You are on page 1of 10

4.

4 Persenyawaan dan Kehamilan -set a


1

10 11

12

13 14

15

16

Across Down
3. : sel seks 1. : tempat pertukaran bahan terlarut dan gas antara
7. : proses percantuman nukleus sperma dan nukleus fetus dengan ibu.
ovum. 2. : bendalir amnion menyerap___.
8. : menghasilkan ovum 4. : embrio tertanam dalam tisu lembut dinding uterus
10. : persenyawaan berlaku di sini 5. : gamet yang boleh berenang
11. : bebola sel yang terbentuk apabila zigot membahagi 6. : ovum matang dilepaskan
berulang kali. 9. : hasil persenyawaan
12. : pundi yang mengandungi bendalir. 13. : embrio yang berusia 2 bulan
15. : bahagian sperma yang masuk ke dalam ovum. 14. : fetus yang dilahirkan.
16. : bilangan sperma yang bercantum dengan ovum.
4.4 Persenyawaan dan Kehamilan - set a
1
p
2
l h
3
g a m e t
s n
4
p e t
5
s e n a
6
p p n t k
7
e p e r s e n y a w a a n
8
o v a r i n m n
9
m g p z
10 11
f a l l o p i o e m b r i o
v l g
12
u a m n i o n
13 14
f b l n t
15
k e p a l a
t y n
16
s a t u i
s

Across Down
3. : sel seks 1. : tempat pertukaran bahan terlarut dan gas antara
7. : proses percantuman nukleus sperma dan nukleus fetus dengan ibu.
ovum. 2. : bendalir amnion menyerap___.
8. : menghasilkan ovum 4. : embrio tertanam dalam tisu lembut dinding uterus
10. : persenyawaan berlaku di sini 5. : gamet yang boleh berenang
11. : bebola sel yang terbentuk apabila zigot membahagi 6. : ovum matang dilepaskan
berulang kali. 9. : hasil persenyawaan
12. : pundi yang mengandungi bendalir. 13. : embrio yang berusia 2 bulan
15. : bahagian sperma yang masuk ke dalam ovum. 14. : fetus yang dilahirkan.
16. : bilangan sperma yang bercantum dengan ovum.
4.4 Persenyawaan dan Kehamilan- set b
1 2

3 4 5

7 8

10

11

12 13

14

15

Across Down
5. : bilangan sperma yang bercantum dengan ovum. 1. : fetus yang dilahirkan.
6. : proses percantuman nukleus sperma dan nukleus 2. : embrio tertanam dalam tisu lembut dinding uterus
ovum. 3. : bendalir amnion menyerap___.
7. : bebola sel yang terbentuk apabila zigot membahagi 4. : ovum matang dilepaskan
berulang kali.
5. : gamet yang boleh berenang
9. : persenyawaan berlaku di sini
8. : menghasilkan ovum
10. : bahagian sperma yang masuk ke dalam ovum.
11. : sel seks
12. : tempat pertukaran bahan terlarut dan gas antara
13. : pundi yang mengandungi bendalir.
fetus dengan ibu.
15. : hasil persenyawaan 14. : embrio yang berusia 2 bulan
4.4 Persenyawaan dan Kehamilan- set b
1 2
b p
3 4 5
h p a e s a t u
6
p e r s e n y a w a a n p
n n i e e
7 8
t g e m b r i o
9
f a l l o p i o p m v
10
k v k e p a l a
a u l r
11
n l g a i
12 13
a p l a s e n t a
14
n m m f
e n e
15
t z i g o t
o u
n s

Across Down
5. : bilangan sperma yang bercantum dengan ovum. 1. : fetus yang dilahirkan.
6. : proses percantuman nukleus sperma dan nukleus 2. : embrio tertanam dalam tisu lembut dinding uterus
ovum. 3. : bendalir amnion menyerap___.
7. : bebola sel yang terbentuk apabila zigot membahagi 4. : ovum matang dilepaskan
berulang kali.
5. : gamet yang boleh berenang
9. : persenyawaan berlaku di sini
8. : menghasilkan ovum
10. : bahagian sperma yang masuk ke dalam ovum.
11. : sel seks
12. : tempat pertukaran bahan terlarut dan gas antara
13. : pundi yang mengandungi bendalir.
fetus dengan ibu.
15. : hasil persenyawaan 14. : embrio yang berusia 2 bulan
4.4 Persenyawaan dan Kehamilan- set c
1

8 9

10

11

12 13

14

15

Across Down
2. : embrio yang berusia 2 bulan 1. : embrio tertanam dalam tisu lembut dinding uterus
4. : bebola sel yang terbentuk apabila zigot membahagi 3. : tempat pertukaran bahan terlarut dan gas antara
berulang kali. fetus dengan ibu.
5. : gamet yang boleh berenang 5. : bilangan sperma yang bercantum dengan ovum.
6. : sel seks 7. : menghasilkan ovum
10. : proses percantuman nukleus sperma dan nukleus 8. : bendalir amnion menyerap___.
ovum. 9. : ovum matang dilepaskan
11. : persenyawaan berlaku di sini 12. : fetus yang dilahirkan.
14. : bahagian sperma yang masuk ke dalam ovum. 13. : hasil persenyawaan
15. : pundi yang mengandungi bendalir.
4.4 Persenyawaan dan Kehamilan- set c
1
p
2
f e t u s
3
p n
4
l e m b r i o
5
s p e r m a m
a s p
6
t g a m e t e
7
u n o l
8 9
h p t v a
10
p e r s e n y a w a a n
n n r
t g i
11
f a l l o p i o
12 13
b k v z
14
k e p a l a u i
y n l g
15
i a m n i o n
n t

Across Down
2. : embrio yang berusia 2 bulan 1. : embrio tertanam dalam tisu lembut dinding uterus
4. : bebola sel yang terbentuk apabila zigot membahagi 3. : tempat pertukaran bahan terlarut dan gas antara
berulang kali. fetus dengan ibu.
5. : gamet yang boleh berenang 5. : bilangan sperma yang bercantum dengan ovum.
6. : sel seks 7. : menghasilkan ovum
10. : proses percantuman nukleus sperma dan nukleus 8. : bendalir amnion menyerap___.
ovum. 9. : ovum matang dilepaskan
11. : persenyawaan berlaku di sini 12. : fetus yang dilahirkan.
14. : bahagian sperma yang masuk ke dalam ovum. 13. : hasil persenyawaan
15. : pundi yang mengandungi bendalir.
4.4 Persenyawaan dan Kehamilan- set d
1

2 3 4

6 7 8

10

11

12

13 14

15

16

Across Down
5. : sel seks 1. : hasil persenyawaan
7. : embrio yang berusia 2 bulan 2. : persenyawaan berlaku di sini
9. : tempat pertukaran bahan terlarut dan gas antara 3. : proses percantuman nukleus sperma dan nukleus
fetus dengan ibu. ovum.
10. : embrio tertanam dalam tisu lembut dinding uterus 4. : gamet yang boleh berenang
11. : bahagian sperma yang masuk ke dalam ovum. 6. : bendalir amnion menyerap___.
12. : menghasilkan ovum 8. : bilangan sperma yang bercantum dengan ovum.
13. : ovum matang dilepaskan 14. : bebola sel yang terbentuk apabila zigot membahagi
16. : pundi yang mengandungi bendalir. berulang kali.
15. : fetus yang dilahirkan.
4.4 Persenyawaan dan Kehamilan- set d
1
z
2 3 4
f p i s
5
g a m e t g p
6 7 8
h l r o f e t u s
9
e p l a s e n t a r a
n o e m t
10
t p e n e m p e l a n u
11
k e p a l a i y
12
k o v a r i
a w
13 14
p e n g o v u l a n
m a
b n
r
15
b i
16
a m n i o n
y
i

Across Down
5. : sel seks 1. : hasil persenyawaan
7. : embrio yang berusia 2 bulan 2. : persenyawaan berlaku di sini
9. : tempat pertukaran bahan terlarut dan gas antara 3. : proses percantuman nukleus sperma dan nukleus
fetus dengan ibu. ovum.
10. : embrio tertanam dalam tisu lembut dinding uterus 4. : gamet yang boleh berenang
11. : bahagian sperma yang masuk ke dalam ovum. 6. : bendalir amnion menyerap___.
12. : menghasilkan ovum 8. : bilangan sperma yang bercantum dengan ovum.
13. : ovum matang dilepaskan 14. : bebola sel yang terbentuk apabila zigot membahagi
16. : pundi yang mengandungi bendalir. berulang kali.
15. : fetus yang dilahirkan.
4.4 Persenyawaan dan Kehamilan- set e
1 2 3 4

7 8

10

11 12

13

14

15

16

Across Down
2. : embrio yang berusia 2 bulan 1. : bendalir amnion menyerap___.
6. : persenyawaan berlaku di sini 3. : bebola sel yang terbentuk apabila zigot membahagi
9. : proses percantuman nukleus sperma dan nukleus berulang kali.
ovum. 4. : bilangan sperma yang bercantum dengan ovum.
11. : sel seks 5. : hasil persenyawaan
14. : tempat pertukaran bahan terlarut dan gas antara 7. : embrio tertanam dalam tisu lembut dinding uterus
fetus dengan ibu. 8. : ovum matang dilepaskan
15. : gamet yang boleh berenang 10. : bahagian sperma yang masuk ke dalam ovum.
16. : menghasilkan ovum 12. : pundi yang mengandungi bendalir.
13. : fetus yang dilahirkan.
4.4 Persenyawaan dan Kehamilan- set e
1 2 3 4
h f e t u s
5
e z m a
n i b t
t g r u
6
f a l l o p i o
7 8
p p k t o
9
p e r s e n y a w a a n
n n n
e g
10
m o k
11 12
p v g a m e t
13
e u m p b
14
l p l a s e n t a a
15
s p e r m a a i l y
16
n n o v a r i
n

Across Down
2. : embrio yang berusia 2 bulan 1. : bendalir amnion menyerap___.
6. : persenyawaan berlaku di sini 3. : bebola sel yang terbentuk apabila zigot membahagi
9. : proses percantuman nukleus sperma dan nukleus berulang kali.
ovum. 4. : bilangan sperma yang bercantum dengan ovum.
11. : sel seks 5. : hasil persenyawaan
14. : tempat pertukaran bahan terlarut dan gas antara 7. : embrio tertanam dalam tisu lembut dinding uterus
fetus dengan ibu. 8. : ovum matang dilepaskan
15. : gamet yang boleh berenang 10. : bahagian sperma yang masuk ke dalam ovum.
16. : menghasilkan ovum 12. : pundi yang mengandungi bendalir.
13. : fetus yang dilahirkan.