You are on page 1of 13

NASLOVNICA VIJESTI SPORT BIZNIS LIFE KULTURA SPEKTAKLI VIRAL

ODGOVOR NA VELIKI IZAZOV

Stie godina istine: 2017. na


naplatu nam stie 27 milijardi kuna
duga!
AUTOR: Marina Klepo OBJAVLJENO: 16.07.2016. u 19:00

PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL


Ranko uvar / CROPIX

Analitiari ocjenjuju da e uvjeti zaduivanja na tritu biti


povoljni jo neko vrijeme pa idua godina ne mora biti tako
teka kao to se ini

PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL


Kada je preuzeo sadanju dunost, kao svoj prioritet ministar
financija Zdravko Mari izdvojio je dva cilja: izradu prorauna
koji e biti dobra podloga za fiskalno vrlo izazovnu 2017. godinu
i poboljanje kreditnog rejtinga ili barem stabiliziranje njegovih
izgleda. Pad Vlade mnogo je toga zakomplicirao, ali sve upuuje
na to da e planirani ciljevi proraunskog deficita i javnog duga
biti ostvareni.

NAJITANIJE
- Deficit je planiran u iznosu od 2,6 posto BDP-a i uvjeren sam
da e biti ostvaren. Sadanji podaci upuuju na to da e moda
biti i nii, ali ne elim davati obeanja koja moda nee biti 1 IZBORI
SVI LJUDI U NOVOM SAZIVU
ispunjena - kae Mari. U prvih est mjeseci ukupni porezni
HRVATSKOG SABORA Ovo je 151
prihodi porasli su osam posto u odnosu na isto razdoblje prole osoba koja e sljedee etiri
godine, pri emu troarine rastu po stopi od 20 posto, doprinosi godine zastupati hrvatske
graane
oko etiri posto, a rastu i prihodi od poreza na dohodak i dobit.
12.09.2016. u 10:59
Kada je rije o troarinama, treba imati na umu faktor
sezonalnosti i ministar procjenjuje da se taj trend vjerojatno nee
odrati do kraja godine. No, ministar istie da najvie ohrabruje
2 INTERVJU
GORDANA RUSAK: Da, promijenila
podatak o rastu prihoda od doprinosa jer oni odravaju rast sam etiri stranke, zato to elim
zaposlenosti. Trend rasta ne prati jedino PDV i u pola godine neovisnost
17.08.2016. u 09:02
prihodi od tog poreza poveani su samo jedan posto, to je malo
PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL
neobino s obzirom na oporavak osobne potronje. Razlog
tome, ini se, uz postojee deflatorne trendove, treba traiti u
3 MARIN KIBOLA
UPOZNAJTE NAJM LAEG
visokoj prologodinjoj bazi, s obzirom na to da je u 2015. godini SABORSKOG ZASTUPNIKA Bivi je
bilo vie jednokratnih uplata. No, kako je PDV ipak najvaniji nogometa, vatreni je navija
Rijeka, a sada mu je misija pomoi
izvor prihoda prorauna, naplata e se pokuati poboljati. Uoi
socijalno ugroenima
turistike sezone ministar Mari okupio je sve proelnike 12.09.2016. u 17:33
Porezne uprave s uputom da svi inspektori moraju biti na terenu,
ali ne s namjerom da se kanjavaju banalni prekraji, poput 4 PROCURIO TRANSKRIPT
neizdavanja rauna za kuglu sladoleda, nego da samo na BANDI NAKON INTERVJUA HRGI
profesionalan nain rade svoj posao. 'Jesi ti ikad rodila? Nisi. Kad
bude imala djecu, onda mi govori'
08.09.2016. u 17:33

Primjer Slovenije
5 ODGOVOR NA VELIKI IZAZOV
Stie godina istine: 2017. na naplatu
Kada je rije o rashodima, ministar naglaava da ostaju na razini nam stie 27 milijardi kuna duga!
plana, unato nekim izvanrednim trokovima. Oni se odnose na 16.07.2016. u 19:00

izdatke za regres u iznosu od 305 milijuna kuna te za izvanredne


izbore koji e stajati 120 milijuna kuna. Kada je rije o isplati
regresa, Mari naglaava da je ta obveza dio kolektivnog
ugovora, a kako sa sindikatima nije postignut novi sporazum o
politici plaa, nije elio riskirati sudske tube. Potrebni novac
nai e utedama na drugim stavkama. Za troak izbora
preostalo je jo dovoljno novca na stavci proraunske zalihe.

- Onobyto
PDF generated automatically thejeHTML
bitnoto
jest
PDFinjenica da sav porast prihoda
API of PDFmyURL ne ide u
- Ono to je bitno jest injenica da sav porast prihoda ne ide u
poveanje rashoda, nego u smanjenje deficita - objanjava
Mari. On vjeruje da e ova godina biti zavrena bez rebalansa.
Ako se to dogodi, bit e drugi put u novijoj hrvatskoj povijesti
(prva je godina bila 2011. kada je ministrica bila Martina Dali)
da e godina proi bez rebalansa.

Moe se oekivati da e nova vladajua postava raditi proraun


za 2017. godinu, ali za sluaj da se postizborna situacija
zakomplicira, Ministarstvo financija pripremit e prijedlog
privremenog financiranja za prvi kvartal idue godine. No, za
ministra Maria, koji uvijek ima u vidu veliku sliku, posebno je
vano da dobar signal iz 2016. godine preraste u kredibilitet
fiskalne politike.

- S planom iz ove godine ne moemo odmah izai iz procedure


prekomjernog deficita, ali ako njegovo izvrenje bude u skladu s
planom i ujedno ponudimo kvalitetan plan za 2017., onda je to
druga pria - istie Mari pozivajui se na primjer Slovenije.

Kvalitetan plan za 2017. godinu podrazumijevao bi proraunski


deficit od dva posto BDP-a. Ako je suditi prema prognozama
HNB-a, od idue godine moe se oekivati i poetak
smanjivanja javnog duga.

Ono to je vano, kae guverner Boris Vuji, jest da proraun


ostaje onakav kakav je donesen. Uz sadanju stopu rasta on
omoguava da deficit prorauna padne ispod tri posto BDP-a.
Uz to, od idue godine HNB procjenjuje da e poeti padati i
PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL
udio javnog duga u BDP-u. Ako se taj trend nastavi u 2018. i
2019. godini, to otvara mogunost poetka razgovora o izlasku
Hrvatske iz procedure prekomjernog deficita. Za to postoje dva
uvjeta: proraunski deficit manji od tri posto BDP-a te da zemlja
svake godine smanjuje udjel javnog duga u BDP-u za 1,3 do 1,4
posto, koliko iznosi propisani iznos za Hrvatsku, kao
dvadesetina razlike izmeu njezina javnog duga i maastrichtskog
kriterija od 60 posto.

No, kljuni rizik ostaje visoka razina ukupne zaduenosti (javni


dug 85 posto BDP-a, a vanjski dug oko 97 posto BDP-a) koja
namee veliku potrebu refinanciranja, a to znai i veliku
osjetljivost na promjenu uvjeta financiranja. Rast kamatnih stopa
moe znaajno poveati ionako velika izdvajanja prorauna za
kamate, a u ok-scenariju, naravno, upitna je sama dostupnost
novca. Problem je utoliko vei to je 2017. zapravo godina
rekordnih otplata.

U odnosu na ovu godinu kada je financiranje dugoronih obveza


prorauna iznosilo oko 16 milijardi kuna, u iduoj godini one
doseu oko 27 milijardi kuna. To ukljuuje oko devet milijardi
kuna domaih obveznica, ali za razliku od ove godine, na naplatu
dolaze i strane obveznice u iznosu od 1,5 milijardi dolara. Tome
treba dodati i obveze Hrvatskih autocesta, koje u iduoj godini
iznose oko milijardu eura. A kako to izgleda kada trita postanu
hirovita, postalo je jasno nedavno kada su ulagai u Londonu
zatraili kamatu znatno veu od oekivane. Ostaje vidjeti to
Hrvatsku eka kada se vrati stranim investitorima, hoe li oni biti
voljniby
PDF generated automatically i pod kojim to
the HTML uvjetima Hrvatskoj
PDF API odobriti
of PDFmyURL novac.
voljni i pod kojim uvjetima Hrvatskoj odobriti novac.

Bez obzira na proputenu priliku da se ova godina bolje iskoristi,


da se provedu neke reforme, kao i na nedavno loe iskustvo s
pokuajem zaduivanja u Londonu, postoje dobre anse da
idua godina ipak ne bude tako teka kao to se mislilo.
tovie, analitiar Addiko banke Hrvoje Stoji optimistian je u
pogledu uvjeta zaduivanja na meunarodnom tritu. Ne
iskljuuje ni mogunost da oni budu i povoljniji nego dosad. Uz
ostalo, razlozi su oekivani nastavak relaksacije monetarne
politike ECB-a koja e dodatno spustiti referentne kamatne
stope te smirivanje financijskih trita nakon Brexita.

to smo mi za Brexit
- Brexit je na neki nain kratkorono relativizirao na politiki
rizik. to smo mi za financijska trita u odnosu na Brexit -
zapitao je. Povoljnim meunarodnim okolnostima dodaje i
pozitivne trendove kod kue, kao to su rast BDP-a vei od
oekivanja i manji od oekivanog proraunskog manjka. Prema
Stojievu miljenju, vjerojatno je da e se politiki rizik smanjiti
nakon izbora, a vrlo je izgledan i nastavak fiskalne konsolidacije.
Ako su i najoprezniji analitiari skloni vidjeti svjetliji horizont, to
oekivati od dravnih dunosnika? Ministra financija posebno
ohrabruje nedavno vrlo uspjeno izdanje domaih obveznica, uz
prinos od 2,85 posto, jer je time postavljen odreeni
benchmark i otvoren prostor za povoljnije zaduivanje u
nadolazeem razdoblju. Ipak, ne zaboravlja spomenuti sutinu
PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL
prie - Hrvatska plaa svoju premiju rizika te se, unato
povoljnim kamatnim stopama, i dalje zaduuje skuplje od
susjednih zemalja. Od Maarske i Rumunjske, primjerice,
zaduuje se skuplje za oko 1,5 postotni poen i zato, istie Mari,
naglasak se mora staviti na smanjenje premije rizika. Znakovito
je njegovo inzistiranje na injenici da je pokuaj zaduivanja u
Londonu samo odgoen. Znai li to da e, bez obzira na pad
Vlade, uskoro opet pokuati izdati strane obveznice?

- Ako okolnosti na tritu budu povoljne, ne iskljuujemo tu


mogunost. Zbog izbora je sve oteano, ali tehnika Vlada za to
ima legitimitet, a zaduivanje od milijardu eura u ovoj godini na
meunarodnom tritu predvieno je i Zakonom o proraunu -
objanjava Mari.

Guverner Vuji takoer je rekao da je dobra odluka ekati


povoljan trenutak za izlazak na meunarodno trite te da se on
moe otvoriti i prije izbora u rujnu. Upuuje li to na skoro
testiranje raspoloenja stranih ulagaa? Kako se neslubeno
moe uti, ako ocjena rejtinga agencija, koja se oekuje u petak
(nije poznata u trenutku pisanja ovoga teksta), ne bude takva da
pogora sliku kreditne sposobnosti zemlje, procjenjuje se da bi
vlasti ve iduih tjedana mogle ponovno pokuati prodati
inozemne obveznice.

Kredit Svjetske banke

Budui da je drava ove godine izdala domae obveznice u


PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL
Budui da je drava ove godine izdala domae obveznice u
veem iznosu od planiranog, inozemno zaduenje ipak bi moglo
biti manje od najavljenih milijardu eura. Ako se to ipak ne
dogodi, dravi ostaju alternativna rjeenja: izdanje obveznica kod
kue, ali i neka druga opcija na vanjskom tritu, poput
sindiciranog ili bilateralnog kredita. Za ovogodinji proraun
ostaje jo jedan veliki zadatak, a to je isplata kratkoronog duga
putem trezorskih zapisa od 18 mjeseci u iznosu od najavljenih
1,2 milijarde eura. Vrlo je vjerojatno da e se on obnoviti,
mogue u neto manjem iznosu, to znai da bi se dio duga
vratio. U preostalom dijelu godine drava vie nema veih
plaanja.

U 2017. godini, pak, najvei test bit e financiranje inozemnih


obveznica koje dospijevaju u travnju te obveza HAC-a u iznosu
od oko milijardu eura.

Razgovori sa Svjetskom bankom o povoljnom refinanciranju


kredita za autoceste bili su dosta odmakli, ali nakon pada Vlade
postala je upitna i pravodobna realizacija tog aranmana koji
ukljuuje kredit i garanciju. Ministar Mari smatra da, unato
tehnikoj Vladi, projekt refinanciranja autocesta sa Svjetskom
bankom mora ii planiranom dinamikom. U Svjetskoj banci kau
kako su razgovori s tehnikom Vladom nastavljeni, a ako sve
bude teklo prema planu, vjeruju da je mogue zakljuivanje
ugovora s novom Vladom ve do kraja godine. Kada sada stvari
stoje, ini se da novu vladajuu ekipu ekaju dosta dobar teren i
vremenski uvjeti. Na njoj je samo da na teren istri spremna i
igra predano od prve minute.
PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL
Tagovi # Zdravko M ari # Boris Vuji

IZ DRUGIH MEDIJA

Oglasio se i Goran: Evo to Poar prijeti kuama u


poruuje iliu uoi velikog Dalmaciji, bura prizemljila
finala kanadere i poremetila
promet

PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL


SPAVAMO SAT DUE MINISTAR U ODLASKU NITA OD PONAVLJANJA IZBORA EF STRANKE NA ODLASKU

NE ZABORAVITE HASANBEGOVI: KANDIDATKINJA MILANOVI 'U


POMAKNUTI Ekstremizam u HDZ-u NARODNE poetku u voditi Klub
KAZALJKE U nedjelju nikada nije postojao, a KOALICIJE BIJESNA zastupnika SDP-a u
usred noi zavrava s Plenkoviem se ZBOG Saboru, a nakon toga
ljetno i poinje zimsko viam svaki dan! NEPRAVILNOSTI 'Na u nai neko novo
raunanje vremena 20.09.2016. u 13:50 dva biraka mjesta u kreativno
29.10.2016. u 09:02 Dubrovniku oteena zadovoljstvo'
sam za 107 glasova!' 15.09.2016. u 18:42
17.09.2016. u 12:21

PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL


Povratak na vrh

Hrvatska Nogomet Financije i Obitelj i djeca Art Domae Fun


trita zvijezde
Svijet Koarka Tehnologija Film i televizija Aww
Tvrtke Strane zvijezde
Crna kronika Tenis Znanost Knjievnost Bizarre
Karijere Reality
Zagreb Fight Club Zdravlje Glazba Meme
Financijski Ups!
Obrazovanje Sport Mix leksikon Seks i veze Arhitektura Mozgalice
Televizija
Dobro u GMO free Putovanja Kazalite budunosti
Hrvatskoj
ivotne prie Profil knjiga
kola sigurne
vonje VauMijau

Nautika Moda i ljepota


patrola
Astro

POVEI SE S JUTARNJIM

PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL


Opi uvjeti koritenja Pravila prenoenja sadraja Zatita privatnosti Pravila komentiranja Impressum Kontakt Oglaavanje
Cjenik za izborno oglaavanje
Copyright HANZA MEDIA d.o.o. Sva prava pridrana.

PDF generated automatically by the HTML to PDF API of PDFmyURL