You are on page 1of 1

Llogarimbajtja sht nj pjes e procesit t kontabilitetit q ka t bj vetm me regjistrimin e

transakcioneve n librat e kontabilitetit.

Pasurite paraqesin Detyrimet dhe Kapitalin e pronarit, ato paraqiten ne bilancin e gjendjes ku tregohet
pozicioni financiar I nje firme.

Pasqyrat financiare jan nj paraqitje e strukturuar e pozicionit financiar dhe performancs financiare t
nj njsie ekonomike. Objektivi i pasqyrave financiare pr qllime t prgjithshme sht t sigurojn
informacion lidhur me pozicionin financiar, performancn financiare dhe fluksin monetar t nj njsie
ekonomike.

Pasuri qarkulluese jane ato pasuri te firmes qe perbehen nga. Stoqet, Paraja si dhe llogarite tjera te
arketueshme, perderisa Pasuri jo qarkulluese konsiderohen te gjitha pasurite e trupezuara e ku hyjne
Pronat, Impiantet si dhe pajimet.