You are on page 1of 4
Ministerul Administratiei si Internelor QQ Academia de Politie,,Alexandru Ioan Cuza” LIMBA ROMANA CONCURS DE ADMITERE Sesiunea julie-august 2009 A2 1) Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: a)inculpa, regizor, inspéctor; b)fenomén, discipol, capitol; ©)mbnitor, émogen, acuzit; A)ciocatlie, rebitt, simbol. 2) Sunt corect despartite in silabe toate cuvintele din seria: a)ast-ma-tic, ina-dec-vat, a-vi-on; b)ca-blu, ig-lic, arc-tic; c)zme-oai-c4, drep-tun-ghi, mu-zeu; d)so-ia, au-di-ti-e, pri-be-gi. 3) Identifica seria care confine numai cuvinte cu hiat a)ciut’, ceara, axa; bjaer, zoologie, aeroport; c)geamie, chiuvet’, gheata; d)chiabur, cheie, rochie. 4) Sunt corect accentuate toate cuvintele din seria: a)véverifa, timaie, échivoc: b)scrumiara, fenomén, aerisi; c)égor, decér, gineré; d)regizér, bivél, simbél. 5) Numirul de litere si de sunete din cuvantul auxi a)8 litere, 9 suncte; )8 litere, 8 sunete; ©)8 litere, 10 sunete; 4)9 litere, 8 sunete. 6) Indica sinonimul neologie pentru cuvantul putere: e)duritate; d)putinga, 7) Indica seria in care exist numai cuvinte derivate parasintetic: a)nemulfumit, prescolar. b)multumire, inadaptat. c)contraargument, telecomanda; d)postmodernist, deschidere. 8) Indic& seria care confine numai antonime derivate cu prefix: a)dezlega, necinstit; b)decupa, destupa; c)involutie, intar' d)intreprindere, necesar. Noti:Fiecare intrebare are o singurd varianté de rispuns corect Exemplu de marcare rispuns: Rispuns corect la intrebarea nr... b) Pagina I din 4 a) b) c) d) Ministerul Administratiei si Internelor QQ Academia de Politie,,Alexandru Ioan Cuza” LIMBA ROMANA CONCURS DE ADMITERE Sesiunea julie-august 2009 A2 9) Indica seria care confine cuvinte din ac a)sufletese, suflet, sufleu; ‘b)om, uman, omenesc; ©)drept, nedrept, dreptunghi; d)floare, florilegiu, florar. si familie lexi 10) Alege sinonimu! coreet al cuvantului cali a)tandru; b)fad; e)eabalin; d)canin, 11) Cuvantul un este numeral in enunful: a)EI nu a cumparat niciun mar. b)Ei au cumpérat un scaun. c)Mihai a cumparat un caiet si trei creioane. 4) Am vazut un tigru la cire. 12) Indic enunful in care nu exista verb predicativ: a)Eleste pictor. b)Cartea este o suta de lei ©)El este in excursie. A)EL este din Ardeal, 13) Indica enuntul in care exis a)E vai de ell; b)Mergea lipa-lipa ©)S-a auzit cip-cirip. Rata tusti! in ap’. A interjectie predicativa: 14) Precizeaza cazul pronumelui interogativ din enunful De catre cine a fost scrisa poezia? : a)nominativ; b)vocativ; cacuzativ; d)dativ, 15) Cuvantul subliniat din enuntul Lui Mihai nu-i place sci meargd la mare - este: a)articol hotarat proclitic; b)pronume personal; ©)pronume posesiv; d)articol nehotarat. 16) Cuvantul subliniat din enunful Spune-mi ce trebuie sa fac - este : a)pronume relativ, nominativ; b)pronume relativ, acuzativ; ©)adjectiv relativ, nominativ; d)pronume interogativ, nominativ. Noti:Fiecare intrebare are o singurd varianté de rispuns corect Exemplu de marcare rispuns: Rispuns corect la intrebarea nr... b) Pagina 2 din 4 a) b) c) d) Ministerul Administratiei si Internelor QQ Academia de Politie,,Alexandru Ioan Cuza” LIMBA ROMANA CONCURS DE ADMITERE Sesiunea julie-august 2009 A2 17) Sunt numai substantive epicene in seria: a)fluture, girafa, mele; d)libelula, tigru, gasca; o)leu, gain’, Kicusta; A)cal, iepure, panter’. 18) in enuntul Nu mi-ai vazut caietul?- cuvantul subliniat este a)pronume personal, genitiv; b)adjectiv pronominal posesiv, dativ; ©)pronume personal, dativ; d)pronume reflexiv, genitiv. 19) in enunful A fost odatd un impdrat - verbul a fost este: a)auxiliar, b)predicativ; c)copulativ; d)copulativ impersonal. 20) Indica enuntul in care exista verb la diateza reflexiva: a)isi cumparase lucruri noi. )MA uitam pe geam cum ploud. c)Ea le zmbeste tuturor. (EI isi vorbese. 21) Subordonata din fraza Am venit sé te ajut - se poate contrage in a)complement circumstantial de scop; b)complement direct; ©)complement indirect; d)subiect. 22) Prima propozitie din fraza Sd fi plouat cu géleata, tot plecam la mare - este a)subiectiva; b)principala; oeoncesiva, d)completiva indirecta. 23) Prima propozitie din fraza Cum il viizu, fata il rugd ca pe Dumnezeu sé 0 scape de zmeu -este: a)circumstantiala de mod; dcitcumstangiald de eauza; c)completiva indirecta; d)circumstantiala de timp. Noti:Fiecare intrebare are o singurd varianté de rispuns corect Exemplu de marcare rispuns: Rispuns corect la intrebarea nr... b) Pagina 3 din 4 a) b) c) d) Academia de Politie,,Alexandru Ioan Cuza” Sesiunea julie-august 2009 LIMBA ROMANA Ministerul Administratiei si Internelor CONCURS DE ADMITERE 2 Ad 24) Analiza corecti a frazei Daca spune adevarul inseamné cd il va intrista -este a)subiectiva, principala, predicativa; b)conditionala, principal, predicativa; ©)conditionali, prineipald, completiva directa; d)subiectiva, prineipald, completiva directd, 25) Subordonata izolata prin virgule din fraza Poate cu tine, care m-ai ascultat, sa ma pot infelege este: a)predicativa; b)atributiva; e)subiectiva; d)completiva indirect, 26) Indica functia sintactici a cuvantului subliniat din enuntul Colegul meu, Gigel, a luat locul intdi la olimpiada de matematicd. a)atribut adjectival; bjatribut substantival; c)subiect; @)atribut substantival apozitional. 27) Indicd numarul de predicate nominale din fraza Era aproape cu neputinfaé sd treci cdteva zile in sir pe faimoasa Calea Victoriei fara sa intdlnesti pe oricine ai fi vrut sau n-ai fi vrut, a)un predicat nominal; b)trei predicate nominale; c)patru predicate nominale; 4)niciun predicat nominal. 28) in enuntul Nu s-a hotdrat nimic definitiv in ceea ce te priveste- cuvantul subliniat are functie sintactic’ de: a)complement circumstantial de mod; bjatribut adjectival; c)atribut adverbial; d)atribut substantival. 29) Cuvantul subliniat din enuntul Parerile celor din casé nu-l interesau - are functie sintactica de: a)nu are functie sintactica; b)atribut adjectival; catribut pronominal in genitiv; )atribut pronominal in dativ. 30) Indica functia sintacticd a pronumelui posesiv din enuntul O invitatie ca a voastré ma onoreazd. a)complement circumstantial de mod; b)atribut pronominal genitival; )atribut pronominal prepozitional; )complement indirect. Noti:Fiecare intrebare are o singurd varianté de rispuns corect a) b) c) d) Exemplu de marcare rispuns: Rispuns corect la intrebarea nr... b) 1 f Pagina 4 din 4