummul Momineen Saiyada Aisha ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Paas jao, fir unse kaho ke, Umar bin Khattab ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر Aaap ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ko Salam kehte he, fir unse Sawal karna

ke, Kya me apne do Sahibo (Rasulallah

ﷺ

Aur Hazrat Abubakr ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر) ke Sath (Maa Aisha ﷲ ﯽﺿر

ہﻨﻋ ke Ghar me) Dafn kar diya jau ?” Maa Saiyda Aisha ne farmaya, “Me is jagah ka apne lie irada rakhti thi (ke unke Sath Dafn hou), Lekin me Aaj Hazrat Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ko zarur apne upar tarjih (Danf hone ka Haq) Dungi.” Fir Jab Hazrat Abdullah bin Umr ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر (Hazrat Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ke paa wapas) Aae. To Hazrat Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne Puchha, “Tumhare Paas kya Jawab he ?” Hazrat Abdullah bin Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne kaha, “Ay Ameerul Moaminin (Hazrat Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ) ! Ummul Mominin Saiyada Aisha ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne Aap ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ke lie (unke Ghar me Dafn hone ki) ijazar de di he.” Hazrat Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne kaha, “Is jagah se zyada mere nazdik aur koi jagah Nahi thi, Bas Jab

meri Rooh Kabz kar li jae, to mujhe waha (Rasulallah

(Rasulallah

ﷺ
ﷺ

ke Mazar ke Darwaze par) le jana. Fir

ko) Salam Azr karna. Fir kehna, Umar bin Khattab ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ijazat talab karta he.

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 20 -
- 20 -
. رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
. رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
. رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
. رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

. رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

.ںﯾﻣ رﮭﮔ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ہﻘﯾدﺻ ہﺷﺋﺎﻋ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر قورﺎﻓ رﻣﻋ ترﺿﺣ

Saboot no.7

Hazrat Umar Farooq ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Aisha Siddiqa ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me.

Fir Agar wo (Rasulallah

) ijazat de de to mujhe waha Dafn karna warna mujhe Musalmano ke Qabrastan me Dafn kar dena.”ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me. Fir Agar wo (Rasulallah ﷺ ﷲ لﻮﺳر : ٣ -

ﷺ

ﷲ لﻮﺳر : ٣ -ہﺻﻼﺧ

ﷺ

ﷲ لﻮﺳر

ﻮﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر قورﺎﻓ ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا .ﮯﮨ ﮯﺘﻨﺳ ﮟﯿﻣ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﻨﭘا ﯽﮭﺑ ﺪﻌﺑ ﮯﮐ لﺎﺻو

.ﮯﮨ ﺎﯾﺎﻨﻓد ﮟﯿﻣ ﺮﮭﮔ ﮯﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ہﺸﺋﺎﻋ هﺪﯿﺳ ﺎﻣ ﮭﺗﺎﺳ ﮯﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ و

ﷺ

Khulasa- 3 : Rasulallah

ہﻨﻋ ﷲ ko Rasulallah

ﷺ

Wisal ke Baad bhi apni Qabr Mubarak me Sunte he. Hazrat Umar ﯽﺿر

& Abubakr ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Sath Saiyda Aisha ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Ghar me Dafnaya he.

٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تﻻﺎﺣ ﮯﮐ کرﺎﺑﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر رﻣﻋو رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ روا ﷲ لوﺳر ںﯾﻣ رﮭﮔ

Saboot no.8

Ghar me Rasulallah Aur Hazrat Abubakr & Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr-Mubarak ke Halaat.

(١٦. رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

Qabr-Mubarak ke Halaat. ( ١٦ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 21 -
- 21 -
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

.تﻻﺎﺣ ﮯﮐ کرﺎﺑﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر رﻣﻋو رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ روا ﷲ لوﺳر ںﯾﻣ رﮭﮔ

Saboot no.8

(HAWALA NUMBER.16)

Bab- Majaa fi Qabre Nabi

Ghar me Rasulallah Aur Hazrat Abubakr & Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr-Mubarak ke Halaat.

{ Sahih Bukhari Sharif, Kitab-al-Janaiz, wa Abubakr wa Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر , Hadeesh-1389 }

Hazrat Abubakr bin Ayash ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne Hazrat Sufyan Tamar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر se Hadeesh bayan ki he,

Hazrat Sufyan Tamar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne Rasulallah

ki Qabr Mubarak ko dekha, ke (RasulallahHazrat Sufyan Tamar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne Rasulallah ﷺ Qabr Mubarak) Kohan ki tarah (Unt ki

ﷺ

Qabr Mubarak) Kohan ki tarah (Unt ki Pith ki tarah Unchi) thi.

ﷺ

.ﯽﺋﺎﻨﺑ ﯽﭽﻧوا ﺎﻤﻧ ﻦﮨﻮﮐ ﮯﮐ ﺖﻧا ﮯﻧ ہﺑﺎﺤﺻ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ

ﷲ لﻮﺳر : ٤ -ہﺻﻼﺧ

Khulasa- 4 : Rasulallah

ﷺ

ki Qabr Mubarak Unt ki Pith ki tarah Unchi Sahaba ne banai.

(١ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

ki

Sahaba ne banai. ( ١ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) ki Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 22 -
- 22 -
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

.تﻻﺎﺣ ﮯﮐ کرﺎﺑﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر رﻣﻋو رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ روا ﷲ لوﺳر ںﯾﻣ رﮭﮔ

Saboot no.8

Ghar me Rasulallah Aur Hazrat Abubakr & Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr-Mubarak ke Halaat.

(HAWALA NUMBER.17) { Al-Ashar al-Shaybani, Safa-80 } {Al-Mawsuaat al-Fiqhaiya, Jild-11, Safa-343 }

Hazrat Imam Ibrahim bin Yazid bin Qays al-Nakhaiy ﷲ ہﻤﺣر (Wisal-96 Hijri) ne farmaya,

Mujhe Usne Hadeesh bayan ki jisne Rasulallah

ﷺ

Aur Hazrat Abubakr ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر Aur Hazrat Umar

ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr-Mubarak ko dekha tha, Ke unki Qabren Kohan (Unt ki Pith) ki tarah thi. Aur un Qabron par Safed Mitti (White Cement) se Lipai (Plaster) ki gai thi.

ﯽﮭﺗ ﺎﻤﻧ ﻦﮨﻮﮐ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ ﻮﻨﯿﺗ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا

ﷺ

ﷲ لﻮﺳر : ٥ -ہﺻﻼﺧ

.ﯽﮭﺗ ﯽﮨ ﯽﮐ (ﺮﭩﺳﻼﭘ ﮯﺳ ﭧﻨﻤﯿﺳ ﺪﯿﻔﺳ) ﯽﺋﺎﭙﻟ ﮯﺳ ﯽﭩﻣ ﺪﯿﻔﺳ ﺮﭘ ںوﺮﺒﻗ روا

ﷺ

Khulasa- 5 : Rasulallah

Aur Hazrat Abubakr & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر Tino ki Qabr Mubarak

Unt ki Pith ki tarah thi, Aur Qabron par Safed Mitti Lipai (White Cement se Plaster) ki gai thi.

(١٨. رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

se Plaster) ki gai thi. ( ١٨ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ
se Plaster) ki gai thi. ( ١٨ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 23 -
- 23 -
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

.تﻻﺎﺣ ﮯﮐ کرﺎﺑﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر رﻣﻋو رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ روا ﷲ لوﺳر ںﯾﻣ رﮭﮔ

Saboot no.8

Ghar me Rasulallah Aur Hazrat Abubakr & Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr-Mubarak ke Halaat.

Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr-Mubarak ke Halaat. . ﮯﮨ ہﺑﺎﺼﻣ ﮯﮐ ﺚﯾﺪﺣ سا

.ﮯﮨ ہﺑﺎﺼﻣ ﮯﮐ ﺚﯾﺪﺣ سا ﺚﯾدﺎﺣا ﯽﮐ ١٩-ﺮﺒﻤﻧ ہﻟاﻮﺣ ﻮﺗ ﮯﮩﮐ ﻒﯿﻌﺿ ﻮﮐ ﺚﯾﺪﺣ سا ﯽﺋﻮﮐ ﺮﮔا

(HAWALA NUMBER.18) { Sunan Abu-Dawud Sharif, Bab Fi Taswiyatil Qabri, Hadeesh no-2803 }

Hazrat Qasim bin Muhammad bin Abubakr Siddiq ﷲ ہﻤﺣر ne Bayan kiya he ke, Me Ummul Mominin Hazrat Saiyada Aisha Siddiqa ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ke Paas hazir huwa Aur Araz ki,

“Ay MAA ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ! Huzur Nabie Karim

ﷺ

Aur Aap

ﷺ

ke Sahabeen Yani Hazrat Abubakr Siddiq

ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر Aur Hazrat Umar Farooq ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabren mere lie Kholiye Aur Dikhaiye. Islie Unhone mere lie Tino Qabren khol ke dikhai. [1] Unme Naa koi Bohot Zyada Buland (Unchi) thi Aur Naa Bilkul Zameen ke sath Chipki hui thi. Un Qabron par waha (Madina) ki Zameen ke Surkh (Laal) Sangreze (Kankariya) Bichi hui thi. Abu-Ali ne Bayan kiya : Kaha jata he ke Beshaq

Rasulallah

ﷺ

ka Zasde athar (Qabr Mubarak) Aage he. Aur Hazrat Abubakr Siddiq ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ka

Jasde khaki Aap

ﷺ

ke Sar ke Karib he. Aur Hazrat Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر Aap

ﷺ
ﷺ

ke Pao ke Nazdik he.

Hazrat Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ka Sar Mubarak Rasulallah

ke Pau (Peyr) Mubarak ke Qarib he.

[1] Molvi Ishaq Dahelvi ke Sahgird Nawab Qutbuddin Khan Sahab “Mazahire Haq” me Likhte he ke, ye Qabren Hazrat Saiyda Aisha ke Hujre (Ghar) me thi. Aur Jab tak (Mazar Sharif ka) Darwaza khula huwa hota, un Qabron par (Shirf ek) Pardah (Gilaf) Padha rehta tha. Agar koi is Hadeesh ko Zaeef kahe to, Hawala No.19 ki Ahadeesh iske Mushabe he.

خﺮﺳ ﺮﭘ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ ﻮﻨﯿﺗ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا

ﷺ

ﷲ لﻮﺳر : ٦ -ہﺻﻼﺧ

.ﺎﮭﺗ اﻮﮨ ﻻاڈ (فﻼﻏ) هدﺮﭘ ﺮﭘ ںوﺮﺒﻗ روا ﯽﮭﺗ ﯽﮭﭽﺑ (ںﺎﯾﺮﮑﻨﮐ) ﺮﮭﺘﭘ ﮯﭨﻮﮭﭼ (لﻻ)

ﷺ

Khulasa- 6 : Rasulallah

Aur Hazrat Abubakr & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر Tino ki Qabr Mubarak

par Laal (Red) Chhote Patthar (Kankariya) Bichi thi & Qabron par Parda (Gilaf) Dala huwa tha.

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 24 -
- 24 -
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

.تﻻﺎﺣ ﮯﮐ کرﺎﺑﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر رﻣﻋو رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ روا ﷲ لوﺳر ںﯾﻣ رﮭﮔ

Saboot no.8

Ghar me Rasulallah Aur Hazrat Abubakr & Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr-Mubarak ke Halaat.

(١٩. رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

Qabr-Mubarak ke Halaat. ( ١٩ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 25 -
- 25 -
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

.تﻻﺎﺣ ﮯﮐ کرﺎﺑﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر رﻣﻋو رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ روا ﷲ لوﺳر ںﯾﻣ رﮭﮔ

Saboot no.8

تﺮﻀﺣ روا ﮯﮨ ﺪﻌﺑ ﮯﮐ

.ﮯﮨ ﯽﮨ ﮯﭽﺑ (ںﺎﯾﺮﮑﻨﮐ) ﮟﯾﺰﯾﺮﮕﻨﺳ خﺮﺳ (ﯽﮐ ﻮﻧاﺪﮩﻣ ﮯﮐ ہﻨﯾﺪﻣ) ﺮﭘ ںوﺮﺒﻗ نا روا

Ghar me Rasulallah Aur Hazrat Abubakr & Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr-Mubarak ke Halaat.

: ﮯﮨ ﯽﮐ ﺖﯾاور ﮯﻧ ﷲ ہﻤﺣر ﻞﯿﻘﻋ ﻦﺑ ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﷲ ﺪﺒﻋ تﺮﻀﺣ پآ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ﻖﯾﺪﺻ ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﮯﮨ ﮯﮔا کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ

ﷺ

پآ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر قورﺎﻓ ﺮﻤﻋ

ﷺ

.ﮯﮨ ﮯﭽﯿﻧ ﮯﮐ وﺮﯿﭘ ﮯﮐ

ﷺ

ﷲ لﻮﺳر

(HAWALA NUMBER.19) { Akhbar al- Madinatul-Munawwara al ibn Hasan ibn-Zawalah, Safa-98 }

Hazrat Abdullah bin Muhammad bin Aqeel ﷲ ہﻤﺣر ne Riwayat ki he :

Rasulallah Aap ﷺ
Rasulallah
Aap
ﷺ

ki Qabr Mubarak Aage he, Aur Hazrat Abubakr Siddiq ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Mubarak

ﷺ

ke Pao ke Niche he. Aur Un

ke Baad he. Aur Hazrat Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Aap

Qabron par waha (Madina ke Meydano ki) Surkh (Laal) Sangreze (Kankariya) Bichi hui he.

ﷺ ﷺ

ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا .ﯽﮭﺗ ﮯﭽﯿﻧ ﮭﭽﮐ ،ﯽﮭﺗ ﮟﯿﮩﻧ ﺮﺑاﺮﺑ ﮯﮐ

.ﯽﮭﺗ ﮯﭽﯿﻧ ﮯﮐ کرﺎﺒﻣ مﺪﻗ ﮯﮐ

ﷲ لﻮﺳر ﺮﺒﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا : -ہﺻﻼﺧ

ﷲ لﻮﺳر کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر

ﷺ

ke barabar Nahi thi, kuchh niche

ke Qadm Mubarak ke niche thi.

Khulasa- 7 : Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Rasulallah

thi. Aur Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr Rasulallah

ﷺ

(٢٠. رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

ki Qabr Rasulallah ﷺ ( ٢٠ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 26 -
- 26 -
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٨ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

.تﻻﺎﺣ ﮯﮐ کرﺎﺑﻣ رﺑﻗ ﯽﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر رﻣﻋو رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ روا ﷲ لوﺳر ںﯾﻣ رﮭﮔ

Saboot no.8

Ghar me Rasulallah Aur Hazrat Abubakr & Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr-Mubarak ke Halaat.

Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Qabr-Mubarak ke Halaat. ،ﺎﮭﺗ اﻮﮨ ﺎﮭﮐر هﺮﮩﭼ ﮯﻧ

،ﺎﮭﺗ اﻮﮨ ﺎﮭﮐر هﺮﮩﭼ ﮯﻧ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر یرﺎﺼﻧا بﻮﯾاﻮﺑا تﺮﻀﺣ ﺮﭙﺳا ﮯﮐ ﯽﮭﺗ ﯽﭽﻧوا ﯽﻨﺗا کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ

.ﺎﯾﺎﻣﺮﻓ ںﻮﮨ ﺎﯾآ سﺎﭘ ﮯﮐ

ﷲ لﻮﺳر .١

ﯽﺒﻧ ﺎﯾآ ﮟﯿﮩﻧ سﺎﭘ ﮯﮐ ﺮﮭﺘﭘ ﯽﺴﮐ ﮟﯿﻣ ،ﮯﺌﻠﺳا ﺎﮭﺗ ﺎﮭﮐر ﺮﭘ ﺮﮭﺘﭘ ﮯﮐ کرﺎﺒﻣ ﮯﮐ ﺮﮭﺘﭘ ﯽﺴﮐ ﮟﯿﻣ ،ﮯﺌﻠﺳا ﺎﮭﺗ ﺎﮭﮐر ﺮﭘ ﺮﮭﺘﭘ ﮯﮐ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ هﺮﮩﭼ .٢

ﷺ

(HAWALA NUMBER. 20)

{ Musnad Ahmad bin Hanbal, Jild-10,

Bab-Musnad al-Ansar,Safa-868, Hadeesh-23983 }

Hazrat Dawud Abu-Salih ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne bayan kiya ke, EK din Marwan bin Hakam (Yajid ke Baad ka

Umayyah Khalifa) Rasulallah

ko Rasulallah

ﷺ
ﷺ

ki Qabr Mubarak ke karib se ja raha tha. Marwan ne ek Admi

ki Qabr Mubarak par chehra rakhe dekha, to Marwan us Admi se kehne laga,

“Tumhe malum he tum kya kar rahe ho?” Wo Admi ne apna chehra Marwan ki taraf fera to usne dekha ke wo Hazrat Abu-Ayyub Ansari ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر the.

Hazrat Abu-Ayyub Ansari ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne Marwan se farmaya, “Me Nabi

Patthar ke Paas Nahi aaya, Mene Nabi

ﷺ
ﷺ

ke Paas aya hun, kisi

ko ye farmate huwe Suna he ke, Deen (Islam) par us

Waqt Aansu Naa bahana Jab uske Ahal (Layak) uske Jimmedar (Ameer/Hakim) ho. Lekin us waqt jarur Aansu bahana jab uske Na-ahal (Nalayak) uske JImmedar ho.”

1. Rasulallah

ﷺ

ki Qabr-mubarak itni Unchi thi ke uspar Hazrat Abu-Ayyub Ansari ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne

Chehra rakha huwa tha, 2. Chehra Qabr Mubarak ke Patthar par rakha tha islie, “Me kisi Patthar ke Paas Nahi aaya,

Nabi

Nabi ﷺ

ke Paas aya hun” farmaya.

.ﺎﮭﺗ ﺎﮭﮐر هﺮﮩﭼ ﺮﭘ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﮯﻧ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر بﻮﯾا-ﻮﺑا تﺮﻀﺣ .ﮯﮭﺗ ﺮﮭﺘﭘ ﺮﭘ کرﺎﺒﻣ ﺮﺒﻗ ﯽﮐ

.ﺎﯾﺎﮭﮐ ﮟﯿﮩﻧ ﮯﻧ ﯽﭩﻣ ﻮﮐ کرﺎﺒﻣ ﻢﺴﺟ ﮯﮐ

ﷲ لﻮﺳر : ٨ -ہﺻﻼﺧ

ﯽﺒﻧ ،ﮟﯿﮩﻧ ﮯﻨﻠﻣ ﻮﮐ ﺮﺒﻗ هﺪﻘﻋ ﺎﮐ ﯽﺑﺎﺤﺻ

ﷺ
ﷺ

ﯽﺒﻧ ﯽﻨﻌﯾ ،ﮯﺌﮔ ﮯﻨﻠﻣ سﺎﭘ ﮯﮐ

ﷺ

Khulasa- 8 : Rasulallah

Rasulallah ﷺ gaye, Nabi
Rasulallah
gaye, Nabi
ﷺ

ki Qabr Mubarak par Patthar the. Hazrat Abu-Ayyub ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ne

ki Qabr Mubarak par Chehra rakha tha. Sahabi ka Aqidah Qabr ko milne Nahi

ﷺ

ke Paas milne gaye, Yani Rasulallah

ﷺ

ke Jism ko Mitti ne Nahi khaya.

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 27 -
- 27 -
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

؟ ﺎﻧﺑ ﮯﺳﯾﮐ رازﻣ / هﺎﮔرد ﺎﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر رﻣﻋو رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ روا ﷲ لوﺳر

Saboot no.9

Rasulallah Aur Hazrat Abubakr & Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ka Dargah / Mazar Keyse Bana?

(٢١. رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

/ Mazar Keyse Bana ? ( ٢١ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) ( HAWALA NUMBER . 21)
/ Mazar Keyse Bana ? ( ٢١ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) ( HAWALA NUMBER . 21)
/ Mazar Keyse Bana ? ( ٢١ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) ( HAWALA NUMBER . 21)

(HAWALA NUMBER. 21) { Khulasat al-Wafa bi Akhbar-e Dar ul Mustafa

ﷺ

, Safa-143 }

Hazrat Hazrat Imam al-Samhudi ﷲ ہﻤﺣر (Wisal- 911 Hijri) likhte he, Hazrat Imam ibn Saad ﷲ ہﻤﺣر ne Riwayat ki, Hazrat Umro bin Dinar & Hazrat Ubaydullah bin Abu-Zayd ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر Riwayat karte he,

Rasulallah

ﷺ

ke Ahade Mubarak (Hayati Zindagi) me Aap

ﷺ

Ghar) par Diwar Nahi thi. Sab se Pehle us (Rasulallah

ﷺ

ke Hujre (Maa Aisha ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ke

ke Dafn hone ke Baad us Ghar) ki

Diwar Hazrat Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne Banwai. Hazrat Ubaydullah bin Abu-Zayd ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر kehte he ke, Ye Diwar Chhoti thi fir iske baad Hazrat Abdullah bin Zubayr ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne (Badi Diwar) Banwai.

روا ﯽﺋاوﺮﮐ ﺮﯿﻤﻌﺗ راﻮﯾد ﮯﻧ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ ،ﯽﮭﺗ ﮟﯿﮩﻧ راﻮﯾد ﯽﮑﭘ ﯽﮐ راﺰﻣ ﮯﮐ

ﷺ

ﷲ لﻮﺳر : ٩ -ہﺻﻼﺧ

.ﯽﮭﺗ ﯽﺋاﻮﻨﺑ یﺪﺑ روا ﮯﺳا ﮯﻧ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﯿﺑز ﻦﺑ ﷲ-ﺪﺒﻋ تﺮﻀﺣ

ﷺ

Khulasa- 9 : Rasulallah

ke Mazar ki Pakki Diwar Nahi thi, Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ne Diwar

ta’amir karwai & uske Baad Hazrat Abdullah ibn Zubayr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ne use aur Badi banwai thi.

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 28 -
- 28 -
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

؟ ﺎﻧﺑ ﮯﺳﯾﮐ رازﻣ / هﺎﮔرد ﺎﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر رﻣﻋو رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ روا ﷲ لوﺳر

Saboot no.9

Rasulallah Aur Hazrat Abubakr & Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ka Dargah / Mazar Keyse Bana?

(٢٢. رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

/ Mazar Keyse Bana ? ( ٢٢ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 29 -
- 29 -
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

؟ ﺎﻧﺑ ﮯﺳﯾﮐ رازﻣ / هﺎﮔرد ﺎﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر رﻣﻋو رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ روا ﷲ لوﺳر

Saboot no.9

Rasulallah Aur Hazrat Abubakr & Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ka Dargah / Mazar Keyse Bana?

{ Sunan Darimi Sharif, Jild-1, Bab-15 Nabi

ke Wisal keKeyse Bana ? { Sunan Darimi Sharif, Jild-1, Bab-15 Nabi ko jo Buzurgi ata ki, Hadeesh-93

ko jo Buzurgi ata ki, Hadeesh-93 }

(HAWALA NUMBER.22)

Baad ALLAH ta’ane Aap

Hazrat Abu-Jawzae Awas bin Abdullah ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر Bayan karte he,

Ahle Madina Sadeed Qehet (Bina Barish ke haal) me mubtala ho gae. Unhone Ummul Mominin Saiyada Aisha ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر se Shikayat ki. Saiyada Aisha ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne farmaya,

“Tum Nabie Karim

ki Qabr Mubarak ke Paas Jao. Aur Asman ki taraf (Chhat me) ek Chhota

ﷺ

sa Surakh bana do ke Aap

ﷺ

ki Qabr Mubarak Aur Aasman ke Darmiyan CHHAT (ROOF) hail

(Aade Rukawat) Naa ho.” Rawi Bayan karte he, Logo (Sahaba) ne eysa kiya Aur itni Shadeed Barish hui ke Ghas Ugg gai, Aur Unt itne mote tajee ho gaye ke, (Unt ke zyada khane se) Charbi ki wajah se woh Fool gaye. Is Saal ko “Aam al-Fataq” (Barish ka Saal) qarar diya gaya.

خارﻮﺳ ﮏﯾا ﮟﯿﻣ ﭧﮭﭼ ﮯﺳ ﻢﮑﺣ ﮯﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ہﺸﺋﺎﻋ هﺪﯿﺳ ،ﯽﮭﺗ ﭧﮭﭼ ﯽﮐ راﺰﻣ ﮯﮐ .ﯽﮭﺗ ﯽﺌﮔ ﯽﻨﺑ (ﯽﮐﮍﮭﮐ)

ﷺ

ﷲ لﻮﺳر : ١٠ -ہﺻﻼﺧ

Khulasa- 10 : Rasulallah

ﷺ

ke Mazar ki Chhat (Roof) thi, Saiyada Aisha ke hukm se Chhat me ek Surakh (Khidki) banai gai thi.

(٢٣. رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ)

(Khidki) banai gai thi. ( ٢٣ . رﺑﻣﻧ ہﻟاوﺣ ) Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 30 -
- 30 -
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

؟ ﺎﻧﺑ ﮯﺳﯾﮐ رازﻣ / هﺎﮔرد ﺎﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر رﻣﻋو رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ روا ﷲ لوﺳر

Saboot no.9

Rasulallah Aur Hazrat Abubakr & Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ka Dargah / Mazar Keyse Bana?

Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ka Dargah / Mazar Keyse Bana ? Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ
Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ka Dargah / Mazar Keyse Bana ? Website- factofislamsms.wordpress.com : ڈﻮﻠﻧوڈ

Website- factofislamsms.wordpress.com:ڈﻮﻠﻧوڈ بﺎﺘﮐ یﺮﻓ

ﺮﺒﻤﻧ ﺎﻔﺻ

:-

- 31 -
- 31 -
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا
٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ . تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا

٩ . رﺑﻣﻧ توﺑﺳ

.تاراﺰﻣ/هﺎﮔرد ﯽﮐ ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﻤﻋ تﺮﻀﺣ روا ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ﺮﮑﺑﻮﺑا تﺮﻀﺣ روا ﯽﮐ ﷲ لﻮﺳر ٢-بﺎﺑ

Chapter–2 Rasulallah ki, Hazrat Abubakr ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر & Hazrat Umar ہﻧﻋ ﷲ ﯽﺿر ki Dargah / Mazarat.

؟ ﺎﻧﺑ ﮯﺳﯾﮐ رازﻣ / هﺎﮔرد ﺎﮐ ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر رﻣﻋو رﮑﺑوﺑا ترﺿﺣ روا ﷲ لوﺳر

Saboot no.9

Rasulallah Aur Hazrat Abubakr & Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ka Dargah / Mazar Keyse Bana?

{ Sahih Bukhari Sharif, Kitab-al-Janaiz, wa Abubakr wa Umar ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر , Hadeesh-1391 }

(HAWALA NUMBER.23)

Bab- Majaa fi Qabre Nabi

Hazrat Hisham bin Urwaah bin Zubeyr ﷲ ہﻤﺣر ne apne Walid se Hadeesh bayan ki he,

ﷺ
ﷺ

ke Hujre (Mazar) ki Diwar

gir gai. Hazrat Umar bin Abdul-Aziz bin Marwan ﷲ ہﻤﺣر ne ye Hukm diya ke Diwar Bana di jae. Aur

Jab Walid bin Abdul-Malik bin Marwan ke Zamane me, unpar Nabi

wo (Maraz e Rasulallah

ki) Diwar ko banane lage, To Unke Samne (Zameen se) ek Qadam

ﷺ

ka

ka Qadam Mubarak Nahi he, Ye Shirf Hazrat Umar

ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ka Qadam Mubarak he.”

Mubarak Zahir huwa. Fir wo Khowfzadah ho gae Aur unhone ye Ghuman ki ke ye Nabi Qadam Mubarak he. Aur us (Qadam ki Pehchan) ko janne wala koi Nahi mila. Yaha tak ke unse Hazrat Urwaah bin Zubeyr ہﻨﻋ ﷲ ﯽﺿر ne kaha,

“Nahi ! ALLAH ta’ala ki Qasam ! Ye Nabi

ﷺ

Is Hadeesh ki Sharh me (Nuzhatul Qari Sharh Sahih al-Bukhari, Jild-2, Safa- 880) me likha he, Walid mashhur Umayyah Khalifa Abdul-Malik bin Marwan ka Sab se Bada Beta tha. Abdul-Malik