You are on page 1of 2

Bidang: Nombor dan Operasi

Tajuk: Nombor bulat hingga 100

Standard Kandungan: 1.5 Menentukan nilai tempat bagi nombor.

Standard Pembelajaran: (i) Menyatakan nilai tempat dan digit bagi sebarang
nombor hingga 100.

Aktiviti: i) Guru menjelaskan maksud nilai tempat dan nilai digit kepada murid.

ii) Guru menunjukkan contoh nilai digit dan tempat.

iii) Murid cuba untuk menyelesaikan latihan yang diberi.

iv) Guru membantu murid yang lemah.

v) Perbincangan

Tajuk: TUMBUHAN

Kandungan Standard: 3.1 Memahami keperluan asas tumbuhan.

Standard pembelajaran: 3.1.1 Mengenal pasti keperluan asas tumbuhan iaitu air,
udara dan cahaya matahari.

Aktiviti: i) Guru bertanya kepada murid apakah keperluan asas tumbuhan.

ii) Murid memberi jawapan mengikut pengetahuan masing2.

iii) Guru memberi situational context kepada murid untuk mendapat

jawapan sebenar.

iv) Murid menyelesaikan latihan diberi.

v) Perbincangan.
Theme: World of Knowledge

Topic: On the Farm

CS: 2.1

LS: 2.1.1

Objective: By the end of the lesson pupils should be able to blend words correctly and
read text with correct pronunciation.

Activities: 1. Demonstrate the action and sound for the phoneme.

2. Pupils repeat.

3. Show pictures and say the word.

4. Blend the onset and rime cards.

5. Pupils blend the onset and rime letters to form correct words.

6. Pupils read the words followed by the text.