You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Mata Pelajaran : Matematik


2. Tarikh : 11 Julai 2017 (Selasa)
3. Masa : 10.00 pagi 10:30 pagi (30 minit)
4. Kelas : 2 Setia

KUMPULAN 1
KUMPULAN 2
Bil Nama Murid Kategori Kehadiran Bil Nama Murid Kategori Kehadiran
1 Amer Autism 1 Vaneska Lembam
2 Rathimalar Lembam
5. Bilangan Murid 3 Imteeyaz Autism
Down
4 Aisar
Sindrom
5 Yugeesh Lembam

Tema / Tajuk 4. Operasi tolak dalam lingkungan 20


6.

Standard Kandungan 4.1 Menyatakan seara lisan situasi tolak dalam kehidupan seharian
7

Standard
4.1.2 Menyatakan hasil tolak dengan mencari perbezaan dua kumpulan objek
8 Pembelajaran
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid
dapat : dapat :
a. Menyatakan hasil tolak dengan mencari a. Menyatakan hasil tolak dengan mencari
9 Hasil Pembelajaran
perbezaan dua kumpulan objek perbezaan dua kumpulan objek
b. Menjawab 5 daripada 5 soalan dengan betul b. Menjawab 3 daripada 5 soalan dengan betul

Pengetahuan Sedia
10 Murid sudah mempelajari maksud nombor dalam lingkungan 20
Ada

a. Kemahiran Berfikir (Termasuk iThink, HOM,)


i. Menjana idea

EMK
b. Nilai-Nilai Murni
i. Kerjasama
ii. Keberanian
iii. Kebebasan

12 Penggabungjalinan
Bahasa Melayu

Permainan
13 Kaedah PdPc

ABM Pisang, epal, tanah liat, video Little Ducklings, kad soalan, kompuetr riba dan pembesar suara
14
Instrumen Penilaian
Lembaran Kerja
15 PdPc

Motor halus dan pertuturan


16 Unsur Terapi

KUMPULAN 1 Kumpulan 2 Catatan

1. Guru masuk ke dalam kelas dengan membawa buah buahan seperti pisang dan ABM
BBM: Pisang, epal
epal yang sudah siap dipotong
Persediaan
2. Guru makan sepotong epal dan memberitahu murid bahawa epal tadi sudah habis
(2 minit)
dimakan
3. Guru mengaitkan dengan topik pelajaran pada hari ini

EMK:
Nilai: Keberanian
1. Guru menerangkan kepada murid tentang perbezaan jumlah epal dan pisang yang KB: Menjana idea
terdapat di dalam bekas
ABM
Imaginasi 2. Guru mengatur epal dan pisang sebaris yang menyuruh murid perhatikan buah
BBM: Pisang, epal
(8 minit) mana yang sedikit bilangannya
3. Guru membimbing murid mendapatkan jawapan Terapi
Pertuturan

Perkembangan
1. Murid di bahagikan kepada dua kumpulan EMK:
Nilai: Kerjasama, kebebaan
2. Guru menerangkan aktiviti Substraction Smash yang akan dijalankan KB: Menjana idea
3. Setiap kumpulan dibekalkan dengan tanah liat
4. Guru memberikan kad soalan dan murid dikehendaki untuk membentuk tanah liat Kaedah PdPc
Permainan
mengikut nombor pertama yang ditunjukkan pada kad soalan
(8 minit) 5. Sebagai contoh, 7 5
ABM
6. Murid akan membentuk 7 tanah liat dan seterusnya murid akan smash 5 tanah
BBM: Tanah liat, kad soalan
liat
7. Murid dikehendaki menulis jawapan pada papan putih Terapi
Motor halus

1. Guru mengedarkan lembaran kerja dan memberi arahan dengan jelas kepada Instrumen PdPc:
Lembaran kerja
murid
2. Murid diminta untuk melaksanakan latihan dalam lembaran kerja secara individu
Tindakan
(10 minit) dan boleh menggunakan butang berwarna sekiranya perlu
3. Guru akan menyemak lembaran kerja bersama sama dengan murid dan
membuat pembetulan

Penutup
(2 minit) 1. Guru menayangkan video Little Ducklings EMK:
2. Murid memerhatikan video yang ditayangkan Nilai: Keberanian
3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang apa yang sudah dipelajari KB: Menjana idea
4. Guru membantu murid membuat rumusan
ABM
BBM: Video Little Ducklings,
komputer riba, pembesar suara
Terapi
Pertuturan

Refleksi :

____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________