You are on page 1of 4

h wkhu rMk kkwt Mkkkrnf BOOK POST Website : www.allksinewsaajtak.

com

k rkke kh MkLke Mkkku REG.RNI No.GUJGUJ/2016/67846

ktke - kkkLkye hskye nkzfek {ku.9824539901 fkko : MkwfqLk Vkuxku ykxo, ku {MS rkzk, fkwkwh xkh kkMku, y{kk - 380 001.
Mktk ytf : 67 ko : 2 ytf : 15 kkhe 14-07-2017 wkh kkLkk : 04 f{k Y.2/- Email : allksinewsaajtak@gmail.com

y{kk{kt fkUkuMk khk sLkkkLkku {wz, W{ukhkuLke kMktke {kxu Mkuo {kukLkku yktfzku eLku 46, 17 k kufku Mkft{kt ykk
fkUkuMk khk W{ukhkuLke ykMkk{{kt kwhLke Mkrk khu
{]kfkuLku kufktsr ykkk kMktke fkk w kus
{kxu fko{ kuku kwshkk rkLkMkkLke [qtxe{kt yk ku fkUkuMkLku ku
k]kt knw{ke {kLkku kk {w hkMknLkku kku
y{kk, 13 rk{kt k [[ko r[khk nkk
Mke : 24 rskykuLku yMkh
kwknkxe, kk. 13
ykMkk{{kt kwhLke Mkke yksu w
[ke hne Au. yMkhkMk kufkuLku khu
kfeV Lk kzu ku {kxu 128 fuBk Mkkrkk
fkU k u M k kk khk ykkk{e hkR Au. yk {kxu sLkkkLkku {wz Mke kR Au. khu hMkkkLkk fkhu fhk{kt ykk Au. {wkLk MkkoLkL
rkLkMkk [q t x eyku L ku R k yu fkUkuMk kk khV kufkuLkku hk{kt nu fw 24 rsk kwhLkk MkkuLkuku fkw Au fu Mkke kh [ktkke Lksh
W{u khku L ke kt M kke rkLke wt rfku Au yu wt RAu Au Mkft{kt yke kk Au.{kukLkku yktfzku hkk{kt yke hne Au. kuyku kkuku MkkeLke
eLku 47 Wkh knkU[e kku Au. kwhLke Mk{ekk k fhe [wk Au. kwhLkk fkhu
fkk ku s fhk{kt yke Au . ku {wu fkutkuMku yuf kLkke Mkuo k rfx kLkue Mkke [u yksu furL hk{kt 1760 nuxhke khu rMkkh{kt
kLkke yusLMke kkMku fkUkuMku Mkuo fhkku Au yLku ku L kk ykkhu kLk rfhuLk rhswyu kwhkMk rskykuLkw eLku nu 47 Wkh knkU[e kku Au. fw kkfLku LkwfMkkLk kw Au. Lke[kkk
fhke W{ukhkuLke kMktke {kxuLkku W{ukhkuLke kMktkeLke rkLku nkR Mkok fheLku {krnke {ue nke. 17.2 k kufkuLku yMkh kR Au. kwhLke rMkkhku sktkkfkh kR kk Au. k[k
Lkku kUkhku hku Au. kkLkk MkqkkuLkwt ykhe ykuk ykkk{kt yku kue furL k]n hk kLk rhswLke Mkkku Mkke kh [ktkke Lksh hkk{kt yke yLku hknk fk{kehe{kt Mkwhkk kuLke {
{kLkeyu kku, yk ku W{ukhkuLke fkk Au. WuLke Au, ykkW LkuLk rzkMxh rhMkkuLMk VkuMko, rLkke hne Au. nsw Mkke{kt Mkwkhku kk kue uk{kt yke hne Au. {kuxe Mktk{kt
kMkt ke {kxu {kRku kLkkke fkU k u M kkkLke kk ko L ke ykkuk yLku LkuLk rzkMxh {uLkus{uLx kk Lknetk ukR hne Au. Auk 24 kufkuLku hknk Ake{kt k Mkuze uk{kt
ykukkurhxeLkk xkukLkk yrfkheyku k fkfk{kt swk swk kLkkku{kt kkt[ kufkuLkk ykk Au. nsw w Mktk{kt kufkuLku hknk
fkk nkk hkR hne Au . fkhku kkhe{kt rzMku B kh-2016
nkk. nkR Mkuo fhkk knuk kuyku {kuk kk Au. 31 nkh kufku {kxu 294 fuBk{kt Mkuze uk{kt yku kue kk
keSkksw , u fku t k u M k {w Mkwe{kt W{ukhkuLke ke nuh hknk fuBk Mkkrkk fhk{kt yke [wk
e{kw h {kt rsk nexekt kLkk Au. 39000 kufku hkhLkk kR kk
hkMkn Mkku t f e MkrnkLkk fhkLke fkkyku fk fhkR yrfkheykuLku {k nkk. e{kwh{kt Au . kw knkxeke k ynu k {w s k Au. k{k{ Lkeyku{kt kkeLke Mkkkxe
ykku kLkku y u Vhe yu f kh nke khtkw ku f Lkne kLkkkt Mkkike khu Mkke Mke Au. fkk ykMkk{{kt kwhLkk fkhu nkk fVkuze kLkue sLkf Mkhke Wkh knkU[e kR Au.
kw s hkk{kt yk kLke Lwykhe-2017 Mkwe{kt Lkk{ku e{kwh rsk{kt k kke khu Au. hMkkLkk eu kufr fkShtkk yMkhkMk kufkuLku hknk Ake{kt Mkuze
rkLkMkkLke [q t x eyku { kt ku nuh fhkLke kk yke nke. khtkw kufku kwhLkk Mkft{kt yke kk Au. Auk LkuLk kkfo{kt kke hkE kk Au. uk{kt ykk Au.ykMkk{{kt kwhLke kt
k]kt knw{ke {ukLkku kku fkuo yu kAe k nu A {rnLkk eke ku rMkke hMkk hkufkR kku nkuk kkwk, khkf yu Mknkf Lkeyku{kt Mkwe khu yMkh kR Au ku{kt e{kwh,
Au . kw s hkk rkLkMkkLke kk nsw fkUkuMkLkk W{ukhkuLke Akkt Mkke{kt nsw Mkwe Mkwkhku kR hkku kkeLke Mkkkxe sLkf Mkhke Wkh rMkkkh, f[kh, u{kS, rLkkk,
Lkke. k{k{ {kuxe Lkeyku yLku ku{Lke knkU[e Au. {kuLkMkwLk ykVk khefu hnukk uhnkk, kkukkx, fhe{kts, MkkurLkkkwh
ykkk{e [qtxeykuLku R fkUkuMkkk Lkk{kuLke ke kikh kR Lkke fu Lkke nkk fVkuze kLkue Au. kwhLkk kkeke
y{kk{kt MkeeMkiLke khkMk yu k kMkw eLk yku{MkktE xkuMk ftkLkeLke Mknkf Lkeyku { kt kkeLke Mkkkxe yLku Lkkku h eLkku Mk{ku kk Au .
khVke W{u khku L ke kMkt ke Lkk{ku [[ko{kt ykk. suke ykuhuze sLkf Mkhke Wkh Au. ykMkk{{kt kUzkyku nuh hMkkyku Wkh yke kk Au. ykMkk{Lkk {wkLk MkkoLkt MkkuLkkuk
{MS kkMku Mkkt s Lkk 4.00 u,BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkk kqo kkkwykuLku E ske kMk fhkLke rk ykuhuze rtrkk kk W{ukhkuLkk Lkk{kuLke ke he Mkwhrkk skyku swk swk keyku kue
kwhLke yMkh nu {kLkeLke Mkkku Mkkku kwhkMk rMkkhkuLke {wkfkk R [wk
fkfu yuf ktseLkku fko{ rkkLku kk kYeLk u , Wkh ykkt f keyku khk kR Au, u fu, nu kk khk {kuzu {kuzu fhk{kt {kuzku kzku Au khtkw yk keyku kh uk {u Au. kuLzk {kxu hkk Au . fkSht kk Lku Lk kkfo { kt Au. hknk Ake{kt sRLku k MkkeLke
hkk{kt yku nkku su kku{kekwhLkk fkukkuohuxh Efkk u, ytkwt kkuekkh fhk{kt k W{u khku L ke kMkt keLke kLke [qtxeLkk krhk{ku kh kufr fkShtkk LkuLk kkfo kke{kt skt kkfkhLke Mkrk Mko E Au . Mk{ekk fhe [wk Au. keS kksw kwkuokh
y{hkLkkkLke kkkyu ku k fVkku z o L kk Efkk kk, kw o ykku nkku. yk ykktfke fkk kus fhk{kt yke Au. yk Lkfkhk{f yMkhku Lkk kzu uku {kxuLke zwke skk kuLzk nuh hMkk{kt yke kk ykMkk{{kt kwhLke Mkke kteh kLkue Au. hkkuLkk rfkMk kLk ( Mktk nkku )
kkkw y ku Wkh ku k fkukkuohuxh kswkLk kXk, s{eyku nw{k{kt Mkkk suxk rk kLke rkLkMkk [qtxeyku{kt nu {kuzu{kuzu k fkk nkk he Au. fkShtkk LkuLk kkfoLkk 75 xfk {]w kk{uk kufkuLke Mktk eLku nu 46 rskuLMkn fkw Au fu kwhke { fhk{kt
rMkkh{kt kwhLkk kke Vhe k Au. khu Wkh knkU[e kR Au. khu 24 rskLkk yke hne Au. xwtf Mk{{kt s kufs nuh
ykkt f ke nw { k{kt fw 7 W{kyu nLkk {w^ke yw fiGw{ kwshkkLkk kkkwykuLkk {kuk fkuRk heku fk[w Lkk fkk yLku ku L ku ku s kLkkkR Au yLku nu
kke hkR skLkk fkhu yLku f 17 kke khu kufkuLku kwhLke yMkh kR fhk{kt yku kue kk k ukR hne
kufkuLkk {kuk kk kkBk Au.yk yLku nuh {w Mknek fkofhku uzkk kkLke xLkkyu Mk{k u krhk{ku{kt kkLku khu LkwfMkkLk Lkk LkSfLkk rMkku{kt keLku ykhe Au. yuf Mkhfkhe ke{kt fnuk{kt ykw Au
rMkkhku{kt kku kufkuLku Ak kh yk Au. kwhLkk fkhu nu hkuk[kkLke nuk
nw{k{kt {kko kuk {]kfkuLku nkk {]kfkuLku ktsr ykkk{kt yLku w r LkkLku n[{[ke kk ku {kxu kuXfku kh Ske fu kuk yku k ykke ku L ku nu h fhkLke ukLke Vhs kze hne Au. {kukLkku yktfzku fu k[k yLku hknk fk{kehe wLkk kuhu k ukR hne Au.
ktsr ykkk{kt fkUkuMkLkk yke nke. {ke {krnke yLkwMkkh Lkktku Au. W{u khku L ku s rxrfx ykkkLke rk{kt [ku krk{kLk fhkk Au.

ykktfeyku Mkk{u zkLke n{k


ykhyuh MkhwuLk rMkMx{ Mkr kkkt Mkkhku hMkk kzu

kwshkkh{kt 3 rMk khuke


yrkkhu hMkk {kxu ykkkne yknu ykke : Mke{ u Lke rne, kkA kuMkuk kkkwykuLku kkueyku kke
yLktkLkkk{kt y{hLkkk kkkwyku nke. yk hr{kLk sB{w - fk~{ehLkk
13ke 16 sqkR hBkLk Mkkihkx, fA, e, { MkrnkLkk rMkkhku{kt kh ku ku ykkt f ke nw { ku w
wLkk{hfe fhe kku nkuk khtkw MkkzLkk
ykRS {wrLkhkLku skwt nkwt fu, kuykuyu
k{k{ kkkwyku Mkkku kk fhkk k{k{u
Mkkhku hMkk kzkLke
y{kk,
fkk : {uhkLkku nu keu hkWLz uhkh nu
ku Mkkhku hMkk LkkU kkLke weLke kke fk fhe nke fheLku Mkkihkx, fA, e yLku {
kkeykuLku R ske kMkLkk zkRh Mke{
r{koyu rnt{k hke kMkLku ykk R
yu{ s fkwt fu, kuyku Mke{Lke n{kLku
fkhu k[e kk nkk. kuu VkhkLke
kku yLku{ ykktfkeykuLkk Rhkk kkh [kk fko rLkk kMkLku ntfkhe hke yLku
hMkkLkk knuk hkWLz{kt Mk{k fkkyku k kLke Au. keSkksw, yu ukhku{kt keLke kf MkrnkLkk rMkkhku yu kukku{kt khuke
kzk ek Lknkukk. kMk yLktkLkkkke ku y{Lku Mkwhrkk Mku R kku nkku. suLkk
hksLku kkukkLke y{ekkoke k] yksu y{kk Mkrnk hksLkk rr zke ee nke. yu kAe yrkkhu hMkk kzkLke kqhe rfku{exh qh kt[h kR kR nke suLkk fkhu k kufkuLkk S k[e kk nkk.
fhe uLkkh {uhk nu kk.13ke nuhku yLku ktkfku{kt nkke khu kk Mkke kth rMk Mkwe fkk Au. ke hkWLz{kt Mkkhk fk{{kt {kuzwt kR kwt nkwt yLku sue kMk ku hkfkku s Lk nkku yLku u hkufkR kku
16 sqkR hBkLk ku{Lkk ke hMkk yLku h{h hMkke kkxkt hMkk U [ kR kku nkku . hMkk {kxu fA kh su MkeMx{ Vhe [kk {kt z e fu khk s nku k kku e LknkrLk kR nku k.
hkWLz{kt {kfukh khk{e fhu [kw hkk nkk. {uhkyu knuk ykk, uhkh fu khu fne Mkr kLke Au ku skkkh Au. ykktfkeykuyu kMkLku [khu khVke uhe WuLke Au fu, Mkku{khu hkku kwshkkLke
ku k yu t k keo hkk Au . hkWLz{kt ku{Lke uhkh yuLxe fhe fk kuku hMkk {kuxkkkLkk ykhyuh Mkhfw u Lk MkeMx{ Mkr ku L kk kh Vkhk Y fhe et w nkw t . yuf kMk kkxkke sB{w khV sR hne
nk{kLkkkkLke ykkkne {ku, Wkh kwshkk, Mkkihkx yLku fALku kukku{kt Lkkutkku Lk nkku. kufku kkkt nu kk.13ke 16 sqkR hBkLk kkueykuLkk ykske Mk{k kkkh nke ku Mk{u kuLkk kh ykktfkeykuyu
kk.13ke 16 sq kR hBkLk kku kke-kke yLku sktkkfkh{ Vhe Mkkhku hMkk fkhu yku {uhkLke ke hkWLz{kt {kfukh [eMkkuke kwtS WXwt khtkw Mke{u yuf k kMkLkwt xkh ktf[h kR skkt ku Mk{ yLkwMkkh yt kq t Vkhk Y fhe ew t nkw t .
{kxu k n{k nkhe Lkn yu kMkLku yrfkheyku yLkw M kkh kMk kkkLkku
y{kk nuh Mkrnk hksh{kt
Mkkhk hMkkLke ykkkne Au. u fu,
fhe Lkkt k nkk. kMk fheLku
kLkkMkfktXk, hksfkux-{kuhke yLku
kuLke hkn ukkt ykkwh kLk nkk,
khu nk{kLk kkkyu hks{kt
yuLxeLke kqhe MktkLkk Au. u fu,
hks Mkhfkh yu ktkyu ykkk{e nt f khkLkw t [kw hkw t nkw t . kMk kh yk{eo fuBk Mkwe Lk knkU[e fe yLku ku Mk{u s Mkkkkh kk Lk nkukke kuLku Mkwhkk kwhe
yk k rMk hBkLk hksLkk Mkkihkx ktkfLkk rMkkhku{kt kku k- Vhe yufkh Mkkhk hMkkLkk k rMk khu ke yrkkhu
ykktfkeykuLkk ykur[kk nw{k{kt Mkkk
kufku {kukLku uxk nkk khu 30ke w
ykktfkeykuyu kMkLku uhe ee nke kzkR Lknkuke.
ykRS {w L kehkLku fkw t fu , yk
khk rMkkhku{kt khuke yrk [kh rMkLkk yLkhkkh hMkku Mkt f u kku ykk Au . nk{kLk hMkkLke ykkkneLku R ktk yu RkMk kk nkk. ykk Mk{u Mke{u r{koyu skwt nkwt fu, ykhu 8.00 {khk{ yknu {Lku { fhe yu nw{ku ~fhu kkukkLkk ykktfkeykuyu
khu hMkkLke fkk Au. kMk kkhkS MkSo nke. u fu, khkk kkkLkk MkqkkuLkk skk {ku, yrfkheykuLku yuxo fhe ek Au. uwt fu, kMkLkk kMkeykuLkku S u{{kt fkfu ykktfkeykuyu kMkLku uhe ee kkkwykuLku k[kkLke kkfkk ykke. fku o nkku . nw { k kk yt kLkkkLkk
fheLku Mkkihkx, fA, e yLku { {uhkyu rhk{ ukkt krhMkrk hks{kt [ku{kMkkLkk ke hkWLz{kt rsk fufxhku khk yrfkheykuLku Au khu kuu RkMk nkk{kt sB{wfk~{ nke. ku y ku y u knu k z k RhLku {khk kk{kt ku kwLkk r{kLk khV ykk Mk{k Yx kh Mkw h kk fzf fhe u kR
MkrnkLkk rMkkhku{kt Mkkhku hMkk kku kze nke yu MkkrLkf kufkuyu kk.13ke 16 sqkR hBkLk Mkkhku nuz fkxoh Lkne Akuzk k ykuku eh LkuLk nkRu kh ykuk yk{eo fuBk kMkLke ykkke Vkhk Y fw O . ku yLku RkMkkuLku Mkkhkh {kxu R Au. MkrkLkku kkk {uk {kxu rne{kt
LkkUkkLke kqhe fkk Au. fA hknkLkku { eku nkku. kku keSkksw, hMkk LkkUkR fu Au. y{kk ykke ukk Au. hMkke krhMkrkLku knkU[k ykhu ku rfku{exh Mkwe kMkLku kkueykuke k[k nwt Lke[u kuMke kku yLku sk kku. kMk{kt {kuxk kku Mkkz, fu L Mkhfkhu W[ Mkhe ku X f ku S
kh MkeMx{ Mkr kLke nkukke hksLkk fu x kf rMkkhku yLku nuh Mkrnk hksLkk {kuxkkkLkk knkU[e k yuzeykhyuVLke ntfkhe nke. kMk{kt RkMk kkeykuLku kuXk-kuXk kMkLku ntfkhk kku. {Lku {nkhkx yLku {k kMkeyku nkk. nke. fuL Mkhfkhu kkkwykuLku yke
yLku ykhyuh MkhwuLk MkeMx{ ktkfku{kt {kMkh kekf rMkkhku{kt yk rMkku hBkLk xe{, rzkMxh {uLkus{uLx MkrnkLke {tkkhu Mkkhu eLkkhLke nkuMkx{kt kkukkLku kh Lknkuke fu ykxe rnt{k Mke{ kkuku k kwshkke Au yLku kuLku k fhe Au fu, kuyku kkkLkk rLk{kuLkwt
kLkkkt nu {uhkLkk ke hkWLz{kt hMkk LkkUkkk skkLkk kkk uzqku Mkkhku hMkk kze fu Au. kMk kikheyku kh kkh fhe ukR Au. Mkkhkh {kxu Mku z kk nkk. Mke{ yLku kkfkk {Lku ktke {e kR. ufu fkuR {kuxe R knkut[e Lknkuke khtkw kuLke kkLk fhe MkkkkkykuLku Mknfkh ykku.

Lunch Time Dinner Time


11 A.M. to 3 P.M. 6 P.M. to 12 P.M.
yku fuyuMkykE Lw ykskfLkk Mkkkhu rhkkuxoh kLkku
yku fuyuMkykE Lw ykskf MkkkrnfLkk MkwouLk w kkke
ku{s rk k[f ko kkke kwshkkLkk ku{s kk{ukk{Lkk Lw
yku fuyuMkykE Lw ykskf MkkkrnfLku knkU[kzk kwshkkLkk ku{s
yL nuhku{ktke tkke fk{ fhe fu kuk rhkkuxohku uEyu Au.
Mktkfo
yku fuyuMkykE Lw ykskf
{ku.9824539901
02 AHMEDABAD ALL KSI NEWS AAJ TAK (Weekly) FRIDAY 14-07-2017

yL A khke kufku kS k kk Au
ktke MkkLkuke kuf kXktLk kkxeo khk Mkfx nkWMk kku {exk kuE kE

kMkeLku ykfkk fhk ku MkkWe{kt {fkLk{kt ykk{kt


fhkuzLkk ksuxLke Vke 10 khke kufkuLkk {kuk
y{kk nuhLku wLkuMfkuLke zo nurhxus fr{xe khk rLkk ykk{kt {]w kk{LkkhLkk {]kunLku Mu khk kk
nurhxusMkexeLkku hu ykkkLke fhue nuhkk kk y{kk
nuh{kt rue kMkeykuLku ykfkk fhk {kxu BwrLkrMkk {kxu frL ru {tkk {kxu { {ktkk{kt yke
fkukkuohuLk khk ku fhkuz YrkkLkk ksuxLke Vke fhk{kt Lke rne,kk. 13 su Mkkhkh nu X Au . Mkw {kyu yL yuf LkkkrhfLkw k ykkLke
yke Au.yk Mkkku s yk {kMk{kt nurhxus kuf{kt ru{ktke fw MkkWe yhu r kk{kt yu f rkrk ykkkk fkw Au fu rk yuMk xLkk{kt {ku k kw Au . rk
23 suxk rue Lkkkrhfku uzkk nkukLkwt MkkkkhMkqkku khVke {fkLk{kt ek ykk Vkxe rLkfk Lkk{Lke {rnkyu ykkLke xLkk{kt LkshkLk Mkk yk {fkLk{kt 11
fnuk{kt ykwt Au.yk ytkuLke rkk yue Au fu,9 sqkELkk hkus kk ykuAk{kt ykuAk 10 khke {]w kk{uk yuf khkeLkk {]kunLku {swhkuLkk {kuk kk Au. {k{k{kt
kkuuLzLkk fkhfku kku {ue wLkuMfkuLke zo nurhxus fr{xeLke LkkkrhfkuLkk {kuk kk Au yLku A yL Mu khk kk {kxu ru kkkMkLkku yku fhk{kt ykku Au.
kuXf hr{kLk y{kk nuhLku rLkk nurhxus MkexeLkku hu
k kk Au. kwkhLkk rMku yk {tkkLke {tswhe {ktke Au. Mkw{kyu k{k{ ku f ku khke yLku
ykkkLke nuhkk fhk{kt yke nke.yk nuhkkLku kku
ykkLkku kLkk kLku nkku. ru fkw Au fu ku y ku rsknLkk {nk kktkuLkk nkukLkw k {w kuf kXktLk kkxeo khk y{kkLkk Mkfx nkWMk kku fkofhkuLke yuf {exk kusk{kt yke
y{kk BwrLkrMkk fkuhukkuhuLkLkwt nexektk yk xuk kkk
skE hnu yu {k{u wk s Mkkfo kLke kwt Au.MkkkkhMkqkku{ktke kLk Mkw{k Mhksu fkw Au fu rskn kr wkkkMk Mkkku kk fhu Au. Au. MkkWe ykkhLkk fnuk {wsk nke su{kt khk MkhfkhLkk kwo Mkr[ yLku kufkXktLk kkxeoLkk hkxe Mktkusf rs tfh kktzu,
{ke {kneke yLkwMkkh,y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk Mkk khke kr wkkkMkLkk LkshkLk rsknke 900 rhk Mkk khke qkkkMkLkwt fkofkhe yk ys kxu ku{s kkxeoLkk yL fkofhkuyu nkshe ykke nke. su{kt sB{w fk~{hLkk
y{kk nuh{kt rue kMkeykuLku ykfkk fhkLkk yk yuf yrfkhhe ykkLke xLkk kk rfku { exhLkk yt khu Mkk Au . fnuwt Au fu, yk xLkkLkk Mkto{kt yLktkLkkk{kt nk{kt kuk y{hLkkk krkfku kh kuk nw{kLku Mkk ku{kt kuze fkZe
Mkkku Yrkk ku fhkuzLkk kMk ksuxLke Vke fhk{kt yke LkshkLk sR hkk Au. ku{u fkw Au fu y{khk f{o[kheyku k{ ^kRx w {krnke {e fe Lkke. k{k{ {]kfkuLke yk{kLku ktrk {u ku nukwtke kuf kXktLk kkxeo khk ku r{rLkxLkwt {kiLk kkk{kt ykwt
Au yk Mkkku s nurhxusLkk hhk {kxu khkLkk Yrkk 50 ku { Lke kkMku LkshkLkLke ykkLke {khVku xLkkMku knkU[e hkk Au. kufku yuf fLxLk ftkLke{kt fk{ nkwt. yk Mktku hkrx Mktkusf rs tfh kktzuyu kukk fhe nke. 2017Lke ykkk{e [wtxe{kt
kLkk ksuxLke Vke fhk{kt yke Au.Mkkkkh MkqkkuLkk xLkk ytku {krnke yke Au. yk y{khk {nk kr hksw k fhkk nkk yu VuMkrk rsk{kt rkLkMkkLke k{k{ 182 kuXfku Wkh kkxeoLkk W{ukhku Wk hkk{kt yku yLku kufkXktLk
fnuk {wsk,y{kk BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk wLkuMfkuLke ykkLke xLkk{kt y{ 10 kufku LkshkLkLkk kLkohLke Mkkku kk fhe yuf khLke LkSf hnukk nkk.
kkEzkELk yLkwMkkh,nuhLkk rr rMkkhku{kt ykuk 54 kkxeoLkk ku{Lkk yusLzk {kuLkk {wkyku kkkku [[ko fhk{kt yku.
kw{ke ek Au. A yL k Au. [wk Au. 10 khke Wkhktk kuxoffxke ykk kke nke.
suxk {kuLw{uLxMkLke yuf ke kikh fhk{kt yke Au.yk Mkkku
s ko-1997ke y{kk nuhLkk fkwkwh rMkkh{kt ykuk n MkrnkLkk ykMkkkMkLkk rMkkhku{kt kkuVkLkku yu ykksLke MkwfqLk Vkuxku ykxo
n{kt hkzku yu hkkhku
Mkr{Lkkhk {trhke kkLkfkuhLkkfk rMkkh{kt ykue {k
{Ms Mkwe yuxu fu {t r hke {Ms Mkw eLke nu r hxu s ku f {kt yu[ze rzeku wxk, rzSx VkuxkukkVe, frh{k
w L ku w ru e kMkeyku L ku ykfko k {kxu kMk ykku s Lk ykk{, Vkuxkukwf ykk{ kkk {kuzuk VkuxkukkVe
fhk{kt ykw Au.BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk ykkursk fhk{kt
{kxu y{khku Mktkfo fhku

[u sqk ykzk{ : yufLkwt {kuk


ykke nu r hxu s ku f yt ku {u k Mkkkkh ykt f zk {w s k,sw L k
{kMk{kt nu r hxu s ku f {kt fw {eLku 305 kMkeyku nu r hxu s
ku f {kt u z kk nkk.su ki f e 268 su x k kMkeyku khke
nkk khu 37 su x k ru e kMkeyku u z kk nkk.khu y{khu kt swLke eyu[yuMk (rzeku fuMkux)
{ktke zeeze kLkke ykkk{kt yku Au.
yk {kMk{kt ykhMkw e{kt fw {eLku 119 su x k kMkeyku
u z kk nkk.su { kt 96 khke kMkeyku yLku 23 su x k kkuVkLkku kk y{kkke fA ske kMkku n kkueMk MxuLk kkMku s yk{ehhk nkzfek 8238450465, 8733849396
ru e Lkkkrhfku u z kk Au .
hkufe ukR : 35ke khu knLkkuLku ykk kkzkR, ytskkhe krhMkrk kkkLkye nkzfek 9824539901, 9173058305
y{kk, kk.13 khu ktkrewo kkkh AkR
"ykufuyMu kykE Lw ykskf" Mkkkrnf{kt Akkkk MkwhuLLkkh rskLkk n kwt nkw.tw {kuze Mkktsu k]nhks kLk ykzk{Lke Mkkku Mkkku
huf u Mkkku ktke Mkn{k Lkke. k{k{ skkkhe {kfuox kzo kkMku yksu kkkuhu ekMkn zuyu ktLku sqkLkk MkwhuLLkkh rskLkk n {kfuox kzo kkMku yksu kkkuhu hkz
ufLke hnuu. ykufuyuMkykE Lw ykskf hkz yu hkkhku [u kuk kufkuLku ktrk k yke fhe yu hkkhku [u kuk kkk yu sqk ykzk{Lku kku Mk{k
kkk yu sqk ykzk{Lku nke. yk kkuVkLkkuLku kku hks{kt khu [f[kh {[e kR nke. kkuVkLkLke Mkkku MkkkuLkku xLkk{
MkkkrnfLkwt Lkkuk Vk y{kk hnuu. kku Mk{k hks{kt khu y{kkke fA khV ske kMkkuLku Lke[u {wsk Au.
[f[kh {[e kR nke. n kkueMk MxuLk kkMku s y{kkke fA ske yuMkxe kMkkuLku hMkk{kt s hkufe ukR
ykukuoLkkEuLk Vkuh kw{Lk hkExMk yuLz n SykRzeMke kkMku hkufe ukR nke, suLkk fkhu ykhu 20 ke 25 kMkku n kkueMk MxuLk kku s hkufe ukR
kuk yuf kLkke Vkhk{kt 700 suxk {wMkkVhku n kkMku 700 suxk {wMkkVhku n kkMku VMkkk
Mkkue uVuh yLku SMkeyuMk nkuMkxLkk yuf rfkLkwt {kuk Lkeksw nkwt, VMkkR kk nkk. krhMkrkLke yuMkke fkkLkk k yrfkhe Mkrnk kkueMkLkku knw {kuxku fkVku
skhu 18ke w kufku RkMk ktehkk yu Mktu LkekkLku ukkt kiLkkk
Mktwk Wk{u e {uzef fuBk kuku kk nkk. yk sqk ykzk{Lkk ktkyu {kukkR yLku RLxhLkux Mkuk {kukkR-RLxLkux Mkuk MkwhkkLkk kkYku kt fhkR
uhk kkk {kuhke, ktkk kt fhe nke. n{kt hkz krhMkrk yuxe nu Mke fu, zeSke kekk nuheLku rLkuoku ek EMLkk yhe kEyku yLku kunLkku {kxu y{kuyu yk y{khe
MkrnkLkk ktkfku{kt k kzk Mk{ks khk RLkk{ rkhLkwt fhk kzk
nkk. ytksu 15 kkRfku Mkrnk fko {Lkk ykku s Lk {kxu {kuze hkku w k]nhkskLk ekMkn zuyu ktrkLke
Mkuk [kw fhu Au. su fkuE kEyku knuLkkuLku y{khe yk MkukLkku
35ke w knLkku L ku ykk SykRzeMke{kt yku yke fhe k uku nku kuyku MiAef heku E fu Au. {krnke Mktkwo
kkzk{kt ykkk krhMkrkyu XkfheLkk {trh kku {exk hksLkk zeSkeyu Mk{k krhMkrkLke Mk{ekk fhe kw hkk{kt yku. y{kY MkhLkk{wt Lke[u {ku Au.
s MYk kh fhkkt W[ kuR nke. hBkLk kt kk kku u fu, n MkrnkLkk ktkfku{kt kkkh ktk, kufku ytskk-
yrfkheykuLkku fkVku xLkkMku yksu RLMkn kkLkk kuMkk{kt nuk{kt kkkLkye ykh. nkzfek
ku z e kku nkku . kku eMkLku nkshe ykke Mkkihkx khV krk fku{Lkk kufku Mkk{Mkk{u yke kk kt kk, kkLk MkrnkLkk ktkfku{kt khu {ku.9824539901
kXe[kso fhkLke yu Mk{ksLkk kufku fkhLkk {kuxk fkVk nkk yLku uhkh kkw Mkowt ktkre VukR kR nke yLku
xehkuMkLkk u AkuzkLke Vhs Mkkku sR hkk nkk. khu n nkw. kk yuxe nu Mke nke ytskkkuo {knku AkR kku nkku. MkwfqLk Vkuxku ykxo
kze nke. khu snu{k kk XkfheLkk {trh kkMkuke kMkkh fu, kLkke Vkhetk{kt kkukMk kkueMkLkku kuzt e ku kkkzkkuk
krhMkrk fkkq{kt yke nke. u kkkt kfhkh MkoR nke yu kk{Lkk hkkkR wkR hkzLkwt kkuVkLkkMk rMkkhku{kt kiLkkk fhe ukku ku {MS rkzk, fkwkwh xkh
fu, Mk{k {kuhke, kt kk, n ukukk{kt {k{ku Mku nkku. {]w Lkekswt nkw.t hkzku yLku hkkhku nkku yu Mk{k ktkf{kt kkueMk kkMku, y{kk- 380001.
MkrnkLkk ykMkkkMkLkk ktkfku{kt kkuzekh{kt kku, hkzku yu hkkh [uLke sqk ykzk{Lku kku n, kuxk u k Mkkk Y fhkwt nkw.t

kteh R kk{u ]Lku nkuMkx{kt Mkuzkku


Lkk{kt kuVk{ fkh ntfkhe
fkuLMxuku ]Lku Wzkku
nuh fkuxzk kkueMk {kfLkk fkuLMxuku LkkLke nkk{kt
yfM{kk Mksoku : {k{k{kt nkk hkue ze kkkMk
y{kk, kk.13 rMkkh{kt yuf hnuktf Mfe{{kt ynkS hkze yu ku nuh fkuxzk
nuhLkk nuhfkuzxk kkueMk Mkefkuhexe kkzo khefu Lkkufhe fhu kkueMk{kf{kt Vhs kkku
MxuLkLkk nuz fkuLMxuk h{u Au, kRfku Mkkhu {LkwkR kkukkLke nkukLkwt {kq{ kzw nkwt. h{u
hkzeyu kRfku Mkkhu Lkkufhe kqhe fheLku Mkkf kh hkze LkkRxzwxe kkkeLku uh
kqhkkxzku yLku kVkheheku kkukkLkk h khV sR hkk nkk skku nkku khu yk yM{kk
kkukkLke {kYrk Lxe fkh ntfkhe khu knuhk{kwhk {uze {kkkLkk Mkoku nkku. kkueMkMkqkkuLkk
MkkfMkkh ]Lku xh {khkkt {trh kkMku kqhkkxzku ykke skk {ku , ku f ku y u
khu [f[kh {[e kR nke. yuf {kYrkLxe fkhu ku{Lku uhkh fkuLMxukLku yfM{kk kk kfzku
fkuLMxuku Mksuo k yk yfM{kk{kt xh {khe Wzkk nkk. xh kkkkt khu ku r[kh kY keue nkk{kt
]Lku kteh R knkU[kk ku{Lku s {LkwkR VtkkukR s{eLk kh nkku. fkkzkkeX kkueMku fkuLMxuk
nku Mkx{kt Mkkhkh {kxu kxfkk nkk. ku{Lku kteh Ryku h{u hkzeyu kY keku nkku fu
Mkuzkk nkk. kku keSkksw, kkkt MkkrLkf kufku xLkkMku kuze Lkne kuLke hkR {kxu rMkr
kk.13.07.2017 kwYkh Mkkhu 9.00 ke 2.00 Mkwe ke{zkLkk fkuLMxuku kY keue nkk{kt ykk nkk yLku ku{Lku Mkkhkh nkuMkx{kt kuLku kkeke kkkMk {kxu
y nkek MkkuMkkxe kuh {kfuxo Lke yth Lkkhku hkuz y{kk kku kkukkLke fkhke ]Lku xh {khe yku o yu S nku Mkx{kt R kR nke. kk{kt fkux{ o kt hsq
ykukuLo kkEuLk Vkuh kw{Lk hkExMk yuLz Mkkue uVuh yLku SMkeyuMk WzkkLke nfefk Mkk{u ykkkt Mkuzk nkk. keSkksw, hkuku fhkkt fkuxou kuLku hke {eLk kh
nkuMkxLkk Mktw k Wk{u e {uzef fuBk kuku su{kt ykukuLo kkEuLk fkkzkkeX kkueMku ykhkuke hkuk kufkuyu fkhLkk [kfLku {wfk fkuo nkku.u fu, r[kh kY
Vkuh kw{Lk hkExMk yuLz Mkkue uVuhLkk LkuLk uMkezuLx {kun{ t kkueMk fkuLMxuk h{u ynkS kfze eku nkku, kku fkh{ktke keLku ykku kteh yfM{kk MksoLkkh
ykr rzMxex uMkezuLx {wkk Mkhfkh, uMx ktkkLkk uMkezuLx VkYf hkzeLke hkfz fhe ee nke. w kkueMkLke eo knuh u ku skLk kkueMk fkuLMxuk rY kkueMk
{kUz ku{s S.Mke.yuMk.nkuMkx khVke zkuxh MkhVhks {LMkwhe fkuxou ykhkuke fkuLMxukLku kkAke s kfzkku nkku. kufkuyu kkueMk ktk khk wt kkk uk Au kuLke
yLku ku{Lkk MxkVu {Vk hkuk rLkkLk fuBk{kt Mkukyku ykke yLku yk {eLk kh {wfk fkuo nkku. yk fkuLMxukLkk yfM{kkLkk fkhLkk{k hkn ukR hne Au. kku, fkuLMxuku
fuBk{kt ykMkkkMkLkk rMkkhku{ktke kk Mkufzku kufkuyu kuLkku k ytkuLke rkk yue Au fu, nuhLkk ytku fkkzkkeX kkueMkLku kY fkt keku kkueMk MxuLk{kt fu
eku nkku. yLku {Vk kyku {ue nke. yk Mktku ykukuLo kkEuLk knuhk{kwhk rMkkh{kt y{]kLkkh fhkkt kkueMk khk s xLkkMku yL fkuR Mku yu k [[koLkku
Vkuh kw{Lk hkExMk yuLz Mkkue uVuh khVke yku zkuxhkuLku xkVu e MkkuMkkxe{kt hnukk ] {LkwkR kuze yke nke yu kkkMk fhkkt rk kLku Au. kkueMku yk {k{u
ykke ku{Lkwt MkL{kLk fhk{kt ykwt nkw.t uSkR kuk yktkkkze yk fkuLMxukLkwt Lkk{ h{u kkkMk fhe hne nkukLkwt skwt nkw.t
FRIDAY 14-07-2017 ALL KSI NEWS AAJ TAK (Weekly) 03
nuh{kt ku Mkkuyu ]kku hke kk
y{kk{kt {kuMk{Lkku fw Mkkk $[ Wkhkt
k hMkkke yu
f hMkk ku
kE [w
kAu
y{kk nuh{kt yk {kuMk{Lkku kkuzo kuXf{kt k yk {k{u rkk yLku

hMkk 188 {e{e LkkU kku


nsw {ktz Mkkk #[ Wkhktk hMkk kMkf yu{ ktLku kkLkk fkukkuohuxhkuyu yk
hMkk kkBku Au ykxk hMkk{kt {k{u yu f Mkw h {kt hsw y kk fhe
k nuhLkk yLkuf Lkk kLkkk{kt nke.hr{kLk yk {kuMk{{kt nuhLkk
yku k hMkkyku ku kE skk rr kuLk{kt su hMkkyku kukE sk
y{kk nuh{kt hMkke kkxkykuku kuh kkk BwrLkrMkk rkuhe Wkh 150 fhkuzLkwt kkBk Au yu{kt k Auk yuf koLke
y{kk, kk.11 yu{ {eLku ku ]kku hke kkk 188.07 {ee{exh kk kkBku kh yku.yuf ko ykkW Lkk yth su hMkkyku kukE sk kkBk Au
y{kk nuh{kt yksu Mkkk yk ]kkuLku wh fhkLke fkokne Au.nuhLkk kMkk kuhus kku kLkkk{kt ykuk hMkkyku kukE fu hMkkyku Wkh kzk kze sk kkBk
ke rMku k nk hMkku nkk hk{kt yke nke. nk kkeLke Mkkkxe 132.50 skLkk kku BwrLkrMkk ktk khVke Au kuk kuhtxe kehezkk hMkkyku kwxe
kkkh{kt Xtzf Mkhke ee BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk Vqx Wkh LkkUkue Au.Lke{kt ykh Mkw e{kt fw A su x k sk Mkk{u BwrLkrMkk ktk khVke
nke.yksu yMkk Wfkx kk nuhLkk xkkkuhnku kku fkohk kkeLke ykf 1027 fwMkuf fkuLxkfxhkuLku LkkurxMk Vxfkhk{kt yke ykh Mkw e{kt S ke [ki he
kkkuhLkk Mkw{khu nuhLkk rr fhk{kt ykuk ftxkuY{Lkk suxe Au khu fuLkk{kt kkeLke Au nsw w fkuLxkfxh Wkh kkkLke ELkMx f xh, su ykh yk k
fkokne kkukE hne Au.yk ytkuLke ELkMx f [h, Syu [ e ELzk
rMkkhku{kt kzuk hMkkLku kku MkqkkuLkk fnuk yLkwMkkh,yksu f 800 fwMkuf LkkUkk kk{e
rkk yue Au fu,y{kk nuh{kt ELkMxf[h, ykfk ELkMxf[h, rMkkhku{kt Auk yuf koLke yth w fkuLxkfxhkuLku LkkurxMk Vxfkhk{kt [o fhw kzu.Mkk yu kk Au
{kuMk{Lkku Mkhuhk hMkk 188.07 Mkkhu Ake MkktsLkk A Mkwe{kt Au.kMkk kuhs u Lkk k{k{ hk yk kuo [ku{kMkkLke Yykk 25 swLkke ykrk ELkMxf[h yLku kehk kLkkk{kt ykuk su hkuz yk hMkk{kt yke fu Au.yku LkkULke Au fu,su fu,su Mk{u hkuz kLkkkkk nkk yu
{e.{e.kk kkBku Au.yksu nuhLkk nuhLkk A kuLk{kt Mkhuhk 3.23 nk kt Au.yk rMkk nuh{kt kue Au.25 swLkke 12 sqkE ELkMx f [h yu { fw A su x k kwxe sk kkBk Au kuk fkuLxkfxhkuLku {ku nuhLkk rr kuLk{kt Lkk Mk{u yrfkheyku y u w t kLk
ku rMkkhku{kt ]kku hke kLkk {ee{exh hMkk kk kkBku qk kzkLke fu sLkf {fkLk Mkwe{kt Mkk{kL fne fk yuk Mkkk fkuLxkfxhkuLku LkkurxMk ykke yk hMkkyku LkkurxMk ykkk{kt yke Au nsw Auk kLkkk{kt ykuk hMkkyku Mkk{kL hkw,skkkh yrfkheykuLku fu{
kkBk Au.yk ytkuLke rkk yue Au.yk Mkkku s y{kk nuh{kt ytkuLke Vrhk Lk {e nkukLkwt #[ Wkhktk nuh{kt hMkuk hMkkLke ku{Lkk [uo Vheke heMkhVuMk fhk {k{u k koLke yth nuhLkk su hMkkyku yuk 7 #[ Wkhkk hMkk{kt kukE k[kk{kt ykke hkk Au yk {k{u
Au fu,hksMkkLkLkk kr{ rMkkh {ku M k{Lkku Mkhu h k hMkk ktkLkwt fnuwt Au. yth k nuhLkk yLkuf hMkkyku LkkurxMk ykkk{kt yke Au.yk ytku hkuz kLkkk{kt ykk Au yLku su kuhtxe sk kkBk Au kuLku ELku yk kuo yk kqo {uh yr{k knu k kkuzo{kt
Wkh Mko u e ykhyu h kukE sk kkBk Au.kk 28 swLkLkk yLku rkzk fr{xeLkk [uh{uLk skeLk kehez{kt Au kuk hMkkykuLke ke kikh k{k{ hMkkykuLkk heMkhVuMk fhk {kxu ykk yrfkheyku Mkk{u fkokne
MkkEfkurLkf rMkMx{Lku kku kuhfku kktfk{ [ke hkw nkw hkus BwrLkrMkk fkukkuohuLkLke {ue kxu Lkw t fnu w t Au fu , nu h Lkk rr fhk{kt yke hne Au yk {k{u nsw BwrLkrMkk ktkLku Yrkk 150 fhkuzLkwt fhk {kke fhe nke.
y{kk nuhLkk kkkh{kt
k kxku ykk kkBku EMkLkkwh{kt BwrLk. ktkLkk Lkerk furkLkuxLke kuXf uk kLkkke [f[kh nuh{kt qrkk kkeLke rfx Mk{Mk
{kuLk :Mkkn{kt qkLkk
nkku.Mkkhke kAkk kkkh
kk kkkuhu kuLkk Mkw{khu nuhLkk
yLkuf rMkkhku{kt nku hMkk yLkk{k kux kh fku
y{kk, kk.11
kusMeLkk Mkwhkk
kkk kkkh{kt Xtzf Mkhe kE
f{eoykuLkwt f] :
17 MkuB k Mkkkxe kh ykk
nuhLkk EMkLkkwh kuz{
o kt kukLkkn kehLke hkkn kkA ek
nke.nuhLkk WkhkuLk{kt ykuk
Mkkih MfwLke kkA xe.ke.Mfe{ Lktkh-54 {kt BwrLk.Lkku Mku Vkuh
kkkwLkkh rMkkh{kt Mkku{Lkkk
{trhLke kksw{kt yLku Lkhkuzk
rMkkh{kt ykuk BwrLkrMkk
huMkezLMk {kxu yLkk{k hkk{kt ykuk kux kh kuhfku
kktfk{ [ke hkw nkukLke ktkLku kkk rkkuLk yuMxux
rkk khk kk wh fheLku kuxLkku fku {uk{kt ykku Au.
kkfkhku Wkh nw{ku
kxk, kk. 12 ku{Lke kkxeoLkk Lkukkyku Wkh khu
kqo,Wkh yLku kr{kuLk{kt qkLke yLkuf Vrhk
fkukkuho
u LkLkk kuxLke kksw{kt yuf y{kk, kk.12 Mkt f Lk{kt hneLku su rMkkhku { kt ke kku MkuBk uk{kt ykkk s Lkke.Auk
rknkhLkk Lkkk {w{tke xk[khLkk ykkuk {wfk{kt
hks Mkhfkh yu nuhe rfkMk Mkr[Lku LkkurxMk kusMe kLkk Mkwhkk f{eoykuyu
yksu Mkr[kLke knkh kkfkhku
ykk nkk khu ku y ku y u
kLk{t z {kt ke hkSLkk{k
nuh{kt yuf khV [ku{kMkkLke e{e
k {ff{ kku Yykk kE [wfe Au
kkuwLkLke Vrhkku ykke nku kt
rLkhkfh fhk fkw Au yk{ Akkt ku
yuf Mkkn hr{kLk nuhLkk rhkkwh
kuzo{ktke Lk suxk, krzkke [kh,

huhk fkkLkku fXkuh y{


kuk Mk{u rr kuLkLkk rMkkhku{ktke rkkku [u fkuE MktfLk Lk nkukLkk knkw h ke ku yLku yMkkhk yLku
Mkkku hkk koLk fwO nkwt. Mkkku ykk nkk. suzewLke kuXf kk
kke{kt kkuwLkLke VrhkkuLkwt {k fkhu MkkrLkf hnekuLku kuk kLkw kzu knekkk kuzo{ktke yuf-yuf MkuBk{kt
Mkkku {khk{khe k fhe nke. kkxeoLkk rhc Lkukk h{E hk{u
yuf Mkkn{kt wk k kkBw Au ku{kt Au kufku kkuwLkkw kke keLku rr kkuwLk skw Au.
yksu Lkerk furkLkuxLke {nLke fktwt nkwt fu, kusMeLkk r
k {kuLk{ktke uk{kt ykuk hkukLkku kuk kLke hkk Au. BwrLkrMkk yk Mkkku s Lkk kr{ku L k{kt

fhkk nkRfku x o{ kt yhS


kuXf {e nke. Mkr[kLke Wkh rLko uk {kxu ykhsuzeLku
kkeLkk Mku B kku { kt 17 Mku B k{kt fkukkuho
u Lk khk kkeLkk MkuBk ELku kuLke u kw h kk{ hku z kh yku e
knkh kkfkhku ukk kk nkk [kh rMkLkku Mk{ ykkk{kt
kkuwLk uk {w nkw.yk ytkuLke [fkMke fhk{kt ykke nkukLkk kk Mkku M kkxe{kt fku r hLk nkw s Lkn
kht kw ku X f kk ku s MeLke ykku Au. ku{u W{uwO nkwt fu, u
rkk yue Au fu,nuhLkk {kuLk{kt fhk{kt yke hkk Au khtkw kMkrfkk yu ku rhkku x o ykku Au . kq o { kt
Mkwhkk{kt kiLkkk hnuk kkzuo kkfkhku yk kkk hr{kLk ykhsuze
huhk fkku kkw kkLku yuf ko kwt Akkt fkku {kk Wkh nw{ku fhe eku nkku. khVke fkuR rLko uk{kt yku yLku ku{kt k kMk fheLku fkux rMkkh{kt
kkeLkk kkuwLk ytku Auk A {kMkke
yu Au fu,su rMkkh{kt kke{kt kkuwLk
ykkw nku yu rMkkhLkku Lkkkrhf yk
rhkxLkkh ku z o { kt ku , Wkhku L k{kt
ELzk fku ku L ke{kt ku , Mki s kw h ,
Mkr[kLke knkh wk Mk{ Lkn kku LkerkLku fkokne fhkLke
fkk kh : MkhfkhLke kuhfkheLkku Vkku rkzhkuLkuu Mkw e nku kkku hkku nkku . Vhs kzu. ykhsuzeLku [kuMk k wLkk Mk{ke MkkrLkf hneku
Wkhkt k khkMkku khk k Au f
kkkkLke Vrhk su ku {Mxh MxuLk Wkh
fhu khkk EsLkuh rkkLkku MxkV
MkhMkkwh, hrk, MkhkhLkkh{kt
yuf-yuf MkuBk{kt kkuwLk skw
y{kk, kk.12 fkkLkku y{khe ku heku kku , Wkhku f k yku kku h exe Mk{k kkfkhku L ke kkA ku z eLku {nuk ykke uk{kt yke Au.
{khk{khe k fhk{kt yke keS kksw ykhsu ze khVke BwrLkrMkk fr{Lkh Mkwe yLkuf k kkeLkk MkuBk E [fkMke {kxu {kufe Au . yk Mkkku s kr{ku L k{kt
huhk yufxLke fzf yLku [wMk Lkne kkLkk fkhu rkzhku kuLkku hrsMxuLk fhkk kk s fkuRk
nke. kq krhkh kh knukke s Mkkk fhk{kt yke hswykk fhk{kt yke Au.Mkk{u kku ykku Au.yk rMkk fkuE rMkkhku{kt [kt u z k, Mxu r z{, Mkkkh{ke,
y{khe {kxu kwshkk nkRfkuxo{kt hkqh Vkku WXke hkk Au yLku Mfe{ fu kusufx ykk kke fu BwrLkrMkk fr{Lkhu k rhw kuXf{kt BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkk EsLkuh fu nuk {ku x u h k{kt yu f -yu f Mku B k{kt
yu f {nLke nu h rnkLke rhx rLkku o k Lkkkrhfku sLkku ku L kku ku { Akkt k{k{ fkkfe k[khLkk {k{k{kt fuLe Au fu, kusMe kLkk hkSLkk{kLkku
MktMkkyku khk Mkftu {skqk fkuR & Lkke. kusMeyu yksu yLkuf k EsLkuh yLku nuk rkkLku rkk khVke ku{Lke VhsLkk kkYku kku w Lk u k {w t Au .
yhS k kR Au . su L ke kuk kLke hkk Au. huhk fkkLke ukkRykuLkwt WtLk fhe nk
fhk{kt ykk kk rknkh{kt kkuku fkwt nkwt fu, {nkkXktLk ykwx
MkwLkke{kt nkRfkuxuo hks Mkhfkh
yLku nuhe rfkMk Mkr[Lku LkkurxMk
f{-20(1) yLku 43(4) yLu
hks Mkhfkhu he yu M xu x
kkhkukkh rkzhku ku{Lke Mfe{ku yu
kusufx [ke hkk Au. fuxkf
{nkkXktLk{kt rLku Ru Au yu kuLku kkuzkLkk kMkku MkV VwMkez{kt yufxek [kLkkhLku Xkfku ykku
wfkuLku Wk Xkfku ykkLkkhk
yxfku ke kLke kE Au. Lkkk hnuu Lkn. fuLLke {kue Mkhfkh yu
he fhe yk {k{u sYhe skk hu w u x he yku kku h exeLke h[Lkk rfMMkk{kt kku, yuf ko knuk kkk {w{tke kusMe kLke Mkk{u ksk Wkh nkh fhkk ku{u
hsq fhk rLkuo fkuo Au. nkRfkuxuo fhkLke yLku he yuMxux yukuux kukk nku yu nsw Mkwe yu s fuMk k fhk{kt ykk kk fkwt nkwt fu, yk ykhkuk 2004{kt
fu M kLke w Mkw L kke ykkk{e rx w L kLke h[Lkk fhkLke krhMkrk uk {e hne Au. kufku Lkerkfw{kh Wkh ku{Lku {wfk{kt ykk nkk. ku ku
rMkku { kt hke Au . Mkw h kLkk
Mkk{krsf fko f h AkLkk
ku khk{ {u kzk khk fhku e
u kkR nku kAkkt nsw Mkw e
Mkhfkh khk yk ytkuLke fkuR s
fkokne fhkR Lkke. yhskhkk
kiMkk heLku VMkkR kk Au yu
rkzhku s{eLk{krfku L kk kk
MkrnkLke fkLkqLke rk{kt yxkR
furkLkux{ktke qh fhk Wkh kk
e kwt Au. Lkerku {tkkhLkk
rMku kkxeo nku u khku yu
kuyku kkf khefu nkk. kusMeyu
fkwt nkwt fu, fuL Mkhfkh 28 koLkk
wkLkke ek Au. ksk khk fkuLMxukLke fhku kukR
nuhrnkLke rhx yhS{kt yuzkufux khVke fkuxoLkwt kLk kuhkwt nkwt fu, Au. ku{u kku kufku kkMkuke kiMkk khkMkku Mkkku {nkqo kuXf
kuS nke su{kt Mktfuk ykku
{kk kq krhkhLku s Lkn kfu
Mk{k rknkhLku kLkk{ fhkLkk
kkueMk MxuLk R sR ktLku wfkuLku kkueMku k Mkkhe
Lkeh fu.{skwkhu hsqykk fhkkt rkek s{eLkku{kt rkzhku khk R ek nku Au, yuxu kufkuLke
skw t nkw t fu , he Mfe{ We fhk Au, kufkuyu kuLk nkk fVkuze yu Lke kLke Au.
nkku fu, k[khLkk {k{k{kt
kuyku ehku xkuhLMkLke Lkerk Mkkku
fkkhk h[k{kt yke hkk Au
khtkw kskLku ykLkkke fkuR Vkku
kuXu kuk : uskwh kkueMku sYhe fkokne nkk he
yuMxux(huwuLk yuLz zuk{uLx) R kiMkk ko nku Au. Mkhfkh fkkLke y{khe yLku Lkk fkuR kktAkuz fhu Lkn. ku{u ku Lkn. {nkkXktLk w {skqk y{kk, kk.11 fkuLMxuk rkkeLkfw{kh {nuLkR fhkkt uskwh kkueMkLkku
yufxLku uh{kt kkw fhk{kt fkku ke khtkw kuLkku kMkrf yrfkhkuLkk hkLke skkkhe W{uwO nkwt fu, su kufku Wkh ykkuk ku. keS kksw ykhsuze yLku nuhLkk Shkskkfo rMkkh{kt yLku rekkR kRfku Mkktsu fkVku xLkkMku yke kku nkku
ykku Au khtkw nsw Mkwe kwshkk y{ kkku Lkke yLku qtxkR hne hks MkhfkhLke Au. yk Mktukku{kt kR hkk Au ku kufkuyu kwhkk suzew [u rk Mkkk e VwMkez{kt u{e heku yufxek Mkhfkhe kkRf R kuxkuk{kt yLku ktLku wfkuLku kkueMk MxuLk
hks{kt kuLke yMkhfkhf yLku [wMk Au yu fkkLke y{kheLkk nkRfkuxuo hks Mkhfkh MkrnkLkk Mkkku kufkuLke [u skLke sYh hkku Au yu Lkerk Wkh kusMeLku ntfkhLkkh ku wfkuLku Xkfku ykkLkkh Lkefk nkk khu Shkskkfo R kR nke. kkueMk kqAkhA{kt
y{khe uk {e hne Lkke. yku kuk kLke hne Au. fuxk MkkkkkykuLku sYhe rLkuoku fhk Au. kuXf{kt Lkerku fkwt nkwt fu, kzkk {wfk {kxu k kk Au. uskwh kkueMk{kfLkk kkueMk hAkuzhkLkk {trh kkMkuke yuf ktLku wfkuLkk Lkk{ kifk {uf
fkkLku yuf ko kk Akkt huhk rfMMkk{kt kku, xkRx s Lkke nkukwt uRyu. fkuLMxuk rkkeLkkR {nuLfw{khLku yufxek kh ku wfku kqhkkx yu Mkk{ {rf (hnu. sqnkkwhk,
84 feku skku s fhkku wk wfkuyu kkkkke fhe zku u{e zkRk fhkk ktke rkk Mkfo kkMku) nkukLkwt k

Mkkk ke rMku nuh{kt yuf{ku rY nukLke Zkuh {kh {kkuo nkku. uskwh
kkueMku u fu, yk fh{kt wk
wfkuLke hkfz fhe w kkkMk
Lkefk nkk, suke fkuLMxuk
rkkeLkkRyu yufxekLku hkufe
wfkuLku Xkfku ykku nkku. u fu,
{wt nkwt. u fu, kkueMk MxuLk
R kk kk kkueMkLke kukR
fhLkkh wfkuLku kkueMku k Mkkhe

hMkke kkxkyku L kku kuh


nkk he Au. wfku fkuLMxuk kh W~fuhkR kk kuXu Mkkf ekzku nkku. su{kt
kkE yuf wrLkx Mke k rMk knukt k uskwh
kku eMk Mxu LkLkk zeMxkVLkk
nkk yLku kuLke Mkkku kkkkke
fhe zku Y fkuo nkku. ktLku wk
Mkk{ {rfLku w {kh {hkkkt
kuLku nkuMkx{kt Mkkhkh ykuo
h{h hMkk [kw s hnukk kkkh{kt Xtzf Mkhe y{kk, kk.12 kuzo{kt e&k kMxefLku Mke fkuLMxukLku {kh {khkLke xLkk
Mkk{u yke nke. k {krnke
suk wfkuyu fkku nkk{kt R
nu h {kt kku eMk fku L Mxu k
Mkuzkk nkukLkwt k {u Au.
uskwh kkueMku yk {k{k{kt
BwrLkrMkk nuk rkk fhk{kt ykw Au. fw Yrkk
nsw hMkke {knku yfkt nu : {{kt w hMkk khk ykshkus nuhLkk rr 98550 nexe [kso Mkw yLkw M kkh, u s kw h kku eMk rkkeLkkRLku Zkuh {kh {kkuo nkku. sYhe kwLkku LkkUe w kkkMk nkk
y{kk, kk.12 {kuMk{Lkku ykht kk kkBku Au.3 {kuMk{Lkku Mkhuhk hMkk 193 A kuLk{kt rkktrk yuk fhk{kt ykku Au. MxuLk{kt Vhs kkkt kkueMk rkkeLkkRyu yk ytku kkueMk{kt he Au.
y{kk nuh{kt yksu Mkkk sqkELkk hkus nuh{kt kkkuhLkk ku {ee{exh kh knkUku Au.nuh{kt kMxef fu ku L ke kLkkxku
[kukk rMku k nk hMkku
kkkh{kt Xtzf Mkhke ee
fkfLkk kkk{kt hMkuk 3.5 #[
hMkk kk ku rMkLkk rhk{ kk
yksu rMk hr{kLk ] k
kzkLke,hkuz Mkux{uLxLke fu kke
u[Lkkhk yuf{ku Wkh kkE
kku kk{kt yke nke su
wkh... ..wkh.....wkh.....wkh.....
nke.yksu yMkk Wfkx kk y{kk nuh{ktkkkh Mkkk hkkLke fku E Vrhk Lk {e hr{kLk ELkwhe kuzo{kt yuf
kkku h Lkk Mkw { khu nu h Lkk rr kAkw yLku nk hMkk kw nkukLkwt ktkLkwt fnuwt Au.kMkk kuhus wrLkxLku Mke fhk{kt ykw ykkLkk tk hkuskkhLke knkue rMkr {kxu wk ykuAk hu nuhkk ykke y{khk
rMkkhku{kt kzuk hMkkLku kku u k {e hkw Au . Bw r LkrMkk kku kkeLke Mkkkxe 133 Vwx kh Au.skhu 206 wrLkxkuLku LkkurxMk Mkkkrnf kukh yku fuyuMkykE Lw ykskf{kt ku{s kuxTMkyk kwkku{kt ku{s y{khe
{kuMk{Lkku Mkhuhk hMkk 193 ftxkuY{Lkk Mkqkku yLkwMkkh,kwkhu Au k{k{ hk kt hkk{kt Vxfkhk{kt yke Au.yk ytku ukMkkEx kh yLku VuMkkwf kh {wfk{kt ykke nuhkk ykkk {kxu Mktkfo fhku
{e.{e.kk kkBku Au.yksu rMk
hr{kLk h{h h{h [kw
Mkkhu A ke MkktsLkk A Mkwe{kt
nu h {kt Mkhu h k 4.61 {e.{e.
ykuk Au.Lke{k kkeLke ykf
1020 fwMkuf yLku fuLkk{kt f
BwrLkrMkk fkukkuohuLkLkk EL[kso Dinner Time
{u z ef yku r VMkh zku . krLk
hnuk hMkkLkk nk kkxkLku hMkk kk kkBku Au.yk Mkkku s 1050 fwMkuf Au. Mkkutfeyu yuf kk[ek{kt fkw 6 P.M. to 12 P.M.
ELku kkkh{kt Xtzf Mkhe sk ykkLkk {nwo{kuLke k {kxu h {rnLku Vkkunk kfe k fhk {kxu ku{s ykku {uu eLke
kk{e nke.yk ytkuLke rkk yue kuLkkR hMkk... Au fu,rkktrk 40 {kEkuLkke
ykuAe zkEke kMxefLke wLkeLunch
E{{ktTime
{uu kke{Lke MkVkk {kxuLkk Vkuxk hknkhu Akke ykkk{kt yku.
Au fu,Wkh u Wkh Mkoue y{kk nuh{kt swk swk kuLk{kt {kuMk{Lkku fw hMkk
kueLkw u[k WkkLk
ykhyuh MkkEfkurLkf rMkMx{Lku Lke[u {wsk LkkUkku Au.
fhkkk Mkk{u fko kne 11 A.M. to 3 P.M.
kku y{kk nu h Lkk kuLk ................................................... hMkk {e{e{kt
kkkh{kt k kxku ykk kqo ................................................................ 5.67 fhkLkkkkYku yksu {kuLk{kt ykkLkk nuh kkk kk{{kt kkk huf fkhLkk k{eof kkk Mkk{kSf fko{ku, {urzf fuBkku, Mku{eLkkhLkk
kkBku nkku.Mkkhke kAkk kr{ ............................................................ 4.38 -23, kqokuLk{kt 45, Lkk Vkuxk ku{s rhkkuxo y{khk Mkkkrnf kukh yku fuyuMkykE Lw ykskf{kt ykkk {kxu Mktkfo fhku.
kkkh kkhu nu h Lkk yLku f Lk.kr{ ......................................................... 4.33 kr{kuLk{kt 69,
rMkkhku { kt nku hMkk kkk { ............................................................... 5.25 kr{kuLk{kt 51, rkkuLk{kt
12 yLku WkhkuLk{kt 06 {e kkkLkye ykh. nkzfek
kkkh{kt Xt z f Mkhe kE
nke.nuh{kt kk 25 swLkke yk
Wkh .............................................................. 3.51
rk ............................................................. 4.50 fw 206 w r Lkxku L ku Lkku r xMk Mktkfo {ku.9824539901, 9173058305
ko L kk rrk [ku { kMkkLke Mkhuhk ........................................................... 4.61 ykkk{kt yke Au. ELkwhe
04 AHMEDABAD ALL KSI NEWS AAJ TAK (Weekly) FRIDAY 14-07-2017

Mkwhk yuhkkuxo kh kuf yLku k{Lkku {knku Akku Mkwhk yuhkkuxo kh {w{tke, Lkkk {w{tke y{hLkkkLkk krkyku kh fhkuk ykktfe nw{kLku kku
MkrnkLkk ykeykuyu ktsr yko fhe
y{hLkkk {]kfLkk krhkhsLkkuLku GSTLkk rhku{kt ukkheykuLke yksLke
Mk-Mk kLke MknkLke ku kk
RkMkkuLku ku-ku kLke MknkLke nuhkk : {]kfkuLkk kkk heh yLku
{nkhue {kufqV : nu rLkkhu kuu
y{kk, su{kt ytku ko{kLk MkrkLku kLk{kt nzkk kk SyuMkxeLkku rhku w
RkMkkuLku Mkwhk yuhkkuxo kh kk : Ykke Mkrnk k{k{Lke ktsr sB{w fk~{eh{kt y{hLkkk RLku Mkq r [k {nkhu e Lkn kh{kku Au. y{kk nuh{kt
y{kk, kk.11 yku.ke.fkuneyu k yktkfe kh s {] kfku L ku {w {t ke kwyku Wkh kkMkke nw{k kuskLkku rLko uk{kt ykku nu ykkefku kwkhu {nkhue
sB{w-fk~{ehLkk yLktkLkkk nw{k{kt {kko kuk kwshkkLkk rskR Ykke, Lkkk kk Syu M kxeLkk rhku {kt nkku. nu yk hue rLkkhLkk rMku kuu Lkn. rLkkhLkk rMku
kkMku y{hLkkk krkfku khLkk kwykuLku ktsr ykeo kuf {w{tke LkerkLkkR kxu, ykkefku ykkursk fhk{kt ku s k{kt yku . fko {{kt ku Lkkhe {nkhu e{kt
kRfkLkk yktkfe nw{k kk Mktk krhkhsLkkuLku MkktLkk ksk u yk SkwkR ykue Mkqr[k {nkhueLku {kufqV VuhVkh fhk{kt ykku Au. knue fkkzWku kLkk u kkheyku -
yksu kkkuhu {]kfkuLkk kkk heh kkXe nke. yLktkLkkk{kt kRfku kke MkrnkLkk {nkLkwkkuyu sB{w fk~{ehLkk yLktkLkkk{kt ykktfke nw{k{kt {kko kuk hkkLkku rLko {ku z e hkku swkRLkk rMku u{kt Mkkike {kuxk fkhekhku u z ku . Mku Mkxu Mk
yLku Rk M kku L ku eLkkhke {kuze hkku MkkzLke kwshkke keLke ktsr ykeo nke. yLku EkMk kuk kufkuLku E yuhVkuMkoLkwt kMk r{kLk Mkwhk yke fhk{kt ykku nkukLkk ynuk xuMk Mkwkhk khefu SyuMkxe Mkk yku kku h exe MkrnkLkk
yuhVkuMkoLkk Mku~ yuhk^x Mke- kkkwykuLke yku{ xkuMkLke kMk {w{tkeyu yk Mktku {]kfLkk knkUwt nkwt. kt yuhkkuxo kh {w{tke rs Ykke, Lkkk {w{tke {k Au . u kkheyku yu y{e kLke kk kk kuLke Mkk{u [tz MkkkkkykuLku ykuLkkk ykke
132 khk Mkwhk yuhkkuxo kh kh yktkfkeykuyu ytkqt krhkhsLkkuLku Y.Mk-Mk kLke LkerkLk kxu kkk kskLkk nkuukhkuyu {]kfkuLku ktsr yko fhe fkhkukkheykuLke {kuzehkk Mkwe rhku oLkLkku kuh he hkku Au. SyuMkxeLkku uhkh rhku fk
kk{kt ykk nkk khu Vkhk fhe wh kkohkkkou MknkLke nuhkk fhe nke, kku EkMkkuLkk kh ytkh kqAk nkk. r{xkku [ke nke ukkheykuyu Mkwhk{kt SyuMkxeLkk [tz rhku fhku . kk.15{e hu e{kt
yuhkkuxo kh s yuf kku kuf yktkfke nw{ku fkuo nkku. su{kt RkMkkuLku Y. ku kLke MknkLke y{hLkkk nw{k{kt {]wkk{uk kk nu rhku yktkLkLkku kh{kku hksh{kt ke fkkzkhLkk
yLku k{Lkku {knku Akku nkku. kkt [ {rnk Mkrnk Mkkk nuhkk fhe nke. {w{tkeyu 22810ke w MkkuMkkxeykuLku ykhe uku kwykuu kstr ykke yu y{kk Mkwe knkU[e kku Au. u kkheyku , fkhekhku yLku
kuf Xhk k kMkkh fkuo nkku. y{kk{kt k y[kuMk {wkLke ykkukLkku kk uk yku.
Mkwhk yuhkkuxo kh s {w{tke
rskR Ykke MkrnkLkk
{nkLkw kku y u MkT kkku L ku
rfk kwykuLkk fY {kuk
Lkeksk nkk, skhu 19 suxk
kwykuLku R knkU[e nke.
kuf Mktkk krhkhsLkku yLku
RkMkkuLku MkktLkk kkXe nke.
hBkLk sB{w-fk~{eh Mkhfkhu
eLkk-Mkwfk f[hkLku yufrkk y{hLkkk kw kh nw{k kk rLko
keLke ktsr ykeo nke. yktkfke nw{kLkk kku kwshkk zkRh Mke{Lku kuLke knkwhe fhkLke ykske Yykk
{w{tkeyu y{hLkkkk kkk{kt
yktkfe nw{kLkku kuk kLkuk
{]kfkuLkk krhkhsLkkuLku Y.10-10
Mkrnk uh{kt Wk hkuk yu
ykku q f e WXku Au .
keSkksw,w yksu kkkuhu yuhVkuMkoLkk
k Y.k kLkk kwhMfkhLke
nuhkk fhe nke. kk{kt {]kfkuLkk
{]kunku ku{Lkk krhkhsLkkuLku MkkUke
14{e swkEke Mkk Y fhkk kk fw 14.34
k hnuktf r{fkLku ykhe uk kikhe nkk hkE
y{kk{kt Mkkn MkweLkk
kLke ykkf MknkLke nuhkk
fhe nke. skhu RkMkkuLku Y.2-
2 kLke MknkLke nuhkk fhe
nhwMk rk uLk {khVku
{]kfkuLkk kkk heh yLku
RkMkkuLku Mkwhk yuhkkuxo kh
ku { Lkk kLk-h Mkw e khu
MkL{kLk Mkkku {kufe ykkk
nkk, skt kuykuLke ytrk{rkLke
y{kk, kk.11
nuh{kt 14 sqkEke eLkk
yLku Mkwfk f[hkLku yufrkk fhkLke
fk{kehe {kxu {wfk{k
yku.ke yLku ek htkLkk kt
kkuzeLkk knLkku Wkkuk{kt uk{kt
k{k{ fko{ {kufwV fhkk
nke. kku hkskk kk{kt ykk nkk. yuhkkuxo rr kqo fhkR nke. Lke rMkMx{Lkwt kuL[k {uhLkk
Lkkhkwhk kuzo yLku EMkLkkwh kuzoke
yku . nu h {kt 14.33 k
hnuktf yLku 4.59 k suxe nuh{kt hkuLke MkrnkLkk k{k{ fko{ku Mkrkk fhkk
krkfku kh yktkfe nw{kLkk uhk kkk Y fhk{kt yku yk Lke rMkMx{
nu X nu h Lke 14.34 k
fku{eo r{fkkuLku ykhkLke
Mkkku Lkk W{uhkuk 2.21 k
y{kk,
fk{eh{kt y{hLkkkLke
ykkusLk fhk{kt ykw nkw.khtkw
Mkku { khu hkkeLkk y{hLkkk
ykuku ne[fkhku nw{kLke xLkk
yu LkkLku kkk Au yuxwt s Lkn

hkh{kt Xuh Xuh rhku hnuktfLke r{fkku yLku 4.59 k


suxk fku{eo yuf{kuLku sYhe
Mkt kLkk Yx kLkkeLku fhu s
fku{eo yuf{ku {e fw 6.80
k yu f {ku L kw t fhu s fhk{kt
yku.kuzo{kt [ke,qkzke{kt
kkkyu kuk rk kwshkkLkk
kkkwyku Wkh kuk ykktfke
nw{kLke xLkk kk y{kk
kkkyu sk Lkefuk rk
kwshkkLkk kkkwykuLke kMk Wkh
fhk{kt ykuk ykktfe nw{k
{]kfkuLkk krhkhsLkku Wkh yke
kzue ykkrk Mkkku Mk{k uLke
Mkkku y{kk nuh k zk

oLk : kkfLkk s Vqft kk


fhk{kt yku.yk ytkuLke rkk LkkLkk knLkku sE fu yu {kxu Akuxk
yue Au fu,y{kk nuh{kt Lkk nkke sE Lk fu yu{ nku kt 25 BwrLkrMkk fkukkuohuLk khk yLku ku{kt {kko kuk Mkkk ku f Lke kke{kt zw ku w
yrk{ Mkkku eLkku yLku Mkwfku su x e ku z rhkkyku {w f k{kt ykkW nuh fhk{kt ykuk suxk kwshkkLkk kkkwykuLkk Au . y{kk nu h Lku i r f
f[hku yufXku fhk {kxu nuh{kt yku.Mkkhu 7ke kkkuhLkk 1 hkuLke MknekLkk k{k{ fko{ku Mk{k[kh kwu ku Mk{k u yLku nurhxusMkexeLkku hu {k kk
yktkfkeyku Mkk{u szkkkkuz fkokneLke {ktke Mkkku 1000 Lkk knLkku Mkkku kuzo
{ku {wfe MkVkELke Lke knu
Mkwe{kt hnuktf rMkkh{kt yLku
MkktsLkk 6 ke 9 Mkwe{kt fku{eo
yuf Mkkn Mkwe Mkrkk fhk{kt w r Lkk{kt nu kk kk kk su fko{kuLke ykkW BwrLkrMkk
ykk nkukLke nuhLkk {uh khk y{kk nuhLku irf fkukkuho
u Lk khVke nuhkk fhk{kt
ukMkeyku{kt ykku qfku : ktsrLkk fko{ku fhk{kt yku . yk yt ku 14 yuf{ku{kt fk{kehe kwhe fhkLke nuhkk fhk{kt yke Au.yk nurhxusMkexeLkku hu {kLke yke nke su { kt nu h Lkk
y{kk, kk.11 rhku k fhkkt Lkkhkyku MkkkuLkk kuLkhku sqkELkk hkus nuhLkk {uh kkik{ hnu u . hku s hnu kt f rMkkhku { kt
ytkuLke rkk yue Au fu,9{e wke fk fhk ykkursk {wkeu,yirknkrMkf E{khkku
yLktkLkkk{kt rLkkuok y{hLkkkkrkfku yu ufkzo Mkkku Wk rhku oLk kuwt knLkk Lkkhkwhk kuzo{kt 22810ke khu MkkuMkkxeyku yLku
kh nw{kLkk uh{kt uhk kkk kzk nkwt. {wM{ ykeykuyu kkrfMkkLkLkk ykfkktkk kkWLz Mkkukhkuz yLku 27174 fku{eoLkk rLkk fhuk sqkELkk hkus y{kk nuhLku fhk{kt ykuk rr fko{ku Wkh hkuLke fhkLke nke ku
Au. ukMkeyku{kt yktkfkeLkk fkhkkkqo hkxsLku Mkkke rhku k fkuo EMkLkkwh kuzo{kt kkukze [kh Mkkuyu ke f[hku WkkzkLkwt ykkusLk wLkuMfku khk irf nurhxusMkexeLkku yuf Mkwe {kufVw hkkLkku rLko fko{ MknekLkk yL
yu kkohkkko nw{kLku R Wk ykku nkku kku, {wM{ kR-knuLkkuyu {]kf hMkkke Y fhk{kt yku.{uhu fhk{kt ykw Au . fk{keheLkw t hu ykkk{kt ykku nkku.yk fhk{kt ykku Au.yk ytku k{kn fko{ku yuf Mkkn Mkwe
yLku hkuk qfe WXk Au. kwshkk Mkrnk y{hLkkkkrkfkuLku ktsr ykeo nke.T yk ytku rkkku ykkkk fkw Skeyu M k rMkMx{ Wkhkt k nu h kkLke Mk{k y{kk nuhLkk {uh kkik{ knu zk {kufwV hkk{kt yku Au.yk
uh{kt [kukhV yktkfke nw{kLke kku, zkuhk{kt k yktkfke nw{kLkk fu , Lkkhkw h k ku z o { kt 1 xLk fk{keheLkk Vkuxk kkze M{kxoMkexe nuh{kt kLkkh Wse fhk kufLke kke fk fhkk fkw fko {ku L kk ykku s Lk yt ku
ykfhe Lkk yLku rhku kR hkk Au. rhku{kt kkrfMkkLkLkku hkxs Mkkke fukuMkexeLkk 18 knLkku 3 xLk kk {kukkE yuk kh {wfe fk{keheLkwt
kwshkk{kt y{kk, hksfkux, zkuhk Mkhfkh Mk{k yktkfkeykuLku szkkkkuz kkrfMkkLk yLku yktkfk rhkue Lkkhk ytku y{kk BwrLkrMkk Au fu,y{hLkkkLke kkkyu sk ykkk{e Mkknu Vuh r[khk
ku knLkku,EMkLkkwh{kt 18 knLkku {kuLkexhk fhk{kt yku.
Mkwhk, fA-kktekk{ MkrnkLkk Mkkuyu skk ykkk yu kkrfMkkLkLku Mkkf kke rhku oLk ukku kuk nkk. fkukkuohuLk yLku kMkfkk khk Lkefuk kkkwyku Wkh fhk{kt fhk{kt yku.
Xuh-Xuh rnLw MktkXLkku yu Lkkkrhfku khk
kkrfMkkLkLkk hkx s kkkke R
ekzkLke uhkh {ktkeyku kR nke.
yu x w t s Lkne, kkrfMkkLk {w ko kk,
yk s fkhu fA{kt Xuh-Xuh rhku oLk
kuk nkk. kktek{{kt oLkfkheykuyu Lke rkkku wu kue fe khkLku {kuxw qnk{f LkwfMkkLk : hknw kkte
eyuMk{kt ese kw {kueLke Lkerkke fk~{eh{kt
yktkfeykuLkk kqkknLkLkk s fko{ku kkrfMkkLk nk nk, yktkfkLkku MkVkku yktkfkeykuLkk kqkkLkwt nLk fwO nkwt. kku
kuk nkk. uLkk rr hksku{kt k fhku Lkk Mkqkku[kh yu Lkkhkyku kwtS WXk {ktze{kt kkrfMkkLkLkku hkxs kkeLku
yk fkhLkk s rhku oLkku uk {k nkk. Y[{kt kku {wM{ rkhkhkuyu qk kuLku kk Lke[u f[zk{kt ykku nkku. Mkwhk{kt

kk &u kkkMk Y
nkk. kku keSkksw, yk nw{k{kt {kko {kuxe Mktk{kt yufk kR hue fkZe nkk{kt k yu keeke khk ykt kfkeyku L kk

kkMkkeykuLku wku kuh


kuk rfkkuLku ktsrLkk fko{ku kkrfMkkLk {wkokk, y{hLkkkkrkfkuLkk kqkkLkk nLkLkku fko{ kuku nkku.
kuk nkk. oLkfkkoyku khk yksu rLkLk khu w: fk fhkk, yktkfkLkku skhu Mkkz{kt yktkfkeykuLku nuh{kt
kkukkLkk rhku yu ukku hBkLk fuL MkVkku fhku, kkrfMkkLk nk-nk MkrnkLkk VktMke ykkkLkku rhku fko{ kuku nkku. y{kk, kk.29 kuLx khefu k fhk{kt ykuk
y{kk Bw r LkrMkk eoyku yLku ku{Lkk MsLkkuLku k
24 fkf swLke LkkuxkuLke kkhe [ke hne nkukLkku kku fku kku o h u Lk Mkt [ krk nu h Lke khu khukLkeLkku Mkk{Lkku fhku kzku yLktkLkkk{kt nw{kLku hkufk{kt ksk Mkhfkh rLkV
swLke 500 yu 1000Lke LkkuxLke nsw kkhe he Au
Lke rne,kk. 13 ykk Au . fkh fu Lkku x kt eLkk kkk hkxLku Lkk{ MktkkuLk fheLku yk ytkuLke
e.yu M k.nku Mkx{kt kw khLkk
hkus Mkkk 11 fkf Mkwe es
kwhXku kuhkkLke xLkk {k{u
nkku . yks Mk{u nku Mkx{kt
uLxuxh Wkh hkk{kt ykuk
MkkS u Lkk{Lkk eoLkwt kwhkku
kE Au : kkMkkeLku nw{kLke kwhke kf {e hne Au
Lkerne, kk. 12
y{hLkkk kkeyku Wkh
LkkLkfzk k {kxu khkLke rkck
k Wkh {wfe uk{kt yke Au. {kue
fkhu s fk~{eh{kt kkMkkeykuLku
nu Mkeku Vkku kR hkku yLku ku{Lku
kk kuo ykX{e LkuBkhLkk rMku hr{kLk kku fhkuzkuLke Mktk{kt Lkkux s{k nuhkk fhe nke. Wsk kxuu LkkuxkteLke kkkMk MkkU kk{kt yke nku kLkw t ykurfMksLk Lk {kLkk fkhu {kuk ykktfke nw{k kk fkUkuMkLkk Wkh nkh fhk{kt yk{f ukE nw{k fhkLke kf {e hne Au.
Yrkk 500 yu 1000Lke LkkuxLku kt fhk{kt yke nke. ykhkeykE kkMku fuxk yMkhLkk Mkto{kt Mkku Mkkku kk fhe nke nu h Lkk {u h yLku kkk kuLkk MsLkku khk nkuMkx Lkkk yk hknw kkt eyu hnuk hknwu fkwt nkwt fu, {kueLkk hknw kkte uzqkkuLkk {wk Wkh k
fhkLkku rLko fhk{kt ykk kkke nsw Lkkk ykk Au kuku & k{k{Lku Mkkke su{kt kesuzeLkk Lkukk k nkk. ykurhMMkk, e.yuMk.nkuMkx kkuzoLkk [uh{uLku Mkkkkkyku Wkh ku hfkheLkku zkkLk LkhuL {kue Wkh yksu kkk kLkk fkhu u Lku zkkLkLku Mk{kt ukLkk kMk
k ykhkeykE khk swLke LkkuxLke kkhe hkku Aukhu nu yue rkk we Au fu, Wkh u , {u {kt u z q kku khk ykfhk nkh fko nkk. hknw u Lkw f MkkLk kR hkw t Au . rLkku o k fhe [wk Au. nk{kt ufuLk kkk
fkw Au.yk ytku {ke {kneke ykkuk {wfk{kt ykku nkku.keS yLkt kLkkk{kt nw { kLku hku f k{kt khkeku L ke nk kR hne Au . kk Mu khk Vhuk hknwu {kueLkk
fhkLke rk [ke hne Au. 24 fkf LkuMkhLkku yktfzku kou Au fu, 15 k kfeVkuLkku Mkk{Lkku fhk{kt yke hkku Au
kkhe [ke hne nkukLkk ynuk {k fhkuzke kkuzkf ykuAk Lkkux s{k kk nkk khu yk {wskLkk yktfzk he fhkk nkk. yLkw M kkh,e.yu M k.nku MkxLkk khV yk {k{u yksu {uhu kkfkhku rLkVkk k fuL Wkh nkh fhkk Mkku { khLkk rMku y{hLkkk Lkuk]{kt yuLkzeyu Mkhfkh Mkk{u swk
Au. nkWMk kuLk khk yk ytkuLke {krnke yLku suLke kkhe kR hne Au. ytrk{ fr{rxLkk Mkku kt Mkwe{kt yktfzk yke ktk{kt Lke kLke hnue Mkhkh MkkkuLke kk[ek{kt fkw fu,ykxk yuf kAe yuf xTx fko nkk. hknwu kkeykuLke kMkLku xkkuox kLkkeLku swk {kuh[k Wkh nkhku Y fhe
ykkk{kt yke Au. LkkuxkteLkk kkk yktfzkLke kkhe nsw [ke hne Au. kxuLkku su ku yt ku k RAw f nkk. kxu Mkwkh Mkueexe nkuMkx kt kk Mk{ Mkw e nku Mkx{kt fkwt nkwt fu, zkkLkLke LkerkykuLkk nw{ku fhkku nkku su{kt Mkkk kufku ek Au. fkUkuMkLkk yL Lkukkyku k
hr{kLk s{k fhk{kt ykue swLke Lkkux skk fkUkuMkLkk Lkukk rsMknLkk ykhkeykELkk kLkohu {kuLkexhe kkurMke {kxu fkokne [ke hne nke yu k fhk{kt ykuk eoykuLku su fkhu fk~{eh{kt kkMkkeykuLku nu {kko kk nkk yu 32ke w fne [wk Au fu, {kk rLkuLkkkSke
65 {eLkku khk Mkkn{kt A rMk Mkwe &Lkk skk{kt khu {nkqo Au. ytkuLkwt rLkuLk k hsq fwO nkw tsu{kt sk {e kE Au. yk khk {kxu kw k kk nkk. yk fk{ [ku Lkn. kkMkkeyku Mkk{u
Mk{u esVkux Mkokk yk VkuxLkk khu kLke ku ke kze ku
24 fkf kk{kt yke hne Au . ykhkeykE khk yk Mktkt{kt ytrk{ fnuk{kt ykwt nkwt fu, Szeke 2015- qnk{f ykkk khefu Au. hknwu nw{kLke knukke s zkkLk LkhuL rLkko f fko kne fhe kzu .
ykhkeykELkk kLkoh Wsk kxuu yk {krnke k {kuzuke nuh fhk{kt yke 2017{kt yktrfheku xu. 2017-18{kt fkhu e.yuMk.nkuMkx kh k fku L x k fxhLke ku hfkhe nku kLkw t kkukkLkk xTx{kt sB{w fk~{ehLke {kue, hkxkrk {wSo, fkUkMu k {kueLkk ytkk kLkk fkhu khkLku
{krnke VkELkkLMk MxuLzk fr{rx{kt ykke fu Au. Yrkk 500 yLku 1000 YrkkLke 7.3 xfk kR su. {kuLkexhe kkurMkeLkk kze nke.kkkuhLkk kLkk Mkw{khu knkh ykk kkBw Au.yk{ Akkt ksk-kezeke Mkhfkh Wkh k {w Mkku r Lkk kkt e MkrnkLkk qnk{f LkwfMkkLk kR hkwt Au. rLkkuok
nke. WSok kxuu fkwt nkwt fu, w {eLkku Lkkux kk kuo 8{e LkuBkhLkk rMku kt Mkto{kt skk ykkkk Wsk kxu ykk e.yu M k.Lkk rr ku z o { kt es k yk {k{u kkkMk fhk{kt nkh fko nkk yLku fkwt nkwt fu, Lkukkyku rxfk fhe [wk Au. hknw khkeku {he hkk nkukLkku kku
hkufk {kxu xuLzhku k yk{trkk fhk{kt fhk{kt yke nke. zkkLk LkhuL {kueyu Lk nkk khtkw {krnke ykke nke. kn ku h kE skke ELzku h yku.su eoLkwt {kuk kk kkBw Au. kezekeke kXkt LkLku {Lkkh kkteyu fkt Au fu, {kueLke LkerkLkk hknwu fkuo Au.

s.WB{u fwMkw{ kke{ fuL khk [kke rr ]rkyku ^ux u[kLkku Au rLkk Vkku{k - 9821157895

y ikh
kkkw {nukkLke uhe yktkk[kuf kLkkh VkuLk Lkt.91-278-2523017 Vk rk
Mk{ks {kxu
(1) ykuz yus nku{ - knuLkku {kxu (9) {uMkk - yZe ke kkt[ ko

(2) ykuz yus nku{ - kEyku {kxu


(3) rk{ rfheyku {kxu kkuzeOk - 3 ke 10 ko {kxu
(10) k{uykw {wMkwVk (fw{ - EhkLk) Lkk Mknkukke
nkik EMk{e xuLkk MkuLxh
fkwkwh kkt[ ke
kkfhyeLke kku{kt {uhus whku
(4) {uLxe [uuLsMko kMko kkuzeOk (11) ko{kt ku k Mk{wn keLkk kukk{ kwLk ^ux{kt yu {wtkE
(5) kuMx {rnk k]n Wkuk (12) knkhkk{ke ykkk kuLx {kxu MkekkkykuLkk kuf{kt ke {ku
(6) rfzTMk fuh, u kwk yLku LkMkohe Mfw
(7) kuMx k{he 1 ke 5 kuh
Mknfkhke e rxrVLk Mkuk
(13) knuLkku {kxu rr fkhLkk fkMkeMk
2BHK kikh ^ux
u[kLkku Au.

Al-Khayber
(8) MkLzu Mfw - 1 ke 8 kuh ([kh rk) - : Mktkfo : - Marriage Beauro
(1) fwhykLk (2) ykf (3) ErknkMk (4) rVfn E-mail : jkulsum@yahoo.co.in Mk{kLk n{kkE Mumbai
Lkk{kh
MkeLk{kt nh, {h[wt, kkt SYt kske ku {u 9920770207 Nikhat Fatima - 9821157895
VOLUME : 02 - ISSUE : 15- PAGES : 04 - RS : 2/- - Dt. 14-07-2017 - FRIDAY - ALL KSI NEWS AAJ TAK (WEEKLY) Website : www.allksinewsaajtak.com
Owner Publisher Printer : Nahid Fatema Shabanali Hadakiya Published From D/1, Mehraj Flats, Ground Floor, Mugals Pole, Panchpatti, Near Kalupur Tower Ahmedabad - 380001.
Printing Press : Mahadev Offset B/4 Ravi Estate Rustam Mill Compound Dudheswar Ahmedabad - 380004. Editor : Shabanali Rajabali Hadakiya Mo : 9824539901