You are on page 1of 459

1 -

DEBER ELK
1
Bu kitabn yazlmasndaki temel neden,
Trkiye'de bu gne kadar sren Astroloji ko
nusunda kaynak yetersizlii ve bavuru ni
teliini tayan hemen hi bir kitabn bu
lunmamasdr. Bu kitap, yeterince kaynak
incelendikten ve titiz bir alma srecinden
sonra olutu, gelecekte kitabmn ieriinden
daha zengin baka kitaplar yaynlanana
kadar umann nemli bir bavuru kayna
olarak kullanlacaktr. Ayrca bu gne kadar,
yurdumuzda hemen hi yaynlanmam olan
gelecekle ilgili yorumlar blmnn de bu ki
tapta yer almas galiba yararlln biraz
daha arttnyor.
Tm istismarlara ve yanl anlalmalara
ramen Astroloji'nin ciddi ve yararl olduu,
bu kitapla biraz daha anlalabilir ve sanrm
zararlarn giderilebilmesi iin dorularn or
taya konmas iyi olacaktr.
smine uygun bir kaynalt veya bir re
ferans kitab olacan siz Astroloji dost
larnn kitaplklarnzda severek sak
layacanz imdiden hissediyorum. Ama
galiba, yabanc dili olmayan veya d kay
naklara ulaamayan Astroloji merakllaf1:
buna en ok sevinenler olacaktr.
DEGER ELK
ASTROLOJ EL KTABI
DEGERELK

ASTROLOJi
EL

KiTABI

Star-+
; AYINCILIK
&
DAGITIMCILIK
stiklal Caddesi Kkparmakkap Sokak
Topba I Han 4/5 Beyolu - ISTANBUL
Tel&Fax: 252 83 92
Bu kitap Engin Matbaaclkta baslp ciltlenrnitir. Kasm 1994
NSZ

Merhaba astroloji dostlar. Astroloji'ye Almanya'da baladktan


sonra, Trkiye'ye geldiim ilk dnemlerde, bu konuda yabanc
dilin ne kadar nemli olduunu anlamam pek uzun srmedi.
nk yerli kaynaklarn yetersizliini grdke (zaten 70'li
yllarda her konuda kaynak bulmak ok zordu) en azndan bir dil
bilmekle ne kadar ansl olduumu dnp Tanr'ya
krediyordum. Ayrca, kk bir alma gnbu
oluturabilmemiz bir dier avantaj olmutu, birlikte Astroloji ve
Oklt felsefe almalarmz srdryorduk. O dnemlerin
ansna imdi aramzda olmayan ok sevdiim Nazm Gven'i de
bu arada rahmetle anmak istiyorum. Sonuta buraya ve bu kitaba
kadar geldik.
Bu kitab yazmamdaki temel neden, Ti.irkiye'de bu gne kadar
sren Astroloji konusunda kaynak yetersizlii ve bavun ni
teliini tayan hemen hi bir kitabn bulunmamasdr. Bu kitap,
yeterince kaynak incelendikten ve titiz bir alma srecinden
sonra olutu, gelecekte kitabmn ieriinden daha zengin baka
kitaplar yaynlanana kadar umarm nemli bir bavun kayna
olarak kullanlacaktr. Ayrca bu gne kadar, yurdumuzda hemen
hi yaynlanmam olan gelecekle ilgili yorumlar blmnn de
bu kitapta yer almas galiba yararlln biraz daha arttryor
Tm istismarlara ve yanl anlalmalara ramen Astroloi'nin
ciddi ve yararl olduu, bu kitapla biraz daha anlalabilir ve
sanrm zararlnn giderilebilmesi iin dorularn ortaya konmas
iyi olacaktr.
smine uygun bir kaynak veya bir referans kitab olacan siz
Astroloji dostlarnn kitaplklarnzda severek saklayacanz
imdiden hissediyorum. Ama galiba, yabanc dili olmayan veya
d kaynaklara ulaamayan Astroloji merakllar buna en ok se
vinenler olacaktr.

Deer elik 1994


NDEKLER

Giri

indekiler
Astrolojinin tanm ve tarihesi 13
Astroloji trleri 22
Bireysel Astroloji 23
Elementler ve nitelikler 24
Elementler 24
Ate - Toprak - Hava - Su
Nitelikler 26
nc - Sabit - Deiken
Gezegenler ve Burlarn ksa tanm1an 27
Gezegenler
Gne, Ay, Merki.iri, Veni.is
Mars, Jpiter, Satrn, Urans, Neptn
Pluto
Burlar 29
Ko, Boa, kizler
Yenge, Aslan, Baak
Terazi, Akrep, Yay, Olak
Kova, Balk
Burlann detayl tantm 33
Ko burcu - Boa burcu - kizler burcu
Yenge burcu - Aslan burcu - Baak burcu
Terazi burcu - Akrep burcu - Yay burE:u
Olak burcu - Kova burcu - Balk burcu
Zodyak (Burlar kua) genel tantun tablosu 91
Semboller ve genel bilgiler tablosu 92
Evler 93
Evlerin kart evlerle olan ilikileri 94
Evlerin salk ve tbbi ynden yorumlanmas 96
Genel ev yorumlarna ek 98
Evlerin detayl anlabm 100
Eit ev sistemine rnek 101
Eit olmayan ev sistemine rnek 101
Ev yorumlan (Alan) 103
Yardmc kaynaklar ve aralar 1 16
Gk gnl 1 17
Gk gnlnn kullanlmas 1 18
Evler (Alanlar) tablosunun kullanm 121
Atlas ve kullanm 1 22
Yaz saati 1 23
Zaman dilimi 1 23
izim kad, cetvel, renkli kalemler ve hesap makinesi 123
Alar ve anlamlan 1 25
Birleim 1 25
Altm derece 1 26
Kare 1 26
gen 1 27
Kart 1 28
Alann etkileri 1 29
Birleim 1 29
Altm derece 1 29
Kare 129
gen 1 29
Kart 130
Enlem ve boylam 131
GMT (Greenwich ortalama zaman) 131
Sidereal time (Yldz zaman) 132
Hesaplamalan giri 1 32
Ykselen bur ve evlerin hesaplanmas 134
Sideral time (Yldz zaman) hesab 135
Evler tablosunda yaplacak dzeltme hesab 1 37
Oran Hesab 138
Doum annda gezegenlerin bulunduu yerin hesaplanmas 140
Gne rnei 141
Gezegenler ve sabit yldzlar hakknda ayrntl bilgi 143
Gne - Ay - Merkr - Vens
Mars - Jpiter - Satrn - Urans
Neptn - Pluto
Sabit yldzlar 153
nemli sabit yldzlar ve karakterleri 156
Yonrnlar blm 163
Gezegenler evlerde 164
Gne evlerde -Ay evlerde
Merkr evlerde - Vens evlerde
Mars evlerde - Jpiter evlerde
Satrn evlerde - Urans evlerde
Neptn evlerde - Pluto evlerde
Burlar evlerde 190
Ko burcu evlerde -Boa burcu evlerde
kizler burcu evlerde - Yenge burcu evlerde
Aslan burcu evlerde - Baak burcu evlerde
Terazi burcu evlerde - Akrep burcu evlerde
Yay burcu evlerde - Olak burcu evlerde
Kova burcu evlerde - Balk burcu evlerde
Gezegenler burlarda 226
Ay burlarda - Merkr burlarda
Vens burlarda - Mars burlarda
Jpiter burlarda - Satrn burlarda
Urans burlarda - Neptn burlarda
Pluto burlarda
A yorumlan 257
Birleimler 257
Gne alan - Ay alar
Merkr alar - Vens alar
Mars alan - Jpiter alan
Satrn alar - Urans alar
Neptn alan
Altm derece alar 282
Gne alar - Ay alar
Merkr alan - Vens alar
Mars alar - Jpiter alar
Satrn alar - Urans alar
Neptn alar
Kare alar 296
Gne alan - Ay alan
Merkr alar - Vens alar
Mars alan - Jpiter alan
Satrn alar - Urans alar
Neptn alar
gen alar 31 1
Gne alar - Ay alan
Merkr alan - Vens alar
Mars alar - Jpiter alar
Satrn alar - Urans alar
Neptn alar
Kart alar 326
Gne alan - Ay alar
Merkr alar - Veni.is alan
Mars alar - Jpiter alan
Satrn alar - Urans alar
Neptn alar
Gelecekle ilgili tahminlerde bulunmak 346
Transitler 346
Transit(gei) nedir? 347
Gne transitleri 349
Ay transitleri 356
Merkr transitleri 363
Veni.is transitleri 370
Mars transitleri 377
Jpiter transitleri 383
Satrn transitleri 390
Urans transitleri 3%
Neptn transitleri 402
Pluto transitleri 409
Aydm transitleri 415
Yararl tablolar ve izelgeler 421
Ykselen bur tablosu 423
Trkiye yaz saati uygulamalar 425
Derece sisteminin saat sistemine evrilmesi 426
Saat sisteminin derece sistemine evrilmesi 427
A eitleri, etkileri ve paraleller 428
Astroloji trleri tablosu 429
Astroloji geliim tablosu 430
Bilgisayarla izilmi yldz haritas rnei 431
rnek yldz haritas 433
rnek yldz haritas rapor izelgesi 434
rnek yldz haritas alar tablosu 435
rnek yldz haritasnn 5 aralk 1993 transit haritas 436
rnek yldz haritasnn aylk ( 1 . 1 .94 1 .4.94) transit
izelgesi 437
rnek yldz haritasnn bilgisayar yorumu 438
Yararlanlan kaynaklar 456
Ephemeris rnei 457
Evler Tablosu rnei 458
ASTROLOJNN TANIMI ve TARHES
AS1ROLO]NN TANIMI

Astroloji; kozmos ierisindeki glerin (ki bu en yakn an


lamda Gne sistemindeki planetlerdir) genel seviyede dnya
zerindeki enerjilerin ekillenmesi (makro kozmos), insann ve
insan topluluklarnn (mikro kozmos) zerindeki etkilerini ve
sonularn yorumlayan bir dnce sistemidir.
Astrolojinin matematiksel bir temele sahip olduunu, ast
ronomi ile paralel almalarnda grebiliriz. Yldz hareketleri,
yldz konumlar ve birbiri ile olan ilikilerini Astronomik
gzlemlerle bulunmu olan Efemerislerde bulunz. Bu ise Ast
rolojinin gerek anlamda pozitif temellere sahip olduunu
gsterir.
Astrolojinin ikinci boyutu ise, anlamndadr. Yldzlarn ha
reketleri matematik olarak hesaplanabilmeleri dnda, enerjilerin
oluturabilecei etkiler, astrolojinin geliimi ile olumu kav
ramlardr ve yorurnsaldr; kltrdr.
Astrolojide oka karlaacamz bir kelime de Zodyak'dr,
bunun Trke karl ise Burlar Kua'dr. Gerek kelime
anlamnda zodyak hayvanlar dairesi anlamna gelmektedir. Bu
burlar kua bizim galaksimizde (Samanyolu) eitli isimlerle
adlandrlm takmyldzlar dizilimidir. Bu dizilim galaksimizin
orta izgisine (Ekvator) +8 ve -8 lik kesime ile bir yrnge
zerinde sralanmtr.

ASTROLOJNN TARHES

nceleyebildiimiz dnyann ilk medeniyeti, M.. binli


yllarn balarnda imdiki Irak da olan Tegris ve Euphrates (Dicle
ve Frat) nehirleri boyunca ortaya kmtr. Buradaki insanlar
kendi lkelerini; Smer'i oluturdular. Aniden ve aklanmas g
bir ekilde byk bir topluluk olmaya baladlar. Bu iki nemli

13
nehrin kysnda kurulmu olan ehirlere, gnete kurutulmu
nlalarla duvarlar ektiler. Geni sulama kanal ebekesi ile
olutunlan verimli arazi sayesinde bol buday, msr ve susamda
yetitirdiler. Odun , ta ve maden gibi gereksinimlerini komular
ile ticaret yaparak karladlar. O zamandaki ehirlerin zenginlii,
yaamn rahatl, yldzlarla almak iin uygun frsat ve
drtleri ortaya kard. Oluan bu rahipler snf ayn zamanda
ilk astrologlar topluluuydu.
Smerler yzlerce tanrya taparlard. Ancak bunlarn arasndan
kk bir tanr ve tanra grubu daha fazla nem ve g kazand.
Smerler, gktanns An ve yer tanrs Ki'nin Namnu'nun so
yundan geldiine inanyorlard. Onlarn birlikteliinden hava
tanrs Enlil domutur. Bu tanr An, Ki, Enlil yce ly
biimlendirir.
Ancak tanrsal dou Enlil'in doumu ile durmamtr. Enlil'in,
Ninlil'e (hava tanras) ak olmas ve onu batan karp, hamile
brakmasyla devam etmitir. Kaynaklar Ninlil'in yaradl ve ne
reden geldii hakknda hala net bir yant verememektedir.
Bu arada Ninlil, Ay tanrs Nanna'y dourdu. Nanna'nn kans
olan Ningal; gne tanrs Un ve Vens olarak adlandrdmz
parlak yldzn tanras nna'y dourdu.
Nanna, Utu ve nanna yce astarl l An, Ki, Enlil lsne
gre, ikincil nemde olmalarna ramen, insanlk tarafndan
kendi klaryla karanl kovma sorumluluunu tamalar
asndan daha fazla nemsendiler ve sevildiler.
Ay, Gne ve Vens, Smerler tarafndan dier tanr tanralar
gibi, insan formunda insani duygulan ve gereksinimleri olan
varlklar gibi biimlendirildiler. Tanrlara yiyecek salamakla
grevli olan sr tanrs Lahar ve tahl tanras Ashnan'n
grevleri banda uyuya kalmalar Namnu ve doum tanras
Ninmah'n tek amalan tanrlarn beslenmesi iin tahl ve adak
hayvanlar sunmak olan amurdan insan yaratmasna yol at.
Bu nedenle Smerler kendilerinin tanrlarn klesi olduuna
inanyorlard.
Smerler, dnyay tatl su okyanusunda yzen, gkyzne

14
uzanan yzeysel dalan olan bir dz, yass olarak hayal eder
lerdi. Ay tanrs Narna bir kaykla cennete giderken
dnlrd, gne tanns Utu bir sava arabas kullanyordu.
Yeralt ise llerinin ruhlarnn sakland dn olmayan ve
yedi duvar ile evrili sonsuz ve karanlk bir maarayd. Bu skc
yeralt dnyas INANNA'nn kzkardei ERESHKGAL ve onun
kocas olan sava tanrs MERGAL tarafndan ynetilirdi.
Balca 1 3 Smer kentinin sahibi ve her kentin gereksinimlerini
karlayan kendi tanrs ve tanras vard. NANNA, Ur kentinin,
UTU, Sippur ve Larsa'nn ve NANNA Uruk kentinin ba
tanrlanydlar.
ehrin kralnn bu tanr ve tanralar tarafndan ynetime ge
tirildiine ve onlarn yeryzndeki temsilcisi olduuna inanlrd.
Sava sonunda bu ehrin zenginlemesi doal olarak o ehri tem
sil eden tanrnn gcn artrrd.
M.. 3000 yllarnn ortalarnda LAGASH kentinin Ur, Uruk ve
Umma kentlerini yenmesi, Lagash'n tanrs olan NNGIRSU'ya
byk g kazandrmt. Bunun neticesinde NNGIRSU ilahi
tanrlanr. ampiyonu diye isimlendirilmi ve ORON
takmyldzna kendi kimliini vermiti.
M.. 2400 yllarnda Smer kentleri komular AKAD'lar
tarafndan istila edildiklerinde byk bir ok yaadlar. imdiki
orta Irak'ta, Smerlerin kuzey batsnda yerleik olan Akadlarn
medeniyetleri Smerler ile aynyd ve Sami dilini konuuyorlard.
Bu istilay yneten Kish kentinin kral Sargon Akad im
paratorluunu kurmasnn yannda bu baarsn ynetici tanras
olan Inanna'ya da ayn gc yanstt. Sargon'un hakimiyeti 55 yl,
Akad imparatorluu ise 1 yzyl daha srd.
M.. 2230 yllarnda Akad imparatorluunun k SIHAR -
KAL - SIHARRI ynetimi srasnda meydana geldi. Baz Smer
kentleri Akad ynetiminden ayrldlar. Akad ordular Zagros
dalan dousundan gelen, efleri Guti olan istilaclar tarafndan
yenildiler.
Bu saval ve belirsizliklerle dolu dnemi M.. 21 13 - 20%
yllar arasnda hkm sren Ur kentinin kral UR - NAMMU'nun

15
Uruk kenti kral UTU HEGAL'i yenmesi, Smer ve Akad
hkmdar olmas ile sona erdi.
Ur-Nammu "Tanra Nammu'nun adam" anlamn tamaktadr
ve (konyucu tanrs olan) Nammuya doumunda adanmtr.
nsanln gelimesine yardm eden Nammu adyla an
lamlandrlan bu kral Smer rnesansnda balatmalyd.
Ur - Nammu hzl bir ekilde sulama kanallarnn kazlmasn
organize etti, iftilii ve ticareti gelitirdi, gzel sanatlarn iler
lemesini salad ve tanrlarn yer yzndeki temsilcisi olduunun
farknda olarak harab olmu tapnaklar yeniden yaptrd.
Bu son alma onu Ziggurat olarak anlan byk basamakl
kuleleri ina ettirmeye yneltti. Bab - ilim veya Babylon (Babil)
kentinde olan bu ziggurat ncilde de yle geer "ve sylediler,
yle bir ehir ve kule yapalm ki tepesi cennete erisin ve yle
bir isim verelim ki btn dnya bizi tansn ve Babil adn ver
diler" (Genesi 1 1 .4).
En byk Zigguratlar 150 ft (381m) yksekliindeydi. na
edilmesi iin inanlmaz derecede ibirlii ierisinde allmas ge
rekmekteydi. Hala daha esas olarak ina edilmelerinin sebebi bi
linmemekle beraber, astronomik gzlemler iin kullanldklar
sanlmaktadr. Ancak Zigguratlarn bu kadar yksekte ina edile
mesi; o kentin tanr veya tanrasnn insanlaryla konuabilecei
yeryzndeki temas noktas olarak ele alnmas daha doru ola
caktr. Bu fikir Yunanl tarihci Herodolt'un Babilin ziggurat iin
yazdklaryla da desteklenmektedir. Ur - Nammu'nun M. . 2096
ylnda bir savata lmesinden sonra olu Shulgi lm tarihi olan
M. . 2048 ylna kadar Smer ve Akad devletlerini ynetti.
Babasnn balatm olduu Ziggurat inaatna ve tapnaklarn
imarna devam etti; yaam boyunca tanr gibi tapld. Daha sonra
olu Amar - Sin babasn takip etti, kendisine "lkesine yaam
veren tanr" olarak hitab edilmesini istedi. lmnden 9 yl sonra
yerini erkek kardei Shu - Sin ald (M. . 2038 - 2030). Shu - Sin'
in olu talihsiz bbi - sin i ayaklanmalar, ve ksa bir sre sonra
Suriye lnde yaayan Amorites'n istilasyla karlat. Bu
dnemde Smer halk vahet iindeydi. Uzun ve zorlu

16
uralardan sonra ordusunu toplayan bbi - Sin Amorites'i boz
guna uratt. Ancak randa yaayan Elamites'in saldrlarndan
Smer ve Akadlar konyamad. M.. 2006 ylnda bakent Ur'u
kuatan Elamites Smer ve Akad imparatorluunun yklmasn
salad, halk ya ldiild veya alktan yok oldu. Bu yreye ya
banclar yerleti . Bu uzun ve olaylarla dolu dnem hemen
hemen M.. 3000'li yllan kapsar. Bu dnemde eitli Ast
ronomik gzlemler yaplm ve yldzlarn etkilerine ait teoriler
gelitirilmitir. Yldzlarn Smerler tarafndan gzlemlenmesi dini
bir davrant. An'n gkyz tanrs olarak kabul edilmesine
ramen, gkyznn kendisi tanr olarak kabul edilirdi. Hava
tanrs Enlil'nin kzgnln kasrga ve frtnalarla ifade ettiine ve
gkyznde bir sarayda oturduuna, kendisine ait zerinde
yiid yldzlardan oluan Enlil yolu ad verilen bir yolu
olduuna inanlrd. Yldzlarn her biri ikincil tanrlar olarak
giilr ve kendilerine An'n askerleri denilirdi. Gkyzn yce
l ynetirdi. NANNA - ay, UTU - gne, INANNA - vens. Bir
Smerli veya Akadl gkyzne bakt zaman tanrlarn bak ile
karlar, merak, aknlk ve sayg hisleri ile dolard. Her
grebildii obje, grlemiyen nhsal bir varlk ile btnlemiti.
Bu herkesin dncesini bilir, davranlarn yarglar ve onu hem
kutsar, hem de cezalandrrd.
Smerler dzenli olarak gkyzn gzlemlediler ve
gzlemlerini kil tabletlere yazdlar. Bu gzlemler neticesinde
Ayn sabit bir yiingede gittiini, ki biz buna "Ecliptic (Ekliptik)"
diyonz, ve baz yldzlarn gidi ynlerini deitirdiklerini "ge
zinen yldzlar" olduklarn tespit ettiler. Bu gezinen yldzlar (
Yunan terimi ile kullanrsak planetler) gezegenler dier yldzlara
bah, ikili olarak dunmlarru muhafaza ettikleri iin dier
yldzlatdan ay:ldard. Bunlarn iinde en nemlisi Smerlerin
tanra lnanna diye adlandrdklar Vens gezegeniydi. Vens'n
Gnq ile yakn ilikisi Smerleri Inanna'nn gne tanrs Un'nn
he kardei hemde kars olarak dnmelerine sebep olmutur.
01ger gzlenebilen gezegenler olan Merkr, Mars, Jupiter ve
Satrn'e Smerliler daha az ilgi gstermiler. Merkr akl tanrs

17
Nebo, Mars sava tanrs NERGAL, Jupiter MARDUK, Nebo'nun
babas ve Satrn akl ve yallk tanrs NNB olarak Smerlerin
Babil zamanlarnda isimlendirilmelerine ramen fazla ilgilerini
ekmemitir.
Ay tanrs Nanna'nn ana tapna Ur kentindeydi ve tapnan
duvarlarnda uzun sakal olan yal bir erkek olarak tasvir edil
mekteydi. Ayn bu dzenli bir ekilde bymesi 1 4 .5 gn tu
tuyordu ve ayn ekilde kclmesinde ayn zaman s:-esini
kapsyordu. Bir ay denilen bu zaman dilimi, Smerlere zaman
lmede ana prensip oluyordu ve bu yzden Narna "zaman
ler" olacakta tanmlanyordu. Ayn bu dzenli dnm gizi
ve karlnda akl nerdi, nk ay geceye n verdii iin,
Narna su'un ve gnahn dmanyd.Ay tutulmalar Smerler
arasnda aknlklara neden oldu. Her akam Ay bir "kufa" (guf
fah) iinde bu yrngeyi tamamlad sylenirdi. Gne tanrs
Utu, her sabah arabacs Bunene tarafndan srlen sava ara
basna binerek, dounun dandaki kapdan geerek dnyaya
getirirdi.
Utu sadece geceyi fethetmekle kalmad ayn zamanda, cesaret,
enerji ve yiitlii de alad. Narna gibi Utu'da hrszlar, talan
edenleri, gnahkar amalar iin gecenin avantajndan ya
rarlanmay mit edenleri uzaklatrd. Bunlarn hepsinin cen
netteki stratejik yerinden grebildii iin de adalet tanrs olarak
da anld. Utu ayn zamanda kehanetin de tanrsyd. Tanrlarn is
teklerini aklar ve gelecein kahinler aracl ile bilinmesini
salard. Smerlerin zamannda Utu'ya ait en nemli tapnan
bulunduu Sippur kenti kehanetin merkezi idi. Utu ayn za
manda Larsa'nn ve daha sonralar Babilin de ba tanrs idi.
Yce lnn son tanrs Un'nun kars ve kzkarde.t uian
Ven gezegeniyle tammlanan Inannadr. Cennetin kraliesi
nvan lnanna, akl tanrs Enki'ye ait olan kaderin levhalar n
ald sylenir. Gkyznde gemisi ile bu levhalar tanras
olduu Unk kentine getiren Inanna ayn zamanda insanla me
deniyetin ltfunuda getirmi oldu. Yine de biz, Smerlerin Inan
na'y yardmsever bir tanra olarak grdkleri konusunda

18
yanlnu olabiliriz.
Aslnda o sava tanrasyd ve onun davranlar, kzkardei
lm tanras Ereshkigal tarafndan ynetilen yer alt dnyasnn
nfsunu arttrmaktayd. Vens'n gn batm srasnda
grnmesi kt kehanet saylrd, o zaman at yldz diye isim
lendirilirdi. Bu tesirler zaman ierisinde incelediimizde ve daha
sonralar lnanna'nn ak tanras olarak isimlendirildiini
grrz. Inanna'y Yunanllar Afrodit, Romallar ise Vens olarak
isimlendiriyordu. nsanlarn kalplerindeki arzulan harekete
geiren ve hayvanlarn iftlemesini salayan tanrayd. lnan
na'nn saylan ok olan aklar ona kapldlar, ak oldular ve
sonradan piman olarak yaadlar. Bir seferinde lanetini, hasat
tanrs olan kocas Dumuzi'yi nnde diz kmedii iin yer
altna gndermede kulland. lnanna ve Dumuzi, Uruk kentinin
ynetici tannlaryd.
Bu tanr, hep birlikte bireyin yaamndaki en nemli
parasyd. Karanla elik eden ruhlarla birlikte karanl kov
dular; ki bu kt ruhlar hastalklarn ve deliliin ohmasndan
sorumluydular, gnahkarlar cezalandrdlar, ekinlerin
bymesini saladlar, zamann gidiini ayarladlar, akda ve
savata iyi ans verdiler, aklc olmay saladlar, lmn ne
zaman ve nasl olacan kararlatrdlar.
Smerlerde ayn bizim gibi hayatta ve duygularda inileri
ve klar yaadlar ; nee ve keder, ak ve nefret, doum ve
lm, dostluk ve yanlzlk ve daha niceleri gibi
Ancak tanrlarn drstl ve alakgnlll
mkafatlandrdna ve byle olmayanlar cezalandrdna inan
malarna ramen, iyinin ac ektiini ve ktniin bollukta
olduunu grdler. Hayatn gereklerini anlamaya alan
smerli rahipler yldzlarn hareketlerini inceleyerek kkde olsa
bir yol aldlar. lk bulgular ok basit eylerdi. Yeryznde mey
dana gelen bir olayn, gkyzndeki yldzlarn hareketleri ile
ayn zamana rastladn fark ettiler. Bu e zamanlamann daha
sonra tekrarlanmas ile olaylar arasnda balantl olduunu
dndler. Bunun sonucunda Smerler matematiksel gerekleri

19
farketmeye baladlar. Gkyzndeki yldzlarn hareketi, ay tu
tulmas ve Vens'n grlmesi ve yok olmas hep nemli olaylar
ile birlikte oldu. te bu tahmini astrolojinin balad ilk za
mandr.
Smerlerin yapt bu tahminler 1500 yl sonra ASUR'lar
arasnda da grlmektedir. Yldzlardan edinilen btn bu bil
giler sadece ve sadece kraln zel bilgileriydi. Kral tanrlarn
yeryz temsilcisi ve insanlarn yneticisi olarak, tanrlarn is
teklerini yerine getirmekte ykmlyd ve tanrlarn kut
samalarnda salamak zorundayd.
Eer kral tanrlarn ne yapacan biliyorsa, bunu halkn men
faatleri iin kullanma imkan buluyordu.
Msr firavununun ryasnda 7 sene bolluu ve 7 sene k
takip edeceini renmesi gibi.
M. .900 ylnda Smer veya Akad lkesi Kuldu veya Kaldean
diye bildiimiz kavim tarafndan istila edildi. Babil bakent oldu.
yzyl ierisinde Asurlular tehdit edilecek kadar glendiler
ve M..612 ylnda Asur bakenti Ninaveh' harap ettiler ve Me
zopotamyann hakimi oldular.
Kaldean imparatorluu; Pers imparatoru Lyrus'un M. .39
ylnda tahta gemesi ile sona erdi. Kaideliler ciddi olarak
yldzlar incelediler ve bugn bildiimiz astrolojiyi oluturdular.
Onlar gnein de dier gezegenler ve ay gibi belirli bir eksende
gezdiini fark ettiler ve Smer zodiak'nda 18 olan bur saysn
12' ye indirdiler. "Sun Sign" astrolojinin temelini oluturdular,
Gnein insan karakteri ve duygular zerindeki etkilerini
zdler. Her bir 12 zodiak iaretini 30' ar derecelik alara
bldler ve bu, gne, ay, ve gezegenlerin pozisyonlarn daha
gereki olarak grnmesini salad.
Kaideliler bu yeni zodiak'daki yldzlara yeni isimler verdiler,
ki biz bunlar bu gnde kullanyoruz. Goat - Olak - Capricorn,
Lev Aslan-Lion, Crab - Yenge Cancer gibi. Baz isimlerde
gnmze Smer tekstlerinden yanl tercmeler ile gelmitir.
AGAMEMNON dnemi diye bilinen Perslerin Mezopotamyadaki
hakimiyetleri dneminde kiisel horoskop ortaya kt. Gne, Ay

20
ve gezegenlerin yerlerinin ve hareketlerinin Zodyak'da bu
lunmasndan sonra bireyin douu, karakteri ve kaderi sem
bollemi oldu. Hi kimse bu byk admn nezaman ve nasl
olduunu bilmemekle beraber krallara ve yneticiye ait bir
ayrcalk olmad kesin olarak ortaya kmtr. Baka trl
sylersek, astrolojinin herkese uygun bir durum olduu anlald.
ASTROLOJ TRLER
DEVLETLER VE POLTK ASTROLOJ ;
Devletleri ve onlarn politik olaylarn, geliimini inceler.
BLGESEL ASTROLOJ ;
ehirler Astrolojisi ile ayndr, fakat belirli blgeleri de inceler.
EHRLER ASTROLOJS ;
ehirleri ve genelde ehirlerdeki oluumlar inceler.
HKMDARLAR (LDERLER) ASTROLOJS ;
Hkmdarlar ve liderler ile ilgili incelemeler yapar.
IRKLAR ASTROLOJS ;
Irklarn oluumlarn ve kltrel geliimlerini inceler.
LKELER ASTROLOJS ;
Devletler Astrolojisinin bir koludur ve lkelerin kunlu anlarna
gre incelemede bulunur.
.METEOROLOJK ASTROLOJ ;
Hava artlarndan Jeolojik olaylara kadar fiziksel (depremler, sel
basknlar v.b.) olaylar inceler.
BREYSEL ASTROLOJ ;
Kiinin karakterini, yeteneklerini, olumlu veya olumsuz
eilimlerini inceler.
SAATLK ASTROLOJ ;
Herhangi bir sonnun yantn almak iin o ana gre kartlan
haritay inceler.
DAVRANI ASTROLOJS ;
Davran Astrolojisi gnmz psikoloji bilgilerinden yararlanarak
haritaya yeni boyutlar katar.
KALlTIM ASTROLOJS ;
Doum haritasnda genetik faktrleri aratrr.
TIBB ASTROLOJ ;
Doum haritasnda kiinin sal hakknda bilgiler verir.
BREYSEL (KSEL) ASTROLOJ
Kiisel Astroloji daha ok insan faktrn ele almaktadr.
nsann doum anna gre kartlan yldz haritas Ooroskop)
ile, o kiinin karakterini, yeteneklerini, olumlu veya olumsuz
ynlerini inceledii gibi kiinin ailesel konumu veya yaps,
eitim dunmu, i hayat, dostluklar, yakn evresi ve genel
adan sal ile ilgili bilgiler de vermektedir. Astrolojinin bu dal
ierisine davran astrolojisini, genetik astrolojisi, salk (tbbi)
astroloji, saatlik astroloji ve majikal astroloji de girmektedir.
Genel olarak baktmzda; bireysel astroloji insan ve onun
geliimi ierisindeki oluumlar hakknda bilgi edinmemize
yardmcdr.
Bir kii hakkndaki dncelerimiz ne olursa olsun onu
tanmamz iin nce birlikte olmamz ve iletiim salamamz ge
rekir. Bu da bizlerin gzlem gcne dayanarak edindiimiz bil
gileri deerlendirmemizi salar. Okii hakknda ancak o zaman
olumlu veya olumsuz dnmemiz kii iin genel bir fikir edin
memize neden olacaktr. Tm bunlarn oluumu esnasnda geen
zaman bizlerin gzlem ve deerlendirme yeteneimize bal ola
caktr. Bizler evremiz ile iletiimde olduumuz n
evremizdeki insanlar tanmak zonndayz. Bir kii hakkndaki
ilk izlenimlerin yanltc olma ihtimalini de dnrsek, zaman
asndan uradmz kayb grebiliriz. Biz tm bu gelimeleri
daha verimli ve daha sratli yapma imkanna sahibiz. Bu da bi
reysel astrolojinin alan ierisindedir. Tabiki ncelikle ilk adm
olarak kendimizi incelememiz don olacaktr. ncelemelerimiz
sonucu kendimizde grdmz ve zaten bildiimiz eylerin
donluklar hakknda fikir edinmemiz daha kolay olacaktr.
ELEMENTI.ER VE NTELKLER
Bu blmde astrolojinin temel bilgilerine deineceiz. lk
aamada bilmemiz gereken gnplamalar gzden geirelim.
Astrolojide burlarkua geometrik dizilimine gre iki nemli
gruplamaya ayrlmtr. Elementler diye adlandrabileceimiz di
zilim kiinin davran biimi hakknda bilgi vermektedir. kinci
nemli gnplama ise niteliklerdir. Bu gnplama da kiinin ka
rakteri hakknda bilgi edinmemize yardmcdr.

ATF. Spiritel eilimli - abuk uyarlabilen - enerjik - di-


namik - aktif - yaratc - kendini bilen.
Ate elementi kiiyi yaamnda kendisinden bakasnn
ynetmesine izin vermemeye ynlendirir. Daha ok kii kendi
kendisinin yneticisi ve ncsdr. Ko burunda bu davran
biimi kiinin kararlln, kendisine gvenini, aktif olma yani
faal olma drtsn ve riske atlma isteini younlatrr. Aslan
Burcunda bu davran biimi daha ok organizasyon, genel top
lumda ortaya kma istei ve olaylarn iinde gzde kii olma
ynnde ortaya kmaktadr. Yay burcunda ise belirli konularda
ki bunlardan bazlar 'din, felsefe, eitim, hukuk' gibi dallardr.
Bu konularda bilgili ve nder olma isteini gsterir. Bununla bir
likte evresini geniletmeye ynelik davranlar gsterir. Ate gru
bunun younluu kiide inatclk ve buna bal agresif tutumlarn
ortaya kmasna sebep olur. Ayrca yaratcln iyi kul
lanlmasn, sert davranlarda (erkeksi) bulunma isteini
gstermektedir. Bu zellikler kiinin haritasnda bu burlarn
dt evlerde daha younlukta ortaya kmaktadr.

TOPRAK : Maddi eilimli - fiziki hareketlilik - idrak eder - pra


tik kararl kendini kontrol edebilen konyucu (muhafaza
edebilen).

24
Toprak elementi kiiyi her trl konularda pratik olmaya
ynlendirir. Bununla birlikte zellikle maddi ve materyal ko
nularda da pratiklik ve iyi kullanm gstermektedir. Boa bur
cunda bu daha ok maddi ve sahip olma ynnde ortaya
kmaktadr. Buradaki pratiklii ve oaltma isteini
gstermektedir. Bapk burcunda bu daha ok sahip olduu ma
teryalleri iyi kullaruna ve onlara gereken zeni gsterme eklinde
giilmektedir. Sabrl olmasn, detaylar sevmesini ve bu ko
nularda el yeteneinin gelimi olmasn da gstermektedir.
Aynca kendisine ve vcduna gsterdii zeni de unut
mamalyz. Ojlak burcunda ise bu daha ok pratik ynde or
ganizasyon yeteneini ve ticaret zihniyetini gstermektedir.

HAVA Manevi iten aktif enerjili alabilen (hislerini


dkmeye hazr olan) birletirici - entellektel tutum abuk
parlayabilen.
Hava elementi kiinin daha ok iletiime ynelik olmasn
gstermektedir. Zihinsel al veriin gereklemesine ynlendirir.
Bununla birlikte sosyal ilikilerin ve entellektelliin lsn de
gstermektedir. kizler burcunda bu haberlemeyi veya bilgileri
biriktirme kabiliyeti ve bu bilgileri rahatlkla iletme ynndeki
zenginlii gstermektedir. Terazi burcunda ise bu daha ok insan
ilikilerini dengeleme ynnde ortaya kmaktadr. Aynca genel
ilikilerdeki alveriin oluumunu da dengeleme veya eitleme
ynnde arlk kazarunaktadr. Kova burcunda da bu daha ok
yakn evre ilikilerini ve genel evre ilikilerindeki yardmc
olma ve yardm etme isteini gstermektedir.

SU Duygusal - sezgisel - hislerde enerjik - sezisel kabiliyetli -


pasif - ie dnk - ritmik - hissi alverite bulunan.
Su elementi kiide duygularn ve sezgilerin ynlendirilmesini
gstermektedir. Duygusal ynn ve sezgilerin ar basmasn ve
bilinli kullanlmasn anlatmaktadr. Yenge burcunda bu daha
ok ev ve aile ilikilerinde ayn zamanda da zel ilikilerindeki
duygusalln younluunu gsterir. Akrep burcunda bu duy-

25
gularn bilinli kullanmn ve bilinli ynlendirilmesini ifade
eder. Bununla beraber duygularn ve sezgilerin gizli kalmasn da
gstermektedir. Balk burcunda ise duygularn ve sezgilerin
bilisiz kullanmn anlatmaktadr. Ayrca d etkenlerden bilinsiz
olarak fazlasyla etkilenmeyi gsterir.

ATE Ko - Aslan - Yay - Haraketlilik ve Enerji.


TOPRAK Boa - Baak - Olak - Salamlk ve Sahip olma.
HAVA kizler - Terazi - Kova - Entellektellik ve letiim.
SU Yenge - Akrep - Balk - Duygusallk ve Sezgiler.

NTELKLER

NC Aktif - Yaratc - Teebbs etmeyi seven - Verimli.


nc gnbundaki younluk kiinin karakterinde belirli, daha
donsu kendisinin setii konularda nde olma ve bilgili olma
isteini gstermektedir. Buradaki younluk kiinin bulunduu
evreye etki etmesini gelien olaylarn iinde aktif olmasn
gstermektedir. Gerekcilik ve mantn hertrl ilikide ve
evrede iyi kullanmn gstermektedir. Ayrca bir eyler ya
pabilme, aktif ve faal olma drtsnn younluunu da
gstermektedir.

SABf Salam - Konsantrasyon yetenei - iddetli drtl.


Sabit gnbundaki younluk kiinin dayanklln ve olaylarn
zerine gidebilmeyi gstermektedir. Baarlarnn, uzun sreli
dayankllklar ve inatlarndan gerekletiini gstermektedir.
Ar ve srekli bir alma ritmine alk olmalarn da
gstermektedir.

DEGKEN Ritmik - Deiken - Derinlilik - Genileyebilen.


Deiken gnbun younluu daha ok kiinin tecrbe edin
mesini gstermektedir. Bu tecriibelerin nasl kullanldn da
gstermektedir. Bununla beraber mantn ve zekann

26
kvraklnda gstermektedir. Ayrca her eyle uyumluluk
salamay da gstermektedir.

NC Ko - Yenge -Terazi - Olak


SABT Boa -Aslan -Akrep -Kova
DEGKEN kizler - Baak -Yay -Balk

GEZEGEN ve BURLARIN KISA TANIMLARI

GEZEGENLER
GNF.
Doal evi 5. Ev
Hayat enerjisi -Zihin - Alglama -stek -Vct -Hcre - Kalp -
Kan dolam -Yaam istei -Yaam gc - Baba -nsan -Oto
riter kiilikler.

AY
Doal evi 4. Ev
Duygular - Ruh - Bilincin idrak dndaki duygular - Alkanlklar
-Ev Anne - E -Kadn -Dii kiiler -Aile -Gnl -Vcut svlar
-Kan -Beincik.

MERKR
Doal evi 3. ve 6. Evler
Komma -Yazma -Dncede aklk ve netlik -Aratrmac -
Sinirlilik - Uyum salama - Hz-El yetenei -letiim kabiliyeti -
Merak - Mantk Zeka - Yzeysellik -Genlik a - Sinir sistemi -
Komisyonculuk ve Ticaret.

VENS
Doal evi 2. ve 7 Evler
Sanatsal kabiliyet - Estetik - Bar sever yap - Cazibe - Feminen
yanlarda gllk - Bir araya gelme - Sanat ve Mzik - tah ve
damak zevki Tembellik ve atalet - Diplomasi ehvet Ve
rimlilik - Boyun - Boaz - Srtn alt ksm - Bbrekler.

MARS
Doal evi 1. Ev
Cesaret Enerji Dayankllk Savama Kzgnlk fke
Canllk - Cinsellik - Tezcanllk - Ataklk - Sabrszlk - Ba - Cin
sel organlar - draryollar - Kaslar - Kan - Al ve Akyuvarlar.

JPTER
Doal evi 9. Ev
Olgunlama - Genileme - ans - Talih - Neelilik - lerleme ar
zusu Felsefe, Yksek retim Mahkeme Adalet - Gven
duygusu - Bademcikler - Karacier - Hipofiz bezleri - Dalak -
Kan deiimi.

SATRN
Doal evi 10. Ev
Konsentrasyon - Disiplin Kstlama - Sorumluluk - Yal kim
seler - zgn kimseler - Cimrilik - Donukluk - Tutukluk - Yallk
- skelet sistemi - Bbrek ta - Organ kayb.

URANS
Doal evi 11. Ev
Ani deiiklikler - Yaratclk - zgrlk - Akl - ounluu et
kileyen kararlar Devrimler Reformistler Mucitler Tek
nikerler - Ykc kimseler - Kstlama - Nabz - Nefes - Srt - Sinir
sistemi - Vct ritmi.

NEPTN
Doal evi 12. Ev
Sezgiler - Dler - Bilinalt - Aldatma - Yalanclk - Spiritualizm -
Ryalar Gerek olmayan eyler - Vct lekeleri - Aura - Gne

28
lekeleri Uyku durumu Tutukluk Etkilenebilen insanlar
katclar - Hrszlar - Pohpohular.

PLlTI'O
Doal evi 8. Ev
Yksek g - Yksek ynetim - Kudret - Gizlilik - Bilinmeyen
iler nsafszlk Yenilenme Kollektif bilin Kronik has
talklar - Cinsellik - Sonu - Cesaret - Enerji.

BURLAR

KO BURCU ( 21 Mart - 19 Nisan)


nc,
Ate,
Pozitif
Ynetici Gezegen MARS
Doal evi l. Ev
Enerjik - Canllk - Agresif - Sabrszlk - Hazr cevapllk - Ego -
Ani klar - lk adm - lk evre - Fiziki beden - ncinme kor
kusu - natlk

BOGA BURCU ( 20 Nisan - 20 Mays )


Sabit,
Toprak,
Negatif
Ynetici Gezegen VENS
Doal evi 2. Ev
Grsel zevk Sanat Maddiyat Sabr - Sahip olma arzusu
Kazan salamak Bencillik - Ar dknlk - Pratiklik - Sabit fi
kirlilik - Kararllk.

KZLER BURCU ( 21 Mays - 21 Haziran )


Deiken,
Hava,
Pozitif
Ynetici Gezegen : MERKR
Doal evi 3. Ev
Konukanlk - Eitim - Hareketlilik Entellektelizm letiim -
Maymun itahllk - Gevezelik - Gezginlik - Seyahat istei - Ha
vayilik - Duygularn ciddiye alnmamas.

YENGE BURCU ( 22 Haziran - 22 Temmuz )


nc,
Su,
Negatif
Ynetici Gezegen AY
Doal evi 4. Ev
Annelik - Duygusallk - Kuku - Kskanlk - Merhamet - An ilgi
- Sadk - Unutmamak - Yuva.

ASLAN BURCU ( 23 Temmuz - 22 Austos )


Sabit,
Ate,
Pozitif
Ynetici Gezegen GNE
Doal evi 5. Ev
Otorite - Kuvvet - Cesaret - Kendini beenme - Baba - steklililik
- Rahatlk - Elence sevgisi - Cmertlik - Fedakarlk - Talepte bu
lunan - Gdsel tatmin - ocuklar.

BAAK BURCU ( 23 Austos - 22 Eyll )


Deiken,
Toprak,
Negatif
Ynetici Gezegen MERKR
Doal evi 6. Ev
Titizlik - Ayrdedebilme gc - Dostluk - Hizmet - Evhaml olmak
Espirili Dikkati toplayabilmek Sabr Hastalk hastas
nceleme yetenei.

30
TERAZ BURCU ( 23 Eyll - 22 Ekim )
nc,
Hava,
Pozitif
Ynetici Gezegen VENS
Doal evi 7 Ev
Denge - Gzellik anlay - Sanatsallk - Zerafet - Siyasi davran -
yi deerlendirme yetenei - Tembellik - Arlk - Hareketsizlik
istei - kili ilikilere eimli olmak

AKREP BURCU ( 23 Ekim - 21 Kasm )


Sabit,
Su,
Negatif
Ynetici Gezegen PLUTO
Doal evi 8. Ev
Yenilenme igds - Duygulan ciddiye almamak - Kuku - Kin
- Hisleri gizleme - Sezi.

YAY BURCU ( 22 Kasm - 21 Aralk)


Deiken,
Ate,
Pozitif
Ynetici Gezegen: JUPTER
Doal evi 9. Ev
Serbeslik drts Felsefik yap - Mistik yaklamlar - Kendini
beenme Sabrszik - abuk bkmak Aratrmac - Ani ilgi
Nee - Kuku - yi niyet

oGLAK BURCU ( 22 Aralk - 19 Ocak)


nc,
Toprak,
Negatif
Ynetici Gezegen SATRN
Doal evi 10. Ev
alkanlk - Organizasyon yetenei - Dostluk - Sertlik - Kuku -
Huzursuzluk Sabr - Dayanma gc - Sebat - Disiplin - So
rumluluk.

KOVA BURCU ( 20 Ocak - 18 ubat)


Sabit,
Hava,
Pozitif
Ynetici Gezegen URANS
Doal evi 1 1 . Ev
nsan sevgisi - Yenilik istei - Serbestlik drts - Aratrmac -
Onurlandrma ihtiyac - Dikkat ekme istei - Grup almalar -
Arkadalk - Otjinal fikirler- Bilginlik taslayan.

BALIK BURCU ( 19 ubat - 20 Mart)


Deiken,
Su,
Negatif
Ynetici Gezegen NEPrt:N
Doal evi 1 2 . Ev
Hissilik - majinatif yetenek - Sevgi istei - Merhametli yap -
Yardm sever - Dost canls - e kapanklk - ekingenlik - Gl
hayaller - natclk - Koleksiyonculuk.
BURLARIN DETAYLI TANITIMI

KO BURCU

SEMBOL


Uluslararas smi : ARIES
ngilizce smi THE RAM
Almanca smi WIDDER

T
Franszca smi BELIER
.

Trke smi KO

ASTROLOJ
(21 Mart 19 Nisan)
-

Ynetici gezegen Mars / nc / Ate / Pozifif

Burlar kuann (Zodyak) ilk burcudur. Yeniden balamann,


uyann ve hareketin semboludr. Kiisel geliimde yeni bir
dnemi ve atakl simgelemektedir.
Ko insan her eyi azna geldii gibi sylemeye eilimlidir ve
agresif davranlar gsterir. Ko insann simgeleyen szck ise
"Ben buyum" dur.
Bu burcun insanlar genelde yaamlar boyunca davran,
hareket ve yaptklar ile kendilerini ispatlama yolundadrlar.
stekleri ve arzulan hakknda konumaktansa onlar
gerekletirmek iin harekete gemeyi yelerler. Enerjilerini
kontrol etmeleri gtr. Bu yzden yaratclklarn bir konu
zerine younlatrmak ve takip etmek onlar iin nemlidir ta ki
onlar ilgilendiren baka bir ilgi alan kana kadar ve yeninin
cazibesi geene kadar. Acelecilik ve sabrszlk balca
zellikleridir. Heyecanl yaps ve bakalarnn tlerine
aldrmayan tunmu ile ba ska derde girebilir. Sabrsz
yaplarndan dolay baladklar bir ii bakasna devretmeye
eilimlidirler. Dnmeden kararlar verebilir ve bunlardan dolay
zarara urayabilir. Kararlarn vermeden nce iyice dnmelidir
ve bu yolla baarya ulamas iin doal enerjisini kullanmay

33
ogrenmesi ve baarl olmas daha da kolay olacaktr. Hrs ve
bencillikleri yznden en iyi ve birinci olmak onlar iin
nemlidir. Onlar iin an, hret ve saygnlk, zenginlik ve
rahatlktan daha nemlidir. Bununla beraber ko burcu insanlar
iin kariyer nemlidir ve yksek mevkilere ulamaya alrlar
fakat bu ynde zorlanrlar. Gereken sabr gsteremezler ve
enerjilerini kontrol edemediklerinden , farknda olmadan kendi
aleyhlerine kullanabilirler. Doal olarak bir nderdir fakat
heyecanl yaps, agresif tutumlar, otoriter olma istei ve kendine
olan ar gvenden bereberindeki insanlara kar davranlarnda
diplomatik ve uyumlu deildir. Daha ok zorbac ve iddete
yneliktir. Ko burcu insanlar yeterince mantkl ve tecrbeli
deilseler aklszca iler yapabilirler. Onlarn gc ve enerjisi
yenilgiyi kabullenmemelerindendir. Baarszlklar onlar
yldrmad gibi yeni k yollar aramalarna sebep olur, bunlar
bulmakta ustadrlar. Ko insanlarnn ogrenmesi gereken
insanlarla daha lml ve sempatik ilikiler kurabilmek iin
davranlarnda daha sevecen olmalardr. Davranlarnn
sonular zerine dnd zaman daha baarl ve engelleri
amakta daha rahat olacaklardr. Ko insanlar iin sex bazen g
ile e deerlendirilir ve bu ynde kullanlabilir. Ko insan
istekleri sz konusu olunca ar egoist davaranabilir. Bu da
onlar paylama ve bakalarnn yaptklarn renme eiliminden
uzaklatrr.
Sailk ; Bu bur ba temsil etmektedir. Kas sistemi ve orta ya
da temsil etmektedir. Vcut ss ve seksel fonksiyonlar da Ko
burcunun ynetimindedir. Ayn zamanda ateli hastalklar da
gstermektedir.
KoBwcuinsanlannnKCnellemeye Krebazvcutzellikleri:
Tipik Ko karakteri; yapl, gl ve din fizie sahip, geni
kemikli, salkl yapda, byk balar olan, pembe tenli, koyu
renk gzl, keskin ve ileyici bakl, kalar genelde uzun
burunlarnn zerinde birlemi, sa yaplar salam, salkl ve
kaln, genelde vctlar kll, tiplerdir. Ko erkekleri sportmen ve
atik olurlar, geni omuzlu ve hareketli tiplerdir. Ko Kadnlarnn

34
gsleri genelde kk olur vcut hareketleri, hzl, aktif ve
planldr.

UGURLARI
Uurlu ta; Yakut ve Elmas
Uurlu says; 9
Uurlu rengi; Ak krmz ve Mavi
Uurlu gn; Sal
Uurlu metali; Demir
Uurlu hayvanlar; Ko, kaplan, leopar ve kurt
Uurlu kular; Saksaan.

ASTRONOM

Gkyznde Ko burcu kk ve gene benzer bir ekil


almaktadr. Astronomik olarak Saman yolunda Olh 45m ile 03h
25m'lk boylamlar ve 1 0 ile 3 1 kuzey ykselimi (Enlemi)
arasnda yer almaktadr. Yukarda bahsedilen Olh 45m ile 03h
25m'lk boylamlar OOh ( h-Saat m-Dakika) ile 24h aras
verilmitir. Bu srekli OOh'dan balayarak bat ynnde
ilerlemektedir. Tm rneklerimizde bat boylam olarak
kullanlmtr. Ortalama deeri ise 02h bat boylam ile 20 kuzey
ykselimi kesiim noktasdr. Ko burcu en belirgin drt yldz
kombinasyonundan oluan bir takm yldzdr. Bunlarn en
belirgini (1) Alpha Arietis'dr. Arapa'da anlam "Ko'un ba"
olan "Al Ras al Hamal"dr HAMAL olarak da bilinmektedir. 02h
07.2m bat boylam ile 23 27' kuzey ykselimi kesiim
noktasnda yeralmaktadr. Beyaz ve parlak bir yldzdr. kincisi
ise (2) Beta Arietis'dr, SHERATON olarak bilinir. Olh 54.6m bat
boylam ile 20 48' kuzey ykselimi kesiim noktasnda
yeralmaktadr. ncs ise (3) Gamna Arietis'dr ve
MESARTHM olarak bilinir. Olh 53.5m bat boylam ile 1 9 17'
kuzey ykselimi kesiim noktasnda yeralmaktadr. Drdncs
ise (4) Delta Arietis'dr. Bel anlamna gelen BOTAN olarak
adlandrlmtr. 03h 1 I .6m bat boylam ile 19 44' kuzey

35
ykselimi kesiim noktasnda yeralmaktadr.

KO TAKIM YIIDIZININ GRN

Bizim kullandmz takvim sisteminde ise


Ko burcu ilk bahar noktasn
gstermektedir (21 Mart). Ko
takmyldznn yldz olan MESARTHM ile
ilkbahar ekinoksunun (Ekinox) bu tarihte
ayn hizaya gelmesi ile bu nokta Ko
burcunun ilk noktas olarak kabul
edilmitir. Bu takvimlerimizde gece ve gndzn eit olduu bir
zamandr. Bu tarihten sonra gnler uzamaya balar.

TARH VE MTOLOJ

Ko Burcu Smerler tarafndan Lu Hun Ga ya da "Hireling"


olarak adlandrlmtr. ngilizcede "The Ram" olan burcun ismi
Smer tabletlerinden yanl evrilmitir. Araplarda ise evcil koyun
anlanuna gelen "Al Kabash" denilmitir. Eski in de de Ko
burcu "Beyaz Kaplan" olarak bilinen bir takm yldzn bir paras
olarak bilinirdi. Fakat bat Zodyak' bu lkede de tannmaya
balaynca "Beyaz Koyun" anlamna gelen "Pin Yang" olarak
adlandrlmaya baland. Eski Yunanllarda Ko burcunu,
arkasnda Phixus ve Helle'yi tayan, ve havada Colchis'e don
uan bir altn ko ile tanmlamlardr. Aynca Yunanllar Zeus'un
Aries'i (Ko) gkteki uzun uuunu onurlandrmak amacyla ko
ekli vererek onurlandrdna inanrlard. Bir nesil sonrada,
Jason ve Argonout Colchis'e gidip koun altn postunu
getirdiine inanrlard. nc ve Ate burcu olan Ko'un ynetici
planeti MARS'tr, Mitolojide Mars veya Ares sava tanrs idi.
Scak, pozitif ve kuru olarak kabul edilen bu gezegen 2 1 Mart ile
19 Nisan arasnda doanlara da bu kiilik zelliklerini verdiine
inanlrd.
BOGA BURCU

Uluslararas smi

~
TAURUS SEMBOL
ngilizce smi THE BULL
Almanca smi STIER


Franszca smi TAUREAU
Trke smi BOGA

ASlROLOJ
20 Nisan 20 Mays
-

Ynetici gezegen Vens / Sabit / Toprak

Burlar kuann (Zodyak) ikinci burcudur. Bilinli


ynlendirilmi kararllk ve sahip olma isteini sembolize eder.
Boa toprak elementinden bir bur olduu iin bu insanlar
maddi konular kavrayp deerlendirme ve kullanmnda
ustadrlar. Onlar iin nemli olan sahiplenmektir. Pratiklik
konusunda tartma gtrmez meziyetleri vardr. Yaamn pratik
ynn yaarken manevi ynde doru olan ararlar. Hayatn
kolaylklarndan, rahatlndan ve materyel kazanlardan
holanrlar. Boa burcu iin en uygun szck "Benim var" dr.
Boa burcu insanlar ho sohbetlerden, huzurdan, elenceden
ve rahat yaamaktan holanr. Tm bunlar engelleyen her ey
onun iin nemlidir ve engeli amak iin ok enerji harcasada
bunu yapar. natl ile n yapmtr. Boa insan ilgisi
dorultusunda hedefledii sonuca vardnda bunu korumak iin
elinden geleni yapar ve hi kimse onun ilgisini baka bir yne
sevkedemez. Hedefinin yoluna hi kimsenin kmasn istemez
ve buna ar dikkat eder. Bu yzden phecidir. Paraya olan
sevgisi para ile alabilecek ve yapabileceklerinin sevinn
yaamak istemesindendir. Boa insanlarn takliti ynleride
vardr. Holarna giden herhangi bir eyi taklit etmekten
kanmazlar. yi ve gzel olan nesnelerin korumasn bildii gibi
deerini de bilir. Boa insan iyi giyinmekten holanr ve iyi
giyjpenlerden abuk etkilenir. Boa insan iin hayatta nemli

37
olan gvencedir bu hem maddi ynde hem de manevi yndedir.
likilerini mmkn olduunca korumaya alr ta ki bu
ilikilerde bir fayda veya kar alveriinin bitimine kadar.
Arkadalklarna sadk olduu iin onlarn problemleri ile
ilgilenmekten holanr. Bakalarnn hisleri, duygular ve
yaklamlar kendisine aitmi gibi davranr. Sahip olma duygular
ar gelimitir. Genelde ar kskan olduu gibi kskanlk
krizlerine de girebilir. Bu trl davranlar gvenceye olan
ihtiyalarndan kaynaklanr. Kendilerini gvencede
hissetmedikleri anda tutarsz ve gvenilmez biri olurlar. Sosyal
olarak veya kendilerinden stn olan birisi ile evlendiklerinde
ok mutsuz ve kaprisli olurlar. dnyalarn anlamakta
zorlanrlar. Kendilerini tanmak onlar iin pek nemli deildir.
lgin bir zellikleri de uzun vadeli ve hatta seneler srebilecek
planlar yapabilmeleridir. Boa insanlarnn kendilerine zg
oluumlar vardr, bu yzden onlar deitirmek iin bouna aba
sarfedilmemelidir.
SaKlk: ; Hormonel sistemi, bezeler ve kiinin bulu an
simgelemektedir. Aynca boyun,boaz ve yumurtalklar da temsil
etmektedir.
Bobburcuinsanlanrun genellemeye &(>re bazvcutzemkleri;
Tipik Boa insanlarnn boylar ortadr. Fiziksel yaplan imanca,
omuzlar geni ve boyunlar kalndr. Alnlar genidir. Yz
renkleri ak ve ifadeleri mutlu grnr. Deri yaplar salam,
gzleri byk ve etkileyici, burunlar dzdr. Salar yumuak ve
dalgal, ban gerisine doru giden yapdadr. Vcut hareketleri
yava ve biraz da kof saylr. Yryleri dikkat ekicidir ve saa
sola sallanr biimdedir. Boa kadnlarnn gsleri genelde
iridir.

UGURLARI
Uurlu talar; Znrt, lapis ve lazuli
Uurlu says; 6
Uurlu rengi; Koyu yeil ve yumuak yeil
Uurlu gn; Cuma
Uurlu metali; Bakr
Uurlu hayvanlar; Boa ve vaak
Uurlu kular; Kumn, sere ve kuudur.

ASTRONOM

Boa takm yldz gkyznde byk ve etkileyici bir takm


yldzdr. Belirgin 10 yldz dizilimi boann ban ve
boynuzlarn andrmaktadr. Astronomik olarak Saman yolunda
03h 20m ile 05h 55m bat boylamlar arasnda ve -2 gney
alalm ile 3 1 kuzey ykselimi (enlemi) arasnda yer almaktadr.
Ortalama deeri ise 05h bat boylam ile 20 kuzey enleminin
kesiim noktasdr. Boa takm yldznn merkezini oluturan
gen eklindeki gnplanma boann ban simgelemektedir, ve
HYADES denilen bir gnp yldz kombinasyonu ile oluur.
Araplar Hyades'e "gen kak" anlamna gelen "Al Mijdah"
demilerdir. En parlak yldz ilk kesinde yer alan (1) Alpha
Tauri ya da ALDEBARAN'dr. 04h 35.9m bat boylam ile 16 30'
kuzey ykselimi kesiim noktasnda yeralmaktadr. (2) Beta Tauri
Boa'nn kuzey ya da soi boynuzunda yei alan ve boynuzun
sonunu belirleyen ift yldzdr. Araplar onu "EL NATH" yani
"Toslayan" olarak adlandrmlardr. 05h 26.3m bat boylam ile
28 36' kuzey ykselimi kesiim noktasnda yeralmaktadr.
Boann sa yada gney boynuz ucu (3) Zeta Tauri ile
belirlenmitir. 05h 37.7m bat boylam ile 2 1 09' kuzey ykselimi
kesiim noktasnda yeralmaktadr. (4) Epsilon Tauri ya da
Occulus Baeus, AN olarak da bilinir. Boa'nn sol gzn
belirler. 04h 28.6m bat boylam ile 19 1 1 ' kuzey ykselimi
kesiim noktasnda yeralmaktadr. (5) Gamna Tauri 04h 19.8m
bat boylam ile 1 5 37' kuzey ykselimi kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (6) Lambda Tauri 04h 00.7m bat boylam ile 1 2
29' kuzey ykselimi kesiim noktasnda yeralmaktadr. (7) Xi
Tauri 03h 27. 2m bat boylam ile 09 44' kuzey ykselimi kesiim
noktasnda yeralmaktadr. (8) Delta Tauri 04h 22.9m bat boylam
ile 1 7 32' kuzey ykselimi kiim noktasnda yeralmaktadr. (9)

39
Tau Tauri 04h 42 .2m bat boylam ile 22 58' kuzey ykselimi
kesiim noktasnda yeralmaktadr. (10) Theta 2 Tauri 04h 28.7m.
bat boylam ile 15 52' kuzey ykselimi kesiim .noktasnda
yeralmaktadr. Pleades denilen takm yldzlar da boann
omuzlarn oluturur (5) (6) (7).

BOGA TAKIM YDDIZININ GRN

TARH VE MTOLOJ

Babilliler boay "Tanrnn Boas" olarak tanunlarn ve


frtnalara neden olduuna inanmlard. Babilliler boann parlak
yldz ALDEBARAN'a 1-Ku-U ya da "Yldzlarn nc yldz"
olarak adlandrmlardr. Bununla beraber Yunanllar Zeus'un
Agenor'un gze! kz Europe'i etkilemek ve bylemek iin
kendini beyaz boaya evirdiini iddia etmilerdir. Europe'de
yeraltnn hakimi olan Minos, Rhadamanthy ve Sarpedon'u
dourmutur. Boa sabit ve toprak grubundandr, ynetici
planeti ise Vens'dr. Mitolojide Vens; Afrodit ak tanrasdr,
bu yzden vensn cazibeyi, - ve ak simgelediine
inanlrd. Boa ve Vens kombinasyom.m.oo so;uk, negatif ve
kuru bir yap sergilediine inanlrd bu yzden 20 Nisan ile 20
Mays aras doan kiilere bu kiilik ze1liklei:ri verdiine
inanlrd.
KZLER BURCU


Uluslararas smi : GEMINI SEMBOL
ngilizce smi THE TWINS
Almanca smi ZWILLINGE
Franszca smi GEMEAUX
Trke smi KZLER

ASTROLOJ
2 1 Mays 21 Haziran
-

Ynetici gezegen Merkri / Deiken / Hava

Burlar kuann (Zodyak) nc burcudur. Bilinli olarak


kurulan kontaktlan ve iletiimi sembolize eder. Bu burcun
insanlar genelde entellektellik ve manta nem verirler. abuk
dnme ve karar verme yeteneine sahiptirler. kizler insan iin
en uygun sz "Ben dnyorum" dur.
Bu burcun insanlarnn konumaya ve dnce alveriine
ihtiyalar vardr. Bylelikle karlatrma eilimlerini ve
dzenleme isteklerini tatmin edebilirler. Konumak onlar iin
nemlidir. Fakat sohbet ortamndan kmamaldr. Dnceleri
daha serbesttir bir konudan baka bir konuya srayabilirler,
konuma yetenekleri onlarn sigortas saylr. kizler insan bilgiye
susamtr ve bilgi edinmek iin elinden geleni yapar. Deneme,
aratrmac, yazar ve eletirmenlik onlar iin uygun mesleklerdir.
kizler insan eitimini tamamlamamsa bakalarna hayat zehir
edebilen kaprisli birisi olabilir. Arla kama eilimi daha ok,
skca deiebilen ilgi alanlarndan kaynaklanr. Onlar iin
deiiklik hayatn tuzu biberidir. Eer iler ve olaylar istei
dorultusunda gelimiyorsa depresif bir hal alabilir. Genelde
birden fazla ilgi alan olduunda kendisini daha rahat hisseder.
Bu insanlar genelde gerilimli ve pr dikkattirler bu da onlarn
manevi ve ruhsal ynde rahat olmalarn engeller. Bir kiiye veya
bir yere bal olmak onlu iin nem tamaz. Gezmeyi, seyahat
etmeyi ve evde ufak deiiklikler yapmay severler. Genelde

41
maddi arlkl dnmemelerine ramen para onlar iin g ve
zgrlk anlamna geldii iin ok ekicidir. kizler insannn bir
ilgin yan da ocukluk ve bulu anda elde ettii
alkanlklarn deitirmeden srdrme isteinin olmasdr.
evrelerindeki insanlardan ok daha deiik olduklarn
dnrler. Klielemi ve kalplam her eye kardrlar, bu
yzden balar sk sk derde girer. kizler insan toplumsal
olmaktan ok kiiseldir ve bunun hi bir ekilde bakalar
tarafndan deitirilmesine ve eletirilmesine msamaha
gstermez. Bu yzden sadece birisi istedi diye veya kurallar
gerei olduu iin atlmda bulunmaz. Duygusal ynde
yzeyseldirler ve bakalarnn duygularn anlamakta glk
ekerler. kizler insan konumalarna dikkat etmelidir nk
karsndaki insanlara krc olabilir. Vcutlarn ve zihinlerini
skca dinlendirmelidirler, bylelikle kendilerini daha salkl
hissedeceklerdir. Baz ikizler insanlar olumsuz ikizler olarak
deerlendirilirler. Bunun en nemli nedeni ise entellektel
geliimlerini tamamlamam olmalarndandr. O zaman bu tip
ikizler insan karakterinde zayflklar gi.ilmektedir. nsanlara
kar kendisini daha stn tutar ve basit oyunlar oynarlar.
Sahtekarlk, yalanclk, sznde durmama, ar bencillik ve
kendilerini srekli etrafndaki kiilerle karlatrma eilimleri ve
yarma istekleri ardr. Bu tip ikizier insanlar genelde derin
dostluklar kurmakta zorlanrlar. Onlar iin okuduklarnn ve
bildiklerinin dnda baka doru yokmu gibi davranmalar da
ilikilerini etkiler. Ayrca kendilerinden okca ve sklkla
bahsetmeleri de olumsuz ynleridir. Baz yorumlarda ikizler
insannn birden fazla evlilik yapaca sylenir. Bu yanlzca genel
bir yorumdur, fakat ikizler insan bir kiiye baml kalmaktan
holanmad iin byle bir yorum dnlebilir. Yinede bu tr
bir yoruma gim1eden yldz haritasnn btnne baklmaldr.
Sa&Jk ; Sinir sistemini temsil eder. Konuma ve duyu organlarn,
omuzlar, kollar ve akcierleri simgelemektedir.
kizlerburcuinsannn Kenetlemeyeifebazvcut zemkleri ;
Tipik kizler insanlarnn boylar ortadr, ince ve gen

42
grnmldr. Genelde gzel grnml, hatlar dzgn ve ho
izgilidir. Enseleri yksek, gzleri parlak ve etkileyicidir. Salar
dz, gzel ve incedir. Dudaklar ince ve geni hatldr. Derileri
ak renk ve dzgndr. kizler kadn, kk gsl, vcut
yaps aktif, atak ve etkileyicidir.

UGURLARI
Uurlu talar; Agate, opal ve onix
Uurlu says; 5
Uurlu rengi; Gri ve tm karm renkler
Uurlu gn; aramba
Uurlu metali; Civa
Uurlu hayvanlar; Ylan, sincap ve maymun
Uurlu kular; Papaan ve krlang.

ASTRONOM

Gkyznde kizler burcu dikdrtgene benzer bir ekilde


grlmektedir. smini iki parlak yldzdan almtr (Costor,
Pollux). 9 yldzn kombinasyonundan olumaktadr. Astronomik
olarak Saman yolunda 05h 55m ile 08h 05m bat boylamlar
arasnda ve 1 0 ile 35 kuzey ykselimi (Enlemi) arasnda yer
almaktadr. Ortalama deeri ise 07h bat boylam ile 25 Kuzey
enleminin kesiim noktasdr. kizlerin en belirgin yldz (1)
Alpha Geminonm'dur. Araplar ona "En nemli ikizlerin ba"
anlamna gelen "Al Ras al Toum al Makaddin" demilerdir.
COSTOR diye bilinir. 07h 34.6m bat boylam ile 31 53' kuzey
ykselimi kesiim noktasnda yeralmaktadr. kinci parlak yldz
ise (2) Beta Geminorum'dur. Araplar ona "kizin en arkasnn
ba" anlamna gelen "Al Ras al Toum al Mu'ahhar" demilerdir.
Bir dier ad POLLUX'dur. 07h 45.3m bat boylam ile 28 0 1 '
kuzey ykselimi kesiim noktasnda yeralmaktadr. Pollux
grn asndan Costor'dan daha parlak olmasna ramen, eski
zamanlarda tersi kabul edilmiti. (3) Delta Geminonm'dur. Bir

43
dier ad WASAT'dr. ift yldzdr. 07h 20. l m bat boylam ile
2 1 59' kuzey ykselimi kesiim noktasnda yeralmaktadr.
Wasat'n kuzeyinde "Aralk Geminids" denen bir meteor yamuru
olur. Dier bir meteor yamuru, yldz kmesinin kuzey batsnda
Ocak ortalarnda izlenebilir. Geminids'ler en nemli meteor
yamurlardr ve drt gnde biterler. (4) Zeta Geminorum'dur.
Bir dier ad MEKBUDA'dr. 07h 04. lm bat boylam ile 20 34'
kuzey ykselimi kesiim noktasnda yeralmaktadr. (5) Gamna
Geminorum'dur. Bir dier ad AL HENA'dr. 06h 37.7m bat
boylam ile 16 24' kuzey ykselimi kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (6) Xi Geminorum'dur. Bir dier ad AL ZRR'dr.
06h 45.3m bat boylam ile 12 54' kuzey ykselimi kesiim
noktasnda yeralmaktadr. (7) Epsilon Geminorum'dur. Bir dier
ad MEBSUT A'dr. 06h 43.9m bat boylam ile 25 08' kuzey
ykselimi kesiim noktasnda yeralmaktadr. (8) Mu
Geminorum'dur. Bir dier ad TEJAT POSTEROR'dur. 06h 23m
bat boylam ile 22 3 1 ' kuzey ykselimi kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (9) Eta Geminorum'dur. Bir dier ad PROPUS'dur.
06h 14.9m bat boylam ile 22 30' kuzey ykselimi kesiim
noktasnda yeralmaktadr.

KZLER TAKIM YIIDIZININ GRN

5
6
TARH VE .MTOLOJ

kizler burcu Babilliler tarafndan bir ift ocuk olarak ifade


edilmidi. Msrllarda iki filizlenen bitki olarak tanmlanmlard.
Araplar ise ikizlerin en parlak iki yldzn iki ilahi Tavus olarak
yorumlamlard. Yahudilerde iki insan olarak yorumlarunt,
David ve Jonathan, Romallar; Romulus ve Remus, Yunanllarda

44
ise Costor ve Pollux'un Dioscuri'yi temsil ettiini dnrlerdi.
Buralardan tremi olan baz terimlerde ise bu bur ikizlerin
alamas olarak dnlrd . kizler deiken, hava olarak
tanmlanr. Ynetici planeti Merkri'dir. Mitolojide Merkr
(Hermes) ilahi haberci, uyku getirici ve yeralt glerinin
yneticisi olarak bilinirdi. Herrnes mzik ve matematik tanrsyd.
Hrsz, dolandrc, ticaret ve anlamalarn iaretiydi. kizler scak,
pozitif ve nemli yapy verir. Bu yzden de 22 Mays ise 2 1
Haziran arasnda doanlara bu zelliklerini verdiine inanlrd.
YENGE BURCU

Uluslararas smi CANCER SEMBOL


ngilizce smi THE CRAB
Almanca smi KREBS
Franszca smi CANCER
Trke smi YENGE

ASTROLOJ
22 Haziran 22 Temmuz
-

Ynetici gezegen Ay / nc Su

Burlar kuann (Zodyak) drdnc burcudur. Duygularn ve


bilinaltnn kullanmn sembolize eder. Yenge insanlar
duygusal ynde ok hassastrlar ve onlar iin hissettikleri
nemlidir. Yenge insanlar iin en uygun sz "Ben
hissediyorum" dur.
Yenge burcu en gl su grubu elemandr. Younlukta ev ve
aile ile ilgilidir. Bu burcun insanlar koruyucu ve himayecidirler,
bu daha ok ev ve aile yaamnda younlar. ok hassas
olduklar iin en ok alaya alnmaktan korkarlar. Psikolojik,
duygusal ve hislerinde abuk zedelenebiler insanlardr, bu
yzden kendilerine bir koruyucu duvar rmlerdir ve
kendilerini yanlzla ekerler. Ballklar ile nldrler,
sadktrlar. Yenge insan iin hayat ancak ailesini, evini veya
sevdiklerini gvenceye aldktan sonra mkemmeldir. Para
konusunda tutumlu insanlardr ve her zaman bir kenarda acil
durum paras bulundururlar. Yaamlarn gvenceye almak iin
riske atlmalar gerekiyorsa buna girerler, fakat mmknse
bakasnn parasn kullanarak bunu yaparlar ve sorumluluk
duygular gelimi olduu iin bu paray ok dikkatli kullanrlar.
Borcuna sadk birisidir ve bakalarndan da bunu bekler. Yenge
insanlarnn i dnyas karmak ve genitir, bazen ok gl
grnrler, bazen de ocuk kadar gsz olurlar. Genelde
Yenge insanlar iyi niyetlidirler. Fakat Ay hareketlerine bal

46
olarak ok deiken olurlar. Bazen melankolik bazen kukucu
bazen ie dnk, bazen pasif, bazen de da dnk olurlar.
Bunun yannda insanlara diplomatik davranrlar. Kendilerini
kstlanm ve baarsz hissettiklerinde kaprisli davranlar
gsterirler ve onlarla almak o an imkanszdr. Onlarn
duygusal ynn ve hislerini veya genelde yaplarn anlamak
zordur, bu yzden oka anlalamamaktan yaknrlar. Yenge
insanlar gittikleri her yerde sevgi ve scaklk datan kiilerdir.
Bu insanlarn sevgi anlaylar gelimitir ve sevdiklerini
tamamiyle kendilerine saklarlar, onlar paylamak akllarnn
ucundan bile gemez, sevgileri hi bitmez kavgalar ve tartmalar
srasnda acmasz davranabilirler fakat sevgilerini hi
kaybetmezler. Yenge kadnlarnn annelik duygular ok
gelimitir, buna kar erkeklerinde koruma igds ve aile
reislii duygular gelimitir. Hafzalar ok gldr zellikle
duygusal ynden zedelendikleri bir olay hi unutmazlar, bunu
da kendilerine saklarlar. Evinde ok dikkatli ve temizdir, her
eyin dzenli olmasna zen gsterir. Grnt onlar iin
nemlidir, temiz giyinmek, gzel giyinmek ve tak takmaktan
holanrlar. Onlar ynlendirmenize izin verirler fakat kendilerini
bask altnda hissettikleri an kural tanmaz olurlar. Duygusal
eziklikleri ile karlarndaki insan ynlendirmeye alan huylar
vardr.
SaiJk ; Bu bur kan ve vcuttaki tm svlar temsil etmektedir.
Ayrca lenf bezleri, beyincik, solunum yollar, mide, gsler ve
raluni temsil etmektedir.
YenKCburcuinsannn KC:nellemeye rebazycutzernkleri ;
Tipik Yenge insanlarnn boylar orta ve minyondur. Bacak
boylar ise ksadr. Gen grnmldr. Vcutlar genelde gzel,
yuvarlak hatlara sahiptir. Dokular su sayesinde akmilite edilir.
Derileri ise dz ve muntazamdr. Yzleri geni ve dzgn
hatldr. Gzleri byk ve ne kktr. Tenleri soluktur. Kuvvetli
gne na kar hassastrlar ve tenleri uzun sre gnete
kaldnda kt etkilenir. Vcutlar nadiren fazla klldr. Genelde
yenge kadnlarnn gsleri byktr ve yalar ilerledike

47
gslerinin sarkmas olasl oktur. Gz renkleri genelde
koyudur. Salar genelde dz ve koyu renktedir.

UGURLARI
Uurlu talar; Zmrt, ayta, turkuaz ve yakuttur
Uurlu says; 2 ve 7
Uurlu rengi; Beyaz ve ak mavi
Uurlu gn; Pazartesi
Uurlu metali; Gm
Uurlu hayvanlar; Kpek ve aybal
Uurlu kular; Mart ve bayku.

ASTRONOM

Gkyznde Yenge burcu atala benzer bir ekil almaktadr.


Astronomik olarak Saman yolunda 07h 5 5m ile 09h 20m bat
boylam 07 ile 33 kuzey ykselimi (Enlemi) arasnda
yeralmaktadr. Ortalama deeri ise 09h bat boylam ile 20 kuzey
ykselimi kesiim noktasdr. Kaideliler yenge ismini, bu takm
yldzn yaz ykseliminde gnein pozisyon olarak en yksek
kuzey blmne oturup yengee benzer bir ekil oluturmas
nedeniyle vermilerdir. Fakat bu gn ekinox'lar hakknda sahip
olduumuz bilgiler yaz ykseliminde ki bu takvimlerimizde en
uzun gn ve en ksa geceyi gstermektedir; gnein kizler de
yer ald kantlanmtr. Burcu oluturan en parlak yldz,
birbiriyle i ie girmi iki ak yldz bulutundan oluan bir
ktledir. Bunlarn iinde ikinci parlak yldz M 67'dir Alpha
Cancri yaknlarnda yer almaktadr. ( 1 ) Alpha Cancri 08h 58.5m
bat boylam 1 1 ile 5 2 kuzey ykselimi (Enlemi) arasnda
yeralmaktadr. ACUBEUS olarak da bilinmektedir. En parlak
yldz da (3) Delta Cancri ile 08h 44.7m bat boylam 1 8 ile 09
kuzey ykselimi (Erlemi) arasnda yeralmaktadr. ASELLUS
AUSTRALlS olarak da bilinmektedir (4) Gamna Cancri 08h
43.3m bat boylam 2 1 ile 28 kuzey ykselimi (Enlemi) arasnda

48
yeralmaktadr. ASELLUS BOREALS olarak da bilinmektedir;
arasnda yeralan Praesepe'dir. Dier adyla Bechive'dir. Bu yldz
aynca "Yem Yala" (Manger) olarak da bilinir ve yantarafnda
Aselli veya Asses olarak bilinen yldz yeralr. (2) Beta Cancri'dir.
08h 1 6 . 5m bat boylam 09 ile 1 2 kuzey ykselimi (Enlemi)
arasnda yeralmaktadr. AL TARF olarak da bilinir. (5) Lota
Cancri'dir. 08h 46.7m bat boylam 28 ile 46 kuzey ykselimi
(Enlemi) arasnda yeralmaktadr. Bylelikle yenge burcu
belirgin 5 yldzn birleimi ile ekillenmitir.

YENGE TAKIM YILDIZININ GRN

TARH VE MTOLOJ

Araplar bu yldz kmesine yenge anlamnda "Al Seralar"


olarak adlandrmlard. Ancak nl Arap astrolou olan Al Bnni
"Yumuak Damak" anlamnda "Al Liha" demitir. Eski inde
yengein bir bldrcn temsil eden "Cl100 Neaou" yani "Krmz
Ku" adl byk bir takm yldzn ban oluturduu
dnlrd. Yunanllar bu takm yldzn gkyzne Zeus'un
kans Hera tarafndan yerletirildiine inanrlard . Hera Lemaean
Hydra (ikinci nedimesD' ldrmek iin saldran Heracles'in
bacan sran yengeci onurlandrmak iin bu yldz kmesini
ge yerletirmi, nki Hera Heracles'ten nefret edermi, ancak
Heracles yengeci klc ile paralam. Yenge nc ve su gnbu
bir bur olup ynetici gezegeni Ay 'dr. Eski zamanlarda ayn
erkek cinsiyeti tad dnlrken daha sonra dii olarak
alglanmaya balannuur. Yenge karakteri souk, negatif ve
nemlidir. Bu zelliklerini 22 Haziran ile 22 Temmuz arasnda
doanlara verdiine inanlr.

49
ASLAN BURCU

Uluslararas smi LEO SEMBOL


ngilizce smi THE LION
Almanca smi LWE
Franszca smi LION
Trke smi ASLAN

ASTROLOJ
23 Temmuz 22 Austos
-

Ynetici gezegen Gne / Sabit / Ate

Burlar kuann (Zodyak) beinci burcudur. Yaratclk ve


yaam kaynan simgeler. Aslan burlar genelde kibirli
davranlar ve balayc tutumlar ile nldrler. Aslan insanlar
iin en uygun sz "Ben istiyonm" dur.
Bu burcun insanlar kendi i glerini dengelemek ve
gelitirme eilimindedirler. ok kibirli olduklarndan ve saygnlk
kazanma isteklerinden dolay ortada kalmak, ani somlar
yantlayamamak, cevapsz kalmak ve sktrlmaktan korkarlar.
Aslan burcu insanlar iin her eyin bir zm, yant ve
aklamas mutlaka olmaldr. Aslan insan toplum iinde
gndemde olmak, sevilir birisi olarak kalmak ve tannmak ister,
bunlardan birisini gerekletirdii zaman evresine ve bulunduu
topluma kar byk oynamaktan kanmaz ve bu yerini
konmak iin elinden geleni yapar. Herhangi bir toplum
ierisinde veya bir toplantda dikkatlerin stnde olmasndan
holanr ve zevk alr. Bunu da davranlar, konumas ve tavrlar
ile baarr. Aslan insanlarnn tahmin yetenekleri gelimitir ve
yardma ihtiyalar olduu zaman bu yetenekleri onlara yardmc
olur. Aslan insanlar bir problemle bouuyorsa ve bu problemin
zm iin gerekli verilerin bulunamamasndan yaknyorsa; ite
o anda problemin zm iin yepyeni gelimeler ortaya kar
ve o bunlar kullanarak problemi ustalkla zer. Bu ynden
ansl saylrlar. Bu burcun insanlar iin zellikle de

50
yaratclklarn kullanabilmeleri asndan rahat olabilecekleri,
rahat alabilecekleri bir mekann olmas ve kiisel
bamszlklar ok nemlidir. Bunlar gerekletirdiklerinde yeni
bir eyler yaratmak, yaratclklarn kullanmak, almak ve
ruhsal ynde gelimek drts ile yollarna devam ederler.
Aslan insanlarnn olumlu bir yn de kendilerini dnmeden
sevdikleri insana para, vakit ve bilgilerini karlksz
verebilmeleridir. Aslan burcu insanlar kendilerini kar cinse
yakn hissederler, fakat onlarn ak ve sevgi istekleri, doal
drtlerini dengeleyebildikleri srece uyumlu bir ilikiye
girebilmelerine olanak tanr. Bunu yapamazlarsa ikili iliRilerinde
istekleri n plana kacaktr. Bu da talep ve beklentilerinin
younluundan, ilikinin bozulmasna veya uzun srmemesine
neden olacaktr. Bu burcun insanlar iin para hedeflerine
ulaabilmeleri iin bir aratr, onlar bunun bilincinde olduklar
n bu ynde davranrlar. Bakalarn kendileri gibi
grdklerinden insanlara abuk gvenirler. Tartmalarda,
konumalarda konunun saptrlmasna ve konu iinde tekrarlara
dayanamazlar bu yzden de sabrszlklar, heyecanlar ve
dikkafallklar hemen ortaya kar. Bir Aslan insannn fikirlerini
paylamyorsanz ona kar dikkatli olmalsnz nki dostluunuz
uzun srmeyebilir ve onu ancak fikirlerini paylayorsanz
ynlendirebilirsiniz. Aslan burcu insanlar bakalarnn kendisi
hakkndaki dncelerinin olumlu olmasn ister ve bunu da
ou zaman baarr, ayrca insanlar etkileyebildiinin farknda
olduundan onlar daha ok etkileyebilmenin yollarn arar.
Aslan insanlar istediklerinde dramatik olabilirler ve kendileri bu
rol uzunca oymyorsalar, bu onlar iin bir gereklik haline
gelebilir. Onlar iin rahatlk nemlidir, eer kstlanm bir
pozisyona sokulduklarn hissederlerse ilerini ihmal ederler ve
verimli olamazlar, genel toplumu karlarna alsalar bile bu
ihmalkarl gsterirler. Bu yzden kendi fikirlerinin takibi onlar
iin nemlidir. Her hareketlerinde kibirliliini ve gunrunu
gstermeye alr, bu bakalar tarafndan hemen anlalacaktr.
Bir Aslan burcu insan bir sonmluluk alm ve ona gvenilmise

51
bu sonmlulua layk olabilmek n elinden geleni yapar,
kstlanmamak art ile. Grevini yaparken de birlikte alt
insanlara mesafe koyarak bunu gerekletirir ve her eye ramen
sonunda kendi istekleri veya hedefinin bir paras olmaldr.
Aslan insanlar pratiktirler, felsefi ve mantkl dnmeye nem
verirler.
Salk ; Vcdumuzu ve kan dolamn temsil ettii gibi en
nemli organlardan birisini yani kalbi temsil eder. Aynca
atardamar ve genelde hcre yapsn da temsil etmektedir.
Vcudumuzdaki arterler buraya aittir. Srt da temsil etmektedir,
zellikle de belkemiini.
Aslanbwcujnsanlannnaeuellemeye rebazVilcutu;mkk:o ;
Tipik Aslan insanlarnn boylar uzun, gl, kasl ve ar
yapdadr. Genelde arbal bir grnm sergilerler. Salar gr,
gl ve dalgaldr. Sa rengi san veya ak renktedir. Gzleri ve
bumu byk, dudaklar ise incedir. Aslan kadnlarnn vcut
hareketleri sabrsz ve hzldr. Ten renkleri genelde aktr.

UGURLARI
Uurlu talan; Topaz ve elmas
Uurlu says; 1 ve 4
Uurlu rengi; Sar, turuncu ve altn rengi
Uurlu gn; Cuma
Uurlu metali; Altn
Uurlu hayvanlar; Aslan ve panter
Uurlu kular; Sere, kartal ve horoz.

ASTRONOM

Aslan Zodyak'n (Burlar Kua) en etkileyici ve en byk


takm yldzlarndan birisidir ve adn ald hayvann figrne
benzer bir ekildedir. Astronomik olarak Saman yolunda 09h
20m ile 1 l h 55m bat boylamlar arasnda ve -06 gney alalm
ile 33 kuzey ykselimi (Enlemi) arasnda yer almaktadr. Or-

52
talama deeri ise lOh bat boylam ile 20 kuzey enleminin
kesiim noktasdr. Aslan takm yldz belirgin 9 yldzn birleimi
ile ekillenmitir. ( 1 ) Alpha Leonis'dir. REGULUS olarak bilinir.
lOh 08.4m bat boylam ile 1 1 58' kuzey ykselimi (Enlemi)
kesiim noktasnda yeralrnaktadr. Ayrca Regulus "Cor Leonis"
"Aslann Kalbi" olarak da bilinmektedir. Regulus bir gnp yldzla
beraber, aslan eklinin ban ve omuzlarn oluturan "orak"
eklindeki blmn de ban olutunr. (2) Eta Leonis'dir. l Oh
07.3m bat boylam ile 1 6 46' kuzey ykselimi (Enlemi) kesiim
noktasnda yeralrnaktadr. (3) Gamna 2 Leonis'dir. ALGEBA ola
rak bilinir. lOh 20m bat boylam ile 19 5 1 ' kuzey ykselimi (En
lemi) kesiim noktasnda yer almaktadr. Gamna Leonis her yl
kasm ortasnda grlen Lionids meteor yamunmn en orta
noktasnda yer alan ve "orak" eklinin dier ucunda bulunan
ok parlak bir yldzdr. (4) Zeta Leonis'dir. ADHAFERA olarak bi
linir. lOh 16.7rn bat boylam ile 23 25' kuzey ykselimi (Enlemi)
kesiim noktasnda yeralrnaktadr. (5) Mu Leonis'dir. RES ELASED
BOREALS olarak bilinir. 09h 52.8m bat boylam ile 260 1 ' kuzey
ykselimi (Enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (6) Epsilon
Leonis'dir. RES ELASED AUSTRALS olarak bilinir. 09h 45.8m Bat
boylam ile 23 46' kuzey ykselimi (Enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (7) Theta Leonis'dir. CHORT olarak bilinir. 1 lh
14.3rn bat boylam ile 1 5 26' kuzey ykselimi (Enlemi) kesiim
noktasnda yeralmaktadr. (8) Beta Leonis'dir. DENEBOLA olarak
bilinir. l l h 49. lrn bat boylam ile 14 34' kuzey ykselimi (En
lemi) kesiim noktasnda yeralrnaktadr. (9) Delta Leonis'dir.
ZOSMA olarak bilinir. l l h 1 4 . l m bat boylam ile 20 3 1 ' kuzey
ykselimi (Enlemi) kesiim noktasnda yeralrnaktadr. (7), (8), (9)
ise aslann kala blmn olutunrlar.
ASLAN TAKIM YILDIZININ GRN 5

TARH VE MI'OLOJ
e
SG7
2

Bu takm yldz Keldeliler tarafndan hayvanlarn kral olarak


tanmlanmtr. Eski in'de ise aslan buru "Krmz Ku"
anlamna gelen "Chou Neaou" adl byk takmyldzn paras
olarak bilinirdi. "Chou Neaou" bir bldrcn temsil ederdi ve
"Bldrcn'n Atei" olarak tasvir edilirdi . Erken Arap Zodyak
(burlar kua) 'n da ise bu gn ikizler, yenge, aslan ve baak
ile bunlarn yannda yer alan dier takm yldzlar korkun
byklkte ele alnan "ASAD" isimli bir aslan ifade ederlerdi .
Yunanllar'sa gkyzne Zeus tarafndan birinci nedimi olan He
racles'in Nemean aslann ldrmesinin erefine yerletirildiini
sylerlerdi. Aslan sabit ve ate gnbudur. Yneticisi Gnetir. Bir
ok eski kltr gnein bir erkek tanr olduunu iddia ederken
skandinav kltrnde onun bir dii olduuna inanlrd. Aslann
yaradl scak, pozitif ve kumdur. Bu zelliklerini 23 Temmuz
ile 22 Austos arasnda doanlara verdiine inanlr.
BAAK BURCU


Uluslararas smi : VIRGO SEMBOL
ngilizce smi THE VIRGIN
Almanca smi : JUNGFRAU
Franszca smi VIERGE
Trke smi BAAK

ASIROLQii
23 Austos 22 Eyll
-

Ynetici gezegen Merkri / Deiken / Toprak

Burlar kuann (Zodyak) altnc burcudur. Dzen ve


almay simgeler. Baak burcu insan iin almak yaamn
tuzu biberidir. Bu burcun insanlar titizlikleri ile nldrler. Bilgi
edinmek onlarn ayrca bir zelliidir. Bu burcun insanlar iin en
uygun sz "Ben aratnyonm" dur.
Baak burcu insanlar kullanm eyalarn ve genelde nesneleri
kontrolleri altnda tutmak isterler, bu yzden ok titizdirler. Bu
insanlarn bilgileri genelde tecrbeler sonucu edinilmitir. lerini
ok titizlikle yaparlar ve bu srada da detaylara ok dikkat
ederler. Bu burcun insanlarnn ilgin bir ynleri vardr. Onlar ya
dzeni salarlar veya karkla neden olurlar, ikisinin ortasn
bulmalar zordur. Dostluk ve arkadalk onlar iin nem tar ve
arkadalarna zellikle i bulmak iin ellerinden geleni yaparlar
ve karlk beklemezler, fakat almay sevmeyen birisi iin
parmaklarn bile kprdatmazlar. Onlar iin gerek olan i,
almak, hizmet ve dzendir. Baak burcu insanlarnn pratik
ynleri dikkat ekicidir. Hayr demesini bilen insanlardr, bu da
onlarn bu iin olmayacana inandklar iindir. leri ile ilgili her
detay hatrlarlar ve bu konuda da konumaktan holanrlar. Bu
burcun insanlar eer ileri ile ilgili bir konu zerinde
konumuyorlarsa dikkatlerini abuk databilirler. Baak insanlar
yaadklar kendi dnyalarn mikroskop altnda analiz
edermicesine davranrlar bu da onlarn hemen farkedilmelerine

55
neden olur. Bu yaplar baak burcu insanlarnn bir problemi
tm ayrntlar ile grmelerine engel olabilir. Bu burcun
insanlarnn renmesi gereken, kendisi ile bakalarn ayn
kefeye koymamaktr. Kendisinin sevmedii, holanmad
davranlar bakalarna kar yapmamaktr, nki onlar bunu
ska yaparlar. Ayrca bakalarna kar ilerinde olduklar gibi
objektif olmay renmeleri gerekir. Baak burcu insanlar salk
ynnden evhaml ve korkulara ak insanlardr. Hatta hastalk
hastas olurlar, bu da onlar ve karsndaki insan ikili
ilikilerinde ve evliliklerinde olumsuz etkileyecektir. Mateyel
ynden yani mal ve eya ynnden gelime istekleri vardr. yi
yemek yemek ve iyi giyinmekten holanrlar. Rahatlk onlar iin
fazlaca nemli deildir fakat paralar olduunda veya maddi
ynden rahatsalar lks dkn ve tembel olabilirler. Baka
insanlar giydikleri, ev eyalar ve i konustnda ekitirmekten
holanrlar. Baak insanlarnn masraflar ok olur, bu yzden
onlar iin para biriktirmek gtr, yanlz mal edinmeye gayret
ederler ve bu ynde yatrm yaparlar. Baak burcu insanlar iin
ak hayat fazlaca nem tamaz ve yzeyseldir. Bu yzden de
evliliklerini geciktirmeye eilimlidirler. yi bir konumac ve
szn bilen, diplomatik kiiler onlar ar etkiler.
SaiJk: ; Yldz haritasnda doal evi 6.ev olduundan genel
sal temsil eder. Bu burca ve eve den yldzlar - planetler
kiinin vcudundaki hassas ve zayf olan noktalar
gstermektedir. Haritada genel saln dnda karn blgesini ve
barsaklar temsil eder. Kaln barsaklar, ince barsaklar,
apandisit'i ve bel ksmn temsil etmektedir.
Basakburcujnsanrungenellemeye grebazvcutzelHkJeri :
Tipik baak insanlar orta boylu ve ince yapdadr. Fizik yaplar
dzgn ve iyidir. Kemik yaplar da salam ve dzdr. Gerekten
bir ok baak erkeinin ince hatlar onlara bir bakma kadnms
bir hava verir. Kollar ve bacaklar uzun, eller byk, parmaklar
dzgn ve salam yapldr. Ayaklar kktr. Yz hatlar
kk, dzgn ve hotur. Alnlar yksektir. Gzleri olduka
byk ve kktr. Gen baaklarda gzler uyank ve tetikte bir

56
grnm verir. Yal baaklarda ise zgn bir grnm yaratr.
Salar genelde kuru ve sk deildir. Baak kadnlarnn gsleri
genelde kktr. Hareketleri biraz yavatr.

UGURLARI
Uurlu talar; Safir ve yeimta
Uurlu says; 5
Uurlu rengi; Gri ve viyolet
Uurlu gn; aramba
Uurlu metali; Civa
Uurlu hayvanlar; Maymun, ylan ve sincap
Uurlu kular; Krlang, ibis, papaan ve saksaandr.

ASTRONOM

Baak takm yldz uzun ve biraz kark bir takm yldzdr.


Aslan takm yldzna benzemektedir. Belirgin 9 yldzn
birleimiyle ekillenmitir. Astronomik olarak Saman yolunda 1 lh
35m ile 15h l m bat boylamlar arasnda ve 1 5 kuzey ykselimi
(enlemi) ile 22 gney alalm arasnda yer almaktadr.
Ortalama deeri ise 1 3h bat boylam ile 00 kuzey enleminin
kesiim noktasdr. Baak takm yldznn en parlak yldz olan
( 1 ) Alpha Virginis'dir SPCA olarak da bilinmektedir, Gne'ten
yaklak 250 k yl uzaklktadr. 13h 25.2m bat boylam ile - 1 1
09' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr.
Antik alardan beri denizcilik iin yn gstermesi ile nem
kazanmtr. (2) Gamna Virginis'dir PORRMA olarak da
bilinmektedir. 12h 4 1 .7m bat boylam ile -01 27' Gney Alalm
(enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (3) Delta Virginis'dir
AUVA olarak da bilinmektedir, 12h 55.6m bat boylam ile 03 23'
kuzey ykselimi (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (4)
Epsilon Virginis'dir VNDAMATRX olarak da bilinmektedir, 1 3h
02.2m bat boylam ile 1 0 58' kuzey ykselimi (enlemi) kesiim
noktasnda yeralmaktadr. Hemen yannda ise Beta Virginis

57
vardr ZAVUARA olarak da bilinmektedir. (5) Loto Virginis'dir
SYRMA olarak da bilinmektedir. 1 4h 1 6m bat boylam ile -06
00' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (6)
Mu Virginis'dir 14h 43m bat boylam ile -05 39' gney alalun
(enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (7) Her hangi bir ismi
yoktur 14h 46.2m bat boylam ile -01 54' Gney Alalm
(enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (8) Tou Virginis'dir
1 4h Ol .6m bat boylam ile 01 33' kuzey ykselimi (enlemi)
kesiim noktasnda yeralmaktadr. (9) Zeta Virginis'dir HEZE
olarak da bilinmektedir. 1 3h 34.7m bat boylam ile -00 36'
gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda yer almaktadr.

BAAK TAKIM YILDIZININ GRN

TARH VE MTOLOJ

Baak takm yldz eski alarda toprak tanras olarak


tannmtr. Geleneksel bir benzetme ile, yan yarya uzanan ve
bir elinde bir buday baa tutan bir diiyi sembolize eder. Eski
in'de ise "Krmz Ku" anlamndaki "Chou Neaou" adl takm
yldzn bir parasn oluturduu ve "Bldrcn'n Kuyruu" olarak
adlandrld grlmektedir. Eski inde yeni yla onlarn KEOK
yani "Tanrnn ats" diye adlandrdklar Spica (Alpha
Virginis)'in sol tarafna dolunayn gelmesi ile girilirdi . 17. y.y'da
bat astrolojisinin in'e girmesi ile in'li astrologlar bu takm
yldz "She Shang Neu" yani "Frigid Bakire" anlamnda
adlandrmlardr. Araplar ise "Al Adhra al Nathifah" yani "Masum
Bakire" diye tanmlamlardr. Yunanllar Baak takm yldzn
"Demeter" diye adlandrmlardr. Bu Yunanllarda ekin ve tann
tanrasyd. Fakat daha sonra Apollo'nun kz Palhene; drstlk
tanras, Astaea; Astraeus ve Ancara'nn kz Iustitia; ve Icarius'un

58
tahtsz kz Erigore olarak tanmlamlardr, ki Erigone babasnn
ldrlm bedenini bulduunda kendini bir aaca asarak
ldrmtr. Baak, deiken ve toprak gnbudur. Yneticisi
Merki.iridir. Merkr ok aktif dier tannlar arasnda haber tayan,
uykuyu azaltan, Tartanus'un ruhunu yneten bir tanrdr. Ayn
zamanda ticaret, deniz yolculuu ve davran yneticisi olarak
insan davranlarnda etkisi olduuna inanlrd. Baak souk,
kum ve pasif bir doadadr. Bu zelliklerini 23 Austos ile 22
Eyli.il tarihleri arasnda doanlara verdiine inanlr.
TERAZ BURCU

o
Uluslararas smi LIBRA SEMBOL
ngilizce smi THE BALANCE
Almanca smi WAAGE
Franszca smi BALANCE
Trke smi TERAZ

ASIROLQJ

23 Eyll 22 Ekim
-

Ynetici gezegen Vens ! nc ! Hava

Burlar kuann (Zodyak) yedinci burcudur. Gzellik, sanat


ve dengeyi sembolize eder. Terazi burcu insanlar baka
insanlara kar saygnlk ve aranr birisi olma isteklerinden dolay
nazl, iveli, irin ve ekici olmaya alrlar. Bu burcun insanlar
bireyler yapabilmek isterler ve genelde de bu ynde aktif
olurlar. Fakat aktif olmak iin bakalarna ihtiyalar vardr ve bu
kiiyi ararlar, nki tek bana baladklar bir ii tek gtrmek
istemezler. Onlar iin en uygun sz "Ben dengeliyorum" dur.
Terazi burcu insanlar mutlaka dostluk kurabilecekleri birisi,
bir arkada veya beraber olabilecekleri birisine ihtiya duyarlar,
yanlzlktan holanmazlar. Bireysel olduklar iin bu ynlerini
kontrol etmeleri, ilikilerinin yrmesi asndan artr. nk
beklenmedik bir ekilde bencil olabilirler. Bu burcun insanlar
beraberlie ve evlilie ok nem verirler. Genel evre ile sosyal
ynden kontakt kurabilmek iin aba harcarlar, bu onlar iin
nemlidir. Bunu da rahatlkla zorlanmadan gerekletirebilirler
bu da onlarn bir zelliidir. Terazi burcu insan genelde beraber
allan veya gnplar halinde allan ileri seer. Onlarn adalet
anlaylar ve zgrlk duygulan gelimitir, bu da onlarn
herkeze konuma hakk tanmalarndan ve fikirlerini serbeste
ifade etmelerini istemelerinden kaynaklanr. Terazi burcu
insanlar evlendiklerinde veya beraber olduklar elerinden

60
kendilerinin alt gibi almalarn isterler. Bu burcun
insanlar hakknda genelde tembel denir fakat onlarn
tembellikleri inatlklanndan kaynaklanr. altklar zaman
onlar tanyamazsnz. Genelde gen terazi insanlar 29.5
yalarna kadar inat ve tembel gzkebilirler fakat bu yatan
sonra ise sorumluluk duygularnn gelimesi sonucu bu
huylarndan vazgeerler, alkan ve aktif olurlar yleki akamlar
eve geldiklerinde yorgunluktan halleri kalmaz. Bu da onlarn
arya kama eilimlerini gsterir. Terazi insanlar bilgi ve nhsal
ynden gelimenin bilgisi peindedirler bunu yaparken de
mantk onlar iin n plandadr. Onlarn bir yetenei de
evrelerinde oluan olaylar iyi analiz edebilmeleridir ve iyi bir
demogojist olurlar bu yzden onlarla tartrken dikkatli
olunmaldr, konunun nasl deitiini anlayamazsnz. Psikoloji,
insan ilikileri, davran bilimleri ve bu tr konular onlarn ilgisini
eker. Bu ynde edindikleri bilgileri bakalarna aktarmak ve
tlerde bulunmak ve zel problemlerine yardm etmekten ok
holanrlar. zellikle de onlarn tlerini dinlemi iseniz bu
onlara ayr bir zevk verir. yi bir arabulucu ve bar
zmleyicisidirler. Terazi burcu insanlarnn bir zellii de
abuk sinirlenmemeleridir, fakat bir kere sinirlendiklerinde
onlarn dilinden kurtulmak olanakszdr, azlarna geleni
dnmeden sylerler ve ok knc olabilirler. Bu burcun
insanlar iin edindikleri tecrbeleri kullanmak ayn bir nem tar
yle ki onlar ykan veya yklm bir insan olarak grmeniz,
ancak tecrbelerini onlarla paylamayan insanlardan kaynaklanr
ve onlara ar kzarlar, yine de kzgnlklar ok srmez.
SaiJk ; Bu bur, haritada bbrekleri, pankreas, karacieri ve
srtn alt ksmn temsil eder. Aynca yumurtalklarla ve baz
hormonlarla yakndan ilgisi vardr. Kadnlarda strojen
hormonunu simgeler. Her iki cinsiyette de ilk olgunluk dnemini
gstermektedir. Belin stndeki ve hemen altndaki kaln kaslarla
da ilgisi vardr.
Terazi burcu insannn g;enelleneye g;re baz vcut zemkleri :
Tipik Terazi insanlarnn boylar deikendir. Vcutlar genelde

61
dzgn hatldr. Ancak Terazi erkekleri genelde kadnlara benzer
zelliklere sahiptir; dar omuzlar ya da vcudun klsz olmas gibi.
Yzleri oval ve yaygndr. Kemik yaplar salam ve iyidir.
Yanaklar gamzeli ve dolgundur. Gzleri byk ve kktr. Gz
rengi genelde mavi veya eladr. Salar gzel, ak renk ve bazen
kvrcktr. Terazi kadnlarnn gsleri orta byklkte ve iyi
ekillidir. En kt fiziksel zellikleri kaln bilekli olmalardr.

UGURLARI
Uurlu talar; Opal, safir ve yeimta
Uurlu says; 6
Uurlu rengi; Tm ak renkler zellikle ak mavi
Uurlu gn; Cuma
Uurlu metali; Bakr
Uurlu hayvanlar; Yabani Tavan ve tm lks ev hayvanlar
Uurlu kular; Kumru ve sere.

AS1RONOM

Terazi takm yldznn ekli ismine uymayan bir grntdedir.


Daha ok bir uurtmay andrmaktadr. Belirgin 6 yldzn
birleimiyle ekillenmitir. Astronomik olarak Saman yolunda 14h
20m ile 16h OOm Bat boylamlar arasnda ve 00 kuzey ykselimi
(enlemi) ile 30 gney alalm arasnda yer almaktadr.
Ortalama deeri ise 15h bat boylam ile 15 gney alalm
kesiim noktasdr. Terazi takm yldznn merkezini oluturan
yldzlar dikdrtgen biiminde sralanmlardr. Bu merkezin en
parlak iki yldzndan ilki (1) Alpha Librae'dir ZUBEN EL GENUB
olarak da bilinmektedir, 14h 50.9m bat boylam ile -16 03'
gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr.
kincisi ise (2) Beta Librae'dir ZUBEN EL SCHEMAL olarak da
bilinmektedir. 15h 1 7m bat boylam ile -09 23' gney alalm
(enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. Beta Librae gkteki
az saydaki yeil yldzlardan birisidir. Bu zellii ile n plana
kan nadir yldzlardan birisidir. nceleri bu yldz Beta Librae

62
ile Alpha Librae akrep takm yldznn bir paras olarak bilinirdi.
Alpha Librae akrebin gney kskac Beta Librae'de akrebin kuzey
kskac olarak tanmlanrd. Daha sonraki aratrmalarda bunun
byle olmad gzlenmitir. (3) Gamna Librae'dir ZUBEN EL
AKRAB olarak da bilinmektedir, 1 5h 35 .Sm bat boylam ile -14
47' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (4)
Sigma Librae'dir BRACHUM olarak da bilinmektedir, 15h 04. lm
bat boylam ile -25 17' gney alalm (enlemi) kesiim
noktasnda yeralmaktadr. (5) Upsilon Librae'dir ZUBEN
HAKRAB olarak da bilinmektedir, 15h 37m bat boylam ile -28
08' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (6)
Tou Librae'dir. 15h 38.7m bat boylam ile -29 47' gney alalm
(enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. Takvimlerimizde 2 1
Eyll tarihi gnlerin ve gecelerin eit olduu bir zaman
gstermektedir. Biz buna sonbahar ekinox'u diyonz. Bu tarihten
sonra gnler ksalmaya, geceler ise uzamaya balar. M.. ikibin
ile binli yllarda gne sonbahar ekinoxun da terazi burcuna
girerdi fakat yzylmz da gne sonbahar ekinoxun da olak
burcundan gemektedir.

TERAZ TAKIM YIIDIZININ GRN

TARH VE MTOLOJ

Terazi eski zamanlarda denge ve arlk ler olarak


tanmlanrd ki bu gnmzde de geerlidir. M.. ikinci ve
birinci bin yllarda gnein sonbahar ekinoxun da bu takm
yldza girmesi ile gece ve gndz'n dengelenmesi gzlenmiti.
Eski Romada bu takm yldz nemli saylrd. Julies Caesar'n
ynetimi srasnda, destekleyicileri o'nu bu takm yldz ile

63
sembolize ederlerdi. M.. 44 ylnda ldrlmesinden sonra bu
takmyldz ile badatrlmas unutuldu . Ancak burcun dengeyi
ifade ettiine inanld. Araplar teraziyi "Akrebin kskac" anlanuna
gelen "Al Zubana" olarak isimlendirmilerdi. Eski in'de bu gn
terazi, akrep ve yay olarak bilinen takmyldzlarn beraber
"Azure Dragon'u" oluturduuna inanlrd, bu da bat ya da
sonbahar gk srasnda yaard. Fakat bat ile ilikilerin
kunlmasndan sonra denge anlamna gelen "Tien Ming" olarak
isimlendirilmitir. Terazi nc ve hava gnbundandr. Ynetici
gezegeni Vens'tr. Vens ak tanras (Afrodid) ayn zamanda
da sava tanras olarak bilinmektedir. Bu iki gr Vens'n
gkyznde hem "Sabah yldz" (Phosphons) hem de "Akam
Yldz" (Hesperos) olarak grnmesi ile yaygnlamtr. Birincisi
insanolu zerinde olumlu bir etki yaratrken ikincisi olumsuz
etki yaratmtr. Terazi tabiyat ile scak, pozitif ve nemlidir, 23
Eyll ile 22 Ekim arasnda doanlara bu zelliklerini verdiine
inanlr.
AKREP BURCU


Uluslararas smi SCORPIUS SEMBOL
ngilizce smi THE SCORPION
Almanca smi SKORPION
Franszca smi SCORPION
Trke smi AKREP

ASIROLOI

23 Ekim 21 Kasm
-

Ynetici gezegen Pluto / Sabit / Su

Burlar kuann (Zodyak) sekizinci burcudur. Maddenin yok


oluu ve yksek gc sembolize eder. Akrep burcu insanlarnn
yaamlarnda temel kurallar, deiiklie ak olaylar ve bilgiler
nem tar. Bu yaklamlar onlarn istek ve beklenlileri
dorultusunda dk veya yksek seviyede gerekleebilir.
Tamamiyle beklentileri ile ilgili davranlardr. Akrep burcu
insanlar iin en uygun sz "Ben istiyonm" dur.
Akrep burcu insanlarnn istek gleri kuwetlidir ve bilinli
istekleri donltusunda iten gelen drtleri gl olduundan
genelde istekleri bu ynde arlk kazanr. Akrep burcu insannn
hayat genelde bu igdlerini yaratc bir biimde ortaya
koymak ve duyularnn sava ile geer. Akrep burcu insanlar
arzu ve seksel drtlerle dolu olduklarndan, ihtirasl ve hrsl
bir sevgili olurlar. Bu sevgileri kontrolden kmsa, bu akrep
insanlarnda sk sk olabilir, sahiplenme, kskanlk ve iddete yol
aabilir. Akrep burcu kadar iyi ynde geliebilen ve ayn anda
kt ynde geliebilen baka bir bur yoktur. ok iyi ve yardm
sever bir dost olabildii gibi birisinin arkasndan entrikalar
eviren, amansz bir dman da olabilir. Bu burcun insanlar
enerjilerini sevdikleri bir konu zerinde younlatrdklar iin
tm enerjilerini bu konuya veya olaya harcarlar, bu yzden
Akrep insanlar konu seiminde batan don konuyu

65
semelidirler, seerken titiz ve dikkatli olmaldrlar, nk ikinci
bir konu veya olaya yeterince enerjileri kalmayacaktr. Akrep
burcu insanlar hayat hi bir zaman hafife almazlar, onlarn ok
ciddi olduklarn almalar ile grebilirsiniz. Baladklar bir ite
ok ciddidirler. Mkemmel olma istekleri onlar bakalarnn
sorumluluunu almaktan uzak tutar ve bu istekleri dorultusunda
tm detaylar zerinde durmalar da onlarn kendi glerinin
zerine kmalarna ve yonlmalarna neden olur. Herhangi bir
olay onlar yldrmaz, zorlamalar ve dnler ne kadar byk
olsada sonuna kadar dayanmaya alrlar. Burlar kuann
objektif olamayan bir ka burcundan birisidir, bazen tek olma
zelliini de ellerinde tutarlar. Genelde kendilerinin olumsuz
ynlerini ve zayflklarn grmezler, bakalarn da kendileri gibi
grrler. Onlar bir eyi yapabiliyorsa bakalarda bunu
yapabilmelidir. Dostlarna yardm ve iyilik yapmaktan holanrlar
fakat her zaman bir beklentileri vardr, yardm ettikleri kiinin
hemen kendi bana ayaklar ustnde durmasn, aktif olmasn
beklerler ve onu buna zorlarlar. Diplomatik saylmazlar, kendi
fikirlerini saklama ve anlatmama eilimindedirler, anlatsalar bile
yzeysel anlatrlar, ancak olay veya konu sonulandktan sonra
yaptklarn gstermek iin hemen anlatmaya balarlar. Akrep
burcu insanlar bir konunun detayna inebildikleri iin ve bu
yndeki drtlerini iyi kullanabildiklerinden, bulular, bilim,
aratrma ve oklt ilimlere eilimleri v.ardr. Akrep insan bir
dostuna srrn veriyorsa onu saklamasn ister, bu onda tm
burlardan daha fazladr. ayet siz onun srrn aklamsanz
fkesinden kanmanz zordur ve sizinle bir daha arkadalk
etmez. Kt bir dman kazanm olursunuz. Mcadelesinde
akrep insan kural tanmaz ve ok acmasz olabilir,
bakalarndan da bunun tersn beklemez. Akrep burcu
insanlarnn bir yetenei de bakalarn ok abuk
etkileyebilmesidir. Onlardan en gizli bilgileri ufak oyunlar
yaparak rahatca alabilir bunu da Akrep burcu insan genelde
baarr. Akrep burcu insanlarn olumlu olumsuz
(Gelimi-Gelimemi) diye ikiye ayrabiliriz. Burlar Kuanda

66
bu iki tiplemenin arasna abuk girip kan baka bir bur
yoktur. Olumsuz akrepler burlar kuann en kt tipleri olma
zelliini ellerinde tutarlar. Onlarn kullanma ve sahiplenme
istekleri ar gelitiinden ki Zodyak'n en bencil tipleri
olabilirler; bakalarnn gsz ynlerini rahatlkla kullanarak
stnlk salamaya alrlar. Zayflk onlar iin irkin, nemsiz
ve olunmamas gereken bir eydir. evrelerindeki insanlarn zayf
ve gsz zamanlarn sezerek bilinli kullanmaya alrlar.
SaKlk ; reme organlarn, yani genelde cinsel uzuvlar temsil
eder. Mesane, idrar yollar ve genelde boaltm sistemi ile
ilgilidir. Ayrca kaln barsan en alt blm (rektum), hcre
yenilenmesi ve vcudun savunma sistemi de bu bur ile ilgilidir.
Akrepbwginsannnaenellemeyeire bazvCUtzellikleri i
Tipik akrep insanlarnn boylar genelde ortadr. nce ve salam
yapl bir fizie sahiptirler. Yzleri ak, elmack kemikleri hafif
kk ve gl bir ifadeleri vardr. Bunnlar genelde uzundur.
Dudaklar ya ince yada kaln olur. tenleri soluk yada hafif ak
kahve rengidir. Gzleri genelde koyu renkli olur. Dii akrepler
kk gsl ve sk sk vcut kllarndan ikayetci olurlar.
Ayrca okca terlerler.

UGURLARI
Uurlu ta; Yakut
Uurlu says; 9
Uurlu rengi; Koyu krmz
Uurlu gn; Sal
Uurlu metali; Demir
Uurlu hayvanlar; Kurt ve panter
Uurlu kular; Kartal ve akbaba.

ASTRONOM

Akrep takm yldznn ekli ismine uyan bir grntdedir.


Akrebi andrmaktadr. Belirgin 14 yldzn birleimiyle

67
ekillenmitir. Astronomik olarak Saman yolunda 15h 45m ile
17h 55m Bat boylamlar arasnda ve 08 gney alalm
(enlemi) ile 45 gney alalm arasnda yer almaktadr.
Ortalama deeri ise 17h bat boylam ile - 30 gney alalm
kesiim noktasdr. Akrep takm yldznn en byk yldz
krmz renkte, dev bir yldz olan Alpha Scorpii'dir. Bu dev yldz
ayn zamanda "Akrebin Kalbi" ya da "Cor Scorpii" olarakta
adlandrlmtr. Gneimizden uzakl ise 230 k yldr. (1)
Alpha Scorpii'dir ANTARES olarak da bilinmektedir. Ayrca ona
Mars'n Rakibi de denilmektedir. 16h 29.4m bat boylam ile -26
26' gney alalm (erlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (2)
Sigma Scorpii'dir 16h 2 1 . 2m bat boylam ile -25 35' gney
alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (3) Delta
Scorpii'dir DSCHUBBA olarak da bilinmektedir. 16h 00.3m bat
boylam ile -22 37' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (4) Beta Scorpii'dir 16h 05 .4m bat boylam ile - 19
48' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (5)
Pi Scorpii'dir 1 5h 58.9m bat boylam ile -26 07' gney alalm
(enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (6) Tou Scorpii'dir
16h 35.9m bat boylam ile -28 13' gney alalm (enlemi)
kesiim noktasnda yeralmaktadr. (7) Epsilon Scorpii'dir 16h
50.2m bat boylam ile -34 18' gney alalm (enlemi) kesiim
noktasnda yeralmaktadr. (8) Mu 1 Scorpii'dir 16h 5 1 .9m bat
boylam ile -38 03' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (9) 16h 54m bat boylam ile -42 22' gney
alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. ( 1 0) Eta
Scorpii'dir 17h 1 2 . lm bat boylam ile -43 1 4' gney alalm
(enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (1 1 ) Theta Scorpii'dir
SARGAS olarak da bilinmektedir. 17h 37.3m bat boylam ile -43
00' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr.
(1 2) Lota Scorpii'dir 17h 47.6m bat boylam ile -40 07' gney
alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (13) Lambda
Scorpii'dir. SHAULA olarak da bilinmektedir. 17h 33.6m bat
boylam ile -37 o61 gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. ( 1 4) Upsilon Scorpii'dir. 17h 30.Sm bat boylam

68
ile -37 18' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (1 2), ( 1 3), ( 1 4) Akrebin inesini
ekillendirmektedir.

AKREP TAKIM YIIDIZININ GRN

13 7

9
TARH VE MTOLOJ

Bu takm yldzn ilk olarak Smer'ler akrep olarak


adlandrmlardr. Smer'ler yaam ile lm sonras hayat
balayan kapy bir akrep adamn koruduuna inanrlard. Eski
in'de terazi ile yay arasnda bulunan bu takmyldza "Mavi
Ejder" denilirdi. Sonralan inlilerde bu takmyldza "Tien He"
veya "Tanrsal Akrep" demilerdir. Yunanllar akrep burcunun
vahi hayvanlara zarar verdii nedeniyle "Anne Dnya" (Dnya
mitolojide ve eski tradisyonlarda retken anne olarak sembolize
edilirdi) tarafndan bir akrep gndererek ldriilen avc Orion
iin, tanr Zeus tarafndan gkyzne yerletirildiine inanrlard.
Akrep Burcu eskiden Mars tarafndan ynetilirdi. Bu onun en
byk krmz yldz olan Antares'e benzemesindendi, aynca
kt nn de bu yldzdan almtr. imdi ise Akrep burcu Pluto
tarafndan ynetilmektedir. Akrep sabit ve su gnbundandr. Bu
zelliklerini 23 Ekim ile 2 1 Kasm arasnda doanlara verdiine
inanlr.
YAY BURCU

Uluslararas smi SAGGITTARIUUS SEMBOL


ngilizce smi THE ARCHER
Almanca smi SCHTZE
Franszca smi SAG ITTAIRE
Trke smi YAY

ASIRowi

22 Kasm 21 Aralk
-

Ynetici gezegen Jpiter / Deiken / Ate

Burlar Kuann (Zodyak) dokuzuncu burcudur. Yksek


seviyede mental alglama, din, genel eitim ve renimi
sembolize eder. Yay burcu insanlar iin drstlk ve ak olmak
nem tar. Bu burcun insanlar zgrlne ve bamszlna
dkn olurlar, onlar bu tutkular kadar baka bir eyi sevmezler.
Yay burcu insanlar iin sylenecek sz "Ben gryonm" dur.
Bu burcun insanlar uygulama hevesi ile doludurlar, ak ve
abuk dostluk kurabilen insanlardr. Hedeflerine gl ve pozitif
dnceleri ile ularlar. yimserlik ve idealistlik semboldrler.
Onlarn ilgin bir ans vardr ve buna ar gvenirler, bu
anslarnn onlar hi terketmeyeceini dnrler. Yardma
ihtiyalar olduunda bu onlara kendiliinden gelir, bazen son
dakikada bile yardm alrlar ve bylelikle olaylar veya
problemleri zmlerler. Yay burcu insanlar doutan
sonmluluk hisleri ile doarlar ve bu sonmluluk ne olursa olsun
stlendikleri zaman onu tayabilen kiilerdir. Hem toplumun
refah, hem de kendi dnceleri donltusunda sonmluluk
hissederler. Yay burcu insan eitimsizse genel kltrn
gelitirir. Temel bilgiler, gncel konular, yeni fikirler ve
dnceler hakknda bilgisi olur. Bu burcun insanlar genel evre
ve kendi evrelerindeki insanlar drst, adaletli ve yardmsever
davranrlar. Genelde evrelerinde uyumlu ve saylan birisi olarak

70
tannrlar ve tannmak isterler. Yay burcu insanlarnn evreden
etkilendii gibi bir baka burcun insanlar etkilenmezler. Fakat
yaylar bunu ok iyi gizleyebilirler. Bir yay insan dar bir evrede
ise mutaasp ve dar grl olacaktr, bu yzden geni bir
evreye ihtiya duyarlar. dealist ve muhafazakar insanlar
olmalarna karn genelde ok az yay insan bir kommn,
felsefenin, dini giilerin veya dogmatikliin kii kiine
fanatii olur. Dikkatli olmak onlarn yaamlarnda fazla n
planda deildir. Risk almasn severler konumalarnda don ve
ak olduklarndan dncelerinde ve davranlarnda
yapmackla yer yoktur. Aceleci ve sabrsz davranabilirler, bu
yzden de yaamlarnda yanl atlm admlar oktur. Her eye
ramen idealist dncelerini kaybetmezler. Bir yay burcu insan
ile beraber olmay dnyorsanz gerekleri duymaya hazr
olmalsnz. Yay burcu insanlar dmanlarna kar acmasz olur
ve elinden geleni yapmadan rahat etmeyecektir. Bu burcun
insanlarnda geri adm atmak diye birey yoktur onlar zellikle
de kendi korkular varsa stne gitmekten kanmazlar. Srf bu
yzden beraberlerindeki insanlara bile aldrmazlar. ayet onlar
bunu yapmazlarsa depresif, ekilmeyen birisi olurlar. Bu
davranlarn bir hobi gibi grmek onlarla beraber olan kiiler
iin en iyisidir. Yay burcu insanlarnn sezgisel dnce sistemleri
vardr. Bu onlara olabilecek olaylar nceden bilmelerini veya
sezinlemelerini salar. Yay insanlarnn kt huylar ise ok dik
kafal, inat ve birden fazla ile uramak istemeleridir. Yay
insanlar medeniyetin geliiminde insann davran ve
dncelerinin nedenli nemli olduunun bilincindedirler. Bu da
onlarn her konuyla ilgilenmelerinin ve meraklarnn nedenidir.
Baka insanlarn cesaret bile edemeyecei konular ve olaylarn
iine girmekten holanrlar. Bu davranlar onlar iin ok
normaldir, bunu yaparken bile her ey normalmi gibi
davranrlar. Bunun en byk sebebi ise anslarna ok fazla
gvenmelerindendir. Gezip grmek, seyahat etmek, d lkelerle
balantda olmak onlarn sevdii eylerdir. Onlar bazen ev
kular olarak giirsnz. Bu da kendilerini iyi

71
hissetmediklerinin bir belirtisidir. lgin bir ynleri daha vardr o
da zaman kavramlarnn ok geni olmasdr.
SaiJk ; Bacaklardaki damarlardan bazlarn, siyatik sinirleri,
kalalar, bacak stlerini, bacak st kemikleri, kala kemikleri
ve vcudun organ sistemi (bademcikler, cierler, dalak ve
bbrekler gibi) ile ilgilidir. nsan yaamnn deiken (oluum)
yllarn da temsil etmektedir.
Yayburcuinsannnaenellemeye arebazvcutzem))eri i
Tipik yay insanlarnn boylar genelde uzundur. Gl bir vcut
yaplar vardr. Kollar ve bacaklar genelde uzun olur. Yay burcu
insanlar genken ince ve atletik grnml olmalarna ramen,
ya ilerledike imanlamaya eilimlidirler. Bu yzden orta
yatan sonra yaylar dolgunlarlar. Zodyak'ta en ekici tipler
olarak tannrlar. Yzleri uzun ve kemik yaplar belirgindir. Az
ve bunn delikleri geni olur. Boyun ve balarn nde tutarak
yrrler. Dudaklar dolgundur. Gz rengi mavi ya da ela olur.
Salar gr ve genelde koyu renktedir. Dii yaylar gzel bacakl
olurlar. Salar ise koyu kahve veya fndk kabuu renginde olur.
Gsleri kktr fakat zamanla ekilleri bozulur.

UGURLARI
Uurlu talar; Safir ve turkuaz
Uurlu says; 3
Uurlu rengi; Mor ve koyu mavi
Uurlu gn; Perembe
Uurlu metalleri; Kalay ve teneke
Uurlu hayvanlar; Kpek, at ve boa
Uurlu kular; Kartal ve tavuskuudur.

AS1RONOM

Yay takm yldznn ekli ismine uyan bir grntdedir. Yay


takm yldz daha ok bir zarf andrmaktadr. Belirgin 8 yldzn
birleimiyle ekillenmitir. Astronomik olarak Saman yolunda 17h

72
40m ile 20h 25m Bat boylamlar arasnda ve - 1 2 gney alalm
(enlemi) ile 45 gney alalm arasnda yer almaktadr.
Ortalama deeri ise 1 8h bat boylam ile 30 gney alalm
kesiim noktasdr. Yay takm yldznn en parlak yldz Epsilon
Sagittarii ve Sigma Sagittarii'dir. Bu takmyldzn byk bir
blm Zodyak'n dnda kalr. Bu blm ile tamamlandnda
ekli daha ok karmak bir hal alr. Yay takmyldz,
Samanyolu'nda etrafnda bir ka Nebula ile ki bunlardan en
nls Ml 7 Omega Nebula'dr kolayca ayrtedilebilir. Mu
Sagittarii ok ilgin bir beli yldzdr. Lambda Sagittarii M8
Lagoon Nebula ve M20 Trifid Nebula yaknnda 6. byk
yldzdr. ( 1 ) Gamna Sagittarii'dir LUSHABAOR NASH olarak da
bilinmektedir. 18h 05 .8m bat boylam ile -30 26' gney alalm
(enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (2) Delta Sagittarii'dir
KAUS MERIDIONALIS olarak da bilinmektedir. 18h 2 1 m bat
boylam ile -29 49' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (3) Lambda Sagittarii'dir KAUS BOREALIS olarak
da bilinmektedir. 18h 28m bat boylam ile -25 26' gney
alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (4) Phi
Sagittarii'dir 1 8h 45.7m bat boylam ile -27 00' gney alalm
(enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (5) Sigma
Sagittarii'dir. NUNKI olarak da bilinmektedir. 18h 55 .3m bat
boylam ile -26 18' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (6) Tau Sagittarii'dir. 19h 06.9m bat boylam ile
-27 40' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (7) Zeta Sagittarii'dir ASCELLA olarak da
bilinmektedir. 19h 02.6m bat boylam ile -29 52' gney alalm
(enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (8) Epsilon
Sagittarii'dir KAUS AUSTRALIS olarak da bilinmektedir. 18h
24. 2m bat boylam ile -34 23' gney alalm (enlemi) kesiim
noktasnda yeralmaktadr. Yay takm yldz d blmleri ile
birlikte zodyakn etkileyici ve byk takmyldzlarnn arasnda
yeralr.
YAY TAKIM YIIDIZININ GRN

TARH VE MTOLOJ

Yay takmyldz ismini mitolojik bir varlk


olan "Centaur" ya da "Santor" yani yar at
_
<P'
.... ._ ______..
8

yar insan varlklarn en nemlisi ve ba olan Sagittarius'dan


almtr. Bazen bu takmyldz Centaur olarak da isimlendirilir.
Eski in'de, yay, "Azure Dragon" olarak adlandrlan byk bir
takmyldzn paras olarak biliniyordu. Daha sonralan da "At
Adam" anlamnda "Jin Ma" olarak isimlendirilmitir. Araplarda ise
bu takmyldz iki blmde deerlendirilmiti. Birinci blm "Al
Na'am al Warid" yani "Giden Devekuu" ve dier blm de "Al
Na'am al Sadirah" yani "Dnen Devekuu" olarak adlandrlmtr.
Yunanllar tarafndan bu takmyldz nceleri mitolojide ok
nemli bir yer tutan, ilgin bir yaratk olan "Centaur" olarak
simgelenmitir. Centaur'lar ilgin vcut yaplarnn yansra
bilgelikleri ve sarholuklar ile de bilinirlerdi. Eski Yunan'da
Sagittarius'un Olak ayakl bir tanr olan Pan ve Muses'in
hemiresi Eupheme'in olu olan becerikli Oku, Centaur Crotus'u
temsil ettiine inanrlard. Bu nedenle Sagittarius yunan
mitolojisinde nemli bir rol oynar, otjinal olarak da, en byk ve
en nl Centaur olarak kabul edilen ve Asclepius, Jason ve
Achilles gibi bir ok yunan tanrsn eiten Cheiron'un erefine
isimlendirilmi olmas da mmknd . Cheiron becerikli bir oku
saylmazd ve Heracles'in att okun kaza ile ona isabet etmesi
sonucu lmtr. Yay burcu deiken ve ate grubundandr.
Ynetici gezegeni Jpiter olarak kabul edilmitir. Jpiter
Mitolojide Zeus ile e anlamdadr. Tanrlarn kral olarak bilinir.
Homer, Jpiter'e "hem Tanr'nn hem de insann kudretli
BABA's" olarak tanmlamtr. Yay'n doas scak, pozitif ve
kun'dur. Bu niteliklerini 22 Kasm ile 2 1 Aralk arasnda
doanlara verdiine inanlr.

74
OGLAK BURCU

Uluslararas smi CAPRICORNUS SEMBOL


ngilizce smi THE GOAT
Almanca smi STEINBOCK
Franszca smi CAPRICORNE
Trke smi O G LAK

ASIROWI

22 Aralk 21 Ocak
-

Ynetici gezegen Satrn / nc / Toprak

Burlar kuann (Zodyak) onuncu burcudur. Baarma azmini,


dayankll ve disiplini sembolize eder. Olak burcu insanlar
kendilerini gnn normal akna brakmak isterler. Bu burcun
insanlarnn dncelerinde srekli bir eyler olabilmek ve bir
eylere ulaabilmek fikri vardr. Onlar iin en uygun sz "benim
ihtiyacm var" dr.
Olak burcu insanlarnn sonmluluk duygular gelimitir.
Bunun donltusunda bu insanlarn zel bireyler yapabilme,
herhangi bir eye sahip olma, birisi hakknda endielenme ve
sonmluluk stlenme drtleri youn bir ekilde alr. Bunlar
sosyal olaylarda, ticarette veya entellektel alanda olabilir. Onlar
iin nemli olan konu deil sonmluluunu stlenecekleri ve
yaadklarnn farkna varmalar iin herhangi bir ey; ayn
zamanda o konu hakknda endie duyma gereklilikleridir. Onlar
kiisel bamszlk sava iinde grrseniz; onlar iin bu
yaptklarnn savan iinde tek bana olma isteklerinden
kaynaklanmadn daha ok bakalarn incitmeme isteklerinden
geldiini grrsnz. Olak insanlarnn kiisel bamszlk sava
veya sosyal garantileri iin kullanabildikleri sezgisel gleri
vardr. Onlar bazen dayankl va ayaklan stnde tek bana
durabilen birisi olarak grrsnz bazen de pasif, yalnz ve
aresiz griirsnz. aresizlikleri ise daha ok kendilerinden

75
kaynaklanmaktadr. Kendileri ile bark olmadklarndan,
kendileri ile fazlaca urarlar. Onlar gl grdnzde ise
uraabildikleri bir konu mutlaka vardr. Olak insanlar genelde
pratik olurlar. Bu konuda bir eitim aldklarndan deil, daha ok
merak ve konumalar sonucu bu yeteneklerini gelitirmilerdir.
Dikkatli olmas onun evresinde olup bitenleri grerek, duyarak
veya merakndan renerek faydal bir ekilde kullanmasna
olanak tanr. Olak insanlar genelde en tepeye oynamak isterler
ve hi kimse onlar bu fikirlerinden vazgeiremez. Ar ve ok
almaya dayankl ve alktrlar, maddi kazanlar onlara
gvence verir. Planlarn ve kazanlarn buna gre
programlamlardr. Kendi glerini bildiklerinden buna kar
gvenleri vardr. Bununla gereki ve dikkatli davranrlar. Ani
gelen problemlere ve zorluklara uygun zmler getirebilirler,
bunu yaparken de daha ok panik olurlar ve heyecanlanrlar.
ve alma hayatlarnda dzene nem verirler. Bu dzeni
bulamadklarnda ise dikkatlerini toplamalar zorlar. Ev
hayatnda da tm iler A' dan Z' ye organize ve dzenli
yaplmaldr. Olak insanlar iyi bir ynetici olabilirler. Bu yzden
de onlar alt kademede alrken pek gremeyiz. alrken ok
uysaldrlar fakat frsatlar yakaladklarnda bu uysallklarndan bir
eser kalmaz. Onlarn geri adm att ok nadir grlr, bu
yzden de yksek seviyedeki pozisyonlara kmak iin aba
harcarlar. Bu onlarn gvence isteklerinden kaynaklanmaktadr.
Olak insanlar iin para nemlidir nk ilerleyen yalarnda
bakalarna yk olmak istemezler. Bazen bu duygular onlar ar
cimrilie itebilir. Onlarn bir ilgin yn de genliklerinde ok
olgun ve yal, yallklarnda ise ocuksu ve gen olmalardr. Bir
baka olumsuz ynleri ise kendi duygularn anlamakta
zorlanmalardr bu da onlar melankoliye ve yanlzla itebilfr .
Olumsuz ynlerinden birisi de davranlarnda genellikle
kendilerine dnk olmalardr, sanki her ey onlar iinmi gibi
davranrlar. Yine de ok hisli ve alngan insanlardr, bunu belli
etmemeye alrlar fakat onlar kadar bunu belli eden baka bir
bur yoktur. Bu yzden de saygnla ihtiya duyarlar.

76
Sa&lk ; Kiinin kemik yapsn yani iskelet yapsn temsil eder.
Aslan burcunda olduu gibi bel kemii de bu burcun
ynetimindedir. Diler, eklem yerleri, dizler ve deri ile de
ilgilidir. Yallk dnemi ile de ilgisi vardr.
Oja.kburcujnsarurunKCnelleneye a<>rebazvcutzellikleri :
Olak insanlar balca iki deiik fiziksel grnme sahiptirler.
Birinci tipleme , normalden uzun boylu ve gl yapl, etkileyici
ve sklkla da ekici bir yz yapsna sahip olanlardr. kinci
tipleme ise, normalden ksa boylu ve minyon suratl, veya uzun
yz hatl olanlardr. Her iki tipin de glleri esnasnda
azlarnn yayvanlamas ve ekici bir ifadeye brnmesi ortak
zellikleridir. Ayrca bu zellikleri onlara yz ifadelerindeki
kasvetlilii de ne karmaktadr. Genelde olaklarn el ve
ayaklan byktr. Eklemler zellikle de dizler kktr. Olak
insanlarnn iskelet yaplar nadiren fazla etli olur, bu yzden
genelde ok kemikli olurlar. Olak kadn dzgn vcutlu,
kk ya da orta boy gsldr. Vcut hatlar yava ve bazen
de hantaldr.

UGURLARI
Uurlu talar; Gamet, siyah opal ve tourmaline
Uurlu says; 8
Uurlu rengi; Koyu siyah ve ok koyu mor
Uurlu gn; Cumartesi
Uurlu metalleri; Kurun
Uurlu hayvanlar; Timsah ve fil
Uurlu kular; Karga ve bayku.

ASTRONOM

Olak takm yldznn ekli de ismine uymayan bir


grntdedir. Olak takm yldz daha ok bir ters evrilmi
gen veya bir torbay andrmaktadr. Belirgin 9 yldzn
birleimiyle ekillenmitir. Astronomik olarak Saman yolunda 20h

77
05m ile 2 1 h 55m bat boylamlar arasnda ve - 1 0 gney alalm
(enlemi) ile 28 gney alalm arasnda yer almaktadr.
Ortalama deeri ise 2 1 h bat boylam ile 1 5 gney alalm
kesiim noktasdr. Olak takmyldz Zodyak'n byk
takmyldzlarndan birisi olmasna ramen pek gze arpmaz.
Alpha Capricorni en azndan 6 yldzdan meydana gelmitir. Beta
Capricorni bir ift yldzdr. Byk paras portakal rengindedir
ve kk paras ise beyaz renktedir. Omicron, Pi ve Pho
Capricorni de birer ift yldzdr. ( 1 ) Alpha 1 Capricorni'dir.
GREDE olarak da bilinmektedir. 20h 17 .6m bat boylam ile -12
30' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (2)
Alpha 2 Capricorni'dir. 20h 18m bat boylam ile - 1 2 32' gney
alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (3) Beta
Capricorni'dir. DABIH olarak da bilinmektedir. 20h 2 1 m bat
boylam ile -14 47' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (4) Psi Capricorni'dir. 20h 46. lm bat boylam ile
-25 16' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (5) Omega Capricorni'dir. 20h 5 1 .8m bat boylam
ile -26 56' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (6) Zeta Capricorni'dir. 2 1 h 26 .7m bat boylam ile
-22 25' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (7) Delta Capricorni'dir. DENEP ALGIEDI olarak
da bilinmektedir. 2 l h 47m bat boylam ile - 1 6 08' gney
alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (8) Gamna
Capricorni'dir. NASHIRA olarak da bilinmektedir. 2 1 h 40. lm bat
boylam ile - 1 6 40' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (9) Theta Capricorni'dir. 2 1 h 05.9m bat boylam
ile - 17 1 4' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. Takvimlerimizde 21 Aralk gn k ekinoxu dur.
Gerekten astronomik olarak k ekinoxu yz ylmzda Yay
burcunda gereklemektedir.

7 1
OGLAK TAKIM YILDIZININ GRN

TARH VE MTOLOJ
6LJ. 5

Olak takmyldz Babilliler tarafndan olak olarak


tanmlanmtr. Ayrca boa, aslan ve akrep olarak da
isimlendirilmidi. Eski in'de olak takmyldz, kova ve balk'la
beraber "Karanlk Sava" diye adlandrlan bir takm yldzn
paras olarak bilinmekteydi. Ancak daha sonralar bat astrolojisi
ile ilikilerinden dolay ona olak bal" anlamnda "Mo Ki"
adn vermilerdir. Araplar'da olaa "Al Jady" yani olak adn
vermilerdir. Capricorn (Olak), kelimesi olak anlamnda
"Caper" ve boynuz anlamnda olan "Cornu" kelimelerinden
meydana gelmitir. Bu yzden gerekte "Boynuzlu Olak" olarak
tannmas daha dorudur. Bazen balk kuyruklu olaa da
benzetilmektedir. "Deniz Ola" diye de adlandrld olmutur.
Yunanllar Capricorn'un gkyzne Zeus tarafndan, Zeus'u
bebekken emzirdii iin ilahi olak Amaltheia'n erefine
yerletirildiine inanrlard. Efsanevi Capricor ya da bolluk
boynuzu; Amaltheia'n boynuzlarndan biri olarak bilinir. Olak
nc ve toprak grubundandr. Ynetici planeti Satrn'dr.
Satrn'n olakla i'likisi Romallarn Satrn onuruna (Saturnalia)
her yl k dnm (Ekinox) zaman, yani gne olakdayken,
kutlamalarndan dolaydr. Olan doas souk, pasif ve
kurudur. 22 Aralk ile 2 1 Ocak arasnda doanlara bu
zelliklerini verdiine inanlr.
KOVA BURCU

Uluslararas smi : AQUARIUS


ngilizce smi THE WATER CARRIER
Almanca smi WASSERMANN
SEMBOL
Franszca smi VERSEAU
Trke smi KOVA

ASIROLQJ

21 Ocak 19 ubat
-

Ynetici gezegen Urans / Sabit / Hava

Burlar kuann (Zodyak) onbirinci burcudur. Bir yere


kanalize edilmi enery, bunun toplanmasn ve
ynlendirilmesini sembolize eder. Kova burcu insanlar iin
dostluk ve arkadalk nemlidir. Onlar kararllklar,
dikkafallklar ve bilgilik taslamalar ile nldrler. Onlar iin
un uygun sz "Ben biliyonm" dur.
Kova insanlar genelde huzursuz insanlardr, ilikilerinde fikir
ve dncelerinin anlayla karlanmyacaru dnr ve
alnrlar, bunun sonucu ilikilerini abuk koparabilen veya
anlamsz savunmalara ve tartmalara girebilen insanlardr. Kendi
entellektel dzeylerine uymayan veya bu dzeyde olmayan
insanlar onlara gre deildir gibi fikirleri vardr ve ylede
davranrlar. Kova insanlarnn bir olumsuz yn de srtlan
svand ve fikirleri nemsendii ve pohpohlandklar srece
holarna gider bir yapdadrlar. Taklitilik yapan insanlardan
holanmazlar fakat sktklarn hissettiklerinde kendileri de bu
yola bavunrlar. Kova insanlar ellerinden geldiince
evrelerindeki insanlara eit davranmaya alrlar, onlar iin bu
davranlarnn bir snr vardr, bu da kendi entellektel
kapasitelerinin altnda grdkleri insanlar iin geerli deildir.
Kova insanlar yanlzlktan holanmazlar bu yzden de yeni
insanlarla tanmak ve fikir alveriinde bulunmak isterler. Bu

80
onlar grup almalarnda verimli hale getirir. Onlarn ilgin bir
yan da arkadalar evlenip uzaklatnda bile bu arkadal
srdrmeleridir. Kendileri evli olsalar bile. Onlarn holand
iletiim ekli daha ok zihinsel seviyede gerekleen iletiim
eklidir. Onlar iin mal edinmek bir aratr ve bu ynde fazla
hrsl davranmazlar. Kova insanlarnn bir huyu da problemlerini
abartma eiliminde olmalardr. zellikle de Kova kadnlar, fakat
onlar karlarndaki insana ekici geldiklerinden bu huylar ou
zaman gzard edilir. Kova insanlarnn bir konu zerinde
yorulmadan alma ve aratrma yapabilme yetenekleri vardr.
Bu yeteneklerini teknik bilgileri ile kaynatrdklarnda ilgin
aratrmalar yapabilirler. Karlatrma ve tretme onlarn ok
kolay yapabildii bir eydir. Bu yetenekleri de onlara bilim
adam sfatn vermitir. Bir konu veya olay zerine saatlerce
konuabilirler bu yeteneklerini iyi bir konumac olarak
gelitirebilirler. Kova insanlarnn hayal gc kuvvetlidir ve
sezgilerini de iyi kullanrlar. Kova insanlarn incelediimizde iki
tip kova insan grrz. Birincisi st seviyede gelimi bir kova
tipi, ikincisi ise alt seviyede gelimi kova tipidir. Bu iki
tiplemenin davranlarnda fazlaca bir farkllk grnmeyebilir
fakat ilikilerinde ve fikirlerinde birbirleri ile tamamen ayrdrlar.
Birinci tip kova insanlar daha ok evresindeki ilikide olduu
insanlara sayg duyan ve entellektel seviyesi ne olursa olsun
iletiim kurabilirler ar bal kova tipidir. Bu tipler daha ok
kendi geliimlerini deil beraberinde olan insanlarn geliimlerine
nem verirler. Her konuya ak tutucu olmayan insanlardr.
kinci tip Kova insanlar ise daha ok kendilerini beenmi ve
ukala olurlar onlarn dnce yaplarnda ve entellektel
geliimlerinde, evresi tarafndan bir boluk veya ak
yakalanaca korkusu vardr. Bu yzden her konudan biraz bilen
ve olaylan benzetme yeteneini kullanarak senaryolatran tutucu
kova tipleri vardr. Onlar iin okuduklarndan baka doru
yoktur bu konuda dikkafal olurlar. Gelimeye ak gibi
grnselerde tutucu olduklarndan dolay pek fazla ak
deillerdir. Bu tip kova insanlar genelde fikirlerini kendilerine

81
saklayan insanlardr.
Sai)k ; Haritada bacaklarn dizler ve ayaklar arasndaki blm
yani baldrlar ve ayak bileklerini temsil eder. Vcudun ritmiyle
ilgisi vardr. Kan dolamnn luzlanmas ve yavalamas (basn),
nabz, nefes ve hipofiz ile de ilgilidir. Aynca barsaklann kaslma
ve gevemeleri ile de ilgilidir. Dolam bozukluklar hakknda da
bilgi verebilir.
Koyaburruinsannnmeilemeye arebazWcutovmkleri;
Kova insanlar uzun, hafif yana eik duran fiziksel grnme
sahiptirler. Omuzlar genelde geni olur. Bacaklar ve vcutlar
ise uzundur. Aynca bacaklarn ok iyi kullanabilirler. Elleri ve
ayaklar olak tipleri gibi genelde byktr, fakat etkileyici ve
zarif dunr. Enseleri yksek ve kntldr. Kalar genelde
kalndr ve yay grnmndedir. Kova insanlarnn baklarnda
genelde zeki bir ifade vardr. Salar salam ve fazla statik
elektrik ykldr. Kova kadnlan nadiren byk gsl olurlar.
Kova kadnlan geleneksel cazibeye fazlaca sahip deillerdir.
Nadiren ar ekici olurlar, fakat bu tipleri de ok konumalar
ve abartma eilimleri ile tannrlar.

UGURLARI
Uurlu talan; Ametist, aquamarine ve lapis
Uurlu says; 4
Uurlu rengi; Koyu mavi ve parlak mavi
Uurlu gn; Cumartesi
Uurlu metalleri; Kurun ve uranyum
Uurlu hayvanlar; Kpek ve sincap
Uurlu kular; Kartal ve guguk kuu.

ASTRONOM

Kova takm yldznn ekli de ismine uymayan bir


grntdedir. Kova takm yldz da daha ok bir uurtmay
andrmaktadr. Aynca zodyakda en kalabalk yldz younluu

82
Kova takmyldzndadr. Belirgin 15 yldzn birleimiyle
ekillenmitir. Astronomik olarak Saman yolunda 20h 35m ile
23h 55m Bau boylamlar arasnda ve 03 kuzey ykselimi
(enlemi) ile 25 gney alalm arasnda yer almaktadr.
Ortalama deeri ise 22h bat boylam ile 05 gney alalm
kesiim noktasdr. Kova takmyldz zodyan byk
takmyldzlarndan birisidir. En parlak yldz Beta Aquarii ve
Alpha Aquarii'dir. Maysn birinci haftas boyunca Aquarids adl
meteor yamun Alpha Aquarii'ye yakn pozisyonda gkyznde
grlebilir. Yumams bir bulut olan M2 Alpha Aquarii ile Beta
Aquarii'den yaklak ayn eit uzaklktadr ve bu yldzlarla dik
a oluturmaktadr. M2 yaklak dnyamzdan 45.000 k yl
uzaklktadr. (1) Epsilon Aquarii'dir. AL BAL olarak da
bilinmektedir. 20h 47.7m bat boylam ile -09 30' gney alalm
(enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (2) Nu Aquarii'dir.
2 1 h 09.6m bau boylam ile - 1 1 23' gney alalm (enlemi)
kesiim noktasnda yeralmaktadr. (3) Beta Aquarii'dir.
SADALSUUD olarak da bilinmektedir. 21h 3 1 .6m bau boylam ile
-05 35' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (4) Alpha Aquarii'dir. SADALMELK olarak da
bilinmektedir. Arapada "Kraln ansls" anlamna gelmektedir.
22h 05.8m bat boylam ile -00 19' gney alalm (enlemi)
kesiim noktasnda yeralmaktadr. (5) Gamna Aquarii'dir.
SADAIACHBA olarak da bilinmektedir. 22h 21 .6m bau boylam
ile -01 23' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (6) Zeta Aquarii'dir. 22h 28.8m bat boylam ile
-00 0 1 ' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (7) Lambda Aquarii'dir. 22h 52.6m bau boylam
ile -07 35' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (8) Tou Aquarii'dir. 22h 49.6m bat boylam ile
-13 35' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (9) Delta Aquarii'dir. SKAT olarak da
bilinmektedir. 22h 54.7m bau boylam ile - 1 5 49' gney alalm
(enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. ( 10) 23h 09.5m bat
boylam ile -21 10' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda

83
yeralmaktadr. ( 1 1 ) 23h 33.3m bat boylam ile -20 55' gney
alalm (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (12) 23h
4 1 .7m bat boylam ile -17 19' gney alalm (enlemi) kesiim
noktasnda yeralmaktadr. (13) Omega Aquarii'dir. 23h 39.8m
bat boylam ile -14 14' gney alalm (enlemi) kesiim
noktasnda yeralmaktadr. (14) Psi Aquarii'dir. 23h 15 .9m bat
boylam ile -09 05' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. ( 1 5) Phi Aquarii'dir. 23h 14.3m bat boylam ile
-06 03' gney alalm (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr.

KOVA TAKIM YILDIZININ GRN

TARH VE MTOLOJ

Eski alarda Kova takmyldz elindeki kovadan su dken bir


adam figrne benzetilmitir. ounlukla da ubat aylarnda orta
douya yamur getirdiine inanlan tanr olarak kabul edilir ve
"Su Tanrs" diye adlandrlrd. Msrllar onu "Gkteki Nil" olarak
tanmlamlard. Orta douya inen bu bereketli yamurlarnda
Aquarius'un iyi niyetinin simgesi olduuna inanrlard. Araplar bu
takmyldz ilgin bulmular ve on'un eitli yldzlarn
isimlendirmilerdi. rnein "Al Sa'd al Malik" ve "Al Sa'd al
Su'ud" yani "Kraln ansls" ve "anslnn ansls" gibi. Araplar
bu takmyldz Al Daluu" yani "yi Kova" diye adlandrmlardr.
Eski in'de ise kova takmyldz "Dark Warrior" yani "Kara
Savac" diye bilinen byk bir takmyldzn paras olarak
biliniyordu. Ancak daha sonralar "kymetli vazo" anlamnda
"Povo Ping" diye adlandnlrntr. Yunanllar Aquarius'u Tros"un
yakkl olu Ganymedes olarak tanmlamlard. Ganymedes,
Zeus tarafndan cennete Zeus'un kap taycs olarak

84
gtrlmt, fakat Ganymedes'in doas bu i iin fazla ehvetli
olmutu. Bundan dolay "Catamite" kelimesi Ganymedes'ten
esinlenerek oluturulmutur. Kova sabit ve hava grubundandr.
Ynetici gezegeni Uranstr. (Uransn kefinden nce ki 1781
ylnda kefedilmitir. Satrn kova'run yneticisi olarak kabul
edilmiti) Kova'run doas souk, pasif ve kurudur. Bu
zelliklerini 2 1 Ocak ile 19 ubat arasnda doanlara verdiine
inanlr.
BALIK BURCU


Uluslararas smi PISCES SEMBOL
ngilizce smi THE FICHES
Almanca smi FISCHE
Franszca smi POISSONS
Trke smi BALIK

ASl'ROLQI

19 ubat 21 Mart
-

Ynetici gezegen Neptn / Deiken / Su

Burlar kuann (Zodyak) onikinci ve son burcudur. Bili d


bamllklar, gizlilii ve maddenin kartn ile olan al veriini
sembolize eder.
Bu burcun insanlar sezgisel ve hisli olurlar. Bakalarnn
dnce ve hislerine nem verirler. Genelde sezgileri ile hareket
eden insanlardr ve bu yndeki inanlar da kuvvetlidir. Onlar
iin en uygun sz "Ben inanyorum" dur.
Balk burcu insanlarnn genel evrelerindeki insanlarn
fikirlerini bilinsizce alglama yeteneine sahiptirler. Bu burcun
insanlarnn yaptklarndan emin olmalar zordur, nk doruyu
yapmak isterler ve bunun elikisini yaarlar. Fakat istek gleri
zayftr. Bu yzden de d etkilerden ok abuk etkilenirler. Bu
burcun insanlar kendi bana ayaklar ustnde durmay ve kendi
i dnyalar ile gz gze gelmeyi renmelilerdir. Onlarn
moralleri everlerindeki olaylara baldr. Kendilerini ok iyi
hissettikleri bir anda evrelerinden gelen ve onlar iin olumsuz
saylabilecek uyanlarla aniden morallerinin bozulduu grlr.
Bu ini ve klar ska yaadklar iin doru karar vermeleri
zorlar. Balk burcu insanlarnn vcutlar dayankldr fakat
kendilerini yorgun hissederler. Tarumalardan holanmadklar
iin genelde fikirlerinde tarafsz davranrlar. Bu burcun insanlar
bazen ok pasif olurlar, onlar byle bir anda grdnzde bir

86
hakszla uramlardr ve mcadela etmektense nerede yanl
yaptklarn arama eilimindedirler. Genelde sakin insanlardr,
fakat bir kere sabrlar tat zaman ok zor yatrlar Dikkafal
ve inat davranrlar. Balk burcu insanlarnn sevimlilii,
uyumluluu ve sempatiklii onlar her trl topluma rahata
girebilen birisi yapmaktadr. Bazen onlar ok alrken, bazen
de onlar hi bir ey yapmazken grebilirsiniz. Duygular kuvvetli
bir iyimserlik ve ktmserlik arasnda gidip gelir. Gen Balk
insanlar genelde ok materyelist insanlar olurlar fakat yalar
ilerledike kendilerini arama ve ruhsal gelime onlar iin nem
kazanr. Balk burcu insanlar kendi mallarna deer vermedikleri
gibi bakasnn malna da deer vermezler. Her iki dunmda da
deer vermesini renmelilerdir. Onlar daha ok kendi fikirlerini
ve sezgilerini mantkl kullanmallardr. Bunu yapmyorlarsa ok
mutsuz olurlar. Onlarn imajinatif yetenekleri gelimitir bunu
kullanabilirlerse, iyi bir sanatc, air, mzisyen veya heykeltra
olabilirler. Bu yeteneklerini gzel sanatlarn her dalnda rahata
kullanabilirler. Onlarn fantazi dnyalar gelimitir ve
bakalarnn olumsuz ynlerini sezebilirler. Balk burcu insanlar
evrelerine kar yardmseverdirler, fakat bu iyi niyetlerinin
suistimal edildiini anladklarnda ok krlrlar ve ilikilerini
koparabilirler. Onlarn gvenini kazandnz zaman sizin iin
yapamyacaklar ey yoktur. Onlarn olumsuz bir yn de
kendilerini objektif grememeleridir. Karar aamasndan nce
tm detaylar grmek isterler gremediklerinde ise ok abuk
arrlar. Fakat detaylar grdklerinde olay onlar iin
zlmtr.
Sallk ; Ayaklar temsil eder. Lenf damarlar yani akkaru temsil
eder. Uyku hali ve uyuukluk ile ilgilidir. Vcutdaki lekeleri de
temsil etmektedir. Ayrca kozalaks bezelerle (epifiz) ile de
ilgilidir.
Balk bwCUinsannneeneUemeye erebazycutze!Ukleri ;
Balk insanlar genelde ksa veya orta boylu ve dolgun vcutlu
olurlar. Omuzlan dar ve dktr. Boyunlar ksadr. Salar ise
ok ve kalndr. Gzleri byk ve gzeldir. Gz rengi ise mavi

87
veya mavi yeil olur. Yanaklar geni ve dolgundur veya tam
tersine iine ekik olur. Balk insanlarnn genlik alarnda
vcut ve yzlerinde genelde sivilceler oluur ve bu sivilceler
daha sonra iz brakabilirler. Balk kadnlar genelde gzel yzl
ve yumuak bal olurlar. Gsleri ise deiik byklkte
olabilir.

UGURLARI
Uurlu talar; Safir ve mercan
Uurlu says; 3
Uurlu rengi; Koyu mor ve indigo
Uurlu gn; Perembe
Uurlu metalleri; Kurun
Uurlu hayvanlar; Balk, koyun ve kz
Uurlu kular; Kuu ve leylek.

ASTRONOM

Balk takm yldznn ekli de ismine uymayan bir


grntdedir. Fakat yinede balk eklini az da olsa
andrmaktadr. Belirgin 1 2 yldzn birleimiyle ekillenmitir. Ast
ronomik olarak Saman yolunda 22h SOm bat boylam ile 2h OSm
bat boylam arasnda ve 33 kuzey ykselimi (enlemi) ile - 07
gney alalm arasnda yer almaktadr. Ortalama deeri ise OOh
bat boylam ile 00 gney alalm kesiim noktasdr. Bu nokta
Bat Boylam diye adlandrdmz boylamlarn ki bunlar saat ile
gsterilmektedir (OOh ile 24h arasnda) balang noktasdr. Bu
nokta ephemerslerde SVP olarak gsterilmektedir. (1) Tau Pis
cium'dir. Olh 1 l .7m bat boylam ile 30 061 kuzey ykselimi (en
lemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (2) Upsilon Piscium'dir.
Olh 19.Sm bat boylam ile 27 16' kuzey ykselimi (enlemi)
kesiim noktasnda yeralmaktadr. (3) Chi Piscium'dir. Olh 1 1 .Sm
bat boylam ile 21 02' kuzey ykselimi (enlemi) kesiim nok
tasnda yeralmaktadr. (4) Eta Piscium'dir. . O l h 319.Sm bat boy-

88
lam ile 15 2 1 ' kuzey ykselimi (enlemi) kesiim noktasnda ye
ralmaktadr. (5) Alpha Piscium'dir. ALRISHA olarak da bi
linmektedir. 02h 02m bat boylam ile 02 46' kuzey ykselimi
(enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (6) Epsilon Pis
cium'dir. Olh 02.9m bat boylam ile 07 53' kuzey ykselimi (en
lemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. (7) Lota Piscium'dir. 23h
40m bat boylam ile 05 38' kuzey ykselimi (enlemi) kesiim
noktasnda yeralmaktadr. (8) Theta Piscium'dir. 23h 28m bat
boylam ile 06 23' kuzey ykselimi (enlemi) kesiim noktasnda
yeralmaktadr. (9) Gamna Piscium'dir. 23h 17.2m bat boylam
ile 03 1 7' kuzey ykselimi (enlemi) kesiim noktasnda ye
ralmaktadr. ( 1 0) Kappa Piscium'dir. 23h 26.9m bat boylam ile
01 15' kuzey ykselimi (enlemi) kesiim noktasnda ye
ralmaktadr. (1 1) Lambda Piscium'dir. 23h 42m bat boylam ile
Ol 0 47' kuzey ykselimi (enlemi) kesiim noktasnda ye
ralmaktadr. ( 1 2) 23h 46.4m bat boylam ile 03 24' kuzey
ykselimi (enlemi) kesiim noktasnda yeralmaktadr. Sis
temimizde gerekten ilkbahar ekinoxun da gne balk
takmyldzndadr. Bu takunyldzda gne yaklak olarak 1 1
Mart'a kadar kalr ve ondan sonra ko takmyldzna
gemektedir.

BALIK TAKIM YIIDIZININ GRN

TARH VE MTOLOJ

Eskiden olak, kova ve balk beraber "Byk Cennet Denizi"


olarak tanmlanrd. nki gne ocak, ubat ve mart aylarnda
bu takmyldzlardan geerken orta douda yamur daha sklkta
yamaktadr. Ayrc bu tarihlerde (ubat ve Mart) denizlerde

89
balklar da daha sklkla gzlenebilir olduuna inanlrd ve bu
takmyldz da bu hayvanlarn genel adyla isimlendirilmiti. Arap
lar "Al Samakatain" yani "Balk" olarak adlandrrken, inliler bat
zodyan tandktan sonra "Schwang Fu" yani "ki Balk"
demilerdir. Yunanllar bu takmyldzn simgesi olan iki bal
allmn dnda bir masal ile anlatmlardr. Yunanllara gre
24 yer devinin Zeus tarafndan ldrlmesinden sonra, Tartanus
ile birlikte uyuyan anneleri ldrc bir canavar dourur, bunun
ad Typhon ya da Typhoeus'tur. Bacaklar ve kollan ylanlarla
kapl idi ve azndan talar dklerek konuurdu. Typhon, Oly
mpus dana ateten talarla saldrr ve tanrlar korkarak ken
dilerini hayvana evirirler. Zeus bir ko, Dionysus bir kei, Hero
bir beyaz inek ve Afrodit ile olu Eros'da Euphrates'in aasna
yzen iki balk oldular. Sadece bir ilah, tanra Athena kendi
eklini ve doasn kondu. Zeus'u kendi eklini koruyarak
Typhon'un karsnda dimdik durarak utandrd. Vahi bir kav
gadan sonra Zeus bu canavar bozguna uratt ve o'nu Si
cilya'daki Etna Da'nn altna kapatt. Hala Typhon yerin altna
kapatld iin ate fler. Bu zaferi kutlamak iin Zeus bir ko,
olak, inek (gerekte bir boa) ve iki baln grntlerini ge
yerletirmi olduuna inanlr. Bu olay Romallarn balk (Pisces)i
neden "Vens et Copido" yani "Vens ve Cupid" olarak ad
landrdklarn aklar. Vens ve Cupid Latince Afrodite ve Eros
karldr. Typon genelde Ege'deki Thera'y M.. 2000 ylndan
ok daha ksa sre nce yok eden volkanik patlamann kayna
olarak da anlr. Bu patlama Girit ve gney Yunanistanda byk
apta ykma neden olmunr.

(Not: Btrlann fiziki gn'ln ve tgtrlan ile ilgili blmler sa


dece bilgi amacyla verilmitir. Farkl geleneklerde degiiklikler
gsterebilir. Dogm oldtgmu ilpbelidir. Aratnlmaldr.)

90
ZODYAK GENEL TANITIMI

Zodyan sembollere, ynetici gezegenlere ve ev dalmlarna


gre genel grnm.
SEMBOllER TABLOSU

0 d l.f. t, iti ':f! "'


Burcu Jl $ lI 111' .o. T ., = )( lll
Doal 3. Ev 2. Ev
5. Ev 4. Ev 1 . Ev 9. Ev 10. Ev 1 1 . Ev 1 2 . Ev 8. Ev
Evi 6. Ev 7. Ev
Srgn
nurr
= ., "' )( 11\, y C :o: $ Jl llP
Ykseli
T llP )( ., $ A lll $ Jl
D A lll )( llP $ ., T ., =
Element
6. '\7 Av Av 6. 6. v A '\7 '\7
An-Eksi + -
+ - - + + + - + - -
,,,,, ;

Nielik >--< >____! >--< >--<


Zodyak 365 28 88 225 23 12 29.5 84 165 248.5
Turu - Gn Gn Gn Gn Av Yl Yl Yl Yl Yl
Bur 30 2.5 15 22 40 1 2 Yl 7 14 21
Turu - Gn Gn Gn Gn Gn Yl 5 Av Yl Yl Yl
ikinci
vr.n..r,; T )( = ., Jl llP C lll $
nc
Yneici lll IO llP Jl T :o: $ )(

T :o: $ Jl llP C lll ., = )(


Ko Boa ikizler Yenge Aslan Baak Terazi Akrep Yay Olak Kova Balk

0 d 2J 1) tt '*' 'i' Q
Kuzey GOney
Gne Ay Merk Vens Mars Jpiter Satrn Urans Nept Pluo A\ Ay
"'"'0m0 DOiilm

6. v A >--< R
ans Reo
Ate Topral Hava Su nc Sabit Dei- Noktas
Geri
ken Hareket
EVLER

Astrolojide zodya oniki blme ayran alanlar (evler) vardr.


Bu alanlarn her biri insan hayatndaki geliimi anlatmaktadr.
Horoskop yorumu srasnda bu alanlarn nemi byktr. Bu
alanlara den bir planet veya klardan (gne, ay) birisi
hakknda etrafl yorum yapabilmek iin alanlarn anlamlarn
bilmek gerekir. Haritay drde bldmz zaman, yani 1 . , 4. ,

7. ve 10. alanlar kastediliyor; bu blmlerin nemi ayrdr.


zellikle 1 . alan (ykselen bur) kiilik analizinde ve kiinin fizik
yaps hakknda nemli bilgiler verir. imdi bu alanlan ksaca
inceleyelim.

1.EV: Kiinin kendisi ilk evresi kiinin egosu fiziki


grnm - d evreye kar tutumu ve davranlar - tepkileri.

2.EV: Kiinin sahip olduu eyler - maddi konular - hrslar


istekleri para maddi konulardaki yetenei salamlk
duygusu.

3.EV: Kiinin genel haberlemesi konuma yazma ksa


yolculuklar - kardeler.

4.EV: Yerletii mekan - kiinin evi - aile ilikileri - maddenin


bitimi - hayatn son dnemleri - toprak ile ilgili.

5.EV: Ball anlatr - talih oyunlar - ocuklar - toplum yaam -


yarauclk.

6.EV: Salk hizmet alannda en yakn kiiler - yakn insan


ilikisi - i - giyim - uralar.

7.EV: Ortaklk evlilik ikili ilikiler ak dmanlar i


ortakl - tandklar - beraber allan kiiler.

93
8.EV: Vergi - miras - lm - yenilenme - cinsellik - oklt ilimler -
mistik konular - hayal krklklar.

9.EV: Eitim - niversiteler - felsefe - din - uzun yolculuklar -


politika - bilim - yksek bilin.

10.EV: Genel evre - meslek - yaam konumu - yksek g ve


performans - baarlar - disiplin iinde alma alan.

11.EV: Arkadalklar - beklentiler - arzu ve istekler - gruplamalar


- dostlar.

12.EV: Bilinalt kiinin nh hali geri plan hastaneler


hapishaneler - esaret ile ilgili - kapal gruplar - gizli ilikiler -
yanlzlk - kstlama - gizli dmanlar.

EVLERN KARIT EVLERLE OLAN LKLER

1.EV: Kiinin vcut zellikleri ve bundan dolay vcudunun


grnm. Doutan hastalk eilimleri, da kar davran ve
tepkileri. (7. EV kiinin istekli olarak setii insanlara kar
sosyal tutumu ve davranlar.)

2.EV: Kiinin etrafndaki kullanm dnyasna bak as ve


tutumu. Maddi taraf. Sahip olma arlnn yn ve kazanma
yetenei. (8. EV Maddi olmayan taraf ve bunun zorluu. Kendi
amacn, yapmas gerekeni ve ihtiya duyduu ikincil olaylan.)

3.EV: Gsterebilecei kadar etki ve beceriklilik yn. Mantnn


ama ve niyet donltusundaki eitimi. (9. EV yksek dzeyde
anlay ve bunun direkt kullanm etkisi olmadan vermek
istedikleri.)

4.EV: Kkleri ve ailesi. Temel ve tabanda olan. Yuvaya olan

94
ihtiyac ve duygular. (10. EV Mesleki geliim, g ve
onurlandrlma istei.)

5.EV: Kendi irade ve istei, yaratcl. Elence, oyun ve ho


sohbet olan ortamlar. Ak ve seks. (11. EV kiinin drtleri ve
gdleri. ounluun bulunduu ortamlar. Seircili olan yerler.
Arkadalklar ve gruplar.)

6.EV: Yaam dertleri ve buna bal olarak hassas sinirsel


vibrasyonlar. Hizmet alan ve hizmet verilen konu. (12. EV
burada da ayru etaplar mevcuttur fakat daha ok sosyal olmayan
ve kiinin kendisine dnk vazgeme, yanlzlk ve dnyaya
kaparukllk duygulan mevcuttur.)

7.EV: Topluma, kendini tamamlama ve yenileme ihtiyac iin


iradi bir itili. Evlilik, arkadalk, ibirlii ve topluma katlma. (1.
EV bireysel varlk)

8.EV: Manevi ve ruhsal ynden duygusal sapmalar. Vergi ve


miras. Vizyonlar ve lm korkusu. Kiinin dnda gelien maddi
olaylar. (2. EV fiziki dnyadaki sahipliimiz.)

9.EV: Dnce sistemi ile balantlar yakalamak. Yksek eitim


filozofi, din, hukuk. Seyahatler. (3. EV Dorudan doruya pratik
olaru kullanmak.)

10.EV: Genel evre hakknda tecrbe edinmek. Baar iin


aba harcamak. G ve an. (4. EV Sakinlik ve huzur. Gizlilik.)

11.EV: evre ile sempatik ilikiler. Arkadalklardan ilgi istei. (5.


EV kendi iradi ve fikri olaylan yaama eilimi.)

12.EV: Dnyevi olaylardan uzaklamak. Problemler ve dertler.


Yanlzlk ve izole kiilie dn. (6. EV Topluma sosyal ve genel
problemlerden dolay girebilme arzusu.)

95
EVLERN SAGLIK VE TIBB YNDEN YORUMLANMASI
(Bu konuda daha nce burlann detayl tantm blmndeki
bilgilerimizi tazeleyelim.)

1.EV: Bu ev ba temsil etmektedir. Kas sistemi ve orta ya da


temsil etmektedir. Vcut ss ve seksel fonksiyonlan
simgelemektedir. Ayn zamanda ateli hastalktan da
gstermektedir.

2.EV: 2. ev Hormonel sistemi, bezeler ve kiinin bulu an


simgelemektedir. Aynca boyun,boaz ve yumurtalklan da temsil
etmektedir.

3.EV: 3.ev Sinirsistemini temsil eder. Konuma ve duyu


organlarn, omuzlar, kollan ve akcierleri simgelemektedir.

4.EV: Bu ev kan ve vcutdaki tm svlar temsil etmektedir.


Aynca lenf bezleri, beincik, solunum yollar, mide, gsler ve
rahmi temsil etmektedir.

S.EV: Vcdumuzu ve kan dolamn temsil ettii gibi en nemli


organlardan birisini yani kalbi temsil eder. Aynca bu ev
atardaman ve genelde hcre yapsn da temsil etmektedir.
Vcudumuzdaki arterler buraya aittir. 5 .ev srt da temsil
etmektedir, zelliklede belkemiini.

6.EV: Haritada 6.ev dorudan genel salk evidir. Bu eve den


bur kiinin vcudndaki hassas ve zayf olan noktalar
gstermektedir. Haritada genel saln dnda 6. ev kann
blgesini ve barsaktan temsil eder. Kaln barsaklar, ince
barsaklar, apandisiti ve bel ksmn temsil etmektedir.

7.EV: Bu ev haritada bbrekleri, pankreas, karacieri ve srtn alt


ksmn temsil eder. Aynca yumurtalklarla ve baz hormonlarla
yakndan ilgisi vardr. Kadnlarda strojen hormonunu simgeler.
Her iki cinsiyettede ilk olgunluk dnemini gstermektedir. Belin
stndeki ve hemen altndaki kaln kaslarlada ilgisi vardr.

8.EV: 8. ev retim organlarn, yani genelde cinsel uzuvlar temsil


eder. Mesane, idrar yollar ve genelde boaltm sistemi ile
ilgilidir. Ayrca kaln barsan en alt blm (rektum) da bu ev
ile ilgilidir. Hcre yenilenmesi ve vcudun savunma sistemi de
bu evin kapsamndadr.

9.EV: 9.ev haritada bacaklardaki damarlardan bazlarn, siyatik


sinirleri, kalalar, bacak stlerini, bacak st kemikleri, kala
kemiklerini ve vcudun organ sistemi( bademcikler, cierler,
dalak ve bbrekler gibi) ile ilgilidir. nsan yaamnn deiken
(oluum) yllarmda temsil etmektedir.

10.EV: Bu ev kiinin kemik yapsn yani iskelet yapsn temsil


eder. 5. evde olduu gibi bel kemii de bu evin ynetimindedir.
Diler, eklem yerleri, dizler ve deri ile de ilgilidir. Yallk dnemi
ile de ilgisi vardr.

11 .EV: 1 1 .ev haritada bacaklarn dizler ve ayaklar arasndaki


blm yani baldrlar ve ayak bileklerini temsil eder. Vcudun
ritmiyle ilgisi vardr. Kan dolamnn hzlanmas ve yavalamas
(basn), nabz, nefes ve hipofiz ile de ilgilidir. Ayrca
barsaklarn kaslma ve gevemeleri ile de ilgilidir. Dolam
bozukluklar hakknda da bilgi verebilir.

12.EV: 12. ev haritada ayaklan temsil eder. Lenf damarlar yani


akkan da temsil eder. Uyku hali ile ve uyuukluk ile ilgilidir.
Vcutdaki- il de bu evin ynetimindedir. Ayrca kozalaks
bezelerle (epifiz) ile ilgilidir.
GENEL EV YORUMLARINA EK.

1.EV Birinci ev domu olann kiiliini, mizacn, ayn zamanda


da fiziki grnmn belirler. Bununla beraber, bir kii olarak,
miras ve evrenin haricinde btn sahip olduu eyleri belirler.

2.EV Doann; sahipliini ve bunlar oaltmann kapasitesi


hakknda bilgi verir. Bu miras ve vasiyette, ba yoluyla kazanc
ve bu ilere olan istidatn gstermektedir.

3.EV lk nce doann mentalitesini ve genel olarak hem


cinslerine kiiliini gsterdii ekilleri belirler. Ayn zamanda ksa
seyahatleri gsterir ki bununla beklenmedik olarak
gerekleenler kastediliyor. Ayn zamanda kz ve erkek karde
(veya abi, abla), yakn komularla ilikiler. Bunlarn arasnda
yaptrml ok entellektel ilikileri ve bilgileri saymak gerekir.

4.EV Doann; doum yerini ve evini belirler. Miras


konusundaki zellikle babann gr asn, babann kendisini
aklar. Bir baka anlamda da evlerin, topraklarn ve toprakla
ilgili olarak tm mlkiyeti, zellikle de maden ocaklarn gsterir.
Buradan hayatn son senelerini, lm yeri ve maddenin genel
olarak bitimi karlabilir.

5.EV Doarun; ballklarn, zevkini, oyununu ve kalp


isteklerini belirler. ok ender olarak ta cinsel hayat ierdii bir
anlam vardr. ocuklarn da belirler.

6.EV Doann saln ve ayn anda da beslenme veya


gynme gibi vcuduyla alakal eyleri belirler. Ayrca kendi
egosunun oklt geliimini belirten ok gizli ve ok zel bir iliki
vardr. Herhangi bir fonksiyonda kullanabilecei her insanla olan
ilikisini, ve sadece evcil anlamda deil, kk ve zellikle vahi
hayvanlarla olan ilikisinden bahseder. Bir de zel bir ekilde,
tarmla beraber bununla alakal btn vurgunlar elence harici

98
btn kazanca dair bilgi verir.

7.EV Doann partnerlerini, zellikle evlenme ayn zamanda i


ve baka ibirliinin gerektii durumlar belirler. Anlamazlklar
ve kendisine akca kar gelen insanlar gsterir.

8.EV Mmkn hayatn uzunluunu ve sona erme artlarn,


vasiyetle alabilecei tm kazanc belirler.

9.EV : lmin ve dinin evidir. Byk seyahatlerle yani hayatndaki


nemli i seyahatleri ile alakaldr. Ruhsal gelime alanndaki
kapasitesini, ekimini ve dini eitiminin doal yapsn gsterir.

10.EV Doann; kariyerini ve mekuliyetini belirler. hreti ve


hemcinsleri arasndaki saygnlk derecesi bu eve baldr.
verenini veya bunun gibi kendisinden sttekini ve lkesindeki
otoriteler ile ilikisini tasvir eder. Son olarakta anneyi tasvir eder.

11.EV Arkadalarn evidir. Doann; doal olarak ekici


bulduklarn ve onlarla ilikilerinin karakterlerini belirler.
htirasn, fakat bu titizlikle ayrt edilmelidir ki bir yandan
ekiminden te yandan de isteinden kaynaklanan ihtirasn
gstermektedir.

12.EV Zorlanmann, basknn evidir ve hr isteini u veya bu


ekilde snrlandracak btn etkileri aklar. Gizli dmanlarn
ve kendisine kar ynlendirilecek tm karakterleri belirler.
likide bulunabilecei tm gizli ibirlikleri ile de alakaldr.
Byk hayvanlar ve onlara nazaran doann kaderini aklar.
Son olarak, bulunabilecei ve disiplinin n planda olduu yerleri
aklar.
EVLERN DETAYll ANLATIMI

Astrolojide kullanlan ev sistemleri ikiye aynlr. Bunlardan


birincisi eit ev sistemidir, ikincisi eit olmayan ev sistemidir.
Eit ev sisteminde ASC (Ykselen bur) hesaplandktan sonra
kan netice ne ise ondan sonra gelen evler 30 kaydnlarak
ilenir ve bylelikle 1 2 ev eit olarak 30 dereceye blnm
olur.
Eit olmayan ev sisteminde ise bu evler yine ASC dan
balayarak eit olmayan bir sra takip eder. Bunun neticesinde
bir evin genilii 30' den fazla olabildii gibi 30'den az da
olabilir. Bylelik.le 1 2 ev birbiri ile eit olmayan genilie
blnm olarak grlr.
Verdiimiz rnekte n alarun izimi ile detayl anlaumn
grmektesiniz. Evler grld gibi saat ynnn tersine doru
ilerlemektedir. Her hangi bir yldz haritasnda (horoskop) ASC
noktas (ykselen bur) 0 noktas olarak kabul edilir. Alanlar
(evler) eit ev sisteminde anlatUmz gibi 1 2 eit 30lik paralara
blnrler. 1 . ev 0 noktas ile 30 noktas arasnda kalan yerdir.
rneimizdeki izimlerde de greceiniz gibi 2. ev 30 noktas
ile 60 noktas arasnda kalmaktadr. Bu sistemde sadece ASC'yi
(Ykselen bur) hesaplamak yeterli olacaktr. Eit olmayan ev
sisteminde ise alanlann tmn hesaplamamz gerekmektedir.
Burada da eit ev sisteminde olduu gibi 0 noktas ASC olarak
kabul edilir. Fakat 2. alan noktasnn balangc ise rneimizdeki
gibi 30noktas ile balamak zorunda deildir. Ayru sistemde
alanlar (evler) eit olmadklan iin daha geni yer kaplayabilirler.
Sonraki sayfada eit olmayen ev sistemi rnekle gsterilmektedir.
Bizim rneklerimizde ve hesaplamalarda kullandmz ev
sisteminin ismi Plasidus ev sistemidir. Bu ev sistemi genelde
enok kullanlan hesaplama yntemidir. Bunun n
kullanabileceiniz kitap ise St. Michel Edition'dan kan evler
tablosudur.
F.T EV SSTEMNE RNEK

270 RNEKLER;
300 240
Bu iki rnekte grld gibi
evler eit ekilde sralanmtr.
1 . Evde olduu gibi 2. Evde
de genilik 30 dereceyi
o --+-F-+- 10 gememektedir.

270
300 240
30

60 1 20
90

Her bir evin tam anlamyla bir


birine eit olduu ev sistemine 30
Eit ev sistemi diyoruz.
60 1 20
90

F.T OIMAYAN EV SSTEMNE RNEK

Bu blmde verilen rnek eit olmayan ev rneidir. Burada


grld gibi en d daire kendi iinde eit bir ekilde 30' ar de
receye blnmtr (0'den balayarak ' 30, 60, 90, 1 20, . . .
eklinde) ve burlar kuan (Zodyak) gstermektedir. 2. daire
ise O 'den balayarak 2, 3, 4,.. eklinde) alanlan (evleri)
gstermektedir. Burada alanlarn eit olmadn gryoruz. 1 .
rnek 1 . alan (evi) gstermektedir. 2 . rnek ise 2 . alan
gstermektedir. 3. rnek de 3. alan gstermektedir. Burada da
grld gibi alanlar eit dalmamlardr.
1 . rnek 2. rnek

12

1
o
1 od--t-:::tf=1
6 6

3 4 3 4

3. rnek

3 4
EV YORUMLARI
( Ev l e re A l a n l a r d i y e b i l i r i z . )

1. Alan
Doal Zodyak'ta ASC ile 270
300 240
balayan ve 2. ev kasp
(balang noktas) arasnda
kalan blgeye verilen isimdir.
rnegimizde 0 ile 30
arasnda gsterilmitir. Bu o ---+.-....;:;11E:--1--+-' 80
blge (ev) uyan, bununla
birlikte ilk hareketi sim-
gelemektedir. nk ASC 30
(ykselen bur) doum anna
gre bulunur ve kiinin doum 1 20
60
annn bir semboldr. Bu- 90
radar yola karsak doal olarak kiinin fizyolojik gonnm
hakknda bilgi edinmemize yardmc olacaktr. Bununla birlikte
doan kiinin karekter zelliklerini ve bunlarn d evreye
yansmasn da gsterecektir. Bu yansma ile yani da kar
tutum ile doacak evre ilikileri hakknda bilgi edinmemiz de
bu alana aittir. Bu temel zelliklerinden dolay bu alan kiinin
doum haritasnda (Horoskop) ayr bir nem tar. Doal zodyak
sralamasnda buray ko burcu ynetmektedir. Mars gezegeni de
bu burun yneticisidir. Bu burcun temel zellikleri ile bu alann
anlatmaya alt arasnda ba vardr. Yorumlarmzda da bu
ikili kombinasyonu unutmamalyz. Bu alan tm bu kurduumuz
ilikiler sonucunda kiinin egosunun geliimini de bize
gstermektedir. Bylelikle kiinin temel yapsndaki geliim
aamalarn ki bunlar doutan gelenler ve sonradan genlik
ana kadar edilinenlerdir; d evreden alglananlar seici ola
rak deerlendirmesini ve da yansmasn grebiliriz. Kiinin
yaam gcn ve bunu gerekletirmesini, ben duygusunu,
doutan eilimli olduu hastalklar buradan anlayabilmemizi de
salamaktadr. Doum ile birlikte ilk ocukluk dnemini ve ilk

103
evresini, bu evredeki olaylar da anlatmaktadr. Bir yerden ken
disini i gdsel nasl konduunu ve mdafa ettiini de bu alan
dan anlayabiliriz. Gerek istek gc hakknda bilgi edinebiliriz.
Ayrca burada birikimlerin tecrbesini ve deiimlere kar ben'in
direnmesinide bulabiliriz. Bu alana den bur veya gezegen
(gezegenler) yada her ikisi de kiinin karekteri hakknda etkili
rol oynamaktadr. zellikle kii hakknda etkili olan nc grup
tan bir bur bu alana dmse ncelikli deerlendirmemize
sebep olabilir.

2. Alan
Doal Zodyak'ta 2. ev kasp 270
300 240
(balang noktas) ile 3. ev
kasp (balang noktas)
arasnda kalan blgeye verilen
isimdir. rneimizde 30 ile
60 arasnda gsterilmitir. Bu o
--+-+-IE--+----11--' 80
alan (ev) Zodyak'da doal di
zilimde 2 sradadr. kinci alan
(ev) bizim sahip olma ar- 30
zumuzu ve materyel (maddi)
dnyaya olan tutumumuzu 1 20
60
gsterir. Bu ev kendimiz 90
dnda var olan nesneler ve ihtiya duyduumuz materyel
koullar hakknda bilgi edinmemizi salayacaktr. Genel olarak
baktmzda ise bu alan bize dnyadaki materyel varl an
latmaya alr. Birinci alann ifade etmeye alt gibi kendimizi
tanma srecini ve bununla birlikte oluumumuzu anlatmasndan
sonra 2. alan evremizdeki nesnel dnyay tanmamzda yardmc
olacaktr. Bu olgu bizim nesnel dnyann iindekileri kul
lanmamz ve sahipliimizi ifade eder. htiyacmz olanlar ve
bunlar deerlendirmemizi salar. Buras bizi kendi z varlmz
ve kiiliimiz dnda bize d dnyadan veya i dnyamzdan
gelen tm uyaranlar kullanm dnyasndaki sonulara

1 04
gtrebilir. Bu alan bize kiinin sahip olma duygusu, materyel
yndeki arzularn, para kazanma yeteneini ve sahip olduklarn
oaltma kabiliyetini gsterir. Aynca bunlar kiinin ne ekilde ve
nasl yapabileceini de alandan kartabiliriz. Kiinin miras ve va
siyet yoluyla kazan elde edip etmiyeceini de bu alandan an
layabiliriz. Fakat bu alan bize daha ok sabit ve tanmaz
mlklerden ok tanabilir mlk ve eyalar hakknda bilgi verir.
nk gayrimenkul bu alann dnda kalr. Bu yzden daha ok
tanabilir nesneleri ifade ettiini ve bu yndeki yetenei an
lattn syleyebiliriz. Kiinin yaratcln bu konularda nasl or
taya kardn ve deerlendinne yapabilmesini de anlatmaya
alr. Bu evin bir zelliide ikinci dereceden gzel sanatlar
simgelemesidir. Kiinin bu konudaki yeteneini ve bundan elde
edebilecei menfaatler hakknda bu alandan bilgi edinmemiz
mmkndr. Yine buras bize nesnelerin kymeti hakknda da
bilgi verir. Kiinin onlara gsterdii deeri ve onlar korunmasn
bilip bilmedii veya saklayabilmesini baarp baarmadn
anlatr.

3. Alan
Doal Zodyak'ta 3. ev kasp 270
300 240
(balang noktas) ile 4. ev
kasp (balang noktas)
arasnda kalan blgeye verilen
isimdir. megimizde 60 ile
90 arasnda gsterilmitir. 1 . o -+--+-.....;;_llE---+-+-' 80
ve 2. alanlarda (evlerde)
rendiklerimizin kul
lanlmasn anlatmaktadr. Yani 30
iletiim ve mantn yeridir.
Burada don alglama, mantk 1 20
60
yrtme ve deneyimler 90
kazanrz. 1 . alandan 2 . alana getikten sonra 2. den de 3. alana
gemek bize baz sorumluluklar ykler. Kiiliimiz ile birlikte
sahip olma arzumuzun yan sra nesnelere hakim olmak iin

105
oluumlar y deerlendirmeliyiz. te bu deerlendirme
evremizle kurduumuz kontaklar (letiim) ile mmkn ola
caktr. Ayn zamanda bu kontaklarn deerlendirilmesinde
mantmz kullanmamz gerekmektedir. Bu yzden bu alana
genel bir szle iletiim ve mantk alan diyebiliriz. Aynca buradan
kiinin dikkatinin yneldii yeri veya ynelmesi gerektii yeri
kartabiliriz. Buray ksa sreli depolama alan ve hemen
ardndan da yollama, yani iletme merkezi gibi grebiliriz. Ksa
sreli tecrbelerle mantmz bir araya getiririz ve bunlarn so
nucunu iletmeye alrz. Bilgilerin geldii, biriktirildii ve
datld bir merkez gibi. Bunlar yaparken de hz ve pratik
dnce nem kazanacaktr. Bu alan bize bunu gsterir. Tm
bunlarla birlikte buras bize yakn olan insanlar, kardeleri, ak
rabalar da sembolize eder. Akraba ilikilerimiz veya
kardelerimizle olan iletiimimiz yada yakn evredeki insanlarla
olan iletiimimizin nasl olduunu bu alandan renebiliriz. Bu
nunla birlikte bu alan ksa yolculuklar, entellektel yapy ve
ksa seyahatleri de simgelemektedir. Buras her trl haberleme
olanan iinde barndrr.

4. Alan
Doal Zodyak'ta 4. ev kasp 270
300 240
(balang noktas) ile 5. ev
kasp (balang noktas)
arasnda kalan blgeye verilen
isimdir. rnegimizde 90 ile
1 20 arasnda gsterilmitir. Bu o ----+--+--+ o
alan genel manada yuvay ve
bilinalt duygularmzla is
teklerimizi kapsar. Doup 30
bydmz evreyi, zel
manada anne baba ile olan 1 20
60
ilikilerimizi temsil eder. 90
ocukluk yaammzn nasl getiini, aile bykleri ile
ilikilerimizi 4. ev kapsam iinde inceleriz. Bu alan ayn za-

106
manda onlardan beklentilerimizi de belirler. Nasl bir yuva istemi
iinde olduumuzu grrz. Kendi yarattmz yuvadaki bek
lentilerimiz, aile yelerine zellikle de eimize kar tutumumuz.
Bu yuva yanlzca ev olarak alglanmamaldr. Kiinin be
nimsedii , srekli bulunduu ortam da bu snrlar iine girer. Kii
bulunduu mekan benimseme zelliine sahipse buradaki is
tekleri de ayn donltuda olabilir. Balangta da sylenildii
gibi bu alan bilinalt duygularmz da kapsadna gre bu yuva
kiinin kendi iinde barndrd i alemi belirler. Bu mekan her
yere bizim ile birlikte tanabilirve gelecek iin yarattmz
deimez koullanda beraberinde getirir. Dolays ile kendi ya
rattmz izgilerle yallk yllarmz temsil eder. mrmzn
son dnemini nasl geireceimizi bu alana bakarak grebiliriz.
Mlk edinme gayreti veya aileden gelebilecek mlk, servet ile il
gili ipularn da bu alanda yakalayabiliriz. Aile, yuva gibi kav
ramlarn iine gelenek ve grenekler de girer. Atalarmza ve ge
leneklere olan ballmz, bir yere ait olma duygumuz ile
bunlarla olan ilikilerimiz de bu alan iinde bulunmaktadr. Bu
alan ayrca toprak ile gelebilecek gayrimenkul avantajlar
hakknda nemli bilgiler verir. Tanamyacak eyalar da bu alan
simgelemektedir. Bununla birlikte vazgememizin zor olduu
alkanlklarmz de bu analdan bulabiliriz.

5. Alan
Doal Zodyak'ta 5 . ev kasp 270
300 240
(balang noktas) ile 6. ev
kasp (balang noktas)
arasnda kalan blgeye verilen
isimdir. megimizde 120 ile
1 50 arasnda gsterilmitir. Bu O --+--+-IE--+-+-& 80
alan yaratclmzla da
almamz temsil eder.
Gelimi olan kiisel irademizi 30
kullanma biimimiz ve bunu
nasl ynlendireceimizle il- 60 1 20
90

107
gilidir. 4. alandaki duraanlk aruk burada grlmeyecektir. 3.
alandaki aratrmalar ve rendiklerimizi uygulama frsatlarn bu
alanda bulacaz veya yaratacaz. Kii zihinsel yaratclyla bir
likte, fiziksel yaratcln ve dinamizmini de bu alanda ortaya
koyacaktr. Zevk ve elence yaamyla birlikte, ak ve duygusal
yaam da 5. alann kapsam iindedir. Duygusal yaamdaki istek
ve beklentilerimizle birlikte bizim hareket biimimiz, kendimizi
ortaya koyuumuz, ocuklarla olan ilikilerimiz, zel manada
kendi ocuklarmz ve kendi ocuklarmza kar tutumumuz da
bu alan iindedir. Bu da bize 5. alanda yaam sevincini
bulduumuzu gsterir. Duygusal ilikiler, ocuklar, sanatsal ko
nular, ak ve elence yaam ile birlikte ans oyunlarna ve
speklasyonlara olan eilimimizi de bu alanda inceleyebiliriz.
Da alunla birlikte speklasyonlar da olunca haliyle riskli
atlmlar da bu alann iinde grebiliriz. Bu alana servenci ru
humuzun bir k noktas da denilebilir. Yaam gc ile ey
lemlerimizi bilinli koordinasyonunun aklanmasdr. Kii bu
alanda kendi kendini gerekletirmektedir. Bu alan ayn zamanda
kiinin bo zamanlarn nasl deerlendirdiinin bir cevab da ola
bilir.

6. Alan
Doal Zodyak'ta 6. ev kasp 270
300 240
(balang noktas) ile 7 ev
kasp (balang noktas)
arasnda kalan blgeye verilen
isimdir. rnegimizde 150 ile
180 arasnda gsterilmitir. o
--+-+-E--+----l--' 80
Kendine gven ve yaratcln
yerine bu alanda etkinlik ve
mkemmellik almaktadr. Bu 30
alan 5. alanda ulatmz
yaratcln en etkin bir 1 20
60
biimde nasl kullanlacan 90
gstermektedir. Burada ayrntl yntemlerle sk almay

108
grmekteyiz. Kafann ve bedenin disiplinli eitimi, kiinin
gndelik i ve sorumluluklarn ele alabilmesi iin hizmet ile
almann etkinliini renmesini gerektirir. Byle bir etkinlik
de organizasyon ve yntem gerektirir. Bu alanda bir ayrnt
merak, bir analizcilik mevcuttur. Byle bir titizlik ve analizcilik
de iyi bir organizasyon iin gereklidir. Bu alanda i ilikilerimiz,
bakalar iin yaptklarmz, i evresindeki dier ilikilerimiz ile
birlikte gnlk i ve sorumluluklarmz da bulunmaktadr. Bize
hizmet veren (doktor, memur, v.s.) veya yanmzda alan
kiilerle ilikilerimizin boyutlarn bu alanda inceliyoruz. Yine
ayn ekilde bizim yanlarnda altmz kiiler, yani amirlerimiz
ile olan ilikilerimizin boyutu da bu alan iindedir. Bu alanda
anlatlmak istenen yanlzca dardaki kiileri deil, kendi ken
dimize elde ettiimiz yeteneklerle, gnlk ileri ne lde verimli
yaptmzdr. Dikkatlilik derecemiz, etkinlik ve pratikliimiz bu
alanda llebilir. Bu etkinlikleri yerine getirmek iin salk en
nemli n koullardan birisidir. Salk yapmz da bu 6. alan
iinde inceliyoruz. Salkla birlikte beslerune ve gda hazrlama
almalar da bu alann konular iindedir. Ayrca dav
ranlarmz, giysilerimiz, dzenliliimiz ve d grnmzdeki
titizlik de dier nemli n koullardr. Bunlar da bu alan iinde
inceleyebiliriz.

7. Alan
Doal Zodyak'ta 7. ev kasp 270
300 240
(balang noktas) ile 8. ev
kasp (balang noktas)
arasnda kalan blgeye verilen
isimdir. rnegimizde 180 ile
2 1 0 arasnda gsterilmitir. O -i---+-;._-+--+ 80
imdiye kadar hep kiisel is
tekler ve kiisellik zerine
younlatk. Bu alanda kiisel 30
zevklerimiz yerini ortak zevk
lere ve paylamaya brakacak- 60 1 20
90

1 09
tr. Yani "ben" yerini "biz"e brakmaktadr. Bu alan mevcut tm
ikili ilikilerimizle, sosyal ilikilerimizin niteliini belirler. 7. Alan
gnlk olaylar asndan kiiliin dier nemli boyutunu, ken
dimizi bir bakasyla nasl tanmladmz anlatr. Kendimizi 1 .
alanda tanmlamakla birlikte, bu atlmn sonucunu, olgunlam
halimizi 7. alanda bulmaktayz. 2. Alanda temelimizi saladk, 3.
alanda evremizi tandk, 4. alanda gven saladk ve bunlar bizi
artk kanlmaz bir noktaya getirdi. Bu alanda temel ilkemiz ikili
ilikilerdir. Grld gibi olduka nazik ve hassas bir alan iine
girmi bulunuyoruz. Artk bir tarafta kendimiz, dier tarafta da
karmzdaki kii durmaktadr. Bu kii eimiz veya ortamz ola
bilir. Buradaki dengenin ok iyi kurulmas gerekmektedir. Bu da
gsteriyorki bu alan bar, uyumu, huzuru ve sevgiyi sim
gelemektedir. 7. alandan evlilik evi diye de sz edebiliriz. Bu
alan seilecek e veya ortan tipini ve yapsn da belirleyebilir.
Burada ayn zamanda yakn dostluklar, toplumsal ilikiler, yasal
olan olaylar, en nemlisi de anlamalar ve szlemeler vardr. Bu
alan ayrca ticari faaliyetleri de ynetmektedir. Bununla birlikte
bu tr ticari ilikilerin olumlu veya olumsuz gelimelerini de bu
alandan grebiliriz. Tm ikili ilikileri ve ticari ilikiler ile
grmeleri de iine aldna gre bu alanda ak dmanlklarla
ilgili ipular da yakalayabiliriz.

8. Alan
Doal Zodyak'ta 8. ev kasp 270
300 240
(balang noktas) ile 9. ev
kasp (balang noktas)
arasnda kalan blgeye verilen
isimdir. rnegimizde 210 ile
240 arasnda gsterilmitir. Bu o
alanda 7. alandaki almalarn
maddi karln grmekteyiz.
Kollektif kazanlarn ser- 30
gilendii bir alandr. 8. alan.
Ortak almalarn rn olan 60 1 20
90

110
veya evlilie ait maddi deerlerle ilgilidir. Ayrca paylalan
maddi varlklarla ilgili olan ilemleri de iine alr. Mahkeme,
vergi , sigorta, miras, cenaze gibi. Burada insann bilinmeyenin
tesine zorland ,youn duygular kapsayan, gl, oklt bir
alan iindeyiz. Metafizik 8. alann konusudur, ayn ekilde lm,
cinsellik ve by. Burada iimizdeki bilinmeyenle iimizdeki de
dektifle karlarz. Gerei sorguladmz, maddenin tesine
getiimiz alanlar kapsar, bu alan ve bizi youn duygular iinde
brakr. Maddenin enerjiye dnt, byk enerjilerin kt
bir alandr 8. alan. Kiinin kendini yenileme enerjisi burada bir
patlama noktasna varr. lmle de ilgili olduuna gre bir
bakma hereyin noktaland bir alandr da denilebilir. Mekansz
ve bedensiz nhsal varlklarn yine oklt dzeylerde bulunmasn
salar. Bu enerjilerde metafizik, bilim, yksek matematik ve atom
fizii gibi konularda ortaya kar. Mistik konular, ruh arma
gibi veya bu tr balantlar kurmak da bu alanla ilgilidir. Ksaca
8. alan cinsellik, lm, yeniden dou, miras, kaltm, birleik
kazanlardr. Ayrca bu alann iinde fazla emek sarfedilmeden
gelen kazanlar olduu gibi kaybedilenler de griilmektedir.
kincil seviyeden de resmi otoriteleri gstermektedir. Devlet gc
gibi.

9. Alan
Doal Zodyak'ta 9. ev kasp 270
300 240
(balang noktas) ile 1 0. ev
kasp (blang noktas)
arasnda kalan blgeye verilen
isimdir. rnegimizde 240 ile
270 arasnda gsterilmitir. 8. o ---+-_;;;..._---+.....1 80
alanda konnup, biriktirilen
enerji 9. alanda kendini ra
hatlkla databilecei bir yer- 30
<lir. Burada kendimizi ko
laylkla aumz bir alan 1 20
60
iindeyiz. 3. alann kart olan 90

111
9. alan birlikte dnmeyi anlatr bize. 3. alanda yakn ak
rabalarla ksa yollar, burada ise uzak akrabalar ve uzun yollara
brakr kendini. Ksaca bir genileme ve bir rahatlk sz ko
nusudur. Bu alanda uzaklara gitmek, daha ok ey renmek is
teriz. Yksek retimle de burada karlamaktayz. niversiteler,
akademik almalar, dnyay dolamak ve kefetmek bu alanla
ilgilidir. Bu alan bize uzak kltrlere ulamay gsterir. 9. alan
bize yurtd ilikilerinde ve bunlarn geliiminde de yol
gstermektedir. Bu ilikiler ticari dzeyde olabildii gibi kiisel
dzeyde de olabilir. Bununla birlikte bu alanda yabanc lisana
kar yeteneimiz ve renebilme olanaklarunz da bu
lunmaktadr. Ayn zamanda felsefe, din, dini kurulular, yasal sis
temler, hukuk, uygarla yerlemi btn kurumlan da kapsar.
Ahlak duygularmz, dinsel eilimlerimizi ve rendiklerimizi
nasl kullanacamz burada reniriz. Kiisel ve toplumsal
elemleri ynetmek iin toplu dnmeye gerek vardr. Uyumlu
bir biimde ynetmenin ruhsal aydnlanmasna ulalr bu alanda.
Kiinin olaylar nasl soyutlatrdn, evren hakknda nasl bir
yaklam olduunu 9. alan iinde grebiliriz. Bu bizim dnya
grmz de gstermektedir. Kendimizi eitim yoluyla daha
iyi tanyp renme, frsat ve yeteneimizi, kendimizi
kantlamay, meslek ve uzak yerlerden alacamz de
neyimlerimizi de buluyoruz.

10. Alan 270


300 240
Doal Zodyak'ta 10. ev
kasp (balang noktas) ile
1 1 . ev kasp (balang nok-
tas) arasnda kalan blgeye
verilen isimdir. megimizde o 80
270 ile 300 arasnda
gsterilmitir. Bu alan top-
lumla birebir kar karya 30
olduumuz, haritann en du-
yarl alanlarndan biridir. 10. 1 20
60
90

1 12
alan haritann tam tepesinde MC noktasn (tepe noktas)
oluturmaktadr. Tepede olmak, ynetmek, kural koymak, so
rumluluk ve uygulamak buraya aittir. 4. alan doduumuz evin
sosyal ve ekonomik dunmunu gstermiti. 10. alan ise ken
dimizin yapmak zonnda olduu ilerin temelini, so
nmluluklarmz, mesleki ve toplumsal saygnlmz, onu
nmuzu ve kariyerimizi belirlemektedir. Bir kiinin ykselip
ykselemeyecei hakknda ipularn bu alanda ya
kalayabiliyonz. Bununla birlikte n, an ve hret de bu alan
iinde temsil edilir. Ayn ekilde kiinin tutkularn nasl ortaya
koyduunu ve bunun otoritelerce nasl deerlendirildiini
gryonz. Mevcut olan rgtleme yeteneimiz, organizasyon fa
aliyetlerimiz, disiplinimiz, alma sistemimizdeki sklk, meslek
alannda ykselebilmek iin gl bir irade ve sabr ge
rektirmektedir. Tm bunlar bu alan iinde grebiliriz. Ksaca 10.
alan sosyal dunm, tutku, onur, kariyer ve ereftir. Baka bir ifa
deyle kiinin topluma kar olan tavrn, toplum iindeki roln
gryonz bu alanda. Toplumdaki stat ile alnan sorumluluklar
da burada grebiliriz. Bu sonmluluklar ile toplumsal yerimizi
yani bulunduumuz toplumda ulaabileceimiz mertebeyi de bu
alan iinden grebiliriz. Otoritelerle ilikilerimiz, onlara davran
biimimiz ile ayn ekelde anne - baba ile uyumumuzda da sz
sahibi saylabilir bu alan. 10. alan ayn zamanda toplumsal
brolar, brokratlar ve bunlarla ilgili koullar da anlatr.

1 1. Alan
Doal Zodyak'ta 1 1 . ev kasp (balang noktas) ile 1 2 . ev
kasp (balang noktas) arasnda kalan blgeye verilen isimdir.
rnegimizde 300 ile 330 arasnda gsterilmitir. Bu alanda ide
allerimizle kar karya geliriz. 5. Alanda kiisel yaratclmz
ortaya koymutuk, 1 1 . alanda ise ideallerimize gnp almalar
ile yneliyonz. Gelecek hakknda pek ok beklentilerimiz ve
umutlarmz vardr. Gelecee hi bir zaman ulaamasak da
amalarmz iin planlar yapar, dzeltir, srekli gelitiririz. Bu
alanda zgrlk istemimiz younlamtr, toplumun zincirlerini

1 13
krmaya alrz. Bunlar ya 270
300 240
pabilmek n arkadalara,
dostluklara ihtiya duyar ide
allerimizi paylamak isteriz.
rgtlere, gnplara katlr,
evremizde bir kalabalk o --+--+- 80
oluturmaya alrz. Baka bir
deyile bunlar yapp ya
pamadmz bu alan iinde 30
inceliyonz. 1 1 . alan ideallerin,
arkadalklarn, gelecek 1 20
60
hakkndaki beklentilerimizin, 90
umutlarmzn alandr. Bunlara yneli biimimizdir. Burada
kiinin gnp kurma, arkada edinme, evrensel lkler zerinde
alma yeteneini buluyonz. Byle bir evrensellik, btnlk de;
ancak gnp yelerinin nhsal birliklerinin bilincinde ve ola
naklaryla amalarnn farknda olmalaryla yaanr. Gnp
almalar kiinin uyum yeteneinin tesindedir, yeni dnce
ve olaylara evrensel kardelikle yaklaabilmenin, yeni deneylere
ak olmann gstergesidir. Burada duygusal ilikilerden uzak ve
kiiye zgrlk salayan almalar sz konusudur. 1 1 . alan
kiinin zgrlk dknl toplum ve insanla ball ve zel
gereksinmeleriyle kaynama yeteneinin de tesindedir.

12. Alan
Doal Zodyak'ta 1 2. ev kasp (balang noktas) ile 1 . ev kasp
(balang noktas) arasnda kalan blgeye verilen isimdir.
rnegimizde 330 ile 0 arasnda gsterilmitir. 1 2 . alan 4. alanla
8. alann bir dier uzantsdr. Burada bizim yanlzca kendimize
ait gizlerimiz bulunmaktadr. Herkezden, hatta belki ken
dimizden bile gizlediimiz gerek bilinaltmzla
karlamaktayz. maddi temellere indirgiyemediimiz, materyal
olmayan, metafizik bir alandr. 1 2 . alan kendimize has
alkanlklarmz ile duygusal gereksinmelerimizi gsterir bize. Bu
alan tm anlarmzn ve deneyimlerimizin topland bir depodur

1 14
da denilebilir. Buras hayatn 270
son perdesidir. 300 240
Yaanacaklarn hepsi ya
anm, denenmi, artk ge
riye sadece kendini d
glere brakmak kalmtr. 0 ------+---+-' 80
Dardan kolaylkla et
kilenen, egonun en az
dzeyde kullanld bir 30
yaam alandr buras. Hatta
kiinin kendini en ok 1 20
60

kandrabilecei bir alandr. 90


Bu yzden biraz tehlikeli bir
izgi iindedir. Burada hassasiyetin, gerek ile gerek dnn
ince izgisi bulunmaktadr. Gemi duygusal deneyimlerden
gelen kalntlar, beraberinde kendine acmayda getiriyorsa,
gereklerle yzyze gelmeyi engelleyebilir. Byle bir eilimde
gemie snmaya neden olur. Sevgiyle depolanm bir 1 2. alan
ise mistik aydnlanma kanal olabilir. Kii bilin dzeyini
ykseltebilir ve geni hayal gcyle bilgelii ve dehaya ulaabilir.
Bilincimiz, bilinaltmzn kapsam ile gelecei grme ve bilin
alt etkilerin hangisinin yapc, hangisinin ykc olduunu
ayrtedebilmemiz 1 2 . alann ieriindedir. Bu alan yanlzlkla da
ilgilidir. Burada herkesden gizlediimiz srlarmz bulunmaktadr.
Ayrca nhsal ynden kstlanm blgeleri, yani hastane, akl has
taneleri, gizli kunlular, hapishaneler ve karmik olan hereyi
iine almaktadr. 1 2. alan gizli dmanlar da temsil eder. Mevci.it
gizli dmanlar bu alan iinde grebiliriz.
YARDIMQ KAYNAKLAR ve ARALAR

Astrolojide bir yldz haritas kartabilmemiz iin yardmc kay


naklara ve aralara ihtiyacmz olacaktr. Bunlar sizin iin kul
lanl olmas asndan nem srasna gre dizilmilerdir.
1-) Ephemerid (Gkgnl)
2-) Evler Tablosu (Alanlar tablosu)
3-) Atlas
4-) eitli lkelerde uygulanan yaz saatini ieren tablolar
(Trkiye iin olan imdilik bize yeter)
5-) Dnya stndeki lkelerin corafi konumlarna gre
zaman dilimi dalmlar.
6-) Yldz haritas izim kad (ayet yldz haritas izim
kadnz yoksa bir pergele ihtiyacnz olacaktr)
7-) Cetvel
8-) Renkli kalemler
9-) Derece ve dakika hesab yapabilen bir hesapmakinesi

Yldz haritasn hatasz ve doru karabilmemiz iin bize


eitli kaynaklar (kitaplar) ve aralar gerekmektedir. ncelikle
kendimize bir Gkgnl (Ephemerid) temin etmeliyiz. Bu
nunla birlikte ykselen burcumuzu doru hesaplamamz ve alan
lan bulabilmemiz iin bir Evler Tablosuna ihtiyacmz olacakur.
Daha sonra bir Atlas edinmeliyiz. Mmknse ayrntl bir atlas.
Yukardaki sralamada da ilk sray alan bu kaynaklara mutlaka
ihtiyacmz olacaktr. Bunlarn dnda eitli lkelerde uygulanan
ve uygulanm geerli yaz saati tablolarna (bizim iin Trkiye)
ve yldz haritasn karacamz kiinin doduu lkenin corafi
konumunu (Enlem+Boylam) bulabilmemiz iin de bir atlas kul
lanmalyz. Bunun yannda lkelerin zaman dilimlerini gsteren
(Trkiye -2 saatlik bir zaman dilimindedir) bir tablo da edin
meliyiz. Bu tablo ve enlem - boylamlar belirten tablo genelde
detayl bir atlasda mevcut olacaktr.
imizi kolaylatran baz aralara da ihtiya duyacaz. Bun
lardan birincisi yldz haritas izim kad ikincisi cetveldir. izim

116
kadnz yok ise bir pergel kullanmanz gerekmektedir. Daha
sonra da renkli kalemler.
Hesaplama yntemlerinde zaman kazanmamz iin derece ve
dakika hesab yapabilen bir hesap makinasna da ihtiya du
yacaz. nk hesaplar elimizle tek tek yapmamz hata orann
ykselttii gibi zaman asndan da kayp olacaktr.
imdi bu elemenlar nerede ve nasl kulanacamz tek tek
grelim.

GK GNLG

Bu kitaplar eitli seneler iin kartlmtr. Baz gk


gnlkleri 1 0 senelik veya 1 5 senelik kartlmtr. Bazlar da 50
veya 1 00 senelikdir. Byle bir gk gnlnz yoksa tavsiyemiz
100 senelik (1900 - 2000) olacaktr.
Gk gnlkleri gne sistemimiz gezegenlerinin burlar
kuanda (Zodyak) yaptklar hareketleri gnlk ve detayl ( de
rece 0, dakika ', saniye " ) olarak veren kitaplardr. 2 eit gk
gnl vardr. Bir, Gece Yans Gk Gnl iki, jlen Gk
Gnl'dr. Tm gk gnlkleri Grenwich'e gre
dzenlenmitir. Gece yans gk gnl 1 gn 24 saat ( l'den
balayarak 24'e kadar) zerinden hesaplanr. Yani gnn son sa
atine ve ayn zamanda gnn ilk saatine gre dzenlenmitir.
Burada ksa bir rnek vermeyi uygun buluyorum.
rnek; 5 Mays 1953 de doan bir kiinin gnei gece yans gk
gnlne gre 5 Mays sabah (gece yans), yani gnn ilk saati
OO:OO:OO'da 14 1 1 '54" boa burcundadr. Ayn kiinin Gnei
jlen Gk Gnlne gre (5 Mays len, yani gnn tam orta
saati 12:00:00'da) 1440'57" Boa burcundadr. Tabiki bu saatler
ve konumlar Grenwicl'e gredir. Diyelimki bu kii ayn gnn
sabah saatinde 02:00'de domu olsun, o zaman Trkiye Gren
wich'e gre eksi 2 saatlik bir zaman dilimi iersinde olduuna
gre, Trkiyede doduu anda (02:00) Grenwich'de saat OO:OO'
gsterecektir. Bu zaman dilimi fark Grenwich'in dousuna

11 7
den lkeler iin kartlr, batsna den lkeler iin de ek
lenir. Bu kii ayet New York'da ayn saatte domu olsayd
(Amerika +5 saatlik zaman dilimi) bu saate (02:00) 5 saat ek
lememiz gerekecekti . Buna gre de bu kiinin New York doum
anna gre 02:00, Grenwich'de saat 07:00 olacakt. Orta Avnpa
svire eksi 1 saat'lik zaman dilimindedir. Bu da ayn rnee gre
Grenwicl saati ile 01 :00 yapacaktr. Bizim kullanacamz Ep
lemerid ise gece yars gk gnldr.

GK GNLGNN KULLANIIMASI

Tablolar blmnde Ephemerid rneinden 1 sayfa bu


lunmaktadr. Bu rnek sayfa gece yars gk gnlnden
alnmtr.
1 . STN : Bulunduumuz ayn gnlerini gstermektedir.
2. STN S.T. (Sidereal Time) yldz zamann gstermek
tedir. Bu zaman ls 1 sene iinde 00 saat 00 dakika 00 sa
niye'den balayarak 23 saat 59 dakika 59 saniyeye kadar iler
leyerek dngsne yeniden balar. Gnde ortalama 04 dakika
ilerlemektedir. Gerek yldz zaman gnde 03 dakika 56 saniye
ilerlemektedir. Bu da Gne'in ekliptik zerinde bir boylamdan
bir boylama gei sresidir.
3. STN Gezegenlerin burlardaki yerini (Grenwich'e gre
gece yars 00:00:00) gn gn gsterir. Bu stunlar en ok kul
lanacanz stunlar olacaktr. Bu stnlarn ilk srasndaki ra
kamlar derece cinsindendir. Bu rakamlardan hemen sonra yu
karda simgesi olan gezegenin bulunduu bur sembol vardr.
Bundan sonraki rakamlar sras ile dakika ve saniye cinsinden
okunur. Altn izdiimiz rnek 5 Mays 1 953 senesi 3. 1 = Gne
1 4 1 1 ' 52" boa burcundadr. 3.2= Ay 24 44' 34" olak bur
cundadr. 3 . 3= Merkri 24 19' ko burcundadr. Bylece devam
ederek tm gezegenlerin burlardaki yerini okuyabiliriz. Baz
stunlarda ise R harfi grrz. rneimizde 3.4 (Vens)'de
olduu gibi. Bu byk R harfi bulunduju stundaki gezegenin

1 18
geri hareket ettiini gstermektedir. Ayn scunda biraz aada
ise byk .D harfi vardr. Bu da yine o gezegenin hareketinin
dzeldii anlamna gelmektedir. rneimizde 3.4 Vens ayn
l 'inde ko burcunda 1 5 1 3' dan balayarak ayn 4'ne kadar 14
58' geri hareket etmitir. Ve ayn 5'inden balayarak (14 58') nor
mal ileri (dzelmi) harekete balamtr.
4. STN Gezegenlerin ekliptik (dnya merkezli sistemde
gnein + gezegenlerin hareket ettikleri yrnge) zerindeki ha
reketlerine gre gk ekvatonndan ykselimini ve alalmn
gstermektedir.
Ykselim Gezegenlerin gk ekvatorundan kuzeye doru
ynelmeleridir.
Alalm Gezegenlerin gk ekvatonndan gneye doru
ynelmeleridir.
Bu stnlarda ise bu ynler; Kuzey N ile gsterilmi, Gney de S
ile gsterilmitir.
5 .STN Ay eyreklerini grebiliriz. "Day" hanesi gn
gstermektedir. Kk "h" harfi saati, kk "m" harfi dakikay
( Tm konumlar, derece, dakika, saniye Grenwich'e gre o
gnn gece yars verileridir) gstermektedir. PHASE hanesi de
Ay eyreklerini gsterir. LONG. hanesi ise bulunduu burcun de
rece ve dakikasn gstermektedir. rneimizde ilk srada ayn
6's saat 1 2 : 2 l 'de klen Ay kova burcunda 1 5 40' da ye
ralmaktadr.
Klen Ay Ay'n ak aznn sa tarafa bakmas
Yeni Ay Ay'n yuvarlak ve ii dolu siyah bir ekilde gsterilmesi
Byyen Ay Ay'n ak aznn sol tarafa bakmas
Dolun Ay Ay'n yuvarlak ve ii bo ekilde gsterilmesi
6. STN Ay'n burlarn ilk derecelerine giriini ( her bur
30, 0 den balayarak 30 ye kadar), yani 0 'sine giriini ve ayn
zamanda yapt en son ann saatini gstermektedir.
Stunun sol taraf yapt en son ann saatini, sa taraf da or
tada gsterilen burcun ilk derecesine (0) giri saatn
gstermektedir. rnek Ay ayn 2'sinde saat 1 4 : 30'da en son
asn yaparak ayn 3'nde saat 03 :55 'de Olak burcuna girmi.

1 19
7. STN : Bulunduumuz ayn l'i ile ilgili Astronomik bilgiler
vardr.
JULIAN DAY Julian gn - gnlerin kolaylkla bulunabilmesi
iin sralama (numaralama) sistemi Joseph Justus Scaliger 1582'de
gelitirilmitir. Temel dayana milattan nce 14 Ocak 4713'den
balamaktadr. Bu da Julian (Roma takvimi) takviminin 1 Ocana
eittir.
Mf6.N Yaklak Ay dmnn konumudur. Gerei ile
arasnda ortalama 1 dereceye yakn bir fark vardr.
SYf Sidereal Vertikal Point- lkbahar noktas. Milattan nce
yaklak 100 y.y. 'da bu nokta 0 Ko burcunda iken, ortalama
olarak 1 senede 51 (50.25") saniyelik gerilemeyle 72 senede 1
lik bir gerileme hz gstererek gnmzda balk burcuna
gelmitir.
AXANAMSA Burlar kuanda (Zodyak) ko burcunun
gney kredeki 0 noktasdr. Bu Spika diye adlandrlan Terazi
burcunun bir sabit yldz ile olan ilikiyi (180) gstermektedir.
Astronomi aratrmalar iin kullanlmaktadr.
ECLIPIIC OBL. : Ekliptik eilimi gstermektedir.
NUIATION Gne ve Ayn, Dnya stndeki ekim gc ne
ticesinde ilkbahar noktasnda ksa sreli gerekleen salnm
gstermektedir.
(7. stn bu aamada sizler tarafndan kullanlmayacaktr.)

8. STN bulunduumuz ayn iinde oluan majr (byk)


alan gn, saat ve dakika olarak vermektedir.
rnek Ayn 5'inde Ay ile Jpiter saat 07: 27'de tam bir gen a
(120) yapmaktadr. Bunun gibi bulunduumuz ay iinde oluan
tm alan bu stn iinde grebiliriz.
EVLER (ALANLAR) TABLOSUNUN KULLANIMI

Burada da evler tablosunun kullanmn greceiz. Bu tablo


bize ykselen burcumuzun bulunmasnda yardmc olacaktr.
Bunu takip eden evlerin hesaplanmasnda yine bu tabloyu kul
lanacaz.
ncelikle evler tablosuna gemeden nce bir kiinin doduu
ehrin, kasabann veya kyn enlem ve boylamn bulmalyz. Bu
konu atlas blmnde anlatlacaktr. Bize burada gerekli olan bu
ehrin enlemidir.
rneimizde yine ayn tarihi kullanyonz 5 Mays 1953
Gmhane doumlu birisi. Bu veriye gre gmhanenin en
lemini atlastan bularak bir kenara yazmalyz veya elimizde varsa
enlem - boylam tablosundan da bunu kartabiliriz. Gm ha
nenin enlemi 40 27' kuzey, boylam 39 26' dou'dur. Buna gre
bize u aamada sadece enlem gerekmektedir.
Evler tablosunu elimize aldmzda sayfann st ksmanda LA
TITUDE (enlem) yazsn grrz. imde bize lazm olan enlem
40 27' idi, buna gre LATITUDE 40 N (NNort, kuzey yar kre
iin) stununa bakmalyz. Bu rneimizde 1 ile gsterilmitir.
Diyelim ki stanbul iin bakmalyz. stanbulun enlemi 4 1 01' ku
zeydir. Buna gre LATITUDE 41 N ye bakmamz gerekmektedir.
Dnelim rneimize. Burada sayfann sol tarafnda bize yabanc
olmayan bir stn vardr. Bu S.T. (Sidereal Time) yldz zaman
stunudur. Bu stundaki veriler de gk gnlnde olduu gibi
saat, dakika ve saniye cinsindendir. Burada da S.T. OO:OO:OO'dan
balayarak 23:59:59'a kadar ilerlemektedir. Ykselen bur he
saplamalarndan sonra (bunlar detaylar ile ilerde anlatlacaktr.)
bu stna geleceiz. 2 ile gsterilen stnda (kendi iinde dar 6
stna ayrlm) 10, 1 1 , 12, Asc, 2, 3, gibi rakamlar ve harfler
grmekteyiz. Bunlarn hemen altnda bur sembolleri yer al
maktadr. Bunlar sras ile astrolojide kullanlan evlerin balang
noktalardr. Yani 10 ile balayan stnda 10. ev balang nok
tas kastediliyor, bylelikle de 1 1 . ev 12. ev, Asc (ykselen bur),
2. ev, 3. ev gsterilmidir. Bu stundan hesaplamalar sonucunda

121
elde ettiimiz S.T dorultusunda 1 9h 22m 17s (alt izili) haneye
geliyoruz. Bu hanenin karsna den LATITUDE 40 N stn
ile kesien yerde rneimize gre Asc 3 27' boa burcudur. 10.
ev 1 9 olak burcudur. 1 1 . ev 1 3 kova burcudur. 2. ev 5 kizler
Burcudur. 3. ev 28 yine kizler Burcudur. Sayfann yukarsnda
kalan stunlar kuzey yar kre iin geerlidir. Ayn sayfann alt
ksmndaki stunda da LATITUDE 40 S (S=Sd, Gney) yar
kre iin hesaplanan haritalarn evler dizilimi verilmitir. Yani
bizim rneimizde olduu gibi Asc boa deil onun tam
karsnda olan akrep burcu olacakt. Aadaki rakamlarda bunu
gstermektedir. 10. ev 4. ev 1 1 . ev 5. ev, Asc de 7 ev, 2. ev 8 .
,

ev, 3. e v 9. e v olacak ekilde ilenmelidir.

ATLAS ve KULLANIMI

Daha nce anlattmz gibi bir yldz haritasnn


kartlabilmesi iin, yldz haritasn kartmz kiinin doduu
ehrin, kasabann veya kyn enlem ve boylamna ihtiyacmz
olacaktr. Bunu da doru bir ekilde atlastan elde edebiliriz.
Bunu yapmadan nce enlem ve boylam sisteminin nasl
ilediine bakmamz gerekmektedir. Dnya zerindeki bir yeri
bulabilmemiz iin belirli koordinatlara ihtiyacmz vardr. En
lemler Dnyay ekvatordan eit iki paraya ayrrlar kuzey
yarkrede 90 enlem izgisi bulunur. Gney yarkrede de 90
enlem izgisi bulunmaktadr. Toplam 180 enlem izgisi vardr.
Bunlardan kuzey yarkrede olanlarna kuzey enlemi, gney
yarkrede olanlara da gney enlemi ad verilmitir. Boylamlar
ise iki vazife grmektedirler. l 'incisi koordinat sisteminin bir
parasdr ve x bir yeri bulmamza yardmc ohrlar. 2'incisi de
zaman farkllklarn gsterirler. Yani kullandmz zaman
lsn belirlerler. Dnyamz etrafnda, O noktas Grenwich'den
balayan 360 adet boylam izgisi vardr. Bunlar kendi aralarnda
4'er dakikaya blnmlerdir. Her boylam aras 4 dakikadr. Bun
larda bat boylam ( 1 80 adet) ve dou boylam ( 180 adet) diye

122
ikiye ayrlrlar. Bu konuyu boylam hesabnda tekrar greceiz.

YAZ SAAT TABLOSU

Trkiyede yaz saati uygulamas 1914 senesinde balamtr.


Baz seneler uygulanm ve baz senelerde uygulanmamtr.
Srekli uygulamalar da vardr. Yine baz senelerde ( 1942 - 1945)
bu fark eksi 4 saate kadar varmtr. Yaz saati uygulamas Gren
wich ile olan normal eksi 2 saatlik fark eksi 3 saate (yani normal
eksi -2 saat farka + 1 saatlik yaz saati uygulamas = eksi 3 saat)
karmaktadr. Baz senelerde de bu eklenecek fark (1942 - 1945)
art 2 saat (normal eksi -2 saat farka + 2 saatlik yaz saati uy
gulamas = eksi 4 saat fark) olarak kullanlm ve Grenwich'e
gre farkmz eksi 4 saate kmtr.

ZAMAN DLM TABLOSU

Bu tabloyu detayl bir atlasn iinde bulabiliriz. Ksaca baz


lkelerin corafi konumlarna gre zaman dilimi farkllklarn
grelim.
Trkiye 2 saat / Almanya -1 saat / svire -1 saat / Amerika
-

(dousu )+5 saat / Haiti +5 saat

ZM KAGIDI, CE'IVEL, RENKL KALEMLER, HESAP MAKNES:

Bir yldz haritasn tm detaylar ile rahat okumamz salar.


Cetvel yiikselen burcu, evleri rahat ve dzgn izebilmemiz
iindir.
Yldz haritasna ileyeceimiz verilerin (alar) bir bakta
olumlu veya olumsuz olduklarn anlayabilmemiz iin deiik
renkte kalemlerle izmemizde fayda vardr.
Tm matematik hesaplamalarda hatalar en aza indirgememiz

123
ve zaman kazanmamz iin derece, dakika, saniye hesab ya
pabilen bir hesap makinesine ihtiyacmz olacaktr. Genelde
ayrntl bir hesap makinesinin stnde bu ilevi grebilecek bir
tu vardr. Tuun stnde yer alan ekil ise ( 0 ' " ) biminde ola
bilir.
AILAR ve ANLAMLARI

Astrolojide gezegenler aras ilikileri lebilmek iin ara


larndaki uzaklklar (alar) incelenir. Yldz haritasnda biz bu
ilikiye a diyoruz.
Alar etki derecelerine gre ikiye ayrlrlar; sert etkili alar ve
iyi etkili alar. Yine alar kendi aralarnda ncelikli ve ikincil se
viyeden nemli diye ikiye ayrlrlar. Bunlardan birincil se
viyedekilere byk (Majr) alar denir. kincil seviyedekilere ise
kk (Minr) alar denir.
Biz burada astrolojide ncelikli olarak kabul edilen majr
alan inceleyeceiz.

BRLF.M :

0 olarak kabul edilir. Bu iki


gezegenin veya yldz ha- odW< YAY
ritasndaki zel noktalarn
(ASC, MC, . . . ) her hangi bir ge
zegen ile ayn dereceleri
paylamasdr. Bunun dnda
a tolerans (orb tolerens)
alara gre deimektedir. Bu
tolerans birleim iin +, 8
dir.
rnek: Ko burcunun 1 S de
recesinde Mars gezegeni bu-
lunuyor. Yine ayn burcun 22 derecesinde Vens gezegeni bu
lunuyor. Yine ayn burcun 8 derecesinde Jpiter gezegeni
bulunuyor. Buna gre Mars ve Vens gezegenleri birleimde
saylmaktadr. Yine Mars ve Jpiter gezegenleri arasnda da
birleim vardr. Fakat Vens ile Jpiter gezegenleri arasndaki
ay ltmzde; 8 den 22 ye 14 lik bir a vardr. Bu da
birleim toleransn amaktadr. Dolays ile bir birleim sz ko
nusu deildir.

125
ATMI DERECE :

60 olarak kabul edilir. Bu


iki gezegenin veya yldz O(;I.AK YAY
haritasndaki zel noktalarn
(ASC, MC, . . . ) her hangi bir
gezegen ile aralarndaki
uzakln (A) atm derece
olmasdr. Bunun dnda a
tolerans (orb tolerens) alara
gre deitiinden, bu tolerans
60 derece iin +, 6 dir.
-
KZLER YENGE
rnek: Ko burcunun 1 5
derecesinde Mars gezegeni
bulunuyor. kizler burcunun 19 derecesinde Vens gezegeni
bulunuyor. Yine ikizler burcunun 22 derecesinde Jpiter
gezegeni bulunuyor. Buna gre Mars ve Veni.is gezegenleri
arasnda + 4 ile atm derecelik bir a olumaktadr. Buna kar
Mars ve Jpiter gezegenleri arasnda atm derecelik a yoktur.
nk aralarndaki a tolerans atm derece toleransn (6), 1
ile amaktadr. Yani aralarndaki a tolerans 7 yi bulmaktadr.

KARE :

90 olarak kabul edilir. Bu


iki gezegenin veya yldz OCiLAK YAY
haritasndaki zel noktalarn
(ASC, MC, . . . l her hangi bir
gezegen ile aralarndaki
uzakln (A) doksan derece
olmasdr. Bunun dnda a
tolerans (orb tolerens) alara
gre deiebildiinden, bu
tolerans kare a iin + , 7 KZLER YENGE
dir.

126
rnek: Ko burcunun 1 5 derecesinde Mars gezegeni
bulunuyor. Yenge burcunun 19 derecesinde Vens gezegeni
bulunuyor. Yine yenge burcunun 23 derecesinde Jpiter
gezegeni bulunuyor. Buna gre Mars ve Vens gezegenleri
arasnda + 4 ile kare bir a olumaktadr. Buna kar Mars ve
Jpiter gezegenleri arasnda kare a yoktur. nk aralarndaki
a tolerans atm derece toleransn (7), 1 ile amaktadr. Yani
aralarndaki a tolerans 8 yi bulmaktadr.

GEN

1 20 olarak kabul edilir. Bu


iki gezegenin veya yldz ocLAK YAY
haritasndaki zel noktalarn
(ASC, MC, . . . ) her hangi bir
gezegen ile aralarndaki
uzakln (a) 1 20 derece
olmasdr. Bunun dnda a
tolerans (orb tolerens) alara
gre deimekte olduundan.
Bu tolerans gen iin + ' 7 KZLER YENliE
<lir.
rnek: Ko burcunun 1 5
derecesinde Mars gezegeni bulunuyor. Aslan burcun 1 9
derecesinde Veni.is gezegeni bulunuyor. Yine ayn burcun 23
derecesinde Jpiter gezegeni bulunuyor. Buna gre Mars ve
Vens gezegenleri arasndaki a gen ( 1 20 ) saylmaktadr.
Fakat Mars ile Jpiter gezegenleri arasndaki ay ltmzde;
1 28 etmektedir. Bu da gen a toleransn + 1 ile amaktadr.
Dolays ile bir gen a sz konusu deildir.

Kullandnz alar arasnda 1 . dereceden nem srasn


birleim almaktadr, bundan sonra ise kmt a nem
kazanmaktadr. Bylelikle alarn nem dereceleri ve etkileri
kare. cien ve altm derece'lik a sralamas ile takip edilirler. 5

12 7
majr (byk) alarn sonuncusu olarak kart ann nemi ve
etkisi birleimden hemen sonra n plana kmaktadr.

KARIT

180 olarak kabul edilir. Bu


iki gezegenin veya yldz oGLAK YAY
haritasndaki zel noktalarn
(ASC, MC, . . . ) her hangi bir
gezegen ile aralarndaki
uzakln (A) 180 derece
olmasdr. Yani tam kar
karya dmeleri anlamna
gelmektedir. Bunun dnda a
tolerans (orb tolerens) alara iKiZLER YENGE
gre deimekte olduundan
bu tolerans kart a iin + , -
8 dir.
rnek: Ko burcunun 15 derecesinde Mars gezegeni
bulunuyor. Terazi burcun 19 derecesinde Vens gezegeni
bulunuyor. Yine ayn burcun 24 derecesinde Jpiter gezegeni
bulunuyor. Buna gre Mars ve Vens gezegenleri arasndaki a
kart (180) saylmaktadr. Buradaki a tolerens 19- 1 5=04
derecedir. Fakat Mars ile Jpiter gezegenleri arasndaki ay
ltmzde; 189 etmektedir. Bu da kart a toleransn + 1
ile amaktadr. Dolays ile bir kart a sz konusu deildir.
KISACA AIIARIN ETKLERN A.."ILATALIM.

Birlcim (0)
Bu a genelde nti.ir yorumlanr. Yani ald gezegenlerin
karakteristik zelliklerine gre olumlu veya olumsuz olarak
deerlendirilir.
rnein Jpiter ile Vens gezegenlerinin oluturduklar
birleim olumlu iken, Sa trn ve Mars gezegenlerinin
oluturduklar birleime olumsuz baklr. Bu yzden birleim as
ok nemlidir. zellikle de yorum safhasnda titizlikle
incelenerek deerlendirilmelidir. Yanmda bir kii zerindeki en
etkili adr. Kiinin her ynden zayfln gsterebilecei gibi
olumlu ve kabiliyetlerini de gsterir.

Altm Derece (6o0)


Bu a daha ok olumlu olarak deerlendirmeye alnr. Baz
kk baarlar, fakat geici olan baarlar gsterir. Bunun
yannda kii stndeki etkisi ise uyumluluk ynnde gsterilen
abay anlatmaktadr. Ayrca geici olarak nerede, nasl ve hangi
konularda rahat bir nefes alacamz gsterir. Genelde bu ann
etkisi fazla deildir.

Kare (900)
Sert etkili ve olumsuz bir adr. Bu ann kii stndeki etkisi
ise psikolojik ynden zorlanmalar ve almas gereken sorunlar
anlatmaktr. Bunun yannda yaamda geilmesi gereken engelleri
de gstermektedir. Bu a olaylarn birden ve ani ortaya
ktklarn da anlatmaktadr. Genelde sert ve zorlayc bir adr.

gen (120)
yi ve olumlu etkili bir adr. Bu a kiinin uyumluluunu ve
kolaylkla yapabileceklerini gstermektedir. Ayn z:manda
rahatlkla kullanabilecei eyler hakknda da bilgi verir. Ayrca
kii karakterindeki uyumluluu ve ohmlu ynlerin nasl ve
nerede kullanldn da anlatmaktadr. Genel baktmzda ok

129
iyi etkili bir adr.

Kart (180)
ok sert etkili bir adr. Kiinin yaad uyumsuzluklar ve kar
kt olaylar anlatr. Bunun yannda kii karakterindeki
zayflklarn ve elikilerin habercisidir. Bu zayflklarn neler
olduuna ve kiinin hangi forksiyonlarnda ortaya ktna
bakmamz iin bu a nem kazanmaktadr. Gerilim, ekime ve
kavgalar da gstermektedir.

Bu blmde genel olarak alar ve anlamlar zerinde durduk.


Bundan sonraki blmde ise Enlem Boylam ve GMT
(Greenwich ortalama zaman) ve hesaplama yntemleri zerinde
duracaz.
ENLEM ve BOYLAM

Daha nce bahsettiim gibi bir astrolojik yldz haritasnn


izimi iin baz elemanlara ihtiyacmz vard. Bunlarn arasndan
en nemlileriden biri enlem ve boylamdr. Bunu ksaca bir daha
gzden geirelim ve bir yerin nasl hesaplanarak bulunduunu
grelim.
Enlem ve boylamlar derece ve dakika sistemine gre atmlk
taban esasnda hesaplanlr. Yani ondalk sistemde 1000 saysnda
10 adet 100 varsa ( 1000/10= 100) atmlk sistemde ise 1000
saysnda katane 60 olduuna bakarz (1000/60= 16.666). Bu
rnek basit bir ekilde anlatlmak isteneni ifade ediyor. imdi
ksaca hesaplamaya geelim.
Bildiiniz gibi biz astrolojide boylamlar bir ehrin konumunu
ve saat farkn hesaplamak iin kullanyoruz. rneimizde
stanbul'u ve Ankara'y kullanmamz yeterli olacaktr. istanbul'un
Greenwich'e gre boylam 29dr. Her bir boylam arasnn 4
dakika olduunu dnrsek 4 x 29 = 1 16 dakikadr. Bunu saate
evirdiimizde 1 16/60= 1 .9333 saat eder. kan 1 .9333 rakamn
kullanamayz, dolays ile daha basit bir yntem kullanmamz
gerekecektir. 1 1 6 dakikann iinden saatleri yani 60 dakikalar
kardmzda 1 16 - 60 = 56 dakika kalr. Bylelikle istanbulun
Greenwich'e olan saat farkn bulmu oluruz. 1 saat 56 dakika.
Ankara iin boylam uzakl 33 dir. Ayn ilemler tekrarlanr. 4 x
33 = 132 dakika eksi atm dakikalar (saatler) 132 - 1 20 = 1 2
dakika. Saat fark ise 2 saat 1 2 dakikadr.

GMT (Greenwich ortalama 7.amalll)

GMT Greenwich Mean Time (Greenwich ortalama zaman)


ksaltlm yazlmdr. Greenwich Mean Time ngilterenin
Greenwich rasathanesinden geen 0 boylamn douya doru
art ve batya doru eksi eklinde deerlendirmeye alr. Yani bir
gn ikiye bler ve O saat olarak len 12 yi kullanr.

13 1
Boylamlar da 180 adet dou boylam ve 180 adet bat boylam
olarak deerlendirir. Bu zaman lei UT Yani niversal Time
(Evrensel zaman) ile kartrlmamaldr. Aralarndaki en nemli
fark ise UT zaman gece yans 00 saate gre kullanmas ve
boylamlar 00 saatten 24 saate batya doru ilerleterek
kullanmasdr. Yani stanbul UT'ye gre 331 boylamndadr.
Konum olarak 22 saat 04 dakika uzaklktadr. Fakat GMT'ye gre
29 dou boylam kullanlr. Konum olarak 1 saat 56 dakika
(dou boylam) uzaklktadr. Biz daha ok hesaplarmzda GMT
zaman leini kullanacaz. UT daha ok uzay bilimi ve
astronomik almalarda kullanlmaktadr.

SIDERAL TIME

Bu szck yldz zaman anlamna gelmektedir. Bunu


ayrntlar ile yardmc elemanlar blmnde anlatnutm. Bu
yzden bu konuya burada deinilmeyecektir.
Gerekte yaptmz tm hesaplamalar kullandmz zaman
leklerini yldz zamanna evirmektir.

HEliPLARA GR

Yldz haritasnn zm ve hesaplanmas n gerekli


elemanlar ncelikle temin etmeliyiz. Bu elemanlarn kullanmn
blmnde ayrntl bir ekilde grmtk. Burada zellikle
deinmek istediim bir konu ise, hesaplamalarn salkl
olabilmeleri ve zaman kazanabilmemiz asndan derece ve
dakika hesab yapabilen bir hesap makinesi edinmemiz olacaktr.
nk normal yntemlerle yapacamz hesaplamalar iin ki
bunlar daha ok derece sisteminin bir biri ile veya bir rakam ile
arplp blnmeleridir; uzun bir yol gememiz gerekecek.
ncelikle hesabn yapacamz derece ve dakika saysn ondalk
sisteme dntrmeliyiz. Daha sonra bunlar arasnda arpm

132
veya blm ilemlerini gerekletirdikten sonra kan neticeyi
derece ve dakikaya evirerek kullanmalyz. Bunun bir hayli
zaman alacan syleyebilirim. Bu tr hesab yapan bir hesap
makinesine ihtiyacnz olacaktr.
YKSELEN BUR ve EVLERN HESAPLANMASI

Verdiimiz rnekteki kii Mays 05 1953' te Gnc'de


(4027' Kuzey Enlemi 3926' Dou Boylam) saat yerel mwn
-

ile 03;55 de ileciennce domu. Bu blmde kiiye ait G.M.T


doum zamannn hesaplanmas, doru zamann bulunmas,
evler tablosu ile ascendantn bulunmas ve ev kasplarnn
(balang noktas) bulunmasn greceiz.
ST (sideral time) gece yars EPHEMERDLERDE QQ;OO;O'O a
gre yazlmtr. Doum anna gre (rneimizde 03 :55 Q1;S.2 =

.GM[) doru ST'yi 01;55GMTye gre bulmalyz.

1- Doum saati yazlr. 03:55 :00 Yerel zaman

2- Doum tarihine gre Trkiyede Yok


yaz saati uygulamas olup olmadna
baklr. (Varsa TR zaman dilimine
eklenir ve yerel zamandan kartlr.)

3- Grenwich saat fark yazlr. TR zaman 020000 TR.zaman


dilimi (Trkiye 02.00 saatlik zaman dilimi 0 1 : 55:00 G.M.T
ierisinde bulunduu iin 02.00 kullanlr.)
Trkiye Grenwich'in dousunda kald iin
kartlr. Batsna den bir yer iin eklenir.

4- kan neticeye, kiinin doduu 0 1 :55:00


ehrin konumu (boylam) eklenir. 02:37:44 Gmhane
39 26' dou boylam zaman fark
Boylamhesab; 04:32:44 (x) Hata pay
1.) 3926' / 1 5 = 02 37' 44" hesab iin
2.) 3926' x 4 = 1 57 44' 00" / 60
= 02 37' 44"

5- Gk gnlnden ( EFEMERT ) 1 4: 50:35 Sidereal Tme

134
yldz zaman ( Sideral Time ) bulunur 04:32:44
ve neticeye eklenir. ST 5 . 5 . 1953 iin 19:23 : 1 9
= 1 4 50' 16" (ST hesab iin ek sayfaya
baknz)

6- kan neticeye 4. paragraf daki 19:23 : 1 9


sonuca gre yaplan hata pay 0000;46 (x)Hata pay
hesaplamas eklenir. 19:24 :05

7- Sonu evler tablosundan 19:24:05 19:24:05 (xx:)


olarak 40 27 ' kuzey enleminden
bulunur ve yldz haritasna (Horoskop)
ilenir. )

(.x) HATA PAYI HESAPLANMASI Her 1 iin 1 0 " verilir (1 saat


iin 10 saniye) 4 iin 40" saniye verilir, 30" iin 5" saniye verilir.
rneimizde 32'44" olduu iin 33' kabul edebiliriz 611 veriyoruz.
Saniyeler toplam 40" + 611 46" dr.
=

(xx:) kan rakam 24 saatten fazla ise 24 saat bu sonutan


kartlr.
(xxx) Evler tablosunda yaplacak hesaplamalar iin ek sayfalara
baknz.

SIDERAL TIME HESABI

Verdiimiz rnekte ST (Sjdereal Time) Mays 5 1953 iin 14


50' 16" bu verilen geceyars efemeridinde ST, GMT'e gre saat
OO:OO:OO'e gredir. Bizim yapmamz gereken ise rnekdeki
kiinin GMT'e gre doum saatine kadar ilerleyen ST' bulmaktr.
Bir nceki sayfada kiinin doum saatinden TR zaman dilimini
dtmzde GMT doum saatini bulmutuk (3).
03:55 - 02:00 01 : 55 GMT idi.
=
imdi doru ST hesabn greceiz:

ST Mays 5 1953 iin 14 50' 16"


ST Mays 6 1953 iin 14 54' 13"
Yapmamz gereken, 6 Mays ST 'dan 5 Mays ST ' karmaktr.
Bylelikle ST'n 24 saatlik ilerlemesini bulmu olacaz.

ST Mays 6 1953 iin 14 54' 13"


ST Mays 5 1953 iin 14 50' 16"

00 03' 571 = 24 saatlik ilerlemesi.

24 saatlik ilerlemesini bulduktan sonra 1 saatlik ilerlemesini


bulmalyz.

00 03' 57" / 24 = 00 00' o = 1 saatlik ilerlemesi.

1 saatlik ilerlemesini bulduktan sonra kiinin GMT (01 :55)


doum saati ile arpmalyz.

00 00' 10" x 0 1 55'


00 00' 19" kan bu rakam doum
gnndeki ST'ye eklenir.

ST Mays 5 1953 iin 14 50' 16"


00 00' 12
14 50' 35' buda kiinin GMT doum
anna gre ST sonucudur.

Sayfa 134 deki rneimizde greceiniz gibi hesaplamalarda


50' 35" kullanlmtr
EVLER TABLO:t;;\DA YAPILACAK DZELTME HESABI

Baz Ev t. r tablolar arasndaki ST 'ler farkllk gstermektedir.


Bizim kulland!mz evler tablosu Placidus sistem n;
RAPHAEL'S TABI.ES OF HOUSES veya TiiE ROSICRUCIAN (
SAINT MICHEL EDmONS ) dr .

rneimizde 1HEROSlCRUClAN evler tablosu kullanlmur .

imdi 1.> uld uumuz Sidereal Thne'e geri dnelim ST 19 ; 24 ;


Ol. idi.

ncelikle rneimizdeki kiinin doum yeri olan Gm


hane'nin enlemi gerekmektedir. 4027' kuzey enlemi bunun
donltusunda evler tablosundan 40027' enlemi bulmalyz. Evler
tablomuzu atmzda arayacamz enlemlerin 1 den balayarak
2, 3 gibi ilerlediini grmekteyiz ( RAPHAEL'S TABI.ES OF HO
USPS 'da 40 43' New York olarak bulabiliriz). Burada 40 en
lemin balangc olan 179. sayfay ayoruz. Sayfann sol tarafnda
greceiniz gibi SidereaJTune stunu bulunmaktadr. Bu stunu
takip ederek en yakn ST 19 22 17 ( 184. Sayfa) dir. Bunun
karsnda 40 enlem s tununda ASC 347' boa burcu olarak
gzilkmektedir. imdi yapmamz gereken bu srann bir altndaki
srada yazl olan ST ve ASC arasndaki oran bulmakur.

HATIRLAIMA;
Bizim bulduAwz S.T. 09 24 05) Ev1er IahkmrutJrt
S.T.'lcinamtwfa g!maJdr

Bir alt srada ST 19 26 33 dir. Bunun karsnda 40 enlem


stununda ASC 523' boa gzkmektedir. Bizim bulduumuz
ST ise 19 24 : 05 idi. Dolays ile ASC bu iki verinin arasnda bir
yerde olmaldr.
Oranhesab:

ST 19 26 33
ST 12 : 22 : 17
00 : 04 : 16 = En yakn ST ve bir sra altdaki ST aralarndaki
oran.

Ayn oran hesabn ASC iin de yapmalyz.

ASC 523' Boa


ASC Yil'. Boa
Boa ASC arasndaki oran.
=

imdi bizim bulduumuz ST ile en yakn ST arasndaki oran


bulmalyz.

ST 19 24 05
ST 12 : 22 : 17
00 ; Ol ; 48 Bizim bulduumuz ST ile en yakn ST
arasndaki oran.

imdi burada denklem kurmamz gerekir.

00 : 04 : 16 'de 136' ise


00 : O l : 48 'da ?

Yani 00 ; Ol ; 48 x 136'
kan netice bl 00 : 04 ; 16

Budenkleme &re

00 i Ol i 48x 136' .. 00 ; 40 ; 30
00 04 16

138
kannetice 00 : 40 : 30 ise enyakn ST 'Din ka.Qsnda
bhnan 40 EnlemASC 3 47'yaeklenir.

ASC 03 47'
00 40 1 30_
04 27 ' 30= Boa burcu ASC ST 19 : 24 : 05 iin

ASC 04 27 ' 30 Boja olarakyldzharitasnailenir.

Tn evlericinaynbesabyapmahn.z.
(Not: Evler tablosu ve ephemerid rnekleri kitabn sonunda
verilmitir.)
DOGUM ANINDA GEZEGENLERN BULUNDUGU YERN
HFSAPLANMASI

Tm gezegenler ayn yntem ile hesaplanr. Bu nedenle burada


yanlz Gnein hesaplanmasn greceiz.

GNF.

A Gnndeki konumu: 141 1 '52" Doum saati 0 1 : 55 G. M.T


A l Gnndeki konum: 1 509'58"

1- 24 saatlik ilerleme hesab;

lem: 1 509'58"
1411'52"
0058'06"
Not: lemde; 58-5206:
09- 1 1 =(09+60)-1 1 = 69-1 1-
(1 5-1)-14=
Neticede 24 saatlik yol 0058'06" dir.

2- Ol saatlik ilerleme hesab;

lem: 0058'06" / 24 saat


00 / 24 00
=

58' / 24 02 (kalan 10 dakika . Bu da saniye hanesine


=

ilenir).
ox60 600
=

600 + 06 "' 606


606 / 24 25,25 dir.

Neticede Ol saatlik yol 0002'25" dir.

3- Ol dakikalk ilerleme hesab;

lem: (0002'25" / 60)


00 / 60 = 00
02' / 60 = 00 (2 dakika 2x60 = 1 20 saniye olarak saniye
hanesine ilave edilir)
1 20 + 25 = 145
145 / 60 = 02" ,41
Netice 1 dakikalk yol 0000'02",41 dir.

4- ooGUM SAATNE KADAR GNEN AISAL YOLUNUN


HESABI

Daha nceki hesaplarmzda gnein 1 saatde ve 1 dakikada


ald asal yolu bulmutuk. Doum anndaki gnein asal
konumu, gnein 00:00:00 G.M.T daki konumuna, doum
saatine kadarki yolun ilavesi ile bulunur.
rneimizde doum saati 0 1 :55 G.M.T idi. Bunun anlam,
zamann doum anna kadar 00:00 dan Ol saat 55 dakika
ilerlediidir.
Bu aamada gnein O l saat 55 dakikada ald yolu
hesaplayacaz.

lem: Ol saatlik yolu 0002'25" olarak hesaplamtk.


55 dakikalk yol ise;
0000'02",41 x 55 1 32",55 olarak bulunur.
=

132 saniye; 132/60 = 2 (kalan 1 2)


132",55 = 02' 1 2",55 olarak belirtilir.
Bylece 55 dakikalk yol 0002' 1 2",55 dir.
Netice: Doum anna kadar toplam yol;
1 saatlik yol 0002'25" ,25
55 dakikalk yol 000212.ss
0004'38" olarak bulunur.

Not: 25+55=80 salise, 1 saniye 20 salise olarak alnr. Saniye


ksmna 1 ilave edilir ve 20 salise ihmal edilerek neticeye
konmaz.
5- DOGUM SAATNDE GNEN KNUMUNUN
HFSAPLANMASI

Gnein 00:00 G.M.T deki konumundan doum anna kadar


ald yolu hesaplamtk.

00 :00 G.M.T anndaki yeri 14 1 1 '52" idi


lerlemesi ise 0004'38" olarak bulmutuk
1416'30" Gnein doum anndaki
yeri.

HATIRLATMA

Hesaplamalarn ilk aamada olduka zor olduunu


dnebilirsiniz. Fakat ilemlerin toplama, karma, arpma ve
blme ileminden meydana geldiini anlamsnzdr.
Biraz _ pratik kazandktan sonra olduka basit ve rahat
yaplabildiini greceksiniz. imdi genelde aklmz kartran ST
ve gezegen konumu hesaplarna basit bir forml bulalm.
Gk gnlnde 'doum gnnden sonraki her gn aras tam
24 saattir. Bylelikle Gk gnlnden rahatlkla hesaplamalar
yapabiliriz.
Doum gnndeki konum; Ksaltma DGK
Doum gnnden sonraki gn konumu; Ksaltma DGSK
DGSK retro konumlar hari daima DGK'dan byktr. Retro ko
numda DGK, DGSK dan daha byktr.

lem: DGSK-DGKI 24 x GMTdoium saati + DGK


Retro konum iin ilem DGK-DOSK/24 x GMidoiumsaati-DGK

ayet bir gezegen bur deitirmise: 29 30' Akrep'ten 0 1 30'


Yay'a;
iem: DGK+DGSK-30/24xGMT doitJm saati + DGK
S{etro konumda: DGK+DGSK-30/24xGMT doium saati - DGK

142
GEZEGENLER ve SABT YIIDIZLAR HAKKINDA AYRINI1Il
BLGLER

Prensip Yaam prensibi - Yaam gc - Akl ve ruh

Psikolojik (+) Yaama istei - Yaam sevinci - G arzusu -


Hedef takip etme hrs - Organizasyon - Karar
verebilme - Bonkrlk - Cesaret.
(-) stek ve yaam gcnde eksiklik
Organizasyon ve hedef takibinde isteksizlik -
Kararszlk - Savurganlk - Kibirlilik.

Biyolojik Salk Kalp Dolam sistemi Vcut


Omurga Hcre Yaam gc Gzler
(Erkekte sa gz, kadnda sol gz) - Vcudun
sa taraf - Beyin.

Sosyolojik Erkek Baba Otoriter kimseler Ynetici


kiilikler - Memurlar - Saygdeer kiiler.

Etkiler (+) Sosyolojik prensiplerin ierdii kimselerle


organizasyonlarda bulunmak Karar
verebilme kabiliyeti Hedef takibinde
kararllk Gl bir kiilik sergilemek
Yaama ballk - Ynetme arzusunda olmak -
Sala nem vermek - Genel erkeklerle olan
ilikilerin iyi kullanlmas.
(-) Yneticilik vasfna uygun olmamak Genel
erkeklerle olan ilikilerin iyi kullanlmamas
Yaama bal olamamak - Kararsz bir kiilik
sergilemek - steksiz ve pasif bir tutum iinde
olmak - Genel sala nem vermemek - Kalp
ve gz rahatszlklar.

143
Prensip Duygular Ruh Dii prensip igd
Deiim - Alkanlklar.

Psikolojik (+) Gelimi annelik duygusu Evcimen


Bakalar iin endienebilen Hareketlilik
Deikenlik Uyumluluk ekillendirme
(-) Dnce younluu.
Bastrlm annelik duygusu Rahatlk
Etkilenebilme Endielenmeme 1oral
deikenligi - Alkanlklara bamllk Yalan
- Zalim anne.

Biyolojik Dii prensibin retkenlii ve verimlilii


Dourganlk Vcut svlar Kan serumu
Lenfler - Mide - Sindirim sistemi Beyincik
Mkoza zar - Ruhsal varlk. (Kadnda sa gz,
erkekte sol gz)

Sosyolojik Anne - E - Kadn - Aile - Halk - Denizciler -


Tp ile uraan kimseler Fazla duygusal
kimseler - Deiik yaamlar olan ki:nseler.

Etkiler (+) yi bir anne - Kendini mekana bal hissetme -


Bakalar iin endielenme ekillendirme
prensibini iyi kullanabilme Uyumlu
davranlar ve dnceler besleme - Sosyolojik
prensiplerde igdleri don kullanabilme
yetenei - retkenlie elverili kadn.
(-) Zalim olabilen anne - Rahatlk ve yzeysellik
eilimi Alkanlklardan vazgeememe
Moral deiiklii iinde olmak Youn
duygusallk Deiik yaam srme istei
Ksa sreli hastalklar Sindirim sistemi
rahatszlklar - Geici uyumalar.

144
MERKR

Prensip Mantk letiim Al veri Bedensel ve


zihinsel haberleme - Balantlar planeti.

Psikolojik (+) yi idrak etme - Deerlendirebilme - Eletiri -


fade ve yazda kabiliyet - Araclk - Diplomasi
Genel entellektel yetenekler Analiz
Merak - Mantk - Zihinsel kavray.
(-) Konu anlatmnda tutukluk - Eletiride eksiklik
Danklk Yazma ve konumalarda
tutukluk - Akln abartlmas ve zayfl - Ar
esneklik - Sinirlilik - Kurnazlk.

Biyolojik Komma ve duyu organlar Sinir sistemi


Motor sinir sistemi Eller ve parmaklar
Solunum sisteminin st ksm - Tiroid bezi.

Sosyolojik Ticaretle uraan kimseler - Komisyoncular -


Dnce iileri Yazar ve konumaclar
Gazeteciler - Tatlarla ilgili kimseler - pheli
meslek sahibi kiiler.

Etkiler (+) Diplomasi Merakl bir yap Analizci


davranmak fade edebilme yeteneinin iyi
kullanlmas - Komma yetenei - Eletirilerde
tutarllk Mantn iyi kullanm Ticari
zihniyet - Salam sinirler - Al-veri ve araclk
konularn iyi deerlendinnek El ve
parmaklarn iyi kullanm.
(-) Ar merak - Eletirilerde eksiklik Zihinsel
danklk Kendi fikirlerinin abartlmas
Sinirli davranlar - Komma ve yazmalarda
tutukluk - Ticari zihniyetin ktye kullanlmas
- Pratiklikten uzak olmak - Konu anlatmnda
abartya kamak.

145
Prensip Sahip olma - Sevgi - Gzellik - Sanat - Uyum -
Birlik - Kk ans.

Psikolojik (+) Erotik ekicilik - Hisli olma - Hissi ballk -


Uyumluluk hissi Gzellik ve sanat hissi
yimserlik - Zerafet - Kadnlk cazibesi.
(-) Erotik karmaa Melankoli Zevksizlik
Kaytszlk ve hafiflik - Kt huy.

Biyolojik Bezeler ve hormon sistemi Bbrekler


Toplardamarlar - Seksalite - Boaz Az
Deri - Yanaklar - Mesane.

Sosyolojik Kzlar - Sevgili - Sanat ve elence yerleri ile


ilgisi olan insanlar Genel sosyal yaam
Ortaklar - zel ilikiler iindeki insanlar.

Etkiler (+) Genel evreye kar ekici olmak Hislerin


grnr bir ekilde ortaya kmas (Yzn
kzarmas gibi) Sanat ile ilgili uralarda
bulunmak - Sosyal yaam iinde gzde olmak
- yimser davranmak - Estetik beeniye sahip
olmak - Sanat yoluyla gelebilecek avantajlar -
Hissi ynden birisine baml olmak Cildin
gzel olmas - Sosyal yaam sevmek.
(-) Erotik karmaa yaamak - His dnyasna ar
bamllk - Seksel ynden arya kamak -
Kt beeni sahibi olmak Kaytsz
davranlar sergilemek Hafif davranmak
Tasvip edilmeyen huylarn olmas - Elence
ve sosyal yaama dknlk Sahip olma
isteinin arl Boaz rahatszlklar
Hormonel bozukluklar.

146
Prensip Enerji - Hareketlilik - G ve Kuvvet - iddet.

Psikolojik (+) stek gc Uygulama gc Cesaret


Kararllk - Hrs - alma ve micadele istei -
Faal ve aktif olma drts - Erkeklik cazibesi.
(-) Gcn boa harcanmas Ykclktan
holanmak - Agresiflik ve saygszlk - iddet -
Zayflk - Enerji eksiklii - A,celecilik.

Biyolojik Vcut ss Kaslar ve kas sistemi Seksel


fonksiyonlar - Safra - Ba.

Sosyolojik cadele ve sava halinde olan kimseler


Silah tayan kimseler - Sporcular - Mekanistler
- Teknikerler- El iileri - Cerrahlar.

Etkiler (+) Atlmda bulunma istei Kararl ve hrsl bir


kiilik Vcutca enerji dalmnn dengesini
salayabilmek Enerjiyi iyi kulanmak
Frsatlarn stne gitmek Riske girme
hevesinde olmak stek ve arzularn gl
olmas - Gl kaslara sahip olmak - Kaslarn
iyi kullanlmas - Vcuta dayankl olmak.
(-) steksizlik Saygszca ve kaba konumak
Ses tonunun ykseltilerek konuulmas lk
olma istei Enerji eksiklii ekmek - Zorba
ve iddet yanls olmak Zayf bir kiilik
sergilemek Fazla aceleci davranmak
Uygulama gcnde eksiklik SeksiiPl
fonksiyonlarda eksiklik.
Prensip Genileme - renim - Uyum - Kanun - Din -
Felsefe - Byk ans.

Psikolojik (+) Yaylma arzusu - Genileme istei - Sahiplik -


Tatminkarlk Uyum Adalet anlay
yimserlik Sosyal hisler Geleneksel ve
dinsel konulara kar anlayl nsaf
Bonkrlk - Yapc tutum.
(-) Uyumlu olmayan - Adaletsiz - Srtme hevesi
Sosyal olmayan davranlar Moralsizlik
Fanatik tutumlar Maddi arlkl Yemek
yeme alkanlnda arlk Fikri
anlamazlklar.

Biyoloj Organlar - Kan - Karacier - imanlk - Safra -


Akcier - Kaburga.

Sosyolojik Memurlar Resmi makam grevlileri


Mahkeme Dini kunmlar Para ile ilgili
kunlular Zengin kiiler Geleneksel ve
dinsel saygnl olanlar - ansl kimseler.

Etkiler (+) renme arzusu - Merakl yap - Sahip kc


olmak Adaletli ve iyimser Sosyal ynden
dnceli - Felsefik konulara eilimli - ansl
Geleneksellie saygl Uyumlu bir tutum
sergilemek evreye alma istei Resmi
makamlarla iyi ilikiler.
(-) An geleneksel ve fanatik - Sosyal olmaktan
uzak Moralin ani ini ve klar Hukuki
ynden anlamazlklarn yaanmas Maddi
olmak - Srtme ve tartmalardan holanmak
- Ar tunculuk - imanlamaya msayit yap
- Fazlasyla seici davranmak.

148
SATRN

Prensip Sorumluluk Disiplin Kstlama


Konsantrasyon - Snrlandrma.

Psikolojik (+) Konsantrasyon - Salamlk - Sebatkar - Ciddi -


Derinlik Dikkat Tecrbe ile renmek
Tutumluluk - alkanlk.
(-) Ruhsal kstlama - Melankoli - ine kapanklk
Yanlzlk Uyumluluk eksiklii Hasis
Gvensiz - Geri ekilme - Snrlama isteinde
olmak.

Biyolojik skelet sistemi Kemikler Sertleme Ta


oluumu - Organ kayb - Yallk - Eklemler -
Dalak - Deri - Diler - lik.

Sosyolojik Ar alan kimseler - Ruhsal tutuk ve zgn


kimseler Yal insanlar iftiler Baba
Mlk sahibi kimseler.

Etkiler (+) Her hangi bir konuda sebatkar olabilen bir


yap Gl konsantrasyon yetenei
Tecrbelerin iyi kullanlmas Ar alma
koullarna dayankl olmak - Tutumlu olmak -
Dikkatli ve ciddi davranlar sergilemek
Tecrbelerden gelebilecek avantajlar Gl
iskelet yapsna ve dilere sahip olmak.
(-) Ruhsal ynden tunkluk - Kendini geri ekme
Yanlzlk duygusuna kaplmak - Gvensizlik
sergilemek Hasis olmak Uyumluluk
eksiklii ekmek Tecrbe edinmekte
zorlanmak Tecrbelerin yanl kullanm
Konsantrasyon eksiklii Zayf kemikler ve
zayf diler.
URANS

Prensip Anilik Deiim D ve zorlanma


Toplumsal kstlama - Yenilikler - Bamszlk.

Psikolojik (+) Orjinallik Serbestlik zgrlk sevgisi


Kendi yoluna gitmek Yeni olan sevmek
Hareketlilik yi alglama Hafif gerginlik
Yenilik arzusu.
(-) natlk Uyum eksiklii Dikkafallk
Bilgilik taslamak - Gergin yap - Gl ruhsal
gerginlik Agresif davranlar Karekter
tutarszl Yenilik tutkunluu Ykc
yaklamlar.

Biyolojik Genel vcut ritmi Nabz Nefes Sinir


sistemi ile olan tm ilikiler Beyin zar
Hipofiz - Omurilik - Uyuan blgeler.

Sosyolojik Reformistler Darbeciler Devrimciler


Mucitler Teknikerler Ruhsal gergin olan
kimseler.

Etkiler (+) Orjinal fikirler retebilmek Alglama


gcnn iyi kullanm - Yenilie ak olmak -
Bakalarna kar yardmda bulunma Genel
evre ile iyi ilikiler kurma Hareketli bir
kiilik - Vcut ritminin dengeli olmas.
(-) natlama sevgisi Karekter tutarszlnda
arlk Gergin ve sinirli davranlarda
bulunmak - Yenilik tutkunluunun abartlmas
Abartma eilimi - Geleneksel olmaya kar
kmak - Her eyi biliyormu gibi davranlar
sergilemek Topluma kar kmaktan
holanmak - Bamszln abartlmas.

150
NEPTN

Prensip Karlama Etkilenme Bilinalt Gizlilik


Hayaller.

Psikolojik (+) Alglama yetenei Gl fantezi


Duygululuk Rahat yaama istei ve rahat
olma - Kendini bakalarnn yerine koyabilme
- Gl hayaller - Mistik yaklamlar - Sonsuz
sevgi beslemek - dealistlik.
(-) abuk etkilenebilme - Hassaslk - Belirsizlik -
Karklk Planszlk Danklk Rahat
yaama tutkusu Hayalci kiilik Yalan
Aldatclk.

Biyolojik Epifiz (Kozalaks bez) - Vcut lekeleri - Aura -


Uyku hali Uyuma hali Bilin alt
Omurilik - Rya fonksiyonlar - Mimikler.

Sosyolojik. Negatif eilimli kiiler - Etki altnda kalabilen


kiiler - Medya - Karanlk kiiler - Soytarlar -
Hilekarlar katlar Dans ile ilgili
kimseler - aiirler - Sevgi szcleri.

Etkiler (+) dealizme yaknlk yi alglama yetenei


Yaratcln hayallerle btnlemesi Merakl
olmak yimser yaklamlar Kendini
bakalarnn yerine koyabilme yetenei
Mistik konulara yaknlk Duygusal ynden
ballk - Gl bir bilinalt
(-) Etki altnda kalmak - dealizmle badamayan
davranlar Gizeme fazla eilimli olmak
Drst olmama - Kolay yalan syleyebilme ve
aldatma Hayalci davranlardan dolay
ihmalkarlk Gerekleri saptayamamak ve
uzaklama - Ar beklentiler iine girmek.

151
PLlITO

Prensip Yksek g Yksek enerji Grnmeyen


g - Noktalama ( Somlandrna ).

Psikolojik (+) G istei - Szlerinde doru olan - Toplumu


etkileme istei Propaganda yapma arzusu
Kendini toplumun yerine koyabilme Yaam
sonras ile ilgilenme - Gl cinsel fanteziler.
(-) Merhametsiz davranabilen - iddete ynelik -
Szn saknmaz - Fanatiklik - Garip hedefler
gi.idmek - Tutukluk - Kiileri etkileme arzusu -
fke.

Biyolojik Kollektif bilinalt Yenilenme Kronik


hastalklar Belirsiz ve sonradan kan
rahatszlklar Bilinsizlik Yaamn son
bulmas - Cinsellik.

Sosyolojik Topluma etki yapabilen kimseler - Politikaclar


- Propagandaclar - Oyuncular - Konumaclar
- Devlet gc - G sahibi kimseler - zellik
sahibi kimseler.

Etkiler (+) Sznde duran bir kiilik sergilemek - Toplum


ile btnleme arzusu Yaam sonras ile
ilgilenmek - yi bir propagandac olmak - yi
bir konumac olmak Toplum isteklerini
karlama arzusu Toplumu anlayabilmek
Polirik kariyer - Gc iyi kullanma yetenei -
Bilinli konumak.
(-) Gc yanl kulanma Fanatik hedefler
Kiilikte tutukluk - iddete ynelik davranlar
- fke beslemek Olduundan daha deiik
grnmek Acmaszlk Toplum karlarn
kiisel kullanma istei - Cinsel sapmalar.

152
SABT YILDIZLAR

Gne sistemi iersindeki tm yldzlar, Astrolojide "sabit


yldzlar" olarak adlandrlr. nk onlar dnyamza gre, gne
sistemi etrafnda dnmedikleri iin, sabit (duraan)'drlar.
Sabit yldzlarn etkileri (zel dunmlar hari) sadece dier
planetler ve klar ile birleim (0) haHnd iken inceleni:. yada
ASCyeMC' ye olanbirlem(0)' lerine baklr,
Sabit yldzlar Mawett deerleri ile listelenir. Birinci Magnett
seviyesinde olanlar ok gl ve etkilidirler. kinci Magnett'de
etki ve g der, ve bu d 4. Magnett'e kadar srer. Ancak
5. Magnett'de olanlar, Nebulalar, ok parlak ve gldr (rnek
Plaides, preaspe, . . . ). Bunlarn etkileri planetler ve klar gibi
nemle incelenmelidir. Karakterlerine gre gl ve gsz
konumlar irdelenir, nemli alar (0, 45,60,90, 1 80) bulunur
ve yonmlanr.
Nebula kmeleri kuzey boylam ye cieklikasyon1arda ok
cldrler. Gneykonumlardaiseesz ve etkisizolurlar.
Sabit yldzlar kendi tabiatlarndaki planetler ile
birlikteliklerinde zararl etkili olmazlar, hatta enteresandr ki Mars
ile ayn karakterde olan Aldebaran birletiinde iyilikler getirir,
etkileri mkemmel bir gelecei anlatr. Dier birok sabit
yldzda da ayn etkiler gzlenmektedir.
Sabit yldz eer bir kardinal evin kaspna 5 derece ya da daha
yakn bir konumda ise veya bir planet ile ayn yaknl tayorsa,
o evin ya da planetin karakterine birok etkiler yapar. Sabit
yldzlarn kamm hesaplarnda Astronomik deerler ile
olabilecek 1 -5 dakikalk farklar gz ard edebiliriz.
GilnC; Caput Argo!, Aldebaran, Hercules, Bellatrix, Antares, ya
da Mars karakterinde dier bilinen yldzlar ile birletiinde
iddetli bir lm veya ok ar bir hastal belirler. Ayrca bu
etkileim, sahip olunan deerlerin yitirilmesine, onur ve
cazibenin kaybedilmesine iaret eder, askeri rtbenin geri
alnmasn da anlaur.
Gne; Plaides, Hyades, Castor, Pollux, Preaspe veya Aselli ile

153

ilikide ise; kt bir tabiat, katil bir kiilii anlatr. zellikle
Gne, Preaspe ile ilikide ise bu etki, cinayete kurban gitmeyi
ve ldrmeyi anlatr. Bu lm bir patlama, silah ile vunlma,
idam ya da gemi kazas sonucunda oluacaktr. Net bir analiz
iin, yldzn dier planetler ve Ay ile olan konumu nem
kazanr. Preaspe, Gne ile birleirken Ay ile sert bir konumda
ise ya da Gne-Ay-Preaspe kavuumu varsa idam veya silahl
bir saldr sonucu feci bir lm kanlmaz olur.
Gemi kazalarnn en nemli habercisi AmQ'dur. Gn6 ile
ilikide olduu zamanlarda birok deniz kazas kaydedilmitir.
Argo, mitolojik olarak Argonotlar tayan bir gemiyi anlatr.
ise yanarak lm, yksek atei, sk sk yakalanlan
hastalklar ve ok etkili konumlarda ise idam anlatr. Ani
karlalan iflas ve ykmlar da bu yldzn etkisindedir.
Qeneb: kiiye an, hret ve bol kazan verir. Ancak bu
etkinin getirecei mkemmel yaam ksa srecek ve yerini
utanca, zorluklara brakacaktr.
Aynca Lon's Necls (Alarun boynuzu)' deki yklzlar: Gney
as, Knee, Ophiucus'un sa baca, Goat's Back, Aquaries'in sol
omuzu, Aquaires'in Sa Elinde bulunan yldzlarda utan ve
zorluklar, muhta olmay temsil ederler.
Jaw of Wbale. Knee of Castor. Pollux. KQik Ay Cynosua:
birok hastala ve salksz yapya, soluk bir ten rengine, salgn
hastalklara yakalanmaya, sa dklmeleri ve kellie, ansn
ortadan kalkmasna, utan ve eziyete iaret ederler.
Aqyaries'inSaKBacaiJ,. Orion'un Halkalao, Kuzeyas.Amprit
ofSaKitfay ve Goat'n GneyBoynuzu; iyi bir gelecek ve mutlu
sonlar anlatr.
Arista; iyi bir gelecek belirleyen yardmsever bir yldzdr.
Zenginlikleri anlatr.
Riid'de Arita karakterine benzer; iyi bir gelecei, baarl
tahsil hayatn ve i yaamnda ansl olmay, gen yalarda
ticaret hrs ve bol kazanc anlatr.
K;ytajdtkj parlak yldz. Pomabaut ya da "o&lan srtnWki
sonyldz";
Gne ya da Mars ile birlikte olduklarnda bir hayvan

154
tarafndan srlmay ve bundan doacak sonnlan arlatr. Belki
bu etki komik gelecektir ama Formahaut ok etkili bir yldzdr.
ya da Preaspe'nin Gne ile birlemesi gzlerdeki
rahatszlklar ve kr olmay arlatr.
Ay'n; Capul Algol, Aldebaran, Pollux veya Bellatrix ile
birlemesi feci bir lm haber verir. Plaides, Preaspe, Antares
veya Deneb ile birlemesi ise gzlerden yaralanmay ve kr
olmay anlatr.
Ay'n; Orion'un halkalarndan biri ile birlemesi halinde
gzlerden birinin kaybedilecei sylenir. Ay, Plaides ile kavuum
halinde iken Satrn ya da Mars, Regulus ile birleiyorsa, kr
olmak kanlmaz bir sonu olur. Bu konumda Ay dolunay ise
etki ok glenir. Satm'n; Aldebaran ile birletii konumda
eer Atares Ay ile 180 derecelik a altnda bulunuyorsa,
beklenilen feci lm genellikle aslarak idam eklinde olur.
Ma.rL_Aldebaran ile birleirken, bir baka yldz 1 80 derecelik
konumda bulunuyor ise lm yanarak ya da boularak olur.
Hercules ya da Arcturus; Mars ile birleiyorsa, bu etki
boularak lme yol aacaktr.
Cor Hydra; Mars ya da Satrn ile sert konumda ise veya
birleiyorsa, hapiste lm iaret edilir. Bu etkileim uzak
lkelerde lme ya da seyahatte yakalanan ar hastalklara,
uzun sren hastahane tedavilerine de neden olur.
Sirius ve Satrn ilikisi ya da Mars ile Markab ilikisi vahi bir
hayvan tarafndan ldiilmeyi, av' da lmeyi ya da askerde
lm anlatr.
eer Aldebaran ile ya da Antares ile birinci veya onuncu
evde birleiyorsa bir ok skntnn yannda n ve cazibe verir.
NEML5AB'l'YIIDIZI.AR veKARAKTf:RJ:f

ACRAB : Beta Scorpii. 2 29' yay burcundadr. Mars ve Satrn


karakterinde olup, ktlk ve bazen gaddarlk verir.

ACRUX ; Alpha Cncis. 1 1 1 1 ' akrep burcundadr. Jpiter


karakterindedir. htiam, lks ve gsterii anlatr, bu tip bir
yaam ok sevmeyi ifade eder.

AIDEBARAN ; Alpha Tauri. 9 05' ikizler burcundadr. Mor


renkli bir yldzdr. Ve Mars karakterindedir. Genel yada askeri
an, eref ve cesareti ifade eder. Satrn ya da Mars ile
birleiyorsa lm ile tehdit edilmeyi anlatr. Boann gney
gzn sembolize eder.

AGENA : Beta Centauri. 23 06' akrep burcundadr. Vens ve


Jpiter karakterindedir. Baary simgeler.

ALGQL ; Beta Persei. 25 28' boa burcundadr. Satrn ve


Jpiter karakterinde olup mor renklidir. Cinayet ve adam
ldrmeyi anlatr, Ay ile birletiinde ban kesilmesini ifade
eder.

ALNIAM ; Epsilon Orionis. 22 46' ikizler burcundadr. Jpiter


ve satrn karakterinde olup, geici mutluluk ve baary simgeler.

ALPHARD ; Alpha Hydrae. 26 36' aslan burcundadr. Satrn


ve Vens karakterindedir ve moral bozukluunu ifade eder.

ALPHECCA ; Gamna, Alpha Coromae Borealis. 1 1 32' akrep


burcundadr. Vens ve Merkr karakterindedir. Sanatsal
yetenekleri ifade eder.

ALPHERA.TZ ; Sirrah, Alpha Andromedae. 13 40' ko


burcundadr. Vens ve Jpiter karakterinde olup, sevgi, mutluluk

156
ve zenginlii ifade eder.

ANTARES Vespertillio, Alpha Scorpii. 09 04' yay


burcundadr. Mars ve Jpiter ile zayf olarak Merkri
karakterindedir. Akrebin ban sembolize eder. Dncesizlii,
dncesizce cesareti, ani tavrlar, giriim ve teebbsleri, zor
kullanmay, iddet ve tecavz, zulum ve basky, verimliliin
yok olmasn, iflas ve lm anlatr.

ARCI1..JRUSE : Arctur, Alpha Bootis. 23 32' terazi burcundadr.


Mars ve Jpiter karakterindedir. an ve erefi anlatr.

ASEITUSAUSTRALS ; Delta Cancri. 08 0 1 ' aslan burcundadr.


Mars ve gne karakterindedir. Kr olmay, gzlerdeki ar
hastalklar, sk sk yakalanlan mikrobik rahatszlklar ve yksek
atei ifade eder.

AIAR ; Alpha Aquilae. Ol 0 04' kova burcundadr. Satrn ve


Merkri karakterindedir ve ok parlak bir yldzdr. Ar
hastalklar, kayplar ve iflas, ar hrs ve ihtiras, byk aclar ve
zdrab anlatan sert etkili bir yldzdr.

BBI.IATRX; Gamna Orionis. 20 16' ikizler burcundadr. Mars


ve Merkri karakterindedir. Para iin evlilii, devam olmayan
an ve hreti, sonradan yaanacak ykmlar, iflas ve felaketleri,
byk tehlikeleri anlatr. Gne veya Ay ile birletiinde kaza
sonucu kr olmay iaret eder. Orion'un sol omzunu sembolize
eder.

BETEGEUZE i Betelguese, Alpha orionis. 28 04' ikizler


burcundadr. Mars ve Merkri karakterindedir. Zenginlii,
evlilikle gelecek onur ve mutluluu, cazibeyi ve tercih edilmeyi
anlatr.

CANOPUS ; Alpha Carinae. 1 4 1 6 ' yenge burcundadr. Satrn

157
ve Jpiter karakterinde olup, gemi ile seyahatlerde tehlikeyi ifade
eder.

ApEJJA : Alpha Aurigae. 2 1 1 0' ikizler burcundadr. Mars ve


Merkri karakterinde tannm bir yldzdr. an, eref, koruruna
ve mutluluu gsterir. Capella, MC'ye yakn yerlerde Gne yada
Ay ile birletiinde veya ASC ile ilikide iken evlilik ile gelecek
olan zenginlik, onur ve mutluluu anlatr.

CASTQR : Apollo, Alpha Aurigae. 2 1 10' ikizler burcundadr.


Merkr karakterindedir ve hile, yalanclk, iki yzll ifade
eder.

QENEP ; Alpha Cygni . 04 46' balk burcundadr. Vens ve


Merkri karakterinde olup, rerune hrsn anlaur.

PENEB ; Zeta Aquilae. 1 9 07' olak burcundadr. Mars ve


Jpiter karakterindedir. Nfuzlu olmak ve hkmetmeyi ifade
eder.

DENEB KAtfOS ; Diphda, Beta Ceti. 0 1 5 1 ' ko burcundadr.


Satrn karakterindedir. Ruhsal ve bedeni rahatszlklar ve
bnyenin zayfln ifade eder.

DENEBOLA ; Beta Leonis. 20 57' baak burcundadr.


ansszl ve iyi giden bir olayn kt sonulanacan iaret
eder. Kazanlan an ve hretin felaketler sonucu yitirilmesi,
Gne ile birleen yldzn yarataca sonutur.

EL NATii ; Beta Tauri. 2 1 5 1 ' ikizler burcundadr. Mars


karakterindeki yldz baary simgeler.

PORMAUiAUT ; Alrisha, Alpha Piscium. 03 09' balk


burcundadr. Vens ve Merkri karakterindedir. n, an ve
hreti simgeler. Eer MC'ye yakn yerlerde Gne ile

158
birleiyorsa sosyal liderlii ifade eder.

GREP ; Alpha Capricorni. 03 10' kova burcundadr. Vens


ve mars karakterinde olup, muhabbeti, sevgiyi, hrmeti, feda
(kurban) etmeye hazr olmay anlatr.

HAMAL ; Alpha Arietis. 06 59' boa burcundadr. Mars ve


Satrn karakterindedir. Gaddarlk ve acmaszl ifade eder. Eer
Gne ile birleiyorsa lm ile sonulanacak ekime ve ihtiras
anlatr.

HYAPEN ; Regengestirn, Yldz kmesi. 04 06 ikizler


burcundadr. Mars ve Neptn karakterinde olup, gdlerin
hastalk derecesine ykselmesini ifade eder.

MARKAB ; Alpha Pegasi. 22 49' balk burcundadr. Mars ve


Merkri karakterindedir. Pegasus'un kanatlann sembolize eder.
Mor ve parlak bir yldzdr. Yaralanmalara kar dikkatli olmay
ifade eder. Gne ya da Ay ile birleiyorsa byk alarn
arkasndan gelecek n ve baarlar, ac, zdrap ve ileyi, lm
ile tehditi anlatr.

MENKAR ; Alpha Ceti. 1 3 38' boa burcundadr. Satrn


karakterinde bir sabit yldzdr. Hastalk ve tarmsal
baarszlklarn beklentisini ifade eder. Gne yada Ay ile
birletiinde hastalklara neden olduu gibi, MC zerinde
olduunda utan, onur ytrme, iflas, planlarn felaketle
sonulanmas etkilerini yaratr. Balinann enesini sembolize
eder.

MRACH : Beta Andromedae. 29 46' ko burcundadr. Vens


karakterindedir. Uzun srecek evlilikleri, gzellikleri ve uygun
frsatlar ifade eder.

PEIADEN : 29 boa burcundadr. Ay ve Mars karakterindedir.

159
Iklara yakn konumlarda, nemli konselasyonlarn iinde
bulunmalar halinde ansszla iaret eder.

POLARS : Alpha Ursa Minoris. Al Ruccaab, Polar yldz. 27 54'


ikizler burcundadr. Satrn ve Vens karakterinde olup, tarmsal
skntlar ve ktlk, hastalklar ve zellikle salgn hastalklar,
ansszlklar ifade eder.

POIJ.UX ; Beta Geminorum, Herkules. 22 35' yenge


burcundadr. Mars karakterinde bir yldzdr. Utanmazlk,
vurdumduymazlk, soukkanllk gibi davran biimlerini anlatr.
Iklar ile ilikide ise yada horoskopta gl konumda ise
gaddarlk, acmaszlk duygularn verir.

PROCYQN ; Alpha Canis Mindris. 25 1 0' yenge burcundadr.


Mars ve Merkri karakterindedir. Sembolik olarak kk kpei
temsil eder. iddete varan kuvvetli aktiviteyi, baarya ulamak
iin hrs ve arzulu olmay, ihtiras ancak sonuta yaanacak
trajediyi anlatr.

RAS AI.HAGUE : Alpha Ophiuchi 2 1 42' yay burcundadr.


Satrn ve Vens kakarterindedir. Cinsel konulardaki saplant ve
arpklklar, cinsel sonnlar ve bunlarn ruhsal da vummunu,
cinsel yaamn toplum ilikilerine sann olmasn ifade eder.

RASTABAN ; Beta Drakonis. 1 1-0 1 5 ' yay burcundadr. Satrn


ve Vens kakarterindedir. Kk kazalar ifade eder.

REGIB.US ; Ksalb, Alpha Laonis. 29 2 1 ' aslan burcundadr.


Mars ve Jpiter karakterindedir ve mor renkli parlak bir yldzdr.
Genel konumlarda ans ifade eder. Iklar ile birletiinde ise
evliliin getirecei an ve zenginlii, ancak hayatn sefalet ile son
bulmasn anlatr. Sembolik olarak aslann ban temsil eder.

PLAJDES ; 20 30' boa burcunda bulunan yedi yldzdr.

1 60
Boann boynuzunu sembolize ederler. Yldzlar Gne yada Ay
ile birletiklerinde yada doum srasnda ASC zerinde iseler,
yzde yaralara, utan ve onur yitirmeye, tutuklanma ve hapis
olmaya, insani duygularn yitirilmesine, agresiviteye iaret
ederler. ok sert etkili bir gnptur.

RGEL : Beta Orionis. 16 08' ikizler burcundadr. Boann


Gney gzn temsil eden iyi huylu bir yldzdr. Jpiter ve Mars
karakterindedir. ASC yada MC ile birleiyorsa yksek onur,
zenginlik ve her alanda mutluluk habercisidir. n ve bulu
yeteneini simgeler.

SCHEAT : Beta Pegasi. 28 43' balk burcundadr. Satrn


karakterinde olup, iddetli lm ifade eder.

SRUS : Alpha Canis Majoris, Canicula. 13 23' yenge


burcundadr. MarsJpiter ve Satrn karakterindedir. tibar ve
sosyal mevkiyi ifade eder.

SPCE : Azimech, Alpha Virginis. 23 08' terazi burcundadr.


Vens ve Mars karakterinde olup, sanat ve bilim sevgisini ifade
eder.

UNUK EL HAA ; Alpha Serpentis. 2 1 23' akrep burcundadr.


Satrn ve mars karakterindedir. Her tr kaza ve aksilikleri,
kullanlan cihaz yada eyalarn arzalarn ifada eder.

VEGA : Wega, Alpha Lyrae. 14 36' olak burcundadr. Vens


ve Merkr karakterindedir. Zenginlik ve itibar temsil eder.

VNDEMATRX ; Epsilon Vinginis. 09 16' terazi burcundadr.


Satrn ve Vens karakterindedir. Zor konumlar ifade eder.

ZOSMA ; Delta Leonis. 10 35' baak burcundadr. Satrn ve


Veni.is karakterindedir. Egoistlii ve moralsizlii ifade eder.

1 61
ZUBAN EL GENUB ; Kiffa Australis, Alpha Librae. 1 4 23'
akrep burcundadr. Satrn ve Mars karakterindedir. ansszl
ifade eder.

ZUBAN EL SCHEMAL ; Kiffa Borealis, Beta Librae. 18 40'


akrep burcundadr. Jpiter
. ve Merkr karakterindedir. Baar ve
ans temsil eder.
YORUMLAR BLM

Bu blmde yldz haritasnn yorumunu greceksiniz. Ge


zegenlerden balayarak, burlara ve alara kadar aynnul yo
rumlan bu blmde bulabilirsiniz. zellikle gezegenler aras
alann aynntl yonrnlan blm sonunda yeralmaktadr. Bylece
kendi haritanz dahil, dostlanruzn yldz haritalarn da rahatlkla
yommlama imkan bulacaksnz.
Kombinatif yommlara deinmek bir kitap iinde olduka zor
olduundan daha ok aynntlan tek tek vermeye altm. Bu
blm bilgilerinizi pekitirmek asndan bir bavum kayna ola
bilecei gibi her hangi bir yldz haritasnn zm iin nemli
bir yorum kayna da olacaktr.

1 63
YILDIZ HARTASINDA GEZEGENLERN EV YORUMLARI

GNE EVLERDE

GNE l . EVDE
Ani olaylar ynetirsiniz Egonuzun gcyle ynetilen ka
rakteriniz fazla enerji ve canllk, fazla cmertlik, sanata,
elendirmeye ve baz toplumsal organizesyonlarla ilgili olmanz
salar yimser bir yapdasnz.

GNE 2. EVDE
Kiisel avantajlarnz akca ararsnz Genken ykselmeye el
verilisiniz Para kazanmak iin yaadklarnz abartrsnz
Cmert olduunuz sylenir Yardmseversiniz Benliiniz zen
ginlik, stat ve bunlar elde tutma yollaryla ilgilenir.

GNE 3. EVDE
Fikirleriniz retmeye yneliktir Yaknndakilerle, aile yeleri,
komular gibi; srekli ilikide bulunursunuz Bilgi ile il
gilenmekten holanrsnz Zihinsel ve mekanik becerileri kul
lanmak iin mutlaka bir sebep ararsnz.

GNE 4. EVDE
ocukluktan ve aile yapsndan kaynaklanan istek gucu ve
igd ile dolusunuz Holandnz yere dnersiniz Ev sat
maya ve emlakla ilgi duyabilirsiniz Ev eyalaryla yakndan
ilgilenirsiniz.

GNE 5. EVDE
Benliinizin kefi ve kendinizi bulmanz iin yaratc gce il
tiyacnz vardr Elence iin iinizde byk bir heves grlr
Romantik birisi saylrsnz nsancl bir yapnz vardr Her

164
zaman istekli olmasanzda ve her zaman mantkl bulmasanzda
sizde baka insanlar engelleme arzusu duyarsnz Tabiata
adanm grnrsnz Hayvanlardan holanan, sanat, din ve
sosyal ilikilere merakl birisiniz.

GNE 6 . EVDE
Benliiniz ite daha ok aa kar Hizmet veren meslekleri
seersiniz, mesleinizin zor ve deiik alma ynleri ilginizi
eker, fakat bunun karl sizin iin maddi veya manevi iyi
olmaldr Salk ve fiziksel grnnz ile ilgili endieleriniz
var Hayvanlar seversiniz dealist bir yapnz var.

GNE 7. EVDE
Byk baarlar bakalar yoluyla kazanmanz mm.ln Ken
dinizi srekli bakalaryla karlatrrsnz Hukuk, halkla
ilikiler veya kontrat mzakerelerine ilgi duyarsnz Halkn
btn kesimlerinde eitliin olmasna inanrsnz Ani ilikiler

sizi ekr.

GNE 8. EVDE
Kendi deerinin farknda ve bakalarnn deerini ve mal varl
hakknda baarl tahminler yapabilen birisiniz Becerikli ve
hnerli olduunuz sylenir Olaylarn ilerlemesini zorlar ve
olaylar kontrol etmeyi seversiniz Bulmacalara ve gizemli
eylere ilgilisiniz yi bir aratrmac olabilirsiniz Affedebilir
ama asla umtmazsnz.

GNE 9. EVDE
Kuvvetli politik, felsefi veya ruhsal eilimler gdersiniz Bilginin
baz alanlarnda otorite olarak hatrlanmasn istersiniz Yabanc
bir lkede yaayabilir yada eitim grebilirsiniz Sahte bir en
tellektel olabilirsiniz ama iyi niyetli ve di.ist davranrsnz.

GNE 10. EVDE


Kuvvetli bir benliiniz var Toplum iinde gl konumlar arar

165
veya bunlara gvenirsiniz inize balsnz Baba genelde ne
gatif veya pozitif ynde sizin iin nc rol oynar Bir iin sa
hibi olmak ister veya bir firmada iyi bir grevde olmay
amalarsnz Politikaya ilginiz vardr.

GNE 1 1 . EVDE
Kurulu ve organizasyonlardan etkilenen bir yapnz var
Benliiniz kendinizden ok da gvenir Kiisel zenginlikten
doabilecek geni amalar umarsnz Bir ok arkadalar ve
tandklarnz olur Kendi meselelerinizde etkisiz kalabilirsiniz.

GNE 1 2 . EVDE
Gizli eylerden ve bilin alundan etkilenen bir yapnz var
Gemiten ok etkilenmisiniz Sessizlikte veya deniz kenarnda
ok daha iyi alrsnz Hapishane, hastahane veya yardm ku
rulularnda almaya eilimlisiniz Dans etmekten
holanrsnz Srlara veya gizli ilikilere ilgi duyarsnz.

AY EVLERDE

AY 1 . EVDE
Duygusal olarak kolay yaralanabilen birisiniz Kiiliiniz byk
deiiklikler gsterebilir Son gelimeleri ve moday yaamnza
adapte etmeyi ister ve bu konuyu aratrrsnz Kiisel ekim ve
hrsnz var Kadnlarla zdeleir ve onlardan rehberlik bek
lersiniz.

AY 2. EVDE
Parasal dunmunuzu eitler ve duygusal ynde emniyette olmak
istersiniz Gvensizlikten ok abuk etkilenebilirsiniz Bilinli

- -- 1 66
veya bilinsizce stat veya acnma salamaya alrsnz Ge
lirlerinizde deien ve artp azalan zellikler grlr.

AY 3. EVDE
lkokul eitimi kardeler veya halkla ilikilerde baarl ola
bilirsiniz Duygularnz anlatma ihtiyac duyarsnz ve bunu dik
katli yapmanz gerekir Bakalarnn fikirlerini yanstmaya
yatknsnz Evinize yakn almay tercih edersiniz Bilgiyle
uramaktan holanrsnz.

AY 4 . EVDE
Evinize ve ailenize kar gl duygusal balar beslersiniz Ai
lenizi ve ocukluunuzu ilerki yaamnz iin rnek almaya
alrsnz Sk sk ikamet deitirebilirsiniz Deniz kenarnda
oturmak sizi mutlu klacaktr Evde almay tercih eder bir
yapnz var Anneniz sizin iin genellikle olumlu veya olumsuz
ynde nc rol oynar.

AY S . EVDE
Duygusal ve romantik birisiniz Edebi, simgesel ve retkensiniz
Gevek disipline sahip olmaya eilimli bir yapnz var Sanat
ve elenceden zevk alrsnz tahnz kontrol etmek olduka
zordur Duygusal olgunluk kazanmakta zorluk ekersiniz
Cmert olduunuz sylenir.

AY 6. EVDE
Hassas salk veya sabit bir sorununuz olabilir Evde almay
seversiniz iniz kadnlarla veya ocuklarla almaya elverili
olabilir Yannda alanlara annesel igdlerle yaklarsnz
Kadnlarla erkeklerden daha iyi alrsnz Tutarl olmayan
alma alkanhklarnz olabilir Havvanlar seversiniz.

AY 7. EVDE
Bakalarndan gelen deerli ve karlarnza uygun yardm veya
asiste etme yeteneiniz olabilir Kendinizden daha gen bir e

767
semek istersiniz Annelik igdleriniz ok gldr yada
evlilikte einiz tarafndan ynetilebilirsiniz Bakalaryla duy
gusal zdeleme yeteneine sahipsiniz.

AY B. EVDE
Duygusal yaamnzda her zaman ak olmayabilirsiniz
Karnzdakinin ak szl olmasn istersiniz Duygusal olarak
tatmin olmu bir gonnum sergilersiniz Harika bir
aratrmacsnz Duygusal rekabeti seviyorsunuz Kskan ola
bilirsiniz Materyal veya soydan gelen statye balanmaya
eilimlisiniz.

AY 9. EVDE
likilerinizi ideal yapma eilimindesiniz Doal bir pro
motrsnz (gelitirici) ve halkla ilikilerde yeteneklisiniz
Yksek retime kar hvesli bir yapnz var Bir niversite
yannda veya yabanc bir lkede ikamet edebilirsiniz Bir ya
bancyla evlilik veya annenizin yabanc bir lkeden olmas ih
timali yksektir.

AY 1 0 . EVDE
Bulunduunuz toplumun sizi tanmasn ve saymasn istersiniz
Yaptnz iinizle duygusal bir ba kurarsnz Ebe
veyinlerinizden biri hem anne hem baba rol oynayabilir Aile
iine girmeye elverili koullarnz olur veya ebeveyninizin
mesleini yapabilirsiniz.

AY 1 l . EVDE
Arkadalarnzla ve ilikide bulunduunuz kiilerle gl duy
gusal balar kurabilirsiniz Farkl gnp ve kunlulardaki ar
kadalarnzla yaknlk kurar ve onlarla duygusal paylama gi
dersiniz Hayallleriniz o kadar deiken olabilir ki her hangi bir
konuda veya isteklerinizde k.esin kararlar vermek sizin iin bir
hayli g olabilir.
AY 1 2 . EVDE
Gizlilie ve bilinaltna ilgi duyarsnz Bir konuda zararl
ktnzda duygusal balarnzdan dolay kaybettiinize ina
nabilirsiniz Yalnz kendi duygularnn esiri olan birisiniz Gizli
ilikileriniz olur Balayc veya karc ilikiler yaamnzda
ska grlecektir Sezgileriniz gldr.

MERKR EVLERDE

MERKR l. EVDE
Konukan, bilgi ve haberleri eken, bakalarnn duymak is
tediklerini syleyen ve her yerde olduunu ve hereyi bildiini
gsterir ekilde davranmaktan holanan birisiniz Ayn zamanda
birden fazla ile urarsnz.

MERKR 2. EVDE
Dncelerden ve fikirlerden anlalr yararlar salamaya
alrsnz Yazarlk, kominikasyon, eitim, sat, yaynclk, se
yahat veya tamaclktan gelir kazanmaya msaitsiniz
Bakalarnn nemli bulduu eyleri renerek kendinize kiisel
frsatlar yaratrsnz.

MERKR 3. EVDE
Doal bir haberlemecisiniz El becerisi ve mekanik be
cerileriniz vardr Kardelerinizle birlikte olmaktan ve
elenmekten holanrsnz Entellektel meraka sahipsiniz
Komma zri.i, duyma kayb, renme zri.i mmkndr
Cemiyet olaylar ile yakndan ilgilenirsiniz.

MERKR 4. EVDE
Bir ok kitaplar, dergiler veya geree dayal dkmanlara sahip

1 69
olmay arzularsnz Olduka iyi bir tamrcsnz Evinizde
geni bir cihaz yada alet eidi bulundurmay istersiniz lerdeki
dnemlerinizde kardeinizle beraber yaayabilirsiniz Cemiyet
toplantlar iin evinizi kullanmaktan holanrsnz.

MERKR 5. EVDE
Yaratcsnz Yazarlk kabiliyetine sahipsiniz Kabiliyetli bir
takliti olmanz da mmkndr Entellekti.iel kabiliyeti olanlara
romantik ekilde balanrsnz alan ocuklara kendinizden
bir eyler retmek ve yardm etmekten holanrsnz.

MERKR 6. EVDE
Kendinizi iinize adamsnz Dnceleriniz gereksiz olaylarla
fazlaca dolmutur Bakalarna i vermekten holanrsnz
Sat veya i vermek, sosyal veya salk ile ilgili servislerde
almaya eilimlisiniz Daha ok kat ileri ile urarsnz
Fiziksel salnz ile ilgilisiniz.

MERKR 7 . EVDE
Ayn zamanda birden ok iiniz olabilir Birden ok evlilik ih
timali olabilir Kontratlar, halkla ilikileri veya hukuku ge
rektiren ilerde alabilir veya bu tr konularla yakndan il
gilenirsiniz simler, suratlar veya kiiler hakkndaki detaylar
mkemmel ekilde aklda tutabilme yeteneiniz vardr.

MERKR 8. EVDE
Psikolojik ve ruhsal olaylarla ilgilisiniz Bakalarnn maddi du
rumlar ile ilgilenebilirsiniz Sr saklayabilen birisiniz Szl
veya yazl haberlemede iyi ve kurnaz davranrsnz Aratrma
ve incelemeye eilimli bir yapnz var.

MERKR 9. EVDE
Yabanc lkelere seyahat etmekten holanrsnz Yabanc bir
lkede eitim grebilirsiniz Birden ok konuda diploma sahibi
olmanz mmkn Gazeteleri okumay ve son dedikodular

1 70
ogrenmeyi seversnz Yazarlk, reklamclk, antropoloji, din,
retmenlik veya politikaya ilgi duyarsnz.

MERKR 10. EVDE


Fikirlerinizi anlatmak yada bunlar pratikte uygulamak iin
evrenizin fikirlerine ve olumlu desteine ihtiya duyarsnz
Halka ak alanlarda bilginizi gstermekten holanrsnz Bir
den fazla mesleiniz olabilir veya mesleinizde ift tarafl alan
elemanlarnz olabilir.

MERKR 1 1 . EVDE
Arkadalarnzn dnce ve fikirlerini kendiniz iin ilham
kayna olarak kullanrsnz Duygusal zdelemeler ve ballk
zerine kurulmu arkadalklardan ok mantksal dostluklar kur
maya eilimlisiniz Organizasyonlarda aktif olmay istersiniz.

MERKR 1 2 . EVDE
Fikirlerinizi kendinize saklarsnz Sessiz bir ortamda daha iyi
dnrsnz Fikirleriniz genel ve mantktan ok igdseldir
Hayrsever kurulular, hastahaneler veya hapishaneler ile il

gilenir, gemi, bilinalt, ryalar veya gizli olaylara yakndan ilgi


duyarsnz.

VENS EVLERDE

VENS 1 . EVDE
Fiziksel zellikleriniz dengelenmitir Fiziksel ynden
ekicisiniz, eer deilseniz kiisel cazibeniz yksektir
Grnnz etkiler yi giyinmeyi seversiniz Kozmetik ve
dier gzellik malzemelerinden holanrsnz Bakalar sizden
olduu gibi sizde bakalarndan kolavlkla etkilenirsiniz.

1 11
VENS 2. EVDE
Zevk, gzellik ve zenginlie mptela olabilirsiniz Gzellik ii,
hukuk, sanat, mzik, kuyumculuk, moda ve tasarm gelir
kaynanz olabilir Kiisel cazibe ve fiziksel ekiciliinizin tm
avantajlarn kullanr ve ilikilerinize deer verirsiniz.

VENS 3. EVDE
zellikle komular arasnda ok sosyal, kardelerle yakn ilikide
bulunur ve ska ziyaretlere gidersiniz Okulda yakn ar
kadalklar kurarsnz Diplomatik kabiliyetiniz yksektir De
dikoduyu seversiniz Okul arkada yada komunuzla ev
lenmeniz mmkndr.

VENS 4. EVDE
En sosyal olduunuz yer evinizdir Evde elendirmeyi se
versiniz Evin huzurdolu olmasn istediiniz kadar gzel
olmasnda istersiniz veya evlilik einizi doduunuz
ehirden semeniz mmkn Ebeveyinlerle ska sosyal
ilikilerde bulunursunuz.

VENS 5. EVDE
Neeli, sosyal, cmert, genelde ansl, ilikilerini bitirdikten sonra
arkada kalabilen birisiniz ve iyi bir sevgili olmaya adaysnz
Sanatsal yaratclnz vardr ocuklarla iyi .ilikileriniz olur
k kyafetleri seversiniz.

VENS 6. EVDE
Einizle almay tercih edersiniz Estetik olarak sizi tatmin
eden yerde almay seversiniz Einizi bu ortamdan
seebilirsiniz performansnz iinizdeki ilikilerden etkilenir
Salk veya fiziksel salk, halkla ilikiler veya gzellik
sektrnde alabilirsiniz.

VENS 7. EVDE
Arkada canlssnz lham iin yakn ilikilere ihtiya du-

1 72
yarsnz Evlilik yada iyi bir beraberlik arzunuzdur fakat don
olan bulmakta glk ekersiniz Herkese kar kibarsnz
Kabalktan ve beklemekten nefret edersiniz yi bir arabulucu
olabilirsiniz.

VENS 8. EVDE
Sosyal olaylarda ok ateli davranrsnz Ksa konumalardan
ve dedikodulardan nefret edersiniz Seks yaamnzn gizemli
olmasn istersiniz Evlilik yoluyla maddi kazan salama ih
timaliniz vardr Evlilik yoluyla youn bir sosyal yaam ve
gelimi bir stat kazanma ihtimaliniz de yksektir.

VENS 9. EVDE
Din ve sosyal olaylara ilikin ideal fikirleriniz vardr Fikirler ve
pratik gerekler arasnda iyi bir denge kurarsnz Yabanc bir
lkede veya yabanc bir dine ait biriyle ak veya evlilik olabilir.

VENS 1 0. EVDE
steyerek veya istemeyerek dikkat ekersiniz Toplumda ol
maktan zevk alrsnz yi bir reklamc veya hazrlk konumacs
olmaya adaysnz Babanzdan yada evlilik yoluyla gelen bir ge
liriniz ola bilir.

VENS 1 1 . EVDE
Sosyal birisiniz Bir ok arkada ve tandnz vardr Ar
kadalarnz kiisel kazan olarak kullanabilirsiniz Bir ok
kulbe ve organizasyona yesiniz Bir arkadanzla ev
lenebilirsiniz Baarl bir elence yneticisi olabilirsiniz Be
cerili bir diplomat veya uluslararas finans uzman olabilirsiniz.

VENS 1 2. EVDE
Utanga bir yapnz var Kendinize hi ilgi gstermeyen birine
ak olabilirsiniz likilerinizde beklemediiniz sonnlar
kabilir Sulayc davranlar gsterebilirsiniz Sanatsal olay
larda kolaylkla cesaretiniz krlabilir Gizli aktan holanrsnz.

1 73
MARS EVLERDE

MARS 1 . EVDE
Sabrsz ve saldrgan bir yapnz var Kzl sal veya kzl tenli
olabilirsiniz Bakalarnn zerinde etki brakmak istersiniz Bir
kere destek grrseniz, atlma tereddt duymazsnz Olaylarla
aka yzlemeye eilimlisiniz.

MARS 2. EVDE
Para ile uramaktan ok para kazanmak iin enerji ve isteiniz
vardr Heveslerinizi saklamaktan ok bonkrce harcarsnz
Enerji ve canll arzulanan bir ey olarak grrsnz Sizde
hareket eksiklii parann eksikliinden daha ok mutsuzluk
yaratr.

MARS 3. EVDE
Dikkatinizi uzun sre toplayamazsnz Hereyi bir rpda bil
mek istersiniz renmekte sabrsz davranrsnz Tecrbeleri
en iyi ekilde renirsiniz Sinirli ve ineleyici bir diliniz var
Yazma kabiliyetiniz yksektir Tartma iin ilgin becerileriniz
vardr Fikirleri ve dnceleri uygulamaya koymak istersiniz.

MARS 4. EVDE
Enerjinizi ev ve aile yaamna younlatrrsnz leriniz,
emlakl, i dekorasyon, mimarlk, aile danmanl veya ev
ii tamiratlarla ilgili olabilir Yaam tarznzda erkeksi dav
ranlar gsterirsiniz Despot bir anneniz olabilir.

MARS 5. EVDE
Yaratc projeler, ak ve fiziksel zevkler iin her zaman isteiniz
ve enerjiniz vardr ocuk sevginiz gelimitir Parlak bir hayal
gcnz var dealist veya ruhsal eilimli olabilirsiniz Kuv
vetli, rekabeti, sportif faaliyetler, espirili, kendi isteklerine

1 74
dkn birisi olarak evreniz tarafndan tannrsnz.

MARS 6. EVDE
ok alkansnz Salk, fiziksel zindelik ve spor faliyetlerini
yakndan takip eden birisiniz Mekanik hnerleriniz vardr
inde riskler olan meslekleri seme eilimindesiniz Yksek
tansiyon, ate ve strese yatkn bir yapnz var.

MARS 7. EVDE
Kiisel ilikiler, evlilik ve i ortakl sizin iin nemli ama kur
mas kolay olmayan eylerdir Bakalar ile ilikilerinizi
kestiinizde zarar grebilirsiniz Einiz veya ortanzn
saldrgan tutumlar nedeniyle kiiliiniz glgelenme tehlikesi
altnda olabilir Farkedilir stratejik becerilere sahipsiniz Ak
yzletirmelere manz kalacaksnz.

MARS 8. EVDE
Dikkatinizi topladnz anlarda enernz de younlar Her
eit kaynak ve bilgi sahibisiniz Doal zekaya sahipsiniz Bir
den ok eyi bir arada yapabilme yeteneiniz var Dekorasyon
ve model yapma becerisine sahipsiniz Ak deil gizlice ha
reket etmeyi seven birisiniz.

MARS 9. EVDE
Yksek retim veya zel eitimle ilgilenen, zel ilgi alanlar po
litika, spor, felsefe, din, sosyoloji, sanat, yaynclk, yabanc
almalar yada yabanc seyahatleri youn olan birisi olabilirsiniz
Fikirleriniz gerek d veya fanatik olabilir.

MARS 1 0 . EVDE
Hemen her eyi gelitirme eiliminiz vardr Bulunduunuz top
lumun ilgisini ekmeyi seversiniz Nasihat veya birilerinin yol
gstermesini sevmezsiniz Kendi iinizi kurmay tercih eder
siniz Evlilik iin e seiminde dikkatsizliinizden dolay zorluk
ekersiniz nk dikkatiniz mesleiniz zerine younlamtr

1 75
Otoriter ebeveyinleriniz veya babanz olabilir Hrsl ve atak bir
kiiliiniz vardr.

MARS 1 1 . EVDE
Mutlu olmak iin frsatlar yaratmak istersnz Bu konuda iyi
ynlendirilmi enerjiniz var Hi bir zaman sahip olduuyla ye
tinmeyen ok tand ama az arkada olan birisiniz Ar
kadalklarnda duygusal ballktan ok enerjik yaklamlara sa
hipsiniz yi bir organizatr ve elendirici olabilirsiniz.

MARS 12. EVDE


Gereksiz dunmlarda hareketlerinizi saklamaya alabilirsiniz
Aktiviteleriniz ve iiniz ounlukla bakalar tarafndan far
kedilmez Gizli olan her ey ilginizi eker Bilinalt ve
ryalarla ilgilisiniz Aldatlabilir veya kandnlabilirsiniz Gerek
olmayan istekler, ve heveslere sahipsiniz.

JPTER EVLERDE

JUPTER 1 . EVDE
nsanlarla rahat ve kolay iliki kurabilirsiniz Bamsz ve iyim
ser bir tabiyatnz var Tiyatrodan holanrsnz Pratik bir ze
kaya sahipsiniz yi yemek, iecek ve vakit geirmeyi seven bi
risiniz Ruhsal bir zenginliiniz vardr Seyehat etmek iin hi
bir frsat karmazsnz Drst birisiniz ok samimi ikaz
larlarnz bazen dncesizce olabilir.

JUPTER 2. EVDE
Kendi banza baarmay seversiniz Genellikle para ile ilgili
meselelerde kendinizi fazla skmaz ve rahat olursunuz Yabanc
lkelere seyehat etmekten ve alveri yapmaktan holanan bi
risiniz Danmanlk, yaynclk, tiyatro, eitim, spor veya din ile

1 76
ilgili konularda almanz mmkn Cmertsiniz, byk
meblalar harcamak iin iyi bir gelir sahibi olmak istersiniz.

JUPTER 3 . EVDE
Yazl eitimi takip etmek yerine merak ve ilgilerinizle renmeyi
tercih edersiniz Bilgiyi seversiniz ve iyi bir konumac olur
sunuz Mekanik kabiliyetiniz ve sanatsal becerileriniz gelimitir
Haberleme ile ilikilisiniz Aileniz iin sorumluluk duyar ve
onlara zen gstermekten holanrsnz Fiziksel olarak kaba bir
grnmde olabilirsiniz.

JUPTER 4. EVDE
Dine, eitime ve kltrel takiplere nem verilerek yetitirilmi
olabilirsiniz Yabanc bir lkede doma veya annenizin yada
babanzn yabanc uyruklu olma ihtimali yksektir Evinizde bir
den ok lisan konuulma ihtimali vardr.

JUPTER 5. EVDE
Yaratclk iin kuvvetli drtleriniz vardr Toplumsal ko
numunuz iyi olmasna ramen yanlz yaama zlemi duyarsnz
Cmertsiniz Risk almaktan holanrsnz yi vakit
geirmekten holanan, ocuklara ve hayvanlara kar scaklk ve
alaka duyan birisiniz Olgunluk kazanmakta zorluk eken
elenceli bir tabiyatnz var.

. JUPTER 6. EVDE
Rehberlik, avukatlk, retmenlik, yazarlk veya sanatlk ilerini
seversiniz Bamszlnza olan dknlnz, kendi iinizi
yapmanz mmkn klar Eer size nasihat edilmez ve

kstlanmazsanz, zgrlnze izin verilirse, sizden mutlusu
yoktur Hayvanlar seversiniz Organizasyonsuzluk ve ih
malcilik, sonraya brakma en belirgin zelliklerinizdir.

JUPTER 7. EVDE
Evliliiniz veya i ortaklnz bamszl gerektirir Evlilik yo-

1 77
luyla kiisel geliim salayabilirsiniz ortaklnzn, zenginlii
veya staty artrmak iin zellikle organize edilmi olma ih
timali vardr Einizin sizden beklentileri byktr Byk fi
kirleri ve byk planlar olabilir Fiziinin sizden daha iri
olmas mmkn.

JUPTER 8. EVDE
Beceri, kabiliyet, entellektel baar veya aile balarn iyi kul
landnz gibi maddi kaynaklarnzn tmn kullanmaktan
ekinmezsiniz Fiziksel hastalk, finansal zorluk veya dier
baarszlklardan kurtulmak iin gereken gc einizden ala
caksnz.

JUPTER 9. EVDE
Entellektel meraklarnz vardr Gazete veya magazinlerin oku
yucusu veya yazar yada yayncs olabilirsiniz Keskin bir
zekanz var mal ve krc konuabilirsiniz Bilgiyi taktir eder,
fakat eitiminizi devam ettirmek iin ok tembel olabilirsiniz
Hukuk, politika, yabanc seyehatlere ilginiz yksektir.

JUPTER 10. EVDE


Ne bildiinizi veya ne yaptnz grmek iin bulunduunuz top
lumun fikirlerine ihtiya duyarsnz Direk olarak toplumu il
gilendiren iler veya meslekler seeceksiniz Babanz ile kuv
vetli ilikileriniz olur Mesleki terfileri alrken sizden stdekiler
tarafndan kstlanma yada engellenme veya geciktirilmeye manz
kaldnz dneceksiniz.

JUPTER 1 1 . EVDE
Arkadalarnz veya tandklarnz kiisel geliiminiz iin kul
lanabilirsiniz Belirli kurulularda bir kere grm bile olsanz
herkezi kendi arkadanzm gibi dnebilirsiniz Mutlu olma
kapasitesine sahipsiniz fakat her zaman daha fazlasna sahip
olma isteiniz olacaktr.
JUPTER 1 2 . EVDE
Hi bir zaman kendi limitlerinizin ne olabileceinin ve ne ol
mayacann farknda deilsiniz Yardun kaynaklarnz ge
nellikle einizden olacaktr Gizli konulara fazlaca meraklsnz
nsezileriniz kuvvetlidir Kumar, atlar, tiyatro, sanat ve dansa
ilgilisiniz.

SATRN EVLERDE

SATRN l . EVDE
En byk rakibiniz olarak yine kendinizi grrsnz Zor
doum yada kstl bir ocukluunuz olabilir Kark bir
mizacnz var Korkularnz ve gvensizliklerinizi yenmek iin
fazlasyla zverili ve neeli olmaya alrsnz Sorumluluk al
maya isteklisiniz Rekabetisiniz lk grnnz bakalarna
souk gelebilir ri kemikli bir yapnz olabilir.

SATRN 2. EVDE
Maddi varlk ve kendinizin ncelikleri ilginizin odadr Para
iin endielenmek sizi para kazanmk in destekler fakat zen
ginlik uzun ve ar koullar sonunda gecikmi olarak gelebilir
Her zaman bakalarnn sizin zamannzdan ve becerilerinizden
yararland endiesini duyarsnz.

SATRN 3. EVDE
Olaylara erken eiliminiz hayal knkl ile sonulanbilir Ha
berlemeye isteklisiniz renme zr, grme veya duyma b
zukluunuz olabilir leri yalarda renmeye daha abuk ada
te olabilirsiniz Kardelerle aranzda byk ya fark ve)'a
ilikilerinizde kstlama gzlenebilir.

1 79
SATRN 4. EVDE
ocukluktaki ev ve aile yaamnz baz kesitlerden yoksun ve
kstlanmdr Ebeveynlerden birini kaybetme ihtimali olabilir
Rahatszlk ve hastalk nedeniyle ikamet edebileceiniz yerlere
snrlama gelebilir Ev ve aile kurmakta zorluk ekersiniz.

SATRN 5. EVDE
Bakasnn ocuklar, ebeveynlerinin lm veya ayrlmasndan
doan soumluluklar tamanz mmkn ocuklar bydke
tatmin edici olan ilikileriniz, aknz etkilenecek ve daha ok
iinize kapacaksnz Kendinizi balamaz ve cezalandrrsnz.

SATRN 6. EVDE
le ilgili kuvvetli sonmluluklar tarsnz e kendinizi ada
manz istenebilir Karlaabileceiniz olaylar iin kesin me
todlara ve organizasyonlara ihtiya duyarsnz Az sayda ele
man olan yerlerde alabilirsiniz Sk sk hastalanmayabilirsiniz
fakat hastalandnzda hastalnz kronik olabilir.

SATRN 7. EVDE
ok genken veya aratrmadan evlenmeniz saknal olabilir
Kendinden yal veya daha olgun biriyle evlenebilirsiniz Evlilik
hakkndaki grnz, sonmluluklar yasaklayacak Jc;:rlr ciddi
olabilir Gvenlik kazanmak iin evlenebilirsiniz.

SATRN 8. EVDE
Einizin mal varl veya geliri ok kstl olabilir Miras kal
mayabilir, veya idare etmesi sizin iin ok zor olabilir Genetik
zr veya hastalk tayabilirsiniz.

SATRN 9. EVDE
Yksek kstlama veya engellerle karlaabilirsiniz Yabanclarla
veya yabanc lkelerle ilgili sorumluluklar tayabilirsiniz leri
eitim ve retim sizin iin pratik olmaldr Yal biriyle ikinci
bir evliliiniz olabilir.

180
SATRN 10. EVDE
Babadan erken bir yata ayrlabilir ve sorumluluklarn altnda ka
labilirsiniz Amalarnz ve gcnz mesleiniz iin kul
lanrsnz Gvenlik kadar otorite rol gerektiren meslekleri
seersiniz Otoriteyi veya gc ktye kullanmanz geri te
pebilir.

SATRN 1 1 . EVDE
Arkadalar ve organizasyonlar iin sorumluluk tarsnz Ar
kadasz olduunuz fikrine kolaylkla kaplabilirsiniz Aile
mesleinizi srdrmeniz mmkn Babanzn az mal varl ola
bilir veya fakir olabilir Mutluluu bulmanz zordur Elence
ve gruplamalar sizin iin snrldr.

SATRN 12. EVDE


steyerek yada istemiyerek ou zamannz yalnz geirsiniz
Yalnz kalma korkusu duyuyorsunuz Einizin iiyle bir prob
leminiz yada einizin kronik bir hastal olabilir Hatrlanlmas
kolay, gereksiz korkular ve nemsiz endieler yaarsnz.

URANS EVLERDE

URANS l. EVDE
Mnakaac bir yapnz var Doru olmasa da hemen her ko
nuda muhalefet yapmaktan holanrsnz Kiisel zgrlk ister
ama onunla kendi banza pek birey yapamazsnz Yerinde
duramayan hareketli birisiniz Deiken karaktere sahipsiniz
Ne yapacanz tahmin etmek zordur Nadiren ok arrsnz
Toplumun belirli bir ksmyla beraber fakat geri kalanyla
ilikisizsiniz.
URANS 2. EVDE
Maddi varlnz ve geliriniz ani deiikliklerden olumsuz et
kilenebilir Bir an cimri olabilir ama aniden bol para harcarsnz
Kiisel zgrlk ve arkadala nem veriyorsunuz
Yaamnzdaki ncelikleri ve deerleri tahmin edemeyebilirsiniz.

URANS 3. EVDE
Akll birisiniz Yalnz bilgiler aniden hafzanzdan silinebilir
Organize olancaya kadar rendiklerinizi deerlendirmeniz zor
dur Hareketleriniz baka insanlara garip ve anlalmaz gelebilir
Anlalmas zor olan davran periyotlarna girersiniz fakat bun
lar ksa srer Yerinde duramayan hareketli bir yapnz var
Kardelerinizden ayr kalabilir veya onlardan uzak yayor ola
bilirsiniz.

URANS 4. EVDE
ocuklukta nceden talunin edilemez fakat engelleyici olmayan
sorunlar veya ebeveyininizi ilgilendiren bu tr olaylar yaanm
olabilir Orta yata kendinize tamamiyle zt bir yaam biimi be
nimseyebilirsiniz lkenizden uzak kalmanz mmkn Evi
nize her geleni arkadam gibi arlarsnz Kulp veya dost
toplantlar iin evinizi seersiniz.

URANS 5 . EVDE
Genel olmayan veya anormal ak ilikileriniz olur Aklar ani
bitebilir veya sevgiliden ani ayrlma grlebilir ocuklarnzn
allmam davranlar olabilir Hamile kalmakta zorluk
ekebilirsiniz Genel olmayan zel becerileriniz vardr
Elenmeyi ok sever ama ok abuk bkarsnz bu nedenle de
hep yeni elenceler ararsnz.

URANS 6. EVDE
alma ortamnda maksimum kiisel zgrlnz
salamalsnz Sizin iin ideal olan kendiniz iin almanzdr
Birok i deitirme veya sabit bir ite alamama gibi so-

182
runlarnz olabilir Etrafnzda salkszlk ve gerginlik ya
ratabilecek koullar oluabilir.

URANS 7 EVDE
Birden ok evliliiniz olabilir veya kiisel zgrlnze bal
olarak hi evlilik yapmazsnz Evlilik aniden var olabilir veya
aniden uzak kalabilirsiniz Bakalarna garip ve deiik
grnebilirsiniz Farkl insanlar cezbetmeyi seversiniz, bunda
da olduka barl olduunuz sylenebilir.

URANS 8. EVDE
Gizli olaylara ilgi duyarsnz Yaamn ve lmn gizli srlarn
anlamak istiyorsunuz Sekse farkl yaklamlarnz olabilir veya
seks deneyimleriniz Einiz kaderin ani deiikliklerinden faz
lasyla etkilenir ve incinebilir.

URANS 9. EVDE
Kendini dnen birisi olarak tannabilirsiniz Dini veya felsefi
grlerinizin tahmin edilmesi ok zordur Geleneksel fikirlere
ve uygulamalara ya ar bir isyan gsterir veya gelenee o kadar
yaslanrsnz ki tutucu yada ar fanatik birisi olabilirsiniz.

URANS 1 0 . EVDE
Topluma yaptnz nemli bir etkiden dolay halkn ilgisini
ekme olaslnz var Hi beklenmedik veya farkl deiiklikler
yapmaya meyillisiniz Meslek seiminiz garip konular veya in
sanlarn ekindii mesleklerden olabilir Babanz garip birisi
olabilir.

URANS 1 1 . EVDE
Arkadalklarnz garip koullarda ok abuk bozulabilir Ar
kadalar bir cemiyette organize etme eilimindesiniz Gizli
olaylarla ilgilenen arkadalarnz olur Arkadalar radikal ve fik
ren tahmin edilemez kimseler olabilirler Babanzn bek
lenmedik deiikliklerden gelen bir geliri olabilir.

183
URANS 1 2 . EVDE
Uygun olmayan saatlerde uyuyabilirsiniz artlar veya salk so
runlar, problemlerle nasl baa kabileceinizi renmek zo
nnda brakabilir Otoriteye kar bilinaltnz isyandadr Ar
kadalarla gizli ilere girebilirsiniz.

NEPTN EVLERDE

NEPTN 1. EVDE
Bakalarnn sizi nasl grdkleri hakknda fikir yrtemezsiniz
ncinebilir gzkmeniz, bakasnn size otomatik olarak yardm
etmesine ve sizi incitmemeye almalarna sebep olur
Grnte cazibeli ve mistiksiniz Terk edilme !tisi sizde okca
grlebilir, hatta bu nedenle ilikilerinizi nce siz bitirmek is
teyebilirsiniz.

NEPTN 2. EVDE
Deer verdiinizi korumalsnz yoksa daha tehlikeyi fark et
meden kaybedebilirsiniz Hi dnmediklerinize bile deer
vermelisiniz Mali durumlar dzenli tutmakta zorluk ekersiniz
flas veya mal varl kayb gi.ilebilir Beklentileriniz
dorultusunda hareket etmeniz baz zorluklarla uramanza
neden olur Alveri konusunda ise olduka dikkafal ve ace
leci tutumlar gsteriyorsunuz.

NEPTN 3. EVDE
nseziniz gelimitir Ruhsal ve gizli eylere ilgi duyarsnz
Zekilik ayn zamanda zeka tembellii yada olaylan kartrmay
getirebilir Kardeinizle duygulu hatta ileriye ynelik ilikiler
kurarsnz Kardeinizi kaybedebilirsiniz yada uyarc madde
alkanl olan bir kardeiniz olabilir.

184
NEPTN 4. EVDE
Hemen her konuya ok abuk adapte olabilme yeteneiniz
vardr Ebeveyinlerle ilgili sorunlarnz olabilir Sinirsel ger
ginlikler veya ruhsal sorunlar yaratabilecek maddelere baml
olabilirler Aile bykleriniz baz srlarla ilikili olabilirler On
larla ilgili sk olmamakla birlikte nemli sorunlar yaayabilirsiniz.

NEPTN 5. EVDE
Gizli aklar yaamanz mmkn Aznlk bir gruptan, zrl,
mahkum yada uyarc madde bamls biriyle ak yaayabilirsiniz
ocuklarnz yada anzla ilgili sorularnz olur Bir ocuk
evlat edirmek zorunda kalabilirsiniz Dinlenmek ve tatilinizi
geirmek iin denizi veya deniz kysn seersiniz Kark ba
hislerde kaybetme tehlikeniz vardr.

NEPTN 6. EVDE
Denizcilik, din, fotoraflk, kimya, tp gibi meslekleri semeniz
mmkn. Yalnz daha verimli olduunuzu dnr ve yalnz
alrsnz iniz sr, aldatma veya sahtekarlk ile de ilgili ola
bilir Hastalnzn tehis edilmesi zor olabilir lalara kar
hassasiyet gsterirsiniz Bu nedenle kullandnz ilalara dikkat
etmelisiniz.

NEPTN 7. EVDE
Bakalar tarafndan anlalmakta glk ekersiniz Einizden
uzaklaabilir veya onu kaybedebilirsiniz Fiziksel zrl veya
kronik bir rahatszl olan biriyle evlilik yapabilirsiniz Aldatma
ve aldatlmaya yaknsnz Gereki olmayan beklentileriniz ola
bilir Bakalarnn isimlerini veya grlerini hatrlamanz zordur.

NEPTN 8 . EVDE
Alacaklar ve bor deme konularnda zorlanabilirsiniz Vergi
veya sigorta problemleriniz olabilir Miras kaybetme Yanl
ila kullanmndan dolay zeka bozukluu grlebilir alara
kar ar hassasiyet gsteriyorsunuz Sezgi ve sanatsal be-

185
cerileriniz olabilir Einizin mallaryla ilgili sorunlar yaamanz
mmkn.

NEPTN 9. EVDE
Fanatiklik veya yanl idealist fikirler grlebilir Olaylara veya
detaylara dikkatsizlik gsterebilirsiniz Dine veya ruhsalla ilgi
duyuyorsunuz Yksek eitimle ve yabanclarla balantl hayal
krkl veya aldatlma grlebilir.

NEPTN 10. EVDE


Skandal tehlikesi Baba tarafndan terkedilme tehlikesi Baba
ile ilgili srlar veya skandallar grlebilir Otoriteyle ilikileriniz
olduka zordur ve anlalmama tehlikesi vardr Hak ettiiniz
sfat ve taktiri alamayabilirsiniz Kaderiniz daha az ansl olan
lara yardm etmek olabilir.

NEPTN 1 l. EVDE
Mutluluun ideal olduunu dnrsnz Arkadalarnz veya
iinde bulunduunuz organizasyonlarla ilgili skandal gzlenebilir
Arkadalklarnzda aldatma ve aldanma grlebilir Bir
bakasnn ocuuna sorumlu olabilirsiniz Duygulu derin ar
kadalklar kurmak istersiniz Uyuturucuyla yada kanunsuz
yollarla ilgisi olan arkadalarnz olabilir.

NEPTN 1 2 . EVDE
Bilinalt ok abuk incinebilir Ryalar, sululuk duygusu veya
gemiten fazlaca etkilenirsiniz Toplumdan soyutlanma teh
likesi grlebilir Einiz bir eyin mptelas olabilir veya has
talk hastas olmaktan yada tehisi zor hastalklardan zarar
grebilir.
PLUTO EVLERDE

PLUTO 1 . EVDE
Sessiz birisi saylrsnz Sonderece mtevazi davranlarnz
vardr Kuvvetli ekici kiilikleri olan veya kuvvet ve otorite sa
hibi kiilere elik etmekten holanrsnz Gerek kiiliiniz veya
aktiviteleriniz gizli kalr Enerji ve dayankllk gsterirsiniz.

PLUTO 2. EVDE
Youn arzularnz vardr Bireyin zerine o kadar dersiniz ki
geri kalan herey anlamszlar Bakasna sahip olabilmek iin
bir eyi zor brakrsnz Kuvvetle zenginlii eit tutarsnz
Mallar, deerleri ve ncelikleri tekrar dzenlemek iin yeni
balanglara ihtiyacnz vardr.

PLUTO 3. EVDE
Dikkatinizi ok abuk toplayabilirsiniz Younlama gcnz
olduka iyidir yi bir gzlemcisiniz Bilgiyi, bakalarna na
zaran size verdii kuvvetten dolay gerekli grrsnz Kay
dadeer ikna kabiliyetiniz vardr Doann srlarna ve her eyin
nasl ilediine ilgi duyarsnz.

PLUTO 4. EVDE
ocuklukta olan ve kontrol yokmu gibi bir his brakan travma
gzlenebilir Gerek enerjinizi ve gcnz, yaamnzn ileri
yalarna kadar kullanamazsnz zellikle 30 yandan sonra
yenileklere ve deiikliklere balayabilirsiniz Her zaman ken
dinizi eve dner bulursunuz.

PLUTO 5 . EVDE
Yaratclnz harekete geirmek ve gstermekten holanrsnz
Yaratc rekabetleri ararsnz Evladnz duygusal olarak kul

lanmak istemeniz mmkn Bir rekabet yaratan veya stat ve

187
kuvveti elinde tutan aklardan holanrsnz Allmn dnda
cinsel fantazileriniz olabilir.

PLUTO 6. EVDE
alma artlarn kontrol euneye ihtiya duyarsnz Hizmet
veren ileri tercih edersiniz reunenlik, danmanlk veya hiz
met sektrnde grev alabilirsiniz Detaylara byk ilgi du
yarsnz Aratrma ve zmleme kabiliyetiniz gelimitir
Hayret verici bir iyileme gcnz vardr.

PLUTO 7. EVDE
likileri kontrol etmek ve kullanmak istersiniz yi yada kt
hak ettiklerinizi bulursunuz nsanlar g ve stat ile et
kilemeye eilimlisiniz Genellikle insan drtlerini ve ilikilerini
kapsayan gzlem ve analizler yapar ve yanlmazsnz.

PLUTO 8. EVDE
Kuvvetli yaam ve istek gucunuz vardr Toplum trelerini
horgrme eiliminde olabilirsiniz veya bu konuda bek
lentilerinizin gereklemesindeki gecikmeler sizde mitsizlik his
leri uyandrabilir Enerjiniz ruhsal eylere veya doann gi
zemlerine ynelir Baka aktivitelere dntrlebilen veya
dntrlemeyen kuvvetli seks gdleriniz vardr Arabrma
yapabilmek iin beceriniz vardr.

PLUTO 9. EVDE
Bilgiyi kuvvetle birletirirsiniz nemliyi nemsizden ayrabilme
yeteneiniz vardr Dini ve felsefeyi anlamsz bir egzersiz veya
kiisel g kazanmak iin bir yol olarak grebilirsiniz Bilgili bir
reunen, yazar yada iyi bir sabc olabilirsiniz.

PLUTO 10. EVDE


Bakalarnn kendi hayatlarn ve kaderlerini kontrol eunelerini is
tersiniz Eer kontrol bakalarna terkedilirse, kiisel gelimeniz
ve olgunluunuz engellenebilir Eer sosyal ynde baarl

188
olmaz ve kuvvet kazarunazsaruz, baanl olanlar ve kazananlar
sizi cezbeder.

PLUTO 1 1 . EVDE
Mutluluun srekli analizini yaparsnz Arkadalar kullaruna
eiliminiz vardr Arkadal, bir organizasyona ye olmak
kadar, kiisel g kazarunann deerli bir kayna olarak
grrsnz.

PLUTO 1 2. EVDE
Kiisel uyarukll ve bilinalt kabiliyetinizi gelitirmek istersiniz
ocuklarla zellikle ilk doanlarla sezgisel ilikiler ku
rabilirsiniz Einize travmatik olaylarda veya salk prob
lemlerinde yardm etmek zorunda kalabilirsiniz Gizli ak veya
dier gizli faaliyetleriniz olabilir.
YIIDIZ HARTASINDA BURLARIN EVLERE GRE YORUMU

KO BURCU EVLERDE

YKSELEN BUR KO ( 1 . EVDE)


Baarlsnz almay seversiniz evrenize veya topluma
etki brakmak istersiniz Daha ok kiisel isteklerinizi tatmin et
meye alrsnz Cesaretlisiniz Enerji ve lurs ykl oluunuz
sizi baarya gtryor Nadirende olsa harekete gemek iin
duraklarsnz Hayata gayri resmi bir tavrnz vardr "Beni
olduum gibi kabul et" eklinde tavrnz basit ve aka ifade
edersiniz Olaylar akca ve kuvvetle karlar fakat bu konuda
saldrgan olmazsnz Yerinde duramayan bir yapnz vardr
Kzl sal olabilirsiniz, bunun yannda ten renginiz esmer saylr
Doumla ilgili bir komplikasyon veya banda yada yznde
doum hatas bulunabilir Mekanik beceri sahibisiniz.

KO 2. EVDE
Hrs ve enerjinizi para kazanmaya younlaurrsnz Tutumlu
ve biriktiren deil hrsla harcayan bir yapnz vardr lginizi ve
enerjinizi kendinizi nemli gstermek iin harcayabilirsiniz
Kendinizde hareket eksiklii ile karlatnzda bu sizi para ek
sikliinden daha fazla etkiler.

KO 3. EVDE
Dikkatinizi uzun sreli toplayamazsnz renmede sabrsz
davranlarnz baz konulara yzeysel bakmanza neden olabilir
Organizasyonlardan ve detaylardan holanmazsnz Tecrbe
ile daha iyi renirsiniz abuk sinirlenirsiniz Alayc bir tutum
gsteriyorsunuz Fikirleri hemen uygulamaya geirmek is
tersiniz Babanz askeriyede, operatrlkte, retimde yada riski

190
yksek bir ite grevli olabilir.

KO 4. EVDE
Aileye veya ev yaamna bal enerji ve canllk gsterirsiniz
iniz emlakclk, i dekorasyon, mimarlk, aile danmanl veya
evde yaplabilen her hangi bir i olabilir Aile ii ilikilerden
veya sorumsuz aile yapsndan tedirginlik hisseder ve kimi zaman
pheci olursunuz, bu pheciliiniz nadir de olsa ev yaamnz
olumsuz etkileyecektir.

KO 5. EVDE
Enerji ve canll yaratc projelere, aka veya fiziksel zevklere
younlatrrsnz Hassas olan hayal gcnz sayesinde idealist
bir yapda olabilirsiniz yada nhsal eilimleriniz arlk kazanabilir
ocuklara olan sevginiz sizin bu konuda retkenliinizi tevik
edebilir Yetitiiniz evre sizi iyi bir sporcu yapabilir yada bu
konuda iyi bir izleyici olursunuz.

KO 6. EVDE
Salnz ve fiziksel salnza ilgilisiniz bundan dolay spora
meraklsnz Mekanik becerileriniz vardr Askerlik, ope
ratrlk, terzilik, mhendislik veya inaatclkla ilgili ilerde aktif
grevleri seersiniz Salnz, yksek tansiyon, ate, baars
ve stres gibi durumlarda gereinden fazla zayflar.

KO 7. EVDE
Ortaklk kurmak szn n zor olabilir te ok enerji har
camanzdan kaynaklanan gerginliiniz sizi saldrgan birisi ya
pabilir likilerinizde drstlk ararsnz Sizin iin srekli
yanlz kalmak zararldr, bu nedenle yakn ilikiler ararsnz
Ak bir ekilde yzlemekten yanasnz Einizi kaza yoluyla
kaybedebilme ihtimali vardr.

KO 8. EVDE
Desteklendiiniz zaman daha ok enerjik ve canl olabilirsiniz

191
Beceriklisiniz Evinizin kendinize ait olmasn istersiniz fakat ki
rada onrmak zorunda kalabilirsiniz Maddi veya kiisel prob
lemlerinizden en iyi ekilde evinizde veya altnz ortamda
kurtulursunuz Aklnz ok iyi kullanabiliyorsunuz Birden
ok eyi iyi yapabilme kabiliyetiniz vardr.

KO 9. EVDE
Yksek retim, politika, spor, din, sanat, yaymclk, uluslararas
almalar, hukuk, direkt haberleme, reklamclk veya ha
bercilikle ilgili almalarnz olabilir Evde oturmaktan daha
ok dolaarak vaktinizi geirirsiniz dealistliiniz bazen fa
natiklie dnebilir.

KO 10. EVDE
Hrslsnz Kendinizi gelitirirsiniz Halkn veya toplumun il
gisini ararsnz Saldrgan bir yapnz var Genelde kendi
banza alrsnz ve kendi iinizi kendiniz yaparsnz Ev
liliiniz varsa iinizle daha ok ilgilendiinizden uzaklama
eilimindesiniz, yoksa evlilii dnmeniz zor olabilir nk
kendinizi iinize ve mesleinize kaptrmsnzdr Ebe
veyinlerinizden birisini kaza sebebiyle kaybetmi olabilirsiniz
veya stnzde bask uygulayan ebeveyinleriniz olabilir.

KO 1 1 . EVDE
Sosyal ilikilerinizde canllk gsteren bir yapdasnz stediiniz
bir eye sahip olmak iin enerjiniz vardr Yaratclnz da
dnktr Duygusal balan nadiren kurarsnz Arkadalk
ilikilerinde daha ok enerji harcandn dndnzden ter
cihinizi daha ok tandk edinmeye yneltebilirsiniz.

KO 1 2 . EVDE
Faaliyetlerinizi daha ok fark edilmeden srdrrsnz Bi
linmeyene, bilinalt veryalara ilgilisiniz Hayalleriniz daha ok
gerek ddr Bilinsizce fkelenirsiniz Eer gelitirilirse va
rolan psiik enerjinizi gncel yaamnzda kullanabilirsiniz.

192
BoGA BURCU EVLERDE

YKSELEN BUR BOGA ( 1 . EVDE)


natsnz Kuvvetli bir fiziiniz var Dinamik olmayabilirsiniz
fakat fiziksel gnz yerindedir stenmeyen huylardan
vazgemede zorluk ekersiniz Stat arar ve kendinizden gl
ve zenginlerden etkilenirsiniz Her konuda geni kaynaklara sa
hipsiniz Pragmatik dnyorsunuz ehvetli ve ekici ola
bilirsiniz yi yemei ve arab seversiniz Kendinizi fiziksel
sala adamanz mmkn Kiisel rahatlk istersiniz Sessiz ta
biyatnz var fakat sosyal olmaktan holanrsnz Sanat ve mzik
sizi eker Gzel ve deiik bir sese sahipsiniz Materyalist bi
risi olarak tannabilirsiniz.

BOGA 2. EVDE
Kiisel cazibe ve ekiciliinizin tm avantajlarn kullanrsnz
Kazancnz modellik, berberlik, kozmetik, moda, rehberlik,
hukuk, sanat, mzik, kuyumculuk veya tasarmdan gelebilir
likilere deer veren birisiniz Kendi gcnz ve karakterinizi
inkar etmeniz mal kaybna ve kaynaklarnz boa harcamanza
sebep olabilir.

BOGA 3 . EVDE
Ani olaylarda soukkanl ve sosyal davranrsnz Komularnzla
iyi ilikiler kurarsnz Toplumda yer alrsnz ve tannrsnz
zellikle abalarnzn farkna varlr ve desteklenirsiniz
Komunuz veya snf arkadanzla evlenebilir veya i ya
pabilirsiniz.

BOGA 4 . EVDE
Gzel, uyumlu ve istekli birisiniz Emlaklk, i dekorasyon
veya mimarla ilginiz olabilir Kendi ehrinizden birisi ile ev
lenebilir veya i yapabilirsiniz Kederli olduunuzda, evden

1 93
veya ev hayatndan zevk almanz zordur Anneniz sanat veya
sosyal ynden olduka faal birisi olabilir.

BOGA 5. EVDE
Neeli, sosyal ve cmert birisiniz Elenceden olduka
holanyorsunuz ansl saylrsnz Giyim konusunda eliniz
olduka aktr Zevkli giyinirsiniz Gzel gzkrsnz Ha
reketlerinizin ar olmasna ramen neeli ve espirili birisiniz
Sanat bir yapnz var Sahne ve kostm desinatr, mzisyen,
ressam veya yazar olabilirsiniz.

BOGA 6 . EVDE
Tembel olabilirsiniz baarnz alma ilikilerinden fazlasyla
etkilenir iniz takdir edilmelidir Estetik olarak zevkli, fiziksel
olarak rahat ortamlarda daha iyi alrsnz Halkla ilikilerde,
fiziksel salk veya gzellik endstrisinde almanz mmkn.

BOGA 7 EVDE
Evlilikten holanr ve zevk alrsnz Deiken olmaktansa sabit
ilikiler sizi daha ok cezbeder te yalnz almak yerine
ortak almay tercih edersiniz Hukuk, kontrat, danmanlk ve
mzakereye ilgilisiniz Eer kendinize gveniniz yetersizse ar
sahip kc olabilirsiniz.

BOGA 8. EVDE
Sosyal olaylarda ya ok sessiz veya ok ateli olabiliyorsunuz
Sekste kskan ve sahip kcsruz ancak bunu pek belli et
mezsnz Einiz yoluyla maddi kazan, sosyal yaam ve
gelimi stat elde edeceksiniz.

BOGA 9. EVDE
Kltrl, ruhsal ve entellektel birisiniz Hakim, kanun yapan
kimse, retmen, mzisyen, sanat, diplomat veya seyahat
acentas sahibi olabilirsiniz Yabanc bir lkeden yada yabanc
biriyle ak yada evlilik olasl doabilir.

194
BOGA 1 0. EVDE
steyerek veya istemeyerek dikkat ekersiniz, nk hep sah
nede olmak hounuza gider Giriimlerinizin her zaman baarl
olmasn ve harcadnz emee demesini istersiniz Babanzn
meslei gerei veya evliliiniz ile ilgili ev deiiklikleri
grlebilir.

BOGA 1 1 . EVDE
Sosyalsiniz Sabit ilikilerinizi kiisel kazan iin kullanrsnz
Bir arkadanzla evlenebilirsiniz Eski sevgililerinizle arkada
kalabiliyorsunuz Vakf yneticisi, diplomat veya uluslararas
mali uzmanlk konularnda baarl olabilirsidiz

BOGA 1 2. EVDE
Kendinize ilgi gsteren birine abuk ak olursunuz nsanlar
elinizde ntmak iin ihtarlarla korkutalabilirsiniz ayn zamanda
byle bir oyun oynayann kurban da olabilirsiniz Einiz;
mzik, desinatrlk (moda veya kuyumculuk), halkla ilikiler,
gzellik alannda veya hukukla ilgilenebilir.
KZLER BURCU EVLERDE

YKSELEN BUR KZLER (1 . EVDE)


Yerinde duramayan birisiniz Bukalemun gibi her eye ko
laylkla adapte olabiliyorsunuz Kiiliiniz veya fiziksel
grnnz bakalarna zaman zaman ters gelebilir
Bakalarnn duymak istediklerini sylersiniz Bilinli veya
bilinsiz bakalarnn huylarn veya grnlerini taklit edersiniz
lgilisiniz fakat duygusal ynden gzktnz kadar bal
deilsinizdir Ani hareketleriniz olur Evlenmeniz gecikebilir
veya zor olabilir Konukan birisiniz Zekanzn parlakl
grnnzden belli olur El becerileri olan birisiniz Artistik
veya projelendirme kabiliyetinizi iyi kullandnzda baarl birisi
olabilirsiniz.

KZLER 2. EVDE
Fikirlerden kar salamak istersiniz Yazarlk, haberleme,
eitim, yaynclk, seyahat veya tamaclktan gelen iyi bir
geliriniz olabilir Bakalarnn nceliklerini deerlendirmekte
uzman saylrsnz Smrc olmasanzda frsat bir yapnz
var.

KZLER 3. EVDE
letiime nem verirsiniz Yazar, retmen, yaync, sauc,
srekli seyahat eden veya dizaynla uraan birisi olabilirsiniz
Kardeler aras ziyaret ve ilikileriniz olduka youndur
Hereyi bilmek istersiniz Dedikodudan holanyorsunuz
Anlaynz ve alglarnz igdseldir Babanzn birden ok ii
olabilir.

KZLER 4. EVDE
Geni bir ktphane veya dergi koleksiyonunuz olur lerki
yalarda kardelerinizle beraber veya komu olarak yaamanz

196
mmkn Evinizin eitli toplantlarnda kullanlmasna izin ve
rirsiniz Sk ikamet deiiklii grlebilir kametinizi
deitirmek iin alternatifleriniz olur veya birden ok eviniz
vardr.

KZLER 5. EVDE
Yaratc yazm veya bir konuya kiilik kazandrma yetenei gibi
iletiim becerileriniz vardr Ayn zamanda birden ok ile
uramay olduka seversiniz, hatta birden ok ile uratnz
ska grlr Kuvvetli entellektel kabiliyetleri olanlardan ok
abuk etkilenirsiniz kiz ebeveyini veya kendiniz ikiz ola
bilirsiniz.

KZLER 6: EVDE
Evde evle yada ite ile hep megulsnz, sizi bo ve tembellik
yaparken grmek mmkn deildir nemsiz detaylarla fazla
dolu olduunuz iin nemlileri karabilirsiniz Ayn anda bir
den ok iiniz olabilir Rapor yazma, an defteri tutma veya
hemen her eyi listeleme gibi alkanlklarnz vardr Bu
alkanlnz her frsatta kullanmaya alrsnz.

KZLER 7. EVDE
Aabey, abla, teyze veya daynz ile maddi veya manevi yakn
ilikileriniz olur Genel akraba ilikileriniz allmn dnda bir
younluk gsterebilir Ayn zamanda birden ok eviniz olabilir
Birden ok evlilik yapabilir veya hi evlenmeyebilirsiniz
retmen, yazar yada yaync birisi ile evlenebilir veya ktnz
kii satc, reklamc, bilgisayarc veya iletiimle ilgili olabilir.

KZLER 8. EVDE
Gizli eylere, psikoloji ve psiik olaylara ilginiz olduka
youndur Sr saklayabilen birisiniz Dikkat ettiinizde
etrafnzdaki bilgi kaynaklarn ok iyi deerlendirebilen birisiniz
Siniz iin tatmin edici cinsel ilikiler fiziksel olduu kadar zi
linsel drty gerektirir.

19 7
KZLER 9. EVDE
Seyahatten holanan birisiniz Yabanc bir lkede ileri bir eitim
yapabilir, birden ok derece kazanabilirsinlr Yazarlk, rek
lamclk, diplomasi, adli sistem, antropoloji, retmenlik veya po
litika gibi konular ilginizi eker Anne iseniz birden ok iiniz
olabilir.

KZLER 1 0 . EVDE
Fikirlerinizin topluma aktarlmasn istersiniz Topluma ak
]anlarda zihinsel faaliyetlerden holanrsnz; satran gibi Bir
den ok meslek veya iinizle ilgili becerileriniz olabilir Baba
veya otoriter figrlerle kuvvetli iletiim salayabilirsiniz.

KZLER 1 1 . EVDE
Arkadalarnz fikirlerinizi yaymak iin kulla,nr, kurumlarla ve
tekilatlarla ilikili aktif roller stlenirsiniz En iyi arkadalarnz
kardelerinizdir Arkadatan ok tandnz vardr.

KZLER 12. EVDE


Fikirlerinizi ve grlerinizi kendine saklamay yelersiniz Ses
siz ortamlarda daha iyi dnrsnz Bilinalt, ryalar ve his
lerle ilgili fikirler her zaman mantk zerine deil bazen igdeler
zerine oturtulmutur ktnz kiinin birden ok ii veya
meslei olabilir.
YENGE BURCU EVLERDE

YKSELEN BUR YENGE ( 1 . EVDE)


Baarana kadar amalarnz sylemekten nefret edersiniz Daha
yal veya daha olgun yada otoriter bir kimseyle evlilik ya
pabilirsiniz ama bundan duyduunuz pimanl gl
grnmenin arkasna saklarsnz Kalbiniz neredeyse eviniz ora
dadr Kuvvetli beslenme igdnz vardr ve baklmaya ihtiya
duyarsnz Kabul edilebilmek iin son moday takip edersiniz
ve edenlerden fazlaca etkilenirsiniz Yemek piirmede be
ceriklisiniz Dizayn ve mimarla ilginiz vardr Yuvarlak bir
surat, ak renk ten, hassas bir deri, kellik yada tam tersi grsalar
gibi gze batan zelliklere sahip olabilirsiniz Yapnz kolaylkla
bireylerin mptelas olmaya uygundur.

YENGE 2. EVDE
Sadece materyel deil duygusal ynde gvenlik de ararsnz Eli
nizdeki mallar mmkn olduunca eitlemeye alrsnz
Drtlerinizi ve hislerinizi kolaylkla boa harcayabilirsiniz
Miras veya vakf fonu ile ilginiz olabilir Bilerek veya bil
meyerek duyarl olmaya alr, bu yolda yeniliklere ve
deimenize izin verirsiniz ncelikleriniz hi bir zaman sabit
deildir olduka deikenlik gsterebilir Aileniz iin maddi
yklere katlanrsnz.

YENGE 3. EVDE
lkretim ve temel eitim ile yakndan ilgilenirsiniz Kardeler
veya komularla duygusal yaknlk kurmak istersiniz Gizli veya
dikkatli olmay istemenize ramen duygularnz anlatmaya ihtiya
duyarsnz Size duygusal yaklaan kimselere abuk inanrsnz
Bakalarnn grlerini yanstmaya eilimlisiniz Bu tr
almalarnzn evde veya eve yakn olmasn tercih edersiniz
Teknelerden ve deniz seyahatlerinden holanyorsunuz.

199
YENGE 4. EVDE
Ev ve aileye gl balar beslersiniz Deniz kenarnda veya
zerinde yaamay sever veya yaama isteiniz vardr Anne
nc rol oynar Anneye sorumluluunuz olabilir veya fiziksel
olarak benzersiniz.

YENGE 5. EVDE
Hayvanlarla ve ocuklarla gl zdeleme Duygusalsnz ve
romantiksiniz retken olabilirsiniz Siyasete veya elence
endstrisine ilgi duyarsnz steklerinizi kontrol eunek zordur
Ev sizin iin elenmek ynnden en iyi yerdir.

YENGE 6. EVDE
Hassas bir salnz var Ciddi bir tehlike olmadan tbbi olay
lara ska manz kalarsnz Evde almay seversiniz iniz
yemekle, kadnlar veya ocuklarla ilgili olabilir ilerinize
kar annelik igds beslersiniz Tutarsz alma
alkanlklarnz olabilir.

YENGE 7. EVDE
Bakalarnn yardmndan yararlanrsnz Bakalarnda gl
besleme drtleri meydana getirirsiniz Erkeklerde; karnz an
nenize benzer veya anne rol oynayabilir Kadnlarda; kocanz
ynetmesini ister veya anne rol oynamak istersjniz.

YENGE 8. EVDE
Byk istekle izlenmi arzular duyarsnz Sr saklayabilirsiniz
Bakalar sizin gerek duygularnz anlamakta glk eker
Gizem, bilinmeyen eyler ve psikolojiye ilgi duyarsnz ve kay
naklarnz konmakla ilgilenirsiniz Duygusal olarak re
kabetiisiniz Kskan ve sahip kc olabilirsiniz.

YENGE 9. EVDE
Aktan ok arkadalklar ekersiniz Doal bir promotr veya
halkla ilikiler uzman olabilirsiniz Bir kolej yaknnda

200
yaayabilir, yabanc bir lkede ikamet veya eitim yada yabanc
biriyle evlilik ihtimali yksektir Annenizin bir yabanc yada ba
badan ayr bir rktan olma ihtimali vardr.

YENGE 10. EVDE


Toplumun ilgisini ekmeyi amalarsnz Ebeveynlerinizle nor
mal olmayan ilikileriniz olabilir veya bir ebeveyn hem anneniz
hem de babanzn vazifesini yklenmi olabilir Aileniz
tarafndan kurulan bir ie girebilir veya ebeveyninizle ayn ii
yapyor olabilirsiniz Toplum iinde nl olmaya nem ve
rirsiniz.

YENGE 1 1 . EVDE
Arkadalarnzla duygusal zdeleme ierisindesiniz ancak ar
kadalk !arnz pek uzun srmez Topluluklarda ve ku
nlularda yelikleriniz ok nemlidir Emelleriniz deiebilir
Bayanlarda uzak emeller gzlenir.

YENGE 1 2 . EVDE
Gizli eylere, bilin alt ve rya analizine ilgi duyarsnz Duy
gularnz sizi kendinizin en kt dman haline getirir Sessiz
bir tabiatnz var Gizli ilikilere girersiniz Mkemmel bir sez
gisel gce sahipsiniz.
ASLAN BURCU EVLERDE

ASLAN YKSELEN BUR ( 1 . EVDE)


Kuvvetli fizik Mental Kt huylar brakmanz zor olur
Yapkan olabilirsiniz Tembel Enerjili ve cokulusunuz
Fazlaca tahminlerde bulunursunuz htiraslarnz samimidir
Aceleci Son sz sylemek istersiniz Saldrgan ve yksek
sesli konumadnz gibi arkada canls da olmayabilirsiniz
Youn kendine gveniniz vardr Bakalarndan yardm almay
istemez ve bakalarna fikir sormay zayflk olarak grrsnz
Kendilerini iyi gsteren kiilerle iliki kurmak istersiniz Cmert
olabilirsiniz Scak ve yaratc davranrsnz Sanata, mzik ve
elenceye veya haberlemeye ilgi duyarsnz.

ASLAN 2. EVDE
Hemen her konuda avantajlar kazanmay amalarsnz Para,
g ve nemli arkadalarnz olur ok cmert veya iyiliksever
olabilirsiniz stedikleriniz genelde ok byk eylerdir
Elence veya tatil ve bo zaman endstrisinden gelir elde ede
bilirsiniz.

ASLAN 3. EVDE
Kendinizi haberleme yoluyla gelitirmeye ihtiya duyarsnz
Fikirleriniz benliinizin direk anlatmdr Dolayl yollara sap
mazsnz Ani olaylar vastasyla dier kiilerle rahatlkla sabit
ilikiler kurabilirsiniz Aile ve komularnzla olan ilikileriniz
gibi.

ASLAN 4. EVDE
stek gcnz ve benliiniz aile ortamndan, aile bireylerinden
fazlasyla etkilenir Ev ortam ve aileyi esas grrsnz Ai
lenin yardmyla baarl olur ve onurlanrsnz Ev alp satmaya,
emlakla, toprakla ilgili her tr ie kar ilgi duyabilirsiniz.

202
ASLAN 5. EVDE
Gl yaratc destekler grrsnz Fiziksel zevklere adanm
olabilirsiniz Romantik ve insancl davranrsnz Kuvvetli ve
asil olmasanzda erdemlisiniz ocuklardan ve hayvanlardan
holanrsnz Elendirmeyi ve elenmeyi seversiniz Scak
yaklaml bir zekanz vardr Sadk ve gururlu olmak sizin iin
nemlidir.

ASLAN 6. EVDE
Benliiniz iinizde ortaya kar Rutin olaylardan holanrsnz
ayn zamanda bu uranzla kiisel gurur duyar ve evrenize
bunu gsterirsiniz Hizmet veren ite alabilirsiniz Salk ve
zindelik sizin iin byk bir mesele olabilir Bilerek yada bil
meyerek i ortamna ve iilerinize hakim olmaya alrsnz.

ASLAN 7. EVDE
En iyi bakalaryla ibirlii yaparsnz En byk baar
bakalarndan gelir Einizi ynetmeyi amalayabilirsiniz
Hukuk, halkla ilikiler, szlemeler ilginizi eker Toplumun
her kesiminde eitlikten yanasnz.

ASLAN 8. EVDE
Kii olarak kendi deerinin farkndasnz Benliiniz kendi
deerinizi ler durumdadr Kaynaklan kullanmada akllsnz
Baarlarnz siz lene kadar farkedilmez zellikten zevk

alrsnz Olaylan kontrol etmek istersiniz.

ASLAN 9 . EVDE
Benliiniz haberleme, eitim, din ve politikada kendini daha
rahat bulur Yabanc bir lkede doabilir veya okuyabilirsiniz
Uluslararas seyahatlerle veya eitimle ilgilenirsiniz Drst
fakat olaylan an abartan bir entellektel olabilirslniz.

ASLAN 10. EVDE


Kuvvetli bir benliiniz var ine .bal birisiniz Baba genelde

203
sizin iin nc rol oynar Babaya kuvvetli sorumluluk ve ona
yakn bir fiziksel benzerlik Gurur ve otorite "tayan iler veya
bir eit toplum hayat srersiniz.

ASLAN 1 1 . EVDE
Sosyal ve insanlarla ilikide bir karakter gsterirsiniz nderlik
kabiliyetiniz ile arkardalannz ynetebilirsiniz Or
ganizasyonlann iyi yneticisi olmanz kendi ilerinizde yetersiz
olmanza sebep olur Fiziksel zevk, ocuklar ve elenceye il
gilisiniz.

ASLAN 12. EVDE


stek gc ve benliiniz ak deildir Gemiten et
kilenebilirsiniz Deniz kenannda iyi alrsnz Hayatnzn
baz dnemlerinde yalnz kalacanz ortamlarda yaayabilirsiniz,
hapishane, hastane gibi Gelir iin veya sosyal ilikiler iin sev
gilinize fazlasyla gveniyorsunuz.
BAAK BURCU EVLERDE

BAAK YKSELEN BUR ( 1 . EVDE)


Deien sanatlar inceleyerek ve eletirerek adapte olursunuz
Srekli eletirme huyunuz vardr Olaylar veya insanlar ol
duklar gibi kabul etmekte zorlanrsnz Pratik saylrsnz Tu
tucu ynleriniz var Topluluk iinde mazbut bir izlenim
yaratrsnz fakat gerekte hisli ve seksisinizdir Kendi ilgi alan
larnzda organize olabilirsiniz fakat bunun dnda pek dzenli
saylmazsnz Salnza dikkat eden birisiniz Fazlaca endieli
bir yapnz vardr Konukan saylrsnz Her eyi merak
ettiinizden dolay iyi bir satc ve etkili bir arabulucu olabilirsiniz
Seyahat isteiniz fazladr Bo durmaktan daha ok megul
olmay yelediinizden etrafnza yararl olabilirsiniz.

BAAK 2. EVDE
Fikirlerden faydalanma yollafh aratrrsnz Kazan yollarnz
genellikle iletiim, eitim, yazarlk, yaymclk, seyahat veya
tamaclktandr Olaylara kendinize zg bir bak asyla ba
karsnz ve bundan dolay trafik, insan, dnce, yaptrm veya
mekanik konularnda akc fikirleriniz vardr.

BAAK 3 . EVDE
lgi alannz iletiim ve tamaclk olabilir Yazar, retmen,
yaync, satc, seyahat, dizayn veya mhendislik konularnda
baar salarsnz Yakn evrenizle, zellikle komu ve
kardelerinizle iletiiminizin kuvvetli olmas aranzda sk sk zi
yaretler yaratr Dedikoducu yannz da vardr Sezgisel
anlaynz iyi ynde kullanmay renmelisiniz.

BAAK 4. EVDE
Evinizde geni bir ktphaneniz vardr Yemek tarifleri ve dergi
koleksiyonuna meraklsnz Evde almay sevdiiniz iin

205
ilerinizi evde yapmaya zen gsterirsiniz, bunun yannda or
ganizasyon toplantlarnn evinizde yaplmasndan mutluluk du
yarsnz Sabit bir yerde ikamet etme ihtimaliniz az olduundan,
sk sk ev deitirirsiniz veya birden fazla ikamet yeriniz vardr.

BAAK 5. EVDE
Yaratc projelerinizin yararl olduuna inandnz iin zel bir
anlam olmasn istersiniz letiimde zel becerileriniz vardr
Entellektel kabiliyeti olan kiilerden etkilenmeniz sz ko
nusudur Kendiniz de, sk sk hatalar yaptnz halde ayn ha
talarda bakalarn eletirirsiniz ocuklar ok eletiren birisiniz.

BAAK 6. EVDE
Hizmet vermekten holanrsnz yi alrsnz ve harika bir
grev anlaynz vardr Kendinizi iinize adam olduunuz
iin detaylada ve gereksiz olaylarla uramak zorunda kalrsnz
almay sevdiiniz iin bakalarna i brakmazsnz.

BAAK 7. EVDE
lginiz genelde ortaklk, kontrat, halkla ilikiler ve hukuk
alannda younlamtr Yakn akrabalarnzla i birlii yap
maktan holanrsnz Ayn zamanda birden ok ortaklnz ola
bilir Einize ok eletirii ve idealist bir tutumla yaklarsnz.

BAAK 8. EVDE
Kiisel varlnz gelitirmeyi amalarsnz lginiz borsa, gelirler
ve finans stnde younlar Seksde fiziksel katlmdan ziyade
seksi analiz etmeye daha ok zaman ayrabilirsiniz Tatminkar
cinsel ilikiniz fiziksel drtnz kadar zihinsel drtnz de ge
rektirecektir.

BAAK 9. EVDE
Yksek eitim, din, sanat, yabanc kltrler ve toplumlarla
ilikiler ilgi alanlannzdr Seyahat etmekten holanrsnz Ya
banc bir lkede eitim grebilirsiniz Birden ok konuyla il-

206
gilendiiniz iin bu konularda iyi dereceler alabilirsiniz An
neyseniz hizmet veren bir kuruluta alabilirsiniz.

BAAK 10. EVDE


Fikirlerinizin etrafta duyulmasn ve desteklenmesini istersiniz
Fikir alverii yaplan toplantlarda bulunmak istersiniz Top
lum ii zihinsel faaliyetlerden holanrsnz, satran veya ga
zetelere yaz yazmak gibi Mesleiniz genelde birden ok beceri
gerektirir yada siz birden ok meslekle urarsnz.

BAAK 1 1 . EVDE
Arkadalklarnz fikirlerinizi yaymak iin kullanrsnz Ko
mitelerde hizmet veren, mektup yazan, veya yaynlayan top
luluklara ve guruplara ilginiz vardr Dedikoducu yannz da
vardr.

BAAK 12. EVDE


Fikirlerinizi kendinize saklamay tercih edersiniz Siz veya be
raber olduunuz kii ilitiim, bilgisayar, hastane, hapishane veya
zrl gruplarda hizmet veriyor olabilir Sululuk, korku ve
kendine acma duygularnz olduu iin, bazen fikirlerinizin esiri
olabilirsiniz.
TERAZ BURCU EVLERDE

TERAZ YKSELEN BUR ( 1 . EVDE)


Bakalarna frsat veren birisiniz Canayakn, nazik; kitaplar,
mzii ve sanat seven bir yapnz var Duygusal ynden
baml grnebilirsiniz Zevkle ibirlii yaparsnz Eer zi
hinsel ve fiziksel evre size eitse huysuz, istekli veya zalim olur
sumz Fiziksel olarak ekici olabilirsiniz veya olmaya
alrsnz Lkse, yemee, rahatla, iyi gyme ve
grnnze meraklsnz Bunlar kozmatik ve dier gzellik
rnleri ile gelitirmeye eilimlisiniz Romantik projelerle, mi
marlkla ve hukukla ilgilenen birisisiniz Periyodik tem
bellikleriniz olur.

TERAZ 2. EVDE
Zenginlie merakl ve lks hayat stilinden holanan birisiniz
steklerinize ulamak iin kiisel cazibe ve fiziksel ekiciliinizin
ti.im avantajlam1 kullanrsnz Hukuk, sanat, mzik, ku
yumculuk, gzellik, moda ve projelerden gelen geliriniz olabiler
likilere deer verirsiniz.

TERAZ 3. EVDE
Ani olaylarda son derece sosyal davranrsnz Komularnz ile
iyi ilikiler kurmaya alrsnz Cemiyet projelerinde yer
alrsnz Kardelerle sosyal ilikileriniz iyidir Diplomatik ve
strateji kabiliyetiniz olduka gelimitir Snf arkadanz veya
komunuzla yakn ilikiler kurmaktan holanr ve evlenebilirsiniz.

TERAZ 4. EVDE
Gzel grnmek ve toplum iinde uyumlu olmak iin elinizden
geleni yaparsnz Kendi ehrinizden biriyle evlilik yapabilirsiniz
Darda elenmekten ok evde elenmeyi seversiniz Emlak

ileri, heykelcilik ve i dekorasyona ilgi duyarsnz Yemek

208
prme yeteneinizi ortaya kardnzda olduka barl bir
ah olabilirsiniz.

TERAZ 5. EVDE
Neeli, sosyal ve cmertsiniz Fiziksel zevklerden holanma ka
pasiteniz yksek anslsnz Baka alanlarda olduu gibi gi
yinmede de zevklisiniz Sevgililerinizle arkada kalabilirsiniz
Sanatsal yaratclnz iyi kullanr ve bu sayesinde sahne ve
kostm dizayn yapan birisi olabilirsiniz Mzisyen veya ya
zarla ilgi duyarsnz.

TERAZ 6. EVDE
Yanlz almaktan nefret edersiniz Bl yzden ortak veya grup
almalarna olduka scak bakarsnz inizle evlenme ih
timali veya Herdeki einizi i araclyla tanma ihtimali yksektir
Estetik zevk veren, uyumlu olaylarda verimli alrsnz

Hukuk, halkla ilikiler, finans veya gzellik sektrnde


alabilirsiniz.

TERAZ 7. EVDE
Arkada canls ve insanlar seven birisiniz lham n
bakalaryla ilikide olmalsnz Bu size orjinal fikirler ve
sonuta baar getirir Romantizmi ve ekicilii, duygusal
balarla ayn kefeye koymamalsruz Bunu yaptnzda ise ikili
ilikilerde hayal krklklar grlebilir Kalabalktan ve srada
beklemekten nefret edersiniz.

TERAZ 8. EVDE
Sosyal ilikilerinizde sessiz birisi olduunuz sylenebilir Duy
gusal ynde olduu kadar sosyal ynde ateli deilsinizdir
Seks ve cinsellik bakmndan gizemli gzkmekten holanrsnz
Einize kar kskan ve sahip kcsnz Evlilik yoluyla

maddi kazan salayabilirsiniz Gelimi sosyal yaam ve ileri


bir stat kazanmaya potansiyel gzlenir.
TERAZ 9. EVDE
Kltrel meraklannz olduka oktur dealleriniz ve pratik
gerekler arasnda iyi bir denge kurarsnz Yabanc bir lkede
veya kltrden biriyle ak veya evlilik yapmanz mmkn
Hukuk, sanat, mzik veya finans eitimi almaya yatknsnz.

TERAZ 10. EVDE


Fiziksel grn, sanatsal beceri ve toplumdaki yeriniz vastasyla
farkedilmek istersiniz Sahnede olmaktan holanrsnz yi bir
reklamc, hazrlksz konumac olabilirsiniz Ani deiebilen
davranlar gsterirsiniz Diplomatik, sanatsal veya edebi bir
mesleiniz olabilir.
,

TERAZ 1 1 . EVDE
Geni arkada ve tandk emberi Birok klp ve or
ganizasyonlara yelikleriniz vardr Bir arkadanzla ev
lenebilirsiniz Sevgilileriniz daha sonra arkadanz olabilir yi
bir fon yneticisi olabilirsiniz.

TERAZ 1 2 . EVDE
Utanga biri olabilirsiniz Sosyal mizaca sahipsiniz Kendinize
en az ilgiyi gsteren kiiyi sevebilir veya ilgi duyabilirsiniz Eer
olumsuzlukla karlarsanz sanatsal ve dier becerileriniz ko
laylkla cesaretsizleir likileriniz olumsuz gitmise birisini
sulamak istersiniz, bu bazen geri teper, zan altnda kalan ve
sulanan kii siz olursunuz.
AKREP BURCU EVLERDE

AKREP YKSELEN BUR ( 1 . EVDE)


Kuvvetli bir fizik yapnz var Byk fiziksel erkeklik gcne
sahipsiniz Bir ans olduu srece amalarnzn peinden
koarsnz Duygusalsnz fakat bunu belli etmek istemez ve
saklamaya alrsnz yi bir aratrmac, lursl, enerjili bir in
sansnz Mkafatlarndan veya zekasal veya fiziksel meydan
okumalar olan aktiviteleri ararsnz Gl ekici karekteri
olanlarla ibirliinden holanrsnz Duygular ve drtler hu
susunda ok sr saklayabilirsiniz Yarduna istekli ve iyi huylu
fakat inat bir kiilie sahipsiniz.

AKREP 2. EVDE
Ateli arzularnz zaman zaman engellenemez boyutlara ulaabilir
stekleriniz imkansz olmasa bile, bir eye sahip olabilmek iin

dierinden vazgemek sizin iin ok zordur Deerleri ve


ncelikleri brakp yerine yenilerine balamanz, gerektii za
manlar olduka zor anlar yaarsnz kamet ettiiniz yere sahip
kmak yerine bolar veya terk edersiniz.

AKREP 3. EVDE
Youn g ve konsantrasyonuna sahipsiniz yi bir
aratrmacsnz ama aratrmalarnza gereinden az nem ve
riyorsunuz Bilgiyi, size verdii gl) asndan gerekli bu
luyorsunuz Doann gizemlerine ve nasl ilediine me
raklsnz.

AKREP 4. EVDE
Evlenmeye heveslisiniz ve ailenizi, ev yaamnz kontrol etmek
istersiniz leri yalaruuza kadar enerjinizin tmnn farknda
olmayabilirsiniz ocukluk evinize veya olaylarnza skca
dnersiniz.
AKREP 5 . EVDE
Yaratcln da vurumundan holanrsnz ocuunuzu veya
sevgilinizi duygusal olarak kullanma olaslnz var Alak
gnll ve munis gzkebilir fakat kuvvetli benliinizle bazen
marur, bazen gururlu olabilirsiniz.

AKREP 6. EVDE
Gnlk olaylar ve alma artlarn kontrole ihtiya duyarsnz
Eer bir kaos varsa, olaylar kontrol edemez, onlardan mmkn
olduunca uzak kalmay yelersiniz Kendiniz iin kendi ken
dinize almay tercih eder veya verilen ii yapmanz iin fazla
sorumluluun verildii ilerde alrsnz Byk bir iyileme
gcnz var.

AKREP 7. EVDE
likilerinizde kontrol ve ilikilerinizi kullanmay istersiniz
Gl olmayan bir ibirlii veya adalet duygusu beslersiniz
Adalet anlaynz size yneltilmi davranlarn karln ve
rebilecek dzeydedir Entellektel kabiliyeti veya gc yada
stats olan insanlar cezbetme eilimi likilerinizde ana
lizcisiniz.

AKREP 8. EVDE
Yaam gcnz kuvvetlidir Toplumsal olaylara bask yapan bir
karanlk tarafnz vardr Kuvvetli seks arzularnz olabilir
Gl i kaynaklarnz vardr Her hangi bir eyi gelitirmeye
kabiliyetlisiniz Aratrma ve inceleme iin kayda deer ye
tenekleriniz var neleyici konuabilirsiniz drak gcnz
kuvvetlidir.

AKREP 9 . EVDE
Bilgiyi kuvvetle birletirirsiniz Kuvvetliyi kuvvetsizden
ayrabilirsiniz Dini bir kontrol arac olarak grrsnz Felsefi
aratrmalar anlamsz egzersizler olarak grrsnz retmen,
yazar veya denizci olabilirsiniz.

212
AKREP 10. EVDE
Bakalarnn hayatnz ve kaderinizi kontrol etmelerine izin ver
meye isteklisiniz ancak bunu yaptklar zemin gelime ve o
gunlamadan yararlanamazsnz leri bir yata mesleinizi
tmyle deitirebilirsiniz Gl insanlar kendinize ekmek is
tersiniz.

AKREP 1 1 . EVDE
Sizi mutlu eden eyi analiz edersiniz zlmem prob
lemlerden kama giriimleriniz veya tatmin etmeyen ilikileriniz
genelde bozulur Arkadalarnz kontrol etme ve kullanma
eilimi grlebilir.

AKREP 1 2 . EVDE
Ryalara, gizli eylere ve nhsalla ilgilisiniz ouklarla sez
gisel ilikiler kurmakta zorlanmazsnz le ilgili veya hastalkla
ilgili ciddi problemlerde einize yardm etme sorumluluunu faz
lasyla tarsnz Gizli konulara ve aklar eilimlisiniz.
YAY BURCU EVLERDE

YAY YKSELEN BUR ( 1 . EVDE)


Kiisel bamszla ihtiya duyarsnz Evlilii olabildiince ge
ciktirir veya tmden kesip atarsnz Desteklenene kadar tembel
bir haliniz var htiraslarnz samimi ve iten geliyor Ruhsal
veya fiziksel odaklamaya msaitsiniz Konukan, merakl, stat
ve zenginlikten etkilenen cmert bir insansnz Tiyatrodan
holanr, dans, spor ve hayvanlara ilgi duyarsnz Drst fakat
samimi ikazlarnz bazen patavatsz olabilir iman olmaya
eilimlisiniz Tantanal ve dik kafalsnz Deien artlar ve
evreyi ararsnz.

YAY 2. EVDE
Kendi kendinize baarmak istersiniz zgrle deer verirsiniz
Genellikle parasal konularda ve para kazanmakta meydan oku

yucusunuz ve kazancnz; seyahat veya yabanc madde satnda


danmanlktan, yaynclktan, tiyatro, eitim, spor ve dinden
gelir.

YAY 3. EVDE
Yerinde duramayan birisiniz renmede tekrar eden dersler
yerine, ilgi ve merakla takip etmeyi tercih edersiniz Yabanc
lisan, yazarlk ve mizah hikayelerine ilgilisiniz Bakalarna
srekli tavsiye venrsnz Dedikodular dinlemekten
holanrsnz Cemiyet projeleri ve yresel politikaya il
gilenirsiniz.

YAY 4. EVDE
ocukluunuzda din, eitim veya kltrel olaylara nem
vermisiniz zgrlk ihtiyacn benimsemisiniz Yabanc bir
lkede yabanc ebeveyinden doma. veya evinizde yabanc dilin
konuulmas ihtimali kuvvetlidir.

214
YAY 5 . EVDE
Kendi yarauclnzn farkndasnz Cmert, risk alan bir
mizacnz var Nee, elence ve fiziksel zevk iin kapasiteniz
vardr ocuklar, hayvanlar, spon ve ak maceralarn se
versnz Olgun olamazsnz veya kendinize ok
msamahalsnz

YAY 6. EVDE
hayatnzda olduka iyi frsatlarla karlarsnz lerinizde
kiisel zgrlk ve geni imkanlar ister veya kendi iinizi kur
may amalarsnz iniz satclk, seyahat, yaynclk, spor,
danmanlk, hukuk, retmenlik veya sanatla ilgili olabilir
Hayvanlar ok seversiniz Yabanc bir lkede i imkan
doabilir.

YAY 7. EVDE
Evlilik ve i arasnda elikidesiniz Einiz eer ok sahip kc
yada duygusal bamlysa ortaklklarnz bozulacakur Ei
vastasyla kiisel gelime salarsnz Gelimi bilginiz ile ileri
stat kazanabilirsiniz Byk fikirleriniz olur ve evrenize iyi in
sanlar ekersiniz.

YAY B. EVDE
Maddesel veya maddesel olmayan kaynaklan; becerileri, en
tellektel kabiliyetleri veya aile ilikilerini kullanmakta usta
saylrsnz Kendi becerilerini gelitiren insanlarla ve metodlarla
ilgilenirsiniz Einizin geliri yazarlk, politika, hukuk, yabanc
ilikiler veya eitimden olabilir.

YAY 9. EVDE
Maddesel yada maddesel olmayan kaynaklar beceri, en
tellektel, kabiliyet veya aile ilikilerini iyi kullanrsnz Kendi
becerilerinizi gelitiren insanlar veya metodlarla ilgilenirsiniz
Einizin geliri yazarlk, politika, hukuk, yabanc ilikiler veya
eitimden olabilir.

215
YAY 10. EVDE
Bilgi iin evrenizdeki insanlarn desteine ihtiya duyarsnz
Yaptklarnz, bilginizi ve yeteneklerinizi gstermeye isteklisiniz
inizde zgrlk ararsnz zerinizdeki kstlamalara veya
otoriteye ar tepki gsterebilirsiniz Birden fazla meslek edin
me ihtimali doabilir.

YAY 1 1 . EVDE
Kiisel gelimeniz; arkadalar, kunlu veya gruplardan olur
lerlemi bilgi ve statye sahip olabilirsiniz Bir grmeden
sonra bile arkada olduunuzu dnrsnz Dierlerinin zen
ginlii ve statsnden etkilenirsiniz.

YAY 1 2 . EVDE
Hereyin en iyisine dneceine inanrsnz Neyin olup neyin
olmayacandan emin olamazsnz Evlilik einizden yardm ge
lecektir Ruhsal, sezgisel bir yapnz var ve tiyatro, si.irat ve
dansa ilgi duyarsnz.
oGLAK BURCU EVLERDE

OGLAK YKSELEN BUR O . EVDE)


Baarl bir yneticisiniz Sorumluluk almaya istekli olursunuz
Maddesel dnya ile sk balar kurarsnz Resmi saylrsnz
Zor doum veya kstl ocukluunuz olabilir Kendinizin en
byk rakibi sizsiniz Korkular ve gvensizlik duyarsnz Re
kabetisiniz Kiiliinizi bytme eiliminiz vardr Otorite,
zenginlik ve statden etkilenmeye eilimlisiniz Koyu sa,
dzgn cilt, keskin kemikler yuvarlaktan ok uzun bir suratnz
olabilir.

OGLAK 2. EVDE
Mallar, degerler ve ncelikleri emniyet kayna olarak
grrsnz Gerekmedii halde msrif olmaya, bonkr olmak
gerektiinde ise cimri olmaya eilimlisiniz Bakalarnn sizin
zamannzdan becerilerinizden ve malnzdan yararlanacandan
korkarsnz.

OGLAK 3. EVDE
renme ve iletiim konularnda kendinizi snrlarsnz Hayal
gc eksikliinden szsel anlatmlara istekli olursunuz leri
yalarda renmeye ve fikir oluumuna daha yatknsnz
Kardeler, snf arkadalar ve komulara kar snrl
yaklamlarnz vardr.

OGLAK 4. EVDE
Evin ve aile yaamnzn baz kesimlerinde snrl olabilirsiniz
Ebeveyninizden gen yata ayrlmak zonnda kalabilirsiniz
Hastalktan veya ailevi sebeplerden eve balanabilirsiniz etin
artlarda yaamanz olasdr Kstl bir oukluk yaam ola
bilirsiniz Ailenize ve aile bireylerine kar sorumluluk altnda
olabilirsiniz.

21 7
OGLAK 5 . EVDE
le zevki birbirine kartrma eiliminiz veya birini dierine
evirebilme yeteneiniz vardr Yaratclk snrl veya ok ksr
olabilir lm veya ebeveynden ayrlmadan dolay ocuklara
ar sorumluluk yklenebilir Gerek geveme ve elence iin
kstl bir kapasiteniz var.

OGLAK 6 . EVDE
le ilgili sorumluluklarnz olur lerinizde tmyle korkusuz
giriimler yapmaya ihtiya duyar veya yle yapmay is
tememekten ac ekersiniz Size verilmi ileri yapabilmeniz
iin metodlara ve organizasyonlara ihtiya duyarsnz Kronik
hastalk gzkebilir.

OGLAK 7. EVDE
Evliliiniz para veya stat kazanmak amacyla olabilir Tu
haflklannz vardr bunlar sabit veya uzun sreli olabilirler, fakat
karakteriniz ayn zamanda kstl ve bulanktr Ak kalpli
ilikiler kurmanz zordur Bakalar tarafndn otorite olarak
grlrsnz.

OGLAK 8. EVDE
Evlilikten az kazan Ailenizin ans ile kazan gelebilir Otur
duunuz yer sabit kalmayabilir Sigortaya kar antipati veya
an endie duyabilirsiniz lm korkunuz yksektir Dgc
olmayan aratrmac bir yapdasnz.

OGLAK 9. EVDE
leri yalarda, ileri eitim, dini anlay veya kltrel faaliyetleriniz
artabilir Gzel sanata veya eitime kar cesaretlendirilmemi
olabilirsiniz Sizin iin kazanlan bilgi kullanlr olmaldr
Yksek eitim ve retimi kullanmak sizin iin kstl olabilir.

OGLAK 10. EVDE


Babanz ile ilikileriniz kstl ve snrldr Babanz kaybedebilir

218
veya ondan dolay sorumluluklarla evrelenebilirsiniz Gl
mesleki amalar, veya otorite kadar gvenlik getiren ileri
seersiniz Amalarnza ulamanz uzun zaman alabilir.

OGLAK 1 1 . EVDE
Arkadalarla ilgili sorumluluklarnz olur Kstlamalar veya
snrlamalarla karlaabilirsiniz Arkadalarnz sayca az olabilir
veya daha yal yada sizden daha olgun olabilirler Kendinizin
arkadasz olduunu dnebilirsiniz Mutluluu veya elenceyi
yanl alglamanz mmkn.

OGLAK 12. EVDE


steyerek veya istemeyerek ou zamannz yalnz genrsnz
fakat yalnz kalmaktan korkar ve kanmaya alrsnz
Einizin kronik bir hastal olabilir Hafzanz zorlayacak olay
larla ska karlaabilirsiniz Uykunuz sorunlu olabilir.
KOVA BURCU EVLERDE

KOVA YKSELEN BUR ( 1 . EVDE)


natc saylrsnz Bnyeniz olduka kuvvetlidir, zellikle ba
caklarnz gldr Sizin iin iyi veya kt huylarnz birden
terk etmek gtr Zihinsel_ dengeniz, sprizler ve anormal
olaylar karsnda sakin davranmanz salad gibi, nadiren
korkmanza ve baskya uramanza neden olur Stat, g ve
zenginlik gibi sosyal tuzaklardan etkilenmezsiniz Tutarl ve
sakin saylrsnz ama beklenmedik klarnz kontrol etmeye
aln Tartmacsnz Gemi ve gelecek hakkndaki fi
kirleriniz sizi bugnden ve bulunduunuz toplumun belirli bir
kesiminden uzaklatrabilir Dizayn ve mzik kadar fen ve sos
yoloji ile de ilgilisiniz.

KOVA 2. EVDE
ncelikli saydnz iler ve dier sraladklarnzn ani
deiikliklere uramas sizi fazlasyla incitir Kiisel hrriyetinizi
zenginlikle badatrr ve bunu elde etmek iin para ve mal ka
zanmaya alrsnz Ekonomik statnz ani deiikliklerle
sarslabilir.

KOVA 3. EVDE
Bilgiyi ezberleme yeteneiniz yoktur ve bundan dolay ez
berledikleriniz aniden zihinden kaybolabilir bu da sizin bilgileri
denemenizi ve kullanmanz zorlatrr Yapnz itibar ile sakin
oturmak size zor gelir Buna kar sosyal fakat bamsz bir
kiiliiniz vardr.

KOVA 4. EVDE
ocukluk dnemlerinde tahmin edilemeyen ve allmn dnda
olaylar yaam olmalsnz Bydnz yerden ok farkl bir
yerde ve genlik yllarnzda rendiiniz yaam sitilinizden farkl

220
bir hayat srersiniz Deiik dizayn ve mimariden holanrsnz
Evinizi arkadalarnzla paylamaktan memnunluk duyarsnz.

KOVA S. EVDE
Allmn dnda bir ak anlaynz vardr Arkadanz
anz olabilir veya tam tersi grlebilir Yaratc becerileriniz
olduka deiik ve orjinal olabilir ocuklarnz size gre
deiik olabilirler Aynca ocuklarnzn deiik elence zevk
lerinin olmas olasdr.

KOVA 6. EVDE
Sizin iin alma ortam kiisel zgrlk getirmelidir Sksk i
deitirme ihtimali yksektir Sre gelen allm dzenli ilerde
almanz zordur, deiik ilerde alrsnz artlar sizi hrsl
olmaya zorlar Salnz konusunda muhafazakar deilsinizdir
Fiziksel kondisyon gerektiren koullar yaratmaya alrsnz.

KOVA 7. EVDE
Sizin iin uzun sreli ve alk bir evlilik yapmak zordur Ha
reketleriniz ve grnnzden dolay bakalar tarafndan
deiik olarak yorumlanrsnz Allmn dnda deiik bir
evliliiniz veya i ortaklnz olabilir Tanmadnz ve size ya
banc olan kiiler, karnzda kendilerini rahat hissederler.

KOVA 8. EVDE
Gizli olaylara ilgilisiniz Yaam, lm ve evren sizin iin bir gi
zemdir ve siz bu gizemdeki yerinizi merak edersiniz
Aratrmac ve teknolojik becerilere sahipsiniz Finans, gelirler,
borsa ve bankacla ilginiz vardr.

KOVA 9. EVDE
Sizin dini ve felsefi grlerinizi tahmin etmek ok zordur Sos
yal ve politik olaylar ilginizi eker Fikir ve dncelerinizde
ok tutucu veya fanatik olabilirsiniz Karnzdaki insanlarn
grlerini sezgisel yoldan anlayabilirsiniz.

221
KOVA 10. EVDE
Beklenmedik veya kendi isteinizle yarattnz olaylarla deien
hayat artlarnn stesinden gelmek sizin iin kolay saylr
seiminiz; tp, bilgisayar, iletiim aralar veya teknoloji ile i ie
olabilir.

KOVA 1 1 . EVDE
Uzun sredir grmediiniz dostlarnzla sanki hi ayrlmamsnz
gibi ilikinizi devam ettirebilirsiniz Arkadalarnz organize
edebilme yeteneine sahipsiniz Sizin iin; arkadalar bu tip in
sanlardr veya genelde byle insanlarla birlikte olur demek im
kanszdr.

KOVA 12. EVDE


Salnz kt olabilir bunun dnda yaadnz artlar iinde
nasl rahatlyabileceinizi renmeye zorlanmsruzdr, ve bunu
ounlukla baarrsnz Daha ok arkadalarnz ilgilendiren
gizli toplum veya aktivitelerde yer almanz olasdr Otoriteye
yada geleneklere bilinsizce gvenirsiniz.
BALIK BURCU EVLERDE

BALIK YKSELEN BUR ( 1 . EVDE)


Kolaylkla bakalarnn karakterini anlayabilir ve abuk
zdeleirsiniz Gl olabilirsiniz evkatlisiniz Kolay in
cinebilir Kaamak yerine direk yzlemeyi tercih etmezsiniz
Grnnzde gizem veya parlaklk vardr Hayalci ola
bilirsiniz Hayat olduundan ok olmasn istediiniz gibi
grme eilimindesiniz Sanatsal beceri Ruhsal Seyahati,
dans ve sporu seversiniz Ortalamann altnda boy, mptela
olabilen bir mizaa sahipsiniz Deien koullara ve dierlerinin
isteklerine adapte olmakta zorluk ekmezsiniz.

BALIK 2. EVDE
Deer verdiklerini korumalsnz veya daha tehlikeyi fark et
meden onlar kaybedebilirsiniz Maddi olaylar dzenli tutmada
zorluk ekersiniz ncelikleri belirlemede glk ekebilirsiniz
Babanzdan aldnz yardm esas ihtiyanz olmayabilir.

BALIK 3. EVDE
Sezgili birisiniz Zihinsel tembellik grlebilir Babanzn ii
okyanusla, fotoraflkla, ayakla, aznlk gruplar veya
messeseletirmekle ilgili olabilir Kardeini kaybetme ihtimali
veya uyutuncu baunJs olma ihtimali grlebilir Zihinsel
kargaalar yaayabilirsiniz Gerek isminiz yerine lakap kul
lanmay tercih edebilirsiniz. Teknelerden srat motorlarndan
holanyorsunuz.

BALIK 4. EVDE
Adapte olabilirsiniz Bakalar tarafndan kullanlma ihtimaliniz
yksektir ok abuk arr ve heyecanlanrsnz Ebe
viyeniniz zrl olabilir veya uyuturucu yada alkole baunl ola
bilir Deniz kenarnda veya zerinde yaar, yada yaamak is-

223
tersnz ocukluunuz veya aile yaamnz srdr ve olduka
kark olabilir.

BALIK 5. EVDE
Gizli ak yaarsnz Aznlk gnptan biriyle veya uyuturucu
kullanan biriyle ak yaayabilirsiniz ocuunuzla ilgili so
nnlarnz olur veya evlat edinmek zonnda kalabilirsiniz Akta
aldanma veya kaybetme tehlikesi olabilir Tatilleriniz deniz
kenarnda olmaldr Yaratcsnz Kaygya abuk debilin bi
risiniz.

BALIK 6. EVDE
iniz denizi, aznlk gnplar, zrlleri, fotorafcl veya tbb
ierir Yanlz alrsnz inizde sommluluklarnz
haurlamakta glk ekersiniz le ilgili gizlilik veya sah
tekarlk yaamanz mmkn Hastalk hastas veya tehisi zor
hastalk grlebilir lalara kar hassas birisisiniz.

BALIK 7. EVDE
Bakalarna kar cazibeli, aldatc veya gizemli grnebilirsiniz
fakat gerek kiiliinizi veya grnnz hatrlamak veya an
latmak zordur zrl veya alkol bamls olabilirsiniz
likilerde gerekci olmayan beklentiler gdersiniz veya al
datmaya meillisiniz.

BALIK 8. EVDE
demeler konusunda zorlanyorsunuz Mirasta aldatlabilirsiniz
Einizin mallarn kaybetme ihtimaliniz var Kardeinizle ilgili

nemli bir sann yayamanz mmkn Zihinsel hasta veya


uyutuncu veya alkol bamls olabilirsiniz Hayallerinizi artl
kurarsnz.

BALIK 9. EVDE
Zihinsel ynden hassasruz, bazen zeka karkl yaarsnz
Din ve ruhsalla eilimlisiniz Yabanc bir lkede yada yabanc

224
biriyle d krkl yaamanz olas Mahkemeler ve d
lkelerle ilikileriniz sr gerektirebilir.

BALIK 1 0 . EVDE
Deniz kysnda oturan veya okyanusla ilikisi bulunan biriyle ev
lilik olabilir Babanzn evreniz tarafndan yanl alglanmas
mmkn evrenizde sr olabilece bir ok olay dnebilir Ter
kedilme korkunuz var Otoriter kimselerle iliki kurmak sizin
iin zordur zrllere veya kt dunmdaki kimselere yardm
eder bir yapdasnz.

HALIK 1 1 . EVDE
Arkadalarla ilgili aldatma grlebilir Bakalarna ilham veren
v e l atta bilinmeyen konular hakknda abuk bilgi edinebilen bi

rssnz Arkadalarnz veya iileriniz alkole veya


uyuturucuya baml veya kanunsuzlukla ilgili olabilirler Ken
dinizin olmayan bir ocuun sonmluluunu alabilirsiniz.

HALIK 1 2 . EVDE
Ryalarnz, sululuk duygusuna ve gemie kar hassas olabilir
ve bunlardan kolay yararlanabilirsiniz Einizin hastalk hastas
veya tehisi zor bir hastal olabilir Einizin ii sr, kanunsuz
olaylar, denizcilik, fotoraflk veya aznlk gnplar il
gilendirebilir.
GEZEGENLER BURLARDA

AY BURLARDA

AY KO'DA
Duygularnz fiziksel tecilbelere dntrmek istersiniz Fi
ziksel ihtiyalarnzn abucak yerine gelmesini istersiniz
htiraslsnz Enerji dolusunuz Maceracsnz Gnlk prog
rama uymakta zorlanrsnz Kendinizi uzun vadeli vaadlerle
tuzaa diilm hissedersiniz Sabrszsnz Tez canlsnz
abuk sinirlenen bir yapdasnz Saldrgansnz Hzl ve

bazen dnek bir mizalsnz Dinamiksiniz Kendinize fazla


gvenirsiniz Hakimiyet altna girmek sizi ar rahatsz eder
Fikir alma ve ynetilme size zor gelir Kendinize kar
hogiilsnz Dikkatsizsiniz Delice cesur davranabilirsiniz
Gvenilir birisiniz Cmertsiniz Parlak fikirleriniz var.

AY BOGA'DA
Acmann akca ispat edilmesini istersiniz Tutucu fikirleriniz
vardr Fiziiniz gldr Maddesel konfor ararsnz Sosyal
stat ve varlk arasnz Ev gereleri veya aile kunmundan ok
sosyal olaylar ilginizi eker Kunlulara girmek iin zor
lanmadan holanmazsnz Sakinsiniz Duraansnz Gururlu
yada yanna yaklalamaz gibi giilebilirsiniz Kin tutabilirsiniz
Kendi kendine yeter bir havanz var Szn tutmayanlar ve

tutarl olmayanlardan nefret edersiniz ler kt gittiinde ka


bullenmekten holanmazsnz.

AY KZLER'DE
Duygusal olarak zmselsiniz Konukansruz Kvrak

226
zekanz var Meraklsnz Srekli cevik ararsnz Bilginizi
paylamaya isceklisiniz Her zaman olay kavramaz veya de
caylara dikkac ecmezsiniz Dalisc Sr saklarsnz D
grnce mutlusunuz fakac iinizde yanlzlk duygular olabilir
Srlar, gizemli olaylar ve bulmacalar seversiniz Nazik bir sinir
sisceminiz var Doymak bilmeyen bir okuyucusunuz Ani ka
rarlar verirsiniz Fazla inceleme fiziksel zevkinizi bozabilir
Her hangi bir eyin zerinde konsantre olmakca zorluk ekersiniz
evrenizde deiiklie iheiya duyarsnz.

AY YENGE'DE
Sezgileriniz gldr Kendi kendinize yecerlisiniz Fiziksel
olarak glsnz Yaratcsnz ou zamannz beraber
geirdiiniz kiilerin eletirilerinden abuk incinebilirsiniz Duy
gusal gven ararsnz Sahip kcsnz Tembellik, tevik ek
siklii sizde organizasyonsuzluk ve kaamak yapmaya neden
olur Utanga ve pasifsiniz Misafirperversiniz Soy aacna
ilgi duyarsnz Her hangi bir eyi stlenmekten nefret edersiniz
Ailenizle kuvvetli balarnz vardr Yiyecei duygusal ara
bulucu gibi kullanrsnz Ev hayauridan holanrsnz An
duygusal hogr ve abartmann trl ekiline dknsnz.

AY ASLAN'DA
Yce gnllsnz htiraslarnz zamansz ortaya kar Sa
mimiyetsizlie varan bir abartma huyunuz var Duygularnz
benliinizden ayrmakta glk ekersiniz natcsnz Dik
kafalsnz dealistsiniz Byk kiisel ac ekmeye kapasiteniz
var Sadksnz Hatalarnz grmekte glk ekersiniz
Gereinden fazla iddiacsnz Sahip kc olmasanz bile
kskansnz Bilinli veya bilinsiz ynetme arzusu duyarsnz
zellikle resim, heykel, kostm ve dizayn konularnda sanatsal
becerileriniz n plana kar vnmeye ve bakalar tarafndan
pohpohlanmaya eiliminiz var steklerinizin abucak
karlanmasn arzularsnz Finans konularna ve yneticilie
ilgi duyarsnz Ruhanisiniz.

22 7
AY BAAK'DA
Kendinizi bakalarnn fikirlerine kar srekli savunursunuz
Utangasnz Romantizmden ok merhamete ynelen bir ih
tirasnz vardr Mizah duygunuz alaycla kaar
zmselsiniz Ciddisiniz fakat baz zamanlarda da alacak
kadar gereklerden uzaklarsnz Genelde en iyi bildiiniz ko
nuda yaratcsnzdr Kolayca adapte olursunuz Smrden
alnrsnz Kitaplardan ve yazmaktan holanrsnz En
tellektel meraknz vardr Titizsiniz Seyahatten holanrsnz
Hayvanlar seversiniz Tmyle rekabetci deilsiniz
dealistsiniz Dnce ve hislerinizi aka sylersiniz.

AY TERAZ'DE
Yanlz yaamaya eilimli deilsiniz ok ihtirasl olmasada ro
mantiksiniz Duygusal uzlamadan nefret edersiniz Bakalar
tarafndan desteklenerek uyarlan baarlarnz vardr Birlikte
almaya isteklisiniz Sevilmek ihtiyac duyarsnz Bazen ma
nevralar uygulamaktan ok planlamakta baarlsnz Estetik
zevkleriniz vardr yi giyinmekten holanrsnz Kitap, sanat
ve mzikten holanrsnz Hukuk ve kanuni olaylarla or
talamann zerinde bir oranda urarsnz Zengin ye
meklerden holanyorsunuz.

AY AKREP'DE
Seks ynnz gldr Ruh haliniz birden geni deiiklikler
gsterir Kontrol etmekten holanrsnz artc zorluklarn
zerinden gelme kabiliyetiniz vardr Sr saklarsnz Bakalar
hakknda bilgi almaya ilgi duyarsnz Kavgacsnz
Braklmas zor istenmeyen huylanruz vardr zmn
dnememi olduunuz olaylar karsnda yada olay hakknda
size hi birey anlatlmadnda fazlasyla paniklersiniz
nsanlarla iyi uyuan bir duygusal karakteriniz var lmden
sonraki yaam ile ilgiden ziyade bu dnya zevkleri ile daha il
gilisiniz Akll bir mekanikci veya iyi bir zanaatkarsnz
gdleriniz kuvvetlidir.

228
AY YAY'DA
dealistsiniz Romantiksiniz Macerac ve risk alan bir yapnz
var Cmertliiniz smrlmenize ve incinrnenize sebep olur
Ak ve diistsnz Fazla samimi olmaya eiliminiz var
Sabrsz ve kararszsnz Deiiklie adapte olabilirsiniz Taklit
ve rol yapmaya yeteneklisiniz steklerinizin abucak
yaplmasn arzularsruz Kendinizden daha gllerden et
kilenirsiniz Tiyatro, sanat, mimari ve dizayn ilginizi eker
Bamszlk ararsnz Sevgili ofmaktan daha iyi arkadalk ku
rarsnz Ruhanisiniz Bilgi ve zekaya sayg duyarsnz.

AY OGLAK'DA
Pratiksiniz Gelenekselsiniz Kendinizle ayn giite ol
mayanlarla iliki kurmakta glk ekersiniz Ar endieye
eiliminiz vardr Plana ihtiya duyarsnz likilerinizde ne
rede durduunuzu bilmek istersiniz Kuvvetli amalarnz vardr
Hrslsnz Fiziksel hastalklar veya zihinsel depresyonlarda

duygusal rahatlama sonular karmakta zorlanyorsunuz Duy


gusal problemleri amakta zorluk ekersiniz Kar cinsle
(zellikle kadnlarla) ilikilerinizde problemler veya en
gellemelerle urarsnz Materyalistsiniz Meslekte veya top
hmda gze arpmak istersiniz.

AY KOVA'DA
Duygusal olarak zmsel ve tarafsz davranrsnz Duygusal
olmadan hogrl olabilirsiniz Nadiren huysuzlarsnz
dealistliinizle vnrsnz yimsersiniz Sosyal bir yapnz
vardr Birok arkadanz ve tandnz vardr yi bir
ynetici , vakf kuncusu ve fon toplaycs olabilirsiniz Krizleri
ve zihinsel zr olanlar yattrmaya ynelik zel bir ka
biliyetiniz vardr Kuvvetli bir kiiliiniz var Da dnksnz
Toplumun radikal fikirlerinden ziyade geleneksel yapsna
yakn olmanz dahi bamszlnz hi bir ekilde engellemez
Bazen biraz kskan olabilirsiniz Tekdze ilerden abuk
sklrsnz.

229
AY BALIK'DA
Duygusalsruz Eer kendi idealleriniz fikirlerinizle atyorsa
gerei grmekte hatta daha ok kabul etmekte glk
ekersiniz Kuvvetli bir hayal gcnz var Romantik ve ide
alistsiniz Duygusal olarak bamsz ve fazla kiisel zgrlk is
teyen kiilerle iyi ilikiler kuramazsnz Bakalarnn etkisinde
kaldnzda iten incinebilirsiniz Utangasnz Tantm sizin
iin nemlidir ve zen gsterirsiniz Mptela olabilen bir ta
biyatnz vardr Heyecanlanmaya yatknsnz Mkemmel bir
teorisyen olabilirsiniz Sanatsal ynnzn yannda ruh
sallnzla da ilgi ekersiniz.

MERKR BURLARDA

MERKR KO'DA
Annda karar verme yeteneiniz var Kendinizi ifade etmede ar
zulusunuz Srncemeli tartmalardan ve konulardan
kanrsnz Fikirler ve fikirlerin ifadesi; kurnazlk ve incelikden
yoksundur bu nedenle patavatsz olabilirsiniz Fikirlerinizin iyi
kullanlamamasnda organizasyon yokluu ekersiniz Keskin
duygilara sahipsiniz abuk kzan bir yapnz var renmek
sizin iin nemlidir nk bylelikle abukluk ve pratikliiniz ne
kar.

MERKR BOGA'DA
Kolay kolay fikirlerinizden ve kararlarnzdan vazgemezsiniz
Dnce tarznz bir yap, bir plan iinde ve tutucudur Fi
kirleriniz pratik olduu kadar yapcdr Pratik uygulamalar sizin
iin en verimli renme eklidir Fiziksellikde ve zihinsellikde
daima en pratik yolu semek istersiniz.

230
MERKR KZLER'DE
Birbirini takip eden, akc fikirlere sahipsiniz Akcla ara
verdiiniz zaman konsantrasyon zorluu ekersiniz Zeki bi
risiniz Tane tane ve anlalr bir komma tarznz var Ko
laylkla ileden karsnz Duygularnz (alglarnz) derinlikden
yoksun olabilir renmede sebatsz ve nceden kestirilemez
davranlar gsteriyorsunuz ok ynl zihinsel ve mekanik be
cerilere sahipsiniz Srekli tevik edilmek istei duyarsnz Bu
sizde bir alkanlk yaratmtr.

MERKR YENGE'DE
Bakalarnn fikirlerini almaya ve yanstmaya yatknsnz Sezgili
ve zmsellikden ziyade igdselsiniz Tarafszlnz sez
gileriniz ile baarrsnz Fikirlerinizi ifade etmeye ihtiya du
yarsnz renme kabiliyetiniz duygusal olarak hazr olmanza
baldr.

MERKR ASLAN'DA
Sabit fikirli ve inatcsnz okulu birisiniz ve kuvvetli hayal
gcne sahipsiniz Kzgnlk yada ters gelen fikirleri red eder
ken tepki grr, engellenirsiniz Gerektii zaman konsantre ola
bilirsiniz fadeleriniz kendinize zgn ve olduka dramatiktir
Yaz yazmay ve okumay ok seversiniz Entellektel bir
grnmnz var.

MERKR BAAK'DA
Yapnz iletiime aktr Aratrmac ve zmleyici birisiniz
Bakalar tarafndan etkilenmeye ak bir yapdasnz abuk
renme yeteneiniz, organizasyon ve sat kabiliyetinizi arttrr
Matematiksel, mekanik veya artistik becerilere sahipsiniz Pra
tik olmaktan holanyorsunuz Hayalgcnz genitir ve may
mun itahl olabilirsiniz fakat geleneksel fikirlere saplanrsnz.

MERKR TERAZ'DE
Entellektel ve merakl birisiniz Ciddi bilgiden holandnz

23 1
gibi dedikodu da seversiniz Mesleki eiliminiz yaz yazma,
tartma, mzik, sanat veya tasarma ynelikdir Dnce ve fi
kirler de tarafszl yelersiniz Fiziksel saldrganlnz ve
uyumsuzluunuz, arzu ve renme kaabiliyetiniz ile dunlur.

MERKR AKREP'DE
Zekice entellektel maceralar ararsnz Saplan tl veya inatc
olabilirsiniz Dnceleriniz duygusallktan etkilenmez ve
dnceleriniz duygusall keskinletirir Bildiklerinizi deil
yaptklarnz nemsetebilme kabiliyetine sahipsiniz

zmleyicisiniz phecisiniz, fikirlerinizi ve dncelerinizi


aklamakta ou zaman isteksizlik duyarsnz.

MERKR YAY'DA
okulu, uyum salayabilen kavram yeteneine s. l ipsiniz ok
geni ilgi alanlarnz olacaktr Ortamlara ,.c kontlara abuk
uyum saladnz gibi abuk da renirsiniz E n ivi renmeyi
seyahat ederken, deiik insan ve klt rlerle y:sadnz de
neyimlerle elde edersiniz Kendinizi dorudan ,.c ackca ifade
etmeyi seversiniz Detaya saplanma eilimleri nizde arlk
grlebilir Konukan birisiniz.

MERKR OGLAK'DA
Bilginizi kiisel karlarnz n kullanmak istersiniz Hayal
gcnz gerekcilik veya pratiklik nedeniyle kstldr Mev
kinin, zenginliinin veya ilerlemenizin tehdit edildiini
dnrseniz en iyi fikirleri bile dinlemeden kar kar ve din
leseniz bile kendi bildiinizi okursunuz Dzenli geliiminiz
renmeye ynelik aldnz teviklerle olur.

MERKR KOVA'DA
Kabul edilmeye zorlanmadnz taktirde geleneksel dnceye
sayg gsterirsiniz nc ayn zamanda yenilikci ve banaz ol
mayan fikirleriniz vardr Entellektel meraklar sizi olduka
eker natc ve fikrinden dnmeyen bir yapnz vardr

232
renme yetenegnzn hz deikendir Dnce ve dav
ranlarnzda ani ve kesin deiiklikler yapabilirsiniz Bilimsel
bir kiiliiniz var.

MERKR BALIK'DA
Zihinsel oluumunuz, duygusal duru munuzdan etklcnir htiras
veya idealizim mantnz hkmsz klar Deiken birisiniz
Gerek d konular ilginizi ekecekt ir Ruhsal, ya ratc. sanatc
bir yapnz ve matematiksel yetenekleriniz ,ardr Bazen
dnldnden daha fazla saduyulu olur<;umz

Ynlendirilmeye gereksinim duyarsnz.

VENS BURLARDA

VENS KO'DA
likileri hevesle benimser, kabul edersiniz B a zen bakalarna
olan sevginizde veya ilikiniz zorlaycl:i , saldrganla kadar gi
debilir Arkadaca tavrlar ierisindesiniz Cazibeniz k:rm:k
deildir (yalndr) Heyecanl ve atcli siniz lham gc Sr >s
yal hayatnda sakin ve rahat aramayan yapdasnz.

VENS BOGA'DA
Duygusal Hassas Sosyal ilikileriniz arkadacadr ancak u a :
durmay tercih edersiniz Mzik, sanat, yemek ve gze:
araptan holanrsnz Sosyal ilikilerinden bilinli veya
bilinsizce yararlanmaya eilimlisiniz Anlayl Dalkavuk
Gvensizlik duygunuz tahakkme neden olabilir.

VENS KZLER'DE
Flrtc, hafif merep birisiniz Sosyal uzman olabilirsiniz
eitli, geni ilikilerin varlndan esinlenir ve ilikilerinizi bu

233
rneklere benzetirsiniz Sosyal olarak; zekice dzenlenmi iliki
ve iletiiminiz, fiziksel veya duygusal tatminlerinizden daha
nemlidir Organizasyon dzenlemekte baarlsnz Zeki bi
risiniz.

VENS YENGE'DE
Aile iinde sosyal olmay seven birisiniz likileri
ynlendirmede duygusal davranrsnz ama utanga deilsiniz
Kendi iinizde intizamszsnz Scak kanl birisiniz htimaml,
dikkatli, kederli ve endieli bir yapnz vardr Fazlasyla kskan
olabilirsiniz Yaratc Haris koleksiyoncu Misafir perversiniz
Tarih, zellikle aile tarihine ilgilisiniz.

VENS ASLAN'DA
Da dnk,toplu halde yaamay seven birisiniz Sosyal mev
kiden, ok etkilenmeye ak yapdasnz Hayrsever Sosyal
aktiviteleri ynetmek istersiniz Sanat ve tasarmda ka
biliyetlisiniz Samimi ve fazla heyecanl yapnz var Sadk bi
risiniz Tandklarnz ve arkadalarnz cezbedersiniz
Grkemli giyinmeyi seversiniz.

VENS BAAK'DA
Bazen sosyal olarak kstlanrsnz leri kolaylatrr ve ayn
zevkleri paylatnz insanlarla abucak kaynarsnz Sadece
sosyal iliki olsun diye ilikiye giren bir kii deilsiniz Bu
yzden az fakat kalc arkadalklarnz olur Bakalarn
dnen ve onlara yardm eden birisiniz Hemen her konuda
pratik ve idealist davranrsnz.

VENS TERAZ'DE
Kuvvetli ibirlii ruhuna sahipsiniz Sosyal stratejileriniz dip
lomatik davranlarnzla pekiir Bask altnda olmadnz za
manlar olduka romantik davranrsnz Israrc olabilirsiniz
Hafif merep birisiniz Sanat veya mzie eiliminiz var
Hukuk ve sosyal ilikiler konularna olduka ilgilisiniz yi dav-

234
ranlar taktir eder ve bu tr davranan insanlarla birlikte ol
maktan holanrsuuz.

VENS AKREP'DE
Toplu halde yaamay ve kalabalk ortamlar seversiniz Bask
kurmaktan holanyorsunuz Kskan ve kontrolu elde tutmak
isteyen birisiniz Tekdzey ilikilerinize canllk kazandrmaya
eilimlisiniz Sosyal gdleriniz kesin, direkt ve amaca
yneliktir Sylevlerinden ak ve hileye sapmayan birisiniz
Bakalarna samimi ilgi gsteren birisiniz.

VENS YAY'DA
Drst ve ak szl olmaya alrsnz Sosyal olduunuz
kadar politik ve idealist birisiniz Geni bir toplum erevesinde
devaml uyarc ve gelitirici ilikiler ararsnz Karmak ol
mayan arkadalklarda daha baarl ve verimli olabiliyorsunuz
Mizah anlaynz olduka gelimitir Yapnz ruhani veya fel
sefi fikirlere daha yatkndr.

VENS OGLAK'DA
Ak maceralannza kstlamalar ve engeller gelebilir Genellikle
ok konuan, dildken veya kendiliinden sosyal olabilen bir
kii deilsiniz Tedbirli davranmak sizin iin nemlidir Red
edilmekten ok korkarsnz Bu nedenle nce davranmak is
tediiniz olur Mizah gcnz fazla gelimi deildir /sessiz
grnr fakat gerektiinde de ok sert olabilirsiniz
likilerinizde daha fazla ilerlemek iin evrenizdeki insanlar kul
lanmak isteyebilirsiniz Resmi ilikilerden ve resmi giyimden
holanrsnz Yeni kurduunuz ilikilerde daima bir mesafe
kurar ve bunu korumaya alrsnz.

VENS KOVA'DA
Sosyal iliki ve davranlarnz geni bir yelpazeyi kapsar Sosyal
olarak kabul edilmek istediinizde bu konuda yaayabileceiniz
snrlandrlmalardan holanmazsnz Beklenmedik ve sra d

235
arkadalklar kurarsnz htiraslarnz; fiziksel ihtiyata olduu
gibi, insani prensiplerinizin veya nhani iradenizin uygunluu ile
canlanr.

VENS BALIK'DA
Duygusal dunmunuz sosyal olmanz etkileyecektir

Bakalarna ait kunlularda almaktan holanrsnz


Baarszla urayan ilikilerden ok incilir, yeni ilikilere gir
meniz zorlar ve isteksiz olursunuz Merhametli yapnz,
ayrtetmeyi (seici olmay) zorlatnr stismarclar kendinize
cezbediyorsunuz.

MARS BURLARDA

MARS KO'DA
Sk alr ve megul olmay seversnz Cesur , kendinize
ynelik eletiri !ere kar hassassnz Spor ve fiziksel ha
reketlilikden holanrsnz lhaml, saldrgan, kavgac birisiniz
Bakalarnn coku ve enerjisine ayak uydunrsumz
Bamsz bir tabiatnz vardr.

MARS BOGA'DA
Yaptnz ilerin szn n mutlaka bir amac olmaldr
almalarnzdan elle tunlan sonular ve dllendirilme bek
lersiniz Fiziksel rahatlk ve keyifden holanrsnz Sabrlsnz
Sanatsal ilgi veya becerileriniz vardr Fiziksel olarak gl

veya dayanklsnz Toprakla yada byyen gelien konularla


uray seversiniz.

MARS KZLER'DE
Enerji ve abalarnz; yeni fikirler ve iletiime yneliktir Sinirsel

236
enerji Deiik uralarla fiziksel aktivitelerinizi srdrrsnz
Organizasyon kabiliyetiniz iyi seviyededir Dedikodu yada
nemli olmayan detaylardan fazlaca zevk alan birisiniz.

MARS YENGE'DE
Fiziksel enerjiniz o anki duygusal dunmumz tarafndan kontrol
edilir Aile ve ev faliyetleri iin fiziksel enerjinizin ounu kul
lanrsnz Kskansnz Hkmeder bir tabiatlsnz Yapnzda
yaratclk, sanatla uraanlarnzda ise takipcilik gzlenir Kol
leksiyondan holanrsnz.

MARS ASLAN'DA
Bonkr saylrsnz Jest yapmay seven birisiniz Proje
retmede dahiyane tavrlarnz vardr Sizde ilham eksik olmaz
Azimlisiniz Egonuzun ie karmas bazen baarlarnz en

gelleyebilir Yaratc yeteneiniz vardr Dnyevi detaylardan


holanmazsnz Sanatsal yeteneinizi gz ard etmeyin.

MARS BAAK'DA
Deiken zihinsel ve mekanik becerilere sahipsiniz lgileriniz
yaz yazmaya, retmee, sala, i dekorasyon yada modaya
ynelikdir Kendine dnk ilgi alanlarnz olabilir Or
ganizesiniz ve enerjinizi ayn anda birok uraa yneltmekten
holanrsnz deallerinizi takipde enerjik yapnz n plana
geer.

MARS TERAZ'DE
Kuvvetli ve younlam enerjiniz genellikle bakalar tarafndan
ynlendirilir Hukuk, sanat, desen ve mzie kabiliyetlisiniz
Stratejist Sorunlarnza saldrgan bir tavrla yaklarsnz
Gl bir ibirlii nhuna sahipsiniz.

MARS AKREP'DE
Fiziksel enerjiniz duygusal isteklerle harekete geer abalarnz
youn ve mutlaka bir amaca yneliktir Birey yaparken gerek

23 7
nedenleri saklayabilirsiniz ntikamnz hkmederek ve
kskanlkla alrsnz Mkemmel aratrc ve yenilmesi g bir
rakipsiniz Yetenekli bir sporcu olabilirsiniz.

MARS YAY'DA
Davranlarnz okulu ve ilhamldr Tezcanl birisiniz Uy
kusuzluk ekebilirsiniz Deiken davranlar ve alkanlklar
gsteriyorsunuz abuk ve kararl hareket edersiniz Spor ve
dier fiziksel aktivitelerden holanrsnz Srekli destek ge
reksinimi, davranlarnz kopuk yapar ve kendinizi tekrar et
menize neden olur.

MARS OGLAK'DA
Hrslsnz ve enernz kiisel hedeflere ynlendirilmitir
zlenirken faliyetlerinizde daha yetkili ve hareketli olursunuz,
fakat bu sizde olduka fazla gerilim yaratr ve ak
hayatnzda reddedilmeyi kolay kabullenmezsiniz Bu nedenle
de olduka inat ve srarl davranlarnz olabilir Mkemmel
ynetici olabilirsiniz.

MARS KOVA'DA
Sosyalleme kapasiteniz olduka yksektir Telefonla
grmekten holanr ve iletiim mptelas olabilirsiniz Grup
faliyetlerine katlmay seversiniz ve bu ynde enerjinizi sonuna
kadar kullanmaktan ekinmezsiniz Enerji ve hareket gcnz
nceden tahmin edilemez Sinirlenmeye ve fkelenmeye ak
bir yapnz vardr Kaynak yaratmada ve organizasyonda
baarl olabilirsiniz Akll ve yenilikci birisi olarak tannrsnz.

MARS BALIK'DA
Fiziksel enerjiniz duygusu! durumunuz ile ynlendirilir Tevik
ederken kolaylkla bambaka bir konuya tevik edilebilirsiniz
Dikkat ekecek kadar yaratcsnz Soyut kavramlar fiziksel
gereklere dntrme yeteneine sahipsiniz Tembelsiniz ve
harekete gemede gvensizlik hissi duyarsnz.

238
JPTER BURLARDA

JUPTER KO'DA
Normalin stnde cokulu ve hevesli bir yapnz var
Bymeniz ve gelimeniz kotrolnzden kabilir

Hogrllk veya cmertlik sebebiyle servet kaybna


urayabilirsiniz Pratik olduunuz sylenemez Dnsel
yaratclk size ilham verecektir Yeni fikirlere doru
genilemeyi istersiniz Yaratc insanlara hayransnz ve anlan
takdir edersiniz Kendinizi de yaratc birisi olarak grr ve her
eyi yeniden yaptnz evrenize gstermek istersiniz Ken
dinize gvenen birisiniz ve etrafnzdaki insanlardan da ayn eyi
beklersiniz Bakalarnn giremiyecei risklere girmekten
holanrsnz Bu ynde gz kapal bir cesaretiniz vardr
Arla kama eiliminiz ve kendinize ar gven alamanz
evrenizdeki insanlar ve arkadalarnz uzaklatrabilir
Dncesizce yaptnz veya evrenize yenilikleri ispat etme
eiliminizden dolay yaptnz yatrmlardan para kaybna
urayabilirsiniz.

JUPTER BOGA'DA
Genelde d gri.innze olduka fazla nem verirsiniz Ge
leneksel ve ar bal tavrlar tercih eden birisiniz D, fiziksel
dnya ile daha ok ilgili birisiniz Zenginlik ve mevki ile rahat
edebileceinizi dnr ve bu konuda olduka hrsl atlmlarda
bulunursunuz Geliimin elle ntulabilir sonularn arayan ve
elde etmek isteyen bir tavrnz vardr Para harcamaktan ve lks
eyalar almaktan olduka zevk alrsnz Moday takip eder ve
bu konuda ilgin fikirler retebilirsiniz Materyel ynden sahip
olduklarnz oaltma ve gelitirme eiliminiz vardr Ko
leksiyonculuk ilgi alannzn vazgeilmez bir parasdr Eli
nizdekilerin deerini bilir ve bunlarn evreniz tarafndan fark

239
edilmesini istersiniz Materyale ok abuk baml ola
bileceinizi untmamalsnz.

JUPTER KZLER'DE
Bilgiye saygl birisiniz likilerinizi planl ve koordineli
gelitirirsiniz Kiisel geliiminiz seyahat ve dier insanlarla
iletiim sayesinde olur Felsefe, din, hukuk, tarih ve gncel po
litikaya eilimlisiniz letiim kurmaktan holanrsnz Seyahat
ve gezgincilik sizi cezbeder Entellektel meraklarnz vardr
Eletirmen ve tarihci olabilirsiniz bu yndeki yeteneinizi kul
lanmalsnz evrenizde eitli mesleklerden bir ok tandnz
ve arkadanz vardr Entellektel tartmalarn ve ho soh
petlerin bulunduu ortamlar sizi eker Kitap okumay ve bil
gileri kitaplardan almay seversiniz fakat aratrmac deilsiniz, bu
yzden bilgileriniz yzeysel kalabilir abuk sklabilir ve bu
yzden de birden ok konuyla ayn anda ilgilenirsiniz Pratik
tecrbe yoksunluunu her zaman hissedeceksiniz.

JUPTER YEI\GE'DE
Beslenme konusunda olduka abartl olabilirsiniz Kilo almaya
mseyit bir yapnz var Byi.imenizin geliimi ev ve aile
hayatnn etkilerine baldr Yaratcsnz ve girdiiniz ilerde
verimli olabilirsiniz Ailenize olumlu ve anlayl yaklarsnz
Aileniz zellikle anne ve babanz size moral geliiminiz
ynnden destek vermi kiilerdir nsanlara gvenmeyi ve
snmay onlardan renmisiniz Sizin iin nemli olan rahat,
huzurlu ve iyi diyalog kunlabilen bir ev ortamna sahip olmaktr
Zorda olan arkadalarnz evinizde arlamaktan ve onlara

moral ynnden yardmc olmaktan holanrsnz Evinizde ge


nelde birileri olur Evinizi toplant merkezi olarak kullanmaktan
ekinmezsiniz yi bir ac olursunuz Ailenizden finansyel
yardm grebilirsiniz Rahat ve kolay yaamaktan holanrsnz
Evinizin dekorasyonu ile ilgilenir ve otjinal fikirler
retebilirsiniz Gereinden fazla eyanz olabilir Paranz dik
katli ve verimli kullanmak konusunda zel bir yeteneiniz var.

240
JUPTER ASLAN'DA
Bir ok alanda gelimeye kar heveslisiniz ve davranlarnz bu
ynde ayarlamsnzdr Aratnna ve gelitinnede yetenekli bir
yapnz var Bu yeteneklerinizi kullanmak iin nnze iyi
frsatlar kabilir Yksek prensipler gdersiniz ve bunlarn
gereklemesi iin elinizden geleni yapmaktan ekinmezsiniz
lerlemeniz birazda abartl olmanza baldr, nk konulan
olduka ballandrarak anlattnz bir gerektir Bire bin kat
manza ramen sylediklerinizi gerekletinnek iin olduka
enerji harcar ve sonucunu alrsnz Bonkrsnz.

JUPTER BAAK'DA
dealizminiz kontrol edilemezse, davranlarnza ciddi
kstlamalar getirir dealleriniz bazen gereklerin dna taabilir
Kendi geliiminiz ile ilgili olduunuz kadar bakalarnn
geliimi ilede ilgilisiniz nemsiz eylerin zerinde fazlaca du
nyorsunuz Bu ynnz ar detayclnzdan kaynaklanyor
Titiz bir yapnz var fakat yanlz kendi istediiniz ve sevdiiniz
eylere kar Dncelerinizi toparlamakta glk
ekebilirsiniz Bu da detayclnzn bir sonucu olabilir Sos
yal ynde faal ve hareketli olmak istersiniz fakat seici dav
ranlarnz sizi engelleyebilir Bakalarnn fikir ve grlerine
gereinden fazla nem venneniz sizi bazen kendi
dncelerinizden uzaklatrabilir.

JUPTER TERAZ'DE
Entellektel olmak hounuza gider ve bu ynde gelimeyi
ararsnz Kiisel geliiminiz iin dier insanlardan destek ge
reklidir Bu destei ok kolay yakalayabileceiniz gibi ok da
kolay kanb1irsiniz Gelitirdiiniz ortak gayretlerin ne
kmas iin zel bir yeteneiniz ve kapasiteniz vardr Adalet
duygunuz olduka gelimitir Bu nedenle hemen her keze eit
ve uyumlu davranmaya alrsnz Bu bazen suistimale
uramanza neden olabilir Karnzdaki kimselere ok abuk
gvenmeniz yanl anlalabilir.

241
JUPTER AKREP'DE
Bir konuya kar gsterdiiniz titizlik lml ve uyumlu dav
ranlarnz engeller ve olduka gergin olabilirsiniz Fanatik
olduunuz sylenebilir Tabiat ve onun glerini olaanst
alglama yetilerine sahipsiniz fakat bunu deerlendirmek sizin
iin olduka g olabilir Yeme alkanlnz gelimitir hatta
zevkli yemek yeme dknlk ve oburluk grlebilir
Bylelikle abuk kilo alabilir ve ayn hzda kilo verebilirsiniz
Dengesiz beslenme vcudunuzu ve ruhsal ynnz verimli kul
lanmanz engelleyecektir.

JUPTER YAY'DA
Kiisel geliiminiz iin gerekenleri seyahat, eitim ve iletiimle
salarsnz Hasis olabilirsiniz Davran ve i dnyanzda
karmaa gzlenir Fazla iyimser olmanz beklemediiniz
kayplara neden olabilir Risklere giren bir kiilie sahipsiniz
Hatta olduka rahat ve sorumsuzca girdiiniz riskler kayplara
neden olduunda kendi savunmanz nceden hazrlanmtr
Eitim ve retimle ilgili konularda olduka abartl olabilir ve fa
natike davranabilirsiniz.

JUPTER OGLAK'DA
Politika veya dine eilimlisiniz lerin nasl yapld ile deil
ne yapld ile ilgilenmeyi tercih edersiniz Deneyim ve ol
gunluk ile geliimi tercih edersiniz Muhafazakar eilimlisiniz
Politika ve eitim konular ilginizi eker Adaletsizlii ve dnen
entrikalar abuk anlarsnz Mesleiniz veya greviniz tarm
yada politika ile ilgili olabilir Kendi hrsnz ve topluma kar
hissettiiniz sorumluluktan dolay g ve ne dkn birisiniz
Bu dknlnz ev yaamnzda size zorluklar getirecektir
Aileniz sk sk anlan ihmal ettiinizden yaknabilir Hrsnz,
sabrnz ve organizasyon yeteneiniz size baar salayacaktr
Sosyal olarak yksek kiilerden yardm grebilirsiniz Para ko
nusunda cimri davranrsnz bazende gereksiz lks
dknlnzden okca anlamsz yere para harcayabilirsiniz.

242
JUPTER KOVA'DA
Yerleik dzeni olan kunlularda alabileceiniz gibi fantastik
veya allmn dnda ilerede uyum salarsnz Bireysel ol
maktansa gunbun bir yesi olarak gelimeyi tercih edersiniz
nsani bir yapdasnz Arkadalktan holanan ve ho soh
betlere katlmay seven birisiniz nsanlar tanunada zor
lanmazsnz Sosyal birisi olmaya zen gsterirsiniz Ka
rarszlklarnz bazen banza dert aabilir Herkez iin iyi olan
dnrsnz ve insanlar arasnda sosyal snflama yapmazsnz
Yaptklarnzdan dolay sayg grmeyi istersiniz oka ar

kadanz vardr ve onlar sosyal konularda organize etmekten


zevk duyarsnz Sizden beklenilmeyen ihmalkar bir ynnz
vardr, bu ynnz her zaman gstermezsiniz Enerjiniz ve
konsantrasyonunuz abuk dalabilir bu sizin iin iyi neticeler
vermedii gibi heyecanlandrr, olaylan kartrmanza ve hedefi
armanza neden olabilir.

JUPTER BALIK'DA
Yapnz gerei abuk incinebilirsiniz ve bundan dolay in
cinebilirlilii gze alp bu ynnz dzeltme isteiniz vardr ve
tavrlarnz da bu yndedir abuk krlmanza neden olan has
saslruz yenmelisiniz Kiisel geliiminiz duygusal gcnze
baldr ayet duygusal ynde gergin ve sorunluysanz olduka
verimsiz ve isteksiz davranabilirsiniz Sanatsal kabiliyetleriniz
gelimitir ama bunlar ne karmakta zorlanabilirsiniz Mer
hametli olmanz bir ok kimseye yardm elini uzatmanza neden
olur Spritizma kabiliyeti ve nhsal ifaclk grlebilir Ruhsal
gcnz kontrol altna almay renmelisiniz yimser
olduunuz kadar uyumlu ve anlayl davranmaya alrsnz.
SATRN BURLARDA

SATRN KO'DA
Davranlarn sonularndan kamadan duygularnz yaarsnz
Kolay kolay piman olmazsnz Deneyim ve tecrbelere nem
verirsiniz i ansa brakmadan riskleri hesaplayarak baarl
olabilirsiniz Bu hesab yapmakta ise olduka usta olduunuz
sylenebilir.

SATRN BOGA'DA
Karln alamayacanz bir eyi yapmak size olduka zor gelir
Hereyin deerini tayin etmek ve lmek istersiniz Bu huy

sizde bir saplant haline gelmitir Sert bir yapnz var Eli
nizden geldiince grnmnz de bu yapnza uygun bir hale
getirmeye alrsnz Mevki aray ierisindesiniz Bu aray
olduka uzun ve zalunetli olacaktr.

SATRN KZLER'DE
Bilgilerinizin kullanmnda dzen ve verimlilik ararsnz Bazen
gereinden fazla ciddi davranrsnz letiimde ve eitiminizde
engeller olabilir Duygularnz kullanmama eiliminiz ska bu
tr engellere neden olabilir.

SATRN YENGE'DE
Ev ve gnlk hayatta snrl ve domksunuz Salnz, bes
lenmenizde kstlayc rol oynayacaktr Zorunlu diet ve dikkatli
beslenmek zonnda kalabilirdsiniz Faaliyetleriniz aile so
nmluluklar ile snrlanmtr Gecikmi miras beklentileriniz
olabilir.

SATRN ASLAN'DA
ocuklarla olan iletiiminizde veya ak maceralarnzda
kstlamalar olacaktr Yaratclnz engellenebilir So-

244
nmluluklarnz elencelerinize elik eder Etkili sanatsal
baarlar yakalayabilirsiniz Gereki ve kskan birisiniz.

SATRN BAAK'DA
Mkemmellie ve uygulamaya ynelik giriimlerinizde gelime
yavatr Dzenli birisiniz Detaylara kar dikkatli olursunuz
yi bir eitimci olabilirsiniz yi bir salk bilincine sahipsiniz

Ortak almalar ve projelerde uyumlu bir yapya sahipsiniz.

SATRN TERAZ'DE
Ortaklk veya taahht altnda her hangi bir konuda veya or
ganizasyonlarda engellerle ska karlaabilirsiniz Dier kiilere
kar otoriter tavr koymaya eilimlisiniz ve bunu aklkla ya
parsnz Ak kalpli birisiniz Sradan ilikiler kunnakda zorluk
ekersiniz.

SATRN AKREP'DE
Taahht altna ve borca girmek istemezsiniz steklerinizi
gerekletirmek biraz zaman alr Becerikli ve prensipleri olan
birisiniz Suistimal edilmeye msait bir tabiatnz var
Bakalarnn lmnden gelen dezavantaj ve kstlamalar
yaamnz etkileyecektir.

SATRN YAY'DA
Politikadan holanrsnz yada politik fikirleriniz vardr okca
seyahat edebilirsiniz Sizce bilgi bir yapya ve anlaml uy
gulamaya sahip olmaldr Ruhsal olarak en yksek standartlar
arzu eder ancak ahlaki di.istlnz den dolay onay
lanmazsruz.

SATRN OGLAK'DA
Hayatnzn her safhasnda amaca ynelik yaplanmalar vardr ve
hedefler iinize ilemitir olduka hrsl olduunuz sylenebilir
Geleneklere sayglsnz Biten her ilikiniz yenisi iin so

rumluluk hisleri yaratacaktr.

245
SATRN KOVA'DA
Denge ve dengesizlik arasndaki eliki ile baa kmak zo
nndasnz zgrlnze dknsnz ve akllca kullanma
sonmluluunu hissedersiniz zgn fikirlerinizi pratik uy
gulamalara geirmelisiniz zerinizde sosyal kstlamalar
oluacak ve fikirlerinizi, isteklerinizi sylemede zorlanacaksnz
Anlalmamaktan yaknabilirsiniz.

SATRN BAUK'DA
Gemiten ders almyorsunuz Kendi bildiinizi inatla
srdrmek arzusundasnz Kabaday veya drdrc bir kii ol
maya eilimlisiniz Gl matematik yeteneiniz var Yaratc
ve artistik kabiliyetin yapc kullanmna ynelebilirsiniz Me
ziyetlerinizi kullanmakta ge kalyorsunuz.

URANS BURLARDA

URANS KO'DA
Yeni alanlan aratrma cesaretiniz vardr Kendi karnz iin
deiiklikleri kabul etmek zonndasnz ve edersiniz Adm
adm gelien olaylan hrsla takip eder ve davranlarnz buna
gre ayarlarsnz Kendi kiiliiniz de yava ve emin bir gelime
gsterir.

URANS BOGA'DA
Yenilikleriniz bir yapya ve amaca sahip olmaldr Amasz ve
yenilik getirmeyen konularla uramaktan holanmazsnz
zgrlk hisleriniz sonmluluk almanz gerektirecektir Bu ko
nuda olduka abartl ve sonmsuz davranabilirsiniz.

246
URANS KZLER'DE
Konuma zgrlne daima sahip olacaksnz Fakat bu
zgrlnz iyi deerlendirmek olduka zor olabilir
letiimde yeni yntemler peinde olabilirsiniz Yeni fikirler
retip bakalar ile paylamak isteyeceksiniz.

URANS YENGE'DE
Aile ve aile ii ilikilerde geleneksel olmayan kavramlarnz vardr
Yemek ile ilgili yeni fikirler retebilirsiniz Damak zevkiniz

bir hayli gelimi olabilir Duygusal yaklamlarnz karnzdaki


kimsenin tutumlar ile orantldr.

URANS ASLAN'DA
Geleneksel kavramlara kstahlkla meydan okursunuz Bilimsel
aratrmalara ynelebilirsiniz yada aratrma konular okca il
ginizi ekecektir Merhametlisiniz fakat sizi desteklemeyen ve
kar kan kimselere olduka acmasz davranabilirsiniz.

URANS BAAK'DA
Elde bulunanlar doru kullanma ve gelitirmeye yatknsnz
Salk konusunda yeni fikirler retebilirsiniz Dnceleriniz
daima yenilikler ve deiiklikler peindedir Bylelikle sre
gelen kat fikirlere kar kma isteinizi glendirirsiniz.

URANS TERAZ'DE
Yeniliklere ak birisiniz Yasal konularda yeni kavramlar ya
ratabilirsiniz zgrlkle ilgili yeni ve deiik fikirleriniz ola
caktr Ortaklklar kurabilir yapdasnz ve genellikle
yatrmlarnza ortaklar ile girersiniz

URANS AKREP'DE
Aklnz iyi kontrol edebilirsiniz Tbbi aratrmalarda yeni
aratrma alanlar aabilir, yenileme ve islahat araynda ola
bilirsiniz Duygusal olduu kadar cinsel ynde de toplumun
deerlerine ters debilirsiniz.

24 7
URANS YAY'DA
Milleyeti birisiniz Eitimde yeni anlaylar ararsnz Dinsel
kunmlarda reformist dncelerin ncln yapabilirsiniz
nanlarnz donlnsunda dikkafal ve inat davraular
gsteriyorsunuz Kendi bilgi ve becerilerinize olduka gvenir
ve bunlarn don olduunu dnrsnz.

URANS OGLAK'DA
Kunmlarda, politik ideallerde, i ve endstride deiiklikler
peindesiniz ve bu aray sizi sosyal imkanlaruzn yeterli olduu
lde aratrmac ve atlmc yapacaktr Bu konuda
gsterdiiniz gayreti ve hrs baka konularda gstermeniz zor
dur.

URANS KOVA'DA
Esaretten kurtulma ve bamszlk istersiniz Her hangi bir
ynde zerinizde bask uygulamak isteyen kimseleri dman
grrsnz Bunun duygusal veya cinsel ynden olmas far
ketmez Pratiksiniz ve yenilie dknsnz Fen bilimlerinde
baarl olabilirsiniz.

URANS BALIK'DA
Ar duygusal birisiniz Hayrseverlik ve merhametlilik duy
gularnz hep gelime halinde olacaktr Bu konuda
gsterdiiniz eilim sizi baz kimselerin gznde etkilenmeye ve
kullanmaya ak birisi haline getirebilir.

NEPTN BURLARDA

NEPTN KO'DA
Keskin bir zakanz var, fakat bir o kadar da hayalperest dav-

248
ranlarnz olur dealist birisiniz Fikirleriniz olduka ilgin ve
yaratcdr Zaman zaman gereklerden uzaklaabilir ve
ulalmas imkansz idealler peinde koarsnz Grsel ye
teneiniz gldr ok abuk inanr ve bir o kadar da abuk
konulardan souyabilirsiniz Yardmsever ve iyimser bir
yapdasnz Fikirlerinizi uygulamaya geirmek iin
bakalarndan destek grmek istersiniz.

NEPTN BOGA'DA
Gzel olan her eye tutkunsunuz evrenizde bakalarnn ko
laylkla gremeyecei gzellikleri rahatlkla grr ve alglarsnz
Grsel sanatlar ve mzik konularnda olduka yetenekli
sayalrsnz Allmn dnda bir yaam sitiliniz var Fiziksel
ynde kendinize fazla gvendiiniz sylenemez ama dnsel
adan kendinize ar bir gveniniz var Kendinizi anlatma ve
ifade yeteneiniz zayftr Pratik saylmazsnz Yaratclnz
ancak eserleriniz ile ispatlayabilirsiniz Rahat yaama ve so
rumsuzluk zleminiz vardr.

NEPTN KZLER'DE
Zihinsel ynden olduka verimlisiniz Grdnz bir eyi ra
hatlkla tarif edebilir ve detaylarn hatrlayabilirsiniz Yazarlk,
senaristlik, kurgu alanlarnda baar salamanz mmkn
Doaya olan tutkunluunuz sizi bu konuda aktif olmaya itebilir
Akl vermekten holanyorsunuz El becerisi ve anlatm is

teyen her konuda baarl alnanz mmkn Zaman zaman dik


katinizi toplamakta glk ekersiniz Bu dnemlerde tembellik
hissi uyanabilir Hayal gcnz gelimitir bu nedenle bo
olduunuzda bile dnr ve fikir retmeye alrsnz.

NEPTN YENGE'DE
Sezgileriniz ve hisleriniz olduka gelimitir Karnzdaki in
sanlarn olumsuz ynlerini ok abuk alglarsnz Yardmsever,
scak kalpli, uyumlu ve dikkatlisiniz evrenizde olup bitenlerle
yakndan ilgilenir ve bulunduunuz toplumda aktif rol almay is-

249
tersiniz Suistimale ak bir yapnz var Duygusal ynde has
sas olduunuz iin evrenizdeki rahatsz ve hastalkl insanlardan
ok abuk etkilenirsiniz nsanlar krmaktansa kendinizi ze
deleyen bir yapnz var la ve uyarc maddelere kar abuk
bamllk kazanmanz mmkn.

NEPTN ASLAN'DA
Sempatik ve cana yakn bir giinnz var evrenizdeki in
sanlarla iyi ilikiler kurarsnz Sadk olduunuz kadar kskan
deilsiniz Romantik ve iyi bir e saylrsnz Yarauclnz
sevdiiniz her hangi bir konuda ortaya koymanz zor olmaz
Planlama yeteneiniz olduka gelimitir evrenizde
yapuklarnz ile tannrsnz Teebbs etme igdnz
bakalarnn size kolaylkla hayran olmalarna neden olabilir
ans oyunlarna ve kumara olan yatknlnz ise
kmsenmeyecek derecededir Zaman zaman an hassaslk
gsterir ve en yaknnzdaki insan krabilirsiniz.

NEPTN BAAK'DA
Sanatsal becerileriniz evreniz tarafndan taktirle karlanr
yimser ve uyumlu bir yapnz var Ayrntlar grmekte
ustasnz Bu ynnz bazen ar abartl olabilecei iin dik
katinizi ok abuk databilirsiniz alma ortamnzda uyum
luluk ve huzur n plandadr, bunu bulamadnz anlar veriminiz
decektir Kalabalk ve giiltl ortamlardan fazla
holanmazsnz Mistik bir ynnz var Gizemli olan eylere
ilgilisiniz Plansz ve programsz ilerden mmkn olduunca
kaarsnz yi bir pazarlamac ve ticaret adam olabilirsiniz
Sadece alveri ve ticarat konularnda karnzdaki kimseyi et:
kilemek iin elinizden geleni yaparsnz.

NEPTN TERAZ'DE
ok abuk fikir deitirebiliyotsunuz Bu sizin ar iyimser
olmanzdan kaynaklanyor ki kiiyi de ayn anda hakl
grmeniz olaylarn iinden kmanz gletirebilir Sa-

250
mimisiniz fakat idealist dnceleriniz her eyden nce gelir
Kendinizi bakalarnn yerine koyarak dnmeyi iyi be
ceriyorsunuz Bu yzden donlar ve yanllar arasnda gidip
gelmeniz mmkn Bu da karar vermenizi geiktiriyor
nemli bir idealiniz olmad srece; ki evlilik de nemli ide
allerinizden birisidir, tembellik ve danklla ok yatknsnz
Uyumlu bir yuva kurma hayaliniz her zaman vardr.

NEPTN AKREP'DE
Hayal gcnz ve grsel zekanz ok gelimitir Mantnz ye
rine hissettiklerinizle hareket edersiniz Zaman zaman frsatlar
deerlendirmekte ge kaldnz gi.ilr, fakat karnza mutlaka
yeni frsatlar kar ve sonunda en iyi olan yakalarsnz Gu
nrlusunuz Bu ynnz bazen maddi ve manevi kayplara
neden olabilir Bir konunun zerine giunek istediinizde bunu
mutlaka baarrsnz Fantazileriniz fazlasyla gelimitir Sev
meden yaptnz her hangi bir eyde; ki bu en basit. anlamda
ok ufak bir ey de olsa baarl olmanz mmkn deildir Zor
lanmaya gelemezsiniz, bu sizin nemli bir zaafnz Bakalar
tarafndan zorlandnz hissettiinizde ileri kolaylkla se
rebilirsiniz; zarar grseniz bile.

NEPTN YAY'DA
evrenizde di.istlnz ve gvenilirliiniz ile tannrsnz
Gezmek, seyahat eunek, yeni yerler ve kltrler grmek sizin
iin sadece bir elence deil ayn zamanda eitim ve retim ko
nusudur Mutlaka bir eyler renir ve bilgi hazinenizi
gelitirmek istersiniz Gunrlu ve inanlarndan dn vermeyen
birisiniz Toplumsal meseleler sizi fazlasyla ilgilendirir
Dkn ve zayf insanlarn haklarn konmak ve imkanlar
salamak iin aktif politika yapabilirsiniz Duygusal olduunuz
kadar bu ynnz gizleyen bir yapnz var Hislerinize
gvenmektense bilgi ve teci.ibelerinize gvenmeyi tercih eder
siniz Gelimi bir adalet anlaynz var Birikimlerinizi ve bil
ginizi bakalarna aktarmak iin elinizden geleni yaparsnz.

251
NEPTN OGLAK'OA
Muhafazakar ve tutucu bir yapnz var Bu konuda an
eilimler gsterebilirsiniz Dikkatinizi kolaylkla toplayabilir ve
younlatrabilirsiniz Ciddi bir grnmnz vardr Sizin iin
sorunlarn temeli nemlidir, bunlar halledildiinde gerisi ken
diliinden gelir dncesindesiniz Bu nedenle zaman zaman
fazla kau tutumlar sergilemeniz mmkn Hareketsiz kalmak en
byk korkunuzdur, bu sebeple mutlaka bir eylerle uramak
istersiniz Kendinize dnk birisiniz Olduka akll ve ze
kisiniz Yaln yapmaktan ekindiiniz iin onlar kabul etmekte
de zorlanrsnz.

NEPTN KOVA'DA
Yeniliki olduunuz kadar tutucu bir tarafnz da var Emin
olmadnz bir eye girmekten kanrsnz Yeniliklerin size ne
getireceini ve neler gtreceini ak bir ekilde grebildiiniz
zaman aulmda bulunursunuz Kiisel deilsiniz,
deerlendirmelerinizde bakalarnn karlarn da korumaya
alrsnz Merakl birisiniz zgrce dnmeyi seversiniz
Fikir zenginlii bakalarnn sizden yararlanmasna neden olur
ok abuk etkilenirsiniz fakat pheci ynnz ar basar ve
olaylar aratrmak istersiniz yi bir aratrmac ve bilim adam
olabilirsiniz.

NEPTN BALIK'DA
Mistik olduunuz kadar sezgisel ve hassas birisiniz Sabrl ve
dikkatli bir yapnz var Sempatik bir d grnnz var
Kendi iinize dnk hissi ve duygusalsnz Ryalarnz olduka
zengindir Romantik davranlarnz kar cinsi ekmenize
neden olur Allmn dnda ilgi alanlarnz olabilir Kararsz
davranlarnz fazlasyla gze batmaz Az fakat z konumay
tercih edersiniz Deiik bir adalet anlaynz var Bu zaman
zaman kat ve yarglayc olarak ortaya kar Pimanlk du
yacanz bir eyi yapmak istemezsiniz, bu nedenle de dikkatli
kararlar verirsiniz Mzik ve sanata yakn bir ilginiz var.

252
PLlITO BURLARDA

PLlITO KO'DA
Basklara kar ba kaldrma isteindesiniz Reformist bir
yannz var Yeniliklere ak ve uygulama taraftansnz Ar
aktif ve heyecanlsnz Hemen her konuda ne kma isteiniz
gldr Yneticilik ve nderlik vasflan tayorsunuz
evrenizi ve bulunduunuz toplumu etkileme kabiliyetiniz dik
kate deer Mcadeleci olduunuz kadar dayanklsnz da.

PLlITO BOGA'DA
Maddeye bamllnz fazladr stek ve beklentileriniz genelde
materyel konularla ilgilidir Sahip olma isteiniz sizi gereinden
fazla hrsl yapacaktr Erotizm ve cinsellik yaamnzn nemli
bir parasdr stediiniz bir eye sahip olana kadar stne gi
dersiniz Duygusallnz sahip olduklarnzla lme
eilimindesiniz Ar lursl davranlarnz sizi baz konularda
dostlarnzdan uzaklatrabilir.

PLlITO KZLER'DE
Olaanst bir konuumac olabilirsiniz Fikirlerinizi ak ve net
ifade edersiniz Gerektiinde patavatsz ve saygsz olmanz
dahi mmkn evrenizle mutlaka iletiim kurmak istersiniz bu
ynde aktif ve konukan tutumlarnzla ilgi ekmekten de
holanrsnz Alglama yeteneinizin yannda karar verme ye
teneiniz de olduka gelimitir Eletirme huyunuz ve ace
leciliiniz bazen arya kaabilir.

PLUTO YENGE'DE
Hayalgcnz ve fantazileriniz gelimitir Cinsiyetinizi ne
karmaktan holanyorsunuz ekiciliiniz her zaman evrenizi
etkileyecektir Kar cinsi kendinize eken bir zerafetiniz var
Alglama yeteneiniz ounlukla hisleriniz ile paralel alr ve

253
sizi yanltmaz Romantik olmak dier bir zelliiniz Kiisel
geliiminiz evrenizin size gsterdii sayg ve yaknl baldr.

PLUfO ASLAN'DA
evrenizi yaptnz yenilikler ve sprizlerle etkilemek istersiniz
Bu yakn ilikilerinizde de byledir Eli ak ve bonkr

saylrsnz G kazanmak sizin iin nemlidir Yatrmlarnz


ve giriimleriniz para kazanmaktan daha ok mevki ve g elde
etme ynndedir Bilinsiz bir cesaretiniz var Bunun yannda
adalet anlaynz ok gelimitir Kendinizi her zaman daha
yksekte gryorsunuz bu yaklamnzla baz kimselere ar ki
birli gelebilirsiniz.

PLUTO BAAK'DA
Bitmez tkenmez bir enerjiniz var yi bir aratrmac ve en
tellektelsiniz Bilgi ve birikimlerinizi bakalarna aktarmak
sizin sizin nemli bir grevinizdir Hemen her eye kar il
gilisiniz renmek ve eitim almak ok hounuza gider
Tartma ortamlarndan ok holanyorsunuz Mesleiniz ile il
gili yenilikler yapmak istersiniz alkan ve disiplin sahisi bir
yapnz var.

PLUfO TERAZ'DE
Doal davranlarnzla ilgi ekersiniz Eitlik ve drstlk
yaamnzn nemli birer ilkesidir evrenizde adaletli olmakla
tannrsnz Karnzdaki kimselere olduka saygl ve
llsnz Bu davranlarnz bakalarndan da beklersiniz
lgin grleriniz vardr ve estetik anlaynz gelimitir Es
pirili olduunuz kadar konukan bir yapya sahipsiniz Ak
hayatnzda ise oluka tutucu olabiliyorsunuz Yine de aranlar
bir partner olabilirsiniz.

PLUfO AKREP'DE
Mantk ve sezgiler arasnda bocalyorsunuz Hzl karar vermek
sizin iin olduka zor olabilir Doru kararlar verdiinizden

254
eminseniz fikirlerinizi sonuna kadar savunursunuz Ruhani ve
gizemli bir yannz var Cesur ve aulgansnz fakat fanatizmin
ok abuk esiri olabiliyorsunuz Cesaretinizi ve gcnz yanl
kullanmaya eilimlisiniz dealleriniz birden sapabilir ve
gcnz acmaszca kullanabilirsiniz Sizi geleneklere baml
ar tutucu ularda grmek mmkn olduu gibi deiimlerin ve
yeniliklerin ncs olarakta grmek mmkn Toplum
ilikilerine ve toplumcu olmaktan ok bireysellie nem ve
riyorsunuz.

PLUTO YAY'DA
Ayn bir iyiniyetin yannda gerekilii savunan birisiniz
Hukuk ve felsefe ilgi alannz olabilir Gereki olmanzn yan
sra ulalmas zor bir idealiniz mutlaka vardr Sizin iin her
eyin bir anlam ve aklamas olmaldr Ak hayatnz da bu
donlar zerine kurduunuzda sorunlar ba gsterebilir yi bir
teorisyen olabilirsiniz fakat pratik yaamda uygulamalarnz size
vakit kapbettirebilir Gezmeyi ve seyahat etmeyi seviyorsunuz
evrenize yardma her zaman hazrsnz Bu tutumunuzu
evrenizden de bekliyorsunuz.

PLUTO OGLAK'DA
Olduka alkansnz Dayankl bir fiziiniz var Ciddi ve
prensip sahibisiniz Sorumluluk bilinciniz gelimitir
stlendiiniz bir ii mutlaka yerine getirirsiniz evre
ilikilerinize de olduka nem veriyorsunuz Saygl ve ne
zaketli olmaya zen gsteriyorsunuz Kendi fikir ve uy
gulamalarnz hayata geirmek iin youn bir mcadeleye gir
meniz gerekebilir Gl bir muhalefet yannz var fakat bu
yannz arla gtrebilir ve her konuda muhalefet ya
pabilirsiniz Grlerinizin benimsenmesini ve sizinle il
gilenilmesini istersiniz.

PLUTO KOVA'DA
zgrlnze fazlaca dknsnz Yeni fikirler retmek ve

255
bunlar uygulamaya geirmek iin doal bir yeteneiniz var
evrenizde sizden yardm gren ve nasihat alan bir ok kimse
olabilir Toplum iinde olmaktan holanr ve yalnzl sev
mezsiniz Yalnz kalmak sizin iin dnlemeyecek bir ko
nudur Sorumlu olmakan daha ok diist ve ak szlle
nem veriyorsunuz Fikirlerinize ve yaptklarnza kar kan
insanlara hogiil yaklamazsnz bu nedenle eletirilmekten
holanmyorsunuz Gerektiinde bu konuda agresif ve kat tu
nmlar sergilemeniz mmkn.

PLUTO BALIK'DA
Elinizdeki kullanlmayacak malzemelerden yeni eyler retip kul
lanlacak hale getirmekte baarlsnz Yalnzlktan
holanyorsunuz ve kendinizi bu ekilde daha verimli his
sediyorsumz Baarlarnz el attnz konuyu sevip sev
mediinize baldr yimser, romantik ve hayalperest bir
yapnz var Olduka hassas oluunuz abuk alnmanza neden
olur Bu nedenle ilikileriniz uzun sreli yolunda gitmeyebilir
Kalabalktan holanmyorsunuz ve sizsiz ve sakin ortamlar tercih
ediyorsunuz Fazlasyla bir idealist olduunuz sylenebilir Sa
nata yakn bir ilginiz var Bu konudaki baarnz kendinize hu
zurlu bir ortam yaratp yaratamadnza bal olabilir.
AI YORUMLARI

BRLF.MLER

0
GNF. AILARI

GNE birleim AY

Ya hep ya hi diye dnrsnz Kendi duygusal istekleriniz


ve arzularnzla daha yakndan ilgilenirsiniz nat saylrsnz
Dnyay kiisel erevenizden grmeye alrsnz Kendi duy
gularnz anlamakta zorlanabilirsiniz ou zaman
anlalamamaktan yaknrsnz Karakter olarak abuk zayf
debilirsiniz Psikolojik ynden salk probleminiz olabilir
Fazla aktif olmanz sizde isteksizlik ve halsizlik yaratabilir.

0 a '+'
GNE birleim MERKR

Dnce ve fikirlerde ar derecede kendinizin etkisinde


kalrsnz Bazan sabit fikirli denebilecek dzeyde olursunuz
renme kiisel zevkleriniz ile snrlandrlmtr Bakalarnn
fikirlerini sizinmiler gibi gstermeye eilimlisiniz Bazen ken
dinizi, konumaya kapurrsnz Konuurken bile ok sratli
dnebilirsiniz Konumak, yaz yazmak ve genel iletiim ko
nularnda yaratc olabilirsiniz ounlukla bireysel
dnrsnz nsanlar dndklerinizle etkilemeye

257
alrsnz Kendinizi objektif olarak deerlendiremezsiniz bu
yzden eletirilere pek ak saylmazsnz.

0 a
GNE birleim VENS

Cazibeniz ve sosyal konularda kaygnz yoktur Sevilmek is


tersiniz vgye yatkn birisiniz Sanat, mzik ve gzellikten
etkilenirsiniz Mizah duygunuz gelimitir Flrtc bir
mizacnz vardr Hayata bal birisiniz idealistsiniz Bir de
receye kadar bencil alabilmenize rahmen sohbetler, toplantlar
ve genel topluma alrsnz Kendinizi ifade etmekte glk
ekmezsiniz ocuklarla iyi iletiim kurabilirsiniz Estetik ze
rafeti olan herey sizi eker Evinizde fazlasyla gereksiz eyalar
bulunabilir.

0 0 d
GNE birleim MARS

Vesveseli davranrsnz Rekabeti seven birisiniz Sa


kinlemeniz zordur Fazla alrsnz Bencil olmayabilirsiniz
fakat kaytsz tavrlar taknrsnz Hkmeden tavrlarnz vardr
Kskan birisiniz abuk sinirlenirsiniz Cesaret ve istek

gcnz belirgin zelliinizdir Agresif tutumlarnz olur Scak


kanl ve abuk karar verebilen birisiniz Kendinizi ispat etme
arzunuz youndur Hrsl olmanz yaama olan ballnz ve
aktif olduunuzu gstermektedir.

0 a 2J
GNE birleim JUPTER

Cmertsiniz Bazen fazlasyla iyimser mizalsnz Kendini

258
beenmilikten kanmak zorundasnz Tiyatro ve spordan
holanrsnz Kendi etrafnzda olan hereyle ilgilenirsiniz
renmeye kar an isteinizin olmasna ramen bunu fazla
gerekletiremezsiniz Sohpetlerde kendinize iyi bir yer edinir
ve genileme imkan bulursunuz ansnz en iyi ekilde kul
lanmaya eilimlisiniz Topluma yaymak istediiniz fikirleriniz
olabilir, evrenizdeki insanlarla bu konuda verimli almalar ya
pabilirsiniz Yarauc gcnz size almalarnzda zel per
formans gstermenize yardmc olur Genel salnz iyi du
rumdadr Genelde maddi veya manevi konularda baar
salayacaksnz.

0 a ?
GNE birleim SATRN

ocukluunuzdaki kstlamalar erikinliinizi etkiler Fi


kirlerinizde daima ciddilik vardr Fazlasyla endieli dav
ranabilirsiniz Hrsl olabilmeniz iin sizce iyi bir amacnzn
olmas gerekir Otoriter pozisyon iin aba sarfedersiniz ok
arbal veya inat olabilirsiniz Kiiliinizi ifade etmeniz sizin
iin zordur Yaamnzda bireyler oluturabilmeniz iin ok
almalsnz Hayaunzda oka hayal krk.l yaamanz sizde
aalkkompleksi olumasna sebebiyet verebilir Geliiminizde
kstlamalarla karlarsnz Kendinizi kstlanm hissettiinizde
yaama isteinizi kaybedebilirsiniz Organizasyon yeteneinizi
kullanmaya almalsnz.

0 a iti
GNE birleim URANS

Sinirlisiniz Sabrsz davranrsnz Tamamen gevemeniz


gtr Genellikle isyankar birisiniz dnyanz fazlasyla ge
rilimlidir Bakalarn desteklemekten ve hapsedilmekten nefret

259
eden bir yapdasnz Bakalarna garip grnebilirsiniz Dav
ranlarnzn tahmin edilmesi gtr Kendi fikirlerinize sabit ka
labilirsiniz Rutin olan kabul etmekte zorluk ekersiniz
Dnceleriniz ve fikirleriniz her zaman kabul grmeyebilir
Mekanik ve teknik konulara yatknsnz Aratrmac bir ru
hunuz var ve stne gidebiliyorsunuz.

0 cf 't'
GNE birleim NEPTN

Tam olarak hrsl ve rekabeti saylmazsnz Hizmet vermekle


ilikili bir iiniz olabilir Suya ilgi duyarsnz Baar ou
zaman doru yerde ve doru zamanda bulunmanzn neticesidir
Sezgi ve hayal gcnz kuvvetlidir dnyanz darya ak
tarmakta usta olabilirsiniz, fakat bunu yapamadnz zaman i
huzursuzluunuz an younlar Gereklerden abuk ko
pabilen bir yapdasnz, bunu arla gtrrseniz kendinize
olan gveninizi yitirebilirsiniz Genelde davranlarnz ruh ha
linizin deikenliine baldr abuk etki altnda kalabilirsiniz
Hc;r hangi bir eyin mptelas olmanz olasdr.

0 0
GNE birleim PLUTO

yi bir tantc ve pazarlayc olabilirsiniz htiraslsnz Re


kabeti bir yapnz var Kskan veya sahip kc olabilirsiniz
Gten etkilenen birisiniz Sr saklayabilen birisi olabilirsiniz
evrenizdekileri ve kendinizi abuk yenileyebilen birisiniz
Olaylarn detayna inmeyi seversiniz Gc yanl kullanma
eilimde olabilirsiniz Fikirleriniz ve oluumlarnz emellerinize
ulamad zaman zor kullanmaya olan eiliminiz size zarar ve
rebilir.
AY AILARI

AY birleim MERKR

Kuvvetl.e kendinizi ifade etme isteiniz vardr bunu duy


gularnzla ortaya koymaktan holanrsnz Konukan birisiniz
ve yetenekli bir konumac saylrsnz Hislerinizi anlatmak iin
yazma bavurabilirsiniz renmeye olduka meraklsnz
Bakalarnn fikirlerine uyar bir yapnz var evrenizden veya
dostluklarnzdan ok abuk uzlamaya yneliksiniz Olaylan
abuk kavrayabilir ve uyabilir birisiniz Duygularnzn ve
dncelerinizin sentezini yapmakta ustasnz Bakalarnn
sizin hakknzda dndkleri sizin iin ok nemlidir Salk
ve beslenme konularna nem verirsiniz.

AY birleim VENS

Sosyal birisiniz Eer arkadalnz zedelenirse duygusal olarak


ok abuk incinirsiniz Duygusal olarak gsterdiiniz yaknlk
karnzdaki kimselerle olan hzl etkileimden kaynaklanr
Genel olarak evrenizdeki olaylarla yakndan ilgilenirsiniz
Duygularnz szkonusu olunca kendinizi birden brakabilir ve
etkilenebilir bir yapdasnz evkat sizin iin nemlidir Duy
gularnz ifade edemediiniz zamanlar kendinize dnk bencilce
davranabilirsiniz Kendinizi beyenmi birisiniz Dip
lomatiksiniz Sanatsal yetenekleriniz olabilir Evinizi iyi de
kore etmek istersiniz ve bunun iin para harcamaktan
kanmazsnz.

261
a d
AY birleim MARS

abuk ve kendi kendine olan faaliyetlerde bulunursunuz Duy


gusal ihtiyalarnz szkonusu olunca ifadelerinizin incelii yok
tur Kskanlk, sabrszlk ve sinirlilik birden otaya kabilecei
gibi birden de yok olabilir Heyecanl bir yapdasnz Bazen
gereksiz yere aceleci davranlar gsterirsiniz stek gcnz ve
savama arzunuz kuvvetlidir dnyanzda gerilimlisiniz
Tehlikeli bir dman olabilirsiniz Duygularnz kontrol ede
bildiiniz srece isteklerinize ulamak iin gcnz vardr, ede
mediiniz anlarda hereyi birbirine kartrabilirsiniz.

AY birleim JUPTER

Duygu arl zelliklerinizden birisidir Cmert birisiniz En


iyiden holanrsnz Kendinizden yksek fikirler
oluturabilirsiniz Mizah duygunuz gelimitir renmeye ve
bilgiye hayransnz evrenizde popler birisisiniz Sosyal he
defleriniz dorultusunda rahat yaamaya eiliminiz vardr Soh
bet etmekten ok holanrsnz Yardm sever birisiniz Al
vetjden holanrsnz Bir eyler alp satmak sizin iin
vazgeilmez bir olgudur Arkadalarnza, evinize ve evrenize
olan duygusal ballnz sayehat etmenizi engelleyebilir.

AY birleim SATRN

Sk sk tavrlarnzda, kesin ve inat davranrsnz Gvenilir bi


risiniz Genellikle ok hrslsnz Hesap yapc olabilirsiniz
likilerinizin balangcnda karnzdakine gvensiz ve endieli

262
davranrsnz Kiiliinizin bir yan hznl ve melankoliktir
Duygularnz ve kiiliiniz srekli kontrolnz altndadr Ken
dinize hakim birisiniz Genelde dnceleriniz pratik ve
aklcdr Aile fertleri ile aranzda bir mesafe vardr Ailenize
kar zaman zaman ok scak, zaman zaman ok souk dav
ranabilirsiniz ortasn bulmak sizin iin gtr.

AY birleim URANS

Huzursuz veya sinirli bir mizacnz olabilir Hem nhsal hem de


zihinsel ynde gevemekte zorluk ekersiniz Talunin edilmesi
zor bir yapnz vardr Gvenilir olmayabilirsiniz Genel ol
mayan seversiniz Bakalar tarafndan; bu sizin aknz bile
olsa sevginin sylenmesinden holanmazsnz Duygularnza
bir zrh germi gibisiniz Genelde kolaylkla artlabilirsiniz
dnyanz an gerilimlidir Souk bir entellektel olabilirsiniz
Bakalarna ilgin gelebilecek ilgileriniz olur Genelde bi

reysel dnen birisiniz Eviniz genelde arkada veya grup fa


aliyetlerine merkez olur.

AY birleim NEPTN

Kendi duygularnzn esiri olabilirsiniz Aktif bir hayal gc; fev


kalade yaratc bir fantazi dnyanz var Bununla birlikte
mantksz korkularnz da olabilir Tehlikeyi abuk se
zemezsiniz, bunun dnda sezgileriniz gldr dealistsiniz
Tatminsizlik ve anlalamamanz yznden yanlz kalmay tercih
edebilirsiniz Baka insanlara garip gelebilecek ilgileriniz ve ho
bileriniz olabilir Moral davranlarnz evrenizin etkisindedir
Manevi ynden ilgileriniz konusunda bir karara varmanz
olduka gtr.
AY birleim PLUTO

Duygusal arzulara ve arzularn ifade edilmesine


younlamsruzdr Sr saklayabilen, kskan, sahip kc, red
dedilmeyi abuk kabul etmeyen bir yapdasnz likilerinizi
kontrol etmeye ihtiya duyarsnz ok gl duygusal pat
lamalarnz ve klarnz olur Heyecansal davranlarnz
hemen farkedilebilir Bakalarn etkileyebilen birisiniz Riske
girmeyi seviyorsunuz Ev hayatnzdaki despot
yaklamlarnzdan dolay einize itici gelebilirsiniz Spiritel ko
nulara eilimli olabilirsiniz.
MERKR AILARI

MERKR birleim VENS

Ayrntlar aklnzda tutmaktan holanmazsnz Fakat kesin


mizah duygunuz vardr yi bir konumac, renmekten keyif
alan, farkedilir haberleme yetenei veya artistik hnere sa
hipsiniz Gzel ve estetik olan her ey ilginizi eker Basit
yaamak sizin iin nemlidir Moralinizi her zaman yksek tu
tarsnz Konuma ve yazda kabiliyetlisiniz ifadeleriniz her
zaman taktir grecektir Ses tonunuz yumuaktr yi bir
kulanz vardr, duyduunuz bir melodiyi ok abuk kavrar ve
ok kolay bir dille syleyebilirsiniz Bakalarna kar dip
lomatik davranrsnz Sosyal aktifitelere katlmay ve ho soh
betlerde bulunmay seversiniz evreniz tarafndan aranan bi
risiniz.

- " cJ
MERKR birleim MARS

Zekanz gl ve etkindir Fikirleriniz ve dncelerinizi fa


aliyete geirmeyi istersiniz Zeka olarak uyank olduunuz gibi
fiziksel olarak da hareketlisiniz Mekanik ve teknik becerileriniz
vardr Kendinize yneliksiniz ve bencilsiniz Aceleciliiniz
hemen gze arpar Hazr cevapsnz Tartmalar seven bi
risiniz Aratrmaclk zel ilgi alannzdr Fikirlerinizi
karnzdaki insanlara akca saklamadan sylersiniz buna

265
karlk diplomatik davranmaktan holanan birisiniz fakat her
ikisi. bir arada yryemiyeceinden tercihiniz daha ok ilkinden
yanadr Dncenin ve fikirlerin uygulanabilir olmas sizin iin
nemlidir Aksini yapanlarla okca tartmalara girersiniz.

MERKR birleim JUPTER

Bilinci gelimeyi amalar ve hem sosyal hemde entellektel


statnz gelitirmeye ynelik davranrsnz Sakin bir mizacnz
var Her zaman yardm sever davranrsnz Kendinizi ok
fazla beenebilirsiniz Eitime nem verirsiniz Adalet duy
gunuz gelimitir Entellektel dzeyinizden her zaman emin
sinizdir ve bakalarna bunu empoze eder bir yapdasnzdr
Bakalarnn gvenini kazanmanz almaya olan eiliminizden
kaynaklanmaktadr yi bir konumacsnz ve ayn zamanda iyi
bir eitimci olabilirsiniz Seyahat etmekten holanrsnz ve eli
nizden geldiince de bunu yapmaya alrsnz Gncel hayatta
her eyin kolay olmasn istersnz ve rahat yaamaya
eilimlisinizdir evrenizdeki insanlarn sizi saygn birisi olarak
grmelerini ister ve nem verirsiniz.

MERKR birleim SATRN

Nezaketli olduunuz sylenemez fakat bazen olduka deiik


davranlarda bulunabilirsiniz nceden belirlenmi fikirlere uy
mayan seeneklere, ans tanmaya eilimli bir yapnz var
nsanlar dinlemekten holanrsnz Hrslsnz Otorite gibi
grnmek arzusu sizde youndur Dayanklsnz natcsnz
Garip bir ekilde bazen an yumuak davranrsnz Kendinizi
ifade etmekte glk ekersiniz Dncelerinizde manukl ve
bilimselsinizdir Sistemli ve disiplinli alma sizin iin nemlidir

266
ve bu ekilde baarya ulaabilirsiniz evrenizden hak ettiiniz
saygnl bulmanz olduka zamannz alr Yaratclnz ok
iyi kullanabilirsiniz Konumanzda veya anlatm tarznzda tu
tukluk olabilir.

MERKR birleim URANS

nceden talnin edilemeyen hevesleriniz olabilir Belirgin en


tellektel merak ve orjinal zekaya sahipsiniz zellikle aba
gstermedike, hareketlerinizde bir zerafet yoknr Gizlilie ilgi
duyarsnz natcsnz ve kendinize yneliksiniz Horaliniz ani
deiikliklere urayabilir Kendinizi bir an iinde bazen ok iyi
bazen ok kt hissedebilirsiniz ok abuk kavrama ye
teneiniz vardr fakat kavradklarnz annda ve abuk
deerlendiremezsiniz bunun iin biraz zamana ihtiya duyarsnz
Her eyi kendiniz yapmak istersiniz ve nasihatleri din
lemezsiniz Detaylan incelemek sizin zel zevkinizdir
Bakalarnn fikirlerinin yanl olduuna inandnz zaman sizi
bu dnceden vazgeirmek ok zordur ve yine de kendi fi
kirleriniz dorulnsunda hareket edersiniz.

MERKR birleim NEPTN

Birden gelien olaylardaki gereklik payn pek gremezsiniz


leriyi grebilme veya nseziniz mevcuttur Bunun iin
dnmeye zamannz olmaldr Sanat, proje, mzik, doa ve
insan psikolojisine ilgi duyarsnz natclnz bazen banza
dert aar Belirsizlikler sizi ar etkiler ve bunlardan okca ra
hatsz olursunuz Yanlz kaldnzda ok daha verimli ve
mantkl dnebilirsiniz Kendinizi ve bakalarn kandrmaya
ak birisiniz abuk yalan syleyebilirsiniz ve bundan

267
pimanlk duyarsnz Konumay pek sevmezsnz,
konutuunuzda ise gereklerden uzak konumaya eilimlisiniz.

MERKR birleim PLUTO

Fikirleri, ilikileri ve olaylar analiz etmekten holann birisiniz


Dikkatinizi tamamiyle younlatrabilirsiniz Aratrma iin ge
rekli beceriye sahipsiniz Gizli faaliyetleri veya ileri sever ve
uygulamaya gemeyi istersiniz Gzel, vg dolu szler ve
yazlar sizi cezbeder Bunlardan abuk etkilenirsiniz
Gerekler ve drstlk sizin iin nemlidir Bakalarnn fi
kirlerini ve dncelerini gereklere bal kalarak deitirmeye
ve kullanmaya alr bir yapdasnz.
VENS AILARI

VENS birleim MARS

Davranlarnz scaktr fakat zerafetten yoksun olabilir Gayretli


ve alkan bir yapnz vardr Bu a kadnlarda farkl pro
jelerde aktif olma imkan veya baarl bir meslek imkan verir
Erkeklerde sekse kar hevesli ve abuk tepki gsterir bir yap
Sanat iin yeteneiniz vardr, kulanmazsanz sanat taktir etmekle
de yetinebilirsiniz abuk alnan birisiniz Her hangi bir yerde
nasl davranmanz gerektiine karar vermeniz zordur Tep
kileriniz abuk ve dnmeden gerekleir Akta sizin iin ten
sel temaslarn nemi byktr Cinsel potansiyeliniz olduka
gldr Eliniz aktr kendinizin ve bakalarnn parasn ra
hatlkla harcayabilirsiniz Alverii sevdiiniz iin elinizde para
tutmak sizin iin zordur.

VENS birleim JUPTER

Hayr sever birisiniz Bilgi ve kltrel olaylara ilginiz vardr


Macera veya tiyatroya ilgi duyarsnz Keskin akl Eitime
kar sabrszlk veya tembellik grlebilir Topluluk iinde
olmay ve sohbetleri seversiniz Popler birisiniz Bakalarn
mutlu etmeye ynelik birisiniz Kavga ve tartmalardan
kacnrsnz Pratik ve rahatlnza nem veren birisiniz Sah
nede olmaktan her zaman holanrsnz yi bir arabulucu

269
olduunuz sylenir ansnzn size her zaman yardm ettiine
inanrsnz.

VENS birleim SATRN

Keyifli durumlar; kt salk, borlar veya skntdan dolay bo


zulabilir Kendinizden yal, otoriter veya sal bozuk yada
parasal ynden cimri biriyle ak yaantsna girebilirsiniz
likide olduunuz kimseye kar hakimiyet kurma ar
zusundasnz Kiisel ekiciliinizi ve cazibenizi kullanmakta
zorluk ekiyorsunuz Sorumluluklarnz duygusal ikili
ilikilerinizin stnde tutuyorsunuz Genelde ok yetenekli ve
yanlz birisi (sanatc) olabilirsiniz lgilendiiniz konuda kon
santrasyonunuz, detaya inmeniz ve sabrnz ile nlsnz Ada
let duygunuz gelimitir Sadk dostluklar ve ilikiler kurmak
sizin iin nemlidir Topluluklarda ve sohbetlerde pasif dav
ranlarnz olabilir Bakalarna garip gelebilecek bir sadakat
anlaynz vardr.

VENS birleim URANS

Bir ok arkada veya tandk edinirsiniz yi bir organizatr ve


yardm toplaycs olabilirsiniz Allagelmemi sosyal veya ak
iliileri yada tecrbeleri yaamanz olasdr Allmam sanatsal
bir yeteneiniz vardr fakat bunu istediiniz zaman kullanmakta
zorlanabilirsiniz Duygularnz kontrol etmeniz gtr ve kuv
vetli i gerilimler yaarsnz lgileriniz daha ok kendinize
yneliktir Arkadalar aras organize edilmi toplantlar ve soh
betlerden ok holanrsnz ve ska bu tr toplantlara katlmak
istersiniz Hayatnzda ani gelien ilikiler ve tanmalar ayn
hzla bilebilirler, bu sizde az da olsa hayal krkl yaratabilir

2 70
Sosyal olarak aktif olmanz yaamnzn bir parasdr Bir kiiye
bal olmak sizin iin zorluklanda beraberinde getirecektir
Bamszlnz n plandadr.

VENS birleim NEPTN

Ak da aldatma veya terk etme grlebilir Genelde yanl ide


aller peinde koabilirsiniz Askeriyede veya denizcilikle
uraanlarla ak ilikisine girebilirsiniz Duygulu bir yapnz
vardr Sevgi dolusunuz Smn ve gizemin bysn seven bi
risiniz Drst ve sr saklayabilen birisiniz Mistizme ilginiz
vardr Gereklik duygunuz azdr Sanatsal faaliyetlerden ve
sanattan holanrsnz nsanlar abuk etkileyebilirsiniz
Gereklere olan eiliminizin azlndan evrenizdeki insanlara
veya ailenize maddi bir yk olabilirsiniz Hayal gnz kuv
vetlidir Yaratclnz kullanlmay beklemektedir Gereksiz
yerlerde pasif davranlar gsterirsiniz.

VENS birleim PLUTO

Gl ve ateli bir mizacnz var Bazen fazla ateli dav


ranabilirsiniz Romantik ilikilerde kskanlk veya sahip olucu
tutum alrsnz Duygusal drtlerinizi arttrmay renmek zo
rundasnz Ak ve duygusal yaamnzda fanatiklie
eilimlisiniz Kar cinsten birisi sizi an ekecektir Metafizik
olgular ilgileriniz iindedir Sanatsal ynnz vardr Genelde
maddi olgular ve manevi olgular arasnda bir karara varmanz ve
ortay bulmanz zordur, birisi her zaman tekinden ndedir.
d
MARS AILARI

d "
MARS birleim JUPTER

nanlmadk bir enerjiye sahipsiniz Siz doru olduuna


inandnz bir ey iin her eyinizi ortaya koymaya hazrsnzdr
Bazen bu tutumunuz fanatiklie kadar gidebilir Askeri di
sipline ve fikirlere eilimlisiniz Gc seven bir yapnz vardr
Yaymclk, terfiler ve kltrel takipler balca cezbolduunuz
eylerdir Kendi neminizi artrmak veya hayrseverlik
dorultusunda yneltilen enerji ve hevesiniz vardr Kendinize
olan gveniniz yaptklarnza olan inancnzdan gelmektedir
abuk karar verebilirsiniz ve verdiiniz kararlar da genelde
don olandr Her trl (olumlu veya olumsuz) olaydan
syrlma yeteneiniz vardr Sizde hayr veya zordur ke
limelerinin yeri yoktur Maddi olarak kazancnz bileinizin
hakkyla alyorsunuz Biraz pohpohlanmay seven birisiniz.

d " 1;
MARS birleim SATRN

Otorite tarafndan engellenebilirsiniz Yapmak istedikleriniz ile


yapmaya zorlandnz eyler arasnda anlamazlk ve ikilem
yaarsnz Aklszca hareketlerde kzgnlk ve hayal krkln
muhafaza eder ve bunu stnzden ok abuk atamazsnz Ya
ralanmalara eilimlisiniz ve sk sk yaralanabilirsiniz Genelde
olumsuz veya zararl bir enerji potensiyeline sahipsiniz Ar

2 72
alrsnz Akll olduunuz kararlarnzdaki tutumunuz ve uy
gulamalarnz ile bellidir Hareket ve tutumlarnz zenle
seersiniz Dman olarak istenmeyen birisiniz ok abuk
nefret eder ve dmanlk beslersiniz Kinci olabilirsiniz
Kemik rahatszlklar veya deri ile ilgili sorunlarnz olabilir.

MARS birleim URANS

Tavrlarnz nceden kestirilemez Farkl olduunuzu


dnmeyi sever ve gerekten baz durumlarda yle dav
ranrsnz Kendi zel yolunuzdan gitmeyi istersiniz Huzursuz
saylrsnz Cesaretlisiniz Makineler kullanlrken dikkatli
olmalsnz Szlerinizde acmasz olabilirsiniz Aceleci ve
sabrszsnz Dikkafal olmanz size sorunlar yaratr Heyecanl
ve dengesizce davranlarnz olabilir Tek dze (monoton)
yaamak size gre deildir, hatta bu sizde aar tedirginlik ve
sknt yaratabilir Maceraya atlma isteiniz youndur Be
lirsizliklerden holanrsnz Karnzdaki insanlar si
nirlendirmekten zevk duyarsnz.

MARS birleim NEPTN

Fiziksel cazibeniz yksektir Kendinize gvenemezsnz


Sanat, fotorafclk veya tp dalnda kk gruplarda, bir ka kii
ile yardmlaarak almaya eilimlisiniz Yksek seviyedeki
ruhsal enerjinizi oklt ilimlerde kullanabilirsiniz Kendinize
zg dleriniz vardr Gvensizlik hissedersiniz Makul ol
mayan eylem ve hatal yarglara debilirsiniz Fotoraflkta.
tpta, sanatta veya zrl aznlk gruplarla alabilirsiniz Enerji
eksiklii ekersiniz Tatminsiz saylrsnz Aalk komp
leksine kaplabilirsiniz Duygularnz kontrol edemezsiniz bu

2 73
sizi zor dunmlara drebilir Gvenilir birisi deilsiniz
Anlaamadnz kimselere dmanlk beslemeniz olasdr.

d a 'i'
MARS birleim PLUTO

Danmanlk sizin iin uygun bir meslek olabilir Silahla il


gilenmeye, cerrahi konulara, inceleme, aratrma ve yemek
piirmeye, madenlere, maralara ve yeni gelien her tr konuya
ilginiz vardr Sk almak ve iddal oynamak iin sonsuz bir
kapasiteniz vardr Ateli bir mizacnz var iddete
yneliksiniz Dayankllruz her zaman gze arpar Cesur ve
atlgansruz Kiiler stnde otorite kurma isteiniz sizi zor du
nmlara sokabilir nsanlar ynlendirme isteinizden dolay
cevrenizdeki baz kiilerle aranz ak olabilir evrenizde sizi
otorite olarak kabul eden insanlar bulunur.

JPTER AILARI

JUPTER birleim SATRN

Bu a sizin yaam tarznz ve sorumluluklarnzm ne denli ar


olacan gsterir Genelde abuk ve pratik saylrsnz Para
probleminiz olur ve bununla uramak zorunda kalrsnz
yimser birisiniz Bazen yanlgya dtnzde bu iyimser
yapnz zedelenbilir Sizin kaderiniz genelde evrenizdeki prob
lemlerle ynlendirilir Hedefinize ulamak ancak ok almayla
gerekleecektir Yaam size her eyden biraz sunar Herhangi
bir eyi nadiren karlksz alacaksnz Eer bir ey
kazanyorsanz, mutlak bir eyleri kaybedeceksiniz Baarya
sahip olabilmeniz iin ve onu elinizde tutabilmeniz iin ok
almalsnz Kendiniz ve evrenizdeki insanlardan okca
yaknan birisiniz abuk heyecanlanrsnz yaamnzda
zorluklarla karlarsnz Baar ancak ok sabrl ve disiplinli
alma ile gelecektir.

JUPTER birleim URANS

Bu a size allmn dnda genileme imkanlar tanr Bek


lenmedik anlarda beklenmedik yardmlar grrsnz ve bu
yardmlar genelde yakn arkada evrenizden gelecektir Ge
nellikle ani yolculuklara kma ihtimaliniz vardr yi eitim
imkannz olur, bununla birlikte sizin iin ticari kazan (zellikle

2 75
bilimsel alanda) szkonusudur Arkadalarnza kar mtevazi
ve eli ak davranrsnz evrenizde isyankar ve reformcu kim
seler younlukta olabilir Savatan yeni teknolojiden veya yeni
bir dzen ve mantn sunulmasndan fazlaca etkilenmi ola
bilirsiniz Bamszlk drtnz evlilii geciktirmenize neden
olur Eer erken evlenmi biriyseniz karnzdaki kiiyi sulayc
davranlarda bulunabilirsiniz Bencil ve tek tarafl istekleriniz
olur evrenize asil grnmeye alrsnz El stnde n
nlmaktan holanrsnz.

JUPTER birleim NEPTN

Bu birleim size yksek dzeyde imajinasyon kabiliyeti verir


Genelde nhsal ve duygusal alanlarda ok hassassnzdr, dini ve
mistik olaylara eiliminiz olabilir Tutabileceinizden daha fazla
sz verirsiniz Bazen de kendi disiplininizi bozacak dav
ranlarda bulunursunuz Dini ve doa st ruhsall kabul
eder ve kendisini bu tr olaylara yakn hissedersiniz zellikle
sanat ve edebiyatta, soyutlamann, gizemciliin yannda, re
alizmin karsndasnz nsanlar seven ve iyimser birisiniz
Duygusal yaamnz ok hassastr ve ruhsal geliiminiz sizin iin
nemlidir Etkilere ak birisiniz Bazen gerek dnya ile
ilikilerinizi koparr ve hayallere dalabilirsiniz dikkatli olmalsnz.

JUPTER birleim PLUTO

Bu a size dndn yapabilme kabiliyeti verir Ayrca in


sani hedefler gdersiniz Sizde genelde yksek derecede kon
santrasyon yetenei vardr nderlik vasflan ve bu vasflan en
iyi ekilde kullanma kabiliyeti sizin zelliinizdir Evrenin ve
doann gizlerini kefetmeye isteklisinizdir zmsel ve

2 76
aratrc bir yapya sahipsiniz Kiilerin fiziksel ve ruhsal du
rumlar hakknda fikir retebilirsiniz nderlik yeteneiniz
vardr Gncel yaamnzda pratik olarak kullanabildiiniz
srece mistizme ve metafizik olgulara eilimlisiniz Yaamnzda
belirli dnemler zorluklar ve krizlerle geecektir Yaamnzdaki
nemli krizleri atlatmak iin yeterince gcnz vardr Siz bu
krizleri kolay atlatabilen birisiniz nsanlarn davranlarn
nceden bilebilen iyi bir gzlemcisiniz.
SATRN AILARI

SATRN birleim URANS

Birden gelien yeniliklere kar ar tepki verebilir ama daha


sonra rahatlkla kabullenebilirsiniz Sosyal yapdaki
biimlenmeyi belirleyen kuaksal bir gri.ini.ii.ini.iz vardr Fi
kirleriniz belirli bjr akm veya ideolojiden fazlasyla etkilenmi
olabilir Bulunduunuz btn gruplarn amalar kardelikden
ziyade daha ok pratiklie yneliktir Teknolojik gelimelere
yava ayak uyduran birisiniz Geleneksel olgular yenilemeye
yneliksiniz Ruhsal gerilimleriniz youndur natc ve
gri.indi.ii.ini.izden daha ok dikkafal saylrsnz Fikirleriniz
genelde orjinaldir, abuk ve iyi ifade edebilirsiniz Bu a ge
nelde ti.im olaylar ve yaamda tecri.ibe edinmek iin iyidir
Tecri.ibelerinizi olduka iyi ve baarl bir ekilde kullanrsnz.

SATRN birleim NEPTN

ve mesleki hayatnzdaki baarnz moralinize baldr ok


abuk etkilenip vazgeebilirsiniz hatta iflas etmeniz bile
mmkndr Her eit borlarnz denmek zonnda kalrsnz
Hayalgi.icni.iz gerekle snrlandrlmtr Zevkler sizin iin

sorumluluklar da birlikte getirecektir Allmn dnda ilgin


bir kiiliiniz vardr Ar derecede kendinizle ilgilenirsiniz
dealleriniz ve gerekler arasnda srekli bir ekime vardr

2 78
Gereklerden abuk kopabilirsiniz Yklendiiniz sorumluluklar
sizde i gerilimlere yol aar.

SATRN birleim PLUTO

Karlatnz her hangi bir kark sorunda zm bulmak iin


inanlmaz bir arzu duyarsnz Bu a tbbi ve bilimsel
aratrmalar ilerletmek iin mkemmel etki yaratr Kaynaklarn
konnmas ve kullanm konularna ilgilisiniz Bazen tannmaz
olursunuz iddete yneliksiniz Fazla almanz gerekir
Ar derecede sabrszlk gsterebilirsiniz Disipline nem veren
birisiniz Yapacanz ileri gizli ntarsnz likilerinizde zor
luklar gzlenebilir.
iti
URANS Ail.ARI

URANS birleim NEPTN

Olduka az grlen bir a. Bu nedenle daha ok kitleler


stnde etki gsterdii dnlyor. Yine de doum haritasnda
bu aya saWp kimselerin hayal gcnn, orjinal fikirlerin ve ye
niliklerin younlukta olduu gzlenmitir. Aynca olduka ide
alistdirler. Gizem ve gizli olan konulara eilimleri fazla olur.
Hatta yakn evrelerinde bu tr ilgi alanlan ile uraan kimseler
bulunabilir. Sezgisel ynleri olduka gelimitir. Olaylar stnde
hakimiyet kurma istekleri ve bunu baarmalar mmkndr.

URANS birleim PLUTO

Bu ada olduka ender grlmektedir. nk uzak olan bu iki


gezegenin birleimi 1 1 5 ylda bir gerekleir. Bu birleime saWp
kimseler isteklerini gerekletirmek uruna bir ok eyi feda ede
bilecek kimselerdir. Hatta evrelerinde olduka hrn veya nazik
kimseler olarak tannrlar. An ulan tercih eden kimselerdir.
likilerinde genelde olduka esnektirler ve baarl olurlar.

NEPTN AILARI

NEPTN birleim PLUTO

Bu ada olduka zor grnen birleimlerdendir. Bu nedenle


daha ok kitleler stnde etkilidir. Bu aya sahip kimseler
olduka fanatik olabilirler. Aynca gizli rgtler ve gruplarla il
gileri olabilir. Kiilik yaplan ise ayn gizemi tamaktadr. Deiik
fikirler retebildikleri gibi orjinal ve allmn dnda ilgi alan
lan olabilir.
ATMI DERECE

0
GNF. AILARI

GNE sextil AY

Bakalaryla kolaylkla duygusal balantlar kurarsnz Etkili ve


si.iradi iletiim kabiliyetiniz vardr Kendinize benzer dier
kiilerle tanma ve sohbet imkanna sahipsiniz Yapnz gerei
genelde uyum! olmaya alrsnz.

GNE sextil MARS

Frsat deilsiniz ama frsatlar abuk deerlendirirsiniz


Frsatlar kendiliinden domuyorsa onu kendiniz yaratrsnz
Olduka inat bir yapnz var Kendi bildiiniz dorularn
yaln olduunu ancak deneme yanlma yntemiyle anlarsnz
Dayankl ve gl bir mizacnz var.

GNE sextil JUPTER

Kendinize yarar salayacak kiilerle tanma imkanlarnz olur


Karnza kan frsatlar ounlukla renme, ruhsal anlay, se
yahat ve hukuksal konulan ierir Kendinizi ve birlikte
olduunuz kimseleri gelitirmek iin youn bir ura ve
riyorsunuz.

282
GNE sextil SATRN

Frsatlar yakalamak iin biraz fazla almaya veya biraz zamana


ihtiyacnz vardr Ancak dnce ve azimle baarya ularsnz
alkan olduunuz kadar dayanklsnz da Tavsiye ve
uyarlar dinlemeyi renmelisiniz.

GNE sextil URANS

Karlatnz frsatlar tahmin edemeyebilirsiniz Genellikle


frsatlar aniden ve beklenmedik kaynaklardan ortaya karlar
Yakn evrenizden gelebilecek frsatlara daha scak bakmalsnz
Baz konularda grndnzn aksine tutucu olabilirsiniz.

GNE sextil NEPTN

nseziniz ve igdnz frsatlarn yolunu aar Dierleri ile


iliki iin ele geen ou frsatlar ruhsal veya sanatsal ilerlemeye
yneliktir yi bir kulanz vardr Ayn zamanda iyi bir din
leyici ve eletirmen olabilirsiniz.

GNE sextil PLUTO

Frsatlar genellik.le sizden gl kiiliklerle ilikiler kurma yada


bir olayn kontroln ele alma eklinde ortaya kar Ynetme
igdnz bir ok kimseye ters gelebilir Teebbs yeteneinizi
ve aktivitenizi bir ok kimse rnek almtr.

283
AY AILARI

AY sextil MERKR

Teorileri uygulamak istersiniz Kendi fikirlerinizi veya


dierlerinin fikirlerini uygulamaya alrsnz Komularnz
veya kardeleriniz ile ilikileriniz olduka verimli ve youndur
Toplumda yer almak ve tannmak istersiniz yi bir
konumacsnz Hafzanz olduka gldr.

AY sextil VENS

Frsat bir zihniyete sahipsiniz Avantajlar her zaman


deerlendirmeye alrsnz Her zaman ilikilerinizden karl
karsnz evrenizdeki kimseler size yardm etmekten go
cunmazlar, hana olduka fazla yardm alabilirsiniz Sempatik
davranlarnzla ilgi gemek istersiniz.

AY sextil MARS

Szl ifadelerinizi fiziksel ispatlarla kuvvetlendirmelisiniz, bunu


yapmak iin elinize geen her frsat deerlendirmeye alrsnz
Plan fikir ve isteklerinizi uygulamak ister ve bakalarndan da

bunu beklersiniz Duygusal ynde fazlasyla ynlendirici


olduunuzdan zel ilikiniz istediiniz yne girmeyebilir Bazen
tepkileriniz an olabilir.

284
AY sextil JUPTER
Belirli bir olay iin bilgi, haber yada anlamay gerektiren ne olur
sa toplama yeteneiniz vardr Hafzanz pek mkemmel
saylmaz ama olduka doludur Yardm ihtiya duyduunuz
anda gelir.

AY sextil SATRN

Sadece olgunluk ve tecrbeden gelen frsatlar


deerlendirebilirsiniz Bu tecrbeleri edirmeniz zamannzn
byk bir ksmn alacaktr Organizasyonlar gelitirmek ve
planlan hazrlamak, frsatlar grmenize yardm eder.

AY sextil URANS

Duygusal igdleriniz olaylarla baetmenize yardmc olur


Frsatlar tahmin edilemeyebilir stn zeka veya en azndan ok
akllsnz Duygusal ynden hislerinizi genelde belli etmezsiniz,
ettiinizde ise olduka samimi ve ak davranrsnz.

AY sextil NEPTN

Uygun zaman sezebilme duyusuna sahipsiniz Frsatn var


olduunu syleyen iten gelen bir sesle avantajlar deerlendirme
kabiliyetiniz vardr Hisleriniz sizi genelde yanltmaz Gizli
kalm ve kullanamadnz yetenekleriniz olabilir Oklt ko
nulara yatkn birisiniz.

285
AY sextil PLUTO

Esrarengiz bir idrak gcnz var nemliyi gereksizden


ayrabilme becerisi yada bunu gelitirebilme yeteneiniz
gelimitir Duygusal olarak aknla dme olaslnz ok
azdr Hemen her trl gelimeyi takip edersiniz Toplum
iinde yaptklarnzdan dolay saygn bir yeriniz vardr.


MERKR AILARI

MERKR sextil VENS

Uyanksnz Sosyal birisiniz Esprili Entellektel me


raklarnz vardr Gzel eilimli davranlarnz var Ha
berleme veya teknik becerileri iyi kullanabilme frsatlar ya
kalarsnz.

MERKR sextil MARS

ok dolaan birisiniz Saldrgan olmamanza ramen fikirlerinizi


ve dncelerinizi paylamaya istekli deilsiniz Fiziksel ispat
ve katlmla daha iyi renebilirsiniz Tartma ortamnda ko
nuyu zemsemeden konumazsnz Ak yakaladnzda ise
hemen saldrya geersiniz Bir eyi kabul edebilmeniz iin
onun deneruni ve uygularun olmas gerekir.

286
MERKR sextil JUPTER

Entellektelsiniz Artistik yeteneinizin yannda iletiim be


ceriniz de dikkate deer Becerilerinizi gelitirmek iin nor
malden daha ok frsatnz olacaktr, bu frsatlar deerlendirerek
baarlarnz pekitirmeniz mmkn evrenizden her zaman
haberdar olmak istersiniz Merakl bir yapnz var Zihinsel
gelimeye nem veriyorsunuz.

MERKR sextil SATRN

Dikkatlisiniz Yardm hak edecek daha yal ve tecrbeli


kiilerle ilikileriniz youndur Planlama yetiniz vardr Bu
becerileriniz size entellektel ve teknik yeteneklerinizi kullanma
frsat tanr Arka.dalklardan ve katldnz organizasyonlardan
yeni tecrbeler edinir, gelien ve byyen entellektel beceriler
kazanrsnz Tahmin yeteneiniz biraz zayftr kan frsatlar
ustalkla deerlendirirsiniz Dostlarnzla iletiiminiz zaman
zaman kopabilir.

MERKR sextil URANS

Arkadalk ve organizasyonlarda entellektel geliim ararsnz


Frsatlar anlama ve deerlendirmede glk ekersiniz, bundan
dolay olaylarn idaresi ve iyi sonularn kartlmas da g olur
Grup faaliyetlerine hevesli olduunuz kadar bu konuda baarl

ve aranlan birisiniz evrenizdeki insanlarla iyi ilikileriniz var


letiim kurmakta zorlanmuyorsunuz Olduka fazla dost ve

arkadalarnz vardr.

287
MERKR sextil NEPTN

Hemen her trl giriiminizde psikolojik ve ruhsal gelime ka


zanmay amalarsnz Kendi ilerinizi yaparken genellikle bir
den bire kendinizi bakalarnn iini yapyor bulabilirsiniz Sa
natsal ynnz gelimitir Hayalgcnz ve sezgileriniz
kuvvetlidir.

MERKR sextil PLlITO

Keskin kavray ve zmsel yetenekleriniz vardr Kuvvetle


gelimi mevki ve stat kazanma isteiniz var Karnza kan
frsatlar genelde size tecrbelerinizi ve bilgilerinizi doru kul
lanma yoluyla ular evrenizdeki insanlarn size saygl ol
malarn istersiniz Szlerinizde ak ve patavatsz ola
biliyorsunuz.


VENS AILARI

VENS sextil MARS

Birok sosyal ilikilere girme frsatnz olur Bu a bayanlarda

288
i imkanlar veya entellektel yada sanatsal beceriyi gelitirme
ans salar Baylarda ise romantik frsatlar yaratacaktr Fakat
her iki cinste de sevdiine fazlasyla sahip kmak istei
grlebilir.

VENS sextil JUPTER


Sanat veya gazetecilik konularnda becerileriniz var
retmenlik, reklamclk, promosyon yada yaynclk frsatlar
doar Zirvede ve gndemde kalabilmek iin elinizdeki kay
naklar gelitir ve zenle kullanrsnz Bu konuda frsatlar ya
ratmakta usta saylrsnz.

VENS sextil SATRN

Gsterdiiniz sabr ve fedakarlklar ska deerli frsatlara


dnr Daha yal ve tecrbeli kimselerden gelen frsatlar ve
avantajlarnz olacaktr Mimarlk ve dekorasyon konularnda ka
biliyetiniz var Bu konularda ahenkli ve verimli almalar ya
pabileceksiniz likilerinize sadk ve sayglsnz, bunu
karnzdaki kimselerden de bekliyorsunuz.

VENS sextil URANS

Sosyal konulara ilgilisiniz likileri merakla ve istekle in


celersiniz Sosyal faaliyetler ve yeniliklere ak birisiniz Eko
nomi, teknoloji ve sosyal bilimlerde baarl olabileceiniz gibi
mesleinizi de bu ynde seebilirsiniz Bir ok arkada edinme
frsatnz olur Duygusal ynden size uyum salayabilecek bi
risini aryorsunuz.

289
VENS sextil NEPTN

Matematie kabiliyetlisiniz Mekanik, teknik ve sanatsal be


cerilerinizle dikkat ekersiniz iniz gizlilii gerektirebilir
Deniz kuvvetlerinde veya denizcilikle ilgili bir mesleiniz olabilir
Dans veya ayaklar ilgilendiren bir iiniz de olabilir Geliriniz
sabit olmayabilir.

VENS sextil PLUTO

zmsel kabiliyetiniz var Sezgisel potansiyeliniz yksek


Gizli projelere eilimlisiniz ok fazla tedbirli ve dikkatli dav
ranyorsunuz, ancak yine de davranlarnzn akll bir
gzlemcisisiniz Sosyal evrenizde saygn ve aranlan birisi
olmak istersiniz.

d
MARS AILARI

MARS sextil JUPTER

Fikirlerinizi uygulamaya koyma frsatlar yakalayacaksnz Po


litika, sanat, mzik, yabanc kltrler, diplomasi, reklamclk,
hukuk, yazarlk, din veya yksek eitime ilgi duyuyorsunuz.

290
MARS sextil SATRN

idaresi, mimarlk, ynetim, bankaclk, emlakclk alannda


gelime ve frsatlar yakalayabilirsiniz Kendi ilgi alanlarnz
planlama ve gelitirmede beceriklisiniz Nasihat vermekten
holanan bir ynnz var.

MARS sextil URANS

Teknoloji, ynetim, gelitirme veya mistik konularda, rnein


by ve astroloji gibi alanlarda gelime frsatnz olur Akll fi
kirler ve zmler retirsiniz rettikleriniz ile kendinizi is
patlamak istersiniz.

MARS sextil NEPTN

Her zaman ansl deilsiniz fakat gl sezileriniz sayesinde ge


nellikle kazanl karsnz Tp, ilalar, veya denizcilikle ilgili
projelerde grev alabilirsiniz Din, sanat veya mzikte ortaya
kmam yetenekleriniz vardr.

MARS sextil PLUTO

Dier kiilerin servetlerini veya mallarn ileterek gelime


frsatna sahipsiniz Psikoloji, vergiler, sigorta, yenileme, ham
madde veya tp gibi alanlara ilgi gsterirsiniz lk bakta pek
grlmeyen ve saklamaya altnz bir hrsnz var.

291

JPTER AILARI

JUPTER sextil SATRN

Baarl olmanz ne kadar iyi hazrlandnza ve ne kadar salam


kararlar verebildiinize baldr Jpitersize spriz gelimeleri
ve baarma ansn gsterir Satrn emeinizle hak edilmi
eyleri gsterir.

JUPTER sextil URANS

Arkadalar veya organize edilmi kurumlar tarafndan ilerleme


frsatnz olur ans eseri yeni insanlarla tanmanz sizi ta
mamiyle yeni koullara ekecek olaylarla karlamanza sebep
olabilir Hukuk ve eitim ile ilgili verimli projeler hazrlamanz
mmkiin.

JUPTER sextil NEPTN

Ruhsal ynden gelime frsaunz olur Sanatsal becerinizi


gelitirmek istersnz Bilinmeyene ve mistik olaylara
eilimlisiniz Hastahane ve hapishane gibi kstlayc ortamlarda
aznlk gruplarla birlikte gelime salayabileceiniz frsatlar
kabilir Adaletlisiniz ve evrenizdeki kimseler bu konuda size
gvenirler.

292
JUPTER sextil PLUTO

Bilimsel teorileri pratie aktarma frsatnz olur Topluma


yaklamnz, insancl kiilerden daha organize olmu detayl ve
matematikseldir Mal veya miras konularnda hukuki ynde
avantaj salayabilirsiniz Hzl dnme yeteneinizi iyi kul
lanmasn renmelisiniz.

1)
SATRN AILARI

SATRN sextil URANS

Teknik gelimelere ak birisiniz Uluslararas ekonomik ku


nlular ve buna bal sosyal kurumlarla ilikileriniz olabilir
Yanlmayan ve azimli birisiniz Buna bal olarak birlikte
altnz sosyal gruplarn gelimeleri iin uygun frsatlar ya
ratabilirsiniz Disiplinli ve prensip sahibi olmanz sizi bu ko
nularda aranan birisidurumuna getiriyor.

SATRN sextil NEPTN

Yeni dinsel dnceleri tantmak ve bu konularda grev


stlenmek istersiniz Esrarl ve doast tabiat olaylarn in
celemeye eilimlisiniz la ve tp iin yenilikler gelitirme

293
frsatnz olur Doal kaynaklarn verimli kullanmn salamak
ve bu tip olaylardaki gelimeleri izlemekten holanyorsunuz
nemliyi gereksizden ayrabilme yeteneinizi olduka iyi kul
lanyorsunuz.

SATRN sextil PLUTO

Elinizdeki frsatlar kendi iinizde olan doal yetenekleri kullanma


heyecann verir ve siz bu yapnz toplum iinde kullanmaktan
holanrsnz Muhtemel oluumlar ierisindeki ncelikleri
lzumsuzlardan ayrma beceriniz var.

URANS AILARI

URANS sextil NEPTN

dealize edilmi bir ok fikirler ve dnceler sizi zorlayacaktr


Yapmak istedikleriniz ve yaptklarnz arasnda olduka fark
vardr evrenizin desteini grmenize ramen gereklerden
kopabilir ve ulalmas zor idealler peinde koabilirsiniz.

URANS sextil PLUTO

Adalet anlaynz allmn dnda gelimitir Ufak

294
hakszlklara kar ar tepki gsterebilirsiniz evrenizde
gelien hemen her olayda adaletli olmayan konular grebilirsiniz
Genelde olduka gerilimli bir yapnz var Bo kalmaktan ve
hi bir ey yapamamaktan nefret edersiniz Hareketli olmak ve
uramak sizin iin ok nemlidir.

NEPTN AILARI

NEPTN sextil PLUTO

Gizli ve gizemli ynleriniz oktur Hayal dnyanz bir hayli


gelimitir Ruhsal ynde geliebilen fakat an baml
kaldnz fikirleriniz nedeniyle bu gelimeyi yanl kullanabilen
birisi olabilirsiniz dnyanz olduka gelimi ve hayalleriniz
allmn dndadr Sizgileriniz ve tahminleriniz olduka tu
tarl saylr Onlara ar gvenmenizden dolay zaman zaman
hatalar yapabilirsiniz Kendi i dnyanzda kimseye amadnz
ve idealize edilmi bir dnce vardr ve onu mutlaka bir gn
uyguulamak istersiniz.
KARE AILAR

0
GNF. AILARI

GNE kare AY

Baarl olabilmek n ruhsal ve bencil oyunlara ihtiya du


yarsnz likilerinizde bir eyi kazanabilmek iin dierlerinden
vazgemek zorunda kalabilirsiniz Hrsnz yanl
ynlendirdiinizde beklemediiniz kayplarnz olabilir.

0 C cJ
GNE kare MARS

Sabrsz ve karlaunnay seven benliiniz kolayca incitilebilir ve


bu da baanszlklarnza sebep olur Aynca hayal krklna
uram olmanz bir ok eyi baarabilme hrsnz ve enerjinizi
kamlayacakur.

0 a
GNE kare JUPTER

Enerjinizi ve kaynaklarnz yanl kullanabilirsiniz Olaylarn


aknda tedbire ihtiya duyduunuz zaman ok ntumsuz dav
ranabilirsiniz Cmertlik gerektiren anlarda ok tedbirli olur
sunuz Karkla, bakalarnn olumsuzluklarna gzyuman bir
yapnz vardr.

296
0 D 1;
GNE kare SATRN

Zorluklarla idare etmeyi rendiiniz zaman baar size ken


diliinden gelecektir Amalannzda baarl olmanz
salayacak olaylar ve nesneler iin genellikle her zaman hrsl ve
hazr durumdasnzdr.

0 D iti
GNE kare URANS

Tamamiyle zel olmaya eilimlisiniz veya gizli ynleriniz kuv


vetlidir Karnza kan engeller beklemediiniz ve
almadnz trden olurlar Dikkatsiz olmanza kar olduka
sabrl ve lursl saylrsnz.

0 D 't'
GNE kare NEPTN

Problemlerinizin niin ve nasl varolduunu aklamakta zorluk


ekersiniz Olaylarn kaynan renmek mmkndr fakat
size zor gelecektir Detaylan kavramaktan ok konunun zetini
alglamay tercih edersiniz.

0 D 'i'
GNE kare PLUTO

Btn kaynaklarnzn kullanm iin gerekli durumlar olumutur


Siz bireyi kazanrken daha nemsiz bir eyden vazgemeye is

teksiz davranabilirsiniz Kendi avantajlannzla durumlar idare


edebilme yeteneine sahipsiniz.

29 7
AY AILARI

AY kare MERKR

evreniz tarafndan anlalmak iin zor engeller amalsnz


Hafzanzn iyi olduu sylenemez, fakat sizin iin nemli bir
eyi kesinlikle unutmazsnz Genelde haberleme konusunda
zorluklarla karlarsnz letiimi engelleyen renme yada fi
ziksel bir bozukluunuz olabilir.

AY kare VENS

Bakalaryla beraber almaya eilimli deilsiniz Bir eyi kabul


etmeden nce kendinize ispatlamak zonndasnz Ar dik
kafal ve inat birisiniz Baar daha ok kendi abalarnz so
mcunda kazanlmtr Eletirme ve en iyisini bildiini zan
netme huyunuz yznden ok dost kaybedebilirsiniz Anlayl
ve fikirlere saygl olmay renrnelisiniz.

O d
AY kare MARS

Enerjik bir yapnz var Azimlisiniz eer on ey n


urayorsanz biri olur, zaten bu da uranza deer olandr
Saldrgan, bazen kaba olabiliyorsunuz Duygularnz mantn
zerindedir Tezcanlsnz ve hareketliliiniz insanlarn dikkatini
eker Fikirlerinizle deil, hareketleriniz ve davranlarnzla ilgi
oda olmaktan holanyorsunuz.

298
AY kare JUPTER

Kanmamanz gereken olaylara fazlasyla karrsnz Meraknz


sizi dom yoldan saptrabilir Zayf bir hafzaya sahip ola
bilirsiniz buna ramen iyi bir iletiim yeteneiniz vardr Duy
gularnz olduka abartl bir ekilde anlatmaya eilimlisiniz.

AY kare SATRN

Baar mmkndr fakat eriilmesi sizin iin kolay deildir Ge


nellikle baar kazanldktan sonra mutlu deilsinizdir ok aba
harcam ve kendinizi yorgun hissedersiniz Duygusal esneklik
eksikliiniz vardr Kurallara ve dzene bal kalmamaya alr
kendi banza hareket etmek istersiniz.

AY kare URANS

Sizin iin en byk engel, hazrlksz olduunuz beklemediiniz


ve tahmin etmediiniz bir olayla karlamanzdr Keskin bir
zekanz var Hafzanz gldr Genelde sinirli ve gergin bir
yapnz vardr.

AY kare NEPTN

almalarnzda neticeye nekadar yakn olduunuzu kavramakta


zorluk ekersiniz bu nedenle bir ok iin baarl sonularna ok
yaklamken vaz geebilirsiniz Duygularnzn sizi

299
srkleyebilecei yanl davranlara engel olabilmeniz ok
gtr Gerek olmayan amalara ynelebilirsiniz Dzensizlik
ve dikkatsizlik en belirgin sorunlarnzdr.

AY kare PLUTO

Sk sk kendinizi kandrmaya eilimlisiniz zmsel ka


biliyetinizin ve keskin sezgilerinizin olmasna ramen yaln
admlar attnz sk sk grlr Kendi iinizde her zaman sakl
ve ortaya kartamadnz yeteneklerinizin olduunu
dnrsnz Grnenden daha ok eye sahipmi grnts
vermekten holanyorsuunuz Kinci ve hkmeder bir
yapdasnz.


MERKR AILARI

a d
MERKR kare MARS

Akll olduunuz kadar uyanksnz da Sk sk bilgilerinizi ve fi


kirlerinizi gereklerle, kurallarla ve elinizdeki imkanlarla
yartrmak istersiniz Kendinize kar i dnyanzda yar
iindesiniz Baz zamanlarda olduka sakar olabilirsiniz Hzl
ve ayrntlara nem vermeden dnrsnz Hafzanz
mkemmeldir fakat isimleri aklnzda tutmanz gtr.

300
MERKR kare JUPTER

Anlamsz detaylara girebilir veya nemli detaylar


nemsemeyebilirsiniz Hafzanzn gl olduu sylenemez,
bundan dolay bazen kendinizi gereksiz ilerle megul edersiniz
Aratrma ve ilime dkn olduunuz gibi dedikoduya da
dkn bir yapnz var.

MERKR kare SATRN

KendiniZi tanktan veya ne kmaktan ekiniyorsunuz


ekingen ve pasif davranlarnz olur Demode prensiplere
bal kalabilirsiniz Fiziksel olarak zaman zaman kaba dav
ranlar gsterebilirsiniz Fikirlerinizi anlatmakta kaba kuvvet
kullanabilirsiniz Yaratclnz ortaya karmak olduka zordur
Sakar bir yapnz olabilir.

MERKR kare URANS

Fikirleriniz gerici veya tam tersi ilerici olabilir, ortas yok gibidir
Hareketleriniz kararsz veya dncesizce olabilir aknlk,
skc ayrntlar ve gereksiz tekrarlamalardan nefret edersiniz Fi
kirleriniz ani deiiklik gsterir.

MERKR kare NEPTN

Sanatsal becerileriniz vardr Zihniniz fazlasyla duygusal dav-

301
ranr ve tepkileri glkle ve yava tanmlamak zorunda ka
labilirsiniz Organizasyon eksiklii gzlenebilir Gereki ol
mayan yaklamlara sahip olabilirsiniz Kart kavramlar an
lamakta glk etiiniz iin dnmeden muhalefet yaparsnz.

MERKR kare PLUTO

Baarl olmak ve n plana kmak istersiniz Engellemeden


dobilecek enerji potansiyelini iyi kullanrsnz Entellektel id
raklarnz genelde zmseldir Bireyi yapmann yntemlerini
iyi bilirsiniz.

VENS AILARI

D cJ
VENS kare MARS

Sosyal ynden baz skntlar ekebilirsiniz Ak maceralarnz


hereyden stn olmaldr, bu ynde kendinize olduka
gvenirsiniz Sanat veya mzik konularnda olduka atak ve
hrsl davranma eilimindesiniz.

VENS kare JUPTER

Zamannzn yarsn ar hogrllk, geri kalann bunun be-

302
delini demekle geirirsiniz Hereyden uzaklamanzn anlam
cimrilik ve bencillik olarak yorumlanabilir Zamanlamanz
olduka zayfdr Bu nedenle de sk sk ayn zamana birden ok
randevu verebilirsiniz.

VENS kare SATRN

Etrafnzdakiler, zellikle de sizden yaa byk kimseler size


kar bonkr olmayabilir Cmertliklerinizden dolay mali
borlar abuk ve ska oluur veya bakalar tarafndan yaplm
borlardan sorumlu braklabilirsiniz Yakn evrenizdeki kim
selerin olumsuz ynlerini ok abuk unutur ve suistimale
urarsnz.

VENS kare URANS

natla kendi fikirlerine bal, kavgac, abuk fkelenen, sa


vunmada , mnakaac bir yapnz var Beklenmedik ani yada
allmam ak maceralar ile karlaacaksnz Duygusallktan
ok tensel ilikiler n plandadr Genellikle kendi kendinizi
hakl karmaya abalarsnz.

VENS kare NEPTN

Ak hayatnda kendinizmi sulu, karnzdakimi hatal, bunu bil


meden aldatmaya eilimli davranlar gsterebilirsiniz Gerek
olmayan hayal ve beklentileriniz olacaktr Aynca gerekleri
duymak istemediiniz iin onlar kendinize gre yorumlarsnz
Bu da ilikilerinizin kopuk olduunu gsteriyor.

303
VENS kare PLUTO

likilerinizi; duygularda, zihinde, bedende ve maddi olanaklarda


isteklerinizi ve arzularnz yakalamak iin kullanrsnz Bu
ynde ilikilere girersiniz yi bir yer ve mevki edinmek sizin
iin ok nemlidir likilerinizin ou idare edilmeyi gerektirir
Duygularnz anlatmakta olduka zorlanrsnz.

MARS AILARI

cJ D 2J
MARS kare JUPTER

i erteleme, gznde bytme ve kastl yanl ynlendirmeye


eilimlisiniz steksiz olduunuzda binbir bahane uydurabilir ve
ileri erteleyebilirsiniz Dikkatsizlik, tembellik ve kt za
manlama sk sk sizin en kt dmannz olur Cmert ola
bilirsiniz fakat tedbirsiz davranlar gsterdiiniz ska olur.

cJ D 1;
MARS kare SATRN

Sabrszlk ve ruhsal ynde yaadnz olumsuzluklar, devaml


da yanstmazsnz Fakat bu gerginlik i dnyanzn gerilimli
olmasna neden olur Mizah gcne sahip olabilirsiniz fakat bu

304
bazen patavatszlkla sonulanabilir Hrsl fakat bir ii bitirmeyi
bakasna brakmay yeleyen bir yapnz var Genelde ilerinizi
bakalarna yaptrma eilimindesiniz.

d a iti
MARS kare URANS

ok az da olsa garip ve allmn dnda huylarnz vardr


ok abuk karar verir ve oka da yanlgya debilirsiniz Ge
leneksellik size gre deildir Allmam veya farkl bir yaam
biimi ararsnz nat ve bamsz birisiniz Eer fazla
ynetilir ve kuatlrsanz mutsuz ve huzursuz olursunuz Bu
huzursuzluunuzu birlikte olduunuz kimselere yanstrsnz.

d D "1
MARS kare NEPTN

abalarnz dllendirilmez yada sonusuz kalabilir Or


ganizasyonsuzluk ve ynlendirilme yoksulluundan dolay
karmak bir nh hali iersine girebilir ve gerginlikler yaarsnz
Baz eyleri yapmak sizin iin kar konulmazdr Bu konuda
olduka dikkafal saylrsnz Alayc bir yapnz vardr
Zekanz mkemmeldir olduka kurnaz saylrsnz

d D 'i'
MARS kare PLUTO

stek gucu, duygusal younluk ve fiziksel dayankllk


gsterirsiniz Saldrgan veya tehditi olmaya eilimlisiniz
Zeki, ne istediini ve ona nasl sahip olunabileceini bilen bi
risiniz Dncelerinizi anlk da olsa hayata geirmek ister ve
zamanlama hatalar yapabilirsiniz.

305
4
JPTER AILARI

JUPTER kare SATRN

Kabul edilmi fikirleri aktarmakta zorlanmazsnz nk ideolojik


konumalara kaulabilmek iin enerji ve azime sahipsiniz
Dnyaya deerli insan kazandrmak iin alrsnz Fakat ge
nelde fikirleriniz bakalarnn etkisinde kalr.

JUPTER kare URANS

Gelenee ve toplumsal deerlere kar birisiniz Size dmanca


yaklaanlara kar koymazsnz fakat nleminizi her zaman
nceden almsnzdr Liberal akmlar desteklersiniz ve ayn
zamanda tutucu olduunuz sylenebilir Her iki fikri bir grp
ayn anda an savunduunuz iin siz farknda olmadan birisi
stn kacakur Yapuklarnza her zaman uygun klflar bul
makta ustasnz.

JUPTER kare NEPTN

Yanl ynlendirilmi idealizm, an duygusallk veya tamamiyle


dolandrcla ynelik olabilirsiniz Pop sanat, plastik sanatlar
ve geleneksel yaplarn d hakknda olduka ilgin ve
deiik fikirleriniz vardr Bu ynnzn stne kimse hayal

306
gcyle dahi baa kmay tam anlamyla bilmez Bunlar ge
nelde en dorua ulam ve gzden dm projeler ve pro
jelerinizi her zaman gndemde tuttuunuzu gsterir Toplumda
bir ok insan yanl ynlendirebilirsiniz.

JUPTER kare PLUfO

stek gcnzn kudreti ile bir ok ii baarrsnz Sosyal du


rumunuz, gc ve kontrol ierir ve sizin gdlerinizi,
alkanlklarnz rahat analiz etmenizi salar Bylelikle mevki
ve stat iin tutum ve davranlarnz ayarlama ansnz olur
G ve stat sizin iin olduka nemlidir Bu ikiliyi elde edene
kadar durmak bilmeden alabilirsiniz Fiziksel ynden bu kuv
vete sahip olduunuz belli.

t,
SATRN AILARI

SATRN kare URANS

Beklenmedik zntler yaayabilirsiniz Sizi en ok zorlayan


konularn banda ani gelien olaylar ve sorunlar gelir Bu
yzden birden gelien olaylardan nefret edersiniz lginizi
eken ve sevdiiniz bir konuya tam anlamyla
younlaabiliyorsunuz Borsa veya speklasyon iin elverisiz
bir grnz olabilir Hatta bu konuda para veya mal kay-

30 7
betmi olabilirsiniz Deiiklikler rahatsz edici olabilir fakat
bunlar kaderinizin izgisidir Birden geliebilen deiikliklerle
karlaabileceinizin tersi isteklerinize ulamanz uzun srebilir
Yaamnzda iniler ve klar ya ok abuk geliir veya
olduka uzun bir zaman alr.

SATRN kare NEPTN

Her hangi bir organizasyon boyunca geveklik, tarafsz kt za


manlama, yanl konular zerine younlama gsterebilirsiniz
karnzdaki insan dinlerken ayn anda onun hakknda bir ok
senaryo retebilirsiniz Bireyin yanl olduunu hisseder fakat
dzeltmek iin hi bir fikir oluturmaz veya aba sarfetmezsiniz
Birlikteliklerinizde de bu ynde sonnlar yaamanz mmkn
Yklendiiniz sorumluluklar ve kendi hayal dnyanz arasnda
skmsnzdr Geveklik gstereceiniz her iin sonucu size
ar zarar veya huzursuzluk getirebilir ayet Satrn 1 . evinizde
ve Neptn 4. evinizde ise ocukluk dneminizle ilgili ho ol
mayan sonnlarnz olmutur.

1; D "1
SATRN kare PLUTO

fkeli bir yapnz var Kuvvetli ve gl kiilerin etkisinde faz


lasyla kalrsnz Bu kiilerde ve olaylarda hi hile ol
mayacana inanrsnz Bylelikle bu tr insanlar tarafndan
kullanlma riskiniz her zaman olacaktr Bu riski farketmeniz
uzunca bir zamannz alr Yeninin cazibesi ok abuk yok olur
ve siz gereklere abuk dnersiniz Olaylarn veya ilikilerin
geliimi menfaatlerinize uygun yapda olmadkca gvensizlik
veya ibirliine kar isteksizlik hissedebilirsiniz Kendi men
faatinizi grdnzde bakalarnn karlarn konrsunuz Bu

308
konuda net dnceler oluturmak sizin iin zordur Bu ne
denle abuk ynetilen biri olabilirsiniz Kzgnlnz ve
fkenizi nadiren da yanstrsnz.

URANS AILARI

URANS kare NEPTN

Politik bir yapnz var Mesleki kariyeriniz ve statnz sizin iin


nemlidir Politik ve ideolojik dncelerinizi .bakalar ile
paylamak istersiniz Bunu yaparken de taktir grmek ve
saylmak istiyorsunuz hayatnzda rettiiniz orjinal fikirler
ve dnceler bakalar tarafndan kullanlabilir Sizin mutlaka
ideolojik veya politik bir gre ihtiyacnz vardr ayet bu
gr oluturamazsanz olduka rahatsz ve huzursuz olur
sunuz.

URANS kare PLUTO

zgrlnze olduka dknsnz Fakat bunu karnzdaki


insann kendiliinden anlamasn istersiniz Kendinizi ifade et
mekte zorlanyorsunuz Yaadnz olumsuzluklarn ounda
kabahat sizindir abuk kzabilen ve elindeki gc karlar
dorultusunda kullanabilen birisiniz Bu nedenle olduka kat
ve acmasz olabileceiniz gibi yumuak bal ama iten fkeli tu-

309
tumlar da gsterebilirsiniz Bakalar tarafndan ynetilmek is
temediinizden ynetmek istersiniz.

'*'
NEPTN AILARI

NEPTN kare PLUTO

Sosyal ynnz olduka gl evrenizde ve yaadnz or


tamda gelien ideolojik dnceler ile kendi hayalleriniz arasnda
ikilem yaarsnz ok abuk hayal krklna urar ama bir o
kadar abuk toparlanabilirsiniz Sizin iin her zaman bir k
yolu olmaldr Bu yolu bulamadnzda yardm istemekten
ekindiiniz iin tek bana fkeli adam oynarsnz Bu da
yakn ilikilerinizi olduka olumsuz etkiler Yanl fikir ve ide
olojilerin kurban olabilirsiniz Yine de kendinizi baunl his
settiiniz bir grup, kurulu veya demek vardr Bu konuda
alkan ve karlk beklemeden hizmet veren birisi olabilirsiniz.
GEN Ail.AR

GNF. AILARI

GNE trin AY

Kendi kendinden memnun birisiniz Kendi kendinize iler


lemeniz iin gerekli eilime sahipsiniz Red ve dier hayal
krklklarn kendine sorun etmeyen ruhani bir rahatlruz var
Glsnz ve genellikle yaam gcnz ve hayata ballnz
kuvvetlidir.

GNE trin MARS

Kendinize gveniniz rekabeti ruhunuzu azaltr Kar cinsle


uyumlu ilikiler kurabilen ve rahatlkla iletiim kurabilen birisiniz
Enerjik ve alkan birisi olduunuz sylenebilir
yimserliinizi kaybetmeniz olduka zordur Bakalarna
olduka zor gelen eyleri kolay yapabilirsiniz Pratik oluunuz
evreniz tarafndan taktir grr.

GNE trin JUPTER

Di.i bt ' c iyimser bir yapnz var Yaratc enerjiye sahipsniz


Tembel olmaya eilimli veya olayar nemsememekle frsatlar


karan birisi olabilirsiniz Dezavantaj bazl.!n sizi harekete
geirmek iin gereklidir.

31 1
GNE trin SATRN

Talih sadece ansla gereklemez birazda kazanlmaldr Bu


kiiler kendi frsatlarn ok alarak ve iyi hazrlanarak ya
ratmaldrlar Emeinizin karln mutlaka, ge de olsa
alrsnz aile iinde erkeklerle ve yal kimselerle daha rahat ve
iyi anlayorsunuz.

GNE trin URANS

Liberal veya en azndan farkl grleri ve geleneksel olmayan


dnce ve fikirleri uygulamaya geirebilen birisiniz Ha
reketleriniz ve tavrlarnz nceden tahmin edilemez Hatta bu
nedenle ilk tanmalarnzda karnzdaki kimselere olduka
ilgin gelebilirsiniz Birlikte yaplan her i sizin iin olumlu
gelimeleri ifade etmeli Birlikten g doar" sz sanki sizin
"

iin biilmi bir kaftan lerici fikirler ve metodlara sahip ola


bilirsiniz, fakat bu metodlan uygulamak iin fazla aceleci ve
sabrsz davranmanz mmkn.

GNE trin NEPTN

ansl birisiniz ansnz kullanmak konusunda ise olduka


bonkr ve rahat davranlarnz olabilir Fakat ansnz yine de
yannzdadr Sizin anzdan talihli durumlar kusursuz ansn
sonucu veya nsezinizin sonucu olabilir evreniz tarafndan
seviliyorsunuz ve bunun farknda olmanz davranlarnz et
kiliyor Bilmi bir havanz var Sempatik ve duyarlsnz bu ne
denle insanlarn gnln abuk alabiliyorsunuz.

3 12
GNE trin PLUTO

Kaynaklarnzn az olmas dahi ansl frsatlar deerlendirmenizi


engellemez Doru yerde doru zamanda olabilen veya ken
dinden kuvvetlilerden kolaylkla yardm alabilen birsiniz Gc
sever ve onu kullanmak istersiniz Bu konuda ansnz sizden
yana olacaktr.

AY AILARI

AY trin MERKR

Duygularla btnlemi salam bir hafzanz var Organizasyon


konusunda zayf olabilirsiniz fakat detaylar analiz edebilme ye
teneiniz olduka gelimitir Haberleme ve iletiim becerisine
sahipsiniz.

AY trin VENS

Bakalar ile ibirlii yapmakta zorlanmazsnz Canayakn


tavrlarnz var Taklit yeteneiniz ve artistik hnerleriniz ortaya
kmay bekliyor Sade bir grnnz ve cazibeniz var Dip
lomatik ve stratejik hnerler gelitirebilirsiniz.

3 13
AY trin MARS

Gl fiziksel canWk gsteriyorsunuz Rekabeti seven birisiniz


Uyumlu bir huyunuz var Zaman zaman tembel olabilirsiniz
Kolay sinirlenebilen bir yapnz vardr Tutkulu ve youn bek
lentileri olan birisiniz Gayretlisiniz Standartn zerinde me
kanik ve teknik beceriler gsteriyorsunuz.

AY trin JUPTER

Skandallarla veya sula evrilmi olabilirsiniz fakat bunlardan bir


tek zarar bile grmezsiniz ok ey kazanmak istiyorsunuz
Akll, dikkatli ve ruhsal bir yapnz var Politikaya eilimli bi
risiniz.

AY trin SATRN

Becerilerinizin farkna varlmasndan holanrsnz ne kmak


ve gndemde olmak sizin iin nemlidir altnz ey iin
dl alrsnz Duygusal yaamnzda ans sizden yana olacaktr
Yardn grrsnz ve karlnda da ekinmeden yardm
edersiniz.

AY trin URANS

Bu a altnda sosyolojik ynden genellikle salkl ekonomiyi,


yksek borsay ve dk isizlii getiren ansl etkiler grlr

3 14
Liberal tutumlar gsterebilirsiniz Akll ve orjinal bulular yap
manz mmkn nyargl davranmazsnz.

AY trin NEPTN

Kuvvetli bir karakter ve ak dnmeyi gelitirmek zorundasnz


An derecede ansl olabilirsiniz Gl sezgilere sahipsiniz

Bakalarna yardm eder bir yapnz var Sanatsal, ruhsal ve


duygulusunuz Herhangi bireye tiryaki olabilen birisiniz.

AY trin PLUTO

Enerjinizi ve dikkatinizi younlaurabilme yeteneiniz var Duy


gularla engellenmi zmsel bir kapasiteye sahipsiniz Kiisel
bir ekim gcnz var Kontrol yeteneinizi iyi kullanrsnz
Kuvvetli irsanlan veya iyi frsatlar kendinize ekme yeteneiniz
var.


MERKR AILARI

MERKR trin MARS

Enerjiksiniz ve gayretlisiniz evrenizde gelien her bir eyin


paras olmak istersiniz Skc ilerden veya monoton tekrar

315
eden olaylardan holanmazsnz Entellektel meydan okumalar
ararsnz Mekanik beceriler belirgin zelliinizdir.

MERKR trin JUPTER

Bakalarnn entellektel abalarna abuk inanmaya ve be


nimsemeye eilimli birisiniz Herhangi bir olayn iinde veya
dnda da olsanz kendi kendinize konuursunuz Yetenekli bir
konumac olmanza ramen fazla konumay sevmez bunun ye
rine dnmeyi tercih edersiniz Detaylar hafzanzda rahatlkla
tutabiliyorsunuz.

MERKR trin SATRN

Kararl ve saduyulu birisiniz organizasyonlarda ve


stlendiiniz her hangi bir sonmlulukta zmsel kabiliyetinizi
iyi kullanrsnz Entellektel ve iletiim becerilerinizi kullanmak
n ansl ve spriz olaylarla karlarsnz Ticari
giriimlerinizde olduka sorumlu ve disiplinli alrsnz
almak ve retmek sizin iin nemlidir.

MERKR trin URANS

Hereyin olaslna inanrsnz Bu nedenle her hangi bir konu


hakknda tahmin yrtmekten holanrsnz Entellektel
meraknz sizi bu tr konularn konuulduu ortamlara iter
Genel olmayan konularla ilgilenebilirsiniz Sosyal birisiniz Se
yahat etmeyi seversiniz Entellektel erdem taslamaz veya
zppece davranlarda bulunmazsnz.

3 16
MERKR trin NEPTN

Gze arpan gl sezgileriniz var Canl hayal gcne ve kes


kin bir zekaya sahipsiniz Fakat olaylar fazla ciddiye alan bir
ynnz var Bu nedenle de hata yapma eiliminiz fazladr
Hatta size verilenleri yanl kullanabilirsiniz Tembel ve rahat
davranlarnz olabilir Fazla hogrl davranrsnz Ruhsal
birisiniz.

MERKR trin PLUTO

Entellektel konularda ve genel haberleme konularnda olduka


rahat younlaabilen ve verimli alabilen birisiniz Bilgi sizin
iin g anlamna gelir Eilimleri ve hareketleri inceleme ve
analiz etmede olduka baarl olursunuz Hatta tahminlerinizin
ou dom kar.

VENS AILARI

VENS trin MARS

Hemen her konuya doal ve gayretle yaklarsnz Sosyal


olmak sizin iin nemlidir Karnzdaki insanlarn iyi duy-

31 7
gularn ve dikkatini cezbedersiniz Kusurlarnz bakalar
tarafndan kolaylkla gzlenebildii iin onlar saklamak iin
uramazsnz Duygusal hayaunzda olduka uyumlu
olduunuz sylenebilir.

VENS trin JUPTER

Zenginlik ve dnyevi baar iin ans sizin yannzda olur


Onlar kazanmak iin olanaklarnz snrsz saylabilir Msrif ve
kendi isteklerine dkn olabilirsiniz Entellektel ynden
baar salamanz olas Sanat, mzik ve tiyatrodan holanr ve
bu tr sosyal aktivitelere ska kaulmak istersiniz.

VENS trin SAlRN

Kendinden yal veya daha olgun biriyle baarl bir evlilik veya
i ortal kurabilirsiniz Uruna alunz ey ile
dllendirilirsiniz Var olan kurulu ve kkl dzenlerde
almanz sizi baarya gtrecektir Duygusal ynden fazla
atak deilsiniz Bu ynde ilk hareketi kar tarafn yapmasn
tercih ediyorsunuz.

VENS trin URANS

likilerinizde takndnz cana yakn tavrlar karnzdakilere


kendi hayatlarn bildiiniz ve iyi anladnz hissini verecektir
Eylemlerinizde veya konumalarnzda gizli anlamlar yoktur
Olduka ak ve direkt davranrsnz likilere bal
artlandrmalara girmezsiniz.

3 18
VENS trin NEPTN

Sosyal ilikilerde ansl birisiniz lgili olduunuz kadar sabrl


deilsiniz Mzik zevkiniz gelimitir Sanatla yakndan il
gilenirsiniz Dizayn ve tasarun beceriniz olabilir Aldauc fi
ziksel ilikiler kurabilirsiniz.

VENS trin PLUTO

Genliinizde problem yaratabilecek cinsel gcnz sonunda


akl ve manuk ile kontrol edebilirsiniz Psikolojik iletiime
dnebilen derin . ilikiler kurmak istersiniz Bakalarn din
lemek ve nasihat vermekten holanrsnz.

d
MARS Ail.ARI

MARS trin JUPTER

Elenceyi seven birisiniz Bu konuda yorulduunuz nadiren


grlr Olaylarn iinden kolaylkla kabilirsiniz Eer zengin
deilseniz bakalar tarafndan baklan veya yardm gren bir
yaam ierisinde olabilirsiniz Keskin zeka'ya sahipsiniz yi
eyler olduunda etrafta olan, ansl birisiniz.

319
MARS trin SATRN

Genellikle bakalar tarafndan baklan ve yardm edilen birisi


olabilirsiniz Kendinizi gelitirmekdeki abalarnz sonusuz ka
labilir fakat kullandnz stratejiler bakalar tarafndan ho
grlecektir Kendinizi konma duygunuz gldr Ha
reketleriniz biraz yava olabilir ama bu harekete gemeden nce
dndnz gsterir Hatta dnmeden hareket ettiiniz
nadiren grlr Youn bir alma temposuna girmeniz zordur,
girdiinizde ise olduka disiplinli davranrsnz.

MARS trin URANS

Bakalarna kolaylkla cesaret veren, atlgan ve doal bir yapnz


var Her zaman ileride olan birisiniz ve eylem iin hazr
olduunuzu karnzdaki insanlara hissettirirsiniz Bu insanlarn
size gvenmesini salar Zekanz konuturur ve honut
olduunuz gibi davranmay seversiniz Genel olmayana ve ge
leneksel dnlmeyen konulara veya olaylara daha yaknsnz
alkan ve azimlisiniz Birlikte ve gunp almalarnda baarl
olabilirsiniz Merakl olduunuz kadar yenilikleri takip eden ve
ilgilenen birisiniz.

MARS trin NEPTN

Olgun, felsefi ve manevi bir karaktere sahipsiniz Cazip, duy


gusal ve kendini eitmi gzken tavrlarnzla evrenizdeki in
sanlar kolaylkla cezbedebilirsiniz lgin bir ekiciliiniz var
Sanatsal olduu kadar pratik hnerlere sahipsiniz Sezgisel bir

320
yapnz var Bu sezgilerinizi kullandruzda baarl olabilirsiniz
Talunin yeteneiniz gelimitir evrenize bu konuda nasihat
vermekten holarursruz.

MARS trin PLUTO

Gl sevgi ve nefretler yaayacaksruz Hrslsnz ve bunu


gstermekten ekinmezsiniz stediinizi elde etmek iin gl
arzularnz olacaktr Dikkate deer tutkularnz ve gereksizi ge
rekliden ayrabilen zel bir yeteneiniz vardr Bu nedenle de
ska danlan birisiniz Deerli kaynaklar ve kabiliyetlere
sahip birisiniz Bu nedenle de evreniz tarafndan aranlan ve
bavurulan birisiniz.


JPTER AILARI

JUPTER trin SATRN

ansl birisiniz Hatta evrenizdeki insanlar sizin olduka ansl


olduunuzu ska syleyeceklerdir Fakat genellikle ansruz
veya ansl durumlar sizin tarafruzdan deil aileniz tarafndan
kazanlmtr Bulunduunuz toplumdaki artlar sizi baarl ol
maya gtrr Baarlarnz yal veya arbal kimselerle
paylamak istersiniz.

321
JUPTER trin URANS

Teknolojik gelimeler hayatnz daha kolay yapacaktr Bu ne


denle hemen her gelimeyi takip eder ve kullanmak istersiniz
Gemite ilerlemenize engel olan sosyal olaylardan ve sosyal
nyarglardan kamalsnz, ancak bu ekilde baar yannzda
olacaktr Kendinizi iyi hissetmeniz iin yeniliklere bol para har
cayabilir ve ska maddi sorunlar yaayabilirsiniz Bakalarnn
sonmluluunu almaktan kanrsnz Daha ok bamsz ve bi
reysel dnmeyi seversiniz.

JUPTER trin NEPTN

lhaml grdnz her hangi bir gelimeye veya etkiye ken


dinizi adayabilirsiniz deallerinizi mutlaka uygulamak istersiniz
Baka insanlarn fikir ve dncelerine sayglsnz, kendi fi
kirleriniz zarar grmedii srece Dinsel konulara, insanlarn
eitli fantazilerine ve hayallerine kar hogrlsnz Bu
iyimserliiniz ise baz evrelerde yanl anlalabilir ve ileride nef
ret ve hogrszlk yaratacak fanatik fikirlerle kar karya ka
labilirsiniz Hatta ar basklar yznden bu tr fikirleri
retmek zorunda braklabilirsiniz.

JUPTER trin PLUTO

Sosyal ve politik ilikilerinizde g ararsnz Bu gc ise duy


gusallkla kurarsnz Size her hangi bir konuda zarar vermek is
teyene kar kendinizi koruma altna alr ve pheci dav
ranlarda bulunursunuz Bu ann rvet alma veya vermeyle

322
ilgisi vardr Karlaacanz verimli frsatlar daina sizden gl
ve yksekte olan kinselerce yaratlmtr.

SATRN AILARI

SATRN trin URANS

leriyi grnz sizi genellikle salkl ekonomik ortamlarda ve


dk kayplarla alabilir konumlara getirecektir Liberal fi
kirleriniz vardr Yaamnzda mantkl deiinler
karlaabileceiniz muhtemel risklerinizi ortadan kaldracaktr
pheci yannz size bir ok konuda yardm edecektir Zarar
grebileceiniz olaylan abuk hissedebilir ve kolaylkla at
latabilirsiniz.

SATRN trio NEPTN

Kltrel ve sanatsal organizasyonlar iin evrenizden ve dost


larnzdan olumlu destekler alacaksnz Aznlk gruplar, zrl
kimseleri, gelimemi konulan ve imkanlar az olanlara destek ve
tlerans gsterirsiniz Dncelerinizi uzun sre younlatrmak
sizin iin zor olabilir Hayal dnyanzn ve yaratclnzn or
taya kmas iin uzun bir dinlenme devresine ihtiya duyarsnz
Bu dnemlerde bakalarna tembel grnebilir ve
eletirilebilirsiniz.

323
SATRN trio PLUTO

Uluslar ve toplumlarla ilgili bilgi birikiminizi severek kullanmak


istersiniz Maddi veya manevi kaynaklarn kullanm hakknda
orjinal fikirleriniz olur Hatta teknoloji ve insan gcnn eit ve
kontroll kullanm fikrini savunursunuz Bireysel alanda ken
dinizi gelitirmek iin elinizden geleni yaparsnz.

URANS AILARI

URANS trio NEPTN

Kendi dnce ve fikirlerinize an nem verirsiniz Ka


rarlarnzda dndkleriniz ve istekleriniz n plandadr
Bakalarndan etkilenmeyen ve kendi dorularn uygulamaya
alan birisiniz Kaderiniz olabilecek ilgin fikirler
retebilirsiniz Edindiiniz tecrbeleri bakalarna aktarmakta
olduka usta saylrsnz.

URANS trio PLUTO

Gelenekleri belli llerde ve gununuze adapte edebildiiniz


srece kabullenirsiniz Tutucu olan ve yenilikleri kabul et
meyen kii veya kurumlarla mcadele etmekten ekinmezsiniz

324
Teknolojik gelimeler ve yenilikler manunza uygun olduunda
fanatik bir savunucusu olabilirsiniz Kat deilsiniz fakat d
grnnz insanlar yanltabilir.

'*'
NEPTN AILARI

NEPTN trin PLlITO

Gizlilie ve gizemli eylere meraklsnz Hislerinizin sz


yanltu ok az grlr Gl sezgilerenizi rahatlkla kul
lanabilirsiniz Bireysel bir yapya sahip olmanza karn yakn
evrenizdeki gelimeleri ve yenilikleri desteklersiniz Hayal
gcnz snr tanmaz ve ortaya kmak ister Bo durduunuz
anlarda bile hayal gcnz kullanarak kurgular retirsiniz
Dndklerinizi pratik yaama uygulamak istiyorsunuz ve
bunda da olduka baarlsnz ekici birisiniz D
grnnz yanltsa da cazibeniz insanlar ekecektir.
KARIT AILAR

0
GNE AILARI

GNE kart AY

Egonuzu tatmin etmek iin kiilik kazanmak istersiniz, fakat bu


duygusal tatminle karabilir Ego ve duygusal honutluk
arasnda seim yapmak zorunda kalrsnz Kar cinse
gsterdiiniz tutumlar yanl anlalabilir Ayn zamanda kar
cins ile ilikilerinizde gerilimler yaayabilirsiniz Ev
yaamnzda, evliliinizde ve parasal durumunuzda
ilikilerinizden kaynaklanan problemleriniz olur Salk so
runlarnz olabilir, zellikle de ruhsal ynde, sinirlilik, rahat ola
mama, psikosomatik rahatszlklar gzlenebilir yi bir ebeveyin
olduunuz sylenemez Byk projelere iyice incelemeden ve
detaylan kontrol etmeden girmeniz sakncal olacaktr il
gileriniz ve sorumluluklarnz arasnda denge kurmakta zor
lanyorsunuz bu yzden kendinizi tatminsiz hissedebilirsiniz
Kiiliinizin olumsuz ynleri gznze batmaz fakat onlardan
fazlaca rahatsz oluyorsunuz.

GNE kart MARS

Mcadelenin nde giden eleman olabilirsiniz Nadiren


mcadele etme frsatn elinizden karacaksnz zellikle fi-

326
ziksel olan Otorite, hapsedilme ve kstlamalara an tepki
gsteren birisiniz Hazr cevapsnz Kavga ve tartma
ortamndan holanan birisiniz iddete bavurmaktan
kanmazsnz G kazanma arzunuz sizi ayn arzuyu paylaan
insanlarla ska bir araya getirir Bylelikle ounluk yznden
yaanan anlamazlklara dersiniz Bazen mantk ve dip
lomatik tavrlardan uzaksnz bu da evrenizde olumsuz etki ya
ratmanza neden oluyor, nk fazlasyla patavatsz ola
biliyorsunuz Sizin iin ya beyaz yada siyah vardr bu yzden
de insanlarla uyumlu geinmeniz zorlayor Cinsel ynden ok
agresif davranyorsunuz bu fazlaca kskan olmanzdan ileri ge
lebilir Bazen kskanlk krizlerine bile girebiliyorsunuz An
almanz ve yorgunluunuz kalbinizi zorlamanza neden oluyor
Bakalarna ve kendinize yapabileceinizden fazlasn
yklyorsunuz Sabrszsnz.

GNE kart JUPTER

Olabildiinden fazlasna sz vermeye eilimlisiniz ve bunu ya


panlarla da sk sk karlarsnz Sizin holanmadnz her
hangi bir eyi rahatlkla bakalarna yapabilirsiniz Ulalmas
g amalar peinde olabilirsiniz Zaman, enerji ve beceriyi
yanl eylerde harcamaya meillisiniz nsanlara kar fazlasyla
iyimser ve heyecanl davranrsnz Tutabileceinizden fazlasn
sz vermeniz isminizin ktye kmasna neden olabilir
nsanlara kendi dinsel veya dnya grnz empoze etme
isteinizden dolay itici gelebilir ve onlar sinirlendirebilirsiniz
likide olduunuz veya beraberinizdeki insandan gereklemesi
imkansz yada gereklerden uzak isteklerde bulunabilirsiniz
Kendinizi beenmi hava atar tavrlardan vazgemelisiniz
evrenizdeki kullanm eyalarna an bamllnz olabilir
hmalkar ve sorumsuzca davranlarnz olur Umulmadk ba
sitlikler gsterebilirsiniz Tutumsuz, rahat ve lkse dkn ola-

32 7
bilirsiniz Genel salnza daha fazla zen gstermeniz ge
rekebilir Yakn evrenizde veya bulunduunuz her hangi bir
toplumda dikkat ekmekten holanrsnz.

GNE kart SATRN

Sizin iin sonucu doru olan felsefeyi uyarlamaya eilimlisiniz


Zayf salk veya mahrumiyet nedeniyle g bir ocukluk devresi
geirebilirsiniz Skntlarn okluundan dolay inanlmaz kuv
vetli ve dayankl birisi olabilirsiniz Kendinizi ifade etmekte
zorlanrsnz Beraberinizdeki insanlara souksunuz ve samimi
grnmyorsunuz Arkadalk ve ak ilikilerinizde uzak durma
eiliminiz ve ekilsel yaklamlarnz iletiim problemleri
dourabilir Bazen einiz, arkadalarnz, evreniz veya ak
rabalarnz size ar sorumluluklar ykleyebilirler Kendinize
gven eksikliiniz vardr steklerinize ulamanz iin ar ve
ok almalsnz Evlilii ya hi dnmemisinizdir veya eli
nizden geldiince geiktirmisinizdir ocuklarla rahat diyalog
kurmakta zorlanrsnz Ebeveyinleriniz size disiplin uygulayan
veya otoriter tutumlar gsteren kiiler olabilirler Dileriniz size
problemler yaratacaktr, salkl dilerinizin olnas az bir ihtimal
Biraz karamsar birisiniz iyimser ve espirili davranmaya
almanz sizin iin daha iyi olacaktr.

GNE kart URANS

Tahmin edilemez birisiniz Bakasnn farketmedii ama sizin


kolayca anlayacanz sebeplerden dolay aniden yol
deitirirsiniz Kendi yolunda gitmeye ihtiya duyar ve kendi
zel programnda hareket edersiniz Gzlenmek ve
kstlanmalardan nefret edersiniz Burnunuzun dikine giden bi-

328
risiniz Hassassnz ve zgrlnze dknsnz Bu
yzden arkadalarnz ve beraberinizdeki kiiyle
anlamazlklarnz olacaktr nsanlar kendilerini yannzda rahat
hissedemiyorlar Gergin ve sinirli birisiniz Sizinle anlamak
zordur Genelde abuk fikir deitiren birisiniz Doru yada
yanl olduunu dnmeden ani klar yaparak fikirlerinizi sa
vunursunuz bu da tartmalara yol aacaktr Kendinizi yetenekli
birisi olarak grrsnz Fakat pek yeteneklerini kullanabilen
veya yetenekleri olan birisi deilsiniz Sabrszlnz ve ace
leciliiniz ilgilerinizi uzun sre takip etmenizi engelleyecektir
Vcudunuz devaml bir gerilim iinde olabilir.

GNE kart NEPTN

Ulalmas zor fakat doru olan amalan yanl yo


rumlayabilirsiniz Sizi zenginlik ve stat memnun etmeyebilir
Daha az ansllara yardma koar ama kendi kendine yardmda
baarl olamazsnz Fazlaca hayalperest ve gereklerden uzak
olabilirsiniz Sosyal, din ve kendi zel konularnzda aynca bu
yndeki ilikilerinizde zorluklarla karlarsnz nyargl dav
ranma eiliminiz vardr Bakalaryla ilikilerinizde objektif ol
maya almalsnz Moraliniz ini ve klar gsterir
likilerinizde fazlaca hayalci ve istekte bulunan birisiniz Ska
hayal krklna urarsnz Gvenilmesi zor birisiniz Ak ve
sevgi konularnda kendinizi fazlaca hayallere kaptrma
eilimindesiniz Kendinizi yksekte grrsnz ve bundan
dolay da ilikilerinizde insanlara fazla gven vermezsiniz Bur
nunuz havalarda ve kendinizi basit ruhsal geliimlerle kandrma
eilimindesiniz evrenizdeki insanlara ve zellikle de ken
dinize daha drst ve ak olmaya almalsnz.
GNE kart PLUTO

lerlemeniz, fazla kontrol veya kaynaklara fazla sahip olan


kiilerin elindedir Bu insanlar anlamak ve onlarn kurallar ile
oynamak sizin iin baarmann yoludur An istek gcnz ve
bu yndeki taleplerinizin younluundan dolay zarara
urayabilirsiniz Bakalar n kural koymaktan
holanyorsunuz Kendi fikirleriniz ve dnya grnz sz ko
nusu olduunda agresif_ ve heyecanl yapnz kontrol etmeniz
zorlar Sizin fikirlefinizi paylamyan insanlarla hararetli
tartmalara girmekten ho_lanrsnz Kendinizi tamamlama
isteiniz vardr.

AY AILARI

AY kart MERKR

Bask altnda renmek veya iliki kurmakta glk ekersiniz


Dzenlisiniz fakat hala nemli dnceleri ve belgeleri unutur
veya kaybedersiniz Sinirli ve ok abuk kzabilen bir yapnz
var Duygular mantnz rter yada tam tersi olabilir Bu ne
denle duygusal ilikilerinizde elikileriniz younlukta olacaktr
Ak hayatnzda bu ikilemin skntsn oka ekebilirsiniz Ka
rarszlnz bir ok kimsenin size ska nesihat vermesine neden
olur.
AY kart VENS

likilerde hayal krklna urayabileceinizi dndnzden


pheci davranlara bavurma eilimindesiniz Antisosyal
deilsiniz, fakat yalnzl tercih ediyorsunuz nsanlardan daha
ok eyalarla ve evrenizdeki nesnelerle ilgilisiniz Diplomasi ve
strateji ou kez ters gidebilir Duygularnzn sizi
yanltabileceini dnmeniz nemli bir kusurunuzdur.

cf' d
AY kart MARS

Ruhsal fke ve engellemelerle karlaabilirsiniz Her zaman


uzlamayan durumlar ierisine dersiniz Duygusal gerilirniniz,
temkinli fiziksel tepkilerle sonulanr Karnzdaki insanlar
eletirmekten holanyorsunuz Zaman zaman duygusuz dav
ranabilirsiniz ve saldrgan olabilirsiniz.

AY kart JUPTER

Kark duygusal arzularnz vardr Ufak ve nemsiz olaylara


an tepkiler gsterebilirsiniz ok fazla hogrl veya son de
rece zt ve anlaysz davranabilirsiniz Olanaksz amalar ku
rarsnz Mmkn olabileceinden fazlasna sz verirsiniz.

AY kart SATRN

Mutlu ve tutarl olmakta glk ekersiniz Yanlz kalmak ve

33 1
tek bana hareket etmekten holaruyorsunuz Otorite sahibi
ahsiyetler sizi korkutur veya bunlar tarafndan nemsenmezsiniz
ki ar u arasnda kalmadka don olan kabul etmeniz zor

dur Baarnn yksek bedeli vardr.

AY kart URANS

Uyumlu ve kolay anlalabilir gibi gorunen, aslnda hemen


kzabilen ve kararsz duygusal tepkiler gsteren bir yapdasnz
zgrlnze verdiiniz nemi abartabilirsiniz Kiisel
bamszla ihtiya duyarsnz Bunu bulamadnzda rahatsz
ve evresine huzur vermeyen birisi haline gelebilirsiniz Duy
gusal ynden renmeniz gereken bir ok ey vardr ve siz bun
lar kabullenmekten ekinirsiniz.

AY kart NEPTN

Duygusal yaamruz bularuk ve karmaal olabilir Merhametli


birisiniz ok abuk etkilenebilen bir yapnz var Sizin iin
kesin ve gerek ilikiler kurmak zordur Hislisiniz Ar de
recede duygulu davranrsruz Mantksz korkularnz ve kark
ryalarruz olabilir.

AY kart PLUTO

Ynetme yada ynetilme seimine manz kalabilirsiniz Keskin


bir idraka sahip olmanz, duygusal ilikilerinizde kendinizi gl
hissetmenizi salar Anlay ve kavray yeteneiniz gldr
Heyecanl ve hareketli birisiniz.

332
MERKR AILARI

MERKR kart MARS

Sabrszsnz ve acelcisiniz Sonradan hayal krkl ya


ratabilecek engellemelerle abucak baa karsnz fakat abuk da
engellenebilen birisiniz Engelleme bazen fiziksel gs ger
melere yol aabilir Bakalarnn dncelerini kendinizinmi
gibi gsterme eiliminiz vardr abuk parlarsnz Sinirlisiniz
Arla kaan birisiniz Tartmaktan ve az
mnakaalarndan zevk alrsnz Detaylar grebilmekte
ustasnz Bakalarnn durumlarn abuk kavrarsnz
Dnceleriniz sz konusu olduunda, bakalar size meydan
okuyormucasna savunmaya geersiniz evrenizde tartacak
veya mnakaaya girebilecek birisini mutlaka bulursunuz Ge
nelde sosyal evreniz ile ilikileriniz bozuktur.

MERKR kartJUPTER

Bilim ve sanat alannda parlak birisi olabilirsiniz Pratik yn


sk sk unutulan birisiniz Entellektel zppelik mmkndr
Fikirlerinizin olduundan daha ok nemli olduuna inanrsnz
Kendinizi beenmi birisiniz Dikkatsiz veya zihinsel dank

birisiniz Gvenilir olmaktan uzaksnz abuk arla


kaabilir bir yapdasnz Bakalarn poh pohlamay seversiniz
Araurmac birisiniz fakat abuk sklabilir ve ipin ucunu
karabilirsiniz Pratik ynden fazla deeri olmayan kiisel mes-

333
!eklere ynelebilirsiniz Sr saklayamazsnz Stres veya he
yecan annda salkl dnemezsiniz ve ok abuk
arabilirsiniz.

MERKR kart SATRN

Detaylara meraklsnz Bilimsel takiplerde riske girmeye te


reddt eder, yanlzca yararl olan renirsiniz Hayalgcnz
engellenmitir Sizin iin ou kez seyahat boa giden zamandr
nsanlara fazla gvenmeyen birisiniz Genelde her eye kar
mdafadasnzdr Karamsar birisiniz ve her eyin olumsuz
ynn grmeye alrsnz Bu yapnz sizin ansnz ve iyi
oluuinlan grrpenizi engeller evrenizde fazla arkadanz
yoktw Ep,tlektel yndeki hrsnz ve kendinizi ispat etme
.

..,,
eilimith akalanna garip gelecektir Yaamnzda bu ynde
ve mesleki ynde zorluklarla karlaacaksnz Sinirsel ra
hatszlk, nefes darl veya solunum rahatszl ekebilirsiniz.

MERKR kart URANS

Mstesna bir zekanz ve keskin bir idraknz var Fikir ve


dncelerinizi koordine etmeniz anlan anlatabilmeniz iin
aknlktan kanmalsnz Kolayca arabilirsiniz Sinirli ve
aptalca hareketlerde bulunabilen bir yapnz var Zerafetten
yoksun birisiniz Davranlarnz ve ifade tarznz kaba ve umur
samaz olabilir natlamay seversiniz Ak konuan birisiniz
ama ineleyici ve iddetli olabilirsiniz Kendinizi kapasitenizin
stnde grrsnz Bakalar fikirlerinizi kesinlikle
deitiremez fakat siz sk sk fikir deitiren birisiniz Kendinizi
dahi olarak grme huyunuz vardr, bu tutumunuz arkadalarnz
sinirlendirir ve bundan dolay arkadalklarnz bozulabilir

334
Grup almalarnda uyumsuz birisiniz abuk ve ani kararlar
alabildiiniz gibi abuk da yargya varan olumsuz bir ynnz
var.

MERKR kart NEPTN

Snrl olduunuz alanda uzmansnz, fakat belli bal kaidelerde


gerekilie ulaamayabilirsiniz Esnek davranmay
renmelisiniz Fikirleriniz nadiren manta ve geree bal
kalr Ruhsal ynnz arlktadr Yanlzl tercih edebilir
veya bu size zorla kabul ettirilebilinir Kararlarnzda hata yap
manz olasdr Drstlkten uzak ve yalancla eilimli birisi
olabilirsiniz Hassas birisiniz Kendinizi bakasnn yerine ko
yarak, kiiyi ve onun bak asn rahatlk.la gzlemleyebilirsiniz
evrenizde gelien olaylar sizi oka etkiler nyargl dav
ranrsnz ve bunlar ilikilerinizde de yaptnz ve kontrol ede
mediiniz iin genelde ilikileriniz ksa sreli ve ztlamalara
ynelik olur.

MERKR kart PLUTO

Gizemli veya sahte davranlarda bulunabilirsiniz Karlk ola


rak daha faydal eylere sahip olmadka bilgilerinizi paylamay
sevmezsiniz Gc kazanmak iin bilgiyi iyi kullanabilirsiniz
Gerilimli bir yapnz var Zihinsel gerilimleriniz sizi skntya
srkleyebilir Gizlilik sizin hayatnzn bir parasdr fade
tarznz serttir veya bakalarnn size kar ifade tarz sert olabilir
Beklenilmedik anlarda an merakl davranlarnz olur Bu
davranlarnz ile insanlara itici gelebilirsiniz Kendi gcnz
an nemsersiniz abuk hiddetlenir ve kzarsnz Aceleci ve
sabrszsnz Hazr cevapsnz Nefret ettinizmi tam edersiniz.

335
VENS AILARI

VENS kart MARS

Ar tutkulusunuz ve benzer kiileri kendinize ekersiniz


likileriniz; dmanlkta, kskanlkta, ar hakimiyette veya fi
ziksel zorlukta kopmaya eilimlidir Cinsel ynden olduka
aktif olmak istersiniz Birden deiebilen tavrlarnz olabilir
Kskan ve sahip kc birisiniz.

VENS kart JUPTER

Yaamnzn kendi arzularnz dorultusunda olmasn istersiniz


Kendinizi olumsuz hissettiiniz durumlarda kendinizi ifade et
meniz zordur Zorluklarla karlamaya isteksizsiniz Baar
kiisel geliiminizi getirmeyecektir Bu nedenle kiisel
geliiminiz moralinize bamldr.

VENS kart SATRN

Reddedilme korkunuz vardr Baz engeller tarafndan zor


lanyorsunuz ve an aba sarfetmeniz gerekiyor Ak hayatnz
da sizin iin kolay deildir ocuklarla verimli iletiim kurmak
sizin iin ok zordur Yaratc hnerleriniz bakmndan sizi
tanmak gtr Yeteneklerinizi kullanmakta gecikiyorsunuz.

336
VENS kart URANS

Bakalar tarafndan nasl kabul edileceinizden asla emin ola


mazsnz Geleneksel toplum size gre skc olabilir Mu
hafazakar olmayan daha yeniliki sosyal durumlarla karlarsnz
Romantik ilikileriniz belirsiz olabilir.

VENS kart NEPTN

Sosyal ve romantik ilikileriniz uyuamayabilirler Deiik ve


bakalarndan etkilenmi fikirlerle dolu olabilirsiniz evrenizde
uyutuncu ve alkol bamls olan kimseler olabilir Hileci
olduu kadar da kolayca aldatlabilir bir yapnz var.

VENS kart PLUTO

Kiiliiniz gerei kendi tavrlarnza hayransnz Kendiri


beenmi bir yapnz var Sosyal balanulan ustalkla idare
edersiniz Fakat. kendiniz kontrol edilmekten hi holanmazsnz
Sizden stat veya mevkice daha gllerle arkadabk etmekten
holanyorsunuz Sahip kclnz bazen birlikte olduunuz
kimseyi skabilir.
d
MARS AILARI

MARS kart JUPTER

Olaylarn kendi yntemleriniz ile gelimesini istersiniz Hereyi


saldrganlkla ynetmek ister veya bir sorumluluu zerine al
maktan ekinir bir yapdasnz Kendi fikir ve zevkleriniz iin
yaarsnz Ar davranlarnz vardr Olumsuz olaylan kabul
etmekte glk ekersiniz Ynetmeliklere ve bu trl yazlan
tzklere kar tepkileriniz olur Acelecisiniz Bakalarnn pa
ralarn rahat ve msrfce harcayabilirsiniz ansnz size yardm
eder fakat speklasyon ve borsa tr oyunlarda kaybedebilirsiniz
Ar hrsl ve drst olmayan birisi olabilirsiniz Ortaklk ve

e seiminde dikkatli olmalsnz Fazla dnmeden ve or


ganize olmadan yeni atlmlara girebilen birisiniz Kurallarn ve
yasaklarn inenmek n yapldklarn dnrsnz
evrenizde sizi sayan insanlarn olmasn istersiniz.

MARS kart SATRN

Otoriteyi sevmezsiniz D grnte genellikle hi bir eyden


etkilenmez, fakat hakimiyet altna girmekten de kandnz
gsteren birisiniz Aile byklerini bir kazada kaybedebilirsiniz
Ebeveynlerinizden bir tanesi daha etkindir Kendi enerjinizi

kontrol altnda tutan birisiniz iddete ynelmeniz abuk olur,


eer enerjinizi da vuramazsanz veya kontrol edemezseniz ken
dinize zarar verebilirsiniz lgi alanlarnz veya atlmlarnz sz

338
konusu olunca ar bencillik gsterirsiniz Aulm ve ilgi
alannzdaki zorluklar yendiiniz zaman eski heyecannz kay
bedersiniz Yapuklarnz insanlara gstermekten ok
holanrsnz fakat gsterme tarznz onlara garip olabilir
stleriniz ile diyaloglarnz iyi deildir Baarszlklarnz ge
nelde bakalarnn davranlarnda kaynaklanr Finansyel zor
luklar ekebilirsiniz.

MARS kart URANS

Kiiliinizin ve davranlarnzn tahmin edilmesi gtr Kontrol


edilmesi zor bir kiisiniz Kendinizi sk denetir ve kendi
stnzde ynetim kurarsnz Ayn yntemle sevdiiniz kimse
stnde denetim kurmak istersiniz Ani deien davranlarnz
vardr Arkadalardan ayrlk olasdr zlediiniz ynlerin
tmden deiimesi mmkndr Geleneklere uymayan yaam
tarznz olabilir Hazr cevapsnz Doru olsada olmasada
kendi bildiinizi savunursunuz Olaylar deerlendirmede den
geyi kurmanz zordur Mcadelecisiniz geriliminiz
youndur ve bundan dolay evhaml birisi olabilirsiniz Dman
olunmamas gereken birisiniz, kurallara gre oynamaktansa kural
d oynamay seversiniz.

MARS kart NEPTN

Karanlktan holanyorsunuz, hatta byle bir atmosferde sanatsal


veya figrsel almalar yapabilirsiniz Gizem yaratmaktan
holanrsnz Gizli, kanuni yada kanuni olmayan davranlarnz
olabilir Kiilerin etkileri alunda kalabilir ve aklnz karabilir
Dmanlklarnz konusunda, ya siz kurban durumundasnzdr
veya siz kurban eder durumda olursunuz Faliyete

339
geiremediiniz istekleriniz younluktadr Kendi enernz
yanl kullanmaya eilimlisiniz Moraliniz abuk deiebilir
Aalk kompleksine abuk kaplabilirsiniz Enfeksiyonlara
kar zayf bir bnyeniz var Ani bilin d davranlarda bu
lunabilirsiniz Alkole ve uyuturucu maddelere kar dikkatli
olmalsnz.

MARS kart PLUTO

Kendi iinizdeki, yenileme veya onarmla vnrsnz


Mcadele edebilmek n becerikliliinizi gelitirmek zo
rundasnz Uygun olan bulabilmek iin uygun olmayanlarla
fazlaca urarsnz Kendi hedeflerinizi gerekletirmek iin
bakalarna kar acmasz ve umursamaz olabilirsiniz Yap ola
rak iddete yneliksiniz Gc ve evrenizi ktye kul
lanabilirsiniz An bir enerji yknz var Cinsel enerjinizi
ynlendirmeniz gtr, ar istek veya isteksizlik gzlenebilir.

lf.
JPTER AILARI

JUPTER kart SATRN

Hayat size srekli alternatifler sunar ki bunlar ya ok fazla, ya


ok az veya iyi yada ktdr, aras yok gibidir Genelde bu a
toplumdaki orta snfn kayboluunu anlatr Pasif oluunuz ve
kendinize ynelik olumsuz dnceleriniz sizi an zorlayacaktr

340
Yaamnzdaki tm zorluklar sizin olgunluk ve tecrbe ka

zanmanza neden olacaktr Bu tecrbelerinizi y


deerlendirebildiinizde olumlu gelimeler grlebilir Ken
dinize gven eksikliiniz vardr Mesleinizde, evliliinizde, ev
yaamnzda ve arkadalklannzda halletmeniz gereken bir prob
leminiz mutlaka vardr Bu yzden hukuki problemler banz
okca artacaktr.

JUPTER kart URANS

Var olan koullarnz deitirebilecek genel bir kanklk


yaayabilirsiniz Ska yaayabileceiniz bu karklklara kar
doal bir alkanlnz var Uygun olmayan koullar, mevcut
duruma isyan etmek, planlanm ekonomik durumlann ya
ratacaklan sorunlarla boumak zorunda kalabilirsiniz
Bamszlnza nem veriyorsunuz Ayn zamanda olduka
abartl olabilirsiniz Zerafetten yoksun ve kaba saylrsnz
Arla eiliminiz vardr dealist ve rahat yaamay seven bi
risiniz Diplomatik olmaktan yoksunsunuz ve bu sizin banza
arasra da olsa dert aabilir Ani fikir deiiklikleri veya ani
gr deitirmeler dncelerinizdeki tutarszlruz anlatyor.

JUPTER kart NEPTN


\
Sosyal birisiniz Politik, dini prensiplerin ayrmasna gogus
geren veya bu tr olaylara kar hayal krkl yada endie ile
sonulanan ar fanatiklik gsteren bir yapdasnz Samimi
olmak sizin iin zor olabilir Drst ve pratik deilsiniz
nsanlara kararszlk iinde ve karln bekleyerek yardm eder
S f?iZ abuk etkilenebilir birisiniz Bakalarn rahatsz edecek
derecede umursamazlruz vardr Anlalamamaktan

341
yaknrsnz ans oyunlarna ilginiz vardr ok gereksiz yer
lere para harcarsnz Msrif saylrsnz Pratik tecrbe ek
sikliinizden dolay i veya ticaret yaamnzda zorluklar
ekeceksiniz.

JUPTER kart PLUTO

evrenizle youn g atmalar yaayabilirsiniz Bu


lunduunuz toplumun; phe, kuvvetin ktye kullanlmas ve
entrika ile evrilmi olmas olasdr deolojiniz gl gruplar
tarafndan gsz toplumlara zorla kabul ettirilebilinir Kendi
dnya grnz veya dini grnz bakalarna empoze et
meye eilimlisiniz Hrsnz kontrol edemezsiniz Hrsnz ken
disini ya dini alanda veya materyel alanda mutlaka gsterecektir
Bulunduunuz toplumdan kar salama ve kullanma
eilimindesiniz.

SATRN AILARI

SATRN kart URANS

Bu a toplumun eski ve yeni liberal veya muhafazakar ele


manlar arasndaki iddetli ztl gsterir, bunun yannda yal ve
gen kuak arasndaki atmalar da ifade eder Hatta bu tr

342
olaylarda uzlamak sizin iin nadiren mmkn olabilir Yeni ve
eski arasnda yaadnz ikilemler evre ilikilerinizi olumsuz et
kiler ve dostlarnz krmanza neden olabilir Grlerinizi
ekinmeden, aka ve patavatsz bir ekilde anlatma eiliminiz
var Bu da bulunduunuz toplumda sivri dilli olarak
tannmanza neden olabilir.

SATRN kart NEPTN

Toplum d deiik dnceler ve sosyal davranlar


gsterebilirsiniz Kendi fikirlerinizin her zaman ncelii vardr
Fazlasyla spheci davranlar sergiliyorsunuz Hile ve hayal
krklna urama ihtimaliniz fazladr Gsz ve zor du
nmdakilerden yararlanma eiliminiz olabilir Davran ve
dnceleriniz arasnda elikiler yaarsnz deallerinize ve ha
yallerinize ar bir bamllk gsteriyorsunuz Siz istemeseniz
de evrenizdeki insanlarn yapm olduklar yanllara
karabilirsiniz.

SATRN kart PLUTO

G sizin iin daha ok kontrol anlamna gelir Hkmetmek ve


yneunek isteinizi frenlemeniz zordur Bu konuda
gsterdiiniz hrs ve abalarnz var Otorite ve mevkinizi
ktye kullanmaya msait bir yapdasnz Sizin iin sonu an
laml ve neticesi kara dayanan fikirleri desteklersiniz Don
olduuna inanmasanzda bir fikri savunma eilimi
gsterebilirsiniz.
iti
URANS ,AILARI

URANS kart NEPTN

Kararl ve sert grnnzn altnda olduka kararsz ve


dank birisi var zgrlnze dkn olmakla birlikte
bakalarnn etkisinde hareket etmekten ekinmezsiniz nemli
kararlarnz bakalarna brakabilir ve gelimeleri uzaktan sey
reuneyi tercih edebilirsiniz Pasif gibi giinmenize ramen zor
landnzda veriminiz iki katna kabilir Bu ynnz kul
lanmaktan ekiniyorsunuz ve baarya bu nedenle geikmi
olarak ulaabiliyorsunuz Kendi iinizde olan bu becerilerinizi
rahat ve zamannda kullanmay rendiinizde daha verimli ve
baarl olacaksnz.

URANS kart PLUTO

Kzgn bir yapnz var pheciliiniz hemen her konuda ortaya


kar Birlikte olduunuz kimseyi bu ynde hakimiyet altna
almak istersiniz ve duygusal bask uygularsnz Konumanz
dahil tutum ve hareketlerinizden pheciliiniz rahatlkla
giilebilir Din, felsefe ve politik konularda bu daha da youn
bir ekilde ortaya kar Kstlanmaktan nefret edersiniz
Kstlandnzda rahat dnemez ve acele kararlar alabilirsiniz
Bu da hata yapmanza neden olur.
':V
NEPTN AILARI

URANS kart PLUTO

Gerekletirmek istediiniz bir ok idealiniz vardr Bunlar


zaman geldiinde uygulamak ister ve vazgemeden takip eder
siniz Bu nedenle bazen lursnza yenik debilir ve ideallerinizi
ertelemek zorunda kalabilirsiniz Hafzanz ilgin bir ekilde
alr abuk ezberler ve hi unutmazsnz Gizli olan ve gi
zemli konulara merakl birisiniz dnyanz olduka karktr
Bazen hayal ve gerek arasnda skr ve uzun bir sre gncel
yaamdan uzak kalabilirsiniz Bu yaadnz ikilemi amak sizin
iin olduka zor ve zaman alc olabilir Medyumluk veya nsezi
kabiliyetleriniz olabilir Bilin altnz olduka dolu ve meguldr
Bu nedenle bazen dalp gittiiniz olur ve dostlarnz tarafndan

uyarlrsnz.
GELECEKLE LGL TAHMNLERDE BULUNMAK
TRANSTI.ER
Bu blmde gezegenlerin yapm olduklar geilerin (transit)
tek tek yonmlanru greceiz. Kare ve kart (olumsuz etkili)
alar burada (-) diye gsterilmitir. gen ve atm derecelik
(olumlu etkili) alar (+) diye gsterilmitir. Birleim ise (ay
oluturan gezegenlerin zelliklerine gre deiebilir) (B) eklinde
ifade edilmitir. Birleimin olumlu etkisi ( +) (B) eklinde
gsterilmitir. Olumsuz etkisi ise (-) (B) eklinde grlebilir.
Transit yonmlann balklarnda gezegenlerin sembollerini
grebilirsiniz. Burada ilk sradaki gezegen transit halindeki ge
zegeni simgeler. Sonraki ise sizin doum haritanzdaki gezegeni
ifade eder.

346
rnein; - Transit halindeki gne 2 Doum annzdaki sabit
gne.

1 2
0-0
Gne - Gne

Balklarn tm bu ekilde gsterilmitir.

TRANST NEDR?

Transit dediimizde ise gezegenlerin ve belirli noktalarn (


ASC, MC, Ay dm gibi) hareket halini ifade ederiz. Doum
haritamz elimize aldunzda doum tarihimiz, yer ve zamana
gre sabit bir izelge hazrlam olunz. Bu izelgedeki ge
zegenler ve zel noktalar sabitlenmitir. Gkyznn ve
dnyamzn hareketi ise devam etmektedir. Dolays ile daha son
raki bir tarih iin bu sabit konumlar deieceklerdir. rnein Ay
en hzl hareket eden yldzdr. Ortalama 2 saatte 1 derece ilerler.
Gnein ortalama olarak ilerlemesi ise 1 gnde 1 derecedir. Bu
mantkla baktmzda hareket eden gezegenler belirli srelerde
doum anndaki sabit konumlara deiik alar yapacaklardr. Bu
alarn deerlendirilmesi ve yorumlanmasyla gelecekteki
oluumlar hakknda tahmini saptamalar yapabiliriz.
Kitabn ilk blmlerinde verdiim semboller tablosuna (sayfa
80) baktmzda gezegenlerin Zodyak turunu grebiliriz. Burada
Satrn'n zodyak turu 29.5 yl gzkmektedir. Yani Satrn'n
doum anndaki sabit konumuna tekrar gelebilmesi iin; buna
Satrn birleim Satrn Ct, a t,) diyoruz, ortalama 30 yl gemesi
gerekiyor. Byle baktmzda yaamunzn 7,5. ylnda Satn

34 7
kare Satrn, 15. ylnda Satrn kart satrn ve 22,5. ylnda ye
niden satrn kare satrn, 30. ylnda da satrn birleim satrn
alarn grebiliriz. Bu yolla ilerde her hangi bir tarihte
yaayabileceimiz olas olaylan grebilir ve tahminlerde bu
lunabiliriz.
Balklarn hemen altnda parantez iinde etki sreleri ve
rilmitir (Etki sresi 2 3 gn) gibi. Bu sre ile kastedile, transit
-

gezegenin zerinizde yaratabilecei etkilerin sresidir ve or


talama olarak verilmitir. nk her yldz haritasnda bu sre ha
ritadaki gezegen dalm ve kiinin sosyal, ekonomik koullar
ile deiebilir. Aynca geri hareket (Retro) konumundaki bir ge
zegenin etkisi ise daha uzun sreli olacaktr. Yine de ortalama
olarak verilen bu sreler tutarldr.
Burada yer alan yorumlarn daha tutarl ve salkl olabilmesi
iin ncelikle doum saatinizin ve tarihinizin bilinmesi gereklidir.
Ancak bu ekilde salkl yorumlar yapabilirsiniz.
0
GNF. TRANSTLER
(Etki sresi 2 3 gn)
-

Gne - Gne
(+) (B) Ruhsal ve fiziksel ynden dengeli bir dnemdesiniz
yaratclnz ve hareketliliiniz ne kmtr grup
almalarna katlma isteiniz ve genelde insanlarla bir eyler ya
pabilme arzunuz youndur ilerinizi takip etmek ve yeni fi
kirler gelitirmek iin iyi bir dnem her zamankinden daha
youn enerjiniz var ve siz bunu mutlaka kullanmak ar
zusundasnz fakat kendinizi fazlaca hayal dnyasna
kaptrabilirsiniz ve yapacaklarnz erteleme eilimi
gsterebilirsiniz bunun iin dikkatli olmaya aln.

(-) Salnzn bozulmas gzlenebilir enerjinizi yanl


ynlendiriyor olabilirsiniz birisi tarafndan desteklenmeye ve
drtlmeye ihtiya duyarsnz kendinizi yalnz hissedebilirsiniz
bu ksa dnemde hertrl konuda ansnz fazla zorlamayn

an bencillik gsterebilirsiniz patavatsz klarnz olabilir


ani moral klar ve dleri gzlenecektir bu dnemde ans
oyunlarndan uzak durmalsnz.

Gne - Ay
( +) Ruhsal ynden kendi iinizde denge kurmusunuz ra
hatlkla yeni ilikiler kurabilme yeteneindesiniz kar cins ile
ilikileriniz iyi ynde geliecek.

(B) Bu a erkeklerde saln iyi olmasn gsterir kadnlarda ise


ilikilerin ve duygularn dengeli ilerlediini ifade eder genel

349
olarak ak iin ideal bir zamandr yeni tanmalar ve olumsuz
duygulardan arnmay temsil eder.

(-) Memnuniyetsizlik grlebilir dengesiz bir kiilik ser


gilemeniz olas vazife ve zel ilgi duyulan ey arasnda ayrlk
ve ikilem grlebilir anlamazlklar ve ruhsal ihtilaflar
yaayabilirsiniz Kadnlarda saln bozulmas.

Gne - Merkr
( +) (B) Dnceleriniz daha ok pratik ynde alacaktr ak
bir dnce sistemi ile hareket ediyorsunuz bu da sizin
amacnzn bilincinde olmanz salyor i alannda iyi ilikiler
kurabilirsiniz Haberleme ve ksa seyahatler iin uygun bir za
mandasnz organizasyonlarda baar kazanacaksnz Ge
nelde ticaret ve bu yndeki haberlemede girieceiniz atlmlar
baar ile sonulanacaktr.

(-) Danklk ve kararszlk gsteriyorsunuz almaya kar is


teksizsiniz meknp veya ilikilerden yada anlamalardan
dolay moraliniz bozulabilir deerlendirmeleriniz bu dnemde
yzeyseldir ikili ilikilerinizde daha esnek olmaya aln tak
tir beklediiniz bir hizmetten dolay gergin olabilirsiniz ve ge
reken taktiri alamayabilirsiniz fikirlerinizi birilerine aktarmak
iin bu dnemin gemesini beklemeniz daha yararl olacaktr.

Gne - Vens
(+) (B) Sevmek ve sevilmek hissiniz youndur ekiciliiniz ve
bunun farknda olmanz sevilme isteinizi arttracaktr iyi bir
sanat anlaynz vardr hislerinizi her zamankinden daha iyi
aktarabilmeniz size akta kk baarlar getirebilir sizi seven
birisinden kk hediyeler alabilirsiniz.

350
(-) Ak yaamnzda heveslerinize hakim olamyorsunuz sizin
iin bu dnem kiilerin d grn i deerlerden daha
stndr duygulara aldrmakszn zevk alma isteiniz
youndur genel ilikilerinizde uyumsuzluklar gzlenebilir
sosyal olarak kendinizi ifade edemeyebilirsiniz evde attrma
alkanlnz daha da younlaacak gereksiz masraflara gi
rebilir ve savurganca para harcayabilirsiniz.

0- d
Gne - Mars
( +) Kararllk gsteriyorsunuz
baargc ve drtleriniz size
savama cesareti veriyor hrsl ve gayretlisiniz iktidar sava
veriyor olabilirsiniz g kazanma eilimindesiniz bu
dnemde gcnz bilinli kullandruz srece baarszlk ola
nakszdr zel hayatruzda hareketlilik ve aktivitelerin
younluu gzlenecektir gittiiniz her toplantya kiiliiniz ile
hareketlilik getireceksiniz.

(-) (B) Acelecilik ve sinirlilik sizde kavgac bir mizacn


olumasna sebebiyet verebilir kaza ve hastalklara her za
mankinden daha fazla yaknsruz hastalkta yksek ate
gzlenebilir An zorlanmalara maruz kalabilirsiniz
igdlerinizin ne kt bu dnemde an isteklerde bu
lunabilirsiniz beraber olduunuz kimseleri ar bencil dav
rarularruz yznden krabilir ve onlarla gereksiz tartmalara gi
rebilirsiniz.

Gne - Jpiter
( +) (B) Pisikolojik ve genel salk asndan iyi durumdasnz
servet ve iktidar isteiniz younluk kazanacak Resmi yerler ve
kamu kurulular ile olan ilikilerde baarlar gzkyor Takdir
edilmek sizin iin bu dnemde nemli olacaktr sevinli olay-

351
lar yaayabilirsiniz genelde yaptnz her eyden zevk
almasn biliyorsunuz elenceli ve ho sohbetlerin olduu or
tamfara katlabilirsiniz seyahat ve geziler younluk kazanabilir
kk hediyeler gelebilir veya siz birisine hediye almay
dnyor olabilirsiniz.

(-) Davranlarnz ve iddialarnz yznden ihtilaflara


debilirsiniz genelde olaylara kar geveklik gsterdiiniz bir
dnemdesiniz steksizliiniz bir ok konuda gelimeleri bal
talayabilir gereksiz masraflara girebilirsiniz ve savurganca para
harcamanz mmkn lks dknl gsterebilirsiniz
Yanl beslenmeden dolay rahatszlanmanz mmkn Patron
veya saygdeer kiilerle ihtilaf yaayabilirsiniz Kontratlarda ve
hukuki olaylarda anlamazlklar gzlenebilir.

0 -
t,
Gne - Satrn
( +) Rahatlk ve sessizlikten holanyorsunuz sebat etmenizi ge
rektiren durumlarla karlaabilirsiniz ve bunlar sizin anzdan
olumlu sonulanacaktr dalgn olabilirsiniz muhafazakar
eilimlisiniz fazlaca iine kapanklk gsteriyorsunuz
alakgnlllnz iinizde sabrl olmanz gerektirecektir
dikkatinizi toplama kabiliyetiniz artm durumda yal kim
selerle iyi ilikiler kurabilirsiniz genel olarak yaamnzda
yava fakat baarl bir ilerleme gzleniyor.

(-) (B) Gszlk veya isteksizlik gsterebilirsiniz salnz bu


dnemde zayftr i hayatnda itaatkar ve ihtiyatl davranmanz
bir mecburiyet haline gelebilir alma ortamnzda sordunlarla
uraacaksnz genel olarak bu dnem ekingen davranmaya
eilimlisiniz disiplin altnda iseniz ite isteksizlik gzlenebilir
zorluklarla karlaabilirsiniz ktmser dnyorsunuz ve
olaylarn iyi ynn grmekte glk ekiyorsunuz so
rumluluu ar olacak bir sz altna girebilirsiniz.

352
Gne - Urans
( +) Yaamnza ksa sreli deiiklikler ve reformlar getirmeyi
planlyor olabilirsiniz aniden gelien yeni planlar ve srpriz
misafirlerle karlaabilirsiniz uzun sredir grmediiniz bi
risinden haber alabilirsiniz bu ksa dnemde kendinizi zgr
ve hareketli hissedeceksiniz sezgileriniz beklenmedik
gelimeler gsterebilir ani fikir deiikliklerine eiliminiz var
nemli bir karar aamasnda iseniz kararnz vermeden nce bir
daha gzden geirseniz iyi olur.

(-) (B) Planlarnz aniden bozulabilir veya onlar ertelemek zo


nnda kalabilirsiniz kk kazalar ya da yaralanmaya
yaknsnz nceden atlmn yaptnz ilerin veya olaylarn
aniden geri tepmeleri mmkn ani anlamazlklar ve
tartmalar gzlenebilir evde veya ite kullanlan makinelerin
zarar grmeleri veya bozulmalar olasdr akta huzursuzluk
yaayacaksnz bu dnem ans oyunlarna ve speklasyonlara
fazla ilgi gstermemeye dikkat edin olumlu sonulanmayabilir.

Gne - Neptn
(+) Genel olarak d uyarlara aksnz bu yzden de btn te
sirlere kar alc rol stlenmisiniz etkileme yeteneiniz
arlk kazanacaktr fantazileriniz faaldir cokunluk ve ayn
zamanda mistik temayller gzlenebilir kendinize dnk ma
nevi dnyanz arlk kazanabilir manevi yndeki fikirlerinizi
baka insanlara aktarma eilimindesiniz seyehat isteiniz ve
evreden uzaklama arzunuz artabilir materyal ynden daha
az anslsnz.

(-) (B) Etkilenmeye aksnz hayalkrklna urayabilirsiniz

baarsz ve ulalmaz planlar yapma eilimindesiniz

353
uyutunculara ilgi gsterebilirsiniz bu dnemde fikirleriniz
biraz hayallerle sslenmitir bu yzden yanlma orannz fazladr
kendinizi kandrma eiliminde de olabilirsiniz bakalar
tarafndan abuk kandrlabilir ve dolandnlabilirsiniz bakalar
size dmanlk besleyebilirler.

Gne - Pluto
( +) ktidar veya ynetmek iin ura veriyor olabilirsiniz in
sanlarn bana geme ve ynetme isteiniz younluk ka
zanacaktr bakalarnn stnde olmak ve onlar etkilemek ar
zusundasnz kendinizi kabul ettirme abas ierisindesiniz
oteriter bir kunm veya oteriter birisi ile alverilerinizi lehinize
evirebilir gcnz vardr ve siz bu gcnz sonuna kadar kul
lanma eilimindesiniz.

(-) (B) taat etmek zonnda kalabilirsiniz yanl fanatizm bes


leyebilirsiniz Kendini beenmilik ve dikkafallk
yaklamlarnz ve ilikilerinizi bozabilir kendi gcnz abar
tabilirsiniz gelien olaylar karsndaki kararszlnz sinirsel ve
agresif klara sebebiyet verebilir oteriteyi yanl kullanmaya
eilimlisiniz bu yzden kendinizi daha ok emir altnda kal
maktan kurtaramayabilirsiniz bu dnem biraz dikkatl dav
ranmaya aln.

0- 0
Gne - Ay Dm
(+) (B) Bakalaryla yakan ve kalc iliki kurma abasndasnz
yeni insanlarla tanabilirsiniz ve bu insanlarla beklemediiniz
gzel bir olay yaayabilirsiniz Arkadalk ve ibirlii ko
nularnda hassas ve temkinli davranmaya altnz kadar
eiliminiz de ok fazladr genelde topluma alma
eilimindesiniz.

354
(-) birliinde, birlikte almalarda ve ortaklklarda zorluk
yaayabilirsiniz irtibatlarda ve genel iletiimde aksilikler ve
zorluklar grlebilir yaknlarnzla aranzda ho olmayan
ayrlklar ve anlamazlklar yaayabilirsiniz.

Gne - ASC
( +) (B) Genelde evrenizle iyi irtibat kurma isteyindesiniz ve
evreye kar olumlu yaklamlarnz olur itibar kazanma fikri
ve ykselme arzunuz vardr kendinizi gsterme ve kantlama
isteiniz younluk kazanmtr bu gnlerde daha ok kendinizi
evreye tantma ynnden baar kazanacaksnz.

(-) evreye kar gsterdiiniz huzursuz tutumlar ilikilerinizi bo


zabilir Bakalar tarafndan hakszla uramanz olas
evrenize ve zellikle de size ok yakn olan kimselere kar ya
banclaabilirsiniz.

Gne - MC
( +) (B) Amacnzn bilincindesiniz ve bu yndeki gayretleriniz
youndur kendi kiiliinizi ortaya koyarak olaylarn stne gi
diyorsunuz misyonunuzun farkndasnz Pozitif ynde bir
yaam hazrl ierisindesiniz mesleinizde menfaatler
gzleniyor genelde gcnz mesleki kariyeriniz ve sosyal
ykselmeniz iin ayrm grnyorsunuz bu konudaki
atlmlarnz bu dnemde gerekletirdiiniz zaman baarl ola
bilirsiniz.

(-) Sizde gayesizlik ve bovermilik gzleniyor hedefsizlik


uzun srerse skntya debilirsiniz yaam koullarnz
hakknda yanl fikirler rettiiniz gibi bunlar uygulamaya koy
mak arzusunda olabilirsiniz alma isteksizlii gzlenebilir

355
evinizde ve iinizde beraber olduunuz kimselerle tartmalara
girebilirsiniz bu dnem daha ok kendinize dnksnz bu
yzden geici huzursuzluk gzlenebilir.

AY TRANStr.ERi
(Etki sresi 2 - 3 saat)

Ay - Gne
(+) Sevgi hisleriniz younlamtr ve kendinizi sevgiye ok yakn
hissedersiniz evinize spriz misafirler gelebilir kk ve ho
hediyeler alabilirsiniz duygusal menfaat salama olaslnz
yksektir bir toplulukta veya bir grupta bulunan insanlarla
tanabilirsiniz.

(-) (B) Akta huzursuzluk yaayabilirsiniz deiken bir miza


gstereceksiniz salk asndan ho olmayan durumlarla
karlamanz olas keyifsiz bir gn geirebilirsiniz Genellikle
erkeklerde ak iin ideal frsatlar kar fakat deerlendirilmesi
olduka zor olabilir kadnlarda ise salk ynnden rahatszlk
veya duygusalla kar isteksizlik grlebilir.

Ay - Ay
( +) Kendinizi rahat, huzurlu ve keyifli hissediyorsunuz bu
dnemde kar cinse ilginiz artacaktr duygusal ynden hassas
olduunuz bir zamandasnz baz ilikilerinizde fazlasyla dik
katsiz veya ar iyimser olabilirsiniz bu dnemde ilikilerinizde
gelime gzlenecektir.

356
(-) Mizacnzda beklemediiniz deiiklikler gzlenecek bu
dnem fazla hassas olduunuzdan dolay ilikilerinizde ya ok
duygusal veya yzeysel davranlarnz olabilir zellikle de ak
hayatnzda ummadnz hatalar yapabilirsiniz Duygusal
ynden abuk zedelenebileceiniz gibi karnzdaki kimseyi de
ok abuk incitebilirsiniz Bu dnemde nemli bir karar ver
memeniz daha salkl olacaktr.

Ay - Merkr
(+) (B) Zihinsel ynden uyank olduunuz bir zaman kk
ve halledilmesi gereken ilerinizi halledebilirsiniz evinizde
veya iyerinizde ufak deiiklikler yapabilirsiniz yeni
tanmalar ve ilikiler size spriz olmasn genelde her konuda
ilikileriniz younlaacak yenilikler yapma isteiniz youndur
beklemediiniz birisinden bir mektup veya haber alabilirsiniz
ksa seyahatler yapmanz yada planlamanz iin iyi bir za
mandasnz.

(-) alma hayatnzda ve genelde bu sre ierisinde aktif olmak


istemiyeceksiniz olaylara ve kiilere sinirli davranabilirsiniz her
zamankinden daha sinirli bir grnmdesiniz kendinizi farkl
hisedebilirsiniz ve bundan dolay bakalarna her zamanki dav
rannzdan farkl daha yakn olma isteindesiniz.

Ay - Vens
(+) (B) Keyifli ve rahat olma isteiniz youndur evrenize
sevgi beslemek isteindesiniz ayn zamanda da bu kiilerden
evkat beklersiniz bu dnemde gerekler hakknda ve gerek
olan eyler iin iyi hkm verme yeteneiniz vardr elbise ve
mcevher veya buna benzer eyler almak istiyorsanz bu zaman
deerlendirmelisiniz.
(-) Genelde bayanlarla ilikilerin bozulduu bir dnem fazlaca
nemli olmamakla birlikte fikir ve dncelerde ayrlklar
gzlenebilir genel ilikilerinizde davranlarnz ve evrenizdeki
kiilere kar davranlarnzda huysuzluk ve geimsizlik
gzlenebilir olaylar veya kiilerden fazlasyla etkilenmeye ve
heyecanlanmaya yatknsnz an yemek yznden salnzn
bozulma tehlikesi doabilir ayrca bu dnemde dedikodular
evrenizde younlaabilir.

Ay - Mars
( +) gdleriniz gldr hedefinizin bilincinde olmanz size
rahatlk ve kendine gven duygusu verecektir hislerlerinizle
hareket etmek arzusundasnz giriim yapmak isteiniz
yksektir yalnz igdlerinizin ve hislerinizi iyi kontrol et
melisiniz kk baarlar elde edebilirsiniz.

(-) (B) Duygusal ynden gergin ve heyecanlsnz yaknlarnza


ve evrenizdeki kimselere dncesizce yaklamlar
gsterebilirsiniz agresif ve gergin olmanz sizi kavgaya
dnebilecek tartmalara ve bundan doacak kzgnlklara ite
bilir.

Ay - Jpiter
( +) (B) Bu dnemde kendinizi fazlasyla mutlu ve iyimser his
sediyorsunuz evrenize ve tepkilere daha lml ve kolay
yaklayorsunuz bakalarna her konuda kolaylk gstermeye
ynelik davranlarnz olur ve yardmsever tutumlarnz sizi se
vilen birisi haline getirir yumuak bal grnmeniz size kk
menfaatler kazandrabilir beklemediiniz misafirler gelebilir ve
hediyeler alabilirsiniz yaptklarnz taktir grecektir resmi ma
kamlarla ve patronlarnzla iyi ilikiler kurabilirsiniz.

358
(-) Duygusal ihtiyalarnza fazlasyla yneleceinizden dav
ranlarnzda lakaytlk ve ihmalcilik gzlenebilir sizi ziyaret
eden misafirlerinizden rahatsz olabilirsiniz veya size yk ola
bilirler ivereninizle anlamazlk yayabilirsiniz gereksiz
masraflara her zamankinden daha ok eilimlisiniz.

Ay - Satrn
( +) Kendinizi kontrol etme isteiniz youndur ve bunda da
baarl olacaksnz ihtiyatl olmanz ve grev bilinciniz nemli
ilerinizi halletmenize yardmc olacaktr ayrca kendinizden
bakasnn halledemeyecei ilerinizi yoluna koymak iin iyi bir
zamandasnz sizden yal olan kimselerle ilikilerinizi
gelitirmeniz iin uygun bir dnem.

(-) (B) inize kapanksnz duygusal karmaa yayorsunuz bu


sizin aalk duygusuna kaplmanza neden olabilir evrenize
en nemlisi de kendinize yabanclama eilimindesiniz prob
lemler sandnz gibi zor ve ar olmayacak fakat kk de olsa
zorluklarla karlaacaksnz kendinize gven eksikliinizden
kaynaklanan yalnzlk korkunuz var salnz zayf bu yzden
salnza dikkat etmelisiniz.

Ay - Urans
(+) Ruhsal yaamnzda heyecan grlyor sezgilerinizle ha
reket etmek arzusundasnz veya bilinsizce sezgilerinizle hareket
ediyorsunuz dost ve arkadalarnzdan gelebilecek srprizlere
hazrlkl olun evrenizdeki insanlarla birlikte deiik olaylar
yaayabilirsiniz.

(B) evrenizdeki insanlara ve ayrca evrenizdeki insanlar da size


ayrcalkl davranyorlar her iki cins iin apknlk yapma

359
eilimi younluk kazanmtr ekiciliinizin ve cazibenizin
'
stnzde olduu olumlu bir dnem geireceksiniz.

(-) Davranlarnzda fikirlerinizde ve aktivitelerinizde gizli olmay


tercih ediyorsunuz aynca evrenizde de gizli olaylar younluk
kazanabilir fikirlerinizde davran ve isteklerinizde fanatik olma
ve abartmak eilimindesiniz sinirleriniz gergin ve ypranm
olabilir ara vermeden almak zorunda kalabilirsiniz bu
yzden de yorucu bir dnem geireceksiniz sansasyon ya
ratma isteiniz ne kabilir aceleciliinizden dolay dav
ranlarnzda ve tutumlarruzda farkllk gzlenebilir.

Ay - Neptn
(+) Hislerinizin younluu davranlarnzda ve yaklamlarnzda
ince ve nazik olduunuzu gsteriyor vicdann sesini dinlemek
ryalarnz bu gnde ilgin olabilir ruhsal ynden fikirlerinizi

geniletebilecek ilham kayna yakalayabilirsiniz mistik olaylar


yaamanz mmkndr duygularnzdaki younluk sizi ilgin
tecrbelere gtrebilir.

(-) Dncelerinizde her zamankinden daha fazla younsunuz


youn duygusallnz olaylan deerlendirirken yanlmanza
sebep olabilir kendinizi yalnz ve desteksiz hissedebilirsiniz
her hangi bir olayda sylemeniz gerekenin aksini
syleyebilirsiniz ve karnzdaki insanlar da size ayn yaklam
gsterebilirler bu yzden yalancla dikkat etmelisiniz inkar
etme uykusuzluk ekebilirsiniz.

(B) Anlalmamaktan yaknyorsunuz memnuniyetsizsiniz her


hangi bir eyden memnun olmanz ok zordur uyuturuculara
ve uyarc ilalara kar hassassnz ve bunlara kar fazlaca
eilimli olabilirsiniz bu nedenle salnz konusunda dikkatli
olmalsnz.

360
Ay - Pluto
(+) Fanatik dnceleriniz olabilir ve siz bu dncelerinizi
bakalarna aktarmay planlyor olabilirsiniz duygusal
yaamnzda cinselliin bu dnem zel bir yeri var kendinizi
evrenizdeki insanlara veya kunmlara yada olaylarn geliiminde
nclk etmek iin kabul ettirme gcnz var bulunduunuz
toplum iinde veya evrede zonnlu bir karar almanz gerekebilir
bu kararn sonucu da olumlu ynde geliecektir.

(-) (B) Olumsuzluklar fazla biriktirdiiniz ve darya atmadnz


iin gerginlik noktasna gelmisiniz bu yzden ar klar ya
pabilir ve duygusal ynden patlayabilirsiniz baz olaylarn
geliimlerini hazmedebilmeniz zor olacaktr bu da sizin his
komplekslerine dmenize sebep olabilir.

Ay - AD
(+) (B) Ruhsal ynde deiik kimselere veya birlikte olduunuz
samimi dostlarnza ballk hissedebilirsiniz hatta kendinizi
nhsal olarak bakalarna gre ayarlamak zonnda kalabilirsiniz
Bu dnemde kadnlarla ilikileriniz artabilir.

( -) Ruhsal ynden evreniz ve arkadalarnzla kontanz ko


pabilir Kendinizi yalnz ve terkedilmi hissedebilirsiniz Bu
dnemde yalnz kalmamalsnz, ayet kalyorsanz kendi iinize
kapanmanz engelleyebilecek bir ura bulmanz en dorusu
olacaktr.

Ay - ASC
( +) (B) Bakalaryla ilikilerinizde uyumlu davranyorsunuz ve

361
her trl ortama uyumluluk gsterebiliyorsunuz yeni ve bek
lerunedik tanmalar size spriz olmasn nki bu tr tanmalara
ok fazla yatknsnz duygusal ve zihinsel faaliyetlerinizde aktif
ve dengeli grnyorsunuz.

(-) Yakn evrenize kar huzursuz davran ve tutumlardan


vazgemelisiniz i geriliminiz youndur ve bu da sizin iletiim
kabiliyetinizi etkileyecektir gemie dnk hislerinizin yeniden
ortaya kmas sizi rahatsz edebilir.

Ay - MC
( +) (B) Ruhsal ynden bakalaryla uyumlu olma ve anlama yo
lunda arzularnz youndur sevgi hislerinizin younluu sizi
yeni tanmalara ve ilikilere gtrebilir her zamankinden daha
fazla hassassnz ve davranlarnzda bu hassasl
gsteriyorsunuz aileniz ve zel evrenizdeki insanlarla uyum
ierisindesiniz.

(-) Kararszlk sizi rahatsz edecektir eviniz ve iiniz arasnda


gelien ilikilerinizde kk problemler yaayabilirsiniz fi
kirlerinizdeki deiiklikler sizin salkl ve olumlu kararlar ala
bilmenizi engelliyor deiik amalar peinde olabilirsiniz.
MERKR TRANSTLER
(Etki sresi 2 3 gn)
-

Merkr - Gne
(+) (B) Zekanz kullanmaya ve bu ynde yaplacak faaliyetlere
heveslisiniz Kk baanlar kazanabilir ve sevinebilirsiniz
renim veya tahsil yapma isteiniz bu dnemde bir hayli youn
olacaktr tm muameleler iin uygun bir zamandasnz bu
dnemde genel haberlemede younluk balayacaktr zellikle
de mektuplamak isteinde olabilirsiniz ksa seyahatler plan
ladysanz bunu gerekletirmeniz iin harekete geiyorsunuz
eitli organizasyonlara katlabilir veya dzenleyebilirsiniz hatta
beklemediiniz spriz bir grev stlenmeniz mmkn reklam
yada bu yndeki faaliyetlerde younluk balayabilir.

(-) Kendinizden emin olamyorsunuz olaylan toparlamakta zor


lanyor ve dank davranyorsunuz sinirleriniz gerilmi olabilir
ve sinirli klar yapabilirsiniz daha lml olmaya almalsnz
tembellik yapma eiliminiz bu dnem bir hayli fazla olacaktr
baz can skc ve keyif bozucu muameleler yada ilikiler
yaayabilirsiniz.

Merkr - Ay
(+) (B) Ruhsal ynde verimli grnyorsunuz ilham gcnz
kullanmaya eilimlisiniz fikir ve planlar bu dnem her za
mankinden daha ok younluk kazanacaktr kk
deiiklikler yapma giriimleriniz var evreniz ile balantlarda
bir hayli hareketlilik olacaktr bunun yannda yeni kimselerle

363
tanmalar veya ilgin balantlar kurma frsatlar ya
kalayabilirsiniz yazmalardaki hareketlilii hissedeceksiniz
seyahat planlar yapyor olabilirsiniz.

(-) Genel ruh halinizde bir keyifsizlik gzlenebilir


dencelerinizdeki younluk sizi rahatsz edebilir kzgnlk his
sedebilirsiniz bu dorultuda ilikilerinizde daha dikkatli
olmalsnz kadnlarla anlamazlklar yaayabilir ve cannz
sklabilir kk yanllklar yapma eiliminiz var dikkatli olun
sizin aleyhinize konuan insanlar artabilir veya siz birilerin

arkasndan kQnuuyor olabilirsiniz bu dnem iinde


evrenizdeki konumalarda yalanclk n plana kabilir.

Merkr - Merkr
(+) (B) Anlay ve idrak ynnden bir hayli glsnz ruhsal
yndeki verimliliiniz de younluk kazanacaktr genel
yazmalarda ve konumalardaki kabiliyetinizi kullanmanz iin
iyi frsatlarnz olacak alveri ve bu tr konularda bu dnem
balayacak younluu hissedeceksiniz yeni ve ticari ynden
kazanl olabileceiniz balantlar kurma frsatlarn ya
kalayabilirsiniz hoa vakit geirebileceiniz misafirleriniz ola
caktr bunun dnda genelde zihinsel ynden aktif ve faal ola
caksnz.

(-) evrenize ve kendinize kar objektiflikten yoksunsunuz bu


baz anlamazlklar ve przleri beraberinde getirebilir ra
hatsz edilmek istemiyorsunuz zihinsel ynden faal
olamyorsunuz olaylar toparlamakta glk ekebilirsiniz
alverilerinizde dikkatli olun yanl veya bozuk eyler ala
bilirsiniz rahatsz edici misafirler gelebilir genel yazmalarda
ve haberlemede aksaklklar gzlenebilir Planlama konusunda
ummadnz aksiliklerle karlamanz mmkn Hatta baz
planlarnz ertelemek zorunda kalabilirsiniz.

364
Merkr - Vens
(+) (B) Karnzdaki insann hissi durumunu abuk kav
rayabiliyorsunuz bu dnem sezgisel ynden gl saylrsnz
kolay yaama arzusundasnz genelde moraliniz yerinde ve

neelisiniz ak dnceleriniz bir hayli ne kacaktr bu


ynde ilgin tanmalar gerekleebilir sanat ve gzellik sevgisi
besliyorsunuz kadnlarla ilikilerinizde younluk gzleniyor
misafirlere hazrlkl olun bunun dnda dinlenmeye frsatnz
olacaktr.

(-) Elence isteiniz bir hayli gl ve abartl olabilir lks ve


rahat dknlnz evrenizdeki insanlar rahatsz edebilir,
daha lml olmaya almalsnz savurganlk ve boa harcama
yapma eilimindesiniz hemen her konuda arlk
gsteriyorsunuz kadnlarla anlamazlklar yaamanz mmkn.

Merkr - Mars
( +) Dncelerinizi gerekletirmek iin iyi frsatlarnz olacaktr
ruhsal ynden dostlarnzdan tevik gryorsunuz grm
yapma hevesiniz bir hayli youn olacaktr ilerin abuk hal
lolmasn istiyorsunuz ve bunu gerekletireceksiniz hareketli
ve abuk davranlarnz var ilerinizdeki hareketlilii his
sedeceksiniz ayrca kiisel ynden youn ve hareketli bir
dnem geiriyorsunuz.

(-) (B) Acelecilik ve sabrszlk bu dnem n planda olacaktr


yaptnz ileri veya uratnz konuyu abartma eilimindesiniz
genel bir tedirginlik havas iersinde olduunuz bir
dnemdesiniz olaylar ve konular birbirine kartrabilirsiniz
sinirlilik ve gerginlik srtmelere neden olacaktr az
mnakaalarna ve tartmalara girebilirsiniz.

365
Merkr - Jpiter
( +) (B) Yapc ve genilemeye ynelik dnceleriniz var fikir
zenginlii gsteriyorsunuz yimserlik bu dnem abartlm ola
bilir ilerinizde aceleci davranyorsunuz ve yeni tanmalarda
da davranlarnz bu yndedir Resmi yerlerle iyi ilikiler ku
rabilmeniz iin iyi frsatlarnz olacaktr menfaatlerlerinizi
gzetmek arzusundasnz Kontrat ve muameleler iin iyi bir
zaman bu dnemde evrenizde iyi bir haberleme a ku
rabilirsiniz.

(-) Vurdumduymaz ve hafif davranlarnz olabilir gvenilmez


bir kiilik sergiliyorsunuz olaylar olduundan ok abartma
eilimindesiniz baz nezaketsiz davranlarnz neticesinde ten
kitler alacaksnz aksi ve inat bir tutum sergiliyorsunuz
ihtilaflara debilirsiniz.

Merkr - Satrn
( +) Younlaabilme yeteneiniz bu dnem bir hayli gl
grlyor bunu kullanmanz iin kendinize uygun frsatlar ya
ratabilirsiniz sabr ve dayankllnz gze arpacak
gerekilik ve disiplin bunun yannda ciddiyet davranlarnzda
hakim olacaktr alkanlk sergiliyorsunuz Felsefi dnce
ve fikirlerinizin youn olduu bir dnemdesiniz yal kim
selerle ilikileriniz olumlu ynde geliecektir.

(-) (B) ekingenlik ve gvensizlik sizi bu dnem bir hayli zor


layacaktr sknt ve gerginlik ekebilirsiniz alma
artlarnzda zorlanmalar gzleniyor her zamankinden daha ar
koullar altnda alyor olabilirsiniz kendinizi fazlasyla
beeniyorsunuz salnzn bozulma olaslna kar dikkatli
olun ba arlan ekebilirsiniz ticari ve genel anlamazlklar

366
cannz skacaktr disiplin ve sorumluluk duygunuzu yi
tirebilirsiniz.

Merkr - Urans
( +) Keskin bir zekaya sahipsiniz olaylar ve gelimeleri iyi iz
liyorsunuz yenilikler ve ilgin bulular yapabilirsiniz re
formcu fikirleriniz younluk kazanyor allmam fikirlere ve
olaylara ilginiz her zamankinden fazla olacaktr ayrca bu tr
allmam olaylarla karlamanz da mmkn bamszlk
isteiniz ve fikirleriniz depreebilir bu yndeki duygularnzda
bir hareketlilik gzleniyor yaamnzda da bu hareketlilii
hemen hissedeceksiniz spora kar ilginiz artyor seyahat
planlar yapyor olabilirsiniz.

(-) (B) Sinirlisiniz ve patlama noktasna gelebilirsiniz nefret ve


kin besliyorsunuz bunun yannda acelecilik ve sabrszlk
yznden gelimelerin ucunu kaybedebilirsiniz ufak olaylar ve
mnakaalar yaayabilirsiniz planlarnzn bozulmas sizi bir
hayli etkileyecektir istenmeyen misafirleri arlamak zorunda
kalabilirsiniz bunun dnda her zamankinden farkl davranlar
gstereceksiniz.

Merkr - Neptn
(+) Hayal gcnz bir hayli gelimi ve zengin bunu i ve mes
lek hayatnzda kullanabilirsiniz fantazilerinizde de younluk
gzleniyor daha nce kabul edemediiniz fikirleri bu dnemde
kabul edebilirsiniz gizli ve allmadk olaylarn iine gi
rebilirsiniz hislerinizin ve sezgilerinizin kuvvetli olmas size
baz gelecek olaylar alglamanzda yardmc olacaktr ruhsal
ynden gelime isteinde olabilirsiniz ve bu tr insanlar her za
mankinden daha ok anlayacaksnz.

367
(-) (B) Yanlmalara ve aldanmalara kar dikkatli olmalsnz
genel evrenizde veya kendi iinizde kargaa yaayabilirsiniz
bundan doabilecek alglama hatalar neticesinde yanl tutumlar
ierisine girebilirsiniz nhsal depresyon yaama olaslnz
doabilir baka kiiler tarafndan hounuza gitmeyecek ve
irkin davranlara manz kalabilirsiniz.

Merkr - Pluto
(+) Bakalarn etkileme abasna girebilirsiniz ayrca bu tr
uralar olan kiilerle alverilerde bulunabilirsiniz konuma
yeteneinizle fikirlerinizi evrenizdeki insanlara aktarma
eilimindesiniz Gl ve ani kararlar ve fikir deiiklikleri
yaamanz olasdr toplu itibar abas iinde olabilirsiniz bu
kiilerle genel topluma hitab etme faaliyetinde bulunacaksnz
kendi iinizde de baz dncelerinizi deitirebilirsiniz.

(-) (B) Ar gayretlisiniz fanatiklik bu gnde n planda ola


caktr kendinizi tanmakta glk ekeceksiniz ayn fikirleri
paylaan kimselerle evrenizdeki insanlar etkileme
abasndasnz bu tr abalarnz olumsuz sonular verebilir
acmaszca eletiriler alabilirsiniz sinirli ve gergin dav
ranlarnz yznden srtmelere gireceksiniz evrenizdeki
insanlara objektif olamyorsunuz.

Merkr - AD
(+) (B) Bu dnemde bakalarn her hangi bir konuda tevik ede
bilir veya nasihatler verebilirsiniz yenilikler ve dekoratif
deiiklikler yapmak iin uygn bir zaman genelde evreniz
veya dostlarnzla yakn ilikiler ve iletiim kurma isteiniz
youndur Bakalaryla ayn konuda veya olayda birlikte olmak
ve ilgi grmek isteyebilirsiniz.

368
(-) Kendinizi evreye kar antipatik veya sevimsiz durumlara
drebilirsiniz huzursuzluklar yaamanz mmkn nefret
gibi gergin duygular ska yaamanz mmkn antipati ve
ilikilerde elikiler younluk kazanabilir.

Merkr - ASC
(+) (B) Bakalarna ve yaknlarnza kar sorumluluk his
sediyorsunuz onlarla daha yakndan ilgilenme eilimindesiniz
sevdiklerinizle beraber olmak istiyorsunuz yakn evreniz ile

veya yaknlarnz ile fikir alverilerinde bulunacaksnz ken


diniz ile ilgili fikirlerinizde baz deiiklikler olacakur.

(-) Bakalarna kar huzursuz tutumlar sergileyebilirsiniz


yaknlarnz ile srtebilir ve fikri mnakaalara girebilirsiniz
yanl kararlar almanz mmkn bu dnemde hata yapma
orannz bir hayli yksektir kendinizden ve davranlarnzdan
honutsuzluk hissedebilirsiniz.

Merkr - MC
( +) (B) Yeni hedefler peinde olabilirsiniz veya hedefinizi takip
etme abas iersindesiniz i ve meslek hayatnzda aktif ve
fikri ynden verimli olabileceiniz bir dnemdesiniz zel
balantlar ve atlmlar yapmak istiyorsunuz istek ve sevgi ile
almak arzusundasnz i hayatnzda sizi sevindirecek bir
haber alabilirsiniz.

(-) Mesleiniz ynnden pheye dyorsunuz kararsz bir


tutum sergiliyorsunuz kendinizi eletirmekten ekindiiniz
grlyor aulmlarnzda dikkatli davranmalsnz fikri
ynden evreniz ile ayrlklar yaayabilirsiniz.

369

VENS TRANSTLER
(Etki sresi 2 3 gn)
-

Vens - Gne
(+) (B) Sempatik davranlarnz ile ilgi ekiyorsunuz sevgi
duygunuz bu dnemde bir hayli gelimi durumda sevilmek
ihtiyac duyuyorsunuz sanatsal ynden drtleriniz ve
igdleriniz iyi alyorlar evinizde veya i yerinizde spriz
misafirler arlamak zorunda kalabilirsiniz. Fakat bu olay sizi se
vindirecektir kk hediyeler alabilir veya birisinden iyilik
grebilirsiniz Rahat yaama isteiniz sizi biraz zorlayacaktr
Bu dnem rahat huzurlu ve kk mutluluklarn younlukta
olduu bir devre olacaktr.

(-) Ak hislerinize hakim olamyorsunuz bu sizi zor durumlara


drebilir evrenize ve ilikilerinize kar uyumlu olmakta
zorlanyorsunuz savurganla ve gereksiz harcamalara me
yillisiniz kendinizde ve etrafnzda gelien olaylardan mem
nuniyetsizlik duyuyorsunuz gereksiz eyalar alabilir veya
btenizin stnde para harcayabilirsiniz isteksizlik ve moral
bozukluu veriminizi ve aktivitilerinizi drecektir fazla
yemek yemekten salnz bozulabilir.

Vens - Ay
( +) (B) Bu dnemde olaylar lehinize geliiyor ve siz bu
gelimelerden memnunsunuz bunun yan sra genelde bir mem
nunluk havas iersindesiniz rahatlk sessizlik ve huzur
isteiniz younlaacaktr bunu yapabilmeniz iin frsatlar lehinize

3 70
alacaktr ak ve sevgi hislerinizde de younluk gzleniyor
misafirlie gidebilirsiniz elence hayatnzda hareketlilik olacak
genelde evrenizdeki kadnlarla iyi ilikiler kurabileceiniz bir

devredesiniz.

(-) Can sknts ve moralsizlik sizi duygusal ynden ze


deleyecektir her zamankinden daha fazla hissedeceiniz
gszlk duygusu sizi olaylarn geliimine kar ilgisiz klabilir
duygusal ynden bir hayli zayf saylrsnz genelde
evrenizdeki kadnlarla fikir alveriinizde farkllklar g,zlenecek
ve istekleriniz de deiik olacaktr ak hayatnda ihtilaflar
yaayabilirsiniz aynca bu dnemde evrenizde dedikodular bir
hayli youn olacaktr.

Vens - Merkr
(+) (B) Genel yaam tarznzda sorumsuz bir yaam isteindesiniz
ak dnceleriniz younluk kazanyor evrenize ve sosyal
evreye kar neeli ve lml yaklamlarnz var genelde ba
yanlarla ilikilerinizde bir hareketlilik gzleniyor ho soh
betlerin olduu ortamlara misafirlie gidebilirsiniz elence
ynnden hayli hareketli bir dnemdesiniz bunun yannda
dinlenmeye de frsat bulacaksnz hatta dncelerinizi to
parlamak ve yeni atlmlar gzden geirmek istiyorsanz b
dnemi iyi deerlendirmelisiniz.

(-) Elence isteinizde arlk gzleniyor her zamankinden


daha fazla kendinizi elenceye yakn hissediyorsunuz lks
dknl yznden savurganlk yapabilirsiniz genelde bu
devre iinde gelien her trl olay abartma eilimindesiniz
bunun yannda haberleme andaki younluk da sizi yoracaktr
bakalar tarafndan tenkitlere ve eletirilere hazrlkl
olmalsnz genelde abartl, kendi isteklerini ne karan ve
duygusal ynde zayf bir dnem geiriyorsunuz.

3 71
Vens - Vens
(+) (B) Sempatinizin ve ekiciliinizin youn olduu bir
dnemdesiniz neeli ve uyumlusunuz i gdleriniz ve
drtlerinizdeki younluk sizin da dnk olmanz salyor
gzellik ve sanat anlaynz bir hayli gelimi olacak giyecek
ve ss eyas trnden alverilerinizde art olacaktr
paranzn hesabn tutrnyorsunuz.

(-) Gelien olaylar karsnda aknlnz hemen belli edi


yorsunuz nedense bu gnlerdeki zevkiniz pek gvenilir deil
her ynden zevksizlik sergileyebilirsiniz evrenizdeki in

sanlara ve sosyal evrenizi kar dncesiz davranlarda bu


lunabilirsiniz bu evreden birileri ile srtmeleriniz olabilir.

Vens - Mars
( +) Duygusal ve seksel ynden gl olduunuz bir
dnemdesiniz kuvvetli ak isteiniz var bunu evrenizdekilere
de hissettiriyorsunuz arzulu ve ehvetli davranlarda bu
lunabilirsiniz genelde bu dnem ekiciliiniz ve cazibeniz bir
hayli youn olacaktr bunun yansra hayal gcnz de
gelimi olacak ekiciliinizi rahat bir ekilde kul
lanabileceiniz bir dnemdesiniz kk ak kaamaklar ve be
raberliklerin youn olaca bir devredesiniz genel yaamnzda
da kk baarlar elde edebilirsiniz sosyal evrenizdeki ha
reketlilii hissediyor ve buna ayak uydurmaya alyorsunuz.

(-) (B) Duygusal yndeki ihtiyalarnz abartma eiliminiz bir


hayli fazla mbalaann ve abartmann youn olduu bir devre
geiriyorsunuz duygusal ynden yanl fikirlere kaplabilirsiniz
ekiciliinizi salt karlarnz dorultusunda kullanma ar
zusundasnz duygusal ynden fazlaca bencil olduunuz bir

3 72
dnem geiriyorsunuz evrenize ve beraberinizdeki insana
kar saygszlk edebilir ve ho olmayan davranlarda bu
lunabilirsiniz seksel drtlerinizin youn olduu bir
dnemdesiniz ve bunlar kontrol eunekte zorlanyorsunuz
genel bir memnuniyetsizlik havas iersindesiniz rahat
olamyorsunuz erotik yaklamlarnz batan karma ynnde
olabilir.

Vens - Jpiter
( +) (B) Cana yakn ve uyumlu davranlarn var genel
evrenize ve yaknlarnza scak duygular beslediiniz bir
dnemdesiniz bu dorultuda evrenize kendinizi sev
diriyorsunuz ilikileriniz uyumlu bir hava iersinde geecektir
zel ilikinizde de hogrye ynelik davranlarnz var

elence hayatnzda hareketlilik gzleniyor fikri alverilerin


youn olduu misafirliklere arlabilirsiniz kk hediyeler ve
sprizler size tuhaf gelmesin genelde moralinizin iyi olduu bir
devre geireceksiniz evrenizde enlik havas esiyor zel
ilikilerinizde ve akta mutluluk yaayacaksnz bunun yannda
i ve mesleki ynden kk baarlar sizi bekliyor.

(-) Bu dnem iersinde tavrlarnzda geveklik ve rahatlk gze


arpyor iinize ve evrenize kar ilunalkar davranlarnz var
zel ilikilerinizde ve ak hayatnzda bencil olabiliyorsunuz ve

bu yzden sevdiiniz kiiyi krabilirsiniz genelde tutum ve dav


ranlarnzda kararszlk hakln olabilir bu yzden yanl tutumlar
iersinde olabilirsiniz savurganlk ve gereksiz harcamalarnzn
youn olduu bir dnemdesiniz sosyal ve maddi ynden
kayplarnz olacaktr yeni atlmlarda dikkatli olmalsnz
evreniz veya yaknlarnz ile ihtilaflara debilirsiniz resmi da
irelerle olan ilikilerinizde de baz przler kabilir.
Vens - Satrn
( +) Gerekilik ve ciddiyet bu dnem genel ilikilerinizde hakim
olacaktr zihniniz ve mantnz bu dnemde bir hayli uyanktr
bunu iyi deerlendirmelisiniz sorumluluk hissiniz de
younluk kazanyor tutumluluk ve dikkat bu dnemin
zelliklerindendir baz ilerinizde ve olaylarda geri planda kal
may tercih ediyorsunuz sadk olma duygunuz da bir hayli
gelimi olacaktr olaylarn geliiminde kendinize hakim ola
biliyorsunuz yal kimselerle balantlarnz younluk ka
zanacak.

(-) (B) Memnuniyetsizlik bu dnemin genel zelliidir


evrenize ve yaknlarnza souk davranlarda bulunabilirsiniz
hislerinizde bir zorlanma va kstlama gzleniyor duygusal
ynden zayf ve isteksizsiniz kendinize ruhsal ynden ikence
yapyorsunuz kskanlk duygularnz depreebilir zihinsel
ynde uyanksnz fakat bu dnemi deerlendiremeyebilirsiniz
yaknlarnzdan veya zel ilikinizden ayrlmaya eilimli ola

bilirsiniz saln bozulmas da sz konusu olabilir kendinize


dikkat etmeniz gereken bir devredesiniz.

Vens - Urans
(+) Ak heyecan duyuyorsunuz hissi ynden dengesizlik ser
gileyebilirsiniz ilgin sprizlerle karlaabilirsiniz bu
dnemde dost ziyaretleri ve misafirlikler younlukta olacaktr
kk baarlar ve mutluluklar yaayacaksnz yeni ve he
yecanl ak ilikilerine hazrlkl olun evrenizde yenilik yapma
isteiniz sizi ilgin ortamlara sokabilir sosyal ynden ye
nilendiiniz ve ilikilerinizi gzden geirdiiniz bir devredesiniz
insanlara ve evrenize her zamankinden daha fazla anlayl

davranyorsunuz.

3 74
(-) (B) Anlay ve uyumluluk eksiklii hissedeceksiniz akta ve
duygusal yaamnzda dikkafal davranlarnz yznden
srtmelere girebilirsiniz dikkafallk ve bildiini okumak bu
dnemin zelliklerindendir garip ve deiik olabilecek hislere
kaplabilirsiniz huysuzluk ve sevgide zgr olma isteiniz
younluk kazanyor beraberinizdeki insana kar hislerinizde
drst olamyorsunuz genelde sinirli davran ve tutumlar
iersindesiniz glkler ile mcadele etmek zonnda ka
labilirsiniz baz olaylar dikkatsizliiniz yznden banza bela
aacaktr temkinli olmalsnz.

Vens - Neptn
( +) Kendinizi sanata ve sevgiye ak hissediyorsunuz hayalci
bir yap sergileyebilirsiniz platonik ak yaama arzunuz
depreecektir isteklerinizde ve beklentilerinizde fazla lml
davranlarnz yznden incinebilirsiniz seyahat ve bol har
camalara eilimli olduunuz bir dnemdesiniz zel
ilikilerinizde ve ak hayatnzda mantnz hislerinizin nne
karmalsnz.

(-) (B) Yanl sevgi hissine kaplabilirsiniz baz aldatc duy


gularnz sizi zorlayacaktr sanatsal ve estetik bakmdan zevk
sizlik grlebilir baz duygularnzdan ve gelien olaylardan
emin olamyorsunuz bunun yansra gelimeler ve evreden
gelen uyarlardan ok abuk etkileniyorsunuz artc erotik
dnceleriniz olabilir nhsal knt veya depresyon yaama
olaslnz yksektir kskanlk ve duygusal smr yapma
eiliminiz bu dnemde bir hayli fazladr.

Vens - Pluto
(+) Kuvvetli ak hisleriniz var allmam bir ekicilik ve ca-

3 75
zibe sergiliyorsunuz seksel drtlerinizde bir younluk
gzleniyor sanat kabiliyetiniz bu dnemde gelimi olacaktr
yalnz dncelerinizde ve davranlarnzda fanatiklik gzleniyor
sosyal evrenize kar hislerinizde younluk var.

(-) (B) Ahlakszlk ve saygszlk bu dnemin zelliklerindendir


ak ilikilerinizde duygusall abartma eilimindesiniz seksel
drtlerinizdeki younluk sizi bir hayli zorlayacaktr daha ok
kendinize dnk ve bencilce istekleriniz olacaktr Hatta bu ko
nuda saygszca davranmanz mmkn.

Vens - AD
( +) (B) Ho ve iyi duygular beslediiniz bir dnem Hemen her
konuda uyumluluk gsterebilirsiniz yardm etmek ve hissi al
verilerde bulunmuk bu dnemin zellii ak ve duygusal
yaamnzn renklenmesi mmkn ak olabilir veya yeni bir
sevgili bulabilirsiniz.

(-) Uyumsuzluklar younluk kazanyor kk olaylar abar


tabilir ve huzursuzluk kartabilirsiniz ak ve duygusal
yaamnzda ayrlk veya anlamazlklar grlebilir.

Vens - ASC
(+) (B) evreyle ve yaknlarnzla sevgi dolu ilikiler kurma ar
zusundasnz yeni tanmalar ve ilikilere hazrlkl olun bun
lardan doacak mutlu beraberlikler olabilir.

(-) evreye ve yaknlarnza kar uyumsuzluk iersindesiniz


ilikilerinizde baz przler kacaktr zel yaamnz ile i
hayatnz bir birine kartryorsunuz sorunlarnz fazlaca
abartma eilimindesiniz.

3 76
Vens - MC
( +) Bireysel bir dnem ak ve sevgiye eilimlisiniz
mesleinizi ve iinizi seviyorsunuz sanat ve gzellik anlaynz
gelimi olacaktr evrenize ve sevdiiniz kimseye kar lml
davranyorsunuz.

(-) Modaya olan dknlnz depreecektir kendinizi


beeniyorsunuz ve bunu evrenizdeki insanlara da his
settiriyorsunuz ak ilikilerinizde baz przler doabilir.

d
MARS TRANSTLER
(Etki sresi 2 3 giln)
-

Mars - Gne
(+) Kararllk hrs ve gayret szn istediiniz konuda muaffak
olmanz salayacak enerjiniz bu dnemde olduka fazla
evrenizde ani bir saygnlk kazanacaksnz baarya ulamanz
bu dnemde sizin iin kolay olacak ilerinizi sonuna kadar
tekip ediyorsunuz verimli grmeler yapabilecek du
nmdasnz ve ticaret hayatnda bu grmelerin avantajlarn his
sedeceksiniz Baarl bir dnem olacaktr.

(-) (B) Aceleci ve gergin dananlar gsterebilirsiniz bu


dnemde enerjinizi yanl ynlendirmeniz yada yanl kul
lanmanz olasdr sinirlilik gze arpar aceleciliiniz kazalara
eiliminizi artrabilir yaralanma tehlikesi geirebilirsiniz
yksek ate grlebilir.

3 77
Mars - Ay
( +) Rahat geen bu dnemde heves tutku ve ekicilik n plan
dadr sevgi ihtiyacnz doar bol enerji ve baar iin
gcnz yerindedir kadnlarla ibirliine girebilirsiniz ak be
raberlii gzkyor genelde baar salayabileceiniz bir
dnem.

(-) (B) Tedirgin davranyorsunuz ursuzca davranlar


gsterebilirsiniz i huzursuzluu grlebilir tartmaya
eilimlisiniz akta huzursuzluk yaayacaksnz kaza ve ya
ralanma tehlikesi geirebilirsiniz fazla g kaybndan tr hal
sizlik grlebilir Kadnlar iin kritik dnem aile ii gerilim
yaayabilirsiniz.

Mars - Merkr
(+) Zekanz her zamankinden daha canl ve uyanktr nhsal
enerjiniz gldr planlarnz gerekletirebilecek enerjiye sa
hipsiniz ilerinizi abuk halletme eilimindesiniz gayretli ola
caksnz iyi ticaret yapabilir ve baar kazanabilirsiniz maddi
kazan salayabilirsiniz.

(-) (B) Aceleciliiniz n plana kacak olaylan deerlendirirken


abartma eilimindesiniz sinirli tedirgin ve yzeysel dav
ranlarnz olur planlarnzn bozulmas grlebilir seyahatte
kaza veya baarsz bir seyahat olabilir keskin zekas ve dili
olan kimselerden acmasz eletiriler alabilirsiniz.

Mars - Vens
( +) Ar sevgi ihtiyac duyarsnz cinsel enerjiniz tutkuya

3 78
dnebilir toplantlar ve elenceye ilginiz artmtr sanat
sevginiz gelimitir ve kk baarlar kazanabilirsiniz har
camalarnzda arya kamanz mmkn sosyal yaamnzda
canllk grlecek.

(-) (B) Ar hevesler gsterebilirsiniz saygsz ve nezaketsiz


davranabilirsiniz kendinize hakim olmanz zordur mem
nuniyetsiz olabilirsiniz olaylarn kolay ynlerine kaabilirsiniz
kadnlarla mnakaa ve ayrlklar gi.ilebilir.

cJ cJ
Mars - Mars
( +) Enerjiniz yerindedir kararllk ve alkanlk gstereceksiniz
kk baarlar elde edebilirsiniz gcnzn zervesindesiniz

ve bunu her trl iinizi halletmek iin rahatlkla kullanabilirsiniz


canayakn, atik ve kararl tavrrarnz taktir grecektir
dndklerinizi uygulama isteiniz gldr ve aceleci ola
bilirsiniz.

(-) (8) Gnzn azald hissine kaplabilir ve an yorgunluk


ekebilirsiniz saygszla tahamml etmek zonnda ka
labilirsiniz genelde sizin iin gergin bir dnemdesiniz fiziksel
saldrya urayabilir yaralanma ve kavgalara karabilirsiniz
ilikilerinizi bozabilir evrenizdeki insanlar krabilirsiniz bir
ok konuda uyumsuzluk karmanz mmkn.

Mars - Jpiter
( +) (B) Hayattan zevk alacaksnz organizasyon yapma he
vesiniz var iyi kararlar alabildiiniz iin i bitiricisiniz
saygnlk greceksiniz resmi makam veya mahkeme ilerini ko
layca halledebilirsiniz sevgi ve evlilik iin iyi bir ortam ya
kalayabilirsiniz.

3 79
(-) lerin stesinden gelme ve kararlarnza sadk kalma
dncesi ile sonuca ulama isteiniz kuvvetlidir bu yzden
srtmelere ve tartmalara dahi girebilirsiniz patronunuz veya
resmi makamlarla ilikilerinizde zorluklar kabilir acele
yaplan ilere dikkat edin tekrar gzden geirmenizde yarar var
hatal admlar atmanz mmkn.

Mars - Satrn
(+) Younlaabilme yeteneiniz yksek olaylara kar koyma
gcnz var sabrlsnz ve yorulmuyorsunuz kafanzdaki
planlar gnlk hayatnza uygulayabilirsiniz ciddi iler yapma
fikri sizde younlam olabilir olaanst zorlanma sonucu
baar elde edebilirsiniz.

(-) (B) Fikir ve davranlarnzda kat tutumlar gsterebilirsiniz


evrenizdekileri souk, inatc ve dikkafal yaklamlarnzla
zntye sokabilirsiniz inatclnz bu dnemde younlaacak
insan ve evrenize yabanclamaya meilli olacaksnz
ayrlklara, yas ve hastala dikkat edin.

Mars - Urans
(+) Hemen her konuda yksek baar gc gsterebilirsiniz
zgrlk ve bamszlk drtnz n plana kacaktr olaylara
ve kiilere boyun emiyorsunuz abuk karar verebilirsiniz
deiiklikler yapabilirsiniz srprizler olabilir.

(-) (B) Asi ve saldrgan davranabilirsiniz sinirlilik ve hu


zursuzluk grlebilir snr tanmamanz ruhsal gerginlikleri at
latmanza neden oluyor sinirlerinize hakim olamyorsunuz
ar aktivite gsterebilirsiniz kaza ve yaralanmalara dikkat et
melisiniz planlarnzn QOZulmas veya ertelemeniz mmkn

380
makine ve modern tatlardan gelebilecek tehlikelere de dikkat
etmelisiniz ayrca elektronik ihazlarn ska bozulmas da
mmkn.

Mars - Neptn
( +) Ruhsal adan enerjiniz her zamankinden daha iyi durumda
olacak alglama gcnz ve kabiliyetiniz n plana kacaktr
nceden planladklarnz uygulamak iin gcnz ve isteiniz
var dndklerinizi yerine getirebilmeniz iin iyi bir za
mandasnz.

(-) (B) Hareketsiz olduunuz bu dnemde gereksiz isteklerde bu


lunabilirsiniz enerjinizi boa harcamaya eilimlisiniz huysuz
davranlarnz olur kolay memnun olmuyorsunuz aalk
duygusu ve hayalkrklna urayabilirsiniz aldatlmaktan
dolay zarar grebilirsiniz gizli dmanlk olabilir uyuturucu,
yanl ilalar ve zihirli gazlardan dolay zarar grebilirsiniz.

Mars - Pluto
(+) Olaanst gle baarya ulamak isteiniz younlaacak
kendinizi fanatik bir ekilde almalarnza kaptrabilirsiniz
youn bir alma . isteiniz var hemen her konuda gl
olduunuz kadar dayankl ve faalsiniz cinselliiniz ve
ekiciliiniz bu dnemde gldr kiisel ynde ne kma
isteiniz uyanabilir.

(-) (B) Saygsz davranabilirsiniz veya saygszlk grebilirsiniz


fiziksel atmalara girebilir veya saldrlara urayabilirsiniz ma
nevi veya maddi zarar grebilirsiniz kaza ve yaralanma teh
likesi doabilir lursnz kontrol etmeniz zordur fazlasyla
dikkafal ve burnunuzun dikine gidiyorsunuz.

381
d Q
Mars - Ay Dm
(+) Birlik ve gnp almalarnda verimliliiniz artacak ar
kadalk ve dostluk duygularnz gelimitir hemen her trl
balantlar bu dnemde nem kazanacaklar evrenizle sk bir
ibirlii iinde olacaksnz.

(-) (B) Bu dnemde i veya genel almalarnzda verimliliiniz


azalabilir balanularruzda ve ilikilerinizde aksaklklar
grlebilir tutumlarnzda kavgac bir yap sergileyebilirsiniz
evreden gelebilecek her trl etkilere kar agresif dav
ranabilirsiniz.

d A5
Mars - ASC
( +) Bakalarna kendi isteklerinizi kabul ettirme eilimindesiniz
idarecilik isteiniz youn bir ekilde ortaya kacak gayretli bir
ekilde grup almasna yneleceksiniz baary zorlama fikri
youndur.

(-) (B) Kavgac davranlara girebilirsiniz evredeki kiilerle


anlamazlklar grlebilir agresif davranlar ve sabrsz klar
gsterebilirsiniz kavga ve tartmalardan zarar grebilirsiniz
kaza tehlikesi grlebilir evre uyarlarn direkt kiilik sonnu
yapabilir ve insanlarn sizi eletirdikleri fikrine kaplabilirsiniz.

Mars - MC
(+) Bir ok n stesinden gelebilecek gucumz var kendi
bana i yapma isteiniz youndur kararllk ve amacnzn bi
lincinde olmanz size baar getirecektir mesleinizde ilerleme
gzkyor.

382
(-) (B) Tedirginlik ve acelecilik bu dnemin zellikleridir
alverilerinizde aceleci davranr ve heyecannzdan dolay yanl
yapabilirsiniz amacnz saptayamadnz iin bu yolda arya
kamaya eilimlisiniz meslekte anlamazlk ve srtmeler
grlebilir ailevi sorunlar ve gvenlik sonnlarnz olabilir.


JPTER TRANSTLER
(Etki sresi 5 - 10 gn)

Jpiter - Gne
(+) (B) Salk ynnden iyi bir devre mal edinmek iin gayret
gsterebilirsiniz sosyal hrslarnz n plana kacak mesleki
baar gzlenebilir baarl bir ekilde birlik almalarna
katlabilirsiniz rahat ve size fazla problem olmayan ilikiler ku
racaksnz evrenizden veya yaknzdan birisi ile birleme
isteiniz mutluluk ile sonulanabilir (evlenmek gibi) ivereniniz
veya resmi dairelerle ilikilerinizde olumlu gelimeler olacaktr
genel bir mutluluk havasnda olacaksnz yaratclnza snr
tanmadnz bir dnemdesiniz genel salnz bu dnemde
iyidir.

(-) ddiac bir yap gsterebilirsiniz bunun yannda kaprisli tu


tumlarnz olacaktr ve bu yzden ihtilaflara debilirsiniz
yanl beslenmeden dolay rahatszlanma grlebilir almadan
rahat yaama istei bu dnemde ortaya kacak ve size baz so
runlar yaratacaktr baarszlk ve kanuni ihtilaflar sizi
yldrmasn genelde kt bir devre geiriyorsunuz.

383
Jpiter - Ay
(+) (B) Mutluluk hislerinizin younlat gzlenir cokunluk
yaayabilirsiniz genelde her eyden memnunluk duyarsnz
yardm severlik hislerinizin kabard bir dnemdesiniz
evreniz ve tandklarnz tarafndan sevileceksiniz kadnlarla
iyi ilikiler kurabilirsiniz ayn zamanda arkadalk duygularnz
glenecek sosyal baar ve materyal yararlar gzkyor
yeni bir ak ilikisine girebilirsiniz yurtd ilikileriniz geliecek
veya yeni yurtd ilikileri kurabileceksiniz.

(-) Umursamaz tavrlar memnuniyetsizlik veya huysuzluk hatta si


nirli bir yap gsterebilirsiniz evliliinizde yada ilikinizde
uyumsuzluk ortaya kacakur dinsel ya da kanunsal ihtilaflara
debilirsiniz skntlarnz olacak ve bunlar unutmak iin sa
vurganla bavurabileceksiniz.

Jpiter - Merkr
( +) (B) Dnceleriniz her zamankinden daha salkl olacakur
bu dnemde plan yapma ve uygulayabilme zenginliine sa
hipsiniz organizasyon kabiliyetiniz ortaya kacak gereki
yaklamlarnz size ticarette baar kazandracak

konumaclnz taktir grebilir bilimadam zihniyeti ve dav


ranlar ile hareket edebilirsiniz yararl balanular ku
rabilirsiniz snavlarda baarl olabileceiniz bir devre
evreniz ile genel haberlemede gelimeler var bu dnemde
dndnz atlmlar gerekletirmeniz iin iyi frsatlar ya
kalayacaksnz.

(-) Bu dnemde fikirleriniz ve davranlarnz deierek geici ba


sitlik, danklk, yzeysellik, gvenilmezlik ve saygsz dav
ranlar ortaya kacakur yalanclk ve inkar gelme gibi yeni

384
huylarnz ortaya kabilir speklasyonla uramak isterseniz
bundan vazgein nk baar orannz dk olaaktr.

Jpiter - Vens
(+) (B) Ak mutluluu yaayabilirsiniz cana yaknlk ve
ekicilik zellikleriniz n planda olacaktr kendinizi evrenize
veya insanlara sevdirebilirsiniz ve uyumlu ilikiler kurabilirsiniz
sanatsal baar gzkyor hediyeler alabilir yada nian veya ev
lilie girebilirsiniz zaman asndan bunlar iin uygun bir
dnemdesiniz giyecek ve mcevher alverii iin iyi zaman
sosyal ilikilerinizin gelimesi mmkndr sahip olma arzunuz
birden younluk kazanacak ikili ilikilerinizi geniletmek ve
yeni ikili ilikilere girmek iin iyi bir dnemdesiniz mutlu bir
dnem gzkyor.

(-) Rahatlk ve geveklik bu dnemin zellikleridir his


hayatnz kontrol altna almanz zorlaacak savurganlruz
yznden parasal zorluklar ekeceksiniz btenizi ve har
camalarnz ayarlamak bu dnemde olduka zor olabilir akta
ihtilaflar yaayabilirsiniz abartl duygusallnz birlikte
olduunuz kimseyi rahatsz edebilir.

Jpiter - Mars
(+) (B) Faal olma arzunuz eskisinden daha oktur baar
hrsna kaplabilirsiniz resmi yerlerle ve iverenle olan
ilikilerinizde baar gzkyor bu dnemde her konuda yada
ite becerikli olabilirsiniz demelerinizle ilgili sorunlarda azal
ma var nian ve evlilik iin iyi bir dnem hukuksal bir ko
nuda ahitlik istei duyabilirsiniz bu ann doum ile de ilgisi
vardr snrsz genileme arzunuz youndur ilikilerinizi ve
sosyal konumunuzu gelitirmeniz iin iyi bir dnem.

385
(-) Kural ve kanunlara kar gelme fikri doabilir hemen her
konuda arla eilimli olabilirsiniz acelecilik ve karar verme
zorluu ekebilirsiniz evlilikte ihtilaf ve uyumsuzluk
gzlenebilir btenizin stnde para harcyorsunuz bu ko
nuda vurdumduymaz ve rahat davranlarnz aile iinde hu
zursuzluk yaratabilir gerginliiniz bir ok kimseyi krmanza
neden olabilir.

Jpiter - Jpiter
( +) Kedersiz bir dnem geireceksiniz memnunluk ve mut
luluk hisleriniz younlaacak saygnlk kazanabilirsiniz
bunun yannda baar kazanmanz iin iyi bir dnemdesiniz
yaamnz konusunda endielerden uzak ve rahatlk duygusuyla
dolu olacaksnz rendikleriniz ve eitiminizin size yarar
saladn greceksiniz hediyeler almanz mmkn
ansnzn iyi olduu bir dnemdesiniz fazla zorlanmadan bek
lentileriniz kendiliinden gerekleecektir.

(-) Savurganlk bu dnemin en belirgin zelliidir bu ann


uyutuncu dknl ile ilgisi vardr mutsuzluk hissine
kaplabilirsiniz ihtilaflar ska grnebilir resmi dairelerde
zorluklar kabilir birden gelien nhsal gerginlikler yaamanz
mmkn.

Jpiter - Satrn
( +) Baka dnemlere oranla bu dnemde sakin ve huzurlu olma
eilimindesiniz sabr, alkanlk ve azminiz amacnz takip et
meye ynlendirir sonmluluk alabilirsiniz mal edinme hrs
doabilir ev ve arsa ilerinde baarl olursunuz bu a ken
dinizi yalruz daha rahat hissedeceinizi gsterir sistematik bir
alma sonucunda baarya ulaabilirsiniz birden fazla konuyla

386
ilgileniyorsanz bu dnemde birisi ncelik kazanacak ve ko
nunun stne disiplinle eildiinizde baar salayacaksnz
evrenizin de olumlu destei var.

(-) (B) lerinizi veya sonmluluklarnz erteleme argo bir dille


sallamaya eilimlisiniz kararszlk hat safhada rahatsz edici
deiiklikler yaayabilirsiniz ikamet ettiiniz yerle ilgili so
nnlarnz olacak ve zorluklarla karlaacaksnz alma ar
kadalarnzn deimesi veya sizin onlardan ayrlmanz mmkn
baarszlk ve kanuni zorluklar sizi bekliyor yapnz bu
dnem hastalanmaya eilimli.

Jpiter - Urans
(+ ) Sevindirici bulular yapabilirsiniz yeni fikirler ve planlar
ne kacaktr bu a bulular ve reformlarla ilgilidir hereyi
yeniden tekil etme istegnz balayabilir seyahati
dnebilirsiniz mutlu beraberlikler kurabilirsiniz fakat bunlar
geici olacaktr bulunduunuz dunmu hemen kavrayabilirsiniz
speklasyon veya ans oyunlarndan kazan salamanz
mmkn birden itibar kazanmanz olasdr gnp almalarna
katlabilirsiniz birlikte olduunuz insanlara yeni fikirler
alamaya alabilirsiniz evrenizdeki baz kimseler sizi an
derecede pohpohlayan kimseler olabilir bunlara fazla nem ver
memeye aln.

(-) (B) Bamszlk ve zgrlk sevgisi hislerinizi younlatracak


bu yzden evreye yada belirli kiilere ihtilalci tutum ve kart

fikirler besleyebilirsiniz dncelerinizde olduka geni ve


rahat grnmenize ramen bir hayli tutucu olabilirsiniz dav
ranlarnzda saygszlk abartma ve acelecilik gzlenir
gereinden fazla kat tutumlar sergilemeniz mmkn elinize
geen iyi frsatlar karabilirsiniz dinsel veya politik ihtilaflar
yaayabilirsiniz.
Jpiter - Neptn
( +) (B) dealist duygularnz depreebilir etik ve sosyal fikirlere
daha fazla ak olabilirsiniz bakalar tarafndan tevik edilmeyi
bekler bir tutum sergilersiniz deiiklik isteinizin youn
olmasndan dolay seyahat veya uzun vadeli planlar yapabilirsiniz
bonkrlk bu dnemde fazlasyla ne kacaktr biraz zor
lamayla kazan ve kar salayabilirsiniz uzun yolculuklar
yapma fikri doabilir hayalleriniz ve beklentilerinizin
gereklemeleri iin olumlu bir devredesiniz daha nce sknt

veren olaylar bu devrede kendiliinden zmlenecekler nsan


sevgisi ve idealist dnceleriniz bu dnemde an younlaabilir
sanata ilgi duyarsnz.

( -) Etkilenmelere aksnz kiileri batan kartma


eilimindesiniz hayalcilik bu dnemde younluk kazanr

ideal ve gerek arasnda ayrlk yapmakta glk ekersiniz ha


yalkrklna uramanz mmkn baarsz yatrmlar ya
pabilirsiniz anlalmamaktan yak.nabilirsiniz dmanlk ve
krgnlklar yaamanz olasdr dikkatsiz olursanz iinizden ola
bilirsiniz politik ihtilaflara debilir ve kayplara urayabilirsiniz
dolandrclara dikkat.

Jpiter - Pluto
(+) (B) Uzun vadeli ve fanatik abalara girebilirsiniz mutlak
baarl olma isteiniz glenir evrenizde uygun grmediiniz
ynetim elemanlarna kar karak hislerinizi aka ifade et
meye eilimlisiniz bu hisleriniz sizi ynetime el koymak gibi fi
kirlere de ynlendirebilir bu dnem zengin olma, mevki ve
saygnlk kazanma isteiniz de glenir hukuki veya sosyal ku
rumlarla ilgili zorlanmalarnz varsa bu dnemde dzelme
gzlenecektir.

388
(-) Bakalarndan yararlarunak istersiniz byk baarszlklar
ve eski hatalarnzdan dolay hereyinizden olabilirsiniz; dikkat
devlet gc tarafndan kayplara urayabilirsiniz mahkeme ve
hukuki sorunlar yaamanz mmkn.

Jpiter - Ay Dm
(+) (B) Her eye kar uyumluluk gsterebilirsiniz iyi ilikiler
kurmak isteiniz younlaacak iyi grmeler ve i ilikileri ku
racaksnz bakalaryla birlikte ite baar salayacaksnz or
taklk kurabilmeniz iin veya Ol(aklnz gelitirebilmeniz iin iyi
bir dnemdesiniz nianlanmak yada evlilik gibi konularn
gndeme gelmesi mmkn.

(-) Genelde huzursuz ve isteksiz olduunuz bir dnem


evrenize kar uyumsuz bir tutum sergileyebilirsiniz sosyal ol
maktan ok sosyal olmamak iin elinizden geleni yapyorsunuz
beklemediiniz konularda ihtilaflar grlebilir.

Jpiter - ASC
( +) (B) yi ilikiler gelitirmek iin iyi bir devre yeni kiilerle
veya uzun sreli ilikiler kurabileceiniz kimselerle
tanabilirsiniz baar ve itibar kazanabilirsiniz iyi bir evre
yada iyi bir ikametgah edinmeniz iin gzel bir frsat doabilir
kiiliinizde ve tepkilerinizde daha lml davrandnz bir dev
redesiniz genel olarak bilgilenme ve rerune arzunuz bu
dnemde daha youn olacakur.

(-) evrenizden veya ok eskiden tandnz birisi yada fikren


uyumadnz kiilerle srtmeler ve tartmalar yaayabilirsiniz
Bu dnemde gereksiz konularn ne kmas ve tatszlk ya

ratmas mmkn Hatta uzun zamandr unutulmu bir olayn ye-

389
niden gndeme gelmesi mmkn evrenizdeki insanlarn size
kar olduklarn ve sizi anlamadklarn dnebilirsiniz.

Jpiter MC
-

( +) (B) Uyumlu ruhsal ilikiler gelitirmek arzusundasnz


neeli olmak eskisine nazaran sizin iin daha kolay olacaktr
yaamnzn mutlu bir ekilde deimesi grlebilir ite veya
evrenizde yada sosyal konumunuzda yeni bir mevkiye
erieceksiniz sevgide ve akta mutluluk var yaamnz ko
nusunda ve bundan sonraki yaamnz hakknda baar hislerine
kaplabilirsiniz mesleki baarlar ve ilerlemeler grlebilir.

(-) Gvensiz ilikiler size eskisinden daha ok sonn olacaktr


yaamnzda ve mesleinizde deiiklikler olabilir daha nce
dnmediiniz bir ok olay dnmek zonnda kalabilirsiniz
evrenizin davranlar ve mesai arkadalarnzn tutumlar bu
dnemde olduka deiik ve rahatsz edici gelebilir.

SATRN TRANSTLER
(Etki sresi 1 - 2 hafta)

Satrn - Gne
(+) Sabrlsnz dikkatinizi toparlamakta glk ekmiyor ve
abuk younlaabiliyorsunuz yorulmuyorsunuz iddialsnz
shhatinizin dzelmesi grlebilir alkan kiilere itibar
gstereceksiniz yal kimselerden yardm grme olaslnz
yksektir sade yaam tercih edebilirsiniz.

390
( -) (8) Ruhsal ve fiziksel geliimde tutukluk gzlenebilir
ekimser tutumlar hakim olacaktr nhsal ynden kederli bir
dnem hastalklara kar konmasz olduunuz bir devre
kendinize kar yabanclama ve honutsuzluk grlebilir aile
somnlar veya mesleki zorluklar gndeme gelebilir.

Satrn - Ay
( +) Ruhsal adan rahat olacaksnz genelde memnunluk havas
ierisindesiniz kendinize hakim olabilecek gtesiniz so
mmluluk duygunuz gelimitir alkanlnzdan dolay baar
kazanacaksnz yal kadnlarla iyi ilikiler kurabilirsiniz ciddi
beraberlikler gelitirmeniz mmkn sefahat ve rahatlk isteiniz
younluk kazanacak.

(-) (8) Ruhsal ynde kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz ke


yifsizsiniz ve moraliniz ok abuk deiiklikler gsterebilir
aalk kompleksine kaplmanz mmkn melankolik tavrlar
grlebilir dikkafal ve inat tutumlarnz ne kyor mhsal
zntden dolay hasta debilirsiniz kendinize gveniniz ek
siktir ortada kalma korkunuz ne kabilir deiikliklerde ve
yolculukta zorluklarla karlamanz mmkn Yabanclama ve
ayrlklar grlebilir.

Satrn - Merkr
( +) Younlaabilme yeteneiniz yksektir dnceleriniz
ayrntl ve etrafl olacaktr detaylar karmaz ve bakalarnn
gremedii ayrntlar grebilirsiniz alkansnz mantkl
dnce ve dzen istei younluk kazanacak metodlu olmanz
ve sabrnz size bilimsel almalarda baar kazandracaktr
uzun yolculuklar grlebilir pazarlama giriimlerinde bu
lunabilirsiniz.
(-) (B) Ruhsal gelimenizde baz aksaklklar ve geikmeler ola
bilir mesleki zorluklar veya zor bir ite almanz gerekebilir
kendinize ve evrenize zellikle de size yakn olan kimselere ya
banclama eilimindesiniz bu dnemde daha ok yalnz kal
mak istiyorsunll'z yaknlarnzdan ayrlk grlebilir veya kt
haberler alabilirsiniz hastalklara kar zayf bir dnemdesiniz
genellikle ba ve sinirleriniz zayftr komma zorluu ve iitme
zorluu grlebilir.

Satrn - Vens
(+) Gerekilik yomnuz ar basacaktr zihniniz her za
mankinden daha fazla uyanktr sorumluluk duygunuz vardr
sadksnz kendinize hakim olabilme gcne sahipsiniz ciddi
uralarnz olacak yal kimselerle ilikileriniz geliebilir
nemli sanatsal uralara gireceksiniz sosyal ynden istediiniz
kadar rahat olamasanz da gelimeler lehinize olacaktr.

(-) (K) Memnuniyetsizsiniz evrenize ve zellikle de sizden


yaa byk kimselere kar souk davranyorsunuz yalnzlk
ve yabanclamaya her zamankinden daha fazla eilimlisiniz
kskanlk yznden ihtilaflar yaayabilinsiniz ayrlklar
grlebilir bir eyi feda etmek mecburiyetinde braklabilirsiniz
Maddi zorluklar gzkyor yaknlarnza kar uygunsuz dav

ranlar gsterebilirsiniz hastalanma eiliminiz bu dnemde


daha fazladr akta hayal krklna uramanz mmkn.

t, cJ
Satrn - Mars
(+) Sabrl ve dikkatlisiniz zorluklara kar koyma gcnz var
sorunlar yorulmadan halledebilirsiniz evrenizden bu ko

nuda olumlu destekler greceksiniz enerjinizi daha planl bir


ekilde kullanacaksnz.

392
( -) (B) karlatnz zorluklar yznden bir ok eye kar is
teksiz davranabilirsiniz memnun olmanz gtr fiziksel ve
ruhsal ynden zayf olduunuz bir devre hastala daha yakn
bir dnemdesiniz yaralanma tehlikesi grlebilir baarszlk
yznden zlebilirsiniz kendinizi kederli hissetmeniz
mmkn bakalarnn yanlndan dolay zarar grebilirsiniz.

Satrn - Jupiter
( +) Sabrlsnz ve bu nedenle baarl olabiliyorsunuz ciddi
uralar ierisinde olabilirsiniz deiiklie, zellikle de ev ve
yer deitirmeye eilimlisiniz planlarnz takip edeceksiniz
patron ve memurlarla kanuni mzakerelere girebilirsiniz ih
tilaflarda arabulucu olabilir ve olay tatlya balayabilirsiniz
kendinize gveniniz var felsefik ynnz ne kabilir mlk
edinme ura iersine girebilirsiniz beklediiniz ayrlkdan
(boanmak gibi) dolay mutluluk yaayabilirsiniz yalnz kal
maktan holanyorsunuz.

(-) (B) Memnuniyetsizlik ve sinirlilik davranlarnz et


kileyecektir kararsz bir tutum sergiliyorsunuz ihtilaflar
younlaabilir kendine gven eksikliinden dolay ekimser
davranmay tercih edebilirsiniz hastalklara kar zayf bir
dnemdesiniz maddi zorluklar yznden mesleki sorunlarla
karlamanz olas.

t, t,
Satrn - Satrn
( +) Sabrlsnz dikkatinizi younlatrabiliyorsunuz zor
ilerden dolay baar kazanabilirsiniz ciddi uralara gi
rebilirsiniz yaamnza yn verdiiniz bir dnemdesiniz bu
dnemden sonra daha oturakl ve daha sistemli ilerliyebilme
imkanna sahip olacaksnz.

393
(-) (B) Gelimenizde kriz olabilir (salk veya ruhsal adan) yeni
bir yaam periodu sizi bekliyor hastalk ve depresyon buna
bal isteksizlik grlebilir beceriksiz denebilecek dzeyde ola
bilirsiniz bu a kader ile ilgilidir ve kader olabilecek olaylar
gsterir.

Satrn - Urans
( +) Rahat dnebileceksiniz yeni giriimlerinizi veya plan
ladnz deiiklikleri bir ekilde icra edebilirsiniz dayanma
gcnz yksektir teknik ilerde veya bulularda baarl ola
bilirsiniz uzun yolculuklar gzkyor.

( -) (B) Bakalarna bask uygulayabilir yada bakalarnn basks


altnda kalabilirsiniz yaamnz konusunda sava verebilir du
ruma debilirsiniz yaplm hatalarn sonucunu bu dnemde
greceksiniz kavgalara girmek ve olaylara yada kiilere kar
koymak zorunda olabilirsiniz bunlardan gelecek kayplar var
ruhsal znt ani yabanclama veya ayrlklar grlebilir
keder yaayabilirsiniz kaza tehlikesi geirebilirsiniz kolay
hata yapabilirsiniz makinelerin bozulmas mmkn.

Satrn - Neptn
( +) Bu dnemde oluabilecek problemler sizi epey zorlayacak
allmadk ruhsal olaylar yaayabilirsiniz oklt konulara ilginiz
artacak garip ve allmadk kimselerle tanabilirsiniz uzak
lara zlem duyacaksnz seyahat etmeniz mmkn.

(-) (B) Ruhsal gerginlikler yaayabilirsiniz sebebi zor saptanr


hastalklar grlebilir toplum iinde aile veya meslekte glk
ekeceksiniz bela ve gizli dmanlklar gndeme gelebilir
mikrop kapabilir veya zehirlenme tehlikesi atlatabilirsiniz

394
keder ve kayplar ayn anda yaamanz mmkn
alkanlklarnzdan vazgemek zorunda braklabilirsiniz sizi
zorlayan olaylara kar isyan halinde olabilirsiniz.

Satrn - Pluto
(+) Baar kazanmak iin kendinizi ar yanyorsunuz toplu
yaplabilinecek ilere katlabilir ve daha baarl olabilirsiniz az
konumak ve ok i gormek bu dnemki slogannz olacak
uralarnzn zorluunu fanatikliiniz sebebiyle yenebileceksiniz
ve baarl olacaksnz.

(-) (B) Bask yznden nemli kayplara uramanz mmkn


iddet olaylarna karabilirsiniz veya evrenizde bu tr olaylar
meydana gelebilir Nadiren grlmekle birlikte bu ann
tecavz etme veya tecavz edilme gibi olaylarda ska grld
bildirilmitir >aldn ve iddet olaylarna kar dikkatli olmanz
gereken bir devre.

t, \}
Satrn - Ay Dm
(+) Yal ve tecrbeli kimselerle birlikte almak veya ibirliine
girmek isteyebilirsiniz bu kimselerden gelebilecek her trl
avantaj iyi kullanacaksnz yaknlarnz tarafndan destek
gryorsunuz nemli konularda danabileceiniz yakn bir
dostunuzun tavsiyeleri size yol gsterecektir.

(-) (B) Bakalar tarafndan size sknt verileceini


dnebilirsiniz yabanclama, tutukluk ve kararszlk bu
dnemde size hakim olabilir yal kimselerle kederli ayrlklar
ve uzaklamalar grlebilir bakalar yznden kayplara
urayabilirsiniz evrenizdeki insanlarla birlikte kederli bir olay
yaamanz mmkn.

395
Satrn - ASC
( +) Dayankl ve sabrlsnz byk zorluklar halledebilecek
gcnz var bu dnemde bol bol tecrbe edineceksiniz
yal kiilerle birlikte olabilir ve onlarla iyi iletiim kurabilirsiniz.

(-) (B) evreniz size her zamankinden daha skc gelebilir


bakalaryla birlikte zlmek zorunda kalabilirsiniz ac bir olay
yaamanz veya yaknnz birisinden ayrlmanz gerekebilir
gemiten gelen hastalklar nksedebilir hastahane ve buna
benzer ortamlarda bulunmak zorunda kalabilirsiniz.

Satrn - MC
(+) mitlerinize balanm gorunuyorsunuz tecrbe edi
neceksiniz amacnz yeniden gzden geirerek tm gcnzle
ilerinizi takip edeceksiniz dayanma gcnz yksektir.

(-) (B) ekingensiniz wrluklarla savamak sizin iin bu


dnemde g olacaktr yabanclamaya eilimlisiniz ayrlk
ve keder olasdr anne veya bir bayan yznden ruhsal znt
ekebilirsiniz.

uRANs TRANStr.ERi
(Etki sresi 2 - 1 O hafta)

Urans - Gne
( +) Orjinal ve ileri grl fikirleriniz var organizasyonlarda

396
grev almaktan ekinmiyorsunuz ani deiiklikler yapmaya
eilimlisiniz seyahate kabilirsiniz yaam artlarnzn
dzelmesi grlebilir rahatszlklarnzn yeni bulunmu ilalarla
tedavi edilmesi mmkn ani saygnlk kazanabilirsiniz mes
lekdalarnzdan yararlar greceksiniz kadnlarda aniden bir
erkee balanmak grlebilir.

(-) (B) Ani deiiklie zorunlu kalabilirsiniz yaamnzda krizler


grlyor hastalklara yatkn bir dnemdesiniz ameliyata ola
bilirsiniz heyecanl geecek bir dnem ortaklkta veya ev
lilikte kriz gnleri yaanabilir erkeklerden dolay gerginlie
debilirsiniz.

Urans - Ay
( +) Ar ruhsal heyecanlar yaayabilirsiniz plan zenginlii
grlyor deiiklie itilebilirsiniz seyahate kmanz
mmkn kadnlarla tanmalarda younluk olabilir ksa sren
ani ak beraberlikleriniz olabilir bilimsel grler edineceksiniz
orjinel fikirler ve bululara yatkn bir dnemdesiniz.

(-) (B) ok abuk sinirlenebilirsiniz isel huzursuzluk ve si


nirlilik hislerinizin ve dncelerinizin karmasna yol aabilir
baaramayacanz projelere giriebilirsiniz ani baarszlklar
grlebilir akta ve evlilikte gerilimli anlar yaayabilirsiniz
ameliyat tehlikesi geirebilirsiniz bu ann doum ile ilgisi
vardr.

Urans - Merkri
( +) Yaratc zekanz var deiiklik yapma drtnz youndur
organizasyonlarda aba harcayacaksnz sezgileriniz gldr
eletirileriniz doru ve yerinde olacaktr yeni planlar ve

39 7
dncelerle dolusunuz hareketlilik kazanabilirsiniz yeni
balantlar kurabilir ve ani seyahatlere kabilirsiniz bilinmeyen
konulara ve gizemli olaylara merak duyuyorsunuz.

(-) (B) Uralarnzda abuk dalabilirsiniz sinirli dav


ranlarnzdan dolay yanlma ve hatalara aksnz miza
deiiklikleri gsterebilirsiniz planlarnz bozulabilir de
dikodu ve evrenizde geen haberlerden dolay sinirlenebilirsiniz
sinirsel rahatszlk (ender durumlarda intihar dnceleri)
gzlenebilir.

Urans - Vens
( +) Ak hayatnda ar heyecanlar yaayacaksnz hisleriniz ve
duygularnz uursuzca artabilir genellikle ksa sren ani ak
ilikilerine eilimlisiniz yeni tanmalar gzkyor sanatsal
uralarda yaratclnzla yeni gelimeler yaratabilirsiniz form
ve ritm anlaynz gelimitir evrenizde zengin olan kimseler
bulunabilir reform ve deiikliklere eiliminiz daha fazladr
yeni bir yaam periyodunun banda olabilirsiniz.

(-) (B) Akta dikkafal davranabilirsiniz tuhaf eylere


eilimlisiniz hislerinize ok abuk kaplyorsunuz hassassnz
ani miza deikenlii gsterebilirsiniz hata ve yanlglara

aksnz sinirlilik ve arlktan dolay antipatik davranlarnz


olabilirsiniz iddet olaylan grlebilir.

iti d
Urans - Mars
( +) Olaanst enerjiksiniz zgrlk ve bamszlk drtnz
her zamankinden daha da gldr hi bir eye ba
emiyorsunuz teknik becerileriniz bu devrede olduka ne
kyor acelecilik bu dnemin en belirgin zelliidir.

398
(-) (B) Huzursuzluk ve sinirlilik n plandadr kat ve inat dav
ranabilirsiniz agresiflik ve sabrszlk gzlenebilir kaza teh
likesi veya makinalardan gelen zararlar olabilir yaralanma veya
ameliyat tehlikesi atlatabilirsiniz ateli bir hastala yakalanma
olasl var yaamn yn deitirmesi olabilir hatalar bu
dnemde ska grlecektir daha nce planladnz se
yahatlerden vazgeebilirsiniz. (bu ann patlamalarla ilgisi vardr)

Urans - Jupiter
(+) Mutlu olaylar yaayacaksnz yeni bulular ve keiflerle ilgili
konular gndeme gelebilir evrenizde olup bitenleri tanma
abasndasnz deiiklikler ve organizasyonlar yaamnza gi
recek nemli kiilerle kar salayacak ilikiler kurabilirsiniz
ani saygnlk ve baar sz konusu olabilir.

(-) (B) zgrlk sevginiz ve bamszlk isteiniz younluk ka


zanacak saygszlk yapabilir yada saygszla urayabilirsiniz
uyumsuzluk ve anlamazlklar ne kyor evlilikte ihtilaflar
olabilir kanuni zorluklar kabilir heyecan ve ruhsal ger
ginliklerle dolu bir dnm geirebilirsiniz.

Urans - Satrn
( +) Her.eye kar hazrsnz kar koyma gucunuz var
sabrlsnz ve yonlmuyorsunuz hayat mcadelenizde baarl
olacaksnz meslek deiimi yada evre deiiklii olabilir.

(-) (B) Olaanst ruhsal gerginlik yaayacaksnz


baemiyorsunuz kkrtc bir tutum sergileyebilirsiniz szle
kar gelme eilimindesiniz kavga ve dmanlklar sonucu ya
banclama grlebilir yaam savanzda zorluklar grlyor
kaderin deimesi mmkn (ntuklanma).

399
Urans - Urans
( +) Baar kazanmak iin gcnz var yaayacanz kritik bir
dnemden sonra yaamnzda olumlu bir dnm noktasna ge
leceksiniz plan yapabilme zenginlii gsteriyorsunuz reform
ve deiiklik yapmaya isteklisiniz yaamnza yn verme
aamasndasnz.

(-) (B) Zor hayat artlan ve bunun ardndan gelen zonnlu


deiiklikler grlebilir felaket tehlikesi atlatabilirsiniz ruhsal
bunalm ve sinir krizleri (ender hallerde intihar dnceleri)
grlebilir.

Urans - Neptn
( +) Allmadk ve garip ruhsal durumlarla karlaabilirsiniz
ruhsal bilgiler edinmeniz mmkn dine ilgi duyarsnz ruhsal
ve mistik problemler yaayabilirsiniz uzaklara zlem du
yacaksnz seyahate kabilirsiniz oklt konular aratrma tut
kusu balayabilir.

(-) (B) sel gerginlikler ve ruhsal ihtilaflar yaayacaksnz


allmn dnda ilikilere girebilirsiniz az olan kar koyma
gcnzn bakalar tarafndan daha da zayflatlmas mmkn
ismin ktye kmas ve kayplar grlebilir hastalk grlebilir
ve yeni ilalarn yaln kullanmndan dolay zarar grebilirsiniz
(zehirlenme tehlikesi).

Urans - Pluto
(+) Dinlenmeden alabilirsiniz yorulmuyorsunuz ar bir
enerji yknz var yenilik ve reform sava verebilirsiniz

400
deiim abalarnz fanatikleebilir amac saptamakta ustasnz
kendiniz iin yeni yaam artlar hazrlyor olabilirsiniz.

( -) (B) Yaam krizi olabilir haklarnza tecavz edilebilir ve ar


kayplarla karlaabilirsiniz alternatifsiz seime ("evet yada
hayr") zorlanabilirsiniz byk heyecan yaayacaksnz bu
ann toplu felaketlerle ilgisi vardr.

Urans - Ay Dm
( +) Bakalaryla birlikte yaanan yeni ve spriz olaylarla
karlaabilirsiniz ani tanmalar ve balantlar kurma imkannz
doabilir Srncemede kalan bir ilikinin bozularak negatif
veya pozitif her hangi bir sonucun alnmas.

(-) (B) Toplum veya aile hayatnda beklenmedik olaylarla


karlaacaksnz bakalaryla birlikte byk heyecanlar
yaayabilirsiniz toplu, kederli bir olaya karabilirsiniz dost
larnz sizden desteini geri ekebilirler youn iler arasnda
tek banza kalabilirsiniz.

iti AS
Urans - ASC
(+) evreden gelen etkiye kar ani reaksiyonlar gstereceksiniz
ani tanmalar yada e-vrenin yenilenmesi mmkn yakn
evrenizde yenilikler ve deiiklikler younlaacak kendi
iinizde de olumlu deiiklikler yapabilirsiniz.

(-) (B) Bakalaryla heyecanl olaylar yaayacaksnz kaza ve


yaralanma tehlikesi geirebilirsiniz beklenmedik olaylarla
karlaabilirsiniz tehditler alabilirsiniz ani beklenmedik olay
larla karlaabilirsiniz sinirsel gerginliinizden kaynaklanan ge
rilimli davranlarda bulunuyorsunuz.
Urans - MC
( +) Kendinizi kabul ettirmekte glk ekmenize ramen ans
sizden yana olacaktr deiiklik yapma arzunuz size baar ge
tirecektir meslek deiimi grlebilir ilerlemeniz hzl ola
caktr evre veya ev deiimi olasdr.

(-) (B) Acelecisiniz beklenmedik olaylarla karlaabilirsiniz


kaderinizi deitirecek olaylar yaamanz mmkn kendi yo
hnuzu kendiniz semek isteyeceksiniz amalarnzda
deikenlik grlebilir beklenmedik ynlendirici olaylarla
karlaabilirsiniz.


NEPTN TRANSTLER
(Etki sOresl " - 10 hafta)

Neptn - Gne
( +) evren!zleki tm etkilere aksnz cokulusunuz gizli
olan eyleri seviyorsunuz ve mistizme ilgi duyuyorsunuz i
dengenizin uyumlu olmas size ilham salayacak ve
yaratclnzn st seviyelere kmasn salayacaktr ruhsal
olaylarla karlaabilirsiniz huzurlu ortamlar seeceksiniz.

(-) (B) Etkilenmeye aksnz negatif bir kiilik sergiliyorsunuz


uyuturuculara kar dknlk gsterebilirsiniz fiziksel yor
gunluk gzlenebilir hastalklara aksnz kendinizi kabul et
tirmeniz zordur dnce dnyanz karmakark olabilir
ryalarnz arlk kazanacak kendi kendinizi aldatabilirsiniz
isminiz zarar grebilir bakalar tarafndan hayal krklna

402
uratlabilirsiniz ilikilerinizin aniden sona ermesi mmkn
ila kullanmna dikkat etmelisiniz hatal kullanm zarar
grmenize neden olabilir.

Neptn - Ay
( +) Duygular ve hisler ne kacak uzun vadeli isteklerde bu
lunabilirsiniz ryalarnz eskisine oranla daha faaldir uzaklara
zlem duyacaksnz deiiklikler isteyecek ve bunlar plan
lamak iin harekete geeceksiniz kadnlara kar duygusal
ballk hissedebilirsiniz mistik olaylar artabilir sezgileriniz
glenecek medyumluk vasflarnz ne kabilir.

(-) (B) Yanlmalar younlaacak desteksiz ve yanlz kaldnz


dnebilirsiniz bakalar tarafndan anlalmanz g olabilir
oklt deneyimlerden gelebilecek tehlikeler yaayabilirsiniz ar
kadalkta veya evlilikte h.ayalknklna uramanz mmkn
hastalk kapma tehlikesi atlatabilirsiniz bulunduunuz top
lumda rahatsz edici olaylar yaamanz mmkiin ruhsal keder
ve znt ekebilirsiniz.

Neptn - Merkri
( +) Hayal gcnz olduka gelimitir dncelerinizde verimli
olduunuz kadar sezgiselsiniz en ince ve hassas balantlar
kavrama yeteneiniz ortaya kacaktr faal dnce
alverilerinde bulunmaktan holanacaksnz ayn zihniyetteki
kiilerle tanabilirsiniz planladnzn dnda uzun yolculuklar
yapmanz mmkn.

(-) (B) Yanl dncelere kaplabilir ve yanl kararlar ve


rebilirsiniz hayalleriniz karmak olacaktr asabi dav
ranyorsunuz drst olmayan bir tutumunuz var yalancla

403
eilimlisiniz kontrol zor bir his hayatnz olacak ismnzn
ktye kmas veya iftiraya uramanz olasdr aldatlma teh
likesi ile kar karya kalabilirsiniz yazl anlamalar, imzalar,
ek ve senetlere dikkat edin.

Neptn - Vens
( +) Ak hayatnzda ar hisli davranacaksnz karnzdakileri
sizden daha gl grme eilimindesiniz, bu yzden bu
kiilerden hemen etkilenebilirsiniz genelde etkilere bu dnem
daha fazla aksnz gzellik ve sanat anlaynz gldr iyi
bir lezzet duygusuna sahipsiniz sevdiiniz kiiye candan
balanma eilimindesiniz sanatsal uralara tevik edi
lebilirsiniz kmay dndnz veya ktnz seyahatler
gzel geecek romantiklik ve duygusallk ne kacaktr.

(-) (B) Aka kar hislerinizin yanl olma olasl yksektir


alverilerinizde zevksizlik rnei sergileyebilirsiniz baka in
sanlar cinsel ynden cezbedebilirsiniz erotik yanlglar
yaamanz mmkn size evrenizden ve insanlardan uzak
latrc alkanlklar edinebilirsiniz bulac hastalk tehlikesi
akta hayal krklna urayabilirsiniz kskanlnz bu dnem
artacaktr.

Neptn - Mars
( +) stek gc ve planlar gerekletirme isteiniz var uzaklara
gitme isteiniz ve ruhsal bilgi edinme fikri younluk kazanabilir
ani fikirler retebilirsiniz ve bunlar bakalarna aktarmak is

teyebilirsiniz nasihat vermekten holanyorsunuz politik


dnceleri elden brakp gerek d uralar yznden hayal
krklna urayabilirsiniz.
(-) (B) Tatbike ynelik olacanza sadece arzu etmeye
yneliksiniz gcnz gsteremiyorsunuz uyutumculara ve
uyarc etkisi olan ilalara eiliminiz var bu dnemde
mizanzn deiken olduunu fark edeceksiniz sinirlisiniz
fiziksel ynden zayfsnz hastala kar konmaszsnz ener
jinizi boa harcama eilimindesiniz hayalkrkl yaamanz
olas holanmadnz olaylar gerekleebilir polisiye olaylar
yaayabilirsiniz inisiatif ve alma gcnzn kesintiye
uramas olasl yksek.

Neptn - Jupiter
( +) mitleriniz ve gelecee gven duygunuz younluk ka
zanabilir yksek idealler peine debilirsiniz zekanz nhsal
ynnzle uyum ierisinde olacaktr sosyal anlay ve eli
aklk gzlenebilir gzel ve uzun seyahatlere kmanz olasdr
saygnlk ve baar kazanyorsunuz kendinizi yormakszn

mevki sahibi kiilerle tanmalara girebilir ve saygnlk ka


zanabilirsiniz bu sebeple kazan ve kar salayabilirsiniz
Genelde baarl bir dnem geiriyorsunuz.

(-) (B) Beklentileriniz artyor yanl mitler besleyebilirsiniz


kanun d ilere eilimlisiniz hatal yatrmlarda bu
lunabilirsiniz bakalar tarafndan cezbedilirsiniz politik se
beplerden gelen zarar ve isminizin kirlenmesi olasl var tu
tumunuzun olumsuzluundan ilikileriniz kopabilir iftiraya
urayabilirsiniz dolandrclar yznden maddi zararlar
grebilirsiniz dolandrclk ve yalanlara kar tedbirli olun.

Neptn - Satrn
(+) Bu transit altnda tecrbeleriniz geliecek ve yeni tecrbeler
edineceksiniz iinizde baz zorlamalar olacak fakat

405
gstereceiniz sabrla yava yava ilerleyeceksiniz metodlu
alma fikri sizde younluk kazanacak.

(-) (B) Bu ann keder ve hznle ilgisi vardr yaknlarnza


kar zorlayc oluyorsunuz ve anlamamaya ynelik tutumlar ser
giliyorsunuz kendinizi gvensiz hissedeceksiniz bundan dolay
skc dunmlar yaayabilirsiniz hastalklara kar zayfsnz
zellikle nedenleri nhsal olan sinirsel rahatszlklar gzlenebilir
ayrlk ve bundan doan hzn bir arada gelebilir.

Neptn - Urans
( +) Ruhsal sonnlara ilgi duyacaksnz yeni fikirler ve grler
evrenizde younluk kazanacak evreniz eskisine oranla daha
da genileyecek yolculua kabilirsiniz d lke ilikileri
asndan olumlu bir dnemdesiniz yaamnzda dnm nok
tasnda olabilirsiniz okltizme ve allmn dnda eylere ilgi
duyabilirsiniz.

(-) (B) Etkilenmelere aksnz kar koyma ve


yaamgcnzde zayflk var kark ruhsal durumlara
debilirsiniz allmadk eilimleriniz ortaya kabilir
bilinsizce alveri yapabilirsiniz ilikilerinizde zorlanmalar
grlebilir mesleki ynden zarar grebilirsiniz kendiniz veya
evrenizle gizli bir sava halindesiniz namus ve saygnlnzn
gzden dmesi olabilir ilikiler genelinden daha karmaktr
bulac '1::stalklar veya zehirlenme yznden ra
hatsz!:c:!?. _ ::. :.niz ar kayplar ve gergin tartmalar
yaayabilirsiniz.

Neptn - Neptn
( +) Bu a sizin nhsal gelime dnemine girdiinizi gsteriyor

406
edindiiniz bilgiler daha ok manevi boyutta olacaktr yol
culuklar grlebilir hayal gcnzn gelimesi gzlenebilir ve
yaratc kabiliyetleriniz ortaya kabilir.

(-) (B) Bu planetin birleimi ok nadir grlr yaamnzn bir


den deimesi mmkn hayalkrkl yada hastalktan dolay
gerilimli gnler yaayabilirsiniz kendinizi anlamakta zorluk
ekiyorsunuz beklentilerinizin an ularda olmas mmkn.

Neptn - Pluto
( +) Allmadk problemlerle uramak zonnda kalabilirsiniz
ilikilerinizde ilerlemeler gzkyor kiisel ilerlemeniziin
gcnz zorlamak dunmunda kalabilirsiniz uzun yol
culuklara kabilirsiniz.

(-) (B) Allmadk bir nhsal dunm yaayabilirsiniz fantastik fi


kirlerle dolusunuz bir fikrinizin gereklememesi ve bakalar
tarafndan rtlmesi sz konusu olabilir kendinizi zorlayan
ve ac ektiren olaylara girmekten ekinmiyorsunuz ar
kayplar ve beklenmedik hastalklarla karlaabilirsiniz.

Neptn - Ay Dm
( +) Bir ilikiden ok ey beklemek gibi bir huyunuz var
allmadk ve mistik topluluklara katlmak arzusunda olabilirsiniz
olduka deiik bir evreye girebilirsiniz yeni tandnz

kimseler kar olduka rahat ve uyumlu davranyorsunuz.

(-) (B) Bir ilikiyi veya bir topluluu yanl deerlendirme


eilimindesiniz bu yzden hayal krklna uramanz olasdr
bakalarn hayal krklna uratmanz da mmkn beraber

olduunuz insanlarla birlikte hayalknkl yaayabilirsiniz

40 7
girdiiniz veya fikirlerini benimsediiniz bir topluluun
yelerinden zarar grebilirsiniz.

Neptn - ASC
(+) evre etkilerine aksnz allmadk ilikiler kurabilirsiniz
bakalaryla ruhsal ballklarnzn olduunu dnyorsunuz

kendinizi bu kimselere ok yakn hissedebilirsiniz hayallere

dalmak ve gereklerden uzaklamak size ar deil ama tatsz


kk sorunlar yaatabilir.

(-) (B) Bakalar yznden ruhsal basklar altnda kalabilirsiniz


bakalar tarafndan hayal krklna uraulmanz mmkn
gveni ktye kullanma isteiniz ortaya kacak dorulardan
kama eilimindesiniz dolandrc veya iftiraclarla kar karya
kalabilirsiniz ve onlar tarafndan aldatlabilirsiniz ruhsal adan
gergin olabilir ve evrenizden fazlaca etkilenebilirsiniz bu
yzden zlebilir ve rahatszlanabilirsiniz.

Neptn - MC
(+) Allmadk amalar peinde koabilirsiniz kendinizi veya
evrenizi deitirme arzusu younlaabilir rol yapmaya
eilimlisiniz fikir ve planlarnzn gereklemeleri zor olacaktr
gerekletiremeyeceiniz planlar kuruyorsunuz.

(-) (B) Yanl fikirleri takip edebilirsiniz bu yzden hayal


krklna urayacaksnz hatalar ve bunlardan dolay kayplar
gzkyor mesleki zararlara urayabilirsiniz yanl arkada
veya dolandrclar tarafndan kandrlma ihtimaliniz var aile
hayatnzda beklemediiniz karklklar yaayabilirsiniz.

408
PLUTO TRANSTLER
(Etki sresi aylarca)

Pluto - Gne
(+) Ruhsal enerjinizi kullanarak veya fiziksel gnz kul
lanarak g elde etme abasndasnz olaanst alma
gcnz var amacnzn bilincindesiniz uranzda muaffak
olacaksnz bulunduunuz toplumda yneticilii stlenmeniz
gerekebilir yeni fikirler ve uygulamalara aksnz.

( -) (B) Kendini beenmiliiniz ve ynetme hrsnz yznden


zarar grebilirsiniz hayati tehlike atlatmanz mmkn fiziksel
dayankllnz var fakat isteksiz davranyorsunuz kalc has
talklar grlebilir (kalp gibi) bir erkekten ayrlma olasl ola
bilir yksek gler tarafndan ailenin bozulup dalmas yada
uzun dnem gerginlik yaamas mmkn.

Pluto - Ay
(+) His hayatnz zengindir fakat tek tarafl dnyorsunuz
ar ruhsal heyecan yaayabilirsiniz belirli amalara ulamak
iin her trl yola bavurmak gibi fikirleriniz olabilir duy
gularnzda deimeler griilecek daha kat olabilirsiniz
ilikilerinizde yapc olmanz gereken yerde isteksiz bir tutum
sergileyebilirsiniz genel olarak evrenizde bayanlarla ar
kadalklarnz artacak.

(-) (B) Hisleriniz patlamaya hazrdr (kskanlkta veya gunmn


krlmasnda, namusun yaralanmasndaki gibi) allmadk has
talklar griilebilir ayrlk ve keder yaamanz olasdr duy-

409
gularda ve zellikle de bilin altnda yeni eylerle
karlaabilirsiniz kendinizi ve hislerinizi tanmakta zor
lanacaksnz.

Pluto - Merkri
(+) Saygnlk kazanma isteiniz ne kacak mesleki lurslarnz
sizi ynlendirebilir iyi bir konumac olarak baarlar ka
zanacaksnz yazarlk ve reklamclk alanlarnda alyorsanz
yaratclnz artacaktr ve kaleminiz gleneektir dunp din
lenmeden gayret sarfetme isteiniz younlaacak sizin iin
olumlu bir devre.

(-) lB) G tahlilinde yanlglara deceksiniz ar abadan


dolay sinir bozukluklar yaayabilirsiniz mesleki ynden kriz
dneminde olabilirsiniz dolandrlca ve hileye yatkn
olduunuz bir dnem.

Pluto - Vens
( +) Ar cezbetme gcnz var bu dnemde ar ak ve sevgi
ihtiyacnz olacak partnerinize yeniden ak olabilirsiniz sa
natsal yndeki gcnze yeni bir ekil vereceksiniz.

(-) ( 8) Arzularnz ehvete dnebilir ak hayatnda gerilimler


yaayabilirsiniz adet ve trelere kar kar eilimler
gsterebilirsiniz evliliin bozulmas ve ayrlk grlebilir.

"' d
Pluto - Mars
( +) Fiziksel ve nhsal adan olaanst glsnz ar bir
ekilde kendinize gveniyorsunuz alma hrsnz genel

410
hrsnz ve gayret sarfetrne isteiniz sizi baarya gtrecektir
bu dnemde byk baarlar elde etme imkanna sahip ola
caksnz.

(-) (B) Zorbalk gsterebilirsiniz bakalarna kar saygsz dav


ranabilirsiniz haklarnza tecavz edenlerle sabrla ve sonuna
kadar mcadele etmek istersiniz etkisinin uzun srecei ka
zalar ve ar yaralanmalar grlebilir.

Pluto - Jupiter
(+) Ruhsal ve materyal alanda gl olma abasndasnz kit
leyi veya bulunduunuz toplumu ynetme abanz var sosyal
ve dinsel alanda reform yapmak yada bu konularn yanllarn
ortaya karmak fikrine sahipsiniz organizasyon yeteneiniz iyi
dir ve bu yzden byk baarlar kazanabilirsiniz bu ann
para ve zenginlikle ilgisi vardr.

(-) (B) Fanatik bir ekilde amalarnz takip etme isteiniz var
bakalarn smrge ve kullanma eilimindesiniz hukuki ihtilaf
yaayabilir ve bundan dolay tutuklanabilirsiniz.

Pluto - Satrn
( +) Yonlmuyorsunuz ve sabrlsnz gcnz iyi kullandnz
srece ilerleme grlyor disiplin tutkunu olarak
grlebilirsiniz hazan vazgemek gibi huylarnz olacak ama yi
nede almalarnz fazlaca etkilemeyecektir kitle or
ganizasyonlarna katlmanz olasdr bu dnemki slogannz "az
laf ok i" baar var.

(-) (B) Sertlik grlebilir kuvvet kullanabilirsiniz fanatik bir


ekilde mahfetrne hrsnz ortaya kabilir kt kalpli ve zorba

411
kiiler yznden ac ekebilirsiniz zor bir ii baarmanz iin
iin bana getirilebilirsiniz.

Pluto - Urans
( +) Dinlenmeden alma eilimindesiniz olaanst zorlanma
sonucu ok eyler elde edeceksiniz yenilikler ve deiiklikler
dnmek iin iyi bir zamandasnz hayatnzdaki gelimeleri
deerlendirerek yaamnz yeniden ina etme arzusunda ola
bilirsiniz yeni hayat artlarna erimeniz mmkndr.

(-) Fiziksel saldrya urayabilirsiniz sk sk sinirlenebilirsiniz


ani davranlar gsterebilir ve ani kararlar alabilirsiniz kesin
karar verme durumunda braklabilirsiniz kritik bir devre
yayorsunuz ayrlklar grlebilir sizin dnzda oluan
artlar zgrlnz kstlayabilir ve skntl bir bekleyie gi
rebilirsiniz.

Pluto - Neptun
( +) dengeniz bu dnemde ok hassaslaacak durgunluk
devresindesiniz bu dnemde zerinizdeki fazla enerjiyi
atmanz zorlar gnlk yaama ve gereklere kar fantazi
hayatnz daha faaldir sezgileriniz olduka gldr
allmam olaylar yaayabilirsiniz ideallerinizi bakalarna an
latmak ve birlikte uygulamak isteyebilirsiniz.

(-) (B) Ruhsal ynden yaamnz kark olacaktr garip ve


allmadk durumlara debilirsiniz fantastik fikirler uygulamak
isteyebilir ve hayal krklna uratlabilirsiniz kendi kendinize
eziyet ediyorsunuz uyuturuculara kar istekliliiniz artabilir
uyarc maddelere dknlk gsterebilirsiniz ar kayplar
veya doa olaylarndan gelebilecek tehlikeler olabilir.

412
Pluto - Pltto
(+) Bu a ok ender grlr pltonun ok yava iler
lemesinden dolay daha yeterince bir tecrbe edinilememitir.
Muhtemelen yaam artlarnn zorlanmasndan dolay mal
varln salamlatrma istei ve sorunlarn stesinden gelme
azmi doabilir ilk bakta ar bir zorlanma vardr fakat yava
yava bir ykseli grlebilir.

(-) ok ender grlr bu gezegenin ok yava yiimesinden


dolay daha bir tecrbe yoktur. Muhtemelen iddet olaylarna
karmak otoriter ve yksek mevkide kimselerle arann
almas devlet ve resmi kunmlarla sorunlar bakalar
tarafndan ezalandnlma.

Pluto - Ay Dm
(+) Sre gelen balantlarnz kaderinizi etkiliyor birok kiiyle
beraber olup onlarla ayn olaylara tank olacaksnz kitle top
lantlarna katlabilirsiniz evrenizdeki insanlar daha ok ye
niliki tipler olacaktr.

(-) (B) Baka insanlarla toplu bir ekilde trajik kader birlii
yaayabilirsiniz daha yksek bir g tarafndan evrenizden
veya dostlarnzdan ayrlmak mecburiyetinde kalabilirsiniz
kader olabilecek olaylar yaamanz mmkn.

Pluto - ASC
( +) evrenize hkmetme isteiniz var kendinizi stn grebilir
ve bu ekilde davranmaya balayabilirsiniz kendinizi ne
pahasna olursa olsun mutlaka kabul ettirmek istei du-
yuyorsunuz allmam bir evreye girebilirsiniz allmam
tanmalar ve ilikiler kurabilirsiniz kiiliinizde deiiklikler
gndeme gelebilir.

(-) (B) Kaderiniz olabilecek tartmalar veya mnakaalara gi


rebilirsiniz uzun zaman ertelenmi bir konu veya iin birden
ortaya kmas ve sizi zor durumlara drmesi mmkn iti
barn kaybolmas kiilik deiimi kaza ve yaralanma tehlikesi
evrenizden ayrlma veya byk bir tanma olay
yaayabilirsiniz devlet gleri tarafndan tutuklanmanz
mmkn.

Pluto MC
-

( +) Kendinizi kabul ettirme gucunuz var organizatr veya


ynetici olarak baka bir yere tayin edilebilirsiniz yada ehir
dndan byle bir teklif alabilirsiniz genel itibar salamak sizin
iin imdi daha nemli olacaktr gelecek yaamnz kendiniz
tayin etmek isteyeceksinizi mesleki itibar salamak ve gl
pozisyona erimek bu dnemde sizin elinizdedir.

(-) (B) Gzpeksiniz evrenizde uzun sre tu


tunamayabilirsiniz iktidar suistimal edebilecek bir yapdasnz
direnme gcnzden ve hrsnzdan vazgeebilir fakat olaylan

yinede kendiniz kontrol etmek istersiniz mesleki kriz


yaayabilirsiniz yksek bir yerden dme tehlikesi var.
AYDGM TRANSTLER
(Etki sresi 2 3 hafta)
-

0 -0
Ay Dm - Gne
( +) (B) Manevi ve maddi ilikileri rahatlkla kurabilirsiniz
evrenizle ile olan balarnz geniletm_ek isteindesiniz ge
nelde ilikilerinizi eskisine oranla daha iyiye gtrme im
kanlarnz olur hemen her konuya ilgi duyarsnz ve bunlar
evrenizle palamak istersiniz.

(-) Sre gelen yakn ilikilerinizde balarnz kopartma


eilimindesiniz duygularnzn bu dnemde olduka kark
olabilir kar cinse olan yaklamlarnz daha souk zellikle de
erkeklerden uzaklama grlebilir genel olarak bu a
aynlklar gsterir.

Ay Dm - Ay
(+) (B) ilikilerinizde ruhsal yaklamlar gsterecek ve duygusal
iletiiminizi daha gl srdreceksiniz bu ksa dnem
iersinde kadnlarla daha youn ilikilere girmeniz sz ko
nusudur evresi tarafndan sevilen hareketli kimselerle
ilikileriniz olur ksa ve geici ilikilerin youn yaand bir
dnemdesiniz.

( -) evrenizle veya kadnlarla olan ilikilerinizde daha nce


farkna varmadnz uyumsuzluk yada eksiklikler ortaya
kacaktr kar cinsle ilikilerinizi kaldrma fikrine sahip ola-

415
bilirsiniz genelde ilikilerinize kar daha souk ve uzak dav
randnz bir dnemdesiniz.

Ay Dm - Merkri
(+) (B) Bakalar ile fikir alveriinde bulunmaktan
holanyorsunuz her zamankinden daha verimli ilikilere gi
rebilirsiniz ticari ilikiler yada ortaklk ilikileri kurmak iin iyi
bir dnem paranz verimli kullanabilir ve ihtiyacnz
donltusunda faydal eyalar alabilirsiniz.

(-) Kendinizden honut deilsiniz ve bunu evrenize


yanstyorsunuz yakn komuluk ilikilerinizde sonnlar
giilebilir genelde ilikilerinizi dondurma fikri bu dnemde
arlk kazanacaktr partnerinizden yada beraber altnz
kimseden uzaklama eilimindesiniz.

Ay Dm - Vens
( +) (B) Genelde her eye uyumluluk gsteriyorsunuz maddi
veya manevi olarak karnzdakileri kimselerin sonnlanyla il
gilenme istei bu dnemde younluk kazanacaktr da vu
nmunuz ve davranlarnz itibar kazanacaktr sempatik birisi
olarak giinrsnz sosyal ilikilerinizde uyumlusunuz ak
ilikinizi gelitirebilir veya yeni ilikilere girebilirsiniz
nianlanmak iin uygun bir zaman ruhsal ilikiler kurmak ve
bunlar gelitirmek iin iyi bir dnem sanatsal konularda grup
almalarna yatknsnz.

(-) Uyumsuz ak ilikilerine girebilir veya sre gelen ilikinizde


uyumsuzluk gzkebilir yabanclamaya eilimli olduunuz bir
dnem ayrlk gzlenebilir kiilere veya evrenize sempatik
giinmediiniz bir dnemdesiniz.
Q d
Ay Dm - Mars
(+) Birlik almalarna kaulabilirsiniz bu dnemde aklc
ilikiler kuracaksnz arkadalk ve dostluklar sizin iin nem
kazanacak aileniz ve onun gemiine ilginiz artacaktr
sevdiiniz insanlarla birlikte yaptnz ilerde baarl olacaksnz
planlanm ve gerekletirilmeye hazr projelerde baar
gzkyr.

(-) (B) Gnp almalarnn bozulmas veya ktye gitmesi


mmkn alma hayatndan uzaklama isteiniz yaptklarnz
ertelemenize sebep olabilir bulunduunuz toplum iinde he
yecanl bir olay yaayabilirsiniz bu dnem gerginliiniz
yksektir, bu yzde kavga etmeniz veya tartmalara girmeniz
mmkn gerginlikler ummadnz anda ortaya kabilir size
yakn birisinden uzaklamanz sz konusu olabilir.

Ay Dm - Jupiter
(+) (B) Bu dnem bakalar ile uyumlu ilikiler kurmanz iin iyi
bir zaman bakalar ile beraber sevin yaayabilirsiniz hu
kuki bir sonnumzun dzelmesi veya evrenizden birisinden iyi
bir haber almanz mmkn ifte sevin yaayabilirsiniz
evrenizden veya eskiden tandnz birisini kendinize srda
olarak yeniden kazanabilirsiniz nianlanmak yada evlilie adm
atmak iin uygun bir dnem.

(-) likilerinizde uyumsuz yada sosyal olmayan davranlar her


zamankinden daha fazla gzlenebilecektir bu dnemde ge
nelde evreniz veya kiilerle uyumazlklar younluk ka
zanaakur yalnz kalmak istememenize ramen ilikilerinizde
huzursuzluk ve soukluk yaratma eilimindesiniz evrenizden
bu ynde ar eletiriler alacaksnz.

41 7
Ay Dm - Satrn
(+) Yal kiilerle ilikileriniz younluk kazanacak onlar
tarafndan konnma ihtiyac duyabilirsiniz veya onlar koruma
eiliminde olabilirsiniz ortak almalarnz ciddilik ve
younluk kazanacaktr evrenizden kendinizi fazla so
yutlamamaya aln.

(-) (B) likilerinizde zorluk ve engellerle karlaabilirsiniz


kendinizi insanlardan uzaklatrmak yada soutmak gibi fi
kirleriniz younluk kazanabilir bakalarnn hatasndan dolay
sakncal bir dunma debilir ve zarara urayabilirsiniz ak
rabalk ilikilerinizi kaldrma eilimindesiniz.

Ay Dm - Urans
( +) Ani ilikiler ve tanmalar bu dnemin zelliidir bakalar
ile birlikte bir eyler yaama isteiniz artacaktr geici
tanmalara ve ksa ilikiler kurmanz olasdr evreniz bu
dnem olduka kalabalk olabilir uzun ve samimi bir dost
luun balamas mmkn.

(-) (B) Birlikteliinizde beklenmedik olaylarla karlaabilirsiniz

bakalar ile birlikte heyecanl anlar yaamanz mmkn

anlamazlklar bu dnemde bir hayli younluk kazanacaktr

anlalamamaktan yaknabilirsiniz.

Ay Dm - Neptn
( +) Birlikte altnz kiilerden veya konudan ok ey bek
lediiniz bu dnemde daha esnek davranmanz iyi olacaktr
bakalarnn verdii szlere dikkat etmelisiniz nki bu kiilere

418
fazlasyla mit balamak sizin iin iyi olmayacaktr manevi
ilikilere girme eilimindesiniz ilikilerinizi gizli tutmak is
temeniz sizi biraz yoracaktr.

(-) (B) Birlik anlaynzda eksiklikler olduunu fark edeceksiniz


evrenizden zleceiniz tenkitler alabilirsiniz bakalaryla

iliki kurmadan nce yanl yargda bulunacanz dnmek


gibi bir saplantya debilirsiniz bu dnem kesin kararlar ver
meseniz iyi olur nk yanlma paynz yksektir yakn
evrenizde dnen bir entrikadan dolay birisinden ayrlmak zo
nnda kalabilirsiniz.

Ay Dm - Pluto
( +) Kaderinizi etkileyecek ilikilere girebilirsiniz yeni fikirlere
ve yeni gelimelere hazrlkl olmalsnz evrenizde et
kileyebileceiniz bir ok kimse olacaktr isteklerinizi
yaptrabilmeniz iin bakalarndan destek gryorsunuz.

(-) (B) Birileriyle beraber ar bir kaderi paylaabilirsiniz yakn


evrenizden uzaklama veya uzun sreli ayrlma sz konusu ola
bilir ksa bir dnem iin sevdiinizden ayrlmak zorunda ka
labilirsiniz isteklerinizi ve beklentilerinizi aka sylemek ye
rine dolayl tavrlar tercih ediyorsunuz.

Q Q
Ay Dm - Ay Dm
(+) (B) Bu dnemde size her konuda iliki kurma yada
yaknlama imkanlar doabilir yeni olanaklar ve frsatlar
karnza kacaktr i veya mesleki ynde kk baarlar ka
zanacaksnz evreniz genileyebilir ve yeni kimselerle
tanabilirsiniz dostluklarnz ilerletmek iin uygun bir
dnemdesiniz.

419
(-) Uzun dnemli ayrlklar ve uzaklamalar grlebilir bir top
lulukla birlikte zc olaylar yaamanz olas zc bir haber
alabilirsiniz ani deien evre koullar ile mcadele etmek zo
runda kalabilirsiniz.

Q AS
Ay Dm - ASC
(+) (B) evrenizle iyi ilikiler kurabilirsiniz zellikle de grup
almalarna girmeniz veriminizi arttracaktr tanmalar bu
dnemde younluk kazanacaktr eski evrenizden birisi ile
ilikinizi tazeleyebilirsiniz sre gelen ilikilerinizin daha da
iyiye gitmesi sz konusu olacak.

(-) Birliktelik yaamnzn zorland ve ktye gittii bir dnem


ayrlma veya terk etme gibi fikirlerin yzeye kt ve bu is

teklerinizi gerekletirme eiliminde olduunuz bir devredesiniz


ilikilerinizde yabanclama eiliminiz fazladr.

Q - M:
Ay Dm - MC
(+) (B) Bireysel ilikiler kurmak sizin iin nem tayacak ayn
fikre sahip kiilerle beraber olma isteiniz ve beraber oluturulan
konularda aba harcama arzunuz younluk kazanacaktr he
defe ulamak iin birleme arzunuz n plana kacaktr ruhsal
ilikileri eskisine nazaran daha youn yaayacaksnz ar
kadalar arasnda nian ve evlilik gibi konular gndemde olabilir.

(-) dealleriniz konusunda spheye debilirsiniz mesleki zor


luklar sizi ypratabilir birlikten kopmak veya beraber
altnz kimselerden ayrlmanz olasdr.
YARA.Rll TABLOLAR VE ZELGELER

YKSELEN BUR TABLOSU
gteden nce doganlar iin
01 02 03 04 05 06 07 al 09 10 11 12
Saat Saal Saat Saal Saal Saal Saal Saat Saal Saal Saal Saal

Ock l ll .. .. .. .,1 .,1 n n )( T


Ock 9 ll .. .. .,1 .,1 .,1 n n )( T o
Ock 17 .. .. .. .,1 .,1 n ,., )( T o
Ock 25 .. .. .,1 .,1 .,1 n ,., )( T o o
ub 2 .. .. .,1 .,1 n n )( )( T o ][
ub 10 .. .,1 .,1 n n n 111 )( T o o ][
ub 18 .. .,1 .,1 n n )( )( T t ][ ][
ub 26 .,1 .,1 n ,., )( T t t ][ ][
Mar 6 .,1 .,1 ,., n )( )( T t ][ ][ s
Mar 14 .,1 n n )( T o t ][ ][ s
Mar 22 .,1 ,., ,., )( T T o ][ ][ s s
Mar 30 ,., n )( )( T t t ][ s
Nls 7 ,., n )( T T o ][ ][ s s "'
Nls 14 ,., )( T o o ][ ][ s s "'
Nls 22 ,., )( T T o ][ ][ ][ s "' "'
Nis 30 )( T t o ][ s s s "' "'
May8 )( T T t ][ ][ s s "' "' "'
May16 )( T t ][ ][ s s s "' "' I'
May24 )( T T o ][ ][ s s "' "' "' I'
Haz 1 )( T t ][ ][ s s s "' "' I' I'
Haz 9 T T t ][ ][ s s "' "' "' I' I'
Haz 17 T o ][ ][ s s s "' "' I' I' I'
Haz 25 o o ][ ][ s s "' "' "' I' I' ll
Tc:m 3 o ][ ][ s s s "' "' I' I' I' ll
Tem l l t ][ ][ s s "' "' "' I' I' ll ll
Tem 18 ][ ][ s s s "' "' I' I' I' ll ll
Tem 26 ][ ][ s s "' "' I' I' I' ll ll ll
Agu 3 ][ s s s "' "' I' I' I' ll ll ..
Agu 1 1 ][ s s "' "' "' I' I' ll ll ll ..
Agu 18 s s s "' "' I' I' I' ll ll .. ..
Agu Zl s s "' "' "' I' I' ll ll ll .. ..
Eyl 4 s s "' "' "' I' I' ll ll ll .. ..
Eyi 12 s "' "' "' I' I' ll ll ll .. .. .,1
Eyi 20 "' "' J2 I' I' I' ll ll .. .. .. .,1
Eyl 28 J2 J2 I' I' I' ll ll ll .. .. .,1 .,1
l!ld 6 J2 "2 I' I' I' ll ll .. .. .. .,1 .,1
Eki 14 J2 I' I' I' ll ll ll .. .. .,1 .,1 n
Ekl 22 "' I' I' ll ll ll .. .. .. .,1 .,1 ,.,
!!ki 30 I' I' I' ll ll .. .. .. .,1 .,1 n ,.,
Kas 7 I' I' ll ll ll .. .. .. .,1 .,1 n ,.,
Kas 15 I' I' ll ll .. .. .. .,1 .,1 n ,.,
Kas 23 I' ll ll ll .. .. .,1 .,1 .,1 n n il
A: 1 I' ll ll .. .. .. .,1 .,1 ,., n
A: 9 ll ll ll .. .. .,1 .,1 .,1 ,., n )(
A: 18 ll ll .. .. .. .,1 .,1 ,., n )(
A: 28 ll ll .. .. .,1 .,1 .,1 n )( T

423

YKSELEN BUR TABLOSU
gleden sonra doganlar iin
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 3 24
Saal Saal Saal Saal Saal Saal Saal Saal Saal Saal Saal Saat

Ock l " ll ll s s s .z .z I' I' I' tll


Ock 9 " ll ll s s .z .z .z I' I' I' tll
Ock 17 ll ll s s s .z .z I' I' I' tll tll
Ock 25 ll ll s s .z .z .z I' I' tll tll tll
ub 2 ll s s s .z . I' I' I' tll tll ..
ub lO ll s s 4 .z 4 I' I' tll tll tll ..
ub 18 s s .. .z .z I' I' I' tll tll .. ..
ub 26 s s 4 4 4 I' I' tll tll tll .. ..
Mar 6 s .z 4 4 I' I' I' tll tll .. .. ..
Mar 14 s .z 4 I' I' I' tll tll tll .. .. ,,
Mar 22 .z 4 . I' .. tll tll tll .. .. .. ,,
Mar 30 4 . I' I' I' tll tll .. .. .. ,, ,,
Nls 7 4 . I' I' tll tll tll .. .. .. ,, ,,
Nls 14 . I' I' I' tll tll .. .. .. ,, ,, ,,
Nls 22 . I' I' tll tll tll .. .. .. ,, ,, ,,
Nls 30 I' I' I' tll tll .. .. .. ,, ,, ,, ,,
May 8 I' I' 6 6 a .. .. ,, ,, ,, ,, ,,
May 16 I' I' 6 a .. .. .. ,, ,, ,, ,,
May 24 I' 6 6 6 .. .. ,, ,, ,, ,, ,,
Haz 1 I' a 6 .. .. .. ,, ,, ,, ,,
Haz 9 6 6 6 .. .. ,, ,, ,, ,, ,, )(
Haz 17 6 6 .. .. .. ,, ,, ,, ,, )(
Haz 25 6 6 .. .. ,, ,, ,, ,, ,, )( T
Tem 3 6 .. .. .. ,, ,, ,, ,, )( T
Tem t t 6 .. .. ,, ,, ,, ,, ,, )( T "
Tem 18 .. .. .. ,, ,, ,, ,, )( T "
Tem 26 .. .. ,, ,, ,, ,, ,, )( T " "
AAu 3 .. .. ,, ,, ,, ,, )( T " ll
AAu 11 .. ,, ,, ,, ,, ,, )( T " " ll
AAu 18 .. ,, ,, ,, ,, )( )( T " ll ll
AIU 27 ,, ,, ,, ,, ,, )( T " " ll ll
Eyi 4 ,, ,, ,, ,, )( )( T " ll ll s
Eyi 12 ,, ,, ,, )( T " " ll ll
Eyi 20 ,, ,, ,, )( )( T " ll ll
Eyl 28 ,, ,, )( T " " ll ll
P.ki 6 ,, ,, )( T T " ll ll s s 4
Eki 14 ,, )( T " " ll ll 4
Ell 22 ,, )( T T " ll ll s 4 .z
l!ld 30 )( T " " ll s .z 4
Ku 7 )( T " " ll .. .z .
Ku 15 )( T " ll ll 4 . I'
Kas 23 )( T T " ll ll 4 .z "' I'
An 1 )( T " ll ll 4 4 I' I'
An 9 T " " ll ll . 4 . I' I'
An 18 T " ll ll s s 4 .z I' I' I'
Anl 28 " " ll ll 4 4 I' I' I' 6

424
f<
TRKYE'cleYAZSMTIUYGULAMALARI

SENEl.ml DNEM SMifARKI


1920 28 MART - 25 EKM +l GMT + 3 Saat
1921 03 NSAN - 03 EKM +l GMT + 3 Saat
1922 26 MART - 08 EKM +1 GMT + 3 Saat
1923 28 NSAN - 16 EYLL +l GMT + 3 Saat
1940 30 HAZRAN - 05 EKM +l GMT + 3 Saat
1940 - 1941 30 KASIM - 20 EYLL +l GMT + 3 Saat
1942 - 1945 31 NSAN - 31 AGUSTOS +2 GMT + 4 Saat
1 946 2 1 HAZRAN - 30 EYLL +l GMT + 3 Saat
1947 19 NSAN - 04 EKM +l GMT + 3 Saat
1948 1 7 NSAN - 02 EKM +l GMT + 3 Saat
1949 09 NSAN - 01 EKM +l GMT + 3 Saat
1950 21 NSAN - 07 EKM +l GMT + 3 Saat
1951 21 NSAN - 06 EKM +1 GMT + 3 Saat
1 962 - 1963 15 TEMMUZ - 02 EKM +1 GMT + 3 Saat
1964 1 5 MAYIS - Ol EKM +l GMT + 3 Saat
1973 03 HAZRAN - 04 KASIM +l GMT + 3 Saat
1974 3 1 MART - 03 KASIM +l GMT + 3 Saat
1975 22 MART - 03 KASIM +1 GMT + 3 Saat
1978 - 1982 01 OCAK - 31 ARALIK +l GMT + 3 Saat
1983 Ol AGUSTOS - Ol EKM +2 GMT + 4 Saat
1 983 - 1984 02 EKM - Ol KASIM +1 GMT + 3 Saat
1985 20 NSAN - 28 EYLL +l GMT + 3 Saat
1986 29 MART - 27 EYLL +l GMT + 3 Saat
1987 29 MART - 27 EYLL +l GMT + 3 Saat
1988 27 MART - 25 EYLL +l GMT + 3 Saat
1989 26 MART - 24 EYLL +l GMT + 3 Saat
1990 25 MART - 30 EYLL +1 GMT + 3 Saat
1991 30 MART - 29 EYLL +l GMT + 3 Saat
1 992 29 MART - 29 EYLL +1 GMT + 3 Saat
1993 +l GMT + 3 Saat

425
DERECE SSTEMNN SAAT SSTEMNE DNTRLMES

0 Derece ' Derece dakikas

o
l m m s m s m s

1 () 4 1 o 4 21 1 24 41 2 44

2 o 8 2 o 8 22 1 28 42 2 48

3 o 12 3 o 12 23 1 32 43 2 ;2

4 o 16 4 o 16 24 1 36 44 2 56

5 o 20 5 o 20 25 1 40 45 3 00

6 o 24 6 o 24 26 1 44 46 3 04

7 o 28 7 o 28 27 1 48 47 3 08

8 o 32 8 o 32 28 1 52 48 3 12

9 o '16
. 9 o 36 1 56 49 3 16

10 o 40 10 o 40 30 2 ()() 50 3 20

20 1 20 11 o 44 31 2 4 51 3 24

30 2 00 12 o 48 32 2 8 52 3 28

40 2 40 13 o ; 33 2 12 53 3 32

50 3 20 14 o 56 34 2 16 54 3 36
6o 4 00 1; 1 00 35 2 20 ;; 3 40

70 4 40 16 1 4 .'16 2 24 56 3 44

80 5 20 17 1 8 37 2 28 57 3 48

90 6 ()() 18 1 12 38 2 32 58 3 52

100 6 40 19 1 16 39 2 36 ;9 3 56

200 13 20 20 1 20 40 2 40 60 4 00

300 20 00

360 24 00

RNEK : 249" 45' > Derece lils


200 13 h 'J/J m
10" Z h 40 n
9" o h "6 m
45' O h 03 m
16 h 39 m > 7.am.n ls

426
SAAT SSTEMNN DERECE SSTEMNE DN.TRLMES

h Saat m Dakik:

o o o o
h m m m

1 ; 1 o ; 21 5 15 41 o 15

2 30 2 o 30 22 5 30 12 10 30
3 l5 3 o 45 23 5 15 t3 o 45

4 60 4 1 ()() 24 6 00 14 il 00

5 75 5 1 15 25 6 15 45 il 15

6 90 6 ' 30 26 6 30 46 11 ;\()
7 105 7 1 45 27 6 45 17 11 45

8 1 20 8 2 00 28 7 00 18 12 ()()

9 1 .5 9 2 15 29 7 ; 49 12 15

10 150 Hl 2 ) 30 7 .w 50 12 30
il 16; il 2 45 31 7 45 51 12 4;

12 180 12 3 ()() 32 8 ()() 52 13 00

13 1 95 13 3 15 33 8 15 53 13 15

14 210 14 3 30 34 8 30 54 13 30
15 225 15 3 45 35 8 45 55 13 45

16 240 16 4 ()() 36 9 !MI ;6 14 00

17 255 17 4 15 .n 9 15 57 14 15

18 270 18 4 30 38 9 .o 58 14 30

19 285 19 1 45 39 9 45 w 14 15

o 300 20 5 00 40 10 00 60 15 ()()

21 315

22 330

23 345

24 360
RNEK : 16 h 39 111 > Zan:n lO.
16h - 240"
39111 9" 4S '

249 45 '> Derece ls


AI ETLER, ETKLER ve PARALELLER

De'PCE Sembol ltgilizce T7rke Elkileri Tolems

o
a Cojmctio Bite,i Degike s

30 Se111i.sextile Otz de'PCe iyi etkili 1

45
L. Semisqure Kr"k/Je rlerr?Ce Se1 etkili 2

60
Sextile Ahm derece iyi etkili 6

72
Q Qitile Yet111iiki derece iyi etkili 2

90 D Sqaw Km'P Sert etkili 7

120 o Trie Oge o.. iyi etkili 7

us
ili Sesqiqadmte Y7zotzbe def!Ce Se1 etkili 3

144
BQ Biq itile J:llzk"kd1 rlef!Ce iyi etkili 2

1so Qicmx fzeUi rle'PCe Set etkili 2

so
rP oppositio Kf1t ok iyi etkili s

o
il PmYlel Pamlel Degike

1so H Cotm Pamlel Kartparalel Degike

428
ASTROLOJ TRLER
GENEL TANITIM TABLOSU

Horoskop - Asroloji

Makro Dnya
( Horoskop

De,leler - H.
Politik - H.

Doum - H.
Blgesel - H.
(Kaltm ile ilgili)

ehirler - H.

,-----,
Kabalistik Hkmdarlar - H.
1 H. 1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
'- - - -- 1
r 1
1
w
1
1
L - - - -) Ameliyat - H.
Rimik - H.
lrklar - H.

Saatlik - H. lkeler - H.
Hasta iin

reme - H.
Esoerik - i l . Meteorolojik - H.
Gebelik - H.

(H Horaskop )

429
ASTROLOJ GELM
TABLOSU

Omen - Astroloii
(Dabil rklz kltr)

Primitif
Zodyak - Asi roloji

Horoskop
Aslrolojisi

..--
- -'--
- -'-,
Uzak dou
p
Astrolojisi
BLGSAYARLA ZLM YILDIZ HARTASI RNEG
izimler Graphic Astrology Program ile yaplmtr.
YIWIZ HARTASI ZM RNEG 1

YENER ULUAY
Jl"L 1-1 Jn(, 05,_'IO A.\1 Eti
ISTA."Bl."L Tf'RKIYE
-i l :\01 2HE58

+;;156 Placid-YlJ)() G Nodc


YILDIZ HARTASI ZM RNEG 2

YENER ULUAY
.JUL M 1956 05,y A.\1 EET
STANBl'L TRKYE
41N01 :!8E58
il.il 14 1956 O.klO,OO GMT
Troplc1.l PlaclduaTrue Node

[;)1) Qf p. iV "'
' " lt< o a 0
'a .a '
"- o ' '4?
'a o M
il ' o li,I d
D- " 1J
"o " a
a tp
H

" s
il il ' iV
il ' "'

lall0I 1 14 lalal I Lona Lal Deci R A


2 1 . , . , , O O N OO 21 N ' 2 1 1 3 "
1-{ousc Cusm
1 2 .. . . 04 s " 0 8 5 '6 1 9 0 07

Hh 14 T . 2 9 1<
14 . " OON56 23N 3 ' 106 "
l l h 2 1 0 " 2nd 1 9 '4 4
2 2 11 ' o s s s l 7 N 59 0 8 2 08
12h 2 8 11 ' 1 3nl 1 4 rou
18 )( ,, 0 4 s .1 8 08 s 1 3 5 1 3 1

01 .. 1 0 O O N S 8 1 1 N l8 1 5 3 B
Person:l Poin:s
2 6 .. 2.1 t 0 2 N o c; 1 7 s 1 8 2 H 3
R_.ui.C 0 1 3 6
Mc-:liunc.:.di 14 T '" Co Asttnd:u 04 "l.'i 01 "2 H O O N B 20N 1 6 1 2 4 "

A!ll""1d3t 29 " P.b.rUr:nwb.r1 2 2 ,, . ., 2 7 6 .:\ 9 O J N -4 4 0 9 s 00 2 0 6 1 8

Venex 1 5 ,, , . Equ:aar d: rl 1 2 s, , 27 "'Z (16 10N H 2ZN" 153 il

.1 1 0 . 0 1 1, 07N 1 9 1 0 s < o 3 1 0 28
Planet by so Planet by House
2 Fire Li(e t 03 )( ' 3 l 2 6 N oo 1 4 N 1 8 3 2 6 1 7
4 Cardin:d 2 A.9ular
Earth 2 Subs1<1nc-e ' 1 3 15 1 6 & 1 7N 3 ' o s s 1 6 2 8 2 . ,
5 Fi:M 4 Suocrdeu
,<;, 2 Rc.olalionslips
3 Muable Caden 7 1 7 T S8 1 1 s ,. 0 3 S H 0 2 0 ,.
-...t'T 3 Endings
02 ... '.'8 0 6 N oo 0 6 5 '2 z 1 z , ,

O True 0 7 ,, l Mean 05 ,, ., l

434
YILDIZ HARTASI AI TABLOSU

YENER ULUAY
Jl'L 14 1956 05,30 AM EET
SfANllLIL TRKYE
41N01 ZBE58

:.?56 PlaciduOS2:30:00 Ge Nodc

Midpoint & Aic Tablc


0 g d 4 \ 9 m Q

' u.1 4 s
u81
. lo'C, s .'"iro s.., "". . " vfl0 7 15.. v"' . ."
1 l " v 9 13
09 " '\, '4-.. "",,.. I'.. i.-,, .,_, "': , ..,, l " ''!..<: ":." ..
o. Ol
00

6 : ' . . ", , 1,, ,, "' ; , \, .. 12\


06

v.. lo . ..
" .. +" "
'!, il,, 1 "'
1 n 1 111 il 11
:w:,. 19 "s.. ' ,,. , 't. ..
0"- ti

I ' " . , . lo , .,,


2

'' '' a, . '.: ,. "'ls ;,, . "it,. ;.. , t," "\," " ;,
vn" 041" Z:1 , ...." I''!,,.. " " .. . 4" " .." ...
Ol 00 ll Ol

1 043 1 1,. . . . oes 9 12 il 0) I Ol


19 10

.o.., "' "'


010 -so pl7 039
., ' " a ,
1 , " ...., i
l
.... 2 9 '"'.. "ll9 , . -';,
02 1 1 4
O l

" 014" "' n" .. :w:,9, v '1


' "

'\ 1 . ""'\. " u;,, .."
""

v 141 M. :w: ., a: 2 12tt,, .


a:9 "' o .. ''9
, .,, .., - - .,. vv vo7 ".,
il
lJ: 1,.. !.."' 17I"
22

V>f
" "' " .. " a., a ,. '*,, ' " )"' r:s 'i" ..O')
14 il

,...
" l,.
. ,.
,. ' ,, ",. " "
3
;}>, [j. ljj;, "
v
v vv
MC )(
OJ
"" "
. ..
on Ol> l 1 1 10>
19


"
vvo vo 017
a" a. , " , "\. - s 2:,,. . "
.....
AS a , . Q,. Ol :w: , . o,. . ..
082 001 112 54 00 041 1)0 074
o

2 013
c " a ., r., .o.,, 14 " a . , 47
"' .. ..
', o:," .....
"' DO 41

171 1107 141 , ,, 1110


" ,. 1142,, v *., J',. a, . " . J'oo " "rit
... ... . . ..
DS
J'., .. :., .
142 1010 , V07 0 VV , I "' , ,
;,, : , a:. " " "
o... .. .. . . . .
. .. "' .. .o.,. .. .o.,. o , ,
YILDIZ HARTASI ve GNLK TRANST DKM

YENER ULUAY Secoad Cbart


IUL M 19'6 Okl!l A.\I EET
Transit Chart
,"TA'\Bl 'L TCRKlYE Sep 16 1994
41'\01 ll!F.S8
iUL M 1956 03,:\(HlO Gff
Troplcal PlacldaTrue Noele
RNEK YILDIZ HARTASININ 3 AYIJK
(1 Ocak 1994 - 1 nisan 1994)
TRANST ZELGES

YENER ULUAY 1 994 Tronit S.Orcl


JUi. 1 4 1956 AM EET TratUIn Plan.ti
ISTANBU. Sun Mery V..u1
41N01 28E58 Mon Ju>i"" "'"' Pi...
JUL 14 1 956 03:30:00 GMT AH'Ti on. 1 & Hol( Oog,_,
r,..,.;. '1odl111 r,,,. NoJ. SoporaH o... 1 & Holf Oog,_,
Sorl ., Hit

... o ... .. 1 ..? d' o !f Jan23 Jan2S Jan27 ? . AS Mo.7 Marl Mo.>
!f <1 ... ... 1 Fol.i ' . ?...26 Jo.Z1' ... 21 d' .. Mo7
Morl Mar10
... .. !f ... 1 Jan2 Jan1 6 d' .. lS
Jon26 Jon21 Jan29 0 <1 Mo.e
d' Mo,, Marl l
; .. 0 Jonl Jt1n2 Jan27 ' o Jon28
... Jon29 J... JO ? . ;
Mo.e Mor l O Mar l l
1.1 lun30 ? l. 'Jan28 Jan29 Jan3 1 0 . Marl O M or 1 2
0 Marll
!f o ' tlcL
Jor2 M.,2 ' . Jan29
!f Jo30 Jan31 o Mar l l M ar f J
? Mar l 4
0 o ' on """' on ' .. Jan29
!f JattJO Jm131 ' o ...
Mar1 2 Mar l .l Mar1 6
' o ' ... 2 J.. J JanA d' I' ; Jan28 Jon30 Fol.1 ' . Mar 1 4 Mor l S
!f Mar17
' .. ' Jan3 Jon4 Jan5 ? " /.c JanJO Jo:ll Fol.1 ' .. Mar l l Mor l S
' Mar 1 1
' o /.c Jan3 Jon4 Jan5 0 t. ' Jan31 '"" ' Fol.J 0 . Mar l S M oT I T
... Mo d l
0 .. ' Jan3 ..s J..,6 !f I' 0 Janl '""' Mo2? ? .. Mar 1 7 Mar l l
' Mo.20
0 0 1.c Jan3 ..s J...6 ' .. Fol.1 1""2 F..J ' .. Mar1 8 Mar l P
Mar21
d' o ' Jan3 -s Jan7 0 lif AC F..2 '""' F..5 0 t. lS
Mar l 9 Mor20 Mar22
? o ' J..,A J..6 Jan7 ? l. ? F..5 1""6 Fol.7 ? o Mar l ' Mor20
' Mcr21
' .. d' Jan6 J..7 Janl " " Jan26 ,.,. F..20 ? <1 Mar 1 9 Mor20
/.c Mar21
' I' ' J...6 Jo.1' Janl ' o ... F..& '""' FoblO 0 ; Mar21 Mor22
t. Mar2.
? o /.c Jd Jo.7 ...a ' . !f f..? .. o F.0 1 1 ? o 0 Mar2A Mar26 Mar27
... . !f Janl Jo.1' Jon21 ' I' ' f..9 .. o F.. 1 1 ? .. ? Mar25 Mor26 Mar27
d' .. ' Jd ... Jan lO 0 t. ? F..? '" 1 F.0 1 2 d' . ' MoU M11r26 Mar28
d' O /.c Jd Jonl JonlO ? I' Fob 1 2 '" " fobU ' . ' Mar29 Mr30 Marll
0 .. d' Jan7 JonP Jonl O d' . ' Fob l l Fol. 1 3 F.0 1 5 ' .. !f Mo29 Mar30 Ap<I
' .. 0 Janl JonP ...9 0 o t, fob l J .. s F..16 ' . ' Mar29 MorJO MarJI
? .. d' Jan9 o Jon l 2 d' .. /.c F..IJ '" ' s F..17 d' <1 d' Mar2'1 Mr31 ;l\p2
' .. ... Jonl O Jttt , , Jon l 2 0 "' ' Fob 1 5 , 1 6 Fel l l ' o lS Mar31 Aprl Apo-2
0 ? 0 Jan1 0 Jo I Z Jan l J 0 1' ' FobU ,.,,, , Fob l 7 0 .. ' Apo-1 Apr2 l\pA
' o !f Janl 1 Jon l 2 JonlJ 0 1' F.0 1 1 FoUO fd21 ' <1 d' Ap<l Apr2 Apo-3
' .. lS Jan l J Jon l 3 Jan14 ' .. Fob l 9 1..20 fob21 ? . Ap<l Apr2 Apo-3
' I' 0 Janl 1 Jon 1 3 JanU ' . !f Fob22 ..21 Fel25 ' o ; Ap.2 Apr3 l\pA
d' .. d' Janl 1 lon l 3 Jonl5 ' I' !f F.022 FoU4 F..26 d' . 0 ;l\p2 Apr4 l\p5
' .. ; Janl 4 Jen l S Jon16 ? . ' F.023 .u" F.025 ; .. ... Mod llL MI
0 11 ... Jonl5 Jon l 6 Jon l l ' o ... Fob23 ..2s Fob26 Mo27 No.18
' <1 ... tat.
' lf ... Jan l S 1 6 Jon l l d' . ? fobU Fo"2S Fob27 Mor21 OcW
0 o !f Jan l d Jan 1 7 Jon l f ? <1 d' F..26 1..z7 F..21
? o !f Jan l ' 1 1' Janl 9 ? l. 0 fd28 Morl Mo3
d' I' 0 Jan l S Jon l 7 Jan 1 9 l. ' ... JO tlcL Mo29
? <' AS Jan l l ),.,, , , Jar:20 ' o ? Mo. Mor2 Mo3
0 .- lS JMJI Jo20 Jan21 d' o ... fd28 Mor2 Mo.,
' l. ' ..20 Jon 2 1 Jan22 d' I' ' Mod Mor3 M...5
' .. ; Jon20 lon21 Jon22 d' l. !f Mor2 Mor4 Monl
0 .- ; Jon20 Jot1ZJ Jan23 0 . ' M...A MorS Mo7
' .. /.c Jon21 1 22 Jan2l ' . ? F..28 lllllii.. MarlO
d' .. ... Jan21 Jon23 Jon25 ? . ... MorA Mors -
RNEK YIIDIZ HARI'ASININ BLGSAYAR YORUMU

BRNC BLM: NZDEK SZ


Birinci blmn yorumlar kiisel zelliklerinizle ilgili olarak iki
ksma ayrlmtr. Birinci ksm; kendi kendinizle nasl
anlatnz aklar ki bunlar; egonuz veya istek gcnz
(Gne), duygularnzn oluumu (Ay), renme ve entellektel
eitiminiz, uyumunuz (Merkr), ilikileriniz ve sosyal hayatnz
(Vens), fiziksel enerjinizi ifade ve ynlendirmeniz (Mars) diye
sralanr.
kinci ksm ise; yaamda deneyim kazandnz durumlarla ne
kadar uyumlu olduunuzu size anlatr, bunlar; mutluluunuzun
kapasitesi Qpiter), hayal krkl ve kstlanmalara tahamml
edebilme kapasiteniz (Satrn), yaadnz an ruhsal deer
yarglarna olan ilginiz (Urans), yaadnz zamandaki zel sos
yal evrelere uyum salama kapasiteniz (Neptn), ve toplumdaki
derin, youn yapsal deiikliklere uyum salamanz, toplumsal
ahlak ve toplumsal korunma ve deiim konusundaki dav
ranlarnz (Pluto) dr.

GNE
Gne egonuzu ve istek gcnz tanmlar. Egonuz hayatnzda
gitmek istediiniz yn tayin eder bazen egonuz ve duygusal is
tekleriniz ayn ynde olur veya gerek egonuzun gerekse duy
gularnzn izdii ynler atmazlar. Ne yazk ki hayat her
zaman grld kadar kolay olmad iin bazen tercihler yap
mak zorunda kalrz. Mesleiniz iin baz ilikilerinizden
vazgeebileceiniz gibi, gerekten istediiniz bir ilikinin
yrmesi iin mesleinizden feda karlk etmee zorlanabilirsiniz.

Y E N G E B U R C U (GNE YENGE DE)


22 Haziran 22 Temmuz
-

Ynetici gezegen Ay / nc / Su
Burlar kuann (Zodyak) drdnc burcudur. Duygularn ve

438
bilinaltnn kullanmn sembolize eder. Yenge insanlar duy
gusal ynde ok hassastrlar ve onlar iin hissettikleri nemlidir.
Yenge insanlar iin en uygun sz "Ben hissediyorum" dur.
Yenge burcu en gl su grubu elemandr. Younlukta ev ve
aile ile ilgilidir. Bu burcun insanlar koruyucu ve himayecidirler,
bu daha ok ev ve aile yaamnda younlar. ok hassas ol
duklar iin en ok alaya alnmaktan korkarlar. Psikolojik, duy
gusal ve hislerinde abuk zedelenebiler insanlardr, bu yzden
kendilerine bir koruyucu duvar rmlerdir ve kendilerini
yanlzla ekerler. Ballklar ile nldrler, sadktrlar. Yenge
insan iin hayat ancak ailesini, evini veya sevdiklerini gvenceye
aldktan sonra mkemmeldir. Para konusunda tutumlu insanlardr
ve her zaman bir kenarda acil dunm paras bulundunrlar.
Yaamlarn gvenceye almak iin riske atlmalar gerekiyorsa
buna girerler, fakat mmknse bakasnn parasn kullanarak
bunu yaparlar ve sorumluluk duygular gelimi olduu iin bu
paray ok dikkatli kullanrlar. Borcuna sadk birisidir ve
bakalarndan da bunu bekler. Yenge insanlarnn i dnyas
karmak ve genitir, bazen ok gl grnrler, bazen de
ocuk kadar gsz olurlar. Genelde Yenge insanlar iyi ni
yetlidirler. Fakat Ay hareketlerine bal olarak ok deiken olur
lar. Bazen melankolik bazen kukucu bazen ie dnk, bazen
pasif, bazen de da dnk olurlar. Bunun yannda insanlara dip
lomatik davranrlar. Kendilerini kstlanm ve baarsz his
settiklerinde kaprisli davranlar gsterirler ve onlarla almak o
an imkanszdr. Onlarn duygusal ynn ve hislerini veya ge
nelde yaplarn anlamak zordur, bu yzden oka
anlalamamaktan yaknrlar. Yenge insanlar gittikleri her yerde
sevgi ve scaklk datan kiilerdir. Bu insanlarn sevgi anlaylar
gelimitir ve sevdiklerini tamamiyle kendilerine saklarlar, onlar
paylamak akllarnn ucundan bile gemez, sevgileri hi bitmez
kavgalar ve tartmalar srasnda acmasz davranabilirler fakat
sevgilerini hi kaybetmezler. Yenge kadnlarnn annelik duy
gtlar ok gelimitir, buna kar erkeklerinde koruma igds
ve aile reislii duygulan gelimitir. Hafzalar ok gldr

439
zellikle duygusal ynden zedelendikleri bir olay hi unut
mazlar, bunu da kendilerine saklarlar. Evinde ok dikkatli ve te
mizdir, her eyin dzenli olmasna zen gsterir. Grnt onlar
iin nemlidir, temiz giyinmek, gzel giyinmek ve tak takmaktan
holanrlar. Onlar ynlendirmenize izin verirler fakat kendilerini
bask altnda hissettikleri an kural tanmaz olurlar. Duygusal ezik
likleri ile karlarndaki insan ynlendirmeye alan huylan
vardr.

AY
Ay szn duygusal yaamnzdr. stekleri; egonuzun istekleri
karsndadr, mantk ve uygun olana kar kar. Kii olarak duy
gusal temelinizi, genel olarak insanlara, yaamnz boyunca
karlatnz durum ve deneyimlere nasl tepki gsterdiinizi
anlatr. Asl ikametgahnz, ev hayatnz, genelde kadnlarla, zel
olarak annenizle olan ilikinizi belirler. Ayn zamanda kendi
bebek ve ocuklarnzn yannda dier insanlarn ocuklaryla
olan ilikilerinizi de belirler.

AY TERAZ'DE
Yanlz yaamaya eilimli deilsiniz ok ihtirasl olmasada ro
mantiksiniz Duygusal uzlamadan nefret edersiniz Bakalar
tarafndan desteklenerek uyarlan baarlarnz vardr Birlikte
almaya isteklisiniz Sevilmek ihtiyac duyarsnz Bazen ma
nevralar uygulamaktan ok planlamakta baarlsnz Estetik
zevkleriniz vardr yi giyinmekten holanrsnz Kitap, sanat
ve mzikten holanrsnz Hukuk ve kanuni olaylarla or
talamann zerinde bir oranda urarsnz Zengin ye
meklerden holanyorsunuz.

MERKR
Merkr sizin genel entellektel geliiminizi, dnce ve fi
kirlerinizi ifade etmenizi belirler. Baka ekilde sylersek; nasl
dndnz, iletiim kurduunuzu, ayn zamanda bilgiyi
kabul etme istek ve kapasitenizi anlatr. Merkr bir anlamda da;

440
gitmek istediiniz yere ulam yollarndan fiziksel ve zihinsel ola
rak hangisini seeceinizi tarif eder. Ulamak istediiniz yere gi
derken, baka yollara sapar, hzlanr veya rahat msnz, yada
btn olaslklar hzlandrr msnz? Merkrn tm etkilerini kav
rayabilmek iin onun bulunduu bur, ilikide olduu gezegenler
ve ev konumlan bir btn olarak deerlendirilmeye alnmaktadr.

MERKR YENGE'DE
Bakalarnn fikirlerini almaya ve yanstmaya yatknsnz Sezgili
ve zmsellikden ziyade igdselsiniz Tarafszlnz sez
gileriniz ile baarrsnz Fikirlerinizi ifade etmeye ihtiya du
yarsnz renme kabiliyetiniz duygusal olarak hazr olmanza
baldr.

VENS
Vens yaamnzdaki sosyal elemanlar aklar. Egonuzun, duy
gularnzn ve zihinsel yapnz, sosyal davranlarnz ve dier in
sanlara tepkinizi, ayn zamanda zel ilikilerinizdeki tu
tumunuzun baar veya baarszln temsil eder. Vensn
dunmu sizin deerinizi belirler, neyi kabul edeceinizi,
hayatnz daha iyiye gtrmek iin neyi kabul etmiyeceinizi ve
bunlardan saknrnanz syler. Bu yaamnzn seviyesini belirler.

VENS KZLER'DE
Flrtc, hafif merep birisiniz Sosyal uzman olabilirsiniz
eitli, geni ilikilerin varlndan esinlenir ve ilikilerinizi bu
rneklere benzetirsiniz Sosyal olarak; zekice dzenlenmi iliki
ve iletiiminiz, fiziksel veya duygusal tatminlerinizden daha
nemlidir Organizasyon dzenlemekte baarlsnz Zeki bi
risiniz.

MARS
Mars, szn ilem gcnz temsil eder. Bir makinenin
almasnn g ile karlatrlabilir. Bir makinann nasl veya
niin altn anlamasak bile ne yaptn grmek ok kolaydr.

441
Sanki bir arabay kullanmak, bir amar makinesini altrmak
veya zel olarak tasarlanm bir projeyi uygulamak gibidir. Mars
egonuzu, duygulan, zihinsel kapasitenizi, sosyal tepkilerinizi ve
deerlerinizi ynlendiren enerjidir. Byk isteinize ramen;
gerekletirecek enerjiniz azsa genellikle isteinin gereklemez.
Eer ki isteinizi gerekletirmek iin btn birikmi duygusal
enernz kullanrsanz isteyinizi gerekletirebilirsiniz. Eer
doum annda Marsn gc egonuzu ynetirse, kiisel is
teklerinizden, hatta ahlaki deerlerinizden; mesleinizden veya
uzun vadeli hedeflerinizden vazgeebilirsiniz.

MARS BALIK'DA
Fiziksel enerjiniz duygusul durumunuz ile ynlendirilir Tevik
ederken kolaylkla bambaka bir konuya tevik edilebilirsiniz
Dikkat ekecek kadar yaratcsnz Soyut kavramlar fiziksel
gereklere dntrme yeteneine sahipsiniz Tembelsiniz ve
harekete gemede gvensizlik hissi duyarsnz.

JPTER
Jpiter sizin potansiyel gelimenizi ve genileme isteinizi, fi
ziksel grnmnz, zihinsel byme gcnz, nhsallnz
ve kiisel olmayan; elinizdeki malzemelerle ilgili, g ve stat ko
nularndaki birikimlerinizi temsil eder. Jpiterin temsil ettiklerini
tam olarak anlayabilmek iin, bulunduu ev, bur ve ilikide
olduu gezegenler deerlendirmeye alnrlar.

JUPTER BAAK'DA
dealizminiz kontrol edilemezse, davranlarnza ciddi
kstlamalar getirir dealleriniz bazen gereklerin dna taabilir
Kendi geliiminiz ile ilgili olduunuz kadar bakalarnn
geliimi ilede ilgilisiniz nemsiz eylerin zerinde fazlaca du
nyorsunuz Bu ynnz ar detayclnzdan kaynaklanyor
Titiz bir yapnz var fakat yanlz kendi istediiniz ve sevdiiniz
eylere kar Dncelerinizi toparlamakta glk
ekebilirsiniz Bu da detayclnzn bir sonucu olabilir Sos-

442
yal ynde faal ve hareketli olmak istersiniz fakat seici dav
ranlarnz sizi engelleyebilir Bakalarnn fikir ve grlerine
gereinden fazla nem vermeniz sizi bazen kendi
dncelerinizden uzaklaurabilir.

SATRN
Satrn byk kstlama ve snrlamalarla karlaumz alanlan
gsterir. Bu alanlar eylemlerinizi ve tepkilerinizi, deer
yarglarnz, madde ile ilgili konular, bilgiyi, iletiimi, ak ve bu
gibi konular kapsar. Satrn yaamdan alacanz desleri, ve
gerek olanla, sizin gereiniz arasnda olabilecek elikiyi
gsterir. Satrn hayal gc, ilham, nhsallnz ve ak hayatnz
iin sahip olduunuz olumlu gleri redetmez veya azaltmaz
ancak sizin bunlara bir anlam ve yap kazandrmanz ister.

SATRN AKREP'DE
Taahht aluna ve borca girmek istemezsiniz steklerinizi
gerekletirmek biraz zaman alr Becerikli ve prensipleri olan
birisiniz Suistimal edilmeye msait bir tabiaunz var
Bakalarnn lmnden gelen dezavantaj ve kstlamalar
yaamnz etkileyecektir.

URANS
Urans, sizin sosyal ve kiisel zgrlnz temsil eder.
Dnce ve ifadenizdeki zgrl ifade eder ki baz zamanlarda
normal olarak kabul edilenlerden farkl olabilir. Uransn bir
burtan dierine gemesi tahmini olarak 7 yl ald iin bu
dnemde domu kiiler ayn etki altnda olacaktr. Uranusn
ayn burca tekrar girmesi 84 yl srdnden ayn burtaki
Urans insanlar kuaklarla birbirinden ayrlrlar. Uransn tm
etkilerini anlamak iin bulunduu bur, ilikide olduu ge
zegenler ve ev konumlar bir btn olarak deerlendirilmeye
alnmaktadr.

URANS ASLAN'DA
Geleneksel kavramlara kstahlkla meydan okursunuz Bilimsel
aratrmalara ynelebilirsiniz yada aratrma konulan okca il
ginizi ekecektir Merhametlisiniz fakat sizi desteklemeyen ve
kar kan kimselere olduka acmasz davranabilirsiniz.

NEPTN
Neptnn bir burta geirdii sre 1 3 senedir. On iki burcun
tamamn 164 senede geerek yrngesini tamamlar. Neptnn
ayn burta tekrardan grnmesi 164 senelik bir sreyi kapsad
en iyi nesiller ve tarihi olaylar gzlemlenerek anlalabilir.
Neptnn temsil ettii alanlar sizin soyutu anlama ve yaratc
hayal gcnzn bulunduu alanlardr. Ayn zamanda ha
yallerinizin ve hayal knklklarnzn olduu alanlardr. "Herey
herzaman grnd gibi deildir" diye de aklayabiliriz. Sizin
uur altnz, ryalar ve gerek d planlarnz temsil eder. Ayn
zamanda sizin mhsal olduu kadar zihinsel yenilgilerinizi
sululuk duygunuzu ve kendinize olan zalimliinizi anlatabilir.
Ayrca hastalk ve zalimlie uramanz terk edinmiliinizi veya
yetim kalmanz, yalnzlk ve tecrit edilmiliinizdeki kendi so
rumluluklarnz tanmlar.

NEPTN TERAZ'DE
ok abuk fikir deitirebiliyorsunuz Bu sizin ar iyimser
olmanzdan kaynaklanyor ki kiiyi de ayn anda hakl
grmeniz olaylarn iinden kmanz gletirebilir Sa
mimisiniz fakat idealist dnceleriniz her eyden nce gelir
Kendinizi bakalarnn yerine koyarak dnmeyi iyi be
ceriyorsunuz Bu yzden domlar ve yanllar arasnda gidip
gelmeniz mmkn Bu da karar vermenizi geiktiriyor
nemli bir idealiniz olmad srece; ki evlilik de nemli ide
allerinizden birisidir, tembellik ve danklla ok yatknsnz
Uyumlu bir yuva kurma hayaliniz her zaman vardr.

PLUTO
Plutonun btn burlar geerek yiingesini tamamlamas 248

444
ylda olur. Yrngesindeki deiikliklerden dolay her burta
geirdii sre 12 yl ile 32 yl arasndadr. Tpk atom enerjisinde
(ki pluto tarafndan ynetilir. ) olduu gibi pluto enerjisinin
varl ve yn kullanlana kadar asla grlmez. Plutomn ko
numu nesillerin karekteristliklerinin imgelenmesi ve tarihi nem
tayan olaylarn yonmlanmas ile ortaya konur. Pluto, gcn
kontrol etmek istediiniz youn enerji ve alanlar temsil eder.

PLUTO ASLAN'DA
evrenizi yaptnz yenilikler ve sprizlerle etkilemek istersiniz
Bu yakn ilikilerinizde de byledir Eli ak ve bonkr
saylrsnz G kazanmak sizin iin nemlidir Yatrmlarnz
ve giriimleriniz para kazanmaktan daha ok mevki ve g elde
etme ynndedir Bilinsiz bir cesaretiniz var Bunun yannda
adalet anlaynz ok gelimitir Kendinizi her zaman daha
yksekte gryorsunuz bu yaklamnzla baz kimselere ar ki
birli gelebilirsiniz.

KNC BLM : DIINIZDAK SZ


kinci blm Horoskopun 1 2 evini anlatr. Bunlar yaamn 1 2
alannda gnlk olarak davranlarnzn nasl dzenlendiini
gsterirler.
Birinci blmde zetlendii gibi, sadece size ait olan zgn
yaamnz, bu yaam alanlarnda hangi tepkilerle nasl idare ede
bileceinizi reneceksiniz.

l . EV
Birinci ev ve birinci evi yneten yldz ayn zamanda ascendant
veya ykselen burcunuz olarak tanmlanan; sizin d kiiliiniz,
yznz ve vucut yapnz gibi baz fiziksel zelliklerinizi ve be
lirli lde, sinirli, gergin ve an hogrlle salnzn tep
kisini tanmlar.
YKSELEN BUR YENGE ( 1 . EVDE)
Baarana kadar amalarnz sylemekten nefret edersiniz Daha
yal veya daha olgun yada otoriter bir kimseyle evlilik ya
pabilirsiniz ama bundan duyduunuz pimanl gl
grnmenin arkasna saklarnz Kalbiniz neredeyse eviniz ora
dadr Kuvvetli beslenme igdnz vardr ve baklmaya ihtiya
duyarsnz Kabul edilebilmek iin son moday takip edersiniz
ve edenlerden fazlaca etkilenirsiniz Yemek piirmede be
ceriklisiniz Dizayn ve mimarla ilginiz vardr Yuvarlak bir
surat, ak renk ten, hassas bir deri, kellik yada tam tersi
grsalar gibi gze batan zelliklere sahip olabilirsiniz Yapnz
kolaylkla bireylerin mptelas olmaya uygundur.

URANS l . EVDE
Mnakaac bir yapnz var Don olmasa da hemen her ko
nuda muhalefet yapmaktan holanrsnz Kiisel zgrlk ister
ama onunla kendi banza pek birey yapamazsnz Yerinde
duramayan hareketli birisiniz Deiken karaktere sahipsiniz
Ne yapacanz tahmin etmek zordur Nadiren ok arrsnz
Toplumun belirli bir ksmyla beraber fakat geri kalanyla

ilikisizsiniz.

2.EV
Madde ile ilgili olan ilikilerinizi dzenler. Parasal kazanlarnz
nasl idare edeceinizi ve kazanlar salayabileceiniz olas yol
lan anlatr. Ayrca yaamnz boyunca saptanm deerleri ve
ncelikleri gsterir.

ASLAN 2. EVDE
Hemen her konuda avantajlar kazanmay amalarsnz Para,
g ve nemli arkadalarnz olur ok cmert veya iyiliksever
olabilirsiniz stedikleriniz genelde ok byk eylerdir
Elence veya tatil ve bo zaman endstrisinden gelir elde ede
bilirsiniz.
PLUTO 2. EVDE
Yo1.n arzularnz vardr Bireyin zerine o kadar dersiniz ki
geri kalan herey anlamszlar Bakasna sahip olabilmek iin
bir eyi zor brakrsnz Kuvvetle zenginlii eit tutarsnz Mal
lar, deerleri ve ncelikleri tekrar dzenlemek iin yeni
balanglara ihtiyacnz vardr.

JUPTER 2. EVDE
Kendi banza baarmay seversiniz Genellikle para ile ilgili
meselelerde kendinizi fazla skmaz ve rahat olursunuz Yabanc
lkelere seyehat etmekten ve alveri yapmaktan holanan bi
risiniz Danmanlk, yaynclk, tiyatro, eitim, spor veya din ile
ilgili konularda almanz mmkn Cmertsiniz, byk
meblalar harcamak iin iyi bir gelir sahibi olmak istersiniz.

JUPTER kare SATRN


Kabul edilmi fikirleri aktarmakta zorlanmazsnz nk ideolojik
konumalara katlabilmek iin enerji ve azime sahipsiniz
Dnyaya deerli insan kazandrmak iin alrsnz Fakat ge
nelde fikirleriniz bakalarnn etkisinde kalr.

JUPTER sextil NEPTN


Ruhsal ynden gelime frsatnz olur Sanatsal becerinizi
gelitirmek istersnz Bilinmeyene ve mistik olaylara
eilimlisiniz Hastahane ve hapishane gibi kstlayc ortamlarda
aznlk gruplarla birlikte gelime salayabileceiniz frsatlar
kabilir Adaletlisiniz ve evrenizdeki kimseler bu konuda size
gvenirler.

JUPTER birleim PLUTO


Bu a size dndn yapabilme kabiliyeti verir Ayrca in
sani hedefler gdersiniz Sizde genelde yksek derecede kon
santrasyon yetenei vardr nderlik vasflar ve bu vasflar en
iyi ekilde kullanma kabiliyeti sizin zelliinizdir Evrenin ve
doann gizlerini kefetmeye isteklisinizdir zmsel ve

44 7
aratrc bir yapya sahipsiniz Kiilerin fiziksel ve nhsal du
nmlar hakknda fikir retebilirsiniz nderlik yeteneiniz
vardr Gncel yaamnzda pratik olarak kullanabildiiniz
srece mistizme ve metafizik olgulara eilimlisiniz Yaamnzda
belirli dnemler zorluklar ve krizlerle geecektir Yaamnzdaki
nemli krizleri atlatmak iin yeterince gcnz vardr Siz bu
krizleri kolay atlatabilen birisiniz nsanlarn davranlarn
nceden bilebilen iyi bir gzlemcisiniz.

3.EV
Sizin zihni dunmunuzu, entellektel geliiminiz, kendinizi ifade
ve iletiiminiz, erken eitiminiz, mekanik hnerler ve
ustalklarnz, yerel ulamnz ve halen iinde bulunduunuz
evreyi komular ve kardelerinizi anlatr.

BAAK 3. EVDE
lgi alannz iletiim ve tamaclk olabilir Yazar, retmen,
yaync, satc, seyahat, dizayn veya mhendislik konularnda
baar salarsnz Yakn evrenizle, zellikle komu ve
kardelerinizle iletiiminizin kuvvetli olmas aranzda sk sk zi
yaretler yaratr Dedikoducu yannz da vardr Sezgisel
anlaynz iyi ynde kullanmay renmelisiniz.

AY 3. EVDE
lkokul eitimi kardeler veya halkla ilikilerde baarl ola
bilirsiniz Duygularnz anlatma ihtiyac duyarsnz ve bunu dik
katli yapmanz gerekir Bakalarnn fikirlerini yanstmaya
yatknsnz Evinize yakn almay tercih edersiniz Bilgiyle
uramaktan holanrsnz.

AY kare MERKR
evreniz tarafndan anlalmak iin zor engeller amalsnz
Hafzanzn iyi olduu sylenemez, fakat sizin iin nemli bir
eyi kesinlikle unutmazsnz Genelde haberleme konusunda
zorluklarla karlarsnz iletiimi engelleyen renme yada fi-

448
ziksel bir bozukluunuz olabilir.

4.EV
Gayrimenkullerinizi, halen oturduunuz evi genel olarak aile
hayatnz, gen yalarnzda evre artlar ile ilgili ve ebe
veynlerinizle, genellikle annenizle olan deneyimlerinizi aklar.

TERAZ 4. EVDE
Gzel grnmek ve toplum iinde uyumlu olmak iin elinizden
geleni yaparsnz Kendi ehrinizden biriyle evlilik yapabilirsiniz
Darda elenmekten ok evde elenmeyi seversiniz Emlak

ileri, heykelcilik ve i dekorasyona ilgi duyarsnz Yemek


piirme yeteneinizi ortaya kardnzda olduka barl bir ah

olabilirsiniz.

NEPTN 4. EVDE
Hemen her konuya ok abuk adapte olabilme yeteneiniz vardr
Ebeveyinlerle ilgili sonnlarnz olabilir Sinirsel gerginlikler

veya nhsal sonnlar yaratabilecek maddelere baml olabilirler


Aile bykleriniz baz srlarla ilikili olabilirler Onlarla ilgili sk
olmamakla birlikte nemli sonnlar yaayabilirsiniz.

5 . EV
Sizin yaratclnz ve hayal gcnz elencenizdeki ka
pasitenizi, ne tr elence ve bo zaman faaliyetlerine ilginiz
olduunu, ak maceralarn, ocuklar ve bahis iin zar atmada, at
yarlar iin bahislerdeki tahminsel rizikolar anlatr.

AKREP 5. EVDE
Yaratcln da vunmundan holanrsnz ocuunuzu veya
sevgilinizi duygusal olarak kullanma olaslnz var Alak
gnll ve munis gzkebilir fakat kuvvetli benliinizle bazen
manr, bazen gunrlu olabilirsiniz.

SATRN 5. EVDE
Bakasnn ocuklar, ebeveynlerinin lm veya ayrlmasndan
doan sommluluklar tamanz mmkn ocuklar bydke
tatmin edici olan ilikileriniz, aknz etkilenecek ve daha ok
iinize kapacaksnz Kendinizi balamaz ve cezalandnrsnz.

SATRN trin URANS


leriyi grnz sizi genellikle salkl ekonomik ortamlarda ve
dk kayplarla alabilir konumlara getirecektir Liberal fi
kirleriniz vardr Yaamnzda mantkl deiimler
karlaabileceiniz muhtemel risklerinizi ortadan kaldracaktr
pheci yannz size bir ok konuda yardm edecektir Zarar
grebileceiniz olaylar abuk hissedebilir ve kolaylkla at
latabilirsiniz.

SATRN kare PLUTO


fkeli bir yapnz var Kuvvetli ve gl kiilerin etkisinde faz
lasyla kalrsnz Bu kiilerde ve olaylarda hi hile ol
mayacana inanrsnz Bylelikle bu tr insanlar tarafndan
kullanlma riskiniz her zaman olacaktr Bu riski farketmeniz
uzunca bir zamannz alr Yeninin cazibesi ok abuk yok olur
ve siz gereklere abuk dnersiniz Olaylarn veya ilikilerin
geliimi menfaatlerinize uygun yapda olmadkca gvensizlik
veya ibirliine kar isteksizlik hissedebilirsiniz Kendi men
faatinizi grdnzde bakalarnn karlarn konrsumz Bu
konuda net dnceler oluturmak sizin iin zordur Bu ne
denle abuk ynetilen biri olabilirsiniz Kzgnlnz ve
fkenizi nadiren da yanstrsnz.

6.EV
Sizin iinizi, stlenilmi veya stlenilmemi dnyevi gndelik i
sonnlarnz, birlikte altklarnz, salk evcil hayvanlarla ve
profesyonel kapasitenizle sizin alt kademenizde alan doktor,
avukat, kuafr ve bunun gibi kiileri aklar.

YAY 6. EVDE
hayatnzda olduka iyi frsatlarla karlarsnz lerinizde
kiisel zgrlk ve geni imkanlar ister veya kendi iinizi kur
may amalarsnz iniz satclk, seyahat, yaynclk, spor,
danmanlk, hukuk, retmenlik veya sanatla ilgili olabilir
Hayvanlar ok seversiniz Yabanc bir lkede i imkan
doabilir.

7.EV
Olas evlilik durumunuz, her trl ortakl genel olarak dier in
sanlardan (aile yesi veya yakn arkada olmaya) greceiniz
saygy anlatr. Ayrca yasal sorunlarnz ve dier insanlarla
yzlemenizi aklar.

OGLAK 7. EVDE
Evliliiniz para veya stat kazanmak amacyla olabilir Tu
haflklarnz vardr bunlar sabit veya uzun sreli olabilirler, fakat
karakteriniz ayn zamanda kstl ve bulanktr Ak kalpli
ilikiler kurmanz zordur Bakalar tarafndn otorite olarak
grlrsnz.

8.EV
lm, vergileri sizde kalan borlar maddesel ve maddesel ol
mayan miras, servetleri beceriklilikle kullanlmasn, seks ve ih
tirasnzdaki derinlii ve srlarnz anlatr.

KOVA 8. EVDE
Gizli olaylara ilgilisiniz Yaam, lm ve evren sizin iin bir gi
zemdir ve siz bu gizemdeki yerinizi merak edersiniz
Aratrmac ve teknolojik becerilere sahipsiniz Finans, gelirler,
borsa ve bankacla ilginiz vardr.

9.EV
Sizin niversite ve mezuniyet sonras eitiminizi yaynlarnz,
geni kitlelere ulamanz, yabanc lkelere seyahatlerinizi ve ya
banc insanlarla ilikilerinizi, dine ve felsefeye ait grlerinizi,

451
kltrel aratrmalarnz, mahkeme kararlarn ve kanunlarla
ilikilerinizi anlatr.

BALIK 9. EVDE
Zihnin ynden hassasnz, bazen zeka karkl yaarsnz Din
ve nhsalla eilimlisiniz Yabanc bir lkede yada yabanc bi
riyle d krkl yaamanz olas Mahkemeler ve d lkelerle
ilikileriniz sr gerektirebilir.

MARS 9. EVDE
Yksek retim veya zel eitimle ilgilenen, zel ilgi alanlar po
litika, spor, felsefe, din, sosyoloji, sanat, yaynclk, yabanc
almalar yada yabanc seyahatleri youn olan birisi olabilirsiniz
Fikirleriniz gerek d veya fanatik olabilir.

1 0.EV
Mesleinizi, uzun vadedeki hedeflerinizi nasl tanmladnz, sizi
denetleyenleri ve sizin stlerinizi, nfuzu olan kiileri, ebe
veynlerden birini ki, bu genellikle babanzdr, size anlatr.

KO 10. EVDE
Hrslsnz Kendinizi gelitirirsiniz Halkn veya toplumun il
gisini ararsnz Saldrgan bir yapnz var Genelde kendi
banza alrsnz ve kendi iinizi kendiniz yaparsnz Ev
liliiniz varsa iinizle daha ok ilgilendiinizden uzaklama
eilimindesiniz, yoksa evlilii dnmeniz zor olabilir nk
kendinizi iinize ve mesleinize kaptrmsnzdr Ebe
veyinlerinizden birisini kaza sebebiyle kaybetmi olabilirsiniz
veya stnzde bask uygulayan ebeveyinleriniz olabilir.

1 1 .EV
Arkadalarnz, bulunduunuz gnplar ve organizasyonlar arzu
ve mitlerinizi, mesleinizden veya kendi kendinize (iinizden
kazanlm para dnda) kazandnz paray anlatr.

452
BOGA 1 1 . EVDE
Sosyalsiniz Sabit ilikilerinizi kiisel kazan iin kullanrsnz
Bir arkadanzla evlenebilirsiniz Eski sevgililerinizle arkada
kalabiliyorsunuz Vakf yneticisi, diplomat veya uluslararas
mali uzmanlk konularnda baarl olabilirsiniz

VENS 1 1 . EVDE
Sosyal birisiniz Bir ok arkada ve tandnz vardr Ar
kadalarnz kiisel kazan olarak kullanabilirsiniz Bir ok
kulbe ve organizasyona yesiniz Bir arkadanzla ev
lenebilirsiniz Baarl bir elence yneticisi olabilirsiniz Be
cerili bir diplomat veya uluslararas finans uzman olabilirsiniz.

VENS kare MARS


Sosyal ynden baz skntlar ekebilirsiniz Ak maceralarnz
hereyden stn olmaldr, bu ynde kendinize olduka
gvenirsiniz Sanat veya mzik konularnda olduka atak ve
hrsl davranma eilimindesiniz.

VENS trin NEPTN


Sosyal ilikilerde ansl birisiniz lgili olduunuz kadar sabrl
deilsiniz Mzik zevkiniz gelimitir Sanatla yakndan il
gilenirsiniz Dizayn ve tasann beceriniz olabilir Aldatc fi
ziksel ilikiler kurabilirsiniz.

VENS sextil PLUTO


zmsel kabiliyetiniz var Sezgisel potansiyeliniz yksek
Gizli projelere eilimlisiniz ok fazla tedbirli ve dikkatli dav
ranyorsunuz, ancak yine de davranlarnzn akll bir
gzlemcisisiniz Sosyal evrenizde saygn ve aranlan birisi
olmak istersiniz.

1 2.EV
Bilin altnz, ryalarnz, gemiinizi siz farknda olmadan size
zarar vermek isteyen ve isteklerinize kar tavr koyan insanlar,

453
kayplarnz, hastane ve hapishane gibi kstlamalar ve
yalnzlklarnz hazrlar.

KZLER 1 2 . EVDE
Fikirlerinizi ve grlerinizi kendine saklamay yelersiniz Ses
siz ortamlarda daha iyi dnrsnz Bilinalt, ryalar ve his
lerle ilgili fikirler her zaman mantk zerine deil bazen igdeler
zerine oturtulmutur ktnz kiinin birden ok ii veya
meslei olabilir.

MERKR 1 2 . EVDE
Fikirlerinizi kendinize saklarsnz Sessiz bir ortamda daha iyi
dnrsnz Fikirleriniz genel ve mantktan ok igdseldir
Hayrsever kurulular, hastahaneler veya hapishaneler ile il

gilenir, gemi, bilinalt, ryalar veya gizli olaylara yakndan ilgi


duyarsnz.

MERKR trin MARS


Enerjiksiniz ve gayretlisiniz evrenizde gelien her bir eyin
paras olmak istersiniz Skc ilerden veya monoton tekrar
eden olaylardan holanmazsnz Entellektel meydan okumalar
ararsnz Mekanik beceriler belirgin zelliinizdir.

GNE 1 2 . EVDE
Gizli eylerden ve bilin altndan etkilenen bir yapnz var
Gemiten ok etkilenmisiniz Sessizlikte veya deniz kenarnda
ok daha iyi alrsnz Hapishane, hastahane veya yardm ku
nlolannda almaya eilimlisiniz Dans etmekten
holanrsnz Srlara veya gizli ilikilere ilgi duyarsnz.

GNE birleim MERKR

Dnce ve fikirlerde ar derecede kendinizin etkisinde


kalrsnz Bazan sabit fikirli denebilecek dzeyde olursunuz
renme kiisel zevkleriniz ile sn1andrlrntr Bakalarnn

454
fikirlerini sizinmiler gibi gstermeye eilimlisiniz Bazen ken
dinizi, konumaya kaptrrsnz Konuurken bile ok sratli
dnebilirsiniz Konumak, yaz yazmak ve genel iletiim ko-
nularnda yaratc olabilirsiniz ounlukla bireysel
dnrsnz nsanlar dndklerinizle etkilemeye
alrsnz Kendinizi objektif olarak deerlendiremezsiniz bu
yzden eletirilere pek ak saylmazsnz.

GNE trin MARS


Kendinize gveniniz rekabeti nhunuzu azaltr Kar cinsle
uyumlu ilikiler kurabilen ve rahatlkla iletiim kurabilen birisiniz
Enerjik ve alkan birisi olduunuz sylenebilir
yimserliinizi kaybetmeniz olduka zordur Bakalarna
olduka zor gelen eyleri kolay yapabilirsiniz Pratik oluunuz
evreniz tarafndan taktir griir.

GNE trin SATRN


Talih sadece ansla gereklemez birazda kazanlmaldr Bu
kiiler kendi frsatlarn ok alarak ve iyi hazrlanarak ya
ratmaldrlar Emeinizin karln mutlaka, ge de olsa
alrsnz aile iinde erkeklerle ve yal kimselerle daha rahat ve
iyi anlayorsunuz.

GNE kare NEPTN


Problemlerinizin niin ve nasl varolduunu aklamakta zorluk
ekersiniz Olaylarn kaynan renmek mmkndr fakat
size zor gelecektir Detaylan kavramaktan ok konunun zetini
alglamay tercih edersiniz.
YARARI.ANILAR KAYNAKLAR
Astrologie der Persnlichkeit - Dae Rudbyar - Wilhelm Heyne Verlag
Mnchen 1992
Astrologie Ursprung Geschichte Symbolik - Derek + ju/ia Parker - Pa
norama Verlag Mnchen 1983
Das astrologische Hausersysten Da11e Rudbyar - Rowohlt Tasc
henbuch Verlag Hamburg 1992
Das Buch der Aspekte - Robert Pe//etier - Heinrich Hugendubel Ver
lag, Mnchen 1989 (Kailash Buch >
Das Buch der Transite - Robert Ha11d - Heinrich Hugendubel Verlag,
Mnchen 1984 (Kailash Buch l
Das groBe Lehrbuch der Astrologie - Fra11ces Sakoia11, Louis S.Acker -
Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. Mnchen/Zrich 1982
Das groBe Transit Buch - Alexauder vou Pr611ay - Rohn Verlag 7120
Bietighein 1983
Das Handbuch der Astronedizin - Bend A. Mertz - Ariston Verlag
Genf/Mnchen 1991
Epheneris 1900-2000 oh TDT (Midnight) - Saint Michel Edition France
1989
Handbuch der Astrologie - Herbert A. L6blei11 - Goldnann Verlag
Mnchen 1992
Kombination der Gestimeinflsse - Rei11bold. Ebertin - Ebertin Verlag
Freiburg im Breisgau 1983
Lexikon der Astrologie - Goldmann Verlag Mnchen 1984
Neue Astrologie - Ham Beer - Otta Wilhelm Barth Verlag Mnchen
1951
Praktische Astrologie - Wolfgag Reiicke - Ariston Verlag Genf 1986
Sterne, Schicksal, Charakter - Herbert A. L6blei11 - Goldmann Verlag
Mnchen 1985
The Rulersship Book - American Federation Of Astrologers 1971
Tables Of Houses - Saint Michel Edition France 1989
Transite - Reibold. Eberti - Ebertin Verlag D 7080 Aalen 1970
Bilgisayar Programlan Graphic Astrology 1990
VoyegerAstronomi Program

456
EPHEMERIS RNEG

@ @ MAY 1 953

. .
Day LONGIT\JDE lor 1111
8. T.

.
Jout 0 D ; Q 4 ., c "' 9 llT..
. . . .

. . .. .. .. .. .. . .. ... . ..1' fl' 11'1"'11 .. . .. . Oll o no ....


.. .. " " .. .. .. .. .. .. ..
.. .
..
,. ,.
.. .. .. .. .. .. .. .. " .. .. .....
.
iT
.
, !! - !! - !! " !! l n - im :,_ - :: :: w, !!! - _,_ -
,.
: ::

..
,.
; : : q,:
,
- -
=- :; d
-
ii ' "" : .. ,..
; -
g ..

.
;; : ; .. : .
>< ..

..
. .. " .. . ..
Dl tf tl "

.. . .. .. .. .. .. ..
.. .. .. . .,, .. . .. . . .

il
" .. .. .. .. . .. .,

.. .. " .. .. . ..
.. .. ..
T
" .. .. .. ., ..
.. :: .. .. .. .. .. .. .. ..
. .. . " .. ., .. ., ..
.. .. .. .. .. .. " .. .. .. .,
..

.
. .. .
.. " .. .. "

il o
.. 1

.. .. ..

.
. .. ...
..

n"
,.
.. " .. " .. .. . ..
.. ..
T
" .. .. ..
r

.. .. .. . . ..
..

.
..

.
" .. .. " ..
.. ..

.
.. .. .. . .. .. ..
.. ..

:. " "
..
"..
.. ..
..

.. ..


..
.. .. . .. .. .. ..
..

.. .. .. .. " .. .. ..
..
T
" " " " .. " ..
..

ili
..
.. .. .. .. .. "
.. .. ... .. ., .. .. .. .. " .

17

11
.. .. ' .. .. .. .. .. ., .. . .
.. .. . .. .. . .. .. '7 1[ D .,, . .. . . .. 00" .. . " "" n .. .
.
Teg DECUNATION lor 1111 eD PHASES rna

.
Dl 0 D ; Q 4 ., c "' 9 ... . . - .__
- ....
-

,,,.
. ..
-

..
. .. .
.
..
.
. .. . ..
.. "
.. .

. ...
..


. -
.,

.. .. ..

T
...
" .. ., ..

..
.. LASl'A..cT (l-
l)
- .
" .. " ., ..
.. ' .. .. .. ... . ... . .
-

.. ..

.1
-

.. " .. .. ' ...
.. -

' '""' '
..
.
..
"
"
"

.. "
.,
..
"
-
-
" "
-

T .. " .. ..
.. - " .. -
.
..
..
..
..
.. .,
.. - .. ....
. .. .. .. ..
-
.. ...,
-
.. . "


-

...

-
-
,.
.. " .. .. ....
.. .. .. ili '""' ...

T .. " " .. "' "'"


" .. .. ..
.. .. ..
" ..
..

.. .. ..

,,, ,,, .:tv":'.:


.
.. .. ..
11 ..
..

.
. .. .. ..
" .. .. .. " .,
41
T
..... ...
" " .. .
-
..
11
. ... . ..
..

..


-
-
. .. )( ... ..
. . ..
-
- -- . ..
.
.. .. .. .. ... ..
.. .. ..
-- . r

lil
.. .. . .. . .. ,N ti . .. . . ..

@_ IMY-
ft
D d "" .. . MY IMT l DlY Il DlY fi

r . .... I''
AllPECTARIAN il e

Dt.Y ll
'la"
IMY l
,.. 11:11
- 9 :a: "
: :B ..

= .
_. D d
'lt

r . ..5. r .. - r =r
- - t1I

r ,
1
, ..
..
a -
... o ..


=a = .,
17* tt:e1
11 11,.
.... . - .
=
-= r:
-
. - = - .. - . - ...
aM 19
,,.
o

r
, : ::
- =
- - .
,: .. -

= -
= . : .. - '" - " - d
-
... .. - ..
-
= : ..
.. ,ocr
..,.
3 :( = :r ..

r ..
= -

--
= - . ,,. 1'. -
-
..
,... ... .
9 9
- .
d - ..

r r
.
: M - .. \l:tl -
- =
- 'f
, r
..

n
: !
- ..
::: B - .
-
tto D lt

..
= :

r r
9
::
= "
- d
-
.
t lk'IO
,.
:: : "

= : - n :: : 5i I
::
n
,,.. .a. .
= r
w
. .
14:1'1 ..
- = : o
a

:_: "I -
.

- .
V.
B ..
' . ., - ..
a 11 ,.. O 11
,
..
..
..
n:m
,... o =: - .. :: : =
- ..
EVLER TABLOSU RNEG

TABI.ES OF HOUSES TABI.ES DES MAISONS


(i)
LATITUDE 39 N LATITUDE 40 N. @

LATITUDE 41 N

SIDEREAL
TiME
---
l l gl Aoc
'P ll 1 0 1 1 12
V! V! =
Aoc
'P
2
'o' :::
3
llgl Aoc
'P l I X
h m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 00 00 o 22 19 o 00 11 8 o 22 19 o 00 11 8 o 22 18 o 00 12 8
1 1 04 22 1 23 21 1 50 12 9 1 23 20 1 52 13 9 1 23 20 1 54 13 10
1 8 Ol 43 2 24 22 3 40 14 10 2 24 22 3 44 1 4 10 2 24 21 3 49 14 11
18 13 05 3 25 23 5 29 15 1 1 3 25 23 5 35 15 11 3 25 23 5 43 1 11 12
18 17 2 11 4 26 25 7 18 16 12 4 26 24 7 27 17 1 3 4 26 24 7 36 17 13
18 21 47 5 27 26 9 07 1 7 13 5 27 2 S 9 111 18 14 5 27 25 9 30 18 14

11 1
1 1 28 Ol 8 29 28 10 56 1 9 14 6 28 2 7 1 1 09 19 15 8 28 27 1 1 22 20 15
1 8 30 29 1 -
- 29 1 2 44 20 15 7 29 2 9 1 2 59 21 16 7 29 28 f 3 15 21 16
1 8 34 50 1 )( 1 4 3 1 2 1 16 a -
- )( 1 4 48 22 17 a = )( 1 5 08 22 17
18 39 11 9 2 2 1 6 1 8 23 18 9 2 2 16 38 23 18 9 1 1 18 57 24 11

T
18 43 31 10 3 8 03 24 19 10 3 3 18 24 24 19 1D 3 3 11 48 25 19
18 47 51 1 1 4 5 19 48 25 20 11 4 5 2D 11 26 20 11 4 4 2D 35 28 20
18 52 1 1 12 5 1 2 1 . 33 28 21 12 5 6 21 57 27 21 12 5 6 22 23 27 21
11 56 3D 1 3 6 23 1 6 28 22 13 6 7 23 42 28 22 13 6 7 24 10 28 22
19 00 49 1 4 a 9 24 58 29 23 14 7 9 25 25 29 23 14 7 9 25 55 ::: 23

T1 1
1 9 0 5 07 11 26 39 ::: 24 1 5 9 10 27 Dl ::: 24 1 5 a 10 27 39 1 24
19 09 25 1 1D 12 2 8 1 9 1 25 1 8 10 1 2 28 5D 2 25 1 6 9 1 2 29 2 3 2 25
1 9 1 3 43 17 11 14 2 8 sa 2 2 6 1 7 11 1 3 D 'c:f 3 D 3 26 1 7 1 1 1 3 1 b' D4 3 28
111 1 8 OD 11 12 15 1 b' 38 4 2 7 1 8 12 15 2 D9 4 27 1 8 1 2 1 5 2 45 4 27
19 22 17 19 13 17 3 1 2 5 2 8 111 13 1 7 3 4 7 5 28 1 9 1 3 1 6 4 24 6 28
19 26 33 2D 15 1 8 4 48 6 2 9 2 0 14 18 5 23 6 29 2D 14 18 6 02 1 29

11
19 3D 49 21 111 20 il 22 1 6 2 1 1 11 2D 11 59 7 5 21 15 18 7 38 a 6
19 35 D4 22 17 2 1 7 5 4 1 22 17 21 :n 9 1 22 17 21 8 1 3 il 1
19 311 19 23 1 8 23 9 28 8 2 l2 3 18 23 1 0 D5 1D 2 23 18 22 1 0 46 1 0 2
18 43 33 24 " 24 1 0 511 1 0 3 2 4 19 24 .1 1 31 1 1 3 24 19 24 1 2 19 1 1 3
19 47 41 25 20 28 12 25 11 3 25 20 28 13 Dl 12 4 25 20 26 1 3 49 12 4

1
19 5 t 59 21 22 27 13 53 12 4 28 21 27 1 4: 35 13 5 211 2 1 27 1 5 1 9 13 5
19 511 1 1 27 23 29 15 20 13 5 27 23 29 1 11 D2 14 1 27 23 29 1 6 4 7 14 1
20 00 22 28 24 'P 18 45 15 8 28 24 'P 17 28 15 1 28 24 'P 1 8 1 3 1 11 7
2D D4 33 29 25 2 18 09 18 7 29 25 2 18 52 111 8 29 25 2 1 9 38 17 8

T TI T ' T' I ' T


20 Dl 44 -
- 28 3 19 3 7 3 21 D2 18 8
2D 12 53 1 21 5 20 53 18 9 1 28 5 21 38 18 9 1 27 5 22 25 19 10
20 17 02 2 29 1 22 14 19 1 0 2 29 il 2 2 59 19 10 2 29 8 23 46 20 11
20 21 10 3 )( 23 33 2D 1 1 3 )( 8 24 18 20 1 1 3 )( 8 25 08 21 11
20 25 17 4 1 il 2 4 51 21 12 4 1 8 25 37 2 1 12 4 1 9 29 24 22 12
20 29 24 5 2 10 211 08 22 13 5 2 11 28 54 22 13 5 2 1 1 27 42 23 1 3

1 1 r 1 T
20 33 30 il 4 12 27 2 3 23 14 il 4 12 28 10 23 14 11 3 1 2 2 1 58 24 14
20 37 35 7 5 13 21 31 24 15 1 5 13 2 9 25 24. 15 7 5 1 4 0 J::: 1 3 25 15
2D 41 40 8 1 15 29 5 2 25 18 8 15 D J::: 3 8 25 18 8 8 1 5 1 27 26 16
20 45 44 9 7 111 1 lI D 4 25 17 9 7 18 1 51 211 17 9 7 1 7 2 40 28 1 7
20 49 47 10 9 18 2 1 11 26 17 10 11 3 02 7 18 10 8 18 3 51 2 I
20 53 49 11 10 11 3 21 27 11 11 10 11 4 13 21 19 11 10 19 5 02 21 1 9
20 57 51 12 11 20 4 31 21 19 12 11 21 5 2 3 29 19 12 11 21 12 29 20
21 D1 52 13 12 22 5 44 29 20 13 12 22 31 6 20 13 12 22 7 2D 6 21
21
---
D5 52 14 13 23 8 52 6 21 14 13 23 1 39 1 21 14 13 24 8 21 1 2 .1
HOU5E5 4 15181 7 1 I 9 4 151 8 1 7 1 1 9 4 151 8 1 7 1.1 9
LATITUDE 31 S. LATITIJD! 40 S. LATITUDE 4 1 S.

184