You are on page 1of 240

1.

0

PENGENALAN 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Definisi RSN Keperluan RSN Proses Penyediaan RSN 3 Peringkat RFN Terjemahan RFN dalam konteks RSN 1-2 1-3 1-5 1-8 1-10

2.0

PROFIL NEGERI 2.1 2.2 Latar Belakang Negeri Kepentingan Negeri dalam Konteks Hubungan Wilayah 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 ASEAN Koridor NCER Sempadan Negeri dan Daerah 2-1 2-2 2-2 2-6 2-9 2-13 2-13 2-24 2-29

Cabaran Negeri dalam konteks Hubungan Wilayah 2.3.1 2.3.2 Wilayah Utara Negara

2.4

Pencapaian Semasa

3.0

ISU dan POLISI PEMBANGUNAN 3.1 RMK9 3.1.1 3.2 RFN 3-1 3-4 3-9 3-10

Dasar-dasar yang berkaitan 3.2.1 3.2.2 Pelan Strategik Pembangunan Pulau Pinang Ke-2 Strategi Utama Pelan Strategik Pembangunan

Pulau Pinang Ke-2 3.3 3.4 Isu-isu Pembangunan Asas Pembentukan Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang 2008-2025 3.4.1 3.4.2 Penyediaan Rancangan Struktur dari ‘Top Down. Penyediaan Rancangan Struktur dari ‘Bottom Up’

3-13 3-14

3-17 3-18 3-18

i

3.4.3

Aspek Sokongan Dalam Penyediaan Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang 3-18

4.0

VISI, MATLAMAT dan WAWASAN PEMBANGUNAN 4.1 4.2 4.3 4.4 Visi Wawasan Pembangunan Objektif Konsep Pembangunan Negeri 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 Konsep Pembangunan Koridor Konsep Pembangunan Integrasi Konsep Pilihan Kriteria Pemilihan Konsep Pilihan 4-1 4-1 4-2 4-3 4-3 4-13 4-19 4-23

4.5

Strategi Pembangunan Negeri 4.5.1 Strategi Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Di Peringkat Global 4.5.2 Strategi Memperkukuhkan Hubungan Inter dan Intra Wilayah Di Peringkat Wilayah dan Antarabangsa 4.5.3 Strategi Pengukuhan Fungsi Hierarki Petempatan Utama Sebagai Pemangkin Keseimbangan Pembangunan Antara Daerah 4.5.4 Strategi Pulau Pinang Sebagai Pusat Pelancongan Yang Produktif Dan Inovatif

4-24

4-24

4-25

4-25

4-29

5.0

DASAR dan CADANGAN 5.1 5.2 Dasar Umum Dasar dan Cadangan Pembangunan Ekonomi 5.2.1 5.2.2 5.3 Sektor Rangka Kerja Wilayah Sektor Ekonomi 5-1 5-3 5-3 5-7 5-11

Dasar dan Cadangan Pembangunan Social

ii

5.3.1 5.3.2

Sektor Penduduk dan Sumber Manusia Sektor Petempatan Bandar dan Desa serta Koridor Pembangunan

5-11

5-15 5-23 5-23 5-31 5-39 5-44 5-49 5-54 5-58 5-63 5-71 5-84 5-90 5-93 5-93 5-94 5-96

5.4

Dasar dan Cadangan Pembangunan Fizikal 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.4.6 5.4.7 5.4.8 5.4.9 Sektor Guna Tanah dan Fizikal Sektor Pertanian dan Perhutanan Sektor Perindustrian Sekor Perdagangan dan Perkhidmatan Sektor Perumahan Sektor Pelancongan Sektor Kemudahan Masyarakat, Rekreasi dan Sukan Sektor Pengangkutan Sektor Infastruktur dan Utiliti

5.4.10 Sektor Alam Sekitar dan Pengurusan Sumber Jaya Asli 5.4.11 Sektor Pemeliharaan dan Warisan 5.5 Dasar Khusus Pembangunan Pulau Pinang 5.5.1 5.5.2 5.5.3 Dasar Khusus Alam Sekitar Dasar Khusus Pelancongan Dasar Khusus Warisan

6.0

PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN 6.1 6.2 6.3 Pengenalan Struktur Pentadbiran Perancangan Pembangunan Pulau Pinang 6.3.1 6.3.2 6.3.3 6.4 Institusi dalam Perancangan Fizikal Institusi dalam Perancangan Ekonomi Hubungan Dua Hala Perancangan Fizikal dan Ekonomi 6-1 6-1 6-3 6-3 6-3 6-3 6-4 6-4

Pelaksanaan RSN 6.4.1 6.4.2 Carta Organisasi Pelaksanaan dan Pemantauan Penubuhan Jawatankuasa Pelaksanaan dan Pemantauan

iii

RSNPP 6.4.3 6.4.4 6.4.5

6-5

Penyelarasan Agensi-agensi dan Jabatan-jabatan Kerajaan 6-5 Penglibatan Swasta dalam Proses Pembangunan Penyertaan Awam dalam Pelaksanaan dan Pemantauan SNPP 6-6 6-6

6.4.6

Melengkapkan Anggota Kerja dengan Pengetahuan dan Kemahiran 6-7 6-8 6-9 6-10 6-10 6-11 6-17 6-17

6.4.7 6.4.8 6.4.9

Penyediaan RT dan RKK Lembaga Rayuan Penggunaan RSN dalam Proses Pembangunan

6.4.10 Komitmen Semua Pihak dalam Pelaksanaan RSNPP 6.4.11 Cadangan Pelaksanaan Projek-projek Pembangunan 6.5 Pemantauan RSNPP 6.5.1 6.5.2 Tujuan Pemantauan Aplikasi Sistem LaPiS dalam Aktiviti Pelaksanaan dan Pemantauan 6.5.3 6.6 Implikasi Kewangan

6-17 6-20 6-21

Rumusan

LAMPIRAN

iv

SENARAI RAJAH Rajah 1.1 : Proses Penyediaan Draf Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang Rajah 1.2 Rajah 2.1 Rajah 2.2 Rajah 2.3 Rajah 3.1 : Rangka Perancangan Pembangunan Negara : Pulau Pinang Di Dalam Wilayah IMT-GT : Pelan Kedudukan Pulau Pinang Di Dalam NCER : Pelan Pulau Pinang Dan Negeri Bersempadan : Pembentukan Rancangan Struktur Pulau Pinang 1-7 1-8 2-8 2-11 2-12 3-19

Rajah 4.1 Rajah 4.2 Rajah 4.3 Rajah 5.1 Rajah 5.2 Rajah 5.3 Rajah 5.4 Rajah 5.5 Rajah 5.6 Rajah 5.7 Rajah 5.8 Rajah 5.9

: Pelan Konsep Pembangunan Koridor : Pelan Konsep Pembangunan Berintegrasi : Pelan Konsep Pembangunan KoridorBerintegrasi : Pelan Subjek Hierarki Petempatan : Pelan Kawasan Tumpuan Pembangunan : Pelan Subjek Kawasan Pertanian : Pelan Subjek Kawasan Perhutanan : Pelan Subjek Pembangunan Perindustrian : Pelan Subjek Perdagangan Dan Perkhidmatan : Pelan Subjek Pembangunan Perumahan : Pelan Subjek Pelancongan : Pelan Subjek Keseluruhan Cadangan Kemudahan Masyarakat, Rekreasi Dan Sukan

4-12 4-15 4-22 5-22 5-30 5-38 5-43 5-48 5-53 5-57 5-32

5-62

Rajah 5.10

: Pelan Subjek Sistem Perhubungan Dan Pengangkutan Negeri Pulau Pinang 5-70 5-83 5-89 5-92 6-2 6-4 6-10

Rajah 5.11 Rajah 5.12 Rajah 5.13 Rajah 6.1 Rajah 6.2 Rajah 6.3

: Pelan Subjek Pembangunan Infrastruktur Dan Utiliti : Pelan Subjek Kawasan Sensitif Alam Sekitar : Pelan Subjek Kawasan Pemeliharaan Dan Warisan : Struktur Pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang : Carta Organisasi Perlaksanaan Dan Pemantauan : Penggunaan RSN Dalam Proses Pembangunan

v

Rajah 6.4 Rajah 6.5

: Aliran Data Menegak : Aliran Data Melintang

6-19 6-20

SENARAI JADUAL Jadual 2.1 Jadual 2.2 : Keluasan Pulau Pinang Mengikut Daerah, 2008 : Komponen Utama Cabaran Dalam Konteks Hubungan Wilayah Utara dan Negara Jadual 3.1 : Teras, Cadangan Program Dan Projek RMK – 9 Yang Berkaitan Dengan Negeri Pulau Pinang Jadual 3.2 Jadual 4.1 Jadual 4.2 Jadual 4.3 Jadual 6.1 : Dasar Rancangan Fizikal Negara Dan Perkaitan Dengan RSN : Carta ‘Goal Achievement Matrix’ : Koridor Pembangunan Pulau Pinang : Hierarki Petempatan : Cadangan Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan 3-2 3-6 4-23 4-26 4-28 6-11 2-25 2-1

vi

TERMA

MAKSUD

Bandar

Kawasan yang diwarta dan tepu bina yang bersempadan dengannya dan gabungannya yang terletak di dalam had sempadan bandar dan mengandungi: • Penduduk minima 10000 orang • Kemudahan perbandaran • Kawasan petempatan dan komited yang telad diluluskan • Sekurang-kurangnya 60% penduduk bekerja yang berumur 15 tahun dan ke atas yang terlibat dengan aktiviti bukan pertanian Bangunan atau komplek berteknologi tinggi dan mempunyai kemudahan elektronik, telekomunikasi dan air memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perbadanan Pembangunan Multimedia Satu Bandar Pintar yang lengkap dan mempunyai perniagaan dan persekitaran hidup yang bertaraf dunia dan mempunyai kelengkapan yang memenuhi kehendak 10 perkara dalam Bill of Guarantee Koridor Raya Multimedia Malaysia Ekonomi yang berasaskan pengeluaran, pengedaran dan Penggunaan pengetahuan serta maklumat. Contoh : • Pengeluaran barang berteknologi tinggi • Pengeluaran teknologi yang utama • Pengeluaran berintensitikan pengetahuan

Cybercentre

Cybercity

K-ekomoni

Kampung dalam bandar

Merujuk kepada kawasan petempatan di dalam Bandar yang mempunyai nilai-nilai kampung. Jenis kampung yang terdapat di dalam bandar adalah kampung tradisi, kampung tersusun, kampung baru, kampung nelayan dan kampung orang asli Kawasan merangkumi risab hutan simpan dan KSAS Tahap 1 dan 2, kawasan lapang dan permainan Kawasan Bandar yang merangkumi beberapa Bandaraya atau Bandar yang bercantum secara fizikal dan membentuk satu kawasan tepu bina berikutan pertambahan penduduk. Sempadan konurbasi adalah mengikut tempoh perjalanan dari tempat kerja di pusat Bandaraya.

Kawasan Hijau

Konurbasi

ix

Pembangunan Bercampuran

Suatu pembangunan yang mengandungi pelbagai jenis pembangunan seperti kediaman, perniagaan dan perindustrian

Pembangunan Infil

Pembangunan atau pembangunan semula yang dijalankan ke atas tanah kosong atau tapak yang telah dibangunkan yang terletak di dalam kawasan tepu bina dan kawasan yang sedang dibangunkan

Pembangunan Mampan

Pembangunan yang membolehkan generasi semasa memenuhi keperluannya tanpa mengkrompomi kemampuan generasi akan datang dengan memenuhi keperluan mereka Satu proses perubaahan serta penerapan ciri-ciri Bandar terhadap sesebuah kawasan dan proses ini akan melibatkan penghijrahan masuk penduduk luar bandar, perubahan aktiviti ekonomi, perkembangan kawsan bandar, pertambahan penyediaan kemudahan perbandaran, perubahan sosial, nilai dan sifat masyarakat tradisional kepada masyarakat moden serta perubahan guna tanah keseluruhannya Sebarang monumen, objek, kawasan dan kesenian yang empunyai nilai estetika, sejarah, saintifik atau nilai sosial yang diwarisi turun menurun dan mempunyai nilai pada masa sekarang dan generasi akan datang

Perbandaran

Warisan

Warisan Kebudayaan

Warisan kebudayaan terbahagi kepada dua iaitu warisan ketara (tangible heritage) dan warisan tak ketara (intangible heritage) Warisan kebudayaan ketara termasuklah kawasan, monumen dan bangunan manakala warisan kebudayaan tidak ketara termasuk persembahan teater, seni mempertahankan diri dan penggubahan bunyi dan muzik

x

SINGKATAN KATA

ASAS BD BKE
BOD DEB DPN DWN JEWAY JPBD JBA JPBD JPS IKS IMT-GT IWK KPKT KSAS LHDN LTBL MIDA MPFN MPPP MPSP NBCT NCER PCC PGCC PDC PERDA PORR

-

Kawasan Sensitif Alam Sekitar Barat Daya Butterworth – Kulim Expressway
Biology Oxygen Demand Dasar Ekonomi Baru Dasar Pembangunan Nasional Dasar Wawasan Negara Jelutong Expressway Jabatan Alam Sekitar Jabatan Bekalan Air Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Jabatan Pengairan dan Saliran Industri Kecil dan Sederhana Indonesia – Malaysia – Thailand Golden Triangle Indah Water Konsortium Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Kawasan Sensitif Alam Sekitar Lembaga Hasil Dalam Negeri Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas Malaysian Industrial Development Authority Majlis Perancangan Fizikal Negara Majlis Perbandaran Pulau Pinang Majlis Perbandaran Seberang Perai North Butterworth Contena Terminal Northern Corridor Economic Region Penang Ciber City Penang Global City Centre Penang Development Coorporation Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang Penang Outer Ring Centre

i

RFN RMK-9 RMLT RRJP3 SMIDEC SPS SPT SPU SWOT TL TM TNB UNESCO

-

Rancangan Fizikal Negara Rancangan Malaysia Ke - 9 Rancangan Malaysia Lima Tahun Rancangan Rangka Jangka Panjang ke-3 Small and Medium Development Coorporation Seberang Perai Selatan Seberang Perai Tengah Seberang Perai Utara Strength, Weakness, Opportunity, Threat Analysis Timur Laut Telekom Malaysia Tenaga Nasional Berhad United Nation for Environment, Social and Cultural Organization

UPEN

-

Unit Perancang Ekonomi Negeri

ii

Draf Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang (DRSNPP) adalah dokumen yang menyediakan rangka kerja perancangan untuk tujuan memandu dan mengawal pembangunan fizikal di seluruh negeri sehingga tahun 2025. Dokumen ini merupakan Draf Rancangan Struktur Kedua bagi Negeri Pulau Pinang di mana kawasan perancangannya meliputi seluruh negeri. Pewartaan RSN ini oleh Pihak Berkuasa Negeri bermakna semua Rancangan Struktur terdahulu yang telah disediakan oleh Pihak Berkuasa Perancang Tempatan (PBPT) tidak lagi terpakai (over-write).

Dengan adanya DRSN, implikasi penting daripada perubahan ini adalah semua isu dan masalah dalam konteks pembangunan Negeri Pulau Pinang dapat diteliti secara menyeluruh dan secara tidak langsung, setiap perancangan pembangunan masa hadapan dapat diselaraskan untuk memberikan manfaat yang lebih besar kepada pembangunan keseluruhan negeri. Selain daripada itu, DRSN juga bertindak sebagai Rancangan Pembangunan Negeri (State Development Plan) yang menyediakan rangka kerja perancangan dan hala-tuju pembangunan yang bersifat jangka panjang untuk faedah negeri dan juga rakyatnya.

Malah, yang paling penting adalah DRSN Pulau Pinang mampu menjadi landasan ke arah merealisasikan Wawasan Pulau Pinang Berdaya Saing di Peringkat Global menjelang 2025 disamping dapat mencapai matlamat dan objektif pembangunan negeri sepertimana yang telah digariskan. Setiap penerangan dasar dan cadangancadangan am perlulah mengambil kira persekitaran hidup aspek fizikal, sistem perhubungan dan lalulintas, kesejahteraan sosio-ekonomi serta menggalakkan pertumbuhan ekonomi ke arah pembangunan mampan.

1-1

1.1

Definisi RSN

Mengikut Subseksyen 8 (3), Akta 172 menggariskan ianya sebagai satu pernyataan bertulis yang yang menerangkan perkara-perkara berikut:i. Menerangkan dasar dan cadangan-cadangan strategik peringkat negeri berkenaan dengan pemajuan dan penggunaan tanah di dalam kawasan bandar dan luar bandar termasuk langkah-langkah : a. b. c. Memperelokkan lagi alam sekitar dari segi fizikal; Memperelokkan lagi perhubungan dan pengurusan lalu lintas; Meningkatkan tahap kesejahteraan, sosio-ekonomi dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi; d. e. f. Memudahkan pemajuan yang mampan; Melaksanakan pembangunan yang lestari; dan Mempertingkatkan perancangan luar bandar dan rancangan desa.

ii.

RSN juga perlu mempertimbangkan atau mengandungi perkara-perkara lain yang ditetapkan atau yang ditentukan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN) dan Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) dalam sesuatu kes tertentu; dan

iii.

Menyatakan pertalian antara cadangan-cadangan yang terkandung di dalamnya dengan cadangan-cadangan am bagi pemajuan dan penggunaan tanah di negeri-negeri yang bersempadan dengannya yang dijangka mungkin menyentuh negeri itu.

Rancangan Struktur Negeri juga perlu mengandungi gambar rajah yang menunjukkan pelan perancangan pembangunan fizikal keseluruhan negeri serta turut mengandungi pelan-pelan subjek dan ilustrasi-ilustrasi untuk menjelaskan konsep dan cadangan-cadangan pembangunan.

1-2

1.2

Keperluan RSN

1.2.1

Aspek Perundangan

RSN disediakan untuk melengkapkan sistem perancangan fizikal di samping menterjemahkan dasar-dasar Rancangan Fizikal Negara. Ia juga bertujuan untuk menyelaraskan dasar-dasar Rancangan Struktur Sedia ada. Penyediaan RSN adalah diperlukan mengikut perundangan Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Rancangan ini diperlukan kerana ia adalah sebahagian daripada Sistem Rancangan Pemajuan di Semenanjung Malaysia yang mempunyai tiga peringkat iaitu;

i. ii. iii. iv.

Rancangan Fizikal Negara (RFN); Rancangan Struktur Negeri (RSN); Rancangan Tempatan (RT); dan Rancangan Kawasan Khas (RKK).

Beberapa keadaan RSN bagi suatu negeri bolehdisediakan oleh Pihak Berkuasa Negeri(PBN) iaitu ;

i.

Pengarah JPBD Negeri memikirkan perlu kepada suatu pemeriksaan dimulakan bagi negeri; dan

ii.

Apabila menerima arahan daripada JPN atau MPFN.

Menurut Akta 172 adalah menjadi tanggungjawab Pengarah Perancang Negeri (Pengarah Jabatan Perancangan Bandar dan Desa (JPBD) Negeri) untuk menyediakan RSN untuk memastikan dasar-dasar strategik yang digubal di peringkat negara, yang disediakan dalam RFN, dapat diterjemahkan dan dilaksanakan di peringkat negeri. Tanpa RSN,

pembangunan fizikal Negeri Pulau Pinang tidak akan dapat diselaraskan dengan pembangunan negeri-negeri lain dengan baik sepertimana yang telah ditentukan haluan dan arah alirannya dalam RFN. Ini secara umumnya akan

1-3

menimbulkan persaingan yang tidak sihat di dalam pembangunan negara. Ketiadaan RSN akan menyebabkan matlamat pembangunan RFN tidak akan dapat direalisasikan dengan sempurna.

1.2.2

Sistem Rancangan Pembangunan

RSN juga diperlukan untuk memandu arah tuju pembangunan fizikal Negeri untuk jangka masa yang ditetapkan. Pada masa yang sama ianya akan menjadi asas kepada penyediaan rancangan tempatan untuk setiap daerah dan PBPT, di mana dasar-dasar yang digubal akan diterjemahkan ke dalam bentuk spatial.

Berdasarkan seksyen 11, Akta 172 cadangan-cadangan pengubahan kepada sesuatu RSN perlu dibuat setiap lima tahun sekali seiring degan Rancangan Pembangunan Lima Tahun Negeri. Walau bagaimanapun penggubahan kepada keseluruhan atau sebahagian RSN boleh dibuat atas sebab-sebab berikut;

i. ii. iii.

Arahan daripada JPN; Terdapat perubahan kepada dasar-dasar sektor berkaitan; dan Terdapat perubahan kepada trend pembangunan negeri.

Kajian semula kepada RSN perlu sekiranya terdapat perubahan kepada dasar-dasar negara mahupun dasar-dasar di peringkat negeri maka dasar-dasar RSN hendaklah dikaji semula. Perubahan kepada dasar-dasar negara kadangkala akan menggubah corak atau trend pembangunan. Jika perubahan yang berlaku hanya pada peringkat sektoral dan tidak melibatkan banyak percanggahan kepada dasardasar RSN maka kajian semula bolehlah dijalankan kepada dasardasar sektor yang berkaitan sahaja.

1-4

Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat perubahan kepada trend pembangunan berkepentingan yang negara disebabkan seperti pelaksanaan projek-projek terbang,

pembinaan

lapangan

pelabuhan, lebuh raya dan sebagainya maka keseluruhan RSN perlu dikaji semula. Begitulah sebaliknya, sekiranya berlaku bencana alam yang menjejaskan kawasan-kawasan sensetif dan berkepentingan awam maka dasar-dasar RSN juga perlu dikaji semula untuk meningkatkan kawalan ke atas kawasan-kawasan yang

berkepentingan negara.

1.3

Proses Penyediaan RSN

Proses penyediaan RSN dibahagikan kepada tiga peringkat utama seperti yang ditunjukkan oleh Rajah 1.1.

Peringkat Pertama

:

Laporan Awalan

Pada peringkat ini ialah menyediakan asas rujukan penyediaan RSN. Asas Rujukan akan menyatakan lokasi dan keluasan kawasan kajian, sektor-sektor yang harus dikaji, skop kerja untuk setiap sektor dan jangka masa kajian. Selepas itu peringkat seterusnya iaitu akan menyediakan laporan awal yang mengandungi perkaraperkara seperti matlamat dan objektif kajian, skop kajian, pendekatan kajian dan pengumpulan data serta hasil kajian.

Peringkat Kedua

:

Laporan Teknikal dan Laporan Pemeriksaan

Peringkat Kedua pula melibatkan penyediaan Laporan Teknikal dan Laporan Pemerikasaan. Penyediaan Laporan Teknikal merangkumi tugasan pengumpulan data dan maklumat serta analisis data bagi mengenalpasti keadaan semasa kawasan kajian di dalam pelbagai sektor yang dikaji. Laporan Teknikal merupakan laporan yang membentangkan data-data yang telah dikaji dan dianalisa. Ianya juga mengemukakan unjuran-unjuran yang telah dibuat bagi sektor-sektor kajian yang berkaitan. Peringkat ini juga melibatkan penyediaan Laporan Pemeriksaan.

1-5

Penyediaan Laporan Pemeriksaan merupakan laporan yang membentangkan datadata utama yang dikaji serta kesimpulan-kesimpulan dan unjuran-unjuran yang dibuat bagi setiap sektor-sektor yang berkaitan. Penyediaan Laporan Pemeriksaan diperuntukkan dalam Seksyen 7(1), (2) dan (3), Akta 172.

Peringkat Ketiga

:

Laporan Draf Rancangan Struktur Negeri

Merupakan peringkat sebenar penghasilan Laporan DRSN. DRSN disediakan selepas melalui proses kelulusan laporan Awal, Laporan Teknikal dan Laporan Pemeriksaan. Selepas Laporan DRSN maka peringkat seterusnya iaitu proses Pembentangan Laporan DRSN. Seranta hendaklah diadakan selepas penghasilan Laporan DRSN dan Pembentangan Laporan DRSN.

1-6

Rajah 1.1 : Proses Penyediaan Draf Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang

Peringkat Pertama

PENYEDIAAN ASAS RUJUKAN

PENYEDIAAN LAPORAN AWAL

PENYEDIAAN LAPORAN TEKNIKAL

Peringkat Kedua

PEMBENTANGAN LAPORAN TEKNIKAL

PENYEDIAAN LAPORAN PEMERIKSAAN

PENYEDIAAN DRAF RANCANGAN STRUKTUR NEGERI

Peringkat Ketiga

PEMBENTANGAN DRAF RANCANGAN STRUKTUR NEGERI

SERANTA

1-7

1.4

Tiga Peringkat RFN

Dalam perancangan pembangunan negara, terdapat tiga peringkat yang diamalkan dalam kerajaan. Ia melibatkan Kabinet, Kementerian-kementerian dan Majlis-majlis Sektoral yang berkaitan. Di peringkat pembangunan negeri, ia adalah berdasarkan Rancangan Struktur Negeri yang digubal dan diwartakan sebagai panduan dalam melaksanakan proses pembangunan. Berikut merupakan Rangka Perancangan Pembangunan Negara:

Rajah 1.2 : Rangka Perancangan Pembangunan Negara

WAWASAN 2020 PERINGKAT 1: PERANCANGAN NEGARA

Rancangan Malaysia 5 Tahun

Rancangan Fizikal Negara

Dasar / Rancangan Sektoral

1-8

PERINGKAT 2: PERANCANGAN WILAYAH / NEGERI

Pelan Pembangunan Negeri

Dasar / Rancangan Sektoral Rancangan Struktur / Wilayah

PERINGKAT 3: PERANCANGAN TEMPATAN

Rancangan Tempatan

Rancangan Kawasan Khas

1-9

1.5

Terjemahan RFN dalam konteks RSN

Dalam RSN Pulau Pinang ini, terdapat beberapa dasar dan strategi pembangunan RFN yang diterjemah ke dalam RSN ini untuk menjamin negeri Pulau Pinang dapat menyumbang ke arah pembangunan negara Malaysia. Malaysia sedang menuju ke arah negara membangun menjelang tahun 2020. Dengan penterjemahan ini, dasardasar RSN yang digubal adalah selaras dengan strategi dan dasar yang telah digariskan di dalam RFN.

Bab

Dasar-dasar RFN RFN 1: RFN akan berperanan sebagai rangka untuk mencapai perancangan guna tanah bersepadu dan mampan di negara ini.

Terjemahan Strategi ke Dalam RSN Melaksanakan dasar ini sebagai asas kepada dasardasar RSN yang digubal.

RFN 2: Perancangan aktiviti ekonomi berasaskan bandar perlu menggunapakai konsep ‘tumpuan terpilih’ bandar strategik di semua negeri.

Menumpukan proses pembandaran di kawasan strategik yang terpilih.

5.0 Dasar dan Cadangan

RFN 3: Memperkukuhkan kerjasama di dalam perancangan fizikal di antara malaysia dengan negara-negara serantau.

Meningkatkan peranan Pulau Pinang sebagai pusat pertumbuhan wilayah bagi wilyah utara Malaysia.

RFN 4: Tanah dan sumber semula jadi di wilayah yang kurang maju perlu digunakan secara mampan bagi meningkatkan produktiviti dan mengurangkan ketidakseimbangan wilayah.

Mengoptimumkan penggunaan tanah secara mampan, efisien dan terancang bagi meningkatkan kualiti penggunaan tanah.

RFN 5: Menggunapakai konsep ‘kelompok industri’

Memperkukuhkan sektor

1-10

Bab

Dasar-dasar RFN dalam perancangan untuk pembangunan tanah perindustrian.

Terjemahan Strategi ke Dalam RSN perindustrian yang berteraskan R&D dan hitech sebagai tunjang dalam penyediaan ekonomi negeri. Mempelbagaikan produktiviti dalam sektor pertanian dengan menggunakan kaedah dan teknologi moden.

RFN 6: Pembangunan pertanian perlu mengambilkira tekanan dan peluang dari proses perbandaran.

RFN 8: Zon pembangunan pelancongan perlu menumpukan kepada pakej produk pelancongan yang berbeza untuk memaksimakan kekuatan lokasi dan sumber masingmasing.

Meningkatkan negeri Pulau Pinang sebagai destinasi pelancongan tempatan dan antrabangsa.

5.0 Dasar dan Cadangan

RFN 9: Tumpuan pertumbuhan bandar di dalam konurbasi perlu disokong dan diselaraskan.

Memberi tumpuan terhadap pembangunan bandar dalam konurbasi yang diadangkan.

RFN 10: Pertumbuhan empat conurbation utama iaitu Kuala Lumpur, George Town, Johor Bharu dan Kuantan perlu disokong.

Memastikan dasar-dasar RSN yang digubal akan menyokong pertumbuhan konurbasi Georgetown.

RFN 11: Konurbasi perlu dirancang dan dibangunkan sebagai satu wilayah bersepadu.

Memastikan cadangan konurbasi tidak bercanggah dengan konurbasi sedia ada dan mendapat manfaat dan saling melengkapi.

RFN 13 : Bandar berciri khas perlu dikenalpasti dan pembangunan projek yang mengeksploitasikan ciri-ciri berkenaan perlu disokong

Bandar yang mempunyai nilai-nilai khas akan dipelihara dan dibangunkan secara bersesuaian.

1-11

Bab

Dasar-dasar RFN dengan infrastruktur yang bersesuaian.. RFN 14: Bandar kecil dan sederhana perlu dibangunkan mengikut potensi ekonomi setempat.

Terjemahan Strategi ke Dalam RSN

Meningkatkan pengukuhan hierarki petempatan bandar dan desa dalam mencapai keseimbangan pembangunan berdasarkan fungsi dan peranan petempatan yang telah ditetapkan.

RFN 15: Pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa (PPD) perlu diperkukuhkan untuk merealisasikan perkhidmatan bagi penduduk luar bandar.

Membuat cadangan dasar untuk menyokong perkembangan pusat pertumbuhan desa untuk meningkatkan

5.0 Dasar dan Cadangan

RFN 18: Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) perlu diintegrasikan dalam perancangan dan pengurusan guna tanah serta sumber semulajadi bagi memastikan pembangunan mampan.

Mewartakan dan menguruskan KSAS bagi memastikan semua jenis pembangunan fizikal dikawal selia secara menyeluruh dalam usaha meningkatkan kualiti alam sekitar.

RFN 21: Pembangunan di tanah tinggi perlu dikawal dengan tegas bagi melindungi keselamatan manusia dan kualiti persekitaran.

Memastikan setiap pembangunan dikawal terutamanya pembangunan di kawasan tanah tinggi dan memastikan peneyediaan Laporan ‘Environmental Impact Assessment’ (EIA) untuk kawasan-kawasan yang berisiko tinggi.

RFN 22: Kesemua sumber air permukaan dan air tanah adalah aset strategik yang perlu dilindungi dan digunakan secara optima.

Mencadangkan dasar untuk melindungi sumber air sedia ada dan sumber air baru.

1-12

Bab

Dasar-dasar RFN RFN 23: Rangkaian pengangkutan negara bersepadu perlu diwujudkan dengan mengambilkira hubungan antara gunatanah dan pengangkutan. RFN 24: Satu sistem keretapi laju negara yang bersepadu perlu diwujudkan.

Terjemahan Strategi ke Dalam RSN Mewujudkan sistem pengangkutan yang menyeluruh, bersepadu dan efisien.

Membuat cadangan dasar untuk memperkenalkan sistem keretapi laju dan memperkenalkan semula penggunaan ‘tram’ dalam negara.

RFN 30: Penawaran dan permintaan bekalan air mengikut kuantiti dan lokasi perlu menjadi panduan perancangan kawasan sumber air.

Menggubal dasar untuk menguruskan permintaan air dan untuk melindungi sumber air sedia ada termasuklah kawasan tadahan hujan.

5.0 Dasar dan Cadangan

RFN 32: Semua petempatan bandar perlu disediakan dengan kemudahan sistem rawatan kumbahan berpusat.

Menggubal dasar untuk sistem pembentungan

RFN 33: Semua petempatan perlu disediakan dengan rangkaian kemudahan dan pemulihan sisa pepejal bersepadu.

Membuat cadangan dasar tentang rangkaian kemudahan dan pemulihan sisa pepejal bersepadu.

RFN 34: Tanah bagi kegunaan perparitan utama, sungai dan anak sungai perlu dijadikan rizab parit atau sungai.

Membuat cadangan dasar dalam mewartakan rezab sungai dan mengawal pembangunan di sekitar badan-badan air.

RFN 35: Logi janakuasa elektrik dan rangkaian agihan utama adalah aset strategik yang perlu diletakkan di lokasi yang sesuai untuk

Mencadangkan dasar untuk memastikan bekalan tenaga elektrik dapat menampung permintaan penduduk dan aktiviti ekonomi yang kian

1-13

Bab

Dasar-dasar RFN menyediakan kemudahan yang berterusan (reliable) dan efisien kepada pengguna.

Terjemahan Strategi ke Dalam RSN bertambah. Sumber alternatif tenaga elektrik juga digalakkan.

1-14

2.1

Latar Belakang Negeri

Pulau Pinang sebuah negeri di utara Semenanjung Malaysia yang mempunyai pencapaian yang berjaya berbanding negeri-negeri utara yang lain adalah merupakan negeri kedua yang terkecil di Malaysia dengan keluasan sebanyak 105482 hektar dan penduduk seramai 1 386 300 orang pada tahun 2005. Negeri Pulau Pinang terbahagi kepada dua bahagian iaitu Pulau Pinang dan tanah besar yang dikenali sebagai Seberang Perai dimana bersempadanan dengan Negeri Kedah di bahagian utara dan Negeri Perak di bahagian Selatan.

Pulau Pinang mempunyai lima daerah iaitu Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah, Seberang Perai Selatan, Timur Laut dan Barat Daya. Ibu negeri Pulau Pinang ialah Georgetown yang terletak di bahagian Pulau. Negeri Pulau Pinang turut disokong oleh bandar-bandar utama lain seperti Butterworth, Bayan Baru, Bayan Lepas, Gelugor, Jelutong, Bukit Mertajam dan Tanjung Tokong

Jadual 2.1

: Keluasan Pulau Pinang Mengikut Daerah, 2008

Bil

Daerah

Keluasan Daerah (hektar) 27143 23508 24750 30081 105482

Keluasan Daerah Dari Jumlah Keluasan Negeri (%) 25.73 22.29 23.46 28.52 100

1 2 3 4 5

Seberang Perai Utara Seberang Perai Tengah Seberang Perai Selatan Timur Laut Barat Daya Jumlah

Terdapat dua Pihak Berkuasa Tempatan yang berfungsi sebagai pentadbir di Pulau Pinang iaitu Majlis Perbandaran Pulau Pinang (MPPP) dan majlis Perbandaran Seberang Perai (MPSP

2-1

2.2

Kepentingan Negeri Dalam Konteks Hubungan Wilayah

Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang mempunyai potensi besar dalam perkembangan pembangunan wilayah luar yang mana secara tidak langsung ianya mampu memberi impak ekonomi yang besar kepada negara Malaysia amnya dan Pulau Pinang khususnya. Amnya Pulau Pinang memainkan peranan dalam persaingan global dalam mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Cabaran dalam persaingan global ini melibatkan beberapa sektor perindustrian (pembuatan), pelancongan, perkhidmatan dan perhubungan serta pengangkutan. Pulau Pinang memainkan peranan utama dalam melancarkan perhubungan Malaysia dengan wilayah serantau.

Perlaksanaan bandar berkembar antara George Town dan Adelaide dan Butterworth dengan Freemantle (Australia) memberi kesan kepada jalinan hubungan dalam sistem pentadbiran Pulau Pinang.

2.2.1

Kerjasama Wilayah ASEAN

ASEAN adalah amat berpotensi dalam menjadi satu daripada kuasa besar ekonomi yang mana ianya memiliki prospek ekonomi yang besar pada masa hadapan. Amnya pada tahun 1970-an perdagangan intra-ASEAN adalah dianggarkan sebanyak 14% dan pada tahun 2001, ianya menunjukkan peningkatan kepada jumlah eksport ini iaitu sebanyak 23.0% daripada jumlah keseluruhan jumlah eksport anggota-anggota ASEAN. Malaysia merupakan negara kedua terbesar kepada penyumbang dalam perdagangan intraASEAN selepas Singapura.

Di dalam serantau ASEAN, ekonomi Pulau Pinang mempunyai perkaitan yang rapat dalam sektor perindustrian dan juga perdagangan dengan negara seperti Thailand, Singapura dan juga Indonesia. Selain wujudnya kerjasama dengan negara ASEAN, Pulau Pinang juga mempunyai hubungan dengan negara Asia Pasifik seperti China, Taiwan dan Hong Kong.

2-2

Pada tahun 1999, negera China adalah merupakan destinasi utama agenda pelaburan yang mana sebanyak 40% daripada jumlah keseluruhan PLA di Asia Timur sementara ASEAN hanya 17% sahaja. Kemasukan China dalam WTO telah memberi implikasi yang besar kepada Malaysia dan Pulau Pinang khususnya yang mana belakunya kemasukan barangan murah akibat daripada kos buruh yang begitu rendah. Keadaan ini menyebabkan beberapa syarikat dari Pulau Pinang telah berpindah operasi ke Negara China bagi mengurangkan kos operasi serta tertarik kepada pasaran yang lebih besar. Kemasukan negara China ke WTO memberi impak yang positif kepada Malaysia dan Pulau Pinang kerana ianya telah membuka pasaran yang besar kepada pengusaha-pengusaha dari Malaysia khusunya Pulau Pinang dan secara tidak langsung ianya akan mengurangkan pergantungan terhadap pengaruh ekonomi besar seperti Amerika Syarikat ke atas ekonomi Malaysia dan Pulau Pinang khususnya. Kesan kepada perkembangan ini akan diambilkira dalam setiap perancangan pembangunan negeri Pulau Pinang.

Seiring dengan usaha untuk meningkatkan pembangunan antara sempadan antarabangsa, pelbagai kerjasama telah diwujudkan dan akan dilaksanakan melalui mekanisma kerjasama wilayah kecil ASEAN antaranya adalah Pertumbuhan Segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT) yang berkait rapat dengan Negeri Pulau Pinang. Kerjasama-kerjasama lain yang wujud adalah seperti Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur Brunei DarussalamIndonesia-Malaysia-Filipina (BIMP-EAGA) DAN Jawatankuasa MalaysiaThailand bagi Strategi Pembangunan Bersama Kawasan Sempadan (JDS). Sektor swasta merupakan peneraju utama dalam pembangunan projek usahasama di wilayah kecil ini.

Selain daripada itu juga kerjasama IMT-GT juga adalah merupakan salah satu daripada kerjasama antara wilayah yang mana membantu dalam

perkembangan pembangunan Pulau Pinang. Implikasi kerjasama wilayah dalam konteks pembangunan Indonesia-Malaysia-Thailand membawa kesan

2-3

dalam pelbagai aspek seperti pelaburan asing, tenaga kerja, sumber bahan mentah, infrastruktur, pelancongan dan pusat-pusat pengurusan dan kawalan.

Pulau Pinang adalah amat berpotensi untuk memainkan peranan utama dalam konteks perhubungan dan pengangkutan antarabangsa bagi wilayah utara. Cadangan pembinaan jambatan kedua Pulau Pinang serta pembesaran pelabuhan NBCT secara tidak langsung ianya mampu untuk meningkatkan lagi kadar moboliti barangan atau perdagangan dan perkhidmatan bagi negeri ini.

i.

Kerjasama IMT-GT dan Pulau Pinang

Pulau Pinang telah dikenalpasti sebagai pusat serantau bagi perdagangan, pengangkutan, pendidikan, perubatan, teknologi dan khidmat pengumpulan serta pengagihan maklumat perdagangan. Setiap kawasan yang terlibat ini mempunyai peranan yang berbezabeza. Selatan Thailand dan Utara Sumatera lebih menekankan kepada pengwujudan Wilayah Perniagaan Tani dan Pelancongan manakala Pulau Pinang dan negeri-negeri utama yang lain berfungsi sebagai wilayah industri utama.

Terdapat beberapa hubungkait antara IMT-GT dan negeri Pulau Pinang antaranya adalah :

a.

Perdagangan perancangan dan perlaksanaan pembangunan

Terdapat

koridor antara Pulau Pinang dengan negara Thailand dan Indonesia.

2-4

b.

Pelancongan

Sempena tahun melawat IMT-GT, Pulau Pinang akan mengeratkan lagi perhubungannya dengan negara-negara IMT-GT yang lain. Cadangan terminal kapal penumpang yang khusus dijangka akan mampu untuk menarik lebih banyak kapal-kapal besar untuk berlabuh di Pulau Pinang. Di kalangan negara-negara IMT-GT yang lain, Pulau Pinang juga terkenal dalam bidang pelancongan kesihatan

c.

Ekonomi

Projek Taman Industri Asas Tani (Agro Base Industrial Park) di Tasek Gelugor akan dijadikan sebagai Halal Hub Wilayah IMT-GT.

d.

Logistik

Pelabuhan Pulau Pinang sedang berusaha untuk menjadi pelabuhan bagi negara-negara IMT-GT dan negara serantau bagi sektor perdagangan intra Asia. Sistem pengangkutan yang lain juga dipertingkatkan seperti perkhidmatan feri, penerbangan ke negara-negara IMT-GT . Terdapatnya

beberapa projek pembangunan yang menghubungkan Pulau Pinang dengan negeri Thailand.

Kerjasama yang terjalin di Wilayah IMT-GT ini dilihat sebagai pendorong kepada penglibatan Pulau Pinang kepada negaranegara Asia yang lain dan mendorong untuk pengusaha tempatan meningkatkan daya saing dan daya maju mereka.

2-5

2.2.2

Koridor NCER peranan di dalam memberikan penumpuan

Pulau Pinang memainkan

kepada aktiviti-aktiviti pelancongan dan pengedaran perkhidmatan. Selain itu, Pulau Pinang juga merupakan hab pengeluaran pelbagai.

Dari segi pelancongan, Pulau Pinang berperanan sebagai pintu masuk utama pelancong asing ke Koridor Utara yang mana Pulau Pinang mampu untuk mengendalikan 5 juta penumpang setiap tahun.

Berikut menunjukkan perkaitan di antara sektor-sektor yang diketengahkan oleh NCER dan perkaitannya dengan Pulau Pinang:

i.

Hab Pengeluaran

Sebagai pengeluar kepada pelbagai produk E&E terdiri daripada komponen-komponen elektronik, barangan elektrik pengguna serta produk E&E untuk tujuan industri.

ii.

Pelancongan

Berperanan sebagai pintu masuk kepada pelancong asing ke Koridor Utara yang mana Pulau Pinang mampu untuk mengendalikan 5 juta penumpang setiap tahun. Pulau Pinang mempunyai 7 tujuh hospital swasta yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan, Koridor utara mampu menyediakan kepakaran yang mencukupi untuk memajukan produk pelancongan perubatan yang semakin mendapat sambutan.

iii.

Logistik

Untuk mangukuhkan lagi Pelabuhan Pulau Pinang sebagai pelabuhan terkemuka di IMT-GT. Meliputi juga pengembangan Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas yang menjadikan kedudukan Pulau Pinang stategik sebagai hab untuk mengeksport dan

2-6

menimport barang dan perkhidmatan kargo udata terulung di IMTGT.

Fokus NCER kepada Pulau Pinang adalah kepada tiga sektor iaitu hab pengeluaran, pelancongan dan logistik. Kesemua perkara yang telah dikhususkan untuk Pulau Pinang ini adalah berdasarkan kelebihan Pulau Pinang itu sendiri. Sebagai hab pengeluaran, sememangnya di Pulau Pinang banyak kawasan-kawasan perindustrian secara berkelompok yag

mengeluarkan barangan Elektrik dan Elektronik.

Dari segi sektor logistik iaitu aktiviti bagi aktiviti industri import dan export, Pulau Pinang sudah menjadi pusat pengangkutan utama bagi wilayah utara dari perkhidmatan logistik udara dan juga melalui air. Dengan adanya NCER ini, kedudukan pelabuhan Pulau Pinang sebagai hub utama pengangkutan akan menjadi semakin kukuh di peringkat nasional dan juga di peringkat negara-negara IMT-GT

2-7

Rajah 2.1

PULAU PINANG DALAM WILAYAH IMT-GT
THAILAND

Surat Thani Phangga Phuket
# #

#

#

Nakhon Si Thammarat

#

#

Laut China Selatan
#

Laut Andaman

Satun Langkawi

#

#

#

Hatyai Kangar
#

Narathiwat

Alor Setar
#

#

George Town Banda Acheh ACHEH
#

#

Butterworth

#

Ipoh

Belawan Medan SUMATERA UTARA

MALAYSIA

a ak el tM la Se

#

0

5 kilometer

10

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025
Petunjuk:
Pulau Pinang Wilayah IMT-GT Linkungan IMT-GT

INDONESIA

2.2.3

Sempadan Negeri dan Daerah

Hubungan antara Pulau Pinang dengan negeri-negeri bersempadan adalah saling melengkapi antara satu sama lain. Pengaruh ekonomi Pulau Pinang juga sedikit sebanyak akan merebak ke negeri sempadan dan juga mendorong kepada pembangunan-pembangunan di kawasan-kawasan tersebut.

i.

Hubungan Negeri Pulau Pinang dengan Negeri Kedah

Amnya pembangunan sektor pertanian dan perindustrian bagi negeri ini memberi impak yang besar kepada Pulau Pinang seperti Kawasan Perindustrian Teknologi Kulim Perindustrian Teknologi Tinggi Kulim. Antara daerah yang bersempadanan dengan Pulau Pinang adalah Daerah Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baharu.

Daerah Kuala Muda terletak di selatan negeri Kedah yang bersempadanan dengan Daerah Seberang Perai Utara. Limpahan daripada pembangunan di Bertam telah memberikan kesan pada Daerah Kuala Muda di mana banyak kawasan-kawasan baru yang dibuka bagi tujuan pembinaan perumahan.

Daerah Kulim terletak bersempadanan dengan Daerah Seberang Perai Utara dan Daerah Seberang Perai Tengah di Pulau Pinang. Aktiviti industri yang terdapat di kawasan ini adalah berbentuk industri moden bersifat “high tech” dan dilihat sebagai persaingan kepada aktiviti perindustrian di Pulau Pinang. Namun, pada masa yang sama, ia juga menjadi pelengkap kepada perindustrian di Bayan Lepas.

Daerah Bandar Baharu yang terletak berhampiran dengan Kawasan Industri Prai dan Butterworth di mana bandar ini telahpun menerima

2-9

limpahan daripada pembangunan yang pesat yang berlaku di Pulau Pinang.

ii.

Hubungan Negeri Pulau Pinang dengan Negeri Perak

Negeri Perak terletak di bahagian selatan Pulau Pinang dan telah menjadi pembekal sumber manusia bagi kegiatan perindustrian yang pesat di Pulau Pinang iaitu di Prai dan Mak Mandin.

Pembangunan pesat di Pulau Pinang akan berpotensi untuk mengalirkan pembangunan yang pesat ke daerah Kerian ini adalah kerana daerah ini adalah terletak berhampiran pelabuhan Pulau Pinang.

2-10

Rajah 2.2

KEDUDUKAN PULAU PINANG DALAM NCER

PERLIS
Kangar Pulau Langkawi Kubang Pasu Padang T erap

Kota Setar

Pendang Yan

KEDAH
Sik

Kuala Muda Baling T imur Laut SPU Kulim Hulu Perak

Jeli

PULAU PINANG
Tengah

Barat Daya SPS Bandar Baharu Selama

PERAK KELANTAN
Kuala Kangsar

Kerian

Larut Matang

Kinta

Cameron Highland Lipis

Perak T engah Batang Padang

PAHANG

0

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025 Petunjuk:
Hilir Perak
kilometer 5 10 Negeri-negeri Yang Terlibat Kedudukan Pulau Pinang didalam NCER

Rajah 2.3

PULAU PINANG DAN NEGERI SEMPADAN

<

Yan DAERAH KUALA MUDA Sungai Petani

E

<

KEDAH PULAU PINANG
Balik Pulau
<

George < Town

<

Butterworth Bukit MertajamE < < Kulim DAERAH KULIM

Nibong Tebal
0 5 kilometer 10

< < Parit E Buntar <

§ Serdang

DAERAH BANDAR BAHARU <

PERAK

Bandar Baharu

DAERAH KERIAN

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025
Pulau Pinang Petunjuk: Negeri-negeri Bersempadan Lebuhraya Perindustrian Pusat Pentadbiran Serdang

2.3

Cabaran Negeri dalam konteks Hubungan Wilayah

2.3.1

Wilayah Utara

Cabaran utama Pulau Pinang adalah untuk mencapai matlamat dan objektif yang ditetapkan. Namun demikian untuk mencapai matlamat dan objektif, cabaran daripada dasar dan strategi pembangunan negeri sedia ada iaitu Pelan Strategik Pulau Pinang, Strategi Pembangunan Mampan serta Dasar Kawasan Sensitif Alam Sekitar (KSAS) Pulau Pinang mesti dipertimbangkan dan diintegrasikan untuk mencapai matlamat pembangunan yang

dikemukakan.

Selain itu, cabaran yang penting juga adalah untuk mendapatkan penjelasan terhadap masalah-masalah yang telah dikenalpasti melalui pemeriksaan yang telah dijalankan. Selain daripada mengenalpasti masalah, pemeriksaan sektoral yang telah dijalankan juga mengenalpasti perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan fizikal masa hadapan Pulau Pinang di mana perkara-perkara ini merupakan sebahagian daripada cabaran dalam penyediaan RSN Pulau Pinang.

i.

Gunatanah

Sektor gunatanah di Pulau Pinang, merupakan cabaran utama dalam pembangunan di negeri tersebut. Kekurangan tanah bagi sektor perindustrian dan juga pertanian. Cabaran ini menyebabkan negeri Pulau Pinang terpaksa tebus guna tanah perindustrian dan pinggir pantai untuk melaksanakan pembangunan.

Pembangunan perbandaran yang pesat di Pulau Pinang telah mengakibatkan perubahan guna tanah yang begitu ketara. Pulau Pinang memerlukan lebih kurang 26442 hektar tanah untuk tujuan pembangunan sehingga tahun 2025.

2-13

Unjuran

ini

memberi

cabaran

kepada

Pulau

Pinang

untuk

memastikan pembangunan guna tanah masa depan tidak melebihi keperluan yang diunjurkan. Selain itu, pemeliharaan KSAS juga diberi pemerhatian yang khusus supaya tiada sebarang pembangunan perbandaran berlaku ke atasnya bagi memastikan Pulau Pinang dapat menghasilkan corak pembangunan guna tanah mampan dalam tempoh perancangan RSN.

Antara KSAS yang dikenalpasti adalah:a. b. c. d. e. Kawasan tanah tinggi dan lereng bukit yang bercerun curam Kawasan mudah banjir Kawasan rizab sungai Kawasan tadahan air, takat pengambilan air atau empangan Kawasan tanah bencah.

Kawasan yang tersedia dan sesuai untuk pembangunan perbandaran dikenali sebagai kawasan yang berpotensi untuk pembangunan pada masa hadapan. Hasil daripada analisis yang dijalankan, luas kawasan yang tersedia bagi pembangunan pada masa hadapan ialah seluas 26442 hektar. Luas kawasan ini akan digunakan bagi pembangunan tepu bina. Kawasan yang berpotensi bagi pengekalan dan

pemuliharaan.

Walaupun pembangunan telah berjaya diagihkan ke luar, tetapi keseimbangan pembangunan di antara daerah-daerah di Pulau Pinang belum tercapai. Daerah-daerah seperti Seberang Perai Utara, Seberang Perai Selatan dan Barat Daya masih jauh ketinggalan dalam arus pembangunan berbanding daerah-daerah seperti Timur Laut dan Seberang Perai Tengah. Oleh itu, Pulau Pinang menghadapi cabaran untuk mengagihkan pembangunan ke daerah-daerah kurang

2-14

membangun agar daerah-daerah ini akan dapat membangun bersama-sama dengan daerah-daerah lain di Pulau Pinang.

ii.

Pengangkutan

Sektor pengangkutan merupakan antara komponen terpenting di dalam penyediaan RSN Pulau Pinang. Ini adalah kerana sektor ini berhubungkait dengan sektor-sektor lain seperti penduduk, ekonomi, kemudahan berdasarkan dan sebagainya. bilangan Cabaran kenderaan yang yang wujud adalah

unjuran

menggunakan

jalanraya dan kemudahan sistem pengangkutan. Serta fokus lain yang tertumpu kepada kemudahan-kemudahan lain seperti pelabuhan, terminal udara dan rel keretapi serta perancangan-perancangan yang telah diselaraskan dengan status Pulau Pinang sebagai hub pengangkutan bagi Koridor Ekonomi Wilayah Utara (NCER), memandangkan Pulau Pinang mempunyai pelabuhan dan terminal udara bertaraf antarabangsa.

a.

Pelabuhan Georgetown dan Butterwoth • Pelabuhan Georgetown dan Butterworth

merupakan pelabuhan utama untuk negeri Pulau Pinang; • Pelabuhan Georgetown dan Butterworth terletak dalam sistem laluan pengangkutan maritim Asian dan merupakan di antara pelabuhan yang

terpenting; • Mengendalikan kedua-dua pengangkutan kargo dan kontena • Pengendalian dijangka akan meningkat untuk jangkamasa panjang; dan • Peranan Pelabuhan Georgetown dan Butterworth sebagai pelabuhan utama negeri secara langsung

2-15

telah menyumbang kepada pembangunan ekonomi di Pulau Pinang dan sekaligus menjadikan Pulau Pinang sebagai salah satu Pusat Perdagangan Utama di Malaysia.

b.

Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas • LTAB merupakan salah satu penghubung utama Malaysia dengan dunia luar melalui udara • LTAB menyediakan peluang yang luas untuk perkembangan aktiviti-aktiviti perdagangan dan perniagaan di peringkat antarabangsa dan juga tempatan; • LTAB juga merupakan `regional hub’ kepada kesemua perjalanan udara di peringkat antabangsa terutamanya di Wilayah Utara dan juga Asia serta mampu menyaingi lapangan terbang utama di Asia; dan • LTAB merupakan pencetus pembangunan di

daerah barat daya Negeri Pulau Pinang bersamasama dengan pembangunan Penang Cyber City.

iii.

Perindustrian

Perindustrian merupakan tunggak utama ekonomi Pulau Pinang. Oleh itu, pembangunan perindustrian akan ditekankan dalam pembangunan ekonomi Negeri Pulau Pinang pada masa hadapan. Cabaran Pulau Pinang adalah untuk memastikan Industrian Kecil dan Sederhana, penyediaan tanah dapat dimanfaatkan untuk

pembangunan aktiviti perindustrian terutamanya di daerah Seberang Perai Tengah dan juga di Bayan Lepas, daerah Barat Daya.

2-16

Berdasarkan kepada unjuran yang dibuat, keperluan tanah untuk pembangunan perindustrian yang diperlukan bagi daerah Seberang Perai Tengah, Timur Laut dan Barat Daya dijangka akan berhenti pada tahun 2015 dan 2020 dan ini menyumbang kepada aktiviti perindustrian yang berasaskan kepada aktiviti IKS dan berteknologi tinggi. Ini merupakan faktor kepada menyediakan penggunaan tanah yang minimum.

Ini kerana disebabkan kesediaan tanah bagi setiap daerah berikut adalah terhad pada masa hadapan.

Kadar pertumbuhan ini adalah berdasarkan kepada penyediaan tanah untuk pembangunan pada masa hadapan. Bagi kawasan Seberang Perai, keperluan tanah untuk sektor perindustrian adalah lebih tinggi berbanding dengan kawasan Pulau. Ini kerana kawasan Pulau sudah tepu dengan pembangunan sekali gus menyebabkan penyediaan tanah untuk pembangunan perindustrian baru pada masa hadapan tidak dapat disediakan dalam jumlah keluasan yang besar.

Kawasan perindustrian komited di Pulau Pinang tidak dapat dijalankan buat masa kini seperti perindustrian di Batu Kawan, Daerah Seberang Perai Selatan. Pembangunan aktiviti perindustrian di kawasan ini dijangka akan bermula pada tahun 2010. Ini akan menyebabkan permintaan terhadap keperluan tanah perindustrian meningkat dengan mendadak pada masa hadapan.

Pembangunan perindustrian yang semakin bertambah pada masa hadapan memerlukan bilangan tenaga pekerja yang bersesuaian dengan jenis aktiviti perindustrian tersebut. Pertambahan guna tenaga ini berubah-ubah pada setiap tahun bergantung kepada pertubuhan industri pada masa hadapan. Kawasan Seberang Perai menunjukkan

2-17

keperluan tenaga buruh yang tinggi berbanding dengan kawasan Pulau. Ini kerana kawasan Seberang Perai mengalami pertambahan pembangunan perindustrian yang lebih banyak berbanding kawasan Pulau.

iv.

Pertanian

Pertanian masih dianggap sebagai aktiviti yang penting dalam pembangunan ekonomi Pulau Pinang. Bagi memastikan aktiviti pertanian tidak dipinggirkan dalam arus pembangunan, Pulau Pinang menghadapi cabaran yang besar dalam memastikan kawasankawasan berpotensi untuk pertanian tidak digunakan untuk tujuan guna tanah yang lain. Selain itu Pulau Pinang juga harus memastikan pelaksanaan aktiviti pertanian seperti penanaman dan penternakan tidak menghasilkan bahan pencemar yang akan mengakibatkan kemerosotan persekitaran terutamanya kualiti badan air.

Unjuran keluasan bagi kawasan gunatanah pertanian yang terdapat di Pulau Pinang diunjurkan menurun dari tahun 2005-2025 iaitu sebanyak 1546.3 hektar. Daerah Seberang Perai Utara diunjurkan kekal sebagai daerah yang mempunyai keluasan gunatanah pertanian yang tertinggi.

Keluasan

gunatanah

pertanian

diunjurkan

dengan

kadar

pertumbuhan purata tahunan telah ditingkatkan sebanyak 5% dari kadar pertumbuhan purata tahunan yang asal iaitu untuk tahun 20052010 bagi daerah Seberang Perai Utara, Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai Selatan manakala keluasan gunatanah ditingkatkan sebanyak 2% bagi daerah Barat Daya dan Timur Laut.

2-18

v.

Perniagaan

Pada masa kini sektor perniagaan adalah merupakan fokus utama kepada aktiviti pembangunan negeri Pulau Pinang kerana ianya merupakan salah satu penyumbang kepada pertumbuhan ekonomi bagi negeri Pulau Pinang.

Perniagaan merupakan sektor ekonomi tertiari bagi Pulau Pinang. Penyediaan ruang lantai perniagaan mesti mengikut keperluan untuk mengelakkan pembaziran ruang dan sumber kewangan. Cabaran Pulau Pinang adalah untuk memastikan penyediaan ruang lantai perniagaan tidak melebihi daripada keperluan yang diunjurkan

Berdasarkan unjuran yang telah dibuat, diandaikan bahawa sehingga tahun 2025, Pulau Pinang akan mengalami kekurangan atau defisit ruang lantai bagi setiap daerah. Hasilnya terdapat kekurangan penawaran bagi jumlah ruang lantai yang mana perancangan yang telah dirancang pada masa kini kurang daripada permintaan sehingga tahun 2025. Keadaan di daerah Seberang Perai Selatan diandaikan akan memerlukan penambahan kepada penawaran ruang lantai sehingga tahun 2025 kerana di daerah ini penawaran yang ditawarkan adalah kurang daripada permintaan dan kurangnya perancangan pembangunan baru di dalam daerah ini.

Keadaan yang menunjukkan permintaan akan bertambah adalah bagi daerah Seberang Perai Selatan Sehingga tahun 2025, diandaikan permintaan adalah kurang daripada penawaran dan keadaan ini menjadikan daerah ini mempunyai lebihan ruang lantai untuk diisi. Unjuran tahun 2025 diandaikan bahawa daerah ini memerlukan penambahan bagi penawaran ruang lantai untuk memenuhi unjuran populasi tahun tersebut. Tanda positif pada angka setiap unjuran yang dibuat menandakan bahawa kekurangan kepada ruang lantai

2-19

perniagaan dan bukannya lebihan yang perlukan pengurangan. Unjuran yang dibuat mengandaikan bahawa Pulau Pinang

memerlukan penambahan ruang pada sebahagian besar dari daerahnya. Keadaan ini dilihat sebagai memberangsangkan bagi sektor perniagaan di Pulau Pinang ini sehingga tahun 2025.

Bagi Kadar Pertumbuhan Purata Tahunan Pulau Pinang Berdasarkan Perbezaan Antara Penawaran dan Permintaan tahun 2010 sehingga 2025 menunjukkan Pulau Pinang mempunyai ruang lantai yang boleh menampung bertambah. jumlah populasi bagi penduduknya semua daerah yang semakin

Keseluruhan

menunjukkan

peningkatan dalam pembinaan kawasan komersil yang mana nombor peningkatan ditunjukkan dengan jumlah ruang lantai positif.

vi.

Penduduk

Cabaran Pulau Pinang dalam isu kependudukan adalah bagaimana merangsang pembangunan ekonomi di luar kawasan Pulau Pinang supaya penduduk Pulau Pinang dapat diagihkan secara seimbang. Cabaran seterusnya adalah untuk memastikan agar pembangunan ekonomi dapat menampung permintaan terhadap peluang pekerjaan serta mewujudkan persekitaran hidup dan kerja yang berkualiti selaras dengan pertambahan penduduk.

Berdasarkan kepada unjuran penduduk yang telah dilakukan ke atas penduduk Pulau Pinang dengan mengambil jumlah penduduk tahun 2005 sebagai tahun asas, dijangkakan penduduk Pulau Pinang akan meningkat sehingga 2 juta orang menjelang tahun 2025. Ini adalah berdasarkan kepada perancangan pembangunan dan kepesatan Pulau Pinang sebagai salah satu negeri yang telah bergelar bandar. Terdapat 4 sela dari tahun 2005 hingga 2025 dan unjuran penduduk Pulau Pinang menampakkan peningkatan.

2-20

Hasil daripada analisis yang dibuat terhadap unjuran setiap 5 tahun, didapati Daerah Seberang Perai Selatan akan mengalami

pertumbuhan penduduk yang tinggi bagi setiap 5 tahun iaitu dengan purata pertumbuhan penduduk sebanyak 3.18% setahun dari 2005 hingga 2025. Begitu juga dengan Seberang Perai Utara di mana penduduk dijangkakan bertambah sehingga 2.75% setahun dari tahun 2005 hingga 2025. Ini adalah disebabkan oleh perancanganperancangan pembangunan yang telah dirancang pada masa sekarang untuk pada masa akan datang.

Dijangkakan menjelang 2015 hingga 2025, penduduk di Daerah Seberang Perai Selatan akan meningkat sehingga 3.78% setahun ekoran daripada perancangan Penang Global City Centre (PGCC) di Batu Gantung. Penang Global City Centre ini dijangka akan memberi kesan yang meluas dalam bidang perdagangan dimana akan membantu dalam meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Penang Global City Centre (PGCC) ini juga adalah sebahagian daripada Northern Corridor Economic Region (NCER) iaitu perancangan bagi meningkatkan ekonomi wilayah utara. Di samping itu, cadangan jambatan kedua yang menghubungkan tanah besar ke Pulau Pinang di Batu Maung juga telah diadakan bagi memudahkan penduduk untuk ke Pulau Pinang. Perancangan-perancangan ini dijangka akan memberi kesan terhadap pertambahan penduduk yang

memberansangkan di Daerah Seberang Perai Selatan.

Ini secara tidak langsung juga akan memberi impak besar kepada pertambahan penduduk di Daerah Barat Daya dimana kawasankawasan sekitar jambatan kedua di Daerah Barat daya ini akan berkembang. Penduduk bagi Daerah Barat Daya juga menunjukkan sedikit peningkatan terutamanya pada tahun 2010 iaitu sebanyak

2-21

2.87% setahun. Kawasan-kawasan berhampiran jambatan kedua di Daerah Barat Daya adalah seperti di Teluk Kumbar, Gelugor, Gertak Sanggul dan Bayan Baru. Di Daerah Barat Daya juga penduduk dijangka akan meningkat pada 2015-2020 berikutan perancangan pembesaran Lapangan Terbang Bayan Lepas. Daerah Timur Laut juga mengalami peningkatan penduduk sehingga 2.41% setahun. Namun begitu, ianya tidak terlalu tiggi berbanding daerah-daerah lain kerana daerah ini telah dipenuhi dengan kawasan tepu bina.

Selain itu, Daerah Seberang Perai Utara akan mengalami peratus pertumbuhan penduduk hampir seperti Seberang Perai Selatan menjelang 2025 iaitu sebanyak 3.71% setahun. Penduduk di Seberang Perai Utara akan meningkat ekoran daripada perancangan Northern Corridor Economic Region (NCER) dan Penang Cyber City (PCC) pada masa akan datang. Perancangan Penang Cyber City (PCC) di Seberang Perai Utara iaitu di Bertam akan saling berkait dan bersaing dengan gunatanah bersebelahannya iaitu Kulim Hi-Tech. Gunatanah bersebelahan ini akan mampu untuk bersaing bagi mewujudkan satu kawasan perindustrian yang maju disamping akan mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan secara tidak langsung dapat

mempertingkatkan ekonomi bagi wilayah tersebut. Ia juga akan dapat meningkatkan taraf hidup penduduk dan kewujudan peluang pekerjaan yang banyak mampu untuk menarik ramai migrasi luar untuk berhijrah dan menetap di Daerah Seberang Perai Utara.

vii.

Pelancongan

Pelancongan merupakan sumber ekonomi yang penting untuk Pulau Pinang. Bilangan pelancong yang ramai ini memerlukan sokongan kemudahan seperti bilik penginapan, restoran, pengangkutan dan perkhidmatan perjalanan. Selain itu, produk-produk pelancongan juga perlu dibangunkan bersama dengan pertambahan pelancong

2-22

agar

mereka

dapat

menikmati

kepuasan

dan

memperoleh

pengalaman percutian yang sepenuhnya. Senario ini memberikan cabaran kepada Pulau Pinang agar mengemukakan perancangan pembangunan fizikal yang dapat menyokong perkembangan sektor pelancongan.

Dalam negeri Pulau Pinang pembangunan sektor pelancongan diberikan keutamaan dengan sasaran kedatangan pelancong yang agak tinggi dalam negeri Pulau Pinang iaitu sebanyak 2.5% setahun dan kadar purata pertumbuhan ketibaan pelancong pula adalah 2.4% setahun. Manakala Promosi pasaran yang baik, mencukupi dan berterusan adalah sangat penting dalam mencapai ke tahap tersebut.

Pada tahun 2010, jumlah pelancong yang berkunjung ke Pulau Pinang dijangka akan meningkat berdasarkan unjuran yang telah di buat iaitu sebanyak 3.48 juta dan akan terus meningkat sebanyak 2.4% bagi setahun.

Pelancongan

Perubatan

telah

diperkenalkan

melalui

Wilayah

Ekonomi Koridor Utara (NCER) dan permintaan bagi pelancongan perubatan mendapat peningkatan dan ini menyebabkan beberapa kemudahan bagi pelancongan ini ditambah dan di antaranya adalah seperti penyediaan Pusat Perubatan Gleneagles Pulau Pinang, Hospital Island dan sebagainya.

Selain itu, ia juga mendapat kerjasama dengan Pulau Langkawi yang turut dijadikan sebagai Pusat Rawatan dan Pelancongan Perubatan di Wilayah Utara semenanjung Malaysia.

2-23

viii.

Perumahan

Menurut pihak kerajaan negeri stok permintaan perumahan di Pulau Pinang sentiasa menunjukkan peningkatan dari segi keperluan seiring dengan pertambahan sektor penduduk semasa dan juga kepesatan

perkembangan

perindustrian

yang

menggalakkan

pertumbuhan kepada peluang pekerjaan.

Secara keseluruhannya pihak kerajaan Pulau Pinang telahpun mensasarkan target untuk “Menyediakan Perumahan Yang

Mencukupi Dan Bersesuaian Dengan Kehendak Masyarakat Adalah Penting Bagi Membolehkan Masyarakat Menikmati Kualiti

Kehidupan Yang Baik Dan Selesa Sebagaimana Memenuhi Kriteria Negeri Maju”.

Pada tahun 2025, jumlah penyediaan keseluruhan perumahan akan dijangka meningkat kepada 388,603 unit rumah hal ini adalah berikutan dengan jangkaan pertambahan penduduk yang meningkat berikutan peningkatan pembangunan yang akan datang.

2.3.2

Negara

Pulau Pinang terletak di dalam Wilayah maju yang meliputi Wilayah Utara iaitu Kedah, Perlis dan Perak. Berdasarkan Kajian Rancangan Fizikal Negara (RFN), Pulau Pinang dijangka akan menjadi negeri yang paling berpotensi untuk menerima limpahan pembangunan dari Wilayah Pembangunan Koridor Utara (NCER). RFN juga telah menerima pakai Konsep Kutub Pertumbuhan Negara. Konsep ini merancang limpahan pembangunan Pusat Wilayah membangun iaitu Wilayah Utara dan akhirnya akan bergabung dengan limpahan pembangunan dari Kutub Pertumbuhan tengah negara iaitu. Kuala Lumpur. Konsep ini akan meletakkan Pulau Pinang sebagai negeri terawal mendapat manfaat limpahan pembangunan negara pada masa hadapan.

2-24

Pulau Pinang juga akan memainkan peranan penting untuk menyokong pembentukan Koridor Pembangunan Utara dengan memberi tumpuan kepada pusat pertumbuhan negara yang akan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan utama ke arah memperkukuhkan daya saing negara di arena ekonomi antarabangsa. Perancangan Koridor Pembangunan Utara

melibatkan pembangunan yang menyeluruh. Secara tidak langsung ianya telah meningkatkan kepentingan dan peranan Pulau Pinang dalam menyumbang kepada kekuatan persaingan negara. Pembangunan Koridor Pembangunan Utara akan memberi manfaat yang tinggi kepada Pulau Pinang apabila menerima limpahan pembangunan negara.
Jadual 2.2 : Komponen Utama Cabaran Dalam Konteks Hubungan Wilayah Utara dan Negara

Aspek

Wilayah Utara
Sektor gunatanah di Negeri Pulau Pinang, merupakan cabaran utama dalam pembangunan di negeri tersebut. Kekurangan tanah bagi sektor perindustrian dan juga pertanian. Cabaran ini menyebabkan negeri Pulau Pinang terpaksa menebus gunatanah perindustrian dan pinggir pantai untuk melaksanakan pembangunan. Pembangunan perbandaran yang pesat di Negeri Pulau Pinang telah mengakibatkan perubahan guna tanah yang begitu ketara. Negeri Pulau Pinang memerlukan lebih kurang 26442 hektar tanah yang berpotensi untuk tujuan pembangunan sehingga tahun 2025.

Negara Pembangunan pesat negara dan
proses urbanisasi telah mengubah gunatanah untuk menampung keperluan kegiatan ekonomi, kemudahan-kemudahan sosial dan lain-lain infrastruktur yang berkaitan. Tumpuan pertumbuhan bandar di dalam Konurbasi terutamanya Konurbasi Kuala Lumpur, George Town dan Johor Bahru. Bandarbandar kecil dan sederhana dibangunkan mengikut ciri-ciri dan kekuatan ekonomi setempat.

Gunatanah

Pengangkutan

Sektor pengangkutan merupakan antara komponen terpenting di dalam penyediaan RSN Pulau Pinang. Ini adalah kerana sektor ini berhubungkait dengan sektor-

Kerajaan membelanjakan sejumlah RM38.7 bilion untuk meningkatkan keupayaan serta menaik taraf dan membaik pulih rangkaian infrastruktur dan

2-25

Aspek

Wilayah Utara
sektor lain seperti penduduk, ekonomi, kemudahan dan sebagainya. Cabaran yang wujud adalah berdasarkan unjuran bilangan kenderaan yang menggunakan jalanraya dan kemudahan sistem pengangkutan. Serta fokus lain yang tertumpu kepada kemudahan-kemudahan lain seperti pelabuhan, terminal udara dan rel keretapi serta perancangan-perancangan yang telah diselaraskan dengan status Pulau Pinang sebagai hub pengangkutan bagi Koridor Ekonomi Wilayah Utara (NCER), memandangkan Pulau Pinang mempunyai pelabuhan dan terminal udara bertaraf antarabangsa.

Negara
kemudahan awam bagi memenuhi permintaan yang bertambah dan meningkatkan kualiti perkhidmatan. Manakala RM46.8 bilion pula diperuntukkan bagi membangunkan subsektor berkaitan. Beberapa jalan raya utama seperti Lebuhraya Pantai Timur Fasa 1 dari Karak ke Kuantan di Pahang, Jalan Pintas Muar di Johor, Jalan NangohKanibungan di Sabah dan Jalan Tanjung Kidurung-Suai-Bakam di Sarawak telah siap dibina untuk menyokong pembangunan koridor timur Semenanjung Malaysia serta Sabah dan Sarawak.

Perindustrian

Perindustrian merupakan tunggak utama ekonomi Negeri Pulau Pinang. Oleh itu, pembangunan perindustrian akan ditekankan dalam pembangunan ekonomi Negeri Pulau Pinang pada masa hadapan. Cabaran Negeri Pulau Pinang adalah untuk memastikan Industrian Kecil dan Sederhana, dan penyediaan tanah dapat dimanfaatkan untuk pembangunan aktiviti perindustrian terutamanya di daerah Seberang Perai Tengah dan juga di Bayan Lepas, daerah Barat Daya.

Zon Perdagangan Bebas Bayan Lepas, Pulau Pinang. Pada peringkat awal penubuhan Zon Industri ini, semua pelabur asing diberi insentif tidak perlu membayar cukai selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, beberapa pelabur-pelabur ini menukar nama kilang dan memohon insentif percuma lagi. Ada juga yang memindahkan operasi ke Vietnam dan China kerana menghadapi masalah mendapatkan tenaga kerja murah

Pertanian

Pertanian dianggap sebagai salah satu aktiviti yang penting dalam pembangunan ekonomi Negeri Pulau Pinang. Bagi memastikan aktiviti pertanian tidak dipinggirkan dalam arus pembangunan, Negeri Pulau Pinang menghadapi cabaran yang besar dalam memastikan kawasan-

Selaras dengan penekanan baru ke atas pertanian dan sumbangannya kepada pertumbuhan ekonomi ketiga negara, RM11.4 bilion dalam RMK-9 akan disediakan bagi melaksankan pelbagai program dan projek pertanian. Pada akhir tempoh RMK-8, sektor

2-26

Aspek

Wilayah Utara
kawasan berpotensi untuk pertanian tidak digunakan untuk tujuan guna tanah yang lain. Selain itu Pulau Pinang juga harus memastikan pelaksanaan aktiviti pertanian seperti penanaman dan penternakan tidak menghasilkan bahan pencemar yang akan mengakibatkan kemerosotan persekitaran terutamanya kualiti badan air dan alam sekitar.

Negara
perbankkan menyediakan kredit RM56.3 bilion untuk projek pertanian. Bank Pertanian Malaysia (BPM) pula mengeluarkan sejumlah RM3.4 bilion bagi meningkatkan pejenteraan ladang, menggalakkan penyertaan Bumiputera dan penyertaan siswazah dalam pertanian komersil serta menyediakan kredit mikro untuk pengeluaran makanan dan bantuan kewangan kepada EKS berasaskan pertanian.

Fokus utama penyumbang pertumbuhan di Pulau Pinang antaranya adalah sektor perniagaan . Sektor perniagaan di negeri Pulau Pinang merupakan sektor yang membantu dalam menyumbangkan pendapatan kewangan kepada penduduk setempat juga negara. Perniagaan Cabaran dalam sektor perniagaan adalah seperti penyediaan ruang lantai perniagaan mesti mengikut keperluan untuk mengelakkan pembaziran ruang dan sumber kewangan. Cabaran Pulau Pinang adalah untuk memastikan penyediaan ruang lantai perniagaan tidak melebihi daripada keperluan yang diunjurkan.

Dengan peruntukan RM47 bilion ia dijangka akan menjana 800,000 pekerjaan dalam tempoh 20 tahun dan mencapai pendapatan per kapita RM115,000 sebagai sasaran tahun 2025. Ke arah itu kerajaan telah mencadangkan beberapa projek dan insentif untuk dilaksanakan dalam Bajet 2007 di tiga koridor ekonomi bagi mengurangkan jurang pertumbuhan ekonomi antara wilayah dan antara bandar dan luar bandar untuk dinikmati oleh segenap lapisan rakyat

Penduduk

Cabaran Pulau Pinang dalam isu kependudukan adalah bagaimana merangsang pembangunan ekonomi di luar kawasan Pulau Pinang supaya penduduk Pulau Pinang dapat diagihkan secara seimbang. Cabaran seterusnya adalah untuk memastikan agar pembangunan ekonomi dapat menampung permintaan terhadap

Sejumlah RM56.7 juta diagihkan kepada 550 NGO dan majlis pembangunan wanita dan keluarga di peringkat negeri bagi melaksanakan aktiviti dan program untuk wanita dan keluarga. Ini memandangkan peranan NGO penting dalam melengkapkan usaha Kerajaan membantu wanita dan keluarga.

2-27

Aspek

Wilayah Utara
peluang pekerjaan serta mewujudkan persekitaran hidup dan kerja yang berkualiti selaras dengan pertambahan penduduk.

Negara
Pelbagai kursus bina upaya dilaksanakan untuk meningkatkan kemahiran kepemimpinan, pentadbiran, perancangan dan pengurusan kewangan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan sosial kaum wanita terutama di kalangan ibu tunggal dan ketua isi rumah wanita.

Pelancongan

Pelancongan merupakan salah satu sumber ekonomi terpenting bagi Pulau Pinang. Bilangan pelancong yang ramai ini memerlukan sokongan kemudahan seperti bilik penginapan, restoran, pengangkutan dan perkhidmatan perjalanan. Selain itu, produkproduk pelancongan juga perlu dibangunkan bersama dengan pertambahan pelancong agar mereka dapat menikmati kepuasan dan memperoleh pengalaman percutian yang sepenuhnya. Senario ini memberikan cabaran kepada Pulau Pinang dalam mengemukakan perancangan pembangunan fizikal yang dapat menyokong perkembangan sektor pelancongan.

Selari dengan kempen Tahun Melawat Malaysia 2007, pelbagai promosi dibuat untuk menggalakkan industri pelancongan dengan peruntukan berjumlah RM1.8 billion dalam RMK-9. Ini bagi menaik taraf dan menyelenggara infrastruktur termasuk membangunkan pusat maklumat pelancongan serta perhubungan yang lebih baik melalui jalan raya, rel, jeti dan jambatan ke destinasi pelancongan yang popular.

Perumahan

Penyediaan rumah yang mampu dimiliki merupakan cabaran utama dalam pembangunan sektor perumahan di Pulau Pinang. Kemudahan sosial yang asas ialah perumahan. Dengan bertambahnya penduduk, keperluan untuk perumahan akan turut meningkat. Cabaran yang harus dihadapi dalam penyediaan perumahan adalah untuk memastikan penyediaan unit perumahan diagihkan mengikut lokasi keperluan sebenar. Pada

Pihak kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM18.4 bilion sepanjang tempoh RMK-9 bagi pembangunan perumahan dan perkhidmatan bandar manakala RM9.5 bilion adalah untuk program perumahan sektor awam. Antara projek yang dilaksanakan adalah Skim Rumah Mesra Rakyat yang diwujudkan oleh Syarikat Perumahan Nasional Berhad (SPNB) bagi memudahkan

2-28

Aspek

Wilayah Utara
masa yang perumahan meningkatkan penduduk. sama harus kualiti kualiti dapat hidup

Negara
golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, petani dan keluarga miskin iaitu ibu atau bapa tunggal yang sukar untuk mendapat pinjaman perumahan daripada institusi-institusi kewangan untuk memiliki rumah.

2.4

Pencapaian Semasa

Pencapaian semasa Negeri Pulau Pinang dilihat dari segi pencapaian negeri berdasarkan dasar dan strategi peringkat negeri dan negara. Dasar dan strategi peringkat negeri terdiri daripada Pelan Strategik Pembangunan Pulau Pinang Kedua (PSDP2) dan juga Bajet 2007. Manakala dasar dan strategi di peringkat negara ialah Wawasan 2020, Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (RRJP3), Rancangan Malaysia Ke Lapan (RMK-8), Rancangan Malaysia Ke Sembilan (RMK-9) dan Rancangan Fizikal Negara (RFN).

Negeri Pulau Pinang telah dilihat sebagai sebuah negeri yang berjaya dari segi pembangunannya yang pesat berdasarkan perancangan dan pelaksanaan dalam perancangan yang dicadangkan. Perancangan di Negeri Pulau Pinang meliputi pelbagai aspek seperti guna tanah, pembangunan infrastruktur dan utiliti, pembangunan pelancongan dan rekreasi dan perindustrian. Negeri Pulau Pinang juga dijangka akan mencapai pencapaian yang lebih tinggi dengan wujudnya Nothern Corridor Economic Region (NCER) iaitu perancangan bagi meningkatkan ekonomi wilayah utara.

Pencapaian Negeri Pulau Pinang juga dapat dilihat dengan terhasilnya Penang Cyber City (PCC) yang memberi kesan pembangunan yang besar kepada Negeri Pulau Pinang, Penang Global City Center (PGCC) yang juga sebahagian daripada

2-29

Nothern Corridor Economic Region (NCER) serta cadangan jambatan kedua yang menghubungkan tanah besar ke Pulau Pinang di Batu Maung.

Negeri Pulau Pinang mencapai KDNK negeri yang lebih tinggi berbanding negeri bersempadan dengan KPPT sebanyak 3.5% pada tahun 2001-2005 berbanding Negeri Perak sebanyak 3.3% dan Negeri Kedah sebanyak 2.0%. Walau bagaimana pun, Negeri Pulau Pinang masih perlu mencapai beberapa aras pencapaian lain yang penting iaitu dari segi sumbangan KDNK negeri, kadar gunatenaga di dalam beberapa sektor penting seperti pertanian dan perindustrian serta penyediaan keperluan penduduk seperti perumahan dan kemudahan masyarakat.

2-30

3.1

RANCANGAN MALAYSIA KESEMBILAN (RMK-9)

Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) menggariskan dasar dan program utama ke arah mencapai teras dan objektif misi tersebut dalam tempoh 2006-2010. Penentu utama bagi mencapai matlamat dan tujuan RMKe-9 adalah untuk

mempertingkatkan kualiti modal insan. Tema bagi RMKe-9 ini adalah Bersama ke Arah Cemerlang, Gemilang dan Terbilang. RMK-9 ini memberikan penekanan dan program utama kepada lima teras seperti yang berikut:

Teras 1

: Meningkatkan Ekonomi Dalam Rantaian Nilai Yang Lebih Tinggi.

Teras 2

: Meningkatkan Keupayaan Pengetahuan Dan Inovasi Negara Serta Memupuk ’Minda Kelas Pertama’

Teras 3

: Menanggani Masalah Ketidaksamaan Sosioekonomi Yang Berterusan Secara Membina Dan Produktif

Teras 4 Teras 5

: Meningkatkan Tahap Dan Kemampanan Kualiti Hidup : Mengukuhkan Keupayaan Institusi Dan Pelaksanaan

Di dalam Rancangan Malaysia ke-9 terdapat beberapa teras yang mempunyai perkaitan yang rapat dengan Negeri Pulau Pinang. Melalui RMK9, Negeri Pulau Pinang secara langsung atau tidak langsung akan berusaha bagi meningkatkan ekononi dan kemajuan negeri berdasarkan teras-teras RMK9. • Negeri Pulau Pinang merupakan penyumbang ketiga terbesar kepada nilai KDNK negara. Oleh yang demikian, dalam usaha untuk

meningkatkan ekonomi dalam rantaian nilai yang lebih tinggi negara, Negeri Pulau Pinang mestilah mampu untuk mengekalkan kedudukan ekonominya dan berusaha untuk menjadi penyumbang utama KDNK negara. • Dalam usaha untuk memperkasakan pengetahuan, Negeri Pulau Pinang telah mengambil inisiatif untuk mengadakan pembangunan koridor raya multimedia di Bayan Lepas seiring dengan kepesatan teknologi kini.

3-1

Pembasmian kemiskinan merupakan salah satu usaha kerajaan negeri yang seiiring dengan isi kandung RMK9 dengan mengagihkan sumber negeri dan program-program untuk meningkatkan kemahiran

penduduk. Selain itu, kerajaan negeri juga berusaha untuk mencapai pembangunan wilayah yang seimbang. • Meningkatkan tahap penyediaan infrastruktur seperti projek jalan bandar Jalan Lingkaran Luar Butterworth (BORR) dan pembinaan jalan lingkaran luar dan jalan pintas di George Town, Pulau Pinang dan juga penambahan dari segi pengangkutan bandar untuk penduduk negeri.

Jadual 3.1 : Teras, Cadangan Program Dan Projek RMK – 9 Yang Berkaitan Dengan Negeri Pulau Pinang
Teras Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) Memperkasakan Pertanian dan Industri Berasaskan Pertanian Mempergiatkan Sektor Pembuatan dan Perkhidmatan Berkaitan Mengarusperdanakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Cadangan Program Dan Projek RMK – 9 Yang Berkaitan Dengan Negeri Pulau Pinang Pelabuhan Perikanan Tuna Bersepadu telah dibina di Batu Maung di bawah konsep penswastaan. • Memanfaatkan pembangunan bandar siber di Bayan Lepas.

Pembangunan Koridor Raya Multimedia • Penganugerahan status bandar siber MSC kepada Bayan Lepas. Pelaburan Sektor Swasta • Agensi kembara dan siar telah meningkat dan sebahagian besarnya terletak di Kuala Lumpur, Pulau Langkawi dan Pulau Pinang. Produk Warisan Sejarah • Membantu mempopularkan Pelancongan • •

Merealisasikan Potensi Pelancongan

Pulau

Pinang

Merealisasikan Potensi Pelancongan

Sukan dan Rekreasi. Marina baru akan dibina di lokasi strategik di Pulau Pinang bagi membangunkan potensi industri pelayaran dan pelayaran persiaran.

Pelancongan Eko • Aktiviti sukan lasak pelancongan eko akan dianjurkan di Pulau Pinang. Memperkemaskan Penswastaan Perlaksanaan Projek Penswastaan Jalan Raya • Lingkaran Luar Butterworth (BORR) Pengenalan Kaedah Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI) • Spesifikasi output dan petunjuk prestasi utama

3-2

Teras Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9)

Cadangan Program Dan Projek RMK – 9 Yang Berkaitan Dengan Negeri Pulau Pinang • (KPI) akan ditetapkan dengan jelas. Strategi Penswastaan • Memperkukuhkan prosedur kelulusan, • Memberi penekanan ke atas piawai prestasi, • Memperkemaskan proses perlaksanaan, Meningkatkan daya maju melalui pengagihan risik, • Memperkukuhkan rangka kerja institusi dan kawal selia dan; Meningkatkan penyertaan bumiputera.

Memperkukuhkan Modal Insan

Pelaburan Dalam Modal Insan Akan Diberikan Penekanan Yang Lebih Besar • Melalui peningkatan kerjasama antara Kerajaan, sektor swasta dan masyarakat. Kemiskinan Keseluruhan Negeri Pulau Pinang 2004 • PGK Kasar: RM615, PGK Per Kapita: RM152. Kemiskinan Tegar Negeri Pulau Pinang 2004 • PGK Makanan Kasar: RM373, PGK Per Kapita: RM91. Teras Utama bagi Mencapai Pariti Pendapatan • Meningkatkan bahagian pendapatan bagi kumpulan isi rumah 40 peratus terendah dengan meningkatkan produktiviti menerusi pembangunan modal insan. • Mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi menarik lebih banyak penyertaan NGO dan sektor swasta dalam pembasmian kemiskinan. • Mengurangkan ketidaksamaan dalam pemilikan kekayaan termasuk aset bukan kewangan. • Membangunkan MPPB yang lebih berdaya saing dan produktif melalui pewujudan usahawan Bumiputera yang berdikari dan mapan serta membangunkan Enterprise Kecil Dan Sederhana (EKS) Bumiputera yang berdaya tahan. Indeks Komposit Pembangunan Negeri Pulau Pinang • Kedudukan ke – 2 antara seluruh negeri – negeri Malaysia dengan indeks komposit pembangunan sebanyak 105.7. Pencapaian Utama Projek Di Bawah IMT – GT: • Peningkatan hubungan udara di antara Pulau Pinang dan Medan. Pembangunan Mengikut Wilayah • Zon Pembangunan Utara Semenanjung di Kedah, Perlis, Seberang Perai di Pulau Pinang dan Perak Utara telah dikenal pasti untuk menerajui pembangunan industri makanan termasuk hub halal.

Mencapai Pertumbuhan Dengan Pengagihan

Ke Arah Pembangunan Wilayah Yang Seimbang

3-3

Teras Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9)

Cadangan Program Dan Projek RMK – 9 Yang Berkaitan Dengan Negeri Pulau Pinang Pengangkutan Bandar • Projek jalan bandar yang telah mula dibina termasuklah Jalan Lingkaran Luar Butterworth (BORR), Pulau Pinang • Pembinaan jalan lingkaran luar dan jalan pintas di George Town, Pulau Pinang. Pengangkutan Bandar • Projek jalan bandar yang telah mula dibina termasuklah Jalan Lingkaran Luar Butterworth (BORR), Pulau Pinang • Pembinaan jalan lingkaran luar dan jalan pintas di George Town, Pulau Pinang. Projek Pembetungan Negara (NSP) • Pembinaan beberapa loji rawatan pembetungan (LRP) telah disiapkan seperti loji di Bayan Baru. Projek Tebatan Banjir • Perlaksanaan projek tebatan banjir utama antaranya projek Bertam – Kepala Batas di Pulau Pinang. Perkhidmatan Penjagaan Perubatan dan Kesihatan • Akses kepada perkhidmatan kardiologi, kardiotorasik dan pemulihan jantung akan dipertingkatkan lagi dengan menempatkan lebih ramai pakar di pusat jantung wilayah di Hospital Kuching, Hospital Pulau Pinang dan Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. • Dua mesin pengimbas tomografi pancaran positron di Hospital Pulau Pinang dan Hospital Putrajaya meningkatkan lagi kualiti penjagaan yang disediakan.

Mempertingkatkan Infrastruktur Kemudahan Awam dan Pengangkutan Bandar

3.1.1

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA (RFN)

Rancangan Fizikal Negara (RFN) ini merupakan sebuah pernyataan bertulis yang mengandungi dasar-dasar strategik mengenai arah dan tren pembangunan fizikal dan spatial negara. RFN akan memperincikan cadangan-cadangan di peringkat Rancangan Struktur Negeri dan

Rancangan Tempatan supaya dapat menjadi asas kepada pembangunan semua negeri, dan cadangan-cadangan RFN perlu dijadikan panduan oleh agensi persekutuan dan negerI dalam pembentukan program dan projek Rancangan Malaysia Lima Tahun. Matlamat bagi RFN adalah:

3-4

“Untuk mewujudkan sebuah rangka kerja spatial yang teratur, adil dan mampan bagi memandu pembangunan negara secara menyeluruh dalam usaha mencapai status negara membangun pada tahun 2020.”

Objektif bagi Rancangan Fizikal Negara (RFN) pula ialah: i. Untuk rasional kepada perancangan spatial negara bagi keberkesanan ekonomi dan juga persaingan global. ii. Untuk mengoptimumkan penggunaan tanah dan sumber semulajadi bagi pembangunan mampan. iii. Untuk menggalakkan pembangunan seimbang bagi setiap wilayah untuk perpaduan negara. iv. Untuk melindungi kualiti spatial dan persekitaran dan juga kepelbagaian untuk kualiti kehidupan yang tinggi.

Segala perancangan yang dicadangkan perlulah dilakukan dengan sebaiknya memandangkan segala sumberjaya yang ada kini adalah terhad dan dalam segala cadangan perlulah mengambilkira faktor pembangunan mampan. Rancangan Fizikal Negara menumpukan pembangunan Pulau Pinang ke atas perancangan gunatanah di mana ianya dapat meningkatkan aktiviti bandar. Selain itu juga, RFN menggunapakai konsep kelompok industri dalam perancangan bagi sektor perindustrian. Antara kawasan industri yang telah ditingkatkan adalah Penang Cyber City. Bagi sektor pertanian, RFN juga memberi tumpuan ke atas kawasan pertanian utama dan produktif yang dicadangkan kekal sebagai KSAS. Zon pembangunan pelancongan juga ditumpukan kepada pakej pelancongan yang berbeza untuk memaksimumkan kekuatan lokasi dan sumber yang ada. Kawasan pelancongan sedia ada dikekalkan sebagai KSAS berkepentingan

pelancongan. Rancangan Fizikal Negara ini juga menekankan kepada jaringan pengangkutan negara yang bersepadu. Selain itu juga, rangkaian jalan raya perlu diperluaskan untuk kemudahsampaian di peringkat tempatan. Penyediaan rangka spatial bagi penyampaian efisien

3-5

perkhidmatan infrastruktur bersepadu di peringkat negara, wilayah dan konurbasi utama iaitu di kawasan-kawasan perkampungan dan Penang Cyber City (PCC).

Jadual 3.2 : Dasar Rancangan Fizikal Negara Dan Perkaitan Dengan RSN Dasar
RFN berperanan sebagai rangka untuk mencapai perancangan guna tanah bersepadu dan mapan •

Perkaitan Dengan RSN Pembentukan Rangka Spatial.
Melaksanakan dasar spatial utama untuk mengukuhkan koridor pembangunan sedia ada dan pemeliharaan kawasan KSAS

Peningkatan Daya Saing Ekonomi
Perancangan aktiviti ekonomi berasaskan Bandar perlu menggunapakai konsep Tumpuan Terpilih bagi pusat-pusat Bandar strategik di semua negeri Memperkukuhkan kerjasama di dalam perancangan fizikal di antara Malaysia dan Negara-negara serantau ASEAN Tanah dan sumber semulajadi di wilayah yang kurang maju perlu digunakan secara mapan bagi meningkatkan produktiviti dan mengurangkan ketidakseimbangan wilayah Menggunapakai konsep kelompok industri dalam perancangan untuk pembangunan tanah perindustrian • Guna tanah Bandar-bandar utama negeri akan dioptimumkan melalui pembangunan bersepadu bagi meningkatkan aktiviti Bandar

Kepentingan negeri Pulau Pinang di dalam IMT-GT telah diambilkira untuk dijadikan sebagai pusat serantau utama Kawasan sumberjaya strategic akan dipelihara dan ditingkatkan produktiviti dengan penggunaan teknologi

Kawasan perindustrian sedia ada telah ditingkatkan dengan kemudahan sokongan dan kawasan-kawasan terpilih telah dibangunkan dengan konsep Penang Cyber City (PCC) dan Cyber Centres di mana selain pengenalpastian Bayan Lepas, Bertam, Batu Kawan dan Sri Ampangan sebagai PCC. Negeri juga mengenalpasti beberapa bangunan untuk dijadikan Cyber Centres seperti bangunan KOMTAR

Permodenan Sektor Pertanian
Pembangunan pertanian perlu mengambilkira tekanan dan peluang dari proses perbandaran • kawasan pertanian utama dan produktif (termasuk jelapang padi yang diwartakan dicadang dikekalkan sebagai KSAS sumber makanan

3-6

Dasar
Lapan kawasan jelapang padi termasuk Muda Agricultural Development Authority (MADA), IADP Kerian-Sg. Manik dan IADP Pulau Pinang perlu dikekalkan. Pengukuhan Pelancongan Pembangunan •

Perkaitan Dengan RSN
Kawasan jelapang padi diwartakan dikekalkan sebagai kawasan KSAS

Zon pembangunan pelancongan menumpukan kepada pakej produk

perlu

pelancongan yang berbeza untuk memaksimumkan kekuatan lokasi dan sumber masing-masing. Tag line pembangunan pelancongan Negeri adalah Top Of Mind Destination.

Pengurusan Petempatan Manusia
Tumpuan pertumbuhan Bandar di dalam konurbasi perlu disokong. Pertumbuhan empat konurbasi utama Kuala Lumpur, George Town, Johor Bharu dan Kuantan perlu disokong. • Pembentukan konurbasi dan koridor pembangunan diselaraskan dengan taburan penduduk hierarki dan tugas petempatan Pengukuhan konurbasi George Town sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah wilayah utara Malaysia Cadangan jaringan system perhubungan antara negeri-negeri bersempadan dijangka akan mempercepatkan pembangunan konurbasi George Town secara bersepadu Kawasan warisan dan kampong yang terpilih akan dikekalkan Kawasan warisan dan kampong yang terpilih akan dikekalkan Kawasan-kawasan warisan dalam Bandar, George Town sebagai Bandar Pelabuhan warisan dan Butterworth sebagai Bandar Pelabuhan dan lain-lain telah dicadangkan.

Keunikan dan sempadan fizikal Bandar, pekan dan kampong di dalam konurbasi perlu dikekalkan Bandar berciri khas perlu dikenalpasti dan pembangunan projek yang mengeksploitasikan ciri-ciri berkenaan perlu disokong dengan infrastruktur yang bersesuaian. Bandar kecil dan sederhana perlu dibangunkanmengikut potensi ekonomi setempat

• •

Pekan-pekan kecil dan sederhana yang terletak di luar koridor pembangunan utama dan koridor sekunder dicadangkan dimajukan untuk tujuan pelancongan terhad dan industri asas tani selain sebagi pusat perdagangan tempatan. Pusat-pusat petempatan desa dicadangkan dinaiktaraf sebagai Pusat Petempatan Kecildan diselaraskan dengan pembangunan dan penaiktarafan kemudahan masyarakat seiring sebagai Negeri maju menjelang 2010

Pembangunan Pusat Pertumbuhan Desa (PPD) perlu dikukuhkan untuk merasionalisasikan perkhidmatan bagi penduduk luar Bandar

3-7

Dasar
Pembangunan di tanah tinggi perlu dikawal dengan tegas bagi melindungi keselamatan manusia dan kualiti persekitaran •

Perkaitan Dengan RSN
Dasar berhubung tanah tinggi / tanah bukit telah dicadangkan di mana antara lain menyentuh tentang pembangunan yang dihadkan di kawasan beraras kurang 76 meter (250 kaki) dan berkecerunan tidak melebihi 25° Kawasan-kawasan sumber air dan kawasan tadahan air dan kawasan sekitarnya termasuk empangan-empangan telah dikenalpasti sebagai KSAS dan dinyatakan tentang pengurusan sumber bekalan air Negeri yang lebih baik dilaksanakan bagi menjamin kualiti dan kuantiti bekalan Dasar berhubung tanah tinggi / tanah bukit telah dicadangkan di mana antara lain menyentuh tentang pembangunan yang dihadkan di kawasan beraras kurang 76 meter (250 kaki) dan berkecerunan tidak melebihi 25°

Pemuliharaan Sumber Semula Jadi Dan Alam Sekitar

Kesemua sumber air di permukaan dan air bawah tanah adalah aset strategik yang perlu dilindungi dan digunakan secara optima.

Pembangunan di tanah tinggi perlu dikawal dengan tegas bagi melindungi keselamatan manusia dan kualiti persekitaran

Penyediaan Rangkaian Pengangkutan Negara Rangkaian pengangkutan Negara bersepadu perlu diwujudkan dengan mengambil kira hubungan antara guna tanah dan pengangkutan. Satu system keretapi laju Negara bersepadu perlu diwujudkan. Rangkaian jalanraya perlu diperluaskan untuk kemudahsampaian di peringkat wilayah tempatan. Konsep pembangunan berorientasikan transit perlu digalakkan sebagai asas perancangan guna tanah Bandar bagi memastikan kebolehlaksanaan pengangkutan awam • mengintegrasikan cadangan-cadangan melebarkan jalan pengangkutan awam dengan pembangunan guna tanah

Kemudahan dan keupayaan lapangan terbang dan pelabuhan dicadangkan dipertingkatkan selaras dengan fungsi sebagai hub pengangkutan global Sistem pengangkutan awam bersepadu telah dicadangkan Sistem pengangkutan awam bersepadu perlu dibangunkan di semua pusat Bandar utama

Penyediaan Infrastruktur Yang Bersesuaian
RFN menyediakan rangka spatial bagi penyampaian efisien perkhidmatan infrastruktur • Mengenalpasti pembangunan infrastruktur ke arah membantu Negeri Pulau Pinang menjadi Negeri Maju dan tumpuan adalah

3-8

Dasar
bersepadu di peringkat Negara, wilayah dan konurbasi utama. Penawaran dan permintaan bekalan air mengikut kuantiti dan lokasi perlu menjadi panduan perancangan Sumber air tanah dan kawasan imbuhan (recharge areas) perlu dikenalpasti dan dikenalpasti dan dilindungi daripada aktiviti yang menyebabkan pencemaran dan pengurangan air •

Perkaitan Dengan RSN
kawasan-kawasan PCC dan kawasan-kawasan perkampungan tradisional dan perkampungan dalam Bandar. Peningkatan kapasiti dan pemeliharaan kawasan tadahan air dan mengenalpasti kawasan-kawasan tadahannya. Peningkatan kapasiti dan pemeliharaan kawasan tadahan airtanah bagi kegunaan perparitan utama, sungai dan anak sungai perlu dijadikan rizab parit atau sungai Keperluan bekalan dicadangkan di dalam meningkatkan PCC di mana antara lain bukan sahaja akan memberi kemudahan kepada kawasan perindustrian tetapi juga kepada kawasan perumahan di sekitarnya. Negeri Pulau Pinang akan melaksanakan infrastruktur ICT bertaraf dunia sebagai asas utama menarik pelabur dan penubuhan Cyber Centres di lokasi yang bersesuaian. Peningkatan kapasiti dan pemeliharaan kawasan tadahan air dan mengenalpasti kawasan-kawasan tadahannya.

Penyediaan ICT yang bersesuaian perlu diutamakan di semua petempatan Penawaran dan permintaan bekalan air mengikut kuantiti dan lokasi perlu menjadi panduan perancangan kawasan sumber.

Sumber air tanah dan kawasan imbuhan (recharge areas) perlu dikenalpasti dan dikenalpasti dan dilindungi daripada aktiviti yang menyebabkan pencemaran dan pengurangan air

Peningkatan kapasiti dan pemeliharaan kawasan tadahan airtanah bagi kegunaan perparitan utama, sungai dan anak sungai perlu dijadikan rizab parit atau sungai Keperluan bekalan dicadangkan di dalam meningkatkan PCC di mana antara lain bukan sahaja akan memberi kemudahan kepada kawasan perindustrian tetapi juga kepada kawasan perumahan di sekitarnya.

3.2

Dasar-Dasar Berkaitan

Dasar-dasar berkaitan ini merupakan dasar-dasar lain yang menjadi asas rujukan semasa penyediaan Draf Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang ini agar pembangunan negeri akan bergerak selari dengan polisi-polisi negeri dan negara.

3-9

3.2.1

Pelan Strategik Pembangunan Pulau Pinang Kedua (2001-2010) (PSDP2)

Pelan Strategik Pembangunan Pulau Pinang Kedua (2001-2010) (PSDP2), ini adalah bertujuan untuk membawa Negeri Pulau Pinang ke tahap yang lebih tinggi dengan memanfaatkan ekonomi kuantitif yang telah dicapai dan akan digabungkan dengan ciri-ciri pertumbuhan kualitatif yang merangkumi kemajuan manusia, sosial, alam sekitar, keinstitusian dan kebudayaan. PSDP2 ini menekankan :

“Daya saing ekonomi, keseimbangan ekologi, amalan penyayang dan berkongsi, budaya segar dan urustadbir baik”

Di mana matlamat kepada PSDP2 ini adalah:

“Pulau Pinang akan menjadi sebuah negeri yang benar-benar maju bukan sahaja dari segi ekonomi tetapi juga dalam bidang-bidang kesaksamaan sosial dan keadilan ekonomi, mutu kehidupan, kesepaduan dan kestabilan sosial, di samping pertumbuhan budaya, etika kerohanian dan kejiwaan”. Oleh yang demikian, Negeri Pulau Pinang perlu meningkatkan daya saing dan kekuatan dari segi ekonomi dalam usaha menangani dan menghadapi segala cabaran yang wujud dalam peralihan ekonomi berasaskan

pengetahuan (k-ekonomi). PSDP2 telah menggariskan enam teras-teras pembangunan iaitu:

Teras 1 :

Meningkatkan Daya Saing Ekonomi;

Negeri Pulau Pinang Harus Meningkatkan Daya Saing di peringkat negeri dan serantau agar keadaan ekonomi Negeri Pulau Pinang akan lebih kukuh. Peningkatan produktiviti daripada aktiviti pembuatan dan perkhidmatan, pelancongan, pertanian dan juga sektor-sektor utama yang lain adalah perlu terutama dari segi pengetahuan, dan teknologi mengenai sektor-sektor berkenaan. Teras ini akan menjadi pemangkin kepada usaha Negeri Pulau

3-10

Pinang dalam lebih berdaya saing di dalam ekonomi negeri dan serantau seperti NCER dan IMT-GT..

Teras 2 :

Menyediakan

Persekitaran

Yang

Bersesuaian

Untuk

Menggiatkan Pembangunan; Dalam usaha meningkatkan daya saing ekonomi Negeri Pulau Pinang, kemudahan prasarana yang baik dan juga guna tenaga yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi adalah diperlukan. Penyediaan latihan bagi meningkatkan kebolehan guna tenaga kerja adalah penting terutama di kawasan-kawasan luar bandar. Kepesatan pembangunan menyebabkan kepada permasalahan dalam trafik dan menyebabkan masalah kesesakan yang teruk sering kali berlaku di Negeri Pulau Pinang. Oleh yang demikian, suatu sistem pengangkutan bandar dan luar bandar yang cekap perlu diwujudkan dalam usaha menangani masalah kesesakan jalanraya ini. Kemudahan-kemudahan lain seperti kemudahan untuk pelancong-pelancong seperti terminal yang bertaraf antarabangsa dan juga pembangunan utility yang lain adalah perlu dalam menyeimbangkan pembangunan yang berlaku di Negeri Pulau Pinang.

Teras 3 :

Mengekalkan Keseimbangan Ekologi;

Pembangunan yang akan diterapkan di Negeri Pulau Pinang adalah berpandukan kepada pembangunan mampan. Kepentingan di dalam mengekalkan keseimbangan diantara kawasan tepubina dan juga kawasankawasan sensitif alam sekitar (KSAS) akan dititikberatkan. Selain itu, usaha pemeliharaan dan pemuliharaan bagi kawasan-kawasan yang mempunyai nilai warisan yang tinggi akan dipertingkatkan.

Teras 4 : Berkongsi

Membina

Sebuah

Masyarakat

Yang

Penyayang

Dan

Pembinaan masyarakat penyayang dan berkongsi adalah berdasarkan kualiti hidup dan penawaran terhadap banyak saluran bagi menentukan jalur

3-11

kemajuan. Program-program pembasmian kemiskinan akan diperkukuhkan dan tumpuan akan diberikan bagi membasmi secara lengkap kemiskinan mutlak. Keutamaan bagi strategi perumahan adalah memberi fokus terhadap penyediaan bekalan rumah kos sederhana dan rendah yang mencukupi adalah antara usaha bagi meringankan beban yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan terpinggir. Selain itu, strategi tersebut juga, merangkumi pembangunan unit terancang, perumahan sosial, pembiayaan sewa dan bantuan perumahan kepada yang miskin. Bagi meningkatkan penyertaan Bumiputera dan kumpulan-kumpulan lain yang juga mengalami masalah kemiskinan, usaha-usaha yang lebih bersungguh-sungguh akan ditekankan di sektor-sektor dari ekonomi moden dan juga tahap pendidikan yang tinggi bagi meningkatkan status pendidikan masyarakat.

Teras 5 :

Mempromosikan Budaya Yang Segar

Mempromosikan budaya segar dengan memberi penekanan kepada budaya, etika dan rohaniah terhadap pembangunan yang akan dilaksanakan. Penekanan terhadap nilai murni ini akan dapat menonjolkan kekayaan dan kepelbagaian rakyat, agama serta kebudayaan yang ada pada setiap rakyat yang ada dalam negeri ini.

Teras 6 :

Mengamalkan Urustadbir Yang Baik

Amalan urustadbir yang baik adalah dengan peningkatan terhadap sumbersumber daripada sektor awam dan swasta serta proses usaha sama. Pembangunan memainkan akan lebih menunjukkan sebagai kejayaan apabila kerajaan pembekal,

peranannya

perancang,

pelaksana,

pengantara dan pembela untuk rakyat dengan berkesan. Bagi mengatasi masalah kekurangan tanah bagi projek-projek prasarana, amalan urustadbir yang berkaitan dengan masalah ini perlu bagi mencari penyelesaian. Satu pembiayaan silang diperkenalkan bagi meningkatkan kerjasama antara pihak kerajaan dan swasta. Perancangan fizikal yang mengambilkira keperluan-

3-12

keperluan sosial dan perancangan kewangan yang hemat adalah langkahlangkah bagi mengoptimumkan peruntukan sumber yang ada.

3.2.2

Strategi Utama Pelan Strategik Pembangunan Pulau Pinang Kedua (2001-2010)

Lima strategi utama telah dikenalpasti bagi membantu meningkatkan produktiviti Negeri Pulau Pinang. Tumpuan akan diberikan kepada menambahkan sumber-sumber yang dapat meningkatkan produktiviti sambil menarik minat syarikat multinasional (MNC) dengan nilai tambahnya lebih tinggi. Berikut merupakan strategi-strategi PSDP2 : i. Memperkukuhkan sektor perkhidmatan moden.

Pembangunan kemudahan infrastruktur akan berfungsi sebagai pemangkin juga sebagai pelengkap kepada kemajuan sektor-sektor lain bagi mencapai pulangan dinamik yang meningkat. Sektor perkhidmatan yang moden dan maju juga akan turut meningkatkan lagi kualiti hidup rakyat di Pulau Pinang.;

ii.

Keperluan membaiki persekitaran inovatif. Kedua-dua pusat penyelidikan asas dan penyediaan gunaan perlu diperkembangkan. Selanjutnya, rangkaian inovasi antara industri, pelanggan dan institusi penyelidikan perlu diwujudkan melalui perolehan peruntukan dana dan insentif Kerajaan Persekutuan;

iii.

Keperluan untuk memperkukuhkan dan memantapkan rangkaian sistem terbuka Pulau Pinang supaya

pengetahuan, inovasi dan kemajuan teknologi yang dihasilkan oleh firma dan organisasi tertentu akan dapat dengan lebih mudah, murah dan cepat disebarkan melalui sistem berkenaan. Kesepaduan rangkaian itu

3-13

akan membantu memaksimakan sinergi rangkaian yang membabitkan keseluruhan ekonomi;

iv.

Penggunaan ICT akan diperluaskan dan dimantapkan bagi penyebaran peningkatan produktiviti merentasi ekonomi. Fungsi ICT ialah membolehkan berlaku peningkatan kadar denyutan, frekuensi dan perluasan tersebarnya aliran maklumat yang akan

memperkukuhkan lagi hubungan rangkaiannya; dan

v.

Memperkukuhkan infrastruktur asas

lagi

sokongan

institusi

untuk

seperti

kemudahan

kesihatan,

pendidikan , pengangkutan dan logistik agar dapat menawarkan landasan yang kritikal bagi membolehkan Pulau Pinang mengejar pesaing-pesaingnya yang

berteknologi tinggi.

3.3

Isu-Isu Pembangunan

Negeri Pulau Pinang sememangnya antara negeri yang maju dan membangun dengan pesat di Malaysia. Walaubagaimanapun, masih terdapat isu-isu

pembangunan yang sedikit sebanyak mempengaruhi dan memberi kesan kepada pembangunan negeri. Isu-isu pembangunan yang terdapat di Negeri Pulau Pinang ini adalah :

i.

Pembangunan Gunatanah Di Seluruh Negeri Di Pulau Pinang Yang Tidak Optimum.

Pembangunan gunatanah di Pulau Pinang adalah tidak seimbang dimana penumpuan pembangunan hanya tertumpu kepada kawasan-kawasan tertentu sahaja dan tidak menyeluruh. Malahan, banyak kawasan-kawasan baru yang dibuka dan kawasan sedia ada yang kosong tidak digunakan. Ini menunjukkan tentang pembangunan gunatanah yang tidak optimum di

3-14

Negeri Pulau Pinang. Pembangunan gunatanah yang tidak optimum ini boleh menyebabkan pembaziran terhadap sumber-sumber yang terdapat di dalam negeri ini dan seterusnya menghadapi masalah kekurangan dalam penawaran semua bentu kemudahan dan infrastruktur.

ii.

Sistem Perhubungan Dan Pengangkutan Sedia Ada Yang Tidak Dapat Menampung Keperluan Dan Permintaan Masa Akan Datang.

Sistem perhubungan dan pengangkutan di Negeri Pulau Pinang terbahagi kepada tiga iaitu air, udara dan darat. Bagi pengangkutan darat, masalah kesesakan jalan raya berlaku setiap hari terutama di waktu puncak dan sebagai contoh di Jambatan Pulau Pinang. Jumlah kenderaan persendirian meningkat dengan mendadak. Oleh itu, bagi mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian, penambahan terhadap pengangkutan awam perlu ditingkatkan dan penggunaan pengangkutan awam perlu digalakkan kepada semua penduduk di negeri ini. Bagi perkhidmatan pengangkutan air dan udara, kemudahan di lapangan terbang dan pelabuhan sudah mencukupi namun perlu dipertingkatkan dalam usaha untuk menampung lebih banyak permintaan di masa hadapan.

iii.

Ketidakseimbangan

Dan

Kekurangan

Guna

Tenaga

Kerja

Terutama Penyertaan Dari Pihak Bumiputera. Limpahan pekerja asing yang datang untuk bekerja di Negeri Pulau Pinang adalah banyak dan sepatutnya peluang-peluang pekerjaan ini direbut dan diisi oleh penduduk Negeri Pulau Pinang itu sendiri atau daripada negerinegeri bersempadan. Segala kemudahan dan peluang pekerjaan perlu ditambah agar dapat meningkatkan jumlah gunatenaga yang terdiri daripada penduduk tempatan terutama sekali kaum Bumiputera.

3-15

iv.

Ekonomi Negeri Kini Yang Terlalu Bergantung Kepada ‘Foreign Direct Investment (FDI)’.

Ekonomi negeri kini haruslah lebih bergantung kepada sektor pembuatan dan perkhidmatan tempatan dan tidak terlalu bergantung kepada pelaburan asing. Semua sektor yang mempunyai potensi untuk dieksploitasi harus diberi penekanan terhadap pembangunannya akan dapat meningkatkan pendapatan negeri yang terlalu bergantung kepada pelaburan asing luar.

v.

Kurangnya Penyediaan Rumah Mampu Milik Bagi Penduduk Yang Berpendapatan Rendah Di Negeri Pulau Pinang.

Di Negeri Pulau Pinang, penyediaan perumahan yang mampu milik adalah sedikit berbanding dengan perumahan kos tinggi. Ia mungkin disebabkan oleh harga tanah yang tinggi terutamanya di kawasan bandar. Penyediaan perumahan mampu milik ini akan dapat membantu golongan-golongan berpendapatan rendah yang mempunyai masalah untuk memiliki rumah.

vi.

Berlakunya Ancaman Kepada KSAS Dan Juga Pencemaran Alam Sekitar.

Pembangunan baru yang dijalankan atau dibangunkan ada yang mengancam kepada pencemaran alam sekitar dan juga mengganggu kawasan sensitif alam sekitar (KSAS). Oleh yang demikian, pembangunan-pembangunan baru di masa akan datang hendaklah dipantau dalam menjaga dan memelihara kawasan-kawasan KSAS dan juga keadaan alam sekitar.

vii.

Kurangnya Pembangunan Dan Promosi Produk Pelancongan.

Promosi terhadap aktiviti pelancongan di Negeri Pulau Pinang adalah kurang sedangkan negeri ini mempunyai pelbagai tarikan untuk pelancongpelancong yang datang. Seharusnya, promosi yang berkesan patut diadakan dalam menarik lebih ramai pelancong yang datang ke negeri ini dan memperkenalkan keistimewaan yang ada pada Negeri Pulau Pinang.

3-16

viii.

Kurang Sokongan Terhadap Usaha Pemuliharaan.

Pelbagai cara telah diambil oleh pihak berkuasa tempatan untuk pemeliharaan dan pemuliharaan terhadap kawasan-kawasan dan bangunanbangunan yang mempunyai nilai warisan. Namun begitu, segelintir badanbadan NGO dan penduduk tempatan tidak mahu mengambil bahagian di dalam usaha pihak berkuasa tempatan ini. Galakan harus diberikan agar semua penduduk dan masyarakat mempunyai kesedaran dalam usaha untuk memelihara bangunan-bangunan dan kawasan-kawasan yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi.

ix.

Kurang Penggunaan Teknologi Moden Dan R&D Dalam Industri.

Kurangnya penggunaan teknologi tinggi di dalam aktiviti perindustrian perlulah dipertingkatkan bagi membolehkan aktiviti perindustrian di Negeri Pulau Pinang mempunyai daya saing yang tinggi di peringkat nasional dan antarabangsa. Selain penggunaan teknologi di dalam aktiviti perindustrian, R&D juga harus digalakkan agar barangan keluaran negeri mempunyai nilai yang tinggi dan berkualiti tinggi.

3.4

Asas Pembentukan Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang 2008-2025

Dalam penyediaan Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang, terdapat beberapa asas atau elemen yang boleh dijadikan sebagai panduan dan rujukan untuk melengkapkan proses penyediaannya. Hasil daripada kajian yang dilakukan akan dijadikan sebagai asas kepada pembentukan dasar-dasar yang terkandung didalam draf rancangan struktur ini.

3.4.1

Penyediaan Rancangan Struktur dari ‘Top Down.

Dasar-dasar utama negara-negeri akan dijadikan sebagai rujukan di dalam penghasilan dasar-dasar pembangunan negeri. Antara dasar-dasar utama negara yang dirujuk adalah Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9), Rancangan Fizikal Negara (RFN), Pelan Strategik Pembangunan Pulau Pinang Kedua (2001-2010) (PSDP2) dan juga kerjasama seperti Koridor Ekonomi Wilayah

3-17

Utara (NCER). Dasar-dasar dan polisi utama ini dirujuk agar pembangunan yang dicadangkan adalah selari dan setanding dengan pembangunan negara.

3.4.2

Penyediaan Rancangan Struktur dari ‘Bottom Up’

Dari segi ‘bottom up’ isu-isu perancangan yang telah dikenalpasti akan dijadikan tunjang kepada segala cadangan perancangan yang sesuai dengan keadaan setempat dan mengikut dasar-dasar utama negara dan negeri.

3.4.3

Aspek Sokongan Dalam Penyediaan Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang

Dalam penghasilan draf rancangan struktur, sasaran dan objektif kepada hala tuju pembangunan perlu dikenalpastikan. Sasaran dan objektif

pembangunan akan disokong oleh spatial iaitu pelan konsep pembangunan, dasar-dasar utama, umum, sektoral dan khusus, pelan gambar rajah utama dan pelan subjek, dan pelaksana projek pembangunan iaitu pihak yang akan melaksanakan projek-projek pembangunan. Setiap elemen-elemen ini adalah penting keranan ia akan menerangkan secara terperinci terhadap cadangancadangan pengekalan, pemeliharaan dan pemuliharaan dan juga cadangancadangan baru yang dicadangkan keatas negeri Pulau Pinang.

3-18

Rajah 3.1 : Pembentukan Rancangan Struktur Pulau Pinang
Spatial Pelan Konsep

Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9), Rancangan Fizikal Negara (RFN), Pelan Strategik Pembangunan Pulau Pinang Kedua (2001-2010) (PSDP2) TOP DOWN

Dasar Utama Dasar Umum Dasar-dasar Dasar Sektoral Dasar Khusus

DRSNPP

Sasaran dan Objektif

Gambar Rajah Utama Pelan-pelan Pelan Subjek

BOTTOM UP

Isu-isu perancangan semasa
Pelaksaan Projek Pembangunan

Siapa Pihak Pelaksana Apa

3-19

4.1

Visi

Negeri Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang berteraskan industri, hab logistik dan pelancongan dalam menyokong pembangunan fizikal yang optimum disamping menggalakkan penjanaan ekonomi negeri bagi meningkatkan daya saing

diperingkat global menjelang 2025.

4.2

Wawasan Pembangunan

Wawasan dalam RSNPP ini digubal setelah mengambilkira penemuan-penemuan daripada analisis dan rancangan pembangunan dalam negeri dan negara. Antara perkara yang menjadi fokus utama dalam penyediaan wawasan ini adalah:

i.

Memperkukuhkan Negeri Pulau Pinang sebagai salah satu negeri maju dalam Malaysia

Sekiranya Pulau Pinang berjaya menjadi salah sebuah negeri yang berteraskan industri, hab logistik dan pelancongan, ia akan dapat meningkatkan keyakinan pelabur asing untuk berurus niaga di negeri ini. Di antara kawasan pembangunan yang menjadi tumpuan pelabur asing adalah di George Town, Butterworth, Bayan Lepas, Bukit Minyak dan Batu Feringghi. Secara tidak langsung Negeri Pulau Pinang akan mampu untuk menjana hasil negeri yang tinggi dan seterusnya membantu dalam meningkatkan ekonomi negara.

ii.

Hab logistik merupakan pemangkin untuk pembangunan fizikal negeri

Dengan meningkatkan kualiti hab logistik sedia ada dan penambahan elemen hab logistik dalam negeri di Terminal Kontena Butterworth Utara dan Terminal Kargo Butterworth Selatan di Bahagian Seberang serta Terminal Feri Swetthenham di Bahagian Pulau, ia akan membantu dalam proses

4-1

perhubungan dalam negeri dan antara negeri. Sekiranya kriteria dan syarat untuk meningkatkan tahap hab logistik di negeri ini dipenuhi, ia pasti akan menjadi pemangkin terhadap pertumbuhan negeri kerana kemudahan hab logistik yang sangat efisien.

iii.

Pemantapan kedudukan negeri di peringkat global

Kedudukan negeri perlu dimantapkan lagi terutamanya di peringkat global. Ini adalah untuk menjamin kedudukan negeri tetap kukuh dan terjamin. Untuk itu, pelbagai cadangan dan aspek perlu diterapkan dalam proses memantapkan kedudukan negeri di peringkat global.

4.3

Objektif

Dalam menentukan hala tuju RSNPP ini, beberapa objektif telah dibentuk untuk mencapai sasaran pembangunan di peringkat negeri dan juga negara. Terdapat 4 objektif utama yang telah dikenalpasti yang akan menjadi teras kepada RSNPP iaitu:

i.

Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Di Peringkat Global Melalui Sumbangan Sektor Perindustrian, Pengangkutan Dan Pelancongan.

Pertumbuhan ekonomi di peringkat global dapat dimajukan melalui sumbangan daripada sektor-sektor utama seperti perindustrian,

pengangkutan dan pelancongan. Dengan adanya sektor utama ini, ia akan dapat menggalakkan pertumbuhan sektor-sektor lain sekaligus dapat menjana ekonomi negeri dan negara.

ii.

Memperkukuhkan Hubungan Inter Dan Intra Wilayah Di Peringkat Wilayah Dan Antarabangsa

Hubungan inter and intra wilayah perlu di dimantapkan untuk menjamin keseimbangan dan kesinambungan pembangunan di peringkat wilayah dan

4-2

antarabangsa. Hubungan yang kukuh juga akan memastikan ikatan toleransi yang kuat untuk membawa negeri menuju kecemerlangan.

iii.

Pengukuhan

Fungsi

Hierarki

Petempatan

Utama

Sebagai

Pemangkin Keseimbangan Pembangunan Antara Daerah Setiap hierarki petempatan mempunyai fungsinya yang tersendiri. Semakin tinggi hierarki sesuatu petempatan, semakin lebih fungsi dan kelebihannya. Oleh kerana itu, kelebihan yang ada akan digunakan sebagai salah satu pemangkin negeri yang akan memastikan keseimbangan pembangunan dalam negeri.

iv.

Pulau Pinang Sebagai Pusat Pelancongan Yang Produktif Dan Inovatif

Dengan objektif ini, Negeri Pulau Pinang akan meluaskan pintu masuk negeri kepada pelancong terutama sekali pelancong asing dan seterusnya akan menjana ekonomi negeri melalui sektor pelancongan.

4.4

Konsep Pembangunan Negeri

Terdapat empat pelan konsep pembangunan yang disertakan di sini. Pemilihan keempat-empat pelan pembangunan ini adalah berdasarkan kepada kriteria-kriteria dan potensi pembangunan yang terdapat pada kawasan-kawasan yang tertentu. Kriteria-kriteria tersebut adalah berdasarkan kepada pembangunan sedia ada dan pembangunan yang akan dicadangkan di kawasan-kawasan tertentu.

4.4.1

Konsep Pembangunan Koridor

Pembangunan koridor bermaksud pembangunan di kawasan pusat kepada kawasan pinggir bandar di sepanjang jalan yang menghubungkan bandarbandar lain. Selain itu, pembangunan koridor juga merupakan pembangunan yang akan dilaksanakan disepanjang rantaian antara dua bandar utama

4-3

untuk memastikan perancangan pembangunan yang telah dibuat tidak akan merebak ke kawasan perbandaran lain.

Terdapat

dua

pembangunan

koridor

yang

dibentuk

iaitu

Koridor

Pembangunan Utama dan Koridor Pembangunan Sekunder. Kedua-dua pembentukan koridor ini bertujuan untuk mengoptimumkan pembangunan guna tanah perbandaran di koridor-koridor pembangunan yang telah dikenalpasti bagi mengelakkan daripda berlakunya pembangunan di luar kawasan koridor pembangunan yang telah ditetapkan. Koridor ini juga dicadangkan bertujuan untuk mengelakkan berlakunya pencerobohan terhadap kawasan sensitif alam sekitar serta kawasan-kawasan pertanian yang berpotensi untuk dimajukan.

Dalam konteks pembangunan fizikal, aliran aktiviti pembangunan di sepanjang laluan koridor perlu diseimbangkan untuk memastikan aktiviti pembangunan ini bergerak seiring dengan keadaan di kawasan koridor tanpa memberi kesan kepada kawasan sensitif alam sekitar.

Kriteria yang diambil bagi konteks hab logistik dan pengangkutan merupakan suatu elemen penting dalam mewujudkan suatu rantaian koridor yang efisien dalam menghubungkan akitiviti fizikal lain di antara dua kawasan. Hab logistik di Pulau Pinang adalah suatu tunjang utama yang mana ia mampu untuk menggerakkan tenaga pekerja, menyalurkan bahan mentah yang diimport serta melicinkan pergerakan barangan siap ke destinasi lain. Teras utama pembangunan konteks ini adalah sebagai usaha untuk mengimplimentasi program peningkatan kapasiti dan jaringan rangkaian infrastruktur logistik secara bersepadu di Pulau Pinang.

Selain itu cadangan menaik taraf Penang Port adalah satu impak positif kepada Negeri Pulau Pinang yang mana ia mampu untuk menyokong aktiviti import dan eksport dalam menggerakkan aliran barangan yang

4-4

melibatkan komponen perindustrian. Bagi sektor pelancongan, program pembangungan ini akan dijalankan dengan mempromosikan Pulau Pinang sebagai destinasi persidangan pameran antarabangsa dan memperkukuhkan Pulau Pinang sebagai sebuah hab pelancongan perubatan serantau. Selain itu, peningkatan sistem pengangkutan seperti dengan adanya Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas adalah satu inisiatif dalam menggalakkan kedatangan pelancong, seterusnya kedatangan pelancong dari luar negara dapat meningkatkan kadar pertukaran aliran mata wang dan membantu dalam menjana ekonomi negeri.

i.

Justifikasi Konsep Pembangunan Koridor

Pembangunan koridor ini terbahagi kepada dua bahagian iaitu:

a.

Konsep Pembangunan Koridor Utama

Konsep pembangunan utama yang dibenarkan di koridor pembangunan utama adalah pembangunan sedia ada yang diluluskan oleh pihak berkuasa dan pembangunan

perbandaran. Pembangunan yang dibenarkan di dalam koridor ini adalah tertakluk kepada kriteria guna tanah serta garis panduan pembangunan seperti yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Bagi konsep pembangunan ini, kawasan Pulau bagi koridor utama adalah:

Bahagian Pulau

Koridor Georgetown – Bayan Lepas Koridor ini merupakan suatu rantaian yang

dihubungkan dengan pelbagai aktiviti pembangunan (pembangunan bercampur) seperti perumahan,

perindustrian, perdagangan dan pelancongan. Koridor ini juga disokong dengan adanya jambatan Pulau

4-5

Pinang yang menghubungkan antara Pulau dan bahagian Seberang Perai. Di sepanjang laluan tersebut, kawasan Bukit Jelutong mempunyai pembangunan perumahan untuk menampung pertambahan

penempatan penduduk kesan daripada pertumbuhan aktiviti perindustrian dan perdagangan. Selain itu,

dengan adanya kemudahan pengangkutan seperti Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas akan membantu pelancongan. dalam merancakkan lagi aktiviti

Bahagian Seberang Perai

Koridor Butterworth – Seberang Jaya - Bukit Mertajam Koridor ini merupakan hubungan kepada aktiviti pembangunan bercampur seperti perindustrian,

perdagangan dan perumahan selaras dengan peranan Butterworth sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah. Kesan pembangunan aktiviti di koridor ini telah memberi impak yang positif selain turut memberi limpahan pembangunan ke kawasan Kubang Semang di Utara.

Koridor Bukit Mertajam - Bukit Minyak - Valdor Koridor ini merupakan koridor pembangunan sedia ada dengan tumpuan aktiviti perindustrian. Aktiviti perindustrian ini juga turut disokong oleh kawasan perumahan yang terdapat di kawasan sekeliling. Pembangunan koridor ini memberi impak kepada pembangunan di Kulim kesan daripada pembangunan

4-6

Kulim High Tech yang berteraskan perindustrian yang berteknologi tinggi.

Koridor Batu Kawan - Valdor Koridor ini menghubungkan antara Batu Kawan dengan Valdor yang berteraskan kepada aktiviti perindustrian. Cadangan pembinaan Jambatan Kedua akan mempengaruhi pembangunan Batu Kawan pada masa hadapan, Aktiviti di kawasan ini akan tertumpu kepada aktiviti yang berteraskan kepada R&D,

pemprosesan, pembuatan barang-barang elektrik dan elektronik seiring dengan potensi Batu Kawan sebagai Penang Cyber City 3. Pembangunan di kawasan Valdor pula akan ditekankan kepada perindustrian kecil dan sederhana (IKS), perdagangan serta perumahan yang mana ia akan menampung pertambahan penduduk di kawasan ini.

a.

Konsep Pembangunan Koridor Sekunder koridor pembangunan sekunder merupakan

Konsep

pembangunan yang dibenarkan meliputi pembangunan sedia ada yang diluluskan oleh pihak berkuasa, pembangunan terkawal, berskala dan berketumpatan rendah-sederhana. Pembangunan secara berskala ini adalah untuk pembangunan perumahan, pelancongan, pertanian, perdagangan dan

pembangunan desa. Pembangunan yang dijalankan di koridor ini tertakluk kepada pematuhan kriteria serta garis panduan perancangan yang ditetapkan. Koridor pembangunan

sekunder ini terdiri daripada:

4-7

Bahagian Pulau

Koridor Georgetown – Tanjung Tokong – Batu Feringgi – Teluk Bahang Koridor ini merupakan koridor sedia ada pelancongan di bahagian Pulau. Aktiviti pelancongan ini turut disokong oleh aktiviti perniagaan yang berorientasikan IKS seperti pembuatan yang berteraskan barangan kraftangan. Selain itu, keindahan semulajadi seperti pantai peranginan, bukit bukau dan hutan akan dikekalkan sebagai aset utama di kawasan ini. Tanjung Tokong dan Batu Feringgi merupakan kawasan tumpuan pelancong kepada aktiviti persisiran pantai. Manakala di Teluk Bahang pula terdapat

perkampungan yang berkonsepkan homestay yang mana pelancong dapat diperkenalkan dengan identiti dan gaya hidup masyarakat tempatan.

Koridor Bayan Lepas – Gertak Sanggul Aktiviti pelancongan sedia ada di Gertak Sanggul akan mempengaruhi pembangunan koridor di sepanjang laluan Bayan Lepas ke Gertak Sanggul. Cadangan untuk mewujudkan pembangunan perindustrian kecil dan sederhana di koridor ini adalah salah satu inisiatif dalam usaha menarik kedatangan pelancong ke kawasan ini. Kemudahan pengangkutan lapangan

terbang sedia ada di Bayan Lepas adalah merupakan nadi penggerak kepada pertambahan pelancong untuk melawat ke kawasan pelancongan terutama di

bahagian Pulau.

4-8

Bahagian Seberang Perai

Koridor Kepala Batas – Bertam - Kubang Menerong Koridor ini merupakan pembangunan bercampur yang menekankan kepada aktiviti pendidikan dan

perniagaan. Bagi aktiviti pendidikan terdapat pelbagai institusi yang telah dibina seperti pusat inkubator, institusi pendidikan tinggi bertaraf MSC, UiTM Pulau Pinang, pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D), serta Advanced Medical and Dental College kampus USM. Selain itu, kawasan Bertam akan dinaik taraf sebagai sebuah pusat petempatan utama dan peranan yang dimainkan oleh Kepala Batas sebagai Pusat Separa Wilayah iaitu sebagai pusat pentadbiran daerah Seberang Perai Utara. Koridor ini juga akan

membangun

dengan

pesat

dengan

pengiktirafan

Bertam sebagai salah sebuah Penang Cyber City yang akan dibangunkan dalam fasa ke 2.

Koridor Nibong Tebal - Sri Ampangan Koridor ini tertumpu kepada institusi pendidikan sedia ada iaitu Universiti Sains Malaysia cawangan Sri Ampangan. Kesan daripada penyediaan institusi pendidikan ini, aktiviti pembangunan yang lain akan dapat diwujudkan seperti perumahan dan perniagaan bagi menyokong aktiviti institusi tersebut.

ii.

Kekuatan

Terdapat 3 kekuatan yang telah dikenalpasti di dalam konsep pembangunan koridor ini iaitu:

4-9

a.

Penyediaan

sistem

jaringan

pengangkutan

yang

sistematik merupakan penyumbang utama kepada peningkatan dalam penyediaan kemudahan

infrastruktur dan utiliti. Secara tidak langsung dapat mewujudkan pembangunan yang terancang di antara daerah.

b.

Pengagihan

pembangunan

yang

sekata

akan

menjadikan tahap perkembangan pembangunan di Pulau Pinang lebih optimum. Oleh yang demikian ianya mampu untuk menyumbang kepada

perkembangan pembangunan yang seimbang.

c.

Dapat menyumbang kepada pertumbuhan bandarbandar baru hasil daripada serakan pembangunan bandar utama. Secara tidak langsung ianya

memberikan impak yang besar kepada percambahan kawasan pembangunan baru yang merangkumi

kepelbagaian aktiviti pembangunan fizikal yang mana ianya dapat menyumbang kepada pertumbuhan

ekonomi Negeri Pulau Pinang.

iii.

Kelemahan

Kelemahan bagi konsep koridor ini adalah dilihat berdasarkan kesan penumpuan koridor di sepanjang laluan tanpa mengambil kira kawasan persekitaran. Kelemahan bagi koridor ini adalah:

a.

Aktiviti pembangunan tidak berselerak ke kawasan persekitaran. Ini kerana aktiviti yang dibangunkan hanya tertumpu di sepanjang laluan koridor tersebut. Impak dari situasi ini menyebabkan kawasan di sekitar

4-10

koridor mengalami pergerakan pertumbuhan yang perlahan.

b.

Pembangunan yang tidak seimbang akan berlaku di kawasan sekeliling yang mana tidak mempunyai koridor tersebut. Secara tidak langsung, pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut tidak berkembang seiring dengan kawasan pembangunan yang lain.

4-11

Rajah 4.1

KONSEP PEMBANGUNAN KORIDOR

1.

KORIDOR GEORGETOWN-TG.TOKONG- BT. FERINGGI-TELUK BAHANG -Koridor Pelancongan

2.

KORIDOR GEORGETOWN-BAYAN LEPAS -Koridor Pembangunan Bercampur – Pembangunan perumahan di Jelutung dan Baya Baru Perindustrian di kawasan Bayan Lepas,

3.

KORIDOR BAYAN LEPAS-GERTAK SANGGUL -Koridor Pelancongan

5
KEPALA BATAS - BERTAM

1
GEORGETOWN – TG TOKONG – AYER ITAM – BAYAN LEPAS – BAYAN BARU AIR PUTIH - GENTING – BALIK PULAU

2

4
BUKIT MERTAJAM - PENANTI

3
BATU MAUNG – TELOK KUMBAR

6

8
BATU KAWAN – VAL DOR

4. KORIDOR BUTTERWORTH-SEBERANG JAYA-BUKIT MERTAJAM -Koridor Pembangunan Bercampur (Perindustrian, Perumahan dan Komersil) 5. KORIDOR KEPALA BATAS-BERTAM-KUBANG MENERONG -Koridor Pembangunan Bercampur (Perniagaan dan Pendidikan) 6. KORIDOR BUKIT MERTAJAM-BUKIT MINYAK-VALDOR -Koridor Perindustrian dan Perdagangan
0 kilometer 5

7

7. KORIDOR NIBONG TEBAL-SRI AMPANGAN -Koridor Pendidikan dan Perumahan 8.KORIDOR BATU KAWAN-VALDOR -Koridor Perindustrian

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025
10

4.4.2

Konsep Pembangunan Berintegrasi

Integrasi bermaksud gabungan atau himpunan antara dua elemen atau lebih. Dalam konsep integrasi pembangunan ini, terdapat dua integrasi utama iaitu sosial dan ekonomi. Dari segi integrasi ekonomi, terdapat dua fokus utama iaitu perindustrian dan hab logistik serta pengangkutan. Manakala, integrasi sosial pula, mengambil kira faktor petempatan utama yang menyumbang ke arah keseimbangan pembangunan di antara daerah.

Pembangunan berintegrasi merupakan pembangunan yang akan dicapai berdasarkan kepada potensi pembangunan yang ada dan saling berkait bagi mewujudkan satu pembangunan yang produktif dan seimbang di antara daerah.

Pembangunan fizikal perlulah saling berkait di mana satu pembangunan yang utama mampu menjadi pemangkin kepada perkembangan

pembangunan sekitar. Pembangunan fizikal seperti kawasan perindustrian, hab logistik dan pengangkutan yang berintegrasi mampu menggalakkan pertumbuhan pusat petempatan di antara daerah dan mewujudkan hubungan sosial.

Hab logistik dan pengangkutan merupakan pemangkin utama dalam mewujudkan integrasi pembangunan fizikal di Negeri Pulau Pinang. Sistem pengangkutan yang efektif dan komprehensif dapat menyokong kepada proses pembandaran yang lebih pesat di seluruh negeri. Disamping itu, cadangan menaik taraf Penang Port, ia mampu untuk menyokong aktiviti import dan eksport di mana ia dapat menggalakkan lagi perindustrian di Negeri Pulau Pinang. Selain itu, sektor pelancongan di Negeri Pulau Pinang dapat ditingkatkan bukan sahaja di peringkat domestik malah di peringkat antarabangsa dengan adanya Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas. Kemasukan pelancong dari luar negara dapat meningkatkan kadar

4-13

pertukaran aliran mata wang asing. Ini secara tidak langsung akan membantu dalam penjanaan ekonomi negeri.

Hierarki petempatan ditentukan oleh jumlah penduduk sesebuah kawasan. Penyediaan kemudahan masyarakat dan infrastruktur berdasarkan kepada hierarki petempatan yang telah ditentukan. Secara tidak langsung, ketiga-tiga aspek tersebut dapat meningkatkan taraf hidup penduduk serta menjana keseimbangan pembangunan di antara daerah.

i.

Justifikasi Konsep Pembangunan Berintegrasi

Terdapat 3 konsep pembangunan iaitu pembangunan berintegrasi utama dan 2 pembangunan berintegrasi sekunder :

a.

Pembangunan Berintegrasi Utama

Pembangunan berintegrasi utama ini menghubungkan di antara Pulau dan Seberang Perai. Terdapat integrasi utama iaitu : tiga elemen

Hab Logistik dan Pengangkutan

Hab logistik dan pengangkutan merupakan pemangkin utama dalam mewujudkan integrasi pembangunan fizikal di Negeri Pulau Pinang. Terdapat empat aspek pembangunan yang dirangka bagi mewujudkan

integrasi di antara pengangkutan dengan elemen lain.

-

Pelabuhan Pulau Pinang Pulau Pinang mampu untuk

Pelabuhan

menyokong aktiviti import dan eksport dimana ia dapat menggalakkan lagi perindustrian di Negeri Pulau Pinang. Selain itu, kemudahan di

4-14

pelabuhan

dinaik

taraf

bagi

menampung

kontena dan kapal-kapal besar.

-

Hab Pengangkutan Berintegrasi, Penang Sentral

Pembinaan hab logistik di bahagian Pulau dan Seberang Perai adalah untuk mengintegrasikan sistem pengangkutan di Negeri Pulau Pinang melalui laluan keretapi, feri, monorail dan mod pengangkutan darat.

Perindustrian

Perindustrian merupakan elemen kedua di dalam mewujudkan pembangunan berintegrasi di antara elemen lain. Bagi konsep pembangunan berintegrasi utama, ia lebih fokus kepada perindustrian bercampur seperti R&D dan Hi-Tech.

Pusat Petempatan Wilayah Negeri

Melalui pembangunan hab logistik dan pengangkutan serta perindustrian, ia mampu mewujudkan integrasi sosial terutamanya di kawasan pusat petempatan wilayah negeri iaitu George Town. Pusat petempatan wilayah negeri ini menjadi pemangkin kepada

perkembangan pembangunan di kawasan sekitarnya.

b.

Pembangunan Berintegrasi Sekunder

Terdapat dua pembangunan berintegrasi sekunder iaitu kawasan Pulau dan Seberang Perai. Di kawasan Pulau ia menghubungkan di antara daerah Barat Daya dan Timur Laut. Terdapat 3 elemen utama iaitu hab logistik dan pengangkutan

4-15

merangkumi

lapangan terbang dan terminal bas ekpress,

manakala elemen perindustrian terdiri daripada perindustrian berteraskan R&D, eksport dan Hi-Tech.

Di bahagian Seberang Perai pula menghubungkan di antara daerah Seberang Perai Selatan dan bahagian Pulau melalui pembinaan Jambatan Kedua. Terdapat 3 elemen utama iaitu hab logistik dan pengangkutan yang terdiri daripada cadangan jambatan kedua dan landasan keretapi, manakala perindustrian pula merangkumi perindustrian yang

berteraskan R&D, eksport, Hi-Tech dan IKS.

Melalui pembangunan hab logistik dan pengangkutan serta perindustrian, ia mampu mewujudkan integrasi sosial

terutamanya di kawasan pusat petempatan utama yang menjadi pemangkin terhadap perkembangan pembangunan sekitar.

Hasil daripada pembangunan berintegrasi utama dan sekunder, ia akan mewujudkan sebuah pembangunan yang berintegrasi di Pulau Pinang. Hab logistik dan pengangkutan serta perindustrian

mewujudkan integrasi ekonomi. Kesan daripada integrasi ekonomi ini, akan mewujudkan integrasi sosial yang menyumbang kepada keseimbangan pembangunan di Pulau Pinang.

ii.

Kekuatan

Terdapat tiga kekuatan bagi sektor ini, iaitu:

a.

Konsep integrasi menggabungkan elemen integrasi seperti hab logistik dan pengangkutan, perindustrian dan petempatan. Ini dapat mewujudkan hubungkait

4-16

antara elemen-elemen integrasi bagi menjana ekonomi negeri.

b.

Kesan daripada integrasi ekonomi, akan mewujudkan integrasi sosial yang menyumbang kepada

keseimbangan pembangunan di antara petempatan utama yang menyumbang ke arah keseimbangan pembangunan di antara daerah.

c.

Integrasi ini wujud dengan adanya jaringan jalanraya yang sistematik bagi menghubungkan elemen-elemen integrasi di bahagian pulau dan seberang.

iii.

Kelemahan dua kelemahan yang berkaitan dengan konsep

Terdapat

pembangunan ini, iaitu:

a.

Integrasi ini hanya memfokuskan kepada elemenelemen utama sahaja tanpa mengambilkira elemen lain seperti pertanian, pelancongan dan sebagainya.

b.

Integrasi ini tidak menyeluruh, hanya memfokuskan di kawasan-kawasan tertentu seperti Butterworth,

Georgetown, Bayan Lepas dan Batu Kawan.

4-17

Rajah 4.2
PEMBANGUNAN BERINTERGRASI UTAMA • Menghubungkan di antara pulau dan seberang.

KONSEP PEMBANGUNAN BERINTEGRASI
BERTAM

•Merangkumi 3 elemen intergrasi utama iaitu hab logistik dan pengangkutan ( Penang Port, Terminal Air dan Terminal Pengangkutan Awam serta landasan keretapi), perindustrian bercampur dan pusat petempatan wilayah negeri.

KEPALA BATAS
PEMBANGUNAN BERINTERGRASI SEKUNDER Menghubungkan di antara daerah Barat Daya dan Timur Laut. Merangkumi 3 elemen intergrasi utama iaitu hab logistik dan pengangkutan (lapangan terbang, terminal bas ekpress) , perindustrian (R&D, Eksport dan Hi-Tech) dan pusat petempatan utama. BT.FERINGGHI

TELOK BAHANG

SG.DUA SEBERANG JAYA

TANJONG BUNGA

GEORGETOWN

ñ ñ
AIR HITAM BALIK PULAU BAYAN BARU
BAYAN LEPAS BUTTERWORTH

GELUGOR SG.DUA PERAI
BUKIT MERTAJAM

JURU SIMPANG AMPAT

´ ´
TELUK KUMBAR
PEMBANGUNAN BERINTERGRASI SEKUNDER

BT.MAUNG

BT.KAWAN
• Menghubungkan di antara daerah Seberang Perai Selatan dan bahagian pulau melalui cadangan pembinaan jambatan kedua. •Merangkumi 3 elemen intergrasi utama iaitu hab logistik dan pengangkutan (cadangan jambatan kedua dan landasan keretapi), perindustrian ( R&D,Eksport, Hi-Tech dan IKS) dan pusat petempatan utama. PEMBANGUNAN BERINTERGRASI Pembangunan berintergrasi utama dan sekunder, akan mewujudkan sebuah pembangunan yang berintergrasi di antara daerah. Pembangunan berintergrasi merangkumi intergrasi sosial dan ekonomi. Intergrasi ekonomi, terdiri daripada perindustrian, hab logistik dan pengangkutan. Kesan daripada intergrasi ekonomi, akan mewujudkan intergrasi sosial yang menyumbang kepada keseimbangan pembangunan di antara petempatan utama yang menyumbang ke arah keseimbangan pembangunan di antara daerah.
0 5 kilometer 10

VAL DOR

NIBONG TEBAL

SRI AMPA

Petunjuk: Pusat Wilayah Negeri Pusat Petempatan Utama Perindustrian

Terminal Pengangkutan Awam

Landasan Keretapi Pembangunan Berintegrasi Utama Pembangunan Berintegrasi Sekunder

ñ Pelabuhan ñ

´ Lapangan Terbang ´
Cadangan Jambatan Kedua

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

4.4.3

Konsep Pilihan - Konsep Pembangunan Koridor Berintegrasi

Konsep Pembangunan Koridor Berintegrasi adalah merupakan konsep pilihan yang menggabungkan dua pelan konsep pembangunan iaitu Pelan Pembangunan Koridor dan Pelan Pembangunan Berintegrasi. Pembangunan bandar-bandar di Pulau Pinang menjadi faktor kekuatan dan pemangkin kepada kewujudan koridor di sepanjang laluan antara bandar. Secara tidak langsung ia mampu mewujudkan satu integrasi yang disokong oleh

kemudahan jaringan jalanraya yang menjadi tulang belakang kepada pembangunan dan kemajuan sesebuah kawasan bandar di Pulau Pinang.

i.

Justifikasi Koridor Berintegrasi

Pembangunan ini terbahagi kepada dua koridor iaitu koridor utama dan koridor sekunder di mana koridor-koridor ini saling berintegrasi dari aspek ekonomi dan sosial. Pembangunan koridor utama lebih memfokuskan kepada pembangunan bercampur. Manakala

pembangunan koridor sekunder memfokuskan kepada aktiviti pelancongan, pendidikan, industri kecil dan sederhana(IKS) dan pembangunan bercampur.

Di dalam koridor utama, terdapat elemen integrasi yang menyokong kepada pembangunan koridor tersebut seperti Penang Port, Terminal Air dan Terminal Pengangkutan Awam , landasan keretapi serta perindustrian bercampur. Integrasi yang wujud di dalam koridor

sekunder adalah seperti lapangan terbang, terminal bas ekpress , perindustrian (R&D, eksport dan Hi-Tech), cadangan jambatan kedua dan landasan keretapi.

Setiap koridor mempunyai elemen utama yang menjadi pemangkin kepada pertumbuhan koridor tersebut, seperti koridor pembangunan yang berteraskan dan perindustrian, pendidikan. pelancongan, ini perumahan, merupakan

perdagangan

Elemen-elemen

4-19

pemangkin kepada pertumbuhan pembangunan di sepanjang laluan koridor pembangunan selain dapat mewujudkan hubungan antara dua bandar utama.

ii.

Kekuatan

Terdapat lima aspek yang menyokong pelan pembangunan ini, iaitu:

a.

Konsep gabungan yang mempunyai elemen integrasi seperti hab logistik dan pengangkutan, perindustrian dan petempatan ini akan dapat membantu

pertumbuhan aktiviti pembangunan di sepanjang laluan yang menghubungkan koridor tersebut selain dapat mewujudkan hubungkait antara elemen-elemen integrasi bagi menjana ekonomi negeri.

b.

Konsep ini akan meningkatkan aktiviti pembangunan sedia ada di sepanjang koridor dan kawasan sekitar yang berdekatan dengan adanya elemen integrasi seperti pengangkutan dan pembangunan lain yang mana menghubungkan daripada satu bandar ke bandar yang lain.

c.

Mampu menggalakkan pertumbuhan bandar-bandar baru kesan daripada pembangunan bandar utama yang mana mempunyai jaringan sistem pengangkutan dan aktiviti pembangunan fizikal yang efisien.

d.

Dapat membantu menjanakan ekonomi negeri melalui hasil integrasi aktiviti-aktiviti pembangunan negeri di sepanjang koridor pembangunan.

4-20

e.

Membantu

menyeimbangkan

pertumbuhan

pembangunan yang mana ia akan menyumbang kepada pertumbuhan penduduk perumahan serta di

mempertingkatkan sepanjang koridor.

pembangunan

iii.

Kelemahan

Kelemahan yang terdapat pada pelan pembangunan ini ialah:

a.

Pembangunan yang akan berlaku hanya tertumpu pada kawasan yang mempunyai elemen integrasi dan koridor sahaja.

b.

Pembangunan

yang

tidak

menyeluruh,

hanya

tertumpu kepada kawasan yang berpotensi seperti kawasan di sepanjang koridor sahaja.

4-21

Rajah 4.3
1.

KONSEP PEMBANGUNAN KORIDOR BERINTEGRASI

KORIDOR GEORGETOWN-TG.TOKONG- BT. FERINGGI-TELUK BAHANG -Koridor Pelancongan KORIDOR GEORGETOWN-BAYAN LEPAS -Koridor Pembangunan Bercampur – Pembangunan Perindustrian di kawasan Bayan Lepas, perumahan di Jelutung dan Baya Baru

2.

BERTAM

5
KEPALA BATAS

3.

KORIDOR BAYAN LEPAS-GERTAK SANGGUL -Koridor Pelancongan

BT.FERINGGHI TELOK BAHANG SG.DUA TANJONG BUNGA GEORGETOWN SEBERANG JAYA

ñ ñ
AIR HITAM BALIK PULAU BAYAN BARU

BUTTERWORTH

2 SG.DUA

4
PERAI

BUKIT MERTAJAM

´ ´
BT.MAUNG

JURU SIMPANG AMPAT

3
TELUK KUMBAR BT.KAWAN

6 8

VAL DOR

NIBONG TEBAL
4. KORIDOR BUTTERWORTH-SEBERANG JAYA-BUKIT MERTAJAM -Koridor Pembangunan Bercampur (Perindustrian, Perumahan dan Komersil) 5. KORIDOR KEPALA BATAS-BERTAM-KUBANG MENERONG -Koridor Pembangunan Bercampur (Perniagaan dan Pendidikan) 6. KORIDOR BUKIT MERTAJAM-BUKIT MINYAK-VALDOR -Koridor Perindustrian dan Perdagangan
0

7

SRI AMPANGAN

7. KORIDOR NIBONG TEBAL-SRI AMPANGAN -Koridor Pendidikan dan Perumahan 8.KORIDOR BATU KAWAN-VALDOR -Koridor Perindustrian
kilometer 5 10

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025
ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ

4.4.4

Kriteria Pemilihan Konsep Pilihan
Jadual 4.1 : Carta ‘Goal Achievement Matrix’ KONSEP PEMBANGUNAN KORIDOR KONSEP PEMBANGUNAN INTEGRASI KONSEP PEMBANGUNAN KORIDOR BERINTEGRASI 3

KRITERIA

Menggalakkan pembangunan bercampur di sepanjang koridor Menggalakkan pembangunan berintegrasi di antara koridor Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui sektor pengangkutan, perindustrian dan pelancongan Agihan pembangunan mengikut skala kecil dan besar Memudahkan pelaksanaan dan pemantauan aktiviti pembangunan oleh Pihak Berkuasa Tempatan Menggalakkan pembangunan sosioekonomi dan pertumbuhan penduduk Pembangunan yang mengambilkira kawasan sensitif alam sekitar (KSAS) Kemampuan untuk menarik kedatangan pelabur asing dan tempatan Memperkukuhkan fungsi hierarki petempatan Penyediaan kemudahan awam, infrastruktur dan utiliti bagi memenuhi keperluan masyarakat JUMLAH 1 LEMAH 2 SEDERHANA

3

1

2

2

3

2

2

3

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

2

3

2

2

3

2

3

3

2

1

3

23 3 BAIK

20

29

4-23

4.5

Strategi Pembangunan Negeri

Strategi pembangunan ini dibentuk berdasarkan 4 objektif yang telah dikenalpasti. Oleh yang demikian, objektif sedia ada ditafsirkan ke dalam bentuk indikatorindikator untuk menjayakan objektif yang ada.

4.5.1

Strategi Menggalakkan Pertumbuhan Ekonomi Di Peringkat Global.

Strategi pembangunan ini adalah usaha untuk memperkukuhkan ekonomi Pulau Pinang. Dalam menyokong strategi pembangunan ini, antara sektorsektor yang bakal terlibat iaitu:

i. ii.

Perkhidmatan pengangkutan dari segi hab logistik air dan udara. Perindustrian yang mana terdapatnya aktiviti perindustrian

berkelompok di Pulau Pinang yang memfokuskan kepada hasil pengeluaran E&E dan R&D. iii. Sektor pelancongan juga dapat membantu dalam meningkatkan ekonomi negeri dengan menawarkan pelbagai jenis pelancongan seperti pelancongan perubatan yang merupakan tarikan terbaru bagi Negeri Pulau Pinang. iv. Peningkatan pengeluaran hasil pertanian juga dapat membantu meningkatkan ekonomi negeri. Serta menyokong usahasama Koridor Pembangunan Ekonomi Utara yang ingin menjadikan Pulau Pinang sebagai hab makanan di wilayah utara. Pertalian erat antara pengeluar dan pengguna dengan memfokuskan kepada penyelidikan dan pembangunan pertanian berasaskan makanan untuk pengeluaran pertanian yang lebih produktif dan berkualiti seterusnya

meningkatkan sekuriti makanan di Pulau Pinang.

4-24

4.5.2

Strategi Memperkukuhkan Hubungan Inter Dan Intra Wilayah Di Peringkat Wilayah Dan Antarabangsa.

Hubungan Negeri Pulau Pinang dengan negara-negara sempadan juga negeri-negeri sempadan sememangnya erat berikutan penglibatan Negeri Pulau Pinang di dalam kerjasama Segitiga Petumbuhan Ekonomi Indonesia, Malaysia dan Thailand. Malah Negeri Pulau Pinang juga terlibat di dalam Koridor Ekonomi Wilayah Utara. Pulau Pinang sangat berpengaruh di dalam kedua-dua kerjasama ini memandangkan Negeri Pulau Pinang merupakan hab logistik utama dan juga tarikan pelancongan bagi kedua-dua kerjasama. Oleh yang demikian, dalam memperkukuhkan lagi kedudukan hubungan inter dan intra wilayah, sektor yang bakal terlibat adalah sektor kepentingan dan hubungan wilayah, pengangkutan dan juga pelancongan.

Strategi yang dicadangkan adalah dalam menaiktarafkan segala kemudahan infrastruktur hab logistik sedia ada bagi menampung lebih banyak permintaan di masa akan datang. Selain daripada itu, dari segi pelancongan, pelan pembangunan pelancongan perlu diperbaharui dan dikemaskini agar produk-produk pelancongan kecil yang berpotensi untuk dikembangkan, mendapat perhatian sewajarnya dengan penyediaan kemudahan

infrastruktur dan prasarana yang lebih efektif. Ia juga dapat menaiktarafkan sesuatu produk pelancongan itu ke peringkat antarabangsa dan

meningkatkan pembangunan ekonomi negeri.

4.5.3

Strategi Pengukuhan Fungsi Hierarki Petempatan Utama Sebagai Pemangkin Keseimbangan Pembangunan Antara Daerah.

Pengukuhan hierarki petempatan utama bertujuan bagi menjadikan sesebuah petempatan berfungsi mengikut hierarki. Penyediaan kemudahan dan infrastruktur setiap petempatan, adalah berdasarkan kepada jumlah penduduk. Selain daripada itu, dengan wujudnya pengukuhan hierarki petempatan di Negeri Pulau Pinang, ia mampu menjadi pemangkin kepada

4-25

keseimbangan pembangunan di antara daerah. Di samping itu, kawasan perumahan disediakan mengikut keperluan dan permintaan semasa.

Jaringan di antara petempatan juga turut memainkan peranan di dalam mengukuhkan fungsi hierarki petempatan. Hubungkait di antara petempatan bandar dan desa dapat menjana perkembangan pembangunan.

Jadual 4.2 : Koridor Pembangunan Pulau Pinang

Koridor Pembangunan Masa Hadapan Koridor Pembangunan Utama Koridor George Town Bayan Baru – Bayan Lepas – • •

Aktiviti Koridor pembangunan sediada Penumpuan aktiviti perumahan, perindustrian dan perdagangan Cadangan pembinaan Jambatan Kedua Pulau Pinang Bayan Lepas sebagai Hab Pengangkutan Udara sebagai ’Lembah Silikon Timur’ Tumpuan perdagangan perumahan dan

• Bahagian Pulau Koridor George Town – Air Hitam – Paya Terubong Koridor George Tanjung Tokong Town – •

• • •

Menggalakkan pembangunan infill Penumpuan terhadap pembangunan pantai dan eko Tumpuan terhadap aktiviti perdagangan, perumahan dan institusi Bertam sebagai sebuah kawasan Penang Cyber City

Koridor Bertam

Kepala

Batas

Bahagian Seberang Perai

Koridor Butterworth – Bagan Ajam – Telok Air Tawar (termasuk Sungai Dua)

• • •

Koridor pembangunan sedia ada dan pembangunan baru Penumpuan pelabuhan dan jaringan pengangkutan Penumpuan aktiviti perumahan dan perdagangan

4-26

Koridor Pembangunan Masa Hadapan Koridor Pembangunan Utama Koridor Juru – Bukit Minyak – Tasik Mutiara Koridor Valdor Bahagian Seberang Perai Koridor Sungai Bakap – Jawi – Nibong Tebal – Sri Ampangan Batu Kawan – • •

Aktiviti Penumpuan aktiviti perindustrian dan perumahan Pembangunan Batu Kawan melalui pembinaan Jambatan Kedua Bandar Sains yang lebih menjurus kepada R & D Penumpuan aktiviti perindustrian di Nibong Tebal Kawasan Penang Cyber City ke4 Merupakan koridor pembangunan baru Penumpuan aktiviti perumahan dan perdagangan Penumpuan pelancongan terhadap pantai, makanan dan alam sekitar Penumpuan pembangunan infill Penumpuan pelancongan ’ecotourism’ dan pantai Penumpuan terhadap kawasan Jelapang Padi Peningkatan penyediaan infrastruktur untuk pengairan Penumpuan aktiviti perumahan dan perdagangan Penumpuan aktiviti perindustrian dan perdagangan

• • •

Koridor Air Putih – Balik Pulau – Genting

• •

Bahagian Pulau Koridor Tanjong Bungah – Telok Bahang

• •

Koridor Muda Bahagian Seberang Perai

Penaga

Kuala

• •

Koridor Tasik Gelugor – Ara Muda Koridor Bukit Mertajam – Penanti

• •

4-27

Jadual 4.3 : Hierarki Petempatan

Hierarki

Petempatan Bandar dan Desa 2025 • George Town •

Fungsi Menggalakkan pertumbuhan ekonomi di Peringkat Wilayah dan Separa Wilayah George Town sebagai kawasan pengekalan dan pemuliharaan warisan melalui penggunaan semula bangunan warisan Penumpuan terhadap aktiviti perindustrian dan perdagangan Penumpuan aktiviti perniagaan dan perindustrian baru khususnya Jelutong Express Way Cadangan pembinaan jambatan kedua, aktiviti perindustrian dan pembangunan bercampur. Penumpuan terhadap aktiviti kemudahan perkhidmatan sekunder dan tertiari bagi menjana ekonomi negeri Penumpuan terhadap aktiviti institusi Kerajaan, pendidikan dan kemudahan masyarakat Penyediaan kemudahan dan infrastruktur selaras dengan fungsi hierarki petempatan utama Peningkatan tahap jaringan antara petempatan bagi memperkukuhkan fungsi petempatan utama

Pusat Wilayah Negeri/ Ibu Negeri

• •

Butterworth Jelutong

• •

• Pusat Separa Wilayah

Batu Kawan

• Bayan Baru & Bayan Lepas

• Bukit Mertajam

Pusat Petempatan Utama

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Bt.Maung Balik Pulau Bt.Feringghi Air Itam Gelugor Teluk Kumbar Juru SimpangAmpat Tj.Bungah Perai Nibong Tebal Sg.Dua (P) Bayan Lepas Bertam Jawi Sri Ampangan Tasek Gelugor Teluk Air Tawar

Pusat Petempatan Utama

Penyediaan kemudahan dan infrastruktur selaras dengan fungsi hierarki petempatan utama Peningkatan tahap jaringan antara petempatan bagi memperkukuhkan fungsi

4-28

Hierarki

Petempatan Bandar dan Desa 2025 Val Dor Simpang 4 Bukit Tengah Sg.Ara Permatang Tinggi Teluk Bahang Genting Gertak Sanggul Sg.Bakap Penanti Penaga Machang Bubok Bukit Tengah Ara Kuda

Fungsi petempatan utama

• • • • Pusat Petempatan Kecil • • • • • • • • •

Penyediaan kemudahan yang menyeluruh terhadap setiap kawasan petempatan bagi memenuhi keperluan penduduk.

4.5.4

Strategi Pulau Pinang Sebagai Pusat Pelancongan Yang Produktif Dan Inovatif

Pelan pembangunan pelancongan perlu diperbaharui dan dikemaskini agar produk-produk pelancongan kecil yang berpotensi untuk dikembangkan, mendapat perhatian sewajarnya dengan penyediaan kemudahan

infrastruktur dan prasarana yang lebih efektif. Ia juga dapat menaiktarafkan sesuatu produk pelancongan itu ke peringkat antarabangsa dan

meningkatkan pembangunan ekonomi negeri.

4-29

5.1

Dasar Umum
DU 1 Mempertingkatkan sistem pengangkutan yang menyeluruh,

bersepadu dan efesien dalam mewujudkan integrasi antara koridor pembangunan

DU 2

Meningkatkan

pembangunan

di

sepanjang

koridor

dengan

mengintegrasikan aktiviti perniagaan, perindustrian dan perumahan.

DU 3

Meningkatkan daya saing pertumbuhan ekonomi yang merangkumi penyediaan ruang dan peluang dalam aktiviti ekonomi bagi pembangunan koridor berintegrasi.

DU 4

Meningkatkan

peranan

negeri

Pulau

Pinang

sebagai

pusat

pertumbuhan wilayah bagi wilayah utara dan serantau.

DU 5

Mengoptimumkan guna tanah secara mampan, efesien dan terancang bagi meningkatkan kualiti penggunaan tanah.

DU 6

Memperkukuhkan

sektor

perindustrian

yang

berteraskan

pembangunan dan penyelidikan (R&D) dan Hi-Tech sebagai pemangkin kepada pembangunan koridor dalam menjana ekonomi negeri.

DU 7

Memperkukuhkan

sistem

pengangkutan

dan

warisan

dalam

menyokong pembangunan pelancongan.

DU 8

Mengukuhkan hirarki petempatan bandar dan desa dalam mencapai keseimbangan pembangunan berdasarkan fungsi dan peranan.

DU 9

Mempelbagaikan produktiviti dalam sektor pertanian dengan

5-1

menggunakan kaedah dan teknologi moden.

DU 10

Mewarta dan menguruskan KSAS bagi memastikan semua jenis pembangunan fizikal dikawal selia secara menyeluruh dalam usaha meningkatkan kualiti alam sekitar.

DU 11

Meningkatkan kualiti hidup penduduk melalui pembangunan seimbang dalam penyediaan kemudahan masyarakat, infrastruktur dan utiliti mengikut keperluan penduduk dan hierarki petempatan penduduk.

DU 12

Menggalakkan penyertaan penduduk tempatan secara aktif dengan melahirkan tenaga kerja mahir dan produktif bagi meyokong aktiviti pembangunan negeri.

5-2

5.2

Dasar dan Cadangan Pembangunan Ekonomi

5.2.1

Sektor Rangka Kerja Wilayah

Sektor kepentingan dan hubungan wilayah ini merupakan sektor yang akan meliputi segala hubungan yang wujud antara Negeri Pulau Pinang dengan negeri-negeri bersempadan dan negara-negara serantau. Matlamat yang ingin dicapai adalah dalam usaha mengeratkan hubungan Negeri Pulau Pinang di dalam kerjasama yang terlibat iaitu seperti IMT-GT dan NCER dan juga peranan negeri di peringkat serantau dan nasional dari segi perindustrian, hub pengangkutan, pelancongan dan sektor-sektor lain.

RK DU1

MEMPERKUKUHKAN KEDUDUKAN NEGERI PULAU PINANG DI PERINGKAT NASIONAL DAN DAN KERJASAMA

SERANTAU IMT-GT

RK DS1

Mempertingkatkan kerjasama antara negeri-negeri bersempadan dan negara serantau bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan perhubungan antara negeri dan pengangkutan antara wilayah.

L1

Mewujudkan aktiviti ekonomi yang pelbagai di Negeri Pulau Pinang bagi menarik penduduk negeri bersempadan untuk
Agensi Pelaksana:MPPP, MPSP, UPEN,

bekerja di Pulau Pinang.

L2

Pembangunan PCC di Pulau Pinang akan menjadi pemangkin dalam usaha mengukuhkan lagi hubungan Negeri Pulau Pinang dengan Negeri-negeri dan

JPBD, IADP, dan NGO.

5-3

negara-negara bersempadan.

L3

Pembangunan

R&D

yang

berasaskan asas tani di daerah Seberang Perai Utara mampu menjadikan pembangunan pusat kepada di

pertanian

Pulau Pinang dan membantu aktiviti pertanian di Kedah.

L4

Meningkatkan

perkhidmatan

feri terus dari Pulau Pinang ke Medan mengeratkan dalam lagi usaha hubungan

antara dua wilayah tersebut.

RK DS2

Peranan Pulau Pinang di dalam kerjasama IMT-GT dan NCER di perkukuhkan dengan menaiktaraf infrastruktur bagi hub logistik, menggalakkan

pertumbuhan perindustrian dan aktiviti pelancongan.

L5

Kemudahan

infrastruktur

di

Pelabuhan Pulau Pinang dan juga Lapangan Terbang
Agensi Pelaksana:Jabatan Laut, MPPP, MPSP, JPBD, IMT-GT, MAS-CARGO, Jabatan Penerbangan Awam, dan NGO

Antarabangsa Bayan Lepas di pertingkatkan bagi menampung kapasiti permintaan terhadap perkhidmatan khususnya kargo dan kontena bagi masa akan datang.

L6

Menggalakkan

pertumbuhan

5-4

industri

di

Negeri

Pulau

Pinang yang berteraskan kepada R&D dan Hi-tech dalam usaha menarik lebih ramai pelaburpelabur asing ke Negeri Pulau Pinang.

L7

Pembangunan Swettenham

semula sebagai

Port pusat

pelayaran persiaran yang akan meningkatkan ekonomi Pinang menggalakkan pelancongan di pembangunan Negeri serta lagi dalam Pulau dapat industri menarik

pelancong dari dalam dan luar negara.

RK DS3

Mewujudkan zon ekonomi bebas antara negeri-negeri bersempadan dan negara-negara IMT-GT yang boleh menggalakkan aktiviti ekonomi antara negeri

bersempadan dan negera-negara jiran.

L8

Mengukuhkan Pelabuhan Pulau

Kedudukan Pinang
Agensi Pelaksana:MPPP, MPSP, Jabatan Laut, UPEN, IMT-GT , dan NGO.

sebagai ‘Zon Barter Trade’ di Malaysia dan meningkatkan

pendapatan semasa.

L9

Mewujudkan IMT-GT Plaza di Pulau Pinang untuk memberi peluang kepada pengusaha

5-5

tempatan memasarkan produkproduk mereka ke negara-negara serantau.

L 10

Meningkatkan peranan Pulau Pinang sebagai Halal Hub bagi wilayah membolehkan dari IMT-GT bagi

produk-produk IMT-GT

negara-negara

dapat dipasarkan ke negaranegara luar seperti negara

Timur Tengah.

5-6

5.2.2

Sektor Asas dan Prospek Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi negeri memerlukan sokongan gunatenaga. Pengukuhan terhadap pertumbuhan gunatenaga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negeri. Namun begitu, penyediaan ruang dan peluang adalah perlu bagi meningkatkan pertumbuhan gunatenaga dalam negeri Pulau Pinang sejajar dengan pembangunan koridor berintegrasi. Penyediaan ruang adalah seperti persekitaran tempat bekerja yang diperlukan oleh setiap pekerja. Manakala peluang yang

disediakan adalah seperti kemudahan serta program-program pembangunan. Ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi negeri. Prestasi KDNK bagi tahun 2005 menunjukkan peningkatan sebanyak RM21,074. Usaha pembangunan adalah untuk mencapai serta mengekalkan pengukuhan asas ekonomi negeri dalam pelbagai sektor. Penumpuan terhadap sektor industri sahaja tidak dapat meningkatkan pendapatan negeri. Perkembangan ekonomi perlu menjurus kepada pelbagai sektor agar dapat meningkatkan pembangunan ekonomi negeri. Namun begitu, penjanaan projek-projek mega juga dapat mengukuhkan ekonomi. Maka pembangunan ekonomi tidak terlalu bergantung kepada pelaburan asing.

EK DU1

MENINGKATKAN DAYA SAING PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MERANGKUMI PENYEDIAAN RUANG DAN PELUANG DALAM AKTIVITI EKONOMI BAGI PEMBANGUNAN

KORIDOR BERINTEGRASI.

EK DS1

Gunatenaga dikekalkan dan ditarik ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bagi mengekalkan penawaran kerja yang berterusan di sepanjang koridor

berintegrasi.

5-7

L1

Menggalakkan

penyediaan

rumah pekerja yang berkualiti dan berhampiran dengan tempat kerja serta pusat pengangkutan awam.
Agensi Perlaksana:UPEN, JPBD, MPPP, MPSP, IWK, JKR, JPS,

L2

Menyediakan persekitaran kerja yang menarik, selesa dan

TNB

menguntungkan bagi pelbagai lapisan tenaga kerja

EK DS2

Penyediaan peluang-peluang pekerjaan yang lebih luas melalui penyediaan premis dan kemudahan sokongan yang mampu menarik lebih banyak pertumbuhan aktiviti ekonomi.

L3

Menyediakan sokongan penjagaan seperti

kemudahan pusat-pusat di

kanak-kanak

tempat bekerja dan kawasan perumahan bagi memberi
Agensi Perlaksana:JPBD, MPPP, MPSP, IWK, JKR, JPS, TNB

kemudahan kepada kaum wanita untuk bekerja dan kekal bekerja.

L4

Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengangkutan

awam dan aksesibiliti.

5-8

EK DS3

Meningkatkan tahap kemahiran penduduk dengan penyediaan program-program pembangunan.

L5

Menyediakan program-program pembangunan membolehkan bagi penduduk

memahirkan diri dalam sektor penyumbang kepada ekonomi negeri.
Agensi Perlaksana:UPEN, MARA, JTR, MPPP, MPSP

L6

Menyediakan kepada

kemudahan dan

penduduk

seterusnya dapat menyumbang kepada perkembangan ekonomi.

EK DU2

MENCAPAI DAN MENGEKALKAN KADAR PERTUMBUHAN EKONOMI YANG TINGGI BERINTEGRASI UNTUK PEMANGKIN KORIDOR

EK DS4

Mengukuhkan

sektor

perindustrian

dalam

pembangunan ekonomi bagi menjana pertumbuhan koridor.

L7

Meningkatkan

produktiviti

melalui penggunaan teknologi moden dan meningkatkan tahap pengurusan pekerja-pekerja perindustrian. dan kemahiran sektor
Agensi Perlaksana:PDC, JPBD, MPPP, MPSP, MIDA

dalam

L8

Memberikan perkembangan

galakan industri

kepada yang

5-9

mempunyai nilai tambah yang tinggi di semua sektor.

EK DS5

Menyediakan pemangkin ekonomi yang bersesuaian dengan koridor pembangunan.

L9

Mempertingkatkan

usaha

menarik pelabur asing ke Pulau Pinang terutama pelaburan
Agensi Perlaksana:UPEN, PDC, MPPP,

dalam aktiviti perindustrian.

L10

Memberi

tekanan

yang

MPSP, Pihak Swasta

seimbang ke atas semua sektor ekonomi yang utama iaitu dan

perindustrian perkhidmatan.

EK DS6

Kewujudan

projek-projek

mega

dimanfaatkan

sepenuhnya untuk menjana ekonomi negeri.

L11

Menyediakan ruang pelbagai kemudahan untuk memenuhi

permintaan daripada pelbagai jenis aktiviti perindustrian,
Agensi Perlaksana:UPEN, MPPP, MPSP, IWK, JKR, JPS, TNB

perniagaan dan perkhidmatan

L12

Meningkatkan infrastruktur dan tahap perhubungan dengan

pusat-pusat projek mega.

5-10

5.3

Dasar dan Cadangan Pembangunan Sosial

5.3.1

Sektor Penduduk dan Sumber Manusia

Berdasarkan kepada unjuran penduduk yang telah dilakukan ke atas penduduk Negeri Pulau Pinang, dijangkakan penduduk Negeri Pulau Pinang akan meningkat sehingga 2 juta orang menjelang tahun 2025. Ini adalah berdasarkan kepada perancangan pembangunan dan kepesatan Negeri Pulau Pinang sebagai salah satu negeri yang telah bergelar bandar. Maka perancangan pembangunan yang teliti diperlukan bagi memastikan pertumbuhan seimbang di setiap daerah dengan sasaran pembangunan yang berkonsepkan koridor berintegrasi. Perancangan pembangunan pada masa akan datang lebih diberi perhatian pada daerah yang kurang maju bagi mencapai taburan penduduk seimbang di setiap daerah.

PD DU1

MENCAPAI PERTUMBUHAN PENDUDUK YANG OPTIMUM

PD DS1

Memastikan agihan penduduk yang seimbang di setiap daerah.

L1

Memastikan pembangunan yang seimbang dan sejajar dengan koridor dan pembukaan peluang pekerjaan samada di setiap daerah bidang perniagaan
Agensi Pelaksana:JPBD, MPPP, MPSP, PERDA, JKR

dalam

perindustrian, mahupun pertanian.

L2

Mengintegrasikan

kawasan

bandar dan luar bandar dengan sistem secara pengangkutan bersepadu awam dengan

kawasan tumpuan kemudahan

5-11

masyarakat dan pekerjaan.

PD DU2

MEREALISASIKAN PEMBENTUKAN MASYARAKAT BERSATU PADU DAN PENINGKATAN KUALITI HIDUP PENDUDUK

PD DS2

Menggalakkan penyediaan kemudahan-kemudahan infrastruktur dan utiliti yang mencukupi dan

mengikut peringkat umur serta selaras dengan unjuran dan keperluan sehingga 2025.

L3

Menyediakan kemudahan keagamaan

kemudahansosial yang dan

mencukupi

mengikut keperluan semasa.

L4

Menggalakkan interaksi sosial masyarakat setempat dengan

Agensi Pelaksana:JPBD, MPPP, MPSP, Agensi Utiliti Yang Berkaitan,

pelbagai aktiviti seperti kempen gotong-royong, hari keluarga, larian amal dan sebagainya.

Pertubuhanpertubuhan Masyarakat NGO.

L5

Mewujudkan satu organisasi yang berfungsi dan produktif dalam memantau taraf hidup penduduk menyeluruh. negeri secara

PD DS3

Meningkatkan

modal

insan

yang

berteraskan

kemahiran yang tinggi, disiplin dan pengetahuan dalam mewujudkan tenaga kerja yang berkualiti dan berdaya saing.

5-12

L6

Menarik perhatian sektor swasta dalam usaha pembangunan

modal insan seperti bantuan kewangan, biasiswa, kaunseling dan latihan sambil belajar.

L7

Melaksanakan

program-

Agensi Pelaksana:MPPP, MPSP, UPEN, UPEN, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pengajian Tinggi.

program dan bengkel-bengkel keusahawanan bagi melahirkan minat penduduk dalam sektor ekonomi.

L8

Memperkenalkan idea-idea baru dalam penggunaan teknologi

moden kepada pekerja untuk meningkatkan kualiti dan hasil keluaran negeri.

PD DS4

Menggalakkan penyertaan bumiputera secara aktif dalam meningkatkan ekonomi negeri.

L9

Memberi peluang

keutamaan kepada

dan kaum

bumiputera untuk melibatkan diri dalam sektor ekonomi
Agensi Pelaksana:JPBD, MPPP, MPSP, MARA, UPEN, Kementerian Sumber Manusia.

seperti

bidang

perniagaan, dan

perindustrian, pelancongan

pertanian yang

dilihat

berpotensi untuk dimajukan.

L10

Memperkenalkan

konsep

5-13

perniagaan ruang niaga kecil seperti Pekan Rabu peniaga untuk kecil

menggalakkan

bumiputera untuk memulakan perniagaan.

L11

Memberikan

bantuan

dan

galakan dari segi kewangan dan motivasi seperti skim insentif, pinjaman latihan kemahiran perniagaan, pemasaran modal, program

keusahawanan, penguasai perakaunan dan dan

penerimaan

pakai internet dalam operasi perniagaan.

5-14

5.3.2

Sektor Petempatan Bandar dan Desa serta Koridor Pembangunan

Sektor petempatan bandar dan desa serta koridor pembangunan memberikan penumpuan terhadap hierarki petempatan. Di dalam menentukan hierarki petempatan di Negeri Pulau Pinang, beberapa aspek perlu diambilkira seperti jumlah penduduk, fungsi sesuatu pusat petempatan dan hieraki petempatan

PBD DU1

PENGUKUHAN HIERARKI PETEMPATAN BANDAR DAN DESA DALAM MENCAPAI KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN

BERDASARKAN FUNGSI DAN PERANAN PETEMPATAN YANG TELAH DITETAPKAN

PBD DS1

Membangunkan bandar-bandar fungsi dan potensi tersendiri.

utama

mengikut

L1

Mengenalpasti

bandar-bandar

yang mempunyai potensi dan keistimewaan tersendiri, seperti : i. George Town – Pusat

Pentadbiran Negeri ii. Butterworth Perindustrian iii. Batu Feringghi – Bandar Perlancongan
Agensi Pelaksana:PDC, JPBD, MPPP, MPSP

Bandar

L2

Mewujudkan tema pembangunan berdasarkan potensi dan kekuatan sesebuah menjelaskan petempatan fungsinya bagi sebagai

pusat tumpuan pembangunan.

5-15

L3

Memperlengkapkan bandar utama dengan elemen perbandaran dari aspek kemudahan masyarakat dan infrastruktur, perkhidmatan. gunatanah dan

PBD DS2

Meningkatkan Integrasi Ekonomi di dalam Koridor Pembangunan.

L4

Menggalakkan perdagangan, pertanian,

aktiviti perindustrian,

perumahan

dan

pelancongan bagi mewujudkan peluang penduduk pekerjaan setempat kepada serta

menggalakkan mirgrasi masuk ke sesebuah petempatan.

L5

Menyediakan jaringan sistem pengangkutan dan aksessibiliti yang efisyen di antara koridor pembangunan meningkatkan bagi perancangan
Agensi Pelaksana:PDC, JPBD, MPPP,UPEN MPSP,SMiDEC, JKR

gunatanah yang optimum serta menjana ekonomi negeri.

L6

Menggalakkan insentif bagi

pelaburan menyokong perbandaran dalam sektor

pembangunan khususnya di

pertanian, perindustrian dan pelancongan.

5-16

L7

Pembangunan

industri

berorientasikan R&D, Hi-Tech dan IKS digiatkan di kawasan perbandaran peluang masyarakat bagi memberi kepada serta

pekerjaan setempat

menjana ekonomi negeri.

PBD DS3

Pengukuhan Fungsi Dan Hierarki Pusat Petempatan.

Hierarki Petempatan 2025 Pusat Wilayah Negeri/ Ibu Negeri > 100,000 orang

Pusat Tumpuan Pembangunan 2025 George Town Butterworth •

Fungsi dan Peranan Menggalakkan pertumbuhan ekonomi di Peringkat Wilayah dan Separa Wilayah George Town sebagai kawasan pengekalan dan pemuliharaan warisan melalui penggunaan semula bangunan warisan Penumpuan terhadap aktiviti perindustrian dan perdagangan Penumpuan aktiviti perniagaan dan perindustrian baru khususnya Jelutong Express Way Cadangan pembinaan jambatan kedua, aktiviti perindustrian dan pembangunan bercampur. Penumpuan terhadap aktiviti kemudahan perkhidmatan

Pusat Separa Wilayah 30 – 100 ribu orang

Jelutong Bayan Baru Bukit Mertajam Kepala Batas Bt.Kawan

5-17

Hierarki Petempatan 2025

Pusat Tumpuan Pembangunan 2025

Fungsi dan Peranan sekunder dan tertiari bagi menjana ekonomi negeri Penumpuan terhadap aktiviti institusi Kerajaan, pendidikan dan kemudahan masyarakat. Penyediaan kemudahan yang menyeluruh terhadap setiap kawasan petempatan bagi memenuhi keperluan penduduk.

Pusat Petempatan Kecil 2.5 – 10 ribu orang

Val Dor Simpang 4 Bukit Tengah Sg.Ara Permatang Tinggi Teluk Bahang Genting Gertak Sanggul Sg.Bakap Penanti Penaga Machang Bubok Bukit Tengah Ara Kuda Sg.Pinang Sg.Nibong Pulau Betong Kg.Sg.Acheh Kampung Pinang Tunggal Kampong Sg.Rusa

Pusat Pertumbuhan Desa < 2.5 ribu orang

Penyediaan kemudahan yang menyeluruh terhadap setiap kawasan petempatan bagi memenuhi keperluan penduduk.

5-18

PBD DS4

Meningkatkan pembangunan petempatan bandar dan desa dilengkapi dengan kemudahan

infrastruktur dan utiliti yang bersesuaian dengan hierarki yang telah ditetapkan.
L8 Menyediakan kemudahan

masyarakat dan infrastruktur yang mencukupi di kawasan yang kurang membangun

terutamanya di Daerah Barat Daya Selatan.
Agensi Pelaksana:PDC, JPBD, MPPP,

dan

Seberang

Perai

L9

Menyediakan jaringan jalanraya yang baik dan

MPSP, PBT, JKR

kemudahsampaian ke kawasan luar bandar.

L10

Penyediaan masyarakat sokongan berdasarkan petempatan.

kemudahan dan elemen

petempatan fungsi hierarki

PBD DS5

Memajukan dan memodenkan pembangunan desa serta mengekalkan perkampungan tradisi.

L11

Menyediakan sistem

teknologi

moden

seperti

telekomunikasi,

kemudahan

pertanian moden ke kawasan luar bandar.

L12

Menyediakan

perkhidmatan

sokongan

5-19

seperti

pentadbiran

am

(hal

ehwal

pentadbiran mukim, kampung), industri kecil dan sederhana (IKS) serta

perniagaan.

L13

Merangka program-program pembangunan serta permodenan desa bagi meningkatkan taraf hidup penduduk desa. Di antara program yang dicadangkan ialah : i. ii. Program Keindahan Kampung (PKK) Program Jalan Kampung(PJK)
Agensi Pelaksana:PDC, JPBD, MPPP, MPSP, PBT

iii. Program Pertumbuhan Desa dan Penempatan Semula Kampung (PPD/PSK) iv. Program Pengupayaan Gerakan Desa Wawasan (PGDW) v. Program Bekalan Air Luar Bandar (BALB) vi. Program Bekalan Elektrik Luar Bandar

L14

Mengekalkan

identiti

perkampungan

tradisi seperti Kampung Seronok di Bayan Lepas, Kampung Sg.Rusa, perkampungan nelayan di Balik Pulau.

L15

Mewujudkan program-program pembaikan serta skim pemulihan di kawasan kampung yang terpilih.

L16

Menggalakkan

pembangunan

semula

pekan-pekan kecil sediada seperti : i. Pekan Telok Bahang

5-20

ii. Batu Feringghi iii. Tanjong Bungah

5-21

Rajah 5.1

PELAN SUBJEK HIERARKI PETEMPATAN
KEDAH
BUMBONG LIMA

PINANG TUNGGAL

BERTAM

PENAGA

KEPALA BATAS

DAERAH SEBERANG PERAI UTARA
TASEK GELUGOR

TELUK AIR.TAWAR

BATU FERINGGHI TG.TOKONG TELUK BAHANG TANJUNG BUNGAH SUNGAI DUA JARAK ATAS

BAGAN AJAM ARA KUDA

DAERAH BARAT DAYA

BUKIT BENDERA

PULAU TIKUS

GUAR PERAHU

GEORGETOWN AIR ITAM

BAGAN SERAI PENANTI

MENGKUANG

BANDAR BARU AIR ITAM KUALA SG. PINANG JELUTONG PAYA TERUBONG KG.SG.RUSA GELUGOR

SEBERANG JAYA BUTTERWORTH

DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH
PERAI

DAERAH TIMUR LAUT
BALIK PULAU SG.DUA

BKT.MERTAJAM INDUSTRI PERAI

KEDAH
CERUK TOK KUN

BUKIT TENGAH SG.ARA SG NIBONG GENTING BAGAN NYIOR ALMA

MACANG BUBOK

BAYAN BARU

PULAU JEREJAK JURU

PULAU BETUNG BAYAN LEPAS PMTG.TINGGI JUNJONG

BATU MAUNG TELUK KUMBAR GERTAK SANGGUL PULAU GEDUNG BT.TAMBUN SIMPANG EMPAT

PULAU AMAN BATU KAWAN PULAU RIMAU VAL DOR

DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN

KG PENGKALAN

SUNGAI BAKAP

JAWI

SG.UDANG BESAR

NIBONG TEBAL

KG.S.ACEH

SRI AMPANGAN

0

5 kilometer

10

PERAK

Petunjuk :
PUSAT WILAYAH NEGERI PUSAT SEPARA WILAYAH PUSAT PETEMPATAN UTAMA PUSAT PETEMPATAN KECIL PUSAT PERTUMBUHAN DESA SEMPADAN DAERAH JALANRAYA

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

5.4

Dasar dan Cadangan Pembangunan Fizikal

5.4.1

Sektor Guna Tanah dan Fizikal

Sektor guna tanah dan fizikal adalah merupakan asas penting kepada perancangan pembangunan sesebuah negeri. Ia menentukan strategi pembangunan guna tanah untuk pembangunan masa hadapan dalam usaha untuk mengurangkan

percanggahan guna tanah dan masalah pengawalan perkembangan pembangunan yang kurang teratur. Perancangan guna tanah yang teratur dapat menjamin kearah pembangunan mampan. Pertambahan penduduk perlu diselarikan dengan

penyediaan kawasan kediaman, perniagaan, perindustrian, kemudahan masyarakat, rekreasi dan sukan serta utiliti dan infrastrukur. Permintaan terhadap tanah pada masa hadapan adalah bagi menampung keperluan pembangunan disamping tidak mengabaikan keperluan dalam menguruskan kawasan sensitif alam sekitar seperti kawasan rizab hutan, tadahan air, rizab sungai, paya dan tanah tinggi.

GT DU1

MERANCANG DAN MENGAWAL PEMBANGUNAN GUNA TANAH SECARA SISTEMATIK DAN MENGIKUT KONSEP PEMBANGUNAN KORIDOR BERINTEGRASI DI KAWASAN POTENSI PEMBANGUNAN BAGI MENGELAKKAN

PEMBANGUNAN DI LUAR KAWASAN YANG BERSESUAIAN DAN KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR

GT DS1

Menggalakkan pendekatan pembangunan secara infill dan pembangunan yang padat dan bercampur di kawasan-kawasan tumpuan bagi

mengoptimumkan pengunaan tanah.

L1

Membangunkan kawasan pembangunan iaitu

kawasantumpuan Penang

5-23

Cyber City (PCC) di Bayan Lepas, Bertam, Batu Kawan dan juga Sri Ampangan.

L2

Memantau

dan

memastikan

pembangunan-pembangunan projek mega kerajaan negeri iaitu Jambatan Kedua Pulau Pinang, PGCC, PCC, Tram dan sebagainya berjaya dilaksanakan.

L3

Mengenalpasti sempadan setiap bandar bagi mengetahui daya tampung pembangunan.
Agensi Pelaksana:PDC, JPBD, MPPP, MPSP. MAINPP,

L4

Membangunkan kosong dengan

tanah-tanah effisien bagi

Pejabat Daerah, Pejabat Tanah dan semua Jabatan Teknikal

mengelakkan tanah terbiar dan meningkatkan kualiti

pengunaan tanah di kawasankawasan tumpuan

pembangunan seperti di Perai, Bayan Lepas, Georgetown dan Butterworth.

L5

Membangunkan semula tanahtanah wakaf di dan yang terbiar

terutamanya bandar

pusat-pusat tumpuan

pembangunan utama.

5-24

GT DS3

Menggalakkan pembangunan

pembangunan sedia ada

baru

di

kawasan

untuk

mengelakkan

kekurangan penawaran tanah bagi pembangunan di masa hadapan.

L6

Cadangan pembangunan baru akan bertumpu di koridor

pembangunan yang telah dikenal pasti seperti di Batu Kawan dan Bertam.
Agensi Pelaksana:PDC, JPBD, MPPP, MPSP, Pejabat Daerah, Pejabat Tanah

L7

Memastikan

pembukaan

dan

dan semua Jabatan Teknikal

pembangunan tanah baru hanya mengikut keperluan dan tidak berdasarkan permintaan sematamata.

GT DS4

Semua cadangan pembangunan perlulah disertakan bersama dengan Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIA) serta mengikut Garis Panduan Kawalan Pembangunan yang telah ditetapkan dan mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada Pihak

Berkuasa Tempatan dan kerajaan negeri.

L7

Semua cadangan pembangunan di kawasan yang terkawal

seperti di Daerah Barat Daya dan kawasan persisiran pantai hendaklah dikemukakan bersama Laporan Penilaian Kesan Alam Sekitar.

5-25

L8

Mewujudkan kawasan-kawasan zon penampan bagi

pembangunan-pembangunan yang di lakukan di kawasan sensitif alam sekitar serta serakan

mengelakkan

pembangunan terutamanya di Daerah Barat Daya, Daerah Seberang Perai Utara, dan

Daerah Seberang Perai Selatan, serta pembangunan yang
Agensi Pelaksana:PDC, JPBD, MPPP,

dilakukan di pesisiran pantai.

L9

Pembangunan yang melibatkan kawasan tanah merujuk Pemeliharaan tinggi perlu Panduan Topografi

MPSP, JAS, JPS, Jabatan Perhutanan, Pejabat Daerah, Pejabat Tanah dan semua Jabatan Teknikal

Garis

Semulajadi di kawasan berbukit dalam perancangan dan

pembangunan fizikal mengikut Akta 172 dan Garis Panduan Pembangunan Bukit 1995. di Kawasan

L10

Memantau kawasan

pembangunan tanah tinggi

di bagi

mengelakkan

hakisan

tanah,

tanah runtuh dan pencemaran.

5-26

GT DS5

Mengekalkan kawasan tanah tinggi sebagai kawasan tadahan air dan kawasan tadahan air sebagai sumber air utama Negeri Pulau Pinang

L11

Memantau pencerobohan dan pembangunan secara haram di kawasan-kawasan diwartakan hutan yang telah

sebagai dan

kawasan kawasan

simpan

tadahan air iaitu di Empangan Teluk Bahang, Empangan

Mengkuang, Empangan Ayer Itam, Hutan Bukit Kerajaan dan Hutan Pantai Acheh.

L12

Menentukan sempadan kawasan tadahan air utama seperti di Empangan Mengkuang dan
Agensi Pelaksana:PDC, JPBD, MPPP, MPSP, Pejabat Daerah, Pejabat Tanah dan semua Jabatan Teknikal

Empangan Teluk Bahang bagi mengelakkan yang dilakukan tadahan pembangunan melangkaui air dan

kawasan

mencemarkan sumber air utama negeri.

L13

Melindungi kawasan yang telah di diwartakan sebagai kawasan tadahan air dan sempadannya daripada pembangunan sebarang yang

mencemarkan bagi mengelakkan kesan negatif terhadap sumber bekalan air.

5-27

GT DS6

Mewartakan kawasan hutan simpan sebagai kawasan sumber penyelidikan dan pendidikan (R&D), dan kawasan habitat semulajadi.

L14

Permohonan pembangunan di kawasan tujuan pemeliharaan pembangunan bagi eko-

lancong perlu mengambil kira dan meneliti ciri-ciri sensitif alam sekitar serta dari kesan kawasan
Agensi Pelaksana:PDC, JPBD, MPPP, MPSP, JAS, JPS, Jabatan Kesenian dan

pembangunan berhampiran.

L15

Menghadkan yang boleh

aktiviti-aktiviti dijalankan kepada Negara Akta dan

Warisan, Janatan Pelancongan, Pejabat Daerah, Pejabat Tanah dan semua Jabatan Teknikal

berpandukan Perhutanan

kawasan rizab hutan.

L16

Mengekalkan kawasan hutan simpan sebagai pengekalan

sistem ekologi kawasan tadahan air dan kawalan pencemaran air.

GT DS7

Perancangan

pembangunan

guna

tanah

akan

dilakukan mengikut konsep pembangunan koridor berintegrasi

L17

Menumpukan masa hadapan

pembangunan di sepanjang

Agensi Pelaksana:PDC, JPBD, MPPP, MPSP, Pejabat Daerah, Pejabat Tanah dan

koridor-koridor

pembangunan

yang telah dikenal pasti.

5-28

semua Jabatan

L18

Menggalakkan guna tanah

pembangunan bercampur di

Teknikal

koridor-koridor

pembangunan

seperti di koridor GeorgetownBayan Lepas dan koridor

Butterworth-Bukit Mertajam.

L19

Pembangunan akan

masa

hadapan mengikut koridor

difokuskan seperti

keutamaan

primer dan koridor sekunder.

5-29

Rajah 5.2

KAWASAN TUMPUAN PEMBANGUNAN
KEDAH
PENAGA

KEPALA BATAS

BATU FERINGHI

BUKIT BENDERA GEORGE TOWN SEBERANG JAYA BUTTERWORTH

KEDAH
PRAI BALIK PULAU

PULAU JEREJAK

BAYAN LEPAS Gertak Sanggul PULAU GEDUNG BT. TAMBUN

PULAU AMAN VAL DOR BATU KAWAN

NIBONG TEBAL

0

5 kilometer

10

Petunjuk:
Kawasan Tumpuan Pembangunan Koridor Kawasan Kesediaan Tanah Pembangunan Kawasan Tepubina Sedia Ada Kawasan Jelapang Padi
Kawasan Perhutanan Kawasan Perhutanan Tanah Tinggi Kawasan Pertanian Empangan

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

5.4.2

Sektor Pertanian dan Perhutanan

Pembangunan yang pesat menjadi faktor utama berlakunya pengurangan tanah pertanian di Negeri Pulau Pinang dengan pengurangan keluasan sebanyak 27.27%. Pengurangan keluasan ini juga turut mempengaruhi hasil pengeluaran sektor

pertanian di Negeri Pulau Pinang. Seiring dengan hasrat pihak kerajaan yang memfokuskan kepada aktiviti pertanian, Negeri Pulau Pinang akan membangunkan sektor pertanian menggunakan kaedah dan teknologi moden untuk mencapai hasrat ini. Penyelidikan dan pembangunan pertanian ke atas tanaman yang berpotensi dapat menjamin dan memaksimakan kualiti serta kuantiti hasil tanaman. Hasil yang lebih produktif dan pelbagai adalah perlu dalam menjamin pengeluaran yang dapat menampung permintaan yang semakin meningkat dan untuk mengurangkan pergantungan terhadap sumber import.. Kewujudan kawasan hutan adalah penting dalam menyeimbangkan alam sekitar. Fungsi hutan yang pelbagai adalah perlu dikekalkan dalam menyeimbangkan alam sekitar dengan pembangunan yang pesat di Negeri Pulau Pinang. Pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan Hutan Simpan Kekal yang ketat membolehkan Negeri Pulau Pinang mencapai keseimbangan alam sekitar.

PT DU1

MEMPELBAGAIKAN PERTANIAN

PRODUKTIVITI

DALAM

SEKTOR DAN

DENGAN

MENGGUNAKAN

KAEDAH

TEKNOLOGI MODEN

PT DS1

Memperkasakan Sektor Pertanian Untuk Menjamin Pengeluaran Pertanian Yang Lebih Produktif Dan Pelbagai.

L1

Menyerapkan

Penyelidikan

Dan Pembangunan (R&D) Dengan Lebih Menyeluruh Ke

5-31

Atas Tanaman Industri Dan Komoditi Hasil Lebih Makanan Untuk Yang Untuk

Pengeluaran Produktif

Mengurangkan Pergantungan Dari Negeri Luar.

L2

Menggunakan Jentera Dan Teknologi Menjalankan Penanaman Makanan Eksport Tempatan. Bagi Dan Moden Dalam Aktiviti Komoditi Tujuan Kegunaan
Agensi Pelaksana:Jabatan Pertanian,Kementerian Pertanian Dan Industri

L3

Meningkatkan

Hasil

Asas Tani, Jabatan Perkhidmatan Veteriner, JPBD, MPPP, MPSP

Produktiviti Dari Tanaman Industri Seperti Kelapa Sawit dan Getah Dengan dan Dalam dan

Penyerapan Teknologi Penggunaan

Kaedah Moden Benih

Teknik Penanaman.

L4

Meningkatkan Pengeluaran Dari Sub-Sektor Ternakan Dengan Penggunaan

Teknolgi Penyelidikan Dan Pembangunan.

L5

Mengunakan Moden Menyeluruh Meningkatkan Yang

Teknologi Lebih Bagi Hasil Dari

5-32

Sub-Sektor Perikanan.

PT DS2

Menjadikan Kawasan Pertanian Yang Bernilai Tinggi Sebagai Zon Pengekalan Pertanian.

L6

Kawasan Pertanian Berasaskan Tanaman Buah-Buahan Yang Berdaya Maju Akan Dijadikan Sebagai Zon Pengekalan

Kawasan Pertanian.

L7

Pertanian Kelapa Sawit Yang Bernilai Tinggi Dan Berdaya Maju Akan Dikekalkan Di Yang Kemudahan
Agensi Pelaksana:Jabatan Pertanian,

Ladang-Ladang Mempunyai

Pengairan dan Saliran Dengan Penggunaan Teknolgi Tanaman Yang Lebih Moden Seiring Utama

IADP, JPS

Dengan Negeri.

Tanaman

L8

Pengekalan Kawasan Jelapang Padi Sebagai Kawasan

Pengeluaran Sumber Makanan Akan Dipertingkatkan Hasil Dengan Penggunaan Moden Dan

Pengeluaran Menyerapkan Teknologi Pengurusan

Infrastruktur

Pengairan Yang Lebih Efisien.

5-33

PT DS3

Menggalakkan Pertanian Bersepadu.

L9

Aktiviti Penternakan Haiwan Di Atas Tanah Pertanian

Dengan Menyerapkan Aktiviti Pembangunan Penyelidikan. Dan
Agensi Pelaksana:Jabatan Pertanian,Jabatan Perikanan, Jabatan

L10

Menggalakkan

Aktiviti

Perkhidmatan Veteriner

Penternakan Akuakultur Di Atas Tanah Pertanian Dengan Penggunaan Moden. Teknomogi

PT DS4

Matlamat Pengekalan Kawasan Jelapang Padi Akan Diperluaskan Untuk Manfaat Semua Pihak.

L11

Kawasan Jelapang Padi Akan Dikekalkan Sebagai Kawasan Sumber Pengeluaran Makanan Untuk Produktif Hasil Yang Lebih

Menggunakan
Agensi Pelaksana:JABATAN

Teknologi Bioteknologi.

L12

Kawasan Jelapang Padi Akan Dikekalkan Untuk Memberikan Pendidikan Dan Pengetahuan Yang Lebih Mendalam Serta Untuk Pembangunan Bagi Dan Tujuan

PERTANIAN, IADP, JPS

Penyelidikan

Pendidikan Dan Ekonomi.

5-34

PT DS5

Integrasi Antara Sektor Pertanian dan Perindustrian Dalam Usaha Menggalakkan Industri Asas Tani Yang Berasaskan Bioteknologi.

L13

Mewujudkan Tani

Industri

Asas Hasil

Daripada

Pengeluaran Pertanian Yang Bernilai Tinggi Dengan Produk Pengeluaran Pertanian Yang Bermutu Seperti: i. Industri Makanan • • ii. Minuman/Kordial Makanan Sejuk Beku

Industri Ternakan • Memproses, Membungkus dan
Agensi Pelaksana:Kementerian Industri dan Asas Tani,Jabatan Pertanian,Jabatan

Mengetin Makanan • Memproses produk ProdukHaiwan

Perikanan, Jabatan Perkhidmatan Veteriner

Seperti Lemak, Gelatin dan Farmasi • Industri Perikanan

Seperti Keropok, Ikan Kering, Udang,

Belacan, Bebola Ikan, Nugget Serunding Ikan dan

L14

Menggalakkan IKS

Pengwujudan Produk

Berasaskan

Makanan Yang Halal Bagi Menyokong Pembentukan

5-35

Halal Hub di Daerah Seberang Perai

PT DS6

Menggalakkan Aktiviti Pertanian yang Berasaskan Teknologi Tinggi Dalam Usaha Mengintegrasikan Aktiviti Pertanian dan Pelancongan.

L15

Mewujudkan Teknologi Tinggi

Taman Yang
Agensi Pelaksana:Kementerian Industri dan Asas Tani,Jabatan

Berasaskan Aktiviti Pertanian Untuk Menggalakkan Aktiviti Agro-Lancong di Daerah

Pertanian,TOURISM PENANG

Seberang Perai Utara

PT DU2

MEMELIHARA SIMPAN KEKAL

DAN

MEMULIHARA

KAWASAN

HUTAN

PT DS5

Memperluaskan

Fungsi

Hutan

Seiring

Dengan

Pembangunan Semasa.

L16

Menjadikan Kawasan Hutan Simpan Kekal Darat dan Paya Laut Sebagai Pusat
Agensi Pelaksana:JABATAN PERHUTANAN, JPBD, MPPP, MPSP

Penyelidikan, Dan Pusat

Pembelajaran Pelancongan Untuk Dan Ekologi

Berpotensi Pemeliharaan Pemuliharaan Semulajadi.

Tinggi

5-36

PT DS6

Mewujudkan Zon Penampan Yang Bersesuaian Dengan Kawasan Hutan.

L17

Memastikan

Pelaksanaan
Agensi Pelaksana:JABATAN PERHUTANAN, JPBD MPPP, MPSP

Undang-Undang Yang Ketat Bagi Memastikan Piawaian Zon Penampan Dilaksanakan Sewajarnya.

5-37

Rajah 5.3
Zon pengekalan pertanian adalah terdiri daripada tanaman utama yang bernilai tinggi iaitu tanaman industri dan komersil seperti kelapa sawit, getah dan tanaman komoditi makanan seperti padi dan buah-buahan Menggunakan kaedah dan teknologi moden dalam usaha mempelbagaikan produktiviti pertanian Kawasan zon pertanian seperti kawasan tanaman kelapa sawit juga untuk menggalakkan pertanian bersepadu
BATU FERINGHI TELUK BAHANG
Kg. Tengah

PELAN SUBJEK PERTANIAN
Kg. Kuala Muda

KEDAH

Permatang Tiga Ringgit

PENAGA KEPALA BATAS

Bertam Perdana

Kg. Kubang Menderung

TANJUNG BUNGAH TANJUNG TOKONG

Permatang Kuching

Bagan Ajam

Kg. Manggis

Sg. Dua

Mengkuang Titi

Cadangan pembangunan pusat penyelidikan dan pembangunan (r&d) di pcc 2 Cadangan pembangunan taman teknologi tinggi di daerah seberang perai utara

BUKIT BENDERA
Bagan Jermal Kg. Pantai Acheh

GEORGE TOWN AYER ITAM
Sg. Pinang Kg. Sg. Rusa Bagan Luar Simpang Empat Prai

BUTTERWORTH

Mengkuang Hilir

Kg. Permatang Pasir

JELUTONG

BANDAR PERDA BUKIT MERTAJAM

AIR PUTEH
Kg. Bagam Air Hitam

BUKIT TENGAH

KEDAH
MACHANG BUBUK

BAILK PULAU

GELUGOR
Sg. Dua

Kg. Bukit Minyak

Kg. Sg. Burung Relau

Bukit Jambul

Kg. Sg. Nibong

Kg. Kuala Juru Kg. Kajang

Kg. Sg. Ara Bagan Nyiur Penara Mutiara Perdana

BAYAN LEPAS
Kg. Bakar Kg. Pulau Kapor Betong Kg. Tengah Kg. Suluk Kg. Gertak Sanggul Kg. Tk. Kumbar Kg. Binjai

Juru

BATU MAUNG
Hujung Bukit

SIMPANG EMPAT BANDAR TASEK
Kampung Tradisional

Batu Kawan

VAL DOR
Kg. Gurun

SG. BAKAP

Kawasan jelapang padi adalah seluas 13900 hektar dengan majoriti keluasan kawasan jelapang padi di daerah seberang perai utara. Terdapat 5 skim jelapang padi di bawah iadp di pulau pinang yang dikekalkan iaitu skim jelapang padi sungai muda (spu), skim jelapang padi sungai mati, skim jelapang padi pokok tampang dan padang menora (spt), skim jelapang padi sungai acheh (sps), skim jelapang padi balik pulau (barat daya)
0 5 kilometer 10

JAWI
Kg. Changkat Dain

NIBONG TEBAL
Kg. Sungai Udang Rantau Panjang Kampung Teluk

KAMPUNG SUNGAI ACHEH

Simpang Ampat

PERAK

Petunjuk:
Kawasan Pertanian Jelapang Padi Sempadan Daerah

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

Rajah 5.4
Keluasan Kawasan Hutan Yang Dikekalkan Adalah Seluas 11720 Hektar. Hutan Simpan Kekal Di Bahagian Pulau Ialah: -Hutan Rezab Pantai Aceh -Hutan Rezab Teluk Bahang -Hutan Rezab Bt. Kerajaan -Hutan Rezab Highlands -Hutan Rezab Bt Relau -Hutan Rezab Bt. Genting -Hutan Rezab Bkt. Gemuruh
BATU FERINGHI TELUK BAHANG
Kg. Tengah

PELAN SUBJEK PERHUTANAN
Kg. Kuala Muda

KEDAH

Permatang Tiga Ringgit

PENAGA KEPALA BATAS

Bertam Perdana

Kg. Kubang Menderung

TANJUNG BUNGAH TANJUNG TOKONG

Permatang Kuching

Bagan Ajam

Kg. Manggis

Sg. Dua

Mengkuang Titi

HUTAN REZAB BUKIT BENDERA LAKSAMANA
Kg. Pantai Acheh

Bagan Jermal

GEORGE TOWN AYER ITAM
Sg. Pinang Kg. Sg. Rusa Bagan Luar Simpang Empat Prai

BUTTERWORTH

Mengkuang Hilir

Kg. Permatang Pasir

JELUTONG

BANDAR PERDA BUKIT MERTAJAM

AIR PUTEH
Kg. Bagam Air Hitam

BUKIT TENGAH

KEDAH
MACHANG BUBUK

BAILK PULAU

GELUGOR
Sg. Dua

Kg. Bukit Minyak

Kg. Sg. Burung Relau

Bukit Jambul

Kg. Sg. Nibong

Kg. Kuala Juru Kg. Kajang

Kg. Sg. Ara Bagan Nyiur Penara Mutiara Perdana

BAYAN LEPAS
Kg. Bakar Kg. Pulau Kapor Betong Kg. Tengah Kg. Suluk Kg. Gertak Sanggul Kg. Tk. Kumbar Kg. Binjai

Juru

BATU MAUNG
Hujung Bukit

SIMPANG EMPAT BANDAR TASEK
Kampung Tradisional

Batu Kawan

VAL DOR
Kg. Gurun

SG. BAKAP JAWI

Hutan Simpan Kekal Di Tanah Besar Ialah: -Hutan Rezab Bt. Juru -Hutan Rezab Bkt. Mertajam -Hutan Rezab Bt. Seraya -Hutan Rezab Bt. Pancur

Kg. Changkat Dain

NIBONG TEBAL
Kg. Sungai Udang Rantau Panjang Kampung Teluk
HUTAN RE ZA B B T PA NCUR

KAMPUNG SUNGAI ACHEH

0

5 kilometer

10
Simpang Ampat

PERAK

Petunjuk:
Kawasan Hutan

SEMPADAN DAERAH Sempadan Daerah

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

5.4.3

Sektor Perindustrian

Sektor perindustrian merupakan pemangkin dalam menjana pertumbuhan ekonomi negeri. Sepanjang tempoh 2008-2025 tanah perindustrian akan lebih tertumpu kepada aktiviti pembuatan yang berorientasikan eksport dan teknologi tinggi disamping meningkatkan pertumbuhan IKS di koridor sedia ada. Sehubungan dengan itu, pembangunan perindustrian akan digiatkan di koridor industri sedia ada melalui penyerakan industri daripada daerah maju ke daerah kurang maju. Sektor perindustrian di Pulau Pinang didapati kurang memberangsangkan sama ada dari segi pengeluaran dan kesan kepada ekonomi negeri. Bagi meningkatkan semula sektor ini agar lebih berdaya saing pada masa hadapan, rantaian ekonomi antara industri kecil dan sederhana (IKS) dan industri berskala besar hendaklah diperkukuhkan melalui aktiviti sampingan yang akan meningkatkan penawaran dalam sektor ini.

IN DU1

MEMPERKUKUHKAN PEMBANGUNAN INDUSTRI SEDIA ADA DENGAN MEMBANGUNKAN INDUSTRI BARU DI KAWASAN YANG BERPOTENSI

IN DS1

Mewujudkan Lebih Banyak Bangunan Perindustrian Untuk Industri Berskala Kecil Dan Sederhana.

L1

Menyediakan kawasan industri untuk Perindustrian Kecil dan Sederhana (IKS) di kawasan yang berpotensi.
Agensi Pelaksana:PDC, PERDA, LKPM, SMIDEC, MPPP,

L2

Menggalakkan

penyertaan

MPSP

daripada golongan Bumiputera untuk terlibat dengan IKS.

5-39

IN DS2

Meningkatkan Kemahiran Guna Tenaga Selaras Dengan Industri. Penggunaan Teknologi Tinggi Dalam

L3

Melatih

tenaga

kerja

yang

diperlukan

dalam

industri

berteknologi tinggi.

L4

Menggalakkan institusi berasaskan

pertumbuhan yang dan
Agensi Pelaksana:PDC, PERDA LPKM

latihan penyelidikan

pemabngunan untuk pekerja.

L5

Menarik

tenaga

kerja

professional terutama golongan Bumiputera yang bekerja di luar negara untuk mereka memberi dalam

perkhidmatan sektor ini.

IN DS3

Meningkatkan Penyertaan Golongan Bumiputera Dalam Sektor Perindustrian.

L6

Mengurangkan

pengambilan

tenaga kerja daripada golongan bukan warganegara bagi
Agensi Pelaksana:PDC, PERDA, LKPM, SMIDEC

menggalakkan tenaga tempatan. kerja

penyertaan penduduk

5-40

L7

Meningkatkan

penglibatan

pengusaha Bumiputera dengan menawarkan pelbagai program kepada pegusaha-pengusaha IKS dan EKS.

IN DU2

MENINGKATKAN DAYA SAING BAGI MEMPERKUKUHKAN SEKTOR PERINDUSTRIAN DI PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG

IN DS4

Menggalakkan Usahasama Pertubuhan IKS Dengan Industri Berskala Besar.

L8

Menggalakkan

pengeluaran

produk tempatan terutama IKS dengan meningkatkan strategi pelaksanaan sedia ada sebagai input kepada industri berskala besar.
Agensi Pelaksana:PDC, PERDA, LKPM,

L9

Menggalakkan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) menyertai projek-projek yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan (R&D) melalui penglibatan

SMIDEC

dengan perindustrian berat.

5-41

IN DS5

Memperkukuhkan

Ekonomi

Negeri

Dengan

Meningkatkan Pertumbuhan Perindustrian Melalui Penglibatan Lebih Ramai Pelabur Khususnya Pelabur Asing.

L 10

Menarik lebih ramai pelabur dengan mempromosikan sektor perindustrian antarabangsa. ke peringkat
Agensi Pelaksana:PDC, PERDA, LKPM,

L 11

Mempelbagaikan

aktiviti

SMIDEC, MPPP, MPSP

perindustrian yang berasaskan penyelidikan dan pembangunan (R&D) untuk menarik minat pelabur asing dan tempatan.

IN DS6

Menyediakan

Ruang/Tapak

dan

Kemudahan

Infrastruktur Yang Bersesuaian Untuk Keperluan Industri Yang Berhampiran Dengan Jaringan

Perhubungan.

L 12

Meningkatkan

penyediaan

infrastruktur dan perkhidmatan sokongan bagi memperkukuhkan hubungan dengan negara luar.
Agensi Pelaksana:PDC, PERDA, LKPM, SMIDEC, MPPP,

L 13

Meningkatkan infrastruktur setiap

pembangunan dan utiliti di

MPSP

kawasan

yang

mempunyai perindustrian.

5-42

Rajah 5.5

PELAN SUBJEK PERINDUSTRIAN
KEDAH
BUMBONG LIMA PINANG TUNGGAL 1 1 PENAGA KEPALA BATAS 2 2

TIMUR LAUT Kawasan ini dicadangkan untuk perindustrian kecil dan sederhana (IKS) terutama di Tanjong Bungah memandangkan kawasan ini merupakan kawasan pelancongan. Dengan adanya IKS yang membekalkan barangan kraftangan daripada penduduk tempataan, kedatangan pelancong pada masa hadapan akan dapat ditingkatkan lagi. BARAT DAYA Kawasan ini dicadangkan untuk pembangunan perindustrian teknologi tinggi (HiTech) serta penyelidikan dan pembangunan (R&D) bagi menggalakkan lagi hubungan antarabangsa melalui perindustrian yang berorientasikan eksport terutama di kawasan perindustrian Bayan Lepas.
BATU FERINNGI TELUK BAHANG 3 3 TG.TOKONG

TASEK GELUGOR

TELUK AIR.TAWAR

SUNGAI DUA BAGAN AJAM

JARAK ATAS

PULAU TIKUS

GUAR PERAHU

GEORGETOWN

BAGAN SERAI PENANTI SEBERANG JAYA BUTTERWORTH

MENGKUANG

JELUTONG

PERAI

GELUGOR

INDUSTRI PERAI

KEDAH
CERUK TOK KUN

BUKIT TENGAH RELAU BAGAN NYIOR PULAU JEREJAK PULAU BETUNG JURU 3 3 ALMA

MACANG BUBOK

PMTG.TINGGI BAYAN LEPAS BAGAN TK.KUMBAR 4 4 1 1

JUNJONG

SEBERANG PERAI UTARA Cadangan pembangunan kawasan industri di Bertam ini adalah berteraskan perindustrian kecil dan sederhana (IKS) dan perindustrian automotif. Perindustrian automotif ini lengkap dengan pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D), yang mana ianya berasaskan kepada teknologi tinggi. Tujuan PULAU RIMAU perindustrian aotomotif ini dicadangkan adalah bagi menggalakkan pemasangan kereta asing dibuat di Negara ini bagi tujuan eksport dan pasaran tempatan. Perindustrian IKS yang dicadangkan adalah berkonsepkan moden bagi menyokong rantaian industri bernilai tambah. SEBERANG PERAI TENGAH Cadangan pembangunan kawasan perindustrian kecil dan sederhana (IKS) dan perindustrian khas di Juru. Cadangan pembangunan ini adalah bertujuan untuk mempelbagaikan aktiviti pertindustrian yang berasaskan kepada penyelidikan dan pembangunan (R&D) bagi menarik minat pelabur asing dan tempatan untuk terlibat dengan perindustrian IKS ini. SEBERANG PERAI SELATAN Batu Kawan, Jawi dan Valdor akan dicadangkan untuk perindustrian kecil dan sederhana (IKS) untuk menggalakkan lagi penyertaan golongan Bumiputera kepada sektor perindustrian. Selain itu, Valdor juga dicadangkan untuk pembangunan perindustrian khas. IKS yang dicadangakan pula adalah berteraskan kepada penggunaan penyelidikan dan pembangunan (R&D), bagi meningkatkan hasil pengeluaran yang bermutu tinggi pada masa hadapan.
0 5 kilometer 10

PULAU GEDUNG

SIMPANG EMPAT BT.TAMBUN 3 3

PULAU AMAN BATU KAWAN 1 1 VAL DOR 3 3

3 3 JAWI

NIBONG TEBAL

KG.S.ACEH

PERAK

Petunjuk:

4 1 2

Perindustrian Berteknologi Tinggi (Hi Tech) Perindustrian Khas Perindustrian Automobil

3

Perindustrian Kecil dan Sederhana
Sungai dan Saliran Jalan Sedia Ada Jalan Cadangan

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

5.4.4

Sektor Perdagangan dan Perkhidmatan

Pusat-pusat perniagaan di Negeri Pulau Pinang sedia ada seperti George Town, Butterworth, Seberang Jaya dan Bukit Mertajam diintegrasikan dengan kawasan perniagaan yang belum mencapai tahap hierarki yang ditetapkan seperti Bertam, Permatang Pauh, Bandar PERDA, Bandar Tasik Mutiara dan Batu Kawan mengikut koridor. Tren pembangunan perbandaran secara komprehensif dan berintegrasi dengan kawasan-kawasan ini akan memberi kesan perubahan kepada hierarki pusat-pusat perdagangan terutamanya di peringkat daerah, tempatan dan luar bandar pada masa hadapan. Perdagangan dan perkhidmatan Pulau Pinang ke arah koridor berintegrasi bagi menarik lebih banyak firma dan syarikat antarabangsa beroperasi dan melabur modal dalam sektor perdagangan dan perkhidmatan. Koridor pembangunan yang berintegrasi dapat memudahkan pertumbuhan perdagangan dan perkhidmatan dengan lebih cepat, menjimatkan tenaga, efisyen dan cekap.

PP DU1

PUSAT

PERDAGANGAN

DAN

PERKHIDMATAN

DIINTEGRASIKAN MENGIKUT KORIDOR PEMBANGUNAN

PP DS1

Mempertingkatkan Perkhidmatan

Aktiviti

Perdagangan Hierarki

Dan Pusat

Berdasarkan

Petempatan Yang telah Ditetapkan.

L1

Kerajaan Berkuasa memberi kelulusan

Negeri

dan

Pihak akan kepada dan

Tempatan keutamaan perancangan

pembangunan

perdagangan

yang dirancang secara integrasi dan mengikut koridor

5-44

pembangunan yang ditetapkan.
Agensi Pelaksana:-

L2

Penyediaan secukupnya ruang lantai perdagangan dan

UPEN, MPSP, MPPP dan Pihak Swasta

perkhidmatan mengikut hierarki pusat petempatan fungsi bagi pusat

mewujudkan

perdagangan yang lebih jelas dan berintegrasi..

L3

Mengadakan

pembangunan

semula dan pembaharuan serta pengekalan bangunan lama

untuk tujuan komersial di pusat bandar.

PP DS2

Memastikan Penawaran Ruang Lantai Komersial Seimbang Dengan Permintaan Bagi Kawasan

Perniagaan Mengikut Koridor

L4

Penyediaan ruang lantai berasaskan permintaan mengikut keperluan koridor Mengawal penawaran ruang lantai perdagangan dengan lebih ketat dan mengoptimakan penggunaa tanah.
Agensi Pelaksana:UPEN, MPSP, MPPP dan Pihak Swasta

L5

L6

Membantu

pihak

swasta hartanah

mempromosikan

komersial di kalangan pembeli tempatan dan luar negeri

dengan lebih agresif.

5-45

PP DU2

PENGUKUHAN INTEGRASI PEMBANGUNAN PERDAGANGAN DAN PERKHIDMATAN MENGIKUT KORIDOR DAN

PERDAGANGAN UTAMA.

PP DS3

Pembangunan George Town Akan Dibangunkan Sebagai Kawasan Tumpuan Pembangunan Bagi Menyokong Petambahan Ekonomi Dan Integrasi Perbandaran Wilayah Utara.

L7

Memastikan guna tanah

pembangunan mematuhi dan
Agensi Pelaksana:Kerajaan Negeri Pulau Pinang, UPEN, MPSP, MPPP dan pihak

menepati klasifikasi dan agihan guna tanah yang ditetapkan.

L8

Membangunkan George Town sebagai pusat membeli-belah

swasta

antarabangsa yang terkemuka.

PP DS4

Penyertaan Bumiputera Di Dalam Aktiviti Ekonomi Akan Dipertingkatkan.

L9

Menyediakan program latihan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat meningkatkan Bumiputera peluang
Agensi Pelaksana:MPMMPP (Majlis Perniagaan Melayu Malaysia Pulau Pinang), MPSP, dan

melibatkan diri di dalam sektor ekonomi dan keusahawanan.

L10

Mengurangkan perbezaan pekerjaan antara kaum. di dan dalam

jurang sektor

MPPP

pendapatan

5-46

L11

Pembangunan bandar baru akan digalakkan dengan menyediakan program latihan komprehensif seperti pengurusan perniagaan, pemasaran dan pembangunan keusahawanan bagi memastikan pekerja terlibat Bumiputera di semua dapat peringkat

kemahiran.

5-47

Rajah 5.6

PELAN SUBJEK PERDAGANGAN DAN PERKHIDMATAN
KEDAH

KEDAH

DAERAH TIMUR LAUT KEPERLUAN TANAH = 85.99 EKAR DAERAH BARAT DAYA KEPERLUAN TANAH = 56.71 EKAR DAERAH SEBERANG PERAI UTARA KEPERLUAN TANAH = 97.78 EKAR DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH KEPERLUAN TANAH = 77.24 EKAR DAERAH SEBERANG PERAI SELATAN KEPERLUAN TANAH = 26.39 EKAR
0 5 kilometer 10

PERAK
Petunjuk
Cadangan Komersil Komersil Sediada Lebuhraya Baru Lebuhraya Sediada

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

5.4.5

Sektor Perumahan

Perumahan adalah merupakan salah satu daripada elemen penting dalam melengkapkan keperluan kehidupan manusia. Kesempurnaan dalam rekabentuk perumahan serta penyediaan kemudahan-kemudahan asas banyak mempengaruhi corak sosio budaya dan perkembangan kehidupan penghuni dalam kelompok masyarakat dari pelbagai etnik dan agama. Amnya penyediaan perumahan yang mencukupi dan bersesuaian dengan kehendak masyarakat adalah penting bagi membolehkan masyarakat menikmati kualiti kehidupan yang baik dan selesa sebagaimana memenuhi kriteria negeri maju serta dapat menepati sasaran satu keluarga satu rumah.

PR DU1

MENINGKATKAN KEPERLUAN PERUMAHAN PULAU PINANG BERDASARKAN KEPERLUAN SEMASA

PR DS1

Mempertingkatkan

Pembangunan

Perumahan

Mampu Milik Dalam Memenuhi Keperluan Semasa Penduduk.

L1

Mengalakkan penglibatan pihak swasta di dalam pembangunan perumahan menerusi kepada mampu pemberian milik insentif dan
Agensi Pelaksana:SUK, KPKT, PDC,

pemaju-pemaju

menyediakan kuota 50% rumah kos rendah di negeri Pulau Pinang.

JPBD, MPPP, MPSP

L2

Memastikan PBT memainkan peranan perumahan dalam yang penyediaan seimbang

5-49

bersesuaian

dengan

tahap

kemampuan penduduk.

PR DS2

Penyediaan pembangunan perumahan berkepadatan tinggi bagi menangani masalah ketidakcukupan tanah.

L3

Memfokuskan

pembangunan

perumahan berkepadatan tinggi di kawasan pulau dalam tekanan
Agensi Pelaksana:PDC, JPBD, MPPP,

mengimbangi ketinggian harga tanah.

L4

Menyediakan

pembangunan

MPSP

perumahan berkepadatan tinggi di kawasan yang sesuai bagi menampung penduduk yang pertambahan semakin

meningkat menjelang 2025.

PR DS3

Membaik

pulih

perumahan

terbengkalai

bagi

menampung keperluan perumahan semasa dalam mencapai matlamat ” Terbengkalai Sifar 2020”.

L5

Memastikan pihak swasta dan PBT memainkan peranan utama dalam perumahan Pulau Pinang. membaik terbengkalai pulih di
Agensi Pelaksana:KPKT, JPBD, MPPP, MPSP

5-50

PR DS4

Mempertingkatkan

penyediaan

pembangunan

perumahan kos rendah dan kos sederhana rendah berdasarkan tahap kemampuan penduduk.

L6

Memastikan PBT melaksanakan polisi perumahan kerajaan negeri dengan mengenakan syarat 30% daripada perumahan jumlah keseluruhan terdiri

adalah

daripada perumahan kos rendah kepada setiap pemaju.

L7

Memastikan dijalankan ke

penyelarasan atas program

perumahan rakyat (PPR) dan penempatan semula setinggan

dalam memastikan ”Setinggan Sifar 2010” dalam meningkatkan kualiti hidup rakyat serta
Agensi Pelaksana:SUK, KPKT, JPBD, MPPP, MPSP

membasmi kemiskinan.

L8

Memastikan perumahan sederhana piawaian kos

pembangunan rendah dan

rendah

menepati yang

perancangan

spesifikasi yang telah ditetapkan oleh kerajaan negeri.

L9

Penumpuan

pembangunan

perumahan kos rendah di setiap kawasan pusat petempatan utama di setiap daerah bagi memberi mencapai sasaran satu keluarga satu rumah.

5-51

L 10

Memastikan harga rumah kos rendah dan sederhana rendah yang dibangunkan selaras dengan Garis Panduan Perumahan Kos Sederhana Rendah Negeri Pulau Pinang.

5-52

Rajah 5.7

PELAN SUBJEK PERUMAHAN
KEDAH
BUMBONG LIMA PINANG T UNGGAL

Daerah Timur Laut Bagi daerah ini cadangan adalah ditumpukan di kawasan Tanjong Tokong, Jelutong dan Balik Pulau. Bagi kawasan ini adalah dicadangkan untuk di galakkan pembinaan perumahan yang berkepadatan tinggi yang terdiri daripada pangsapuri dan kondominium. Cadangan ini bertujuan untuk menampung pertambahan penduduk yang semakin meningkat ke tahun 2025. Daerah Barat Daya Bagi daerah Barat Daya cadangan adalah ditumpukan di kawasan Bagan Teluk Kumbar, Ladang Balik Pulau dan Kuala Jalan Baharu. Memandangkan daerah ini mempunyai nilai tanah yang tinggi serta kesediaan tanah untuk pembangunan adalah terhad maka bagi kawasan ini adalah dicadangkan untuk di galakkan pembinaan perumahan yang berkepadatan tinggi yang terdiri daripada pangsapuri dan kondominium.
PENAGA

KEPALA BAT AS

T ASEK GELUGOR

T ELUK AIR.T AWAR

BAT U FERINNGI T G.T OKONG T ELUK BAHANG BAGAN AJAM SUNGAI DUA JARAK AT AS

PULAU T IKUS

GUAR PERAHU

GEORGET OWN

BAGAN SERAI PENANT I SEBERANG JAYA BUT T ERWORT H

MENGKUANG

JELUT ONG

PERAI

GELUGOR

INDUST RI PERAI

KEDAH
CERUK T OK KUN

RELAU

BUKIT T ENGAH

BAGAN NYIOR PULAU JEREJAK PULAU BET UNG JURU

ALMA

MACANG BUBOK

PMT G.T INGGI BAYAN LEPAS BAGAN T K.KUMBAR PULAU GEDUNG SIMPANG EMPAT BT .T AMBUN

JUNJONG

Seberang Perai Utara Bagi daerah ini, dicadangkan untuk di tempatkan pembangunan perumahan teres di kawasan Teluk Air Tawar, PULAU AMAN PULAU RIMAU Kepala Batas, Bertam, Tasek Gelugor dan Pinang Tunggal. Adalah digalakkan untuk dibangunkan pembangunan perumahan teres di kawasan ini yang terdiri daripada teres kos rendah, sederhana dan tinggi ianya bertujuan untuk menyediakan perumahan mampu milik kepada penduduk di negeri Pulau Pinang. Seberang Perai Tengah Bagi daerah ini, dicadangkan supaya pembangunan perumahan teres dibangunkan ke kawasan Juru, Permatang Tinggi, Bagan Serai, Penanti dan Mengkuang. Cadangan ini adalah bertujuan untuk menyokong aktiviti yang dibangunkan di kawasan ini seperti perindustrian serta komersil dan secara tidak langsung ianya dapat membantu untuk merangsang pertumbuhan penduduk ke kawasan ini. Seberang Perai Selatan Bagi daerah ini, adalah dicadangkan supaya pembangunan rumah teres di bangunkan ke kawasan Batu Kawan, Rantau Panjang, Kepala Batas, Nibong Tebal, Jawi, dan Valdor. Cadangan ini dikemukakan bagi adalah untuk mengintegrasikan kawasan-kawasan ini dengan koridor-koridor. Cadangan ini lebih bertumpu di kawasan batu kawan hal ini adalah kerana dianggarkan kawasan ini akan menjadi kawasan tumpuan penduduk utama apabila Jambatan Kedua di jangka siap pada 2011.
0 5 kilometer 10

BAT U KAWAN VAL DOR

JAWI

NIBONG T EBAL

KG.S.ACEH

PERAK

Petunjuk :
Cadangan Kawasan Perumahan Masa Hadapan Kawasan Perumahan Sediada dan Tepubina Sungai dan Saliran Sempadan Daerah Jalan Cadangan Jalan Sediada

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

5.4.6

Sektor Pelancongan

Sektor pelancongan merupakan sumber ekonomi yang penting untuk Pulau Pinang. Dalam Negeri Pulau Pinang pembangunan sektor pelancongan diberikan keutamaan dengan sasaran kedatangan pelancong yang agak tinggi dalam Negeri Pulau Pinang iaitu sebanyak 2.5% setahun dan kadar purata pertumbuhan ketibaan pelancong pula adalah 2.4% setahun. Pada tahun 2010, jumlah pelancong yang berkunjung ke Pulau Pinang dijangka akan meningkat berdasarkan unjuran yang telah di buat iaitu sebanyak 3.48 juta dan 4.49 juta pada tahun 2025.

PL DU1

MEMPERKUKUHKAN PULAU PINANG SEBAGAI DESTINASI PELANCONGAN ANTARABANGSA DI PERINGKAT DENGAN TEMPATAN DAN

SEJAJAR

PERKEMBANGAN

PEMBANGUNAN KORIDOR BERINTEGRASI

PL DS1

Zon pelancongan yang berpotensi dibangunkan bagi memperkukuhkan tarikan pelancongan Negeri Pulau Pinang di segenap Koridor Pembangunan yang bakal dilaksanakan. Terutamanya di kawasan daerah Barat Daya iaitu di Gertak Sanggul, Teluk Kumbar dan Kg. Seronok. Manakala di kawasan daerah Seberang Perai Utara pula ialah Pantai Bersih.

L1

Pelaksanaan Ekopelancongan

kepada

Pelan
Agensi Pelaksana:PDC, JPBD, MPPP, MPSP, TOURISM Penang.

Kebangsaan

secara menyeluruh di kawasan Eko-Lancong di Negeri Pulau Pinang Kerajaan dalam Negeri potensi membantu untuk Eko-

membangunkan

5-54

Lancong di Pulau Pinang.

PL DS2

Meningkatkan usaha pemasaran dan promosi kepada tumpuan sasaran iaitu pelancongan domestik dan pelancong antarabangsa. yang Di antara pelancong sebagai Barat.

antarabangsa pelancong

diklasifikasikan sasaran ialah Asia

tumpuan

Terutamanya pelancong dari Iran dan Arab Saudi.

L2

Kerajaan swasta langsung

dan yang

badan-badan terlibat secara sektor
Agensi Pelaksana:PDC, JPBD, MPPP, MPSP, TOURISM Penang

dalam

pelancongan di Pulau Pinang akan memberi pandangan,

cadangan dan bantuan kepada produk-produk negeri dalam pelancongan meningkatkan fizikal dan

kemudahan

perkhidmatan yang terdapat di lokasi.

5-55

PL DS3

Meningkatkan tahap kemudahsampaian pelancong ke kawasan tarikan dengan penyediaan sistem jaringan pengangkutan yang efektif, efisien dan selamat dalam hubungkait pembangunan Koridor Berintegrasi di Pulau Pinang.

L3

Kemudahan pengangkutan

sistem RapidPenang
Agensi Pelaksana:PDC, JPBD, MPPP, MPSP, TOURISM Penang

yang menyeluruh di Negeri Pulau Pinang akan membantu menghubungkan pelancongan. lokasi

5-56

Rajah 5.8

PELAN SUBJEK PELANCONGAN
KEDAH

Kepala Batas

PENAGA

BUKIT BENDERA PANTAI MAS

í

>

í í

í í
EMPANGAN MENGKUANG

KEDAH

>
PULAU JEREJAK

GERTAK SANGGUL

e
KG. SERONOK

JUNJONG

í

1. 2. 3. 4. 5.

Cadangan zon pembangunan pelancongan pantai peranginan dan perkampungan nelayan Cadangan zon pembangunan Agro-Lancong dan homestay berasaskan pertanian Cadangan zon pembangunan Agro-Lancong dan Eko-Lancong yang bersepadu Cadangan zon pembangunan pelancongan rekreasi di Empangan Mengkuang Pelancongan perubatan di Pulau Jerejak

AMPANGAN
0 5 kilometer 10

PERAK
Petunjuk: Pusat Tumpuan Pelancongan Sedia Ada
Taman Negara Pulau Pinang Cadangan Zon Pelancongan Rekreasi Cadangan Zon Pelancongan Perubatan Cadangan Zon Pelancongan Pantai Peranginan Cadangan Zon Pelancongan Agro-Lancong dan Homestay Cadangan Zon Pelancongan Agro-Lancong dan Eko-Lancong Bukit Bendera Laluan Teksi Air Lingkungan Laluan Teksi Air

í > í

Pelabuhan Utama Sedia Ada Pelabuhan Kapal Layar Sedia Ada Terminal Feri Sedia Ada Pusat Teksi Air Jalan Sedia Ada Tumpuan Zon Peranginan Pantai Tumpuan Zon Pembangunan Agro-Lancong Tumpuan Zon Pelancongan Agro-Lancong dan Eko-Lancong Tumpuan Utama

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

5.4.7

Sektor Kemudahan Masyarakat, Rekreasi dan Sukan

Penyediaan kemudahan masyarakat, rekreasi dan sukan merupakan aspek yang penting dalam menyokong pembangunan Negeri Pulau Pinang. Penyediaan kemudahan diperlukan mengikut keperluan penduduk dan hierarki petempatan. Oleh itu, kesesuaian penyediaan kemudahan perlu dalam memastikan perancangan dan pelaksanaannya dapat memenuhi keperluan dan meningkatkan kualiti hidup penduduk selaras dengan pembangunan Negeri Pulau Pinang yang pesat. Selain itu, tahap kemudahsampaian dan lokasi perletakan kemudahan yang strategik perlu dipertingkatkan serta memastikan penyelenggaraan kemudahan masyarakat

diperkukuhkan agar dapat mengoptimumkan penggunaan tanah.

KM DU 1

MENINGKATKAN KUALITI HIDUP PENDUDUK MELALUI PEMBANGUNAN KEMUDAHAN SEIMBANG MASYARAKAT, DALAM PENYEDIAAN DAN

INFRASTRUKTUR

UTILITI MENGIKUT KEPERLUAN PENDUDUK DAN HIERARKI PETEMPATAN.

KM DS1

Penyediaan Kemudahan Yang Mencukupi, Berkualiti Dan Memenuhi Sedia Keperluan Ada Dan Semua Juga Golongan Petempatan-

Dikawasan

Petempatan Baru Terutama Bertam, Kepala Batas, dan Balik Pulau.

L1

Memastikan perletakan strategik lokasi kemudahan masyarakat, dirancang mengikut tumpuan penduduk dengan mengambil kira tahap kemudahsampaiannya kepada pengguna terutamanya
Agensi Perlaksana:MPPP, MPSP

5-58

di

kawasan

luar

bandar,

pedalaman dan petempatan di pulau-pulau keperluan mengikut penduduk dan

hierarki petempatan.

L2

Memastikan kemudahan

penyediaan masyarakat yang

mematuhi keperluan piawaian perancangan serta menawarkan kualiti yang terbaik serta

memberikan keselesaan kepada pengguna.

KM DS2

Mempertingkatkan Tahap Penyediaan Kemudahan Masyarakat Selaras Dengan Pembangunan Koridor Integrasi Di Pulau Pinang

L3

Penyediaan masyarakat berdasarkan yang

kemudahan mencukupi dan

piawaian

garispanduan yang bersesuaian.

L4

Mewujudkan kerjasama antara agensi dalam penyelenggaraan masyarakat berkualiti. kerajaan dan swasta
Agensi Pelaksana:MPPP, MPSP, JPBD

tugas-tugas kemudahan yang lebih

L5

Mengenal kemudahan

pasti masyarakat

kualiti sedia

5-59

ada dan menjalankan program membaikpulih bagi memastikan keberkesanan kemudahan itu. fungsi sesuatu

KM DS3

Penggunaan Alternatif Lain Bagi Mengatasi Masalah Kekurangan Tanah Untuk Pembangunan

Kemudahan Masyarakat.

L6

Mencadangkan sekolah rendah

perletakan dan sekolah

menengah di dalam sesuatu kawasan.

L7

Mencadangkan perkuburan

kemudahan untuk

bertingkat

kemudahan perkuburan Islam dan tempat pembakaran mayat untuk penduduk bukan Islam.
Agensi Pelaksana:MPPP, MPSP,

L8

Menaiktaraf

kemudahan

PEJABAT DAERAH, Jabatan Agama Islam dan Jabatan Landskap

masyarakat pusat masyarakat yang sama fungsi bagi

menangani masalah kekurangan penyediaan kemudahan pusat masyarakat.

L9

Menggalakkan anggota keselamatan bagi

pertambahan kemudahan dan juga

menempatkan kemudahan di lotlot bangunan.

5-60

L10

Menaiktaraf dan menyelenggara kemudahan masyarakat, sukan dan rekreasi bagi meningkatkan kualiti kemudahan masyarakat.

5-61

Rajah 5.9

PELAN SUBJEK KEMUDAHAN MASYARAKAT, REKREASI & SUKAN
KEDAH

Kemudahan Pendidikan. Alternatif yang dicadangkan bagi memastikan kemudahan pendidikan mencukupi:-mencadangkan perletakan sekolah rendah dan sekolah menengah di dalam sesuatu kawasan. ( Sekolah model khas) di kawasan yang penduduk yang ramai mengikut piawaian dan hierarki petempatan. Kemudahan Pusat Masyarakat kemudahan perkhidmatan pos adalah memerlukan pertambahan, terutama di kawasan yang jauh daripada perkhidmatan pos sedia ada agar semua kawasan mempunyai integrasi antara kawasan..

KEDAH

♣ ♣ ♣ ♣
Kemudahan rekreasi dan sukan --Kemudahan rekreasi dan sukan adalah tidak seimbang antara daerah, oleh yang demikian perlukan pertambahan kemudahan rekreasi dan sukan selaras dengan koridor pembangunan berintegrasi. Iaitu pertambahan dari segi cadangan taman bandar, cadangan taman wilayah, dan cadangan taman tempatan. Kemudahan keselamatan -Kemudahan keselamatan penting bagi memastikan aspek keselamtan penduduk terjamin. -Pertambahan kemudahan keselamatan adalah penting bagi setiap daerah . Kemudahan kesihatan -Mengikut anggaran jumlah penduduk semua daerah tidak memerlukan pertambahan klinik kecuali di kawasan yang menjadi tumpuan iaitu timur llaut memerlukan 2 buah pertambahan -Manakala bagi daerah Barat Daya iaitu kawasan Teluk Bahang perlu penyediaan kemudahan kesihatan kerana lokasinya yang agak jauh dari perletakan kemudahan kesihatan sedia ada.


0 5 kilometer 10

PERAK
Cadangan Pejabat Pos Cadangan Klinik Kesihatan Cadangan Balai Polis Empangan Sempadan

Petunjuk

Cadangan Taman Wilayah Cadangan Taman Tempatan Cadangan Taman Bandaran Cadangan Sekolah Menengah Cadangan Sekolah Model Khas (SM+SR) Cadangan Pejabat Pos
Jalan Sedia Ada Cadangan Jalan Baru

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

5.4.8

Sektor Pengangkutan

Masalah sistem pengangkutan yang tidak menyeluruh, bersepadu dan efisien menyebabkan pelbagai masalah timbul di Pulau Pinang. Peningkatan jumlah kenderaan, penumpang, bilangan kontena dan kargo di Pulau Pinang akan memberi kesan kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negeri. Memandangkan Pulau Pinang menjadi hub logistik bagi NCER, maka dasar dan langkah-langkah perlu dibina bagi merealisasikan matlamat NCER sekaligus menjadikan Pulau Pinang sebuah negeri maju di Malaysia.

PG DU1

MEWUJUDKAN

SISTEM

PENGANGKUTAN

YANG

MENYELURUH, BERSEPADU DAN EFISIEN

PG DS1

Meningkatkan keupayaan pelabuhan Pulau Pinang supaya mampu menampung bilangan kargo dan kontena pada masa hadapan.

L1

Membesarkan Terminal Kontena Butterworth Terminal Utara dan

Kargo

Butterworth

Selatan menjelang tahun 2025 bagi menampung jumlah kargo dan kontena yang semakin
Agensi Pelaksana:Penang Port Sdn. Bhd, JPBD

meningkat.

L2

Meningkatkan kualiti kendalian kargo dan kontena di pelabuhan Pulau Pinang.

L3

Mengintegrasikan dengan terminal

pelabuhan lapangan

5-63

terbang dan negeri-negeri lain melalui jaringan jalanraya dan landasan keretapi.

L4

Mengintegrasikan

pelabuhan

dengan kawasan perindustrian baru melalui jaringan jalanraya dan landasan keretapi.

L5

Menggalakkan

lebih

banyak

persinggahan kapal kargo dan kontena berlabuh secara terus ke pelabuhan Pulau Pinang.

L6

Meningkatkan jumlah import dan eksport terus ke pelabuhan Pulau Pinang dengan rangkaian

memperluaskan

perhubungan ke seluruh negara.

L7

Menyediakan

lebih

banyak

kemudahan di pelabuhan dalam menjadikan ia hub logistik

utama di wilayah utara.

PG DS2

Meningkatkan

keupayaan

sistem

pengangkutan

udara sebagai laluan masuk utama melalui udara ke Negeri Pulau Pinang.

L8

Membesarkan

Lapangan

Terbang Antarabangsa Bayan Lepas bagi membolehkan lebih

5-64

banyak kapal terbang dapat mendarat di lapangan tersebut sebelum tahun 2025.

L9

Meningkatkan kendalian

kecekapan dan

penumpang

kargo di lapangan terbang.

L10

Memperluaskan

rangkaian
Agensi Pelaksana:MAB, JPBD, EPU, Kementerian Pengangkutan, MPPP,

penerbangan terus (in direct) ke Pulau Pinang bagi penerbangan penumpang dan kargo.

L11

Menyediakan

lebih

banyak

LPKP

kemudahan bas dan teksi kepada pengguna untuk lapangan kawasan lapangan terbang

menghubungkan terbang tumpuan dengan dan

kemudahan pengangkutan lain.

L12

Menggalakkan sektor-sektor dalam

lebih yang

banyak terlibat dan kargo

pengimportan

pengeksportan menggunakan

kemudahan

pengangkutan udara.

PG DS3

Meningkatkan pengangkutan

keupayaan keretapi

dan

peranan salah satu

sebagai

pengangkutan darat yang penting kepada Negeri Pulau Pinang.

5-65

L13

Membina satu sistem jaringan landasan keretapi yang

menghubungkan Kepala Batas dengan negeri-negeri di sebelah timur Pulau Pinang menjelang tahun 2012.

L14

Meningkatkan kecekapan operasi terhadap pengendalian kargo

dan penumpang keretapi.

L15

Membesarkan stesen keretapi di Nibong Tebal, Bukit Mertajam dan Butterworth sebelum tahun 2020.
Agensi Pelaksana:KTMB, JPBD, EPU,

L16

Mengintegrasikan

sistem

Kementerian Pengangkutan, MPPP, LPKP

pengangkutan keretapi dengan kemudahan-kemudahan pengangkutan lain dengan

pembinaan Penang Sentral di Butterworth.

L17

Memperbanyakkan kemudahan pengangkutan awam di stesen keretapi yang mampu

menghubungkan stesen keretapi dengan kemudahan

pengangkutan yang lain melalui jaringan jalanraya.

5-66

PG DS4

Membangun

dan

meningkatkan

sistem

pengangkutan awam yang menyeluruh dan berkesan di dalam Negeri Pulau Pinang.

L18

Menambah bilangan bas dan teksi untuk meningkatkan

keberkesanan sistem tersebut di setiap daerah.

L19

Peluasan

kawasan

perkhidmatan bas di tanah besar terutama bandar di bagi kawasan luar

mengurangkan kenderaan

penggunaan persendirian.

L20

Memperbaiki kualiti kemudahan perkhidmatan bas dan teksi yang menghubungkan

Agensi Pelaksana:MPPP, MPSP, KTMB, JPBD, JKR, EPU, Kementerian

perkhidmatan tersebut dengan kemudahan pengangkutan sedia ada.

Pengangkutan, MPPP, LPKP, Penang Port Sdn. Bhd.

L21

Menaiktaraf terminal bas dan teksi sedia ada di setiap daerah di Pulau Pinang.

L22

Membangunkan

kemudahan

monorail di setiap daerah bagi mengurangkan kesesakan

lalulintas terutamanya di pusat bandar menjelang tahun 2012.

L23

Membangunkan

landasan

5-67

keretapi

berkembar

yang

menghubungkan semua daerah di tanah besar dan negeri-negeri bersempadanan dengan Pulau Pinang menjelang 2011.

L24

Membina semula laluan tram di pusat bandar Georgetown

sebagai kemudahan alternatif kepada orang ramai.

L25

Mewujudkan

kemudahan

pengangkutan teksi air di negeri Pulau Pinang sebagai alternatif untuk mengurangkan kesesakan di jalanraya.

L26

Membangunkan Sentral sebagai utama

Penang pusat kepada

persinggahan semua jenis

perkhidmatan

pengangkutan awam (darat dan air) bagi Negeri Pulau Pinang menjelang 2011.

L27

Meningkatkan pengendalian kemudahan memperbaiki perkhidmatan dan feri

kecekapan kekerapan serta kualiti terutamanya

kepada penumpang feri.

5-68

PG DS5

Membina jalan baru dan memperbaiki keadaan jaringan jalanraya sedia ada supaya mampu

menampung pertambahan kenderaan persendirian.

L28

Membina Jambatan Kedua Pulau Pinang kedua sebagai ke pintu pulau masuk bagi

mengurangkan tahap kesesakan di Jambatan Pulau Pinang.

L29

Melebarkan jalan Teluk Bahang – Balik Pulau, Seri Ampangan – Butterworth Butterworth – (2008-2015), Kepala Batas

(2015-2020) dan Butterworth – Sg. Dua – Kepala Batas (20202025).

L30

Membina jalan baru sebelum
Agensi Pelaksana:-

tahun 2022, iaitu: a) b) Lingkaran Luar Batu Kawan Lingkaran Perai c) Lingkaran luar Pulau Pinang Luar Seberang

MPPP, MPSP, KTMB, JPBD, PBSB, JKR, EPU, LLM

d) Sg. Dua – Tasek Gelugor e) Bukit Mertajam – Kubang Semang – Sg. Dua f) Bukit Tengah – Kulim

L31

Meningkatkan

penggunaan

Intelligent Transportation System (ITS) di dalam kesesakan memberi kepada

maklumat

pengguna jalanraya.

5-69

Rajah 5.10
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

PELAN SUBJEK PERHUBUNGAN & PENGANGKUTAN
KEDAH

Cadangan Pembesaran Jalan Bayan Lepas – Balik Pulau (2008 – 2013) Cadangan Pembesaran Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas (2008-2025) Cadangan Monorail Cadangan Pembinaan Jambatan Kedua Pulau Pinang Cadangan Pembesaran Jalan Teluk Bahang – Balik Pulau (2008-2014) Cadangan Jalan Baru Tg. Bungah – Bt. Feringghi (2008-2012) Cadangan Landasan Keretapi Kepala Batas - Kelantan (2008-2011) Cadangan Pembesaran Jalan Seri Ampangan – Butterworth (2008-2015), Butterworth - Kepala Batas (2015-2020), Butterworth – Sg. Dua – Kepala Batas (2020-2025) Cadangan Pembinaan Landasan Keretapi Berkembar (2008 - 2011) Cadangan Pembinaan Penang Sentral Cadangan Lingkaran Luar Batu Kawan Cadangan Lingkaran Luar Seberang Perai ñ ñ
TANJUNG BUNGAH

KEPALA BATAS

7 13 SUNGAI DUA

ñ ñ

6 TELUK BAHANG 16 5
BATU FERINNGI

BAGAN AJAM

3
GELUGOR

GEORGETOWN ñ ñ ñ 18 BUTTERWORTH ñ& & 10

MENGKUANG PENANTI

SEBERANG JAYA

14

« ı
PULAU JEREJAK

12

KEDAH 15

BUKIT MERTAJAM

ñ ñ

1
ñ ñ

SG. NIBONG
BATU MAUNG

8
JUNJONG

2

´
ñ ñ

BAYAN LEPAS
PULAU RIMAU

17
ñ AMAN ñ PULAU

BT.TAMBUN

ñ ñ

BATU KAWAN 4 11

VAL DOR

13. 14. 15. 16. 17. 18.

Cadangan Jalan Baru Sg. Dua - Tasek Gelugor Cadangan Jalan Baru Bukit Mertajam - Kubang Semang - Sg. Dua Cadangan Jalan Baru Bukit Tengah – Kulim Cadangan Lingkaran Luar Pulau Pinang Cadangan Kemudahan Teksi Air Cadangan Pembesaran Terminal Kargo Dan Kontena Di Pelabuhan Pulau Pinang

«
NIBONG TEBAL

SERI AMPANGAN
0 5 kilometer 10

9

Petunjuk
Jaringan Jalanraya Jaringan Lebuhraya Cadangan Pembesaran Jalan Sedia Ada Cadangan Jalan Baru Laluan Monorail Cadangan Landasan

Cadangan Landasan Keretapi Berkembar Cadangan Landasan keretapi

ı
ñ
ñ ñ

PERAK
Terminal Bas Pelabuhan Hentian Teksi Air Laluan Teksi Air Cadangan Penang Sentral Pusat Integrasi Pengangkutan Awam Pusat Pengagihan Laluan Monorail

« ´ ı

Stesen Keretapi Lapangan Terbang

& &

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

5.4.9

Sektor Infrastruktur dan Utiliti

Infrastruktur dan utiliti berperanan penting dalam sesebuah negeri, ia juga menyokong pertumbuhan ekonomi, masyarakat dan negara di samping

mewujudkan sistem dan rangkaian infrastruktur yang menyeluruh, bersepadu serta berkualiti tinggi. Penyediaan kemudahan infrastruktur dan utiliti di sesebuah

kawasan merupakan salah satu aspek yang penting di dalam memenuhi keperluan masyarakat dan menyumbang kepada peningkatan taraf hidup dan keselesaan penduduk. Penyediaan kemudahan infrastruktur dan utiliti yang mencukupi akan meningkatkan kualiti hidup dan mempercepatkan lagi pembangunan dalam sesebuah kawasan. Beberapa strategi dirangka bagi memastikan penyediaan kemudahan ini mencukupi ke seluruh Negeri Pulau Pinang dengan mencadangkan dasar-dasar seperti berikut :-

IU DU1

MEWUJUDKAN TAHAP PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN UTILITI YANG MENYELURUH UNTUK KEPERLUAN PENDUDUK BAGI MENYUMBANG KEPADA

KESELESAAN PENDUDUK.

IU DS1

Semua punca baru air dan kawasan tadahan air perlu dikenalpasti, dikawal dan dilindungi serta semua badan air perlu diurus dan digunakan secara menyeluruh.

L1

Mengenal

pasti

punca-punca

Agensi Perlaksana:PBA Holding Berhad, Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Pengairan dan Saliran, JPBD, MPPP dan MPSP

baru bekalan air mentah seperti daripada kawasan tadahan dan sungai-sungai di Negeri Perak atau Kedah termasuk

mewujudkan suatu mekanisma

5-71

untuk

menyelaras

dan

menguruskan air serantau.

L2

Mengkaji kesesuaian air bawah tanah sebagai sumber air

alternative dan air larian sebagai sumber air sokongan untuk

aktiviti yang sesuai.

L3

Mengetatkan pembangunan di

kawalan kawasan-

kawasan sensitif alam sekitar terutama yang berkaitan

kawasan sumber bekalan air.

L4

Melaksanakan

projek

memulihkan sungai-sungai yang tercemar dengan secara matlamat bersepadu untuk

memulihkan kualiti air mentah supaya sesuai sebagai sumber air minum.

L5

Mengekalkan dan melindungi persekitaran kawasan tadahan air daripada pembangunan yang merosak dan mencemarkan serta memanfaatkan sifat semulajadi badan air secara mampan di dalam proses pembangunan

untuk memastikan sungai tidak disalahguna dan dicemari.

L6

Menggunakan kawasan gigi air

5-72

di

sepanjang

sungai

secara kaedah

terancang

sebagai

pemeliharaan dan pengindahan sungai serta menggalakkan

pembinaan bangunan-bangunan menghadap ke sungai dengan menyediakan ciri-ciri rekabentuk pesisiran sungai.

IU DS2

Air yang telah dirawat perlu diurus dengan berkesan bagi meningkatkan kapasiti bekalan air mentah bagi memenuhi permintaan masa hadapan.

L7

Projek

pembesaran

rizab

Agensi Perlaksana:PBA Holding Berhad, JPBD, MPPP dan MPSP

kawasan tadahan sedia ada iaitu kawasan empangan Air Itam, Mengkuang dan Bukit Panchor sebagai empangan simpanan bagi menampung tambahan datang. pada keperluan masa akan

L8

Menerapkan konsep penggunaan semula dan kitar semula air, serta menggalakkan penggunaan air hujan, terutamanya dalam kawasan bandar bagi memenuhi keperluan domestik dan

perindustrian di masa hadapan sebagai alternatif kepada air

program-program semasa.

bekalan

5-73

L9

Pembinaan serta

peningkatan

keupayaan loji air hendaklah mengambilkira keupayaan kolam air dan tangki air mencukupi untuk bekalan air yang

berterusan dan pertambahan loji pembersihan keperluan hadapan. air mengikut dan masa

semasa

L10

Mempertingkatkan pelaksanaan program kawalan kebocoran aktif di samping mengurangkan

kerugian dengan menggantikan paip-paip memperkenalkan langkah bagi lama dan langkahmeningkatkan

pengurusan sistem pengedaran.

L11

Menggalak memperkukuhkan

dan penglibatan

pihak–pihak berkepentingan dan juga di kalangan agensi–agensi sektor swasta melalui kempen– kempen dan program–program yang dilaksanakan.

IU DS3

Meningkatkan sistem pengagihan bekalan elektrik yang menyeluruh dan keupayaan bekalan yang secukupnya untuk memenuhi permintaan masa hadapan serta perlu dirancang supaya mesra alam dan tidak menjadi halangan kepada pembangunan.

5-74

L12

Menyediakan program jangka panjang bekalan elektrik dengan mengambilkira perancangan

guna tanah masa hadapan dan memastikan semua permohonan pembangunan perlu dirujuk

kepada pihak TNB.

L13

Penyelenggaraan peningkatan

serta keupayaan

pencawang elektrik sedia ada di samping menyediakan

pemasangan talian penghantar kedua bagi memastikan bekalan yang berterusan walaupun

ketika terjadinya putus bekalan.

L14

Penyusunan semula talian yang tidak teratur di bangunan– lama dan

bangunan menggalakkan

penyediaan

laluan elektrik bawah tanah (common trenching system) Agensi Perlaksana:Tenaga Nasional Berhad Distribution Sdn Bhd, JPBD, MPPP dan MPSP

bagi projek-projek pembangunan baru dan menggalakkan teknologi baru jumlah tapak

penggunaan yang bilangan

memerlukan dan

infrastruktur yang lebih kecil.

L15

Menyediakan skim penyelidikan dan pembangunan alternatif

baru dalam membekalkan tenaga elektrik serta menggalakkan dan

5-75

membolehkan sumber

penggunaan tenaga

alternatif

elektrik, di kawasan bandar dan luar bandar.

IU DS4

Meningkatkan membangunkan

liputan pulau

perkhidmatan pinang

ICT

bagi

sejajar

dengan

perlaksanaan pcc serta keupayaan infrastruktur komunikasi dinaiktaraf dan ditambah untuk

meningkatkan kualiti perkhidmatan.

L16

Menyediakan

pelan

perancangan perletakan menara telekomunikasi pembangunan dalam baru setiap dengan

saranan Kerajaan Persekutuan supaya menara telekomunikasi dikongsi bersama oleh beberapa syarikat pembekal. Ini dapat mengurangkan pembinaan
Agensi Perlaksana:Syarikat Telekom Malaysia Berhad, Maxis, Celcom, Digi, JPBD, MPPP, dan MPSP

tanpa kawalan dan mewujudkan penyelarasan smart sharing

antara pembekal.

L17

Meningkatkan telekomunikasi unjuran

keupayaan berdasarkan dan

keperluan

cadangan pembangunan baru serta meningkatkan keupayaan sistem rangkaian jalur lebar di dalam dan antara wilayah serta meningkatkan keupayaan sistem

5-76

lingkaran kabel bagi menyokong aplikasi multimedia.

L18

Mewujudkan suatu pangkalan data telekomunikasi di peringkat Negeri untuk mengumpul data pada peringkat daerah mengenai talian tetap dan selular,

penggunaan komputer peribadi dan pengguna Internet supaya memudahkan perancangan dan pelaksanaan projek.

L19

Menyediakan

prasarana

dan

perkhidmatan ICT yang mudah, murah dan mampu dimiliki oleh segenap serta lapisan masyarakat jurang

mengurangkan

digital antara bandar dan luar bandar bagi akses kepada ICT untuk masyarakat luar bandar dipelbagai peringkat melalui

pembentukan

pusat–pusat

komuniti di setiap daerah.

5-77

IU DS5

Melaksanakan pelan induk tebatan banjir, sistem pengurusan air larian permukaan dengan

mengamalkan prinsip pembangunan komperhensif dan meningkatkan sistem saliran dan peparitan yang mencukupi dengan infrastruktur yang sesuai.

L20

Menyediakan pelan induk sistem saliran bagi program jangka
Agensi Perlaksana:Jabatan Pengairan dan Saliran, JPBD, MPPP dan MPSP

panjang kawalan banjir dengan mengambilkira guna supaya saliran tanah perancangan masa hadapan sistem lebih

perancangan dan peparitan

teratur dan diselenggara dengan sempurna.

L21

Memastikan infrastruktur

kesempurnaan saliran dalam

setiap kawasan tepu bina dan saliran semulajadi dengan

menggunakan bahan yang telap air dalam menurap permukaan.

L22

Memastikan infrastruktur perlu

kerja–kerja disiapkan

terlebih dahulu sebelum kerja– kerja binaan dimulakan rekabentuk bagi dan luas

memastikan peparitan pembangunan

sesuatu perlulah

mengambilkira ‘return period’ yang dicadangkan oleh pihak JPS.

5-78

L23

Memastikan kerja-kerja tebatan banjir diteruskan dari semasa ke semasa bagi mengurangkan

banjir setiap kali hujan lebat berlaku, melalui projek–projek sambungan diteruskan projek–projek yang dan akan

pelaksanaan baru serta

menyediakan program kesedaran sivik kepada masyarakat setempat tentang kebersihan dan

kepentingan sungai.

L24

Menyediakan sistem pam dan kolam takungan di kawasan– kawasan rendah bagi menyimpan air semasa hujan lebat dan mengepamnya semula ke sungai setelah air sungai surut serta melaksanakan projek

pengindahan dan pemeliharaan sungai-sungai.

IU DS6

Meningkatkan kapasiti sistem pembetungan dengan secukupnya untuk memenuhi permintaan masa hadapan dan mewujudkan sistem pembetungan berpusat serta kawasan desa perlu disediakan dengan sistem pembetungan yang mesra alam.

L25

Menyediakan pembetungan

pelan bagi

induk program
Agensi Perlaksana:Indah Water

5-79

jangka

panjang

dengan perancangan

Konsortium Sdn Bhd, Jabatan Alam Sekitar, JPBD, MPPP dan MPSP

mengambilkira

guna tanah masa hadapan dan menambah bilangan pusat

pelupusan ‘sludge’ berpusat.

L26

Mengenal pasti dan menyediakan tapak yang sesuai untuk loji–loji rawatan kumbahan setempat di kawasan Teluk Bahang, Balik Pulau dan juga Selatan Pulau Pinang Kumbar, iaitu Batu kawasan Maung Teluk dan

Gertak Sanggul serta di kawasankawasan terlibat. lain yang mungkin

L27

Menjalankan kajian yang lebih khusus bagi mengenal pasti tapak yang sesuai di setiap pusat petempatan sistem untuk penyediaan berpusat

pembetungan

dan sebarang pembangunan baru perlu sistem disambungkan pembetungan kepada berpusat

sedia ada.

L28

Menyediakan pembetungan individu

sistem yang

berkesan, ekonomik dan mesra alam serta mengadakan berjadual bagi

perkhidmatan

memantau dan mengawal sistem pembetungan di kawasan desa.

5-80

IU DS7

Setiap pihak berkuasa tempatan perlu melaksanakan pengurusan sisa pepejal bersepadu secara mampan serta mewujudkan satu sistem pengurusan sisa berjadual yang cekap dan berkesan.

L29

Menggunakan sistem pelupusan sisa pepejal secara kaedah yang mesra alam dan mewujudkan proses pelupusan sisa pepejal yang lebih moden dan

berteknologi bagi mengurangkan guna tanah tapak pelupusan.

L30

Penswastaan sistem pungutan dan pelupusan sisa pepejal

dengan penggunaan ‘Incinerator’ di kawasan tapak pelupusan sedia ada iaitu Gelugor, Pulau Burung dan Byram kerana tanah untuk timbusan mengkaji pelupusan ‘incinerator’ yang terhad dan kaedah seperti ‘waste to
Agensi Perlaksana:JPBD, MPPP, MPSP dan Jabatan Alam Sekitar.

kesesuaian baru dan

energy’ sebagai salah satu kaedah pelupusan sisa pepejal.

L31

Menyediakan sistem pungutan, simpanan dan pelupusan yang teratur dan berjadual serta dengan

melaksanakannya

berkesan dan memberi kesedaran kepada orang awam mengenai kepentingan kitar semula dan

5-81

guna semula.

L32

Penyediaan

tapak

untuk

kemudahan pusat pengumpulan setempat sisa terjadual secara bersepadu di setiap kawasan

perindustrian iaitu di Bayan Lepas dan Industri Perai serta mengenal pasti tapak–tapak

pengumpulan yang sesuai dan lebih selamat. Peruntukan tapak untuk kemudahan setempat pusat sisa

pengumpulan

terjadual di Ladang Byram perlu menampung sisa sehingga tahun 2025.

5-82

Rajah 5.11

PELAN SUBJEK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR & UTILITI

Pertambahan pencawang elektrik di samping menyediakan pemasangan talian penghantar kedua bagi memastikan bekalan yang berterusan walaupun ketika terjadinya putus bekalan. Menambah bilangan pusat pelupusan ‘sludge’ berpusat di kawasan Teluk Bahang, Balik Pulau dan juga Selatan Pulau Pinang iaitu kawasan Teluk Kumbar, Batu Maung dan Gertak Sanggul serta di kawasan-kawasan lain yang mungkin terlibat. Pengswastaan sistem pelupusan sisa pepejal dengan penggunaan Incinerator di kawasan tapak pelupusan sedia ada iaitu Gelugor, Pulau Burung dan Byram dengan kaedah pelupusan baru seperti incinerator.

Penyediaan tapak pusat pengumpulan setempat sisa terjadual secara bersepadu di kawasan perindustrian iaitu di Bayan Lepas, Industri Perai dan Ladang Byram. Menyediakan perletakan menara telekomunikasi dikongsi bersama oleh beberapa syarikat pembekal. Ini dapat mengurangkan pembinaan tanpa kawalan dan mewujudkan penyelarasan smart sharing antara pembekal. Pembinaan serta peningkatan keupayaan loji air dengan mengambilkira keupayaan kolam air yang mencukupi untuk bekalan air yang berterusan serta pertambahan rumah pam di Sungai Muda. Meningkatkan keupayaan sistem bekalan elektrik yang menyeluruh untuk memenuhi permintaan masa hadapan dengan memyediakan stesen janakuasa baru. Projek pembesaran rizab kawasan tadahan sedia ada iaitu kawasan empangan Air Itam, Mengkuang dan Bukit Panchor sebagai empangan simpanan bagi menampung keperluan tambahan pada masa akan datang.
0 5 kilometer 10

Petunjuk:
Cadangan Incinerator Cadangan Loji Cadangan Pencawang M asuk Utama Cadangan Pusat Pelupusan Berpusat Cadangan M enara Pemancar

Cadangan Pusat Pengumpulan Sisa Terjadual Cadangan Rumah Pam Cadangan Stesen Jana Kuasa Cadnagan Pembesaran Empangan Sempadan Daerah

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

5.4.10 Sektor Alam Sekitar dan Pengurusan Sumber Jaya Asli

Pengurusan alam sekitar dan sumber asli adalah merupakan satu aspek yang perlu dititikberatkan dalam melaksana, merancang dan membangunkan sesuatu kawasan. Ini adalah perlu bagi memastikan kualiti alam sekitar dapat dipelihara dan dipulihara seiring dengan pembangunan yang dirancang. Kualiti alam sekitar yang baik menjanjikan tahap kualiti kesihatan yang tinggi. Kawasan Sensitif Alam Sekitar perlu dilindungi dan dikekalkan bagi mencapai satu pembangunan yang mampan dan selamat.

AS DU 1

MEWARTA DAN MENGURUSKAN KSAS BAGI MEMASTIKAN SEMUA JENIS PEMBANGUNAN FIZIKAL DIKAWAL SELIA SECARA MENYELURUH DALAM USAHA MENINGKATKAN KUALITI ALAM SEKITAR.

Mewartakan kesemua kawasan sensitif Alam Sekitar untuk tujuan pemeliharaan, pemuliharaan dan pengekalan mengikut kategori :

KSAS Sokongan Hidup a. b. Bekalan Air Bersih (Kawasan Tadahan) Pertanian Padi

KSAS Berisiko Bencana a. b. c. Kawasan Tanah Tinggi (>75meter / 250 kaki ) Sungai (Sumber Bekalan Air) Kawasan Persisiran Pantai (Hakisan)

KSAS Bernilai Warisan a. b. Kepelbagaian Biologi (Kawasan Hutan Simpan Kekal) Kawasan Warisan Sejarah

5-84

AS DU 1

MEWARTA DAN MENGURUSKAN KSAS BAGI MEMASTIKAN SEMUA JENIS PEMBANGUNAN FIZIKAL DIKAWAL SELIA SECARA MENYELURUH DALAM USAHA MENINGKATKAN KUALITI ALAM SEKITAR. AS DS1 Memastikan Pemeliharaan Dan Pengekalan Ksas dilaksanakan Secara Meyeluruh.

L1

Melarang

sebarang di

aktiviti kawasan

pembangunan

KSAS berisiko bencana.

L2

Mengawal pembangunan KSAS

aktiviti di dan

dan kawasan KSAS

Agensi Perlaksana:JAS, MPPP, MPSP,JPS,JPSM, IADP, JABATAN PERTANIAN.

warisan

sokongan hidup.

L3

Menyediakan satu dasar khusus bagi memastikan perlindungan kawasan Taman Negara Pulau Pinang

AS DS2

Langkah pemeliharaan hendaklah diperincikan pada peringkat peracangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas

AS DS3

Mewujudkan zon penampan antara KSAS dengan kawasan pembangunan

L1

Menyediakan 30 meter zon penampan diantara KSAS
Agensi Perlaksana:JAS, MPPP,MPSP,JPS

berisiko bencana dan kawasan

5-85

pembangunan.

L2

Menyediakan penampan

50

kaki

zon KSAS

diantara

Hutan Simpan dan kawasan pembangunan.

L3

Mensyaratkan 60 meter zon penampan bagi kawasan

diantara kawasan Pelancongan persisiran pantai dan kawasan Tumpuan Pembangunan.

AS DS4

Menyediakan

satu

garispanduan

tentang

zon

penampan, pertimbangan dan inisiatif bagaimana kawasan ini dimanfaatkan.

L1

Mengenalpasti mewartakan zon

dan penampan

yang diramal dapat membantu dalam memelihara Kualiti dan Alam
Agensi Perlaksana:JAS, MPPP,MPSP,JPS

memulihara Sekitar.

L2

Mengenalpasti menyenaraikan bermanfaat yang

dan aktiviti boleh

dipertimbangkan dan inisiatif di kawasan zon pemanpan yang telah diwartakan.

5-86

AS DS5

Program peningkatan kualiti air dan kualiti air mentah untuk menampung permintaan air masa akan datang.

L1

Mempergiatkan

langkah

kawalan untuk mencegah dan mengurangkan pencemaran

kualiti air secara berperingkat dengan menurunkan air ke tahap tahap

pencemaran

Pencemaran Kelas II.
Agensi Perlaksana:-

L2

Mengadakan pemuliharan bersepadu

program kualiti dengan air negeri

JAS,JPS

berjiran yang terlibat seperti Negeri Kedah – Program Air di

Peningkatan

Kualiti

Lembangan Sungai Perai.

AS DS6

Menyediakan

satu

pelan

biodiversiti

ke

arah

memelihara alam sekitar secara mampan

AS DS7

Memberi pertimbangan kepada isu alam sekitar semasa merancang, membangun dan melaksanakan pembangunan.

L1

Menggunapakai

dan
Agensi Perlaksana:JAS,JPS,MPPP,MPSP

menguatkuasakan penggunaan undang-undang yang

5-87

berkaitan Kualiti Alam Sekitar secara menyeluruh terhadap semua pembangunan yang

dijalankan.

L2

Penekanan

kepada

Kualiti

Alam Sekitar akan dilakukan secara menyeluruh bagi semua jenis pembanguanan fizikal.

L3

Merancangan Melaksanaan program

dan Programdan

kesedaran

pemuliharaan Alam Sekitar kepada masyarakat setiap lapisan secara

berperingkat dan menyeluruh ke setiap kawasan di Pulau Pinang.

AS DS8

Menggunakan teknologi moden dalam mengurus dan memelihara alam sekitar.

5-88

Rajah 5.12

PELAN SUBJEK ALAM SEKITAR DAN WARISAN
Kg. Kuala Muda

KEDAH

Keluasan Kawasan Sensitif Alam Sekitar yang dicadangkan adalah seluas 41, 110 hektar iaitu 38.97% dari keluasan keseluruhan Negeri Pulau Pinang. Cadangan pengekalan kawasan hutan yang dicadangkan adalah seluas 11, 720 hektar dimana sebahagian besarnya terletak di kawasan pulau. Kawasan Hutan ini diwartakan dibawah KSAS Bernilai Warisan. Kawasan tanah tinggi yang melebihi 75 meter atau 250 kaki diwartakan sebagai kawasan KSAS berisiko bahaya.
Permatang Tiga Ringgit

PENAGA KEPALA BATAS

Bertam Perdana

Kg. Kubang Menderung

TANJUNG BUNGAH
KSAS - TELUK BAHANG
Kg. Tengah

Permatang Kuching

TANJUNG TOKONG
Bagan Ajam Kg. Manggis Sg. Dua

Mengkuang Titi

BUKIT BENDERA
Bagan Jermal Kg. Pantai Acheh

AYER ITAM
Sg. Pinang

KSAS GEORGE TOWN BUTTERWORTH

KSAS - BUKIT BENDERA
Kg. Sg. Rusa Bagan Luar Simpang Empat Prai Mengkuang Hilir

Kg. Permatang Pasir

JELUTONG

BANDAR PERDA BUKIT MERTAJAM

AIR PUTEH
Kg. Bagam Air Hitam

BUKIT TENGAH

KEDAH
MACHANG BUBUK

BAILK PULAU

GELUGOR
Sg. Dua

Kg. Bukit Minyak

Kg. Sg. Burung Relau

Bukit Jambul

Kg. Sg. Nibong

Kg. Kuala Juru Kg. Kajang

Kg. Sg. Ara Bagan Nyiur Penara Mutiara Perdana

BAYAN LEPAS
Kg. Bakar Kg. Pulau Kapor Betong Kg. Tengah Kg. Suluk Kg. Gertak Sanggul Kg. Tk. Kumbar Kg. Binjai

Juru

BATU MAUNG
Hujung Bukit

SIMPANG EMPAT BANDAR TASEK
Kampung Tradisional

Batu Kawan

VAL DOR
Kg. Gurun

SG. BAKAP

Cadangan zon penampan 100 kaki disepanjang lembangan sungai Pinang, Lembangan Sungai Juru, Lembangan Sungai Jejawi, Lembangan Sungai Kerian dan Lembangan Sungai Perai bagi mengurangkan pencemaran air sungai. Kawasan Taman Negara, Teluk Bahang, Bukit Bendera, Bandar Georgetown dan Taman Hutan Bukit Panchor diwartakan sebagai KSAS Bernilai Warisan. Kawasan Penanaman Jelapang Padi seluas 13, 250 hektar diwartakan sebagai KSAS Sokongan Hidup
0 5 kilometer 10

JAWI
Kg. Changkat Dain

NIBONG TEBAL
Kg. Sungai Udang Rantau Panjang Kampung Teluk

KAMPUNG SUNGAI ACHEH

KSAS - TAMAN HUTAN BUKIT PANCHOR

Simpang Ampat

PERAK
Petunjuk:
KSAS warisan Cadangan zon penampan 100' sepanjang Sungai KSAS SOKONGAN HIDUP KSAS Jelapang Padi KSAS Hutan Simpan KSAS BERISIKO BENCANA KSAS BERISIKO BENCANA KSAS Kawasan Tinggi Kawasan Tadahan Sempadan Negeri Badan Air

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

5.4.11 Sektor Pemeliharaan dan Warisan

Sektor pemeliharaan dan warisan merupakan salah satu sektor yang memberi penekanan terhadap proses pemeliharaan dan pengekalan terhadap aspek atau perkara yang mempunyai nilai warisan dan sejarah dalam negeri Pulau Pinang. Beberapa dasar telah dicadangkan bagi melaksanakan proses-proses yang terlibat dengan lebih mudah dan efisien. Sektor pemeliharaan dan warisan ini juga turut membantu sektor pelancongan untuk menarik bilangan pelancong ke negeri ini. Berikut merupakan dasar-dasar sektoral yang telah dicadangkan:

DU PW 1

MELAKSANAKAN NILAI-NILAI PINANG

PROSES

PEMELIHARAAN SEJARAH

TERHADAP PULAU

WARISAN

DAN

DALAM

DS PW 1

Mengekalkan Dan Memelihara Setiap Nilai Warisan Terhadap Bangunan-Bangunan Dan Kawasan Sejarah Tanpa Membenarkan Sebarang Pengubahsuaian Dan Penghapusan Nilai

L1

Mengekalkan dan memelihara fasad bangunan khususnya di George Town.

L2

Mengekalkan dan memelihara aspek sosial dan muhibah dengan menggalakkan proses pencampuran masyarakat baru antara dengan

Agensi Perlaksana:KEKKWA, NGO, MPPP, MPSP, JPBD, Arkib Negara, Jabatan Muzium dan Antikuiti

masyarakat asal negeri yakni masyarakat Baba dan Nyonya dan mempelajari tentang

5-90

tradisi negeri.

serta

sejarah

asal

L3

Memelihara dan mengekalkan keunikan budaya dan

rekabentuk bandar khususnya di George Town.

5-91

Rajah 5.13
2. Warisan - Taman Hutan Bukit Mertajam

PELAN SUBJEK PEMELIHARAAN & WARISAN
KEDAH

•Kawasan ini juga merupakan kawasan cadangan warisan yang terletak dalam koridor pembangunan utama. •Merupakan zon utama untuk pemeliharaan kawasan alam sekitar bernilai warisan. •Boleh dijadikan sebagai salah satu aset negeri dan menarik kedatangan pelancong. •Aspek utama yang akan dikekalkan adalah dari segi aktiviti, sosial dan fizikal. •Contoh: air terjun, flora dan fauna berstatus warisan.

1 2
KEDAH

1. Warisan – George Town •Kawasan ini merupakan kawasan cadangan yang terletak dalam koridor pembangunan, berdasarkan konsep pembangunan koridor berintegrasi yang telah dicadangkan. •Merupakan zon utama cadangan untuk pemeliharaan warisan. •Mempunyai pelbagai nilai warisan yang perlu dipelihara dan dijaga di bandar sejarah ini. •Contoh: bangunan, budaya dan tradisi. •Menggalakkan percampuran masyrakat baru dan lama bagi meneruskan tradisi dan adat negeri. •Keunikan dan rekabentuk bandar akan terus dipelihara dan dikekalkan.
0 5 kilometer 10

PERAK

Petunjuk:
Cadangan Jalan Baru Jalan Sedia Ada Warisan - Georgetown Warisan - Taman Hutan Bukit M ertajam Sungai dan Saliran

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

5.5

Dasar Khusus Pembangunan Pulau Pinang

5.5.1

Dasar Khusus Alam Sekitar

Dasar Khusus Taman Negara AS DK 1 Memelihara, melindungi dan mengekalkan flora dan fauna di Taman Negara Pulau Pinang

L1

Memperkukuhkan Jawatankuasa Taman Negara Pulau Pulau Pinang sedia ada yang terdiri dari ahli-ahli seperti di seksyen 7 Akta yang bertangungjawab dalam pemeliharaan, penggunaan,

penjagaan, pengawalan, pengurusan dan kemajuan Taman Negara Pulau Pinang. L2 Pembangunan Taman Negara
Agensi Perlaksana:JAS,JPS,MPPP,JABATAN

mengambil kira keperluan berikut; i. Pembangunan dan pembinaan yang memberi impak yang rendah kepada sumber biotik dan abiotik,

PERHUTANAN

persekitaran dan setempat. ii. Penekanan (Reduce, rethink) kepada konsep 5R

re-use,

recycle,

repair,

5-93

5.5.2

Dasar Khusus Pelancongan

Taman Negara Pulau Pinang

PL DK 1

Mengekalkan dan membaikpulih kawasan berciri istimewa yang terdapat di Taman Negara Pulau Pinang.

L1

Memajukan pembangunan

Taman

Negara serta

melalui

konsep

lestari

mengitegrasi

peranannya dalam sektor-sektor berkaitan seperti alam sekitar, ekonomi dan sosial disamping mengekalkan tujuan penubuhan Taman Negara Pulau Pinang mengikut Seksyen 4 Akta Taman Negara 1980.

L2

Untuk

memaksimumkan kepada

faedah

dari setempat

Agensi Pelaksana:JPBD, MPPP, MPSP, TOURISM Penang

ekopelancungan

masyarakat

disamping menghindarkan gejala negatif akibat kejutan budaya dan sebagainya, masyarakat setempat perlu dibimbing dan diiktiraf sebagai sebahagian dari ‘stake holder’ agar mereka dapat bersama-sama berusaha kearah menjayakan

ekopelancungan tersebut. Program-program untuk masyarakat setempat termasuk pihak badan bukan kerajaan (NGO) perlu dirangka dan dilaksana dengan baik.

5-94

Kawasan Berciri Istimewa - Bukit Bendera, Pantai Teluk Bahang – Tanjong Bungah Dan Taman Negara Pulau Pinang

PL DK 2

Memperindah dan memantapkan keupayaan kawasan berciri istimewa di Bukit Bendera, Pantai Teluk Bahang sehingga Tanjong Bungah dan Taman Negara Pulau Pinang

L3

Menonjolkan nilai-nilai estetika di kawasan berciri istimewa dan menaik taraf infrastruktur dan kemudahan yang terdapat di kawasan tersebut.
Agensi Pelaksana:JPBD, MPPP, MPSP, TOURISM Penang,

L4

Memastikan kawasan berciri istimewa tersebut dipantau dan dipelihara dengan dengan efisien bagi mengelakkan sebarang pembangunan yang boleh menjejaskan nilainya.

PERHILITAN

5-95

5.5.3

Dasar Khusus Warisan

Dasar khusus warisan ini merupakan dasar yang digubal untuk menunjukkan betapa pentingnya kawasan warisan, terutamanya kawasan yang tercalon dalam pencalonan UNESCO. Ia telah dikenalpasti berdasarkan beberapa kriteria yang tertentu seperti aspek fizikal, ekonomi dan aktivitinya. Dasar khusus ini juga digubal untuk dijadikan sebagai dasar tambahan dalam RSN ini.

PW DK 1

Memelihara

Dan

Mengintegrasikan

Aspek

Warisan

Dalam

Pembangunan Baru Khususnya Di George Town
L1 Memastikan setiap aspek warisan dalam negeri dipelihara pembangunan Pemeliharaan walaupun baru ini akan rancak pembangunandijalankan. dalam

diterapkan

setiapbangunan-bangunan lama yang ada dan aspek pemeliharaan akan lebih ditumpukan terhadap fasad bangunan.
Agensi Perlaksana:KEKKWA, NGO, MPPP, MPSP, JPBD,

L2

Menghalang pembangunan baru yang akan memusnahkan aspek dan nilai warisan

Arkib Negara, Jabatan Muzium dan Antikuiti

terutamanya dalam bandar George Town.

L3

Menerapkan

ciri-ciri

warisan,

terutamanya

terhadap fasad bangunan dalam pembangunan baru di bandar George Town.

5-96

PW DK 2

Menjana Semula Penggunaan Bangunan-Bangunan Warisan Di Pusat Bandar
L4 Menggalakkan penggunaan semula bangunan warisan di pusat bandar untuk mengelakkan pembaziran bangunan.
Agensi Perlaksana:KEKKWA, NGO, MPPP, MPSP, JPBD,

L5

Menggunakan semula bangunan-bangunan warisan dengan aktiviti-aktiviti yang sepatutnya seperti aktiviti komersil dan aktiviti pelancongan.

Arkib Negara, Jabatan Muzium dan Antikuiti

PW DK 3

MEMELIHARA KAWASAN PELANCONGAN WARISAN
L6 Mengekalkan kawasan yang menjadi tarikan pelancongan warisan dari aspek fizikal, sosial dan aktiviti.
Agensi Perlaksana:KEKKWA, NGO, MPPP, MPSP, JPBD, Arkib Negara, Jabatan Muzium dan Antikuiti

5-97

6.1

Pengenalan

Kejayaan

sesebuah

perancangan

terletak

pada

keberkesanan

mekanisma

pelaksanaan dan pemantauan dalam menjalankan dan melaksanakan perancangan yang telah dirangka. Setiap perancangan yang dirangka adalah berdasarkan polisipolisi dan dasar-dasar yang telah dicadangkan dalam Rancangan Struktur Negeri iaitu sebuah dokumen perancangan di peringkat negeri. Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang disediakan untuk melengkapkan sistem perancangan fizikal negara yang terdiri dari tiga peringkat utama iaitu Rancangan Fizikal Negara, Rancangan Struktur Negeri dan Rancangan Tempatan supaya perancangan yang dibuat adalah lebih berkesan dan sistematik. Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang ini juga disediakan untuk menterjemahkan dasar-dasar RFN yang disediakan di peringkat negara dan menyelaraskan dasar-dasar Rancangan Struktur (pengubahan) MPPP dan Rancangan Struktur (pengubahan) MPSP.

6.2

Struktur Pentadbiran

Negeri

Pulau

Pinang

mempunyai

sistem

pentadbirannya

yang

tersendiri

sepertimana negeri-negeri lain di Malaysia. Di Pulau Pinang, pentadbiran kerajaan diterajui oleh Tuan Yang Terutama Yang Di-Pertua Negeri, di mana beliau dilantik oleh D.Y.M.M. Yang Dipertuan Agong. T.Y.T Yang di-Pertua Negeri melaksanakan kuasa-kuasa perundangan negeri dengan berpandukan nasihat Majlis Eksekutif yang diketuai oleh Y.A.B. Ketua Menteri.

Majlis Eksekutif ini merupakan badan pentadbiran utama yang bertanggungjawab kepada Dewan Undangan Negeri. Ahli Dewan Undangan Negeri dilantik melalui pilihanraya setiap lima tahun sekali. Majlis Eksekutif pula dibantu oleh Pejabat Setiausaha Kerajaan dan Jabatan-jabatan Negeri serta Persekutuan dalam

melaksanakan hal ehwal pentadbiran negeri.

6-1

Rajah 6.1 : Struktur Pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang

PERINGKAT NEGERI
T.Y.T Yang di-Pertua Negeri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

EXCO

Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

Majlis Tindakan Negeri

Jawatankuasa Perancang Negeri

Cawangan Agensi Persekutuan

Agensi-Agensi Negeri

JPBD

PERINGKAT DAERAH
Pejabat Tanah & Daerah Jawatankuasa Tindakan Daerah Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan

Cawangan Agensi Persekutuan

Agensi-Agensi Negeri

PERINGKAT MUKIM

Pejabat Penghulu

Ketua Kampung

6-2

6.3

Perancangan Pembangunan Pulau Pinang

6.3.1

Institusi dalam Perancangan Fizikal

Institusi-institusi yang terlibat dalam perancangan fizikal adalah : i. ii. iii. iv. Majlis perancangan Fizikal Negara Jabatan Perancang Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia Jawatankuasa Perancang Negeri Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan

6.3.2

Institusi dalam Perancangan Ekonomi

Institusi-institusi yang terlibat dalam perancangan ekonomi adalah : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Majlis Ekonomi Negara Jawatankuasa Perancangan Pembangunan Negara Unit Perancang Ekonomi (Jabatan Perdana Menteri) Perbendaharaan Malaysia Jawatankuasa Perancangan Ekonomi Negeri Unit Perancang Ekonomi Negeri Perbendaharaan Negeri Pulau Pinang

6.3.3

Hubungan Dua Hala Antara Perancangan Fizikal Dan Perancangan Ekonomi

Dalam merancang sesebuah pembangunan, dua perancangan utama haruslah memainkan peranan penting dan dapat bekerjasama dengan baik dalam memastikan perancangan yang dibuat berjalan dengan lancar. Dua perancangan utama tersebut adalah perancangan fizikal dan perancangan ekonomi. Perancangan fizikal iaitu perancangan pembangunan, tidak dapat dilangsungkan dengan baik jika tidak disokong dengan perancangan ekonomi. Perancangan ekonomi meliputi perancangan belanjawan untuk pembangunan sesebuah kawasan. Oleh itu, perancangan ekonomi perlu dalam menyokong segala perbelanjaan yang diperlukan dalam

melaksanakan projek-projek pembangunan yang dirancang.

6-3

6.4

Pelaksanaan Rancangan Struktur Negeri

6.4.1

Carta Organisasi Pelaksanaan dan Pemantauan

Carta organisasi pelaksanaan dan pemantauan menunjukkan peringkat dan juga jawatankuasa yang terlibat.

Rajah 6.2 : Carta Organisasi Pelaksanaan dan Pemantauan

Jawatankuasa Perancang Negeri (JPN)

Jawatankuasa Pelaksanaan & Pemantauan RSN Peringkat Negeri

Ahli-ahli Jawatankuasa Setiausaha Kerajaan (SUK) Jabatan Perancang Bandar & Desa Negeri Unit Perancang Ekonomi Negeri Pejabat Tanah dan Galian Jabatan Pengairan dan Saliran Jabatan Kerja Raya Jabatan Alam Sekitar Majlis Perbandaran Pulau Pinang Majlis Perbandaran Seberang Perai Pegawai Daerah Jabatan Pertanian Jabatan Perhutanan Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA) Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang (PDC) National Property Information Centre (NAPIC) Suruhanjaya Telekomunikasi dan Multimedia Syarikat Telekom Malaysia (TM) Tenaga Nasional Berhad (TNB)

Jawatankuasa Pelaksanaan & Pemantauan RSN Peringkat PBT

6-4

6.4.2

Penubuhan Jawatankuasa Pelaksanaan dan Pemantauan RSNPP

Penubuhan jawatankuasa pelaksanaan dan pemantauan adalah penting dalam membantu proses pembangunan berteraskan RSNPP. Jawatankuasa ini akan memastikan pelaksanaan dapat dilakukan dengan lebih efisyen dan sistematik. Penubuhan jawatankuasa pelaksanaan dan pemantauan akan terbahagi kepada dua peringkat iaitu di peringkat negeri dan di peringkat PBT.

i.

Di Peringkat Negeri

Di peringkat Negeri, pihak berkuasa negeri akan dibantu oleh jawatankuasa pelaksanaan dan pemantauan di peringkat negeri. Jawatankuasa pelaksanaan dan pemantauan di peringkat ini berfungsi sebagai sebuah organisasi yang berkuasa dalam

pengurusan dan pemantauan dasar-dasar RSNPP di peringkat negeri. Jawatankuasa ini akan memantau segala pembangunan yang dijalankan supaya pembangunan yang dijalankan berteraskan dasardasar yang telah dibentuk dalam RSNPP.

ii.

Di Peringkat PBT

Di peringkat pihak berkuasa tempatan, jawatankuasa pelaksanaan dan pemantauan di peringkat PBT akan membantu dalam hal-hal pelaksanaan dasar-dasar RSNPP di peringkat PBT. Jawatankuasa ini akan membantu dalam hal pengurusan, pengawalan dan pemantauan dasar-dasar RSNPP. Sebarang percanggahan dalam aktiviti

pelaksanaan pembangunan akan dilaporkan kepada jawatankuasa pelaksanaan dan pemantauan di peringkat negeri.

6.4.3

Penyelarasan Agensi-agensi dan Jabatan-jabatan Kerajaan

Penyelarasan antara agensi-agensi dan jabatan-jabatan di setiap peringkat adalah perlu dalam memastikan pentadbiran dan pelaksanaan yang

dijalankan adalah seiring dan tidak bercanggah dengan kehendak dasar-

6-5

dasar dan rancangan pembangunan dalam RSNPP. Persefahaman antara tugas masing-masing dan kerjasama dalam menjalankan tugas adalah penting dalam memastikan keputusan yang dibuat tidak bercanggah antara jabatan-jabatan dan agensi-agensi.

6.4.4

Penglibatan Swasta dalam Proses Pembangunan

Penglibatan swasta adalah penting dalam proses pembangunan. Ini adalah kerana swasta merupakan rakan niaga kepada pihak kerajaan dalam proses pembangunan. Penglibatan swasta dalam proses pelaksanaan dan

pembangunan adalah penting dalam memastikan urusan urus niaga ini dapat dijalankan dengan lebih lancar lagi. Penglibatan swasta dalam pelaksanaan RSNPP dapat melancarkan lagi proses pembangunan kerana pembangunan negeri banyak dilaksanakan atau dimajukan oleh pihak swasta iaitu pemaju-pemaju, kontraktor-kontraktor dan sebagainya. Pihak swasta seharusnya terlibat dalam proses penyediaan RSNPP, SERANTA dan pembangunan supaya dapat lebih menyokong dan memerhati serta memberi pandangan dalam apa-apa bentuk sebagai langkah untuk memperelokkan lagi dasar-dasar dan cadangan-cadangan dalam pembentukkan RSNPP.

6.4.5

Penyertaan Awam dalam Pelaksanaan dan Pemantauan RSNPP orang awam adalah penting dalam membantu PBPT

Penglibatan

mengenalpasti masalah-masalah dan peluang-peluang dalam kawasan mereka serta memeriksa dan memahami bentuk pembangunan yang bakal dijalankan di kawasan mereka. Ini adalah penting dalam memastikan pembangunan yang dirancang memenuhi kehendak masyarakat setempat. Penyertaan awam ini telah diwartakan dalam akta 172 seperti berikut:

Subseksyen 9 (1) Pengarah Negeri hendaklah memastikan bahawa publisiti diberikan dalam negeri semasa penyediaan draf RS bagi kawasannya.

6-6

Subseksyen 9 (3) Masa bantahan DRS tidak kurang dari satu bulan

Subseksyen 9 (5) Selepas berpuas hati, Jawatankuasa hendaklah menimbang untuk

meluluskan DRS, jika tidak berpuas hati hendaklah mengembalikan kepada Pengarah Negeri untuk diambil tindakan selanjutnya.

Subseksyen 11B (3) Pengarah Negeri hendaklah mengemukakan Rancangan Struktur yang mengandungi cadangan pengubahan kepada Jawatankuasa dan menyiarkan notis ( dalam 2 akhbar) bahawa Rancangan Struktur tersebut sedia untuk diperiksa dan dibantah.

Subseksyen 11B (4) Jawatankuasa hendaklah melantik suatu Jawatankuasa Kecil terdiri daripada 4 orang. Jawatankuasa kecil hendaklah mendengar tiap-tiap bantahan mengikut kaedah-kaedah di bawah seksyen 17.

6.4.6

Melengkapkan Anggota Kerja dengan Pengetahuan dan Kemahiran

Dicadangkan anggota kerja kerajaan dilengkapi dengan ilmu pengetahuan tentang perancangan, kawalan pembangunan dan pembangunan supaya setiap daripada mereka dapat memainkan peranan yang optimum dalam sumbangan terhadap pembangunan RSNPP. Ini secara tidak langsung dapat menyumbang kepada pembangunan yang lebih rancak seiring dengan pemprosesan urusan pembangunan. Anggota kerja juga perlu dilengkapi dengan kemahiran-kemahiran yang bersesuaian dengan tugas mereka supaya dapat memainkan peranan mereka dalam proses pembangunan di samping dapat membantu meningkatkan lagi proses pengawalan dan pelaksanaan dalam aktiviti pembangunan dan pemajuan dengan lebih

6-7

berkualiti dan meningkat dari segi kuantiti. Ini dapat dilaksanakan dengan melengkapkan anggota kerja dengan kursus-kursus yang bersesuaian.

6.4.7

Penyediaan Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas

Penyediaan rancangan tempatan dan rancangan kawasan khas adalah penting dalam menterjemahkan perancangan yang dirangka dalam

rancangan struktur negeri. Rancangan ini diterjemahkan kepada skala yang lebih besar dan terperinci.

i.

Rancangan Tempatan

Rancangan Tempatan (RT) adalah merupakan satu dokumen perancangan fizikal yang menterjemahkan dasar dan perancangan strategik RS ke dalam bentuk pelan cadangan guna tanah yang lebih terperinci bagi kawasan PBPT. Ia disediakan oleh PBPT dan diluluskan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri serta dipersetujui oleh PBN.

RT disediakan bagi kawasan-kawasan yang dikenalpasti dalam kawasan PBT. Ia merupakan pelan terperinci yang menterjemahkan polisi-polisi dan cadangan-cadangan am yang terkandung dalam RS.

Ia menunjukkan secara berskala besar susunatur pembangunan bagi sesuatu kawasan yang dilengkapi dengan pernyataan bertulis untuk menerangkan dasar-dasar dan butir-butir lanjut mengenai

pembangunan tersebut.

ii.

Rancangan Kawasan Khas

Rancangan Kawasan Khas (RKK) merupakan satu rancangan tindakan khusus untuk satu-satu kawasan yang telah dikenalpasti oleh PBN/PBPT. Penyediaan RKK ini adalah bertujuan untuk

6-8

memajukan segera, memajukan semula, memperelokkan lagi, untuk memulihara atau juga untuk tujuan pengurusan sesebuah kawasan.

Pindaan terbaru Akta 172 iaitu Akta A 1129 telah memperuntukkan keperluan penyediaan RKK dinyatakan dalam seksyen 16B(1)(2)(3).

Rancangan ini merupakan rancangan terperinci yang bercorak tempatan yang disediakan khusus untuk kawasan yang mempunyai kepentingan khusus kepada PBPT. Penyediaan RKK ini juga membolehkan PBPT menyegerakan sesuatu tindakan perancangan ke atas sesuatu kawasan bagi tujuan sama ada untuk memajukan segera, memajukan semula, memperelokkan lagi, untuk memulihara atau juga untuk tujuan pengurusan sesebuah kawasan. Tambahan pula, RKK juga mempunyai kuatkuasa seperti mana RT.

6.4.8

Lembaga Rayuan

Lembaga Rayuan Perancang Bandar ditubuhkan berdasarkan peruntukan di bawah seksyen 36, Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Lembaga rayuan berfungsi untuk memberikan peluang kepada seseorang mengemukakan rayuan sekiranya merasa terkilan atau tidak puas hati dengan PBPT untuk pertimbangan semula keputusan tersebut kepada Lembaga Rayuan.

Lembaga Rayuan dipengerusikan oleh seorang yang sedang berkhidmat atau pun bekas hakim, peguambela dan peguamcara yang mempunyai pengalaman luas dari segi kehakiman dan undang-undang Malaysia.

Ahli-ahli Lembaga Rayuan dilantik oleh PBN yang mana jumlahnya tidak lebih daripada 12 orang. Bagi maksud-maksud kanun keseksaan, Lembaga Rayuan hendaklah disifatkan sebagai mahkamah dan tiap-tiap ahlinya hendaklah disifatkan sebagai Penjawat awam (Subseksyen 36 (14) Akta 172).

6-9

6.4.9

Penggunaan RSN dalam Proses Pembangunan

Penggunaan Rancangan Struktur Negeri adalah penting dalam proses pembangunan untuk membentuk hala tuju pembangunan dalam negeri bagi menyelaraskan pembangunan pada setiap peringkat di samping mencapai pembangunan negara. Rajah 6.3 menunjukkan aplikasi rancangan pemajuan dalam proses pembangunan.

Rajah 6.3 : Penggunaan RSN dalam Proses Pembangunan

Pembangunan Teratur dan Terancang

Penubuhan jawatankuasa pelaksanaan dan pemantauan RSN

Pelaksanaan komponen Pembangunan & Pematuhan Kepada Dasar Memandu & Mengawal Pembangunan Guna Tanah

Pematuhan Kepada Pelan Cadangan

Proses Kebenaran Merancang

PBN/PBT merujuk kepada dokumen RSN/RT bagi memandu dan mengawal pembangunan guna tanah

• Dokumen diwarta dan mesra pengguna • Pegawai yang kompetan • Penubuhan jawatankuasa pelaksanaan dan pemantauan RT • Cadangan RT dimasukkan dalam RML • Dokumen RSN/RT dipatuhi • Dokumen RSN/RT

6.4.10 Komitmen Semua Pihak dalam Pelaksanaan RSNPP. Semua pihak harus memberi kerjasama dalam melaksanakan dasar-dasar RSNPP. Pembangunan tidak dapat dijalankan dengan baik jika tidak mendapat sokongan daripada semua pihak. Pihak-pihak yang dimaksudkan termasuklah pihak kerajaan, pihak swasta mahupun persendirian atau perseorangan. Pembangunan Negeri melibatkan semua pihak. Penglibatan dan komitmen semua pihak dapat memastikan perancangan pembangunan
6-10

yang dibuat mewakili semua pihak ini dapat mengurangkan percanggahan pendapat sewaktu pelaksanaan projek-projek cadangan.

6.4.11 Cadangan Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan Setiap projek pembangunan yang dijalankan mempunyai jangka masa, merujuk kepada Fasa RMK dan juga menyatakan pihak-pihak yang bertanggungjawab. Ia bagi memudahkan setiap sektor menyusun dan membolehkan mereka mensasarkan hala pembangunan di masa akan datang.

Jadual 6.1 : Cadangan Pelaksanaan Projek-Projek Pembangunan Projek Pembangunan Jangka Masa Bermula Jangka Siap Fasa RMK Pihak Bertanggungjawab

Bil.

SEKTOR PERUMAHAN 1 Membangunkan 6877 unit rumah apartment kos tinggi, 27509 unit rumah apartment kos sederhana, 34386 unit rumah apartment kos sederhana rendah dan kos rendah di daerah Timur Laut meliputi Tanjung Tokong, Jelutong dan Balik Pulau. Menyediakan 5147 unit rumah apartment kos tinggi, 20589 unit rumah apartment kos sederhana, 25737 unit rumah apartment kos sederhana rendah dan kos rendah di daerah Barat Daya meliputi Bagan Teluk Kumbar, Ladang Balik Pulau dan Kuala Jalan Baharu.

2016

2025

RMK 11

PBT, JKPSB, PDC, Agensi-agensi swasta yang terlibat

2

2011

2025

RMK 10

PBT, JKPSB, PERDA, SUK, PDCAgensiagensi swasta yang terlibat

6-11

Bil. 3

Projek Pembangunan Membangunkan 7631 unit rumah teres kos tinggi, 30523 unit rumah teres kos sederhana dan 38154 unit rumah teres kos sederhana rendah dan rendah di daerah Seberang Perai Utara meliputi Teluk Air Tawar, Kepala Batas, Bertam, Tasek Gelugor dan Bukit Tunggal. Cadangan menyediakan 4931 unit rumah teres kos tinggi, 19724 unit rumah teres kos sederhana dan 24656 unit rumah kos sederhana rendah dan rendah di daerah Seberang Perai Tengah meliputi Seberang Perai Tengah in Juru, Permatang Tinggi, Penanti dan Mengkuang Membangunkan 2484 unit rumah teres kos tinggi, 9937 unit rumah teres kos sederhana dan 12421 unit rumah teres kos sederhana-rendah dan rendah di daerah Seberang Perai Selatan meliputi Rantau Panjang, Nibong Tebal, Jawi, Veldor dan Batu Kawan.

Jangka Masa Bermula Jangka Siap Fasa RMK

Pihak Bertanggungjawab

2011

2025

RMK 10

PBT, JKPSB, PERDA, SUK, PDCA dan Agensi-agensi swasta

4

2011

2025

RMK 10

PBT, JKPSB, PERDA, SUK, PDC, agensiagensi swasta

5

2016

2025

RMK 11

PBT, JKPSB, PERDA, SUK, PDC, agensiagensi swasta

6-12

Bil.

Projek Pembangunan

Jangka Masa Bermula Jangka Siap Fasa RMK

Pihak Bertanggungjawab

SEKTOR PENGANGKUTAN 1 2 Cadangan pembinaan Monorail Cadangan Pembinaan jambatan ke-2 Cadangan pembinaan jalan lingkaran luar a) Seberang Perai b) PORR c) Batu Kawan Cadangan Jalan Baru a) Bukit MertajamKubang SemangSungai Dua b) Sungai Dua-Tasek Gelugor c) Bukit TengahKulim d) Batu FeringgiTanjung Bungah 5 Cadangan laluan keretapi menghubungkan Kepala BatasKelantan. Cadangan landasan keretapi berkembar Pembesaran Lapangan Terbang Bayan Lepas Pembesaran pelabuhan kargo dan kontena Pulau Pinang Teksi air 2009 2015 RMK 9 JKR, JPBD, MPSP, EPU JKR,JPBD,MPPP,EPU

2008

2014

RMK 9

3

2016 2013 2016

2022 2022 2025

RMK 11 RMK 10 RMK 11

JKR,JPBD,MPPP, MPSP ,EPU

4

2017 2016 2017 2009

2022 2022 2022 2014

RMK 11 RMK 11 RMK 11 RMK 9 JPBD, PBSB, MPSP, MPPP

2009

2013

RMK 9

JKR,JPBD,MPPP,EPU

6

2008

2011

RMK 9

JKR,JPBD,MPPP, MPSP, EPU, LLM, PBSB JKR,JPBD,MPPP, MPSP, EPU, PBSB

7

2021

2025

RMK 13

8

2021

2025

RMK 13

JKR,JPBD,MPPP, MPSP, EPU, KTMB JKR,JPBD,MPPP, MPSP, EPU

9

2013

2017

RMK 10

SEKTOR PERDAGANGAN 1 Menyediakan ruang lantai untuk aktiviti komersial di Seberang Perai MPSP, MPPP dan pihak swasta

2008

2025

6-13

Bil.

Projek Pembangunan Utara.( 39.15hek)

Jangka Masa Bermula Jangka Siap Fasa RMK

Pihak Bertanggungjawab

2

Menyediakan ruang lantai untuk aktiviti komersial di SPT (Butter worth) (31.26hek) Menyediakan ruang lantai untuk aktiviti komersial di SPS (Batu Kawan)(10.68 hek) Menyediakan ruang lantai untuk aktiviti komersial di TL 2008 2025

3

Pelan Pembangunan Strategik Pulau Pinang RMK 10

MPSP, MPPP dan pihak swasta

4

SEKTOR PERINDUSTRIAN 1 Membangunkan kawasan industri berteraskan R&D dan high-tech di Bertam (179.58 hek) dan di Bayan Lepas (76.79 hek). Menyediakan industri kecil sederhana berteraskan R&D di Juru (223.195 hek), Batu Kawan, Valdor dan Jawi (319.164 hek), dan di Tanjung Bungah (5.75 hek) Menyediakan kawasan industri khas 119.72 hek di Bertam, 223.195 hek di Juru, dan 212.776 hek di Valdor. SEKTOR INFRASTRUKTUR 1 Cadangan kawasan baru untuk tapak pelupusan sampah Smart Sharing tower. 2011 2013 RMK 10 2009 2013 RMK 9 IWK, JAS, JPBD, MPPP & MPSP TM, Maxis, Celcom, Digi, JPBD ,MPPP, & MPSP

PDC, PERDA, MIDA

2

2011

-

RMK 10 RFN

PDC, PERDA, MIDA

3

PDC, PERDA, MIDA, SMIDEC

2

6-14

Bil. 3

Projek Pembangunan Cadangan stesen jana kuasa baru Propose for new toxic waste collector centre Cadangan kepada sistem incenerator Cadangan pembesaran empangan sedia ada di Empangan Ayer Hitam, Mengkuang dan Bukit Panchor Projek peningkatan kualiti air a) Lembangan Sungai Juru b) Lembangan Sungai Jejawi c) Lembangan Sungai Pinang d) Lembangan Sungai Perai dan Kerian Projek pemuliharaan dan memelihara Taman Negara Pulau Pinang Projek pewartaan kawasan padi IADP di Balik Pulau, Sungai Muda, Pinang Tunggal, Sungai Kulim, Sungai Acheh dan Pokok Tampang dan Padang Menora Projek penyelidikan dan pembangunan pertanian yang berpusat di PCC 2 Projek pembangunan industri ternakan di

Jangka Masa Bermula Jangka Siap 2015 Fasa RMK

Pihak Bertanggungjawab TNB Distribution Sdn Bhd, JPBD & MPSP JPBD, MPPP, MPSP & JAS JPBD, MPPP, MPSP & JAS

2011

RMK 10

4 5

2012

2015

RMK 10

2013

2020

RMK 10

6

2016

2025

RMK 11

PBA Holding Berhad, MPSP, MPPP, JPBD

SEKTOR ALAM SEKITAR 1

2008 2012 2016

2011 2015 2019

RMK 9 RMK 10 RMK 11

JAS, JPS, MPSP JAS, JPS, MPSP JAS, JPS, MPPP

2021

2023

RMK 12 RMK 9

JAS, JPS, MPSP JAS, jabatan Perhilitan, MPPP

2

2008

2012

SEKTOR PERTANIAN 1

2008

2012

RMK 9

IADP, MPPP, MPSP

2

2008

-

RMK 9

Jabatan Pertanian, MPSP Jabatan Perkhidmatan

3

2013

2017

RMK 10

6-15

Bil.

Projek Pembangunan kawasan pinggir bandar seperti Penaga, Teluk Air Tawar, Pinang Tunggal, Sungai Dua, Tasek Gelugor dan Kampung Selamat

Jangka Masa Bermula Jangka Siap Fasa RMK

Pihak Bertanggungjawab Vaterinar, MPSP

SEKTOR PELANCONGAN 1 Pantai Peranginan Dan Perkampungan Nelayan Dari Pantai Mas Sehingga Ke Kampung Seronok Pelancongan Rekreasi Di Empangan Mengkuang Pelancongan Perubatan Di Pulau Jerejak Agro-Lancong Dan Homestay Berasaskan Pertanian Di Sebahagian Daerah Seberang Perai Utara Agro-Lancong Dan Eko-Lancong Yang Bersepadu Di Sebahagian Daerah Seberang Perai Selatan Pemeliharaan dan pengekalan warisan alam sekitar, KSAS warisan di Taman Hutan Bukit Mertajam Pemeliharaan dan pengekalan warisan alam sekitar, KSAS warisan di Taman Hutan Bukit Panchor

2010

2012

RMK 9

2

2012

2015

RMK 10

TOURISM PENANG, MPSP, MPPP, JPBD

3

2008

2010

RMK 9

4

2015

2018

RMK 10

TOURISM PENANG, MPSP, MPPP, JPBD

5

2020

2021

RMK 12

SEKTOR PEMELIHARAAN DAN WARISAN 1

2008

-

RMK 9

KEKKWA, MPSP, Jabatan Perhutanan, Jabatan Perhilitan

2

2008

-

RMK 9

KEKKWA, MPSP, Jabatan Perhutanan, Jabatan Perhilitan

6-16

Bil.

Projek Pembangunan

Jangka Masa Bermula Jangka Siap Fasa RMK

Pihak Bertanggungjawab

SEKTOR KEMUDAHAN MASYARAKAT, REKREASI & SUKAN 1 Cadangan sekolah model khas (SM+SR) di Butterworth, Balik Pulau, dan Bukit Mertajam. Cadangan taman wilayah di kawasan Penaga Cadangan taman bandar di daerah Seberang Perai Tengah dan Barat Daya. Menteri Pendidikan, Jabatan Pendidikan (Daerah), MPSP, MPPP, JPBD Jabatan Lanskap Negara, JPBD, & MPSP

2008

2010

RMK 9

2

2011

2015

RMK 10

3

2011

2015

RMK 10

Jabatan Lanskap Negara, JPBD & MPSP, MPPP

6.5

Pemantauan Rancangan Struktur Negeri Pulau Pinang

6.5.1

Tujuan Pemantauan adalah satu proses yang penting dalam memastikan

Pemantauan

pelaksanaan yang dibuat bersesuaian dengan keadaan semasa. Pemantauan juga penting dalam memastikan aktiviti pembangunan yang dijalankan tidak bercanggah dengan dasar-dasar yang telah dirangka dalam RSNPP. Pemantauan dijalankan agar setiap perancangan yang dirangka berjalan dengan lancar dan sistematik.

6.5.2

Aplikasi Sistem LaPiS dalam Aktiviti Pelaksanaan dan Pemantauan

LaPiS ( Land Use Planning Intelligent System) adalah sebuah rangka struktur maklumat yang menyokong keseluruhan proses pelaksanaan, pemantauan dan kajian semula dalam peringkat Rancangan Fizikal Negara. Ia akan disokong oleh modul yang dapat mengesan perubahan guna tanah dan memantau aplikasi dalam polisi guna tanah yang tertentu. Untuk menyesuaikan dengan perbezaan peringkat pentadbiran dalam perancangan

6-17

guna tanah, LaPiS dibangunkan dalam satu rangka sistem bersepadu di mana terdiri daripasa LaPiS, State Land Use Planning Intelligent System (SLaPiS), dan District Land Use Planning Intelligent System (DLaPiS). Rangka sistem yang bersepadu ini akan mengeluarkan data yang efektif dan perkongsian maklumat dalam tiga peringkat pentadbiran untuk perancangan fizikal. Terdapat dua set major aliran data dalam iaitu :

i.

Terdapat aliran data menegak antara LaPiS dan SLaPiS. JPBD Negeri akan mengeluarkan data guna tanah yang terkini dan data-data lain yang diperolehi daripada RSN dan RT kepada JPBD persekutuan di mana akan di analisis oleh mereka sebarang perubahan guna tanah dan memantau perkaitan dengan polisi guna tanah.

ii.

Aliran data melintang adalah perhubungan antara agensi dan penyumbang data utama dengan LaPiS. Aliran data melintang ini melibatkan jabatan dan agensi kerajaan yang berkaitan untuk menyumbang data kepada LaPiS. Ini dapat dicapai dengan proses rundingan dalam bentuk MOU antara JPBD dan agensi-agensi dan jabatan-jabatan kerajaan.

6-18

Rajah 6.4 : Aliran Data Menegak

LANDUSE PLANNING INTELLIGENT SYSTEM Remotelyse Used Data Jadual & Unjuran sosio-eko EKONOMI Dagangan global Ekonomi makro Primier Sekunder Tertier DEMO-SOSIO Bil. Penduduk & Isi Rumah Penempatan Bndr. Penempatan Luar Bndr. Komuniti Fasiliti INFRA Jalan Landasan Pelabuhan Lapangan terbang utiliti Alam Sekitar Curam Sungai Kolam/tasik Zon Kaw. Tadahan Air Hutan Simpan Perlombongan Agro-Climatic Guna tanah Land Cover Kaw. Tepubina Keadaan semasa Perumahan Komersial Perindustrian Kaw. Rekreasi Lain-lain Projek komited Projek cadanagan Projek diluluskan

JPBD (Persekutuan)

Penemuan Utama Pelan Strategik & Gabungan Pelan

SLaPiS
Pelan Pengezonan & Guna Tanah Negeri Pembangunan Komited

JPBD (Negeri)

DLaPiS

PBT
Data Parcel Lot Level Data Kaw. Tempatan Projek Pembangunan

6-19

Rajah 6.5 : Aliran Data Melintang

JUPEM (CAMS)

EPU Jabatan Statistik

Jabatan Pertanian MACRES

Agensi kerajaan yang berkait Pelancongan Perhutanan Mineral & geosains Saliran Alam Sekitar Utiliti MOU

MOU MOU

Agensi kerajaan Yang berkait Perumahan Pendidikan Kesihatan Dagangan & industri Fasiliti pengangkutan

MOU

LaPiS

MOU

Aplikasi LaPiS dalam pelaksanaan dan pemantauan adalah penting dalam pemantauan yang dibuat adalah selaras dalam semua peringkat dan bagi memastikan ia selari dengan kehendak RFN iaitu salah satu matlamat RSN dalam menterjemahkan dasar-dasar RFN.

6.5.3

Implikasi Kewangan i. Memperkukuhkan Sumber Kewangan

Perkukuhan sumber kewangan adalah perlu dalam menjana kewangan negeri. Penjanaan kewangan negeri adalah penting dalam menyokong pembangunan negeri yang telah dirancang di peringkat negeri dan daerah. Perkukuhan dapat dilakukan dalam sumbersumber pendapatan yang dapat dijana dalam bidang kuasa Kerajaan Negeri dan PBT. Proses pengurusan dalam melaksanakan hal ehwal pengutipan hasil-hasil dalam negeri perlulah sistematik dan sejajar.

6-20

ii.

Meningkatkan Sumber Kewangan

Peningkatan sumber kewangan negeri adalah penting untuk menampung perbelanjaan di peringkat negeri tanpa perlu terlalu bergantung kepada pembiayaan daripada persekutuan. Peningkatan hasil ini dapat dilakukan dengan pelaburan-pelaburan pada tempat yang lebih menguntungkan di samping lebih mempergiatkan lagi usaha mengutip hasil-hasil dalam negeri.

6.6

Rumusan

RSN adalah sebuah perancangan di peringkat negeri yang akan dilaksanakan di peringkat negeri, daerah dan mukim. Perancangan ini akan diperincikan lagi di peringkat RT dan RKK. RSN juga penting dalam menterjemahkan dasar-dasar RFN. Pelaksanaan dan pemantauan dalam RSN adalah penting dalam memastikan rancangan yang dibuat dapat berjalan dengan lancar dan yang paling penting untuk memastikan pembangunan yang dijalankan tidak menyimpang daripada

perancangan yang telah dirangka.

Pelaksanaan merupakan satu proses yang penting dalam sesebuah perancangan. Perancangan tidak akan membawa apa-apa perubahan jika tiada pelaksanaan dijalankan. Pelaksanaan yang sistematik dan cekap adalah penting dalam memastikan perancangan yang dibuat dapat dijalankan dengan lancar. Kerjasama antara semua pihak adalah sangat penting dalam memastikan setiap perancangan yang dibuat memenuhi permintaan setiap pihak. Pemantauan adalah sebuah proses yang penting dalam mengawal perancangan dan pembangunan yang dijalankan. Pemantauan akan memastikan perancangan yang dibuat di landasan yang betul bagi memastikan pembangunan yang dilakukan adalah terkawal dan teratur. Di samping itu juga, pemantauan akan memastikan perancangan dan pembangunan yang dijalankan menepati permintaan semasa dan masa hadapan.

6-21

L1

KEMUDAHAN PENDIDIKAN
KEDAH

KEDAH

0

5 kilometer

10

PERAK

Petunjuk
Sekolah Rendah Sekolah Menengah Cadangan Sekolah Menengah Cadangan Sekolah Model Khas Cadangan Sekolah Model Khas (SM+SR) Empangan

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

L2

KEMUDAHAN KESIHATAN
KEDAH

KEDAH

0

5 kilometer

10

Petunjuk
Klinik Kesihatan Klinik Desa Hospital Cadangan Klinik Kesihatan Balai Bomba

Balai Bomba Empangan Sempadan Jalan Sedia ada Cadangan Jalan Baru

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

L3

KEMUDAHAN PUSAT MASYARAKAT
KEDAH

KEDAH

0

5 kilometer

10

PERAK

Petunjuk
Ibu Pejabat Pos Negeri Perpustakaan Negeri Perpustakaan Desa Perpustakaan Desa Pejabat Pos

Pejabat Pos Cadangan Pejabat Pos Empangan Sempadan Jalan Sedia Ada Cadangan Jalan Baru

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

L4

KEMUDAHAN KESELAMATAN

KEDAH

KEDAH

0

5 kilometer

10

PERAK

Petunjuk
Balai Polis Ibu Pejabat Kontinjen Polis Ibu Pejabat Polis Daerah Balai Polis Balai Bomba Cadangan Balai Polis Empangan Sempadan Jalan Sedia Ada Cadangan Jalan Baru

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

L5

KEMUDAHAN REKREASI DAN SUKAN
KEDAH

☺ ☺ ☺
♣ KEDAH


♣ ♣ ♣ ♣


0 5 kilometer 10

Petunjuk
Taman Negara
Kompleks Sukan/Stadium Cadangan Taman Wilayah Cadangan Taman Bandaran
Sempadan Jalan Sedia Ada Cadangan Jalan Baru

Taman Wilayah Taman Masyarakat Taman Bandaran Taman Tempatan Padang Golf

Cadangan Taman Tempatan Empangan

Draf RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008 - 2025

GAMBAR RAJAH UTAMA
PELAN PERANCANGAN SEKTOR PENGANGKUTAN NEGERI PULAU PINANG
KEDAH

DRAF RANCANGAN STRUKTUR NEGERI PULAU PINANG 2008-2025
1.Taman Negara Pulau Pinang Dikawal bagi memulihara ekologi semulajadi agar lebih terjamin 2.KSAS – Bukit Bendera Mewartakan, mengekal dan memulihara keadaan alam semulajadi di Bukit Bendera 3.Warisan Georgetown Mengekal dan memulihara bangunan bersejarah sebagai produk pelancongan
PINANG TUNGGAL

KEPALA BATAS

ñ ñ
TANJUNG BUNGAH

7
BAGAN AJAM

ñ ñ

6 TELUK BAHANG 16 5
BATU FERINNGI

13 SUNGAI DUA

3
GELUGOR

GEORGETOWN ñ ñ ñ 18 BUTTERWORTH ñ& & 10

KEDAH
12 KEDAH 15
BUMBONG LIMA

MENGKUANG PENANTI

SEBERANG JAYA

14

PETUNJUK
JARINGAN JALANRAYA JARINGAN LEBUHRAYA CADANGAN PEMBESARAN JALAN SEDIA ADA CADANGAN JALAN BARU LALUAN MONORAIL CADANGAN LANDASAN KERETAPI BERKEMBAR CADANGAN LANDASAN KERETAPI SEMPADAN NEGERI / DAERAH ñ ñ HENTIAN TEKSI AIR LALUAN TEKSI AIR PELABUHAN TERMINAL BAS LAPANGAN TERBANG ANTARABANGSA STESEN KERETAPI CADANGAN PENANG SENTRAL PUSAT INTEGRASI PENGANGKUTAN AWAM PUSAT PENGAGIHAN LALUAN MONORAIL

« ı
PULAU JEREJAK

BUKIT MERTAJAM

ñ ñ

1
ñ ñ

SG. NIBONG
BATU MAUNG

8
JUNJONG


PULAU RIMAU

´

PENAGA

8

KEPALA BATAS KG.SEBERANG JAYA

9

BAYAN LEPAS

ñ ñ

17
ñ AMAN ñ PULAU

BT.TAMBUN

ñ ñ

BATU KAWAN 4 11

4.Cadangan Zon Pembangunan Pelancongan Pantai Peranginan Dan Perkampungan Nelayan Mengeksploitasi produk yang berpotensi dengan ciriciri tempatan dan mempromosi di peringkat antarabangsa 5.Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas Pengembangan Lapangan Terbang Antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang (LTBL) akan menjadikan kedudukan Negeri Pulau Pinang sebagai satu kawasan yang strategik sebagai hab untuk mengeksport dan mengimport barang dan perkhidmatan kargo udara terulung di IMT-GT 6.Teksi Air Sebagai sistem perhubungan alternatif yang menghubungkan keseluruhan bahagian Pulau dan Batu Kawan di Seberang Perai. 7.Pelancongan Perubatan Di Pulau Jerejak Merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri untuk memperkukuhkan pelancongan perubatan di Negeri Pulau Pinang

0

5 kilometer

10

VAL DOR

ñ

«
NIBONG TEBAL

ı ´ «
& &

TASEK GELUGOR

Petunjuk:
Kawasan Sensitif Alam Sekitar
Empangan Zon Pemeliharaan Zon Pertanian Jelapang Padi Perhutanan Kawasan Tanah Tinggi Kawasan Tadahan Air Sungai dan Saliran

SERI AMPANGAN

9

ñ
BATU FERINNGI KG.BATU FERINNGI TANJUNG BUNGA TG.TOKONG

TELUK AIR.TAWAR

PERAK

PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN
KEDAH
BUMBONG LIMA PINANG TUNGGAL 1 1 PENAGA KEPALA BAT AS 2 2

1

ñ

SUNGAI DUA BAGAN AJAM

JARAK ATAS

KSAS - TAMAN NEGARA

ARA KUDA PULAU TIKUS GUAR PERAHU

2
TASEK GELUGOR JARAK ATAS

3

ñ
BAGAN SERAI PENANTI SEBERANG JAYA MENGKUANG

TELUK AIR.T AWAR

BATU FERINNGI TELUK BAHANG 3 3 TG.TOKONG SUNGAI DUA BAGAN AJAM

& & 16
JELUTONG

BUTTERWORTH

PULAU TIKUS

GUAR PERAHU

GEORGETOWN

BAGAN SERAI PENANTI SEBERANG JAYA BUTTERWORTH

MENGKUANG

PERAI

10
INDUSTRI PERAI

JELUTONG

PERAI

GELUGOR

INDUST RI PERAI

KEDAH
CERUK T OK KUN

GELUGOR

KEDAH Homestay Berasaskan Pertanian

8.Cadangan Zon Pembangunan Agro-Lancong Dan Menyeragamkan produk pelancongan ke seluruh Negeri Pulau Pinang 9.Penang Caber City 2 – Bertam Tumpuan pembangunannya adalah dalam bidang pusat inkubator dan institusi pendidikan tinggi (IHL) bertaraf MSC. (Kampus USM Advanced Medical and Dental Institute (AMDI), UiTM, Penang International Dental College, pusat penyelidikan dan pembangunan (R&D) yang menggunakan applikasi teknologi maklumat (IT Application) dalam bidang industri asas tani, agro-biotek dan automotif) 10.Cadangan Zon Pembangunan Pelancongan Rekreasi Di Empangan Mengkuang Tarikan produk baru dan mengalakkan kepelbagaian aktiviti pelancongan 11.Zon Perindustrian – Valdor Dicadangkan untuk pembangunan perindustrian khas. IKS yang dicadangakn adalah berteraskan kepada penggunaan penyelidikan dan pembangunan (R&D), bagi meningkatkan hasil pengeluaran yang bermutu tinggi pada masa hadapan 12.Penang Caber City 3 – Batu Kawan Bandar Siber Batu Kawan akan merangkumi sebuah taman korporat dan pusat kecemerlangan pendidikan tinggi 13.Jambatan Kedua Pulau Pinang Laluan alternatif kedua bagi Jambatan Pulau Pinang sedia ada dan akan menghubungkan Batu Kawan di Seberang Perai dan Batu Maung di Pulau Pinang 14. PCC - Sri Ampangan Merupakan bandar siber yang keempat iaitu di Sri Ampangan. 15.Taman Hutan Bukit Panchor Mewartakan, mengekal dan memulihara keadaan alam semulajadi di Bukit Mertajam 16. Penang Sentral Hab logistik ini akan mengintegrasikan laluan keretapi, feri, monorail dan mod pengangkutan darat.

RELAU

BUKIT TENGAH

BAGAN NYIOR PULAU JEREJAK PULAU BETUNG JURU 3 3

ALMA

MACANG BUBOK

PMTG.TINGGI BAYAN LEPAS BAGAN TK.KUMBAR 4 4 PULAU GEDUNG BT.TAMBUN 3 BATU KAWAN 1 VAL DOR 3 1 1

JUNJONG

RELAU

BUKIT TENGAH

CERUK TOK KUN

SIMPANG EMPAT

BAGAN NYIOR

ALMA

PULAU AMAN PULAU RIMAU

MACANG BUBOK

Kawasan Pembangunan
Pembangunan Sedia Ada Zon Perindustrian Sedia Ada Kesediaan Tanah Pembangunan Zon Pelancongan Cadangan Kawasan Perindustrian

Petunjuk:
Perindustrian Berteknologi Tinggi (Hi Tech) Perindustrian Khas
NIBONG T EBAL 3 3 JAWI

PULAU BETUNG

ñ

7
BAYAN LEPAS BAGAN TK.KUMBAR

PULAU JEREJAK JURU PMTG.TINGGI

JUNJONG

Perindustrian Automobil
KG.S.ACEH

4

5

BATU MAUNG

´
ñ
PULAU GEDUNG SIMPANG EMPAT BT.TAMBUN

Perindustrian Kecil dan Sederhana
PERAK

ñ

6
PULAU RIMAU

ñ ñ PULAU AMAN
BATU KAWAN VAL DOR

13

12

11

Perhubungan dan Infrastruktur
Monorail Cadangan Lebuhraya Cadangan Pembesaran Jalan Cadangan Jalan Baru Stesen Teksi Air Laluan Teksi Air Jalan Keretapi Sedia Ada Cadangan Jalan Keretapi Lebuhraya Sedia Ada Cadangan Penang Sentral

KG PENGKALAN SUNGAI BAKAP JAWI

PELANCONGAN
KEDAH
B UMBONG LIMA PINANG TUNGGAL

KAWASAN SENSITIF ALAM SEKITAR
KEDAH
B UMBONG LIMA PINANG TUNGGA L

SG.UDANG BESAR

NIBONG TEBAL

ñ

PE NA GA

K EP ALA B AT AS KG.SE BERANG JAY A

P ENAGA

K EP ALA BAT AS KG.SE BE RA NG JA YA

TAMAN NEGARA PULAU PINANG
Batu Feringghi
Teluk Bahang

TELUK BAHANG - TG. BUNGAH

2
T ELUK AIR.T AW AR

KG.S.ACEH
TA SEK GE LUGOR

TA SEK GE LUGOR

14

TELUK A IR.T AWA R

15

Tg. Bungah Tg. Tokong
B AGAN A JAM A RA K UDA PULA U TIK US GUA R P ERA HU S UNGAI DUA JA RA K AT AS

BA TU FERINNGI K G.B ATU FERINNGI KS AS - TELUK B AHANG KS AS - TAMAN NE GA RA

TANJUNG B UNGA TG.TOK ONG JARA K A TA S

Penang National Park

S UNGAI DUA

BA GA N AJA M A RA KUDA PULAU TIKUS GUAR PE RA HU

BUKIT BENDERA

GE ORGET OW N

BA GA N SE RA I PE NANTI S EBE RA NG JA YA B UT TERWORTH

MENGK UANG
KSAS - BANDAR GEO GTOWN

BA GA N S ERA I P ENANT I

MENGK UANG

KS AS - BUK IT B ENDERA K SA S - BUKIT BE NDE RA

SE BE RA NG JA YA BUTTE RW ORTH

JE LUTONG

PE RA I

4
INDUS TRI P ERAI BUK IT T ENGAH CERUK T OK K UN

GELUGOR

KEDAH

JE LUT ONG

P ERAI

GELUGOR

INDUS TRI PE RAI

KEDAH
CERUK T OK KUN

PERAK

& &
Lain-Lain

1
PULAU B ET UNG

RE LAU

B AGA N NYIOR

A LMA

RE LAU
MACA NG BUB OK

BUK IT T ENGAH

5
B AYA N LEP AS B AGAN T K.K UMB AR BA TU MAUNG

Pulau Jerejak

BA GA N NYIOR
JURU P MT G.TINGGI

ALMA

MACANG BUBOK

P ULA U JE REJA K
JUNJONG

PULA U B ET UNG

JURU PMTG.TINGGI BA YA N LEP AS B ATU MA UNG

JUNJONG

Sempadan Daerah

P ULAU GE DUNG

SIMP ANG EMPA T BT .TA MBUN

BA GAN TK .KUMBA R P ULA U GE DUNG S IMP ANG EMPA T B T.T AMBUN

PULAU A MA N PULAU RIMAU B ATU KA WAN VAL DOR

P ULA U AMAN

Petunjuk:
Pusat Teksi Air Jalan Sedia Ada Cadangan Jalan Baru Laluan Teksi Air Lingkungan Laluan Teksi Air Tumpuan Zon Pelancongan Pantai Tumpuan Zon Agro-Lancong Pertanian Tumpuan Zon Agro-Lancong dan Eko-Lancong Tumpuan Pelancongan Utama Taman Negara

Petunjuk:
Cadangan Jalan Baru KSAS Warisan

PULA U RIMA U

B ATU KA WA N V AL DOR

Zon Pelancongan Rekreasi Zon Pelancongan Perubatan Zon Pelancongan Pantai Peranginan Zon Pelancongan Homestay
SG.UDANG BE SAR

K G PE NGKALA N SUNGA I B AK AP JA WI

Cadangan Zon Penampan 100' Kawasan Pesisir Pantai KSAS Kawasan Penanaman Padi KSAS Kawasan Cadangan Hutan Kekal

K G PE NGKA LAN SUNGA I BA KAP JA WI

NIBONG T EBA L

KSAS Kawasan Tinggi

Lingkungan Pembangunan Zon Agro-Lancong dan Eko-Lancong Bukit Bendera Tumpuan Zon Pelancongan Pantai
KG.S .ACEH

3

KSAS Kawasan Tadahan Jalan Sedia Ada Sungai dan Saliran

SG.UDANG BE SA R

NIB ONG T EBA L

KG.S .ACEH

KSAS - TAMAN HUTAN BUKIT PANCHOR

PERAK

PERAK