You are on page 1of 314

GİZLİ BENLİGiNiZ

ASTROLOJİNİN 12. EVİ

TRACY MARKS
TÜRKÇESi: SERAP ŞENGÖZ

İlhan Yayınevi
Astroloji/Psikoloji: 20

Gizli Benliğiniz
Astrolojinin 12. Evi
Tracy Marks

İngilizce'den Çeviren
Serap Şengöz

Yayına Hazırlayan
Ayşem Aksoy

Your Secret Self
© 1989, Tracy Marks
© 2006, Türkçe yayın hakları ilhan Yayınevi'ne aittir.

Kapak Tasarımı
Barış İlhan

Kapak Resmi
Ayşem Aksoy

Ofset Hazırlık
Vildan Bizer

Baskı
Mart Matbaacılık Sanatları
Tel: (0212) 321 23 00 pbx
Faks: (0212) 295 11 07

ISBN 975-7029-22-X

İlhan Yayınevi & Danışmanlık
BARIŞ İLHAN
Av.Süreyya Ağaoğlu Sok. 12/5 Teşvikiye 80200 - İSTANBUL
Tel: (0212)247 31 77 Fax: (0212)231 55 17
E-posta: barisilhan@superonline.com
ww.ilhan.com • www.astrolojidergisi.com

GİZLİ BENLİGİNİ2�
ASTROLOJİNİN 12. EVİ

TRACY MARKS
TÜRKÇESi: SERAP ŞENGÖZ

r
İLHAN

Teşe�kür

Bu kitaba katkı larından dolayı aşağıdaki insanlara teşekkür
ermek isterim: Jill Goodman, Jaqe Graham, Michael Jaro, Helen
Landerman, Martha Marks, Parricia Mokry, Christian Palocz, ilana
Rhodes, Tom Watkins, Sruarr Wei nberg ve Ellen Wilson.

İçindekiler

Sunuş . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
On İkinci Ev Telkinleri 12

1. Bölüm- On İkinci Ev: Gizli Bilgeliğiniz 13
On İkinci Ev Profiliniz 16
İçsel Yaşam 19
Karmik Deneyimler ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Çocukluk ve Ebeveyn Etkileri 24
Yer Değiştirme Modelleri: Açılar 27
Ya Hep Ya Hiç Modelleri 29
Gizli Zayıflıklar 31
İlişkiler .................................. . 33
Hassasiyet, Hizmet ve Hayalgücü ............... . 36
Tinsdlik ve-İnsanüstü Deneyimler 40
Gizli Güçler 41
Bi.itün Olmak 43
On İkinci Ev: Anahtar Sözcükler 50
On İkinci Ev Profiliniz ...................... . 52
On İkinci Ev Profiliniz Üzerine Notlar 55
Ve Sonra Harita Kon_uşm .................... 58

II. Bölüm- On İkinci Ev Gezegenleri ve Burçları 61
Gırış .................................. . 61
Ev Yerleşimine Göre On İkinci Evin Gezegensel
Y öneticileri: 6"''.)

5

. . . . . . .. . Güneş (Aslan) On İkinci Evde 68 Ay (Yengeç) On İkinci Evde . Bölüm. . . .On İkinci Ev Çatışmalarının Psikodinamiği ve Bütünleşme Süreci 143 Sahiplenilmemiş Benlik . . . . . . . .. . . 81 Venüs (Boğa. . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. 145 Savunma Mekanizmaları 150 Bastırma Üzerine . 153 İçimizdeki Zalimler ve İblisler . . Terazi) On İkinci Evde 89 Mars (Koç) On İkinci Evde 95 Jüpiter (Yay) On İkinci Evde 104 Satürn (Oğlak) On İkinci Evde 11 o Uranüs (Kova) On İkinci Evde 118 Neptün (Balık) On İkinci Evde 123 Pluto (Akrep) On İkinci Evde 129 Daha Çok Fikir Edinmek İçin 1. . . . . . ... . . . . . . . . . 155 U rancın Dinamikleri . . . .Rüya Çalışmalarıyla Kişisel Dönüşüm 201 Rüya Çalışması Neden Gereklidir? 201 Rüyalar Nasıl Hatırlanır? .. . . .. . . . . .... . . . . . . . .. . . . .. . 75 Merkür (İkizler. 185 Gölge Benliklerimizi Kabullenmek 189 Gerçek Benliklerimizi Kucaklamak 196 Gölge Benliklerimiz il 200 iV. . .)7 Ay Düğümleri On İkinci Evde 138 III. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 143 Aile Dinamikleri . . . . . . . . . . . .. . . . . . 171 Değişim Süreci 174 Kaygı ve Korkuyla Başa Çıkmak 181 Gölge Benliklerimizle Karşılaşmak . . 206 Rüya Çalışmaları ve Rüya Yorumları için İpuçları 21 O 6 . . . . .. .. . . . .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . Bölüm. 159 Aile Düzenini Sürdürmek 161 Suçluluk.. . . . . . Istırap ve Kendini Baltalayan Davranışlar 163 Korku ve Kaygı Üzerine 166 Gölge Benliklerimiz 1 170 Bütünleşme Süreci: On İkinci Evin Kurtuluşu 171 Bütünlüğe Bağlanma . . . Başak) On İkinci Evde .. . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . 290 Bedeni Sahiplenmek: Artan Kapasite 291 Salıvermek ve Bırakmak 299 Dipnotlar 304 Kaynakça 307 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 281 Beden Öresi: Genişleme Rüyaları . . . . . . . . . . . . 214 Sık Rastlanan Rüya Temaları ve Sembolik Anlamları 218 Rüya Çalışma Formu 221 Sebilci Rüyası 227 Kozmik Rüyalar . . . . . . . . . . . . . 266 Tecavüz Rüyaları . . 271 Yetersizlik ve Yeterlilik Rüyaları 274 İçimizdeki Erkeksi Yan 27 6 Saldırganlık Rüyaları . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rüya Sembolizmi . . 264 İçsel Rehberliğe Güvenmek . . . . . Güneş ve Veni is Terazi'de Neptün . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Rüya Deneyimleri: On İkinci Ev Örnek Çalışmaları 238 Karen: On İkinci Evde Oğlak'raki Satürn ile Kova'daki Jüpiter Kavuşuyor . 288 Gölgeyle Karşılaşma . . . . . . . . . . . . . 238 Debby: On İkinci Evde. . . . . . . . . . . . . . 260 Bir On İkinci Ev Rüya Yolculuğu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aslan'daki Satürn ile Pluro Kavuşuyor . . . . . . . 250 Jennifer: On İkinci Evde Akrep'te Jüpiter ve Güney Ay Düğümü 256 Laura: On İkinci Evde Başak'ra. . . . . . . . . . . . . Ay/Venüs Balık'ra . . . . . 242 Chrisrian: On İkinci Evde Akrep'reki Neptün 246 Ann: On İkinci Evde Güneş/Merkür Kova'da. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arth11r Sym�m 8 . �ongfelloii: Benliğe sahip olmaya giden yol içe yönelir. il_e uyum içinde yaşayan kişi evrenle de uyum içjndc yaşar. kendi i blisi.lvf(ırms A11reli11S Ne kalabalık bir caddenin gürül tüsünde Ne de yığınların çığlıkları ve Övgülerinde . Zafer ve yenilgi içimizded ir. Burada küçük yalnız bir odada Toprağı n ve denizin ustasıyım Ve bana gelen gezegenlerin. iç benliklerimizde de bu mücadele vard ır.Henr'y \V.Dışarıdaki dünyada ne için savaşıyorsak. . . Kumaşlarımı rüyalarımla işledim. Plotinm - Dünyayı bir tezgahta dokudum . . Carl-]11ng - Kendi benliği..

her biri özel bir amaca yönelik dört bö­ lüme ayrı lmıştır. Yanlız­ ca. Astroloj i öğrencisi olanlar için de. yorum ve rehberliğin pek ço­ ğundan yararlanmak için astroloji bilmenize gerek yok tut. astrolojik haritanızın o� ikinci evindeki ge­ zegenler. farklı on ikinci ev işleyişleri ile ilgili belirli örneklerle birlikte on ikinci evin anlamlarının ço­ ğuyla tanışacaksınız. kitaptaki materyalleri yaşamlarıyla· ilintili olarak anlamlandır­ mak için içsel işaretleri takip etmeleri önerilir. yardımcı olm�sındadır. Sunuş Gizli Benliğiniz kitabının amacı. B u kitap doğum haritalarını bilen. Gizli Benliğiniz kitabı. an­ cak bilinçli olarak yaşamınızla bütünleştirebildiğinizde refahınıza katkıda bulunacak bilinçdışı yönlerinizi anlamanıza ve onlarla te­ . sizi kendi bilge­ liğinizle uyumlu hale getirmekte. size uygun gelmeyen görüşleri kabul ettirmek için sezgisel yöne­ limlerinizi kalıplara oturtmayı öğretmekte değil. hedeflerinizi alt üst eden . burçların ve evlerin temel bilgi lerini öğrenmiş olan astroloji öğrencileri için ya­ zılmış olsa da. kendi içinize bakmaya istekli olmanız ve kitapta kendinize uyan materyallere dikkat etmeniz yeterlidir. masa geçmenize yardımcı olmaktır. Astroloj inin değeri. burada sunulan teori. Bu gizli kalmış ve bastırılmış· parçalarınız genellikle. İkinci ve en geniş bölüm olan 'On İkinci Ev 9 . burçlar ve yönetici gezegenleri tarafı ndan gösteri lir. çe­ . 'On İkinci Ev: Gizli Bilgeliğiniz' bölümünde. şitli gezegen ve burç yerleşim leriyle. gezegenlerin . on ikinci evlerindeki belirli gezegenler ve burçların yanı sı­ ra.

Bu kitabın üçüncü bölümü. Son olarak. ' R üya Deneyimi: On İkinci Ev Örnek Çalışmaları' bölümünde ise son yıllarda rüya grubuma katılm ı ş olan ve on ikinci evde gezegen­ leri bulunan altı kişinin hari taları. İlham verici im­ geler ve alımı lar. Yalnı z­ ca kendi modellerini teşhis edip anlamanın 'yanısıra yaşamlarında çok daha büyük bir tatmin oluşturmaya çalışan pek çok astroloji öğrencisiyle yürüttüğüm psikoterapi çalışmaları sırasında. Son birkaç yıldır rüyalar üzerinde çalışmak uzmanlık alanı m olduğu için ve rüyalar o n iki nci evin taş ıdığı gizli anlamlara en et­ kili geçit olduğundan. 'On İki nci Ev Çatışmalarının Psikodinamikleri' adlı bölümde on ikinci ev çatı şmalarıyla. rüya sembolizm i ve yorumlamayla ilgili bilgileri öğreneceksiniz. kendi lerini kişisel gelişim lerine adayan ve psikoterapi veya öz tera­ piyle uğraşan kişiler için yazı lmıştır. özellik­ le utanç. ' Bir On iki nci Ev Rüya Yolculuğu'nda hem do­ ğum haritamda hem de buradan geçiş yapan on ikinci ev gezegen- 10 . ' Rüya Çalışmalarıyla Kişisel Dönüşüm' bölü­ münde rüyaları nızla çal ışman ın değeri . on ikinci ev enerjilerine uyum sağlama işlemi n­ de.Gezegenleri ve Burçları'nda sizin için önemli olan -on ikinci evi­ nizde bulunan veya bu evi yöneten gezegenler. sol beyninizden daha gerekli olan sezgisel sağ beyninize eriş­ mekte size yardımcı olacaktır. Gizli Benliğiniz kitabının son bölümünü rüyalarınızı hatı rlama. rüyaları hatırlama süreci . yorumlama. sadece entelektüel anlayışın ötesi­ ne geçmek isteyen ve on ikinci ev enerj i leri kendini mahvetme yol­ ları olarak gösteri ld iğinde meydana gelebilecek çatışmaların daha deri n psikolojik keşfine girişmek isteyenler için yaz ı lm ıştır. 'Bütünleşme Süreci' bölümünde psikoloj ik değişimlerin nasıl meydana geldiğini keşfedecek ve kendi kişisel gelişi m süreci­ nizi kolaylaştırmak konusunda çok daha usta hale geleceksiniz. korku. O yüzden burada ele alınan iki bölüm . pek çok m üşterimin de kendi psikodinamikleri ve psi koloj ik değişim sü­ reçleri ile ilgili daha derin bir teorik anlayış kazanmaktan fayda sağladıklarını fark ettim . anlama ve yapıcı bir şekilde kullanm aya ayı rdım.on ikinci ev geze­ genlerinin an lamlarını inceleme fı rsatınız olacak. rüyaları ve yaşamları size sunu­ lacak. suçluluk ve ayrışmayla i lgili bazı sıkıntı ları göre­ ceksiniz.

Ama ayn ı za­ manda. aynı anda hem zorlu hem de eğlenceli bir süreç olabilir. gölge benliklerinizde gömülü olan gizli yeteneklerinizi ve mutluluk kaynağ ı nızı keşfedeceğiniz gibi . size boşluk veya güçsüzlük hissi veren geçmişin kalıplarından kurtulmak istiyorsanı z ve sizi güçlend ire­ cek. en bozulmuş. Astrolojik ve psikoloj ik an layışın.!erimi yansı ttığından. yıkıcı veya yaralan­ mış yönleri nizle yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. daha önce farkında ol­ madığınız veya erişemediğiniz bilgeliğinizin. sevginizin ve cinsel­ liğinizin yeni boyutları nı da ortaya çıkartırsınız. mutluluğunuza ve yaşam amacınıza ulaşmak­ ta yardımcı olacak yönlerinizi keşfetmek. o zaman on ikinci evinizin kapısını açmaya ve gizli benliğinizin zengin ve birbirinden farklı odaları nı keşfetmeye hazırsınız demektir. rüya çalı şmaları ve doğrudan duygusal deneyimlerin yardımıyla on ikinci evinize yapı lan yolcu­ luk. büyük Bütün'e. Hedeflerini zle çatışan . d üzeltmek ve gelişti rmek arzusundaysanız. ilişki kurarak ve onları dönüş­ türerek kendinizdeki en karanlık. On ikinci ev enerj ilerinizle karşılaşarak. rüya çalışmaları sayesi nde oluşturduğum ki­ şisel gelişimimi açıklıyorum. 11 .

Shakespeare. basmılırsa büyük bir körülüğe dönüşür.Cari ]11ng Her köle kendi esarerini yok edecek gücü kend i ellerinde raşır. ne kadar şefkadid i r. Ve pek çoğuna göre. . On İkinci Ev Telkinleri Dünyanın relaşıyla.i görür. yüksek benliğimizden Çok uzun süre ayrı kaldığımızda ve ümirsizleşriğimizde. }11/im Caescır 12 .Henri Frederic A miel Kendinden habersiz olan bir adam.Cari ]11ng Derler ki. kendisinde farkermediği şeylerin d ışarıdan komşusuna yansıyıp geri döndüğühi. K!Sasa Kısas İyi. en iyi adamlar haralarla şekillenmişrir. abamlarak daha iyi değil d �ha körü olur ve küçük bir körülük önemsenmez. hazzından usandığım ızda. . . . ne kadar körü olursan o kadar iyi olursun. Yalnızlık. . Ne kadar nazik. kend i çevresinin esirid ir. İşinden bıkıp.Shakespeare.\Villiam \'(/ordsıl'orth İçsel bir yaşamı olmayan insan. .

Çözülmemiş problemlerimizle. Ama önce on ikinci eve ilişkin çok sayıda farklı anlamı kavramak zorundayız. İleriki bölümlerde tehlikeler ve sevinçlerle dolu. tepe­ noktasına (M. bilinç yüzeyininin altı nda yatan her şeyin -er­ ken çocukluk. çok zor. On ikinci ev hem içsel şeytanlarımızın hem meleklerimizin ikamet ettiği içsel ambarımızdır. cinselliğimiz. burçların · ve evlerin temel tanımlarını öğrenmekte 13 . kibir gibi hoşlanma­ dığımız yönlerimizle karşılaş mamız gerektiği gibi. Geçmişin bi­ ze musallat olan hayaletleri . düşünceler ve imgelerin. aşağı lanmaları ve acı dolu de­ neyimleri i le yüzleşmeliyiz. BÖLÜM On İkinci Ev: Gizli Bilgeliğiniz Güneş her gün yükselirken. On ikinci ev geçmişi n. gaddarlık. bizi hem tehdit eden.bulunduğu bir depodur. Bun­ lar. değer verdiği­ miz. sevgi ifadesinin en yüksek hali ve insanlığa hizmet kaynaklarımız olan meleklerimizle temas etmek için önce aşağılara doğru yönelmemiz gerekir. hem de zenginleştiren şeylerdir. içimiz­ de bulunan kızgınlık. ama yine de doğruluğunu kabul ermekte tereddü t ettiğimiz yönleri mizle de karşılaşmalıyız. haritada yolculuk yaptığı ilk evin on ikinci ev olduğunu farketmiş miydiniz? :Ufku geçerken. 1.C. sizi önce geçmişe doğru girmeye davet eder. kendimizden ve başkalarından sakladığımız ve inzivadayken içimizde ortaya çıkan. hırs. aşırılık. haraları. İster hala gezegenlerin. hatta daha da geriye giderekgeçmiş yaşamdan kalan duygular. Yukarı doğru hareket etmek ve yaratıcı esin kaynağımız. ama nihayetinde özgürleştirici bir süreç olan on ikinci ev enerj ileriyle yüzleşme yöntemlerini birlikte keşfe çıkacağız.) doğru ve çarkın etrafındaki uzay ve zamanda dön­ güsüne başlarken .

olan başlangıç seviyesindeki bir astroloj i öğrencisi olun, ister harita
yorumlamasında derinleşmeye çalışan ileri seviyede bir öğrenci , bu
kitaptan en büyi.i k faydayı veri len bilgileri kend i on ikinci evi niz­
deki gezegen ve burçlarla ilişkilendirirseniz görü rsünüz.
Şimdi, kendinize birkaç dakika ayırın ve on ikinci evinizi ha­
tırlayın. On ikinci evinizin başlangıç çizgisinde hangi burç bulu­
nuyor? Bu burç on birinci evinizin burcu ile ya da Yükselen burcu­
nuz ve birinci evi nizle aynı m ı , yoksa farklı mı? Eğer varsa, on ikin­
ci evinizde bulunan diğer burç nedir? On iki nci evi nizin burçları­
nı hangi gezegenler yönetiyor ve bu gezegenler haritada nerede ko­
numlanmış? Eğer on i kinci evinizde hiçbir gezegen bulunmuyorsa,
on ikinci evinde gezegen bulunan i nsanlar kadar iç dünyanıza
odaklanmaya ihtiyaç duymayabilirsi niz. Ancak, on ikinci evinizde­
ki burç veya burçlarınızı yöneten gezegenler hayat ınızda özel bir
önem taşıyacaklardır, zira anlaşılması zor ve genellikle bilinçdışın­
da olan on ikinci ev enerj isini nereye yönelrriğinizi gösterecekler­
dir.
Tekrar on ikinci evinize bakın. Orada hangi gezegenler bulu­
nuyor? Hangi burçta veya burçlarda bulunuyorlar? Haritanızda
başka hangi evleri yönetiyorlar? Buradaki her bir gezegenin taşıdı­
ğı on ikinci ev özelliği, bu gezegenlerin yönettiği evlere erki ede­
cektir. Eğer pek çok on ikinci ev gezegeni bulunuyorsa, on ikinci
ev enerj ileriniz hayatınızın pek çok alanına yayılacaktır.
On ikinci evi nizde üç veya daha fazla gezegen varsa (ya da içle­
rinden biri Güneş , Ay veya Neptün'se), o durumda bilincinizin bü­
yük bir bölümü on ikinci evinizdeki çöplükleri ve altın madenleri­
ni kazıyor olacaktır. Eğer bir ya da iki gezegen varsa, on ikinci ev
enerj i leri i le uzlaşma i htiyacı nı özellikle duyuyorsunuz demekti r.
B u gezegenler haritanızdaki diğer gezegenler tarafı ndan işaret edi­
len dürtüleri engelleyebilir veya destekleyebilirler.
Şimdi de tüm on ikinci ev gezegen ve yöneticileri nin diğer ge­
zegenler, burçlar ve evlerle oluşturdukları açıları düşünün. On
ikinci ev enerj ilerinizle kaç tane gezegen, burç ve evi n i lişkisi var?
Diğer evlerle oluşan bu açılar, on ikinci ev gezegenlerinin kendile­
rini gösterdikleri, telafi aradıkları, çatışmadan kaçtıkları ve aynı za-

14

manda içsel becerilerini dışarıda ifade ettikleri enerji kanallarıdır.
Kavuşumlar mı çoğunlukta? Eğer on ikinci evinizdeki geze­
genler birbirleriyle kavuşumdaysa, ama hari tanızın diğer unsurları
ile az bir açısı varsa, o zaman kendi içinize çekilme ihtiyacınız da­
ha derindir. On ikinci ev enerj ilerinizle bağlantı kuramadığınızı
hissedebilir, iç ve dış dünyanız arasında bir bölünme yaşayabiiirsi­
niz. Kare açı lar daha fazla mı görünüyor? O takd irde derinlere yer­
leşmiş olan kalıpları başkalarına yansıtarak ve kendinizi kişisel iliş­
kilerinizin aynasından izleyerek kendinizle ilgili bir anlayış geliş­
tirmeniz mi.imkündür. Üçgenler ve altmışlıklar mı daha ön planda?
Bu durum on ikinci ev enerji leriniz için yapıcı çıkış noktal:ırı nı
keşfetmekte size yardımcı olacaktır. Ancak öncelikli problem iniz
motivasyon eksikliği olabilir. Psikolojik kaynakları nızı gel iştirmek
için yeterince zorlanmadığınızı hissedebilirsiniz. Kendinizle barış
yapmak belki çok kolay gelebilir.
Doğum hari tan ızdaki gezegenlere ek olarak, şu anda on ikinci
evden transit veya progresyon yoluyla geçen gezegenleri de hesaba
katın . Transit yapan dış gezegenler ve progres gezegenler, do,ğum
haritanızdaki on ikinci ev gezegenleri niz gibi yıllardır on ikinci
evinizi etki liyor ve ruhunuzun dehlizlerinde dolanıyor olabilirler.
Bu gezegenler de hari tanızda bazı evleri yönetiyor ve diğer geze­
genlerle açı yapıyorlar.
Doğum haritanızda on ikinci evi nizde bulunan gezegenler, evi
yöneten gezegenler ve bir süreliğine oradan geçiş yapan gezegenler
üzerine kafa yorduğunuzda, onların hem olumlu hem de olumsuz
görünümleri ni göz önünde bulundurun. Mesela Satürn baskıyı, sı­
kı ntıyı, sınırlanmayı, kapanmayı, korkuyu, geri çekilmeyi ve yok­
sunluğu gösterebilir. Ancak, on ikinci evinizdeki Satürn, içe dönük
bir tarzda çalışarak kendi nizi içsel gelişiminize veya bir hizmer yo­
luna tamamen adamanıza yardımcı olabilir, tek başına çalışmak
için gereken öz disiplini harekete geçirebilir. On ikinci ev gezegen­
lerinizin hem olumlu hem de olumsuz anlamlarını ifade etme po­
cansiyeliniz vardı r, ama içinizdeki olu msuz ve yıkıcı eğilimleriniz­
le, en azından yüzleşmeye, onlara sahip çıkmaya ve üzerinde çalış­
maya başlamadan en yapıcı kullanımlarını öğrenemezsiniz .

15

On İkinci Ev Profiliniz*

ON İKİNCİ EVİNİZDEKİ Bl!RÇLAR

Baş langıç çizgisinde ki burç
İkinci burç
Üçüncü burç (kıstırılmı şsa)
Başlangıç çizgisindeki burcun yöneticisi , bu-
lunduğu burç , bulunduğu ev ve şu
açıları yapıyor:

açı gezegen orb
açı gezeg en orb
.
açı gezegen orb
açı gezegen orb

1 1 . ve 1 2 . evleri · veya 12. ve 1 . evleri tek bir burç mu yöneti-
yor?

12. EVİNİZDEKİ GEZEGENLER

Hangi gezegenler?

Gezegen # l burcu haritamda yö-
,

nettiği evler (ve ). Aşağıdaki açıları
yapıyor:

gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb

* Onikinci ev profilinizi ramam1amak ve yorum1ama.k için 55. sayfaya bakın.

16

On İkinci Ev Profiliniz

Bu gezegen karşılıklı ağırlamada, kendi burcunda veya kendi evin­
de m i ?
B i r hari ta mode l i n i n veya açı oluşumunun fokal gezegenı
·;ı

Gezegen # 2 burcu ,haritamda yö-
nettiği evler (ve ). Aşağıdaki açıları
yapıyor:

gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb

Bu gezegen karşı lıklı ağırlamada, kendi burcunda veya kendi evin­
de m i ?
B i r hari ta mode l i n i n veya açı oluşumunun fokal gezegeni
mi?

Gezegen # 3 burcu , haritamda yö-
nettiği evler
(ve . Aşağıdaki açıları yapıyor:

açı gezegen orb
açı gezegen orb
açı gezegen orb
açı gezegen orb

B u gezegen karşılıklı ağırlamada, kendi burcunda veya kendi c-vin­
de m i ?
B i r harita modeli n i n veya açı oluşumunun fokal gezegeni
·;ı

17

O n ikinci evı n ı ze
ilişkin gezegenleri şema­
ya dökün. 1 2 . Evinizde
bulunan ve evi yöneten
gezegenleri ve açı yap­
tıkları diğer gezegenleri
yerleştiri n .

TRANSİTLER VE PROGRESYONLAR (İLERLETİMLER)

1 2 . Evinizde hangi dış gezegenler transit yapıyor ve ilerliyor? Bu
gezegenlerin doğum haritanızdaki pozisyonları nelerdir (ev pozis­
yonu, yönettiği evler, vs.)?

18

İçsel Yaşam
On ikinci evin zayıflatan ve yaşamı zenginleştiren anlamları
nelerdir? On ikinci ev neyi temsil eder? Her şeyden önce, orası yal­
nızlık evi midir? Eğer orada pek çok gezegen varsa (özellikle Gü­
neş, Ay, Venüs, J üpiter ve Neptün), büyük olasılıkla yalnız kalaca­
ğınız zamanlara büyük ihtiyaç duyar ve kendi iç dünyanızla söyle­
şebileceğiniz ücra ortamlardan hoşlanırsınız. Yalnız kaldığı nızda
içinizde beliren şey nedir? B u evde bulunan Güneş içsel bir sıcak­
lığı , canlılığı, içsel kaynaklarla beslenen g üveni gösteri r. Ay, ilgini­
zi talep eden duygusal ihtiyaç ve hassasiyetlerinizi; Merkür, bir dü­
şünce ve endişeler karmaşasını, sizi okumaya veya yazmaya teşvik
edebilecek sinirli bir zihinsel yapıyı; Venüs, barış ve sevgi hisleri­
ni , sizi sanatsal ilgi alanlarına kanalize edebilecek bir güzellik an­
layışını; Mars, cinsel arzuları, önceden kabul edilmeyen kin ve kız­
gınlıkları ve sizi sürekli meşgul olmaya iten huzursuzluğu; Jüpiter,
zengin ve genişlemeye açık bir inancı , içsel ufuklarınızı keşfederek
ve genişleterek bilgelik kazandıran bir çabayı anlatır.
On ikinci evdeki Satürn yüzleşilmesi zor olan, derinlerdeki yal­
nızlığı, korku veya suçluluğu, çaresizlik veya olumsuzlukları gös­
terir. Aynı zamanda, içsel kaosa bir düzen getirebilmeniz içi n tek
başına yapılması gereken bir şeye -belki de işinize- kendinizi karar­
lılıkla ve tüm dikkati nizle verebilme yeteneğinizi gösterir. Uranüs
ise, yalnı z olduğunuzda kendinizi özgün ve genelde sıradışı bir şe­
kilde ifade etmeye ve sürekli değişim ve zihinsel uyarı sağlayacak
aktiviteler aramaya yönlendirir. Neptün sizi çeken yaratıcı esi nlen­
meyi , aşkın deneyimleri veya fantezileri ve rüyaları ortaya koyar.
Son olarak, on ikinci evdeki Pluto'da dingin yüzeyin altında öyle
büyük bir şiddet pusuya yatmıştır ki, tüm varlığınızla ruhunuzun
derinliklerin i keşfe çekildiğinizi hissedersiniz ya da tam tersine,
volkan ik bir patlamanın tehditlerinden uzağa, dışarı doğru çekile­
rek, tüm bu enerj ileri kullanmanızı gerektiren bir aktivite üzeri ne
azimle odaklanırsınız.
On iki nci ev yalnızlıkla ilgili olduğu kadar aynı zamanda, sı­
nırlanma (kapatı lma) evidir ve isteyerek veya isteğiniz dışında ya-

19

rekabet orta­ mında tehdit hisseder ve kendi başınıza veya dış baskı lardan uzak bir ortamda çalışmayı tercih edersiniz. Mars. On ikinci evinde gezegenleri bulunan pek çok kişi. Pluto sizi farkında olmadığınız bir şeki lde. başkalarını maniple etmek üzere. ya enerj ilerini kötü bir şekilde kullandıklarından ya da kendi zihin . hastane­ lerde veya akı l hastanelerinde kapalı kalm ışlardır. .şam ınızın bir döneminde sınırlanmayı gösterebilir. Bu tür bir sınırlanma. genellikle onlarla ilgili oldukça korumacı olursunuz. ku­ rumsallaşıp çalışmaya ve kendi karmaşalarını ikinci elden dene­ yimlemeye çağrılmışlardır. On ikinci evdeki . ve duygularıy- . ukalalık yap­ mak veya kendinizi sinsice en öne atmak gibi hileli ve dolambaçlı yollara başvurmaya. On ikinci evinizde hangi gezegen yerleşmiş veya yönetici ko­ numunda olursa olsun. ruhun başka tür­ l ü ulaşamayacağı yönleriyle yüzleşmek ve bütünleşmek amacıyla yaptığı bir seçim olabi lir.a. bir ya da iki gezegen olması deneyimlerini­ zin (gezegenlerin doğasının belirlediği şekilde) incinmeye yol aça­ bilecek belli yönlerini kendinize sakladığınızı gösterir. dolaylı veya kaçamak hareketlere neden olur. düşün­ celerinizi doğrudan ifade etmek yerine lafı dolaştırmaya meyilli ol­ manıza yol açar. la bağ lantılarını kopardıklarından. Yalnızlık ve sınırlanma dışında. i nsanların içine iŞleyen psikoloj ik sezgilerinizi kullanmaya ve ilişkileri nizde güç kazanmaya _ teşvik edebilir. kendinizi sessiz bir şekilde ifade ederek ve toplumsal olarak tanınmadan yaşamınızı sürdürerek sahne arkasında kalma arzunu­ zu gösterir. Sıklıkla. On ikinci evi güçlü olan pek çok kişi aşramlarda yaşamayı veya uzak yerlerde yal­ nız kalmayı seçmiştir. Kiş�sel ya- 20 . B urada pek çok gezegen bulunması içe dönük bir insan olduğunuza işaret eder. Diğerleri genellikle. kendinizi göstermek veya kızgınlığınızı ifa­ de etmek için kendinizi açıkça ortaya koymak yerine. B urada Mars veya Satürn bulunuyors. on ikinci evi �izdeki gezegen­ ler toplumun dikkatini çekme konusunda aşın hassas olduğunuzu . Merkür. on ikinci evin geri planda kalma arzusu. hapishanelerde. kendileriyle yeniden bağlantıya geçebilmeleri için inzivaya davet edilip. beden . insanliğa hizmet isteğiyle.

teselli ya da sempatiye ihti­ yaç d uyduğunuzda. Pluto ise en derin arzu ve tut­ kularınızı kendinize sakladığınızı ve para. anormal veya tuhaf karşılanma­ mak için acayip meraklarınızı ve sıradışı alışkanlıklarınızı toplum gözünden uzak tutmaya çalıştığınızı . On ikinci evdeki Venüs. kendinizi kontrol ermeye ve içsel dayanıkl ılığ ı ko­ rumaya davet eder. diğer insanların bu parçanıza gösterdiği anlayışsız tepkiler yüzün­ den kolayca yara alabilirsiniz. di­ ğer i nsanları incitmemek veya kaybetmemek adı na kızgınlığ ınızı kendinize sakladığınızı. en savunmasız noktalarınızı gösterdiğinden. seks ve ölümle ilgili ger­ çek sorunlarınızla yüzleşmek ve onları ifade ermek konusunda çe­ kingen davrandığınızı gösterir. Jüpiter açı k bir şe­ kilde dışarı uzanmak yerine. kendinizi açığa vurmak veya i nsanların duygu­ larınızı doğrudan görmelerine izin vermek konusunda isteksiz olursunuz. pek çok insanla iletişim kurmak veya etkileşime girmek ye­ rine. iletişim yöntemleri tarafından teh­ dit edildiğinizi hissedebilir ve gerçek ren düşündüğünüz şeyleri paylaşmakta çekimser kalabilirsiniz. bu on ikinci ev enerj ilerini yalnızca en çok güvendiğiniz birkaç insana doğrudan açıklarsınız. B urada bulunan Ay. aslın­ da merhametli olduğunuzun. belki de zayıf veya çocuksu ola­ rak algılanmamak için incindiğ inizde. Burada bulunan Merkür ve Jüpiter'le. B u yüzden. Mars. ama bu merhameti açık bir şekilde göstermekte gönülsüz olabileceğinizin habercisi olabilir. Zira bunlar. Eğer Ay ' ı nız on ikinci evdeyse. inançları. Uranüs. Satürn güç.şamınızdan bahsetseniz bile. on ikinci evinizdeki gezegenler tıpkı geri giden ge­ zegenler gibi. sizin aşil topuğunuzu. dışa dönmekten ziyade i çe dönen enerj ileri gösterir­ ler. Eğer on ikinci evde Merkür'ünüz varsa. Bir yandan iç kaynakların ızı 21 . diğer insan ların zihinsel kabi liyetleri. kontrol ve güvenliğin dışsal ifadelerini aramak yerine. kendi kendinize konuşur veya yazarsınız. besleyici bir rolde dışarıya yönelik faaliyet­ te bulunmak yerine kendinizi beslediğinize veya kendinize bebek gibi davrandığınıza işaret eder. On iki nci ev enerj i lerinizi dışarı değil de içeri yöneltme eğili­ miniz hem yararlı hem de zararlıdır. anlayış geliştirmek için sizi içe dön­ meye yöneltir.

kendini beğenmiş ya da benci l olabilirsiniz. Bu enkarnasyonda ise. On ikinci evde Mars' ınız varsa ve kızgınlığınızı etkin bir şeki lde ifade ermeyi öğrenmemişseniz. Belki yaşam 22 . On ikinci evde üçgen ve altmışlık açıla­ rın çok olması veya faydalı gezegenlerin ve kavuşumların (Ve­ nüs/Jüpiter gibi) bulunması sevgi. On ikinci ev gezegenleri ve yönetici leri . diğer yandan bu enerj ileri kendinize karşı kulla­ nabilir. On ikinci eve olan kare ve karşıt açılar (veya Sa­ türn/Pluro kavuşumu gibi zorlu kavuşumlar). geçmiş yaşamdan neler getirdiğinizi sadece Güney Ay Düğümü göstermez. muhtemelen bu yaşamda da geçmiş yaşamda uğ­ raştığınız aynı meselelerle uğraşıyorsunuz demektir. Bu gezegenlerin aldığı açılar. cömertlik ve içsel gelişimle ge­ çirilmiş bir geçmiş yaşamı i fade eder. diğer insanları sevmekten ziyade kendi­ nize duyduğunuz sevgiye daha çok enerj i harcayabilirsiniz. On iki nci evinizin başlangıç çizgisindeki burç. geç­ mişte verdiğiniz tüm bu şeyler için ödüllendirilebilirsiniz. Eğer on i kinci ve birinci evlerin başlangıç çizgilerinde aynı burç bulunuyorsa. bu enerj ileri na­ sıl kullandığınızı anlatır ve deneyimlemiş olabileceğiniz mücadele­ lere işaret eder. insanlarla te­ mas kurmaktan vazgeçip. Eğer on ikinci evde Venüs'ünüz varsa. kendi­ nizden nefret edebilir ve depresyon nöbetleri yaşayabilirsiniz. Karm ik Deneyimler On ikinci ev gezegenlerinizi anlamanın bir başka yolu da bun­ ların geçmiş yaşamdan taşıdığınız. geçmiş yaşamdaki Yükselen burcunuzu belirtir ve on ikinci evde bulunan gezegen ve burçlar o yaşamdaki öncelikli odak nok­ talarınızı ifade eder. öfkenizi kendinize yöneltebilir. dış dünyayla erkin bir biçim­ de baş edebilme kapasitenizi geliştirmeniz konusunda hem gizli yardımcılar hem de bunu engelleyen içsel saborajcılardır.geliştirebilirsiniz. sevgiyle i lgili gerçekçi olmayan imgelerini­ zi tatmin eden yakın bir ilişki kurmakta zorlanabilir. bu hayatta telafi et­ mek zorunda olduğunuz için başkalarına yüklediğiniz karmik borç ve alacakları ortaya koyar. E zoterik astrolo­ j iye göre. halledilememiş meseleler ve gö­ revlerin ifadeleri olduğu perspektifiyle bakmaktır.

bu yaşamınızda bunlardan kaçmanız mümkün değildir. On ikinci evin enerj ileri Yükselen burçla dışarı çeki ldiği için. Anne bir Akrep. ebeveynlerin kızlarının Güney Ay Düğüm'ü i le birleşen gezegenleri var ve aynı zamanda her ikisinde de güçlü Plutonik etkiler bulunuyor. Bu derinlerdeki meseJeler pek çok geçmiş yaşamdan arta kalan. sosyal konular ve hedeflerinize ulaşma çabalarınız yoluyla karşılaşacaksı nızdır. örne­ ğin Arreus'un Evi gibi hikayeler. baba ise Plu­ to'ya giden bir t-kareye sahip. ancak aile üyelerinin haritalarını karşılaştırmak önemli karmik bağları ortaya koyabilir. bu evin başlangıç çizgisindeki burçla ve bu burçtaki gezegen lerle ilintili meselelerle yüzleşmeniz gerekir. Yükselen'de dışarı verdiğiniz enerj i nin aynısını. çözülmemiş. geçmiş yaşam karmanızla arkadaşlıklar. Meşhur Yunan mitleri. Eğer on birinci ve on ikinci evlerin başlangıç çizgilerinde aynı burçlar varsa. kişisel karma sıklıkla ailelerimizin. sonra daha derinlere dalıp kıstırıl­ mış burcun enerjileriyle karşılaşırsınız. Ancak. bu burca özgü deneyimler hakkında daha çok şey öğren­ meye ihtiyacınız vardır. Öncelikle. Kendinizin en iyi dostu ve en büyük düşmanısınızdır. bu yaşamınızda çifte göreviniz vardır. annesinin Ay'ı 23 . çok eski mesele­ lerdir. grup akrivi­ teleri . davranışlarınızın sonuçlarıyla yüzleşecek ve bilincinizi geliştirecek­ siniz demektir. Kızın on ikinci evinde Pluro bu­ lunuyor (tesadüfen tek erkek kardeşi için de öyle). Aile dramaları doğum haritasında net olarak görülmeyebilir. Astroloj i haritasını karmik bakış açısıyla inceleyen pek çok ki­ şi bir enkarnasyondan diğerine taşıdığımız kişisel karma üzerine odaklanır. on ikinci evde içe­ ri alırsınız. sık sık çocukların atalarının g ü­ nahlarını tekrar ettiğini veya bu günahlar için bedel ödemeye yö­ neldiklerini anlatır.dersini alamadı nız veya başka bir yaşam dersine veya göreve geçme­ den önce. Başkalarına yansıttığınız imaj ı n çok farkında olmasanız da (zira Yükselen'inizin altında on ikinci ev dinamikleri yatar). Öyle bir aile düşünün ki. Eğer on ikinci evinizde bir burç kıstırılmış du­ rumdaysa. toplumumu­ zun ve bir bütün olarak gezegenimizin taşıdığı daha büyük karmik dramaların (olayların) bir parçasıdır.

Howard Sasporras'a göre. on ikinci eviniz­ le ilintili enerj ilerin çocukluğunuz üzerinde de büyük bir etki ya­ ratmış olması mümkündür. On ikinci evinde Uranüs. sizi bugün hala bilinçdışın­ dan etkileyen bir gerginliğe işaret edebilirler. gezegenin evrimi üzeri n­ de bir etkisi olabilir. çünkü çoğunlukla dünyayı yönetiyormuş gibi görünen anarşik. ka­ otik ve ş iddetli enerji ler gibi i nsanlığın inkar ettiği gölgeleriyle karşılaşırsınız. Bu tür on ikinci ev bağlantıları aile üyeleri arasında geçmi ş yaşam kökenli olabilen derin psikoloj ik bağlantılara işaret eder. erken ço­ cukluk döneminde derinlere yerleşmiş. B elki bu enerj ilerle yüzleşme ve dizginleme ya da dönüştürmeyi öğrenme deneyimlerinizin. acı larınıza dayanmak belki daha ko­ lay olacaktı r. do­ ğum öncesinde aldığınız ve dünya üzerindeki yaşamla ilgili ilk al­ gılarınızı belirlemiş olan anne deneyimlerinin boyutlarını gösterir. eğer kendi içsel mücadelelerinizin sizi aşan bir anlam taşıdığına İnanırsanız. sadece kişisel ve ai levi karmayı değil. Bu yaşamı nda ebeveynlerinin güçlü enerj i gönderimlerine tepki olarak hem gücünü hem de saldırganlık özelliğin i engelledi. Genelde on ikinci ev. geçmişten getirdiğiniz duygulara yüklenmiş tortuların göstergesi olduğu gibi.ve babasının J üpiter'i bu Pluro'yla aynı derecede. 24 . on i ki nci ev gezegenleri sadece erken çocukluk dönemi meselelerini yansıtmaz. ay­ nı zamanda toplumsal veya kolektif karmayı da gösterir. zaman zaman bu enerj i­ lerle yaptığınız içsel savaşı kaldıramadığınızı hissedebi lirsiniz. Çocu klu k ve Ebeveyn Etkileri Geçmiş yaşamla bağlantılı meseleler dışında. aynı zamanda ana rah­ mindeki yaşamı da yansıtırlar. Neptün veya Pluto bulunanlarınız. daha büyük bir topluluğun yüklerini taşıyor olabilirsiniz. Aslı nda bu kız geçmiş ya­ şama döndürme seansı nda kendini eski Roma'da her iki ebeveyni­ ni de idama mahkum etmiş bi r siyasi lider olarak deneyimledi. B u enerj iler. On ikinci ev enerj isinin yapısı. yaşamını tehdit eden bir has­ talıkla m ücadele etti . Yıkıcı güdü­ lerinin bir tür cezası olarak gördüğü.

. Belki ebeveynleri niz bu ener­ jinin ifade edilmesinin onaylanmadığını ve cezalandırılması gere­ ken bir şey olduğunu doğrudan veya dolaylı yollardan ifade ettiler. E rken çocukluk deneyimleri de en az geçmiş yaşam ve doğum öncesi etkiler kadar önemlidir. Eğer kendinize. güçlü bir şekilde kendinde gösterdi. duygu ve davra­ nış yöneltilirse yöneltilsin. "Bebek gibi davranma" . kısıtlanma ve depresyon gibi deneyimlere karşı hassas olduğunuz için. on ikinci ev yöneticiniz dördüncü evde ise veya dördüncü ev/on ikinci ev açılarınız varsa). On ikinci eviniz cenin halindeki deneyimlerinizi gösterirken.Örneğin. yaşamınız boyunca bir daha asla bu denli yoğrulmaya açık olmazsınız. On ikinci evinde Ay olan bir çocu­ ğa annesi defalarca "Ağlama" der. bu konuda fazla­ sıyla kamçı lanmış bir hale geldiniz. bu nun sonucunda siz bu enerj iyi bastırmaya çalışırken. bu konuların çoğunun on ikinci ev enerj ilerinizle il­ gili olduğunu keşfedebilirsiniz. on ikinci ev gezege­ niniz dördüncü evi yönetiyorsa. Size karşı ne türde düşünce. Ay. aleni veya üstü kapalı olarak hangi yasaklar geti rildiği­ ni sorarsanız. On ikin­ ci evi nde Mars bulunan bir kıza. Belki ebeveynlerinizden biri sizin on ikinci ev enerj inizi . bu astrolojik değişkenlerce belirle­ nen beklenti ler ağına göre. Başlangıçta dünya ile il­ gili algılamalarınız yeni ve akıcıdır. ana rahminde kendinizi oldukça zor­ lanmış ve sınırlanmış hissetmiş olabilirsiniz. özellikle de eğer haritanızda dör­ düncü ev/on ikinci ev bağlantıları varsa (örn. Güney Ay Düğümü ve on ikinci evinizi etkileyen gezegen ve burçlar kendinizin dışındaki dünyaya arkasından baktı­ ğınız ilk fi lrrelerdir. çocukluğunuz boyunca nelerle ilgili "yapma" dendiğini. annenin hamilelik boyunca yaşadığı korku. siz. ebeveynleri ısrarla fiziksel enerji- 25 . İlk yılları­ nız boyunca kişiliğinizin yapısı gelişir. Zamanla katılaşır ve hala ken­ dinizi ve dünyayı arkasından algılamaya devam ettiğiniz filtrelere dönüşürler. yani dış dünyaya nasıl giriş yaptığınız ve nasıl tepki verdiği­ nizle ilgili bilgi verir. tüm bunları işleme tabi tutarsınız. eğer on ikinci evinizde Satürn varsa. aile üyelerinden hiçbiri nin (özellikle de sizin) bu enerj iyi dışarı çıkar­ masına izin vermeden. Yükselen'iniz (ve Yükse­ len 'inize kavuşum yapan gezegenler) doğum sırasındaki deneyimi­ nizle.

"Sinirli olma". Satürn disiplin. buradaki Venüs şefkat. onların 'Yapma' dedikleri şeyler üzerinizde bir ölüm-kalım etkisi yaratır. On ikinci evdeki J üpiter ebe­ veynlerinizin onların dar dünyalarını aşıp kendi felsefi anlam arayı­ şınıza girmenizi. . . Onların yardımı. Derler ki "Gülümse". hırsınızı veya rekabetçi yönünüzü ya da başarıya ulaşma potansiyelinize i nancınızı geliştirme konu­ sunda teşvik edilmemişsinizdir. yolculuk girişimleri nizi ve dışarıdaki yeni ufukla­ rı keşfetme isteğinizi engellediklerini gösteri r. bakımı ve desteği olmadığında. aynı dehşeti yaşayabilirsi niz. kızgınlığınızı i fade etmenize ve­ ya fiziksel olarak aktif olmanıza izin vermemiş olabilirler. On ikinci evinizde Mars varsa. onların yasaklarını sorgula­ dığınızda. Neptün yaratıcı ve t insel gelişiminizin i hmal edildiğini veya 26 . akı l almaz bir kaybetme ve yok ol­ ma dehşeti ile yüzleşirsiniz. ailenizden farklı bir kimlik ol­ duğunuzun farkına varılamamıştır. cinsellik ve doğal davra­ nışlar gibi şeylerin kadınsı olmadığını ve hoş karşılanmadığını söy­ ler. sevgi veya kültürel meraklarınızın ifadesi konusunda bir kısıtlama olduğuna ı şarettır. or­ ganizasyon ve günlük yaşamla mücadele anlamında model oluştu­ ran veya çalışan bir babanın (otori te figürü) psikolojik veya fiziksel olarak eksik olduğunu gösterir. Şimdi bile. Ay duygusal ihtiyaçlarınıza cevap verme­ diklerine veya sizi beslemediklerine işaret eder. On ikinci evdeki Merkür ailenizle iletişim kurma konusunda kendinizi rahat hissetmediği­ nizi veya zihinsel olarak daha düşük olduğunuzu h issettirir tarzda muamele ettiklerini ifade eder. saldırganlık.nin ifadeleri olan iddiacılık. Bir çocuk olarak g üçsüz olduğunuz ve duygusal ve fiziksel varlığınızı sürdürebilmek için ebeveynlerinize bağımlı olduğunuz için. Bu evdeki Uranüs bireyliğinizin ve özgünlüğünüzün bastırı l­ dığını ve ebeveynlerin beklentilerine uymaya zorlandığınızı ifade eder. Mars "Ben" duygusunu ifade ettiği için. On ikinci evinizdeki Güneş ebeveynlerinizin ego gelişiminizi desteklemediğini ve özgüven geliştirmeniz konusunda size yardım­ cı olmadıklarını gösteri r. On ikinci evde bu­ lunan bir Ay sıklıkla erken yaşta bir anne kaybını ve netlikle anla­ şılmayan güçlü psişik bağları ima eder.

ölüm. para. Ancak bilinç yüzeyinizin altına itmek onlardan kur­ tulmanızı sağlamaz. ifade edilmemiş düşünce ve duygular deposu. on ikinci evle ilgili kare açıların (veya başkaları na yansıtma durumu yaratan karşı t açı ların) gösterdiği otomatik ve dürtüsel hareketleri ateşler.görmezden gelindiğini ve sonuç olarak hayal dünyasına daldığınızı gösterir. duygu yüklü deneyimlerin hafızada kalan imgeleri ve reddedilen. onlarla ilgili kendinizi rahatsız hisseder ve reddedersiniz. Siz farketmeden. Çocukluğunuzda on ikinci ev enerj i lerinizi açık bir şekilde ifa­ de edemediğinizden. On iki nci ev gezegenlerinizin kare açıları üzerinde yapacağınız bir inceleme on ikinci ev meselelerinin kendi lerini nasıl ortaya koy­ duklarıyla ilgili çok faydalı bilgiler verebilir. zira onla­ ra kare açı yapan gezegenler onların enerjilerini taşıyor ve telafi et- 27 . Genellikle ayn ı modelleri defalarca tek­ rarlarsınız. Bir şekilde. Sıklıkla uyandı rdıkları eskiye dayalı en­ dişe duygusu. Yer Değiştirme Modelleri: Açılar B i linçdışına itilmenin bir sonucu olarak. on ikinci ev enerj ile­ riniz üstü kapalı çalışırlar. ) yüzleşme ve onları ifade etme konusunda ebeveynlerin koyduğu yasakları gösterir. gerçekliği algılad ığınız mercekler halini alır. aksine bilincin karanlıkları içinde yara hali ne dönüşmesine. çarpık ve ölçüsüz bir şekilde büyümesine neden olur. On i kinci ev gezegen­ leri ile ilgili problemlerin farkında bile olmayabilirsiniz. geçmişin hayaletleri. içsel olarak önemli geçmiş deneyimleri anımsatan yetişkin­ lik deneyimleri. Son olarak bu evdeki Pluto yaşamın ilkel boyutlarıyla (tutku ve cinselliğin güçlü enerj isi. okült deneyimler ve güç kullanımı vb. ta ki onları bilinçli olarak inceleyip keşfedene ve köken­ lerini yeniden deneyimleyip artık onlara ihtiyaç duymayı bırakana dek. i lk öğrendiğiniz tepki ve davranışları tetikler ki. hatta algılayamadığınız be­ beklikteki konuşma öncesi verdiğiniz tepkilerdir. bunlar genellikle hatırlayamadığınız.

on ikinci ev gezegeninizi kariyerinizde başarılı bir şeki lde kullan­ manıza neden olabilir veya sizin dürtüsel bir işkolik ya da mevki peşinde biri olmanıza yardım ederek. On ikinci ev gezegenlerinin altmışlık ve üçgen açı ları da ener- 28 . bilinçdışının teşviki i le ener­ j inin yazmaya. on ikinci ev yaraları ve karmaşalarının doğrudan deneyi mlerinden kurtulma­ ya çalışabilirsiniz. An­ cak. Ya. mal mülk birikrirme. yaşam/ölüm konuları. On ikinci evden dördüncü eve bir kare açı . bu gezegenin özellikleri . On ikinci evden iki nci evinize bir kare açı varsa. para harcama. okült ve cinsellik. Aynı şekilde. psikoloj i . okuyarak. on ikinci ev enerj inizi ne şekilde kanalize ettiğinizi veya evi n çözülmemiş meselelerine nerede telafi aradığınızı gösterir. psikoterapi. çünkü on ikinci ev gezegeniniz doğrudan psikoloj ik veya tinsel bir çıkış kapısı bulabi­ lir. ama aynı zamanda zihinsel alanla­ ra geri çekilerek. bir on ikinci ev gezegeninin dokuzuncu evle kare açısı ne yapar? B u tür bir kare açı on ikinci ev konularını aydınlatan bilinç ve anlayış arayışını areşleyebilir. Diğer on ikinci ev kareleri ile de aynen bu şekilde. para kazanma veya ken­ di değerinizi i spatlama ya da kendine değer verme konularında iç­ güdülere açık olabilirsiniz. bir onuncu ev/on ikinci ev karesi. enerj iyi kanalize veya telafi erme arayışlarına gidi lebilir. ama evin yöneticisi bir ya da daha fazla kare açı yapı­ yorsa. on ikinci ev gezegeninizin enerj isi tarafından motive edilebilir. Bir on ikinci ev/üçüncü ev karesi . burcu ve evi aynı şekilde. kurslara karılarak ve acı verici içsel de­ neyimlerden kaçınmak için diplomalar peşinde koşarak. Eğer on ikinci evinizde hiç ge­ zegen yoksa. Erken yaşlardan itibaren on ikinci ev gezegeniniz i le i lgili hassasiyet ve karmaşalarınız ikinci ev konularına kanalize olmuş olabilir. iç dünyanızdaki meselelerle yüzleşmekten kaçmaya yöneltebilir. günlük erkilişimlere ve kardeşler­ le olan i lişkilere yönelti ldiğini gösterir. iletişim kurmaya. B i r sekizinci ev/on ikinci ev enerjisi belki de en kolaylaştırıcı kare açıdır. cinselliği on ikinci ev karmaşalarından kaçma yolu olarak da kullanabilirsiniz. üstü örtülü ve genellikle zararı telafi ermeye yöne­ lik enerj iyi ev ve ai le yaşamı na yöneltir.meye çalışıyor olabilir.

on­ ları ne kadar yadsıyorsanız kendinizi o kadar kontrolsüz hissedersi­ niz. duygular. On iki nci evin bu 'ya hep ya hiç' modeli .j ileri kendilerini olumlu ifade edecekleri veya karmaşalarından ka­ çabilme yolları nı bu labi lecekleri şekilde diğer evlere yöneltir. Yine de sıkça fütursuz ve aceleci bir tarz­ da bilincinize ve davranışlarınıza sızarlar. bu tür bir tatm in her zaman yararlı değildir. duygularla dolu olduğu ve bu duygular genellikle bastırıldığı için kendilerini dolaylı yollardan göstermeye meyillidirler. on ikinci evdeki Plu­ ro'nun getirdiği kendini suçlama eğilimi ve içsel karmaşadan bir kaçış yöntemi olarak. Ne zaman bu parçanızı bir süreliği­ ne dışlasanız. Fakat. Alt­ mışlık ve üçgen açılarla başa çıkmak karelerle olduğundan daha ko­ laydı r. orraya çıktıklarında sizi la­ netlemek için orraya çıkarlar. kendi enerj inizle şiştiğinizi hissedersiniz. yine kısa bir süre sonra dayanılmaz hale gelen ihtiyaçlar. sizi alkol tüketmeye yönlendirebilir. bu evin enerj ilerini dikkate alan seçimler yapmadığınız takdirde. Ortaya çıktıklarında. Ancak. düşünceler ve dürtüler tarafından sürüklendiği nizi hissedersiniz. arzular. Reddedilen her türlü enerj i bilince bozulmuş ve sorunlu bir halde yükselir. yaşamınız için olduk­ ça yıkıcı bir durum yaratabilir. Altm ış­ lık ve üçgen açıları nız on ikinci ev konularınız için kolay kaçış nok­ taları sağlayabili rken. Uyuyan Güzel' in düğününe davet edilmeyen peri gibi. On iki nci evdeki bir Pluro'dan ikinci evdeki bir Neptün'e yapılan bir altmışlık açı . kare açılarınız sürekli olarak yer değiştirmiş ve haritanızdaki başka alanlara kaydırılmış psikolojik çatışmaları­ nızla durmadan uğraşmaya zorlarlar. ertesi gün (genelde bir on ikinci ev transitine yanıt olarak) yine Gulliver'in devleşmesi ya da Harikalar Dünyası 'ndaki Alice'in birden büyüten iksirini yutmuşsunuz gibi. Ya Hep Ya Hiç Modelleri On ikinci evinizin enerj ileri . zira enerj i biraz da olsa tatmin sağlayabi lecek şekilde bir ı. Bir gün kendinizi Gulliver'in lillipurluları gibi küçücük ve kendinizden uzak hissederken. hayaller. daha çarpıcı bir şekilde orraya çıkar.ı­ kış noktasına doğru rahat bir şekilde akar. 29 .

sadece mevcut şartlarda hissettiğiniz kızgınlıkla değil. Belki. ço­ cukluğunuzdan beri taşıdığınız öfke çuvalınızla yanıt verirsiniz. sanki arkadaşınız hiçbir zaman dostu­ nuz olmamış da. genellikle ilkel ve eskiye ait bir şekilde varlıklarını sürdürür­ ler. Kendilerini çarpıtılmış olarak ortaya koyar. sizi alt etmeye çalı­ şan yabancı güçler gibi görünürler. dolayısıyla sosyal çevrenin işaretlerinden çok içsel uyarımlara karşı l ık verirler. arkadaşı nıza karşı beslediğiniz gücenme duy­ gusunun size önemsiz gelmesi veya arkadaşınızla aranızda bulunan görünüşteki uyumun bozulmaması için aylarca durumun farkına bi­ le varmamış olabilirsiniz. duyguların ızın veya düşüncelerinizin farkında olmayabilirsiniz ve nedenini anlamadığınız duygu ve düşünceler bilince akmaya başlar. fark etmenin acı ve­ rici olduğu psikoloj ik problemleriniz halini alırlar. kend i ni o kadar güçlü bir şekilde ifade eder ve o kadar uygunsuz görünür. Bir enerj i ne ka­ dar az kabul edilir. eğer onları fark etmez veya kabul etmezseniz. onları daha medeni ve uyumlu kı labile­ cek erken dönem sosyalleştirme deneyimleri nden yoksun kaldıkları için. kendinizin korktuğunuz veya hoşlanmadığınız yönleriniz. Frenleriniz aşırı kullanımdan aşmana dek. Bu özellikler. ona aşı rı tepki gös­ tererek öfkeyle sert bir çıkış yapabilirsiniz. onu farkı nda olmadan küçükken size kötü davranmış olan babanız olarak algılayabi lirsiniz. şimdi kasıtlı veya kas ıtsız tüm gö­ nül kırıcı sözlerini hatırlayıp. Merkür'ü on ikinci evde bulunan Spiro Agnew'un dilini tuta­ mamasını veya on ikinci evinde Pluro olan Anita Byrant'ın sahne­ de öfkeyle homoseksüelliğe saldırmasını düşünün . sizi yanlış yola sevkeden veya kendinizi hüsrana uğratan tutumlar. olumsuz ve öz yıkıcı bir şekilde işlerler. Böylece on ikinci ev enerj ileri gizli zayıflıklarınız. On ikinci ev enerjileri. kendi bütünlüğümüze ne kadar az katılırsa. ama durumu Mars'ın mercekleri nden bakarak algı ladığınız için tepki niz size tamamen haklı görünür. 30 . Ancak. sanki size zulmetmek için doğmuş bir düşmanınız­ mış gibi davranırsınız. On ikinci evinizde Mars varsa ve bir arkadaşınız si­ zi istemeden kırdıysa. Tepkiniz sizden başka herkese anlamsız gelir. Öfke düğmenize basıl­ dığında.

etrafınızda çocuklar varken huzursuz olabilir veya (eğer kadınsanız) annelik içgüdülerinizi yad­ sıyabilirsiniz. Sadece görkemli ideallere odaklanmaktan çok. karanlığa nasıl ışık tutar ve orada bulunan gölgeleri na­ sıl görmeye başlayabilirsiniz? Burada da yine zihinsel değerlendir­ me ile başlayın. insanın sınırlı olduğunu kabul etmeden. Sonuç olarak. anne olma arzu­ nuzu reddedebilirsiniz. On ikinci evinizde bulunan veya yönetici durum­ daki gezegenlere bakın. Ay veya Yengeç on ikinci evdeyse aşırı hassas ve pasif olabilır­ siniz. on iki nci ev gezegen ve burçlarının işaret edebileceği gizli za­ yıflıklarınızı. kendinizi affetme kapasi tenizi gelişrirmeden. tevazuyu öğrenme­ ye gönüllü olmak. on ikinci ev enerj ilerinin bütünleşmesi ve dönüştürülmesi mümkün deği ldir. güçlerden korumak olabilir. On ikinci ev enerj i lerinizle sadece onlarla karşı­ laşmaya hazır olduğunuzda. Bu özellikleri ister geliştirmiş isrer henüz gerçekleştirmemiş olun. Gizli Zayıflıklar Hangi enerj ileri bastırdığınızı ve gizli zayıflıklarınızın neler olduklarını nasıl anlarsınız? Eğer on ikinci ev gerçekten de kör nokranızsa. Bunları yapmak sizi huzursuz edebilir. şöyle kısaca incelemek isteyebilirsiniz: O n i ki nci evinizde Güneş veya Aslan'ın bulunmasıyla dışarıya karşı kendini geride tutan biri olarak görünebilirsiniz. ama içiniz­ de oldukça fazla bencillik. onların yüzeye çıkmasına izi n verebi­ lecek kadar kendinizi güvende hissettiğinizde y üzleşebilirsiniz. kendini beğenmişlik ve gurur taşıyor olabilirsiniz. bakılma ihtiyacınızı. aralıksız zihinsel konuşma- 31 . kendinizi olduğunuz gibi sevmeyi istemek. Çocuksu isteklerinizi. Kendin ize. Eğer Başak burcu yük­ seliyorsa. Buradaki Merkür sinirsel gerilime. on ikinci ev enerji lerini bütünlemenin ön koşuludur. bu enerj ileri günlük yaşamınız­ da nasıl deneyimlediğinizi ve içinizde bu enerj ilerin olumsuz bo­ yutları nın ne şekilde ortaya çıktığını sorun. Kendinize karşı şefkatli olmadan . Sizin için son sınır egonuzu gurur ve özgüveni nizi tehdit eden dış . bu gururu alçak gönüllü ve kendini hizmete adayan bir kişilikle örtebilirsiniz.

kendinize iliştirdiğiniz 'her ne pahası na olursa olsun huzur' düşün­ cesi kendi içinize dürüstçe bakmanızı engelleyebilir. kendinizle i lgili inanç ve varsayımlara tutuna­ rak dış dünyaya açılımınızı sınırlarsınız. açı lma konusunda kendinizi fazlaca zorlamaya ve duygusal olarak kendi deneyimlerinize gereğinden çok prim vermeye eğilim gösterebilir­ sınız. On ikici evinizde bulunan Venüs yakınlık oluşturabileceğiniz bir partner isteğini yadsıdığınızı veya önünüzde duran insan yeri­ ne. dogmatizmi. Kendi çıkarlarınıza ne kadar yöneldiğinizi bilmek sizi ra­ hatsız eder. kendinizi açıkça ifade etmek ve özellikle korku. hayali bir ilişkiyi tercih ettiğinizi ileri sürer. B urada Satürn veya Oğlak burcunun yer almasıyla. özeleştiriye. kendi kendine konuşmaların içinde kendini kaybetme eğilim ine işaret edebilir. Sizi engelleyen korkularınız ve kendi nizle ilgili şüphele­ rinizle uğraşmam ış olduğunuzdan.ya. Artık size uygun olmayan. aşırılıklarınız ve kendinizi üstün gören yanınızla yüzleşmekten kaçınırsınız. detaylara ve olumsuz düşünce­ ye meyillidir. İkizler aşırı düşünme ve irdeleme. Eğer Boğa on ikinci evinizdeyse materyalistik eği­ limlerinizi. özeleşt iriye ve endişeye eğilimli olmanıza neden olabilir. kişisel ilişkilerinizi engelleyen zorunlulukları ve yanılgıları görmekten kaçınırsınız. suçluluk. On ikinci evdeki Başak burcu düzene takıntılı. Jüpiter ve Yay'ın on ikinci evde bulunmasıyla. yalnızlık ve güven­ sizlik gibi olumsuz duygularınızla uzlaşmak konusunda tereddüt edersiniz. Eski kalıpları bırakma konusunda güçsüz olduğunuz için bu Satürnyen etki psikoloj ik katılık veya engelle- 32 . Burada Terazi varsa. Mars veya Koç on ikinci evinizdeyse. tembel liğinizi veya nefsinize düşkünlü­ ğünüzü inkar edersiniz. Gizli zayıflıkları­ nız aşırı özsevgi. profesyonel başarı ile ilgili ar­ zularınızı reddedersiniz. B ununla birlikte. İsteklerinizin peşinden gitmeyi ve kendi haklarınızı sa­ vunmayı öğrenmeniz gerekir. kendine aşırı müsamaha gösterme ve mater­ yalizm olabi lir. fiziksel veya cinsel ihti­ yaçlarınızla veya kendinize karşı yöneltmeniz hatta paranoya olarak deneyimlemeniz muhtemel olan öfkenizle açık bir şekilde i lgilene­ mezsiniz. kibir.

kendini kandırmayı veya kendi yönünü belirlemeden yaşamın için­ de sürüklenmeyi tercih ermek gibi gizli zayıflıklarınız olduğunu gösteri r. B i li nçsizce kullandığınız bu enerji lerin manyetik bir etkisi de vardır. Ancak içsel düzeyde bildiğini okuyan. eğer Pluro veya Akrep burcu on ikinci evinize yer­ leşm işse. de­ ğişim . on­ ları n dışa vurumlarının farkında olmayabi lirsiniz. kendinizi merhametsizce zorlamanız ve yoğun i lkel enerj inizi olumlu bir şekilde kanalize ermek yerine bastırmanızdan kaynaklanan ani parlamalarınız olabilir. Neptün veya Balık burcunun kendi evinde olması aşırı hassasi­ yet. ancak bu etkile­ ri başkalarından saklamanı z mümkün değildir. kendi kuralları olan . Çoğunlukla bu ge­ zegen ve burçların etkilerini kafa karıştırıcı veya anlaşılmaz olabi­ len karmaşık mesaj ları kullanarak. kaçmaya veya hayal dünyasına çekilme eğilimi. her şeyden önce kendinizi baskı­ lama eğilim iniz olduğunu kabul ermeniz gerekir. Eğer Uranüs veya Kova on ikinci evi nizde ise bağımsızlık. İlişki kurduğunuz i nsanlar veya başa çıkmaya çalıştığınız durumlar vasıtasıyla. Yaratıcı veya tinsel kapasitenizi açık bir şekilde gelişt ir­ mek ve ifade ermekten kaçınabilirsiniz. İlişkiler On ikinci evinizi hangi gezegen ve burç etkilerse etkilesin. Gizli zayıflıklarınız ise. içsel gücünüzden ve merhamersizliği nizden olduğu ka­ dar. Sürekli bir içsel karmaşa ile uğraşabilirsiniz. Sizi n. sorumsuz veya disiplinsiz biri olabilirsiniz. farkında olmadan etrafa yayarsı ­ nız. özgürlük ve bireysel olarak kendinizi ifade edebilme konu­ larında kendinizi bastırıyorsunuz demektir. bağımlılıklar. açık bir şekilde kendilerini ifade ermenin yol­ larını ararlar. cinsel deneyimleri tamamen ıslah ermekten inkar ve korku oluşturabi lirsiniz. kendini zi acımasızca yargılamanız. On ikinci ev enerj ilerinizle bilinçli olarak uyum sağ- 33 .me olarak ortaya çıkabilir. Son olarak.

Eğer on ikinci evini­ ze veya yöneticisine karşıt açı lar varsa. aynı zamanda yaşamınız­ da on ikinci evinizin olumsuz boyutlarını gösteren insanlar da ola­ caktır. Eğer Ay'ınız on ikinci evdeyse çocuksu ve ihtiyaçlı insanların farkına varır ve belirgin bir şekilde onlardan hoşlanmazsınız. Eğer. Bu özel­ liklere sahip çıkmadıysanız. On ikinci ev gezegen ve burçları .lamadığınız sürece. Bu enerj ilerle temasınız ne kadar az ise kendile­ rini o denli olumsuz bir biçimde -on iki nci evinizin abartılmış ifa­ delerini yansıtan insanlardan gelen karşı konulamaz bir cazibe ve­ ya görünüşte istenmeyen yaşam ihlalleriyle. aynı zamanda insanlarda bu özellikler çok az olsa da onları büyütülmüş olarak algılamanıza neden olur. yedi nci ev de haritanın yansıtma evi olarak kabul edilir. sizin için bu enerj i leri ifade eden insanları ken­ dinize çekersiniz. gereksiz ye­ re onlardan rahatsız olmayı da bırakırsınız. sadece bu özellikleri ortaya koyan insanları çekmenizi sağlamaz. Kendi düşmanınız sadece kendiniz değil. bilincimizden en gizli olan yanlarımızı temsil eder. bir çeşit yansı tma olayıdır. bir de günbatımından önce yedin­ ci evden geçişi sırasında en uzun gölgeyi oluşturur. Yedinci eviniz on ikinci eviniz kadar bi­ linçdışı enerj i lerinizi göstermez. Bu on ikinci evinizi ifade eden insanları çekme olgusu. şafağın aka­ binde on ikinci evden geçerken. özellikle de on ikinci evinize ya da yöneticisine karşıt açılar varsa. Sadece on ikinci ev değil. Jung psikoloji­ sinde "gölge" bizim karanlık tarafımızı. bu durumda kendi güçlerinizden veya zayıflıklarınızdan daha fazla rahatsız olacak ve bunları yansıtan in­ sanlara ya kızacak ya da idealize edeceksiniz.ifade edeceklerdir. bu yüzden onu reddedersiniz. ama en çok açığa çıkardığınız ve başkalarında aradığınız parçalarınızı tanım lar. kendi­ nizde kabul etmediğiniz özellikleri başka insanlarda farkedip aşırı bir tepki gösterme durumu. Güneş her gün doğduktan sonra. Diğer insan larda algıladığınız bu negatif özel­ likleri kendinizde bütünüyle farkedip kabul ederseniz. haritan ızda 34 . on ikinci evinizin rahatsız eden bu özelliklerini karşınızdaki insanlara yansıtarak bilhassa kur­ tulmaya çalışmanız mümkündür. eğer Mars varsa birini hemen kavgacı diye etikeclendirip.

bilinç­ dışı kompleksleri nizi tetikleyen veya on ikinci ev enerji lerinizi si­ zin için ortaya koyan ve köklü ruhsal veya tinsel bir bağ deney i m­ leyeceğiniz bir partnere çekildiğinizi gösterir. On ikinci ev gezegeninizin yed i nci evde olması da benzer d urum lar getirir. ilişki dene­ yimlerine karşı duygusal olarak hassas olabilir. Aynı zamanda. bu enerj i lerin etrafınızda olup biten. On ikinci evdeki Satürn reddetme konusunda sizi kışkırcır. içsel deneyimlerinizi partnerinize yansıtmanız ve hayatınızdaki insanları geçmişin s üzgeci nden değerlendi rmeniz daha da olasıdır. eğer Mars buradaysa sık sık bir kaza veya yangında olay mahalli n­ de bulunabilirsiniz. hatta yakın ilişkiler içinizdeki savunmasız yanı uyandırdığı için bir partnere olan ihti­ yacınızı reddedebilirsiniz. Yaşamı nıza i nsanları çekmenize ek olarak.bunlardan birinin yöneticisinin diğer evde bulunmasından veya bu evler ya da yöneticileri arasında açılar olmasından veya her iki evin aynı gezegen rnrafından yönetilmesinden dolayı yedinci ve on ikin­ ci evler bağlantılıysa.3 5 . On ikinci evi nizdeki Güneş. Ge­ orge Wallace. onun etrafında dönmenizi ve başka türlü yoksun kalacağınız merkezi de­ neyimlemenizi ister. Venüs müsamahakar davranışlara ve erki altında kalmaya davet eder. Judy Garland. İlişkinizin d ışsal bo­ yutlarına itibar ermekten çok içsel değerleri -belki de her ikinizin kendi gizli dünyaları nızı paylaşmadan veya konuşmadan anlaşabil­ me kapasitenizi. Örneğin Marilyn Monroe. ölüm ve cinsellik gibi mevzularla uğraşmak zorunda kal- . ama sizi doğrudan etkilemeyen tezahürlerine de tanık olabilirsiniz. hepsi de şiddet . On ikinci eviniz açı aldığında.bulmaya çalışırsınız. öteki insanı merkeze alıp. on ikinci ev gezegen ve burçları manyetik olarak olayları hızlandırabilirler. üstelik burada bunların yanı sı­ ra. Bu evde Neptün veya Ay bulunuyorsa bir sel felaketine şahic: olabilirsiniz. Kendi on ikinci ev enerj ilerinizi başkalarında görüp reddetme veya yansıtma olasılığı ile birlikte. Party Hearst ve Ani c:a B ryant'ı düşünün. buradaki gezegen ve burçlarla i lintili tepkileri biliyormuşsunuz gibi davranmanız da mümkün­ dür. ilişkilerinizde bilinçdışı psikolojik ve karmik modellere göre hareket ermeye meyilli olursunuz. Yedinci evinizin yöneticisinin on ikinci evinizde olması .

bu duruma işaret edebilir. Çocuk felci geçiren veya kısmi felç olan pek çok kişinin bazen Ba­ şak'raki Neptün i le Balık'taki Merkür'ün karşıt açısını da içeren. Ve­ nüs hormona! dengesizliği. kırılganlık ve hassasiyetlere işa­ ret ederler. kendine acı­ ma. genellikle psikolojik kökenlidir ve güvenli bir ortamda deneyimlenmesi ve çözülmesi gereken duygu- 36 . B u hassasiyetin olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Ancak. On ikinci eviniz­ de pek çok gezegen varsa. Mesela Güneş kalp sorununu. on iki nci ev gezegenleriniz (özellikle Ay ve Neptün) başka­ larından gizleyebileceğiniz sıkıntı . bir ya da daha fazla on ikinci ev karşıt açısı bulunur. özellikle de altıncı ev karşı t açılarla işin içi­ ne giriyorsa veya on ikinci ev gezegenleri (veya yöneticileri) Mer­ kür. Yükselen'e veya birinci evin yö­ neticisine gelen açılar da fiziksel zayıflığı gösterebilir. Fiziksel seviyede. Hastalığın niteliği on ikinci evle ilintili en çok açı alan gezegenlerce tanımlanabilir. altıncı evin yöneticisi veya Balık burcundaki ya da Başak'taki gezegenlere kare veya karşıt açı yapıyorsa. Aynı şeki l­ de. Hizmet ve Hayalgücü On ikinci ev enerj ilerinizle karşılaşmak bir hayli acıyı berabe­ rinde getirebilir. Tüm bu insanların on ikinci evlerinde Pluro bulunuyor­ du. Diğer insanlar için rahatsız edici olmayan deneyim ler. Hassasiyet . çekingenlik. bu yönleri niz le ister yüzleşin ister yüzleş­ meyin. harta diabet hastalığın ı ima edebilir. aşırı duygusal güvensizlik. Olumsuz ta­ rafı . On ikinci ev­ le ilişkili fiziksel problemler. sizi duygusal olarak alt edebilirler. Neptün. Yükselen'in yöneticisinin on ikinci evde olması da. fobiler. on ikinci ev kronik bir hastalığa işaret edebilir. bağımlılık veya kaçma isteğini de içeren psikoloj ik problemle­ ri olan zayıf i radeli bir kişiliğe yol açabilmesidir. kendinizi eziyet görüyormuş gibi hisse­ debilirsiniz.mışlardı. B ir kurban veya mazlum olabi lir veya başkalarını n si­ zi suistimal etmesine izin verebilirsiniz.

eğer Ay veya Neptün buradaysa hayli yüksek bir empati ve merha­ met duygusu yaşarsınız. Bir çoğunun Neptün'e t­ kare açıları bulunuyordu. B uradaki gezegenler ihtiyaçlı insanlara olan il­ ginize ve hassasiyetinize işaret eder.is'e t-kare açılar vardı. ihtiyaçlarını. pek çoğunun haritasında Ura­ ni. Sadece bu haritalarda değil. hasta. Bu durumda özümseyeceğinizden daha fazlasını içeri aldığı nız için ezildiğinizi ve psikoloj ik olarak felç olduğunuzu his­ setmeniz çok m ümkündür. sorunlarını ve deneyimlerini kendinizinkiymiş gibi duyumsayabilirsiniz. Bir hapishanede mahkumlara astroloj ik danışmanlık yapmak üzere gönüllü çalışırken. Doğuştan ruhsal · ve aşırı duyarlı oldu­ ğunuz için her duygusal ti treşimi. bir hayır kurumu için göni. haritaları nda benzer modellerin bulundu­ ğunu farkettim . B u empati ve merhamet nitelikleri . bu adamların pek çoğu şiddet suçla­ rından dolayı içeri alınmıştı. Başkalarının duyguların ı . Her şeyden önce.sal çatışmaları akla getirirler. inceledi- 37 . bu mahkumlar uyuşturucu satıcı lığından dolayı hapsedilm işlerdi. Eğer haritanızda Satürn güçlü değilse. enerji girişle­ rini kapatmak için gerekli bir filtreleme mekanizmasından yoksun olursunuz. on ikinci evin en yapıcı ifa­ delerinden ikisidir. Eğer on ikinci evinizde birkaç gezegen varsa veya Ay. Merkür ya da Neptün buradaysa. Merkür veya Pluto on ikinci evinizdeyse olağanüstü bir psikolojik kavrama yeteneği taşırsınız. felç gibi bir problemin psikoloj ik köken­ leri aşikardır. Pluro ' nun t-karesine sahipti . Bu nedenle. Özellikle on ikinci evdeki Ve­ nüs veya Neptün kişisel sevgiden tüm i nsanlığa duyulan tinsel sev­ giye açılma ve kendinizi diğer insanlara yardım etme misyonuna adama konusunda doğal bir yetenek verir. bu adamlar isyanlarda veya toplumsal yı­ kıma yönelik faaliyetlerde yer almışlardı . 1ıfahkumların bir başka büyük yüzdesi ise. her türlü farklı ifadeyi kendini­ ze çekersiniz. prob­ lemli veya hapiste olan insanlarla ilgilenen bir kuruluşta çalışmayı içeren bir sosyal hizmet uğraşına çekildiğinizi hissedebilirsiniz.i llü olarak çalışabilir veya bağışta bulunabi­ lirsiniz. B u açıklığı kontrol edebilirseniz öneml i bir danışman veya psikolog olma potansiyeline sahip olursunuz.

bilinçli veya bi linçiz bir şekilde taş ıdığınız suçluluk ve utanç duygunuzu telafi etmeniz gerektiğini hissedebilirsiniz. öncelikle karmik faktörlerden veya bilinci­ nizde ya da bilinçdışında sıkıntı veren . onlara açık olan fırsatlarda ve on ikinci ev enerj ileri­ ni ifade etmeyi seçtikleri yollardaydı . Öncelikle on ikinci ev enerji lerinizle i lintili deneyimlediğiniz acı­ lar. Dördüncü olarak. on ikinci evle. on iki nci ev enerj i lerinizi ifade etmekle ilgili bir görev duygusu yaşayabilir­ sınız. di­ ğer yandan bu hassasiyet sizin bir yardımsever. bir şifacı veya bir sa­ natçı olmanızı da sağlayabilir. Taşıyor olabileceğiniz suçluluk ve utanç duygularının kökleri erken çocukluk döneminde çocuksu 38 . B uradaki gezegenler insanlığa h izmet etme arzusuna işaret ettiğin­ den. Neptün'le ve sıklıkla Balık'taki gezegenlerle zor­ lu etkileşimler göze çarpıyordu. Bu hizmet duygusu birçok erken tarafı ndan motive edilebilir. gerek doğum haritasında gerek transitler­ de. on ikinci evi n ruhsal hassasiyet i . Bu kısa dönemli gönüllü çalışmam sırası nda yarım düzine ka­ dar hapishane personeline danışmanlık yapma şansım oldu. bu yaşamdaki gerçek veya hayali 'suçlarınızdan' kaynaklanır. Üçüncüsü . Personel ile mahkumlar arası ndaki esas fark neyd i ? Fark haritala­ rında değildi .ğim diğer haritalarda da. yaşamı­ nızın sadece kendinize ait olmadığını ve yaşamınızı en çok kendi­ nizi aşan bir nedene hizmet ederek ifade edebi leceğinizi hissetme­ nize yol açar. Telafi ihtiyacınız. etrafınızdaki i nsanların ihtiyaçlarına cevap vererek. bir insan olarak kendi değerinizden ve kendi çıkarlarınızı gözetmeye hakkınız olup olmadığından şüphe edebilir ve özsaygınızı kendinizi başkalarına adayarak oluşturmaya çalışabilirsiniz. benzer acı ları yaşayan insanlara karşı şefkat duygunuzu onaylar şekilde körükler. Bu ha­ ritalarda mahkumların haritalarına benzer özelliklere rastladım. On ikinci ev gezegenleriniz yaşamın r_aleplerine uyum sağlaya­ mayacağınız kadar yüksek bir hassasiyet taşıdığınız gösterebilir. On ikinci ev gezegenlerinizi n yapısı ruhsal olarak hassas olduğunuz enerj ileri ve onların vası tasıyla baş­ kalarının ihtiyaçlarına nasıl kolayca adapte olabildiğinizi belirtir. İkincisi.

On ikinci evde bulunan J üpiter'le. on ikinci ev ge­ zegenleriniz (özellikle de Ay. çeşitli medi tasyon okulla­ rında. hayalgücü ve gözünde canlandırma çalışmaları için oldukça besleyicidir. sizi ele geçiren kötü ve na­ hoş imgelerden kaçış yolları ararsınız. Burada Pluro'nun yer almasıyla. on ikinci evin olumlu yönleri oldukça zenginleştiricidir. B urada. on ikinci evde Venüs gibi bir gezegenin bulunması ideal bir aşk ilişkisi talep etmenize ve mükemmel olmayan bir ilişkiyi kabul edememenize neden olabilir. Sonunda hayallerle gerçekleri birbirinden ayırt etme yeteneğinizi kaybedecek kadar sürekli fan­ tezi dünyasına çeki lebilirsiniz. On ikinci evde yer alan gezegenler. Merkür.ği değiştirmek için ebeveynleri­ ne karşı yarattığı yıkıcı fantezilerinin farkına vardığı zamana dek gider. aynı zamanda ister hizmet. Silva Zihin Kontrolü tekniği nde veya psikosentez gibi psi­ koterapinin spiritüel ekollerinde uygulandığı gibi. Jüpi ter veya Neptün) canlı bir hayalgücü ve akrif bir rüya yaşantısına işaret eder. Ancak. fantezilerle veya fazlasıyla açığa vurulmuş saldırganlıklarla ya da ai lenizin özümsenmiş srandardarına uygun davranmadığı nız için hissettiğiniz 'kötü' olma düşüncesi ile ilgili suçluluk duygusu. idealinizcleki­ leri yaşama hayalleriyle kendinizi tatmin ermeye çalışırsınız. Elbette tüm bunların olumsuz yönleri de vardır. Mesela. insanlığın ortak güç modelleriyle derin bağlantılar kurabilirsiniz. On ikinci ev etkileri nin işaret ettiği bu hayalgücü yaratıcı esin­ lenme ile bağlantılıdır. On ikinci evin hayale eği limli yapısı yüzünden.egonun içinde bulunduğu gerçekli. Mars ya da Satürn'ün bu evde bulunma­ sı da hayallerinizi pratik yaşama geçirmenizde yardımcı olabilir. Pearl 39 . Ne ol­ mak istediğinizi canlı bir şekilde hayal ederek. yaşamızda istediği­ niz değişimleri ortaya çıkarabilecek kadar güçlü bir düşünce formu oluşrurabilirsiniz. ister güzellik ve sevgi ya da aşkın deneyimler olsun. Pek çok yazarın (Ernest Hemingway. Pek çok anlamda on ikinci eviniz dışsal gerçekliğin değil içsel imgelerin ve ideallerin evidir. büyük bir gelişim sağ­ layabilirsiniz. rüyalar veya meditasyon yoluyla ge­ len deneyimlerden kazandığınız bilgelikle. hizmet ederek bir şeyleri tamir erme ve bu şeki lde telafi yoluna git­ me arzusu uyandırır. Merkür.

Güneş her gün evler çemberi etrafı nda bu enerjileri taşırken. Germaine Greer. haritanızın her bi r evine nüfuz etmesine izin verir. Tinsellik ve İnsanüstü Deneyimler On ikinci evin i lham verici yönü genellik le i nsanüstü deneyim­ lerin . i nancın ve tinselliğin kaynağıdır. kendinizi bu enerj i­ lere en rahatlıkla açabilme yollarının anahtarları olabilirler: Venüs 40 . B irçok şarkıcının (Bar­ bara Streisand. felsefi ve dini inançlarla alaka­ sı yoktur. bu­ lunuyorsa bilincin yüksek düzeylerine ulaşmak. Janis Joplin ve Judy Garland gibi) ve müzisyenin Gimi Hendrix. John Ruskin ve Anarole France) on ikinci evleri nde Merkür vardır. yaratıcı enerj i ler için bir kanal olmanıza yardımcı olabilir ve kendinizi esin kaynağına teslim etme konusundaki açıklığınızı ve kapasitenizi arrrırabilirler. insandan ve dünyevi şeylerden daha büyük güçler tarafından ko­ runuyor olduğunuzla i lgili güvenlik hissine neden olur.B . On i ki nci ev gezegenleri niz. Bu evde Ay'ın yerleşimi .Yeats) hem de müzisyenler Gose Feliciano. bu duygular ışıl­ tılı. Eric Satie ve Paul Si­ mon) için ortak bir noktadır. hem şairler (Wi lli­ am B lake. Liberace.B uck. Dokuzuncu evin ve Jüpiter'le Yay'ın etkilerinin tersine. Alanı daha ziyade Tanrı' nı n veya (Tanrıça'nın) ilahi ener­ j i lerinin doğrudan deneyimlendiği içsel bir alandır. Richard Srrauss ve Claude Debussy) on ikinci evle­ rinde Venüs bulunur. Arrhur Rimbaud ve W. iyileştirici ve yol gösteren enerj ilerin yaşamınızın her alanına. özellikle de Ay. Bu evde bulunan veya bu evi yöneten gezegenler. Duygusal ve deneysel an­ lamda on ikinci ev son derece dinsel bir evdir. On ikinci eviniz kozmik enerj i akışlarını aldığınız yerdir. Gertrude Stein. Eğer on ikinci evinizde birçok gezegen. Percy Bysshe Helley. kozmi k birliğin m üthiş deneyimleri nde yalnızlığınızdan kurtulmak ve içinizdeki tanrısal ışıkla ahenk içinde olmak konusunda büyük bir yeteneğe sahip olabilirsi niz. Kozmik enerj ilere açık olmanız sürekli bir inan­ ca. Jüpiter veya Neptün.

Ve­ ya sevginin. özellikle de hizmet bazlı bir işte çalışarak. Bu güçler gizlidir. müzik veya meditasyon yardımıyla. Gizli Giiçler Kişisel gezegen yerleşim leriniz ve yöneticilikleri . sadece bire bir iliş­ kilere odaklanmaktan ziyade pek çok insanın ruhuna dokunabilece­ ği tinsel sevgiye uyumlanmışrır. Zira bu ev sadece gizli zayıflıklarınızı değil. ken­ dinizin dışına çıkmaktan korkabilir. başkalarının isteklerine boyun eğebilir veya uyuşturuculara ya da alkole bağımlı olabilirsiniz. hem kolektif veya arketipsel enerji lere bağlandığınız kendinize ait bir boyut ol­ duğundan. gizli güçlerinizi de gösterir. Jüpiter öğrenim görerek veya seyahat ederek. Bu durumda kendinizde neyi keşfetmeniz ola­ sıdır? 41 . Kendinizi on ikinci evinizde kaybedebilir ve yaşamda dümen­ siz bir şekilde sürüklenebilir. gizli güçleri­ niz hakkı nda neler anlatabi lirler? On ikinci ev gezegenlerinize giz­ li zayıflıklarınızı bulmak için baktınız. sınırlı bir öznel alanda çalışarak tatmin ola­ mazlar. inancın ya da i nsanüstü deneyimlerin dönüştürücülü­ ğüne açık olmayı öğrenir ve ilişkileriniz. hem bilinçüstüne (beden ötesi). bu evdeki Merkür büyük. kişisel dünyanızda kaybolabilir. Bu yüzden. insanlığa hizmet için çalışır. armağanları da ol­ dukça fazla olabilir.sevgi veya sanat aracılığıyla. Neptün hizmet. çünkü ancak gergin bir durumdayken en deri n­ lerdeki iç kaynakları kullanmaya zorlanana dek onların farkı nda bi­ le olmayabilirsiniz. Satürn kar ve kişisel çıkarlar için değil. şiir. on ikinci evinizi etkileyen gezegen ve burçların kişisel olmanın ötesine uzanan anlamları vardır. yaratıcı projeleriniz ve işi­ niz yardımıyla deneyimlerinizi dış dünyaya ifade etme konusunda kendinizi teşvik edebilirsiniz. On iki nci evinizin zorlukları çok olsa da. On i kinci eviniz. evren­ sel konularla i lgili yazmak ve konuşmak ister. Bu gezegen ve burçlar ev­ rensel ifadeler ararlar. on ikinci evinizdeki Venüs. şimdi de gizli güçlerinizi keşfetmek için bu gezegenlerin en olumlu kullanımlarına bak ın. Satürn çalışarak.

kendinize olan sevgini­ ze. beklenmeyen yaşam koşullarıyla baş edebilme yetenekle­ ridir. Eğer Mars on ikinci evin izi etki liyorsa.in gizli hediyeleri psikolojik özgürlük ve bağımsızlık. açık fikirlilik. şefkati . ideallere kendini adamayı ve size ihtiyaç duyanlara kendinizden verme istekliliğini ifade eder. Eğer Güneş'iniz on ikinci evinizi etkiliyorsa. On ikinci evdeki Ay. ide­ allerinize olan bağlılığınıza. nezaketinize. kendinizi canlandırma yeteneğiniz. Son olarak on ikinci evdeki Pluro derin psikolojik anlayışı.is. gizli gi. kendin izle olağanüstü açık bir şekilde iletişim kurma yeteneğinizi. On iki nci evde bulunan Merkür. Buradaki Jüpiter kendinize ve geleceği­ nize olan köklü inancınızı . Buradaki Neptün sonsuz inancı. duygusal olarak kendine yeterliliği.içleriniz içsel zenginliğinize olan güven. kendinizi zihin uyarıcı faali­ yetlerle meşgul ettiğinizi ve içsel gelişiminiz için yazmayı bir araç olarak kullandığı nı zı ortaya koyar. yalnızlıkla baş edebilme ve so­ rumluluk üstlenebilme yeteneği ve tek başınıza kararlılık ve sabır­ la çalışma konusunda isteklilik sağlar. esin kaynağının yük­ sek seviyelerine uyum sağlamayı. boyun eğ­ meyen bir iradeyi . felsefi veya dini inançlarınızın destekle­ yici gücünü. olumlu ve iyimser yaklaşımları . her tür deneyimle ve içsel yaşamınızın her türlü zenginliği ile büyüme yeteneğinizi be­ lirtir. kökleşmiş sezgi ler. Satürn içsel bir güç. Veni. kendin izle başbaşa olmaktan aldığınız hazza. oriji nallik ve hem kendini değiştirebilme hem de yıkıcı . kendi nize bakma ve besle­ me becerisini . iç huzura işaret eder. kendinizi motive etmek ve faliyetlere ön ayak olmak için her şeye defalarca baştan başlaya­ bi lme kapasitesine sahipsiniz demektir. On ikinci evdeki Uranüs'i. 42 . gerilime dayanabilmek ve kendinizi canlandır­ mak için kullanılmaya hazır olan müthiş bir güç düzeyini gösterir. size ihtiyaç duyan insanlara duygusal hassasiyetinizi gösterir. konsantrasyonunuz ve liderlik potansiyelinizdir. Ruhunuzu keşfederken ve kendiniz veya inandığınız nedenler için mücadele ederken cesaret ve kararlılık gösterirsiniz. öz disiplin.

Ya on ikinci evinize ve on ikinci ev gezegenlerinize çözümü zor kare ve karşıt açılarınız varsa? Bu enerjilerle neden yüzleşmek zo­ runda kalasınız ki ? Eğer yüzleşmezseniz ne olabilir? Her şeyden önce. çoğunlukla içsel yolculukları nız sırasında bu enerj iler­ le duygusal olarak uzlaşıp uzlaşmadığınıza veya onlarla boğuşmak ya da onlardan kaçmak arasında yaptığınız seçime bağlıdır. Ancak. aşağılamalar vb. kayıplar. Onlar için çok fazla psikolojik enerj i sarf edersiniz. On ikinci ev vurgusunu hayalleri nizi bilinçli ve gerçekçi bir şekilde in­ celeyerek. kırılır. yararlı yanlarına açık olabilmek için. gibi duygularla yüzleşmeniz gerekebilir. Neden bu on ikinci ev enerj i­ leriyle uğraşmak zorundasını z ? Bu olumsuzluklarınızın yüzeye çık­ masına gerçekten değer mi ? Eğer gizli benliğinizin kapılarını bi­ li nçli olarak açmayı seçerseniz. ilk önce sizi engelle­ yen ve kendi gerçek benliğinize uyanmanıza meydan vermeyen geçmiş korkular. kendi dışı nıza çı karak. içeri giren enerj i akışların ı durdurmayı öğrenerek. Za­ ten bilincinize kolayca akıyor olabilirler. bu enerj ileri tama­ men kullanmıyor olabilirsiniz. Eğer üç ya da daha fazla gezegen on ikinci evinizde bulunuyor­ sa. acılar. dış dünyayla yüzleşip kabullenerek ve kendi gö­ rüşlerinizi ve esinlerinizi dünya üstünde uygulamaya çalışarak den­ gelemeniz gerekir. parçalanır ve işlevleri nizi şimdi olduğundan daha az mı görürsünüz? Neden bilinçdışınızı deneyimlemeyi bir tarafa bırakıp kendinizi güvenli zihinsel keşif­ lerle tatmin etmeye çalışmayasınız? Eğer on ikinci ev gezegenlerinizin üçgen ve altmışlık açı ları varsa. Bu enerji deneyimlerini ve bu deneyimlerle ilint ili 43 . gizli enerj i lerinizle yüzleşmeye gerek duymayabilirsiniz. Bütün Olmak On ikinci evinizin farkındalığa kapattığınız enerj ilerinin üim olumlu. şimdi olduğunuzdan daha fazla içe dönmeniz gerekmeyebi lir. hatta yapıcı yönlerini göstermiyor ve kendinizi daha fazla gel iştirme sorumluluğunu almayı ihmal ediyor olabilirsiniz. nefretler. Yıne de bu. on ikinci ev gezegenleri i le bağlantılı dene­ yimler duygularla yüklüdür.

Ne kadar çok enerj i­ yi bastırırsanız. Sizi tamamen yönetmeye başlayacaklarından endişe edersiniz. O zaman. alış­ verişte kendinizi kaybedersiniz. durup kendinizi bu konuda sorgularsınız. zi­ ra içinizde pusuya yatmış güçlerden ve eğer su yüzüne daha çok çı­ karlarsa öz değerinize ve ilişkileri nize yapabi lecekleri şeylerden korkarsınız. Ancak bunlarla karşı laşmak için çok derinlere dalmaktan çekinirsiniz. Onları ne kadar çok inkar ederseniz. Satürn varsa. g ünlük yaşamınız için elinizde o kadar azı kalır. sevdiğiniz birini bir kenara atarsınız. sürekli kendinizi savunmanız gerekir. kendinizin geri kalan parçasını o kadar kolaylıkla dur­ duramazsınız. o denli size hükmeden. kontrol duygunuzu tehdit eden düşman kuvvetleri olarak deneyim­ lersiniz. Yine de. tüm ben liğinizin geniş dairesi içinde. gerilimli. Mars varsa. Eğer bu reddedilmiş enerj iler sık sık kontrolünüzü ele alırsa. deneyimleri nizle i lgili farkındalığı ne kadar çok sınır­ larsanız.düşünceleri. İkincisi. hisleri ve dürtüleri bastırdığınızda. Aynı zamanda. öz değerinizi. tükenmiş ve ağır sorumluluklar­ la yüklü olduğunuz zaman aniden infilak edip. büyük ihtimalle.i ellerine geçirirler. epeyce büyük bir enerji mikrarın ı bili nçdışına itmiş olursunuz. görünüşte hiçbir ne­ den yokken arkadaşınıza saldırırsınız. sadece zorlayıcı ve dolaylı bir şekilde veya kendinize çektiğiniz insanlar ve deneyimlerle etki­ sini göstermekle kalmaz. Öz imge­ nizi tehdit eden. ama bilinçli aklınızı tat­ min ediyor gibi gelen seçimler yaparsınız. 44 . bi­ linçdışındaki benliğinize karşı olabi lecek. Bu reddedilmiş enerj iler. sizi fazlasıyla utandıran şekiller­ de hareket edersiniz. beklenmedik bir şekilde gözyaşlarına boğulursunuz. Kendinizle i lgili anla­ yışınız daralır. anlayamadığınız. eğer Jüpiter bulunuyorsa. duvarlarla çevrilmiş küçük dairesel bir kale gibi hareket edersiniz. egonuzu. Reddedilen enerj ilerin infilak edip sizi ele geçirme­ sinin oluşturduğu en şiddetli sonuç psikozdur (akıl dengesizliği). On ikinci evinizde Ay varsa. egonuz ve öz imgeniz (kendi hakkınızdaki fikriniz) kendi bücünlüğünüzden o denli ayrı olarak gelişir. Fi­ ziksel ve duygusal olarak tükenirsiniz. dışarıdan geliyormuş gibi görünen yabancı güçle­ re karşı . duygularınızın ve davranışlarınızın kontrolüni.

"Eğer sahneni n ortasına çıkarsam. " NEPTÜN. öz imgenizde dağılma. 45 . kendi açgözlülü­ ğüm ü tatmin edemem ."Eğer gerçekte ne kadar sıradışı ve tuhaf olduğumu insanların görmesine izin verirsem."Aşık olma konusunda kendime izin verirsem. asla dışarı çıkmam."Eğer öfkemi dışarı vurursam. öyle kederli olurum ki . O n ikici ev enerj ile-ri­ nizle yüzleşmenin epeyce büyük tehlikeleri vardır. herkesi uzaklaştın- rım."Eğer deneyimlerimi sana anlatmaya başlarsam. Hepsinden ön­ ce. bir daha asla bıra- kamam. bu acıya dayanamam. Sorunlu on ikinci ev gezgenlerine sahip insanlar. " AY . İçinizde gün ışığına çıkan bu özelliklerle ilgili ken­ di nizi çok sert bir biçimde yargı larsanız. hayattan geri çekilme veya psikolojik felç gibi Neprün'e özgü etkileri deneyim­ leyebilirsiniz. megalomani. " MERKÜR. duygusal kaos."Eğer gerçekten ne kadar üzgün ve yalnız olduğumu hissedersem. " JÜPİTER. kendinizi kendinize duy­ duğunuz nefretle tüketir. asla duramam . kendi gücünüz veya ranrısallığınıza fazlasıyla itibar ermek gibi . sıklıkla aşai�ı­ daki ifadeleri kullanırlar: GÜNEŞ. Jüpiter veya Güneş on ikinci evin iz­ deyse. ram tersi deneyimler yaşamanız da m ümkündür: Aşırı ken­ d i ne güvenden kaynaklanan manik tepkiler. ko­ nuşmayı asla kesemem . umursuzluğa kapılır ve intihar hayalleri kurabilirsiniz."Eğer zenginlik peşine düşersem. " URANÜS. " SATÜRN. beni bir yere ka­ patırlar. kendimi bir odaya kapatır. bir volkan gibi parlarım. " Bu korkuların haklı nedenleri olabilir. Diğer yandan. " PLUTO. " VENÜS. Birini öldürebiliri m ."Eğer şimdi ağlamaya başlarsam ."Eğer içimdeki yıkıcı duyguları ifade edersem. çaresizlik. aşk­ tan başka hiçbir şey yapamam . " MARS."Eğer gerçekte ne kadar kırılgan olduğumu anlar ve bunu insanlara gösterirsem.

bu enerji lerin varlığını tanımak. anlamaya ve kendi farkındalığımıza karmaya çekindiğimiz karanlık tarafımızdır. Şi. özellikle de çocukluktan kalan deneyimlerden kork­ mayan bir psikoterapist. Bir süre duyguları mla temasa geçip. On ikinci ev gezegen ve burçları nız bilinci­ ne varı lıp kabul edildikçe. güvenli ve iyileştirici insan ilişkilerinin oluşturduğu koşullar altında meydana gelen yavaş bir süreç olmalıdır. J ung şöyle yazar: Hiç kimse ciddi bir manevi çaba gösrermeden gölgenin bilincine va­ ramayacağı için. oldukça uzun bir döneme yayılan özenli bir çal ışma ister. gölge manevi bir problemd ir. Güneş'imle kavuşu­ yordu.iplıesiz. "gölge". Carl J ung'a göre. arkadaş veya partnerin empatik. kişisel ge­ lişim hareketinin yükseldiği sıralarda. kaçınılmaz olarak. kişisel zenginlik. Bu tür bir süreç eski. B undan sonra. O zamanlar kendimi boşalttı- 46 . (2) Pek çok insan için bastırılmış gerçeklerle yüzleşme. hayal ettiğiniz ideal benliğin sağlayabileceğinden daha bü­ yük bir öz değer ve bedensel rahatlık duygusu sağlayacaktır. kendini canıma bir psikorerapik işlem olarak. Benim on ikinci ev enerj ilerimle karşılaşma deneyimim ağır ilerleyen bir süreçte olmadı. şefkatli varlığını gerektirebilir. Gerçek benliği niz. her ri. gizli yeteneklerinizi ortaya sermeye ve kendilerini yaşamınızın geri kalan kısmıyla bütünleşti rmeye baş­ larlar. B u eylem . duygusal olarak onları (çoğunlukla kökenleriyle ilgili an­ layış kazanırken) deneyimlemek ve onlar kendilerini dönüştürmeye başlamadan önce kabullenmeye başlamak zorunda kalırsınız. Transitteki Neptün on ikinci evimdeki Mars'a kavuşumunu henüz tamamlamıştı ve Uranüs transiti Mars'ıma altmışlık açı yapıyor. B u konuda bilinçli ol­ mak. Genellikle. Yetmişli yılların başlarında. sizin için var olduğunu asla hayal etmediğiniz canlılık ve mutluluğu. kusursuzluk ve bütünlük duygusunu deneyimlemeniz olasıdır. bir haftalık temel terapi ve gestalt terapisi semi nerleri ne kendimi attım.rlü kend ini canıma durumu için ge­ rekli bir koşuldur ve bu yüzden bir kural olarak fazlaca diren işle karşı­ laşı r. onları ortaya çıkarttı­ ğımda hissettiğim canlılık duygusuyla kendimden geçmiş ve ram bir "gerilim bağımlısı " olmuştum. kişiliğin mevcur ve gerçek d urumunun karanlık yönleri ni de ka­ bul ermeyi içerir.

ısrırap verici olmaktan çok.ğım oranda değişimi de doğrudan yaşayacağıma inandığım için. size uygun olan metodu kendiniz seçmelisiniz. içinizde rahatsız edici duygu­ lar açığa çıkacaktır. Bu zehirli enerjinin iradem dışında vücuduma geri boşal­ ması çok rahatsız edici bir şeydi. bilincinize ulaşacak bir yol bulabil- 47 . ister güvendiğiniz bir profesyonelin desteği­ ni alarak olsun. Basrırılmış enerji akışları ndan arınmak için kullanılan bu yo­ ğun metodun savunuculuğunu yapmıyorum. her seanstan sonra gerçekten de saatlerce titriyordum. kendim­ den geçtiğim bir vecd hali yaratan bir deneyimdi. kabullenme ve benliğin reddedilen yönlerini bütüne katma sürecini kolaylaştırma konusunda yetkin bir uzmanla yapılan psikoterapiye kendinizi (es­ lim etmek olabilir. içsel deneyimlerinizle ilgili bir günlük c ut­ mak. tabii eğer Pluco'nuz. Akrep'teki gezegenleriniz veya sekizinci eviniz böyle bir şeyi ra lep etmiyorsa. Kendimdeki bu i lkel seviyelerle yüzleşirken. kendimi yeniden toparlamak yıllarımı ald ı . Çoğunlukla seanstan sonraki birkaç gün içinde bedenim salıverdiğim tüm gerilimi yeniden toplamaya baş­ lıyordu. rüyalarınızı incelemek ve belki de iyileşme. ego savunmalarıma çok az itibar ettim ve bilincime akan materyal­ leri birleştirmek için gereken zamanın neredeyse hiç farkında olma­ dım. Hangi metodu seçerseniz seçin. Psikolojik olarak kendimi ölüyormuş gibi hissetmeye başla­ mıştım. tüm bir yaşamın psikolojik kirli­ liğini yeniden deneyimlerken. o zaman için çok fazla geliyordu. Onlarla savaşmanız gerekir. Psikoterapi­ de uygulanan çoğu yöntemde. Bu. sanki birkaç saat içinde yıllarca yaş­ lanmış gibi hissediyordum. beni he­ men hemen aciz bir duruma düşürdü. Önerdiğim şey. Maruz kaldı­ ğım yoğun deneyim lerle geçen üç yıldan sonra bu enerjiler yaşa­ mımda pozitif bir şekilde onaya çıkmaya başladılar. Egomun parçalandığını his­ settim. aynı zamanda rol­ finge benzeyen kuvvetli bir masaj yaptırıyordum. bir arkadaş veya grupla çalışarak. Ama. Bu masaj içimde öyle güçlü bir enerji boşaltıyordu ki. öz benliğimde karanlığı ve hiçliği deneyimlemek. günde birkaç kez meditasyon türlerin­ den birini uygulamak. Onlarla beraber ne­ fes almak ve olmalarına izin vermek yararlı olacaktır. Bu ister tamamen kendi kendinize.

meleri için onlara zaman canıyarak, yavaş yavaş bu problem lerle il­
gili konuşacaksınız. Haftalarca. Sonra öz imgenizi, yaklaşım ve
davranış modellerinizi değiştirmeye başlayacaksınız. Gestalt tera­
pisinde on larla özdeşleşecek, onları açığa vuracaksınız. Farklı par­
çalarınız kendi aralarında sık sık söyleşecek (tıpkı haritanızda bi­
rbirine açı yapan gezegensel kişiliklerin kendi aralarında söyleşme­
sini seçebileceğiniz gibi). Meditasyonda oturacaksınız, gözlerinizi
kapatacaksınız ve duygularınızın, düşünceleri nizin akmasına izin
vereceksiniz. Onlarla özdeşleşmek ve boşaltmak yerine, sadece göz­
lemleyeceksiniz. Bazı meditasyon uygulamalarında odak noktanız
duygu ve düşüncelerinizin üstünde değil, nefesinize veya içinizden
tekrarladığı nız manrraya yönelik olacaktır.
Hangi uygulamayı seçerseniz seçin, kendinizin bir parçası ola­
rak yeni yeni yüzleştiğiniz duygu ve düşünceleri nizi yargılamaktan
vazgeçmeyi öğrenmeniz gerekir. Zamanla, yıkıcı duyguların ötesine
geçerek, bu yıkıcılığın altında yatan yapıcı duygulara yönelme ye­
teneğinize karşı bir inanç ve güven gel i ştirmeniz mümkündür. Bi­
lincinizde yoğunlaşma arttıkça hem "yıkıcı" hem "yapıcı"yla daha
az özdeşleşecek ve duygularınızı, düşünceleri nizi ve davranışlarınızı
aşan bir benliğin daha çok farkında olacaksınız. Bu benlik büyü­
dükçe ve güçlendikçe öz imgeniz değişecek, benliği doğrudan dene­
yimlemekten daha az önemli hale gelecektir. Artık, sahip olduğu­
nuzu zannettiğiniz ya da oluşturmak istediğiniz imgeyi korumak­
tan çok, gerçekte tam olarak kim olduğunuza önem vereceksiniz.
Kendi deneyimim fazlasıyla şiddetli geçtiği için, kısa bir süre
içinde özümseyebileceğinizden fazlasının bilincine varmak konu­
sunda kendinizi zorlamamanızı tavsiye etmek istiyorum . Bu yeni
materyali sindirmek için, itiraf etmen in acısından, kabullenmeye
ve sonrasında da tüm bunların ardında kilitli duran sevgi, mutlu­
luk ve özgürce akan bir enerj iye geçmek için kendinizi ne kadar
uzun süre baskı altında tuttuysanız, o kadar zamana ihtiyacınız var
demektir.
On ikinci ev enerj ileriyle bu yüzleşme işleminin günlük faali­
yetlerden uzak bir şekilde, bu amaçla ayrılmış zaman dilimleri
içinde yapılması her zaman şart değildir.

48

Gün boyunca -uyandığını zda rüyanızı hatırlayarak, başka in­
sanlarda sizi rahatsız eden özellikleri ve bu özelliklerin sizde nasıl
çalıştığını gözlemleyerek, normalde aklınızdan kovaladığınız dü­
şünceleri (görüş alanınızın dışında kalan bir hareket gibi) yakalaya­
rak veya yanınızda taşıdığınız küçük bir deftere sürekli aklınıza ta­
kılan mevzuları , bir anıyı veya bir duyguyu yazarak- kısa süreler
içinde de gerçekleştirebilirsiniz.
Unutmayın ki on ikinci ev diğer evlerden bağımsız bir ev de­
ğ i ldir. Evler arası ndaki sınırlar, keskin sınırlar değildir. Güneş her
gün, doğduktan sonra, on ikinci evden geçer. Ondan sonra, Gü­
neş ' in enerji leri yaşamı nızın her alanına, haritanızdaki her eve sü­
zülür. Onların açı lmış pencerelerini yaydığı parlak, ısıtıcı enerj isiy­
le canlandırır ve tazeler.
Yıllar önce, Yunanistan 'da yaşadığım sıralarda, adalarda seya­
hat ederken yaşadığım pek çok olayın son derece canlı ve zengin­
leştirici deneyimler olduğunun farkına vardım. O zamanlar orada
gözlemlediğim ve yaşadığım çoğu şeyi hala net bir şeki lde hatırlar­
ken, yaşamımdaki diğer pek çok olay sisler içinde ve unutulmuş
olarak duruyor. Başlangıçta bu canlılığın seyahat ermenin, sürekl i
olarak yeni yerler v e insanlar görmenin b i r sonucu olduğunu dü­
şündüm . Ama sonra manzaraların ve insanların sürekli değişmedi­
ğini ve deneyimlerimin canlı olarak zihnimde kalmasının kısmen
de olsa benim yaşadığım her ana getirdiğim yaklaşımın -kendi
içimdeki ve etrafımdaki dünyaya karşı bir kavrayış, bir beklenti ve
tamamen açık olma halinin- bir sonucu olduğunu fark etmeye baş­
ladım.
Evimdeyken de dünyaya böyle bakma yolunu devam ettirmeyi
denedim. Böylece, bu canlılığı ve açık olma hali ni günlük yaşamı­
ma karabilecektim. Şehirden ayrıldım , yalnız yaşadım, evde çalış­
tım ve sosyal çevremi daralttım. Gittikçe dairemin dört duvarı üze­
rime gelmeye ve yalnızlığın içinde, on iki nci evimin işaret ettiJ�i
bir sürü düşünce, duygu ve davran ış su yüzüne çıkmaya başadı.
Ama onları itmek veya (ben im için yanıtları vermek veya beni ra­
hatlatacak deneyimleri oluşturmak için) bana yardım edecek öğrer­
menler, terapistler, ruhsal liderler veya astrologlar aramak yerine,

49

daha önce asla yapamadığım biçimde kendimle yüzleşmeye başla­
dım. Gizli mesaj ları dinledim, onlardan çok şey öğrendim ve sez­
gilerimi yazıya dökmeye başladım.
Zamanla, yaşamım yeniden benim için önemli olan i nsanlarla
dolmaya başladı . Artık kendimi dinlemek için uzun zamanlarım
yoktu. Ama bu açık olma halini, bu ilhamları kaybecrim m i ? Bazı
zamanlar, ever. Gerçekliğin sizden talep ettiği şeyler, genellikle de
Satürn t ransitleriyle birlikte, dayanılmaz olabiliyor. Ama diğer za­
manlarda, daha büyük gelişmeler, on ikinci evimin hem şeytanları­
nın hem de meleklerinin daha büyük farkındalıklarını yaşıyordum,
işimin ve ilişkilerimin derinlikleriyle i lgili olumlu açılımları fark
etmeye başlıyordum .
On ikinci ev enerj ilerini günlük yaşantıma tamamen geçirebil­
me uğraşının bir başka sonucu da, günlük yaşamın sıradan küçük
detaylarını keşfetmem oldu. Sadece bir anlığına zevk alınan veya
önemsenmeyen detaylar anlamlı bir hale geldi . Bir fi ncan kahve,
banka kuyruğunda bir yabancı ile edi len birkaç kelime, posta ku­
tusundaki bir mektup, ağaçta diğerlerinden ayrı duran bir sonba­
har yaprağı; tüm bu küçük detaylar sihirle donandı . Bu, yaşamın
güzelliğine ve zenginliğine açık olma halinin hepimizde bulunabi­
leceğine ve on ikinci evimizin enerj i leri i le barış yapmanın doğru­
dan bu sonucu yaratacağı na kesinlikle İnanıyorum.

On İkinci Ev: Analı tar Sözcükler
yalnızlık psişik/okülr deneyimler
iç gözlem empati ve şefkar
yalnız kaldığımızda içimizde ihtiyaçlı insanlara hassasiyet
açığa çıkanlar başkalarına hizmet arzusu
mahremiyet duygumuz başkalarına nasıl hizmer erriğimiz
gizli ilişkiler veya eylemler gönüllii çalışma
dolaylı eylemler yapnğımız fedakarlıklar
perde arkasında nasıl çalıştığımız görev d uygumuz

50

oromatik veya dürtüsel tepkiler hastalıklarımızın mahiyeti
ya hep/ya hiç rurumları psikosomatik hasralıklar
uygunsuz ifadeler sakarlık
bilinçsiz alışkanlıklar ve dürriiler kendini savunma rurumları
hapishane, aşramlar, hastaneler, bastırdığımız şeyler
tecri t yerlerinde; kapatılma, inkar ettiklerimiz
hizmet, i nz iva psikoloj ik kompleksler
içsel acılar, kendini kandırma
hassas iyet gizli zayıflıklarımız
kırılganlık utanç ve suçluluk
Aşil topuğumuz derinlere yerleşmiş korkular
taşıdığımız yük gizli düşmanlar
psişik yetenekler kendimizle nasıl ilişki kurduğumuz
beceriklilik psikoloj ik kavrama
karmaşık mesajlarımız sezgiler
yansıttığımız şeyler eskilere ai t/ çocukluk enerj isi
başkalarında çekildiğimiz şeyler gizli fanteziler
başkalarından kaptığımız/ hayalgücü
çektiğimiz şeyler iç imgeler
yaşamımıza çektiğimiz olaylar rüya yaşantısı
kurban/mazlum eğilimleri uyku durumumuz
öz-sömürü davranışları yaratıcı esinlenmeye açıklık
geçmişe kaçış duygularımıza açık olma hali
karmik borçlar geçmiş bir yaşamda kendimizi
ailevi ve roplumsal karma bilincin yüksek seviyelerini kavrama
geçmiş yaşamların mahiyeti sisteme veya Tanrı'ya i nanç
gerçekleştirememe spiritüel ilgiler
geçmiş yaşamdan gelen yetenekler/ manevi bağlılık
beceriler medi tasyon
doğum öncesi deneyimler özverili sevgi
çocuklukraki yasaklamalar kriz durumunda ortaya çıkan içsel güç
çocukluk travmaları gizli kaynaklarımız ve güçlerimiz
yakamızı bırakmayan geçmiş gelişimsel katılaşma
deneyimler ailenin gölgesi
bitirilmemiş işler

51

On İkinci Ev Profiliniz*

ON İKİNCİ EVİNİZDEKİ BURÇLAR

Başlangıç çizgisi ndeki burç
İkinci burç
Üçüncü burç (kısrırılmışsa)
Başlangıç çizgisindeki burcun yönetıcısı , bu-
lunduğu burç , bulunduğu ev ve şu
açıları yapıyor:

açı gezegen orb
açı gezegen orb
açı gezegen orb

1 1 . ve 1 2 . evleri veya 1 2 . ve 1 . evleri tek bir burç mu yöneti-

1 2 . EVİNİZDEKİ GEZEGENLER

Hangi gezegenler?

Gezegen # l burcu ,haritamda yö-
nettiği evler (ve ). Aşağıdaki açıları
yapıyor:

gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb

* Oniki nci ev profilinizi ramamlamak ve yorumlamak için 55. sayfaya bakı n.

52

On İkinci Ev Profiliniz

Bu gezegen karşılıklı ağırlamada, kendi burcunda veya kendi evin­
de m i ?
B i r hari ta modelinin veya açı oluşumunun foka! gezegeni
mi?

Gezegen # 2 burcu haritamda yö-
,

nettiği evler (ve ) Aşağıdaki açıları
.

yapıyor:

gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb

Bu gezegen karşılıklı ağırlamada, kendi burcunda veya kendi evin­
de m i ?
B i r hari ta modelinin veya açı oluş umunun fokal gezegeni
mi?

Gezegen # 3 burcu , haritamda yö-
nettiği evler
(ve ) Aşağıdaki açıları yapıyor:
.

gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb
gezegen orb

Bu gezegen karşılıklı ağırlamada, kendi burcunda veya kendi evin­
de m i ?
B i r hari ta modelinin veya açı oluşumunun fokal gezegeni
· ;ı

53

O n ikinci evın ı ze ilişkin gezegenleri şema­ ya dökün. TRANSİTLER VE PROGRESYONLAR (İLERLETİMLER) 1 2 . Evinizde bulunan ve evi yöneten gezegenleri ve açı yap­ t ıkları diğer gezegenleri yerleştirin.)? 54 . yönettiği evler. Evinizde hangi dış gezegenler transit yapıyor ve ilerliyor? B u gezegenlerin doğum haritanızdaki pozisyonları nelerdir (ev pozis­ yonu. vs. 1 2 .

On İkinci Ev Profiliniz Üzerine Notlar On İ kinci Evdeki Gezegen ler On ikinci evinizdeki her gezegenin yapısı yalnız kaldığınızda içinizde hangi enerj i lerin ideallerinize ve içsel telkinlerinize göre örtülü bir şekilde işlediğini gösterir. Kavuşumlar. Yükselen'le olan kavuş umlar on ikinci evi olduğu kadar birinci evi de etkiler ve daha dışarıya dönük bir şekilde ifade edi­ lirler. B u- 55 . genellikle sağlıkla ilgili ko­ nularla olduğu kadar. Üçgen ve altmışlık açılar. Her gezegenin yönettiği ev veya evler. yaşamınızın bütünündeki işlevi o denli önemli olacaktır. ancak gezegeni yararlı bir şekilde kullanabilmek için gerekli olan enerj iyi ve motivasyonu sağlarlar. Orb yakınlığı ne kadar fazlaysa. On ikinci evi nizi yöneten ama orada bulunmayan gezegenler yerleşik olduk­ ları evde işlevlerini gerçekleştirirler. Yi ne de bu açılara sahip gezegenler on ikinci ev gezegeni tarafından olumsuz bir şekilde etkilenebilir. On ikinci eve yapılan karşı t açılar. o gezegeni n kişiliğinizin ve yaşa­ mınızın diğer alanlarının nitelikleriyle ilişkilerinde nasıl işlev gör­ düğünü ortaya koyar. Kare açılar kişisel çatı şma ve sürtüşme alanlarını gösterirler. S ıklıkla. Her gezegenin yaptığı açılar. on ikinci ev gezegeninin ifadeleri kare yapan gezegene aktarılır ve burayı örtülü bir şekilde etkilerler. ama karşıt açıda bulunan gezegenlerden biri veya her ikisi başka bir i nsana yansıtı­ labilir. Karşıtlıklar. Her gezegenin burcu enerj isinin nası l çalıştığını tarif eder. bu geze­ genin işlevi ile bir başka on ikinci ev gezegeninin işlevini harman­ layacaktır. açı yapan gezegenlerin kendilerini ifade etmelerine kanal olacak on ikinci ev enerj ileri için yapıcı çı­ kış noktaları oluştururlar. iş ile ilgili konularda ve iş ilişkilerinde ken­ dilerini açığa vururlar. on ikinci ev enerj ileri hakkın­ da kare açılardan daha fazla farkmdalık getirirler. bu gezegenin bili nçli ve dışa dö­ nük olarak işlev görebildiği yaşam alanlarına işaret eder. ama bu bölümde de bahsedil­ diği gibi on ikinci ev konularının duygularıyla yüklüdürler.

diğeri fiziksel varlığınızı ve dış benliğinizi etkilediği için ken­ dini dışa dönük olarak açığa vurabilir. on ikinci ev gezegeniniz tara­ fından etkilenen veya on ikinci evi nizi etkileyen yaşam alanına işa­ ret eder. kitap alma ve biriktirme konusunda gizli bir dürtüye sahip olabilir. Yükselen'in bulunduğu. yalnız bu etkiler geçicidir ve progres veya transit halindeki gezegen doğum haritasındaki orijinal yerleşiminin etki- 56 . Kitapçıda bir alışveriş çılg ı nlığından sonra keyifli . Açı yapan gezegenlerin ev yerleşimi. yarı bilinçli bir şekilde işlev gören ve yalnızken veya sahne arkası ndayken ifade edebildiğiniz bir kişilik fonksiyo­ nunu belirtir. Yöneticinin yaptığı açılar kişiliğinizin diğer nicelik­ leri ve yaşamınızın diğer alanları ile ilişkide nasıl işlev gördüğünü ifade ederler. Ancak. dürtüsel dav­ ranabilir veya en kolay olan yolu seçmeye meyil gösterebilirsiniz. bilinçdı­ şında çok derinlere gömülmüş olup farkına varılması oldukça güç­ ken. on ikinci evinde Koç olan . ikinci evi nde ve İkizler burcundaki Mars'ı.rada bilinçdışı yönlendirmelerinin etkisine girebilir. kıstırılm ış durumda olanın. beşinci evinde Başak'caki Satürn ile ka­ re açı yapan bir kadın. Yukarıdaki bilgiler. On İ kinci Ev Progresyon ları ve Trans itleri On ikinci evinizde i lerleyen (transit veya progres) bir gezege­ nin yorumu bu gezegenin doğum haritanızda on ikinci evde bulun­ masıyla benzeşir. Yö­ neticisi (yönetici gezegenin bulunduğu burç ve eve göre) açıkça or­ taya koyduğunuz. On İ kinci Ev Burçları On ikinci evinizin başlangıcındaki burç en çok bastırdığınız veya çok özel durumlarda açığa çıkardığınız enerj iyi ifade eder. Örneğin. ama pahalı olan bu eyleme kendini kaptırdığı için Sa­ türn'ün suçluluk hissine kapılır. ama on ikinci evin çizgisinde olmayan burçtaki gezegenlerin ve burcun yönetici­ si için de geçerlidir. on ikinci evde kıstırılmış olan burç ve yö­ neticisi için olduğu kadar.

Bu gezegenin doğum haritasındaki pozisyonunun anlamı şimdi bulunduğu yer­ den ifade edilir. Bu gezegenin haritanızda işaret ettiği ener­ j iler burada örtülü. 57 .lerini beraberinde taşır. içe dönük ve kişisel bir tarzda hareket ederler. on ikinci ev enerj isi için bir çıkış noktası oluş­ turur. On ikinci ev gezegenlerinizden birine açı yapan progres ya da transit bir gezegen. etkiler ve ondan etkilenirler. Bu çıkış noktasının niteliği progresin/transitin burcu ve na­ tal haritanızda geçiş yaptığı ev tarafından belirlenir. burç ve evlerle bağlantılı olarak nasıl işlediklerini gösterir­ ler. On ikinci evinizden geçerken yaptığı açı lar haritanızdaki diğer ge­ zegen. yaptıkları açının niteliğine ve gezegenin enerj ilerini nasıl kullandı­ ğınıza bağlı olarak. Bu progresler/transider on ikinci ev gezegenini.

' Sonra h e r gün kendi haritas ı nı n sembolleri içinde yüzdü. çılgın bir Delfi kahini gibi. benim olduğunu sandığım uzayı kaplayan büyük kütlelerle tutulmalar yaşad ım. her progresyonuna ve geri progresyonuna dikkat ederek. 58 . başka insanların gezegenlerini birleştiren açılara dikkar ederek. diğer i nsanların acı ve sevinçlerinin logarirmalarını hesaplayarak. burçların anlaşılmaz dilinde konuştum. Geriye giderek. ' 'Artık' ded i . bel irsiz sözlerle. erki orbunu azaltmanın.' 'Artık haritas ı nı çıkardığım yolu rekrifiye ermenin. onların gizli manalarına daldı. h içbir açı yapmadan. yaşamının her başlangıcına. 'Yaşamımın ayakucuna vardım' dedi.' 'Yaşama karşı tlı k içinde yaşadım. Ve Sonra Harita Konu. Ama harita konuştu. sorularına simyasal bir cevap arayarak. Anlaşılmaz bir d ille. 'Yıllardır alçalıyord um . her bir sabit yıldızın kendi kozmik oyununu uzaktan gözleyerek. 'kend ime bir paralel oluşturmanın. kendi şans nokramı bulmanın zamanı geldi. evden eve geçiş yaprım. kendi umutlarımın sapmasına şahitlik ederek. esas yönümü belirlemenin zamanı geldi . benim olmayan bir Güneş'in yörüngesinde giderek.tu Tracy Marks Astrolog sabit bir şekilde kaldı.

Gün üzerine ağardı . sabahı n ilk ışıkları karanlık köşesini aydı nlatana dek. bir rehber değil'. şiirler yazdı. boşu boşuna. 'Senin için kalı n çizgilerle pek çok açı. Sonra kalktı. huzuru bulmak için sevdiği adama döndü. arkadaşlarını aradı. Her bir yol sadece teşhisi doğruladı. tablolarını fırlattı bir kenara. 'Bir pusula değil. Ve sonra harita konuştu. 'Ben bir haritayım' dedi. Sessizce. vazgeçerek rüyalarından. Sonra delice bir öfke ile kitaplarını. anlaşılması güç açılar çizdi. reçeteyle ilgili hiçbir ipucu vermeden. Astrolog sabit bir şekilde durdu. uzun geceler boyunca. ancak hangisini takip edeceğini 59 . pencerelerin i açtı on ikinci evinin. sabit yıldızları işarerledi . Gözleri sönen yıldızların. ailesini.O ise beyhude. nınılmaları. her bir kareyi üçgene çevirebilmesi için. Sakince. Kozmobiyoloj iyi. Güneş ışınları yıkadı onu sıcaklık ve mucizeleri ile. Ortaya koymaya yetmedi her bir ıstırabın alrında yatan liitfu. B ir rehber kitap. yol çizerim g idebilmen için. Asteroidleri. harmonikleri denedi . ayın solmakta olan yuvarlağının zevkine vardı.

seni dışa dönmeye mecbur bırakacağım. 'Keşfettiğim sadece mikroskobik gerçekler' gözleri tüm teleskobik gerçeklere kapalı. tüm hari tanın okunduğunu anlayacaksın . sadece sen seçebilirsin. ' Astrolog sabit b i r şekilde durdu. mimarı oldum ruhumun. ' 'Ve orada resmin gözler önüne serildiğini. 'Dar bir mercekten bakmışım kargacık burgacık sembollere' dedi. kend i deneyimlerinin adımlarıyla . sana şafakta bir sessizlik anı bırakacağım. şeklini sen doldurabilirsin. ' 'Yaşamımın başka bir köşesine vardım' dedi. şafak vaktinde. açtım pencerelerini. düzelerek. kendi dönüşümünü gerçekleştirmeye zorlayacağım. Gece ile gündüz arası ndaki boşluğa bir köprü kurdum. hayal kırıklığına uğratacağım seni. Araştırmalarını yolundan saprıracağım. geniş mi geniş açılı bir mercek. Günlük yaşamının sayısız mücadeleleriyle. 'Ama yaşamımdaki her bir karşıtlık. dönüştürdüm ışığı her bir şafağın enerjisi ile akan bir yaşama. ayd ınlanmanı sağlayan içsel Güneş'ine . yeniledim her bir evimi. çarkın merkezine doğru gidiyorum. görüş açısı sonsuzluğa uzanan. ' 'Bazı sırları asla vermeyeceğim. bir olmak için. merkezde birleşen iki enerj i hattı. Ve sonra ruhunun derin dehlizlerine sürükleyeceğim seni destekleyen. ' 60 . ' 'Şimdi . 'Artık ufka doğru yükselmeye başlayacağım.

Eğer Venüs. Boğa burcundaki dördüncü evinizi ve Terazi'deki dokuzuncu evinizi yönetiyorsa Venüs'ün on ikinci ev manaları yaşaminızın bu alanlarını da etkileyecektir. on ikinci evinizde Oğlak burcunda ve Jüpiter'e kare açı yapan bir Ve­ nüs'ünü z varsa. aynı zamanda on ikinci evdeki J üpiter'in tanımlarından bazılarıyla da bağlantı kurabilirsiniz. on ikinci evinizden geçiş yapan hali hazırdaki transit ve progresyonla­ rın yorumlarını inceleyerek de yarar görebi lirsiniz. Bu evi yöneten. 2 . Bunlar kalıcı­ dan ziyade. on ikinci ev burçlarınızın yönetici gezegenlerine bakın. on ikinci ev enerj ilerinden güçlü bir şekilde etkilenecektir. diyelim ki. B u yorumları kendi haritanıza uygularken.) On ikinci evinizde gezegen bulunsun veya bulunmasın. öncelikle yerleşik olduğu yer­ de kendini gösterecektir. geçici olan on ikinci ev enerj ileridir. Ama yine de. (On ikinci ev yönetici leri ile ilgili daha fazla bilgi için bir sonraki bölüme bakın. her gezegen ve her burç için kısa bilgiler ver­ m·ek yerine. Eğer. an- cak burada bulunmayan bir gezegen. kendi on ikinci ev modelinizin eşsiz olduğunu da göz önüne alı n . on ikinci evdeki Satürn'ün (Oğlak burcunun yöne­ ticisi) yorumlarını okumak sizin için uygun olabilir. O yüzden bu bölüm on ikinci evde bulunan ve on ikinci evi yöneten gezegenlerin bir incelemesidir. ft Eğer on ikinci evinizde hiçbir gezegen yer almıyorsa. BÖLÜM On İkinci Ev: Gezegenleri ve Burçları GiriJ On ikinci ev enerj ileriyle ilgili eksiksiz ve kapsamlı bir analiz sağlayabilmek adına. Ancak progresyon- 61 . bu bölümde on gezegen (ve düğümler) için uzunca yo­ rumlar ekledim.

62 .lar ve dış gezegen transitleri sizi uzun yıllar boyunca etkileyeceği için. progres yapan bir iç gezegen otuz yıl bo­ yunca burada bulunabilir) . Haritanızın oluşumuna. bazı durumlarda verilerin doğrulu­ ğu tartışılabilir. Her bir on ikinci ev gezegeni ve burcunu taşıyan ünlülerin l istesi çeşitli harita kitaplarından derlenmiştir. içinizde on ikinci evinizin tüm olası yıkıcı (ve­ ya tüm yapıcı) görünümlerini taşıdığınızı ima etmiyorum .ica­ dele meydana gelir. Daha ziyade. On ikinci evleri nde belli burçlarda gezegenleri bu­ lunan ünlü kişileri listelerken sadece on ikinci evlerinde bu burçlar­ da iki veya daha fazla gezegen bulunan kişi leri dahil ettim . bu transit ve progresyonlar erken çocukluk döneminde özümsenmiş enerj ileri ifade etmeyecekler ve bu y üzden de kişiliğiniz üzerinde derin bir yapısal etkiye sahip olmayacaklardır. her bir on ikinci ev enerjisi nin anlam ve deneyim­ lerini daha fazla aydı nlatmak için alıntılar ekledim. Ben sizi gölge benliğinizle yüzleşme konusun­ da teşvik etsem de. (Örneğin transit Pluro on beş yıl boyunca orada kalabilir. çocukluğunuz sı­ rası nda progresle on ikinci evinize gi ren bir dış gezegen yaşamınız boyunca orada olacaktır. Alıntı yapılan yazarı n haritası ile bahsedilen gezegen pozisyonları arasında bilinen bir bağlantı yoktur. her bir alıntının kesin kaynağını belgeleyemedim. yaşam şarrlarınıza ve psikoloj ik gelişiminize göre. Neredeyse tüm alıntı lar ikinci el kaynaklardan (orijinal kay­ nakları bilinmeyen) geldiği için . kendini­ zi on ikinci ev enerjilerine daha derin bir şekilde uyumlamanıza yar­ dım etmek için sağ beyninize hitap etmek üzere eklenmiştir. Gezegenlerin açıklanmasından sonraki imgeler listesi. her bir on ikinci ev enerjisinin bakış açısına uygun. natal on ikinci ev gezegenleri gibi çalışabilirler. Son olarak. Bu yorumları okurken. En temel fark şudur ki. bu problemlerle karşılaşıp karşılaşma­ yacağınız belirlenir. mizahi veya i lham verici alıntıları sunmaya ça­ lıştım . her bir gezegenin temsil ettiği temel problemler ve çatışmalar üzerinde durduğumuzu aklınızda tutun. üç­ gen ve altmışlık açılara sahip olduğu durumdan daha fazla mi. On ikinci ev enerj ileriniz pek çok kare ve karşıt açı yaptığında. Sadece doğum saatlerini açıklayan kişilerin bilgileri kullanılmıştır.

"Kendi benliğine uygun ol" . kişisel kaynaklarınızla ve maddi dün­ yayla olan ilişkinizle ilgili tutumlarınızı derinden etki ler. "Yetersiz olma" duygunuz. Sağlık­ lı gelişmiş bir kişilikten veya dış görünüşünüzle ilgilenmekten yoksun olur. para ve sahip ol­ makla ilgili tutumlarınızı . gizli benliğinizle bağlantı kurmanıza yardım eder. Erken yaşlardaki şartlanmalar ve bir olasılıkla geçmiş yaşamlarınız. On İkinci E v Yöneticisi İkinci Evde: Bilinçdışı enerj i leriniz kişisel kaynaklarınızı . öz değerinizle. pa­ rasal konularda endişe duyar ve para kazanma veya harcama konu­ larında dürtüsel davranabilirsiniz. "ye­ terince" paraya veya paranın satın alabileceği objelere ve deneyim­ lere sahip olamadığınız kaygısına dönüşebilir. Dışarıdaki dünyadan gelen etkilere karşı kırı lgansınızdır. iç kimliği nizle özdeşleşir ve şu düsturla yaşarsınız. İç yaşamını­ za verdiğiniz değer. Dünyadaki kim­ liği nizden çok. on ikinci ev enerjilerini belirli ev yerleşimlerine nasıl kanali­ ze ettiklerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Ev Yerleşimine Göre On İkinci Evin Gezegensel Yöneticileri Aşağıdaki kısa yommlar on ikinci ev burçlarınızın yöneticile­ ri nin. ideallerinizi ve ruhsal ilhamlarınızı dışarıdaki insanlara ifade edersiniz. hem iş seçiminize hem de para harcama biçimi­ nize erki eder. Duygularınız ve güvensizliklerinizle yüzleşmek yerine. Yükselen'i de yönetmesi i le ilgili yorum la benzeşir): Genellikle kendinizi nasıl yansıttığınızın farkında değilsiniz­ dir ve on ikinci ev enerj ilerinizle temastan uzak olduğunuz için karmaşık mesaj lar verirsiniz. . Parasal konular ve sa­ hip olduğunuz şeylerle ilgili taşıdığınız güçlü sorumluluk duygu­ su. Çekingen veya utangaç olabilirsiniz. iç yaşamınızı kolayca paylaşır. davranışlarınızı ve finansal olarak kendi­ nize yeterliliğinizi ve hayatınızı kazanmakla i lgili yönelimlerinizi etkiler. On İkinci Ev Yöneticisi Birinci Evde (on ikinci evi n başlan­ gıç çizgisinde bulunan burcun.

kurslara devam ederek ve günlük planınıza ve meşguliyerlerinize odaklanarak problemleri nizden sık sık kaçtığı nızı gösterir. Başkalarının düşüncelerini kavrama yeteneğiniz ve psişik hassasiyetiniz sayesinde insanların günlük sı­ kı ntıları i le ilgili destek aramak için başvurdukları iyi bir dinleyi­ ci olmanız mümkündür. On İkinci Ev Yöneticisi Dördüncü Evde: Yalnızlık ve evinizde inzivaya çekilmek sizin ıçı n önemlidir. kendinize ait zaman ve mekan yaratma konusun­ da özellikle ısrarlı olursunuz. boş zamanlarınızda duygusal çacışmalarınızla u?'. Ailevi konular size zor gelebilir. Bu yerleşim ayn ı zamanda kardeşlerinizin . Kendi psikoloj ik ve tinsel kaynaklarınızı bulma ve aynı zamanda daha sağlam içsel temelleri inşa etme veya yeniden kurma arzunuz. diğer akrabalarınız ve komşularınızın size duygusal sıkımı yararcı­ ğını ve kısa seyahatlere giderek. Okuldaki akranlarınızla ve kardeşlerinizle yaşadığınız erken yaş deneyimlerinin üzerinizde oldukça büyük bir erki yapmış olması mümkündür. Yalnız yaşayabilirsiniz veya ailenizden. Eğer yaratıcı ta­ rafınız zayıfsa. On İkinci Ev Yöneticisi Beşinci Evde: İçsel deneyimlerinizle temas kurabilmenizi ve onlara şekil ve­ rebilmenizi sağlayacak hayalgiküne dayalı uğraşlarla kendinizi ya­ ratıcı bir şeki lde ifade etmeye ihtiyaç duyarsınız. Geçmişten kalan bilinçdışı temalar i letişiminizi etkilediği için . inzivaya çekilmeye ve yaşamınızın erken dö­ nemlerinden beri dışarıdan gelen müdahelelere karşı korumaya ça­ lıştığınız içsel benliğinizle temasınızı sürdürmeye ihtiyaç duyma­ nıza neden olur. On İkinci Ev Yöneticisi Üçüncü Evde: Duygu ve düşüncelerinizi sözlü veya yazılı olarak ifade etmeye. güçlü ve çoğunlukla da dürtüsel bir ihtiyaç duyarsınız. partnerinizden ya da ev ar­ kadaşınızdan ayrı . Ailenizin kökleriyle ilgili deri nlere yerleşmiş mevzular.laş­ manı za yardımcı olan hobilerle zihninizi meşgul ediyor olabilirsi- 64 . yaşamınızın esas odağı olabilir. sözcüklerini­ zin veya açığa vurduğunuz gizli mesaj ların ardında yaran dürtüle­ rin farkında olmayabilirsiniz.

spirirüel veya karmik bir bağ hissettiğiniz birini. sosyal hizmerlere ve tıpla ilgili (veya holistik -bütünsel. İşinizde hizmet erme ihtiyacı d uyarak. Fazlasıyla aktif bir programı de­ vam ettirmenin getirdiği işkoliklik özelliği veya eğilimleri . Sonuç olarak. başkalarında karşılaştığınız kendi yönlerinizle yüzleşmek ve uzlaşmak için ilişkilerinizde tekrar tekrar aynı meseleleri oluştura­ bilirsiniz. hem olumsuz hem olumlu yanlarınızı. Bilinçdışı etkiler sizi kişisel güvensizliklerinizi hem kışkırran hem de aşmanıza yardımcı olan aşk maceralarına (daha çok gizli ilişkilere) yöneltir.yansıtan partnerleri kendinize çekmeye veya bu tip insanları seçmeye meyil­ li olursunuz. On İkinci Ev Yöneticisi Altıncı Evde: Beslenme biçiminiz.niz. Aynı şekilde. egzersiz programınız ve sağlıkla ilgili fa­ aliyerleriniz sizin için önemlidir ve psikolojik raharlığınızı koru­ manın araçlarıdır. Genellikle fiziksel bedeninize odaklanarak ve işi­ nize ve iş ilişkilerinizle dalarak duygusal çatışmalardan kaçarsınız. Ortaklıklarınız üzerindeki bilinçdışı etkiler yüzün­ den . yüzleş­ mekten kaçındığınız. On İkinci Ev Yöneticisi Sekizinci Evde: B i linçdışına ait veya karmik etmenler cinsellikle. paylaşılan kaynaklarla ve okülr aktivirelerle i lgili tutumlarınızı etkiler. İç ça- 65 . köklü duygusal meselelerle il­ gili olabilir. özellikle psikolojik. ilişki modellerinizde biraz zorlayıcı ve ta­ kıntılı olabilirsiniz. ama ürerken olma ve başkalarının ihtiyaçla­ rı na cevap verme arzunuzu besleyen.sağlık konuları i le ilgili) mesleklere çekilirsiniz. içinizdeki çocukla buluşmanın ve onun geçmiş yaralarını iyileşrirebilmenin bir aracı olarak. On ikinci evi nizle yedinci eviniz arasındaki bu bağlantı bir ruh eşi -güçlü duygusal. On İkinci Ev Yöneticisi Yedinci Evde: Gölge benliğinizi -kendinizde reddettiğiniz ve bu yüzden ifa­ de edemediğiniz.bulma isteğine neden olabilir. çocuk sa­ hibi olmak veya çocuklarla bağlanrı kurmak için dürrüsel bir istek duyarsınız.

On İkinci Ev Yöneticisi Onuncu Evde: Duygusal çatışmalarınızdan kariyerinizi n veya toplumsal akri­ vitelerinizin üzerine bazen takıntılı bir biçimde odaklanarak kaçın­ maya çalışırsınız. i l­ ham. Geçmiş korku ve güvensizlikleri­ nizin profesyonel çabalarınızı etkilemesine rağmen. On İkinci Ev Yöneticisi On birinci Evde: Arkadaşlıklar ve grup faaliyetleri vasıtasıyl a . vs.tışmalarınız dış kaynaklardan (çocuk yardımı. tinsel bir yol izleyerek veya size günlük rurininizden uzak bir sığınak sunan uzak. yadsıdığı nız veya 66 . miraslar. huzurlu yerlere seyahat ederek bilincinizi genişletmeye çekildiğinizi hissedersiniz. Dokuzuncu evinizin arayışları. bilinçdışı temalar başarma dürrülerinizi fişekler ve içsel ilhamlarınızı somur dışsal ifadelere çevirmenizi mümkün kı lan kişisel kaynakları sağlar. ) alınan parayla ilgili zorluklar olarak dışarıya yansır. Yüksek idealleriniz yü­ zünden ve rekabetçi bir pazara girmekten çekinerek. Uzak ufukların kaşifi olarak. şefkat. vergi iade­ leri . Ancak. On İ kinci Ev Yöneticisi Dokuzuncu Evde: İç yaşamınızı yansıtan ve kişisel çatışmaları nızın anlamını bul­ manızı sağlayacak eğirim veya dinle i lgili meşguliyetler içinde ol­ manız gerekir. Bu yerle­ şim aynı zamanda. metafiziksel ve spirirüel uğraşları n bir sonucu olarak çok büyük dönüşümler veya farklı ruh halleri deneyimleyebilirsiniz. kendinizle temas kur­ maya ve anlayışınızı arttı rarak. hem ruhsal hem psikolojik yetenekleriniz bu­ lunduğunu ve başkalarının duyguları na ve ihtiyaçlarına derin bir hassasiyetiniz olduğunu gösterir. başkalarının ihtiyaçlarını sessizce karşılayabileceğiniz psikoloj ik veya sosyal hiz­ met görevlerine çekilebilirsiniz. B unun yanısıra. tinsellik ve psikolojik anlayış pınarına sahipsi niz. insanlığa de­ ğerli bir katkıda bulunmanızı sağlayacak bir sezinleme. Geç­ mişteki çözülmemiş çatışmaların neden olabi leceği duygusal kar­ maşalar cinsel yaşamınızı kısıtlayabilir veya arttırabilir. duygusal sorunlardan bir kaçış veya onları çözmenin ya da aşmanın aracı olabilir.

Bu gezegenin ve burcunun enerj isi temsil ettiği duygusal karmaşalar üzerinde çalışmakta ve sağlıklı bir şekilde ifade edi lebilmesi için yapıcı çıkış noktalarını keşfetmekte zorlandığından. Aynı zamanda psikoloj ik. psişenizin içinde engellenmiş olabilir. tekrarlayan olaylar ve çatışmalar yaşayabi­ lirsiniz. davranışlarınızı bilinçdışı unsurlar ve karmaşalar motive ettiği için. spiri t üel veya sosyal hizmet organizasyonlarında aktif bir şe­ kilde yer alma konusunda bir çekim hissedebi lirsiniz. Neyse ki on ikinci evin psikoloj ik ve tinsel etkisi sizi bu sürece yardımcı olan i lişkileri seçmeye yöneltir. kendinizle daha derinden yüzleşmenizi gerektiren. Ayrıca. ama yine de bilinçdışı dünyanızı yansıtan insanları kendinize çekersiniz. metafi­ ziksel. ama tekrarlayan bi­ linçdışı korkular ve güvensizliklerden o denli etkilenmiş olabilirsi­ niz ki. 67 .gizli olan benliklerinizle yüz yüze gelirsiniz. Problemlerinizden bir kaçış yolu olarak arkadaşlara ve grup deneyimlerine odaklanmaya yönelirsiniz. B u gezegensel enerj i ile ilgili hassasiyetiniz. sezgileriniz. hapsedilmiş benliğinizi geçmişin bağlarından kurtaramazsı­ nız. Bu etkileşimlerde. On İkinci Ev Yöneticisi On İkinci Evde: B u pozisyon on ikinci evinizi yöneten ve bu evde bulunan ge­ zegenin on ikinci ev manasını pekiştirir. kendi gizli yönlerinizle uzlaşma ko­ nusunda yardımcı olabilecek psikoterapiden ve spiritüel uğraşlar­ dan fayda görebili rsiniz. B u gezegenin açıları gezegenin temsil ettiği meselelerle ilgili bir aydınlanmaya yardım edebilir ve kendinize karabilmeniz için gerekli kanalları sağlar. Arkadaşlıklarda ve grup ilişkilerinde iç yaşamınızı pay !aşmaya ve başkalarının iç ya­ şamlarını anlamaya çalışırsınız. ilhamla­ rınız ve insancıl ideal leriniz oldukça fazladır.

ama aynı zamanda aşağılık duygularına ve zayıf bir öz değere işaret edebilir. içe dönmek suretiyle enerjiyle dolarak. İsteğinizi doğrudan yerine getirmek yerine. Güçlü yönlerinizden biri de. İç kalenizin kralı veya kraliçesi olarak. var olmaya hakk ı nız olmadığına. kişi­ sel isteklerinizin bencilce ve önemsiz olduğuna ve içinizde kefare­ tini öde m ek zorunda olduğunuz doğuştan gelen bir kötülük ve de- 68 . serbest bırakırsınız. bu tip olayları yaşamınıza çekersiniz. kendinizi içsel ola­ rak amaçlarınıza yöneltir ve sonra onlara ulaşmak için gerekli araç­ ları sağlaması için evrene izin vererek. m utlak hakimsinizdir. içsel yeteneklerinizin bir sonucu olarak ol­ dukça büyük başarılar yaşayabilirsiniz. koru naklı bir dünya yaratır. Erken yaşlarda ebeveynlerinizden. Yüksek ruhsal güçlerle bağlantıda olduğunuzu hissettiğiniz için. İç yaşamınızı paylaşmaya çekindiğiniz için dış dünyanın caleplerin­ den uzaklaşacağınız özel bir sığınak oluşturursunuz. sakin. kendinizi ye­ niden canlandı rır ve başka türlü yaşayamayacağınız sıcak ve mutlu­ luk veren duygulara kendinizi açarsınız. Eğer amaçlarınız netse ve peşinde olduğunuz şeyi alacak kadar kendini­ zi değerli görüyorsanız. onları yaratmak adına hiçbir çaba sarf etmeden. yalnız başınıza kalıp içinize dönmeye gerek­ sinim duyarsınız. Güneş (Aslan) On İkinci Evde On ikinci ev Güneş'i niz hassas bir insan olduğunuzu. Dışsal olayları oluşturmak için n iyetlerinize odaklanarak. Kendinizi düşüncelerinize. isteklerinizi yaratma ve sonra de­ neyimleri nizin akışına teslim olma kapasitenizdir. İç kaynaklarınız muazzamdır. Etrafınızda­ ki dünyaya ait olmadığınızı hissettiğinizden iç sesinize uygun. psikoloj ik ve tin­ sel gelişim yolunuzu takip edersiniz. başkalarından gelen etkiler­ den özgürleşmek için. Ancak dünyevi işleri yönetmek ve üstesinden gelmek çok daha zordur. duygularınıza ve hayallerinize ka­ nalize etmek ve kolayca kapı ldığınız. On ikinci evdeki Güneş tevazuyu gösteririr. kendinize ait. çevreni­ zin etkilerine karşı oldukça savunmasız olduğunuzu ima eder. peşinde olduğunuz aydınlığı kazanmanızı sağla­ yacak meditatif bir çalışma uygulayabilirsiniz.

bencil bir şekilde kendi dün­ yalarına dalıp. Eğer bir çocuk olarak. Belki söylediğiniz ve yaptığınız hiçbir şey yeterince iyi olarak kabul edilmemiş veya ebeveynleriniz. Kendinizi güvenli his­ settiğinizde aşırı güvenli olur ve yeteneklerinizi aşan işleri üstlene­ bilirsiniz. kendinizi ba­ zen acı verecek derecede küçük. beceriksizliğiniz yüzün­ den kendinizi cezalandırırsınız. İncinmeye açık öz değer duygunuz yüzünden haralara hoşgörü 69 . kişisel güç ve öz değer duygu­ su kazandırmaz. bir yetiş­ kin olarak yaşam ınızda. değerinizle ilgili içinize aldığınız nega­ tif mesaj ları onaylamak. derinlere yerleşmiş bir suçlu­ luk besleyip. On iki nci evdeki Güneş'in zorluklarından biri de gerçekçi bir öz i mgeyi koruyabilmektir. gelişmekte olan kırılgan egonuza yeterli desteği sağ­ lamamışlardır. Kendini­ ze sorun: Bir çocuk olarak. Düşük öz değer duygusu. bazen de huzursuz edecek kadar büyük -erdemleriniz. kendi hakkınızdaki fikriniz. yani öz imgenizle mutlu olur ve i liş­ kilerde kendinizi ikincil bir pozisyona koyarak suistimale davetiye mi çıkartırsınız? Yetersizliğinizi kanıtlamak için. suçlu hissedeceğiniz veya bazı gerçek ya da hayali hataları nızla i lgili cezalandırılacağınız durumlar yaratırsınız. geçmişte geliştirdiğiniz hayali bir imgeye bağlantı yaptığınız için kim olduğunuz duygusu sağ­ lam olmayabilir. bazen de kendini beğenmiş bir şekilde yaralı egonuzu savunmaya mı girişirsiniz? Dış dünyada kendinizi güçsüz hissede­ bileceğinizden.ğersizlik olduğuna inanmanıza yol açan mesaj lar almış olabilirsi­ niz. iç dünyanızda güç kazanabi lmek için kendinize ezi­ yet edici imgelerle öz savunmaya girişmekten sakınmalısınız. sık sık cezayı hak ettiğinizi düşündüyseniz. Sık sık. sonra. küçük düştüğü­ nüz veya başarısız olduğunuz durumlar yaratır ve kendinizi bazen küçümseyip. Harikalar dünyasındaki Alice gibi. başarısızlığa uğrayınca. Kur­ ban rolünün getirdiği boş tatminler.hissedebilirsiniz. öz savunmaya yol açabilir. başarılarınız ve değerinizle ilgili heybetli kavramlarınızla şişirilmiş. düşündüğünüz kadar değersiz olduğunu­ zu kanıtlamak için ne yaparsınız? Dünyadaki eylemleri nizi sabote eder ve böylece içinizdeki saklanma yerinize çekilebilmek için bir bahane mi yaratırsınız? Aciz ve erdemli olarak düşündüğünüz.

Seyircilerin önüne çıktığınızda üzerinize odaklanmış gözler baş ınızı döndürebilir. uzun zamandı r karşılanmamış ihtiyaçlarınıza kendinizi kaptı­ rarak. Kendinizden emin olmadığı nız zamanlarda geliştirmiş olabile­ ceği niz mekanizmalardan biri de başarı . yaşamınızın erken dönemi nde on ikinci evinizin dışına çıkma konusunda kendinize izin vermenin tehlikeli olduğuna ve kendinizi "içeride kalarak" daha mutlu ve güvenli hissettiğinize karar vermiş olabilirsiniz. egonuzun dikkat çektiğinizde ve tanındığınızda coşması ndan rahatsız oluyor­ sunuzdur. Kendinizi saklama ve toplum önünden uzaklaşma eğiliminiz. Tüm bacalarıyla gerçek benliğinizi ne kadar çok kabul ederseniz. Ben liği nizle ilişkiniz ne kadar gerçekçiyse . Çok göz önünde olmanın getirdiği tehditlere maruz kalmak­ tansa. oyunculukla veya rol yapmayla i lgili gizli yeteneklerinizi ortaya dökebilirsiniz. Ba­ zen. kırı lgan egonuzu her ne pahasına olursa olsun savunmanıza yol açacak gizli egoizm ve gu­ rur yüzünden de o kadar az acı çekersiniz. 70 . İç huzuru bulmak. münasebetsiz bir biçimde sahneden inmek istemezsiniz veya sizin için yeni olan bu kendini ifade özgürlüğü aklınızı başınızdan aldığından dramatik davranışlara kapılabilir. kendini ifşa etme veya küçük düşmeyle ilgili travmatik deneyimler yaşamışsınızdır. Durum ne olursa olsun . muduluk ve şöhret içeren şaşaalı fantezilere başvurmaktır. ilgi odağı olmaya can arabilirsiniz. Belki kü­ çükken teşhircilik. kendinizi değerli göstermek için yararrığı nız bir öz imgeye o kadar az mrunur ve o kadar az ön plana çıkartırsınız. Toplum önünde olmaktan rahatsız olsanız da. standartlarınızı yeni­ den gözden geçirmeyi gerektirecek ve sınırları nızı kabullenmeyi. hatta saygıyla karşı lamayı getirecektir. Srrephon Kaplan Williams "Gerçek ego ne kadar güçlüyse.göstermek sizin için kolay değildir. belki de alçak gönüllülük ve kendini feda etme duygularının getirdiği ah­ lak kurallarını çok büyük bir hevesle benimsediğinizden. Erkekseniz. o kadar az kendi ne odaklı veya ben­ merkezci olması gerekir" ( 1 ) diye yazm ıştır. erkeklikle ilgili ulaşılmaz srandardarınıza uygun yaşayamadığınızda cinsel kimli­ ğinizle ilgili zorlanırsınız. kendinizi gizlemeniz daha büyük bir olasılıktır. Belki geçmişte derinlere yerleşmiş urançlarınızı bu zamana kadar raşımışsınızdır.

genelde i nsanların ihti­ yaçları nı karşı lamanın. Eğer dindarsanız. sadece zayıf öz değer duygunuzu telafi etmezsiniz. sosyal hizmet alanlarında çalışmaya veya hayır amaçlı işlere gönüllü olarak zaman ayırmaya çekilebilirsiniz. onunla i lgili pek çok anıyı ve duyguyu bastırmış ve böylece yaşamınızın gidişatı nı bilinçli bir şekilde etkilemesini en­ gel lemiş olabilirsiniz. sonrasında cinsel 71 . B u­ nunla birlikte. ama size varlığınız değersizmiş gibi davrandığı için psikolojik olarak ulaşılmaz gelen. 4-6 yaşlarının "ödipal dönemi" sırasında babanız tarafından bastırı ldığınızı hissetmiş olabi lirsiniz. ama gerçeklikle baş etme konusunda size güçlü bir model oluşturamamış olabilir. Bazen on ikinci evdeki bir Güneş ev halkına hükmeden. diğer yandan kendinizi özdeş­ leştirdiğiniz acı çeken. B üyük ihtimalle gerçek ba­ banızın üzerinizde açık bir etkisi olmamıştır. desteğinize gereksinim duyan insanlara yardım etmenin verdiği gösterişsiz tatminden gayet hoşnut olursu­ nuz. psikoloj ik yollarla etkilemiş. aynı zaman­ da sevginizi ifade edebilme ve insani ideallerinize ve değerlerinize göre yaşama fırsatını yaratırsınız. H izmet dolu bir yaşam süre­ rek. aynı zamanda sosyal gü­ vencesi olmayan . ihtiyaçlı. fakir. fazlasıyla dışa dönük bir babaya işaret edebilir.sadece yetersizlik duygusunun bir sonucu olmayabilir. Eğer erkekseniz. Bunların sonucunda. Çocukluk yıllarınızın çoğunda ortada olmayabilir. yani ezik insanlar için ger­ çek ve içren bir şefkat hissedersiniz. Zaman zaman itibar ve şöhrete karşı şiddetli arzular duysanız da. sizi görmezden gelmiş olabilir veya anlaşılması zor. Bir yandan barı ndırdığınız suçluluk duygusunu te­ lafi ermek için etrafınızı sizden daha beceriksiz insanlarla doldura­ rak egonuzu yükseltmeye çalışırken. hasta ve engelli kişilerin durumlarına karşı da faz­ lasıyla hassasınızdır. Tanrı i le ilgili inancınız veya tinsel güçleri­ niz. Sadece diğer insanların dürtülerini ve sorunlarını sezme konu­ sunda olağanüstü bir yeteneğiniz yoktur. perde arkasında yoksun insanlarla uğraşma­ nın veya bunlar olmasa da. Tinsel yak­ laşımınız ve ahlak kurallarınız sizi alçakgönüllü ve hizmet eden bir yaşamı daha değerli görmeye yöneltmiştir. kendi babanızla asla yeterince yaşayamadığınız şekilde bir ba­ ba figürüne bağlanmanıza yol açabilir.

bazen çok küçük bazen de çok büyük olan sahte bir benlikten. On iki nci evinizdeki Güneş'iniz sizi toplumsal gösterişe veya tanınmaya yönelrmeyebilir. gerçekçi olmayan bir ego idealinden veya hayali bir öz imgeden vazgeçmeniz gerekir. kalbinizi aça­ madıysanız veya etkin bir biçimde işlevlerinizi görebilmek için ge­ rekli cesaret ve canlılığı sinir sisteminin enerj isinden çekmeyi öğ­ renemediyseniz. insanların önünde komışma ve güven kazanma­ nıza yardımcı olabi lecek diğer konularda çalışmaların faydasını gö­ rebilirsiniz. Dış dünyayla karşı laşmalarınızda büyük bir ce­ saret gösreremeseniz de. Kişisel gücünüzün çok farkı nda değilsen iz. O n ikinci evdeki Güneş yaşamı nızı kontrol ettiğiniz bir içsel güç merkezi yaratma potansiyeline i şaret eder. ama psikoloj ik ve tinsel gelişme potan­ siyeline işaret eder. etki li erkek figürlerini çekersiniz. güçten yoksun olduğunuzu gösterebilir. hayatınıza sahneye kolayca hükmeden güçlü. bu tür ilişkiler olmadan kendi içinizde bir bütünlük duygu­ su gelişti rmişsinizdir. eğer 'Güneş benliği 'nizi yeteri nce geliştirmediyseniz. Gerçek benlik duygu nuz ne kadar sağlamsa.kimliğinizi geliştirmeye başlamış ve bir erkek olarak yen i keşfetti­ ğiniz gücün getirdiği hakları öne sürerek kendi nizi annenizden so­ yutlamaya yeltenmişsinizdir. Ama aynı zamanda. tam tersi bir model hakim olabi lir. Gelişi miniz için öz benliğinizi kabul ermeniz. sizi gizli­ ce baltalayan ve gerçek benliğinizi keşfetmekten alıkoyan sağlıksız 72 . Var olmak en doğal hakkım" diyerek onaylamanız gerekebilir. kendinizle yüz­ leşmelerinizde ve geçmişin hayaletleriyle uzlaşma konusunda ke­ sinlikle cesaret sergilersiniz. Kendi sınırlarınızı kabulleni rken ve g üçlerinizi takdir ederken "Kendime değer vermek ve önemsemek benim elimde. Kendinizi orta­ ya koymak ve ifade etmek konusunda hassas olduğunuz için oyun­ culuk. erkeklerle yakın ilişkiler kurmaya ihtiyaç veya istek duymayabi li r­ siniz. Bazı i nsanlar için. Yaşamınızın erken dö­ nemlerinde güçlü bir erkek modeli olmadan yaşamayı öğrendiyse­ niz ve yeterli beslemeyi sağlayan bir anne modeliyle yaşadıysanız. içsel karşı laşmalarınızda. psikodrama. özellikle de babaları zayıf veya ortada olmayan kişilerin yaşa­ mında.

iler: On İ kinci Evde Aslan'daki Gezegen ler İndira Gandhi Perer Sellers Alan Leo O. bı rakıyorum gelsin . . (Aslan) Kendimle ilgili ne kadar olumsuz d üşünd üğüm ve ne kadar az şey hak ettiği­ me dair h içbir şey bilmiyorsun. .Roherı Broıming 73 . bir ulaşılmaz kuytu benim içi n. On İ kinci Evdeki Giine.egoizm . I3 i r yalnızlık.Carson lıfcC!tllers Mücadeleden vazgeçi�·orum.iler: On İ kinci Evdeki Giine. kendini kend isi tarafından bir yere kili tlenmiş gibi h isseder. . Orsan Welles Judy Garland J an is J oplin Henry Kissinger Pearl Buck Joseph Sralin Evangeli ne Adams Richard Wagner Liza Minelli Anne Frank Mohandas Gandhi Alan Leo Ünlii Ki. (As lan) İmgeleri korkak aslan denizin kralı mazlum esir aslan sahne arkası yönetmeni su altı sahnesi bulutların arkasındaki G üneş yeral tı dünyasının efend isi sürgündeki kral Oz'un yöneticisi hastane yöneticisi tursak ed ilmiş prens yeraltı lideri Ün lii Ki. .\E S. Simpson Liza Minelli Elron John On İ kinci Evdeki Giine. Gilbert İnsanlarla dolu bir evin ortasında olsa da. . gurur veya kibir duygularınızla o denli rahat bir biçimde yüzleşecek ve onlardan kurmlabileceksiniz.J .

İçeride kendimi aydınlattım .Frank Ba11ıı Ruhumuz sadece dışarıya yönelik teşhirler veya gösterilerde değil. . . Ama bana saldırma. .Emilio Prado İnsan topluluklar içinde bir yaşam için yaratılmamışrır. geri çevir.Lao TZl 74 . sessizce rolünü oynamak zorun­ dadır. . l iitfen yapma! .B ugiinlerde dışarıdakiler kadar çok aslan kilir al tında. ürperten bir sesle.Herman Hesse Ben Muhteşem ve Korkunç Oz'um. . . .Montrıigne Dışarıya uzanmaya gerek yok Daha iyi görebilmek için . . Bekle biraz Kendi varlığının merkezinde. . . istediğin her şeyi yaparım. bizimkiler­ den başka hiçbir gözün parlamadığı içimizde. . dedi küçük adam . kendi yaramğı rüya­ lar dünyasında yalnız bir kraldır. görünmez bir şekilde .Kemıeth Rexroth Kapadım kapımı dünyaya . İçimde kaldım. Sana bir raç sunulursa. büyüleyici. .

Sadece duygularınız ve ihtiyaçlarınızla bo­ ğulmaktan değil. Belki . kırılgan yönlerinizi başkalarına açıklayıp sonra­ sında reddedilmekten veya terk edilmekten de korkarsınız. boş ve tükenmiş hissedersiniz. Kendinizi ilişki lerde duygusal açıdan geride tutarak "Bu­ nu yalnız yapmalıyım. kimseye ihtiyacım yok" diye karar verdiniz ve i nsanlara tam bir bağlılık oluşturmadan yaklaşmayı öğrendiniz. Edilgenliğinizden ve anaç bir 75 . zira sizi kor­ kutan ilkel ihtiyaç ve bağımlılık dengelerine karşı yaşamınız bo­ yunca savunma taktikleri geliştirmişsinizdir. bu baskılamanın sonucu olarak. Gizli duygu­ sal benliğinizle temas kurmak sizin için zor olabilir. Ay (Yengeç) On İkinci Evde On ikinci evinizdeki Ay duygu ve ihtiyaçlarını açığa vurmak­ tan çekinen ketum bir insan olduğunuzu öne sürer. Duygusal olarak kendi kendine yeten ve kendini tecrit etmiş bir halde. incine­ bilirliğinizden korkarak kendinizi duygularınızın farkındalığına kapatırsınız. Otomatik hareketlerle yerine getirdiğiniz alışılagel­ miş faliyetlerle iç dünyanızdan kaçmaya çalışırsınız. ağlama" sözle­ ri düsrurunuz olabilir. sonraki duygu gös­ terilerini susturmanın yollarını ararsınız. içinize kilitlenmiş olan küçük çocuğun korkularıyla ve ana rahmine dönüş arzusuyla veya ram bir beslenme isteğinden kaynaklanan fantezileriyle müca­ dele etmek zorunda kalabilirsiniz. hayatta kalma konusu nda becerikli biri oldunuz ve sizden beklenen rolleri etkin bir biçimde oynamayı öğrendiniz. kendi nizi çoğunlukla içsel besin kay­ naklarınızla temastan uzak. ihtiyaç ve ba­ ğımlılıkla ilgili rravmatik olaylar yüzünden yaşamınızın erken bir döneminde kendinize dönmeyi ve kendine yeterli biri olmayı öğ­ rendiniz. Kendi gözyaşı selinde boğulmakta olan Harikalar Dünyası'ndaki Alice gibi kendinizi sulara gömülmüş hisseder. Sık sık. Eğer Ay'ınız çok derinlere gömülmüşse. bazen geç­ mişe yönelik ve zamansız bir şekilde çocuksu gözyaşlarıyla patlar. Uzun süre bastırılmış olan üzüntü ve özlemleriniz. "Güçlü ol. çocukken size hassasiyetle karşılık vermeyen bir ebe­ veynle olan ilişkinizde deneyimlediğiniz çaresizlik. İçinizdeki çocukla il­ gili yoğun bir utanç hissediyor olabilirsiniz. Ancak.

Belki anneniz duygusal olarak bir çocuk gi­ biydi ve sizin ihtiyaçlarınızı karşılamaktan ziyade. De­ neyimlediğiniz acı veya travma. dış dünyada bağımsız olmanıza rağ­ men. Anoreksiya eğilimleri. kendi­ nize nasıl bakacağınızı ve başkalarından alamadığınız beslenmeyi sağlamak için gerekli tutum ve davranışları n yerini nasıl doldura­ cağınızı öğrenmişsinizdir. "Çünkü eğer sana ihtiyaç duyarsam. "Güçlü ol" veya "Kendin yap" gibi mesaj ları . bir yetişkin olarak sahip oldu­ ğunuz güçleri bir şeylere adayarak ve konımacı biri olarak bunu te­ lafi ermeye çalışırsınız. kendi kendi nize "Bir daha asla kimseye bağımlı olmayaca­ ğım" demiş olabilirsiniz. Küçük yaşlarda kendinize sığınmaya zorlandığınız için. on i kinci evdeki Ay'ın tezahürleridir. Genellikle on ikinci evdeki Ay. Bunun sonucunda kendinizle i lgilenme ritüelleriniz. özellikle de yemek yeme konusunda. Yaşınız ilerledikçe. dürtüsel davra­ nırsınız. yetişkin benliğini­ zin taleplerinin getirdiği yorgunluk yüzünden dinlenmek ve ihti­ yaç duyduğunuz bakımı alabi lmek i çi n hasra olursunuz. kalıplaşm ış davranış modelleri ne ve geliştirdiğiniz içsel gü­ venlik kaynaklarına sıkı sıkı tutunursunuz. sizin onun ihti­ yaçlarını karşılaman ızı istiyordu. i htiyaçlarınızı ve duygularınızı beslemeyen olumsuz yanıtları ve "Ağlama". anneyle erken yaşlarda kuru lan bu bağda bir sorun ol- 76 . Bazen . duygu­ lara sahip olmaya hakkınız olmadığına i nanmanıza neden oldu. derin bir içsel bağın var olma­ sına rağmen. ölü­ rüm daha iyi " . asla çocuk olmanıza izin verilmediği n i hissettiğinizi gösterir. kendisini ailesin­ den çok dış dünyadaki uğraşlarına adamıştı . sıkı diyetlere girme. On ikinci evdeki Ay. daha önce yaşadığınız yaraları n yeniden deşilmesi nden ve açılmasından kor­ karak. Ama. İçinizden annenize "Sana ihtiyacım olmasındansa. Durum ne olursa ol­ sun. bu ihtiyacımı karşılamaktaki yetersizliğinin verdiği dayan ılmaz acıyı çekmek zo­ runda kalırım" demiş olabilirsiniz. kendinizi bir daha asla yaralanma­ ya açık tutmamak konusunda köklü bir karar vermenizle sonuçlan­ mış olabilir.sevgi arzunuzdan korktuğunuz için. oldukça sorunlu biriydi ve psikoloj ik veya fiziksel olarak yanınızda değildi. yemek yapa­ rak zihni dağıtma ve restoranlarda yemek yeme korkularının hep­ si. Belki .

On ikinci evdeki Ay genelde. bir kadın ola­ rak kimliğiniz hakkında güvensiz olabilir ve dişi davranış modelini özveri ile eşleştirmeye meyil gösterebi lirsiniz. bir yere yerleş­ mekte zorlanır. oral veya meme emme döne­ minde sorun olduğuna veya yeterli fiziksel beslenmenin olmadığı­ na işaret eder. daha sonra. ev ve aile bağları i le ilişkilendirdikleri duygu ve ih­ tiyaçlarına gömülmekten korkarlar. içsel imgeleri niz ve fantezilerinizi yansıtanlara aşık olurken. mükemmel bir kadın/an­ ne/partner için yanıp tutuşurken veya sizi yansıttığınız enerji lerle temasa geçmeye zorlayan bağımsız kadınları çekip onlara yapışıp 77 . Bu tür bir bağ (idealize ermenin de eşliğinde) bir şekilde varlığını sürdürür. Eğer anneniz sözsüz (ve sözlü) bildirileri nize yanıt veremediyse. duğunu ifade eder. On ikinci evdeki Ay' ı n bir başka etkisi de kadın kimliği ve ka­ dınlarla ilişkiler konusunda yaşanan karmaşadır. erken dönem deneyimlerini bastırabilir ve aile hayatınızla ilgili çok az şeyi anımsayabilirsiniz. Eğer erkekseniz zaman zaman dayanılmaz ihtiyaç ve edi lgenlik duyguları veren içinizdeki dişi yanınızla ilgili güvensizlik hissede­ bilirsiniz. anne/çocuk bağını yeniden yaratabilmek için hamile kalmaya razı olurlar. kadınlık ve annelikle ilgili çar­ pıtılmış fikirlere sahip olabilirsiniz. B ir taraftan kadınları idealize edip. Ay' ı on ikinci evinde olan i nsan­ lar hiçbir yerde kök salamazlar. aynı zamanda aile bağlarının minimumda olduğu bir yaşam biçimi geliştirebilirsiniz. Bazen. Çocukluk travmaları yüzünden. buna bir tepki olarak. sık sık taşınırlar. diğer insanların yakınlığından da şüphe etmeyi öğ­ renmiş ve sağlıklı bir güven duygusu geliştirmeyi başaramamış olabilirsiniz. zira yeterli özen ve beslenmeyi ala­ madığınız için fiziksel olarak ondan destek bulmaya ihtiyacınız . Uygun bir kadın modelinden yoksun olduğunuz için. on ikinci evinde Ay bulunan ka­ dınlar anne olma isteğini reddederler veya tam tersine. Eğer kadınsanız. geleneksel dişi değerlerini reddeder ve "erkek" değer­ leri ne kaçış yolları ararsınız. vardır. sizi gerçekten besleyebilecek bir ev yaratmaktan kaçınırsınız. Bazen. Belki asla güvenli bir ev ortamına sahip olama­ dığınızdan veya bir eve ve aile yaşamına olan ihtiyacınızla ilgili korkunuzla uğraşmamak için.

bir hem­ şire. Kişisel annenizi dünyaya feda ettiğiniz için. ama benzer bir tatmi ni ve toplumsal bir katkıda bulunma­ nın getirdiği hazzı tatmanızı sağlayabilir. Aslında. y ine de başkalarındaki ihtiyaçlara karşılık verme konusunda olduk­ ça yeteneklisinizdir. Yalnız kalmak da sizin için önemlidir. yarattığınız duvarları kaldırmanıza ve sizden büyük bir güce teslim olmanıza yardımcı olur. hayatınızın başkalarıyla paylaşmadığınız yönleri üzerine kafa yormak ve çok yoğun ilişkilerin sonrasında biriktirdiğiniz ağır psişik yüklerden arınmak için. hasta veya aciz insanlarla özdeşleşip. kendi anneliğinizi de bir bütün olarak insanlığa annelik etmek üzere feda edebilirsiniz. ilahi yönünüzle de O · denli uyum sağlar 78 . Doğal bir bakıcı olmanız. Kendi ihtiyaçlarınızı uyandıran ilişkilerden kaçsanız da. İçinizdeki arkaik ·çocuğu ne kadar çok takdir ederseniz. kendinize gösteremediğiniz hassasi­ yet ve sempatiyle bile yaklaşabilirsiniz. müzik veya diğer uğraşların yardımıyla.kalırken. duyguları nı anlayabilir ve sezgisel bir şekilde onların ne diyeceklerini ve ne yapacaklarını bilirsiniz. s izi yaralı ve problemli insanların ge­ reksinimlerini karşı layabileceği niz hizmetle ilgi li işlerde çalışmaya yöneltebilir. Her zaman almak istediğiniz şeyi başkalarına verme arayışlarına gi­ rişirsiniz. Ruhsal olarak başkalarına karşı çok duyarlı olduğunuzdan. zira kendinizle temasa geçmenizde. kendi derinliklerinizde korumaya aldığınız için. Duyarlı l ığınız yüzünden. duygusal yönünüzle ilişki kurmanızda ve meditasyon. Çünkü bu çocuğun sınırları incedir ve tin­ sel alanlara açılabilme yeteneği vardır. On ikinci evi nizdeki Ay ' ı n bir diğer yararı da derin sezgiler ve doğuştan gelen cinselliktir. şifacı ya da danışman olarak yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Sorunlu. Bu türde bir verme eylemi içi nizdeki boşluğu doldurma­ yabilir. çoğu zaman yalnız kalmaya ihtiyaç duyarsınız. bir yandan da yaşamın "kadınsı" alanlarını değersiz gö­ rürsünüz. size ihtiyaç duyan ve bağımlı olan insanları kendinize çekersiniz. bu çocuğun içinde duran zengin içsel beslenme kaynaklarıyla ilişki kurabilir ve oradan beslenebi lirsiniz. Çocuk benliğinizi dünyanın pek de dokunamayacağı bir biçim­ de. Kendi kırı lganlığınızdan ve beslenmeye olan açlığınızdan korktukça.

sizin için gerçekten besleyici olan ve içinde kendinizi sıcak. Onun cerk edilme dehşeci ne. rehlikelerden uzak ve duygusal olarak güvende his­ sedebi leceğiniz bir ev yaratmayı seçebilirsiniz. cakdir er­ meye başladığınızda. remel cerapi ve geçm iş yaşam cerapilerinin her biri bu süreci kolaylaşcırabi lir. içi­ nizdeki çocukla cemas kurmak. benlik psikolojisi.iler: On İ kinci Evde Ay Anroine de Sr. onlara gerçek ihtiyaçlarını karşılayarak daha erkin bir şekilde yardım ede­ ceksiniz.ve size sunabileceği yüksek enerjilere açı larak kendinizi zenginleş­ tirebilirsiniz. onu kabul ermek ve kucaklamak zorundasınız. karşılamaya başla­ dınız mı. Kayıp benliğinizi bulmak için diğer insanları emanet bir araç gibi kullanmak yerine. ilkel duygularına ve ihciyaçlarına anlayış göstermek ve onu sakinleştirmek �e güven vermek için. kabul edip. daha önce aklınıza bile gelmeyen bir gerçeklik ve tamam­ lanma duygusu yaşayacaksınız demektir. cenın pozısyonu yüzer liman Ü nlii Ki. On İ kinci Evde Ay ( Yengeç) İmgeleri akvaryumdaki ah capor esir kadın büyücü kozmik beşik istiridye yarağı öksüzler evi terk edilmiş çocuk beşikteki çocuk suya doymuş sünger çocuk bakıcısı kad ın okyanusun dölyarağı diya evi özel mutfak yeral rı akın tısı yeraltı sığınağı gizli kuyu psişik sünger gel-gir dalgası kursal yemek . İçinizdeki çocuğu tanıyıp. yeniden doğuş cerapisi. Bir kez içinizdeki çocuğun gerçek ihtiyaçlarını duyup. Exupery Shirley Mclaine Paul S iman R udyard Kipling Arrhur Rimbaud Oscar Wilde Claude Debussy William Burler Years Gregory Peck Abraham Lincoln Edgar Degas Billy rhe Kid Jose Feliciano Michael Dukakis George Bernard Shaw Henry David Thoreau Thomas Hardy William Blake 79 . Duygulara yönelik cerapiler. .

tamamen ele ge­ çirmiş olan ürpertileri ve özlemleri . .Leu·is Carrolf Oturdu. iler: On İkinci Evde Yengef'te Gezegen ler Tony Curtis Galileo J udy Garland J ane Russell I ris Murdoch On İ kinci Evde Ay ( Yengeç) İnsan ın güvenliği içinden gelir. şiddetli eski arzuları bastı rmaya çalıştı.Kenneth Grahame Sanırım yaşamdaki en tatlı şey. . . . Işığı çağıran bir çocuk. . Ün lii Ki.Aiarianne Moore 80 . kendi gözyaşlarım içinde boğularak. . Ben kendim yaralı bir insan oldum. . etrafına bakındı ve su yüzüne çıkmış. birinin size ihtiyacı olduğunu hissetmektir.Oli-re Schreiner Yaralı bir insana nasıl hissettiğini asla sormam. Ağlamaktan başka dili olmayan.\'(/aft \'(lhitman E n derin duygular kendini daima gösterir Sessizlik içinde.Manfy Hail Ama ben neyim ? Gecenin içinde ağlayan bir çocuk.A lfred Lord Tennyson Keşke o kadar ağlamasayd ım! Şimdi bu yüzden cezalandırılacağım sanı rım. onu kuşatıp.

tek bir işe konsantre olma veya dikkatinizi odaklama yeteneği nize engel olabi lecek oldukça yüksek bir sinirsel gerilim taşırsınız. genelde şahsi kaygılarınızla ilgi li düşünce­ lerinizden arınmak için iç gözlem yapar. Bunun sonucunda listeler ve planlar yapmak.in etkisi. ama yine de. endişe. yaşamı nı­ zı organize etmek gibi detayları düşünmek konusunda şarrlanırsı­ nız. So­ nuç olarak. iç deneyimleri işleme tabi tutmakla ve sizi alt etmeye çalışan çok sayıda uyarıları düzenleme yolları aramakla meşguldür. sizin. ancak şimdi yetişkin işlevlerinizin verimliliği- 81 . yüksek sesle kendi kendinize söyleşir ve hatta uykunuzda bile ko­ nuşursunuz. derin düşünceli bir i nsan olduğunuzu ortaya koyar. okuma ve yazma gibi entelektüel i lgi alanla­ rına çekilen. çeşitli konular üzerinde çalışır. yazar veya telefonda konuşursunuz. suçluluk veya huzursuzluk yaşarlar. Merkür (İkizler. üzüncü veya olumsuz düşüncenin. Aklınız sürekli . endişelerinizi kontrol etmek ve si­ zi tehdit eden düşünceleri bilincinizin dışı nda tutmak için kalkış­ tığınız bilinçsiz yaklaşımlar olabilir. psi­ kosomatik semptomlardan ve kolayca teşhis veya tedavi edileme­ yen zihinsel problem lerden sıkıntı çekmenize neden olmasıdır. kavrama. bu düşünceleri engelleme çabaları sadece endişelerini ve d ürtüsel zihin hareketlerini arttırır. kendinizi savunmaya yönelik düşünce modellerinizi in­ celemek ve kendinizle konuşurken yapıcı bir yaklaşım oluşturmak duygusal ve fiziksel sağlığınıza önem li bir katkıda bulunabilir. Kendini eleştiren. Neredeyse her zaman kendinizle iletişim halindesinizdir -düşüncelerinizle diyaloğa girer. B aşak) On İkinci Evde On ikinci evinizdeki Merkür'i. On ikinci evde bulunan Merkür'ün yarattığı sorunlardan biri de zihinsel gerilim. Evinize çekildiğinizde. çocukken hayatta kalmanıza yardım etmiş olan. anla­ ma ve değerlendirmeye dair terapi ler. kendi zihinsel uyarı ları nı oluşturan. On i kinci evlerinde Merkür bulunan i nsanlar sıklıkla ahlaki kuralları bozan düşünceleri ile il­ gili fazlaca utanç. vesveseli ve endişeye meyilli biri ol­ duğunuzdan. 'Mantıksal-hissetme' terapisi gibi dikkati coplama. Bazı zihinsel saplancılarınız.

ama bu alanlarda profesyonel bir başarıya ulaşmak için kendinizi ta­ mamen adayarak yeteneklerinizi açıkça sınamaktan çekinebilirsiniz. Bazen on ikinci evlerinde Merkür bulunan insanlar zekalarını küçümsemez. Oz B üyücüsü'ndeki Korku luk gibi ("Keşke bir beynim olsaydı ") kendi zihinsel yeteneklerinizden kuşku duymuş olabilirsiniz. Yüksek standartlar. çünkü yaşanı­ lanlara anlam veren duygusal şartları içsel olarak algılama ve duyar­ lılık konusunda ustaca bir uyum sağlama yeteneğine sahipsinizdir. zihinsel kapasitenizle i lgili hassas ol­ duğunuzu gösterir. yazdıklarınızı başkalarına göstermekten çekinmeniz ve onların e leştirel standartlarının da sizinkiler kadar hoşgörüsüz olacağından korkmanız olasıdır.ni engelleyen zararlı düşünce modellerinden kurtulmanıza yardım edebilir. zira düşünme. ama sizin için önemli olan yetişkinlerin standartları na yükselemediniz. Okuma problemleri yüzünden sorun yaşamış veya ku­ surlarınızdan dolayı duyarsız öğretmenleri niz veya arkadaşlarınızca aşağılanmış olabilirsiniz. Merkür'ün kare açıları (özellikle üçüncü ve do­ kuzuncu evle) ve karşıtlıkları okul yıllarında yaşanan travmalara işaret eder. Ancak. ister yazmayın. Yazmak konusunda doğal bir eğiliminiz vardır. Düşünme ve entelektüel becerilerinize dair hassasiyetiniz. İster profesyonel olarak yazın. Belki de çok çalıştınız. Yine de yazmak sizi n için doyurucu bir uğraş­ tır. 82 . Zihinsel yeteneklerine sı­ ğınırlar veya okuldaki başarılarıyla yeterliliklerini ispat ermek için gayretle mücadele ederler. Gizli bir yazar olarak. aksine fazla değer verirler. günlük yazılar yazarak ve düşüncelerinizi arırmakra size yardım edecek. çalışma ve yazma konularında imkansız bir mükemmelliğe ulaşmak için didinip durursunuz. Zihinsel eksikliği niz olmamasına rağmen. entelektüel bir alanda veya iletişim konusunda başarılı olmayı ve alkışlanmayı içeren olağanüstü fantezileri besler. yaz­ mayla i lgili tutumunuzu da içine alabilir. Merkür'ün bu konumu. yaşamını­ zı yansıtan yazıları kaleme dökerek büyük bir tatmin duymanız olasıdır. zihinsel yeteneklerin izle i lgili kendinize koyduğunuz yüksek standartlar kendinizi değersiz hisset­ menize yol açabilir.

Kendi içinizde çok derinlerde yaşadığınızdan. Dış dünyayı kapatıp. çok konuşmayan bir düşünürsünüz. net olmayan ve karmaşık düşüncelerden do­ layı aklınız bulanık. içinizde derinlerde bulunan sezgisel kaynağa uzanmanızı sağlar. hatta dışarıdaki gerçeklikle hayallerinizi birbirine karıştı­ rabilirsiniz. dış dünyadaki detaylarla ilgili dalgın olabi lirsiniz. aklınızı kullandığınız.Kökleri derinlere uzanan sezgileriniz. Ancak bu su dolu ortamlarda yaşadığınız için. zengin bir imgeler ve manalar bi­ rikiminin sağladığı tüm duygular. Çok fazla hayal kurmaya eği limli olabi­ lirsiniz. Zihnini­ zin içinde yaşamanıza rağmen. Sonuç olarak. Günlük yazma denemeleri . düşünceleri niz çarpırılmış ve karar verme ka­ pasiteniz belirsiz olabi lir. . Tekrarlayan veya aynı yerde dönüp dolaşan düşünme biçimi ve manrığa uydurma modelleri . sezgiler ve geçmiş algılamalar tarafından etki lenir. aradığı nız berraklığı bulma kapasi tenize mani olabilir. B u izlenimleri söz­ cüklere dökmek size tıpkı okyanusun di binde yaşadıktan sonra yü­ zeyinde dolaşmaya mecbur olmak gibi zor gelebili r. Temelde dünyayı duygular. Bu su altındaki yaşamı­ nın bir sonucu olarak. ama öz savunmacı bir tavırla oluşturduğunuz analitik ve eleştirel özell ikleri nizden sizi özgürleştirecek düzenli aktivitelerle meşgul olmaya ihtiyaç duyarsınız. sizi bir karmaşa halinde bırakabilir. net bir şekilde düşünebilme kapasitenizi engellemesidir. metaforlar ve hikayeleri kullanman ızı sağla­ yacak tanrı vergisi şiirsel bir kavrayışa sahip olabilirsiniz. içsel deneyimle­ re çok kesin bir biçimde uyum sağlarken . aklınız neredeyse her zaman. Söze dökülmemiş izlenimlere biliçli bir farkındalık getirmek için mücadele etmek ve istenmeyen pek çok imge ve düşünce tara­ fından içsel olarak bombardıman yaşamak. iç sesinizi dinleme kapasiteniz. B ilinçli aklınızla bilinçdışı algılamalarınız arasında var olan yakın ilişkinin getirdiği bir başka zorluk da. yaşayışların daha derin anlamları­ nı çağrıştıran imgeler. şiir yazmak. imgeler ve izlenimler aracılığı i le algılayan . her tür iletişimi nizi değerli hale getiren. sürekli kendini tanıma çaba­ larınız ve psikoloj ik süreçlere olan ilginiz insan davranışları ve dü­ şüncesiyle ilgili idrak kabi liyetinizi arttırır.

sohbet başlatma ve sizi pek il­ gilendirmeyen harici meselelerle ilgili tartışmalara katılma konu­ sunda rahat olmanızı engeller. negatif düşünceleri olumlama ve gözünde canlandırma çalışmalarının her biri sizin içi n yararlıdır. Öznel ve genellikle çok yoğun bir düşünce biçimine sahip ol­ duğunuz için. aynı şekilde diğer insanlarla iletişimi­ nizi de etkiler. Bazen düşün­ celerinizi kendinize saklarsınız. Fakat iletişim becerileriniz ve zekanız hakkında kendinizi hor gördüğünüz için. İçe dönük bir insan olarak. Düşüncelerinizi anlatırken karşınızdakilerle bağlantı kurmak zor olabilir. Bu sosyal dezavantaj insanlarla tanışma.meditasyon. zira dışardan gelen sinyalleri anlayamama pahasına içsel sinyallere uyum sağlamanız. açıkça konuşmaktan ve insanların gerçek düşüncelerinizi anlamaları ndan korktuğunuz için. aynı zamanda başkalarının düşünce ve duygu- 84 . Ne sessiz ka­ larak ne de istemeden başkalarının sözlerini keserek. düşüncelerinizi ifade etmektense saklamayı ter­ cih edebilirsiniz. Sosyal karşılaşmaları n getirdiği aşırı uyarımlardan kendinizi geri çekme eğilimi. Çoğunlukla san­ ki özel bir dil konuşuyormuş gibi hissedersiniz ve kendinizi ger­ çekten ifade edebilseniz duyulmayacağınızı ve anlaşılmayacağınızı düşünürsünüz. gelen replikle­ ri duyma ve onlara yanıt verme becerisini geliştirmeniz gerekebilir. her zaman açık sözlü ve dürüst olmayabilirsiniz. Özellikle gruplar içinde olmak yorucudur. onları ses yansıtıcısı olarak kullanmaya iter. Düşünce ve yazma eğilimlerinizi etki leyen bilinçdışı hassasiye­ ti ve uyum sağlama yeteneği. diğer insanlarla diyalog kurmaktan çok bir monolog içine girersiniz. Bu yüzden pek çok sosyal durumdan çekinir ve bağlantılarınızı sadece içsel dünyanızı daha özgürce pay­ laşabildiğiniz insanlarla sını rlarsınız. sosyal etkileşimin ileti­ şim sinyallerine açık olma kapasitenizi sınırlayabilir. sosyal etkileşime büyük bir kolaylık sağlayan hava­ dan sudan konuşma yeteneğinizi geliştirememiş olabilirsiniz. ama sonra uzun cümleler seliyle patlar. Başkalarının anlayamayacağı karmaşık algılama­ larınızı sözcüklere dökmek sizin için zor olabilir. Sizi zaman zaman tüketen içsel uyarımlar bo­ şalma yolu arar ve diğer insanlarla çift taraflı iletişim kurmaktan zi­ yade.

kendiniz için düşünmeye ve kendi düşüncelerinizi di le ge­ tirmeye hiçbir hakkınız olmadığını hissetmiş olabilirsiniz. zira diğer insanların dürtülerine ve ihtiyaçlarına kendinizi algısal olarak uydurabilir ve onların gizli. On ikinci evdeki Merkür'ün bir başka erken dönem etkisi de kişisel ve kişilerarası deneyimlerin konuşulmadığı bir ailedir. Bundan sonra kaçınılmaz bir şekil­ de. kişisel rahatınızın ötesi nde bir amaç için kullanmak isteyebilirsiniz. pek çok insan ın kaçı rdığı anlaşılmaz i maları ve bilinçdışından ge­ len ifadeleri çekip çıkarırsı nız. zihinsel. bu psikoloj ik duyarlılığınızın size faydası olabilir. Ebeveynler diyalog kurmak ve­ ya düşünce ve deneyimlerle ilgili anlamlı bir fikir alışverişini teş­ vik etmek yerine.ları na karşı aşırı duyarlı olmanızdan da kaynaklanır. ebeveynlerinizin düşünme biçimle­ rini kolayca özümsediniz ve kendi zihinsel ve sözel yeteneklerinize karşı büyük bir güvensizlik ve kuşku geliştirdiniz. sırlar hüküm sürer. Belki de ebeveynleriniz duyarsız bir bi­ çimde sizin düşünme ve konuşma tarzınıza sataştılar veya algıları­ nızı küçümsedi ler. Bi lmeden et­ rafı nızdaki insanların düşünce ve endişelerini içinize çekersiniz. On ikinci evinizdeki Merkür sizi yazdığınız şeylerle veya sosyal hizmetle topluma katkıda bulunmaya i ter. danışmanlığa veya spiritüel mesleklere. örgütsel ve i le­ tişim temelli becerilerinizi. Bu nedenle. araştırmacı. "Sessiz ol! " veya "Çocukların sesi çıkmamalı " gibi ebeveyn mesaj­ ları duymuş olabilirsiniz. Bunun sonu­ cunda. iletişim ve sosyal becerilerini­ zi etkilemiş olan olumsuz şartlanmanın üstesi nden gelebilme yete­ neğinize bağlıdır. psikolog veya din adamı olmaya çeki­ lebilirsiniz. kendi aralarında ve çocuklarıyla tek taraflı konu- 85 . Eğer Merkür'ünüz zorlayıcıysa. ama tamamen gerçek olan mesajlarına keskin bir du­ yarlılık ve farkındalıkla yanıt verebilirsiniz. Olayların altında yaran dengeleri algılayabilme ve karmaşık duyguları zihinsel olarak örgütleyebi lme yeteneklerinizle edebiyata. Diğer yandan. alim. bir yazar. B u tip durumlarda. Merkür'ünüzü yapıcı bir şekilde kullanma kapasiteniz yaşamı­ nızın erken dönemlerinde düşünme. "Aptallık etme ! " . psikolojik olarak fazlasıyla dolar ve taşıdığınız bu düşünce ve endişelerin kime ait olduğunu karıştırabilirsiniz.

On İkinci Evde Merkür (İ kizler. sosyal becerilerinizi ve bilinçli öğrenme yöntemlerinizi erkin bir şekilde geliştirmeniz gerekir. sadece düşün­ ce kalıplarınızı i ncelemeyi içermez. Baıa k) İmgeleri kafesteki papağan denizci alınanağı görünınez ınürekkep bodruındaki radyo hapisteki ınuhabir hayalet yazar yazarın sığınağı s isteki haber güvercini hayal gizlenen bukelaınun yeraltı ulağı ınanastır katibi görünınez arı kovanı yüksek sesle konuşınak ıslak gazete sualtı vericisi yeraltı muhabiri Ün lii Kiıiler: On İkinci Evde Merkiir R ichard Wagner J udy Garland E rnest Hemi ngway Peter Sellers Evangel ine Adaıns Marc Edınund J ones Henry Kissinger Pearl Buck Henry David Thoreau Ün lii Kij iler: On İkinci Evde İkizler-'de Gezegen ler Vincenr Van Gogh Greta Garba Cher Arrhur Canan Doyle R ichard Straus Paul McCarmey Theodore Roosevelt Henry Kissinger Arnold Schwarzenegger 86 . On i ki nci evdeki Merkür'ünüzün olumlu potansiyelinden ya­ rarlanmak için geliştirmiş olduğunuz savunmacı yaklaş ım ve dav­ ranışlarınızın ayırdına varmanız ve onları yapıcı inançlar. iletişim ve sosyal etkileşimle ilgili daha fazla güven kazan­ maya yardım edebilir. modeller ve hareketlerle değiştirmeniz gerekir. aynı zamanda kendi kapasite­ nizin değerini bilmek için düşünme.şurlar. Konuşma bazlı terapiler. özellikle de idrak geliştirmeye odaklı terapi ler. i letişim biçiminizi . d iğer ebeveynler çocuklarının düşüncelerini bildiklerini var­ sayarlar ve onlara ne düşündüklerini söyleyerek veya başka insanla­ rın önünde onlar adına konuşarak çocukların "akıllarını okurlar" veya "akıllarına tecavüz ederler" . algı larınıza ve zekanıza i nanmayı öğren­ meye. Bunu yapmak. yazma. olumsuz düşünme biçiminizi yeniden programlamaya.

a k) İnsan hayacca sessiz kalmayı ve kendi karmaşalarıyla uğraşmayı öğrenir. Harlar meşguldü. sadece kendi aklını kullanmasıydı. .a k'ta Gezegen ler J ulie Andrews B rooke Schields Yoko Ono Shirley Maclaine Ira Progoff Jay Norrh On İ kinci Evc(e Merkiir (İ kizler.Francis Rodman Eğer gerçekliğe uymak zorunda değilse.Henry james 1 3 Yaşıma kadar.!Harcel Pro11st Kendi gerçeklerini hayalgi. Ün lii Ki.Corne!ia Otis Skimıer Çok okur.Brian Hooker Asıl suçlama. Daima kendi kendine konuşuyordun. . . çok iyi bir gözlemcidir ve insanların eylemlerini camamen görür.Anonim Seninle ilerişim kurmak zordu. Wi!liam Shakespeare Asla rnparlanamayacak düşünceler izdihamının süprüntüleri içinde kaybol­ dum. -John B11rro11ghs 87 . . sonunda fark eniği gibi. -joe Namath Konuşmadan önce iki kere düşün. zihinsel faal iyer kolaydı r. Ba. . kend i gerçek­ lerini hayal ermekse başka bir şey. ve farkedeceksin ki herkes başka bir şeyden bahsediyor.iler: On İ kinci Evde Ba. . adımın " Kapa çeneni" olduğunu sanıyordum. . -Jean Ken· Kendini meşgul bir zihnin arkasına saklar.ici.inii kullanarak sunmak bi r şeydir.

ken­ d imizi boğulmuş. kısıtlanmış. labirenre giden yolculuğu kaydetmek için yazarız. Kendimize başkalarıyla konuşmayı öğretmek. dünyamızı genişletmek ıçın yazarız. . ötesine ulaşmak için yazarız.A nais Nin 88 . yalnız hissettiğimizde.Biz yaşamımızı aşmak.

ancak çalışmalarını başkalarına göster­ mekten veya profesyonel olmasını sağlayacak anlaşmalar yapmak­ tan çekinen gizli bir sanatçı olabilirsiniz. kendi değerleri nizi yaratır ve onlara göre yaşarsınız. uyanık olduğunuz zamanlardaki kadar rüyalarınızda da yüce güçlerle olan uyumunuzu yansıtırsınız. On ikinci evdeki Venüs özellikle sanat veya müzikle yaratıcılı­ ğınızı ifade ederek kendinizi aşma arzunuza işaret eder. Terazi) On İkinci Evde On ikinci evi nizdeki Venüs yalnızlıktan hoşlandığınızı ve kişi­ sel ilişkilerinizde tatm in olarnadığınızda duygusal doyum için ko­ laylıkla içe döndüğünüzü gösterir. İdeal imgeler alanıyla sa­ nat aracılığıyla bağlantı kurmaya çalıştığınız ve yaptığı nız işe ide­ al standartlar uyguladığınız için kendi yetenekleri nizi hafife alırsı­ nız. Bununla birlikte artistik başarıları içeren fantezileriniz de var­ dır. Ayn ı zamanda aşı­ rıya kaçabilen. boş zamanlarında gizlice resim veya heykel yapan. ama bunlar ulaşılması imkansız bir başarı seviyesini umur etti­ ğiniz için kendinizi tamamen sanatınıza adama kapasitenizi engel­ leyen fantezilerdir. içsel güzelliğinizi geliştirerek ve dışarıda aradığınız sevgiyi kendinize vermeyi seçerek. İç kaynaklardan destek alabildiğiniz ve iç huzurunu derin bir şekilde yaşayabildiğiniz için. ama yine de sahip olduğunuz şey­ lere fazlasıyla bağlı olduğunuzu kabul edersiniz. Kendi ye­ teneklerinizle i lgili hassas olduğunuzdan. ruhsal olarak ko­ runduğu nuzu hissedersiniz. 89 . Duygusal ihtiyaçlarınızı kendiniz veya i lişkileriniz karşılaya­ madığı zaman. Kendi kendinizin partneri ola­ bildiğinizden. mücevher veya estetik objeler satın aldığınız) alışveriş alemlerine kapılabilirsiniz. on ikinci evinizdeki Venüs sizi . kendi maddeciliğinizi inkar eder. düşkünlüklerinizle ilgili utanç duyabilirsiniz. refah duygunuzu yükselten çeşitli haz alma yollarına yöneltir. Venüs (Boğa . ama kendinizi sevmek ve yaşamdan daha büyük bir zevk almak için sağlıklı bir girişim olan . Eğer Venüs'ünüz ya da doğum haritanız Terazi 'den çok Boğa burcunun etkilerini yansıtıyorsa. Gizlice büyük miktarlarda tatlı tüketebi lir veya dönem dönem (genellikle elbise.

partnerinizle ilgili kendinizi kandırır ve geçmiş deneyimlerden ders almadan. en azından. Aşkla ilgili gerçeğe uyması muhtemel olmayan görüşleri­ nizde o kadar bilinçsiz olabilirsiniz ki. Gerçekten de bu tür doruk aşk deneyimlerini yaşayabilir­ siniz. Aşka aşık olmaya veya b ütünüyle bir insanı sevmekten çok. İhtiyaçlı insanlara şefkat ve sempati beslediğiniz için. Zira aşık olma halinden o kadar çok beslenirsiniz ki. Yaratıcı yaşamınız ve aşk hayatınız aşkı n deneyimlere dair öz­ lemlerle doludur. ken­ dinizi 'bir olma'nın mutluluk dolu deneyiminde kaybetmeyi arzu­ larsmız. dünya üs­ tünde tutarlı bir ilişki kurabi leceğiniz bir partneri nasıl seçeceğini­ zi bilemeyebilirsiniz. Kişiselliğin öresine geçen. sürekli gerçekle hayali bir­ birine karıştırır. Aşk düşkünlüğünüzden ıstırap çekersiniz. Bir ruh eşi istersi­ niz. bir imgeyi veya bir ideali sev­ meye meyillisinizdir. onlara bir şeyler vermek istersiniz. yaşadığınız bu içsel deneyimin yanında sevdiğiniz i nsanla gerçek bir temasın önemi ikinci derecede kalır. Bu nedenle ve genelde alma konusunda rahatsız olduğunuz için. ro­ mantizmin altını oyabilecek olan dıştaki gerçekliği görmezden ge­ l irsiniz. Buna rağmen. B irbirinizin gözlerine bakarak veya genel değer ve ideallerin merceklerinden dışarı bakarak. yaralı insanların acılarını hafifletmek ve o nlara kendi potansiyellerinin özünü kucaklamak konusunda yardımcı ol­ maya itebi lir. ancak bu deneyimler gerçekçi değildir. kendi fantezileriniz tarafından yaratılmışlardır. Yine de vermeyi bilen. zira genellikle bunlar karşıdaki insanı bütünüyle tanıyan bir gerçeklikten ziyade. tüm insanlığın içinde­ ki tanrısallığı kucaklayan bir aşk ararsınız. başkalarını sevebilen ve karşılıklı derin paylaşımın olduğu ilişkiler kurabilen birisiniz. el- 90 . onlara yardım konusundaki sa­ mimi ilginiz. Ama bir şeyler verme ihtiyacınız ve başkalarının ruhsal potansiyellerine odaklanmanız kişisel i lişkilerde ters bir erki yapabilir. Bir i nsanın içsel özelliklerine veya ruhlarının veya ruhsal potansiyellerinin kısa süren parıltısına kapılarak. Bu arzu sizi hizmet içe­ ren bir iş seçmeye. sizin için almak vermekten daha zor olabilir. karşılığında sevgiyle yanıt bulur. defalarca aynı haraları tekrarlarsınız. Kendi tinsel benliğinizle temas halindeyken. karşınızdakinin yüksek benliğine ulaşmak istersiniz.

Yine de buradaki tehlike kendi ihtiyaçlarınızı çok uzun süre yadsıdığınız­ dan. Özel ilişkilerinizde. Yaşamlarında yoğun ve tüketi­ ci aşk ilişkileriyle. kendinizi birbi­ ri niz içinde kaybedebileceğiniz özel bir dünya yaratmaya çalışırsı­ nız. Geleneksel anlamda ilişki kur­ manızı sağlayan sosyal inceliklerden yoksun olabilirsiniz. bir partneriniz olmadan geçirdiğiniz yılların kendinizi daha etkin bir biçimde sevmeyi öğrendiğiniz ve kendinizi daha tatmin edici ilişkilere hazırladığınız yıllar olduğunu fark edebilirsiniz. başbaşa kaldığı nızda son derece sevgi dolu. duyduk ları yoğun ihtiyaçtan utanarak veya sürekli hayal kırıklığından gelen acılardan olumsuz etkilene­ rek yakın bağlantılardan sakınırlar. Eğer bu modeli uyguluyorsanız. insanların iç dünyalarını anlama yete­ neğine sahipsiniz. ilişkilere teslim olduğunuzda tekrar yoğun tutkunluk haline geri dönebilecek olmanızdır. ama gerçek hayata ge­ çirilemeyen perde arkası ilişkilere girmenize neden olabilir. on ikinci evdeki Venüs'ünüz karşılıklı duygu ve ihtiyaçların ifade edildiği arkadaşlıklar veya diğer türde pla­ tonik ilişkiler kurmanıza neden olur.de rutulması zor. ama yakın ilişki kurmayı mümkün kılan. Ancak biriyle birlikte olduğunuz zaman . ulaşılmaz ya da ihtiyaçlarınızı karşılayamayacak insanlara aşık olursunuz. ilişkiye dayalı bazı ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek. toplum içinde sevginizi gösterme konu­ sunda çekingen olsanız da. tamamen yakın ilişkiden uzak kaldıkları dö­ nemler arası nda gidip gelebilirler. O n ikinci evlerinde Venüs bulunan insanlar sıklıkla aşk ilişki­ lerinden kaçındıkları dönemler geçirirler. zengin­ leştirici ve sevgi dolu ilişkiler geliştirme yeteneğiniz vardır. Bu nedenle ve derin kişisel paylaşıma değer verdi­ ğiniz için. sizi talep eden ayrı dünyalarınıza dönmeden önce. hatta belki de fazla nazik ve duygusal biri olursunuz. Yakın ilişkiler kendinizle tam anla­ mıyla karşı laşma aracınız olduğu için. Aşk ha­ yatınızla i lgili içe dönüklüğünüz. etrafınızı derin ve içten pay­ laşım yaşayabileceğiniz insanlarla doldurmanız gerekir. 91 . Kendilerini bir başkasın­ da kaybetmekten korkarak. gizli kara sevdalara tutulmaya eğilimli olmanıza veya dünyadan her şeyin mükemmel olduğu cen­ net gibi bir yere kaçma fantezinizi doyuran. Aşk ilişkilerinin dışında.

özel­ likle ödipal dönem (yaklaşık 4-5 yaşları). bencil bir yaklaşımla yapmış olabilir veya tamamen sevgi ve bir şeyler verme konusunda yetersiz olabilir ki . Kendi ruhsal yolunuzu takip edebileceğiniz. On ikinci evinizdeki Venüs'ünüzü etkileyen erken çocukluk dönem i ve ailevi sorunları anlamak size çok yardımcı olabilir. 92 . kadınlık hakkında­ ki görüşleriniz düzgün bir model oluşturmayan bir anne rarafı ndan etkilenmiştir. siz de böylece erken yaşlarda sevgi kaynaklarınızı bul­ mak için kendi içinize dönmüş olabilirsiniz. Büyük olası lıkla. Yine de kendinizi ilişkilerde bulursunuz. Bu seçim tinsel ve sanatsal yaşamınıza katkıda bulunur. yaşamınızın erken dönemleri nde yoksun olduğunuz sevgiyi te­ lafi etmenin bir yolu olarak. içsel kaynaklarınızı deneyimleyip. Anneniz aşırı verici olabilir. sizin için zor bir dönem olabilir. yaratıcılığınızı ifade edebileceğiniz özel bir yaşam kurmaya da gereksinim duyar­ sınız. davranışlarında ve gerçekçi ilişkiler kurma konusundaki isteklilik­ lerinde anlaşılmaz tavırlar sergilemişlerdir. bir kadı ndan beklediğiniz şeyler ko­ nusunda gerçekçi olmayan ve aşırı idealist imgeler taşıyabi lirsiniz. Sanatsal eğitimler kendi yeteneklerinize güven geliştirmeni­ ze yardım edebilir. Son olarak. Karşı cinsteki ebevey­ niniz muhtemelen asabi biri olduğundan -sizi hayal kırıklığına uğ­ ratabilecek d ışarıdaki bir insana tamamen bağımlı olmak yerine içinizdeki. Bel­ ki ailenizde sevgi açıkça ifade edilmemiş veya hiç yaşanmamıştır. ama bunu sizin gerçek ihtiyaçlarınızın farkında olmadan. İnsanlarla kişisel bağ­ lantılar kurmaya ihtiyacınız vardır. ideal i mgeler dünyasına dönmeyi seçtiğiniz için. ama özlü ilişkiler kurma kapasitenizi engelleyebilir. kendi kadın kimliğinizle ilgili ak­ lı karışık ve güvensiz olabilirsiniz. Belki de ebeveynleriniz maddi dünyayla ilgili değer yargılarında. Eğer bir kadınsanız. toplumsal beceriler ve incelikleri öğrenmek sos­ yallik konusunda yarar getirebilir. Eğer heteroseksüel bir erkekse­ niz. kişisel sorunlara yö­ nelmiş bir psikoterapistle şefkatli bir bağ kurmak yakın ilişkilerle ilgili yaşadığınız korku ve karmaşaları çözmenizde yardımcı olabi­ lir. Bir diğer problemli konu da ilişkilerinizde kad ınsı yönünüzle ilg ili yaşadığınız karmaşadır. tüm bunların bir sonucu olarak.

.iphesiz ki ilişkiler. içinde kendinizi keşfettiğiniz aynalardır. On İ kinci Evde Veniis (Boğa. . Tera zi) İmgeleri gizli sanatçı kavanozdaki kelebek gizli bahçe sulu boya esir güvercin güzel rüyalar kraliçenin nedimesi kurbanlık kuzu denizkızı parfüm seli elden düşme gül su balesi sahne arkası şarkıcısı hayal ülkesinin kraliçesi uyuyan gi. Tera zi) Hiç şi. Krish11a1111rıi Kend ini sevmeyi unmma. Henry Jack Landon Laurence Ol ivier Richard Wagner Teilhard de Chardin Ünlii Kijiler: On İ kinci Evde Terazi'de Gezegen ler Ard1ur Rimbaud Ethal Barrymore Dick Martin On İ kinci Evde Veniis (Boğa.Siiren Kierkı:gaard 93 .izel gizli gökkuşağı bod rumdaki çiçekçi nilüfer çiçeği kavanozdaki bal gizli düğün kutsal güvercin sualrı dansçısı Ün lü Kij iler: On İ kinci Evde Veniis Mia Farrow Claude Debussy Liza Minelli Barbara Streisand Arrhur Rimbaud Alan Watts Richard Wagner ]imi Hendrix Julie Andrews Jane Fonda Grace Kelly George Gershwin Ünlü Kij iler: On İkinci Evde Boğa'da Gezegen ler George Bernard Shaw Orsan Welles O.

im yalnız i nsanlar. diyorum. Nazikçe yürü . . R üya içinde yaşar ti. bunu yapan sen olsan bile.George Sand Her zaman seni sevecek birini bulabilirsin.Thomas Mason Sana yalvarıyorum.Henı)' David Thorea11 94 .im benliğinle.R11th Jhabvale Ve birden kendimden sıyrıldım. Yararım yoluyla tu tuşan Tanrı sevgisinin verdiği hislerle ve ruhuma ve tüm damarlarıma akan mutluluğun sarhoşluğuyla.Socrates Aşk bir oyundur.\fi'. . . . . . B. .R üyalarımı ayakları nın altına serdim. içimde de güzel olabileyim . . Yeats İnsan sevmeli. ti. çünkü rüyalarımı çiğniyorsun. değil mi? Sanırım bir boğulma oyunu. . Onu kendinden çekip çıkaracak biri . bilerek. .Amy Lowell Tüm isted iği yaşayan bir guruydu. oh Tanrım.Beatles Aşk. düğün yapılan kilisede pirinçleri roplar. bilerek. . rüyalar dünyasının bir parçasını gerçeğe dönüştürme girişimid ir. ya da yaşamalı bekaret yeminiyle. ona ilham verecek .Loran Hıtrscott Eleanor Rigby.

Sıklıkla. Örneğin gururunuz kı­ rıldığında. On ikinci evinizdeki Mars. Vücudunuzla ilgili güvensizliğiniz. yani havanız söndüğünde. sizi zorlayıcı aktivirelere veya sü­ rekli enerj iniz için bir çıkış kapısı sağlayan kişisel projeler üretme­ ye yönlendirebilecek. ancak dış dünyada kendinizi orta­ ya koymaktan korktuğunuz için. diğer zamanlarda ise. ziyadesiyle kendini morive erme ve kendini yönlendirme yeteneği veren bir pozisyondur. kendinizi yalnız yapılan veya sah­ ne arkası nda kalan akrivitelerle oyalayabilirsiniz. Mars'ın bu pozisyonu ba­ şağrıları . sizde şevk uyandıran akrivireleri hare­ kete geçirebildiğiniz sürece. Fiziksel olarak aktif olduğunuzda ise. Dikkatsiz hareketler de kazalara açık olmanıza neden olabilir. Zayıf fiziksel sınırlara sahip olduğunuz ka­ dar. ma- 95 . arabanızın egzos sistemi bozulabilir ve egzos borusunun susturucusu gürültü yapa­ rak öfkenizi sizin adınıza dile getirebilir. mekanik aletlerle ilgili ra­ hatsı zlığa kadar uzanır. ateş ve yüksek tan­ siyon gibi fiziksel problemlerle ilintili duygusal karmaşalara da işa­ ret edebilir. hareketlerinizde bir parça şuur­ suz ve bedensel enerjinizi yönlendirmek ve kontrol etmekle ilgili kapasiteniz konusunda g üvensiz olabilirsiniz. Bazen sanki ayağınız sürekli fren pedalının üstünde yaşıyor ve bir türlü h ızlanamıyor­ muş gibi hissedersiniz. B u pozisyon Mars içi n. Vücudunuzla rahat olmadığınız ve genelde sa­ kar olduğunuzu hissettiğiniz için. Öfkenizi boşaltmaya ihtiyaç duyduğunuzda. yalnız başınıza uyguladığınız bir egzersiz tarzını. nasıl fren yapacağını­ zı veya hızınızı nasıl keseceğinizi bilemezsiniz. devamlı bir içsel heyecan ve huzursuzluk ha­ linde yaşadığınızı gösterir. yanıklar. etrafınızdaki makineler ve mororlu araçlar aracılığıyla da ken­ di psikoloj ik durumunuzu deneyimlersiniz. Sakin durmakta zorlandığınız için ken­ dinizi sürekli meşgul edersiniz. iltihaplanmalar. Mars (Koç) On İkinci Evde On ikinci evinizdeki Mars genelde fiziksel enerj inin eksikliği­ ni hissettiğinize ve yorucu çalışmalardan kaçındığınıza işaret eder. kanamalar. grup aktivirelerine veya rekabete dayalı sporla­ ra tercih edersiniz. arabanızın lastiği patlayabi­ lir.

B ilinçsiz olarak. arzularınızı yaşamak. daha sonra başka bir proje aramaya koyulursunuz. Karşılanmamış istekleriniz­ den kaynaklanan bıkkınlıkların ızla baş etme konusunda zorlandı­ ğınızdan. Yine de eşzamanlı olarak. Tutku ve enerj inizle temas ta olmadığı nızı hissettiğiniz oranda. ateşten. İhtiyaçla­ rınızı sağlıklı yönelimlerle karşı lama konusunu. bunlarla birlikte. cinsellikten ya da cinsel yeterliliğinizin ol­ madığından korkabilirsiniz. kendi istek ve arzularınızı çok fazla bastırıp saklamaktan ıstırap çe­ ker. şiddet ve tecavüz ka­ buslarıyla kendini ifade eden yaygı n korkular üretmeye meyillidir. hayatla ilgiyi kestiğiniz uzun dönem ler ve özlem duyduğu­ nuz bağlantı ve heyecan hallerini yaşayamadığınızı düşündüğünüz zaman aralıkları yaşarsınız.cera ve başarıya ulaşma hakkındaki görkemli hayallerinizce uyarı­ larak. istediğiniz şeyleri sizin yerinize yapmalarını bekleyebilirsiniz. Kendi çıkarınıza hare­ ket etmekteki zorluğunuzdan dolayı . gönülsüzlükten veya yapamadığınız için. bazen saldırı . Ay­ nı zamanda diğer i nsanların . tutkunuz geçene kadar yeni bir ilgi alanına kendinizi tama­ men adar. kontrolünüzü kaybetmekten. ifade etmek ve doyur­ makla ilgili derin içsel tabuları n etkisinde kalabilirsi niz. Hatta. gerçek istekleriniz ve ihtiyaç­ larınızı n yerine koyduğunuz ve kaçınılmaz olarak sizi doyurmaktan uzak olan arzularla kuşatı lırsınız. isteyip hayal kırıklığına uğramaktansa istememeyi tercih edersiniz. kolayca bencillik­ le veya ben-merkezcilikle karıştırabilirsiniz. kendinizi ça­ resiz hisseder ve aldatıldığınız durumları kendinize çekersiniz. daha bir şeyi denemeden önce başarısız olduğunuzu hissederek. vahşi hayvanlardan. Kendinizi uygun bir şekilde ortaya koyamamanızın bir sonucu olarak. otomobillerden veya diğer motorlu araçlardan ve mekanik 96 . aynı zamanda "Ben yapamam"la başlayan kendi kendinize olumsuz konuşmalarla ifade edi len güçsüzlük ve yetersizlik duygu­ sunun dırdırını dinlersiniz. sizi tatmin edebilecek deneyim­ lerle ilgili arzularınızı dizginlersiniz. Dürtülerinizden. On ikinci evinizdeki Mars. her zaman yaşamınızın so­ rumluluğunu ele alabilecek gibi h issetmezsiniz. kendinizin ve diğer insanların hiddetinden. Bir şe­ yi abartılı bir şekilde yapmak ile baştan savmak arasında gidip ge­ lerek.

öfkeli ol­ mak yeri ne incinmiş hissetmek. Başkalarının ruhlarını de­ rinlemesine inceleme konusunda usta olduğunuz için. size baş etmesi daha güvenlı gelen yanlış insanlara veya durumlara yansıtılması. duygusal mücadelede gelişirsiniz. başkalarını inci tmekten çekinirsiniz. psikoloj ik alanlar sizin özel ilgi alanınız haline gelmiştir.ere kök salmış inancınız yüzünden bastırırsınız. geç­ mişten gelen çözülmemiş bir öfkeyle sonuçlanan aşırı şiddet reak­ siyonları . Genelli kle sizin için önemli olan bir ilişkiyi sarsma ve belki de kaybetme riskine gir­ mektense. kendinize yönelttiği­ niz öfke korkusu. İşbirliği ve uyum içinde yaşamayı arzu ettiğiniz için ve tinsel değerlerinizden dolayı. öfkenin dolaylı bir şekilde ifade edilmesi ve öfkenizin. öfke ve cinsellik hakkındaki sorunlarla bir ya­ şam boyu süren mücadeleniz sayesinde. B üyük olasılıkla. bu konularda hayal kırıklığına uğ­ rayana veya haklarınızın çiğnendiğini h issedene kadar fark edemez­ siniz. İçsel şeytanlarınızla amansız­ ca yüzleşirsiniz. ru hunuzun derinliklerinin dibine inmeye çalışırsı­ nız. Kendi isteklerinizin farkında olmadı­ ğınız ve kendinizi etkin bir şeki lde ortaya koyamadığınız için..sinizdir.eşyalardan da ürkebilirsiniz. bundan sonra tepkilerinizde ve savunma biçiminizde aşırı bir öfkeye kapılırsınız. ama er geç dolaylı veya uygunsuz bir şekilde açığa vurursunuz. çatışmaları­ nın kaynaklarını ortaya çıkarmalarında insanlara yardımcı olma ko­ nusunda doğuştan gelen bir yeteneğiniz vardır. Öfkeyle ilgili deneyimleyebileceğiniz diğer modeller şöyledir: karmaşadan uzak durmak . ken­ di arzularınızın neler olduğunu. psikoloj ik becerilerinizi kullanabile­ ceğiniz sosyal bir hizmet kariyerine yönelebilirsiniz. Genellikle dışarıdaki dünyada riske girmekten korksanız da. başkaları yerine kendinize çevrilen öfke. pasif-agresif davranışlar. paranoya (genelde kendini zde kabul etmediğiniz öfkeni n bir . kendinize iç karartıcı mesaj lar göndererek veya kendini- 97 . içsel dünyanın cesur bir kaşifi. yansıması olarak). B u yüzden ve geç­ mişteki günahların kefaretini ödeme arzusu nedeniyle ve de içgü­ düsel bir hizmet yönelimiyle. ertelenmiş öfke reaksiyonları. Öfkenizi onun kötü ve/veya yıkıcı bir şey olduğu hakkındaki derini. agresif yanınızı tetikleyen insanlar yerine.

Bazen başkalarını incitebileceğiniz gerçeğini kabul etmeniz. Çocuklukta ve ergenlikte yaşanan cinsel travmalar cinsel deneyimler ve cinsel bir partner olarak yeterliliğiniz konusunda suçluluk. Cinsel partnerinize teslim olmak ve tam bir karşılık vermek konusunda yetenekli olsanız da. kendi kendinizi incitmeyi tercih edersiniz. B u etkiler cinsellikle i lgili düğmeyi bir açık/bir kapalı tutmak gibi bir davranış modeline yol açabi lir. sizi inciten insanla­ rın sizin bir davranışınız veya kendi şanssızlıkları sonucunda kıv­ randıklarını görmekten tuhaf bir zevk alırsı nız. cinsel arzularınızı mastürbasyon ya da fantezilerle gidermeye çalışabilirsiniz. Seksi tinselleşrirmeye meyillisinizdir ve sev­ diğiniz. sonra cinselliğe aşırı bağımlı olduğunuz dönemler birbirini rakip eder. Bir başkasına kendi cinsel arzu ve korkuların ızla harmanlanmış karmaşanızı gös­ termekten korktuğunuz için. duygusal bir deneyimdir. bilinçsiz ve yıkıcı değil. Mars' ı n bu konumu. On ikinci evinizdeki Mars cinselliğiniz ve cazibenizle ilgili in­ cinmeye açık olduğunuzu gösterir. vücudunuzla olduğu kadar ruhunuzla da sevişmeye çalışırsınız. Çocuk yaşlarda oluşan kendini ortaya koyma konusundaki tabular. Ayrıca seksle ilgili yoğu n heyecan ve istek yaratan deneyimlere karşı bir il­ gi de doğurmuş olabilir.zi savunmaya yönelik tavırlara girerek. uzun bir süre bekarlık yemini altında yaşadığınız. güvendiğiniz bir partnere teslim olmanızı sağlayacak en üst seviyede cinsel deneyimlere özlem duyarsınız. hayvan­ sı boyutlarından rahatsız olduğunuzdan ve bedeni aşan ci nselliğe yetenekli olduğunuzdan. Cinselliğin şehvetli. uranç ve korku gibi duygular yaratmış olabilir. öte yandan cinsel bir varlık olma hakkınız. Bu yönünüzü kabul etmeye çekinseniz de. üzerinizde erki yaratır. cinsel temasta bulunarak savunmasız yanınızı tehlikeye sokmaktansa. partnerinizle cinsel olduğu kadar ruhsal olarak da birleşmeye ve cinsel remasran sonra ayrı lma konusunda 98 . yapıcı ve bilinçli olarak kendi nizi ortaya koyduğunuz arzu ve kız­ gınlıkların ızla rahat olmayı öğrenmeniz gerekir. Sizin için seks fiziksel bir dene­ yimden çok. Ama yine de hırslanır ve hıncını çıkarmak istersi­ niz. girişken bir rolde olmak veya cin­ sel olarak istediğinizi almaya çalışmak konusunda çekingenleşebi­ lirsiniz.

Cinsel bir ilişkiye başladı­ ğınızda. Gizli sevdalar veya perde arkası yaşanan ilişki ler aracılığıyla geçmişin deneyimlerini yeniden canlandırma­ nızı sağlayan korumacı hayallerinizi sürdürürsünüz. kendi dişiliğinizden korkarsınız. bir erkek olarak yeterliliğiniz­ den. İster erkek olun ister kadın.ürkersiniz. Bu tür canlan­ dırmalarda gerçekte istediğiniz şeyi sabote eden korku ve suçluluk duygusuna izin vermekten sakınmanız gerekir. Atılgan ve cinsel yönünüzle temas hali nde olmadığınız sürece. Olasılıkla. erkeklere baskın olma kapasitenizden -kadınsı olmak konusu nda başarısız olmaktan ve sevdiğiniz ve arzuladığı nız i nsanları yı ldırmakran. Mars'ın yoğun istek içeren enerj i­ sine karşı savaşırsınız. davranışları nız gibi on ikinci evdeki Mars'tan etkilenir. İçinizdeki zalimden korktuğunuz için. ama onu kuleye hapseden cadıya prensin her gece gizlice ku­ leye t ırmandığını ağzından kaçırarak onunla birlikte kaçma ihti­ malini sabote eden Rapunzel'i düşünün. kendi 'kötülüğü­ nüzü' dışarı yansıtır. Diğer insanların dış özelliklerinden çok içsel nitelikleri sizi tahrik ettiği için. başkaları tarafından eziyet edi ldiğinizi hisse­ dersiniz.duygusa l olarak zorlanmaya neden olur. İlişki lerinizde başkalarından bir şeyler istemekten veya onlara yük olmaktan çeki nerek. erken çocukluk döneminde kendini­ ze bilinçsizce ölçü olarak aldığınız dişilik ve erkeklik kavramların­ dan etkilenmişsinizdir. erkekliğin geleneksel imgelerine uygun bir şekilde ya­ şayamadığınız için acı çekersiniz. bu enerj i leri sizin adınıza üstlenen olayları . E le geçirilmekten veya bozguna uğramaktan 99 . farkında olmadan yaşamınızın erken dönemleri nde deneyim­ lediğiniz aynı duyguları ve karmaşaları ruhsal olarak tetikleyen partnerlere çekilirsiniz. deneyiminizi gerçekçi bir biçimde yaşama gücünüzü kısıt­ layan bilinçdışı romantik fanteziler silsilesine kayabilirsi niz. insanları yaşamınıza çe­ kersiniz. Erkekseniz. sizi yöneten ve ilişkilerini­ zi kolayca kontrol eden güçlü içsel erkeksi otoritenin farkı nda ol­ duğunuz içi n. Prensi seven ve is­ teyen . Eğer kadınsanız. dişilik ve erkeklikle ilgili imgelerinizi yeniden düzenlemeniz ve hem aktif/etkileyen hem de pasif/etkilenen yönle­ ri nize saygı duymanız gerekir. Cinsel kim liği niz. cazibenizden ve gücünüzden şüphe duyarsınız.

Erken yaştaki cinsel trav­ malar ve arzularınızla ilgili bilinçli veya bilinçsiz suçluluk hissi . yeni keşfettiğiniz gi­ rişken yönünüzden keyif almak yeri ne. kendini yapıcı bir şekilde ortaya koyma ve öfkeyi gösterme konusunda iyi bir model oluşturmakta başarısız olmuşlardır. B üyük olasılıkla cinsellikle ilgi li isten­ meyen. Ancak. bununla birlikte dile dökülmeyen kin ve hiddet duygularınız için bir depo inşa etmişsinizdir. Dürtüler. ebeveynlerini­ zin davranışını "Benim var olmaya hakkım yok" gibi . isteklerinizin ve kendi kendinize hareket edebilme yeteneğinizin ifadeleri ebeveynleriniz tarafı ndan öyle engellenmiş­ tir ki. Daha bebekliğinizden beri saldırgan ve can yakan enerj iniz ebeveynleriniz için bir tehdit oluşturduğundan. ister Mars enerj isinin sadece en çirkin ve en yıkıcı özelliklerini ifade etsinler. Yaşamınızın erken dönemlerinde. acı veren bir anlama dönüşrürmüşsünüzdür. içgüdülerinizden ve özerk bir şekilde hareket edebilme dürtülerinizden utanmış olabilirsiniz. sessizce boyun eğmeyi ve kendinizi ortaya koyma dürrüleri­ nizi bastırmayı öğrenmişsinizdir. Ancak bilinçsizce. bu yüzden siz de kendi saldırganlığınızı diz­ ginlemeyi ve ailenize sadece kurnazca ve dolaylı yollardan karşı çık­ mayı öğrenmişsinizdir. ama cezbedici cinsel uyarılarla birleşmiş olan kafa karıştırı­ cı bir yargılar harmanına veya bir ebeveyninizin veya akrabanızın zorlamalarına maruz kalmış olabilirsi niz. arzular ve hareketlere karşı gelen uyarılar. "Kendine dokunma" ve "Öfkeyle davranma" gi­ bi ebeveyn mesaj ları . sizi İtaat edecek bir hale getirecek şekilde korkuturlar. 1 00 . "Gülümse" . "Hanım ol" veya sürekli tekrarlanan "Yapma" ile başlayan cümle­ ler "Bencil olma" . cinsellikle ilgili çatışmaların kaynakları yaşamın erken dönemlerinde yatar. Çatışmalardan ürk­ menize rağmen. Ebeveynleriniz ister çatışmadan kaçınsınlar. sağlıklı Mars enerj isini bastırmanıza neden olmuştur.korkarak. iç dünyanıza izinsiz girişlerden kendiniz_i korumak için Üstünde "girilmez" yazan bir levha taşırsınız. Arzularınızın. yine öfkey­ le bağlantılıdır. Son olarak. yine de izinsiz giriş yapan ve içsel sığınağınızın ya­ ralanmaya açık yanı na çok yaklaşan insanlara karşı tüm gücünüzle savaşırsınız. Tüm bu çatışmaların kökleri çocuklukta yarar.

seks hakk ı ndaki hassasiyetinize ve bazen ci nsel konularla ilgili de­ neyimlediğiniz (genelde yüzünüzü de kızartan) utanç ve aşağılan­ ma duygusuna katkıda bulunur. kendi kendinizi motive edebilir ve yaratıcı düşüncele­ rinizi eyleme dönüştürebilirsiniz. Yoga. Böylece. Aynı zamanda bencillik. Mars'ınızı on ikinci evin öz savunmacı zincirleri nden kurtara­ bilmek için. On ikinci evdeki Mars sorun yaratan bir konumda olsa da. size daha güçlü. ne istediğinizi fark ettikçe ve kendinizi gösterme konusunda güven kazandıkça. bedeninizle daha sağlıklı bir ilişkiye ihtiyacınız vardır. Özellikle (canlı varlıklarla çevresi arasındaki enerj i dönüşümlerini inceleyen) biyoenerj ik çalışmalar uyarımlara tolerans gösterme. her şeye baştan başlama konusunda olağanüstü bir yeteneğe sa­ hipsinizdir. cinsel ve fiziksel enerj inizi deneyimlemenizi ve onlarla uzlaşmanızı sağlayabilir. karate. daha hoşnut ve daha canlı hissettiren Mars enerjinizin hakkını vereceksiniz. Mücadele gücü geliştirirsi­ niz. ci nsel kimliğinizi ve davranışlarınızı onaylayarak kendi adınıza hareket erme konusunda daha rahat olursunuz. Kendine güven oluşturma çalışmaları ve bu­ nunla birlikte cinsel ve saldırgan duygu ve istekleri deneyimleme ve ifade ermekte yardımcı olabilecek psikoterapi yöntemleri yarar­ lıdır.i\!Iars (Koç) İmgeleri baraklıkrnki rimsah siste araba sürmek ıslak ki bri r kilidi dolapraki dinamir gömülü savaş balrası kaçış arabası gerilla savaşı mağaradaki yangın su içindeki gaz pedalı ruhun spor salonu haçlı seferi koruma görevlisi 101 . ak­ siliklerle baş erme ve enerj inizi sağlam bir ı:emele oturtma konula­ rında kapasitenizi arttırmanıza yardımcı olabilir. en çok kriz zamanları nda işinize yarayan engin bir psikoloj ik başvuru kaynağına sahip olduğunuzu gösterir. kendiniz ortaya koyma ve cinsellikle ilgili inanç sisteminizi gözden geçirmek de faydalıdır. On İkinci Evde . kendi arzularınızı yaşayarak ve ifade ederek. rolfing ve fiziksel terapi saldırgan. Kendi arzuları nızla daha rahat oldukça.

.yeral tı patlaması rüyalar ülkesinin mühendisi hastane cerrahı savaş sanatları kutsal savaş direniş savaşçısı yasak ateş sü rücüye karışan yolcu düdüklü tencere buz pateni buharlı banyo motorlu kayık sıcak su su sporları Ünlii Ki1 iler: On İ kinci Evde ı\iars Wal r Whi tman lgor Srravinsky Vincenc Van Gogh Cat Stevens Eleanor Roosevelc Mary Tyler Moore John Lennon James Hoffa Rollo May · B rooke Shields Paul Gauguin Neil Armscrong Ünlii Kijiler: On İkinci Evde Koç'ta Gezegenler Liza Minelli Kraliçe Viccoria Saralı Bernhard r Isadora Duncan Pancho Gonzalez Johannes B rahms On İ kinci Evde Mars (Koç) Asla içsel olmayan bir savaş yoktur.Mariamze Moore Eğer uzak tutabilseydin ruhunu/ Kirli görüntü veya seslerden. "Beni dışarı çıkartın" diye. . içimde savaşa neden olan her neyse onu yenene kadar çarpışmaya devam etmeliyim.Ogden Nash Herkes kızgın olabilir -bu kolaydır. ama doğru insana. sessiz haykırışı/ Ve ağlıyor./ Yeralrındaki yuvasına giden/ Yumuşacık bir köstebek gibi yaşardın.A risto 1 02 . doğru ölçüde. doğru zamanda.işte bu kolay değild ir. .Elinor \'(ly /ie Kafatasımın içinde bir vuruşun sesi var/ Duvara vuran bir şeyin / Sonsuz. doğru amaçla ve doğru biçimde kızmak. .

. hem bıçak! Hem mazlum.Alay Sarton Arzu. . ama şimdi yerinden kalkar İçinde duran ve unuml muş düşmanlar Tmkuyla yönetilen bir devrim ordusu.Charles Ba11delaire Düşmanla karşılaştık ve gördük ki o biziz. . Hizaya sokru onların dağınık dizilişlerini ve sesini bastırdı Vicdan'ın . Arzu. . baştan başa kuşatılmış zavallı kasabada.Pogo. Ü rpenen terler. İçimizde henüz üstesinden gelemediğiz o şey nedir? . \"(/aft Kelly Gecenin içine gizlenmiş keder hep oradadır. .Adrianne Rich Şimdiye dek her şey sakind i. Kalbin d ışa vurur büyük aı:ışların ı /Yalnızlıkta. Geoı�<!.Derinden yaralanm ış bir insan fazla kızamayacak kadar çok acı hisseder. . bizi bir kırbaç gibi uyandırır. -JanteS Laver 1 03 . Keşfed ilmemiş uzayda açığa çıkan/ Nebula. Öfke akla geld iğinde kendi felaketini yaratır.e Eliot Ben hem yarayım. başlarında kırmızı bereler Şimdi kim. hem zalim. Ve hapsed ilmiş her serseri arzu Çılgınca dışarı fırladı ve kalbini mruşrurdu. .

1 04 . ' Kendi murluluğunun peşi nden girme' düsturuyla harekete ge­ çerek. Aynı şekilde. Hayallerinizin ve imgeleri­ nizin bolluğu sizi genişlerirken. psikoloj ik ve t insel dünyanın zenginliklerini takdir eden biri olduğunuzu ileri sürer. İçsel gelişim için uğraştığı­ nız ve sürekli her deneyiminizde bir anlam ve amaç aradığınız için. içsel yolculuk konusunda gelişir. Zi ra. ·sizi dö­ nüştüren ruhsal uyanışlar ve aşkın deneyimlerle i lgili de korumacı harca kerum olmayı erken yaşlarda öğrenirsi niz. On ikinci evinizdeki Jüpiter kişisel deneyimlerinizle ilintili felsefi ve dini inançlardan oldukça fazla erki lendiğinize. İç yaşamınız roplum tarafından destek almadığı için. inançlarınız hakkında olduğu kadar. İçsel yaşamın ve içsel kaynaklarınızın değerine olan bitmez tükenmez inancınız sizi besler. hatta muduluğunuza katkıda bulu­ nan ve kişisel gelişiminizi kolaylaştıran bir ruhsal rehber tarafından korunduğunuzu bile hissedebilirsiniz. öte yandan varsa­ yımları nızı ve fikirlerinizi gerçeklik resrine rabj rucmadığınız için. yaşamın bu iki yönü arasında nasıl bir köprü kuracağını zı bi lmediğinizden. ram rersine el üstünde tuttuğ u nuz değerlere i ribar ermeyen bir ropluma uyum sağlamak söz konusu olduğunda kendinizi kısırlanmış hissedersiniz. ancak bunlar sizin için önemli olmayan ve iç yaşamınızla özdeşleşmenize tehdit oluşturan dışsal veya maddi paylaş ımlar olmayabilir. hem de engel oluşrurabilir. Jüpiter (Yay) On İkinci Evde On ikinci evinizdeki Jüpiter sizin içsel bir kaşif. içsel kaynaklarınızdan cömertçe verirsiniz. İnançlarınızla bağlanrılı hassasiyetiniz ve dikkarli liğiniz . ama kend i nizin dışındaki dünyaya güven oluşruramayabilirsiniz. ancak geç­ mişte zorla benimserririlmiş olabilec. dı­ şa doğru gelişmek konusunda rereddürlü olursunuz. ·size hem yardım edebilir. Bir yandan içiniz­ de size güç veren bir inancı muhafaza ederken. büyük bir bilgeliği ve dış dünyanın erik kurallarından daha fazla güvendiğiniz keskin sezgi lerle uyum içinde olma yereneğini barı n­ dırmanız olasıdır. Bunun sonucunda iç ve dış benliklerinizi birbirinden ayırabilirsiniz.e k örgürlü felsefi ve dini sis­ temlere inanmadığınıza işarer eder.

kendi inançları nız ve hedefleriniz olmasına. iyimserlik. Belki ebeveynleri niz sürekli söz­ ler veriyorlar. On ikinci evinizdeki Jüpiter. Bu model aynı zamanda. Heves. bundan sonra içinize çekilir ve aradığınız şeyi dışarıda bu­ lamayacağınıza kendinizi inandırırsınız. umur etmeyi reddeden ve hayal kırıklığı ndan korkan. Bu yüzden. gerçekçi sınırlarla i lgili hiçbir sağduyuya sahip olmayabilirsi­ niz: Jüpirer'e özgü taşkınlığınız her yöne genişler ve imkanların sı­ nırsız olduğuna inanır. J üpirer'e özgü enerjinizi deneyimler­ ken . aynı zamanda. sabit ve dogmatik bir bakış açısına sahip ola­ bilir. Jüpirer' iniz anne karnında keyifli bir deneyim yaşadığınıza ve doğmaya hevesli olduğunuza işaret ermesine rağmen. İçsel bir sığınağı muhafaza ermenin gecirdiği bir başka sonuç­ sa sağlam temellere dayanmayan ve tatm in.veri mli bir şekilde yaşamanızı engelleyen çarpık bir inanç sistemi­ ni devreye sokabi lirsiniz. Farkında olmadan inançlarınızı gerçek­ likle karıştırır ve deneyimleriniz hakkındak i objektifliğinizi yitire­ bilirsiniz. kendi kimliğinizi korumak adına düşüncelerinize inatla ruru­ nabilirsiniz. coşku ve diğer geliştiren. kendi düşünce biçiminizin rek geçerli yol olduğunu varsayarak.. dış dünyanın sizin mutluluğunuzu destekleyemeyeceği ve dış yaşa­ mınızda mutluluğu beklememeniz gerekri. harta aile içinde kendi adı nıza düşünmenize izin veri lme- 1 05 . ama asla sözlerini tutmuyorlardı . Kaçını lmaz olarak hayal kırıklıkları meyda­ na gelir. karamsar bir görüş açısı na tutunma arası nda gidip gelmelerdir. Dışınızdaki dünyada kusur bulma ve mutluluk kapasitenizi baskı altına alma eğiliminizin kökleri çocukluk deneyimleri nizde yarar. taşkın J üpiter ifadeleri büyük olasılıkla yaşamın gerirdiğı pek çok ödülden vaz­ geçmiş ve kendilerinin ulaşamadıklarına çocuklarının eriştiğini görmeye dayanamayan ebeveynleriniz tarafından teşvik edilmemiş­ tir.ğ ine dair derinlere kök salmış varsayımlarınızın bir sonucudur. yaşamınızın erken dönemlerinde anne karnının dışındaki dünyanın güvenilir olmadığını öğrenmiş olabilirsiniz. edilmesi mümkün ol­ mayan beklentiler ve umutlar taşımakla. asla ye­ rine getirilemeyecek umutlara ve amaçlara bağlanma konusunda kuşkulu biri oldunuz.

Genellikle. geleceğinizi planlayarak veya kendinizi düşüncelerinize ve hayallerinize kaptırarak pek çok özel saat geçi­ rebilirsiniz. Yalnızlık sizin için boşlukla eşanlamlı değil­ dir. Sonuç olarak. İçsel i nzivanı n bir diğer tezahürü ise. Kimliğini­ zi geliştirmek için .diğini de gösterebilir. servet veya bolluk sahibi ol­ mak. Okul yıllarında yaşadığınız kendi inançlarınızı ortaya koymakla ilgili travmalar da kendi içinize çeki lmenizde ve kimsenin ihlal edemeyeceği kişisel bir sığ ı nak yararmanızda etkili olmuşrur. zevk düşkünl üğünüzden veya dış engeller kalk­ tığında kendinizi fazla abartmaktan ya da fazla açmaktan korktu­ ğunuz için. ruhunuzla iliş­ kinizi geliştiren ve günlük yaşamın taleplerinden kaçmak için bir 1 06 . muazzam hayalgücünüzle abarttığınız en küçük hayal kırıklığ ı na karşı bile sert tepkiler ve­ rirsi niz. tembelliğinizden. okuyarak. içsel keşfe zamanı nız olduğunda kendinizi bolluk içinde hissedersiniz. ama bunu yapmak kendiniz için bütünüyle refah için­ de bir yaşam yaratma kapasitenizi sınırlamış olabilir. Öznel görüşleriniz nesnel dünyadan önce geldiği için deneyimlerinizle i lgili perspektifi kaçırabilirsiniz. içsel gelişiminizi destekleyen deneyimlere rahat bir şekilde ulaşırken. Kişisel gelişim ihtiyaçlarınıza uyan bir müfredat bul­ madığınız sürece kendinizi eğiterek. bolluğu tamamen onlardan farklı tanımlamış olabilirsiniz. kendinizi gelişmeye ve açmaya olanak sağlamak ebeveynleri­ nizden özümsediğiniz ilkelerle çatışır ve sizi korkutur. Mutlu olmak. errafınızdaki dünyayla i lgili algılarınıza ve fikirlerinize güvenmemeyi öğrenmiş olabilirsiniz. Dünyanı n amaç­ ları nızı engellemesini beklercesine. lisans ve lisansüstü dereceleri alma konusunu önemsemeyebilirsiniz. erken yaşlarda geliştirmiş olabileceğiniz duyguları nızı ve davranışları nızı dramatize etme eğiliminizdir. aynı şekilde. sınır tanımazlığınızdan. oluşturma şansınız olan tatmin duygusundan kendini­ zi mahrum edersiniz. belki açgözlülüğünüzden. dışarıdaki deneyimlere uzanma. Ebeveynleriniz (içe yansıttığ ınız) kendi dün­ ya görüşlerini size zorla kabul errirdikleri ve sizi kendilerinin bir uzantısı saydıkları için. iç ve dış yaşamlarınız arası nda bir köprü oluşturma konusunda çekingen davranırsınız. Sıklıkla. çalışarak.

Aynı şekilde. Doğal bir ruh kaşifi olduğunuz ve kendi psikolojik sürecinizle ve davranışlarınızla yüzleşebilme ve anlama becerisi taşıdığınız için. psikosentez gibi ruhsal terapi ler sizin için yararlı olabilir. inanç ve varsayımları inceleyen psikoterapiler veya içsel bilgeliği öne alan. On ikinci evinizdeki J üpiter sizi sınırlayan ve arzuladığınız mutluluğu ve bolluğu bulmanızı engelleyen geçmişten kalma var­ sayı mları ve beklentileri gözden geçirmenin size yarar sağlayabi le­ ceğini gösterir.sığı nak hazırlayan yerlerin haricinde yolculuklara çıkmaktan çeki­ nebi lirsiniz. içsel kaşifinizi mutlu edecek ve toplum içinde başarıyı deneyimle­ menizi sağlayacak şekilde kendinizi hedefleri nize adayabilir misi­ niz? Daha fazla öğrenme arayışı. J üpiter' iniz aynı zamanda varlığınızdan ilham alan . Arkadaş canlısı ve cömert bir insan gibi görünmeseniz de. yaşama derinden yaklaşımınızın insanları n karmaşalarını aşmalarında yardım edebileceği bir sosyal hizmet alanında profesyonel veya gönüllü olarak çalışabilirsiniz. kendi içinde huzur bulma yeteneğine işaret eder. size destek veren ve size güvenlerini dile getiren diğer insanlarca da farkedilen. kavrama veya idrak sağlayıcı. İç kaynakları nızla temasa geçmek ve içinize çektiğiniz ama kolayca işleme tabi turulamayan çok sayıdaki uyarımları özüm­ seyebilmek için tek başınıza zaman geçirmeye ihtiyaç duyarsınız. Bu yüzden. benzer arayışlara yönelmiş ve benzer değerleri payla­ şan insanlarla oluşturduğunuz topluluklarla yaşayacağınız dene­ yimler de faydalıdır. sizin gibi içsel yolculukların peşine düşmüş diğer insanlara yete­ nekli bir rehber olmanız mümkündür. iç ve dış benl ikleriniz arasında bir köprü kurmaya? Kendinizi geliştirip. On İ kinci Evde]iip iter ( Yayj İmgeleri yasak yolculu k içsel teleskop deniz uçağı gizli filozof astral seyahat su gösterısı 1 07 . içi nizdeki iyiliğin derin köşelerinden bir şeyler verirsiniz ve özellikle insanların ihtiyaçları­ na duyarlı olursunuz. Kendinizi mutlu etmeye izin verebilir misiniz? Ya (gizlice) istediklerinize sahip olmaya? Yeteneklerinizi dünya üstün­ de kullanmak ve bu şekilde kendinizi zenginleştirmek ad ına.

. .Colı:tle Ben kendi kendimin evreniyim. .Mark R11theıford Ruhum için büyük pencereler ayacağım. Sy/tıia Ashton-W0rner 1 08 . iler: On İ kinci Evde Yay'da Gezegen ler ]imi Hendrix Caroli ne Kennedy Henry Mancini Papa 1. Ben kendimin profesörüyüm. iler: On İ kinci Evde jitp iter Immanuel Kant Buzz Al<lrin Lord Byron Johannes B rahms Paul Cezanne Vincenr Van Gogh Henry M iller Alan Leo Hans Chrisrian Andersen E mi le Zola Ramm Dass Ün lii Ki. . John Paul Alan Alda E rhel Warers On İkinci Evde}iip iter ( Yay) En uzun yolculuk içeri .sürgün peygamber medirasyondaki vaiz kursal diploma sual rı kaşifi gemide eğirim gezisi koruyucu melek imkansız hayal sisteki okçu suların yükselmesi(med) iç bölgelerin kaşifi gizli profesör seyir subayı Ü n lii Ki. Varlığın kaynağına yapılan yolculuktur. .A ngelcı i\forga11 Rüyalarını sevdi ve onlara kendini adadı.Dcıg Hm11111dl:rkjö"fd Kendi dinini kend in yaratmak zorundasın ve sadece kendi kendi ne yarattığı n b u inancın sana faydası olacaktır.

. . Henı)' A . .Halil Cibran Tüm gerçekleri elimde cucsaydım. gerçeğin tüm canlılığıyla durd uğu Çok derin bir merkez vard ır. . farkındalığını içinde rucan kabuğun kırılışıdır. Sakin ol . .Bernard de Foııtenelle Gerçek bizim içimizdedi r. . Aforray Yüksek benliğine duyduğun özlemde erdemlerin yarar. .Yaşad ığın acı. Halil Cihra11 Bir zamanlar seni eğlendiren / Canlı bir anlayışlı ruh Yeniden gelecek. d ışarıdaki şeylerden Hiçbir müdaheleyi kabul ermez . Hepimizde. Bekle.Robert Broımiııg 1 09 .Theodore Roetbke Büyülü bir yalnızlığın ortasındaki keyifle gelişen bir adamd ı. . ve bu özlem cüm hüc­ relerindedir. . onları insanlara açmakcan sakınırdım.

Ruhunuzun derinlerdeki alanları ile temas edemediğinizi hissederek. sizi besleyen duygulara. Satürn (Oğlak) On İkinci Evde On ikinci evinizdeki Satürn iç yaşamınızı kontrol ve organize ettiğinizi ve böylece karmaşık duygulara boğulmadığınızı ileri sü­ rer. bilincinizden uzaklaştırarak ve programlı işlerinize ve akcivicelerinize dalarak. duygularınızı . imgelere. bunalmak­ tan. Yalnızlıktan. Kendinize ve dünyaya inanç ve güvenden yoksun olduğunuz için. alamazsı nı z veya etrafınızdaki insanlarla gerçek bir bağlantı kuramazsınız. cesaretsizlik ve çaresiz­ lik duygularına karşı mücadele edersiniz. başkalarından bir şeyler . İç yaşamınızdan korkarsınız. zira derinlere yerleşmiş korkular barındırır. Ama genelde kendinizi reddedilmiş ve yetersiz hissettiğinizden. aşağılık duygu­ su. yaşlanmaktan. değersizlik ve suçluluk duyguları tarafından kolayca sarsıldığı- 1 10 . ayrılmak­ tan veya terk edilmekten korkarsınız. Size içsel bir yapılanma duy­ gusu veren ve erkin bir şekilde işlerinizi yapmanıza katkıda bulu­ nan içinizdeki buzu eritmekten korkarsınız. tehdit edici duyguları ve ihtiyaçları dengenizi bozmaması adına uzak tut­ manızı sağlayan g üçlü bir savunma sistem i geliştirmişsinizdir. tuzağa düşmekten. İçinizde donmuş halde duran bir de­ nizin veya gevşemen izi engelleyen içsel katı lığın acısı ve sıkı ntısı­ nı deneyimlemediğiniz sürece. Aslında yüksek oranda kendi ne yeterlilik ve içsel güç sergilersiniz. İçsel akışınıza teslim olmaktan ve sizi cehdic eden korkuları de­ neyimlemekcen ürktüğünüz için. reddedilmekten. Ocokoncrolünüz yaşam ınızı idare ermekte ve krizlerle baş etmekte size yardımcı olsa da. Erken yaşlarda sevgi yoksunluğu i le baş edebilmek için. dışarıya karşı uyumlu ve esnek görünseniz de kendi nize ve geliştirmiş olduğunuz güven­ lik kaynaklarına sıkı sıkıya cucunursunuz. aynı zamanda sizi sı­ nırlar. disiplin altına alırsınız. Böyle olması anlaşılır bir şeydir. ancak kendi savunma­ sızlığınızı ve ihtiyaçlarınızı gidermek ve tatmin ermek yerine red­ detmenizden kaynaklanan bu tür bir güç kolayca yıkılmaya açık olabilir. özgüveniniz kırılgandır ve kend inden şüphe erme. rüya ve fantezilere ulaşım yolunuzu kapatırsınız.

Hayal kurmaya cesaret ettiğ i nizde. hatalarınıza hoşgörü gös­ termekte ve bir birey olarak değerinizi onaylamakta zorlanırsınız. Gerçeklikle yüzleşmek size zor gelir. hayalleri­ niz gerçekleşmediğinde ise. Ancak. Satürn s izi yönettiği zaman. ayakları yere basmayan hayallerle. Bu tür bir 111 . teh­ dit oluşturan kaygı ve umu rsuzluk hisleriyle puslanmıştır. Satürn'e özgü korku ve şüphelerin önünü tamamen kesebildi­ ğiniz zaman. içeriye çe­ kilişlere karşı savaşırsınız. zira kişi lerarası ilişkilerin uyarımla­ rı olmadığında kendi korkuları nızla ve olumsuzluklarınızla karşı­ laşırsınız. Satürn'süz yaşam ın baş döndürücü sınırsız yanlarına. gerçekliğin karamsarlığı arası n­ da bocalamalardır. özellikle de sizi cezbeden kişisel bir projeye ve­ ya işinizle ilgili bir alana odaklandığınızda. karamsarlık ve özgüvensizliği değil. kendinize arkadaşlık etmekten keyif alabilirsiniz. kabul etmenize ve zihninizi alıştırmanıza yardım edebi lecek olan. sayısız potansiyel ve olasılık anlayışına bağlanabiliriniz. On ikinci evdeki bir Satürn tek başı­ nıza çalışma ve kendinizi adadığınız işleri sonuna kadar götürebil­ me kapasitesi verir. On ikinci evdeki Satürn 'ün psikolojik etkilerinden biri de. Yalnızlık size zor gelebilir. tüm Satürn 'e özgü sesleri kapatabilirsiniz. So­ nuç olarak. Bakış açınız kas­ vetlidir ve kaçmak istediğiniz depresif duyguları açığa çıkartır. ne hayal kurmaya veya mutluluğu umur etmeye. Sadece kor­ ku. ne de dı şarıdaki d ünyada başarıya ulaşma kapasitenize inanmaya cesaret edersiniz. kendiniz için oluşturduğunuz standart­ lara uygun bir şekilde yaşamadığınızda. Bu yüzden gerekli olan . ama aynı zamanda sizi besle­ yecek ve tamamlayacak dış uyarımlardan mahrum eden. yeniden bir şeyler is­ temekten ve hayal etmekten çekinirsiniz. Kendinize karş ı insafsız davranarak ve kendi sınır­ larınızı kabul edemeyerek.nızı anlarsınız. gerçekleşebilecek hayaller üretmeyi ve onların peşine düşmeyi öğrenmekten ziyade. bilge ve uyarıcı gerçeklik il­ kelerini de engellersiniz. Sa­ türn'ün temsil ettiği temeller olmadan hayal kurarsınız. çünkü gerçekliğe baktığınız lensleriniz size amaçları­ nızı somut bir şekilde belirlemenize yardım etmekten ziyade. aynı zamanda içinizdeki ve etrafınızdaki sınırlamaları görmenize. bir kez yalnız kalmaya karşı di­ rencinizi aştınız mı.

tuzak ve hatalardan korktuğunuz ve aynı za­ manda (ailenizde rakip ermeyi öğrendiği ni z senaryoyu tehdi t eden) başarıdan ürkrüğünüz için. başarıya ulaşabileceği­ niz bir alana kendinizi odaklamak ve sınamakla ilgili bir olasılık duygusunu devreye sokacak demekti r. size sizin kendi ­ nize davrandığınız gibi davranan partnerleri seçersiniz. eğlenceli ve i nsanlara kendilerini iyi his­ settiren bir arkadaş olmanızdır. İnsanlar sizin olumlu tabiarınıza ve çabalarına gösterdiğiniz samimi desteğe çekili rler. far­ kında olmadan sizi onaylayan ve zayıflıkları nızı ve yaralanmaya açık yönlerinizi şefkatle kabullenen kişileri değil. kendi farkındalığınızdan uzak tuttuğunuz benliğinizin yaşadığı içsel boşluk veya yalnızlık duygusu yakanızı hiç bırakmaz. Yakı n lık tehli kelidir. anlaşılmakran. . bu rür deneyimlere karşı önlem alırsınız.irn'ün bulunmasının geri rdiği bir avan­ raj i se. Büyük olasılıkla aileni zde.bağlantı gerçek yaşam hedeflerinizin sorumluluğunu üstlenme ka­ pasirenizi engelleyebi l i r. daha çok ' mutlu bir yüz rakındığınızda' ve errafınızdaki yaşama şevkle sarıl- 1 12 . Bu nedenle. uzun vadeli hedef ve ilişki lere kendini­ zi adamakransa. sosyal ve kendi sı nırlarına hoşgörü göstermezken başkalarınınkini kabul eden biri olursunuz. Baskıcı ve kısıtlayıcı enerji nizi baş­ kalarından ziyade kendinize yönlendirdiğiniz için sempatik. On ikinci evinizde Sari. ancak başkalarını teşvik er­ mek ve kendilerin i iyi h issetti rmek için kendi sıkıntı lı duyguları­ nızın etrafına duvar çektiğiniz sürece. olumsuz yönünüzü başkalarından sakladığınız ve Sarürn'e özgü baskılardan erkilenmeden gelişen neşeli ve hayat dolu yönü­ nüzü gösterd iğiniz için. zira bunu yapmak. gü­ venmek konusunda yavaş davranırsınız ve kendinizi korumak ve kontrolünüzü sürdürmek adına i lişkilerinizde gerçek duygularını­ zı kendinize saklayabilirsiniz. Sınırsız i dealleri bırakmaya i steksiz olduğunuz. Reddedil mek ve güçsüz kalmak ko­ nusu nda hassas olduğunuzdan. kara kara hayal kırıklıklarınızı dü­ şündüğünüzde veya ebeveyn lerinizi duyamayacakları veya duymak istemedikleri korku ve üzüntülerini zle sıktığınızda değil. anda yaşamayı rercih edebili rsiniz. Ama sevgiyi hak ermediğinizi düşündüğünüz i çin. sonra ge_çm işte olduğu gi­ bi yargı lanmaktan ve terk edi l mekten korkarsınız.

kendi ihtiyaç ve isteklerini­ zi inkar etmeyi öğrenmişsinizdir. tatmin edici bir iş ortamını her yaratmaya kalkış- 1 13 . Kendi babanız iş konularında zayıf bir model oluşturduğundan ve okulda eksikliklerinizle ilgili travmatik deneyimler yaşamış ola­ bileceğinizden. Onların çaresizliklerini ve yetersizlik duyguların ı içinize çe­ kip. özellikle babanızın reddedici. gerçekçi bir tavrın nasıl oluşruru lacağını açıklayamamış­ lardır. diğer yandan . siz de bunları içselleştirmiş. otorite fi­ gürlerine karşı rahatsızlık duyarak ve hem hata yapma korkunuzla hem de başarıya karşı sizi şartlandıran ailenizin etkisi yüzünden çı kmaza girerek. Sağlıklı ve istikrarlı bir baba modelinin sağlayabi ­ leceği korunma ve güvenlikten yoksun kalmış ve iş dünyasında ba­ şarıyla i lerleyebilmek adına gerekli güç ve yeteneği geliştirmek için örnek alabi leceğiniz birine sahip olma şansını kaçırmışsınızdır. profesyonel yeteneklerinizle ilintili yetersizlik duy­ gularıyla mücadele edebilirsiniz. çarpıtılmış bir baba kavramına sahip olabilirsiniz ve as­ la ihtiyaçlarınıza yanıt vermeyen gerçek babanız kadar. sizin kaygılarınızı nasıl yarıştıracaklarını bi­ lememişler veya dünyada başarılı bir şekilde yer almakla ilgili aklı başında. ataerkil Allah baba inancın ı içeren gele­ neksel din modelini de reddedebilirsiniz. kendi hedeflerinizi belirleme ve sizin için önemli olan değerlere kendinizi adama konusunda isteksizlik göstermişsinizdir. Rekabetten korkarak. On ikinci evinizdeki Satürn. Baba­ nızı yadsıdığınız sürece. aynı zamanda hayal kırıklı­ ğına uğrama ve hedeflerini gerçekleştirmekten vazgeçme modeli yüzünden. duyguları nı özümsemiş ve kendinize aitmiş gibi deneyimle­ mişsinizdir. On ikinci evin geçmişten gelen bastırılm ış duyguları . içinizdeki baba arketipinin baskılarına karşı da savaşmanız gerekebilir. insani za­ yıflıkları anlayan ve koruyucu bir ruhsal baba figürü de arayabilir­ sınız.dığınızda destek bulmuşsunuzdur. gerçekten çok hayali olan. bir geze­ genin enerj isiyle ilgili farkındalığı çarpıttığı için. Uzun vadeli hedefler saptamak ve taahhütte bulunmak tatmin edici şeyler olarak görünmediğinden. İnkara yönelik eğilim leri . Kendi yaşamlarının sınırlamala­ rıyla baş edemezken. sı­ nırlayıcı veya ya duygusal ya da fiziksel olarak ulaşılmaz biri oldu­ ğunu ima eder.

Acılara ve yoksulluğa şahit olduğunuzda bu konuda bir şeyler yapmanız ge­ rektiğini hissedersiniz. İş ortamında kişisel gücünüzü deneyimlemek ve ifade etmek size zor gelebilir. kimli­ ğinizi tehdit eden bir dağılma deneyimi olarak kabul edilir. göz önünde olmayan bir mesleğe yönelebi­ lirsiniz. daha sağlam ve güçlü bir iç kontrol duygusu kazanabilirsiniz. Yine de. Ayrıca insanlığın ihtiyaçlarını karşılama konusunda da bir sorumluluk duygusuna sahipsinizdir. becerilerinizin altında bir işi kabullenirsiniz. iş aktivitelerini kontrol ve organize etme ve yönetme konularında endişeli ve düzensiz olursunuz. sosyal hiz­ met alanına veya meşru i nsan ihtiyaçlarına cevap verebileceğini z ve ayn ı zamanda kendi başınıza üretken bir biçimde çalışma yeteneği­ nizi kullanabileceğiniz. çünkü siz za­ ten bilinçsizce sizin için önem li kişilere karşı kişisel bir sorumlu­ luk hissediyorsunuzdur. İçsel yaşamınızı kontrol etmekte ustalaşmış olma­ nıza rağmen. On ikinci evi nizle uzlaşmak için.tığınızda. sizi duygusal olarak dondu­ rup sertleştiren ve içsel yaşamınızın potansiyel zenginlikleriyle bağlantınızı hissetmenizi engelleyen geçmiş kayıpların çözülme­ miş üzünt üleriyle yüzleşmeniz gerekir. yozlaşmış bir şey olduğu ve bunun dışında dav­ ranmanın hoş karşılanmadığı ile ilgili içsel imgeler taşımanız da bu zorluğu yaratır. daha ileri pozisyonlarda mücadele etme ris­ k i ne girmektense. özellikle sorumluluk veya liderlik gerektiren bir po­ zisyonda olduğunuzda. İ nsani değerlerinizi yansıtan işlerle ilgili bir misyon duygusu bile deneyimleyebilirsiniz. aynı zamanda güç ve başarının in­ sanları sömüren. asla sahip olamadığınız bir baba için ve­ ya çocukluğunuzdan beri bastırılmış olan yaşanmamış yönleriniz için yas tutmak gibi duygusal kayıplar da olabilir. Bu kayıplar gerçek ölüm ve ayrılıklar olabileceği gibi . sizin için gözyaşları na teslim olmak. yaralanmaya m üsait yanınıza kendinizi tam anlamıyla açarak ve içinizdeki çocuğun korkularını nasıl yatıştıracağınızı öğrenerek. Kontrol etme iht iyacınız yüzünden. Yeterli­ liğinizi küçümseyerek. kaygılarınızla sürekli bir mücadeleye girersiniz. sadece dikkat çekmediğiniz bir yerde kalmak si­ ze daha rahat geldiği için değil. Profesyonel sorumluluk almak size zor gelebilir. 1 14 . Bu nedenle.

Strephon Kaplan Williams'a göre, "Sadece sevgiyi yaşayarak
korkularınızı arlaramazsınız. Korkuyla, onu kabullenerek ve bütü­
nüyle deneyimleyerek uğraşırsınız. "(4) Korkularınızla yüzleşmek­
ten korkarsınız, zira genelde batağa saplandığı nızı hisseder, ohım­
suz kayıtlarınızdan gelen seslerle felç olur, harekerleriniz donar ve
uykuya kaçmaya meyilli olursunuz. Korku deneyimlerine nasıl da­
yanacağınızı ve onları nasıl aşacağınızı öğrenmek, aynı şekilde yal­
nızlık ve terk edilme gibi belirli korkularla uzlaşmak sizin için ol­
dukça önemlidir.
İyimser, gerçekçi olmayan, boyunu aşan bir benlikle korku
yüklü, kendini cezaland ıran gizli bir benlik arasında gidip gelmek­
tense, içinizdeki yaralı çocuğu ve ruhun sizi ürküten, ama derin
beslenme kaynakları sağlayan karanlık bölgelerini kucaklayan ve
onurlandıran davranışları geliştirmeniz gerekir. Aynı zamanda, işi­
nizde zorlu mücadelelere girişmeniz , yeterli bir performans göste­
remediğinizde, sadece riske girecek kadar cesur olduğunuz için bi­
le olsa kendi nizi onaylamanız, korkunuzdan kurtulmanız ve şarr­
lanmalarınızın üstesinden gelmeniz gerekir.
Özellikle korkularınızı, suçluluk hislerinizi ve kendinizi ceza­
landırma yöntemlerinizi dile getirmenize ve kendinizle i lişkinizde
yeni tavırlar geliştirmenizde yardımcı olabilecek psikoterapi yön­
temleri sizin için faydalıdır. Gerçeklik terapisi ve (negatif varsa­
yımlara ve içsel mesajlara karşılık veren) mantıksal-duygulanma
terapisi yarar getirebilir. Aynı şekilde, yeterlilik duygunuzu arttı­
racak mesleki yetenekleri geliştirmede yardımcı olan kariyer danış­
manlığı ve işinizle ilgili seminerler de fayda sağlayabilir.
Son olarak, görevlere , işlere, ilişkilere ve uzun vadeli hedeflere
karşı sorumlulukların değerini öğrendiğiniz zaman, on ikinci evde­
ki Satürn'ünüzle barış yapmanız mümkündür. Sadece eski güvenlik
kaynaklarından değil, gerçekleşmemiş olasılıkların bağlayıcı lığın­
dan da vazgeçebileceğinizi bi lmeniz gerekir; seçeneklerinizi daral­
tarak ve zaman içinde sürdürebileceğiniz seçimler ve taahhütler ya­
parak, mutluluğa ve kendi yeteneklerinize karşı gittikçe gelişen bir
güven duygusuna erişebilirsiniz.

.
On İ kinci Evde Satürn (Oğla k) İmge!eri

sualtı kalesi gizli müteahhit mercan kayalığı
günah keçisi sualtı mimarı gemı çapası
ruhun çöl bölgeleri içsel yapı siirgün politikacı
manastır duvarları bir bal ığın omurgası ıssız ada
kutsal ağaç kumdan temel manastır politikası
mühürlü kapı denizin üstündeki uçurum hapishane parmaklıkları
sualcı kayalıkları donmuş borular

Ün lü Ki;iler: On İ kinci Evde Satürn

Robert DeNiro Franz Schuberr Conrad Adenauer
Chris Evere Leslie Caron Wyatt Earp
Robert Redford Sperıcer Tracy Walt Whi tman
Sissy Spacek İndira Gandhi Hubert Humphrey
Annie Besanc Ulysses S.Granc Benjamin Spock

Ün lii Ki;iler: On İ kinci Evde Oğla k'ta Gezegen ler

John Ruskin Joseph Sralin Spencer Tracy

On İ kinci Evde Satiirn (Oğla k)

Eğer birinin iyi bir babas ı yoksa, kendisi bir tane yaratmalı.
- Friedrich Nietzsche

Korkmamız gereken tek şey korkunun kendisidi r.
- F. D. Roosevelt

Beni yıldızların arasındaki boşluklarla korkutamazlar.
Benim içimde, neredeyse evimde
Kendimi korkuracak, kendi ıssız yerlerim var.
- Roberı Frosl

Kendini kontrolün ne kadar uzağa giderse, özgürlüğün de o kadar uzağa gi­
der.
- 1'1aria Ebner l'On Eschenbach

1 16

Gerçek başarı , baŞarısızlık korkusunun üstesinden gelmektir.
- Pa11/ SU'eeney

Her palyaçonun içinde, sadece yalnızken orraya çıkan bir zavallı vardır.
- Anonim

Ben, asla yaratmadığım bir dünyada, bir yabancıyım ve korkuyorum.
- A. E. Hom11an

İçeride başardığım ız· şey, dışarıdaki gerçekliği de değiştirir.
- Otto Rank

Korku, beni sezgilerimi duymakran alıkoyan radyo parazitidir.
- H11gh Prather

Kanunda yeterince şey yasaklanmam ış mı? Kendine başka yasaklar da koymak
zorunda mısın?
- Ta/1!1d

Keskin ve karanlık A,ralık ayında bir kış günü
Yalnızım, penceremden aşağıdaki caddeye bakıyorum
Yeni düşmüş sessiz kar ö.rrüsüne.
Ben bir kayayım, bir ada.
- Si11011 and Garfimkel

Yapabilseydim, daima sessizlik ve bilinmezlik içinde çalışırdım ve çalışmala­
rımın sonuçlarıyla görülmesine izin verirdim.
- Emily Bronte

1 17

Uranüs (Kova) On İkinci E·vde
On ikinci evinizdeki Uranüs geleneksel görünmenize rağmen
özel yaşamınızda kendine özgü biri olduğunuzu gösteri r. Kişisel
farklı lıklarınızı ortaya sermekten , değişik, anormal veya çılgın biri
olarak algılanmaktan korktuğunuz için toplum kurallarına uyma­
yan eği limlerinizi saklarsınız. Toplumsal imaj ınızla ilgili kırılgan­
l ığınız, sıra dışılığın ve aşırılıkları n onaylanmadığı , hatta bizzat
küçük görüldüğü bir aile ortamıyla ilişkili olabilir. Sonuç olarak,
alışılmad ı k ilgilerinizin ve davranışlarınızın size sadece sıkıntı ve­
rip, reddedilmeye açık biri yapmakla kalmayacağından, aynı za­
manda sürekli suçlanmaya neden olacağından korkarsınız. Yine de
gizlice tamamen sıra dışı, bağımsız, hatta edepsiz davranışlarda bu­
lunan biri olmayı hayal edersiniz.
Perde arkası nda astroloj i, psişik fenomenler, radikal felsefeler
ve bilginin diğer sezgisel ve gelişime yönelik yöntemlerine ilgi
gösterirsiniz. Aktif bir zihinle, sizi uyaran ve yaşama bakış açınızı
genişleten çeşitli sıra dışı etkinlikler peşinde koşarsınız. İ lg i mer­
kezinizi çok çabuk değiştirmenize ve uzun bir süre tek bir konu
üzerinde yoğunlaşmakta zorlanman ıza rağmen, her yeni i lgi alanı
sizi cezbeder. Dışarıdaki d ünyaya uyumlu davransanız bile, sıradan
olmayan ya da yenilikçi ilgi alanlarıyla, özellikle de ruhun veya
gerçekliğin gizli dinamiklerini açıklamakta size yardımcı olabile­
cek entelektüel konularla haşır neşir olmanın heyecanından hoşla­
nırsınız.
On ikinci evin sorunlu özelliklerinden biri, sürekli içsel bir he­
yecan halini yaşamanızdır. Huzursuz ve sinirli enerj iniz uykunuzu
etkiler. Sizi aniden uykudan uyandıran garip ve tutarsız rüyalarınız,
bazen vücudunuzda vızıldayan elektrik yükünün bir sonucudur.
Gündüzleri ise, inatçı lığınızı beklenmedik yollardan ifade etmek
ve özellikle kendiniz için yarattığınız kurallar ve düzenlemelere is­
yan etmek için kanunlara uymayan hareketlere girişmek gibi gizli
bir istek duyarsınız, aynı zamanda yaşamınızda sizin için her zaman
yarar getirmeyen , ani ve beklenmedik değişimler yapmaya yönele­
bilirsiniz. İç dünyanız çoğunlukla kaotik ve anlaş ılmaz olduğu için

1 18

bazı zamanlar kişi liğinizin bölündüğünü hissedebi lir veya bu yo­
ğun, düzensiz duygusal ruh halinin çıldırmanın bir belirtisi oldu­
ğundan korkarsınız. B i lincinizdeki ve davranışlarınızdaki ani , dra­
matik kaymalar sıklıkla size yönünüzü kaybettirir, ancak bu durum
psikolojik esnekliğinizin ve yaşamı n çelişki ve uyumsuzluklarıyla
baş edebilme yeteneğinizin nedenini de açıklar.
Oldukça yüklü bir sinir sisteminin getirdiği yararlardan biri de
yaşadığınız karmaşık ruh hallerinin keskin sezgisel ve psişik bece­
ri lerinize katkıda bulunmasıdır. Ani sezgisel parlamalar, deha anla­
rı , dönüştürücü deneyimler, Yeni Çağ (New Age) standartlarına
göre bile i lerici olan fikir ve olasılıkları n aniden akla gelmesi gibi
şeyler sizin için sık yaşanan bir şeydir. Çok yıkıcı olabilecek bu iç­
sel enerji , aynı zamanda sizi varoluşun yeni ve dikkate değer bi­
çemlerine uyandırır, geçmişin etkilerinden kendinizi kurtarmanızı
sağlar ve içsel uyanış sürecine olan bağlılığınızı besler. U ranüs'ün
bu konumu, metafiziksel gerçekleri arayan biri için veya içsel ben­
liğinin önerilerini dinlemek ve izlemek isteyen herkes için mükem­
mel bir konumdur.
Kova burcunun özelliklerini taşıyan iç yaşamı nızla bağlantılı
bir başka boyut da, Yeni Çağ'a, i nsancıl felsefelere ve yaşam biçim­
lerine çekilmenizdir. Ama Uranüs'ünüz on ikinci evinizde oldu­
ğundan, sosyal ve politik hareket lere kat ı lmaktan veya inandığınız
bir amaç uğrunda hareket etmekten çekinebilirsiniz. Derinlerde,
toplumun uyumsuzluklarıyla özdeşleştiğiniz için, genel eğilimden
yabancılaştığınızı hisseder, grup ve cemiyet faaliyetlerinde yer al­
maktan çok, kendi yolunuzu takip etmeyi seçersiniz. Toplumun
sizden istediği rol leri oynamak konusunda yetenekli olmanıza rağ­
men, bu rol lere kendinizi adamazsınız. Özel yaşam ınızı geliştirme­
yi ve kendi bireyliğinizi ifade edebileceğiniz, benzer ruhsal eğilim­
ler taşıyan bir arkadaş grubuyla birlikte olmayı tercih edersiniz.
U ranüs'ün bu yerleşimi, arkadaşlıklarınızın sizin için çok bü­
yük bir önem taşıdığını gösterir. Keskin sezgileriniz arkadaşlarını­
zı anlamanızda ve onların yaşamlarıyla ilgili sorunlarıyla bağlantı
kurmanızda yardımcı olan değerli bir niteliktir. Bunun karşılığın­
da onlar da size, özellikle gergin olduğunuz zamanlarda gizli bir

1 19

destek sağlarlar. İç dü nyanıza ne kadar açıksanız, arkadaşlıktan da
o kadar yararlanırsınız, zira yüzeysel veya maddi konulara dayalı
ilişkiler kurmaya meyilli biri değilsi nizdir. B ununla birlikte, ruhu­
nuzun değişkenliğinden korkar ve bir başka insanla kendinizi sa­
mimi bir şekilde paylaşmaktan çekinirseniz, Uranüs'ün ifadelerin­
den biri olan 'yalnız insan'ı yansıcır ve arkadaşlık kurmaktan tama­
men kaçınırsınız.
Özerkliğ.i nizi korumaya iht iyaç duyduğunuz için, il işkilerde
psikoloj ik bir mesafe koyma veya kendinizi geri çekme eği limini
sürdürebilirsiniz. Kendinizi başkalarıyla paylaşıp bağlılık oluştur­
sanız da duygusal yakınlıktan ve dikkatle koruduğunuz bağımsız­
lığınızın ihlal edi lmesi nden korkarsınız. B ir yandan yakınlık kur­
mak isterken, diğer yandan incelikle "Çok yaklaşma. Benim alanı­
ma tecavüz etme" mesaj larını yollarsınız. Değişken duygusal yapı­
nız da yakın ilişkileri tehdit eden duvarlar yaratabilir.
İlişki yaşamınızın bir diğer yönü de, kendi kişisel farklılıkları­
nı açığa vurma konusunda sizden daha az kendini sınırlayan, birey­
sel veya eksantrik İnsanlara çekim duymanızdır. Onların yanında
kendi nizi ifade ermek ve 'çılgın' olmak konusunda kendinizi özgür
hissedersiniz. Aynı zamanda başkalarını şok ermenin gizli tadını
alırsınız. Bazen çabuk alevlenen, anlaşı lmaz, garip ve uygunsuz
parlamalar yaşadığınızda, insanların sizin gizli benliğinizden ha­
berdar olması ve sizi hem takdir etmeleri, hem de sizden sakınma­
ları m ümkündür. Ne de olsa siz bile sabah uyandığınızda kim ola­
cağınızdan emin değilsiniz.
On ikinci evinizdeki Uranüs'le barış yapmak, kendi bireyliği­
nize sahip çıkmanızı ve onu kucaklamanızı, benzersiz yetenekleri­
niz için yapıcı çıkış noktaları bulmanızı gerektirir ki, böylece
Uranüs'e özgü enerj inizi ifade edebilmek için yaşamınızı boş yere
dağıtmaya ihtiyacınız kalmasın. Zaman zaman geleneksellikten ka­
çabi lmenizi ve çılg ınca veya ahlak kurallarını takmadan hareket et­
meyi göze alabi lmenizi sağlayan yapılar ve ilişkiler kurmanız gere­
kir. Sadece bir insan olarak eşsizliği nizi kabul ve takdir ermek, bi­
linç yüzeyinin altında yaran olağanüstü seviyedeki orijinalliğinizle
ve ilham gücünüzle bağlantı kurmanızı mümkün kılar.

1 20

uyarımlara karşı role­ ransı nızı geliştirmeniz. Aynı zamanda. Rockefeller Theodore Roosevelt Sri Aurobindo Ünlii Ki. İçi nizdeki huzursuz enerj inin dünyada insanlığa bir katkı ya­ pabileceğiniz ve kendi bağlantınızı deneyimleyebileceğiniz bir odak veya çıkış noktası na ihtiyacı vardır. fazla enerjinizi boşaltmanızı sağlayacak fi­ ziksel aktivirelerde bulunmanız ve aktif zihninizi dinlendirmeniz­ de yardımcı olacak düzenli bir meditasyonla kendinizi sakinleştir­ meniz gerekir. On İ kinci Evde Uraniis (Kova) İmgeleri görünmeyen çılgınlık delinin sığınağı isyankar keşiş suyun üsründeki şimşek yeralrı sarsınrıları dönüşüme uğramış balık ruhun akupunkmru gizli deha esir büyücü yeralrı elekrriği hidroelektrik güç gizli tahrikçi içsel elekrrik içsel devrim akıncıya karşı gi rmek içsel horrum Ün lii Ki. zihinsel çevikliğinizi ve ilerici düşünce ve davranışları nızı gösterebilme olanağını sağladığını fark edebilirsi­ niz.iler: On İ kinci Evde Uraniis Adolf Hi rler Perer Fonda Burr Reynolds Phoebe Snow John Travolra Harry Truman Rainer Maria Rilke Edgar Cayce Fred Astaire Michael Dukakis Rex Harrison Jimmy Hoffa Roberr Kennedy Nosrradamus Elvis Presley B rooke Shields Farrah Fawcetc George Bernard Shaw George Gershwin John D. Sinirsel geriliminiz yüksek olduğu için. iler: On İ kinci Evde Kova'da Gezegen ler Janis Joplin Gertrude Stein Ramakrishna Immanuel Kam Jimmy Hoffa Konrad Adenauer 121 . metafiziksel çalışmalara veya insani amaçlara kendinizi adamanın.

.Goethe En iyi arkadaşımın kendim olduğunu biliyorum.Toni Cade Ben çıldırdığımda hepiniz gayet aklı başında görünüyorsunuz. uykusu bozulur. . içsel olarak daha ne kadar ileri gidebileceği Gerçeğini anlamayı çok istiyordu. On İ kinci Evde Uranüs (Kova) Gizli bir benlik isyan eder. ." .\Va/ter de la ı"\-fare Kendimizi daima değiştirmemiz.Ogden Nash "Kimsin sen?" ded i tırtıl. tazelememiz şarttır.Ogden Nash Kişiliğim bölünmüş değil. ama sanırım o zamandan beri defalarca değişmiş olmal ıyım. . yoksa ka­ rılaş ırız. ama benim ak­ lım başımdayken hepiniz çıldırıyorsunuz. . kendi içinde. sade­ ce şu anda en azından bu sabah kalktığımda kim olduğumu biliyorum. biraz çekinerek. parçalanmış. Alice cevap verdi.Lewis Carro// Devrim kendinle başlar. "Ben. -Jack Paar Ve o. . yenilememiz.Lewis Carro// 1 22 . ben pek bilmiyorum efendim.

Genellikle. Duş almak. duvarlarınızı indirmekten ve yakın ilişkilerde görünen sevgi ve ihtiyaç duygularına teslim olmaktan çekinebilirsiniz. içinizdeki Neptün enerj ilerinin yumuşaklığı . gerçek benliğinizi . siz tatminsiz ve özlemler içinde ola­ bilir. Ancak. Sık sık kaynaklarınız tükenmiş gibi hissedersiniz. yine de duyarlılığınızı kişisel yaşamınızdan tecrit edebi lir ve gerek­ siz duygusal bağlılıkları kendinizden uzak tutabilirsiniz. çünkü empati ve şefkat duygularınız sahici ol­ masına rağmen. yalnız başı­ na kalmaya ihtiyacınız vardı r. Nep­ tün'ünüz aldatıcıdır. sizi rahatlatan hayallere ve fantezilere kaçar­ sınız. İç karmaşanızı düzenlemek ve size berraklık ve huzur getiren bilinç boyutlarıyla ilişkiye geçmek için. başkalarına karşı anlayışlı ol­ manıza rağmen. bununla birlikte günlük yaşamın kaygılarını aşmak ıçın 1 23 . Yalnızken başkalarından içinize çektiğiniz enerj ilerle boğulu­ rak. Savunmasız yönlerinizle ilgili oldukça korumacı olduğunuz­ dan. aile içinde hassasiyetinizi ifade erme konusunda güvende his­ setmediğinizden. banyo yapmak ve suya yakın yerlerde olmak. güçlü bir savunma sisteminin arkasında korumaya almayı öğrendiniz ve böylece dışarıdaki dünya tarafı ndan gereğinden fazla incinmesini ve bozulması n ı engelledi­ niz. sıcaklığı ve sa­ kinleşririciliği içinde rahatlayamazsınız. Muhteme­ len. genelde kendi kalbinizle ve ruhunuzla temas kura­ mamanız olur. B unun sonucunda gelen zorluk. ayn ı zamanda müzik dinlemek veya yaratıcı­ lığınızı ortaya dökmek kendinizle teması yeniden kurmakta yar­ dımcı olur. Neptün (Balık) On İkinci Evde On ikinci evinizdeki Neptün ihtiyaçlı insanlara yardım erme eğiliminize katkıda bulunan. Son derece şefkatli bir şeki lde beslemeye ve korumaya çalıştığınız İnsanların yaralanmaya açık yönlerine çeki­ lirsiniz. doğuştan gelen bir duyarlı lığa sahip olduğunuzu gösterir. yönünüzü kaybettiğinizi ve içsel olarak darmadağın olduğunu­ zu hissedebi lirsiniz. Neptün'ünüz on ikinci evde gömülü olduğundan. Başkaları na bir şeyler verirken. bu duyguları özel İnsanlara kolayca bağlayamazsı­ nız ve en çok kişisel olarak fazla yakın olmadığınız insanların ihti­ yaçlarını karşılarken rahat edersiniz.

kişisel ifadelerinizle i lgili güvensiz ve kırılgan olabilir. zira hayalgücünüzü kullanarak gerçeği etkileme konusunda müthiş bir yeteneğiniz vardır. içsel arayışınızı gerçekleştirmede ve bulmaya çalıştığınız. Gizli bir müzisyen veya şair olarak. Geceleri çok derin uyursunuz. Neptün'ün bulanık ve çoğunluk­ la da anlaşılmazlığına olan eğilimdir. Tinsel çalış­ malar ve meditasyon. ta­ mamen ulaşılmaz görünen bir mutluluk için duyduğunuz anlaşıl­ maz bir özlemle kuşatılmış hissedersiniz. başkalarıyla çalış­ malarınızı paylaşmak konusunda tereddüt edebilirsiniz. kendinize karşı dürüst o lmanızı engelleyen. ka­ yıp ruhunuza kendinizi uydurmanızı sağlayabilecek tinsel bir yola çekebilir. başkala­ rına karşı konuşma ve davranışlarınızda direkt olmayabilirsiniz. 1 24 . Gizli bir mistik olarak. İçinizdeki o isimsiz özlem sizi. Neptün içinizde bir bi linçsizlik. B unun neticesinde. On ikinci evdeki Neptün'ün zorlukları ndan biri de. Kendinizi aşmayı ve sonsuz sevginin sınırsızlığını de­ neyimlemeyi dilersiniz. ruhsal yükselişi hem ister hem korkarsınız. Sizin için Neptün sıklıkla ya hep ya hiç deneyimidir. ya iç uzayınızda kaybo­ lur ve yükseklerde başınız döner veya kendinizi anlamsız ve boş. ihtiyacınız olan tanrısal enerj ilerle bağlamı yolunu bulmanızda yardım edebilir. Gündüzleri 'yükselme ve ortaya çıkma' dürtünüze teslim olmaya karşı direnirsiniz ve dönebileceğiniz bir anne karnı aramaya yönelirsiniz. ama dünya üstündeki kimlik duygunuzu ve sağlam temellerinizi kaybetmekten ödünüz kopar. yaratıcı becerilerinizi geliştir­ mekten çekinebilirsiniz. hayalgücünüzü yaratıcı­ lık gerektiren doyurucu uğraşlara kanalize etme potansiyelini gös­ terir.uyuşturucu ve alkol kullanmaya da meyilli olabilirsiniz. Neptün'e özgü duyarlılığ ı nız çok derinlere gömülü olduğu için. i lham peri­ nizin sesini duymak ve yaratıcı dürtülerinizi ifade etmek amacıyla uzun dönem tek başınıza olmaya veya yorucu programlardan ken­ dinizi geri çekmeye gereksinim duyabilirsi niz. birleşme ve aşkınlık hali için yanıp tutuşur. Neptün'ünüzün on ikinci evde olması. Ancak yaratıcı benliğiniz fazla teşvik görmediği nden ve iç karmaşanızdan korktuğunuzdan. hatta öyle ki rüyala­ rınızı bile hatırlamazsınız. Vizyon çalışmaları da size yarar geti­ rebilir.

davranışınıza yansır. teselli bulma ihtiyacınızdan ve kurtarılma arzu­ nuzdan utanırsınız. Başkalarına hizmer ederek şefkatinizi ifade eder­ siniz. onlar sizi bilinçdışından etkilerler. savunmasız­ lığın ızı ve ihtiyaçlarınızı i nkar ederek. Zayıflıkları nızdan. erken çocuk­ luk döneminde veya geçm iş hayatlarınızda. Alçak gönüllü ve değersiz bir ben lik duy­ gusunun tam aksine. dolayısıyla bu duygulara karşı savunmaya ge­ çersiniz. yüksek idealleriniz sizi fedakar ve bencil olma­ yan bir kendini adamaya yönlendirirken. yaratıcı ve­ ya ruhsal lider olma hayalleri kurarsınız. Dışarıya karşı sert. B u yüzden. onların tepki lerinden korktuğunuz için direkr davranmaktan çekinirsiniz. Belki büyük bir şifacı. hassasiyetinizden. Birisinde. ruhsal bir birlik veya ruhların kaynaşması i le i lgi li imgeler bilincinize nakşedi lmiştir. çaresizliğin izden veya güçsüzl üğünüzden. İşte olduğu kadar ilişkilerinizde de bilinçdışı hayallerinizden etkilenerek harekete geçersiniz. . başkalarını korumak için değil. Bazen. Ancak içinizde sizi sürekli etki leyen yaralı küçük bir ço­ cuk taşıdığınızdan . ve 1 25 . ama içeride yumu­ şak biri olarak kolaylıkla kurban rolünü üstlenir ve suistimal edil­ meye açık olursunuz . ama kendi karma­ şalarınız ve yanı lgılarınız. İçsel değersizlik duygusunun avantaj l ı tarafı ise. Geçmiş bir zamanda. İdeallerinize bilinçli bir şekilde odaklanmasanız da. amansızca bu içsel ideali yansıtan bir deneyim ararsınız. diğeri dünya üstündeki gücünüzü geliştirememe pahasına kendi potansiyelinizle i lgili ge­ nelde çarpıklaşmış olan duygularınızı besler. ezilen i nsan­ larla özdeşleşmenize ve sosyal hizmet alanlarına olan i lginize katkı­ da bulunmasıdır.Niyeriniz yanı ltmak veya aldatmak olmayabi lir. Neptün sizin için. belki de kendi becerileri­ nizi sınamak zorunda kalmamak veya sizi tesel li eden hayali imge­ lerinizi riske armamak adına potansiyelinizi geliştirmekren kaçı­ nırsınız. değersiz olduğunuz düşüncesini pekiştirecek davranışlarda bulunursunuz. genelde bilinçdışında mu­ azzam bir benlik duygusu üretir. kendi yaralarınızı açığa vurmaktansa başkalarını n yaralarını sarmaya yardı m edersiniz ve insanlığa hizmet ermekle i lgili ideal­ lerinizi yerine getirmiş olursu nuz.

ancak anlaşı lmaz veya biri öbürüne uymayan söz ve davranışlarda bulunduğunuz s ürece. sevdiğiniz ve gerçeklik pahasına nırunduğunuz içsel imgeye sırtınızı dönmekten kaçına­ rak. İçinizdeki ilahi çocuk derinden yaralanarak. sizde sezdikleri derin hassasiyete ve masu­ miyete çekilebilirler. On ikinci evinizdeki Neptün'le barış yapmak için. aradığınız ruhsal bağlantıyı . önünüzde duran gerçek i nsanı kabul etmekte zorlanırsınız. nadir ve değerli bazı anlarda yakalasanız bile. Ruhunuz doğmak istememiş olabilir. yaratıcı veya tinsel i nsanları kendinize çekersiniz. ruhunu­ zun açlığını hiç kimse doyuramaz. ulaşılması neredeyse imkansız. ama bunu kendi hafıza­ sından silecek kadar da uzak olmayan bölgelere çekilmiştir. Bu ilahi acı . B u ara­ da. Belki ebeveynleriniz çocuksu masumiyetiniz. Psişik bir sünger olarak onların duygularını emer ve kendi duygularınızla karıştı rırsınız. Karmaşık yapınız nedeniyle imalı ve anlaşı lmaz olabilir. birbirini tutmayan güdülerle hareket edebilirsiniz. ruhsal ener­ j inizi deneyimlemenize ve içinizde var olan. duyarlılığ ı nı z ve yaratıcılığınız tarafından tehdit edildikleri ni hissetmiş ve sizin sahici ve güzel benliğinizi ifade et­ menizi engellemeye yönelmişlerdir. ışıklar içindeki sevgi­ nin uçsuz bucaksız kaynağ ından çekerek kendinizi tazelemenize yardım edecek tinsel veya yaratıcılık içeren bir uğraş bulmanız ge­ rekir. ruhu­ nuzun saflığı. ilahi krallıkla olan bağlantısını bırakmayı red­ detmiş olabilir. kendi içi­ nizde tanrısal bağı bulmanız ve onu yaşam ınıza yönlendirmeniz ge­ rekir ki. Daima. size güvenmeyebilirler. sıklıkla kişisel ilişkilerdeki çelişkili duyguları nızı besler. böylece etrafınızdaki dünyayı bürün gücünüzle kucaklaya- 1 26 . Kişisel ilişkilerinizde. erken dönem deneyimlerinize dayanır. İ nsanlar. Yaşamınızda durmadan tanrısallığı aramak yeri ne. Kendi içinizde ve dışarıdaki dünyayla yaşadığınız çatışmaların pek çoğu. tinsel ve fedakarlık gerektiren değerlerin önemsiz veya sizde görmek istemedikleri şey­ ler olduğunu yansıtan mesaj ları özümsemiştir. bilinçli egonuz ebeveynlerinizin yaratıcı. ka­ çınılmaz olarak hayal kırıklığına uğrarsınız. yine de başkalarının ihtiyaçlarına duyar­ lı olursunuz ve gelişmemiş Neptün'e özgü benliğinizi açık bir şe­ kilde ortaya koyan hassas.gerçek insan ilişkilerini n sınırlılığını kabullenemediğinizden.

önce içinizdeki son derece savunmasız olan çocuğun üstüne sımsı­ kı kapanan kapıları açmanız şarttır. onu orta­ ya çıkmaya ve dünyadaki yerini bulmaya teşvik edebilecek biriyle yapılacak her tür psikoterapi veya şifa yöntem inden yarar görmeniz olasıdır. korkmuş ve mükemmel güzellikteki çocuğu seven ve kucaklayan. Robinson Doris Day Ün lii Ki. tinselliği ve yaratıcılığı destekleyen psikosen­ tez gibi terapiler hem ilham sağlar hem de yardımcı olurlar.iler: On İkinci Evde B a lık'ta Gezegenler Evangeline Adams Wyan Earp Alexander Graham Bell Walr Whi cman Mary Tyler . ( 5 ) Ancak içsel tanrısallığınızı fark etmek ve ifade edebilmek için.Moore 1 27 . Onun kendini ortaya çıkarma­ sını sağlamak zordur. Son derece duyarlı ve şefkatli olan ve içinizdeki savunmasız. On İ kinci Evde Neptün (B a lık) İmgeleri koruyucu melek sürgün ruh içsel gelgic dalgası rüya içinde rüya kozmik fancezi yunus içsel müzik içsel ikaz ışığı esir cekboynuz yasak büyü gizli simyacı ruhun suları suyla aşınma özel görev kurbanlık koyun hascane hemşiresi sahne arkası dansçısı gizli miscik serap içsel görüş gizli pınar Ünlii Kij iler: On İ kinci Evde Neptiin Roberco Assagioli Warren Beany George Bush Ann Landers John Mitchell Edgar Degas John Lennon Shirley Maclaine Rudyard Kipl ing Jan D'Ark Edward G. Vizyon yönte­ minden faydalanan. zira dünyanı n gaddarlığı onu zayıflıkları na saldırmakla ve masumiyetini bozmakla tehdit eder.bilesiniz .

}oseph Campbe// 1 28 . bir süre sonra ayd ınlanmayı bulur­ sun. l�Ii/ne Biz inançla yürürüz. bir sığınak.Dicky Diehl "Bu ci<ldi bir şey" ded i Pooh. . içinde . ." . ulaşılmaz bir hayaller vadisi.Cori11thic1m. görerek değil. İncil Nezaketim her zaman Benim lanetim oldu Yumuşak kalbim taşıdığım haçtır. asla karşılaşmadığım. . . Gizli bir tapınak. kendi ruhunu izlemektir. Unumığum bir kalbim. . .Liv Ul/mann Karmaşanın içinde yeterince dolanı. Bir benl ik. .Ellen G/asgou· Kendimi bir elek gibi görüyorum. .A natole France Bir mabedim var ziyaret etmediğim. On İkinci Evde Neptiin (Ba lık) En büyük yetenek bir i nsanın kendi benliğini kandırma becerisinde gösteri­ lir. "Bir kaçış yolum olmalı. . A.Char/es Sor/ay Sakla. Herkesin duyguları içimden akıyor.Don Marq11is Kendi yolunu bulmak. A . .rsan.

sosyalleşme süre­ cinde ehlileştirilmediği veya uygarlaşrırılmadığı takdirde baskı lan­ dığı yıllar içinde çarpıklaştığı için sizi dehşete düşürebilir. Oysa bunları n görülmesi . Böyle zamanlarda kontrolünü­ zü kaybettiğinizi. Bu duygusal açıdan çok yüklü enerji lerin ve bunların benlik duygunuzla ilgili tehdit­ lerinin bilince yaklaşmasına izin vermeyebilirsiniz. haritada her neredeyse orada egoyu ezmekle teh­ dit eden ve bizi unutmayı tercih edeceğimiz karanlık ve gölge yön­ lerimizle yüzleşmeye mecbur bırakan. özellikle bilinçli benliğinize entegre edilmediği. şeytani g üçlerle ve sadece geçmişte bitiremediğimiz işlerle değil. On ikinci ev. bastırmaya çalıştığınız bu enerj i ler yaşamda kendilerini bir şekilde gösterirler. Pluro'nun yoğun duygusal yükü­ nü ve arzularını üstlenirler. B i lincinizden ayrılmış olan bu Pluto enerj isi. Aynı zamanda da kendinizi canlı. güçlü ve yaşamınızın sorumlulukları­ nı yüklenebilecek gibi hissedersiniz. eğer Pluro'nuz tamamen açısız değilse. hareketli. ye­ nileyici ve iyileştirici yetenekler ve içsel güç keşfedilir. genelde kendinizi güçsüz ve dışarıdaki d ünyanın insafına kalmış hissettiğinizi gösterir. Pluro için zor bir yerleşim­ dir. Pluto (Akrep) On İkinci Evde Pluro'nun on ikinci evinizdeki etkisi olağanüstü bir enerj i ve güç kaynağına sahip olmanıza rağmen. İçimizdeki karanlık. Bu sayede bunların sağlayabileceği yapıcı güç kaynağ ı . küskünlükler ve nef­ retler kendini kontrol duygunuzu alt etmekle ve bilincinizi ele ge­ çirmekle tehdit ederek içinizde iltihaplanır. i nsan topluluklarının göl­ gelerinin hamalı olabilirler. Esas kaynaktan çıkan enerjinizden korktuğunuz için. ele geçirildiğinizi. Pluro'nun açı yaptığı gezegenler. Ancak. canlılık. üzerinde çalışılması ve yaşama entegre edilmesi gerekir. Transitler P luro'nuza açı yaptığında. aynı zamanda dı- 1 29 . içinizde derinlere gömülü kaynaklara ulaşma yolunu kapatan bir savunma sistemi ge­ liştirmişsinizdir. Pluto'su on ikinci evde olanlarımız. tutkular. volkanik bilinçdışınızın bilince patlamalar yapması gibi yoğun ve patlayıcı enerjileri deneyimlersiniz. Geçmişten gelen cinsel dürtüler. takıntılı hale geldiğinizi ve anlayamadığınız arzulara itildiğinizi hissedersiniz.

yansıtma­ lardan ve savunma mekanizmanızı gevşetecek sakin. öz yıkıcı girişimlerinde bulunmaya veya hastalıklı bir şekilde ölüm veya intihar düşüncele­ rine takılıp kalmaya yöneltebilir. Ancak Plu ro'yu en iyi şekilde kanalize etmek için. fazlasıyla gözünüzü korkutabilir. İçsel yaşamınızın önünü tıkadığınızda. zi­ ra sizi kendi gölge enerj ilerinizle yüzleşmeye zorlarlar. merhametsiz ve uzlaşmaz olan bu ener­ j iyi kendimize karşı döndürdüğümüzde Pluto yüzünden acı çeke­ riz. içe çekilme hallerine ve derin bir uykuya çekildi­ ğinizi hissedersiniz. Yüklerinizi azaltabilecek mutluluklardan mahrum bı­ rakırsınız. asla aşamadığınız geçmiş günahlar. İçinizdeki çalkantılı güçle- 1 30 . B ununla birlikte. on ikinci evinizdeki Pluto. Ancak kişisel seviyede. Pluro'dan alrı ncı eve yapılan karşıt açılar. tüm iradenize karşın. On ikinci evdeki Pluto'nun kare açıları oldukça eziyetlidir. onları na­ diren hatırlarsınız. R üyalarınız. içeride sürekli bir savaş verirsiniz. Ken­ dinizi acımasızca yargılar ve bir biçime sokmak için kırbaçlamaya çalışırsınız. Kendinizden nefret etme nöbetleri sizi. suçluluklar ve uranç­ lar tarafı ndan ele geçirildiğinizi hissedersiniz. Yaln ızken. önce taşıdığı enerj ilerin bilince yükselmesine izin vermek şarrtır. B u Pluto enerj isini (açı yapan gezegenlerle ve Pluto'nun yönet­ tiği evle ilintili) fiziksel egzersizlere veya aktivitelere kanalize ede­ bildiğiniz takdirde yapıcı g ücünden yararlanabilir ve dış dünyada­ ki engelleri alt edebilirsiniz.şarıdaki dünyadan içimize çektiğimiz ve öziimsediğimiz 'kirli atık­ larla' da yüzleşerek. ş üphesiz. Yüzeyde ta­ sasız görünmenize rağmen. tüm dikkatinizi toplama­ nızı gerektiren ve böylece iç seslerinizi susruran takıntılı düşünce ve davranış alışkanlıkları nıza ya da yorucu projelere girişirsiniz. Kendi ilkel i mgelerine girmek isteyen bilinçdı­ şınız. yalnızlıktan. Diğer yandan. toplumun ruhsal dengesinin konmmasına ol­ dukça önemli bir katkıda bulu nabiliriz. genellikle sizi rahatsız eden ve ya­ kanızı bırakmayan gölge enerj ilerinizi tasvir ettiğinden. rahatlatıcı ak­ t ivitelerden kaçınabilirsiniz. içsel yaşamı nıza tam aksi yönde yaklaşmanıza neden olabilir. iş ve sağlık alanlarında başarıya ulaşmak için çıkış noktaları sağlarlar.

Günlük yaşamınızda yeterli enerji ve gücü göre­ memenize rağmen. Bu yüzden. "Pek çok insan. kendini esas lı ve kalıcı biçimde dönüştürme konusunda da­ ha yeteneklisinizdir. bu yeteneklerinizi geliştirmek ve kul­ lanmak size yarar sağlayabilir. gerilimli zamanlarında kullanabileceği bu tür bir içsel güç kayna­ ğına sahip olmayan ortalama bir insandan. beceriklilik. başkalarındaki üzeri örtülü 131 . ister entelektüel veya ahlaki olarak.ri engelleyemediğinizde. Hem fi ziksel hem de duygusal ola­ rak kendinizi yenilemek içi n sonsuz kaynaklara sahipsinizdir. kriz durumlarında derinlerde bulunan enerj i. On ikinci evinizdeki Pluro gizli kaynaklarınızın. On ikinci evdeki Pluto'nun avantaj ları da. ister fiziksel. sorumlulukları ka­ dar etki leyicidir. azimli ve aman­ sız bir kaşifi olabilirsiniz. Kriz durumundaki i nsanlara yardımı hedefleyen bir mesleğe çeki lebilirsiniz. devamlı bir kendi kendine psikoterapi sürecidir. Kendi içinizdeki i lkel derinliklere giriş yapabildiğiniz için. Sizi . orada bulunan melekleriniz­ le ve şeytanlarınızla karşılaşır ve bilinçli amaçlarınız için onların enerj ilerinden faydalanırsınız. Yaşa­ mınız tüm samimiyetinizle kendinizi adadığınız ve çatışmalarını­ zın kaynaklarını ortaya çıkarmaya ve geçmişten gelen yaralarınızı iyileştirmeye çalıştığınız çeşitli psikoterapi deneyimleriyle gelişen. Pek çok insana na­ zaran. Kendinizi ve baş­ kalarını psikoloj ik ve fiziksel olarak iyileştirme kapasiteniz gerçek­ ten çok büyük olduğu için. William James. gölge benliğinizin cesur. On ikinci evi nizdeki Pluro tarafından işaret edilen bir başka yetenek ise psikoloj ik kavrama yeteneğidir. kendi potansiyel varlığının çok sınırlı bir ala­ nında yaşar" diye yazmıştır. kendi dışı nızda Pluto enerj ileriyle yüzleşmeye zor­ layan (örneğin orduya katılarak veya yeraltı faaliyetlerinde buluna­ rak) bir yaşam biçimi seçebilirsiniz. "Önemli aciliyetler ve krizler bize ha­ yati kaynaklarımızın düşündüğümüzden çok daha büyük olduğu­ nu gösterirler" . direnç ve dayanma gücü kaynaklarınızı keşfedersiniz. çok daha büyük olduğu­ na işaret eder. kendinizi risk gerektiren durumlarda yer alarak sı naya­ bilirsiniz. ruhunuzun derinliklerine girer. Yalnızlık periyodlarıyla kendinizi yenile­ yerek.

İş konusunda başka bir alternatif ise. Kendinizi ortaya koymayı beceremeyerek. erken çocukluk dönemindeki duy­ gusal çalkantıların enerj inizi içe yöneltmenize ve deneyimlediğiniz acı . güçsüzlüğ ünüzü ifade eden davranış modelleri geliştirmişsinizdir.enerj ileri de algılama konusunda esrarengiz bir beceriye sahipsiniz­ dir. onun gücüne karşı bir tehdit oluşturmanızı en­ gellemek için gücünüzü yok ederek size merhametsizce eziyet et­ miş olabilir. nefretiniz ve öfkenize bir onay veya yapıcı çıkış noktaları bula­ madığınız için. gölge materyallerle karşıl�ma konusunda yete­ nekli olduğunuzdan. Ebeveynleriniz saldırganlığınızın ve cinsel yaklaşımlarınızın kabul edilemez şeyler olduğunu belirtmiş olabilirler. Ebeveyn lerinizin baş edemediği arzularınız. O yüzden. Sonuç olarak. Bazen. kendi psikolojik bütünlenme sürecinizin bir bö­ lümü. On ikinci evinizdeki Pluto. As­ la size ait olmayan veya ebeveynlerinizin çözülmemiş çatışmaları­ nın bir sonucu olan günah ve suçlar için kendinizi cezalandırmak- 132 . Bu yüzden. arzu ve kızgınlıkları farkındalığınıza kapatmanıza neden oldu­ ğunu öne sürer. ama etkili güçlere erişimini­ zi daha da sını rlamış olmanız mümkündür. araştırma ve inceleme gerek­ tiren alanlar olabilir. Ebeveynleriniz kendi gölge benliklerine sahip çıkmadıkları ve kendi olumsuz özelliklerini çocuklarına yansıttıkları için onların reddedi lmiş pek çok duygu ve çatışmalarını özümseyerek kendini­ ze mal etmiş olabilirsiniz. kendi gölgelerinizi onlarınkinden ayırmayı içermelidir. ailenizinkiler y üzünden de acı çekersiniz. tutkuları­ nız. Belki aileniz sizde ciddi utanç duyguları yaratmış­ tır. Kendi ilkel enerj i le­ ri i le başa çıkamadıkları için onları boşaltabilecekleri bir havuza ve kendi suçlarını yöneltebilecekleri bir hedefe i htiyaç duymuş olabi­ lirler. psikolojik bir alanda çalışmayı seçebilirsiniz. Pluto özelliklerine sahip bir ebeveyn ev halkını baskı altına alarak. Büyüme ça­ ğında cinsel dürtülerin çektirdiği bedensel eziyet o kadar büyük olabilir ki bu yüzden içinizdeki ilkel. sadece kendinize ait bastırılmış arzu ve duygular yüzünden de­ ğil. bu d uyguları içinizde gömülü olarak t utmuşsunuz­ dur. on ikinci evdeki Pluco fiziksel veya duygusal bir suisti­ male işaret eder. aile gölgesinin taşıyıcısı ola­ rak.

eziyet görme paranoya­ sı veya endişesi ile mücadele edebilir ve diğer insanın da.tan vazgeçmenizi sağlayacak şekilde. kendinize karşı şefkat duygu­ su geliştirmeniz gerekir.. duygularını sizden daha çok ifade edebilen ve psikolojik çatışmaları daha açıkça fark edile­ bilen insanları yaşamınıza çekerek i çsel yaşamınızın kargaşasını do­ laylı yollardan deneyimleyebilirsiniz. gömülmüş olan enerji lerinize erişemediğiniz için. tıpkı ai­ leniz gibi. ve "Nefret etmek istiyorsan. 1 J. sevgini ifade er" . On ikinci evdeki bir Pluto'yla uzlaşmak emek isteyen bir sü­ reçtir. Hükmedilmekten çekinerek. kaynaklarınızı seferber edebilmek için rravmatik yaşam koşullarını kendinize çekerek kendinizi zorlarsınız. Tıpkı Persophone gibi bir sonraki gelişim aşamasına geçebilmek için Pluto'nun kaçırıp teca­ vüz etmesi ne gereksinim duyabi lirsiniz. kişisel gücünüzü keşfetmek ve kullanmak konusunda sizi zorlayan. çünkü yapıcı . geçmişin senaryolarını tekrarlarsınız. Ancak i lkel enerj ilerinizle i lgili ne kadar bilinçli olursanız ve kendinizi gelişiminize ne kadar adarsanız. başkalarını maniple ederek veya baltalayıcı hareketlerle intikam duygularınızı gizlice ortaya koyarak dolaylı davranışlara girebilirsiniz. Gücünüzü ortaya koymaktan korkarak. iyileştirici gücünüzü geri kazanmadan önce kendinizdeki karanlık yönlere saygı göstermeniz. Ketum ve kendini saklayan biri olarak. Zira kendi içinizde veya kendinizden kaçarak o kadar derinlere saklanmayı öğ­ renmişsinizdir ki. sizin kendinize davrandığınız kadar acımasızca davranan in­ sanları çağırarak. içinizdeki yoğun. "Sevmek istiyorsan. travmatik olmayan koşulları yaratmanız da o kadar olasıdır. J . nefretini ifade er" diye yazmı ştır Strephon Kaplan Williams. rahatsız edici Pluto benliğiniz­ den oldukça farklı bir dış kişilik geliştirmiş olmanız mümkündür. Bazen. Kaçını lmaz olarak aile ilişki leriniz yaşamınızın sonraki dönem­ lerindeki i lişkileriniz için de bir taslak oluşturmuştur. Kişisel i lişkilerinizde bilmediğiniz veya anlayamadığınız güç­ ler tarafından yönlendiri lebilirsiniz..(6) B u tavsiye özellikle sizin için faydalıdır. Size. Karan- . sahiplenmeniz ve ifade etmeniz gerekir.. size yıkıcı davranışlarda bulunacağından korkabilirsiniz.

öfke ve tutkuları dayanıklılıkla karşılama gücünüzü arttırmakta size yardımcı olacak biyoenerj ik terapilerin desteğiyle daha etkin bir bütünleşme kazanabilirsiniz. Bedensel zırhınızı gevşetecek ve heyecanları. Pluro'yu on ikinci evinizde kilitli tutmak için neleri feda ettiğinize bakarak. Sadece erdemli ideallere tutunmak. Sıkı bir egzersiz sistemiyle· kendinizi fiziksel olarak güçlendirmeniz gerekebilir. savaş sanatları gibi fizik­ sel çalışmalardan yararlanabilirsiniz. Ancak. fiziksel/duygusal enerj ilerinizi yeniden kabul etme sü­ recine başlamadan önce. karanlık tutkuların irin toplayıp sizi gizlice tüketecekleri bir çukurun daha da derinlerine iter. onu gözlemleyebilmek adına dışarı çıkarma­ nız ve ne hissettiğini. Psikoterapinin ve gölge enerj ilerinizi kabul eden insanlarla güven dolu ilişkilerin yardımıyla kendinizi affedebilir. dehşeti. içinizdeki en karanlık ve en çarpık güçleri. kendi içinizde onun dehşetli enerj isini çevreleyebilecek kadar gen işlemeniz şarttır. İçsel şeytanınızı. zayıflıkları ve kötülükleri kabul eden bir öz imgeye ihtiyacı nız var­ dır. bir erk ve etki nlik kaynağına dö­ nüştürebilirsiniz. ne istediğini keşfedip. sahip çıkmadığınız enerj inizi tekrar geri kazanmakla ve kişisel gücünü­ zü deneyimlemek ve ifade ermekle ilgili konuları değerlendirmeye başlayabilirsiniz. bunu yapabilmek için. Kendinizi g üçsüz tutmak için hangi bahaneleri kullanıyorsunuz? Uğruna yaşadığınız hangi idealler sizi güçsüz kılıyor? Güçsüzlüğü­ nüzün veya kurban olmanın size getirdiği yan kazançlar nedir? On­ lardan vazgeçmenizi ve daha esaslı bir tatmin ve öz değer duygusu yaratmanızı sağlayabilecek şey nedir? Yalnızca. davranışları nızı değiştirmeniz gerekebilir. On İ kinci Evde P!ttto (A krep) İmgeleri gizli dedekrif mecradaki bomba ejderhan ın ini şifacının sığınağı bodrumdaki kalorifer kazanı perrol kuyusu 1 34 . Ruhun şeytanları bilinçsizliğin karanlığında daha fazla büyür­ ler. yoga.lıkların hakkı nı veren bir yaşam felsefesine ve i nsanca sınırlılı kları . onu değerli bir içsel rehbere dönüştürmek için bilincin açık havasına ve şefkatin kıyıla­ rına çıkmasına izin vermeniz gerekir.(7 ) Ancak.

iler: On İ kinci Evde A krep'te Gezegen ler Benjamin Disraeli Marc Edmund Jones Ch ris Evere Karherine Mansfield Herman Goering On İ kinci Evde P luto (A krep) Beni örren gecenin dışında.A .Maria Eb11er von Escheubach Ve içimde areşle buz savaşıyorlar Boğucu gecenin altında. Hen/ey Eğer dağları yerinden oynaran bir inanç varsa.iler: On İ kinci Evde P luto Muhammed Ali Perer Usrinov James Earl Ray Clara Barton Mario Cuomo Ava Gardner Brooke Shields J udy Garland Marilyn Monroe Salvador Dali Roberto Assagioli Anne Frank An ira Bryanr Parry Hearst Ün lii Ki. . Hom111a11 ıJ . o da kendi gücüne olan inanç­ tır. E. .)­ .icü Ünli Ki. E. .arkeolojik kazı cehennem çukurları yanardağ kış uykusundaki ejderha perili bodrum şaman ruhun arkeoloğu yeraltı tüneli sualrındaki hazine yıkımın arifesi arka kolruk dikrarörü zaman bombası diriliş gününün şafağı sık çalılıklardaki Anka kuşu gaz musluğu bağlantısı rüya gi.\V. Boyun eğmez ruhum için müteşekkirim Onu yaratan tanrılara. Bir kuyu kadar kara bir uçran bir uca.

Cari }1111g İnsanların zayıflıklarının gayet farkındaydım. kibir. kendi derinliklerinde yaşamak zorun­ daydı.Mariamıe Afoore Önünden geçip giden dünyada değil. . .Sylvia Plath Bazıları kökümüzün uzandığı alana ölümün yeri dem işler. güçlerimi sakladım . B u ölümler boşa girmemiş demektir. . Bunu muh teşem ana kökümle biliyorum . . .Anais Nin Derinlikleri biliyorum . . kıskançlık. oraya yeniden doğuş alanı deriz. Madenin asansörüne giden yolu buldum. . . . Kızgınlık. . intikamcılık. . . .Nathaniel Haıcthorne Eğer tüm bu büyük hastalıklar/ölümler.Başka hangi zindan bir insanın kalbi kadar karanlıkrır! Hangi gardiyan insa­ nın kendisi kadar acımasızdır? .Robin Morgım 1 36 . Ben ora­ daydım. . her şeyi gizle­ yen geceden zorlu. kayıtsız gözlerimizi onlara dikerek. ana rahmine çekilme isteği. Hepsini kili tledim.Pearl B11ck Cehennem boş Ve bürün şeytanlar burada. bütün bu müthiş acılar Ve kalp kırıklıkları ve dökülen kanlar bize nasıl yaşanacağını öğretiyora. Şeyranların ı kontrol edemezsen. ama kısa ömürlü bir kurtuluş için uğraştığı sürekli bir mü­ cadeled ir. Yaşamı. hepsi bu. yok olmaya karşı. kendi kaynağında boğulma arzusu.William Shakespeare E n kötü düşmanının karşısında durduğunu zanneder. . Biz ise. Uçurum için duyduğu öliimcül bir özlem. Kendimi daha güçsüz kıldım. ama düşmanını içinde taşır. başkalarına zarar verir­ sin. .

Yaşayabileceğimiz senaryoları ortaya seren mit­ leri okuyarak ve üzerilerinde kafa yorarak. Clytie Mars : Clytemnestra. Deinara. Ariadne. Clytemnesrra. Kayran Satürn : Ariadne. Elektra (Orestesle ilintili olarak) Venüs : Psyche. Meclea. Iphigenia Uranüs : Antigone. 1 37 . Iphigenia. Alcestis. Arremis. Parsifal Ay : Niobe. Güneş : Semele. Demeter. Hero. her bir burç ve yönetici gezegenle ilgili derin psikoloj ik sorunları ve karmaşaları anlamakta ilham verici ve yar­ dımcı bir rehberdir. Hippolyte. Pasiphae. Tanralus. burçlarla ilintili mirler hakkındaki yorumu. ip- higenia Pluto : Medusa. Prometheus (ve "Güzel ve Çirkin" masalındaki Güzel) Jüpiter : lcarus. kendimizi on ikinci ev enerj ilerine daha çok ayarlayabiliriz. Orpheus. Kali. Daha Çok Fikir Edinmek İçin Mitleri Okuyun Mitoloji yaşamımızda harekete geçirdiğimiz özdeşleşmeleri ve temaları sembolik olarak tasvir ederek. Arachne. Ocyrhoe. Phaethon. Pele Liz Green . Sybylla. Astrology of Fate ( 9 ) (Kader Astroloj isi) kitabında on ikinci evi ele almamış olmasına rağmen. Phaethon. Phaedra. Cassandra. Aşağıdaki her gezegen ve burç için denk düşen mirleri okumanızı tavsiye ederim. Salmakis. insanlığın kolektif bilinçdı­ şının kaydını tutar. Anrigone. Prometheus Neptün : Dionysius. Daphne. Hephaisros. Io Merkür : Philomela.

Ancak. Ay Düğümleri On İkinci Evde Sadece on ikinci ev değil. Kendinizi dün- 1 38 . sürekli Güney Düğümü' nün burcuna ve evi­ ne doğru çekiliriz.i'nün bulunduğu burç ve evin ifadelerine çekilmeye eğilim gösteririz. kozmik bir kanal açarız. tatminsiz kılar ve hayal kırıklığına uğratır. bizim onu (doğuştan gelen yeteneklerimizi) kullanmamız lazımdır. eve ve dispozi törüne (düzenleyicisine) göre belir­ leyip gerçekleştirmek için. Gü ney Düğümü'nün yeteneklerini kul­ lanmayı öğrenmek görevimizdir. karmaşık alanlarına çekildiğinizi gösterir. Ay'ın Güney Düğümü de bu yaşama getirdiğimiz güç ve zayıflıkları gösterir. etkin bir biçimde yer alma ka­ pasitemizi geliştirerek. Kuzey Ay Düğümü'nü geliştirmek bizim için genelde o kadar da kolay değildir. Kuzey D üğümü'nün burcunun enerj i le­ rini aktif bir şekilde ifade ederek ve Kuzey Düğümü'nün bulundu­ ğu evin işaret ettiği yaşam alanında. Ortaya koymak için doğduğumuz güçleri ve yetenekleri uyandıran yardımcı. Güney Düğümü direnişi­ mizin en zayıf olduğu hattır. Güney Ay D üğümü'müz tarafı ndan kullanılmak yerine. özellikle eğer haritamızdaki gezegen lere kare ve karşıt açılar yapıyorsa. Ancak bu yaşamda Güney Düğümü'nün özelliklerine ve i lgi alanlarına boş yere odaklanmamamız gerekir. B undan ziyade. zira bunu yap­ mak bizi geçmişe gerilemeye yöneltir ve sonunda da bize açık olan fırsatları sınırlar. haritamızdaki Kuzey Ay Düğümü'müzün amacını . iyileş­ tirici enerj ileri kendimize çeker ve kişisel yaşam görevimizi yerine getirmiş olmanın verdiği sınırsız tatmin duygusunu deneyimleriz. Güney Düğümi. bulunduğu burca. çünkü bu enerj i leri çok doğal bir şekilde kullanırız ve dikkat imiz yaşamımızın bu ala­ nına çekilir. Giiney Ay Diiğiii On İ kinci Evde Güney Ay Düğümü'nün on ikinci evde olması . Diğer özelliklerimiz ve i lgi alanlarımız yerine bu yönümüze takılmak bi­ zi geçmişe bağımlı. bilinçdışının bulanık. çünkü bu seviyede hareket ederek kendimizi güvende hissederiz.

sağlıkla i lgili mesleklerde. En az ihtiyacınız olan şey. en aşağı derecedeki işler bile. Büyük olasılıkla meditasyon yapar. Sizin için yalnız­ lık rahatlatıcıdır. Göreviniz ideallerinize ve görüşlerinize göre pratik bir şekilde hareket etmek. Aynı zamanda. sizi tinsel olarak tatmin edebilir. bir hasta sürgüsünü boşaltmak ko­ nusunda gönülsüzseniz. fantezileriniz size gerçekte ne gibi bir tatmin duygusu sağlar? Bazı gerekli hizmetleri vermek. Yaşamınızın önemli bir amacı -yapıcı ve gerçekçi bir düşünce sistemi oluştura­ rak. sizin için anlamlı bir din veya mhsal yolda kendinizi aşma veya bilgelik yollarını ararsınız. zamanınızı planlamak. Zihin ve beden arasındaki bağlantının sürekli farkı nda olmaya i htiyaç duyduğunuz için. tinselliğin ne anlamı olur? Eğer sağlığınız bozuksa veya kendinizi işinize ya da günlük görevlerinize veremi­ yorsanız. hayatınız boyun­ ca kasvetli psikolojik sularda yüzmektir. Ne de olsa. etrafınızdaki dünyanın korkutucu taleplerine ve aktivitelerine odaklanmaktansa. yalnız kalmayı ve kendi nizi iç dünyanıza uyumlamayı tercih edersiniz. Bilinçdışınıza giden vanayı kontrol altına al­ manız. hasra veya özürlü kişilerle çalışarak insanlığa hizmet etmeniz gerektiğini hissedersiniz. duygularınızın. rüyalarınızın ve fantezilerinizin zevk­ leri ve acıları içinde kaybetmeye eğilimlisinizdir. fiziksel sağlı­ ğınızı korumak ve etrafınızdaki i nsanların sağlık durumlarını daha iyi hale getirmektir. Ancak içsel güç ve beslenme kaynaklarıyla bağlantı kurarak onlara yardım edip edemeyeceğiniz. belki problemli. içinize dönerek duygularınızın ve fantezilerinizin farkına varmanız. özellikle bü­ tüncül sağlık alanında çalışmak size yararlı olur. Eğer alçak gönüllük ve şefkatle yaklaşırsanız. Altıncı evinizdeki Kuzey Ay D üğümü'nüz sizden dikkatinizi dışarı çevirmenizi ister. onları kabul etmeniz ve sonra bu enerj iyi sevgi dolu ve ilham veren bir işleyişle dışarı doğru kanalize etmeniz gerekir.yadan çekip. beslenme alışkanlıklarınızı kontrol ederek ve yeterli derecede 1 39 . sizi tamamen yanılsamaları ve karmaşalarıyla çev­ relemiş olan kendi psikolojik arıklarınızın batağına saplanmış olup olmamanıza bağlıdır. düşünceleri nizi yönlendir­ mek. aynı yerde çalıştığınız insanlarla du­ yarlı bağlar kurmak ve işinizde sorumluluk üstlenmek için hazır ve açık olmanız gerekir.

Hatta vejetaryen olabilir veya akupunkrur ya da ruhsal şifa gibi alternatif sağlık ko­ nularına çekim duyabilirsiniz. günlük yaşamınızdaki i nsanların psikoloj ik veya fi ziksel problem­ lerinin üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için gerekli anlayı­ şı kazanıyor olacaksınız. yap­ tığınız işin diğer i nsanlar için yararlı olduğunu hissetmenizi sağla­ yan en aşağı derecedeki görevlere b i le gönüllü olursunuz. Ancak. özel­ likle bütüncül ve ruhsal sağlık uygulamalarından fayda görebilirsi­ niz. B ununla beraber. Bu yaşamdaki göreviniz. daha çok bilinçdışı ve süper bilinç enerj ile- 1 40 . beslenmeniz konusunda dikkatli.sağlıklı bir beden/zihin i lişkisi gelişrirmekrir. düşünceleri­ nizle. Güney Düğümü altıncı evdeyse doğal olarak bir işte hizmet vermeye ve düzenli. zira bastırılmış düşünce ve duygularınızla bağlamı kurmanızı ve içsel bütünlüğünüzü deneyimlemenizi sağlarlar. kendinizi günlük rutininizin bazı detayları içinde kaybetmeye eği­ lim gösterir ve işinizin sizi tatmin ermeyen yönleri ile ilgili üzün­ tü duyabilir veya kara kara düşünebilirsiniz. Özellikle sağlıkla ilgili bir meslek alanı nda. Altıncı evi nizdeki Güney Ay düğüm ü . ayn ı şekilde ruhunuzu araştırmanız ve kendi şifa kaynakları­ nızı bulmanız da gerekir. Kuzey Ay Düğümü'nüz on ikinci evinizde olduğundan. düzen­ li egzersiz yapma konusunda gayretli olabilirs iniz. Kuzey Ay Diiğiimii On İ kinci Evde Kuzey Ay Düğümü on ikinci.egzersiz yaparak. aynı zamanda çeşidi önemsiz hastalıklara meyilli olduğunuzu veya acı ve ağrılara aşırı tepki verdiğinizi ve bedeni nizin durumuna fazlaca odaklandığınızı gösteri r. kendinizi yorucu bir çalışma düzeni­ ne adapte etmek değil. Bu deneyimler sayesinde. yetenekli ve görev­ lerini yerine getirmek konusunda sorumluluk sahibi olmaya eği­ limli olursunuz. Sizin için yalnızlık periyodları gerekl idir. duygularınızla ve fiziksel varlığınızla daha erkin bir biçimde başa çıkmayı öğrenmeniz mümkündür. Hastayken bi le gelişim fırsatlarını değerlendirmeniz. Zihin ve beden arası ndaki etkileşime dikkat ermeniz gerektiği kadar.

küskünlükleri ve ya­ ratıcı ilham gücün ün. aşağılanmaları. sizi sık ormanların ve ço­ rak ovaları n içinde dolambaçlı yollara yönlendirebilir. tinsel veya yaratıcı olarak zenginleştirmenizi sağlayacak sevgi ve şefkati gelişti rmeyi öğrenmeniz gerekir.rine -geçmiş acı ların elemleri . başka insanlara da kendi fiziksel ve psikoloj ik problemlerini aşmaları ve kendi gerçek. ama aynı za­ manda eterik yüksekliklere ve mutluluğun kaynağına götürebilir. zaman zaman dünyadan kendinizi çekmeye ihtiyacı­ nız vardır. meditasyonun veya aşkın deneyimlerin vecd hali veya huzur dolu muduluğuna. öz benliklerini keşfetmeleri için ihtiyaç duydukları içsel gücü ve ber­ raklığı geliştirmeleri için ilham verebilirsiniz. rüyalarınıza ve size verdikleri rehberliğe kulak vermeye ve içsel kaynağınızla temas kurmak için. Bırakmayı. onlara güvenmeyi ve İnsanlığı psi­ koloj ik. On ikinci ev yolculuklarınız. Sizi n herkesten fazla ruhunuzu keşfetmeye. İçsel keşifler sayesinde güçlendiğiniz için. deneyimlerinizle akmayı. işinizin ve sorumluluklarınızı n dış görünüşlerine daha az kafa yor­ mayı.uyum sağlamaktır. 141 .

.

Geçmişin modelleri tarafından sürük­ lenerek. ev temizliği (ve hatta astro­ loj i bile). Genellikle neyin eksik olduğunu ve ne aradığımızı bile bilmeyiz. Acılarımızın ve hayal kırıklıklarımızın varlığına o kadar alışmışızdır ki. Kendimizde sahiplenilmemiş parçalar taşıdığımızda. sahip olduklarımızdan fazlasını umut etmeye dahi cesaret edemeyiz. 3 . Kendimizi ta­ mamlanmamış hissederiz. benliği­ mizin merkezinde bir boşluk hisseder. O zaman. canlılık ve yaşam enerjisinin eksikliği yaşarız. korkularımı­ zı. içsel yoksunluğumuzu an­ cak bir anlığına doldurabilecek insanlara veya deneyimlere yönlen­ diririz. BÖLÜM On İkinci Ev Çatışmalarının Psikodinamiği ve Bütünleşme Süreci Sah iplen ilmem i1 Ben lik On ikinci evinde gezegen bulunanlarımızın çoğu inkar ettikle­ ri yönleriyle i lgili psikolojik problemlerle uğraşır. biliriz ki yaşamlarımızda doğru ilişki le­ rin veya doğru işin ya da bankada yeterli m iktarda paranın ötesin­ de önemli bir şeyler eksiktir. özlem duyduğumuz şekilde değişim ve �azanımları yarat­ ma konusunda güçsüz kalarak.bizi ele geçirir. arzularımızı ve acılarımızı hissetmekten uzak tutan ve günü ta­ mamlamamıza yarayan anlık zevkleri sağlayan faaliyetlere bağımlı hale geliriz. önceden belirlediğimiz yollardan hareket ederiz. Yaşam tutkusundan mahrum bir şekilde depres­ yonla mücadele ederiz veya tutkumuzu. seks. para harcama. iş. B i zi gerçek ihtiyaçlarımızı. saplantılar. kötü alış­ kanlıklar -alkol. 143 . her türde yükümlülükler.

biz küçülürüz. Çocukluk travmalarından zarar gördüğümüz için düşünceler. bizi öyle bir dehşete düşürür ki. duy­ gular ve hareketler konusunda içimizde bir bölünme geliştirmiş olabiliriz. B izim için önemli olan yönlerimizle temas kuramadığımız za­ man . Bastırılmış duygu ve düşünceleri farkındalığımızdan uzak tutan fiziksel ve duygusal bir zırh geliştiririz. Özsay­ gımızı . bilincin ışığından uzak ve insan etkileşimleriyle havalandırılmadan duran bu enerji zaman içinde biçimini kaybeder. Seçimlerimizi ve davranışlarımızı etki leyen ve ger­ çek benliklerimizi duymaktan bizi alıkoyan. ebeveynlerimizden ve toplumdan gelen "Olmalı" ve "Olmak zorunda" gibi sindirilmemiş içe yansıtmalara. böylece uyumlu ve güçlü bireyler olarak hareket edeme­ yiz. bu enerj i bir anda saklandığı yerden fırlayıp. günlük yaşamın duyguları ve hayal kırıklıkları ile baş etme gücümüz de o denli aza­ lır. akı llıca hareket etmek yerine dürtülere veya zorunluluklara göre hareket ederiz veya harekete geçmekten tamamen kaçınırız. zira bize kendi yaşamlarımızı şekil­ lendirmekte çok az bir gücümüz olduğunu defalarca ispatlayan bir gerçekliğin aynasında kendi öz değerimizi sürdürme şansımız yok­ t ur. Hissetmek yerine duygusallaşırız. Ancak ne kadar çok karılaş ırsak. yaşamsal yasaklara göre hayatımızı sürdürürüz. Çoğu zaman gerçek duygularımızın ve ihtiyaçlarımızın bilin­ cinde değilizdir. problemlerimiz büyür. Transitler ve progresyonlarla tetiklendi­ ğinde. Kendimizi bilinçdışı güdülerle hareket ederken. sahiplenil­ memiş bu enerj i de o kadar korkutucu bir hale gelir. On ikinci evin karanlık dolabında kilitli bir durumda. yarı yarıya inandığımız prensip ve inançlara göre ortaya koyduğumuz davra­ nışlarımıza bahaneler uydururken. Farkındalığım ızın dışında olan bir şey için sorumluluk alama­ yız. dolap kapağını kapalı tutmak ve istenmeyen bu ziyaretçiyi farkındalığımızdan uzaklaştırmak için daha fazla enerji 144 . düşünmek yerine zihinselle­ şiriz. kendimizi baltalamaya yönelik olduğu anlaşılan davranışlarımızı haklı çıkartırken buluruz. tanıyamadığımız yönlerimizle ilgili gerçekçi seçimler yapama­ yız. kendi hakkımızdaki fikrimizi şişirme yoluyla oluşturmaya çalışırken daha da küçülürüz. Kendi parçalarımızı ne kadar çok sahiplenmezsek.

Biz onlara karşı düşman­ ca davrandığımız için düşmanca davranışlara giren içimizdeki kişi­ likler. Yansıtılmış bir şekilde onların enerj ile­ riyle karşılaşmamızı sağlayan i nsanları ve durumları çekerler. bize kılık değiştirmiş bir şekilde ge­ ri döner. Ancak reddettiğimiz parçalarımız kilit altında tutulamaz.sarf ederiz. ailelerimizin yapmayı bildikleri tek şey budur. Baskılar. zira onların da benlikleri kendilerine aynı şekilde davranan ebeveynler tarafından şekillendirilmiştir. en çok etkilendiğimiz olaylar gezegensel enerj ilerim izi ifade edenlerdir. ancak on­ ların da bilinçdışı güçlerden etkilendiklerini. bir ihtimal geçmiş hayatlarımıza uzanması­ na ve ebeveynlerimizle etkileşime geçmeden önce haritalarımız yo­ luyla üstümüze damgalanması na rağmen. ? A ile D inam ikleri Aile senaryosu şöyledir: Ebeveynlerimiz endişelerle baş edebil­ mek ve özsaygıları nı ortalama bir seviyede tutabilmek için savun- 145 . farkındalı­ ğımızın dışında kendine ait bir yaşam sürerek. Ailelerimi­ zin küçükken savunmasız. Kendi ecraflarında enerj i biriktirirler. aynı zamanda bizim de deneyimlerimizi seçici bir biçimde algı layan ve işleme tabi tu­ ran içsel filtrelerle doğduğumuzu anlamamız gerekir. Bizim en çok farkında olduğumuz. Bu olayın kökleri. erken çocukluk dene­ yimlerimiz. takıntılar. bizi tehdit eder ve ilgim izi ister. dikkatimizi çekmek amacıyla rüyalarımızda istilacılar ve sal­ dırganlar olarak ortaya çıkarlar. Neyi bir kenara itmeye çalışıyorsak. Onları görmezden gelmiş. bir gezegensel enerj i. kaçınılmaz olarak bu içsel ayrışmanın psikodinamikle­ rini yansıtır. Öfkem izi deneyimleyebilmek ve üzerinde çalışabil­ mek için ebeveynlerimizi suçlamaya ihtiyaç duyabiliriz. yeni yeni kendini gösteren benliklerimi­ ze yaptıkları şeyi kendimize yapmışızdır ki. bilinçdışı bir benlik ve ' bu ben değilim' durumu haline gelir. usandırmış ve aşağılayarak bir kenara itmişizdir. bağımlı­ lıklar ve arazlar yaratırlar. küçüm­ semiş. İçimizdeki bir parçayı sahiplenmeme işlemi nasıl gerçekleşir? Nasıl olur da bizim bir parçamız.

B i z yetişkin olarak kendimi­ zi bu sahte benliklerle özdeşleştirdiğimiz ve gerçek benliğimizin duygularını ve ihtiyaçlarını yitirdiğimiz sürece. sahte bir kimlik halini alır. İşlerinin. bu yüzden bizim düşkünlüğümüze tahammül 1 46 . bir kim lik geliştiririz. gerçekleşmem iş isteklerinin acı larıyla bas­ kı altında kalmışlardır. Kaçınılmaz olarak. Onları tehdit eden duygular ve deneyim lerle ilgili anlayışlarını kapatarak. Reddedilme veya cezalandırılma trav­ malarına neden olan duyguları . ancak onların hoşlanmadıkları bir yönümüzü ifade ettiğimiz zaman bizi geri çevirdiklerinde veya aşağıladıklarında. ihtiyaçlar ve düşünceler alanını ifade etmeye başlarız. içi­ mizde derinlerde bir yerde yuvalanır ve bilincimizde gözden kay­ bolurlar. Onların davranışları ve tu­ tumları yeni baş gösteren çocuk benliklerimize karşı olduğunda ve bize has olan. B u arada. Belki annelerimiz gerçekten sevildiklerini hiç hissetmemişler­ dir ve sevecen duygularla yüz yüze geldiklerinde öyle kahredici acı­ lar yaşıyorlardır ki. ailemizin onayını ve rızasını alan yönlerimizi dışarı­ daki dünyaya gösteririz. ihtiyaçları ve dürtüleri saklamayı öğreniriz. Sonra biz dünyaya giriş yaparız ve geniş çaplı bir duygular. aynı acımasızlıkla. Eğer bu kimlik gerçek içsel benliklerimizden çok ayrı ve tamamen farklıysa.ma sistemleri geliştirmişlerdir.duygusal zarar verebilmektedir. Dışsal bir kişilik. evliliklerinin talepleriyle ve hayal kırıklıkları nın. kendimizi yenilmiş. Bu parçalarımız kendilerini ifade edemedikleri için. yıldırılmış ve reddedilmiş hissederiz. bizde açığa çıkmaya çalışan bu duyguları tıpkı kendi iç şeytanlarını bir kenara itip bastırdıkları gibi. aynı bilinçsizlikle bastırmaya çalışır ve bir tarafa İterler. dürtüler. ona­ yına ve korumasına çok ihtiyaç duyduğumuzdan. Kendi öz benliğimizin yanlış ve hatalı olduğu mesajını ediniriz. Ebeveynlerin çoğu çocuklarına -çoğunlukla istemeden ve bil­ meden. bazı yönlerimiz ebeveynlerimi­ zin geliştirmiş olduğu zırhları aşındırmaya başlar. Ebeveynle­ rimize tamamen bağımlı olduğumuzdan ve onların sevgisine. yaşama gücünden ve dışımızdaki dünyaya ulaşma ya da dünyanın bize ulaşması ola­ nağından mahrum kalırız. onlardan yaban­ cılaşmaya gücümüz yetmez.

sahibi olarak gerçekliği etkileme güç­ leri ni deneyimlerler.edememiş olabilirler.imüzü on ikinci evde gizleyerek yaşamayı öğrendik. her zaman istedikleri şeyi almaktan korkup bizi tokatlamış (azarlamış) olabilirler. Çocuk -onlara bağımlı küçük. Sevgi­ yi verme ve alma ihtiyacımızdan korkup utanır hale geldik. kend i içlerindeki hor görülmüş çocuğu ifade ermek için bize gereksinim duyarlar ki. kendi yetersizliklerimizden korunmak için onlara bağımlı olduğumuzu hissetmemize yol açarlar. şekerlerle şımartırlar. bi­ reyliğimizi ve gücümüzü ram anlamıyla deneyimleyip geliştirme­ den . bağımsız ve kendimize yeterli davrandığı­ mızda da bizi tıpkı zayıf ve ihtiyaçlı olduğumuz zamanlarda yap­ tıkları gibi küçümserler. Örneğin babanı n haritasında Koç'ra- 1 47 . Bize deli olduğumuzu düşündüren ikilemlere sokarlar ve hep­ si nden önemlisi . aynı zamanda ebeveyni­ mizin bize yansıttığı gezegenin enerjisini taşıma yi.iyorsa. on ikinci evdeki Güneş' imiz veya Mars'ımız veya Uranüs ya da Pluro'muz i le yaşamamıza neden olurlar. Şunu da düşünün. bizim zayıflıklarımızı ve savunmasızlıklarımızı küçümser­ ler. B izi aptal. sadece kendi yaralı benliğimizin yükünü taşımakla kalmayız. böylece onla­ rı en çok korkutan içlerindeki şeyle karş ı laşmak zorunda kalmasın­ lar.ikünü de üstle­ niriz. Masum sevgimizi ve aşkımızı ifade ettiğimiz­ de. yetersiz ve kendi işlerimizi görmek­ ten aciz olduğumuza inandı rırlar. Bizi duygusal açlığa mahkum ederler. sonra da aşırı yediğimiz için azarlar­ lar. Bir ebeveyn belli bir enerjiyi tanıyamıyorsa veya ifade edemi­ yorsa ve bizdeki bu enerj iyi küçük göri. Böylelikle onların reddedilmiş gölgelerini yüklenmemize. Biz sevginin reddedi lebileceğini öğrendik. Zayıflıklara veya savunmasızlıklara dayana­ mazken. belki ebeveynlerimiz kendilerini tamamlanmamış ve güçsüz hissetmekteler. Ve­ nüs'i. yetenekli. çaresiz yaratıkları n. aynı anda bize zayıf. Ancak. çi. Ancak. çocuksu ve bağımlı kalacağımız tarzda davranırlar.inkü bu sevgiyi kabul edebilmeleri için boşlukları nı dolduran acıyı hissetmek ve ondan kurtulmak zorun­ da kalabilirlerdi. ebeveynlerimiz belli bir gezegen enerj isi üs­ tünde tekel oluşturmuşlardır. Ebeveynlerimizin gölge benliklerini sırrlanırız. Girişken. Şimdi bu konuda düşünün.

Bize tüm problemlerini anlatıyor. gizlice yaşamlarımızı yönetmeye başlar. Bazen bir enerj i tamamen inkar edildiğinde. ama kendimizi ifade etmeyi asla öğrenemeyiz. Ondan sonra tüm seçimlerimiz ve tavırlarımız gizli korku­ lar (Satürn). On ikinci evde Yengeç'teki Merkür'ümüzün annenin Merkür'üne ayna olmaktan başka hiçbir şansı yok. Bir tara­ fımız tamamen ulaşılmaz hale gelmez. 'Dikey böl ünme' ise daha çok yaşadığımız bir şeydir. Bir 'yatay bölünme' yaşa­ rız. Bizim deneyimlerimizi duymak iste­ miyor. henüz küçük bir ço- 148 . Bu yüzden de dinlemeyi öğreniriz. Gerçek ben liğimizin içimizde saklanan ve on ikinci evi n sula­ rının derinliklerine dalan parçaları na ne olur? Pek çok olasılık var. Yine de bu belirli enerj ilerden habersiz ve onlara karşı savunmada kalırız.ki Mars'ı içine alan t-karesi var. Bizim Mars'ımız için bu ailede hiç yer yok. ta ki Neptün aniden ortaya çıkıp bizi içkiyle. B ir şekilde ayrışmış veya parçalanmışızdır. şan ve şeref isteği (Güneş) veya il­ gi ihtiyacı (Ay) tarafından yönlendirilebilirler. sadece ba­ ba kızgınlığını ifade edebilir. Erken dönem travmaları takı ntı lara neden olur. ama hiçbir işaret vermeden bilincimizde bir görünüp bir kaybolur. Örneğin on ikinci evdeki Neptün'ünü hiç fark er­ meden ve dünyevi gerçeklikte kıstırılmış hissederek yaşayabiliriz. çünkü biz onun için içindeki sesi duyulmayan çocukla uzla­ şabilmesinde kullanacağı iki kulak ya da bir ses yansıtıcısı olarak mevcuduz. yani bastırı l­ mış i lkel güdüler depomuzda sabitleşir. İletişim kurma becerimizi ne yeteri nce geliştirebiliriz ne de ona tam anlamıyla g üvenebiliriz. bir guruya bağlılık­ la veya yaratıcı esinlenme ile kendimizden geçirene dek. Düşüncelerini ve duygularını dramatize ediyor. kızgınlıklar (Mars). psi koloj ik yapımızın . 'id' de. Ya da annenin Yükselen Aslan 'da bir Merkür'ü var ve minnettar seyirci­ ler istiyor. Travma ne ka­ dar erken yaşanm ışsa. sadece baba isteklerinin karşılanma­ sını isteyebi lir. Sadece baba bağırabilir. Benliğimizin bir tarafı ulaşılmaz hale gelir ve on ikinci evimi­ zin makine dairesine çekilerek. Sonra ye­ niden Neptün ' le i lgili farkındalığımızı yitirir ve on ikinci evimiz­ deki Neptün'e özgü ihtiyaçlarımızı dikkate almadan seçimler yapa­ rız.

bir partneri cezbetmekte. kendi dükkanımızı işletiyor ve her gün teslimatları kabul ediyor­ ken hala. Ço­ ğunlukla. öyle korkunç bir acıyla. ama onu bilinçten uzak tutma (örneğin duygulardan uzaklaş­ mak adına zihinsel yaşamı öne çıkarmak için sürekli okuruz) veya acı veren ilk deneyimin (veya bir dizi deneyimin) yeniden tekrar­ lanmamasını doğrudan garantileme aracı olarak kullanılabilir. B u travmayla da bağlantılı olmayabi­ lirler. dondurucu havaya rağmen.cukken yoğrulmaya açık. bu rravmarik duygularla baş ermek için erken yaşta geliştirilen takın­ tı lar varlığını sürdürebilirler. yıl­ lar önce bizden alınan yılbaşı hediyelerini kendimize döndürmek olduğuna karar vermişizdi·r. bu kadar çok istediğimiz maddi varlıkları kaybetmeye bir daha asla ve asla göz yummayacağımıza karar vermişizdir. Bazı takıntılar. kendi hakkımızdaki fikrimizle. bir öz imge (yani kendi hakkımızda bir 1 49 . Bir sonraki hafta. işe takıntılı bir halde. hayattaki en önemli şeyin para kazanmak olduğuna veya sembolik olarak. Yirmi yıl sonra. hedeflerimiz­ le zıtlaşmazlar. Hayatımızı kazanmakta. dürtüler ve saplantılar egomuza uyum sağlarlar. sokakta limonata sarmış ızdır. bir beceriyi geliştirmekte bize yardım edebilirler. Bizim işimize ya­ radıkları ve yapıcı göründükleri için altlarında iltihaplanan. Aslan burcun­ daki Pluro'muzun ikinci ve üçüncü ev başlangıç çizgilerinde bulu­ nan Akrep'reki J üpiter'e yaptığı kare açıdan etkilenerek. O n ikinci evde. Bir Boğa çocuğu için ne kadar zalimce bir cezalandırma! O gün hissettiğimiz acı ve yoksunluk öyle dayanılmazdır ki . gerçek bir fizik­ sel yaraya veya hastalığa dönüşen yaralardçın habersiz kalırız. artık tam olarak hatırlayamadığımız o yılbaşı sabahının bize verdiği zararı telafi ermeye çalışırız. değerlerimizle. Asıl travmayı unutmuş olsak da. ama zamanla sertleşen bir parçası olması ihtimali de o kadar fazladır. takıntımızı desteklemek veya o dayanılmaz travmayı ye­ niden yaşamamak için. içsel yoksulluğu­ muzdan kendimizi kurtarmak için yeteri nce para kazanmaya uğra­ şarak. Belki erkek kardeşimizi n oyuncak ayısını çalmış. onu parça parça ermiş ve babamız yılbaşı sabahında tüm hediyelerimizi o kü­ çük yalrakçıya vererek bizi adaletsiz bir şekilde cezalandırmıştır. belki için için kanayan ve hatta belki de çok şiddetliyse. Yani.

Bir yanı mızı yüceltir. Sonra gizli yarayı ortaya çıkartabilmek ve iyileştirebilmek için. bir değer sistemi ve bir rakım hedefler şekillendi­ ririz. Pek çoğumuz ya­ şam şartlarımızın acıları dayanılmaz hale gelip de. Şişirilmiş . de­ ğer verdiğimiz belli yönlerimizle özdeşleşir. özsaygımızı genişletiriz. Gerçek benliğimiz bize "Dışarıda. Ama bazı yön­ lerimiz reddediliyorsa. onu saklı tutmak amacıyla inşa ettiğimiz bu kişisel yapıyı ve yaşam yapısını yerle bir etmek zorunda kalırız. eğer daha mükemmel olursak sevilebileceğimi­ ze inanıyorsak). Savunma lviekanizmaları Karakter yapımız yaşamın erken döneminde gelişir. idealize edilmiş öz imge · (benliğimiz hakkındaki fik­ rimiz) i le alçalt ılan benlik birbiriyle bağlantılıdır. kayıp parçalarımızın yerini doldurmak için içsel imge­ ler ve idealler oluştururuz. öz i mgemize sımsıkı yapışır. bu yapı ları . gizlice onları korumaya devam ederiz. ha­ yal dünyası nda bunu telafi edeceğim . Bastırdığımız şeyler on ikinci evin bilinçsizliğine yol­ lanarak gölge benliğimizin bir parçası olur.kimlik imgesi). Gerçek kendimiz olarak ve bunu geliştirerek. bir yanımızı alçaltırız. var olmaya hiç hakkım yok" der. yalnızca m ükemmel olduğumuzda sevili­ yorsak (veya sadece. bu tür bir dağılma­ yı yaşamak istemeyiz. Telafi arayışıyla şişirilmiş bir benlik geliştirmeye veya içimizde sevilmeye layık ide­ al bir benlik bulundurmaya ihtiyaç duymayız. değer vermediklerimi­ zi bastırırız. ihtiyaçlarımızın karşılanmasının gerçekte olduğu- 1 50 . yaralarımızı maskelemek. Kendimize yeterince sahip olamadığımız için. 'de­ lip geçmek' için 'yıkmak ' zorunda kalmadıkça. Gerçek benliğimizde eksik parçalar olduğu ve sahte benli kler geliştirdiği­ miz sürece. gerçekte olduğumuz gibi sevildiğimizde kendimizin tüm yön­ lerini ifade edebilir ve kendimizi değerli görürüz. za­ yıflayan özsaygımızı desteklemek için şişirilmiş bir öz imge oluş­ tururuz. "Öyleyse içeride. Ge­ lişmemiş organlarımızı saklamak. " Gerçek benliğimizi keşfede­ rek ve eyleme dökerek çocuksu ve görkemli hayallerimizi bırakma­ yı beceremediğimizden. ' Bütün' halimiz­ le. ger­ çek d ünyada.

Akıl ve mantığa uydurma eğilimleri benlik yapılanmamızı ve davranış­ larımızı destekler. Reaksiyon oluşumları vasıtasıyla da. erken yaşta kendi kimliğimiz hakkında oluş­ turduğumuz fikirleri devam ettiren. zira benliğimiz hata yapma veya bizi ayakta tutan içsel imgelerin çökme riskini kaldı rabilecek kadar sağlam olmayabilir. öz değer duygumuzu sürdüren ve kendimizi travmatik duygulardan korumamızı sağlayan savun­ ma mekanizmaları oluşturarak gerçekliği çarpıtmaya başlarız. gerçekte hissettiğimi­ zin tam aksi hislere sahip olduğumuza kendimizi inandırarak öz değer duygumuzu sürdürürüz. B u yüzden eğer on ikinci evimizde Ay bulunuyorsa. reddedilmiş yönlerimizle bizim dışımızdaki dünyada karşılaşma imkanı tanır. ori j inal travmayı -tahammül edebileceğimiz şekilde. ne ka­ dar çocuksu. onu baş­ kasına aitmiş gibi karşı lamak. zorlamalar. alternatif deneyimler yaratmak. B undan dolayı. ev­ rensel bir anne olmakla ilgili hayallerimize tutunuruz. Saplantılar. İdeal imgelerimize kendi­ mizi insafsızca uydurmaya çalışarak veya gelecekle ilgili olanaklar ve potansiyeller hakkında kurduğumuz hayallere kaçarak yaşamda tatmin ararız. ne kadar açgözlüce olurdu! İçimizdeki çocuğun açlı­ ğını hissetmektense ve onun ihtiyaçları na hoşgörü göstermeyebile­ cek bir d ünyayla onu yeniden karşı karşıya getirmektense. On iki nci evdeki Mars'ımızı inkar 151 . 'Yansıtmalar' bize. hastanede bize ihtiyaç duyan tüm hastala­ ra yetişen mükemmel bakıcı.muz benlikle davranmamıza değil. gerçek ihtiyaçlarımız ne kadar tuhaf. kendini adamış bir sosyal görevli. Eğer yüzeye çıkmasına izin versek.yeniden canlandırabileceğimiz alanlara yö­ neltiriz. henüz bağdaşamad ığımız yönlerimizle yüzleştiğimizde bunun öz imaj ımıza yönelik oluştura­ cağı dayanılmaz tehditleri yaşamaktansa. yakı n bir ilişkide ihtiyaçlarımızın anlaşılması na izin verme ve arzu ettiğimiz kişisel beslenmeyi alma ve verme konusunda kendimize şans tanı­ ma riskine girmektense. ideal olana tutunup onu gerçek­ leştirmemize bağlı olduğunu öğreniriz. Bu hayalleri gerçeklik içinde sınamak tehlikeli gelir. ken­ dimizi hayallerle yüceltmek ne kadar güvenli olurdu. bağımlılıklar ve somatik rahatsızlıklar (duygusal çatış­ maların bedensel yansımaları) gibi 'semptom oluşumları ' yoluyla çatışmalarımızın yoğun enerj isi ni.

nefret ettiğimiz insanları seviyormuş gibi davranırız. Venüs'ü on ikinci evde Koç'ta bulunan ve hem birinci. Suçluluk duygumuz. geçmişin ger­ çek veya hayali günahları için telafi arayışlarımız sosyal çalışmalar içi n motivasyon sağlayabilir ve tutarlı bir sosyal katkıda bulunma­ n ı n getirdiği öz değer duygusunu hissetmeyi mümkün kılabilir. ihtiyaçlarımızı karşılayan ve iyi durumda olmamıza yardım edebilecek seçimleri de o kadar rahat yapabiliriz. oysa aslında nefrer ettiği insanların onaylarını almaya sevkedebilir. hem de al­ tıncı evini yöneten bir erkek Venüs'e özgü karmaşalarını . Duygusal çatışmaları sanatsal ifadelere dönüştürmek duygusal olarak tatmin edici olabi­ lir ve bize takdir kazandıran ve diğer insanlara i lham veren sanat­ sal çalışmalarla sonuçlanabilir. Ay'ı Balık'ta ve on ikinci evinde Mars/Pluro kavuşumu olan bir Te­ razi burcu kadını uyumu koruma. On . ederek. Üç tane gezegeni İkizler'de ve Ay'ı on ikinci evde olan bir kadın duyguları nı akla uydurmaya meyilli olabi lir. Ancak ger­ çekliğimizi en az seviyede çarpıtan ve duygusal çatışmalarımızı aşa­ bilmemiz için yapıcı çıkış noktaları sağlayan savunma mekanizma­ larına ihtiyacımız vardır. On ikinci evinin yönetici gezegeni olan Uranüs'ü yedinci evinde bulunan bir erkek. Duygusal yoksunluk ile ilgili travmalarımızın başka şeylerle telafi edilmeye çalışılması. nefreri ve anlaşmazlığı reddetme eğilimi yüzünden kendini. belki de diabet hastalığına yakalanarak. sevdiğini zannettiği. Ö nemli yönlerimizi ne kadar az baskı al­ tında turarsak. Savunma mekanizmalarımızın yapısı genelde astroloj ik harita­ dan tespit edilebilir. üretken bir şekilde çalışma ve finansal güven­ liğe ulaşma gibi yetişkin tatminlerini hissetmek için profesyonel yeteneklerimizi geliştirmemizi sağlayabilir. fiziksel bir şekile dönüştürebilir. değişken ve bireysel gizli benliğini bir parrnere yansıtabilir (yani karşısına Uranüs özelliklerine sahip bir parrner çıkabilir) ve asla kendi Uranüs'e özgü tabiatıyla yüzleşemeyebilir. 152 .ikinci evdeki Satürn'ü inkar ederek korktuğumuz şeyleri isriyor­ muş gibi davranırız. Savunma mekanizmalarımıza ihriyacımız vardı r. Pek çok savunma mekanizması yaşamımıza katkıda bulunur.

Bastırılmış on ikinci ev enerj isi ile ilgili farkı ndalığı yeniden kazanmamız. Bastırma Ü zerine Çocukluğumuzda kabul görmeyen ve bugün de kabul edilme­ yeceği nden korktuğumuz duyguları . Ancak. bu on ikinci ev enerj ilerini bozmadan kendi ne katıp. yaşam biçimi ve ilişkiler ağı oluşturduysak? Akrep'teki Mars/Jüpiter'imize nasıl hesap veririz? Transit yapan Pluro bu kavuşumun üstünden geçerken. Dürtülerimizi kontrol etmekte zayıfsak. Merkür'ümüz v e Ve­ nüs'ümüz varsa. ayrıca yarattığımız içsel ve dışsal yapıları (öbür boyutları kaybetmek pahasına benliğimizin tek bir boyutu üzerine inşa edildiğinde özellikle tehlikeli olan yapılar) tehdit eden dene- 153 . ya on ikinci evimizde Akrep'teki Mars/J üpi ter kavuşumumuz . haritamızda on ikinci evin içi ndeki ve dışındaki ener­ j i lerin ilişkisine bağlı olabilir. uyum ve ortak yaşam birliği gibi değerleri des­ tekleyen bir öz imge. arzuları ve düşün­ celeri bastırırız. Bilinçli benliklerimiz. zapt edi lemez dürtü­ ler haline gelebilecek ve kontrolümüzü tamamen kaybetmemize neden olabilecek arzularımızı bastırırız. on ikinci evdeki Neptün ' ümüzün reddettiğimiz enerji lerini dengeleyebiliriz. ya eğer Terazi'de bir gezegen kümeleşme­ si ve Balık'ta bir Ay' ımız varsa. oldukları şeki lde mu­ hafaza etmek için kişisel yöntemler ve yaşamsal metodlar geliştir­ mekle kalmayız. egolarımız. B izim için önemli olan ve bağımlı olduğumuz iliş­ kileri tehdit edebilecek yönlerimizi bastırırız. zaten pek çok Neptün özelliğiyle özdeşleştiğimiz için. diğer yönlerimizle fazlasıyla zıt­ laşan parçalarım ızı da bastırırız. d ürtüleri . Ayrıca tahammül edeme­ diğimiz içsel karmaşalar yaratan . dayanılmaz korkular veya acılar ve­ ren ya da utanç veya aşağılanmayla sonuçlanabi lecek şeyleri bastı­ rırız. eğer Bal ık'ra Güneş'imiz. (yapıcı gü­ cümüzü fark etmeden önce) nefret ve kızgınlığımızın derecesini keşfettiğimizde ne olur? Sadece baskı altında tuttuğumuz şeyleri . Kimliğimiz veya öz imgemiz için tehlike oluşturan. özümseyebi­ lir m i ? H i ç şüphesiz. değer sistemi. Aslan'daki Pluro'ya kare açı yapıyor­ sa? Ya eğer sevgi .

oyunculuğa yönelik yeteneklerine ne kadar saygı duya­ bilecektir? 1 54 . dantel elbiseler giyen. ailelerimizin biz­ lere yansıttığı gölge enerj i leri özümsemekten kaynaklanan. onun tutkularına ve filizlenen cinselliği­ ne gereken değeri vermesi konusunda ne derece yardımcı olabile­ ceklerdir? Kendilerini geride tutan bir m isyoner çift. zıt nitelikle­ ri de o denli bastırma ihtiyacı taşırız. maço değerleri savunan bir babayla büyü­ yen bir erkek çocuğuna ne dersiniz? Sahip olduğu duyarlılıkla. Kaçınılmaz şekilde bu kız. Beş ya­ şındaki bir kızın güreşme yeteneğinin. on iki nci evinde Aslan burcunda gezegen kümeleşmesi olan oğullarının gös­ terişçiliğe. kadı­ nın 'hanım hanımcık' olması teorisini destekleyen Yengeçsi bir an­ ne tarafından takdir görmesi olası değildir. Jüpiter veya Venüs'ümüzün yaşama olumlu bakan enerj i lerine tahammül edememiş olabilirler. Belki doğuştan gelen yeteneklerimiz cinsel kimlik şarrlanma­ larımıza ya da di nsel yetiştirilme tarzımıza ters düşmüştür. Ya on ikinci evinde Balık burcunda Ay'ı bu­ lunan ve askeri bir üste. hayatı boyunca on ikinci evi nde Koç özelliklerini gösteren Mars' ı i le güreşecektir. ebeveyn lerimizde ve akranlarım ızda kıs­ kançlık ve içerlemeye neden olduğunu ve bunun yaln ızlık ve ya­ bancılaşma duygularımıza katkıda bulunduğunu keşfederiz. baş­ kalarına olan hassasiyetiyle. on ikinci eve sürülmüş olan Güneş. Kimliğimizi korumakla öz değerimizi korumanın mutlaka bir­ biriyle bağlantılı olması gerekmez. cinselliğiyle ve yaratıcı yetenekleri ile ne yapacaktır? Peki ya on ikinci evinde. Kendi acı larının ve hayal kı­ rıklıklarının batağı na saplanmış olan ebeveynlerimiz. Bazılarımız.yimleri de bastırırız. dolayısıyla ışığı görmemizi engelleyen olumsuz veya dağınık kim­ l iklere gerçekten de sahip olabiliriz. Akrep burcunda Ve­ nüs/Mars kavuşumu bulunan ve ebeveynleri tarafından yarılı Kato­ lik okuluna gönderilen hareketli ve tutkulu genç bir kız? Kızı ye­ tiştiren rahip ve rahibeler. Kendimizin tek bir yönüyle ne kadar çok öz­ deşleşirsek ve bir kimliğe sahip olmak ve öz değerimizi korumak adına bu özdeşleşmeye ne kadar çok i htiyaç duyarsak. Yaşamımızın erken dönemlerinde on ikinci evimizdeki Uranüs'ün entelektüel dehasını ifade ermeni n.

Bastırma sürecinde yer alan öfke. yani bastırdığımız özelliklerin olumlu boyutları . Yeni keşfettiğimiz yeteneklerimizle çok yükseklerde uçma­ nın baştan çıkarıcı lığı na kapılıp. bunları n karşılığında hissettiğimiz ve ifade edemediğimiz öfke. "Kimse seni sevmeyecek" . kendi olumlu niteliklerimize sahip çıkmaktan korkabi liriz. kendimize yöneltiriz. Eğer bedenlerimiz sağlam bir temel üzerinde durmuyorsa. Onların sesi nefretin sesidir. Verdikleri mesaj lar. bu sesler içimizdeki zalimler halini alırlar. Genellikle. Di­ ğer yandan. Benliğimizi n bir yönünü bastırdığımızda. sadece içerikleri açısından değil ("Hiç iyi değilsin". bizi duygusal olarak etkileyen ebeveynlerimizden ve diğer yetişkinlerden aldığımız öfke. nefret ve korkunun derecesine bağlı olduğu kadar. "İşte buyur. en azından iki par­ çamız işin i çi ne girer: bizim içsel baskılayıcı/eziyetçi/koruyucumuz olan on ikinci evin kapısındaki gardiyan ve bastırdığımız parçamız (içsel kişilik). B ize karşı yö­ neltilen duyguları veya başkalarına yöneltemediğimiz duyguları . bir işi bile elin­ de tutamıyorsun?" "Hiçbir şeyi doğru yapamıyorsun " . nefre( ve korkuyla da ilintilidir. yani bu özelliklerin olumsuz bo­ yutları . on ikinci evimizde bizi kriz zamanlarında destekleyen iç­ sel yardımcılar. 'karanlık gölgemiz' . ken­ di kendini baltalayan yaklaşımları nı destekleyebilir. "Senin neyin var ki. içsel baskılayıcım ızın kendinden nefretini özümseyip. "Risk alma- 155 . duygusal olarak değişkensek. kendini aşağıda hissetmek ve yere yakın kalmak daha iyi görü­ nebilir. Çılgın veya benci l olma riski ne girmekten­ se. İçim izdeki Z a lim ler ve İb lisler 'Aydınlık gölgemiz'. ta ki baskılayıcı­ ların sesini duyana ve onların ilk karşılaşt ığımız halleri ne karşılık verene dek. yi­ ne salak gibi davranıyorsun". Genellikle kendimize yönelttiğimiz bu duy­ gulardan. rehberler veya kurtarıcılar olarak bulunabilir. nefret veya korku­ nun derecesi . tepe üstü çakılma riskine girmek­ tense. uçmaktan kaçınmak daha iyi gelebilir. ruhumuzdaki süreci bu olayın gerçekleştiği ilk kişi­ lerarası duruma geri döndürmeden kurtulamayız.

İçimize sızan zalim­ ler yalnızca bizim ve ebeveynlerimizin korkularının bir ifadesi mi­ dir? On ikinci evi mize yerleşmiş olan çarpıtılmış kişilikler. zaman içinde korkuyla ve dile dökülmemiş öfkem izle çarpıtılm ış ve yo­ ğunlaşt ırılmış. bize yönelttikleri nefretin derecesi yüzünden de güçten dü­ şürücüdür.nın ne anlamı var? Zaten yaptığın hiçbir şey işe yaramıyor" . bazen doğru bile olabilirler. al­ tında yatan kendimize yönlendiri lmiş nefret olabilir. genellemelere dayalı ve yıkıcı olsalar da. şefkatimizin. Bazen ikaz edici bir ses bize. haralara. Böyle durumlarda. bizi hareketlerimizi zapt etmeye sevkeder. eleştirel. İçimizdeki zalimler. kendimizi boyun eğmeye zorlamak zorunda kalalı m ? Genellikle. Pluto veya Satürn on ikinci evle iliş­ kide olduğu zaman ortaya çıkarlar. Sorun sadece. Pek çok dürtümüzü bastır­ mamız ve saklamamız gerekebilir. Bu ses yargıla­ yıcı . onları birbirinden ayırmamız mümkün olmaz. küstah ve acımasızdır. Kendimizle ve yaşamımızla ilgili yargılarımız. sonra da kendimizi geri çek­ tiğimiz için bizi suçlar. Öfkemize mer­ hametsizce öfkeleniriz veya korkumuzla kendimizi harap edeceğiz diye ürker. herhangi bir on ikinci ev enerj isiyle bağ­ lantılı olsalar da. kendimizi sınırlamakla ve uyarmakla. mutluluğumuzun. akıllıca olmayan davranışlardan geri durmamız gerektiğini söyleyebilir. en çok Mars. genel­ likle çarpıtılmış. İnsani sınırlılıklara. vs. sevgimizin ve affedici­ liğimizin ne ilgisi var? Neden güvenimizi. temel içgüdülerimiz ciddi bir şekilde engellendiği zaman mı kötü ve yaşamı reddeden 156 . Bazen çelişkilidir. Hat­ ta. içimizdeki zalimin sesi bize a i t değildir. umutları mızı ve canlı­ lığımızı yok ederek. kusurlara ve zayıflıklara tahammülü yoktur. bir ebeveynin içe yansı rılan sesidir. Ama. On ikinci ev zalim leri nin doğasını anlamak. dehşete kapılırız. sadece içimizdeki çocuğun sağlıklı. bastıranın ve bastırılan kişiliğin enerjisi bütünleyici biçimde bağlantılıdır. doğal dürtüleri aşırı derecede kısıtlan­ d ığı ve bütünlüğümüz bozulduğu için mi çarpıtılıyor? Aslında do­ ğuştan iyi ve yaşamı onaylayan insanlarız da. yargı lamanın içeriği değil. ayrıca. iyi ve kötü hak­ kındaki önemli felsefi soruları ortaya çıkartır.).

mahrum iyec ve cravma yaşamışsak. dinamik. Bir zamanlar bu yanıcları bildiğime inanıyordum. Arcık. doğuşcan geldiğine ve ka­ çınılmaz bir insani davranış olduğuna inanmasam da. ölüm içgüdümüzün. göscerebilir. Pluro veya Sacürn bu ev­ deyse veya bu evi yönetiyorsa. On ikinci evimizde. yoğun acılarımız ve ihciyaçla­ rımızın bizim biçimimizi bozduğunu ve bize şeyrani enerj i leri çek­ ciğini ve biz bu enerj ileri kullanıp dönüştürürken. 'hepimiz özümüz­ de ışıksal varlıklarız' gibi . ama belki de sevgiyle. körü olma gerçeğine inanıyorum . yoksun bırakıldığında ve ihlal edildiğinde. ya­ şama karşı nefrecimizin ispacı mı ? Tıpkı Freud gibi. eğer gerçekliği pekiştirme veya ihciyaçlarımızı karşılama konusunda sürekli güçsüz kaldığımız 1 57 . 'yüceliklerde sevgi hüküm sürer'. Ayrıca iyi olma gerçeğine de inancım var. canlı ve yaracıcı enerj iyi koruyup kullanabileceğimiz anlam ına gelir. köcülük bulunabilir.eğilimlere dönüyoruz? Yoksa on iki nci evim ize kapacı lmış çarpık enerji ler doğuşcan gelen köcülüğümüzün. biz insan ların yıkıcı dürcülerle kaynayan köcülük yuvaları olduğuna (veya ilk gü­ nah yüzünden suçlu olduğumuza) mı inanmamız gerek? İçimizde­ ki zalim lerin veya çarpıcılmış on ikinci ev kişiliklerim izin gerçek­ cen de korkunç derecede şeycani (bazen kendilerini bu şekilde ifade eden) göründüklerini nasıl izah edebiliriz? Filozofların ve psikologların asla yecerince açıklayamadığı so­ ruları yanıclayabileceğimi sanmıyorum . korkutucu ve yaşamın özerk bir boyu­ m olarak varolan köci. Bu iç­ güdüler fazlasıyla engellendiğinde. özellikle Mars. Ancak Sacürn döngüsü sonrası geçen on yıl içinde. yaşamı n karanlık yönleriyle karşılaşma süreci Yay burcu­ na özgü iyimserliğimi sercleş cirdi. saygıyla ve akıllıca. remel doğamız körü ya da şeycanidir anlamına gelmez. Eğer çocukken kaldırabileceğimizden fazla hayal kırıklığı. Ama bu. ne iyi ne körü olan. yaşam ı inkar eden kötU eğilimleri alc edip. çözüp bırakırken. Şeycani enerji­ ler ara sıra bilince fırlayabili rler.i lüğü kendine çekip. yine onun içindeki yaşamı onaylayan. şeycani olanın içindeki yıkıcı. Temel insan içgüdüleri . Bu. şefkacli bir şekilde sınırlama gecirildiğinde ev­ rende varolan iyi güçlerin caş ıyıcısı olabilen nöcr enerj ilerdir. Yalnızca kendi düşüncele­ ri mi belircmeyi deneyebilirim . aslında gerçek.

biz de onları n kabullenilmemiş şeytanlarını mı taşıyoruz ? Nesiller boyunca aileden aileye nakledi­ len. Bu şeytani özellikler. Eğer bazı özellikleri erdem olarak takdir edersek. en azı ndan gerçek benliklerimizi beslediği kadar. gaddar veya saldı rgan dürtülerini ne ka­ dar redderrilerse. 1 58 . defalarca yok olma (kendini kaybetme) ve yalnızlık (başkalarını kaybetme) korkusu yaşadıysak. pek çok Batı (ve bazı Doğu) dininin gelenekleri içine sinmiş olan akıl/beden . Ebeveyn lerimiz kendi içlerindeki kötülük tohum larını ne ka­ dar deri nlere gömdülerse. Ne zaman bilinçli olarak bir özellikle özdeşleş­ sek. Ebeveynlerimizin tıpkı onların kendi ebeveynleri nden . ilk günah öğretisini bir kez daha mı ileri sürüyoruz? Ben bir din bilimci değilim. bir ekim yeri halini alırız. gözü kara bir yok erme dürtü­ sü ve yaşama karşı bir nefret geliştirebiliriz. harta geçmişe. Biz de aynı şekilde. sapkın ve çarpık enerji leri gösterirler. kendimizin hoş olmayan yönlerini reddederek ve iyilik için fazlasıyla can atarak reddettiğimiz şey haline gelebiliriz.çıkmazlarda bırakı ldıysak. o zaman Şeytan onun gölge benliğini taşımak için var olmak zorundadır. ta başlangıca doğru gidersek. Işık taşıyıcısı olan Lucifer (şeytan) iyilik için çok fazla çalışmış ve kötü olmuştur. o hal­ de diğer özellikler kusur olarak görülmeli ve hayatın gölge boyut­ larına sürülmelidir. yıkıcı güçlerle bir olmuş yaralı . bu korku içinde kökleşmiş bir öfke birikimi. bu özelliğin ram zırrını bilinçsiz olarak ifade ederiz veya ken­ dimize çekeriz. Adem ile Havva'dan nakle­ dilen kötülüğü taşıdıkları gibi. Hırisriyanlık veya Musevilik öğretile­ rini desteklemekten ziyade. ne ebeveynlerimizin doğuştan gelen kötülüğünün bir göstergesidir. sade­ ce yaşamı onaylayan enerj ilerin içinde gelişme ve iyi leşme fırsatını yeteri nce yakalayamadıkları için. Eğer Tanrı tamamen iyiyse. karanlık/ay­ dınlık ayrımı ile ilintili deneyimlediğimiz iyi/körü ikileminin te­ mellerini göz önüne almaya daha yatkınım. Ancak. ne de bizim. ruh/beden. Ancak taşıdığımız şeytani veya yıkıcı enerj iler. On ikinci evimizin toprağı. biz de onların gölge benlikleri için o kadar uygun . şeytani dürtüleri de beslemiş olabilir. daha ziyade.

savunmasızlığımız veya ihtiyaçlılığımız 1 59 . Genellikle. Benlik duygumuz ayaklar altında çiğnenir. On ikin­ ci ev enerj ilerimiz çoğunlukla karşısında saldırganca savunmaya geçtiğimiz. küçülmüş ve yetersiz hissederiz. Yetişkin olarak. kabul edilemez olan duygu­ lara kapılmaktan utanırız. insani varlıklar olarak kendi­ mizi önemsiz. olgun veya bağımsız olmamız gerektiğinde çocukça davranış­ lara kapılmaktan utanırız. derinlere yerleşmiş utanç ve aşağılanma duygularınca çarpıtılır. değersiz. On ikinci evdeki bir Ay zayıflığımız. bedenlerimi­ zi kontrol etmekte başarısız olmaktan. Utancın D inam ikleri Bastırma ve kendini reddetme modellerimize katkıda bulunan aile dinamiklerine bir kez daha dönelim. çocukken urand ırıldığımız duygularımız. Medeni bir şekilde davranmamışızdır. Kişisel itibarımızı kaybederiz ve özdeğer duygumuz bir darbe alır. Cinsel kimliğimizin standartlarına uy­ gun yaşamadığımızda. Geri lemekten. özellikle on ikinci ev ener­ j ilerimiz tarafından işaret edilen yönlerimizle ilgili benlik ideali­ miz arasında büyük bir uyumsuzluk vardır. Yasaklanmış isteklerimizden. farkında olmadan ailevi veya sosyal tabuları ihlal ettiğimizde utanç duyarız. Gerçek benliğimizle. daha ziyade aşağılandığımızda veya pek kontrol edemediğimiz duygularımız veya davranışlarımız yüzünden aşağılanacağımızdan korktuğumuz­ da hissederiz. Dürtülerimizi zapt edememiş olmaktan. bağımlı kalmak­ tan. utancımı­ zı açığa çıkartmak konusunda istekli olmamız gerekebilir. Utanç duyduğumuz zaman. hatta belki in­ sanlıktan çıkmış gibi hissederiz. Utancı kendi yararımız veya aile­ mizin isteklerinin aksine hareket etmeyi (daha çok suçluluk duygu­ sunu ortaya çıkartan hareketler) seçtiğimizde değil. On ikinci evimizin ken­ dini reddeden yönünü anlamak ve aşmaya başlamak için. Kendimizi kötü . Ebeveynlerimizin ve toplumun bizden beklediği davranış biçimini sürdürememişizdir. dileklerimizden ve arzularımız­ dan utanırız. gelişmeye yönelik işlerin zamanında üste­ sinden gelemediğimizde utanırız. dü­ şüncelerimiz ve davranışlarımızla ilgi li utanç duyarız.

gerçek ve acı verici mevzulardan kaçınmak için gelişri­ rilmiş bağımlı ya da zorlayıcı davranışlar. suçla­ ma ve inkar modelleri. Doğru şeyi yap. 2. samim iyer eksikliği ve endişeyi konrrol edebi lmek. On ikin­ ci evde bulunan Sarürn korkularımızla ve okuldaki derslerde veya günlük işlerde kendimizi kanırlama girişimlerimizle i lgili urancı­ m ızı gösrerir. Önceden bilinmeyen şeylere karşı dikkarli ol.yüzünden yaşanan travmatik utanç deneyimlerine işarer edebilir. 1 60 . birbirlerine birey olarak de­ ğil eşya gibi davranmak. "U ranç Temelli Aile­ lerdeki Sekiz Kural"ı veriyor: 1 . Uranç remelli ai leler genellikle. üzümü. saldırganlık hakkındaki utancı gösterebilir. 3 . Facing Sha11e: Families in Recovery (Urançla Yüzleşmek: İyi leşen Ai leler) adlı kiraplarında. özellikle de endişe. cinsellik. psikoloj ik eserler uranç remelli aile (ebeveyn­ lerin çocuklarını sık sık ve zalimce urandırdıkları aileler) dinamik­ leri üzerine odaklanmaya başladı. Merle Fossum ve Marilyn Mason'a ( 1 ) göre. redderme ve ihtiyaç duyma gibi olumsuz veya incinmeye açık olanları inkar er . Her zaman 'doğru' ol. Fossum ve Mason. gerçeklikren çok i mgelere ve srandarrlara odaklanmak. Son zamanlarda. aile üyeleri nin uranç ve aşağılanma duygusunun neden olduğu rravmatik duygularını hafiflermeye çalıştığı. İNKAR . 4. On ikinci evdeki Pluro ruvaler eğirimi (rurma ve bırakma konula­ rı). SUÇLAMA. MÜKEMMELLİK. bağımlı ailelerdir. empari ve şefkar eksikliği . 5 . KONTROL. Tüm davranışlarında ve erkileşimlerinde konr­ rollü ol. İlişki lerde güven veya süreklilik bekleme. Duyguların ı . Eğer bir şey planladığın gibi girmezse. birini suçla (kendini veya başkasını). mükemmeliyerçilik. korku. Genellikle ebeveynler ai­ le düzenini sürd ürmek için kendileri nin de utandıkları davranışla­ ra çocuklarını ustalıkla sevkederler. uranç remelli aileler şu şekilde karakrerize edi lir: karı kurallar. GÜVENSİZLİK.

GEÇERSİZLEŞTİRME. bir ölçüde ebeveynlerimizin tutum ve davranışlarını içe yansıtmamız sayesinde gelişir. deneyimlemiş oldu­ ğumuz duygusal travmanın seviyesi o kadar derin olabilir ki. Eğer utanç temelli b i r ailede büyüdüysek. isyan­ kar ve toplum kurallarına uymayan dürtüleri miz için bizi suçlayan bir ebeveyne karşı belirsizce isyan etmeyi öğrendiysek. içselleştir­ diğimiz kendi standartlarımıza karşı da gizlice isyan etmenin yol­ ları nı bulurken. on ikinci evimizdeki Jüpiter'i farkında olmadan kendimize ahkam keserek. EKSİKLİK (KUSUR). Ancak. aynı anda güven ilmezliğimiz ve tuhaf davranışla­ rımız için kendimizi yargılarız. dışsal nesnelere ve ya­ şam deneyimlerine bağlı kalarak. geçersiz kıl. utandırıcı. Kova'daki Güneş'i Sarürn 'e karşıt açı yapan . Utanılacak. aşina olduğumuz çocukluk ger­ çekliğimizi korumak adına içsel mesaj lara. çocukken urandırıldığımız ve yetişkin olarak utanç duyduğumuz davranışları tekrarlamaya devam ederiz. sürekli iyi ve kötü hakkında nutuk atan ve gelecek ko­ nusunda saplantılı biriyse. 8. bun­ lar karakter yapımızın birer parçası olurlar. dokuzuncu evdeki bir Merkür'e t­ karesi olan. utanç temelli yaralarımızın tekrar deşilmesini engellemek için t üm ha­ yatta kalma ve savunma mekanizmalarımızı kullanmak zorunda kalırız. benzer şekillerde kendimize ebe­ veynlik ederiz. 7. aşağılayıcı ve­ ya dürtüsel davranışlarda bulunursan. öğrencilerimize nutuk çekerek ve bugünün gerçekliği yerine yarının olasılıkları üzerine odaklana­ rak ifade ederiz. 6. Yetişkin olarak. güvenlik duygumuza ve savun­ ma mekanizmamıza hangi davranış modelleri yardım ettiyse. inkar et veya gizle . aşağılayıcı veya dürtüsel dav­ ranışlar hakkında açık ve doğrudan konuşma. KONUŞMAMA. Benlik duygumuz. 161 . İşlerini bir sonuca veya çözüme getir- me. Saygısız. Eğer bir ebeveyn. A ile Diizen in i Siirdiirmek Çocukken hayatta kalmamıza.

eğer bu deneyimler bizim ebeveyn/çocuk dinamiklerimizi ve yaşam boyunca raşıdığımız kimlik duygumuza katkıda bulunan içselleşriri lmiş yaklaşımları . kocaman ve korkutucu bir dünyada terk edilmiş hisseden içimizdeki çocuğun ilkel ve ezici dehşeriyle karşılaşabiliriz. ebeveynlerimizin kusurlarını algı layıp abanmış olsak da. zira iyi ve güvenilir ebeveynlere bağımlı kör ü ve aciz bir çocuk olmak. İçsel gerçeklik sisrem imizi tehdir eden rumm ve davranış­ lara kalkışrığımız zaman ise. Voice Theraj1y: Psychothempmtic Approach to Self-Destmctive Behc1- vio11r (Ses Terapisi : Öz Yıkım Davranışlarına Psikoterapik Bir Yak­ laşım) kitabının yazarı Robert W. gelişimimizi se­ vinç ve murluluk duygumuzu besleyecek eylemlerde başarısızlığa uğrayarak kendimizi cezalandırırız. srandarrlarına ve yargılarına da o kadar çok bağımlı olmayı öğreniriz. Ne kadar büyük bir reddediş yaşarsak. bir kez hayali bağlantı oluş- 1 62 . kendini ebeveynlerinin koruması ol­ madan. O yüzden. İçselleşriri lmiş ebe­ veynlerin aşina iç seslerine meydan okumak. küçük çocuklar olarak hayarra kalabilmek içi n onları idealize erme­ ye ve onlara bağımlı olmaya ihriyaç duymuşuzdur. oldukça büyük bir endişe uyandırabilir. Buluğ çağı­ mızda. mesaj ları ve davranışları rehdit ediyor­ sa. Firesrone'a göre: "Güncel hayatta gerçek mutluluk. körü ve güvenilmez ebeveynlere bağımlı iyi ve aciz bir çocuk ol­ maktan daha az endişe uyandırıcıdır. Onlarda algıla­ dığımız kör ülüğü. Kendi­ mizi doyurucu. ailelerimizin duygusal veya fiziksel yokluğu sonucunda hissedeceğimiz ayrı lık endişesi de o denli büyük olur ve bize ebeveynlerimizin koruyuculuğunun gü­ venliği ni sağlayan içselleşriri lmiş imgelere ve ideallere bir o kadar sıkı sarılırız. genellikle kendi benliklerimize göndeririz. kişisel mutlulukla ilgili hayal kurma işlemini ted irgin eder. öyle bir ayrılık korku­ sunu ve suçluluk duygusunu harekere geçirir ki. ebeveyn/çocuk ilişkisinin güvenliğini koruma konusunda bağımlı kalırız. güçlendirici ve egomuzu gelişririci deneyimlere aç­ mak. Ebeveynlerimizden ramamıyla ayrışamamış yerişkin ler olarak. Gerçek benliklerimiz gelişim ve sağlam bir özsaygı remeli oluşrurmak için gerekli desreği ne kadar az alırsa. içselleşririlmiş ebeveyne ve onun yaklaşımlarına.

aile tabularını bozduğumuz için bize acı çektirerek."(3) Ebeveyni içe yansıtma işlemini sürdürme ihtiyacımız ve kendi­ mizi bağımsız yetişkinler olarak görme arzumuz yüzünden içsel bağlılık işlemini reddederiz. yaramazlık ettiğimiz için bizi cezalandır­ maya çalışır. Baş­ lıca hedefleri içlerindeki ebeveynleriyle olan sanal bağlarının hayali güvenliğini korumaktır. ilişki ler. . lstırap ve Kendini Baltalayan Davranı. gibi konulardaki çatışmalara yo­ rarız (çoğunlukla on ikinci ev gezegenlerinin yönettiği evler ve bu gezegenlerin açılarının temsil ettiği yaşam alanları i le ilintili ola­ rak). Sonra. Diğer yandan. İç ve dış dünyalar arasında ver­ diğimiz savaşı para. potansiyelimizi gerçekleştirmek ve güçlerimizi kul­ lanmak konusunda kendimizi engellediğimizde veya gelişmem iz gereken konularda gelişemediğimizde ortaya çıkan suçluluk duy­ gusudur. gelişim ve 1 63 . gerçeklikte o denli bağımlı olur. ileriye doğru hareket ettiğim izde ise nevrorik suçluluk duygusu karşımıza çıkar. öz de­ ğer duygumuzdan desteğini çekerek. nığunda ve ebeveyni içe yansı tma işlem i sağlam bir şekilde kuruldu­ ğunda.lar Nevrotik suçluluk duygusu çocukluğumuzun aşina modelle­ rinden ayrı lmaya ve ebeveynlerimizin onayı nı alamayacak şekilde hareket ermeye kalkıştığımızda yaşadığımız suçluluk duygusudur. varoluşçu suçluluk duygusu hayal dünyasına çe­ kildiğimizde. Geri çekildiğimizde varoluşçu suçluluk duygusuyla kar­ şılaşırız. sürdürmek istediğimiz öz im­ geyi desteklemek ve ne zaman gerçek bireyleşmeye yaklaşsak orta­ ya çıkan endişe ve suçluluk duygusunu susturmak için. hareketle­ rimizi mantığa uydurmaya çalışırız. Bilincimiz bizi tehdi t eder ve eylemlerimizi sabote ederek. insanlar diğerleriyle hakiki ve tatmin edici ilişkilere kendileri­ ni duygusal olarak vermek konusu nda ciddi bir direnç gösterirler. Suçluluk. . ama genelde gerçek savaş korkularımızla ve suçluluk duygu­ muzla yaptığımız bir savaştır. iş vs. Bir kişi sözde bağ ımsızlık hayaline ne kadar çok bel bağlarsa. Sadece öz değer duygu muzu.

Eğer termosra­ tımız 38 dereceye ayarlanmışsa ve biz içerideki havam ızı haftalarca 7 5 derecede bırakırsak. yeterli tatm ini sağlayacak. öfkemizi başka­ larına yöneltmekten kurtulmak için ve başkalarının bize yapacak­ larından korktuğumuz şeyleri kendimize yaparak yaşayacağımız kayıp ve hayal kırıklığı duygularını kontrol altı nda tutabilmek için ıstırap çekeriz. Sanki içimizde. o zaman süresince bir derin dondurma işlemi yaratacaktır. nevrotik suçluluk duygusunun ve endişesinin sesine karşı savaşa­ rak. yaşamı onaylayan ve büyümeye yönelik deneyimler yaratana kadar. nasıl da merha­ metsizce. Değersiz ve bağışlanamaz öz imgemizi sürdürmek için. suçluları cezalan­ dıran yılan saçlı Roma tanrıçaları) gerçek ve hayali suçlarımız için bizi cezalandırması gerekir. onu reddetmesinden veya terk et­ mesinden korkarız. Ancak çoğumuz ıstıraba bağımlıdır. 1 64 .mutluluk ile i lgili dürtülerimizi destekleyerek ve güçlendirerek. sinsice ve zekice kontrolleri ele alır! Onunla karşılaşana. egoyu geliştirecek. gerçek benliklerimizi gerçekleştirebilir ve gerçek kapasiteleri­ mizi keşfedebiliriz. çünkü içsel Furia'larımı­ zın (Yunan mitolojisindeki Erinys'le bir tutulan. belli bir derecede tutmak zorunda olduğumuz bir mut­ luluk/mutsuzluk termostatı varmış gibi. Kendimizi yetersiz ve beceriksiz tutarız. alışık olmadığı sıcaklıktan korkan içimiz­ deki çocuk ortalama dereceyi 3 8 derecelik sıcaklığa daha yakın bir seviyeye getirebilmek için. korkusunu duyana ve endişesini yatıştırmayı öğrenene dek termos­ tatı düzenlemek için ne kadar da az gücümüz vardır. Gerçek duygularımıza ve enerj i­ lerim ize kendimizi kapattığımızda. sempati ve yardım alabilmek için. İçimizdeki bu korkmuş çocuk. başkalarının küs­ künlüğünden ve kıskançlığından korkarız ve her şeyin ötesinde. çocukken ayarlanmış. Istırap çekeriz. ebeveynlerimize baskın çıkmaktan ve içsel ebeveynimizin içimiz­ deki çocuğa öfke duymasından. B u olana dek ıstırabı seçeriz. o ilk ayarı yeniden tuttur­ mayı garantileyen olayları yaratmaya devam ederiz. hayatta olduğumuzu hissede­ bi lmek için ıstırap çekeriz. ta ki onun için bildiği eski ve aşina güvenlik biçimlerinden daha cazip hale gelen. çünkü ken­ di saldırganlığımızdan ve gücümüzden korkarız.

bağımlılığımızı teşvik eden ve özel bir muameleyi ve bakımı hak _ ettiğimize bizi inandıran müsamahakar ebeveynlerimiz olsaydı. bağımlı oluruz. İçimizdeki müsamahakar ebeveyn sesinin verdiği mutluluktan vazgeçmekten korkabiliriz. cinsel tatminden. Istırabımıza ve kendini baltalayan modellerimize tutunmamı­ zın pek çok nedeni olabilir. Çünkü içimizdeki korkmuş. özümseyememişizdir. etkin ve yeterince mutlu bir yetiş­ kin olma kapasitemizi geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarımızı karşı la­ mayı hedeflemekten çok. Her iki tür de. anlamlı ilişkilerden mahrum ederiz. Çün­ kü başka bir var olma biçimi için gerekli örnekleri yeterince yaşa­ mamış. Bi­ zim için önem li olan hedefler için çalışmaktan ve bizi mutlu eden ve öz değer duygumuzu geliştiren yeteneklerimizi kullanmaktan sakınırız. Aynı zamanda kendimize yönlendirdiğimiz. içsel gü­ cü koruma ve gizli bir intikam alma aracı olarak kullandığımız ve 165 . Eğer zayıflıklarımızı özendiren. Kendimize olumsuz mesaj lar veririz. bizi tatmin etmeyen veya gerçek kapasitemizi kullanmamıza izin vermeyen işler seçeriz. bizim bir çocuk olarak. belki reddedici içsel sesler başımıza bela olmazdı. bilge bir içsel ebeveyn yaratmamışızdır. bizi zayıflatan kendini baltalama batağına saplanabilir ve yetişkin benliklerimizle ilgili güven duygusundan mahrum kalabilirdik. reddedici ebeveyn ka­ dar zararlı olabilir. Öz savunmaya yönelik davranışlarımızı tekrarlamayı ve bir kurban olarak (içimizdeki baskıcı ebeveyn sesi tarafından yöne­ tilen çılgın bir d ünyadaki aciz çocuklar olarak) duruşumuzu sür­ dürmeyi seçeriz. fi lizlenen egolarımızı şişiren. ruh sağlığımız için. ki böylece o da yeterli ve sağlıklı bir yetişkin haline gelebilsin . hem ço­ cuk olma hem de bütünleşmiş. aciz ço­ cukla ve reddedici içsel ebeveynle çok fazla özdeşleşmişizdir. Çünkü henüz gerçek benliğimizin örtüsünü kaldırıp. kendimi­ zi inciten aşk ilişkilerine sokarız. Ancak yine de. (4) Neden? Çünkü korkarız. kendi bencil ihtiyaçlarını karşı layacak şe­ kilde ebeveynliğe yaklaşır. onu keşfetmeye ve büyütmeye yardım edebile­ cek sevecen. Kendimizi zevkten. Müsamahakar ebeveyn . İçimizdeki ebeveynin sesinin verdiği g üvenlik duygusundan kopmaktan korkabi liriz.

tutkuya olduğu kadar. Korkumuzun farkın­ da olarak onu yaşayabilir. ama korktuğumuzdan habersiz oluruz. durumlardan kaçacak şeki lde yapılan­ dırı rız. Onlara ve başkaları na mutluluğumuza katkıda bulunmanın tatminini vermeyi reddedebiliriz. Korkumuzu öfke­ ye. özel muameleye. Psikosomatik hastalık­ lar oluşturur ve rahatsızlıklarımıza odaklanı rız. tanımlayabilir. Korku akıcı olduğunda bize enerj i verir. Sloganımız ' yeni lerek yenmek' olabilir. Öfkemizin bilincine varana ve onu yeniden yönlendirmeyi öğ­ renene kadar geçmişin modelleri üstünde çalışmaya başlayamayız.ailemize karşı d uyduğumuz öfkemizi bırakmak konusunda gönül­ süz olabiliriz. zorunluluklara. aşmayı öğrenene ve gerçek benliklerimizi destek­ leme ve geliştirme sorumluluğunu alana dek oluşturamayız. Kendimizi yetersiz ve kurban durumunda bırakarak. he­ yecana. Korkuyu itici güce. tamamen yakın olamayan partnerler seçeriz. Ya­ şamlarımızı dayanılmayacak kadar büyük endişeler yaratan bilin­ med i k durumlardan ve rrav:matik duyguları yeniden uyandırabile­ cek. Korkumuzu seks. gerçekçi" bir biçimde de- 1 66 . Kendimizi başkalarında kaybetmekten korkarak. sempa­ tiye ve her şeyden öte özerk bir yetişkin olarak yaşamanın sorum­ luluğundan muaf kalmaya hakkımız olduğunu düşünebiliriz. yiyecek veya işle ilgili alışkanlıklara. dikkate. Başkalarını kaybetmekten ve yalnız başımıza kalmaktan korkarak. aile ve üretken hizmet idealleri mizin sorumluluk­ ları olarak mantığa uydurduğumuz. bize fazlasıyla ihtiyaç duyan ve yalnızlık ve terk edilme korkumuzu asla hissettirmeyecek şekil­ de ortak yaşam güvencesi veren partnerleri seçeriz. başarı veya maddi güvenlik konusunda zorlayıcı bir dürtüye çeviririz. Korkıt ve Kaygı Üzerine Genellikle korkarız. Aradığımız yaşamsal tatminleri . hepsi de çok aşina gelen. saplantılara dönüştürürüz. korkumuzun farkında olana ve onu susturmayı. meşru olarak gelişimimi­ zi sağlayan ebeveynlerimizin bir parçasını hayal kırıklığı na uğrata­ biliriz. öfkemizi ise. sık tekrarlayan ve önceden kestiri­ lemeyen değişim arzularına da dönüştürürüz. para.

ahlaki standartlarımıza. Düşmanın farkı nda olarak. çoğu zaman korkumuz karşısı nda gerilir ve onu bilincimizin dışında tutmak için adele kası lmaları ve bedensel bir zırh oluşturu­ ruz . terk edilmekten . eleştirilmekten. boş ve tatminsiz hissederiz. İncinmekten. redde­ dilmekten. 'Kaygı' korkutucu psikoloj ik veya duygusal deneyimlerin so­ nucu olan ve dağınık. Korkumuzun eylemleri­ mizi kısıtlamasına izin verebiliriz ya da korkumuzu aşmayı ve ger­ çekçi ya da gerçekçi olmayan biçimde harekete geçebiliriz. Kaygı felce uğratan . çok fazla yakınlık­ la (birleşme. Bazen. karşılaşmamızın . içgüdüler veya duygular tarafından ele ge­ çirilmekten korkarız. risk almamızı engeller ve aynı kısır döngü modeli içinde dö­ nüp durmam ızı sağlayan seçimler yaparız. Diğer insanların acılarının üzeri­ mize yıkı lmasından korkarız. açıkta kalmaktan. gerçek kaygı kaynaklarımızı -hepimiz için ortak olan endişe kaynaklarını. Gerilemekten. Kaygımızı bir kez tanımla­ dığımızda ve onun korku olduğunu bildiğimizde. Korkumuzu hisset­ mediğimizde. kendini kaybetme) çok fazla yalnızlık (başkalarını kaybetme) korkularımız arasında gider geliriz. Korku­ muzu hissetmediğimizde. Yaşadığımızın daha az farkında oluruz.gizleyen özel veya somut korkular geliştiririz. sevinçlerimizin ve acılarımızın da büyük bir bölü­ münü hissetmeyiz. güçlendiğimizi hissederiz. Ama. Korku ge­ nellikle çok daha belirgin ve somuttur. müdahele­ de bulunulmaktan korkarız. gözden düşmekten. hareketlerimizi daha kolayca mantıklı kı lar. Kabul görmeyen düşüncelerden. Bazen istediğimiz şeye sahip olmaktan. duygulardan ve dürtülerden kor­ karız.ğerlendirebilir ve onu onurlandıran veya aşan seçimler yapabiliriz. Kendi öfkemizden . Kendimizi gittikçe da­ ha güçsüz. Öz imgemize. hareketsiz bırakan bir şeydir. Duygusal yaşamımız daralır ve sınırlanır. utanç ve kontrol kaybı getiren deneyimlerden. sıklıkla. aşağılanmak­ tan. yoksun kalmaktan. bizi tehdit eden düşmanı veya ona nasıl karşılık vereceğimizi bilmeyiz . yüzleşme­ mizin veya savaşımızın şeklini seçebiliriz. cinsel kimliğimize gelen tehditlerden korkarız. düzenlenmemiş tanımlanmamış korkudur. sadece bu tür bir tatmin doğrudan yaşam se- 1 67 . saldırganlığımızdan ve yıkıcı eğilimlerimizden korkarız. bastırı lmaktan. İ lişkilerde.

Buradaki Merkür zihinsel ve sözel yetenekleri konusun­ da hassastır. Kimlik duygumuzu korumamıza. öfke. özellikle yok olma dehşetini tetikleyen ve özbenliğim izde bir ayrılmaya veya parçalanmaya neden olan travmaları yeniden yaşa­ maktan korkarız. felsefi veya dini inançlarımızla i lgili aşırıya kaçma modelle- 1 68 . Jüpi­ ter' imiz açgözlülük ve düşkünlükle. Eksik kalmış benlik duygusunu telafi ermek için içe yansıttığımız ebeveyn kimliğine ne kadar çok tutunursak. bu içe yansırmaların veya iç seslerin varlığını tehdit edecek ve bizi terk edilmiş. On ikinci evimizdeki gezegen ve burçlar en derin korkularımı­ za ve endişelerimize neden olan deneyim türlerini belirleyebilirler. sonra onu kaybetmekten çekindiğimiz için de korkarız. dürtü kontrolü.naryomuzla çeliştiği için değil. bu kadar değerli bir şeye sahip olup. eski yaraların deşilmesinden. en temel ihtiyaçlarımızı karşılamamıza. On ikinci evdeki Ay'ımız ihtiyaçlı olmaktan. Bu enerj ilerle ilgili savunmasız ve güvensiz olduğumuzdan. açığa çık­ maktan ve öz değerini kaybetmekten korkar. zarar görmüş benliklerimizin sergilenme­ sinden. Kar­ şılanmamış ihtiyaçlar. Venüs parayla veya malla olan bağlantımız veya sevgi alıp verme yeteneğimiz konusunda duyarlıdır. umutlarımız ve beklentileri­ mizle. on iki evimizin ka­ pısındaki gardiyan gayretle. cinsellik ve fiziksel kapasi­ tesini içeren acı verici deneyimlere karşı savunmaya geçer. savunmasız kalmaktan ve bağımlı lık­ tan korkar. İç baskıcı . yalnızca geçici olarak karşılanan ihtiyaçlar­ dan daha az korkutucu gelir. yalnız ve reddedilmiş çocuğun ürkütücü dünyasına itebi­ lecek şeylerden de o kadar korkarız. el üstünde tuttuğumuz değerlerle yaşamamıza yardım eden güvenlik kaynak­ larını kaybetmekten korkarız. On ikinci evimizde­ ki Mars girişim. B izi çocuk veya yetişkinken yarala­ yan. On ikinci evdeki Güneş özellikle aşağı lanmaktan. En büyük korkular fi ziksel bedenimizin ve psikoloj ik kimliği­ mizin özünün tehdit edi lmesi korkularıdır. kimlik duygumuzun kontrol dışına çıkmasından ve başka i nsanların kınamış olduğu ve tekrar kınayabileceği yönlerimiz ta­ rafından ele geçirilmekten korkarız. bizi on ikinci ev yaralarını yeniden ya­ şamanın acısından ve endişesinden korumaya çalışır.

Son olarak. güç dürtülerinden ve ölüme ka­ fa yormaktan. On ikinci evdeki Nep­ tün derinlere yerleşmiş yaralanabilirliğinden. Sadece içselleştir­ diğimiz ebeveynlerimizden ayrışmanın ve geçmişin senaryolarını oynamayı reddetmenin verdiği endişelere katlanarak gerçek ben­ liklerim izi geliştirebiliriz. Yalnızca o zaman. idealleri nden ve fantezilerinden korkar. On iki nci evde bulunan Satürn işteki hem yetersizliğinden hem de yeterliliğinden. B uradaki Uranüs tuhaflıktan. ruhsal ve yaratıcı il­ hamlarından. 1 69 . Yalnızca onları tanıyarak. yıkıcılığından. yalnızlıktan. Yalnızca eski yaraları açarak kendimizi iyi­ leştirebilir ve gizli kaynaklarımızı keşfedebiliriz. reddedilmekten. kendimizle barış ya­ pabiliriz ve yalnızca o zaman .rimizle karşılaşmaktan korkar. terk edil­ mekten ve depresyondan korkar.korkar. tutkularından. top­ lum kurallarına uymamaktan. on ikinci evimizdeki Pluro karanlık ilkel enerj ilerinden -arzuların­ dan. barış yapabileceğimiz benliklere sa­ hip olabiliriz. deneyimleyerek ve onlarla yüzleşerek bu korkuları aşabiliriz. g üveni lmez olmaktan ve çılgınlığı­ nın ya da dahiliğinin belirtilerinden korkar.

al tlara İ ter ve bu surede onu bert?-raf ettiğimizi düşünürüz. dünya mecburen çatışmaları sahnelemek ve iki zıt parça­ ya ayrılmak zorunda kalır. . .Cari ]1111g Karanlık yönümüzü görmeye katlanamayız. . dı­ şarıda kader olarak ortaya çıkar. Psikolojik bir kural der ki. daima ona kötü özelliklerini fark ettiren şeylere yönelik- rır. sadece bedeniyle değil. Gö"lge Benliklerimiz I Her insan bir gölge yapar. Hanna 1 70 . kusurlarla kaynayan ruhuy­ la da. içsel bir duru m bilince yükseltilmemişse.Heni)' Da11id Thoref/ı B i r insanın nefreti. . o yüzden de onu bastırır. hiç olmad ığı kadar. mücadelesi ni ve acısını artrırmak üzere dışarıya sürül­ müş olur. · mücadele ve acı . Onu sadece. böylece daya­ namadığımız gerilim. . Birey bölü nmemiş durursa ve içsel zıtrınm bilincine varmazsa. . bizi gücii altına aldığı ve aromatik olarak kendini hoş­ lanmadığımız kişiye veya ulusa yansıttığı bir yere itmiş oluruz.Charles B. dünyamızı n gerilimini.Cari jımg B ugün insanlık. uzlaşmaz görünen iki parçaya ayrılmış­ tır. dikkatsiz ve sorumsuz bir şekilde. Ama ondan kurrulama­ mışızdır.

haritamızdaki başka evleri yönet­ tikleri ve aynı zamanda diğer gezegenlere açı yaptıkları için ve on ikinci evimizin yöneticisi büyük bir ihtimalle başka bir evde yer­ leşmiş olduğu içi n . psikoterapiye başvurabilir ve/veya cesurca gölge benliklerimizle yüzleşme süreci­ ne başlayabiliriz. An­ cak ıstırabımız dayanabi leceğimiz seviyenin üzerine çıktığında. erkin bir şekilde yeri ne getirebiliyorsak. On ikinci evdeki bir gezegen. on ikinci evin derin lerine dalmak. progresyonda 171 . Geçmişteki ger­ çek veya hayali gi. onların enerj ilerini yaşamımızın b�ka alanlarına kana­ lize etmemiz gerekir. yoksullaşmış veya güçsüz hissederiz. üçgen veya karşı t açı yap­ tıkları nda. Bütünleşme Süreci: On İkinci Evin Kurtuluşu Biitiinlie Bağlanma On ikinci ev enerj ilerimizle temas halinde olmadığımızda veya onları yapıcı bir şekilde kullanmadığımızda. sanki haritamızdaki diğer evlerdeler gibi. kare. kayıp enerj ileri geri kazanmaya çalışmak ve geçmişin yaraların ı iyileştirmek için harekete geçmeyebiliriz. Ama onlar on ikinci evimizde olduklarına göre. on­ ları gerçekten de. ge­ lişme ve bütünlükle ilgili yönelimlerimiz. onları fark edebilr:nek. tanımlayabilmek ve ifade tarzlarını daha özgürce seçe­ bilmek isteriz. açık bir şekilde ifade ermemiz gerekiyor mu? On ikinci ev gezegenlerimiz. Şu soru karşımıza çıkar: On ikinci evimizle ne tür bir ilişki kurmak isteriz? Elbette onların ne oldukları nı bilmek. ideal olmasa da. ancak ey­ lemlerimiz esas meseleye temas ermediği için suçluluk. üstümüze düşen rolü. Eğer ya­ şamlarımızdan yeteri nce memnunsak. aşina yollara sıkıca sarıl­ ma arzumuz kadar veya ondan daha çok olduğunda. Dış gezegen ler on ikinci ev gezegenlerine altmışlık. kendimizi çoğunluk­ la boşlukta.inahlarımızın kefaretini ödemek için kişisel ve profesyonel i lişkilerimizde verici taraf rolünü üstleniriz. dışsal ifadeleri talep ederler. kötülük ve­ ya yetersizlik duygularımızın asla üstesi nden gelemeyiz.

On ikinci ev enerj i lerini yapıcı bir biçimde ifade edebilmemiz ve iç kaynaklarımıza ulaştığımız takdirde yaşayabileceğimiz hayatla il­ gili imgeler yaratabilmemiz gerekir. farkına varamadığımız ve ken- 1 72 . değişim arzumuzun enerjisi gelişir ve sonunda de­ ğişimi engelleyen korkudan daha büyük bir hale gelir. öz değerim izi geliştirmeyi . erki n bir biçimde hareket etme kapasitemizi baltalamış olan eskimiş ve zararlı korku.vazgeçmeyi istememiz gerekir. değişebi leceğimize ve daha büyük bir mutluluğu hak et­ tiğim ize inanmamız gerekir. suçluluk. Yaşamımızı elimize almayı . daha büyük bir tatmin yaşamayı ve hedeflerimize ulaşmayı istememiz gerekir. Niyetimi­ zi oluşturdukça. düşmanı kendi dışımıza koyma ve öfkemizi veya suçlamalarımızı yöneltebileceğimiz tanımlanabilir bir hedef oluşturma huyumuz­ dan. Tutkumuzu hissetmemiz ve bizi besleyebilecek türde deneyimler istememiz gerekir.Yükselen'imizden geçerken . Ancak bunların ve tüm on ikinci ev enerj ilerinin erki altına alabileceği ve şimdiye dek sevinç ve mutluluk duygumuzu. geçmiş modellerin üstesinden gelme ve bütünlüğü yaşama konusundaki motivasyonumuzu arttırmak ve aynı zamanda gerçek benliklerimi­ ze karşı bir güven duygusu oluşturmaktır. bastırma modellerimizden ve kendimizi mahvetmeye yönelik dav­ ranışlarımızdan kendimizi özgürleştirmeye başlayabiliriz. güçlenmiş hissetmeyi. er geç Yükselen'den geçen gezegenler kadar dışa dönük ve bilinçli olarak kendi lerini asla göstermezler. Bunun ol­ ması için. Öncelikle on ikinci evi­ mizdeki ve diğer tüm evlerdeki 'odaları ' bir düzene koymayı iste­ memiz gerekir. Kurban olma tutumumuzdan ve ratmin sağlayan ikincil çıkarlardan -ikiyüzlü erdemlilik duygusundan. başkaların­ dan almayı hak ettiğimizi düşündüğümüz sempati ve yardımdan. On ikinci ev enerj ilerimizle barış yapmanı n ilk adımı. Yaşam boyunca progreslerle on ikinci evimizde kalan on ikinci evdeki dış gezegenler. bu enerj iyi bilinçdışından ve kendini baltalayan modellerden kurtarmaya ve daha fazla bilinçle ve dışa dönük olarak ifade etmeye başlarız. Onları daima üstü kapalı bir şekilde deneyimleyebilir veya yalnızlık halin­ de ya da spiritüel durumlarda ifade edebiliriz. Motive edici diğer bir faktör de.

erdem­ li dış kişilikleriyle en fazla özdeşleşmiş olanlarımız. Sevgi yaşamın her halini. ken­ dimizi daha bütün. bürünün içinde birleştirip. daha ön­ ce başkalarına harcadığımız gücü kazanırız ve daha etkin oluruz. Sevgi korkunun yokluğu değildir. eğer bu öz imge ken­ dimizle ilişkimizi yanlış bir şekilde ifade ediyorsa. Erdemli veya yeterli bir öz imgeye tutunmak.i lüğü tüm dünyaya yansıtmayı reddederek. B ütünleşmeye kendi mizi adamak ve gölge benliğimizi kucak­ lamak konusunda istekli olmak. sadece acı çeken insanlıkla duygudaşlık geliştirmekle kalmayıp. Onlara sahip çıkmadığımız sürece. saf benliklerimize ulaşma yolumuzu kapatmış oluruz. yeniden sahiplendiğimiz herhangi bir yönümüz. sonuçta bilincin ışığının ve şefka­ tin bu karanlık parçalarımızı dönüştürmesini ve sevgi konusunda açılmamızı sağlar. içimizdeki köti. Sevgi nefretin yokluğu değildir. Savaşlar yansıtmalardan ileri 173 . kendimizi kazanırız ve öz imgemize daha az prim veririz. Strephon Kaplan Williams'a göre. öyle ki . Sonuç olarak. Ancak fazlasıyla iyi olmaya çalışarak. Hatta. güçlenmemize ve mutluluğumuza katkıda bulunur. Gölgemizi sahiplenerek. aynı zamanda sosyopolitik değ işime katkıda bulunmuş oluruz. mutluluk duy­ gumuzun kaynağı olan gerçek benliklerimize. Kendimizi bütüqlüğ ümüze adamamız gerekir. bazı yönlerimizi bi­ lincin ışığının girmediği -bu yüzden de kötüleşip çarpıtıldıkları­ bilincin karanlık odasına sürgüne göndermiş oluruz. Reddettiğimiz yönlerimizi geri kazandıkça. Din ve ahlak kuralları dini ve sosyal idealleri yansıtmayan özelliklerimizi bastırma konusunda bizi etki­ lemiştir. bilmeden ken­ dileri bizzat sergilerler. başlangıçta ne kadar nahoş görünse de. öz değerimizi beslemez. iyiliği­ miz ikinci planda gelmelidir. dönüştürmek ama­ cıyla kucaklamaktır.dimize katamadığımız içimizdeki enerj ilerin tutsakları olduğumu­ zu kavramaktır. The Search far Authenticity (Sahicilik Arayışı) kitabının yazarı James Bugental'e göre. zevke ve sevgiye daha açık hissederiz. varlığını kabul etmektense karşısında savunmaya geçtiği kötülüğü.

Yeni i lişki­ ler kurana ve gelişmekte olan benliklerimiz içi n . Eros ve Psyche efsanesinde. Kendi içimizde neyi sahiplenir. kendimizle ilgi­ li soruml uluğumuzun artmasına ve kendimizi güçlendirmeye yol _ açar. geliş­ mek ve değişmek için de topluma ihtiyaç duyarız. bilincin ışığı bizi gü­ nahkar yönlerimizle karşı karşıya getirerek. Kendi ni bütünleme sürecine kendimizi adamak topluma yap­ tığımız bir katkıdır.gelir. Eski ilişkiler sa­ yesinde aldığımız yaralar. Başkalarından şefkat almadan kendimize de şefkat göstere­ meyiz. günahkar yönlerimize ve bazılarımız için. Değişim bilincin ışığını arttırdığımızda başlar.(4) Çoğunlukla. içi­ mizde pusuya yarmış olan kötülüğe. içimizde kendi kendini baltalayan davranışlarımızı destek­ leyen olumsuz güçler tarafından ele geçirilmeye de o kadar açık oluruz. neyi kendimi­ ze katarsak tüm toplumun yararınadır. sadece sıcak bir yakınlıkla. gerçek ben liklerimizi yeniden kazandığımızda. E ros gider ve Psyche onunla yeniden birleşmeden önce pek çok sı navla ve büyük çaresizliklerle yüz yüze gel ir. içe yansıttığımız ebeveynleri bırakamayız. Deği1im Siireci Coleridge ( 3 ). karanlık kendi liğinden yok olsun" di­ ye yazmıştır. yine ilişki lerle onarılmalıdır. sevginin iyileştirici gücüyle karşı koyulabilir. Kendimizi ne kadar tecrit edersek. Psyche sevgilisi Eros'un formunu görmekten kaçınması yolundaki isteğine uymaz. özümseyeceğimiz ve onlara karacağımız daha yapıcı rol modelleri bulana dek. başlangıçta başkalarının yardımı olmadan yeni deneyimlenen enerji leri sarmalamak için yeterince erkin ola­ mayız. Ancak bilincin gelişimi oldukça zorlu bir süreçtir. yanılsamalarımızın 1 74 . Sahre benliklerimizden vazgeçtiğimizde. Ken­ dini bilmek daha büyük bir hareket özgürlüğüne. Çarpıtılmış. ancak aynı zamanda. Psyche bir mum yaktığında (o zaman Eros'un bir tanrı olduğunu keşfeder). "Işık ver. çevre kirliliği etrafımızdaki dünyayla bağlancımızı ve hare­ ketlerim izin uzun vadeli sonuçlarını bilinçdışına itmekten ve red­ detmekten i leri gelir.

içimizdeki bölünmeyi iyileştiren yeni bir g üç. Çatışan kutupların endişesinde ve geriliminde. 'Süper egomuz' (ideallerim iz. Yaralanmış bir yönümüzü. yargılarımız ve on ikinci ev kapı­ sının gardiyanı) ' id 'im izle (genellikle on ikinci ev gezegenleri ve burçları tarafından yansı rı lan bastırılmış i lkel enerj ilerimiz) çarpı­ şır. Wi lliams'a göre. genellikle onu tamamen yaşamak zorunda kalırız" . gerçek kimliğimizle ve gerçek enerj ilerimiz­ le bağlantılı bir egoya ihtiyacımız vardır. gölgemizin de daha çok farkı­ na varırız. onların farkına varmak. hem iyiliğimizi hem kötülüğü­ müzü koruyarak bütünleşebiliriz. daha önce bastırdığımız duygularımızı ve ihtiyaçla­ rımızı deneyimlemektir. Egomuza gereksinimimiz vardır. bu duyguların evrim geçirebileceği ve dönüşebileceği psikoloj ik bir alan yaratabiliriz. Gölge aslından daha büyük görünür. ancak gerçekte kim ol­ duğumuzu anlatmayan sahte benliklerimizle.(5 ) Bu paradoksun uygulamaya geçiri lmesi zor olabilir. Sad �ce kabullenici ve şefkatli bir şeki lde yaklaşarak. bunu başkalarına yansı tma kapasitemizi arttı rsak da. hem aydınlığı hem karanlığı. onu iyileştirmeden ön­ ce sam imiyetle ve şefkatle kucaklamam ız. bir üçüncü sentezleyici sonucunda ortaya çıkar. Başlangıçta gördüğümüz karan lıkrır. Ondan kurtulmadan önce. "İçinde bulunduğumuz zor­ layıcı duyguyu. Biz on ikinci ev enerj ile­ rini bastırmak ile onların on iki nci evin zincirlerine beklenmed ik isyanlarıyla mücadele etmek arası nda gidip gelirken. ta ki çatışmada uzlaşma sağlayabilecek sağ lıklı bir ego gelişti­ rilene dek. İlk adım. Yalnız­ ca. zira değişmek içi n bir yönümüzü kabullenmeye çalışmak yeterli değildir. keşfetmek ve ta­ nımlamaktır. onu dönüştürmeden önce kabul etmek zorundayız­ dır.kaybının ardından gelen çaresizlik ve travmaları kışkırtarak bildi­ ğimiz gerçekliği yok eder. Işığa adım attığı­ mızda. Daha bilinçli hale geldiğimizde. imgelerimizle ve dış kişiliklerimizle değil. bilinçli olarak bu enerj ileri kucaklamaya ve zaman içinde bu enerji leri bütünleş­ tirebilecek olan gerçek benliklerimizi keşfetmeye ve güçlendirme­ ye başlayabiliriz. onu olduğu gibi kabul etmemiz ve onunla olduğu şekilde yaşamaya gönüllü olmamız şart- 175 . artık ışığı göremeyebiliriz.

kendini iyileştirme süreci­ nin bir parçası olan derinlere yerleşmiş acıları ve özlemleri yaşama­ ya. yaratıcı ve sevecen kapasiteyi algılar ve Robin'in Ay'ının baskılarının. yaratması gereken ka­ bullenme durumunu yaratması mümkün değil. bu Ay'ın içinde gömülü olan tinsel.cır. çocukken hiç alamadığı beslenmeye ihtiyaç duyuyor. bizden beklenen davranışlar. İlgili ve anlayışlı bir tera­ pist Robin'in yaralanmaya açık yanının güzelliğini sezer. içsel gelişim sürecimizi özgürleştirir. geçmişteki problemlerimizin nedenlerini ve nasıl hala gereksiz yere geçm işi bugün de tekrarladığımızı anlamayı içeri r. Robi n bilinçli ola­ rak mantıksal davranışlar ve kendi ne yeterlilik ideallerini benimsi­ yor ve duygusal olarak baskı oluşturan. zorlu çocukluğunda belirlenmiş ge­ rekli ve değerli savunma mekani zmaları olduğunu anlarsa. Robi n terapistinin tutum unu içselleştirmeye başlayabilir ve Ay'ını şimdi aldığı şefkatli kabullenmeni n aynısıyla besleyebilir. Yine Robin'in durumuna bakalım . kendini kabul etmekse. Kendi ni reddetmek gelişimi engeller. kendini mantıksız ve duygusal bir biçimde ifade etmeye ve Ro­ bin'in Balık'raki Ay'ının oluşturduğu benliğin su yüzüne çıkabil­ mesini ve gelişebilmesini sağlayabilmesi için gerekli birleşme ve bağımlılığa izin vermesine ihtiyaç d uyuyor. Bu durumda terapi gerekli olabilir. Bir bilim profesörü olan iş- 1 76 . Bu kabulleniş durumunu geliştirmek genellikle. Bu tür bir 'yeniden deneyimleme' saye­ sinde. yaralanmış olan Ay' ı . Ama. içimizdeki ço­ cuğun gerçekliğini yeniden deneyimlemeyi kapsar: geçmişten ge­ len ve hala taşıdığımız duygular. Robin bu yönünü Gü­ neş/Satürn standartlarıyla yargı ladığı sürece. ebeveynlerimizin onlara olan tep­ kileri. On ikinci evinde Balık'raki Ay' ı dokuzuncu evinde Yay bur­ cundaki Güneş'iyle ve üçüncü evi nde İkizler burcundaki Sa­ türn'üyle bir t-kare oluşturan Robin ' i düşünün. rekabetçi akademi dünya­ sı nda ilerlemeye çalışıyor. yaşamla i lgili geliştirdiğimiz varsayımlar ve yaklaşımlar. Bu süreç. öğrenmiş olduğumuz zorluklarla baş etme mekanizmaları gibi. kendini göstermesine izin verilmeyen bir çevrede yaşamayı öğrenmiş olan içimizdeki çocuğun hayatta kalma mekanizmalarını ve becerilerini takdir etmeye başlayabiliriz.

Robin'in yaşam şartlarına ba­ kıldığında yapıcı bir alternatif oluşturmuştu. ihtiyaçlar ve bağımlılıklarla ilgili ge­ liştirdiği tutumların yetişkin hayatının her aşamasında gerçekten gerekli olup olmadığını kendine sorması şart. Ay' ını on ikinci evde saklayan ve yaşadığı boşluk ve çaresizliğe katkıda bulunan varsayımlara ve inançlara gözlerini çe­ virmesi gerekiyor. ama yıl­ lar sonra şehir sokaklarının yüzlerce metre üstünde denge ustalığı­ nı göstererek geri dönüş yaptı . tökezledi ve yerden oldukça yüksekte olan gergin ipin üstünde rek eliyle asılı kaldı. 1 77 . Meşhur bir ip gösterisi kazasında biri hariç hepsi öl­ müştü. Ancak şimdi. Hayatta kalan kardeş toplum yaşamından çekildi. karşılanmayan ihtiyaçlarını baskı altın­ da tutmayı ve okuldaki başarılarıyla bunları telafi ermeyi öğrendi. Yardım için biri gel­ diğinde ve onu kurtarmak için elini Wallenda'ya uzattığındaysa.kolik babasının. Duygular. Babasının sadece akademik başarılarına ver­ diği kabullenmeyi almaya uğraştı. kendini ente­ lektüel olarak geliştiremeyebilir veya başarının sağladığı öz değer duygusunu gelişriremeyebilirdi. eski tutum ve davranışları bırakamayan Robin 'in ve bizim ikilemlerimizle örtü­ şüyor. onun �uygusal karmaşasına çekilebilir ve alkol veya uyuş­ turucu gibi kaçış yollarına başvurabi lirdi. duygusal ihtiyaçları ve acısıyla o denli ezilebilirdi ki . dengesini bulmasına yardımcı olan ince bir sopa tu­ tuyordu. o denli zayıf bir rol modeliydi ki. Robin yaşamının ol­ dukça erken bir döneminde annesinin sağladığı dişilik ve yetişkin­ lik modelini reddetti. Yetersiz bir ortak yaşam ve an­ nelik modeli gördüğü için. bir ye­ tişkin olarak. Wallenda kardeşlerin sonuncusunun hikayesi de. kızının duygusal ihtiyaçlarına hiç tahammülü yoktu. Wallenda kardeşlerin bu üyesi gergin ipin üstünde yürürken daima elinde. Onu bir düşüşten koruyacak herhangi bir ağ olmadan yaptığı bu gösteri sırasında. Eğer Robin on ikinci evdeki Balık Ay'ıyla bağlantıda kalsaydı . Babasından örnek aldığı işkolikliğe kaçışı ve yarattığı benlik duygusunu sürdürmek için ya­ rattığı öz imgesi ve yaşam felsefesi. Wallenda kardeşler yirminci yüzyıl ı n başlarında ünlü olan ip cambazlarıydı. Sık sık akıl hastanesine yatırılan aşırı duygusal ve alkolik annesi ise. Annesiyle daha fazla özdeşleşmiş olsaydı .

içimizdeki çocu­ ğun ger) ekliğine girme istekliliğini ve yeteneğini gerektirir ki. duygularının gerçek ve haklı olduğunu bilmesini sağlamamız gerekir. saygıyla 178 . İçimizdeki bu çocukla konuşmamız. ancak şimdi hayatta kalması için bu sopayı bı­ rakması gerekiyordu. ona olan nefretimizi ifade et­ tikten sonra felç geçirmiştir. artık yaşamı yok etmekten ziyade yaşamı n değerini art tıran bir şey olduğunu anlatmak zorundayız. Yaşamı boyunca sopası onun hayatta kalma­ sına yardım etmişti . bu durum yaşamlarımızdaki geçmiş travmalarla bağlantılı belirli bir olayla i lgili dayanılmaz korkuların. Artık hayatımızın tehlikede olmadığına ve şimdi geçmişte sahip olduğumuzdan daha çok kaynağa sahip olduğumu­ za kendimizi i nandırmamız gerekir. Belki. onunla i lgili farkındalığımızı bastırmayı öğrenmiş olabiliriz. Bundan sonra. bir zamanlar olduğumuz çocuğun hayatta kalma dehşeti . Sonuç olarak düşüp ölene kadar ipi n üstünde sallanarak asılı kaldı . hiddeti ve utancı bağ lamında bu öfkeyi deneyimleyebiliriz.onu güvenl iğe çekecek bu eli kavramak üzere diğer elinde tuttuğu sopayı bırakamadı . arkada kalacağımızdan ve suç­ lanabileceğimizden korkmuşuzd ur. madı ve bırakamazdı. içimiz­ deki çocuğun yoğun duygularını yatıştırma konusunda da daha be­ cerikli oluruz. acı ların veya öfkenin etkisinde olduğumuzda meydana gelir. Bu tür durumlar. Genellikle geçmişi bugünden ayırma süreci. sonunda ölebileceklerinden. Ama hayatta kalma mekanizmasını bıraka- . t·ravmaların ilk yaşandığı durumlarla yeniden bağlantı kurmamızı sağlarlar. . on ikinci evimizde Mars bulunuyordur ve küçükken ba­ bamız. İçimizdeki çocu­ ğun içgüdüsel duygu reaksiyonlarını şefkatle kabul edip. bugünkü gerçekli­ ğimize tamamlanmamış geçmiş deneyimleri n merceğinden baktı­ ğımız için. Kendi öfkemizden bu kadar çok korkarak. suçlu­ luğu. biz -bir hırçınlık krizi geçirip. Bu öfkenin yüzeye çıkmasına izin vermeye başladığımız­ da. Şimdiki şartların farklı olduğunu ve öfkeyi hissetmenin ve ifade etmenin yollarını öğrenmenin. sevdiğimiz insanlara öfkemizi ifade etmenin dehşeti ne kapılmış (özellikle hasta oldukla­ rında). Geçmişteki durum hakkında daha fazla far­ kındalığa ulaştıkça ve onu bugünden ayırmayı öğrendikçe.

Yönelimimizi belirlemek için bir psikoterapiste veya başka bir rol modeline (tanıdığımız ve hayran o1duğumuz i nsanlar.. Bu sürecin bir parçası olarak. yeni davranışlar de­ neyerek. "Öfkem öyle korkunç ki. on ikinci evimizle i lintili gezegen v e burç­ ların yapıcı özellikleri ve aynı zamanda on ikinci ev gezegenleri­ mizle. Bu i çsel ye­ tişkin. tanıma­ dığımız ama otobiyografilerini okuduğumuz i nsanlar) bağlanma­ n ı n dışında. düşünce modellerimizi geliştirmemizde yardımcı olabilir. · Ama yaralı çocuğu iyi leşci �ebilecek ve on ikinci ev enerji lerini özgürleştirecek i çsel bir yetişkin mevcut mudur? Pek çoğumuz için bu yet işkin çocuk ortaya çıkıp. (Eğer Satürn'e kare açı yapan Mars'ın nasıl yapıcı olacağını bilmiyorsak. bu enerj ilerin işbirliği içinde nasıl çalışabileceğini kavrayabilmek için. bütün ilişkilerimi mahvede­ cek" demek yerine. yeni varsayımları ve yaklaşı mları öğreni r. "Kızgınlığımı başkalarının ihtiyaçlarının far­ kı nd a olarak ifade etmek. yen i hedefler oluşturarak. bir yandan da her yaşamsal engeli halledebilecek içsel bir yetiş�i�in bulunmasından güç alarak. yavaş yavaş. içimizdeki yetiŞkinin gelişiminden nasıl faydalanabi li­ riz ? İçimizde. enerj imizi korumakla pek fazla uğr�mayan bir on iki nci ev kapısı gardiyanını nasıl oluşturabili­ riz ? ·Astrolojik düzeyde. mevcut gerçekliğe uyan­ masına yardımcı olmal � yız. yeni kendi kendine konuşma modelleri yaratarak. içsel mesaj larla uğraşmak için. kendimi daha güçlü hissetmemi ve baş­ kalarının saygısını kazanabilmemi sağlayacaktır" demek gibi. duyguları . onların açı yaptıkları gezegenler arasındaki yapıcı özellikler üstünde çalışmaya başlayabiliriz. güvenli ve uygun ifade yöntemleri bulmamıza yardım etmekle i lgilendiği için. Mars'ın Satürn'e altmışlık veya üçgen açısının geleneksel anlamlarını göz önünde bulundurabiliriz). Ba­ zen geçmişten geti rdiğimiz yıkıcı varsayımların her birini gözden geçirmek ve bunları olumlu bir tarzda yeniden düşünmek veya yaz­ mak. Eskilerinin yerini alacak yeni varsayımlar ve olumlamalar geliş­ tirebiliriz. tutumları ve eylemleri i le ilgili yeni tepkiler öğrenmemizi istediğinde gelişir. sesine kulak vermek istediğimiz 1 79 .karşılarken.

kendisinin yaratıcı ve zeki olan parçasıyla te­ masa geçmesi söylenir. bu yeni çö­ zümleri kabul edilebilir hale gelene kadar ilerletmek için yaratıcı par­ çayı incelemesi. Son­ ra.irermekle yükümlü olan parçadan . Yaratıcı parçasının ti. cam olarak hissecciğim şekilde gösterirsem. Nörolinguiscik programlamanın (NLP) kurucuları Richard Bandler ve John Grinder. " (7) Psikosencez tekniğinin alc kişilik çalışmasının ve geştalt tera­ pisinin diyalog kurma işlem inin bir uzantısı olan bu gizli kalmış yönlerimizi yeniden sahiplenme yaklaşımı. ama ay­ n ı zamanda onu aşmak zorundadır. (6) Örneğin. .im çö­ zümler kabul edilebilir hale gelince. Öfkemiz yıkıcı olabilir. yeni keşfettiği amaçları başarmak için yollar üretmesi istenir. düzeltmesi veya ona yardım ermesi istenir. Scephen Johnson ' nefret edilen çocuğu iyileştirmek' için kullanılan psikocerapik tekniklerle ilgili sentezinde. problemli modeli i.im kaynaklarını kullana­ rak. Howard Sasporcas'ın işaret eniği gi­ bi. bu parçasının pozi tif amaçlarını keşfetmesi istenir. oldukça yararlı bir yak­ laşımdır.iki. Ancak onu kendi kendime nasıl sakinleş­ cireceğimi ve başkalarıyla olan ilişkilerimi cehdic edecek değil de yarar getirecek şekilde ifade ermeyi öğrenebilirim" diyebiliriz. Bunu nasıl göstereceğimizi. oluşturduğumuz yeni varsayımlar ve inançlar mutlaka eskileri­ ne karşıt olmayabilir.irerme sorumluluğunu alması istenir. Çok defa eski gerçekliği içine almak. bütünleşme sürecimizin önemli parçasıdır. alc kişiliklerimizle (gezegensel benlikler) iletişim kurmayı içeren 'yeniden tasarlama' adlı bir metodu kulla­ nıyorlar. daha önce soru nlu modelleri i.irer­ mekle yi.imlü olan parçadan. Ti. Bunun ardından. 1 80 . yeni çözümleri i. zararlı sonuçlar verebilir. .içimizdeki çocuğun gerçekliğinde bir nebze de olsa hakikat ve bilgece bir tedbir bulunduğu ihtimaline saygı göstermemiz gere­ kir. kendimize "Eğer öfkemi hissecciğimde. Bandler ve Grinder' ın bir kişinin belirli bir sorun yaratan parçasıyla temasa geçmesine yardımcı olmakla başlayan yaklaşımını şöyle özetliyor: "İletişim kurulduğunda. ne zaman göstereceğimizi ve kime göstereceğimizi öğrenmek.

otomatik davranışlara geri döner veya önümüzde duran mücadeleyle karşılaşmamızı engelleyen. Kaygı veya korku deneyimimiz. Kaygıyla ilgili farkı ndalık ve taham­ mül kapasitesi. geçmişin gerçekliğinde güvenli tutunma noktalarını kaybetmenin nevrorik endişesi arasında sürekli olarak asılı kalı rız. "Göze almak kay­ gı yaratır. Kierkegaard. o kadar kaygılanırız. ileri doğru hareket ettiğimizde yaşadığımız. önce onu dene­ yimlemekten bizi alıkoyan bazı fiziksel bariyerleri ve korumaları eritip yok ermemiz gerekir. Kaygının içinden geçerek ilerleyebilmek için. Ne kadar çok bireyleşirsek. aklımızın negatif mesajlarına ve her şeyi mantığa uydurma çabalarına kulak veririz. Başlangıçta 181 . kaygının kaynağı bir kez ta­ nımlandığında. Ne hissettiğimizden haber­ dar olmak yerine. Kaygımızın farkında olmadığımız zaman. Kaygı bilinmeyenin korkusudur. Böylece. yaşaması ve yüzleşmesi daha kolay olan. seçim özgürlüğümüzü arttırır. Donmuş kalmış kaygı ve korku. değişir. Kaygı bedenlerimizin kastan oluşmuş zırhı içinde fi ziksel arazlara dönüşerek veya köt ü alışkan­ lıklara ya da diğer d ürtüsel saplantılara kanalize edilerek kilitli ka­ l ır. fırsatlar ve işleyişle ilgi­ li çok az seçim şansımız olur. içe­ riğini belirlemek ve onu aşarak yeni bir alana geçmemizi sağlayan akıcılığı deneyimlemek konusunda daha becerikli bir hale geliriz. onun yanı nda alabildiğimizde ve ona eşlik eden duygusal ve fiziksel duygulanım­ ları tarif edecek kelimeleri bulduğumuzda. ama göze almamak kendini kaybettirir" diye yazmıştır. korkumuzu tanımlamak. Pek çoğumuz kaygı yaşamaz. Kaygı ve Korkuyla Ba1a Çıkmak Varoluşçu felsefeci Sören Kierkegaard'a ve varoluşçu psikolog Rollo May 'e göre benliğin gelişimi kaygıyla yüzleşebilme ve onun içinden geçerek yeni ve büyüme sağlayan deneyimlere doğru hare­ ket edebi lme kapasitesine bağlıdır. bilinenden korkmaya başlarız. Geçmişe tutunduğumuzda yaşadığımız kendi­ mize ihanet ermenin endişesi ile. ebeveynlerimizin gerçekliğinin içgüdü­ sel ve aşina çekim gücünden kendimizi ne kadar çok kopartırsak. bizi yaşam sevincini deneyim­ lemekren ve yaşamlarımızda başarı yaratmaktan alıkoyan görün­ mez duvarlar veya bariyerler oluşturur.

. tamamen gördüğümüzde. içine gir.lnızca başlangiçra) nahoş olan duygu.parçalara ayrılmak zorunda kalabi liriz. um. Werner Erhard'ın da tavsiye ettiği gibi "Kar­ _ şı koyduğun şey. . İçimizde olan biteni1 bu. korku. içe doğru döner ve benliğin yeni bo-. lara dayanabilme becerimizi desteklemekten· de yarar görebiliriz. ı güçl.korkumuz dayanılmaz gelebilir ve ko�tr� l duygumuzu tehdit ede­ bilir. Kendimizi toplamadan .ıtulup gider-'. Fiziks'e l olarak engellenmiş olanları­ mızın. "Onunla yüzleş. B u süreç seni özgür kı lacaktır" diye yazar. Kendimize "BEN bu duyguyla başa �ı�acak kadar güçlüyüm.gellerini' kaldırmaktır. onu ya­ şa.. varlığını sürdür_ür. muzla ve yaşamsal engel lerimizle yüzleşme konusunda dah� başarı­ lı olabiliriz.nız ve ifade ettiğimiz duygulardan daha güçlü ve daha tehdit edici gö­ rünebilir. ( 1 0) . Yaş �dığ ın şey. Esas hedefimizle ilgil� ha�a İ imizi farbnd � lığımızda tutmak bu süreci kolaylaştırabilir.· dırmak. Bununla beraber? (ya. bu­ nunla baş edebilirim. önce.ıygulada süı-üklenmek iÇin kendimize izin vermemiz gerekebilir.:.' _ (9) · Korkuyu ve diğer istenmeyen · � uygulan deneyimleme kapasi ­ temizi arttırmayı öğrenmek başfangrçra zor olabilir. ister korku olsun ister acı veya kızgın­ lık. ni konu alan bilim dalı) çalıŞması. zira korkunun yönettiği berilik küçülür ve içim izden İ:aşmak üzere olan duygular. . O nlara ·güven­ meden önce.endirmek. uyarımlara da­ yanabilmek ve bilincin en. ilk olarak bu dt. "Va�1şi atı sür"(S) di­ yerek bizi teşvik eder.İkizler'de kavuşuı:n ·yapan � üneş/Merkür/ 1 82 . ranımladığıı. On iki nci evinde . tamamen d� n�yimlediğimiz. . Jeanne Seagal. bu fiziksel -ve duygusal özgürleş­ me süreci konusunda muazzam bir çalışmadır. ·Alexander Lo­ wen 'in biyoenerj i k (canlı organizm �iarda oluşan enerj i değiş_i mleri- •. me becerimiz arttıkça (enerj i oluştu�an) �eri n nefesler alarak içsel alanımızı genişletmemiz ve toprakla olan bağlantımızı korumamız gerekir. dünyayla olan bağlanrımı z. baş etmek istiyorum'-' dediğimizde. · · yutlarına geçeriz. bedensel zırhlarını çözmeleri gerekebilir. duyguların daha derin seviyelerini deneyimlemeden önce. Bedenin engellerini kal. Korkumuzu ve korkunun �rdında yatan duyg u İarı deneyimle- .

. ama o böyle bir yeteneği olmadığını iddia ede­ rek bunları geri çevirmişti. Öğrenim hayatında sivrilmiş ve daha sonra önemli bir televizyon muhabiri olmuş bir ağabeyden iki yaş küçük olan Roberr. B u . İ letişim becerileri kursuna ve görüş­ me yapma konularındaki seminerlere devam etti. Ancak. Mars'ı ve bunlara kare açı yapan üçüncü evdeki Başak'raki Sa­ türn 'üyle. cazip ve tatminkar bir işe girdi: Roberr için olduğu gibi. görüşme yapma becerilerine uyum sağlama riskine girebildi . bir gazete yazarı olmak suretiyle. Kendini. Psikoterapi sırasında yetersizlik duygusu üzerine konuşurken Roberr. İkizler'deki ge­ zegenlerini tatmin ermiş oldu. başarısızlığa uğrama. aşağılanma. zira bu hareket . erken yaşlardaki sözel zorluklarının üstesin� en gelip. kariyerinde i lerlemesini engelleyen duygularını mantıksallaşrırma alışkanlığını bırakabi ldi ve yavaş yavaş. Gerçekten de. başarılı ağabe­ yiyle rekabete girme korkuları) yüzünden alı koyduğunun farkına vardı . he­ men 'ateşe atlamamayı' öğrendi . ge­ lişme kapasitesine yarar sağlayan yeni projeleri üstlenmeye başladı. Korkusunu tanıyıp deneyimledikçe. korkularını ve arzularını daha derinden görmesini sağlayan derin masaj seanslarına teslim etti . Roberr'a bu yön lerini geliştirebilmesi için pek çok fırsat sunulmuş. masa başında geçen on iki yı ldan sonra sıkıldı ve röportaj ya da görüşme yapma konularının daha fazla içine girmek istedi . kendini her zaman zihinsel olarak yetersiz hissetti. bir iş bulma bü­ rosunda görüşmeci olarak. Roberr korkusu ve incinmeye yatkınlığı yüzünden. İki yıl sonra gazetedeki işini tamamen bırakarak. B u . yetersizliğini is­ patlamakla sonuçlanabilirdi. bire bir iletişim becerisi gerek­ tiren ve yedinci evinde Oğlak'taki Ay'ı tarafından desteklenen bir işti. i lkokuldan beri kendini ifade yeteneği kısı tlanmış olan Roberr'i ele alalım. kendisini korku (yaşamı boyunca sürdürdüğü öz imgesiyle mücadele etme. Roberr bir yetişkin olarak. fiziksel zırhını gevşeten. hisleri b i r kekeleme sorunu ve öğrenme zorluğuna karşı duyarsız yaklaşan öğretmenlerinin olumsuz davranışları ve işbirliği eksik­ likleri sayesinde kötüleşti. bizim için de korkuyla yüzleşmenin ve yolumuzu korkudan geçirmenin ve korkuya rağmen eylemde 183 . Yavaş yavaş.

ondan kaçarak elde edebileceklerimizden da­ ha fazladır. Etrafından dolaş ! " diye şarkı söylerken. On iki nci ev korkularımızla yüzleşebilme ve yeni dav­ ranışlar edinme riskine girebilme becerilerimiz arttıkça." (1 1) 1 84 . Lord on lara şöyle haykırır. Ibsen' in Lord Gynr oyunundaki Lord gibi büyürüz. Oyunun sonunda trol­ ler "Geri git.bulunmanın kazancı. "Ah! Hayır! Bu kez dosdoğru içinden geçeceğim.

hem bilinçli hem bilinç­ siz davranışları ve inançları bizi engellemeye çalış ır. incin­ meye açık ve eve bağlı bu Ay'ını maceracı yaşantısıyla bütünleştir­ mekte zorluk çekmesi m ümkündür. hayalperest ve düzensiz enerj isine maddi gerçekliği içinde nasıl yer açacağını bilemeyebilir. derinlere yerleşmiş uyumlu ilişki arzularıyla nası l bütünleyeceğini bilmediği on ikinci evindeki Mars/Pluto kavuşumunu ifade etmeye karşı özellikle dire­ nir. Değişime direndiğimiz zaman. Gölge Benliklerimizle Karşılaşmak Hedeflerimize ulaşmaya ve daha önce farkında olmadığımız yönlerimizi geri kazanmaya çalıştığımızda. Dirençlerimi­ zi bırakmayı başarabilmek için. Başak/Oğlak ağırlıklı bir kadın olan ]anine. daha bilinçli olan on ikinci ev dışındaki ge­ zegenlerin enerji lerine b üyük ölçüde ters d üşerse meydana gelir. hayal etti­ ğimiz değişimin meşru ihtiyaçlarımızı karşılamayacağından kor­ kan gerçek ve önem li bir yönümüz bu direnci gösterir. On ikinci evinde Neptün bulunan. on ikinci ev gezegenlerimiz ve­ ya yöneticileri haritamızdaki diğer gezegenlere kare ve karşıt açı yaparsa veya enerj i leri. Bu durum en büyük olasılıkla. hangi gerçek ihtiyaçlarımızı tatmin etmeye çalıştıklarını keşfeder ve ken­ dini ifade yolları arayan diğer yönlerimizi gereksiz yere tehdit et­ meden. Geçmişin. eğer Neptün'üne bilinçli bir dikkat sarf etmi- 185 . bu dirençleri açığa çı kartmamız ve onların dile gelmesini sağlamamız gerekir. ciddi bir iç (ve genel­ likle dış) dirençle karşılaş ırız. Aynı zamanda. Değişime direnen parçalarımızla karşılaştıkça. Başak/Oğlak ağırlıklı bir kadın. yeni olanın kendini gösterebileceği bir hareket planı oluş­ turmaya çalışabiliriz. Terazi burcu özellikleri ağır basan bir erkek. sadece geçmişi bırakmak konu­ sunda korku yaşamayız. Çoğunlukla. on iki nci evindeki Neptün'ün dalgalı . yaşamlarımız için sorumlu­ luk almak zorunda kalmamıza kızarız ve yerine gelmemiş ihtiyaç­ larımızı karşıladıkça diğer gerekli ihtiyaçlarımızın engelleneceğin­ den korkarız. Koç burcundaki gezegen küme­ leşmesi Tepe Noktası'na yerleşmiş olan ve on ikinci evinde Yen­ geç'teki Ay'ına kare açı yapan gezgin bir satıcının yumuşak.

nasıl ve ne zaman hayır deneceğini öğrenememiş veya ih­ tiyaçlarını karşılamasını sağlayacak ve daha uygun i lişkiler kurma­ sına yardı m edecek sınırları koymayı becerememi ş . Sarürn' ün yapıcı yanını öğrenmek ve bilinçli olarak onayla­ nan bir Sarürn'ün yaşama nasıl katkıda bulunduğunu d üşünmek is­ teyebiliriz. profesyonel bir hedef seçme ve kendini ona adama mutluluğunu as­ la yaşayamamış. Ama yavaş yavaş. kendi Satürn veya Oğlak enerjileriyle (veya on ikinci evde bulunan başka herhangi bir enerj iyle) olumlu bir i lişki geliştirdiğini bildiğimiz i nsanların bunu nasıl yaptığını gözlemleyebiliriz. o da bize dostça davranmaya başlar. on ikinci evinde Satürn bulunan. Psyche'nin yaptığı gibi sevgilimizi görmek için bir mum yak­ maya cesaret etmek veya Mavi Sakal masalındaki yasak odaya gir­ mek gibi . Tıpkı Uyuyan Güzel'in ailesinin. on ikinci evimizde Satürn bulunu­ yorsa. Sevgi arayışı içinde. ona dost­ ça davrandıkça. kendini bilinçsizce aşırı uyuşturucu veya alkol alımına yönlendirebilir. Neptün'üne saygı duymayı.yorsa. günlük yaşamında dalgınlıklar. güvenilir bir rehber olduğunu anlaya­ caktır. Neptün'ün onun dünyevi değerlerini düşüren bir şey değil. şiir yazmak veya medi tasyon yapmak için her gün zaman ayırmayı öğrendikçe. doğum kutlamasına ça­ ğırmadıkları körü peri tarafından ş uursuzluk haliyle (uyku) lanet­ lenmesi gibi. Janine'in hepimiz gibi . Bu enerj iyi kullanmayı nasıl öğrendiler? Bu ge- 1 86 . kafa karışıklıkları ve aldan­ malar yaşayabilir ya da alternatif olarak. kendine müzik dinlemek. Bu reddedilmiş tanrı ve tanrıçaları yaşamımıza davet ermek başlangıçta. başkalarına hep ever demeye eği limli. arketipler olarak. Yay/Balık ağırlıklı Pa­ ula'yı ele alalım. reddedildiklerini hissettiklerinde bizi lanetleyen içimizdeki tanrı veya tanrıçalar gi­ bidir. Her yıl bir düşük ücretli işten diğerine geçerek. Aynı zamanda. on ikinci ev enerj ilerine saygı duyması gerekir. gezegenler de. ailevi veya sosyal bir tabuyu yıkmayı da içe­ rir. Şimdi. Eğer bizim de Paula gibi. erkin bir şekilde yaşaya­ bilmesine katkıda bulunan. Çoğu kez bu enerj iyi davet ermek. bu yaralı ve genellikle kızgın enerj inin çarpıtılmış ha­ line tahammül etmemizi gerektirebilir.

Mesela on ikinci evi­ mizdeki Merkür'ü temsil eden gezegensel kişilik veya alt kişilik kimdir? Bizden ne İster? İçsel bağlantıyı kurduğumuzda.>azen . Ondan. yaşlı bir adam olduğunu ve görmezden gelinişinin kızgı nlığını iş ve ilişki konularından geri kalarak ve uzaklaşarak ifade ettiğini keşfetti. Onları doyurmak için . Satürn gerçek ihtiyaçlarını bildirmeye baş­ ladı. bu ener­ jiyi daha sıklıkla ifade edecek. kağıt üstünde. hayatı boyunca verici bir rol üstlendiğini fark etti. Sa­ türn'üyle diyaloğa girdikçe. önce onlar­ la temasa geçmek ve diyalog kurmak gerekir. Paµla. Paula bir Yay/Balık olarak. aynı zamanda onun ihtiyaçlarını da hesaba katan seçimler yapacak şekilde yaşamlarımızı yeniden yapı­ landırmaya başlarız. onu bekleyip durmaktan ziyade. Satürn'ü 'doğru' olanın asla ortaya çıkmamasını sağlı­ yordu. mevcut işinin veya ilişkisinin 'doğru' olmadığını ve 'doğru' olan ortaya çıktığı zaman kendisini adaya. Pall: la bilinç düzeyi nde kendisine sürekli. bazen terapi seansları sırasında gözünde can­ landırma çalışmasında). Sa­ türn ' ü yumuşamaya ve dönüşmeye başladı. Elbette. on­ dan kendisini dinlemesini ve yanıt vermesini. kendine ait bir i lgi alanına kendini adamasını istedi . sahip olmadığı bir benliği kaybetmek­ ten korktuğu için.cağını söyleyip durmuştu. onun kimsey e bir şey vermek istemeyen. öz imgesi ve değerleriyle fazla­ sıyla çelişen bu yönüyle karşılaşmaktan ürkmüştü. zegen veya burç onlara nasıl bir yarar sağladı ? Çoğunlukla. Paula'nın bu ko­ nudaki �endini adayarak doğru olanı yaratma istekliliğ ine bağlı ol­ duğu · için. aksi ve cim­ ri . onunla diyalog ku­ rarken. başkalarına karşılık veren biri olarak yaşaması yerine. Ama doğru iş ve doğru ilişkinin gelmesi. redded Ü miş Satürn alt kişiliği ile bir ilişki kurmaya ve onun olumsuzluklarına ve yargı �arına katlanmayı öğrendikçe. herhangi bir bağlantısına kendini tamamen ver­ mekte başarısı·z olurken. Paula Satürn alt kişiliği hakkında düşünüp. Ancak. on ikinci ev enerj ilerimizin gerçek ihtiyaçlarını karşılamayan seçimler yaparız. zira bu gerçek ihtiyaçların ne oldu­ ğu hakkında bir fikrimiz yoktur. hırslı. korkuları nı dinleyip 1 87 . Diyalogları sırasında (l.

sakat ve aciz yanını canlandı­ rırdı. Bizim de ayn ı şekilde. Artık birri . kısılmış dudakları . Ama aynı zamanda. Ve iki ses. kendi adıyla ona seslenene kadar kendi gölge­ sinden kaçan genç büyücü Ged' i konu almıştı: "Ged gölgeli . tek bir sesti. hedeflerimi belirleyebilir ve onlara ulaşabilirim" demeyi de öğrenebilir ve bunlara inanabiliriz. elindekileri yere atarak. 1 88 . benliğini n olumsuz boyutuyla özdeşleşerek kendi erdemlerini keşfedebilirdi. işte oldu. "Bağlanabilirim. . " Bü­ tünüm. Eğer bir Yoruba. . dudakları ve dili olmayan gölge. onunla yüzleş­ me g ücünü bulup. ( 1 2) Tıpkı Ged'in öğrendiği gibi. karanlık bir boşluğa uza­ nan çukurlar şeklinde gözleri olan bir adam. derinlikli ve şiirsel ro­ manı A Wizard of Earthsea'de (Yerdeniz B üyücüsü). kendimi saklıyorum. . Satürn benliğini duyma ve neticede onunla özdeşleşme ihtiyacı duymuştu. . On ikinci evimizdeki Satürn'le bir olduğumuzda. Ged. Paula. Ursula LeGui n . birleşmiş ve bir olmuştu . yadsınmış benliklerimi­ zi 'denemeye' ve yaşamlarımıza onların gözlerinden bakma alıştır­ ması yapmaya ihtiyacımız var. Sessizlikte. dik dik bakan bir çift göz gördü ve sonra aniden tanı­ mad ığı korkunç bir yüz. Ged yüksek ve net bir sesle gölgenin adını söyleyerek önceki sessiz­ liği bozdu ve aynı anda. yalnızım" di­ yebiliriz. Yoruba kabilesi. bir canavar. bu yönünü kabullenmek ve bütüne katmak için. sadık ve güvenilir biriyim. aynı sözcüğü söyleyerek dile geldi: "Ged ". yalnızca yadsıdığımız benlikleri­ mizle karşı laşarak ve onu bağrımıza basarak iyileşebiliriz. ertesi gün bu kurdu oynardı. ellerini uzattı ve ona uzanan karanlık benliğinin gölgesini nmu . Yalnızca. "Bak. Aydınlık ve karanlık kavuşmuş. özgürüm". adam ve gölge yüz yüze geldiler ve öylece durdular. . bir kişinin gölge benliğine dönüşme fikrini ri­ t üelleştirmiş az bilinen Kızılderili kabilelerinden biridir. rüyası nda bir kurt görmüşse.yatıştırmasını ve kendisi için tüm bunların mümkün olabileceği inziva zamanları yaratmasını istedi. "Korkuyorum. . Yara iyileşti" dedi. Eğer rüyası nda sakat veya aciz biri olduğunu görmüşse.

Gölge Benliklerimizi Kabullenmek Kendim izdeki bir arketiple veya bir özellikle özdeşleştiğimiz­ de.i ni. tek boyutlu erdemliliğe sahip bir Tanrı anlayışına dayanan Hıristiyan geleneği. Firesrone'a göre yıkıcı olan yönlerimiz genellikle bizi. hem iyi hem kötüyü kapsayan çok boyutlu bir Tan­ rı 'yı içeren.i ve hasra olduğunu. Bu saldırgan iç sesler ço­ ğunlukla. eziyet edici iç sesler haline bürünür. psikoterapide ezi­ yet edici iç sesler üzerinde çalışırken şunu keşfetti: "İkinci şahıs diliyle kendine saldırıları dile dökmek. çarpıtılmış ve kötü özelliklerini sahiplenmesini gerektiren ye­ ni bir anlayışla yer değiştirmesine ihtiyaç vardır. " Bu tür bir tanıma ve kabullenme sayesinde.i recİnİ kolaylaşcırır. uyumsuz. Bu geleneğin. akılca köci. kaçınılmaz olarak. özdeşleşmeye ihtiyaç duyduğumuz ve üstesinden gelme­ den önce kendi görüşlerimizden ayırmamız gereken ebeveynlerimi­ zin içe yansıtılmasının bir sonucudur. insan ın do­ ğasındaki çifr anlamlılık ve çok yönlülükle ilgili riskli bir anlayış yer­ leşririlmelidir. aynı zamanda her bireyin daha önce reddettiği tüm çir­ kin. Hascaların çoğu genell ik- 1 89 . çirkin ve dar kafalı olduğunu. idealize edilmiş imgesi girmeli ve yerine. Depth Psychology (Derinlik Psikolojisi) ve New Ethic (Yeni Etik) adlı ki­ taplarında şöyle yazmıştır: "Egonun eski. Firesrone. mursuz ve huysuz olduğunu fark ermek zorunda bırakılma­ lıdır. benliğe karşı yabancı bakış açısını oluşruran düşmanca düşüncelerden ayırma si. Eric Neumann'a göre. . içimizdeki kötülü­ ğün güçleri dönüştürülebilir.W. " ve "Asla başaramayacağım" gibi birinci şahıs mesaj ları veya " Sen iyi değil­ sin" ve "Asla başaramayacaksın" gibi ikinci şahıs mesajları ile azar­ layan. Neumann. ancisosyal ve ncv­ rorik ıscıraba açık olduğunu. kötülüğün karşıya yansıtılmasına neden olur. kendi köcüli. "Ben iyi değilim . Voice Therapy'nin (Ses Terapisi) yazarı W. .iği. Ego. çocuksu.i kabullenmen in gerekliliği ile yüz yüze geririlmiş olur. zıttını da donatmış oluruz. Sonuçca birey. hasranın kendi bakış açısını.

le. Bu çocuk bilmeden. ( 1 5 ) İçimizdeki karanlığın doğrudan üstesinden geline­ mez. uzaylı bir çocukla dost olan bir kızın öy­ küsünü anlatır. Bu sesin varlığı ram anlamıyla ayrılamadığımız bir ebeveynin varlığını temsil ettiğin­ den. sistemimizi sürdürmek değil. Kızın akıl hocası Kadura. negatif prog­ ramlanmasının üstesinden gelebilmesinin rek yolunun ohu kendi bütünlüğüne karmak olduğunu söyler. ama aydınlıkla diyalog kurarak dönüştürülebilir. sesli bir biçimde söze dökmelerini ve ger­ çek benliklerimizi güçlendirecek ve eninde sonunda eziyet edici se­ sin gücünü zayıflatacak yeni . içimizdeki zalimlerle m ücadele edenlerimizin. Kökleri toprağın derinleri­ ne yayılırken dallarını gökyüzüne uzatan bir ağaç gibi. yarıştırıcı mesajlar oluşturmaya baş­ lamalarını önerir. Başka önemli bir simgesel hikaye olan Darkchild'da (Karanlık Çocuk) Sydney Van Scyoc. bu yeni dünyada dostluklar kurdukça m ücade­ le etmeye başladığı körü içsel rehberi dışında tüm yön lerini sever. " Firestone ayrıca iç sesin saldırıları nın genellikle kendini balta­ layıcı davranışlardan önce geldiğini belircir. çocuğa yani Darkchild'a. bu sesleri bilfiil d ile dökmeden önce. �endi de­ rinliklerimize uzanmalı ve içimizin derinliklerinde yatan beslenme kaynaklarını bulmalıyız. Pamela Butler da. negacif düşüncelerinin kendi­ leri hakkındaki doğru değerlend irmeler olduğunu ve �mlara üstü kapa­ lı olarak i nandıklarını kabul ermişlerd ir. Kız. karanlık ve aydınlığın bütünleştirilmesini hedefle­ memiz gerekir. Amacımız iyilik. kendi kendine yıkıcı konuşma­ larla yüzleşme ve kendi ni olum layan iç sesler yaratma sürecine işa­ ret eder. çalışmak ge nellikle. mutluluk ve kendi. bu sesin üstesinden gelmek için onu doğrudan karşımıza al­ . Tcılking to Yo11rself: Learning ıhe Lang11age of Self-S11pport (Kendinle Konuşmak: Kendini Destekleme Dilini Öğrenmek) adl ı kitabında. bir ayrı lık endişesi ne neden olur� Fires­ tone. çocuğun. ya­ ni Khira. Kadura ona şöyle der: · 1 90 . maya. onları daha bi­ linçli hale getirmeleri ni. ' b ütünlük' olmalıdır. biz de bi­ reysel ve kolektif olarak bir denge tutturabilmek adına. amacı kızın toplumuna gizl ice _ girip yok etmek olan bir içsel rehberle programlanmıştır. Işığı değil.

kesinlikle onu daha güçlü kılarsın. Bir süre sonra. Khira. . Arkadaşı­ nın kendiyle bir sorunu var. "Diğeri. psikoloj ik ve ruhsal gelişim süreçleri ide­ al benliklerimize (ve başkalarının ideal benliklerine) olan bağları­ mızı azaltmamızı ve en düşük benliklerimizi bağrımıza basmamı­ zı gerektirir. . kabullenici yüzünü . yaşama geri dönmesi için uğraşmak gerekir. Dünyadan ken­ dini geri çekmiş otistik bir çocuk gibi. Bu korkmuş çocuğun yoksun. Çirkin'i sevmeyi öğrendiği ve sevgisiyle bir hayvan vücudu­ na hapsedilmiş olan prens adayının üzerindeki büyüyü çözdüğü gi­ bi biz de. diye cevap verdi Kadura . . . Bu şefkari rarrarak. çocuksu. Kadura'nın önerisi karşısında isteksiz kalarak. Güzel ve Çirkin masalındaki Gü­ zel' in. . öfke dolu. çarpıtılmış. yıllar önce karanlık bir dolapta kapalı kaldıysa. . harta en az hoşlandığın yanını bile desreklersen. tepkisiz. küçümsediğin kişi . eskimiş veya çılgın bi� tarzda gösterecektir. içi nde 191 . Rehbere karşı kabullenici bir ravırla yak­ laşırsan. kısa zaman sonra onu kabul edersi� . başlangıçta bizi tehdit eden veya iten yönlerim izi kucak­ lamaya istekli olarak. güvensiz olması ve­ ya işbirliği yapmak istememesi gayet mümkündür. Herhangi bir yönümüz ne kadar bastırılıp. Onu. rehberi nasıl sevebilirdi ? "Gerçekten çok basi r". sevgi dolu bir parçamızla karşılaşmamız olası değildir. kendi­ ni de başlangıçta o denli çirkin. Sonunda. Sevimsiz yönlerine tolerans gösterirken. içsel zorluğu ile ilgilenebilmesi için onu giiçlendirirsin . onu sevecek hale gelebilirsen. . . Rehberi sevmek mi? Hem de onun varlığı Darkchild'ın kendisi­ ni rerk ermesi anlamına gelirken? Onu gördüğü anda öfkelendiği hal­ de. . . Eğer içimizdeki çocuğun önemli bir yan ı . . reddedi ldiyse ve ih­ tiyaçları yaşam ımız boyunca ne kadar çok karşılanmadıysa. Hangi yüzünü sana gösrerirse göstersin. eylem gerçeklik olur. besleyerek gelişrirmeye başlayabilirsin. bu kapıyı açtığımızda hemen kahkaha­ lar aran. " ( 1 6) Paradoksal biçimde. Khira. içimizde gömülü olan hazi neyi keşfedebiliriz. "Onun görmesini istediğin yüzü takınmayı öğrenmek zorundasın. Ona da biraz şefkar gösrerebilirsin . artık b u sadece bir yüz olmakla kalmayacak. areşren geri çe­ kildi.

sahtekar zavallılığını saklama konusun­ da becerikli şovmenliğine güvenen B üyük ve Korkunç Oz'un gös­ terilerine benzer. elimizi uzatarak ve korkularını yatıştırarak. önce boruları kaplayan ve temiz suyun akışını engelleyen pislikleri temizlemeyi gerektiren. Bu korkmuş çocukla temas kurarak. Mars veya Pluro'su on ikinci ev­ lerinde bulunan veya bu evin yöneticisi olanlarımız. Başkalarının şanssızlık­ larına ahlaksızca gülebiliriz. Bazılarımız için şeytani enerj i­ mizin yaygaracı gösterileri . B u sürecin bir parçası olarak. yeterli bir terapi desteğiy­ le). ihtiyaçları duygusal suistimal ve ihmalle çarpıtılmış olan. onun ihtiyaçlarını anlayarak. ben­ l ik duygumuzdan ayrı bir güç olarak i letişim kurmamızı ve sonra güvenlik duygumuz arttıkça (daha çok. John Beahrs. en korkunç ve en şeytani yönleri­ miz özünde. İçimizdeki Hitler'i keşfetmek öz imgemiz. şeytani alt kişiliklerle uzlaşma sürecini tartışır. dehşete düşmüş bir çocuğun savunma mekanizmaları olabilir. tıkanmış bir kanalı açma işle­ minden pek farklı değildir. Şeytani enerj ilerle uğraşma konusundaki kuralları şöy­ ledir: 1 92 . Gerçekten de. Şeytan görünmeden hareket eder. i ntikam almaktan büyük bir zevk alabiliriz. bizi incitenlerin incinmesi nden. hemen her zaman en kötüleri olur. özgüvenimiz ve tüm yaşamımız boyunca benimsediğimiz tinsel ideallerimiz için korkunç bir darbedir. ayrışmış benlikler hakkındaki kitabı Unity and lHttltip!icity' de (Teklik ve Çokluk). Hatta. onunla özdeşleşmemizi veya onu özne olarak deneyimlememizi tavsiye eder. Özer olarak Beahrs bu şeytani yönle bir nesne. Bu süreç. kendimize duygusal veya fiziksel olarak zarar ve­ recek deneyimlere mazoşistçe istek duyabiliriz. bir kez karanlıktan çıktığında gücü a�alır. içlerindeki ür­ kütücü şeytani enerj ilerle karşılaşabilirler. onla­ rın düşüşlerini tertiplemekten. Ken­ di çirkinliğimizin ve kötülük potansiyelimizin bilincine vardığı­ mızda. dönüşmesi ni sağlaya­ cak besleyici koşulları yaratabiliriz. kendimizle nasıl yaşayabiliriz ? Kendi şeytani enerji lerimizle ilk deneyimlerimiz.uyku halinde olan güzelliğe güvenmeyi öğrenmemiz gerekir.

Pluro ' nun Mark'ın on iki nci evinde transit yaptığı dört yıl boyunca Mark. On ikinci evinin girişinde Akrep burcu olan. onların kendi hakkı ndaki şikayetlerini paylaştıkça. onun ihtiyaçları­ na hizmet etmeyen eylemlerimizi sabote etmek yerine mutluluğu­ muza katkıda bulunacaktır. bizi onun güçlü bir enerj i kaynağı olduğu gerçeğine uyandırır. İçinde­ ki şeytanın tuzaklarını kabul etmek onun için zordu. enerj ik ve şa­ kacı biri olmuştu. ( 1 7 ) Şeytansı çocuk benliğimizle ilgili yapabileceğimiz önemli ke­ şiflerden biri de. Daha önce kötü olarak beli rlenmiş bu benlik enerj isini ka­ bul edin . girmek zorunda kaldığı tam zamanlı işten sıkılmıştı. Bu şeytani benliği reddetmek yerine kucaklarsak. kendini ilhamsız. orij inal herhangi bir müzik çalışması yapamamıştı . Akrep'teki Nep­ tün'ü on ikinci evinin sonlarında Yükselen'i ile kavuşan ve Ba­ şak'taki Pluto'su onuncu evinde bulunan genç müzisyen Mark'ı ele alalım. Kendi kaynaklarını he­ deflerine ulaşmak için kullanamayınca. Bunu tamamen kontolünüz altına alı n . gözleri parladı ve mantıksız bir şekilde gülümsedi. Mark kendinden bahsederken pek heyecan göstermedi . aynı zaman­ da cinselliğe olan ilgisini yitirmişti. üzgün ve keyifsiz hissediyordu. Başlangıçta. patronu ve kız arkadaşı için tasarla- 1 93 . ihtiyaçlarını onayla­ yın ve onunla dost veya arkadaş olun. Müzikle ilgili girişimlerinde başarıya ulaşamamasının sonucunda. Çoğu zaman. ama bunu ba­ şarınca ve şeytanı saklandığı yerden çıkarınca canlı. 3 . B u benliğin ifade yoğunluğu. Ancak yavaş yavaş. Ayrışmış olduğunuz yönünüzü yeniden sahiplenin ve onu öznel olarak deneyimleyin (ben). patronu ve kız arkadaşıyla ilgili kızgınlıklarını açıkla­ dıkça. 4. enerjisinin yaşamı reddetmekten çok yaşama is­ tekli olmasıdır. ona var olma izni verirsek ve onunla arkadaş olursak. içimizde bulunan haz ve sevincin bilinmeyen kaynaklarına işaret eder. 1 . farkında olmadan başkala­ rını hayal kırıklığı na uğratarak tatmin olmaya çalışıyordu. yaşadığı hazzın derece­ si de. Şeytanla bağlantı kurun (nesne olarak). kullanın ve yönlendiri n. 2 .

Vurmalı çalgılardaki becerileri ni geliştirdi . Furiaları n yaralı dişi ruhlarını kucaklamış. Orestes. sonra. Klasik müziğe olan ilgisini kaybetmişti . ama Furialar Athena'nın Orestes'i rahat bırakmaları yönün­ deki isteğini reddederler. amansız­ ca Orestes gibi kötülük yapan kişilerin peşine düşerler. bu enerj iyi yaşamındaki problemlerle daha net bir şekilde ilgilenmeye yöneltme isteği duymaya başlad ı . Atina' da onlar adına bir tapınak inşa ettirerek. ama daha neşeli bir formda geri geldi. Ayrıca. genç bir kadınla ilişki kur­ du. şeytani kadınlardır. pasif-agresif davranışlarını tetikleyen ta­ lepkar kız arkadaşı ndan ayrıldı ve ondaki muzip. onlara ve diğer kadı nlara haksız­ lık yapan erkeklerden intikam almaya kararlı. Yunanlılarda takdirden çok korku uyandıran bu kadınlar. Sonunda bir rock grubuna katı ldı ve düzenli işini. hatta bu enerj isiyle ilgili o kadar rahatladı k i . bu öfkenin altında yatan ihtiyaçlara. hedeflere ve değerlere bakmıştır.dığı incikam fantezilerinin zevkini çıkardı. kendi hain v e şeytani ben­ liğini ve yaşamını gizlice kontrol eden becerikliliğini takdir etme­ ye başladı . Mark b u sürecin b i r parçası olarak. yaratıcı ve artık cinsel olarak güçlü benliğe ilgi duyan. Athena araya girer. Eumenides (şefkat­ li olanlar) diye yeniden adlandırarak ve roplurnsal olarak daha say­ gın bir rol vererek ikna eder. ihmal ve suistimal edilmişliğin öfkesinden vazgeçmelerini sağla­ mıştır. yaratıcılığı eskiden olduğu şekilde değil. sade­ ce yarım zamanlı bir hale indirgemesini sağlayan hafta sonu konser çalışmaları buldu. Furialara karşı gelmek yerine kadınları ve aileyi koruma görevleri ne saygı duyar. B u değerleri onaylayarak ve daha geçerli bir ifade şekli sağlayarak. Yunan mitoloj isinde Furialar. Spontanlığı ve oyuncu ço­ cuksu ruhu ortaya çıkt ı . kendini daha güçlü hissettiğinde. Kısa bir zaman sonra. amaçla­ rını onaylar ve Orestes'e eziyet etmekten vazgeçmeleri için onları . Orestes erdem tanrıçası Athena' dan merhamet diler.( 1 8) 1 94 . Cadılar bayramında şeytan kı lığına girdi ve tüm geceyi şeytanlıklar yapa­ rak geçirmek için kendisine izin verdi. ba­ bası Agamemnon'un katledilmesinin i ntikamını almak için anne­ sini öldürmüştür. Furiaların öfkeleri ne doğrudan mey­ dan okumak yerine.

şefkat ve güv � n konusundaki i lerlememize bağlıdır. değil. Şişirilmiş bir öz imgeyle. bütün­ lenmiş benliğimiz ortaya çıktığında ve gelişim gösterdiğinde. sadece insan olmanın yeterli olduğuna inanmalı ve daha yüksek standartlarla kendimizi karşı laştırdığımız o nadir zaman­ larda fazladan destek vererek. hoş karşılanmadıkları bir dünyada ha­ yatta kalabilmek için geliştirdikleri ustalıklı savunma mekanizma­ ları nı takdir etmeyi öğrenmeliyiz. B u keşfedilmemiş bölgelere girme. sürekli rota­ dan çıkacağımızı düşünmek yerine. kendi karanlığımızla karşı­ laşma. Biz. daha ön­ ce. bastın lmış olan parçalarımızla birlikte olabilme kapasi rem ize. içimizdeki yargıcın ve zalimin (süpe­ regomuz) yumuşamasıdır. yetersizliklerimizi ve hatalarımızı kabul ermek demektir. dikkatimizi hatalarımıza değil. Özel biri olmamaya razı olmak. bürün olan benliğimizin sorumlulukla­ rı'nı yüklenmek.fkar sayesinde dönüştürülebi lir. Gölge benliklerim izi yeniden sahiplenme sürecinde. Sını rlamaları­ mızı. Kendi parçalarımızın. Karanlık yönümüzle yüzleşmemiz saye­ sinde mütevazi bir hale geliriz. bizi besleyen yanılsamaları bırakmanın getirdiği umutsuzlukla yüzleşmek demektir. B u evredeki gelişimimiz. sınırlamalarımızı. İhmal edilmiş ve suistimale uğramış parçalarımızın öfkesi ve çirkinliği ş �. insanlığımızı veya hayvanlığımızı kabul ermeyi öğrenmeli­ yiz. İdeal bir benlik yeri ne. olması gereken ilk değişim bu ben­ liklerdeki bir değişim değil. çift yönlü. belki de ilk seferde başarıyla so­ nuçlanmayacak yeni davranışları deneme riskine girme cesaretini göstermeyi kendimize borçluyuz. güçlü ve zayıf imgeyi orurrabil­ diğimiz zaman çok daha fazla bütünleşmiş oluruz. tekrar rotaya girme sürecimize yöneltmeliyiz. süperinsan standartlarına uyduğumuzda kendi­ mizi yeterli farz etmek ve bunu yapamadığımızda yetersiz saymak yerine. yal­ nızca görkemliliğimizi ve ayakları yere basmayan idealizmimizi . iyi ve körü. onu dönüştürme ve ayrıca. kendimizi onaylamalıyız. zayıf bir öz imge arasında gidip gel­ mek yerine. kendilerine karşı esen rüz­ garda yol almaya hazırlıklı olmayan denizciler gibiyiz. Bütünleşmiş benlikle 1 95 . Gerçek. Yaln ızca. aynı zamanda kendimizi yerme alışkanlıklarım ızı ve kendini baltalayan davranışlarımızı da kaybederiz.

idealize edilmiş öz imgenin daha sağlam bir benlik duygusunun uyanışıyla bağlantılı olan erozyonu. Yaşamdaki tatminimize katkıda bulunan tüm yönlerimizi keşfederiz. geri kazanır ve geliştiririz. yanılsamalarımızı (hayallerimizi) bir kenara bıraktığı­ mızda ve olaylar tarafından geçmişe ait ilişkileri . kendimize daha çok sahip olur. ama zamanla armağanlarını göstere­ cek 'karanlık gölge' benliklerimizi ve kaybettiğimiz veya u nuttu­ ğumuz sevinç kaynaklarını uyandıran 'aydınlık gölge' benlikleri­ mizi. en değerli gördüğümüz hedefleri­ mize -gerçekçi hedeflere. 1 96 . Gerçek Benliklerimizi Kucaklamak Daha çok bütünleştikçe. Sadece kendimize sahip olarak. Bazen. ayakları yere basan ve gerçekçi bir duygudur.ulaşmayı bekleyebiliriz. Sahiplenmediğimiz parçalarımızı -baş­ langıçta çirkin görünebilecek. daha bü­ yük ve daha yapıcı bir güce ve başarıya yol açar. üzeri nde durduğumuz zemini terk etmeyi başaramayız. rolleri veya kim­ likleri terk ermeye zorlandığımızda. Gerçek ve gün ışığına çıkmış benliklerimizde ne kadar çok değerle karşılaşırsak. gerçek benliklerimizi keşfeder. aynı zamanda yeni davranışlar ve yetenekler ediniriz. yüksek ideallerimizden vazgeçeceğimiz anlamına gelmez. ne kazanacağımızı bilmeden kaybettiğimiz şeyi n kederine içsel olarak çekilme duygusuyla yüz yüze kalırız. Daha ziyade. Mantığa aykırı görünen bir biçimde. yeterlilik duygumuzu ve benlik duygumuzu korumanın bir aracı olarak onlarla kurduğumuz bağ­ lantıdan vazgeçeriz. Diğer zamanlarda. ta ki yeni tohumlardan birkaç fi liz toprağın üstünde baş gösterene ve yeni bir doğumun müjdesini verene dek. Daha önce reddedilen özelliklerimizle karşılaş­ ma ve onlarla bütünleşmenin bir sonucu olarak gerçek benliğimiz geliştikçe.geri kazanırız. şefkat ve anlayış kazanırız.karşılaşmak ve onu kabul ermekten kaynaklanan öz değer duygu­ su. B u benlikler uyandığında ve evrim geçirdi­ ğinde. daha az öz i mge taşırız. Bu bütünleşme süreci. özdeşleşmiş olduğumuz sahre benliği de o kadar rahat bırakır ve yaşam larımızda o denli çok tar­ ının yaşarız.

Euripides tarafı ndan çarpıcı bir şekilde anlatıldığı Iphigenia A mong the Ta1trians (Taurisliler Arası ndaki İphigenia). ama varlıkları aşikar hareketlerini duymayı öğrenerek ve onları özenle. kursal ormanına izinsizce gi­ rilmesine hiddetlenmiş olan tanrıça Artemis. Tauris'teki (bugünkü Kirım yarımadası) İphigenia mitinin. geçmişi bırakmak ne kadar kolay olur. B abasına bağlı olan İphigenia. onların çözülmelerine yardım edebilirler. Arremis onu alıp 1 97 . ihanete uğradığını hisseder ve müthiş bir kedere kapılır. Bu yüzden. Bu tohumlar içimizde üstü kapalı olarak yeti­ şirken. aşina olduğumuz yapıların içinde birden ortaya çıkıverip. Ama Aulis'e vardığı nda gerçeği farkeder. Agamemnon bu hükmü duyunca kahrolur. benliğin kayıp bo­ yutlarının geri kazanım ve yeniden doğum süreçlerini tasvir eder. Ancak İphigenia kurban edilmez. orada tuzak kurar. ba­ basına fikrini değiştirmesi ve kaçmasına yardım etmesi için yalva­ rır. Ö nce. Kadınlığın küçümsendiği ataerkil bir toplumla özdeşleştiğinden. onu yok etmeye çalışan değerleri yüceltmek için yaşamını verir. Ancak savaşla i lgili hedefleriyle özdeşleştiği ve yola çıkma­ ya hevesli askerlerine karşı sorumlu olduğu için . öfkelenir. teşvikle ve hatta saygıyla sulayarak fayda sağlayabiliriz. içimizde büyüyen yeni tohum ları n tanımlanması zor. Europides'in daha önceki oyunu olan lphigenia at Alllis'te (Yunan filmi İphigenia'da muhteşem bir şekilde senaryolaştırılmıştır) Yu­ nanlı lar Truva savaşının başında. yenısının tohumları çoktan ekilmiş olur. Son anda. Kahine başvurulduğunda. kızına Aulis'te Yunanlı asi l genç Achilles'le evleneceğini söyleyerek. masum bir şekilde düğünü için hazırlanır. hiç rüzgar olmadığı için yelken açamazlar. Ancak durumun umutsuzluğunu anladığında ve Yunanlılar' ın zaferinin onun kurban edilmesine bağlı olduğunu öğrendiği nde.Genellikle. kızını öldürmek is­ temez. eski olan etrafımızda dağılırken. Henüz keşfettiğimiz veya geri kazandığımız yönlerimizle bağ­ lantı kurduğumuzda ya da önümüzdeki ufku görmeye başladığı­ mızda. kurban edilmeye gönüllü olur. Yunanlılar'ın kralı Agamemnon'un en büyük kızı İphigenia'yı Aulis sunağında kur­ ban ettiği takdirde rüzgarın döneceğini söyler.

Beahrs tarafı ndan ele alı nan psi­ kolojik parçalanma ve birlik çalışmaları. geri kazanıp. sevgili erkek kardeşi Ores­ tes'i ve kurban edilmeden önceki sakin yaşantısını da özlemeye baş­ lamıştır.m uhteşem bir tasviridir. kurban eden kişi haline gelir ve bu şekilde ona ihanet etmiş erkek cinsinden öfkesini çıkartır. ihmal edilmiş veya çarpıtılmış boyutlarımızı keşfedip. rahipliğe ihanet etmek ve kurban edilecek erkeklerden birini azar ederek. yakalanan ve kurban edilmeye hazı rlanan bir sonraki yabancı. genellikle bilinçsiz bir şekilde. Mesaj yollamanın tek yolu ise. Kardeşi Orestes. Kurban edilmiş olan İphigenia. İphigenia barbar bir rahibe olduğu yaşamını aşar ve bir kaçış yolu planlar. İphige­ nia'nın öyküsü. Yine de bir ta­ raftan. Assagioli 'nin ye takipçisi Ferruci 'nin psikosenrez çalışması. Tauris'e giren yabancı adamları sunaklarında kurban eden rahiplere yardım eder. B u noktada İphigenia. · Geçmiş yaşamdan pozitif imgelerin içsel olarak geri kazandma­ sıyla.· sını sağlamaktır. Ancak. İphigenia'ya yabancı değildir. Orada. yaratıcılık ve beceri gösterir. i nsanın kurban edilmesini kınayan vicdanıyla mücadele eder. bir Artem is heykelini ara­ mak için Tauris'e gelmiştir. Eksik. bu enerj i leri diğer yönlerimizle di­ yaloğa sokmamız ve çok yönlü kişiliklerimizi saygıyla karşılayan bir yaşam biçimi yaratmamız gerekir. yıllardır ona aile olmuş adanın insanlarına karşı gizli bir plan hazırlarken büyük bir cesaret.barbarların adası Tauris'e gönderir. Orestes kimliğini açıklar ve kucaklaşı rlar. Kaçmanın tek yolu erkek kardeşi Orestes'e bir mesaj gönderip. Taurist'ten kaçma. on ikinci ev enerji lerini yeniden sahiplenme süre­ cinin bir yüzünün -bize geçmiş olan ebeveynsel/ailevi/karmik se­ naryoları . yeniden düzenlerken kay­ bettiğimiz gerçek benliğimizin parçalarını yeniden kazanmak i l� i lgili yüzü. kaçmak ve yeni bir yaşama başlayacağı Yunanistan 'a geri dönmek için. geliştirdiğimizde. Rüyalarının ve anılarının etkisiyle. ona yaşadığını söylemek ve gelip onu eve götürmesini is­ temektir. Bandler ve Grinder tara­ fından tariflenen ayrı benliklerle hipnotik çalışmalar ve bu teorile- 1 98 . İphigenia mesaj ını ona i lettiğinde. onu peşin­ deki Furia'lardan kurtarması umuduyla.

huzur içinde bi rada yaşamak için bir yol oluşturabilirler. enerj ilerini yeni benliklere katıp onlarla kaynaşabilirler. bir orkestranın bir şefe olan gereksinimi gibi . farkındalıkla ve geçmişin kendini baltalayan bağlarından kendimizi özgürleştirmek niyetiy­ le başlar. yüzleşmek. Siyasi bir sistemin bir yürütme orga­ nı na ihtiyaç duyması gibi. On ikinci ev enerj ilerimizle karşılaşmak. ne kadar farklı. koordineli değişim yöntemiyle işbirliğine girişerek. kendi yürütme organımız ve şefimiz olmalıyız. yaşamlarım ızdaki doruk dönemlerde seslerini birleştirerek. birbi rleriyle çarpışarak bir sivil savaşa veya gerilla faaliyeti ne girebilirler. ve son olarak. farklı enerj ilerimizi koordine edebilecek. hem gözlemci hem de i rade ve eylem kaynağı olan bir merkezi benlik yaratma ihtiya­ cımız da o kadar büyük olur. Yaşamımızın sorum luluğunu almak. Her bir gezegensel kimliğimiz. kendi yaşam senfonimizi yaratabilirler. biz de. bütünleşme sürecimizdeki öneml i adımlardır. yan yana çalışarak. tıpkı Doğu ve Batı Almanya gibi birbirlerinden ayıran duvarlar çekebi­ lirler. pek çok benliğimizden her birinin ihtiyaçları ve arzu­ ları i le i lgili farkındalığı koruyan ve onların davranışlarını yönlen­ diren. 1 99 . çelişkili ve güç­ lüyse. Plcmetary As jJects (Gezegensel Açılar) ve The Sq11are Asjm"fs (Kare Açılar) adlı ki­ taplar bu süreci açıklar. on­ ları deneyimlemek ve kabul etmek. Alt kişiliklerimiz veya gezegensel benliklerimiz.ri ve tekn ikleri astrolojik kavramlara çevirerek yazdığım The Astro fogy of Sel/ DiscoveıJ (Kendini Keşfetme Astroloj isi).

. çaresizlik ve çılgınlık bürüne katılmadan önce bi­ lince kabul edilmelidir. bu yüzdendir ki . harta imkansız kılan bir duraksama yaşarır. yabancı ve korkutucu gelmez ve bu durum ni­ hai birliğe giden yolu döşer . . Ta ki onda bana ait olanı öpersem.A rth11r Miller. Ama çocuk her seferinde kucağıma tırmand ı ve giysilerime sıkıca yapıştı . onlar uygarlaşmadan önce say­ gı göstermem gerek..Sam Keen Gölgeyle yüzleşmek başlangıçra bozuk bir denge yaratır. gaddarlık. Gô. rahatça uyuyabileceğimi akıl edene dek. Her şey şüpheli hale gelir. yani ka­ os (melankoli) demişlerdir. karmaşa. hatta bu çocuğun benim hayatım olduğu­ nu ve budalanın biri olduğunu gördüm ve kaçtım. Sanırım insanı n eninde sonunda kendi yaşamını kollarına alması gerekiyor.. Afysterimn Conitmctionis B ilinç bilinçdışına yaklaştığında. Olan şudur ki.Cari ]11ng. .Cari]11ng. ay­ rıca ışığından birazı da bilinçdışının karanlığına siner. bilinçd ışındakiler bilince önce­ sinden çok daha kolay bir biçimde geçiş yaparlar. Parçalanmış yüzüne doğru eğildim. ama onu öptüm. Öfkeme ve korkuma. simyacılar bu evreye nigredo. sadece m üthiş bir darbe almakla kalmaz. korkunç görünüyordu. Mysteri11m Co11i1111ctionis R üyamda bir çocuğum olduğunu.lge Benliklerimiz 11 Nefret. B unun sonucunda bilinçdışı artık o kadar uzak. doğru kararları güç­ leştiren ve inançları geçersiz. . After the Fail 200 .

bizim en büyük iyiliğe kavuşmamızdır. Eğer ona saygıyla yaklaşırsak. uçup giden gölgeleriyle bizi alaya alan rüyalar. gökyüzünün güçleri göndermez. Her insan kendi rüyalarını kendi yaratır. bize hizmet eder.Petronim Bir rüya. BÖLÜM Rüya Çalışmalarıyla Kişisel Dönüşüm Rüyalar. uyanık egonun dünyasında yazgısı bizim ellerimizde olan. yorumlanacağını ve ne şekilde çö­ zümleneceğini öğrenmenin. tan rıların tapınaklarından gelmez. Onlar. altında ya­ ran amaç. B i linçsiz aklımızın pek çok dinamiği. Hiç kuşku yoktur ki. . -Jcmıes Hafi Rüya Çalıpnası Neden Gereklidir? Geçen birkaç yıl içinde rüyalarımızın nasıl hatırlanacağını. . Anlamla yüklü. mantıklı aklımız için ulaşılamayacak kadar uzak ve aynı zamanda korkutu­ cu olduğundan. rüyaların içsel imgeleri.( 1 ) . Medusa'yla yalnızca ayna­ ya yansıyan görüntüsüne bakarak çarpışabi len Yunan m itolojisin­ deki Perseus gibi . Onları . bilinçle bilinçdışı arası nda tutarlı bir arabulucu olarak hizmet eder. kişisel bütünleşme ve on ikinci ev enerj ilerini yönlendirme konusunda paha biçi lmez bir değer taşıdı­ ğına ikna oldum. 4. ye­ niden nasıl deneyimleneceğini . gerçekliğin bir parçasıdır. ama belirsiz olan. 20 1 . biz de sadece mecazi içsel imgeler köprüsünü kullanarak. ilkel ve beden ötesi benliklerimizi n zorlu enerj isine ulaşabilir ve onları kendimize katabiliriz.

İkincisi . hatta "Rüyalarım o kadar tatsız ve endişe verici ki . "Rüyalarım ı hacırlamıyorum" veya "O kadar tuhaflar ki. R üyalarımızı anımsamayı öğrenebiliriz. onları nasıl telafi ediyorsunuz? Rüya­ larınız tüm bu sorulara yanıt verebilir. somur değerlerin geçerli olduğu toplumumuzda. Aynı şekilde bir terapistle ya da kendi başımıza yaşamımız üze- 202 . rüyalarımızı hatırlamayı ve bilinçli bir şekilde onlara dikkatimizi yöneltmeyi öğrendiğimizde. asl ında hangi ruhsal çatışmalar yatıyor? Sorunlarınızı nası l çözmeye çalışı­ yorsunuz? Onları ne zaman ve hangi yollardan çözüyorsunuz? Özel­ likle de öfke ve cinsellikle i lgili olan içgüdüsel yaklaşımlarınızın altında hangi korkular yatıyor? Erken çocukluk döneminden gelen hangi modeller veya deneyimler sizi şu anda etkiliyor ve hangisine ulaşmanız gerekiyor ki. onları unutmayı tercih ederim" der. onları yeniden programlayabi­ _ lesiniz? Asıl arzularınız ve ihtiyaçlarınız nelerdir? Bu arzu ve ihti­ yaçlarınız karşı lanmadığında. defalarca çalıyorsunuz ? Dış dünyadaki mücadeleleri nizin altında. dünyayı ve diğer i nsanları nası l deneyimliyorsunuz ? Hangi varsayımlar ve ki­ şisel mirler sizi etkiliyor? Hangi kaserleri tekrar tekrar. rüyalarımız psikodi namiklerimizi veya bilinç yüzeyi­ nin altında gerçekte neler olduğunu açıklar. Bunu neden yapmalıyız? Neden rüyalarımız üstünde çalışmak üzere günde ekstra 5 . Elle tutulan. git­ tikçe artan bir şekilde uyanık olduğumuz zamanlara aktarabi lece­ ğimiz bir köprü yaratmaya başlarız. Kendinizi. böylece belirl i davranışların geliştirilmesi­ ne neden olan deneyim lere dönerek. İnsan­ ların çoğu.30 dakika harcamalıyız? Rüyalarımızın sonu­ cunda esaslı bir anlayış ve değişimi hiç yaşamamışsak. Bazı rüyaların oluşturduğu endişelere dayanmayı ve kabuslarımızla bir kez yüzleştiğimizde or­ taya çıkacak olan müthiş deneyim ve hazza kendimizi açmayı öğre­ nebiliriz. Rüyaları mızı nasıl yorumlayacağımızı ve onların getirdi­ ği anlayışı yaşamımıza uygulamayı öğrenebiliriz. bu tür bir dönüşümün m ümkün olduğunu nasıl bilebiliriz? Gerçekten de rü­ ya çözümlemenin ne anlamı var? B irincisi . rüya çözümleri pek çok i nsanın başvurduğu bir şey değildir. bilinçdışı enerj imizi. yaşam ımla bağlantıların ı anlamıyorum" .

"Yenilikler asla yukarıdan gelmez. ama gerçek bir değişim yaratacak kadar derinlere nüfuz edemez. Genelde ilkel olan büyük korku larımızla (yalnızlık kor­ kusu. tıpkı ağaçların gökyüzünden aşağı doğru değil. psikoloj ik dinamikleri­ miz üzerinde dış dünyadaki pek çok deneyi mden daha derin bir et­ ki yapabilir. yoruma gerek kalmadan. içimize işlemez. farklı şe­ killerde aşağıdan gelirler. yara­ nın kendisindedir" . "Gölgenin %80'i altındır" diye yazmıştır. Cari Jung'a göre. özellikle tekrarlayan te­ malı olanlar. iç cevherimizle bağ lantılarımızdır. ) temasa geçerek. Doğru. sevimsiz karakterlerin ve olayların bulunduğu rüyalar. rü­ yalar ruhun sesini duyururlar.rine kafa yorarak veya psikoloji kitapları okuyarak da yanıtları bu­ labileceğimizi söyleyebilirsi niz. topraktan yukarı doğru büyümeleri gibi . Aklımızla öğrendi­ ğimiz şeyler genellikle aklımızda kalır. bizi gerçek benliğimizle ilişkiye geçirir ve daha önce ulaşamadığımız yaratıcılık ve canlılık seviyelerini uyandırır. Hoş olmayan rüyalarımızı. sağladıkları imgeleri n ve anlayışı n. Bunlar rahatsızlık verecek derecede huzursuz­ luklara neden olmuşlardır. on­ lar zaten o derinliklerden yükselirler. Ancak rüyaların avantajı . Onlar en derinlerdeki benliğimizle. 203 . bizim daha erkin bir şekilde yaşamamızı da sağlarlar. dene­ yimleme ve bilinçli bir şekilde hakkını verme eylemi bile. kendini kaybetmek. bu i lkel korku­ ların altında bulunan güç kaynaklarımızla da yeniden ilişki kurabi­ liriz.(4) Travmarik rüyalar. "İyileş­ meyi ve yeni bir yön bulmayı sağlayacak gerçek hammadde. saldırganlıklarımız ve yıkıcılığımız. Tamamen deneyimlenen veya en azından kısmi olarak anlaşılan bir rüya. zira bu rüya bizi içimizdeki yaratıcı değişim kaynak­ larına bağlar. değişimi kolaylaştırmak için ruhumuzun deri n­ liklerine doğru kendilerine yol açmaya gereksinimleri yoktur. Yine de bu rüyalar endişeleri boşaltarak veya serbest bırakarak. Sadece onları hatırlama. di­ ğer i nsanların saldırganlıkları vb. Rüyalar ve rüyaların oluş­ turduğu anlayışın. Max Zeller. gölge rüyalarımızı veya karabasan­ larımızı düşünün. " Gerçekten de. Başka in­ sanları n söylediği şeyler bizi etkileyebilir. içimizdeki çok derin bir kay­ naktan geldiği için şüphe götürmez olmasıdır.

Ancak. Sonun­ da. rüya çözümlemeleri yalnızca güçsüz ya da gölge benlik­ lerimizle bir karşılaşma değildir. rüyamızda bu i ri yarı adamla yüz- 204 . kendimize şefkat duymanın ise. iri yarı bir adamı n eli nde bıçakla bizi kovaladığı rüyalar görürüz. Downing. terapistimizle defalarca görüştükten ve kendi öfkemiz hakkın­ da daha rahat olabildikten sonra. Geştalt terapisti Fritz Perls. Sa­ dece bu rüyaları hatırlama ve yeniden deneyimleme kapasitemizi arttırmak bile önem lidir. sadece onun derinlerine inerek gelebi lirsiniz. bundan sonra otomatik olarak kendiliğinden bir değişim meydana gelir. B u tür rüyalar. hatalarımızı ve sınırlılı­ ğımızı kucaklamak konusunda yardım edebileceğini. uyanık olduğu­ muz zamanlarda meydana gelen veya gelmek üzere olan yeni geliş­ meleri de yansıtırlar. Olduğunuz şeyin de­ rin lerine i nerseniz. değişim ve kişisel tatminin. yaşamımızın bütününe katabi l­ mek için sahip olduğumuz eşsiz anahtarlardan biridir. " ( 5 ) Ay­ nı şekilde. o za­ man kendimi yalnızlığa mahkum ederim" diye yazmıştır. " Herhangi bir şeyin üstesinden. g üçten düşürücü modellere takılıp kalmamıza ne­ den olan ve hayatta olmanın hazzını tatmamızı engelleyen bastırıl­ mış materyalleri serbest bırakıp. ego ideallerimizi ve tinsel hedefle­ rimizi savunurken. R üyalar ayrıca.genellikle ruhumuzda yüksek m iktarda yaratıcı enerj inin kıstırıl­ dığı ve dönüşüm ihtiyacı içinde olduğu dehlizleri ifade ederler. kabul ve anlayış bulamazsam. güçsüz benliklerimizi . onları yorumlamak ve kazandığımız an­ layışı günlük yaşamımıza geçirmeyi öğrenmek daha da önemlidir. şefkat. "Rüyalar ve Kabuslar" kitabının yazarı Jack Downing de. "Başlangıçta olu­ şan benliğim için sevgi . orada olanları kabul ederseniz. İçimizde olanları deneyimlemek ve olduğumuz yerde tam ola­ rak bulunmak için kendimize izin verdiğimizde değişim meydana gelir. benliğimizi geliştireceğini ve 'sadece hataları­ mızın' b izi inandı rdığından çok daha yüce varlıklar olmamızı sağ­ layan değişim süreci ni kolaylaştırabileceğini söylemiştir. "Direnerek hiçbir şeyin üstesin­ den gelemezsiniz" diye yazmıştır. benliği bir kenara bırakarak değil rüyalarımızın sık sık işaret ettiği bu i lkel ve çocuksu benliği kucakladığımızda meydana geldiği üzerinde durmuştur.(6) Rüyaların bize. Yıllarca kendi öfkemizden korkarak.

hatta ona dostça davranırız. bili ncin derin . ayrıca içeride oluşan ve kısa bir süre sonra kendini göstere­ cek olan değişimi de ortaya koyarlar. spontan bir şekilde şiir yazarız. kirlenmiş ciğerlerimiz içinde yolculuk yaptığımızı bir şe­ ki lde anlayarak dehşetle uyanırız ve artık başka bir seçim şansımız olmadığını b i ldiğimizden sonunda sigarayı bırakmaya hazırızdır. yeni bir girişimin başlangıcı. R üyada bir çocuğun doğumu. arketipsel seviyelerinden geldiğini hemen anladığımız fizik ötesi rüyalarla ödüllendiriliriz. Rüyamızda yaz kampındayken annemizin ona mekrup yazmamız konusunda bize ısrar ettiğini görürüz ve uyanıp ona yazma dürtü­ sü duyarız. bizi yıllarca zorlayan mücadeleli bir rüyanı n başarılı bir şekilde çözülmesi. B izi koruyacağını söyleyen bilge yaşlı bir kadın veya adamı n ya da üzüntülerimizden kurtulmamızı sağlayan sessiz. sıradan rüyalar da arketipsel rüyalar kadar önemli bir rehberlik sağlayabilirler. Akrep'te Venüs'ü bulunan ve Başak burcunda 205 .leşir. sevgi do­ lu bir mektup. Ancak. Kendimizle ve içinde yaşadığımız dünyayla ilgili tüm duyularımız rehber bir rüya sonucu dönüşüme uğrayabilir. neredeyse boğulmak üzere olduğumuzu görürüz. gerçek bir ilerleme­ nin meydana geldiğini bize anlatarak. büyülü bir ormanın rüyasını görü­ rüz . çok fazla et­ kilenmediğimiz rüyalarımızdan sadece bazı parçaları hatırlarız. Rüyalarımız. yıllar sonra ilk defa. özellikle gölge benliklerimizi deneyimleyip yüzleştik­ ten sonra. O n ikinci evde. Değişim. uyanık bilincimize günlerce veya aylarca sinebilirler. Rüyamızda bir tepenin altında dar bir tü­ nel boyunca sürünürken. Kimi zaman. Ancak fizik ötesi veya arketipsel rüyalar bizi öyle derinden etkiler ki. beklenmedik ölümünden bir gün önce aldığı. Rüyamızda birinin yazdığımız bir şiir üstüne yo­ rum yaptığını görürüz ve uyanıp. tüm bunlar dış benliklerimi­ zin deneyimleyeceği değişikliklerin işaretleridir ve içsel güçlerimi­ ze güven . başkalaşmış bir bilinçle başlar. Çocuk benliğimizi kucaklayan i lahi veya sihirli varlıklarla kar­ şılaştığımız masalsı bir rüya görürüz ve içimizde daha önce ulaşa­ madığımız neşe ve haz kaynakları uyanır. Bazen. yaşadığımız gelişimi onay­ larlar. umut ve inanç beslememizi sağlarlar.

sadece 'olarak' i nsanlık için gerçek destekçiler halini alırız. ço­ cuksu. Hiç şüphesiz. düğü­ nünden önceki akşam. tinsel yaşamı her şeyden önce geldi ve cinsellik evliliğinde ve daha sonraki ilişkile­ rinde önemli bir rol oynamad ı . çünkü bunun kadın için sorun olmayacağını söylediğini gördü. hatırlama yeteneğime şüphesiz yar- 206 . ilk cinsel deneyimi hakkında tereddi. Rüya çözümlerine önem veren bir terapiste danışmaya başladıktan kısa bir süre sonra. aileleri n.uzlaşmak yerine onlarla dışarıda savaşırız. biz içi­ mizde başarmaya çalışırsak. cinselliğe pek i lgisi olmadığı için . Çatışma yaşayan çiftlerin. artık haftada birkaç rü­ ya hatırlıyordum. Rüya çözümlemelerinin değeri inkar edilemez. genellikle bir gecede üç ya da dört rü­ yayı anımsayabiliyorum. O gece rüyasında. yıkıcı benliklerimizle yüzleşme tevazusu­ nu öğrenmek. rüyaları­ mızda ortaya çıkan gölgelerle yüzleşmek. yaşamın cinsel boyutun­ dan rahatsız olmaması gerektiğini. Reddettiğimiz benlikleri­ mizle tanışmak. onları kucaklamak ve kendimize katmak. grupların ve u lusların beceremediği şeyi. aslında top­ lumsal ve politik bir katkı yapmaktır. çarpıtılmış. Hay­ li kişisel bir iş olan rüya çözümlemeleri i le uğraşmak. Bu değişimi ne yarattı ? Rüyalarımı i lgili bir dinleyiciye anlatabilmek.it duydu. insanlığımızla barış yapa­ bilmek için görkemli öz imgelerimizden ve ideallerimizden acı da olsa vazgeçmek. İnsanlar arasındaki pek çok çatışma ve uluslararası ndaki savaşlar. sonunda. kendi reddedilmiş yönlerimizi başkalarına yansıt ma eği ­ l imimizden kaynaklanır ve iç şeytanlarımızla -kılık değiştirmiş yardımcılarımızla. İsa'nın onu kucakladığını ve onun gelini olduğunu. Şimdiyse. kendi hakkımızdaki fikirlerimizde daha küçük ol­ maya razı olduğumuz için benliğimizi daha da büyütmek -ilkel.tüm bunlar politik eylemlerdir. Ayrıca kolektif ve politik açıdan da oldukça değerlidir. her zaman bir şeyler yaparak değil. Rüyalar Nasıl Hatırlanır? Üç yıl öncesine kadar yılda yaklaşı k sekiz ya da on rüyayı ha­ tırlar ve kaydederdim .Mars/Neptün kavuşumu olan orta yaşlı bir kadın yıllar önce. yaralı. kişisel bütünleşmenin eksik­ liğinden.

dımcı oldu . Rüyalarımı paylaşmanı n ve onları anlamanın muazzam
gücünü keşfetmek, daha fazla yardım etti. Ayrıca rüya çözümleri
üzerine kitaplar okumak ve rüyalarımı kaydetmek için karalama
kağıtları kullanmak da ekstra yardım sağlad ı . Ama en önemlisi , rü­
ya çözümleme işlemi konusunda kesin kararlı ve odaklanmış bir şe­
kilde kendini bu konuya adamaktır.
Kararlılığım ve azmim , rüyalara bilinçli bir dikkat gösterme­
nin, gördüğüm rüya türlerini değiştirdiğini keşfetmemle birlikte
daha da gi.iç kazandı. Artık çok az rüyam parça parça, tuhaf veya
anlaşılmazdı. Rüyalarımın çoğu net, duygu yüklü, anlaşılır, aydın­
latıcı ve genellikle yaratıcı i lhamlar veren, tutarlı hikayeler şeklin­
de beliriyordu.
Son birkaç yılda rüyalarımı hatırlama konusunda neler öğren­
dim ? Öncelikle, yatağın yanında bir kalem ve bir rüya günlüğü,
ayrıca bir lamba bulundurmak rüyaları hatırlamaya yardım ediyor.
Uyumadan önce günlüğüme, sıradaki rüyanı n tarihini ve numara­
sını yazıyorum, sonra sabah olduğu zaman rüyalarımı hatırlamam
ve kaydetmem için kendime telkinde bulunuyorum. Bazen yaşa­
mımdaki belirli mevzuları aydı nlatacak veya bir sorumu yanıtlaya­
cak rüyaları talep ediyorum . Bu, rüyaları kuluçkaya yatırma süreci,
özellikle geceler boyunca tekrarlandığında, oldukça anlamlı sonuç­
lar verebiliyor. Ayrıca saatimi, yataktan kalkıp güne başlamam ge­
reken zamandan on beş dakika öncesine kuruyorum .
Sabah olup, alarm çaldığında beliren rüya imgelerini yakala­
mak için hemen içime yöneliyorum (kendime, rüya imgelerini ol­
tayla bilincimin sınırlarına 'çekme' zamanı vermek için, saati her
zaman, beş dakikada bir çalacak şekilde ayarlıyorum). Bu noktada
iki hareketten birini yapabi lirim. Birincisi, rüya tamamen kendini
açana kadar yatakta uzanmak ve bu rüya imgelerini ya da fragman­
ların ı tekrar tekrar zihnimde oynatmak (uyuduğum pozisyonda
kalmak bu si.ireci kolaylaştırıyor); ikinci hareket ise, daha sonra rü­
yanı n remel noktalarının kaydının elimde bulunması ve detaylarıy­
la anlatabilmem için zihnime akan anahtar sözcükleri veya cümle­
leri rüya günlüğüme yazmak. Rüyalarımı çağırırken veya yatakta
yarı uykuda uzanırken, çok sayıda düşünce zihnimde kaçışıyor ve

207

bunlar çoğunlukla rüyamın içeriği ile bağlantılı düşünceler oluyor.
O yüzden bu çağrışımlarla birlikte uyandığımda, hissettiklerimi de
nor alıyomm. (Bazıları rüyalarını yazmaktansa, onları bir kasete
kaydetmeyi tercih edebilir. )
Sonra, rüyalarımı yeniden yazdığımda veya daktiloya çekti­
ğimde ya da başka insanlarla paylaştığımda rüyalarımla ilgili daha
fazla detayı hatırlıyorum ve taşıdığı anlam larla ilgili bir anlayışa
ulaşıyorum. Rüyalar için, önemli olduğunu hissettiğim karalama
kağıtlarını kullanmak oldukça yardımcı oluyor. Rüyaları çağırma
işlemini sürekli tekrarlamak, bilincin çeşidi seviyelerinden gelen
ve farklı duygusal yükler taşıyan rüyaları ayırt edebilmemi sağlı­
yor. Kaçını lmaz olarak, bazı rüyalara diğerlerinden daha fazla dik­
kat yöneltiyorum.
Genellikle, uyandığımda, rüyalarımı hatırlamaya ve kaydetme­
ye direnç gösteriyorum. B irlikte uyuduğum biri varsa, yanımdaki­
nin sevgi dolu ya da rahatsız edici varlığı dikkatimi dağıtabiliyor.
Bazen, gözlerimi açı p günlüğüme uzanamayacak kadar kendimi
yorgun hissediyorum veya bir rüyaya sıkıntılı bir tepki veriyorum
ve işaret ettiği temanın farkına varmak istemiyorum. Bu tip bir di­
renç oldukça yaygındır, zira rüyalar sıklıkla endişe uyandıran, ego­
yu veya uyanık bilinci tehdit eden materyalleri ortaya çıkartırlar.
B ilinçli aklımızı bilinçdışı dinamiklerinden ne kadar uzak tutuyor­
sak, rüyalarımızı bastırmaya da o kadar çok meyilliyiz demektir.
Bir başka direnç türü de i lginç, anlamlı veya sıra dışı rüyalar
görmeye kendimizi yönlendirdiğimizde gördüğümüz fragmanlar
halinde, anlamsız veya sıradan rüyalara sinirlendiğimizde meydana
gelir. Böyle zamanlarda, bu tür rüyaları ciddiye almayı reddederek
uzaklaştırma eğilimi gösteririz. Ancak fragmanlar anlamlı olabilir;
birbiriyle bağdaşmayan parçalar, içimizde meydana gelmekte olan
çelişkileri veya dönüşümleri açıklıyor olabilir; en sıradan rüyalar o
anki durumumuzu tarif edebilir. Parça parça, anlamsız ve sıradan
rüyalarımızı dikkate almadan, bürün, anlamlı, net, ilham verici ve­
ya fizik öresi rüyalarla ödüllendirilmemiz pek mümkün değildir.
Son olarak, yaşamlarımız oldukça yorucu olduğunda ve dikka­
timizi dış dünyaya yönlendirmemiz gerektiğinde, rüyalarımızı ha-

208

tırlamayabiliriz. Pek çok i nsan, rüyalarını hatırlamanın kolay oldu­
ğu dönemlerle dikkatin dışarı yöneldiği , hatırlamanın zorlaştığı
dönemleri döngüler hali nde yaşayabilir. Yoğun bir şekilde dış dün­
yadaki işlerimize odaklanmamızı gerektiren yüksek gerilim taşıyan
zamanlarda, rüyalar üzerine çalışmak aklımızı karıştırabilir. Rüya
çalışmalarını bıraktığımız dönemlere de ihtiyaç duyarız ki, böyle­
ce daha önce kazandığımız anlayışı hayatımızla bütünleyebilme
şansımız olsun . Bazen , ağzımızdan çıkıveren "Rüyalarımı hatırla­
mak istemiyorum, çünkü . . . " cümlesi , rüyalarımıza neden ulaşama­
dığımızı ortaya koyar. Rüyalarımızın bize söylemeye çalıştığı şey­
lerle yüzleşmeye veya bizi yapmaya teşvik ettiği hareketi yapmaya
henüz hazır olmayabiliriz.

2 09

Rüya Çalıınıaları ve Rüya Yorumları için İpuçları
1 . Rüyayı deneyimlemek önemlidir. Rüyayı zihninizde defalarca
oynatın. Sesli bir şekilde anlatı n ve başkalarıyla paylaşın. Her
bir detayı anımsayın . Rüyayı daha derin bir şekilde deneyimle­
dikçe, bilinçdışı ile bilinç arası ndaki kanalı daha fazla açmış
olursunuz.
2. Rüyanızdaki duygusal yüklemeyi arayın. Rüyanı n hangi bö­
lümü daha canlı ? E n çok nerede duygular ortaya çıkıyor? Rü­
yalarda hareketler, genellikle duyguları temsil eder. Rüyaları­
nızı yüksek sesle anlatmak, başka şekilde ulaşamayacağınız
duyguları ve bağlantıları serbest bırakacaktır.
3 . Rüya sembollerinizi ve karakterlerinizi genel yorumlarına
bağlı kalmadan anlamlandırmaya çalışın. Kişisel sembol­
lerinizi keşfedin. Bazı rüya sembollerinin evrensel anlamları
olmasına rağmen, rüyalarınızdaki pek çok karakterin ve nesne­
nin anlam ı , büyük olasılıkla kişiseldir. Geçmiş deneyimlerin ,
davranışların ve b i r önceki g ü n yaşananların vb. hepsi rüyaları­
n ızla bağlantılı olabilir. Kendinize sorun: Bu sembolün veya
karakterin esası nedir? Hayatınızdaki bir insanı rüyanızda gö­
rüyorsanız, hemen rüyanızın bu insanla ilgili olduğunu varsay­
mayın. Kendinize, bu insanla bağdaşan özellikler nedir, diye
sorun. Mesela, eğer rüyanızdaki karakteri "kurnaz, dalavereci
ve güvenilmez" biri olarak tanımlıyorsanız, rüyanız şu anki
davranışlarınızla ilgili ne anlatıyor olabilir?
4. Rüyanızdaki her şeyle özdeşleşin. Rüyanızdaki her parça size
ait tir. Rüyanızdaki 'siz'den ayrı veya karşıt olan karakterler de
sizin bir parçanızdır, ama reddettiğiniz veya yansıttığınız par­
çalarınızdır. Ayrıca, yaşamınızın bir yanını, iki veya daha fazla
sembole bölebilirsiniz. Örneğin, nazik fakat kontrolcü koca­
nızla ilişkinizde, ona karşı hissettiği niz karışık duygularınızı,
rüyanıza -aynı zamanda sizin nazik ve kontrolcü yönlerinizi de
temsil eden- bir nazik bir de kontrolcü adam olarak yansıtabi­
lirsiniz.
5 . Rüyadaki benliğinizin size kendi kimliğiniz, tutumlarınız

2 10

ve davranışlarınızla ilgili neler söylediğini göz önünde bu­
lundurun. Rüyadaki benliğiniz ne kadar aktif veya pasif? Ne
kadar kendine güvenl i , becerikli veya güçlü? Ne kadar güven­
siz, korkulu veya güçsüz? Ne derece mağdur? Ne derece akıllı
kararlar verebiliyor? Hangi ·y aşta görünüyor? (Daha genç görü­
nen bir benlik, rüyada deneyimlediğiniz çatışmanın ilk defa
geliştiği zamanki benliğinizi yansıtıyor olabilir.) Benliğiniz rü­
yadaki remel konuyu dışarıda kalarak gözlemliyor mu, yoksa
sahnenin ortasında m ı ? Asli mücadelesi nedir? Çözüme ya da
çözümsüzlüğe nasıl katkıda bulun uyor? Rüyanızdaki ben, ne
derece yalnı z çalışıyor ·v�ya diğer karakterlere karşı veya onlar
tarafından desreklener_ek hareket ediyor? Ne tür değişimler ge­
çiriyor? Rüyadaki ben , . uyanı k benliği nize ne kadar benziyor?
6. Rüyanızın duyg�sal çatışmalarınızla ilgili neler anlattığını
düşünün. R üyalarınızda engeller ve çatışmalar yaratırsınız.
Bilinciniz, acılar ve eziyetler yaratarak kabul edilmeyen duygu­
larınız, tutumlarınız ve davranışlarınız yüzünden sizi cezalan­
dırabilir. Egonun alt benle çatışmaları (arzularla ve dürtülerle
savaşı), süper egoyla çatışmaları (bilinçle çatışması) ve dünyay­
la çarışması (dışarıdaki engellerle savaşı), rüyanızdaki olaylar
dizisiyle cisimleşir. Reddettiğiniz yönl eriniz, rüyadaki benliği­
nizi tehdir_ eden düşmanlar olarak belirebilir.
7 . Rüyanızla kendiniz arasında bağlantı kurup, yorumlamaya
başladığınız"da duygularınıza kulak verin. "İşte bu" dene­
yimini hedefleyin. Sadece siz rüyanızın anlamını bilebilirsi­
niz. Belirli bir bağlant ıya veya anlama içgüdüsel bir tepki ve­
riyorsanız, buna güvenin. Zamanl � , rüyanızın sizin için taşıdı­
ğı anlamı ayrışrırmanızı sağlayacak içsel titreşiminize ince ayar
yapabil irsiniz.
8. Bir rüya çok boyutludur ve pek çok anlamı vardır. Rüyala­
rınızı yorumlarken, hemen sonuca varmaya çalışmayın.
Düşüncelerinizi serbest birakın. Rüyalarınızla i lgili bir iki
bağlantıyı keşferriğinizd� veya hayatı nızdaki bir tek olayla il­
gili yorum getirdiğinizde, hemen rüyanızın raşıdığı anlamlara
_
tamamen ulaş�ığınızı zannetmeyin. R üyalar sıkıştırı lmış anlam
211

kümeleri kullanır ve bir sözcüğün veya imgenin pek çok anla­
mı olabilir. Sözcük oyunları yaygındır.
Mesela, bir sanat dersinde, arkadaşı heykellerini tamamlar­
ken hala elindeki kil hamurunu yoğuran bir rüya karakterini
düşünün. * Bu rüyayı gören kişi yalnız ve arkadaşlığa ihtiyaç
(need) duyuyor. Kil çalışmalarıyla ilgili sanat eğitimi sayesin­
de yalnızlığından kaçacak bir sığınak bulmaya çalışıyor. Bu ka­
dın bir zamanlar Clay (clay = ki l) adında biriyle ilişki yaşamış.
B u rüyanın sonucunda, arkadaşıyla i lgili rekabetçi duyguları­
nın ve daha önce farkına varmadığı ve kökleri profesyonel bir
sanatçı olan annesiyle ilişkisine dayanan rekabet duygusunun
farkına varıyor. (Bu kadının on ikinci evinde, Oğlak burcunda
ve Terazi'deki Satürn'üne kare yapan bir Venüs'ü var.)
Daha sonra bu bölümde inceleyeceğimiz Karen' ın gördüğü
bir rüya fragmanı üzerine düşünelim. Karen rüyası nda kendisi­
ne yeni pişmiş bir somun ekmeği uzatan ve ona "Sadece evlen­
meye hazır olanlar bu ekmeği yiyebilir" diyen bir kadın görür.
Karen, rüyadaki benliğiyle cevap verir, "Ben ekmek yiyemem.
Mayayla i lgili bir alerjim var. " Bu tür kısa bir rüyanın çok sa­
yıda bağlantı ve anlamı açığa çıkarması olasıdır.
9. Rüyanıza bir isim verin. R üyanızı yeniden deneyimledikten ve
yorumlamaya başladıktan sonra, rüyanı n özünü içeren bir isim
oluşturun. Rüyalarınıza isim vermek farklı bağlantıları düzen­
lemenize ve rüyanızın en önemli anlamını keşfetmenize yardım
edecektir.
1 0 . Rüyanıza dönüşüm sürecinizin bir evresi olarak bakın. E r­
nest Rossi'ye göre, rüyalar halihazırdaki dönüşüm sürecimizin
deneyimlemekte olduğumuz evresini yansıtırlar. Rüyalar ge­
nellikle şöyle sınıflandırılabilir: a) gelişmeyle i lgili tıkanmala­
rı tanımlayanlar, b) yeni bir enerj inin doğuşuna işaret edenler,
c) eski i le yeni arasındaki çatışmayı onaya koyanlar, d) yaşadı­
ğımız eski ile yeni arası ndaki bütünleşmeyi gösteren ve onay­
layanlar.(7)

* Ç.N. İngilizce 'knead ' (yoğurmak) ve 'need' (ihtiyaç duymak) aynı okunur.

212

Rüya­ larınıza ne kadar çok saygı gösterir ve onların üstünde ne kadar çok çalışırsanız. Ayrıca. günü gününe anlatırlar. şifa veren yeni i mgeler veya karakterler ortaya çıkacak. rüyalarınızı hatırlayıp kaydettikçe. rüyalar ebeveyn lerimizden alıp içe yansıttığımız ve kendimize mal ettiğimiz değerlerden. Kızgınlık. hatta nefret bu ayrışma s ürecinin gerekli parçalarıdır. rüyadaki benli­ ğinizin . eskimiş olan şeylerin yıkılışını yansıtır. özgürlüğe ve güvenliğe. yaklaşımlardan ve davra­ nışlardan ayrışma sürecimize işaret ederler. Rüyalarımızda beliren saldırganlık ve korku. kendi lerini çözümleyene kadar tekrarlanacaktır. sahnede yerini alacaktır. . bu kutuplar arasında ileri geri hareket etme işlemini sırasıyla. Gerçek benliğimizle dış kişiliğimizi bir benlikte nasıl bir araya ge[iriyoruz? Bağımsız­ lığa ve bağımlılığa. ilkdördünde hare­ kette çatışma. hem ebeveyn­ lerle ilintili eski g üvenlik kaynaklarından ayrılma korkumuzu hem de gerçek benliklerimizi kucaklayabi lmemiz ve geliştire­ bilmemiz için mutlaka olması gereken. hakkını arama­ ya/bireyselliğe ve bir gruba ait olmaya. ilerletilmiş Ay döngüleri ve her bir gezegenin kendisiyle yaptığı döngülerle bağlantılı olduğunu da gördüm: kavuşum açısında (yeniayda) yeni doğum. Önceki rüyaların çatışmaları. gerçekte olduğumuz gibi olmaya ve bizden beklendiği gibi olmaya veya davranma­ ya duyduğumuz ihtiyaçlarımızı nasıl karşılıyoruz? Rüyalar. karşı[ açıda (dolunayda) bilincin genişlemesi ve sondördünde bilincin bütünleşmesi için mücadele. rüya karakterlerinizin ve rüyadaki eylemlerinizin ge­ çirdiği evrimi fark edeceksiniz. Rüyalar yaşamımızdaki kutuplarla i lgili kendi dengemizi bulma girişimlerimizi ortaya koyarlar. bir dengeye kavuşula­ cak ve sonra başka bir çatışma. Zamanla. Bu sürecin . dönüşüm sürecinizi o kadar net bir şekilde yansıtacak ve günlük yaşamınızda size yararlı olacak anlayış ve rehberliği sağlayacaklardır. biz onları bütünleştirmeye çalışırken.

dayanıklılık. kapılar. aslanlar. pek çok sembolün anlamı evrenseldir. cesaret ye g üç gibi soylu özel­ likleri temsil ederken. ge n ellikle bizim farklı yönlerimizi temsil eder. geçişleri . ayrıca i lkel kundalini enerj isinin uyanışına veya hainlik özdliğine işaret edebilir. mutfak . ruh. aç ve hırslı dürtülere işaret edebjlir. kişisel sınırlarımızı ve bizi hem koruyan hem kısıtlayan ruhsal bariyerlerimizi betimler. makineler ve hayvanlar tarafından sembolize edilir. Rüyada aslan görülmesi aynı zamanda yalan söylemekle (lion = slan. yılanlar. Rüya­ da görülen bir kedi.vahşi ve yıkıcı davranışlara eğilimli. aklımızı · veya ti­ ni.edebilir. . şiddete veya güce işaret 2 14 . rüya . balık. 'id'i veya i lkel enerj i_leri .anlarını veya sinsiliği ya da de­ dikoduya eğilimi ima edebilir. Genellikle hayvanlar. kibiri ve. _ hayalgücü veya tinle ilintilidir. ayrıca ehlileşmemiş. duvarlar. Mesela. Bo­ ğalar (bull) 'saçma' (bullshit) veya 'd�diğim dedik' (bullhe�ded) bir inatçılığı ifade edebileceği gibi hayvani biı. lying = yalan :· söylemek -okunuşları benzer­ dir) ilgili bir sözcük oyununa işaret. tinsel yapımızla.cın"a iŞaret edebilir. yakıcı ve saldırgan özel­ likleri de gösterebilir. Bir 'ayı (bear) bedenin veya ruhun çıplak kalmasını (bare) ima edebileceği gibi.anın var olduğu duygusunu temsi l eder. çarpıt ılmış. . bağlılık ka­ pasitemizle ve yeniden doğuş poransiye�imizle bağlantılıdır. dişi cinsel org. kek cinselliğine veya UZl:Jn bir u yku lhtiy<l. . geçmiş . B i r evin odaları. Riiya Sembolizmi Rüya sembolleri.travmalar tarafından . bodrum . geçmiş deneyimlere dayalı kişisel anlamlarla dolu olsalar da. Tavus �uşları da bir başka dişi sem­ boldür ve genelde güzelliği. farklı yönlerimiz arasındaki . evler. hem üst hem alt seviyelerdeki (birincil ve ikincil g üdüler) içgüdüleri �embolize ederle r. Kuşlar çoğu kez. tavus kuşunun kuyruğunun taşıdığı tüm renkler · kadar sınırsız imk. bedenlerimiz çoğunlukla. Kurtlar. Diğer yandan . güçlü er­ . Rüyalarda bulunan ortak ve evrensel sembolizme aşina olm � k.dilini yo­ rumlamaya başlama konusunda bize yardim edebilir. içgüdüsel hisleri � i­ zi veya beslenme ihtiyacımızı. araçlar. Yaygın olarak erkeklik organı ile bağdaştırılan. · Tavan arası.

bıçak. şeftali. bor. insanlara ulaşma iste­ ğine. Bilincimizi. virüs. Gözler (veya lensler) tinsel ve zihinsel algıları veya sonsuz bil­ giyi. Örneğin. kalem. Kollar. fırın. burun. Ba­ zen mecazlar ve sözcük oyunları normalde fark edilmeyen cinsel an­ lamları ortaya çıkartırlar. çiçek. dişler. Geçenlerde. kılıç. g ücümüzü deneyimlemeye veya 'bir şeyleri yüklenen kollara' atıfta bulunabilir. bir engeli dişleyip kopartma veya kesme dürtümüzü temsil ederler. Erkek cinselliği ile ilgili en yaygın semboller şunlardır: silah. bizi kemiren. ayaklarımızı yere basma ve hareket kabiliyetlerimizi ifade eder­ ler. ku­ ru. " Bazen rüyalarım ızda vücut bölümleri direkt olarak görünür ve farklı yönlerimizi sembolize ederler. yabancılarla ve mektup almak­ la ilgili bir rüyasını paylaşan rüya grubumdaki bir kadın. bacaklar ve ayaklar. ayrıca ge �çekliğe arkası ndan baktığımız mercekleri sembolize edebilirler. yılan. kızdırmak anlamlarını taşır) kapmışı m . ha­ yır deyip. rüyasında onu sokup. cin­ selliğimizi. yüzük veya halka. mağara. dökülen veya çekilen dişler. sadece mikrop (bug = mikrop. dünyadaki destek duygumu­ zu. Kadın cinselliği i le ilgili en yaygın sembollerse şöyledir: cüzdan. bahçe. canını yakmaya çalı­ şan bir eşekarısının sesini taklit ermeyi reddettikten sonra bir son­ raki derse gelmedi . kap. fare. edebilir. Henüz kendi 'can yakıcı özelliklerini' sahip len­ meye veya öfkesini erkin bir şekilde ifade ermeyi öğrenmeye hazır değildi . yakın za­ manda kendi ülkesi olan Hindisran'a dönen bir erkek arkadaşından 215 . bahçe kapısı . sokan veya bir şekilde musallat olan bö­ cekleri ve fareleri rüyamızda görebiliriz. Ve dedi ki "Eşekarısıyla hiç­ bir ilgisi yok. göl. Rüyada görülen kemirgen ve böcekler genellikle kirli. çirkin veya can sıkıcı bulduğumuz yönlerimizi gösterir. rop ve anahtar. muz. gribe yakal_andığını söyledi. böcek ve argoda öfkelendirmek. direk. Derse 'Eşekarısı rüyası'nın üstündeki çalışmasından kork­ tuğu için mi gelmediğini öğrenmek amacıyla onu aradığımda. istiridye. aciz­ lik veya hadım edilme korkusunu gösterebilirler. rüya grubum­ daki öğrencilerden biri. gemi ve kuyu. öfkemizi veya ilişkilerimizi renklendiren birincil dür­ tülerimizle i lgili suçluluk veya utanç duygularından rahatsız oldu­ ğumuzda. Dişler saldırganlığı. mahzen.

Depremler es­ ki yapıların yıkılmasının habercisidir. aynı şekilde okunur) yok diye neden bu kadar üzüleyim? Biz de ona sorduk. kendimizin daha derin bir yönüne in­ diğimizi veya ana rahmine dönüşü ima eder. boşluğu ve 2 16 . "Bunun ne demek olduğunu anlamıyo­ rum " dedi . Bu insanla bağ­ daş tırdığımız özellikleri özümsüyor veya kendimize çekiyor olabi­ l iriz veya bu özelliklerle fiziksel olmaktan çok ruhsal olarak bi rle­ şiyor olabiliriz. "Kucu'nda mı ? " Rüyalarda kendimiz y a d a rüyadaki benliğimiz ve başka insan­ lar arasında geçen gerçek cinsel deneyimler. maddi gerçekliğe ve anne prensibine işaret eder. Su sembolizmi de anne ile i lgili olabilir. B ir ada kendini izole etmeyi ima edebi­ lir. ayrıca eşikte bir deneyimi. çöl de aynı şekilde duygusal izolasyonu. Gruba. Su. Rüyası hiç mektup alamadığı için yaşadığı hayal kırıklı­ ğı ile sona ermiş. arzular ve cinselliğin i lkel enerj ilerini. gelgit dalgaları bilincimizi tehdit eden kontrol dışı. ayrıca duygusal be­ deni. açık bir biçimde dünyevi ve tinsel gayelere ulaşma çabasını ifade eder. Ya doğal mekanlar neyi anlatır? Dağlara tırmanmak. Bu tür rüyalar tamamen sembolik de olabilir. bilinçdışını. ayrıca yaratıcı ve cinsel gücün dö­ nüştürücü etkisini gösterebilir. kozmik rüyalar görebiliriz. remel kurmaya.. Toprak sembolizmi fi ziksel bedene. Bazen suyla i lgili rüyalar sadece id­ rar i htiyacını da ifade edebilir. hayat veren kaynakları ve ana rahmine dönme ar­ zusunu temsil eder. Doğayla ilgili imgeler de içsel deneyimimizle ilgili önemli me­ saj lar verebilir. bu insana duyulan cin­ sel ilgiyi veya sadece daha büyük bir yakınlık arzusunu gösterebi­ lir. " Kurumda hiç mektup (mai l = mektup ve male = erkek.bahsetti . Ateş sembolizmi kızgınlığı. aynı zamanda ilkel kaosu. Gerçeklikle ilgili bakış açımızda büyük değişimler yaşadığımız zamanlarda. ormanlar da bilinçdışı ve tinsel alan­ ları gösterir. ama kaosun sularından kaçmayı sağlayan güvenli bir sığınağı da ifade edebilir. Okyanus elbetteki ana rahmi. anne ve bilinçdışıdır. bir vadiye inmek veya düşmek. inzivayı ve kadının cinsel bölgesini sembolize eder. çok güçlü duyguların (genellikle korku veya kızgınlık) birikimini ifade eder. gizli sırları ve arınma sürecini de gösterebilir. "Erkek (male) m i ? " .

düzenbaz rüyalarda görülen yaygın arketiplerdir. Y�lı bilge adam. ağaçlar. dayanıklı ve son derece yoğunlaşmış gücümüzü tem­ s i l ederler. çölü İsrailoğulları 'nın vadedilmiş toprakları veya "Dune" filmi i le bağdaştıran insanlar­ dan farklı anlam lar t�ıyacaktır. Ayrıca. Ancak. içimizde yeni olasılıkların uya­ nışına veya erken dönemde oluşmuş bir travma sırasında katıl�mış olan bir parçamıza geri çekilmeye işaret edebilir. devletle ilgili resmi kişiler ve krallar gibi otoriteler) anne veya baba arketiplerine. İncil'deki sembolizmde çöl. ruhta meydana gelmekte olan yeni bir gelişimi gösteren çocuk arketiple­ ri. Ağaçlar dalları nı gökyüzüne doğru uzatırken. Rüyada bir çocuk görülmesi . korkunç baba. Tanrı tarafından terk edilme veya ondan ayrı lma duygusunu göste­ rir. prenses. Eğer çölde yaşadıysanız. tohum ve yumurtalarla i lgili semboller de oldukça karakteris­ tiktir. kahraman. anne imgeleri (rnprak. Tanrı. anima. yuvalar) ve baba imgeleri (polis. toprak ananı n bağrından göğüsler gibi çıktıkları için. Rüyalarımızı yorumlarken en bilinen evren­ sel yorumları uygulamakta o kadar acele etmemek gerekir. süt. bilge kadın. tepeler. Erkeklik organı na benzemeleriy­ le birl ikte. Bazen rüyalardaki karakterler kendi lerini değil içsel gerçekli­ ğimizin arketiplerini veya ortak ruhsal tasvirleri temsi l ederler. benlik ve doğanın birliğini ifade ederler. babayla. su. kalbi n sevgi dolu enerj isiyle veya ateşli tutkularımızla i lişkilerimi­ zi gösterebilirler. Astrolojik olarak da Güneş. Yenilenmenin sembolü olarak ağaçlar. inekler. mevcut ha- 2 17 . hem erkek hem kadın özellikleri ni kendilerinde birleştirirler. Taş­ lar toprak ananı n bir başka ifadesidir. sağlam. beden ve ruh. Aynı şekilde. Tanrı'nın kendini sık sık gösterdiği bir yerdir. sert. korkunç anne. baş­ tan çıkartıcı kadın. aydı nlanmayı veya bilincin ışığını sembolize eder. Bir çocuğun ya da bir hayvanın doğumu da. animus. kötü adam . köklerini toprağın derinliklerine sa­ larlar. Ayn ı şekilde. çöl sembolizmi sizin için. ama daha çok bizim soğuk. güneş ve taşlar gibi doğa sembollerinin hem evrensel hem de kişisel anlamları vardır. Güneş yeni lenmenin sembolüdür ve Tanrı'yla. yeni bir yönümüzün doğuşu ve genellik­ le yaratıcı ifadeye doğru oluşan bir dürtü i le ilişkilendirilir.

Örneğin. ka·ç­ mak ve kendimi�i özgür kılmak. artık bilincinde olma­ dığımız. eski ben­ liğimizi değiştiriyor ve yenisi için hazırlanıyor olduğumuzu göste­ rır.beraberimizde taşıdığımız geçmişin yükleri yüzünden yaşam yolculuğunda zorluklar yaşamak. olaydan veya yolculuktan kor­ karak. ilk d uygusal ve bedensel deneyimlerle oluşturulmuş ger­ çekliğe bakış açımız üzerinde çalışırken ortaya çıkarlar. 4) Uçmak. Yaşamın erken dönemlerinden eski sahneler bugün bizi hala etkilemeye de­ vam eden . 218 . Sık Rastlanan Rüya Temaları ve Sembolik Anlamları Aşağıdaki temalar rüyalarımızda yaygın olarak görülürler: 1 ) Yüklü valizlerle bir yolda yolculuk yapmak. Rüyada bir kişinin ölümü. 2 ) Bir uçağı veya treni kaçırmak y a da önemli bir olaya geç kal­ mak.kontrolü. Bu tip rüyalar. cinsel olarak boşalamama veya zamanlamada çok geç kalma korkusu. o kişi i le ilgili gerçek ölüm isteğini veya geçmiş ya da yakınlardaki bir ölüm veya kaybı kabullenme ça­ basını temsil edebilir.önümüzdeki işlerle i lgili hazırlıksız hissetmek veya ha­ zırlanmakta geç kalmış olmak. geçmişe dönme veya gerıye gıtme. ölen rüya karakteriyle bağdaştırdığımız niteliklerin/deneyimlerin geçip gidi­ yor olduğunu ve hayatımızdaki bir safhayı sona erdiriyor. bilinci kaybetme veya gerçek dünyada ayaklarını sağlam yere basamama korkusu. kendi anne ve babamıza ve onlarla henüz bitiremediğimiz işlere işaret edebilirler. 3 ) Düşmek.yatlarımızdaki anne ve baba prensiplerine. içten içe ondan kurtulmayı veya kaçırmayı dilemek.ruhumuzun dünyevi bağından serbest kalması . bulutlar yerine üzerime dışkı damla­ tan iki dev kıç görmüştüm. Çoğunlukla ölümle ilgili rüyalar. henüz konuşamadığımız bebeklik döneminin kalıntıla­ rını taşı rlar. bir keresinde rüyam �a yağmur yağmasını umarak gökyüzüne bakarken.

uygunsuz giyinmiş olmak veya n e giyi­ leceği üzerine kafa yormak dış kimliğimiz. 1 1 ) Kör olma. kendini sergileme veya teş­ hircilikle ilgili utanç veya savunmasızlık. ruhsal iyi­ leşme ihtiyacı.dürtülerimizi kontrol etme veya duygusal kapasitemizle ilgili yetersizlik duymak.üzerimize düşen rollerle ilgili gü­ vensizlik. dünyaya kendi­ mizi nasıl göstermek istediğimizle ilgili karmaşa. yeterli performansı gösterememe korkusu. görememe. zayıf görüş. tecavüz edi lmek veya soyulmak.yaşam senaryolarımızda. 6) Bir konserde veya bir oyunda vs. bazen. halk önündeki performansla ilgili yetersizlik duygusu. çalışmayan frenler. yaşamımızda bizim için teh­ likeli olabilecek gerçek bir insanla ilgili bizi uyarıyor olabilir.genellikle bizim için korkutucu olan ve dikkatimizi çekmeye çalışan reddetti­ ğimiz bir parçamızın yansımas ı . meydana ge­ lebilecek bir soğuk algınlığı veya hastalıkla i lg i li uyarı. genel­ likle basmakalıp ya da dramatik ve gerçek benliğimizi ifade etmeyen bir rol ü oynarken kendimizi gözlemlemek. her şey açıkta. sel ve boğulma korkusu. hazı rlıksız olmak veya sınav­ da kalmak yaşam tarafı ndan test edildiğini hissetmek. 9) Bir sınavla ilgili endişe duymak. toplumsal aşağılanma korkusu. akı tan borular vs. 7) Rüyada bir film seyretmek. 1 0) Gelgit dalgaları . hazır hissetmemek. ). çıplak kalmak. eğer duygulardan kaçılmışsa.kendini fiziksel ve duygusal olarak gösterme arzusu. 8) E lbisesiz. 5 ) Kıyafet değiştirmek. 1 2) B ir yabancı veya saldırgan tarafı ndan takip edilmek. 1 3) Oromobilimizin veya evimizin zarar görmesi (örn . kaos duygusu veya baskısı altın­ da ezilme. 1 4) İşlediğimiz veya işlemediğimiz bir suçtan mahkum edi lmek 2 19 .yaşamımızdaki yüzleşeme­ yecek kadar korkutucu gelen bazı yönlerimizin bilincine var­ ma konusundaki isteksizlik. önü­ müzdeki işte.kendimizi veya bi­ lincimizi kaybetme korkus_u. saldırıya uğramak. karanlıktan veya ışıktan kork­ mak.

rüyalardaki renklere dikkat çekmek istiyorum. diğer rüya öykülerini ve sembollerini anlamak da kolaylaşacaktır. kendi kapısını kilitleyip erkek arkadaşı ile odaya mı kapan­ d ı ? Siz yalnız uyurken. kırmızı arzuları . öfkeyi. canlılığı sembolize eder. ilkel enerj ilerimize veya geçmişe doğru inmeyi ifade eder. renk sembolizmi hakkında daha fazla bilgi almanızı sağ­ layabilir. boşluğu temsil eder. 220 . ile ilgili suçluluk duygula­ rımızın bedelini ödemek için kendimizi cezalandırma ihtiya- cı. parayı. bu yaygın ya da ortak çağrışımlardan da­ ha anlamlı olabileceğini unutmamamız gerek. kendi çağrışımlarımızın. Renk psikolojisi üzerine kitaplar okumak. mavi tinselliği. kutuplarımız (zıtlıklar) arasındaki (benliğe kar­ şı diğer insanlar. enerj iyi. Basamaklar veya portatif merdivenler. Anahtarlar. üzüntüyü. kızınızın erkek arkadaşının 'anahtarını' kı­ zınızın 'kilidine' soktuğundan mı şüphelendiniz? Bu deneyimlerin her biri. ancak rüyalarınızda beliren renklerle ilgili kendi kişisel çağrışımlarınızı keşfetmek sizin için daha yararlı olacaktır. yeni fırsat kapılarını açan . saldırganlık. haksızlık yapma vb. zenginliği. yeniden yapılanmayı. yeşil yeniliği. anahtar imgesiyle bağlantılı derin duygusal yükleri ortaya çıkartır. Bu ortak rüya temalarını ve i mgelerini tanıdığımızda. Son olarak. sa­ kinliği . sahip olduğumuz kapasi tele­ ri temsil edebilir. verimliliği. Bu tür i mgelerin sembolizmi her ne kadar açık görünse de. ruha karşı beden. refahı . yası. Rüya­ da görülen köprü. aklımı­ za/ruhumuza veya gelecekteki gelişimlere yükselmeyi ya da beden­ lerimize. Si­ yah genellikle ölüm ü. Mezuniyet geceniz­ de ebeveyn lerinizi n anahtarları nı çaldığınız için cezalandırılmış mıydınız? Eski kocanız on beş yıldır birlikte yaşadığınız evinizin anahtarlarını size iade mi etti ? Geçen gece siz yarmaya giderken kı­ zınız. imrenmeyi. Rüya yorumlamanın 'anahtarı ' sembol sözlüğünde değil. cennet ve dünya) geçişleri ve bağlant ıları gösterir. sizin kendi eli­ nizdedir.

Bu bilgi leri özümse­ yip bütünleşrirdikten sonra. karalama kağıtlarını bir tarafa bıra­ kıp. Yeni bir beceri geliştirmek. rüya incele­ melerine başlamak (ve geliştirmek) için yararlı bir araçtır. Rüya Çalışma Formu İlerideki sayfalarda bulunan rüya çalışma formu. Bu say­ faları kopyalayıp defalarca kullanabilirsi niz. onları bırakıp kendi yaklaşımımızı ve yöntemlerimizi geliştirebi liriz.(8) Rüya çözümleri ko­ nusunda ustalaştıktan sonra. sezgilerinizin size söylediği gibi hareket ermek isteyebi lirsi­ niz. başlangıçta detaylara ve tekniğe bilinçli bir dikkat sarf ermeyi gerektirebilir. 22 1 .

F'o. Rii1a Çalııına .maz gelen ilk duyaulaı-: Rüıyadaki duygusal ağırhk: RÜYA Anahıar semhoUer/imıeter vıe çairışımlar: o l:) :n 222 .r uyan.tı:ks)' lLK TEPKİLER Uyanı.rmu (�) 19816 Tınıcy M.

_ . .-. sıv�VA- •. _ ..ımlllaı ___ ._ ..··:mWelerJstizcük x.r: _ _ l) 2) K111rııt güçler: .ça8.nr-werlcıu __ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ .nl-i'lirı oyu ___ __ ve ..2) 3) An. _ _ .=..ı- _ _ . _ ı__ _ __.-ıhtıar _.. _..

İyileştirici/yardımcı güçler: Arketipler: GENEL DURUM Bir önceki günün (ve uykuya yattığınız günün) olayları ve en dişeleri: Gelecek günle ilgili beklentiler ve endişeler: Diğer rüyalar ve olaylarla bağlantılar: Ne zaman benzer duygular yaşamıştınız: Rüya yaşam koşullarınızı nasıl yansıtıyor: 224 .

4) Rüyanızı. RÜYAYLA İLGİLİ Aşağıdaki egzersizlerden birini veya birkaçını yapın: 1 ) Kendinizi bir karakter veya sembolle tanımlayın: "Ben . ANALİZ Rüyadaki benliğinizin durumunu tanımlayın: Öykünün içinde/dışında: Aktif/pasif: Davranışlar/hareketler: Yaklaşımlar/inançlar: Görünen yaş/hissedilen yaş: Sorunu/çatışmayı tanımlayın: Çözümü/ çözümsüzlüğü tanımlayın: Bağdaşmazlıkları/dönüşümleri/yeni gelişmeleri tanımlayın: Rüyada eksik olan nedir? 225 . Sayfanın sağ tara­ fında çağrışımlar için yer bırakın. 3) Rüyanızı başka bir bakış açısına göre yeniden anlatın. . " 2) Bir karakter veya sembolle diyalog kurun. . bir sayfanın sol tarafına yazın.

Bir psikodrama yaratın. 3) Rüyayı bir veya daha fazla kişiyle birlikte canlandırın. (Rü­ ya karakterleri bu çözüme nasıl yanıt verird i). ile. 2) Daha uygun bir çözüm yaratarak rüyayı yeniden yazın. 4) Rüyayı -bir kolaj . resim.ya ratıcı bir ifade şekline dönüştürün. şiir. hikaye. çizim. dans vs . 2 26 .Yanıtlanmayan sorular nelerdir? Rüya hangi mesajları veriyor? Bu rüyaya şimdi neden ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz? Rüyanın sizden istediği şey nedir? Ne şekilde harekete geçmeyi seçeceksiniz? RÜYAYI GENİŞLETMEK Aşağıdaki egzersizlerden birini veya birkaçını yapın: 1 ) Öncesinde ve sonrasında ne oldu? Rüyayı genişletin ve de­ vam ettırın.

Bu rüyalar. yaşad ığım topluluğun merkezindeki gö­ le doğru (ilk notlarımda lack olarak yazmışım) (lake =göl. Ama burada itiraf etmeliyim ki. rüyalarımın çoğu son derece sıradan rü­ yalardır. on iki nci evdeki ve Yay burcundaki Mars'a altmışlık açı yapıyor. Transit Neptün.) Yaşadığım topraklar kurumuş ve çöle dönüşüyormuş. natal Güneş 'e kare açı yapı­ yor. bu form yardımıyla anlatılan ve yorumlanan bir rüya üstünde çalışarak. lack= yok­ sunluk anlamındadır.iyomm. Sebilci Riiyası (Ün ikinci evdeki transit Satürn. uzun bir yolculuk yapmaya karar veriyorum. sıra dışı rüyalara olan tutkumdan kaynaklanıyor. On ikinci evde ve Yay burcunda bulunan transit Uranüs. bazılarını as­ la anlayamayacağım. Bu örnek oldukça belirgin arke­ tipsel bir rüyayla i lgili olsa da. kul­ lanımıyla ilgi li daha fazla bilgiye sahip olmak isteyebilirsiniz. Balık'taki transit J üpiter'le ve dokuzuncu evde. Başak burcundaki natal Merkür'le t-kare oluştu­ ruyor. Ve belki de.) En küçük ve en anlamsız rüyalar bile gelişti­ rilerek anlatılabilir. ). çalışma formunun sadece bu tipte­ ki rüyalar için kullanılacağı anlamına gelmez. Transit Venüs. Bana gele­ cek yıl sebi İci oh)cağım bildiriliyor. oradaki sebilciden su temin edebilmek için. yorumlanabilir ve yaratıcı bir biçimde ifade edilebilirler. İlk tepkim eı. dokuzuncu evde bulunan Te­ razi 'deki naral Güneş 'le alrmışlık açı yapıyor. genellikle zengin ve farklı anlamları meydana çıkartırlar. Bir örnek vermek adına. bana mesaj getiren bir haberci tarafından yolum kesiliyor. "Sebilci Rüyası" adı nı verdiğim rüyam üzerin­ deki çalış � amı buraya ekliyorum. Haberci evimden artık oraya dönemeye"c ek kadar uzaklaştığımı ve göliin de dünyanı n öbür 227 . Benim verecek h iç suyum yok. Haberciye sebilci olmaktansa uzaklardaki kıraç toprak­ larıma dönmeyi terc ı h edeceğimi söyli. çağrışım yapabilir. (Bu örneği verme nedenim. Yolculuğum esnasında. Pek çoğu fragmanlar halindedir.ıdişe ve tereddüt oluyor. o anda da merkeze rapor vermek zorundaym ışım. Kabımı dol­ duracak su bulamadığımdan. Bu çalışma formunu kendi rüyanızla denemeden önce.

yaz kampın­ daki göl. uzaklarda. sebilcilik görevi i le ilgili huşu duygusu. ruh veya bes­ lenme sağlamak. vaftiz ayini. Anahtar karakterler ve çağrışımlar: 1) Ben istek içinde. bilinçdışı. rıpkı Güneş sistemimizin kendi galaksisinin merkezine uzak kaldığı gibi. okyanusun tersine güvenli ve sınırları belirli . yolculuk halinde. uysal ve kutsal. "benim kabım dolu" . berrak. Galaktik Merkezi'ndeki Yükse­ len'im (transit Neptün buraya yakın duruyor). Tahoe Gölü (rüya çalışmaları seminerimin olduğu yer). İlk çağrışımlar: Haritamda su elementinin olmaması. "Sebilci Riiyası" Çalı. ucundaki evime ulaşamayacak kadar uzak kaldığ ı nı belirtiyor. RÜYA Zaman/yer ve çağrışımlar: Arketipsel/hayali dünya. bağlantı kuramamak. "kabı n yarı boş mu. bir 228 . Kum oyunu çalışmamızı yaptığımız göl.rüyamı ilk kaydettiğimde göl (lake) yerine yoksunluk (lack) yazdım. alma aracı. topluluğun merkezinde. susuz kalmış. sakin. tutan. dişi. beslenmenin kaynağından uzakta olmak. 2) Su (sebilci). çok uzaklarda. arınma.kapsayan. bir sürü iş sorumluluğu. derinliklerle temas etme. 3) Kap. yoksa yarı dolu mu? " 4 ) Topluluğun uzak bir köşesi/galaksinin ulaşılmaz uzaklığı. Anahtar semboller/imgeler ve çağrışımlar: 1 ) Göl.ma Kaydı İLK TEPKİLER Uyanır uyanmaz gelen ilk duygular: Keyif. yenilenme.mer­ kez dışında. arkadaşlarım ı n şehir dışında ol­ ması. temizlenme. kendimi yalnız ve yoksun hissetmem. yaşam. Rüyadaki d uygusal ağırlık: Sebilci olacağımın söylenmesi . Negev Çölü.duygu.

görevinin bilincinde. sebilci. yardım etmeye çalışıyor. sebilci. Karşıt güçler: Çöl. natal Satürn Venüs' le kavuşum yapı­ yor. Tahoe Gölü'ndeki rüya çalışmaları grubu. verilen rolle onur duyuyor. başkası ndan bir şey almanı n yollarını arıyor. sahilde zaman geçirme isteği. yolculuğun beklentileri. tinsel topluluk ve birlik. başlangıçta.Tanrı ? . Ne zaman benzer duygular yaşamıştınız: Başkalarına enerj i/il- 229 . terapist. ön­ ce yoksunlukla uğraşmalı. haberci İyileştirici/yardımcı güçler: Beni hem onurlandıran hem rehber­ lik eden haberci . dişi prensip. yaz kampını aramayla ilgili rüyalar. Arketipler:Göl. aracı . huşu ve onur duygusu. anne. dinginlik ve sınırlarını bilememenin yoksunlu­ ğu. ihtiyaçları karşılama arzusu. GENEL DURUM Bir önceki günün olayları ve endişeleri: Tatil için şehirden ayrı­ lan arkadaşlar. tin­ sel kaynak. beslenmeyi sağlayan kişi. vermesi gereken şeye güvenmiyor. ama rolü üstlenmeye çekiniyor. Diğer rüyalar ve olaylarla bağlantılar: · Önceki rüyalardaki göl bir borun içinde girecek bir koy ararken. 2) Haberci. Rüyada mevcut olan duygular: İstek. 3) Sebilci. Ta­ hoe Gölü rüya çalışmaları eğitimi.yüzü yok. ihtiyaç duyma. suyun olmaması. dişi bir ruhun varlığı. müzisyenlerle çev­ relenmiş merkez gölündeki kum oyunu sahnesini yaratma. göl. yalnızlık. Anahtar sözcükler/cümleler/ sözcük oyunları ve çağrışımlar: 1 ) Göl/yoksunluk içsel beslenme gölüne gidi lmek isteniyorsa. çocukluktaki yaz kampı topluluğu ile i lgili nostalj i. Gelecek günle ilgili beklentiler ve endişeler: Müşteriler. rüya grubu. sebilci olma zorun­ luluğu ile ilgili endişe/hayal kırıklığ ı .

EGZERSİZ: DİYALOG Haberci: Selamlar. İçimde küçük balıklar yü­ züyor ve gelişiyor. sebilcinin kabını doldurmaya çalışan insanlara su verdi­ ği. sakin deri nliklerime ulaşıyor. yolcu. Nazik dalgalarla hafifçe kabaran uysal mavi sularım . Toplumun merkezindeyim. 3 ) Rüyanızı başka bir bakış açısına göre yeniden anlatın. sağlam ve dayanıklı bir kumum. Rüya yaşam koşullarınızı nasıl yansıtıyor: Dış gölüm kurudu­ ğunda. gölüm. Ben kursal Göl'den gelen ve sana kursal görevinle i lgili mesaj getiren bir haberciyim.GÖL Ben. Dibimde ise. Halkıma dönmeden önce kabımı doldurmam gerek. Göl'ün suları ülkeme kadar ulaşmı­ yor. Seni Merkez�e doğru yolculuk yapmaya yönelten şey nedir? Ben: Göl'e giden yolda seninle karşı laşmak beni çok mutlu etti . inzivaya çekilmek istedi­ ğimde veya kendimi doldurma ihtiyacı duyduğumda. 4) Rüyanızı. Akıcı bir şekilde süzülüyorum. Sularım buharlaşarak ve sonra yağmur olup geri dönerek. kendini yeniliyor. ham verme ihtiyacı duyduğumda. Sayfanın sağ tara­ fında çağrışımlar için yer bırakın. bir sayfanın sol tarafına yazın. Gördüğün gibi kabım boş. " 2 ) Bir karakter veya sembolle diyalog kurun. daha büyük sulardan besleniyorum. topra­ ğa ait. Sebil- 230 . toprak ana tarafından çevrelenmişim. . EGZERSİZ: BİR SEMBOL OLMAK. Yaşamı besleyen bir su olmama rağmen ben de verdiğim ve aldığım ve bir parçası olduğum daha büyük bir kaynaktan. . iç gölüm de kuruyor ve vermek zorlaşıyor RÜYAYLA İLGİLİ Aşağıdaki egzersizlerden birini veya birkaçını yapın: 1) Kendinizi bir karakter veya sembolle tanımlayın: "Ben . durgun bir halde. ancak dingin.

boş bir kaptan su vermem istene­ cekse. sahip olmadığım suyu vermek için değil. Bir Sebilci olarak görevini bağrına basmaktan daha büyük bir he­ diye. Ben Sebilci değilim. hatırlamıyorsun. suda vaftiz edileceksin. tıpkı benim seni ararken bulmam gibi. Toprakları n perişan halde. Sebi lci olarak verdiğ i n suyu yaşarsın ve solursun. galaksimizin merkezinden uzaklaşması gibi. Haberci: Onu doğru yerde arıyorsun. şimdi dönmeme­ lisin. çünkü evini topluluktan çok uzaklara i nşa ettin. kaplarının her zaman dolu olmasıyla ilgili daha büyük bir vaat var mı? B undan korkma. susuzluktan kavrulmayı tercih ederim. ci 'yi bulmaya çalışıyorum ki. Bir kişi kutsal suda vaf­ tiz edildiğinde. Ben: Ben yeni Sebilci miyi m ? Ama. böylece bana verdiği sularla bes­ lenebileyim ve kendimi doldurabileyim. almak ve vermek birbirinden farklı eylemler değildir. kursal Göl 'e girmeyeceğim. çok uzak­ larda yaşıyorsun . Susuzluk­ tan ölüyorum. Haberci: Yolculuğunda bu kadar ileri gi tmişken. eğer benden ka­ bımı doldurmam değil de. Haberci: O kadar uzun zamandır uzaklardasın ki. yeni Sebilci'sin. Kendi boş kabı ndan verecek de­ ğ i lsin. Sana kursal bir gö­ revin onurunu vermeye geldim. sen de gittikçe kaynağından uzaklara yolculuk ettikçe sürekli genişliyor ve Göl ' ün merkezdeki nabız atışlarıyla temasını kay­ bediyorsun. sana ve senin aracılığınla verecek. Seni onurlandı­ ranı onurlandırmayı seçecek misin? 23 1 . Sebilci olarak. Baş­ kalarına ne verebilirim ki ? Oraya gittiğimde. Herkesin su­ yunu doldurduğu ortak kaynaktan. ama almak için. Beslenmeye ve doyurulmaya ihtiyacım var. Göl. Ben: Öyleyse ben de Göl'e geri dönmeye çalışırım. Böyle imkansız bir görevi üstlenmektense. Tıpkı Güneş sistemimizin durmadan dışarı doğru genişleyip. benim kabım boş. Sen. ku­ rumuş topraklarıma dönüp. Göl 'ün suları sana ulaşamadı. kutsal Göl'den. Sebil­ ci'yi arıyorum. sen de aradığın kişiyi buldun.

tinsel/duygusal beslenmenin gölüyle temasa geçmeliyim . Ama önce. Bu rüyaya şimdi neden ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz? Verme- 232 . İhtiyaçlarımı karşılamaya çalıştığım yol hedefine ulaşmıyor. Sebilci olma sürecinde kabım dola­ cak m ı ? Bağdaşmazlıkları/dönüşümleri/yeni gelişmeleri tanımlayın: Bana aradığımdan başka bir şey sunuluyor. merkezde. Rüyada eksik olan nedir? İlk sebilci ve göle varış. Davranışlar/hareketler: İhtiyaçların ı karşılamaya çalışıyor. Yaklaşımlar/inançlar: İhtiyaç duyduğum şeyin bir başkasında olduğuna. ama bana başka bir yol sunuluyor. haberci i le bağlantı kuruyo­ rum . almaya çalıştı­ ğımdan daha fazlasını alabileceğim. Görünen yaş/hissedilen yaş: Genç yetişkin . Bu beni tatmi n edecek mi? Çözümü/çözümsüzlüğü tanımlayın: Bana çözüm olacak veya ol­ mayacak bir yol sunuluyor. Ama bu başkasının görevini üstlenmem gerektiği bana söyleniyor. Aktif/pasif: Aktif. Sebilciyle değil. Yanıtlanmayan sorular nelerdir? Kabım nası l boşaldı ? Evimde neden çöl var? Haberci kim? İlk sebilciye ne oldu? Neden o ka­ dar uzakta yaşıyorum ? Ben neden sebilci oluyorum ? Göle var­ dığımda ne oluyor? Başkaların ı n kabını doldurarak. arama yolculuğunda. kendi ka­ bım doluyor mu? Rüya hangi mesajları veriyor? Vermeyi seçerek. Yolculuğumda önüm kesiliyor. ANALİZ Rüyadaki benliğinizin durumunu tanımlayın: Öykünün içinde/dışında: İçinde. Sorunu/çatışmayı tanımlayın: İhtiyaç içindeyim ve ihtiyacımı bir başkasının karşılaması için uğraşıyorum. başkaları nın kabını doldurmadan önce kendi ka­ bımı doldurmamın şart olduğuna inanıyorum. Görünüşte benden başka sebilci yok.

on ikinci evdeki. Rüyanın sizden istediği şey nedir? Veren biri olarak rolümü ka­ bullenmemi. daha yararlı ilişkiler ve ortaklık duygu­ su oluşturmak. dokuzuncu evdeki natal Ve­ nüs'le kare açı yaparken ve Yeniay. yüce kaynakla (göl) temasa geçmek için kendime izin vermemi ki. Yay burcunda­ ki natal Mars'a kavuşum yaparken yazılmıştır. sıcak kalbinle ve kasırgalarla savrulan kumlarının uğultusuyla be- . 4) Rüyayı -bir kolaj . Senin Sıtymı Nerede? Çöl. RÜYAYI GENİŞLETMEK Aşağıdaki egzersizlerden birini veya birkaçını yapın: 1) Öncesinde ve sonrasında ne oldu? Rüyayı genişletin ve de­ vam ettırın. hatta beslediğini düşüne­ bileyim diye. 2) Daha uygun bir çözüm yaratarak rüyayı yeniden yazın. Bir psikodrama yaratın. Ne şekilde harekete geçmeyi seçeceksiniz? İçsel kaynağımla da­ ha fazla uyum sağlamak. benim kıraç ülkem. (Rü­ ya karakterleri bu çözüme nasıl yanıt verirdi). on ikinci evdeki transi t Satürn. dans vs.ya­ ratıcı bir ifade şekline dönüştürün.) Çö"f. önümdeki işlerden hoşnut olayım diye. hikaye. danışmanlığım/öğretmenliğim sıra­ sında daha açık olmak. çizim. nin/çalışmanın beni kurutmadığını . ile. şiir. böylece ben de ondan alabileyim ve daha faz­ la paylaşım oluşturabi leyim. bir yıl kadar son­ ra. resim. 3 ) Rüyayı bir veya daha fazla kişiyle birlikte canlandırın. senin suyun nerede? Hangi kaktüs çiçeğinden şarabı­ nı yudumlayabilirim ? Yine de sen. EGZERSİZ: ŞİİRSEL DÜZYAZI (Göle dönmeden önce bir yoksunluk yolcuğu.

On ikinci evimdeki transit Sa­ türn naral Güneş'ime altmışlık açı yaparken. susuzluklarını yarının ana rah­ minin Güneş' le şişmiş hayalleriyle veya onları asla doyurma­ mış olan geçm işte kalan vahaların görüntüleriyle cezalandı­ ranı seven yolcular. * * * "Sebilci" rüyasını gördükten kısa bir süre sonra. bağrına basan yabancı kollarına atılma riskini denemeden. ni besledin. yüzü bu dertli kederli . dindirmedi mi acını şefkatli . Neptün durağan bir durumda Güneş' ime kare yapıyordu. açlıklarını susuzlukla. On ikinci evimdeki transit Uranüs. sana döndüler. aşina taşlarında nem arayanları ? Sana defalarca dönüp geldiler benim gibi yolcular. gizli de­ rinliklerine doğru toprağını eşelerken. kız kardeşin gölün yu­ muşak. ay­ nı zamanda Balık'taki transit Jüpiter'in karşıt açı yaptığı natal Ve­ nüs'üme. Su Ana'dan uzakta. bulmak için saklı bes­ lenme kaynağını. Bu rüya sebilci olma yolunda 2 34 . bedeni bu kadar zayıf ve tükenmiş? Ruhunu dağlayan ateşin kavurucu pençelerinden. onları ya­ kanı . Sen nasıl Toprak Ana'sın ki. sakinleştirici. Onları anlamayanı . Onlar. sudan yapılmış kollarında. kimse seni tutup. çekmedi mi. sularda boğulma riskine girme­ den. Beni yakıp kavuran. özlem içinde bırakan vahşi topraklarını. beslenememişken. güneşte alev alev olmuş her bir su damlasın ı . artık kare açı yapıyordu. ateşi söndürmeyi göze almadan. benim yabani ülkem. evleri n­ den uzak toprakları arayanlar. Sadece seni baştan çıkaran ve kandıran serapların mı oldu? Sen ki. ıssız kum tepelerini nası l terk ederim ? Nasıl da çaresizce biriktirdim bana nadiren sunduğun. Sen . nasıl besleyebildin sana yakaranları . Nasıl da acıyla geçmişimin örtülerini kaldırdım ve canlandırdım her bir kazıda. "Suyla Dolan Gölcük" rüyasını gördüm. gölden uzakta. böyle verimsiz.

The Night Sky: The Scie11ce and Anthropology of the Stars and Pfanets (Gece Gökyüzü: Yıldızların ve Gezegenlerin B ilimi ve Antropoloj isi) adlı eserinde ve diğer kitaplarında. suyun akabileceği bir kanal yaratma becerisi ve suya girme konu­ sunda isteklilik gerektiğini açıkça gösteriyordu. Gölcük sığ.iklerdeki sularla birleşerek ve karışarak ye­ niden doluyor ve büyük bir yüzme alanı oluşturuyor. Buna rağmen ilk sığ gölcüğe gir­ diğimde. Ko zmik Riiyalar Richard Grossinger. Metrelerce derinlikte. diğer insanlara da gölcükten bahsediyorum ve ak­ şamın erken saatlerinde pek çok arkadaşımla oraya dönüyorum. Jüpiter/Satürn kavuşumu. Gölden kendime pay çıkarmayı reddederek onlara. hemen diğer gölci.im yaptığımın suya ulaşana dek birkaç santim kazmak olduğu­ nu ve gölün sonradan kendiliği nden dolduğunu söylüyorum.iç dört tane çok sığ su çuku ru kalmış. B i r si.izmek için bir gölci. Göl­ cük neredeyse kurumuş bir halde. Artık sadece hızla buharlaşan. 1 98 1 'in başlarında. sonra gölün kenarına bir levha dikiyorum ve yaşadığım eve (ayağımda ayakkabımın bir tekiyle) geri yürüyorum.i re yiizi. bu iki gezegen Başak'taki Jüpiter'iyle bir t-kare oluşturur.iscüne burayı benim yaratrığımı ve keşferriğimi yazmam gerekti­ ğini söylüyorlar. i.olduğumu ve verme eylemi için benim tarafımdan bir parça çaba.inün ya­ kınlarındaki bir konumdayken. içine girilir girilmez dolmasından çok etkileniyorlar ve levha­ nın i. ama yüzülebilir du­ rumda. as­ lında ti.yorum.i. Arkadaşlarım bu gölün. onun natal Neptün'i. geze­ genlerle ilgili bazı ilham verici rüyalarını nakleder. Grossinger aşağıdaki rüyayı gör­ müştür: 235 .ik kazıyorum. suları sakin ve raharlatıcı geliyor. Grossinger'in Uranüs'ü İkizler'dedir ve Yay'daki Venüs'üne karşıt açı yapar. Stty!a Dolan Gölciik Yi. suyla dolacak bir yüzme alanı için sadece birkaç santim kazmanın yettiğini görünce şaşırıyorum. O gün daha sonra.

özün gerçek merkezi olan başka bir yerçekimi var. Kasaba merkezindeki dev çanın oralarda bir yer­ de olması gerektiğini rahmin ediyorum. iç benliğimizin gerçekle­ ri ve içimizdeki kaynağa giden kanalımız (ruhumuzun patikası) ol­ dukları için kimse elimizden alamaz. ya­ şam boyunca birleşemeyen veya gerçekleşemeyen bir bütünlüğün ve büyüklüğün. yolu­ mu bulmakta zorlanıyorum . "Bunlar gerçek gezegenler değil" diyor. genellik­ le bilincimiz üstünde uzun süren etkileri olur. Kozmik veya fizik öresi rüyalar gördüğümüz zaman. bir evin önündeki çalılıklarda fırıl fı rıl dönen küçücük bir aya bakmak için dönüyorum ve "Ne şirin. on­ ların sadece topları boyad ıkların ı ve gezegenlerin bu kopyalarının yal­ nızca içsel gezegenlerin sembolleri olduğunu söylüyor. değişiriz. parlak aylardan düzinelerce­ sinin buralarda çalıl ıkların içinde gizlenmiş olabileceğini fark ediyo­ rum . Ses bana. Bu on beşinci Ay" diye düşünüyorum. bir ses yerçekiminden hiç anlamadığımı söy­ lüyor. Bir zamanlar yaşadığım Vermonr'raki köye geri dönüyorum ve gece­ leyin nehri n kenarında yürüyorum. Çok dikkatli bir şekilde yürüyorum. Jüpirer'in uydusu Ganyme­ de'yi parlak.ipirer'i n nerede olduğuna bakmaya başlıyorum. kelimenin ram anlamıyla beni aşağı itmeye çalışıyor. Ji. Uzaydaki gerçek gezegenlerden bahsettiğini anlıyorum. Bu çok hareketli. Birinin ön bahçesinde duruyor. "Bunlar boyalı roplar" . ama ağırlık beni m utlak bir karanlığın içinden muazzam parlak bir kütleyi gördüğüm tepeye doğru çekiyor. Artık çok geç. . tek bir benlik halinde kaynaştığını hissediyorum. kocaman ve anlaşılmaz derecede genişlemiş bir halde gö­ rüyorum. Yerçekiminin içinde. İçimizde bir Tan­ rı 'yla karşılaşmış gibi hisserriğim izden . Güneş sisteminde olduğumu anlı­ yorum ve gezegenleri aramaya başlıyorum. Bu kürle o denli güçlü ki. Bu ve diğer rü­ yaların ortaya çıkardığı kursal gerçekleri . Orman o kadar sık ki. O anda. Tepeye giden yolda. Gezegen i n geniş halkalarını görüyorum ve içi ne düşmekten başka bir şey yapamayaca­ ğımı hissediyorum. çün­ kü yanlış bir adımda sendeleyip Jüpiter' in dev bedeninin üstüne düşe­ bilirim. Birden.

Ama verebilir miyiz kendimizi tamamen rüyalara Ve girebilir miyiz dünyalarına hissedebilecek kadar Gölgeyi ve çaresizce rakılmayıp maddi şeyler arasında Zira bizi akışa geçiren. kırılgan lıklarımız. ilham verici hisler uyandırma. Rüyalar -hepsi iyidir-. sadece rüya aleminde mutluluğa ulaşmayı bekleyemeyiz. uyanık olduğumuz hayatımızı zenginleştirme yeteneğinde yatar. ama daha da iyisi Uyanmaktır. dav­ ranışlarımız. W. Pek çok şair rüya aleminin sihirli doğası ve arzularımızı yıldır­ ma veya yerine getirme kapasitesi hakkında şiirler yazmışlardır. Gerçek­ ten de. rüyalar. -Emi/y Dickinson ( 1 0) 2 37 . Shadowy \Vaters (Gölgeli Sular) şiirinde şöyle yazar: Her şey iyi olu rdu. B . çatışmalarımız. Düşlerken Uyanmayı. Yeats. yüreğin özlediği Dünya'ya götü rendir. yaklaş ımlarımız.(9) Ancak biz dünya seviyesinde yaşayan fiziksel varlıklar olarak. rüyalarımızın taşıdığı en büyük değer. Sorun yaratan duygu­ ları boşaltma. Birinin sabah uyanmasmdansa Daha iyidir uyanması Geceyarısında. ka­ zançlarımız ve gelişme sürecimiz le i lgili bir anlayış ve aydınlanma sağlarlar. becerilerimiz.

yirmilerinin orta­ larında bir sanat öğrencisi . bir guru veya ruhsal lider arayışını yansıtıyor ve kendi gücünü ide­ alize ettiği erkeklere (genellikle baba figürlerine) teslim etmesinin bir sonucu olarak deneyimlediği çatışmaları gösteriyor. yeni bir sosyal düzeni bünyesinde barındıran bir ruhsal lider aramaya meyilli . rüyalarını ve mevcut durumlarını açıkla­ mayı kabul etti. 238 . Bu günlerde yorucu okul ve staj prog­ ramlarını üstlendiğinden ilişkisi. Bu yıl gruba katı lanların her birinin on ikinci evinde bir ya da daha fazla gezegen bulunuyordu. çok ta­ nınan bir gurunun müridlerinden biriymiş. Karen: On İkinci Evde Oğlak'taki Satürn ile Kova'daki Jüpiter Kavu1uyor Karen okuduğu okulda eğitmenlik yapan ve çoğunlukla işiyle meşgul olan. Bu gezegenler birlikte. Her iki gezegen yedinci evindeki P luro'ya 1 S O ' lik. Yıllar önce. Rüyalarının bir çoğu. Jüpiter onuncu ve on birinci evlerini yönetiyor. onun grup deneyimleri aracılığıyla sosyal ve ruhsal dönüşüme dair arzu­ larını ifade ediyorlar. Jüpi­ ter'i içeriyor. Kova'nın başlangıç derecelerindeki . yaratıcı faaliyetleri ve değer ver­ diği ruhsal arayışları için çok az vakti kalıyor. Karen'in on iki nci evi Oğlak burcunun son derecelerinde bulu­ nan Satürn' üyle kavuşan . Balık burcundaki Güneş'ine altmışlık açı yapmasından dolayı Karen. keşfettiği. İçlerinden altısı rüya incelemelerinin değerini ve rüyalarla on ikinci ev arasındaki ilişkiyi göstermek için. On ikinci ev enerji leri genellikle yansıtıldı­ ğından ve buradaki kavuşumun birinci evinde. Sa­ türn ise on ikinci evinin yöneticisi. Merkür'e otuzluk ve Koç'taki Venüs'üne kare açı yapıyor. Rüya Deneyimleri: On İkinci Ev Örnek Çalışmaları Son birkaç yıldır öğrencilerin rüyalarını paylaştığ ı . erkek arkadaşıyla birlikte yaşayan. yorumladığı ve yaratıcı ifadelere döktükleri haftalık rüya grupları­ nı yönetiyorum .

Hepimiz onu duymak İstediğimiz için yağmurun altın­ da durmaya devam ediyoruz. sonra sel gibi yağ­ maya başlıyor. onu dinleyen binlerce kişiden oluşan bir kalabal ığın içine giriyorum. Dı­ şarı çıkıp. Başlangıçta hafif bir yağmur çiseliyor. Rüya grubunda aşağıda okuyacağınız rüyayı paylaştı: Grupta. büyük bir binanın yanındayım. bir gurunun idaresindeki bir grupta ya­ şama mücadelesinde olduğunu görüyor. beni yağmurdan kaçırarak içeri götü rüyor. Guru çatıda konuşuyor. B u rüya. 2 39 . kişisel ifadelerini destekleyen bir çevre veya toplu­ luğu kendisi için yaratıp yaratamayacağı mevzusunu ortaya çıkar­ dı. Rüyalarından birinde. gru­ bun üyelerinden biri çizimlerinin üstünde yürüyor ve onları kirle­ tiyor. Ama babacan yaşl ı bir adam kol larını ba­ na dolayıp. Karen çoğu rüyasında.

benimkilermiş gibi işaret ediyor. yerdeki i ki adet büyük kırılmış kris­ tali. bu suçluluk duygusu ebeveynlerinden (özellikle babasından) ayrılmasıyla ve kendi gücüne güvenmeye ve onu ifade etmeye başlamasıyla i lgili d uyduğu suçluluğun bir uzantısı olabilir. Kriscalleri ona tarif et­ tiğimde ve onları talep ecciğimde. Ara verildiğinde. anlatılan konularla ilgili küscahlaşıyorurn ve hiç dinlemiyorum. ama onun karizmasına. ama sonra kristal­ lerden hoşlanmadığını ve bana hakaret ettiğini anlıyorum. B u rüyayı tartışırken . Bana onları geri vermıyor. müritlerinin duygularına ve ihti­ yaçlarına karşı duyarlı lıktan yoksun olması gibi). Daha sonra. O kadar kızıyorum ki onun ve benimle konuşmak için gönderdi­ ği bir kadının suratına tükürüyorum. ih­ tişam ına ve gücüne sahip değil. Karen'in idealize ettiği otori te figürleri uğruna kendini bir şeyler­ den yoksun bırakmasıyla ilgili olduğu gibi. Aynı zamanda. Ayağımda tırmanışa hiç de uy­ mayan sandaletler var. Sonra bana yüzme havuzunun filtresinde bulduğu kristalleri getiriyor. başkan bana enerj imin kristallerime benzediğini söylüyor. Oğlaksı on ikinci evi . lisans üstü derslerinde otoriteyle yaşa­ dığı bazı çatışmaları ifade ediyor: Erkek kardeşim ve ben iletişim seminerlerine girmek için ormanı n içinden bir tepeye doğru rırmanıyomz. babacan adam gu­ ruya bir alternatif olarak ortaya çıkıyor. onu terk etmenin verdiği suçluluk hissini paylaştı ki. Kalkıyorum ve ilan cahcasının üstüne kriscallerimi koyuyorum ( bu nlar yarım daire şekli nde yerleştir­ d iğim büyük kristaller). Oraya vardığımızda. guru ile ilgili çekincelerini ifade etti (gü­ cünü kullanış biçimi . benim bürün krisrallerimi aşağı indirdiğini ve kendi­ ninkileri sattığını fark ediyorum. Bunların benim olmadığı ve kend iminkileri İstediğim konusunda ısrar ediyorum. Başlangıçta iltifat eniğini düşünüyorum. B u rüyada. Benimkileri geri İstediğimde vermi­ yor. Bundan sonra. B ir diğer rüya Karen'in. bencilliği . bir baba figürü arama­ ya eği limli olduğunu da gösteriyor. 240 . O nunla dalga geçiyorum. bana en değer verdiğim iki kristal hariç hepsini geri veriyor.

Rüyasında. Bundan sonra. on ikinci evindeki Satürn/Jüpiter ka­ vuşumunun verdiği gücü geri alma s ürecini ortaya koyuyor. tükürük ona geri dönüyor (sadece kristallerini kaybetmekle kalmı­ yor. bir de arkasından bi. Bu rüya. Ancak mecazi olarak. kend imi büyükannemle birlikre görüyorum . ikinci evdeki Venüs'e olan kare açıyı temsil ediyor) konusun­ da güven duyduğu konuları ve Merkür/Pluto karşıtlığının potansi­ yel kötülüğüne başvurmadan. Karen başlangıçta fikrini ifade ettiği için mutlu olmuş.iyükannesinin banyosundaki pislikleri te­ mizliyor). başkanın yüzüne t ükürmek oluyor. Karen burada g ücünü bir başkasına teslim etmek ve geri iste­ mekle ilgili mevzularla mücadele ediyor. cuvaler ve lavabo­ yu remizl iyorum. 24 1 . Bu rüya okulda başka bir öğrencinin çalışmasını sertçe eleştirdiği bir dersten sonra meydana gelmiş. Karen'in kişisel kaynakları (kristallerin kaybol­ ması. Tuvaler fı rçasıyla kir rabakalarını ve karmanlarını çıkararak. an­ cak sınıfın olumsuz tepkileri yüzünden üzülmüş. gücü ondan alındığında g ücünü ortaya koyabilme yolu olarak tek yapa­ bildiği.

Erkeklerle profesyonel ve sporla bağlant ılı arkadaş­ lıklar geliştirmiş. ama romantik ve cinsel bağlantılar kurmaktan çekiniyor. erkeklerin kendisine çok fazla yaklaşmasını sağlayacak fiziksel yakınlıklardan çok kork­ t uğunu da itiraf ediyor. Üç erkek çocuklu bir ailenin en küçüğü ve tek kızı olan Debby. Aslan' daki Satürn ile P luto Kavujttyor Debby evinde profesyonel olarak reklamcılık işiyle uğraşan ve çok çalışan biri. Heteroseksüel olmasına rağmen. Debby henüz on beş yaşın­ dayken. babası kanserden öldüğünde mahvolmuş ve ilgisini yeni- 242 . Debby: On İkinci Evde. sporda ve derslerinde sivrilmesi için babası ta­ rafı ndan etkin bir şekilde yetiştiri lmiş.

Ama o anda Tom ve Andrea geliyorlar. Bu yolculuk sı­ rasında partnerlerimizle fiziksel ve ruhsal olarak ram bir birlik içinde 243 . ama beni kurtarmasını umur ederek. B ugi. ama kapısı kilidi olan bir binanın içindeyim. Jim'in merdivenlerin tepesi nde olduğunu ve beni yukarı çekmek için uzana­ bileceğini biliyorum. Aşağıdaki ka­ ranlığa düşmekten korkarak kollarımla cumnmaya çalışıyorum. Bana cinsel saldırıda bulunacak diye korkuyorum. ölümden sonra içinde yolculuk yapacağımız araçlar olan 'Mezar daireleri' için partnerler seçiyoruz. ancak kendimi o kadar göz önünde h issediyorum ki. duvarlar­ la çevrilmiş alana geri dönüyorum (ancak. 2) B i r arkadaşım olan Jim beni ziyaret ediyor. Debby'nin on ikinci evindeki Satürn/Pluto kavuşumu Aslan burcunda bulunuyor ve Akrep'teki Mars/J üpiter kavuşumuna kare açı ve ikinci/üçüncü ev başlangıç çizgisinde bulunan Terazi bur­ cundaki Güneş/Neptün kavuşumuna ise altmışlık açı yapıyor. Aşağıdaki rüyaları gördüğünde. Artık bir ip merdivene dönüşen karanlık basamaklardan aşağı iniyorum.den delikanlılara yönlendi rememiş. bazı ka­ ba görünüşlü genç adamlar sahaya fırlıyor. repesi açık. Hala babasını idealize ediyor. Al­ tıncı evinde ve Oğlak'ta bulunan Ay'ı Akrep'teki Venüs'üne altmış­ lık açıda. İki arkadaşım beni dışarı çıkarma planları yaparak kapının arkasından be­ nimle konuşuyorlar. Onlar girrikren sonra açık alana çıkı­ yorum.in. 3) Lisedeyim. geniş bir beyzbol sahasının yanında. kapıdan değil de aniden bir­ kaç merre yükseklikte görünen duvardan tırmanarak). beni görüyor ve açık saçık laflar ediyorlar. ona yukarı. yarak odama Ç ık­ mamızı öneriyorum. Birkaç basamak son­ ra merdiven sona eriyor ve ben boşluğa adım acıyorum. Çok yorgun ve kanepe­ de uyuyakal ıyor. yardım er­ mesi için Tom'a sesleniyorum. Daha sonra bir anahrarla dönüyorlar ve dışarı çı­ kabileyim diye kapıyı açıyorlar. Sonra. transi t Pluto Debby'nin Mars/Satürn karesine yaklaşıyordu: 1 ) Açık havada. Jim kalkı­ yor ve gizli bir merdiveni ortaya çıkaran bir dolabın kapağını açıyor. duvarlarla çevre­ lenmiş . Aşağıda bir oda olup olmadığını merak ediyor. B i ri kapalı alana doğru yürüyor ve duvarı tırmanmaya başlıyor. Ev arkadaşım Andrea ve onun erkek arkadaşı Tom ne­ redeyse eve dönmek üzere olduklarından.

B u korkular­ dan kurtulma yolunu ararken. Bu serideki ilk rüyada. ama sevilmeyen bir kadın. benimle asla konuşmayan ve oldukça popüler bir çocuk olan Sam ile birlikte olmak istiyorum. Bu rüyalar açıkça onun on iki nci evinde bulunan Sarürn/Pluro'sunun Akrep'teki Mars/J ü­ piter'e yaptığı kare açıyla ifade edi len. Kollarımdan biri ona dayalı dururken. Kadınsı cinselliğinin kapısını kilitleyerek kendini daha güvende hissediyor. Onun ben i dalgalardan koruyabilece­ ğini anlayarak. kaslı ve gi. cinsel yakınlık korkusunu gösteriyor. sevgili olma potansiyeli bulunmayan ev arkadaşının erkek arkadaşını çağırıyor. Üçüncü rüya. ama sonra dev bir dalga mendireği kırıyor ve dalgaların düşündüğümden daha büyük ol­ duğunu fark ediyorum. 4) Dev dalgaların kumsalın duvarlarına gürültüyle çarptığı bir sahil­ deyim. Ben. Dalgaların çok büyük olmadığını söylüyorum. ama yine de erkek saldırganları dışarıda tutamıyor (içsel eril enerji leri duvarların üstünden tırmanıyor ve onu tehdit ediyor). Heyecanlanıyo- rum. uzun kır saçl ı. Ol­ dukça akıllı. derinlerde­ ki karanlık korkularına inme korkusunu uyandırıyor. Öğretmenimiz bize halihazırdaki bir arkadaşımızı veya erkek arkadaşımızı seçemeyeceğimizi. diğeri serbest kalacak. bir inanç ve güven duygusu hissediyorum.i bir adam var. İkimizin de duvar yanından geçerek bir yere girmemiz gerekiyor ve oraya gitmenin tek yolu d uvara şiddetle çarpan dalgaların içinden yüzmek. ancak onu yarak odasına davet etme i htimali . Sam'in onun partneri olması­ nı istiyor. (tıpkı kendi içsel cinselliği gibi uykuda olan) bir erkek arkadaşı i le cinsel bir bağlantı kurmayı dü­ şünüyor. olacağız. bu yaşamda ilişkide olmadığımız biri­ ni seçmemiz gerektiğini söylüyor.içli. bir kolunu ba­ na dolayacağını ve yüzeceğini söylüyor. becerikli bir yüzü­ cü olduğunu. Yanımda güneşlenen. beni göğsüne dayamasına izin vermemi. Debby duvarlarını indirmekten ve ken­ dini cinsel olarak oldukça tehlikeli görünen erkeklere göstermek­ ten korkuyor. Sam onu geri çeviriyor ve sonra beni seçiyor. Debby'nin babasının göbek adının Samuel oldu­ ğunu ve okul yıllarında Sam diye çağrıldığını keşfettiğimizde ol- 244 . Bana merak etmememi . İkinci rüyada.

babasının ölümüyle uzlaşmaya ve ilişki kurma korkusuyla yüzleşmeye başladığında. Mars/Jüpiter'e kare yapan Satürn/Pluco kavuşumunun gücünü tamamen sahiplenemediği için.dukça açıklayıcı geliyor. ama aynı zamanda Sam 'in seçtiği kız olarak görülüyor. Bilincinin çalkantılı sularına karşı koruyucu bir kalkan olmak şartıyla. sağlam ve yardımcı. bu enerjiyi kendi dışında tehlikeli veya koruyucu erkekler üzerinden deneyim­ lemekte. şimdiye dek içgüdüsel ve ta­ kıntılı bir şekilde işine kanalize ettiği duygusal/ci nsel enerjisini ve gücünü fark etmesi olasıdır. Debby'nin ona ulaşması veya onu kurtarması için başkalarını (çoğunlukla erkekler) aradığı durumları tasvir etmesidir. ar­ kadaşı Jim 'le arkadaşça mesajlaşıyor ve ona karşı bir güven duygu­ su yaşıyordu. Adam kır saçlı ve yaşlıca: güçlü. Debby'nin erkeklere olan güveni artıyor. onun cinselliğini etkileyen. fiziksel bir temasa izin veriyor. Dördüncü rüyada başka bir değişim ortaya çıkıyor. Debby'nin. Bu rüya şu soruyu ortaya atıyor: Debby babasının ruhuyla mı birleşt i ? Sadece ölüm vası tasıyla mı bir er­ kekle tamamen birleşmek için kendine izin verebilir? Debby rüya­ sındaki akıllı ve sevilmeyen kız olabilir. 245 . babasıyla olan ruhsal bağının derinliğini tasvir ediyor. Debby'nin bir sevgilisi olmamasına rağmen. Yavaş yavaş. yakınlık kurmayla i lgili geliştirdiği en­ gellerin bazılarını aşmaya başlıyordu. B u rüya. B u rüyayla aynı zamanlarda. Bu dört rüyadaki önemli bir özellik.

dokuzuncu evin yöneticisi olan Balık burcundaki Ay'a kar­ şıt açıda duruyor. Christian: On İkinci Evde Akrep'teki Neptün Christian. Akrep burcunda. ruhsal arayışına uy­ madığını hissettiği öğrenimine dair memn uniyetsizliği ile mi. yeni tinsel ufuklar açmaya çalışan genç bir Güney Amerikalı . Uranüs ve P luto. Boston'da felsefe bölümünden mezun olmaya hazır­ lanırken.ica- 246 . ikinci evindeki Oğlak'raki Mars' ına üçgen açı yapan ve ayrıca on birinci evindeki U ranüs/Plu­ to kavuşumuyla altmışlık açısı olan bir Neptün'ü var. üçüncü evi ndeki Oğlak'taki Venüs'üne. Christian rüya grubuna katıldığı sıralarda. Christian 'ın on ikinci evinde. bir taraftan da New Age (yeni çağ) topluluklarının semi­ nerlerine devam ederek.

sa­ manların üstüne düşerek teslim oluyor. 2 ) Yanında diğer dört şövalye ile birlikte duran b i r kara şövalyeyi gözlüyorum. B u rüyalar Christian' ı n soylu Neptün ideallerine. 3) Don Kişor yaşlı bir atı ehlileştirmeye çalışıyor. "O benim oğlum değ il . Kendi ülkesindeki kültür ve işleyişlerin etkisi. Bu yüzden içerideki insanların görüş alanına giriyorum. Don Kişot ve at seyirciler için bir şov yapıyormuş gibi görünüyor. İçlerinden biri. Yine de. Hepsi birden onurlu bir macerada veya savaşta yer aldıktan sonra kasabaya geliyorlar. toplumun beklentilerine uyum sağlamakla ilgili kurban edilme duygusuna. Baston Üniversitesinin yönetim bina­ sının yanından geçiyoruz. Baba bunları kabul etmiyor ve oğlunun iyi ya da soylu olmadığı. medeni ve şövalyevari olma uğruna kendi öfkesini sahiplenme ve ifade edebilme konusunda yaşadığı zorluklara işaret ediyor ve özgür 247 . Sonunda at. Toplumun beklentileri nin hayaletleri başına musal­ lat olmuştu. oğlunun erdemleri hakkında ikna etmeye çalışıyorlar. bi nada birinin bize bakıp bakmadığını görmek için ge­ ri dönüyorum. Ben yakalanmaktan veya birine zarar vermekten korktuğum için pencerelere taş atmıyorum.dele ediyordu. yakında aralarından ayrılacak olan genç bir şövalyenin babası . " Diğer şövalyeler onu. Rüya toplantısında aşağıdaki rüyalarını paylaştı : 1 ) Arkadaşlarımla birlikteyiz. bina­ nın çok yüksek olan pencerelerini kırıyorlar. Arkadaşlarım tenis topları fırlatarak. Şövalyelerin çoğu. Don Kişot ehlileştiriliyormuş gibi hareketler sergileyen atı aslında ehlileştirmeye çalışmıyor. B unun yerine. bü­ yük bir insan kalabalığı onu seyrederken ve kahkahalar atarken. sadece aklına ne eserse onu yap­ tığı konusunda ısrar ediyor ve diyor ki. Ame­ rikan toplumunun ' başarının gerekliliği' i le ilgili düşünceleri ve özümsediği baba değerleri yüzünden ona önemli gelen bir okulda okuyordu. toplumla ve eğitim kurumlarıyla i lgili kendini güçsüz hissettiği ve kendi kişisel arayışında mutluluğu bulduğu için okulu bırakmayı düşünüyordu. Beni camları kırmakla suçladıklarını ve "koyu uzun saçlı adam" diye tarif eniklerini duyuyoru m . oğlunun iyi özelliklerini överek babayla konuşuyorlar.

Yeni Çağ Amerikası'nın içsel şöval­ yeyi keşfetme ideallerinin. Rudhyar bu sem­ bolle i lgili yorumunu şöyle izah eder. Christian bazı i deallerine okul programı sayesinde ve onun dahilinde nasıl ulaşabilir? B ağımsız ça­ lışmalar yapabilir mi ya da seminer deneyimlerinin bazıları sayesin­ de i nanç kazanabilir mi ? B u rüyaları paylaşırken önemli bir başka soru da ortaya çıktı . babasına ve topluma saygı göstermek istiyor. güçlü bir düşmana karşı ideallerini savunurken. "Üstün bir g üçte cisimlenmiş veya belirginleşmiş dinsel ideal. de- 248 . Christian'ın ruhsal arayışı . bir yandan da uyum sağlamaya çalışmanın getirdiği ikilemlerini yansıtıyor. Bu rüya üze­ rinde tartışırken grup. yıkıcı güç ve kurban edilme temalarının dı­ şında başka alternatifler de keşfetti. onları on ikinci evinden dışarı çıkarıp. Dane Rudhyar'a göre. Uranüs/Pluto kavuşumunun ifade ettiği direngen isyandan kaynaklanabileceği gibi .ruhunun ehlileştirilmesine izin vermeyi reddederken . Christian'ın progres (ilerletilmiş) Yeniay'ı Oğlak burcunun bir derecesine girdikten çok kısa bir süre sonra görüldü. Yaşam için gerekli grup koşulla­ rında otorite talep etme veya üstlenme konusunda her insanda giz­ li kalmış olan kapasite. Yay bur­ cuna özgü ruhsal atını feda etmesini istiyormuş gibi görünüyor. Christian'ın bir parçası. saldırganlığını arkadaşlarının onun adına ifade etmelerini sağlıyor. kurban olma duygusuna daha ne kadar bağlı kalabilir ve bu idealleri kuruluşların ve toplumsal yapıların içinde yaşamak konusunda kendini güçlendirirken. Yönetim binası rü­ yasında. Dışarıdaki dünya onun canlı. an­ cak o böyle bir fedakarlığı yapmayı reddediyor. ruhunu beslemekten ziyade ona açlık çektiriyor. ortaya koyması ne kadar güvenli ? Bu rüyalar. tek güç ifadesi tepkisel gözüküyor (güç kaynağına karşı yı­ kıcı bir saldırganlıkta bulunuyor). şövalyevari erkek davranışları i le i lgili İspanyol idealleriyle çelişmesinden de etkilenmiş olabi lir. Grup çalışmalarında serbest bırakı lan. ancak sonunda daha da fazla kurban oluyor. D ışarıya karşı isyan edemedi­ ğinden. Christian. Neptün'e özgü ruhu­ nun ve Venüs'ün benzer cinlerle bağlantı kurma açlığının da bir çağrısı olabilir. Aynı zamanda. bu derecenin Sabian sembolü "toplantıdaki kabileden gücünü talep eden bir kabile şefı "dir. Ancak Oğlaksı değerleri takip etmek.

"( 1 1 ) Bu sembol Christian'ın on ikinci evindeki Neptün'ünün Yeniay döngüsü boyunca yaşayacağı bütün­ leşme sürecine yol gösterebilir.rinleşen ve duygusal anlamda büyük bir güç birliği olarak yaşanan. 249 . manası ve bilinçli amacı belirlenen enerjiler artık dengelenir ve hi­ yerarşik olarak düzenlenir.

Hiçbir za­ man çocuk olmasına. gizli bir şair ve manevi femi nist hareketi­ nin aktif bir üyesi . pilot. Yakın- 250 . yirmili yaşlarının sonlarında bir elektronik mühendisi . güzel elbiselere sahip olmasına ya da bir bi­ rey olarak var olmasına izin verilmediğini hissetmiş. Ann: On İkinci Evde Güne1!Merkür Kova'da. Çoğunlukla işsiz bir makinist olan. çocuklarına ve eşine hiç sevgi göstermeyen bir babanı n üç kızından biri olarak. erken yaş larını ev işleri ve ağır bahçe işleri yaparak. azimli bir koşucu. araba tamir ederek ve doğayla ilgili gizlice şiirler yazarak geçirmiş . Annesine fiziksel olarak kötü davranan ve sözleriyle kızlarını inciten babasından ödü patladığı için. Ann erkeklerle ve dolayısıy­ la evlilikle ilgili olumsuz şartlanmalarını yenmeye çalışıyor. Ay/Venüs Balık'ta Ann.

baba/yol arkadaşı (Kova'daki Gü­ neş/Merkür) ve tuhaf tacizci adam (Uranüs. Ann'in on ikinci evinde bulunan Kova'daki Güneş/Merkür kavuşumu Uranüs'üne karşı t açı yapıyor ve on ikinci evindeki Ay/Venüs kavuşumu ise Pluro'ya karşı t açıda ve Neptün'i. yine biz yürürken aniden ortaya çı­ kıyor. yerden havalanıyorum ve yatay bir pozisyonda yeryüzünün i. Eve dönüş yolunda geniş kanatları olan ve kokpi tinde genç bir pilo­ tun oturduğu. Yaklaştığında. bana sataşıyor ve beni yakalı­ yor. Beni takip etmeyece­ ğinden emin olmak için dikkarle onu izliyorum.isründe uçuyorum. " Hah. genellikle onu bir tarafa atan ve sorumlu bir i lişki kurma konusunda güvenilmez bi­ ri olan adamla ilişkisi zorlu bir şekilde sona erdi. B u kötü adamı n bitkilerini ve bahçelerin i korumakla ilgi­ li kaygısı (Balık'taki Ay/Venüs). benden uzakta bir toprak yo­ lun üstünde karşıt yönde koşarken göri.iyorum. Sonra.ine üçgen açı yapıyor. Adamı yeniden. Babam bana bunun ne tür bir uçak olduğunu anlatıyor. uçarak tehlikeli erkeklerden kaçabileceğini gördü: Babam ve ben hırsız kılıklı sarhoş bir adamla karşılaştığımızda çi­ çeklerle ve sebzelerle dolu geniş bir tarladan geçmekteyiz ve adamın yaşadığı kulübeyi görüyoruz. Babam eve gidiyor. Uçak yere indiğinde pilot dışarı çıkıyor ve paraşütçüye yardım ediyor.larda. ama ben kalıyorum. birlikte yaşadığı . Adam bu ara­ da beni rakip ediyor. tıpkı Ann'in babası n ı n kendi dı- 25 1 . Sonrasında. sık sık tavır değiştiren. uzun ve tuhaf bir uçak görüyoruz. ha! Babana ihtiyacın var küçük kız" ve ben çığlık arıyorum. B u rüyada erkek imgesi . Kuyruk kısmı nda bir adam paraşütle atlamaya hazırlanıyor. Sonra sarhoş adam yeniden beliriyor. Uzun otlarla dolu bir tar­ ladan geçerek olabildiğince hızlı bir şekilde kaçıyorum . Adam bizi bitki dizilerinden uzak dur­ mamız konusunda uyarıyor. Erkek arkadaşı onu terk ettikten çok kısa bir süre sonra Ann rüyasında. Sonra bana bağırıyor. Gerçekten uçuyorum! Güç kazanmak için bacaklarımı sallıyorum. P luto) olarak ikiye bö­ lünmüş. Bana "Bahçeme sakın dokunma" diyor. Babam ve ben uzaklaşıyoruz. ben i taciz ediyor ve itip kakıyor. birbirine dokunan meyve ağaçlarının d izildiği bir cad­ deden aşağı koşuyorum.

sadece bir ilişkinin bi tişi için yas tutmuyordu. Yeni bir bakış oluşuyor sisin ve çaresizliğin sayesinde. önümde duran mücadele. Ann bu rüyayı gördüğünde. " Kova'daki Güneş/Merkür kavuşumu. Benim kendime ait olduğumu hatırlatarak. Yüksekliğe attığım her bir adımla. Hastalığı gittikçe kötüleşen babası artık yürüyemiyordu. . Babas ına duyduğu ihtiyacı sorulduğunda. düşerek. "Hayır. İşte bir dişi tin­ sel gücün kendi Ay/Venüs farkı ndalığ ı : Millerce yukarıdaki tüneğimden aşağı bakıyorum. Altındaki özün nazik zayıflığını sergileyerek. Aynı zamanda ailesi ile ilgili sorumlulukları da yük­ lenmişti. İçinden geçtiğim her bulutla bükülerek ve kıvrılarak. Duyduğu hasret . Ann. "Ak­ lımı kullanmak. ayn ı zamanda çocukluğunda babasıyla çıktığı neredeyse unutulmuş yürüyüşlerle ilgili de olabi­ lir. Üzerimden kayan kabuk benden sıyrılıyor. durumu kavramak. 252 . sadece rüyası nda değil. rüyasındaki uçuşun verdiği keyif ve tehlikeli erkeklerden kurtulma aracı olarak kullandığı havalanma becerisinden ilham al­ d ı .ş ındaki cinse (dişiye) karşı kavgacı bir yol izlemekle yaptığı gi bi ve Ann'in Balık'taki Ay/Venüs'ünün değerli şiir bahçesini ve feminist cinselliğini koruduğu gibi . evlenme ihtimali ve bir erke­ ğe olan ihtiyacıyla verdiği mücadele hakkı nda kendini kötü hisset­ tiğini de itiraf etti . bütüne katılmamış erkek gücünün ken­ di kad ınsı doğasını veya hassasiyetini açığa vurmaktan kaçınması­ na neden oluşunu sembolize ediyor olabilir. negatifle pozitifi dengelemek. Uçman ı n onun için anlamı neydi? "Farkında olmak" dedi . Şimdi tek bir amacım var. kanatlarım genişliyor. bundan sonra yazdığı şiirde de kendini gösteriyor. . Artık onun bana ihtiyacı var" dedi. Uyandıran rüzgarın soğuk sızısı yüzüme çarpıyor. İzleyerek dünyayı başka bir boyut can . bunların üstüne çıkmak . Havalanmak hızlı bir kaçış oluyor B ırakarak karışıklığı ve endişeleri arkanda. Bununla birlikte.

" Bu rüyadaki ince ve kalın bağı rsak Ann'in Cadılar Bayramı de­ neyimlerinin içe çekilmesi/özümsenmesi ve duygusal arıkların ser­ best bırakılmasını yansıtıyor. örtü­ lü enerjilerden ve ışığı bloke eden karanlık enerj i leri kaçınılmaz olarak salıveren yüksek enerj ilere açı lma sürecinden korkuyu gös- 253 . Bir şarkının sözleriyle uyandım. . Ann ' in rüya grubuyla paylaştığı bir diğer rüya ise. . . Sonra. uçağım bir yana yarrıkça ve süzüldükçe. Beni asla rerk ermesin! Bu havada si. Ufkun üç yi. gözlerim yaşlardan şişiyor. Bu rüyanı n bir yorumu. Ben'im. Balık burcundaki Ay/Venüs'ün. Huşu içindeki bir çocuk gibi . Grupta bulunan bir kadın ışığa gözlüksüz bakınca. Kad ın d inlemiyor.iz al rmış derecesi. Ona aşkla rapıyorum.izi. bu boş ülkede yü rüyorum . yaşamın nefesi . ona koyu renk gözlükler cakması söyleniyor. Gökyüzünün cazibesi. "Bu ülkede yürüyorum.iyor ve bayılıyor. Bir arkadaşım koyu renkli gözlükler rakıyor ve si­ yah elbiseli bir sihi rbaz ışıkları açıyor. . Oh . sahnede bulunan insanla­ rı gözlemliyorum. ölümle i lgi­ li bir kutlama olan ve kişinin ölüm korkusuyla (Güneş'in ölümüy­ le sembolize edi len) yüzleşmesini. Sonsuzluğun odak noktası. Aydınlık ve karanlık g üçler arasında­ ki karşıtlık (on ikinci evde. İçimde olduğumu biliyorum. Bana elini uzanyor ve ben curuyorum . ne muhreşem. seki­ zinci evin yöneticisi olan Pluto'ya karşıtlığı) siyah giysili büyücü ve ışığın gücü tarafından ifade ediliyor. Güç de bana hediye Kızı hava olan Doğa Ana'dan. B ir prensin racı gibi. ne sihirli bir an bu.ilme hayali . "Işığa bakanlar koruyu­ cu gözlükler rakmak zorundadır" yazan gökyüzündeki köredici ışığı işarer eden bir adamla karşılaşıyorum. başı döni. negatif duygulardan arınmasını ve tinsel enerji lere uyanmasını içeren Cadılar Bayramı 'ndan bir ge­ ce sonra meydana gelm iş: "İnce ve kalın bağırsak girişi" d iye işaretlenmiş bir caddeden geçe­ rek yürüyorum.

O başarılı biri. Çocuklukla ilgili bir taciz veya yoksunluk içeren bir geçmişi­ miz varsa. Ann. Bu tür açılımlar. geçmiş kalıpları korumaktan daha ürkütücü gelir. cinsel ve yararıcı deneyimler sayesinde ve sevgi alıp verme ve diğerleriyle sıcak ilişkilerim iz içi nde kendi­ mize gevşeme izni verdiğimizde meydana gelebilir. geçmişin aşina gelen kalıpların ı bırakmak veya kendimi­ zi sevgi dolu. Ann kendini zorlu bir iş orta­ mında güçsüz hissederken ve ayrıca ilişkilerle ilgili korkuları ve öz­ lemleriyle mücadele ederken .reriyor olmasıdır. sevgi ışığına (ay­ nı zamanda arzulara ve duygusal ihtiyaçlara) açık olması ve rehdir edici bir erkekle ilişkide kendisini boyun eğdirilmiş ve g üçsüz dü­ şürülmüş hissetmesi anlamına geliyordu. Daha büyük mutluluklara açılmak için. Kocasının onu irip kakmasına izin vermiyor. aynı zamanda sevgiye uyanma korkusudur. yaşamı onaylayan enerj ilere açmak. ayn ı zamanda egonun ve bedensel benliğin yok olduğunu hissetrirebi lecek. Ann için Lu­ cille. hayatını kendi ellerinde tutuyor. sınırlarımız çözülür ve içsel olarak çökmekren korka­ rız. sevgiyi deneyimlemekren ve yakın­ lık için duyduğu özlemlerden korkarak. onun Balık'taki Ay/Veni. yararıcı ve milyonlarca i nsanın sevgilisi. Kendimiz olarak bildiğimiz şey rehdit edilir. Yakın ilişkileri kabullenmesi . o arkası ndan do­ laplar çeviriyor ve böylece yine de gerçekren istediği şeyi yapıyor" şeklinde konuşruğu Lucille Ball'a yıllardır hayrandı . rarmin edilmemiş de­ rin özlemlerimiz ve bu tür bir açı lman ı n çözdüğü geçmişe air kor­ ku.is dişiliğinin ve duyarlılığının. erkek­ lerle birlikteyken gücünü ve dayanıklılığını koruyan bi r rol mode­ line sahip değildi . arındırıcı bir rüya gördü. sadece tin korkusu değildir. R üyayı gördüğü sıralarda Ann. hak­ kında "O doğal. huşu veren bir tinsel gücü ifade eder. Ann için ışık korkusu. eski bir parrneriyle remas kurmaktan kaçınıyordu. komik. Bu rüyadan kısa bir süre sonra. pek çoğumuz için olduğu gibi. öfke ve acıları serbesr bırakarak kendimizi kaybetmek arasında bölünürüz. Kocası bunu denese de. Pluto'ya karşıt açı yapan Ay/Venüs'üyle ve babasının dayaklarının korkusuyla sindiri lmiş bir anneyle. ayrıca Uranüs'e karşı t açıda duran (ki bir şeki lde Lucille Ball'ın nara! Gü­ neş'ine kavuşum yapan! ) on ikinci evinde ve Kova burcundaki Gü- 254 .

Ann bu rüyayı. bir arkadaşı Ann arka planda du­ rurken Luci lle'in resmini çekiyordu.neş/Merkür'i. kendini kabul eden ve bütünleşmiş bir kimliği oluştur­ ma çabalarında yapıcı dişi bir rol modeli olan Lucille Ball 'la kendi­ ni özdeşleştirme eğilimini canlandı rdığı için de. 255 . daha sonra Lucille Ann'e gele­ cek yıl içi nde evleneceği konusunda söz veriyordu. sadece evlilikle ilgili bir öngörü olduğu için değil. güven verici ve teşvik edici bulmuştu.inün özgünlüğü ve bağımsızlığının bütün leşmesini ifade ediyordu. Ann 'in rüyasında. ayn ı zamanda bağımsız.

pek çok erkekle tanışmış. güven duygusu (yeni maddi statüsü nedeniyle) ile ilgili konularla mücadele etmiş ve tinsel ina­ nışlarını reddeden erkeklerin düşmanlıklarıyla karşı karşıya gelmiş. B u süre boyunca. akademiden ayrılmış ve kendini kişisel gelişimine adamış. Fransız edebiyatı konusunda doktora yapmış kırk ya­ şında bir kadın. Jennifer: On İkinci Evde Akrep'te }iipiter ve Giiney Ay Diiğiimii Jennifer. O za­ mandan beri kendisiyle ilgili inançlarını ve gerçekliğini ciddi bir şekilde değiştiren ' ruhsal bir devrim'i deneyimlemekre. annesi ölüp ona miras bıraktığında. Jennifer profesyonel ilgi alanları ile ilgili mesleki testlerden yüksek puanlar almasına rağmen. yeni bir kariyerin peşinde koşma konusunda harekete geçmekten kaçınıyor ve kendi öz imgesinin 256 . Yı llar önce.

bir kabuklu hayvana. Daha sonra. serveti ve boş vakti vardı. Kasa görevlisi­ ni tanıyan bir hanım bi r parça için ödeme yapıyor ve görevliye bir İs­ veç sarmaşığı hed iye ediyor.küçüklüğü ve büyüklüğü konusunda bir rakım çelişkilerle yüzleşi­ yor gibiydi . Grupla paylaştığı rüyalar. yeni bir kimlik duygusu geliştiri­ yor ve bu yüzden yeni bir profesyonel alana girmekten endişeleni­ yordu. toprağın deri nlerinde kıstırılmış ve sanki başka bir dün- 257 . deniz böceğine döniişi.i­ yor. İkimiz de turnede sahneye çı kmaya hazırlanan bir müzik grubunun içi ndeyiz. Bir doktora diploması. içi yumuşak. ama her iki ebeveynini de kaybetmiş. Ne yapacağımız konusunda fikir alışverişinde bulu­ nuyoruz. onu geride bırakmamamız gerektiğini söylüyor ve ih ti­ yaç duyduğu bakımı sağlayabilmek için gezimizi ipral etmemiz konu­ sunda ısrar ediyor. açık yeşil bir kurt. sonra tıpkı karnının kaşınmasını isteyen bir köpek veya kedi gibi sırt üstii dönüyor. Sonra görevli ve ben telkari desenli bir masada oruruyoruz. Pluro ve Venüs'üyle kare açı yapıyor. Yaratığı çok sevimli buluyoruz ve onu eve almak ve­ ya ona bakmak konusunda bir istek duyuyoruz. En sonu nda. Biz konuşurken amip benze­ ri şekillere girerek maskaral ık yapmaya başlıyor. özellikle benliğin küçüklük/bü­ yüklük mevzuları ve ti nsel güçlerle ilişkisini onurlandıran yeni bir gerçekliğe güvenmeyi öğrenmesi i le ilgili halihazırdaki dönüşüm sürecını yansıtıyor: Bir bitki mağazasının ödeme kasasında duruyorum. soluk kırmızı çiz­ gili . Daha sonra başka biri aynı görevliye sar­ maşık gövdes ine benzeyen bir kurc veriyor. arkadaşım Marianne orcaya çıkıyor. Yaratığı gördi. Hayranlık ve zevkle izl iyoruz.iğiinde. Bu kLın. deri n bir hüzün alanıyla temasa geçti. kesilmiş bir dal ve kurt masan ın üstiinde duruyor. Jennifer rüya grubunda kurtla özdeşleş irken. Jupiter'i . Kurt olarak konuşurken kendini küçük. Akrep'te J üpiter'i ve Güney Ay Düğümü bulunuyor. dokuzuncu ev başlangıç çizgisinde Aslan burcunda bulunan Güneş'i ve onunla kavuşum halinde olan ve sekizinci evinde bulunan Satürn. Jennifer'ın on ikinci evinde.

B u rüya Jennifer'ı n . günlük yaşamımda olduğumdan çok daha fazla şeytani. Ağlayarak ve Aslan Gü­ neş' inin ve Yay Yükselen' inin kendinden emin kimliğini bırakarak. çünkü bizler Yeni Çağ düşüncesinin (New Age akımının) inananları ve destekçile­ riyiz.yadan gelmiş bir yabancı gibi tarif etti. Ancak. ko­ mik ve korkusuzum. Başka bir çiftle akşam yemeğindeyiz. gücü i nkar ed i­ lemez bir şeydi. Sonra aniden dev bir dalga kayaların ve başımızın üzerinden yükselerek yere çarpıyor ve ödümüzü parlatıyor. kendine kurt olma ve d uyarlı bir izleyici grubu tarafından takdir edilme izni ver­ diğinde. kırılmış ve paslı metal bir parmaklığın yanı ndaki kayalık tepeye doğru çıkıyoruz. kocam o anda inanma­ ya başlıyor ve bizden daha büyi. reddedilmiş Akrepsi ' kurt' benliğiyle karşı laşma ve onu kucaklama yoluyla elde edebildiği. Aslan'daki gezegen kümesine kare yapan on ikinci evindeki ve Akrep burcundaki J üpiter'inin örtülü büyü­ me sürecını yansıtıyor. önce bir deniz böceğine dönüştüğünü ve sonra daha yük­ sek hayvan formlarına ve sonunda bir insana dönüşerek evrim ska­ lası nda daha yukarılara tırmandığını hissetti . Shirley Maclaine olarak ben. Kayaları tırmanırken kay­ nayan okyanusun üstünde güneşin yükseldiğini görüyoruz. gülerek ve göz kırparak bu oyunu kabul edip "Ah. şu rüya­ yı gördü: Ben Shirley Maclaine'im ve bir kocam var. 258 . "Pazar sabahı"diyor ve ben komik yüz harekederi yaparak.ik cinsel güçlerin gerçekliğine ikna olu­ yor. Birkaç hafta sonra. Jennifer kendi inanç sistemini paylaşan bir adamla önemli bir romantik ilişki kurmadan hemen önce. Dalganın azameti ve gücü o kadar i nanılmaz ki . Zeki ve kurnaz olmama rağmen bunun olması için bir ayarlama yapmamıştım. eşimin bazı şüpheleri olduğundan. Manzara son derece huzurlu ve güzel. Ayrıca. dalga her ikimiz için de beklenmedik. benliğin büyüklüğüne ulaşmak isteyip. kendi küçük savunmasız benliğini kucakladı . erkek olan arkadaşım onu etkilemek için beni bir oyuna davet ediyor. Pazar sabahı kocam ve ben . Pazar sabahı" diye cevap veriyorum. ancak bunu önce küçük. Kendimi onlarla bağlantılı hissediyomm.

güce ihtiyaç duysam veya kendime gelme ihtiyacı hissetsem. Ayrıca bu rüyayı gördükten sonra tanıştığı adamla evlilik planları yaptığını açıkladı. Jennifer yeni bir gerçeklik duygusunu ancak yavaş yavaş benimseyebi len şüpheci bir tarafı olduğunu itiraf etti . Jennifer derin bir nefes aldı ve doğanın bü­ yük ve inanılmaz gücü olarak deneyimini anlattı. B u rüyayı tartışırken. rüyayı. Ayrıca. özellikle de dalgayı hatırlıyorum " dedi. Birkaç ay sonra Jennifer. Aslan'daki gezegen kümesine kare açı yapan on ikinci evindeki Jüpiter'i açıkça yansıtan kendini Shirley Maclaine'le öz­ deşleştirmesindeki oyuncu tarafıyla eğlendi . Rüyadaki gelgit dal­ gasını canlandırırken. Shirley Maclaine gibi giyinip geldi ve kendisinin bu yönünü ifade etme konusunda tamamen rahat olduğunu göstermiş oldu. Son rüya grubunda. o zamanki gibi nefes alıp. odaklanmış ve insan/kurt/deniz bö­ ceği benliğinin güvensizliklerini karşılayacak ve kaplayacak kadar büyük hissetti. kendini sakin. Gelgit dalgasıy­ la bağlantısında. yaratıcı rüya seremonisin­ de. 259 . "Ne zaman kendimi ger­ gin hissetsem.

kırklı yaşların ı n ortalarında. Babası onun sevgi veya mutluluk ifadelerine hoşgörü gös- 260 . Laura çocukken bi. bo­ şanmış bir anne. partneri ile birlikte olabilmek. Terazi'de Neptiin Laura yakınlarda. zihin/beden bütün leşmesine yönelik masaj bilgilerini geliştirmek. şimdi lerde işine bir süre ara vermiş durumda. heykelcilik konusunda yete­ neğini ilerletmek ve yaşamı nın neredeyse büyük bir bölümünde ona sorun olan iç çatışmalarını halledebilmek için. hassas Yengeç burcu bir psikoterapist olan sevgilisi i le birlikte yaşamak için en küçük oğluyla beraber Ameri­ ka'nın bir diğer ucuna raşınmış. Laııra: On İkinci Evde Ba1ak'ta Giine1 ve Venüs.iyük bir duygusal ve fiziksel tacize maruz kalmış ve sınırlamalarından fazlaca utanç duyuyor. Daha önce holistik sağlık alanı nda bir pratisyen­ ken.

Durmasına şaşırıyorum. Dağların tepelerin­ de. Neptün) bulunuyor. zira bu top­ lantı dini bir törenle ilgili görünüyor ve o dine eğilimli biri değil. doku­ zuncu evi nde ve İkizler burcunda bulunan Satürn'üyle kare açıda. Rahipler ben i dağdan aşağı atmak için havaya kaldırdıkları sı rada kor­ kuyla uyanıyorum. Laura'nın on ikinci evinde üç tane gezegen (Güneş. Boşandıktan ve ken­ dini adama modelini uyguladığı i lişkilerden vazgeçmeye başlama­ sı ndan hemen sonra tekrarlamayı bırakan bu rüyalardan birini ilk defa Laura on yaşındayken ve bir çocuğa aşık olduğu zaman gör­ müş: Babamla birlikte hoşlandığım çocuğu ve babasını görmeye gidiyo­ ruz. Laura' nın dokuzuncu evindeki Satürn 'üne kare açı ya­ pan ve sekizinci evindeki Mars/Uranüs' üne kare açılarda bulunan on ikinci evdeki Güneş ve Neptün'le ilgili iki lemlerini açıkça ifa­ de ediyor.termediğinden ve annesi kendi duygusal problemleriyle uğraşıp kı­ zıyla ilgilenemediğinden. hiçbir altmışlık veya üçgen açısı bulunmuyor. Hem Başak'taki Güneş'i hem de Terazi 'deki Neptün 'ü. Babam beni kurban ederek törene karılmaya ka­ rar veriyor. Ara­ badan çıktığımızda. Venüs. üç rane siyah dağ görüyoruz. Laura'nın on ikinci ev gezegenleri ne sekiz tane kare ve karşıt açısı varken. t-karesinin odak nokta­ sı olan sekizinci evindeki Mars/Uranüs kavuşumuna kare açı yapı­ yor. bu rüya. Laura. çocukluğundan beri pek çok tekrarlayan rüya gördüğü için. baba- 261 . Agamemnon\ın kızı İphigenia'yı tanrılara kurban etme­ sini anlatan İphigenia mitini hatı rlatır bir şekilde. Büyük bir insan ropluluğumı n yanından geçerken dördümüz de bir arabanın içinde yolculuk yapıyoruz ve babam durmaya ve neler ol­ duğunu anlamaya karar veriyor. Başak'taki Güneş ve Venüs'ü. Şu sıralar içindeki yaralı çocuğu iyileştirme­ ye çalışıyor. beyaz giysili rahipler kurbanlarını dağdan aşağı atarak kurban er­ me töreni yapıyorlar. Kendimi aldatılmış hissediyorum ve dehşete düşüyorum. altıncı evinde ve Balık burcundaki Ay'ına karş ı t açıdayken. Laura en olumlu özelliklerini bile değer­ siz görmeyi öğrenmiş. rüyaları üstüne odaklanmaya karar verdi . Bu rüya.

Çok şükür ki Laura. Laura geleneksel i nanç biçimini bırakarak. Aşağıda anlattığı rüyayı gördüğü sıralarda. bahçedeki arayışı ile sembolize edilen tatmin edilme­ miş özlemlerini gösteriyor. 1 980'lerin başlarında J üpiter ve Satürn. evliyken ve çocukları varken . aynı zamanda gerçek benliğine henüz uyanıyorken rüyalarında önemli bir deği­ şim yaşadı . Ulaşılmaz olan bir şey için dayanılmaz bir özlem duyarak uyanıyorum. Çocukluğunda başlayan bir başka tekrarlayan rüya serisi de. bahçenin merkezinde bulunan bir şeyi arayarak yürüyorum. B u rüyalar Laura'nın sevgiyi ve kabullenmeyi deneyimlemesi­ ne ve doğuştan gelen tinsel hassasiyeti ile bağlantılı olan içsel ben­ liğinin iyileşmesine duyduğu ihtiyaç ve özlemlerini yansıtıyor.nın kızına hoşgörü göstermediği ve onun gerçek benliğini destek­ lemediği bir ailede yetişmeni n verdiği kederi ve aldatılmışlık duy­ gusunu tasvir ediyor. Güneş'ine ve Nep­ tün'üne açı yaparken. Görüşüm her şeyi belirsizleşciren bir sis tarafından engelleniyor. Sonuç olarak kız babasıyla veya sevdiği erkek­ le bir bağ kurabilmek için kendini feda etmek (kurban etmek) zo­ runda hissediyor. On ikinci evi nde bulunan ve Balık'raki Ay'ına yakın bir karşıt açıda olan Venüs'ü. transit Plu­ to ve progres Merkür Neptün'üne kavuşum yapıyordu: Şimdi bahçenin merkezindeyim. ama nec bir şekilde göremi­ yorum veya daha yakına gidemiyorum . bu arayışta deneyimle­ diği engelleri gösteriyor. içsel ışığını keşfetmesini yansıtıyor. kendini ruhsal uyanışa adadı ve en küçük çocuğunun doğumu es­ nası nda beden ötesi bir deneyim yaşadı ve eşinden ayrıldı . psikoterapi ve tinsel gelişim yardımıyla bu modelin üstesinden gelebiliyor. Ama aradığım şeyi bulamıyorum ve merkeze giden yola ulaşamıyorum. dokuzuncu evindeki Sa­ t ürn'e kare açı yapan Güneş ve Neptün ise. Laura yıllar sonra. Ona yakınım. Ancak bir doğum sahnesi ile ilgili bu­ lanık bir görüntü alıyorum. İ lk rüya çocukluğunda defalarca tekrarlanmış: Bir bahçede. Ayn ı şekilde. çalılıklardan oluşmuş bir labirentin içinde. O sıra- 262 .

"Tim.Mest olmuş. bir Zen tapına­ ğındaki B uda ona işaret ediyor ve "Dışarıda oturarak ne yapıyor­ sun ? Işığa gel ! " diyor. duvarda İsa'nın büyük bir resmini görüyoruz. acı çeken ve sadece babasının ihanetini hak eden kız evlat olmak i le kendi yüce kaynağıyla uyumlu. Daha yak ı n zamanda gördüğü bir rüyada ise. Oradaki Zen tapına­ ğına doğru yürürken. Işık içinden geçerek parlarken. kan ıyor. Resmi gösterip. aşağıdaki rüyayı gördü ki . bu rüya onu takip eden rüyalarda ve meditasyon larda daha da gelişecekti: Oğlum Tim'le bahçenin ortasında duruyorum. "Bu Ecce Hama" di­ yonım. yüzünde vecd hafini yansıtan bir ifade var. utanan. öyle olmadığını bilmeme rağmen. Ancak. Her iki rüyada da Laura kendi tinsel kayna­ ğı i le temas kurarak.lar. tinsel­ liğini günlük yaşamıyla birleştirme işi devam ediyor (yani sevilme­ yen. Oğluma. 263 . ışıkla yıkanmış ve tamamen huzurlu bir şekilde uyanıyorum. önemli olan ışığa bakmaktır" di­ yorum . zira Ecce Homo'daki İsa dikenlerle delinmiş bir şekilde acı çe­ kiyor. . ışıkla yıkanmış ve başkalarını sevebilen ve iyileştirebilen bir kadın olmak arasında gi­ dip gelmekten kurtulmaya çalışıyor). kendini iyileştirmeye başlıyor.

mistik bir gölün ve onu çevreleyen tanıdık b i r ormanın arayışıyla. 4) Seçmiş olduğum yaratıcı edebiyat ve şiir dersleri yerine oto me­ kaniği. uçaklar ve otobüsler arasında aktarma mücadelesi yaparak yabancı bir ülkede seyahat etmek. On ikinci evimden geçen transit dış gezegenler -Neptün. Hepsi de. Jüpiter ve Satürn­ beni bu evin psikolojik ve tinsel anlam ları konusunda duyarlı hale getirdi. yoksa bedenimi bir şişme yatakla veya yu­ muşak nesnelerle kapatarak koruyayım mı diye karar vermeye çalışmak. sadece bilinç­ li benliğimin deneyimleri ni değil. 3) Yabancı bir adanın sahilinde. yaklaşan bir gelgit dalgasına ba­ karak kaçayım mı. sadece J üpiter'in ikinci evdeki yerleşimini değil. aynı zamanda Yükselen'imin yöneticisi oluşunu ve Mars'ımla yaptığı kare açıyı yansıtıyor (bedenimle ve dış dünyayla ilişkilerimi içeren konular). Uranüs. Defalarca fiziksel. Yalnızca bir tek on ikinci ev gezegenim (Yay burcundaki Mars' ım) olmas ı na karşın. bilinçdışı benliğimin de yolculuklarını kaydettim. En sık gördüğüm rüya öyküleri şöyle: 1 ) Eşya toplayarak çok zaman harcadığım ve bavullarla aşırı yük­ lü olduğum için bir uzun mesafe uçuşunu kaçırmak. on ikinci ev mevzularını doğrudan yansıtıyor.C. aynı zamanda rüyalar aracılığıy­ la. duygu- 264 . Bir On İkinci Ev Rüya Yolculuğu Yaşamımın büyük bir bölümünde on ikinci evi mde yaşadım.evimi yönetiyor. onun açılarıyla ve on ikinci ev transide­ rimle i lgili neleri açıklıyor? Pek çok rüya. Son on iki yıldır kaydettiğim rüyaların pek çoğu. Belirli temalar kendilerini tek­ rarlıyorlar. 2 ) Gizli. ikinci evde Kova burcundaki Jüpiter'e kare açı yapan ve dokuzuncu evde Terazi'deki Güneş'ime altmışlık açı­ da duran Mars'ımla ilintili. Kendini günlük yazmaya adamış biri olarak. / Rüyalarım Mars'ımla. (geceyarısı) noktasını içeren 4. Mars Koç burcundaki Ay'ımın bulunduğu ve I. bilim ve fiziksel eğitim derslerine kaydedildiğimi öğ­ renmek için okula gitmek.

yansıtılmış. -. m. yeniden sahip olmakla ve içsel erkeksi - reddedilmiş. Son olarak. reddedilmiş gölgemi tasvir eden rüyaları görerek ve hatırla­ yarak. p..sal ve finansal ihlallerle. . Ne zaman hoş olmayan bir gölge rüyası bili ncime fı rlasa. kadınsı yönümü ezen veya koruyan. her bir temanın gelişimini yan­ sıtan. maddiyata bağımlılıkla ve yeter­ siz ya da yeterli kaynaklara sahip olmakla ilgili rüyalar gördüm . kapasitemdeki artan ilerlemelere tanık oldum . 9 � 20 TRACY MARKS 9/26/1950 9 � 20 '» 28 28 {. Bedenimi kaybetmekle. içsel büyümeyle dolu bir yaşama olan bağlılığım ve kendimi açığa çıkarma veya saklı tutma gibi konuları n en genel rüya temalarımı oluşturduğunu söyleyebi­ lirim . 1 2 : 35 47 Miami Beach FZorida USA � 9 27 � . genellikle sonunda dış yaşamımdaki yeni ve ödüllendirici büyüme deneyimleri olarak 265 . öfkeyle. 53 20 � dl 1 er20 Son on iki yıldan fazla bir süre.ya­ nımla ilgili rüyalar gördüm .

gelişim. Travmatik bir rüya ve­ ya kabus. çoğunlukla yolumu kapamakta olan. suya doğru bakarken değerli ame­ tist yüzüğüm parmağımdan kayıyor ve okyanusun derinliklerinde göz­ den kayboluyor.kendini gösteren. en korkulu rüyalar. reh­ berlik ve bedeni aşan deneyimlerle ilgili rüyalar görmemizi sağlar. parmaklıklara yaslanmış. Rüyalarımın çoğu -büyük ihtimalle sizin rüyalarınızın da ço­ ğu. on ikinci ev çatışmalarıyla karşılaşmak ve onları çözümle­ mekle ilgili başarılı ve başarısız girişimlerimi tarifleyen önemli rü­ yalarımdan bazıları. kendi meselelerinize ulaşmanız ve be­ nimkine benzer olabilecek bütünleşme sürecinizi açıklığa kavuş­ turmanızda yardımcı olacak bir katalizör. sıklıkla o rüyanın ortaya çıkardığı enerj iyi dö­ nüştürür. aynı zamanda bu yeni yaklaşımı ve davranışları yaşamla­ rımızda ifade edebilecek hale geldikçe yeni bir doğuş . yeniden doğum . Rahatsız edici bir rüyayı görmek ve anlamak. geçmişe ai t psikolo­ j i k bir modelin serbest bırakıldığına işaret eder.pek hoş değildir.iyor. İşte. B i r gün. on ikinci ev dinamiklerimi ortaya çıkartan rüya­ larımı ve rüya yorumlarını size on ikinci ev meselelerinin derinle­ mesine keşfi için bir örnek. kaydetmeyi ve yorumlamayı öğrenmeniz için teşvik edecek bir araç olması bakımından sunuyorum. Bazen bir rüya. Bana. sembolize ettiği mevzularla yüzleşene ve barış yapana kadar kendi­ ni -bir tema üstüne çeşitleme şeklinde. on iki nci evinizde gömü­ lü bulunan hazi nelerinizi keşfedebilecek şekilde rüyalarınızı hatır­ lamayı.ili. yüzüğün çokran okyanusun dibine 266 . B u bölümde. İçsel Rehberliğe Güvenmek Yüzük Rüyası Amerika'dan Avrupa'ya giden yolcu gem isinde seyahat ediyorum. reddettiğimiz benliklerimizi yeniden sahiplenme­ mizi ve onlarla bütünleşmemizi sağlarlar.tekrarlar. Kaptandan yüzüğümü geri alabilmem için durmasını istediğimde. Ancak genel beklentinin aksine. en çirkin. çözümleme ve üstesi nden gelme gibi içerikleri olan rüyalar bunu takip etti . bana gi.

'yu­ vaya dönüşle' i lgili içsel deneyimimi ve t insel amacımı simgelemiş­ tır. varmış olması bir yana. Avrupa'ya vardığımda. astroloji ve yaratıcı yazı konusunda ders vermeyi ve astro­ lojik danışmanlık yapmayı umut ediyordum .İ talya' daki Tos­ kana bölgesi nde bana aldığı. Herkesin aksini söy­ lemesi ne rağmen. Ameri­ ka'ya geri giden ilk gemiye biniyorum. Ama ona inanmayı reddediyorum. düştüğü yeri geçtiğimiz için nerede olduğunu bile bilemeyeceğimizi söylüyor. · 'Yüzük Rüyası' 1 97 5 'te. Bu yüz ük benim için her zaman en derinlerdeki benliğimi. sezgisel olarak yüzüği. Şimdiye dek okyanusun devasa büyüklüğünde herhangi bir yere gitmiş olabilir. B u rüyada. 'Yüzük Rüyası' benim için. Günlerce. Özel bir okulda geçir­ diğim bir yıl boyunca. Sonunda. kendim küçük bir bot kiralı­ yorum. annemin ben çocukken -daha ön­ ceden sanki orayı biliyormuşum gibi hissettiğim. transi t Kuzey Ay Düğümü on ikinci evdeki Mars' ımla kavuşum yaptığı sıralarda gördüğüm en eski rü­ yalardan biridir. Ametist yüzük. Beni tanıyan hiç kimse bunu yapabileceğime inanmıyordu. ruhumla olan bağlantım ı neredeyse kaybet­ miştim ve artık onu geri kazanıyordum . Ancak yıllar sonra 'Yüzük Rüyası'nda gizli olan ve bir çözüme işaret ermekten çok bir problemi gösteren bir mesaj ın farkına var­ dım.imün yakınlarında olduğumu anlayana dek okyanusun üs tünde kürek çekiyorum. Yiizüğümü kaybettiğimi ve asla bula­ mayacağımı kabul etmem gerektiğine inanıyor. Yüzüğümün düştüğü yeri bile ram olarak bilemiyorum. takmakta olduğum gerçek bir yüzük­ tür. yüzüğümü bulmaya çalışacağım. bir kitap yazmayı. Böyle imkansız bir işe gi­ riştiğim için herkes bana gülüyor. Ama ben sezgilerimin çağrısını rakip etme konusunda kararlıydım. iç rehberliğime güvenmemi söyle­ yen bir mesajdı. yüzüğümü bulacağımı ve bunu içsel rehberliğime güvenerek ve onu izleyerek yapabileceğimi BİLİYORDUM. Dönüş yolunda bir bor ve dal­ gıç tutup. Sonra suya dalıyo­ rum ve okyanusun dibinden yüzüğümii alıyorum. yardım aramaktan vazgeçip. iç yaşamım ve dış dünyanın tepkisi birbiriyle zıt- 267 . Kısa zaman önce ilk öğretmenlik işimden çıkartıl­ dığımda yaşamımı bağımsız bir şekilde kazanabilmeyi.

Hafta sonu boyunca. Ge!eceğin Kitabı Dev bir kitap karaloğunda bir kirabın ismini arayan bir adama ba­ kıyorum. kitaba merakla göz gezd i riyorum ve 2020 yılındaki nükleer krizden edinilen bilgilerle ilgili belgeleri buluyo- 268 . nükleer atıklarla nasıl ilgilenileceği ve yeni.onu rakip ermeye nereye kadar devam etmeliyim? B u rüya yaklaşık o n yıl sonra. dışarıdaki dünya benim içsel arayışıma gülmüşı:ü. hiçbir destek veya rehberlik olmadan. Yükselen' imin yöneticisi olan Jüpiter' le yaptığı kare açının da ifa­ de ettiği gibi. B uradaki soru şu: aldığım rehberliğe nereye kadar güven­ meli ve dışarıdaki yaşamımla ilgili zarar verici sonuçlar doğurma­ ya başlarsa. En derin. farkl ı isimde bir kicap buluyorum. içselliğe karşı d ışsal temalar farklı bir şekilde ifade ediliyor. sonra birden o adama dönüşüyorum . benzer sıra numaralı. Hayatımda. içsel ve dışsal olan şeyler. Başl ığından etkilenerek. ta­ mamen yalnız başına gitmek demekti. yabancı bi. Aradığım kicabı bulamasam da. o n ikinc i evimdeki transit Satürn Gü­ neş'ime altmışlık açı yaparken. iç reh­ berliğimi ön plana çıkarmanın.ilgi­ li rehberlik sağlıyor. yine on ikinci evdeki transit Ura­ nüs Merkür'e kare açıdayken ve pek çok kişisel gezegen Mars'ımla açı yaparken kendini gösterdi. Şi rkecim Pazanesi gü­ nü yabancı büyükelçileri ağırlayacakmış. On ikinci evimde. e n felsefi rüyalarımdan biri olan "Geleceği n Kitabı" adlı rüyamda. Bu yolda g itmek demek. Bu rüyanın içinde. birl ikte uyum içinde çalışmaktan çok. "Nükleer Fe­ lakec Nasıl Önlenir" adlı bu kicap.!aşıyordu.iyükelçilerin nasıl ağırlanacağı ve onlarla nasıl ilecişim kurulacağıy­ la ilgili bir kitabı okumam gerekiyor. beni dünyayla zıt bir konuma soka­ cağı ve bu rehberliği rakip etmenin dünyadan ve ondan aldığım tüm beslenmeden vazgeçmek anlamına geleceği i le i lgili deri nlere yerleşmiş bir varsayım vard ı . anci-nükleer meselelerle -acık mad­ delerin nasıl halledileceği. daha güvenli ve çok daha erkin jeneracörlerin nasıl inşa ed ileceğ i. Yay burcunda bulunan Mars'ımın. birbiri nden ayrılmış durum­ daydı .

Ancak. ortasında alıncı sözlerin bul unduğu mekrup kağı darı dizayn ermeyi düşünürdüm" diyerek konuyu sıradan bir hale getiriyor.im yaşamım boyunca çalıştığım şirketin sadece po­ l itikayla hiç ilgisi olmaması değil. Telif rari hine bakıyorum. 2020'lerde bir rarih .im insanlık için önemli bir rehberlik içeriyor. Bu rüyayı gördüğümde. He­ men sonra bana. Bir diğer problem ise ti. bu kitabın aslında gelecehen gönderild iğini hissediyorum. kitap üstünde çalışıyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum. İç arayışımı beklemeye almamı ve dik­ katimi politik konulara yöneltmemi gerektiren klinik sosyal çalış- 269 . yüzyılın başlarındaki ta­ rihçeye başvuruyor ve bu zaman aralığında insanlığın. Okumaya devam ediyoru m . ama gerçekten ge­ lecekten gelen bir rehberlik olduğu na güvenmekten korkuyorum. özellikle anri­ nükleer meselelerle ilgili aldığı derslere yoğunlaşıyor. burada çalışmaya nasıl devam edebilirim? Bu k irap benim için ve belki de ti. aynı zamanda ki taptan aldığım bil­ gilere tamamen karşıt işler yapıyor olması. ama "Hep. Kitap sık sık. rum. Bunun bir bilimkurgu kitabı olup olmadığını merak ed iyorum. Anlaşılması güç dökümanlar. sayfanın sağ ve sol tarafında iki sıra kullan­ mak gerekiyor. ki taptan ald ığım bazı cümleleri . kenarları çerçe­ velenmiş. önemli oldukları için onları ti. uygun olduğumu düşündü­ ğüm başka h içbir iş yok ve kitabın doğru olup olmadığını bile bilmi­ yorum. E rkileniyor. B u arada. 2 1 . Bu büyük bir risk. İşimi kaybedebilirim.im mektup kağıt­ larında kullanmak is tiyorum. aktarıyorum.inki. Önemli pol itik bir bilgiyi keşferciğime inanıyorum. Bir hafra sonra pacropuma. Kitabın öğretilerine göre yaşama ve için­ de bulunan bilgileri paylaşma sorumluluğum olduğunu hissediyorum. bir J ungian-Senoi rüya çalışması eği­ timine devam ediyordum . şirket görüşüyle zı tlaşacağım. an­ cak sezgilerime tamamen güvenem iyorum ve inandığım şeyi başkala­ rına söylersem benim deli olduğumu düşüneceklerinden korkuyorum. çi. kayna­ ğını söylemeden. Diğer yandan amk bildiğim şeyleri bilerek. Ki taptan edindiğim anla­ yışı ifade etmeye devam edersem. İçgüdüsel olarak. Kullanmak için seçtiğim alın cılar çok uzun gel iyor. şirket için ki taptan bazı önemli alıntıları kullanarak mekrnp kağı darı dizayn etme işini veriyor.

Yalnızca iç bilgeliğim­ den gittikçe uzaklaşmakla kalmayıp. Psikoterapi alanı nda daha i leri bir eğitim almaya çalışı rken. Rüyada ima edilen varsayımlardan biri. İşle ilgili iç rehberliğimi izlediğim ve hayatımı yeterli bir şe­ kilde kazanma konusunda başarısız olduğum yıllardan sonra. okuduğum kitaplardan ve gittiğim seminerlerden aldığım rehberliğin çoğunun yararlılığı konusunda ş üphe duyuyordum .malar konusundaki l isansımın ilk yılını henüz tamamlamıştım. O zamanlar. hem okula de­ vam edip hem de beni güçsüz kılan fiziksel rahatsızlıklarla müca­ dele halindeyken .olan yabancılaşmama dayandığını keşfetmiştim ve bedenimi yeniden sahiplenmenin yol­ ları ile ilgili. ders programımın büyük bir bölümü politikayla ilgiliydi. artık ben de iç rehberliğime gü­ venmez olmuşnım. çok boyutlu bir rüyadır. dışsal aracımla -bedenimle. aynı zamanda ona değer ver­ meyen bir çevrede yaşadığımdan. ama tanıdık gelen kimlik duygumu ifade etmeme engel olacağın­ dan korkuyordum. B ununla birlikte. İçsel benliğim seçmiş olduğum dışsal yapılar içinde var olabilir miyd i ? Ya d a bedenimin v e dünyanın içinde erkin b i r biçimde yaşayabil- 270 . halihazırdaki gelişme yolunu izlemenin. bu şirketin sınırlamaları/yapıları içinde mümkün olmamasıydı. yaşamım boyunca aşina olduğum psikolojik yapıya ve yaşam biçimine gönderme yapıyor. ayrıca lisans programının gerekliliklerine uyum sağlama süreci pek çok yönü­ m Ü maskelememi ve değer vermediğim bir kurumsal süreçle etkin bir şekilde bağdaşmamı gerektiriyordu. ama böyle bi r adaptasyonun bedeli ağırdı. Tam zamanlı çalışırken. t insel ve duygusal benliklerimi ve bir şekilde ruhsal ve bedensel olarak bölünmüş. 'Geleceğin Kitabı ' yaşamımın pek çok alanına hitap eden. dışa­ rıdaki dünyaya nasıl adapte olacağımı öğrenmeye karar vermiştim. Rüyadaki şirket . ama her zaman dikkate alamadığım tavsiyelere ve rü­ yalara maruz kalıyordum . egzersiz ve fiziksel bakım için gerekli zamanı ve enerj iyi nasıl bulacağım ı bilemiyordum. Aynı zamanda kendimi bedensel yaşama tam olarak adamanın zihinsel. zira yaşamımdaki bana halen ra­ hatsızlık veren meseleleri çözümlemekte yardımcı olmamışlardı. aynı zamanda iç/dış çarışmaları­ mın köklerinin.

Tecaviiz Riiyaları Fiziksel bedenim ve dışarıdaki dünyayla yabancılaşmamın baş­ langıcı. derinliklerinde dingin bir güç raşıyor. Yerleşim yerinin orrası nda. Vahş i hayvanların varlığı yüzünden bu oldukça rehlike­ li bir yolculuk. saldırganlık içeren rüyalar bilincime sıçradı ve bunla­ rı . Ancak rehlike yü­ zünden. Şimdi bu ateş yok olmaya yüz rurcuğu için bir kriz yaşıyoruz. siyah koruyucu/bekçi olacak. bizi ısıran ve besleyen bir ateş bu­ lunuyor.mem ıçın. bir kriz. Bu adamı n kanında körüliik var ve günahını afrrirmek için kabilesinden ayrıl­ mış. Ormanın alcı seviyesini geçip diğer rarafran daha çok areş getirmeye cesarer edecek biri erkek biri kadın. uzun siyah vahşi bir adam var. fizik­ sel enerj iyi ve cinselliği sahiplenip. özgüven ve cinsel tatmin içeren rüyalar izledi. Ormandaki Ate. içsel benliğimde bir dönüşümün. yapıcı bir şekilde kullanmayı öğrendikçe. H iç eğirilmemiş bir vahşi bile olsa. ama bir de kad ı n 27 1 . Erkek. gittikçe artan fiziksel yeterlilik. Bir yıl sonra. Areş neredeyse sönmüş. okuldan izin alıp iç dünyam ı yeniden kucakla­ dım ve bu kitabı yazmaya başladım. Errafı alrı seviye diizlükle sarılmış orrasında en vahşi hayvanlarla do­ lu derin ve karanlık bölümü bulunan geniş bir ormanda küçük. inançla ve hem içsel hem dışsal dünyayla ilgili bir kriz yaklaşmak­ taydı . bedensel yaşamı ve fiziksel dünyayı reddetmeme ve tinsel yaşamı benimsememe neden olan erken yaşlardaki fiziksel travma­ lara dayanıyor olabilir. iki kişiye ih ri­ yaç duyuluyor. açık ve meydanlık bir alanda kabilemle birlikre yaşıyorum . oyun oynamak için sadece ilk düzl üğe kadar girmeye cesarer edebiliyoruz. girişkenliği. içsel yapılanmamda bir değişimin mi gerçekleşmesi gerekiyordu? Belli ki . Mars'ıma özgü öfkeyi. ormandan gelen. Yerleşim alanı nın ereklerinde bizi orman yararıklarından koruyan. B u travmaların bazıları saldırı ve tecavüzle ilgili rüyalarıma yansıdı .

altı hafta. saldırganlıkla ilgili deneyimi zayıflık olarak değil. Siyah adam bana. seçilmesi gerekiyor. şimdi olduğum şekil­ de. Bu modeli n artık farkı nda olduğumdan. Bununla birlikte bu rüyaya farklı bir bakış açısıyla bakarsak. Bu rüya. Jüpiter ve Uranüs de on ikinci evimdeydiler. natal Satürn'e kare açı yapıyordu. daha az yıkıcı olan kendini güçlendirme yöntemleri var m ı ? Kendi ti nsel gücümü keşfetme eylemi mutlaka fiziksel varlığıma zarar vermekle paralellik mi gösterecek? Doğru soruyu sormak her zaman doğru cevabı bulman ın i lk adımıdır. Mars/Pluto ve Güneş/Neptün orta noktalarında yerleşik olmasının da yansı ttı­ ğı gibi) arasında bağlantıyı ve ayrıca tinsel/yaratıcı ifadelerimle fi­ ziksel/duygusal acılarım veya bedensel suistimalim arası ndaki iliş­ kiyi canlı bir şekilde tasvir ediyordu. Hayarra kalabilmek için gerek duyduğum gi. öfkemi deneyimleme ve gücümü geri kazanma aracı olarak de­ vamlı saldırganlıkla ilgili deneyimleri ortaya çıkartmam ve bazen onları bilinçsizce yaşamıma çekmemle ilgili modeli açıkl ıyordu.ici. bir gelişim işa­ reti olarak da rnsvir edebiliriz. dünyevi gerçeklik tarafı n- 272 . Merkür. her şeyden önce ba­ na. Merkür. bırak ti. Onun karanlık olduğu yerde aydınlık. İnsan ruhunun dünyevi düzlemde kendini tam olarak gösterebilmesi için. Sonra.iel ini geçirmek zorundayım. Transit Güney Ay Düğümü. O dönemde transit Güneş .i kaza­ nabilmem için bir eğitimden geçmem şart. kendime şu soruları sora­ bildim: Bu modelin kökleri geçmişte nereye dayanıyor? Bana uy­ gun. deneyimlediğim tinsel ve hayvani yönlerim (aynı zamanda Ay'ımın ve Tepe Noktası'nın. 'Ormandaki Ateş' rüyası . Yok edilmeden yolcuğu ta­ mamlayabilmek için sald ırganlığımı ve öfkemi deneyimlemek zorun­ dayım. hafrada yed i gün ve gece boyunca bana defalarca tecavüz ediyor. Kad ın olarak ben seçiliyorum ve altı hafta sürecek bir inisiyasyon ri­ ti. Venüs ve Uranüs hepsi bir­ den natal Mars'ımla kavuşuyordu ve on iki nci evdeki progres Mars.im altı seviyeyi. ormanın tek bir seviyesini bile zor arlara­ cağımı söylüyor. yolculuğu yapmaya hazır olana dek. Bu kadın. adamın ramamlayıcısı olan biri olmal ı. onun vahşi içgüdülerine göre davrandığı yerde ti nsel ve onun öfkeli olduğu zaman nazik olabilen bi- rı.

Ancak. Aynı şekilde bizim davet etmediğimiz ener­ j iler. içgüdüsel yeni boyutları kucaklayabiliyorsa ve bildiği benliğini isteyerek bırakabiliyorsa.dan içine nüfuz edi lmesi gerekir. erkeğin gücünü içine alması şarc­ t ır. masum kız çocuğun olgunlaş­ ması ve bir yecişkin olması için. aşina dünyası ndan ayrılarak. "Uyuyan Güzel"de doğum törenine davet edilmeyen peri. bize tecavüz eder. Vuruş sesle­ ri gicrikçe yükselir. kapalı bir odada. cinsel içgü­ dülerin in gücüyle isteğinin dışında yüzleşmeye mi zorlanmalıdı r? Eğer gelişiminde bir sonraki adımı ve masumiyetini terk ermeyi seçebiliyorsa. bizi lanetler. hem erkek hem dişi özelliklerini bütünleştirmeni n ve ifade edebil­ menin gerekli bir ön şartı olarak. Pelerinin alcındakinin bizi. haykırarak. dünyevi. onurlandırmadığım ız o gezegensel tanrılar. saldırır. cinselliğinin farkına varması ve kendini erkek carafından nüfuz edi lmeye bırakması gerekir. Eğer davet edilmiş olsaydı. gelişi­ min sesleri ni dinlemediğimizden. Saf. buna gerek yokcur. anne sevgisinin yumuşak . isteyerek girmeyi reddettiğimiz yeni gelişim alanlarına taşımaya gelmiş yardımcı bir ruh değil de. dikkatimizi çekmek ve mevcut gerçekliğimize davet edi lmek isteyen gelecekteki ben­ liklerimizin kapımıza vuruşlarını duyarak yaşarız. bunlara yanıt vermeyiz. Ancak bu deneyimin cecavüz mü olması gerekir? Bir kadın tıp­ kı Persephone gibi Pluro carafından yeraltı dünyasına kaçırılarak. yeni doğmuş olan çocuğu lanetler. korktuğumuzdan ve duyduğu­ muz korku nedeniyle kendimizi yeni seslere açmaktansa eski sesle­ ri daha da yükselcriğimizden. isteğimiz dışında itek­ leyerek. Yaşamımızın çoğunda. gerçekçi ol­ mayan korkuları birbirinden ayırt edebilsek ve gereksiz yere bizi 273 . değerli hediyeler getirebilirdi. bizi yok edecek bir canavar oldu­ ğuna inanmışızdır. sonra kapı kırı larak açılır ve kara pelerinli da­ vecsiz bir misafir bizi havaya kaldırır ve kendi karanlık odasına ca­ şır. Bu dehşecli sahneyi korkularımız yaratır. Eğer onları davet edersek ne olur? Gerçekçi korkularla. Aslında ne pelerin karadır ne de oda gerçekten karanlıkt ır. rakip eder. bizi bir sonraki gelişim aşamasına zorlarlar. Dişi kiml ikli kadının androjen (çift cinsiyetli) gücünü keşfetmesi için. tehdit eder.

copa vurmaya girişmek yerine acıcıya bir zeka cesciyle meydan okumaya karar veriyorum. Yan ı mdaki kıza. acış alışcırması yapıyorum. Zodyak'ın "Ben sahibim" di­ yen evidir. beyzbol oyununda sopayı kullanma sırası bana geldiğin­ de copa ancak acıcı ya ulaşacak kadar vurabiliyorum. tecavüz ve saldırı travmalarına ihtiyacımız olmaz. Eve akademik ko­ n ularda 1 1 tane "A" notu ve fiziksel eğitimden 1 tane "D" notu olan bir karne getirmek. ama ortaya çıkan sesleri duyma. yukarı doğru havaya yükseliyor ve sonra yere dü­ şüyor. Fiziksel cesci geçmek için gerekli olan on mecrelik alana acamı­ yorum. Oyuna devam ecmek yerine ca­ kımı cerk ecmeye karar veriyorum. Sonra. sonuç olarak birin­ ci köşede ceza alıyorum. Topu fır­ laccığım her seferde. korkularımızı yatıştırma ve kendi gelişim sürecimize gü­ venme yeteneğimizi geliştirmekten fazlasıyla yararlanabiliriz. acıcıya "B m inördeki be­ mollerin ismini" soracağımı söylediğimde. entelektüel g üvenimi ateşlemiş olabilir.inde durarak. Yetersizlik ve Yeterlilik Riiyaları Mars 'yapabilirim' ve 'yapacağım' diyebi lme yeterliliğini sem­ bolize eder. Allahtan. Beyzbol Oyttnıt B i r çizginin üsci. ikinci ev kişisel ve maddi kaynaklarla i lgilidir. tüm rüyalarım yetersiz kaynaklarımla i lgili duygula­ rımı ifade etmiyor ya da hepsi iç ve dış dünya arasındaki ayrışmayı 274 . Bu inançların kökleri erken dönem deneyimlerine dayanıyor. kız bana sorunun çok kolay olduğunu ve bunun yanı sıra soru-cevap oyunu oynayarak sopayı kul­ lanma sıramı savamayacağımı söylüyor. Yay burcundaki Mars'ımın ikinci evdeki Jüpiter'e kare açı yapması. ama aynı zamanda fiziksel olarak uyumsuz ve kabiliyetsiz olduğu­ ma da beni ikna etmiştir.dehşete düşüren hayaletleri dağıtabilsek ne olur? Belki. Jüpiter ve Yay i nanç sistemlerimizi yansıtır. Bir sonraki sefer sopayla vurma sıram geld i­ ğinde. fiziksel enerj imi yapıcı bir şekilde kullanma ve yeter­ li fi nansal gelir elde etme konusundaki acizliğimle i lgili derinlere yerleşmiş inançlarımı açık bir şekilde gösteriyor.

gurur duy- 275 . Aynı zamanda ereni yakalamış olduğum . yük vagonlarının sonuncusuna doğru koşmak ve merdivene zıpla­ mak. B urada. Gittikçe artan iş yükümle. mavi gökyü­ zi. Ancak tren istasyonuna. Diğer köşe boş ve ben de onu alıyorum. Çeşitli zamanlarda. rüyalarım gelişimimi onaylıyor. Arkadaşım ne zaman ister­ sem bana ayırdığı yere gelip. Arkadaşı mla birlikte olma şansını kaçırmış olmama rağmen. Dinlene­ rek rahatlıyorum. Kısa bir süre sonra. 'İnanç Sıçraması ' rü­ yasını gördüm . koşabildiğim ve düşmeden ya da bacaklarımı çarpıp kırmadan basamaklara sıçrayabildiğim için ken­ dimle gurur d uyuyorum. Hareket ha­ lindeki bir trene. Oraya oruruyonım. Her biri bir köşeye yerleşmiş. Vagonun içinde şimdiden üç kişi var. kendime ve arkadaş larıma boş vakit ayırabileceğimden emin değil­ dim . tren duruyor ve vagonun diğer yanında beliren bir kapıdan arkadaşım içeri giriyor ve beni sevinçle karşıl ıyor.yansıtmıyor.ik vagonları geçiyor. Trene binmek için rek şan­ sım. olduğum yerde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. B ir elimde bavulumu taşıyarak koşuyorum ve güç bela sıçrayarak yük vagonuna çıkan basamaklara adıyorum. tehlike olasılığı olan bir durumda. önümden yi. Basamaklara tırmanıyorum ve vagonun içine adıyorum. Vagonun dışı yekpare bir duvardan oluşuyor ve basamaklar vagonun açık olan üsrüne çıkıyor. J üpiter Mars'ıma altmışlık açıdayken ve on ikinci evdeki transit Uranüs Merkür'üme kare açı yaparken. Yay burcuna özgü başarılı sıçrayışım. Onun ziyaretine memnun oluyorum ve yük vagonuyla yolcu vagonu arasında direkr bir bağlantı bulduğuma şaşırıyorum. güvenliğe koşma ve atlamayla ilgili fiziksel yeterliliğimi deneyimliyorum.in geniş açıklığının ve güneş ışıklarının tadını çıkartıyorum. bu problemlerin üstesinden gele­ bi ldiğimde. İnanç Sıçraması B üyük bi r bavul taşıyarak bir trene binmeye çalışıyorum . Trendeki arkadaşım bana bir yer tutuyor. Yolcu vagonları çokran geçmiş ve şimdi tren hız ka­ zandıkça. eren kalkar­ ken yerişiyorum. ona katılabileceğimi söylüyor. Lisans üstü eğitimime geri dönüşüm de böyle bir zamandı. Kendi yerimden memnun bir şekilde.ini.

bir arkadaşımla ev kiraladık. "Tootsie" fi lmini görene ve sinema salonunu terk etmek zo­ runda kalacak kadar büyük bir endişe krizi geçirene dek kendini pek belli etmemişti. 276 . danazolü denememi önermişti. ruhum­ daki (içsel) erkek yanımı gittikçe daha fazla sahiplendiğimi göste­ ren pek çok rüyadan biridir. Bana sadece erkek çocukların öfkeli olabileceğinin söylendi­ ğini ve içi mde. erkekliği zayıflatıcı yan etkileri bulunan bir erkeklik hormonunu. boş zamanlarımda duygusal ve sosyal olarak kendimi yeni­ den doldururken. kendini ortaya koymak ve öfkeyi ifade etmek tabu davranış­ lardı. Ancak. İnsanlar. Okuldaki bu ilk yı­ lımda. içimdeki erkeksi yanla karşılaştığımda deneyimlediğim dehşeti ve sahiplenmediğim bu yanımın sosyal olarak reddedilme­ me neden olacağı ile i lgili korkuyu açıklıyor. keyifli bir dinlenmeyle ve anlamlı bir sosyal bağlantı se­ çeneği ile sonuçlanıyor.gusuyla. kadın kı lığına giren Dustin Hoff­ man' ı n aslında erkek olduğunu anlayacaklar diye dehşete kapılmış­ tım. fiziksel yeterlilik anlamında. O zamanlar. Ailemde fiziksel hareket­ lilik . aslında bir erkek çocuğu olduğu ile i lgili korkunç sır yüzünden utanç duyduğumu hatırlıyorum. Kaydettiğim en eski rüyalarımdan biri olan 'Aynadaki Görün­ tü' rüyası. başarısız bir endometriyosis (rahim duvarı) ameliyatı geçirmiştim ve dokror. Bu rüyayı gördükten kısa bir süre sonra da­ iremden vazgeçip. İçim izdeki Erkeksi Yan 'İnanç Sıçraması ' rüyası . B u rüyayı transit Mars Yükselen'ime kavuşum yaptığında ve transit Ay on ikinci evimdeki Mars'a karşıt açıdayken gördüm. zorlu bir çalışma programının da üstesinden gel­ dim. B u korkunun dere­ cesi. bilinçdışımdan beni yönetiyordu ve çocukken öğ­ rendiğim dişilikle ilgili kendim hakkında sahip olduğum fikirleri ve bilinçdışı ideallerimi tehdit ediyordu. yıllarca bu erkek yan içimde kilitli kalmıştı .

zarif giysileri ve dav­ ranışlarından dolayı kendimi kaba h issediyorum. 70'li ve 80'li yılların başlarında sık sık. Karısı kahkahalar ararken. bunun yerine. Bu rüyaların çoğunda ilgi duyduğum yaratıcı yazı derslerinden yoksun bırakılıp. Sonra adam giydiğim elbiseyi işaret ediyor ve "Kend i ne bak­ sana! Ne bekliyordun ki?" diyor. Kulüpte başka bir kadını masamıza davet ediyor. ben "Small Change" (Küçük Değişiklik) adlı filmi öneriyorum. Yanımda oturan adama. kimlik duygumu tehdit eden derslerle yüklendi­ ğim için çileden çıkıyordum. Herkes bana onaylamaz bir cavırla bakıyor. Evlerinde yaşlı bir çifte katılıyoruz. Önemsenmediğimi hissediyorum. Sokakta yürür­ ken. Yardım edip edemeyece­ ğimi soruyorum ve sakar bir biçimde. her ikisi­ ne de çekilmelerini söyleyip. Onlarla tanıştığımda. onunla flöre ediyor ve dansa kaldırıyor. onama hiç de uygun olmayan basit bir tarlı yapıyorum. taksiyle eve dönüyorum. progres Mars'ım Satürn'ümle kare açıdaydı ve progres Ay'ım ise Mars'ıma karşıt açı yapıyordu. genelde erkekler tara­ fından alınan lise derslerine kaydedilişimle ilgili rüyalar gördüm. Oto Mekaniği Okulun ilk gününde. Evlerine gittiğimiz­ de kadın. Ben cad ıyı servis ederken herkes sessizlik içinde omruyor. kad ınsı bir elbise giyiyorum. beyler kemin tehlikeli bir bölgesinde bulunan bir gece kulübüne gitmemize karar veriyorlar. lezzetli ve özel bir yemek pişiriyor. bu kötü davranışa maruz kaldığım için kızgın olduğumu söy­ lüyorum . B iscayne Bulvarından aşağı yanlış yönde gid i- 277 . beni davet eden kişi diğer çiftle konuşarak önümden gidiyor. Aynadaki Göriintii İlgimi çeken bir erkek tarafından akşam yemeğine davet edilmiş ol­ duğumdan üzerime dantelli. Evde aynaya bakıyorum ve kıllı bir erkek göğsü taşıdığımı fark ede­ rek dehşete düşüyorum. Göğsümden çıkan kalın kıllar ince dantelden dışarı fırlıyor. On ikinci evdeki transit Neptün de Venüs'üme kare açı yapmaktaydı . Yemekten sonra dışarı çıkmayı düşünüyoruz. 'Oto Mekaniği ' rüyasını gördüğüm sıralarda.

yorum ve okula geç kalıyorum. Sağlığımı ve gü­ cümü yeniden kazanırken. B u sefer. kendimi şimdiden dış­ lanmış hissediyorum. Ben ve bir grup yakışıklı genç er­ kek günlerimizi tropik bir adada. E rkek çocuğu şeklinde bedenlenmiş -erkek çocuğuna özgü. Biri uzaklara gidiyor ve beni adı Vava'ya benzer bir şey olan -en azından söyleyebildiği rek kelime bu olan.bir adamla ilişki kur­ mamı içerse de. yaratıcı yazı derslerine gideme­ diğim için fazla da üzülmediğimi söylememe gerek yok sanırım . 'Erkek Çocuğunun Gücü' adını verdi­ ğim rüyayı gördüm. Sadece dünyevi bir bedene sahip olduğu için rahatsız 278 . bir türlü kendimi toplayamıyordum . Oturma d üzeni okulun ilk gününde belirlendiğinden. Sonra ders programımı aldığımda. İlk ismimden dolayı. Altı hafta boyunca hastaydım ve enerj im tükenmişti.diğeriyle bırakıyor. isrediğim dersleri almaya çalışarak geçiriyorum . On ikinci evimden çıkan transit Jüpiter. Benliğimin merkezi nde öyle geniş bir boşluk h issedi­ yordum ki. Müdü­ re sürekli . Sınıftaki en iyi sıraları kapmak veya hoşlandığım delikanlının yanında omrmak için amk çok geç. 1 98 3 'te rüyalarımdaki 'erkeksi enerj i ' teması dönüşüm süreci n­ deyken. daha çok içimdeki erkek yanın do­ ğumuyla ilgiliydi. biyoloj i bilimi keşif ekibinde görevlendiriliyordum . transit Pluro/Neptün orta noktası da bu kavuşumla aynı derecelerde bulu­ nuyordu. tüm günümü müdürün ofisinde. istakozların çiftleşme adetlerini i nceleyerek geçiriyorduk. Geleneksel erkek dersleri­ ne kaydedilmekle ilgili gördüğüm son rüyada. Vava başka bir gezegenden geliyor ve bir erkek çocuğunun bedenine sahip. ben bir kızım" deyip duruyorum. Transit Venüs Mars'ımla kavuşurken. mitoloji ve yararıcı yazı dersleri yerine makine atölyesi ve oto mekaniği derslerine kaydedildiğimi fark ediyorum. Erkek Çocıtğımım Giicü İki rane aşığım var. artık Yükse­ len'ime kavuşum yapıyordu. özgür ruhun arketipi. babam vefat etti . "Ben erkek değilim. Erkeksi enerj imle daha rahat hale geldikten sonra. O kadar üziilüyorum ki. bu rüya se­ rileri değişti ve sonra tümüyle yok oldu. aslında bu rüya. okul yanlışlıkla beni erkek olarak algılamış.

E rkek kardeşime. 1 986'da altı ay boyunca günlük dans ve egzersiz programına başlayıp. Bir noktada beni yakalıyor. sonra Neptün'e özgü piyano ve mitoloj i alanlarına dön­ mem de böyle bir durumdu. siyah uzun saçlı. gidecek 1 400 kilometrem daha olduğunu söylüyor. Bazen bir yönümüzü sahiplenmeye ve kendimizle bütünleştirmeye başlarız ve bir süreliğine eski modellere geri kaya­ rız. kaçıyo­ rum . rüyalarımızda çarpıtıl­ mış. tatmin edemediğim cinsel ve duygusal arzuları da o kadar çok hissediyordum. ama bana "Benden kaçamayacaksın" diyor. Bana mevcut ikilemimin çözülmesi için. 'Şeytanın Dairesi' rüyasını gördüm. Sonunda nazik. ürkütücü bir adam rarafı ndan şehrin caddeleri boyunca kovalanıyorum. Bana gerçek aşığım geri dönmeden önce. Genellikle bir yanımız reddedildiğinde. Ne zaman bir kö­ şeyi dönsem aniden beliriveriyor. "Seni bırakmak istiyorum. aynı zamanda ereksiyon sağlayamama problemi var. çünkü seni kaybet­ meyeceğimi biliyorum" diyor. Sonrasında. erkek çocu­ ğu gücünün geliştiri lmesinin ve Vava'nın kend i erkekliğini keşfedip. O dönem­ de bir senedir cinsel i lişkilerden uzaktım ve fiziksel bedenimi ta­ mamen sahiplenme konusunda karışık duygular yaşıyordum. Büyük bir ateşin etrafı nda oturan esirleriz. hırpani kılıklı. 279 . arkadaşların ve akrabaların olduğu bir grubun içinde­ yim. Şeytanın Dairesi Beni takip eden. B u senin baban için duydu­ ğun sahiplenmediğin arzun" diyor. Ona erkek bedeniyle uzlaşmas ı için yardım etmem ve ona anne gibi davranmam gerekiyor. Ne kadar bedenimin içinde yaşarsam. sahiplenmediğin kendi karanlık enerjin. ifade etmesinin şarc olduğu söyleniyor. yabancı bir form -çoğunlukla bir saldırgan veya düşman.ola­ rak ortaya çıkar. olmakla kalmıyor. yaşlı bir adam onu kovuyor ve sonra bana dönerek "Seni kovalayan bu şey. gerçek aşığım beni terk ettiği için küskünlük h issediyorum ve Vava bir erkek çocuğu. Vava'dan hoşlansam da. Şeytan baş ımızda du­ ruyor. gerçek bir erkek değil. Transit Venüs Mars'ımla kavuşum yaptığında ve Transit Satürn ve Uranüs dokuzuncu ev gezegenleri­ me kare açıdayken.

Ben büyür­ ken annem oldukça hasta olduğu için. Eğer ebeveynler duyguların ifade edilmesi ne izin verirlerse ve çocuklarını reddetmekten ziyade onla- 280 . çarpık ve yıkıcı ol­ maya eğilimlidirler. korkumuz azalıyor ve şifalı enerj iyle doldu­ ğumu hissediyorum. B üyüme çağındaki bir çocuk olarak babamla i lgili çatışmalarım. böylece son radan herkese anlatabileceğiz. aile ilişkilerimizi bozan. bir şey­ lere kanalize etmeyi öğrenirler. B u rüyanın. pek çok yorumu bulunuyor. "Şeytan bizi buraya getirmeden önce. !lana burada olan her şeyi hamlamak istediğini söy­ lüyor. Diyorum ki. kendimi ileri sürmemin. Biz çağrı yaparken. Doğal olarak. ifade edilmemiş kinler ve nefretler patladı ve dile geldi. bir­ den koruyucu güçleri yardıma çağırabileceğimi fark ediyorum." Şeytanın gücü altında. beni bir adam kovalıyordu. Şehrin dışı nda beton bir yolda yürürken. Cadı benzeri bir anneye dönüşüyor ve sonra tamamen yok olu­ yor. bana gelin" diye çağırmaya başlıyorum ve !lana da bana ka­ rılıyor. başıma korkunç bir şey geldi. Gelişimsel psikoloj iye göre küçük çocuklar. hem beni çeken hem de reddeden babamla ilgili ödipal döneme ait arzuları da içeren mevzulardan başlayan. Kızgınlığımı ve küskünlüğümü içimde tutmayı ve duyguları­ mı asla ifade etmemeyi erken yaşlarda öğrendim. anneme yaptığım bir sonraki ziyarette. uzun zamandır gömülü olan yoğun duygular. Şeytan önümüzde şekil değiştirerek çözülmeye başlıyor. kendi arzularımla ve cinselliğimle alakalı ola­ rak oldukça fazla suçluluk ve endişe duygularıyla mücadele etme­ me neden oldu. Ödümüz patlıyor. öf­ kemin ve doğal davranışlarımın onu öldürebileceğine inandırılmış­ tım. "Şifa rehberleri. benden 1 400 km uzakta yaşayan ve yakında ziyaret edecek olduğum annemle ilgiliydi . İlk defa. ama arkadaşım Hana ve ben durumumuzla ilgili şakalar yapıyoruz. çaresiz ve korkmuş bir şekilde otururken. Aylarca süren dans ve fiziksel egzersizden son­ ra. Bu rüyanın diğer bir yorumu. Ona ve diğerlerine hi­ kayenin sadece bir parçasını bileceklerini söylüyorum. gömülmüş bu duygula­ rı daha fazla bastıramadım. ancak 'yeterince iyi' bir annelik aldıkları zaman kızgınlıklarını dönüştürüp.

öfkenin gerekli dönüşü­ mü gerçekleşene dek. şeytan kayboluyor. kendi­ ni üstü örtülü ve dolaylı yollardan ifade eder. kendini yaşam­ da etki n bir biçimde ifade etmeye başlıyor. çocuklar bu sevgi ve kabullenişi özümse­ meye başlarlar ve kendi kızgınlık hisleriyle baş edebilen ve onları yatıştırabilen içsel kaynaklar geliştirebilirler. İyi bir annenin içsel tarifi . körü bir anne figürünün getirdiği karşıt ucu da içerecek kadar geniş ve daha büyük bir carif içinde eritip bü­ rüne karacak kadar sağlam ve etkili olmalıdır. bücünleşciri lmemiş Mars enerj isi.rı sevip kabul ederlerse. Saldırganlık Riiyaları Kendimizle bütünleşciremediğimiz saldırgan yönümüz. Sonunda yeni.şeklinde algı lar. genellikle saldırgan enerj iden zararsız bir şekilde kaçmak için bana çıkış kapısı sağlayan bir mizah anlayışım . erkek gücü tuhaf ve tehdit edici olarak algı lanmasına rağmen rüyanı n sonundaki şifalı güçleri çağırma ye­ teneğim. Yay'da­ ki Mars'ımın Jüpicer'e olan kare açısının da sembolize ettiği gibi . Çocuğun gerçek ben­ liği sevgiyle kabul edilmezse veya ebeveynler çocuklarının öfkele­ rini yapıcı bir biçimde yanıtlama yetisine sahip değillerse. bir dönüşüm sürecinin meydana geldiğini gösteriyor. Yaşamımda. 'Denizkı­ zı ve Köpekbalığı ' rüyası . afacan ve oyuncu bir ru­ hum oldu. Daha sonra bir yetişkin olarak çocuk. bu ikilemleri ifade eden keyifli bir rüya- 28 1 . Yine de şakayla insanlara sataşma huyum. kendini çoğunlukla güç­ süz hisseder. aynı zamanda kendini kontrol dışı bir şekilde ortaya koyar ve kişiyi yanlış karar­ lara veya akıllıca olmayan bir şekilde risk almaya itebilir. bazen onları incirci bazen de geri teperek benim incinmeme neden oldu. çocuk öfkesiyle uzlaşamaz ve bu öfkeyi bilincinden ayırır. bütünleşmiş erkek yaşam güçleri ve kişisel otorite. İç desteğin şifalı güçleri artt ıkça. 'Şeytanın Dairesi ' nde. hayaci bir enerj i kaynağ ı na giderek yabancılaşır ve sürekli iç ve dış şeytanlar tarafından kovalanıyormuş gibi. Bu eh­ li leştirilmemiş. insanları siyah ve beyaz. duyarlı bir anne ve reddeden kötü bir anne. iyi ve kötü -besle­ yen. Sonuç olarak.

eğlence olsun diye. Ben ve diğer balıklar. korunaklı evimizi aşarak büyük dalgalı sulara gicmeye cesarec ediyoruz. cehlikenin asılsız olduğunu bild iğimden. B urada şakacı saldırganl ığım kendini apaçık belli ediyor. yakın bir arkadaşım ülkenin diğer ucuna taşındıktan sonra gördüğüm bir karabasandır. neşeyle ve dikkatsizce dalgalı sulara hızla anl ıyorum. kıyıya yakın. Diğer esirler ve ben bir otobüse doluşcuruluyoruz ve sadece birkaç eşyamızı yanımıza alma- 282 . Bazen. transit Uranüs Mars'ıma kavu­ şum yaparken ve on ikinci evdeki transit Neptün natal Güneş 'ime kare açıdayken ortaya çıkmıştı . her gi. saldı rganlık kend i ni daha korkutucu bir yolla gösteriyor. 'İmha Ajanı' rüyası . uzun ince kuyruğuyla süzülerek yi. Bu rüyayı.köpekbalıklarına rasdamamız. Bir gün. Hiç kimse s ığınağımızı terk etmeye cesaret edemi­ yor. büyük dalgalı sulara gicciğimizde kö­ pekbalığı gördüğümüze dair bir dedikodu başlacması için . Mars döngümde. İmha Ajanı Esir alınmışım ve beni bir savaş ajanı yapmışlar. Sonra. kızgınlık ve terk edilmişlik duygularımı kabul edemiyor ve dile dökemiyordum. Denizkızı ve Köpekbalığı Ben. An­ cak diğer rüyalarda. Ancak ben. korumalı bir su alan ında yaşıyoruz. bu büyük dalgalı sularda karşı karşıya geldiğimiz cek tehlike. cesaretimle hava acıyorum. Transit Mars ise Pluro'ya kavuşum yapıyordu. etrafıma bakmıyo­ rum.dır ve yıllar önce. transit Güneş J üpiter' i me karşı t açıdayken v e Mars'ımla t-kare oluştururken gördüm . Pervasız ruhumdan ve bana kacılma cesareti bulamayan cüm deniz bal ıkları üzerinde bıraktığım eckiden büyük bir keyif ve gurur d uyarak. iplerle ayrılmış. Yorgunlukcan cükendiğimiz ve bu yüzden evimize geri yüzemediğimiz. O zamanlar incinme. hain bir ba­ lığı ikna ediyorum. dev bir köpekbalığının açılmış ağzına doğru yüz­ düğümü fark ediyorum. Aldığım hazza kendimi o kadar kaptırıyorum ki. ara sıra -kırk yılda bir. aniden.in oyunlar oynadığımız.izen bir denizkızıyım.

Sonra. Görevlerimizden alınmışız. sonraki kurbanlarımıza geçmeden önce. gelecek zamanda. Gelecek birkaç hafra boyunca. hasralığı bulaştıraca­ ğımız. içinde bir atış alanı bulunan kızlar kampında geçirirdim. Elimde bir ki tap olduğu için. Halkımız­ dan neredeyse hiç kimse kalmamış. Ancak bu rüyanın ortaya çıkışı . Başımızdaki insanlar bize. Onlar da benim gibi. 'Erkek dersleri' ile alakalı rüyalar serisi dönüşmeye başladıktan ve tümüyle sona erdikten sonra. nişan alma anlamına da gelir) soyadını taşımam bana birin­ ci sınıf 'Nişancı' lakabını kazandırd ı . Tüfek atışlarında çok başarılı olmam ve Marks (Mark = nişan. mıza izi n veriliyor. aynı hayvansı vi­ rüsün yerleştirildiği kişiler. bu hayvansı virüs etkili olmuş. kendi gizli yıkıcılıkların ı açıklamaktan utanıyorlar ve bir zamanlar bizim ülkemiz olan yerden geriye kalan roprakların her bir yanına dağılıyorlar. soykırımdan kurtuluş ve silahla ateş etmek gibi). Artık normal yaşama dönmek ve yeniden sevgi dolu ilişkiler kurmak isriyo­ rum. Daha sonra ki taplarımızı paylaşmamızı öneriyor. ama hayvansı virüs sinir sistemimi ele geçirmiş durumda. omuriliğimizde büyüyecek ve sonra konr­ rolümüzü eline alacak bir hayvan yerleştirileceğini söylüyorlar. 283 . Yakın olma riskini göze alabileceğim tek insan ropluluğu. yeni bir rüyalar serisi başladı (Na­ zi Almanyası . Dikkatli ve emin bir şekilde hedefe yöneliyordum. Ço­ cukken yaz aylarını. Buna bağışıklık geliştirecek ve hayatta kalabilecek olmamıza rağmen. B u rüya beni son derece rahatsız etti . Kitaplar yasak. Jüpiter'e kare yapan Yay'daki Mars'ın işaret ettiği hedefe yönelme yeteneğini m ükemmel şekilde sembolize ediyor ve saldırganlık özelliğini sosyal olarak kabul edi­ lebilir bir alana kanalize etmeyi sağlıyordu. bana artık yıllardır taşıdığım gömülü saldırganlığımla ve sevdiğim insanları yıkmakla ilgili korkum yüzünden yakın i lişki­ lere koyduğum engellerle uğraşabildiğimi gösterdi. Tüfek atışı. seçilmiş ailelerle yaşayarak eği timden geçeceğiz. Ama bu insanlar çok az sayıda. bi­ zimle temas kuran herkes hastalanacak ve ölecek. Yanımda oruran kadın onu görü­ yor ve sırrını paylaşarak kendisinin de yanı nda bir kitap olduğunu söy­ lüyor. onu pamalonumun arkasına saklıyorum.

Bir yıl sonra. başlangıçra. Ön Sıra Bir grup kad ınla birlikre. kızgınlığımı ifade edemiyor­ dum. Ölme veya öldür­ me riskine girmek istemiyoru m. Güç ve zenginlik ödülleri. ama 'silahımı' nasıl er­ kin bir biçimde kullanacağımla ilgili daha çok şey öğrenmeye ihri­ yacım vardı. kapıları kilirlememesi ve evimizin güvenliğini rehlikeye sokması beni çıldırrrı. on ikinci evi nde ve Yengeç burcundaki Mars'ı benim Ura­ nüs'ümle kavuşan ve Güneş'ime ve Ay' ıma kare açı yapan yakın bir erkek arkadaşı mla birlikre yaşamaya başladıktan sonra orraya çıkrı. ocakları açık bırakması . 'areş etmeye' istekliydim. öded iğim bedele değmez diye düşünerek geri dönüyorum ve arka sıraya geçiyo- rum. bir odanın ön bölümündeyim. Sarürn Mars 'ıma kavuşum yaparken ve Uranüs on ikinci ev­ de Merkür'e kare açıdayken. Aniden orada olmak istemed iğimi fark ediyorum. Düşmanın kim olduğunu ve bana verilen silahları nasıl dold urup areş edeceğimi bile bilmiyorum. güçleri az ve daha az rehlikedeler. güncel olaylar hakkındaki ön roplanrıyı kaçırmışım. başlara daha yakın olanların gi.içlii bir pozisyon­ da olduklarını fark ediyorum. 'Ön Sıra' adını verdiğim rüyayı gör­ düm. Ancak. Her gün kendi üsrümde otorire kurmaya çalışıyor- 284 . Birkaç ay içinde pasif-agresif davranışları . savaşta olduğumuzu ve insanlara areş erriğimizi öğreniyorum. Uzaklarda olduğum için. O anda. Yıkıcı potansiyelinden çok korkuyordum ve yapıcı bir şekilde kullanma konusunda çok recrübesizdim. Arka sırada olanlar kötü bir şekilde giyinmişler. Sonra. Hoş kıyaferler giyiyorlar ve belli ki. ön sıranın sonlarına yakın bir yerdeyim ve ropluca areş erme­ ye başlıyoruz. Ancak gerçek yaşamda. saldırganlık enerj imle uygun bir şekil­ de nasıl baş edeceğimi ve onu hedefe nasıl yönelteceğimi henüz bil­ miyordum. Silahlarla ilgili rü­ yalar. öliim tehlikesiyle yüzleşme konusunda gönüllü oldukları için ödüllen­ dirilmişler. İ nsanlara karşı bir savaşı sürdürmek için de bir neden göremiyorum. Sırada.

d iğer kızlar birinci adımı bilmediğim için . ancak amacıma ulaşmamı en­ gelleyen huysuzluk nöbetlerine kapı lıyordum . ancak burada­ ki öğrenci sayısı mevcur silahlardan daha fazla. kızgınlık ve cinsell ikle içinden çıkılmaz bir şekilde bir­ birine karıştı. bu yüzden birinci adı ­ mı yine kaçırıyorum.i adımı öğreniyorum ve sonra areş e rmeye gi rişiyorum. Transit Satürn Mer­ kür'e. birlikte oturmaya başlayarak kurduğumuz ilişkinin erken dönemlerinde ortaya çıktı ve çok yakın bir zamanda birbirimize karşı duyacağımız kızgınlı­ ğın habercisi oldu. Ancak. transit Uranüs Sarürn'e ve transit Ay Mars'a kare açı yapar­ ken. Ev ar­ kadaşımın da benim de herhangi bir ilişkimiz olmadığı için. transit Jüpiter on ikinci evdeki Mars'ımızla kavuşumdaydı . Nişancılık Nişancılık eği rimi aldığım bir sınıftayım. 'Şefkat Korkusu' rüyası . Transit Venüs Mars'ıma karşıt açıdayken. Sık sık. ama silahım ge­ ri repiyor ve düzgün areşlemiyor. 'Nişancılık' rüyasını gördüm . Yard ım isred iğimde. B irinci adımı kaçırdığım için ikinci derse kalıyorum. Kaçınılmaz olarak. ge­ nelde tepkisel ve savunmaya yönelik. Kendi üstümde otorite kurmayı ve kızgınlığımı ifade ermeyi öğrenmeye çalıştığım yıl boyunca. derse geç kalıyo­ rum ve biri nci adım henüz birmiş. İkinci adımla başlıyorum. ama bu her zaman uygun bir şekilde olmuyordu.dum. On­ ların kibirliliklerine kızıyorum ve nasıl areş edeceğimi öğrenir öğren­ mez silahımı onlara yönelrmek isreği duyuyorum. 285 . birbirimize gösterdiğimiz şefkat ve hassasiyet. üçiinci. aynı zamanda tüm ilişkilerimde sevginin ve hassasiyeti n daha derin seviyelerine de açıldım. birbi­ rimizin yakınlık ve temas kurmakla ilgili pek çok ihtiyacını karşı­ l ıyorduk. cinsel arzularımızı kontrol altında tutmanın ve mesafeyi korumanın yolu olarak bir ta­ kım çatışmalar yarattık. Sevgili olmamayı seçtiğimiz için . bana apral bir çocukmuşum gibi davranıyorlar. Kompozit haritamızda. Sa­ türn Ay'ıma üçgen açıda duruyordu ve Uranüs Venüs'e kare açı ya­ pıyordu.

saldır­ gan ve cinsel enerjilerim şaha kalkmıştı . O dönemde. evimin ve eşyalarımın yanma ihtimali karşısında pa- 286 . Her ikimiz de. Şefkat Korkmtt Jake ve ben birbirimizi nazikçe ve şefkatle okşuyoruz. yani Karga Ayaklar. Onların varlığının tehlikeli Kara Pençeler'i kapımıza getireceği nden korkuyoruz. Sonra kapı çalıyor ve beklenmedik misafirler ziyare­ te geliyor. o sırada onları ele geçirmeye ve katletmeye ant içmiş. saldırgan ve vahşi bir kabile olan Kara Pençeler tarafı ndan rakip edilmekteler. bizim kabilemizi ziyaret ediyor. O zaman. Belli ki. kendimizi duy­ gularımıza mı reslim edelim.ilk sahiplerini etkilemek amacıyla. Çok sevdiğimiz konuklarımızı sevinçle karşılıyoruz. gittikçe daha çok uyanan Mars enerj ilerimi kontrol alcına alma ve kanalize erme kapasitem i n gelişmekte olduğu i nancını verdi . bu enerji lerle baş erme yeteneğime güvenebilir miydim ? 'Şefkat Korkusu' rüyasından iki gün sonra kaydettiğim 'Aceşe Karşı Dayanıklık' adlı rüya. ama sonra onların kalmalarına izin verip vermeme konusunda tartışıyoruz. Bu arada ben. evimi ateşe verme niyetiyle elinde bü­ yük ateşli sopalar taşıyormuş. o anda neler olduğunu görmek için roplanmakra olan kasabanın zengin m i.e Karp Dayanıklık Ahşap bir evde yaşıyormuşum ve çatıştığım bir komşum varmış. B u güvenlik mekanizması olmadığında. Aniden kızılderili bir kadın oluveriyorum ve başka kabileden bir grup nazik ve samimi kızılderili. Ba­ na hiddetlenmiş olan komşum. yoksa daha aktif bir ci nselliğe mi geçe­ lim bilemiyoruz. esaslı bir dram sahnelemeye karar vermiş. On­ lar. Sevecen bir ar­ zunun içinde eridiğimi hissed iyorum. Ate. progres Mars'ım yirmi alcı derece Yay 'daydı ve Yükselen'ime geç­ mek üzereydi . Parlamadan ve etrafımda­ ki insanları gereksiz yere uzaklaştırmadan. hapsedilmiş enerjimle baş ermemi sağlayan ve ye­ tersiz dayanma gücümü n yerini dolduran bir alışkanlık olan siga­ rayı bırakmıştım.

Uçak Kazası Bir uçaktayım ve sert bir havada uçuyorum. on ikinci evde ve dün­ yada ayakları yere basan bir bağlantıdan yoksun bir bedenin içinde kilitli kalmış aşırı içsel enerj isi. Evimin sigortalı olmasına karşın. aşırı duyguları yükseltmiş ve üret­ mişti . Yine de. Dıştaki ahşap kaplama yeniden hafifçe alevleniyor. Ona engel olamadan. Çok yüksek bir teklifre bulunuyorlar. niğe kapılıyorum. Aynı hafta gördüğüm başka bir rüyada. aynı zamanda kend imi diğer yolcuları sakinleştirme konusunda sorumlu hissediyorum. evimi areşe verişini seyrediyorum. Filmi seyrederken. sigortanın kitap­ larımın ve tamamlanmamış yaz ılarımın kaybını karşılayamayacağını biliyorum. Artık. Uçakta. Rüyalar için­ deki rüyalar veya rüyaların içindeki filmler. içsel yükseliş (değer­ lenme) modelinin sonuna şahit oldum. Sanki ev bir çeşit ateşe dayanıklı maddeyle kaplanmış gi­ bi. Ayrılmadan önce. Ben gü­ vende olduğumuzu bildiğim için . bu enerjiyle başa çıkmayı öğreniyor olduğumdan. Görünen o ki . geçmişteki senaryoları izlerken edindiğimiz yeni tavırları ve davranışları ortaya çıkartırlar. bir uçuş sıras ında bu filmi gösteren ve bu kadar büyük bir korku yaratan havayolunun sorumsuzluğuna kızıyorum. Ben ve zengin mi. uçakraki yolcular. uçağı­ mızda bir problem olmamasına rağmen paniğe kapılıyorlar. bir uçak yolcu­ luğu hakkında ve yolcuların uçak düşerken yaşad ıkları panikle son bu­ lan bir film gösteriliyor. 287 . Yay burcundaki Mars'ın. sakinliğimi koruyorum. Evin içinde veya dışında ateşten ya da dumandan oluşan hiçbir zarar görünmüyor. Yıllarca melodram gibi bir hayat yaşamıştım. evim i övüyorlar ve satmak isteyip is temediğimi soruyorlar. Ev yanmıyor. ama sonra birden bire sönüyor.ilk sahipleri şaşkınlıkla seyrediyoruz. areşe ve dumana daya­ nıklı olduğu ispadanınca evin emlak değeri oldukça yükseliyor. Alevler evin çatısına doğru yayılıyor. sonra ateş tama­ men sönüyor. geçmişten gelen pek çok korkuya karşı da güçsüz olmayacaktım . şifa verici bağlantılar ve kişisel i lişkiler (aynı zaman­ da fiziksel aktivite) sayesinde kazandığım yeni özümseme şekille­ riyle.

Beden Ötesi: Geni1lenıe Rüyaları Zihnimin içinde yükselip uçabiliyorken. Rüyalarım . Merkür Mars'la kavuşuyordu ve Sarürn Ay'la üçgen açıdaydı. Yükseklikler beni hala çağırıyor ve hala ödüllendiriyor. Her ge­ ce. Daha ileriye gitmeyin" ya­ zan bir tabelanın olduğu yarı açık bir alana ulaşıyorum. öfkeyle yüzleşme. hücre benzeri bir odadayım. bir yolculu­ ğa çıkıyor ve bilinen dünyanın sonuna ulaşmaya çalışıyorum. Daha İleriye Gitme Geniş bir penceresi olan küçük. dünyanın üstünde kanarlanıp uçrum ve güneşten yandım . ifade erme ve saldırgan enerj im le karşılaştığımda yaşadığım zarar verme korkusunu sakinleştirme konusunda gelişen kapasitemi yansırıyor. neden ralepleriyle ve huzursuz enerj isiyle başa çıkamadığım bedenimin içinde yaşamalı­ yım ? Dokuzuncu evdeki Güneş'e altmışlık açı . yüksek deneyimlere özlem duyar. Yay bur­ cuna özgü bir genişleme uçuşuyla havalanarak 'Daha İleriye Girme' adlı rüyayı gördüm. Transit Uranüs Venüs'e (beşinci evin yönetici­ si) kare açı yaparken. yetenekli çocuklarla ilgili uzunca bir yazı yazarken . Y�amımın diğer yönlerini ihmal edip. ama yav� yavaş dünyayı ve içinde yaşadığım dünyevi bedeni sevmeyi ve kucaklamayı da öğreniyo­ rum . Bugüne kadar Ikaros'un efsanesini yaşadım. Geçiş yok. bir ormanda. bedenimin içi ndeki iç kanamanın (kronik endomerriyoz-ra­ him duvarı problemi) yakıcı duygularıyla acı çekrim ve coşkun de­ neyimlerin ateşinin dumanını içime çekrim. Korkuyorum . gittikçe artan bir biçimde. Neprün 'e yarım ka­ re ve J üpiter'e kare açı yapan Yay'daki Mars. ama kendimi daha i leriye gitmek ve önümde hangi toprakların bulun- 288 . ortasında pek çok kütüğün ve devrilmiş ağacın bulunduğu ve üstünde "Tehlike. bedenimi olabild iğince esneterek bu pencereden dışarı. Genişleme rüyaları bazen aydınlarına bazen de uyarı amaçlı olarak kendilerini gösterirler. Sonunda bir gece. Hayallerle alevle­ nerek.

gelecek zamandaki bir bilinç seviyesine açılmanın getirdiği yoğunlukla kavrulabilirmişiz. Eğer gerçekten yeniden nefes almak İstersem. Sergide her biri diğerinden daha şaşır­ tıcı olan 1 0 aşama var. içgüdüsel ihtiyaçlarıyla hayvani bedensel benliğimi ve ayn ı zamanda dişi benliğimi sembolize ediyorlar. en yukarıdaki iki sergiye çok kısa bir bakış atabileceğim söyleniyor. Odama geri döndüğümde. yiyeceksiz veya bakımsız kaldığını keşfedi­ yorum. Benim için kediler. Kısı tlama sadece zamanın azlığı yüzünden de­ ğil. fark ermeden çok ihmal ettiğim kedilerimin ses­ lerinden şikayerçi olduklarına dair kapıma notlar bırakmışlar. Komşularım. on ikinci evimdeki transit Uranüs natal Merkür'üme kare açı yapmak üzere yaklaşır­ ken ve natal J üpiter'e karşıt açı yapan transit Ay. Zi­ hinsel uçuşlarıma kendimi ne kadar çok kaptırırsam. Kaleydoskop İnsan potansiyelinin gelişimi hakkında bir sergiyi ziyaret ediyorum. Daha eski bir rüyam olan 'Kaleydoskop'. aynı zamanda o seviyelere doğrudan bakmanın güneşe veya Tan­ rı'nın yüzüne bakmak gibi olduğundan. odama geri dönmem gerekiyor. Ancak yine Kolomb gibi. çok fazla açılmayı ve mevcut kapasitemizin çok öresine esnemeyi gerektiren. daha ileriye gidersem kenardan düşe­ bileceğimden korkuyorum. duğunu keşfetmek arzusuyla yanıp tutuşan Kolomb gibi hissediyo­ rum. 9 Numaralı sergi. Kendimin ve başkalarının genişletilmiş bilinç potansiyellerine bir göz arma şansım olduğu söyleniyor. Aniden. havadaki oksijenin nefes alabilmem için yetersiz olduğunu fark ed iyorum. Kapanış saati nden yarım saat önce. transit Güneş de Neptün'ümle kavuşuyordu. nefesimi uzun dakikalardır ruttuğumu ve burada dünyanın sonunda. suyla canlanmış görkemli dağ yeşilliklerinin üstünde 289 . Mars' la t-kare ya­ parken meydana geldi . alışılmadık renkte balığın bulunduğu dev bir akvaryum olan 8 numaralı aşamayı henüz görmüşüm. beş ram gün boyunca uzaklaşmış olduğu­ mu ve kedilerimin yalnız. Mars ve Venüs natal Venüs'e kavuşum ya­ parken . Çeşitli. fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarımı (kedilerimi) da o denli ihmal ediyorum.

'Defne' adlı rüyanın yarattığı etkiyi yaratmamış­ tı. 1 O Numaralı aşamaya doğru ilerl iyorum. bu­ nun ram aksini ifade eden ve kimlik duygumuzu tehdit eden bir gölge benlik oluştururuz. Ti. Bana bu serg i nin. Gö"/geyle Karplapna 'Kaleydoskop' aşkın bir rüya olmasına rağmen bende. yetenekli çocuklar için geliştiri lmiş Kaleydoskop adlı bir programdan haberdar oldum ve öğretmen olarak başvurdum. asılı kaldığım sıra dışı bir kuı lım deneyimi. B ir ideal veya öz imgeyle kendimizi özdeşleştirdiğimizde. daha sonra gördüğüm. Şimdi sadece merd ivenlerin tepesinden bir bakış at­ mama izin veril iyor. Rüyayı gördüğüm gün. içimdeki aptal. ço­ cuk kahkahaları d uyuyoru m. hayatım boyunca kendimi savunduğum. günah­ kar özelliklerini. Gölgem bana önce sal­ dırgan bir erkek olarak değil. odayı doluran ve gelecekleri­ ne yönel tilmiş olan dev bir kaleydoskopu i nşa ediyorlar ve çalıştırıyor­ lar.gösteren bir ka_dın olarak görünmüştü. b i r kaleydoskopla keyifli bir deneyim yaşamıştım. Bu aşkın rüya pek çok çağrışıma neden oldu. Sergiden ayrılırken.iz tamamlan mad ı­ ğı. yetenekli çocuklara olan i lgimi tetikledi. Ancak 'Defne'yi deneyimlemeden önce gölge benliğimle 'mev­ cut olduğu gibi' karşılaşmam gerekmişti. Bana arabamda kalmam gerektiği ve yakında nakledileceğim söyleniyor. ödül kazanan edebi bir dergi yayınlıyordum .im d iğer arabalar serginin merkezinde ayrılıyorlar. 290 .i nri. B i r hafta sonra. Lisedeyken Kaley doskop adında. 'Çıkış Yok' adlı rüyamdaki Carolyn'i ha­ tı rlamak ve deneyimlemek bana tiksi nd irici gelmişti .isi. göri. Yay burcuna özgü ideallerime ters düşen özellikler -Yay burcundaki on ikinci evimin karanlık.inün insan potansiyeli için akıl durd urucu olduğu ve sa­ dece bir çocuğun bil incine ulaşabilen yetişkinler rarafından bakılabi le­ ceği söyleniyor. Aynı zamanda rüya. Düzinelerce çocuk. Bunu görmeye neredeyse hazır olduğum için. arka arkaya sıralanmış birbi rini çeken arabalar­ dan birinde olduğumu fark ediyorum. heni. Merd ivenleri çıkarken. yakında bana gösterilecek. ancak onun­ la birlikte.

B irden korkuyla. ama bana kimse inanm ıyor. bomba düşerken kör edici bir ışık çakması görüyorum ve yakıcı par­ laklığı engellemek için gözlerimi kaparıyorum. Bu davranışlarıyla dehşete d üşmüş ve meydana gelecek suç sahnesinden sıvışmıştım. [fansi[ Uranüs Venüs'e kare açı yapmaktaydı . hantal. Onu nla karşı laşmak. On dört y�ındaki iki basit kız. Kend imi radyasyona kar­ şı korumak için kumaş karmanları ile örrrüğiim. şişman. Bebek Huey'e benzeyen şişman. İlki olan 'Masumiyetin Kaybı ' . on üç yaşıma ait gerçek bir anıya dairdi. aynı zamanda çok daha özgürleş[iri­ ciydi. İkinci rüyam ise 'Defne' idi. ebeveynlerimin zengin arkadaşları nın çocuk­ larıyla bir akşam geçirmem için beni bıraktıkları . Defne Almanya'nın Kara Orman' ı nda yaşıyorum ve beş yaş ındayım. aprnl ve aciz Carolyn . Yükselen'imle kavuşum yapmaktaydı.il edemediğim Carolyn'le kalacağımı fark ediyorum . içimdeki şeytanla karşılaşmak­ tan çok daha rahatsız ediciyd i .indeki herkes öliirse. başka her­ kes d ışarıda dolanıp duruyor. Sadece. eğer nükleer bir bom­ ba düşerse ve yer i. 'Çıkış Yok ' rüyasını. Korkuyla büzülmüş olan ve anlamsızca mırıldanarak benimle saklanan Carolyn hariç.iri. Transit Jüpi ter Mars'a kare yaparken .isri. korkak. Mars'ın karşısındaydı ve on ikinci evimden çıkan Mars. gizlice de­ likanlıları bira ve seks partisine çağırmışlardı. Ay. eli kulağında olan felakere inanıyor. ÇıkıJ Yok Bir nükleer savaşın başlamak üzere olduğunu biliyorum. 'Defne' rüyası ndan bir gece önce görm üş­ tüm. E n iyi 29 1 . aciz ve yaşına göre fazla gelişmiş çocuk­ la yüzleş[im. Sonra. Bedeni Sahiplenmek: Artan Kapasite 'Çıkış Yok'tan sonraki gece. artık on ikinci evimde transit yapan Satürn ise Ay'la üçgen açıdaydı . iki tane rüya gördüm. yerin al tındaki geniş bir çamaşır odasını s ığ ınak olarak seçiyorum. yaşamımı n geri kalanında rahammi.

Eğer ona söylersem anlamayacak. rüz­ garın. Bunların yerine. bir fidan.rebileceğim söyleniyor. Her gün ormanı zi­ yaret ettiğimde. diinyayı onun gözlerinden görmemi sağlıyor. küçük bir kıza dönüşcii­ rebileceğim ve böylece yanımda götii.ğını da anlıyorum.ineşle. özgür. Onun için. artık bildiği ve sevdiği şekilde gi. yağmurun veya güneşin okşayışındaki bir değişimdir ya da mev­ simlerin değişimidir. kalbinin derinliklerinden 292 . Ailem yakında Kara Orman'dan. Kendi ağaç varlığının duyusal diinya­ sına tamamen açık olan Defne. arkadaşım ise. Bunu yaparak. dallarını ıslatan yağmurun. Saf ve dokunulmamış. Ağaç bedeninin kaybolduğunu ve kendi­ sini hanral ve yabancı hissettiren bir İnsan şeklinde olduğunu fark et­ ciğinde yaşadığı yoğun. ailemin Kuzey Carolina'daki evlerinin arka­ sındaki ağaçların arasında. ama aynı zamanda di. okuma ve yazmayı öğrenmek üze­ re okula başlayacağım. aynı zamanda ruhu olan <lef­ ne adında körpe bir ağaç. bir ço­ cuk olarak. yapraklarını hışırdatan riizgarın. ebeveynleripin koşullarına uyum sağlamayı öğre­ necek.izgarla ve yağmurla söyleşebilen bir ağaç olamayacağını bilmesini engellemiş olacağım. onu bir insana. insan diinyasında yaşamayı ve di�er çocuklarla birlikte.ikiilen. Amerika'ya caşınacakmış. beni kendi bilincine girmeye çağırıyor. Özündeki ağaç varlığının doğal. ri. uzun dalgalı saçlı bir peri. Yaprakların ve çiçeklerin. Eğer ona söylememeyi seçersem de. aynı ıamanda dans ediyor. zira onun ağaç benliğine yabancı olan herhangi bir şeyi algılayamaz. Defne'yi bırakmaya karlanamıyorum. kabuğu­ mı ısıtan ve rengini değişriren güneşin nasıl bir şey olduğunu ve nasıl hissedildiğini deneyimliyorum. yağmurun. kolayca eğilip bi. Genç. Sonra kendimi dışarıda. Onun. Defne'nin öyküsünün bir sonra­ ki bölümünü keşfediyorum. ıstırap veren acıyı hissediyorum. mutluluğu benliğinin bir parçası ve neşesi sonsuz. Bu dönü­ şümden Defne'ye bahsedip bahsedemeyeceğimden emin olamıyorum. ağaç ruhu Defne hakkındaki bir kitabı okurken görüyorum. benlikteki bir değişim. Defne ram bir keyifle ve özgUrce dans ediyor. ne­ şeli ve masum. gökyilziinün ve riizgarın dilini konuşuyor. sonsuz.inyevi. gü­ neşin. masum ve duyusal zevkini ar­ tık yaşayamayarn. okumayı ve yazmayı. Kitabı okuyarak. ehlileşti­ rilmemiş ve canlı göriiniiyor. Ancak bana.

acısıyla ve kaybettiği her şey için duyduğu özlemle yıkıldığımı hissediyorum. Defne'nin aslında içimde yaşayan. Onun öykiisünü okuyarak. Onu. Ancak gölgesini kucaklamak­ tansa.iyülii bir ri. Ayrı­ ca. insani yönünü öldürür ve bir ağaç olarak hareketsiz hale ge­ lir. Defne resimleri yaptım. ağaç ve insan olduğu bilincini hissederek uyandım. Efsaneye göre Defne kendini Artemis'e ve onun özgürlük ve saflıkla ilgili ideallerine adamış bir orman perisidir.:· ilgi 1 i uyanan farkındalığını ve kızgınlığını da hissediyorum.izi.in üstünde Def­ ne şiiri yazdım (pek çoğu 5 hece. Yi. dışarıda karı içeride canlı olma deneyimidir ve doğa anayla bir olmak için ortak yaşama çekilme halidir. Defne'nin danserriği gibi dansetmeye başladım. Defne 293 . Apollo ona aşık olunca peşine düşer ve onu tecavüz ermekle tehdit eder. ruh ve beden. kendini onunla özdeşleştiriyor. tüm saflığıyla ve duyusal keyfiyle içim ­ deki Defne ruhuyla temas kurabiliyorum.isi. Şimdi bile. Bu ri. sonrasında aylarca uyanık olduğum hayarıma nüfuz eden bi.er ve rdiği benliğini kaybetmek zorun­ da bınıkmışrım.iyaydı. ağaç bl'­ deninden vazgeçmek ve çok de]. o bir ağaç. aradan ne­ redeyse iki yıl geçmişken. Aylar sonra.ine bürünen kendi gölgesi tarafından ele geçirilmeye çalışılır. Defne nehir tanrısı olan babasına koşar ve babası onu defne ağacına dö­ nüştürerek kurtarır. ağaç ruhlarını ve ağaçları İnceledim. bir ağacın gövdesinde bulunan veya yakında insan bedeni içinde yaşa­ yacak bir ruh değil. Onun gerçekliğinde. bütünüyle ri.i keşfettiğim Defne efsanesi hakkında psikoterapik bir çalışma olan bir yazı yazdım. A ğaç formu bildiği ya da ha tı rladığ ı tek form olduğu için. bir defne şarkısını keş­ fettim ve piyanoya uyarladım.iğüni. Apollo görünri. bildiği ve değer verdiği her şeyi kayhl't­ tiğini hissederek ormandu yere uzandığını göriiyorum. 'Defne'. Bu. yani en iyi arkadaşının ona ihaneci ile.iya yaratıcılığımı yeniden uyandırdı. Özgür ruhuyla özdeşleşmiş olan ve Mars ener­ jisini reddeden Defne. gelen hıçkırıklara boğularak. Aynı zamanda benim.iyamla örtüşti. Rüyamdaki Defne bir ağaç ruhu olarak yaşamından keyif du­ yuyor. öz ve biçim ara­ sındaki ilişki hakkında önemli soruları onaya çıkarrıyor. Yaşadığı ikilem. 7 hece ve 5 heceden oluşan üç di­ zelik Japon şiiri).

bedenime dah� da fazla sahip çıktım ve dansta kendi hazzımı keşfettim. B ir ağaç ruhu olarak.irgünleriy le mutluluğa boğuldum . Ancak. Defne'ydim . insan bedeni içinde bir ruh olarak geliştirip ge­ nişletebi lirse defne olarak kalmaya devam edebilir ve yeni bir form (biçim) aracılığıyla onun saf duyusal hazzını ifade edebilir. Bahar eki noksuna yakın bir zamanda meydana gelen ' Defne' adlı rüyamın en dönüştürücü yansıması. eğlenceli ve bayram gibiydi. Çiçek açan ağaçlar. renk cümbüşüyle.mevcut kimliğini. Tamamen duyu ları açık ve canlı. Defne'nin bilincini taşır­ ken baharı yaşamak oldu. bütünlük duygusundan gelen mutlulu­ ğunu kaybettiği için yas tutuyor ve tuhaf ve yabancı olan bir bede­ ne sahip olduğu içi n kızgınlık duyuyor. 294 . uzanan dallarından çıkan bol yeşilli si. benim için dayanıl­ maz güzellikte. baştan çıkartıcı . ben ağaç ruhu. her bir çiçeğinin patlamasıyla. Üret­ kenliklerinden haz duydum. ihaneti deneyim­ liyor. Aylar sonra. ancak 'bir i nsan bedeninin içi nde ' saf ve masum. Bir ay veya biraz daha uzun bir süre. rüyanı n sonunda müthiş bir keder içinde kalıyor.

Dağıcırım saçlarım ı . Şekilsiz bu giysi. der Defne. Yaz rüzgarında Defne? Bir ağaç nasıl sallar dallarını. Verin bana ağaç kabuğumu geri . Çiçekleri mi. Taç yaprakların Beni gümüş ışılcılarla parlacıp bı rakır. yağmur. �ıvrımlarımı . Ben ne zaman Defne'ydim? İ ki yana sallanır ve fırlacır acarım Yağmur gövdemi okşadığında. kabuğumu. Defne. Bu yaşam. Ya sen çiçek açc ı n m ı . Benim adım Defne'dir. Rüzgar beni okşar. Telaşıyla baharın . bir ağaç. Hacırla yağmuru. Sapsarı akından baharları mı . dallandırdın mı Zamanın dansı . Bu özlem. Ben Defne'yim. biliyor muydun yağmurun Defne. Kabuğunu çırparak. Yeni bir sayfa açacak m ı ? Açarım caç yapraklarımı. danserrin mi Benim dansım. Tadıdır nekrarım. Defne ile Diyalog Tracy Marks Kim koydu üscüme Ben ağaç kabuğunu bilirim. cicriyorsun arzudan. Kızıla ve alcına donanarak. Körpe bir fidanken? Ti crecir köklerin i ? Defne. Kıvrandı rıyorsun cüm balarılarını. kıvrımlı sapsarı cacım ı . sallar mıydın dallarını Nasıl dans eder bir ağaç. ama deriyi deği l. Isı cır gövdemi güneş ışıkları . kendimi anlatmak. Uymuyor bana bu beden. Defne. Defne? Çiçeklendin m i İlkbaharda? 295 . Bu insan derisinden manroyu? Rüzgar dokunur sadece bana. Defne. deriyi değil . Kıpkırmızı hazanlı başını? Benim dansım . B üyüled i n bizi renklerle. Baharda çiçek açarım. bu keder. Yapraklarım ı . Sen . yaz parılcın Kabuklarını gümüşle kapladığı n ı ? Alıyor aklımı başımdan. hayacca Ürkek bir arzuyla. Sonbaharda. Kıpırdıyor özlemle. Defne.

Bu 296 . 'Defne'den kısa bir süre sonra. Yönetici sınıf olan Yew'lar. Onların artık bizden çok dal1a fazla güce sahip olduklarını anlıyoruz. Yew'lar uçan makine­ lerini disiplin ve cezalandı rma amacıyla al t sınıf olan kölelere karşı kullanabilirler.!Senoi rüya çalışmaları eğitimine giderken. bedenimle zihnim/ruhum arasında değişmek­ te olan ilişkiyi anlatan anlamlı başka bir rüya daha gördüm. kendi isteklerine uymaları için onları sürekli cedi rgin edebilirler. Güneş'e altmışlık açıdaydı ve Merkür Mars'a üçgen açı yapıyordu. İçimizden rücbe olarak diğerlerinin üzerinde olan ve bu makineleri kullananlarımız. qn ikinci evde bu­ lunan Satürn. daha üst yöneticilerimiz olan ve gü­ venli uçuş makinelerine sahip Yew'lara gidiyoruz. onların cehlikeli ve güvenilmez ol­ duğunu fark ediyorlar. Bu rüya anlam yönünden zengin bir rüyaydı . Jungian. Bu yöneticiler kendile­ rinden aşağıda olanlara kötü davranıyor ve kendi ihtiyaçlarını kar­ şılamaları için onları kullanıyor. On ikinci evdeki Uranüs Venüs'e kare açı yapıyordu. aynı zamanda hassas orta sınıfa (duygular) ve alt sınıftaki kölelere (beden) acıması olmayan yüksel­ miş aklı sembolize ediyor. eski güç aracımızı ve kölelerin ko­ ruyucusu olarak üsclendiğimiz rolü kaybetmemiz hakkında görüşüyo­ ruz. Yew'lara karşı üstün bir gücü nasıl sürdüreceğimizi belirlemek için özel bir görev cimi kurmayı rasarlıyoruz. 'Yous'un (Yews gibi okunur ve 'sizler' anlamı na gelir). Ye­ gane güç kaynağımızdan vazgeçciğimiz için. makinelerim iz olmadan . Uçmaya başlağımızda ne zaman veya ne kadar havada kalacağımızı ya da uçuş sırasında ne cür bir zarar göreceğ imizi bilmiyoruz. Sonra. kendimi akıl­ la beden arası nda arabulucu olan orta sınıfla özdeşleştiriyorum. Kölelerin çalıştığı rarlaların üzerinde alçakran uçarak. rüyadaki benliğimle. Uçan Makineleri Atmak Halkım ve ben uçan makinelerimizi atıp acmamak konusunda karar vermeye çalışıyoruz. Yew'lardan geri döndüğümüzde. yani 'diğer insanların ' gücünü gösteriyor. Ben. artık biz de onların köle­ lere kötü davranmalarını engellemek için pek bir şey yapamayız. Bu yüzden de onları denize acıyotuz.

beden/dünya aracılığıyla ulaşılan bir yol. bu rüyayı canlandıran bir psi­ kodramada yer aldım . halkımın bir üye­ siyim. Biz. içimizdeki diğer güç kaynaklarını ortaya çıkarmaya girişiyoruz. O zaman an ladım ki. Başlangıçta. B unu yaparak. Artık yaln ız değilim. duygularım ve ak­ lım arası ndaki i lişki ve dış dünyayla olan i lişkimin değişimi canlı bir şeki lde tasvir ediliyor. kendimizi veya başkala­ rını tehlikeye sokmaktansa güvenilmez bir araçla yükseklere uçma­ nın coşkusundan vazgeçmeyi seçiyoruz. hayatımın bu aşamasında bedenim. Köleleri rahat bı rakmaları için yö­ neticileri ikna etme çabalarıma kimse kulak asmadı . toprakla uğraşan mücadeleci köleler tarafından çevrelendiğim­ den . Yi ne de uçan makineleri­ miz bize Yew'larla neredeyse eşit bir şekilde hareket etmemizde yardımcı olmuş ve kölelere olan nefretlerini dengelemek için des­ tek vermiş. Tehlikeli bir şekilde yükseklere çıkarak değersizliğimi gizlemeye çalışmıyorum. onu sahiplenmeyi ve içindeki gerçek g üç kaynakla­ rının peşine düşmeyi seçiyorum. ayaklarım yere basarken gücümü nasıl bulacağımı henüz bi lemiyorum. az bir güçlülük duygusuyla hareket etmeyi seçerken . Dünyaya yakın yaşayıp. sadece beni de rahatsız etti ler. ya­ şadığım sıcaklığı ve güvenliği keşfettiğimde ve içlerinde mevcut olan gücü hissettiğimde hayrete düştüm. yükseklerde uçan İkaros değilim . Artık aklımın gücüne bel bağlayan. Devam ettiğim eğitim sırası nda. ancak halkımla harekete geçiyorum ve dünyadaki rolümü daha etkin bir şekilde başarabilmek için 'politik' oluyorum. bedenimin ve dünyevi çalışmaları mın koruyuculuğunu üstlenmek. grubumun tek temsilcisi olarak. Epeyce bir içsel direnişle. benden daha yukarıda duran yüksek yöneticiler ve benden aşağıda­ ki . Emniyetsiz ve tehlikeli bir güç kaynağından vazgeçme­ ye karar vererek. ki­ şisel güç. kölelerin etrafımı sarmaları na izin verdim. B urada. Onların vücut sıcaklık­ larını hissettim ve onlara işlerinde yardım ettim. bedenimden uzaklaşmış ve ona karşı olan.sınıf etki n bir şekilde yükselememiş. Tek güçlenme yolunun kölelere katılmak ve birlik­ te sahip olacağımız gücü keşfetmek üzere kendi halkımla beraber onlarla birleşmek olduğu görünüyordu. kendimizi düşük bir konuma getirmeyi. Rolüm artık. ondan uzak ka- 297 . kendimi çaresiz hissetti m .

bedenimi kaya yüzeyine sıkıca yaslayarak ve sağlam yüzeyle teması n verdiği rahatlığı hissederek. Ondan sonraki her gün ve halen daha bedenimin içindeki ruhumu kutluyorum ve dans ediyo­ rum. Tutunma noktalarına ve ayak basma yerlerine bakarak. Defne'nin acısıyla hıçkıra hıçkıra ağlayana ve acısını serbest bırakana dek dans ettim. Yuvama dönüyordum. yavaşça ve dikkacle dik bir uçurumdan yukarı doğru sürünüyorum. transit Satürn Güneş'ime altmışlık açı yaparken ve Mars'ımın yakınlarındayken. Defne için kendiliğimden bir dans ya­ rattım. dağın tepesin­ deki evin yanından açık bir pencereye ulaşana kadar tırmanmaya de­ vam ediyorum. durmak yerine. 'Kar Tırmanışı ' rüyasını gördüm . 298 . tekrar tekrar yukarı uzanıyoru m ve kendimi üst tarafa çekiyorum. Bir dağın tepesinde. Yeniay ise Mars/Jüpiter orta nokta­ sıyla kavuşumdayken. hafif bir kar fırtınası eş­ liğinde dağa tırmanıyorum . Kar Tırmanıp Bir dağın eteklerinde kamp yaptıktan sonra.lınarak değil. artık bir dağa tırmanıyordum. So­ nunda. Daha sonra. yirmi yıl içinde birkaç kereden fazla dans etmemiş olan ben . kendime dönüyordum. Dağın tepesine ulaşana dek. Yere düşene. Ertesi gün. Asla bir dağa tırmanmamış olan. ayağımı koyduğum yer kopuyor ve aşağıda bulunan bir kayaya doğru sürükleniyorum . bedenden yaban­ cılaşmak yerine onu kullanarak aşağıdan yukarı doğru ilerlemeye dair bir rüya. Ama zarar görmüyorum. tekrar baştan baş­ lıyorum. Sonra. bir de dibinde evim varmış. Pencerede d uran arkadaşlarım ben i karşılamadan ve beni içeri çekmeden önce. d udaklarım sevgilimin d udaklarıyla birleşi­ yor ve gelişimi sevgi dolu bir öpücükle selamlıyor. 'Kar Tırmanışı' derinliklerden yüksekliklere. Geceler sonra. (daha önce bu bölümde anlatılan) 'Geleceği n Ki­ tabı' rüyasını gördüm. Tırmanabilmek için uygun bir oyuk bulunca. Kişisel kaynaklar ve becerileri sevinçle karşılayan Vf: birinin gücünü yapıcı bir şekilde kullanmasını ödüllendiren sevgi hakkında bir rüya. ama onların üzerinde yükselmiş olan ben. B ir nokta­ da.

1 98 1 'de Jü­ piter ve Satürn Güneş 'i me kavuşum yaptığı sırada. Ertesi yıl. Salıvermek ve Bırakmak Gelişmeni n yolu hem acı hem sevinç veren bir yoldur. kalbimle i lgili sözümü yerine getirdim . şimdi anlatacağım 'Açık Kalp' adlı rüyamı gördüğüm sıralarda. ama riski göze alıyorum. kalbim kendini açana ve yabancılaşmış iki benliğim arasındaki ve kendimle dünya arası ndaki sevgi ve şefkate bir geçiş yaratana dek şifa bulamadı. transit Uranüs Mars'ımla kavuşurken ve on ikinci evdeki transit Neptün Satürn'e kare açı yaparken aşağıdaki rüyayı gördüm. Kalp naklinin süreceği on iki dakika sırasında ölebilirim. Bazen benlik yırtı lıp açı lmalı . Beş yıl önce. Cerrah göğsümü açıp. asla mümkün olabileceğini düşünemediğim açılmalar yaşadım. Hayacca kalsam bile. Dokrorum ameliyata karşı çıkıyor. çalkantılı duygularımdan aklıma doğru kaçışlarım ı hatırlıyorum. eski kalbimi bedeni mden ayırmaya başlar 2 99 . Bedenimle aklım arası ndaki parçalanma. kalbimi çıkar­ maya başlıyor ve yeni bir kalbi naklermeye hazırlanıyor. O zaman yaşadığım parçalanmayı ve arkasından. 'Kar Tırmanışı' rüyamı gör­ mem veya yaşamam m üm k ün değildi. yaralı kalbimiz açığa çıkmalı. Mars döngümde. annemin defalarca yaşa­ dığı kalp ameliyatları (annem gerçekten ölmüş ve tekrar hayata ge­ ri dönmüştü) benim için önemli bir anlam taşıyordu. Neptün'üm ise onun Kuzey Ay Düğümü'nün üstünde. kal­ bim olmadan on iki dakikalık ölümii deneyimleyeceğim. Güneş ve Satürn Güney Ay Düğümü'me kavuşum yapıyor. Spiri tüel bir öğ­ retmen ve psikoterapistin yardımıyla. zira ölüm rehlikesi büyük. annem ameli­ yathanedeyken Tanrı'ya nasıl yalvardığımı . Ameliyar masasında dokror. Annemin sekizinci evindeki J üpiter. yok olma korkusu ile yüzleşilmelidir. J üpiter ve Satürn Güneş'ime kavuşum yap­ tığında. Ben büyürken. eğer onu kurtarı rsa kendi kalbimi Tanrı'ya vereceği me nasıl söz verdiğimi hatırlıyo­ rum. Açık Kalp Kalbimdeki ağrıdan kurtulmak için ameliyar olmaya karar veriyo­ rum.

Beni bulan kişinin ameliyatımın rnmamlanması için beni hastaneye geri götürmesi gerekiyor. kalbim olmadan. annem ve babam beni eleştiriyorlar.imü hissC'diyorum. ihtiyaçlarımı gös­ terme ve sevgimi ifade etme riskini nasıl alabilirdim? Beni koruyan bir kalbim olmadan.imden dışarı sarkıyor.iği.işci. Panik içinde ameliyat masasından fırlıyorum ve hasrancclcn dışarı ka­ çıyorum. Bu rüyayı takip eden beş yıl içinde. Onların eleşririleri yaramı daha da fazla deşiyor. Artık. Radyo dinlediğim odamda gizleniyorum. arkadaş­ lıklar ve sevgi dolu yakın ilişkiler sayesinde bu güveni oluşturma­ ya başladım.ıneye de geri dönemem. beni bir yerlere kapatacaklarını söylüyorlar. korunmasız kaldığımı ve dehşece di. Bu rüyayı gördüğüm sıralarda 'kalp ameliyatımı' tamamlamak için gerekli olan inanç sıçramasını yapacak durumda değildim. Cerraha güvenmek gerekiyordu.lüm alanına girme dehşetinin üstesinden na­ sal gelebilirdim? Kalplerin yer değiştirdiği dakikalar boyunca. beni yakalayabilecek birilerine görünerek sokaklarda dolaşamam. en savunmasız olduğum anlarda. Paniğimi sakinleştirmeye ve bir hareket planı oluşmrmaya çalışırken. başlamaz. çi. Eski kalbim açık göğsi. Duygularımı belli etme. tutuklanmam için bir emir çıkartıl­ dığını öğreniyorum. kalbin gezegeni Güneş'e altmışlık açıda bulunan. on iki dakika boyunca makine­ ler tarafından yaşacılmayı deneyimlemek isremiyorum. Göğ­ si. ancak dışarıdaki dünyaya (diğer insanlar) güvenmiyordum. 300 . Yine de.im kesilmiş bir şekilde dolaşırsam.inkü tamamen karanlıkm. Kalbim dışarı sarkarken. Düşmanca bir dünyada savunmasız olmak ve kendini göstermek ne kadar da tehlikeli görünüyordu. başkalarının kalbine güvenmek zo­ rundaydım. ailemin evindeyim. Paniğim amyor. Kapana kısıldı­ ğımı hissediyorum. kalbimdeki kanamanın arnk arrcığını ve ya­ şam sıvısının yavaşça bedenimden dışarı aktığını fark ediyorum. Ham. ö. Jüpiter'e kare yapan. kendimi iki kalbin yer değiştirmesi sı ra sı n da oluşacak ölUm dakikalarını yaşa­ maya istekli hissecmiyorum. Sonra. terapiler. Ebeveynlerimle kalamayacak kadar savunmasız his­ sediyorum. inanç gezegeni Nep­ tün'e y a rı m kare yapan Yay burcundaki Mars'ımın başlangıç sıçra­ masını yapmıştım ve ameliyatı başlatmayı seçmiştim.

im silahlarını topla­ mak zorunda kalır.imlerini rii­ yamda görüyorum. yeni bir uzanma. yüzeye doğru harekete geçen ve oluşmakta olan yeni benliğe sıçrayıp. Gelişmenin tohumları atı lana ve bunlar köklenene kadar geç­ mişi bırakmak mümkün olmayabilir. yeni bir bırakma. ona büründüğü anda dışarı çıkartacağımız benliğe güven­ memiz gerekir. " Ö nce ki deneyimlerimden. yeni bir Yay yolculuğu başlıyor. Bu sü­ reçte. bilin­ cin yeni benliğe nakli. Ay Mars'a karşıt açı yaparken. Veda eden. Sa­ tiirn Venüs'e kare. Kollarımı uzatmam gerek. ona göre. onu beslemek ve gelişim ini kurlamak çok 301 . Sonra ba­ na. Ana rahmindeki bir bebek tekme atmalıdır." diyor. enerjisini bilinçdışına ödünç vererek uykuya dalabi­ lir ki. bunların uzun boylu. bilincimiz yaklaşmakta olan doğumdan habersiz olabilir. aciz ve yetersiz olabiliriz. valizin içindeyken yayılmak için yere ihtiyac ı m var. Aniden. Bu durumda. fermuarın bir kısmını açık bırakarak valizimin için e yerleşiyor ve kolları valizden dışarı sarkıyor. Güvenmeye ihtiyacımız vardır. böylece yeni doğacak olan benliği besleyebilsin. ölüm demektir. Bu sefer. Yiikselen'imden geçen transit Uranüs ve Satürn. Şimdi. Yeni bir döngü. Bazı rüyalar acı verici. uzun kollu ve bacaklı tuhaf b ir adamın kolları ol­ duğunu fark ediyorum. diğerleri eğlenceli. -Hepsinden öte. dikkatimiz dağınık. ana rahmindeki yeni benliğin sin­ yallerini dinlemek. bi­ linmedik yeni maceralara atılan sevdiğim insanların öli. Eski benlik bu sıçramadan korkar. Adam. Uzanan Kollar Bir yolculuk için hazırlanıyorum. Elbiselerimi valize yerleştirmeye: başlıyorum ve iki uzun kollu kazak dışında tüm eşyalarımı alacak ka­ dar yer var. Kazakların kolları aşırı derecede uzun görlinüyor. Bir parçamız. valizinin içinde kapalı kalmanın gayer rahatsız olduğunu öğrendim. içimizden ge­ lip. Üstünde durduğumuz zemi­ ni nasıl bırakabiliriz? Yeni hareketlerin sarsıntıları toprağın içinde hissedilmelidir. Bir süre kafamız karışık. ayııı zamanda progres Mars'la her şeye yeniden başladım. 'Uzanan Kollar' adlı rüyayı gördüm. Bu ölümü yaşamaktan kur­ tulmak ve bildiği gerçekliğe tutunmak için ti.

Genişliyorum. bir zamanlar beni şefkarle koruyan du­ varlar rarafından kıscırıldığımı hissediyorum. ana rahmine. gü­ neşle cucuşmuş kahkahalar saçıyorum. Yttımtrtadan ÇıkıJ Ben . Harra. bilincimi bedenime çe­ kiyorum ve sıcaklığını. boğulduğumu. aktif bir i mgeleme seansı almıştım. Ancak. " Ben kendimi kabuk zannediyor­ dum . Geriniyo­ rum. kabuğa değen be­ denimi hissecmeye ceşvik ediyor. Yeniden geriniyorum. zorlandığımı. orcaya çık­ ma. etrafımı çevreleyen kabuk için çok büyük olan yavru bir kuşum. dünyaya giriş yapma zamanı gelmiş . Orada. genişle­ yemiyor ve kabuğu kı racak gerekli enerj iyi sarf edemiyorum. Dünyaya saf bir sevinçle cepki veriyorum. Yıllar önce. Yeni benliğimize bürüneceğimiz. 'Yumurtadan Çıkış ' adı n ı verdiğim bu rüya­ da. Al rından gülücükler. kabuğun beni ezen baskısını yaşayarak. bir bulucun ardın­ dan orraya çıkan güneş ışıkları. esneyemiyor. Sausaliro'da bir yüzen evde.önemlidir. henüz doğmamış. Korkunun beni nasıl kıscırdığını arcık anlaya­ rak. Rehberim nazikçe beni derin derin nefes almaya. kurtuluvereceğimiz zaman gelecektir. kabuğundan çıkan bir yavru kuş olarak deneyimlerimi bir kon­ ferans salonunda öğrencilere anlatıyorum. Kabuğu kırıp açmakcan çok korkuyorum ve kırılır kırılmaz paramparça olacak diye ödüm parlıyor. Ken­ dimi çok canlı hissediyorum. Ona ş�kınlıkla bakıyorum. yayılan enerjisini deneyimliyorum. oradaki acılarımın ve yaratıcı ruhumun kaynağına bir yolculuk yaptığım. bir rüyamda bu se­ ansı yeniden yaşadım. "Acı nerede?" diye sanıyor rehberim. büy ük bir yumurta bul­ muş ve onun bilincine girmiştim. Arcık doğma. Geçenlerde. Sonra. yaşama arılıyorum ve gözlerimi açıyo- rum. "Hiç acı yok" diyorum. yüzen evin pencerelerinden akarken ve odayı alem ışıklarla yıkarken. geçmişin bağlarından özgür kalıp. Kollarımı ve bacaklarımı sallı­ yorum ve ecrafımdaki yeni dünyaya hayranlıkl a adım acıyorum. " 302 . yeniden bir kahkaha acıyorum. Yavaş yavaş.

gebe kalır. büyüleyici yeni bir evrene doğmak demek­ tır. yeni bedenler geliştirir. Bastırılmış bir enerj iyle her karşılaşma onu reddeden eski benliğe başlangıçta bir tehdit oluşturur. sualtı barı nağımızın karanlık güvenliği içinde olgunlaşırız. 303 . doğmayı beklerken bizi sadece teselli eden sahte imgelere değil. Ben on ikinci evimin zenginliğini deneyimledim. geçmişi içsel olarak yaşarız. sahiplenilmemiş benliğim (iyileşemeden irin toplayan geçmiş yaraların karanlık acı ları ve öfkesi) gizli hazinelerini mey­ dana çıkard ı . kendimize -gerçekten bize ait olana. Ben on ikinci evin zenginliğini yaşadım ve hala yaşıyorum . Yine de yeni olan burada doğar. Bu­ nu siz de yapabilirsiniz. Yavru kuşa göre ise bu. kendimizi yeni bir yaşamı n nefesiyle doldurdukça korkularımız dağılır. eski kayıt ları prova ederiz. gezegenler on ikinci evden ortaya çıktığında ve Yükse­ len' imizden geçerken . Bizler on ikinci evde. B urada göl­ ge benliğim . önce korkularımızın karanlığında gizlenir. Kendimizi his­ sederiz.sahip çıkarız. On iki nci evdeki her sarsıntı doğmayı bekleyen yeni bi r yaşamdır. Ancak içimizdeki yeni doğumlara güvendikçe. kendimizi anlarız ve gizli benliklerimiz varlığını sürdürüp. geçmiş modellerden özgürleşmek gerçekten de ölüm ve eski benliğin yok olması anlamına geliyor. sonra aldığı çarpık şekiller korkularımızın biçimini belirler. burada beslenir. kabuğumuzdan fırlar ve yeni yaşamlarımızı kucaklarız. Sonra. Bilincin ışığıyla ve şefkatiyle kendimizi açar ve şifa buluruz. Kabuğun bakış açısından. Tekrar tekrar eski dramaları sahneler.

aynı yazardan ve güncel yazarlardan ku l hın mış olduğum a l ı n r ı ların sayısını sını rlad ı m . düzi nelerce kiş isel günlüklerden olduğu kadar.2 1 9. Molly Bang. Ayrıca The Portable J1111g' da a l ı n t ı yapı l m ışrır. 1 97 7 . İ lk olarak AI ON' da bası lm ışm. O n İ kinci Evdeki Gezegenler v e Burçlar ( 1 ) Wi l l iams. Sam ue l Weiser. Maine.60. 5 5 (5) Nepri. ine. Cal i fornia. 1 9 5 3 . Tracy Marks. New York. CarL Psydıological Reflecıiom. Samuel Weiser.Disrn11eı)''dek i Nepciin bölümüne bak ı n ız. CRCS Publ icarions. " A i on: Phenomenon of rhe Self. Bölüm 1 . Voice Therapy: A Psycotherapeutic A/'fırocıch ıo Self Desımctive Behavio11r. 1 20 (7) Şeyrani duygularla i lg i l i daha fazla b i lgi içi n . Srrephon Kaplan . Mai ne. (4) Wi ll iams. 304 . The Asırology of Faith k i rabındaki "Myth tınd the Zodiac" böl ü m ü . York Beach . s. ( 1 0) Ay Düğümleri konusunda daha fazla b i lgi için The Astrology of Self- Discoveıfdeki Ay Diiği. Liz. 1 9 5 1 . Bu alınrı ları n çoğunun kaynağı b i l i n memekred ir. s. (8) Kend i mizi nas ı l güçsi. 1 4 5 . Tracy Marks. John Beahrs. Tel i f hakları yasası neden iyle. New York. Bolli ngen Foundarion . Berkeley. F i resrone ve Love a11d \Vi/I. 1 984 . O n i ki nci evlerinde Ay b ulunan larla i lg i l i i lham verici bir h i kayed i r. (9) Greene. Charles Scri bner's Sons. 1 98 5 . York Beach . . 1 97 1 . 1 987 . Cal iforn ia. Roberc W. The Prtıctice of Persoııal Tra11sfor111e1tion.z t uttuğu muz konusunda ve Pl uronyen gücü geri kazan ma yönre m i i le i lg i l i daha fazla b i lg i için The Asırology of Self Discovery1 'deki P luto bölümüne bak ı n ız. " Vi king Press. Ek Not: On i k i nc i ev gezegen leri n i n anlam ları nı ayd ı n latmak için bu bölüme dah i l edi len al ıntı lar. bakınız. U11ity a11d M11/Jiplicity.i nyen enerj i y i sah ip lenmek ve yapıcı b i r şek i lde kanalize ermek i le i l g i l i daha fazla b i lgi i ç i n The Astrology of Self. Ayrıca John Gri nder ve Richard Band ler'in nörol i nguisrik p rogram lama (NLP) k i rapları yabancı laşmış alt k i ş i l ikleri sah iplenme konusunu ele a l ı r. .i m leri bölümüne bak ı nız. Tracy Marks. 1 984. Srrephon Kaplan . Rol lo May. say ısı y üzden fazla olan i k i nci l kaynaklardan (anroloj i) derlen miştir. (6) Will iams. Sebasropol . (2) The B11ried Moon and Oıher Sıories -de k i "B11ried Moo11 " h ikayes i . Dipnotlar On İkinci Ev: Gizli Bilgeliğiniz ( 1 ) Greene. New York . s. (2) J ung. 1 98 5 . Journey Press. (3) A y enerj isini yeniden sahi plenme konusunda daha fazla b i lgi içi n the Asırology ofSelfDisrnveı/deki Ay bölüm üne bak ı n ı z . Liz ve Howard Sasporcas. s. The Developme11t of thr Perso11tılity . s. Screphon Kaplan .

1 987 . ( 1 5 ) B ucler. 1 988.imüzden vazgeçti ğ i m i z ve kurban olarak kalmayı seçtiğ i m i z durum larla i lg i l i daha fazla b i lgi için. ( 1 1 ) Ibsen. New York. New York. s. 1 965 . York Beac h . Mer h ue n . s . (4) Güci. s. New York . l nc . Human Sciences Press. 1 980. W. Harper and Row. 1 7 9-80. Norron and Co. Journey Press. New York. . I rvi ngton Publ ishers. Mason. ve Pri nceron U n i versity Press. Liı. Jeanne. Merle A. Berkeley. Emery v i l le . . Cal i fornia. Human Sciences Press.86. Penguin Books. i ne. Newcastle Publ ish i ng Co. 1 98 1 . 1 97 3 . Roberr W. New York. s. (6) G reene. anc Mari lyn ) . . Depth Psychology a11d ıhe Neu• Eıhic. (2) Wi ll iams. Hcnri k .i11g Beyond Fear. ine. New York. 1 984.On İkinci Evin Psikodinamikleri ( 1 ) foss u m . 1 98 5 . . 1 98 1 . W. U rnh. 1 986. ve Bioenergetics k i taplarına bak ı n . Characterological Transformatioıı.74. Roberr \V/. 5 6 . Pamela. Lowen'in ça lışması nın mükemmel b i r öze t i ve uyarlamas ı . (3) Coleridge a l ı n t ı s ı n ı n kaynağı b i l i n m i yor. New York. Cal i fornia. ( 5 ) Wi l l iams. Ncmon ancl Company. New York. A \Vizard of Earthsea. . 1 1 0. Norron and Company. Voice Therapy: A Psychoıhera/ıeutic A/ıproach ıo Self Desımcıfre Behavior. The Develop11enı of ıhe Personaliıy Sam uel . W. 1 1 1 . (4) Erich Neu man n ' ı n . 1 988.W. Liz end Howard Sasporras. The Practice of Perso11al Tra11sforı11aıioıı .W. 1 969. MacMi l lan ine. Maine. aynı zamanda Johnson . New York . s . N. Bütünleşme Süreci ( 1 ) Bugen ral. Boll ingen Foundarion. 'i!ıfdeki Neptün ve Pluro bölüm lerine bakınız. (2) Fossum and Mason. New York. . (8) Sega l. Srrephon Kaplan. Moab. Real People Press. Cupid ve Psyche m i t i n i n psi koloj ik çal ışması ve yeniden an latı m ı olan Amor and Psyce : The Psychic Develo/1111enı of ıhe Fe111i11iue'i tavsiye ederi m . ( 1 4) F i restone. ( 1 0) Lowen.Hol lywood . (9) B i r EST kat ı l ı mcısından a l ı n tı yap ı l m ıştır. . 1 968.r i11 Recoı•eı)'. Peer Gyııı. New York . Srephen M . Fear of Life. 5 8 . " n i n Chamcterological Trdnsfor111atio11 adl ı kitabında yer alm ıştır. Voice Thempy: A Psychotherapt11ıic Ajıproach ıo Self­ Destmctiııe Behaııio11r. Parnassus Press. Weiser. Şiddetle ravsiye ed i l i r. (3) Fi rescone.• ofSelfDiscm. (7) Johnson. Harper and Row. Facing Shaım: Frmıilie. The Astrolog. R ichard Band ler ve John Grinder' i n Frogs lnto Princes ve Refra111i11g adlı ki taplarına bakı nız. 1 976. U rsu l a. . . Talki11g to Yo11rself Lear11i11g ıhe La11gııt1ge of Se/f-S11pporı . Cali forn ia. W. ( 1 2) LeGu i n . Alexander. 1 984. s. 1 98 5 . New York . s. 5 5 . ( 1 3 ) Neuman n . 1 98 1 . J ames . Ayrın r ı l ı bi lgi i ç i n . Sr cphe n M. 1 95 6. 305 . The Setm·h for A11ıhenıicity. E rich .

( 1 9) Eurip ides. B runnel/Maze l . "Som nia. ( 1 0) Yeats.2 5 2. New York. ( 5 ) Perls. B i rinci Bölü m . 229-30. Dreams and Nightmares. An Astrological Mandala. R ichard."dan B rook. Euripides' i n . Toron to. }1111gia11 Drea m bıterpretation. Ernest.. Oxford .( 1 6) Van Scyoc. (20) lphigenia' n ı n h i kayes i . U11ity and M11/ıipliı-ity: l\fo/ıilevel Comcio11sness of Self B run ner/ Mazel ine. The Emmnides oyununa bakı nız. Berkley. 1 97 3 . s. İ lk olarak Richard Grossi nger tarafından The Nighı Sky'da bas ı l m ıştır. Oxford . Dane . New York . Gestalt Themj1y Verbtıti111 . Kişisel günlüğünde bulunmuştur. North Aclancic Books. Fritz'den o lduğu varsay ı l ıyor. 1 97 3 . Rüya Deneyimleri: On İkinci Ev Örnek Çalışmaları ( 1 ) Rudhyar. 1 97 5 . 1 98 1 . 1 98 3 .242. Max . 3 06 . Lafayet te . Mad ison . (4) Zeller. 1 98 2 . 1 97 2 . Dark(hild. Sydney. Dreams and Grou ·ıh of Perso11aliıy. New York. Real People Press.2 5 5 . B i l i nmeyen b i r iki nci kaynaktan alıntı yap ı l m ışrı r. 1 98 5 . belgeselden a l ı n c ı . ( 1 8) Daha fazla b i lg i i ç i n . (3) Jung. Random House. 1 98 2 . (2) Hali. New York. 1 69-70. . ' 1 98 3 . Cali fornia. California. s. (9) Grossinger. gelecekre yazmayı umduğum Beco111i11g Yo11r Oırn Heroine k i rabı n ı n ana remasıd ı r. b u k i tabın h i ç b i r kısm ı h içbi r şeki lde kopya ed i lemez. 1 960. Srephan rarafı ndan Oxford Book of D reams de alıntı yapı l m ı şr ı r. " Brook. Sierra Club Books. Wi l liam Butler. (7) Rossi . 1 969. Oxford University Press.5 3 . s. Berke ley. 1 98 3 . New York. Dreams are \Viser ıha11 Mau. s. Stephen ' ı n Oxford Book o/Dreaıns kicab ında a l ıntı yapılm ışrır. The Drea111-Visio11 of the Nighı. s. Perenn ial Library (Harper and Row). Mallers of the Heart. E m i ly'den Oxford Book of Drea111s'de yapı lan a l ı n tı . " The Shadoll 'J' W'aters. New York . ( 1 1 ) Dickinson. ( 1 7 ) Beahrs. Bancam Books. s. (8) K işisel kullan ı m i ç i n çoğaltı labi lecek rüya anketi haricinde. Rüya Çalışmaları Yoluyla Kişisel Dönüşüm ( 1 ) Arbi rer. Moses Hadas tarafından rercüme edilen Ten Plays dek i lphigenia ' A mong the Ta11riaııs oyununa bak ı n . Petron ius. (2 1 ) Tam alınrı lar için kaynakçaya bak ı n ız. New York. Cari. Inner City Books.244. (6) Dow n i ng ve Marmorstei n 'den. Joh n . Oxford Univers iry Press. Analyrical Psychology Club of Los Angeles. 1 5 0. New York. 1 987 . s. James'den olduğu varsayı l ıyor.

Hai ve Halev i . New York. Psikoloji Bandler. 1 98 1 . Sı11dies in Astrolog. Voice Thera/Jy : A Psychoıhmıpmıic Approach to Se/f-Desımcıit1e 307 . The Sq11are Aspect. Arl i ngcon . Reframiııg.'. Frogs lnıo Pri11m . Stop Rm111i11g Scared. Y. Bugental. 1 97 3 . Piero. Robert W. Cal iforn ia.rrch far Alfthwticiıy. Tlıe Di. Tracy. The Astrolog. Pla 11eta ry Aspecıs. CRCS Publ icacions.) Rudhyar. 1 979. Halev i . Sagiccari us R ising. Moab. 1 97 1 . . 1 962. Thı: Se. 1 982. Ucah . \Vhaı Wle i\fay Be: Techııiqıtes for Psychological and Spiriı11al Groll'th. New York. Cali fornia. March .S.rowned Self. Bancam Books. New York. 1 98 1 . Rudhyar.1 1 3 ." CRCS Publicacions.•: Vo/1111e ili. Random House. Talki11g ıo Yo11rself Leami11g ıhe La11g11age of Se/f-S11pporı . Maine. 1 98 7 . New York. Pamela. Marks . ine . 1 96 5 . Sag i ccari us Rising.Tarclıer. Bandler. Mass. Sam uel \'V'eiser. Los Angeles . B ur ler. 1 982. Mass. 1 987 . York Beach. Jerusalem . Ferucci . Richard ve John G rinder. The Astrolog. . Twelfth Home. Leam Astrolog. 1 979. . s. J. Ucah . D randen . Elman. 1 977.P.· of SelfDiscovet)'. B runner/ Mazel i ne . John. Sebastopol . Marion v e Joan McEvers. 1 982. Sebastopol . Arl i ngcon . "The Twelfch House. Richard ve John G ri nder. Bölüm 6. . The Developmenı of the Perso11aliıy. Tracy. (Daha önce '·Hou• to Handle Yo11r T-Sq11are" adıyla yay ı n lanm ışt ı r. Publicacions. Tracy. 1 978 (Bu materyalin büyük bir kısmı bu k icapca yer al maktadır. James. . Moab. Marks . 1 98 7 . U11iıy and Alulıipliciıy: M11/ıilevel Co11scio11sness of Sel/.· of Fııfe . Sebastopol . 1 982. Dane. CRCS Publ icacions. Greene. Asrro­ Compucing Services. "Nepcune Pacterns-The Twelfrh House" Rosicrucian Fel lowship. Herberr & J ane Baer. Californ ia. Isra i l . San Diego. S. Nathan iel. Kaynakça Astroloji Bacher. Liz ve Howard Sasporcas. New York. Cal iforn ia. Irvi ngcon Publishers.•: Vol II . . 1 98 2 . Greene. Real People Press. Beahrs. 1 97 2 . Tracy. A n Astrological Ma 11dala . New York. Marks. Marks. 1 984. The Only way ıo. Liz. Firescone. Samuel Weiser. York Beach. Dane. . Real People Press. Maine. Astrolog)' and Psychoa11alysis.) . Harper and Row. 1 0 5 . 1 98 5 . ine . Zahava. Fenscerhei m . The Asırological Ho11ses.

New York. 1 966. \Y/. New York . How M1tch is Too M11ch?: I-lealıhy Habits or Destm({İve Addictioııs. New York. A l ice. 1 97 3 . Feel the Fear a11d Do it A ııyu·a)'. 1 98 5 . 1 97 1 . New York . Secret of ıhe Golden Floıl'er'daki "C01ume11tt11)'. Freud . '' Harcourc . 3 08 . " b ö l ü m l e r i Jolande J acob i tarafı ndan d üzen len m iş t i r. Rollo. John. 1 964. Erich. ine. The Sha111e E:x. .. Klein. Neumann. 1 9 5 0 . Basic Books. I n rernational U n i versities Press. New York. New Jersey. Norton and Co. Norton and Co. 1 987 . ve Pri ncecon U n i vers i ty Press. New York. Cal ifornia. Harper and Row. Harcourt B race Jovanovich . Fe({r of Life . W. Helplessness cmd DejJYession. Vi k i ng Press. Ncw York. Jung. New York.. Jung./1erie11ce. W. The Drama of ıhe Gifted Child: . Lovı:. Jeffers. H u rnan Sciences Press . . 1 980. May. Srancon . M i l ler. A lexander. New York. E nglewood Cliffs. Cari . Joseph Campbell tarafı ndan d üzen len m iş t i r. 1 93 1 . 1 97 1 . Ballancine Books. Hatı: and Reparaıion. J ung . Depıh Psycology and A Neu· Eıhit. Breaki11g Through: Freeing Yo'1trself froın Fem. J ul ian . Elizabeth . New York. Newcastle Publ ishing Co.The Seanh for ıhe Tme Sel/ (daha önce Prisoners of Childhood olarak i s i m lend i r i l m işti r. 1 9 5 3 . Evi/: The Shadow Side of Realiıy . The Meaniııg of A nxieıy. Stephen M.. Cari. böl ü m ii. Amor and Psyche: The Psychic Develop111e11t of ıhe Fe111i11i11e. 1 969. Cari. Psychological Ref/e(fiom daki "The Developmenr of rhe Personaliry" ve ' " Prob lems of Self-Rea l i zation . Hi llsdale.\Y/. Bracc and World. ve Mari lyn ) . N. 011r Many Selves. Rubi n . 1 97 5 . W. 1 984. ine. New York. Peele. Si mon ve Schuster. Sega\. 1 986. Neuman n . Facing Sha111e: Families iıı Recon:ı)' . New York. Crowe l l . Sanford. Harper and Row. Bolli ngen Foundation . O'Connor. ine. Characıerological Trt1mfor111aıio11. New York . Anna. Jeanne. Susan. New York. New York . Behavio11r. 1 98 5 . New York. Melan ie ve Joh n R i viere. P ri ncecon U n i versi ty Press. 1 988. 1 95 6. Merle A . M i l ler. Johnson . ine. Anallyric Press.\Y/. Co111passio11 and Se!f-Hate: A n A lıerııaıive To Despair. Hol lywood . Crossroad Publ ish ing Co. Lowen . 1 97 7 . . New Jersey. MacM i l lan ine.). 1 98 1 . Theodore lsaac. Mason. 1 979. Susan . . Prencice-Hal l. The Porıablı: Jmıg'daki "A io11: Phe110111e110/ogy of ıhe Self' böl ü m ü . 1 98 1 . Norcon and Cornpany. 1 98 1 . Erich. Liııiug Beyoııd Fear. The Ego and the Medıa11is111s of De/ense. Fossum. New York. M i l ler. Thomas Y. R i chard Wi l hel m .

309 . Ann. Mactoo n . Drea111. N e w York . Bancam Books. New York . Henry. The Mea11ing Of Drwm. 1 98 5 . The Pracıire of Persoı1t1! Tra11sforı11aıio11. Ten Plays by ' E11i·opides'de yera l ı r. New York.r a11d Groıcıh of Personaliıy. 1 95 3 . Mor i s . Grove Press. 1956. Faraday. Calv i n . New York . McDonald . Con c i n u u m Publish ing. Journey Press. New York. 1 98 5 . \X'i l l iams. Kurgu B ryan c . Sydney. Self-Rı:alizatiım t111(/ SelfDefeat: Freeing Yir Crcatİı'e Pote11tirt!. Marie-Lou ise. New York . 1 97 1 . Moon Books/ Ran<lom House. The Dre(ıll/ \florkbook . Spring Publicacions. Bancam Books. A \Ylizard of Eı1rth. Mary A n n . Berkeley. B erkeley. U11derstandi11g Drea11s. Sam uel . Pau l isc Press. Shadou· a11d Eril İ1ı FrıİIJ' Ta/es. Darkchild. Oxford Bookı of Drea111s . 1 984 . California. Phoebe. Boscon . New York . J i l l . Cal iforn ia. Get1i11g Help Fro111 Yo11r Drea111s. E rich. 1 983. 1 984 . Oxford. Virg i n i a Beach . The i\Ii11d Paı-tlSİtes . J ames. 1 98 3 . McGraw-Hi l l . Ree d . 1 974. Cal i forn i a . Screphon Kaplan . Hai l . New York. B runnel/Mazel . Thr }m1gia11-Se11oi Drea1111l'ork ilfmllfal. Van Scyoc. W i l l i ams. The Kin of ATA A re \Vaitiug for Yo11 . jmıgimı Dream bıteıpretatio11 . 1 987. Spring Publ ications. Warner. Dorothy.. Hai l . 1 983. Rü y a Çalış maları Brook. lj1higenia A 111011g the Ta11ria11s Uphigenin at A 11/is i n devamı). New York. New York. Berkley Books. 1 966. 1 97 2 . Licrle. ine. B o l l i ngen Foundacion . 1 98 5 . Texas. Oxford U n i vers i cy Press. 1 98 5 . Moses Hadas tarafı ndan tercüme ed i l m i şt i r. Neu man n . 1 97 4 .rea. LeGui n . Tay lor. Amor ant! Psyche. Ernesc . Ross i . Ursula. Col i n . The Dream Ga11e. Onei ric Press. Journey Press. B rown and Company. New York . Toronco. \Vi lson. ve Princeton U n iversicy Press. H a rper and Row. l nner Vision Publish i ng Company. Strephon Kaplan . Berkeley. 1 960 . Steven. Euripi<les. Drea1m: Nighı la11g11age of the 5011/. Massachusects. New York. I n ner C i ty Books. 1 98 2 . New York . 1 980. 1 98 1 .Von Franz. 1 966. Jere m y. Dallas. Virg i n ia. Dremmt·ork. 1 967 . 1 968. ine.

3 10 . Türkçes i : Barış İlhan. Tükend i . 200 sayfa.-ızarlar bu k i tapta i nsan i l i ş k i lerinde astroloj i n i n s i z i n ve eş i n i z i n duygusal gereks i n i m ­ lerini tan ı m a n ı z amacıyla kullanı lm:ısı n ı carcışıyorlar. on ları yaratmaktır" d iyen Steven Forresr cransi rleri. YÜKSELEN BURÇ: Ascrolojik Maskeniz. 237 sayfa. Stephen Arroyo. 3 76 sayfa. PSİ KOLOJ İ ve DÖRT ELEMENT. DEGİŞEN GÖKYÜZÜ: Geleceği-Tahmin Astrolojisi. 3 59 sayfa. Bu el k i t:ıbı geleneksel asrroloj i k deyim ler ve yorum konusunda çok sağlam bir temel su­ nuyor. ascroloj i k semboller ve keh:ınet sanacı n ı n kısaca ran ı r ı ldığı ki t:ıpra rüm i nsan­ ların yaşam ları nd:ıki ortak kriz dönemleri ve bu dönem lerden nas ı l fayda lanı lacağı an la­ t ı l ıyor. İ LH A N ASTROLOJİ ASTROLOJİDE Y ETİ ŞKİNLERİ N B ULUG ÇAGI: Ascrolojik Açıdan Yaşamda Kriz Dönemleri ve Değişim Fırsacları. Bu bakış açısı nda astroloj i i k i n i zi de tarafsız. Çoğu zaman b i r i nsa n ı n deri n v e gerçek ben l i ğ i dışarıya yans ı rcığı i majdan ç o k fark l ı d ı r. Sceven Forrest. Sreven Forresc. Yeni Ascroloj i. Forrest i ç i n i zdeki gi. Jeanne Avery. 3 5 1 sayfa. Türkçesi: Barış İ lhan. Cinsellik ve Yakınlaşmanın Ascrolojisi. İsteklerini ve i h tiyaçları n ı bel i rlerke n . yaş l ı b i r b ilge olarak değer­ lend irilmektedir. ASTROLOJİNİ N ANAHTAR SÖZCÜKLER İ . Tü rkçes i : Barış İ l ­ han . Sayfanın kenarına yerleşt iri lmiş sembolleri ve hari ka rasarı m ı i l e astrolo j i k çal ış­ malarda çok iyi b i r referans n i celiği nde. progresyonları detaylı bir şek i lde açıkl ayarak senrez sanat ı n ı ör­ nekleriyle gösteriyor. "Bizim görev i m i z ve hiineri m i z olayları önceden görmek değ i l . Astrolojiyi modern psikoloj i ile i l i ş k i lendiren ve astrolo j i n i n i nsan ı n evrensel güçlerle bağlan tısı n ı an lamak i ç i n praci k bir yöncem olarak nas ı l kull:ın ı lacağ ı n ı açı klayan bu ki­ rap kol:ıy kulla n ı labi lecek bir enerj i d i l i sunuyor. Ascrolo j i . kişi n i n diğer i nsan ların onu k i m olarak görmesine i z i n verd i ğ i n i anlatır. K i ş i l i k söz konusu olun ca h içbir şey "yaz ı l ı " deği l d i r değ işebi l i rs i n i z.icü ve kişisel gelişim yolları n ı aram:ı n ı za ve bulmanıza rehbe rl i k ediyor. İ nsana özgü b i r gelecekten korkmuyorsanız bu ki tap size i thaf ed i l ­ m ışr ır.i gösterir. Türk çes i : Canan Ener S ı l ay. Sre­ ven ve Jodie Forresc. Forrest " ı n Ye n i Ascroloj isi kaderi değ i l . Gü neş burcu k iş i n i n remel karakteri n i . Barış İlhan. ASTROLOJİ.. nec b i r şek i lde ve i çgöri. 304 sayfa. Türkçesi : Naci İ mrak. 365 sayfa. özg ü r i radeyi savun uyor. Yü kselen burç kiş i l i ğ i n e n kolay i fade edi lebi len yön ü n i. İÇİNİZDEKİ GÖKYÜZÜ: Herkes İçin Dinamik. Hajo Banzhaf & A n na Haebler. GÖKYÜZÜ ORTA KLIKLARI: Sevgi.iyle seven üçüncü bir kişi. Y. Türkçesi : Ni l ii fer Kavalalı.

Türkçesi : Turan Aksoy. Saciirn'e olumlu yaklaşım gibi konuların yanısıra Pluco ve Asrrolo­ j i k Açılar böliimleriyle söz konusu baş l ı k ları derinlemesine irdeli yor.D.inli keşfedebilmek i ç i n nası l sencez yapıldığı b i lgisi veri lmekted ir. Edgar Cayce okumaları nda astroloj i .inya'ya ve insana etkilerine kadar cutulmalar hak k ı nda b i l mek İstediğiniz her şey örnekleri i le bu kitapca yer al ıyor. Sizs i n i z . Bu k itap astrolo j i ye ve kullandığı sembol izme temel bir giriş n i teliğinded i r. Dee bu k i tabında riiyaların iç ben l iğ i m i z le nasıl bir bağlanrı göreci i. Progresyonlar. res­ m i n ti. Transi tler. araştırma ve di­ sipl i n l i eği t i m gerekti ren bir iştir. 224 sayfa McMahon bu kitabında size tiim i l işkilerin i zde bi. 2 3 2 sayfa Ki tapra bir haritayı adını ad ım yorumlamada kendine has b i r yöntem sunulmakta.GÜNEŞ & AY TUTULMALARI. hesaplanmaları ndan. . Türkçesi : Barış İ lhan. 1 59 sayfa. Nerys Dee. Onu okurken kend i n izi diinyanın en büyük psi k iatrisclerinden biri n i n yanında ocuruyor ve i nsanın en önem l i sorunlarından birisi üzerine söyleşisini d i n l iyor gibi oluyorsunuz. C. D i. Keşfedi l memiş Benl i k sorgulayan bir k itap. bu nedenle an­ laş ı l ması çok kolay. Ph. Derleyen: Ayşem A ksoy. 2 20 sayfa.ik bir sorun çözücü olmayı gösteri­ yor. 1 1 2 sayfa Asrroloji k ve asuonom i k açıklamalarından.ici. R ÜYALARI ANLAMAK: Rüyaların Gücünden Faydalanmak İçin Bir Rehber. 311 . Tracy Marks. Barış İlhan.iyi. Hastaları n ı n en fazla sord ukları sorulardan harekede psi kolog Susanna McMahon size - kendi n i sevmekten sevgi i lişki lerinde y ı k ıcı olmaya kadar. D. 360 sayfa. Yani herhangi bir bilim dalı n ı nasıl öğren iyorsan ı z ast­ rolojiyi de öyle öğrenmeniz gerekir. Yed i sorun çözi. Susanna McMahon. Stephen A rroyo. i leride karşılaşacağ ı n ı z herhangi bir krizde yard ı m ­ cı olacak tekn i k lerin ustası yaparken. KARMA ve DÖNÜŞÜM. Yük­ selen burcun an lam ı .i basamak sizi. .i nyaya Etkileri. ASTROLOJ İ . ASTROLOJ İ DERSLERİ. Sepharial . . bugünkü soru nları n ı z üzerinde çalıştırıyor. Astroloj iyi b i l mek ve astrolog olarak yet k i n olabi l me k siirekli çalışma. . Ph. Türkçesi : Barış İlhan. Kend i n i Keşfetme ve Yaşam ı n gerçek anlam ı n ı bulma yolculuğunun başlangıç noktası .Ti. i l k carihsel kayıtların­ dan Di. A y n ı za­ manda duygusal ve fizi ksel açıdan kendi n i ze bakmayı ve yaşam denen bu sürecin sorun­ ları n ı çözecek yeteneklerinizi kul lanmayı öğretiyor. J u ng. Susanna McMahon. değişik rüya temaları nı ve remel psikolojik rüya tanımlarını i ncelemekte ve tari­ h i n akış ını değiştiren ünlü rüyaları anlatmaktadır. Tükendi.G.. Türkçesi: N i l ü fer Kavalalı. Türkçesi : G ü l Çehre l i . Kendini sevme. 1 28 sayfa.isclendiğini göster mekte. PSİKOLOJİ TERAPİSTİM YA NIMD A . Türkçesi : Nilüfer Kavalal ı . KEŞFEDİLMEMİŞ BENLİK.imi. Ayrıca yazar yorum sana t ı n ı aşarak astroloj i k dan ışman l ı k sürecini açıklamakcadır. J u ng'tın en popüler kitabı olabi l i r. DOGUM H ARİTA S I YORUMLAMA SA NATI.birçok konudaki sorunları n ız­ la nasıl baş edeceğ i nizi öğretiyor. . Canan Ener Sı lay. 408 sayfa Karma ve i l işki ler. Konuşma tarzında yazı l m ış. SORUNSUZ İ LİŞKİLER İ Ç İ N . .irkçesi : Ayd ı n Albay­ rak.

1 bu yolculukta bize rehber l i k ediyor. Bu Taror klasiği i le reori k bi lgiye i h riyaç duymadan pra t i k yolla 'faror'ya giriş yapabi l i r­ s i n i z . Ruhsal Rehberim Yan ı md. yan i kursal olana b i zden daha biiyiik olan bir şeye ulaşmaya çal ı şrığı m ızda. kiş isel soru lar ı n ı za simgesel anah rarlarla yan ı r alab i l irs i n i z . TAROT GÜNÜN. Türkçe­ s i : Barış İlhan . ruh ları m ı za yaprığımız kursal yolcu­ luk o l ur. SEMBOLİZM TAROT YOL R E HBERİ . JUNG & H ERMANN H ESSE: İki Dostluğun A n ı ları. J UNG PSİ KOLOJİSİ. 1 60 sayfa. onun rehberliği nden yararlanab i l i rsi n i z . önem l i ve gerçek ola n ı n far­ kı ndal ığı n ı n peş i ne diişri. kendi kişisel keşif yolcu luğ u m uz. Tü rkçesi : Canan E ner S ı lay. Sadece bir karda sembol izm i n deri n l i kleri n de gez i n i p z i h n i n i z i ayd ı n hcab i l i rs i n iz . Manaya yapt ığ ı­ m ı z bu yolculuk. Türkçesi : Mehmer Arap. doğa üzerine düşü nceleri n i ve kendi ça l ışmaları n ı n öz ü n ü açı klayan önem l i bir doküman ve Hermann Hesse' n i n Pikror'un Meramorfozu isi m l i öykiisii yer alıyor. yaşamları m ızı n ise kursal b i r yolcu luk olduğunu söy leyebi­ l iriz. Jung\ı n çalışmaları n ı ve giinliik yaşa m ı m ıza b i le yerleş r i rdiği kavram ları n ı en bas i r ve anlaş ı l ı r bir d i l le açık layan ki tap n i hayer kirapçı larda . Yaşam ları m ı zdaki manayı aramaya baş lad ı ğ ı m ı zda.İYİ KADI NLAR .MUTSUZ YAŞAMLAR: Önemli İ lişkilerde Ben l i k ve Yakınlık Arayışı . yaşam ları m ı z ı da uzu n yolculuklar olarak d iişiin iirsek . Tiirkçes i : Serap Şengöz. Hazo Banzhaf. 236 sayfa.i . 1 84 sayfa. i y i . Bu k itap çok sayıda karrtan oluşan diğer T:uor açı l ı mları n ı karmaş ı k bulan veya öğren­ mek isremeyen kişi ler için biçi l m i ş kafran. en bas i c ifadeyle hep i m i z i n b i rer hac ı . C. RUHSAL REHBERİM YANIMDA . Yolculuğun çok bas i r ve remel yedi ad ı m ı n ı an lar ıyor. .iğiimiizde. . 280 sayfa.G. öze l l i kle J u ng'tı n ölmeden kısa bir süre önce yazd ı ğ ı . C. Türkçes i : Neşe Tüfekçi . b i l inç ve i l iş k i ler alanlarında özel a n l am ı n ı ras­ vir eden bir uygulama ki rabı olarak kul lanabi l i rsi niz.G. kendi ih riyaç ve duyguları n ı ihmal ermeden yakın larıyla nas ıl güzel i l i ş k i ler kurabilecekleri n i gösreriyorlar. Claudia Bepko ve Jo-Ann Kresra n . Terap isrim Ya n ı mda k i rabıyla Ti. 325 sayfa . bir hacı n ı n geleneksel tari fi ne uymuş oluruz. YILIN KARTI. 312 . . 200 sayfa. Ve onu 78 Ta ror karr ı n ı n giinliik konu larda. Jolande Jacobi. Susa n na McMahon . Ş i l i 'li yazar ve diplomar Miguel Serr:ıno'nun Avrupa ' n ı n i k i bi lge ismi il e göriişmelcri n i n v e mektuplaşmaları n ı n ü r ii n i. Hazo Banzhaf.irk okuru n u n yoğun i l ­ g i s i n i çeken psi kolog Susanna McMahon b u yeni k i rabı nda psikoloj i k yolcuğun ri nsel boyunı n u da çok anlaş ı l ı r bir d i l le aç ı k l ı yor. genel v e i ş yaşam ı . AYIN. Türkçes i : G ü neş Yaman l ıca. Ki tapta bi rçok mekrup. Eğer kend i m izi gezg i n ler. Ayrıcı b i l i nçd ı ş ın ı z ı n e ng i n bi lge l iğ iyle remas kunıp. E v l i l i k ve a i le rerapisri olan yaza rlar kad ı n lara sağ l ı k l ı \"e paylaş ı mcı i l işki ler yol u nda reh­ berl i k yapıyorlar. Kad ı nların n i ç i n o kadar iyi ol maya çal ışrı kları n ı açıklayara k. Migucl Serrano.