You are on page 1of 1

MINGGU HARI TARIKH KELAS MASA SUBJEK

4 SELASA 03/01/2017 4 SAINS 08:00 09:00 PAGI SAINS KOMPUTER


STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
1.3 Pemboleh Ubah, Pemalar dan Jenis Data 1.3.2
OBJEKTIF PEMBELAJARAN KBAT
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: Mengingati
1. memilih dan menggunakan jenis data yang bersesuaian
i) integer (int) Memahami
ii) nombor nyata (float, double)
iii) aksara (char) / rentetan (String) Mengaplikasi
iv) Boolean
Menganalisis

KRITERIA KEJAYAAN Menilai


Murid dikatakan berjaya sekiranya berupaya: Mencipta
1. menulis jenis data yang sesuai bagi atur cara yang dihasilkan PETA I-THINK
Bulatan
Buih
PENDEKATAN PEMBELAJARAN Buih Berganda
Berpusatkan murid / Kolaboratif Pokok
AKTIVITI Dakap
Alir
1. Murid dibahagikan kepada kumpulan. Setiap kumpulan diberikan tugasan. Pelbagai Alir
2. Murid berbincang dalam kumpulan Titi
3. Murid membentangkan dapatan
4. Murid memberi cadangan dan komen sepanjang pembentangan dijalankan
5. Murid mendengar rumusan pelajaran daripada guru. EMK
6. Murid diberi latihan pengukuhan melalui kuiz Frog VLE.

BBM LAMAN VLE Bahasa


Kelestarian Alam
Laman VLE : Pemboleh Ubah, Pemalar
Komputer , kertas edaran Sekitar
dan Jenis Data 1.3.2
Nilai Murni
REFLEKSI Sains dan Teknologi
Patriotisme
Kreativiti dan Inovasi
Keusahawanan
_____/_____ orang murid mencapai objektif pembelajaran. TMK
_____/_____ orang murid tidak mencapai objektif pembelajaran. Kelestarian Global
_____/_____ orang murid perlu diberikan bimbingan dan pengukuhan Pendidikan
Kewangan
PENILAIAN
Latihan Bertulis
CATATAN Laporan
Kuiz
Pengajaran dan pembelajaran ditangguhkan dan dibawa ke hari berikutnya kerana
Persembahan
Lain-lain