FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

Maklumat Am Asas pembentukan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi dapat ditelusuri sejak wujudnya Bahagian Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris di Kolej Pertanian Malaya berikutan penguatkuasaan Akta Bahasa 1967. Pada tahun 1971, kedua-dua bahagian ini dicantumkan dan dinamakan Bahagian Bahasa yang mengandungi Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris. Bahagian ini telah dinaikkan tarafnya sebagai Jabatan Bahasa pada tahun 1972, dan diletakkan di bawah Fakulti Pertanian. Pada 15 Januari 1975, Jabatan Bahasa diletakkan di bawah Fakulti Perkhidmatan Pendidikan yang sekarang ini dikenali sebagai Fakulti Pengajian Pendidikan. Pada 4 Januari 1995, Jabatan Bahasa telah dinaikkan tarafnya menjadi Fakulti Pengajian Bahasa Moden. Pada 1 Januari 1999, Jabatan Komunikasi Pembangunan yang dahulunya terletak di bawah Fakulti Ekologi Manusia dipindahkan ke Fakulti Pengajian Bahasa Moden dengan nama baharunya Jabatan Komunikasi, dan Fakulti Pengajian Bahasa Moden diberi nama baharu sebagai Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi (FBMK). Kini, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi mengandungi empat jabatan, iaitu Jabatan Bahasa Melayu, Jabatan Bahasa Inggeris, Jabatan Bahasa Asing, dan Jabatan Komunikasi.

Pengurusan Fakulti Dekan Prof. Madya Dr. Che Ibrahim Haji Salleh Timbalan Dekan (Akademik dan Pelajar) Prof. Madya Dr. Abdul Mua'ti @ Zamri Ahmad Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi) Prof. Madya Dr. Ezhar Tamam Timbalan Dekan (Siswazah dan Antarabangsa) Prof. Madya Dr. Mardziah Hayati Abdullah Ketua Jabatan Bahasa Melayu Prof. Madya Dr. Arba'ie Sujud Ketua Jabatan Bahasa Inggeris Prof. Madya Dr. Shameem Begum bt. Mohd Rafik Khan @ Rafik-Galea Ketua Jabatan Bahasa Asing Dr. Mohd. Azidan Abdul Jabar Ketua Jabatan Komunikasi Prof. Madya Dr. Siti Zobidah Omar Ketua Penolong Pendaftar En. Latif bin Anwar

1

Program Prasiswazah yang ditawarkan Program Bacelor 1. Bacelor Sastera Bahasa dan Linguistik Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Asing (Bahasa Cina, Bahasa Arab, Bahasa Jerman, Bahasa Perancis) Kesusasteraan Melayu Kesusasteraan Inggeris 2. Bacelor Komunikasi

2

STRUKTUR KURIKULUM

Nama Program Jumlah Kredit Bergraduat Tempoh Pengajian

: : :

Bacelor Komunikasi 103 Jam Kredit 6 Semester ( 3 Tahun )

1.

Kursus Universiti ( 18 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Pertanian dan Manusia Kenegaraan Malaysia Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Pengucapan Awam Asas Keusahawanan Penglahiran Bakat dan Karya Kreatif Kr 2 3 2 2 3 3 3 K 2 3 2 2 2 3 2 A/T 0 0 0 0 1 0 1

KOD KURSUS PRT 2008 SKP 2101 SKP 2203 SKP 2204 KOM 3403 MGM 3180 BBK 3410

2.

Kursus Teras (61 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) i. Asas Fakulti (09 Kredit) NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Kemahiran Bahasa Inggeris Kemahiran Bahasa Inggeris ii. Major Kewartawanan (52 kredit) NAMA KURSUS Komputer dalam Pembangunan Sumber Manusia Pengenalan Teori Komunikasi Kaedah Penyelidikan Komunikasi Etika Komunikasi Media, Teknologi & Masyarakat Isu-Isu Komunikasi & Teknologi Magang Projek Bacelor Pengenalan Komunikasi Massa Prinsip dan Amalan Kewartawanan Kr 4 3 3 3 3 3 10 4 3 3 K 3 3 2 3 3 3 0 0 3 3 A/T 1 0 1 0 0 0 10 4 0 0 Kr 3 3 3 K 2 2 2 A/T 1 1 1

KOD KURSUS BBM 3401 BBI BBI

KOD KURSUS DCE 3001 KOM 3207 KOM 3431 KOM 4361 KOM 3305 KOM 3362 KOM 3800 KOM 3900 KOB 3201 KOJ 3332

22

KOJ 3431 KOJ 3433 KOJ 3462 KOJ 3471 iii.

Teknik Pengumpulan Berita Kewartawanan Foto (Prasyarat KOJ3401 – Fotografi Asas)* Penerbitan Elektronik Proses Penyuntingan dan Penerbitan Berita Major Komunikasi Kemanusiaan (52 kredit) NAMA KURSUS Komputer dalam Pembangunan Sumber Manusia Pengenalan Teori Komunikasi Kaedah Penyelidikan Komunikasi Etika Komunikasi Media, Teknologi & Masyarakat Isu-Isu Komunikasi & Teknologi Magang Projek Bacelor Psikologi Komunikasi Komunikasi Kumpulan Kecil Kemahiran Komunikasi Interpersonal Komunikasi Antara Budaya Komunikasi dan Perundingan Debat dan Penghujahan Major Komunikasi Korporat (52 kredit) NAMA KURSUS Komputer dalam Pembangunan Sumber Manusia Pengenalan Teori Komunikasi Kaedah Penyelidikan Komunikasi Etika Komunikasi Media, Teknologi & Masyarakat Isu-Isu Komunikasi & Teknologi Magang Projek Bacelor Teori Komunikasi Keorganisasian Pengenalan Komunikasi Korporat Strategi Perhubungan Awam Penulisan Korporat

4 3 3 3

3 2 2 2

1 1 1 1

KOD KURSUS DCE 3001 KOM 3207 KOM 3431 KOM 4361 KOM 3305 KOM 3362 KOM 3800 KOM 3900 KOH 3231 KOH 3401 KOH 3432 KOH 3361 KOH 3363 KOH 3462 iv.

Kr 4 3 3 3 3 3 10 4 3 3 4 3 3 3

K 3 3 2 3 3 3 0 0 3 2 2 3 3 2

A/T 1 0 1 0 0 0 10 4 0 1 2 0 0 1

KOD KURSUS DCE 3001 KOM 3207 KOM 3431 KOM 4361 KOM 3305 KOM 3362 KOM 3800 KOM 3900 KOC 3232 KOC 3301 KOC 3431 KOC 3461

Kr 4 3 3 3 3 3 10 4 3 3 3 4

K 3 3 2 3 3 3 0 0 3 3 2 3

A/T 1 0 1 0 0 0 10 4 0 0 1 1

23

KOC 4362 KOC 3363 v.

Pengurusan Krisis Organisasi Komunikasi dan Perundingan Major Penyiaran (52 kredit) NAMA KURSUS Komputer dalam Pembangunan Sumber Manusia Pengenalan Teori Komunikasi Kaedah Penyelidikan Komunikasi Etika Komunikasi Media, Teknologi & Masyarakat Isu-Isu Komunikasi & Teknologi Magang Projek Bacelor Pengenalan Komunikasi Massa Prinsip dan Amalan Kewartawanan Penulisan Skrip Teknik Penerbitan & Persembahan Video/TV Pengurusan Penyiaran Teknik Penerbitan dan Persembahan Radio

3 3

3 3

0 0

KOD KURSUS DCE 3001 KOM 3207 KOM 3431 KOM 4361 KOM 3305 KOM 3362 KOM 3800 KOM 3900 KOB 3201 KOJ 3332 KOB 3431 KOB 3461 KOB 3363 KOB 3462

Kr 4 3 3 3 3 3 10 4 3 3 3 4 3 3

K 3 3 2 3 3 3 0 0 3 3 2 3 3 2

A/T 1 0 1 0 0 0 10 4 0 0 1 1 0 1

3.

Kursus Elektif (24 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) i. ii. 15 kredit kursus Jabatan Komunikasi 9 kredit kursus luar Jabatan Komunikasi NAMA KURSUS Kursus dalam Jabatan Komunikasi Kursus dalam Jabatan Komunikasi Kursus dalam Jabatan Komunikasi Kursus dalam Jabatan Komunikasi Kursus dalam Jabatan Komunikasi Kursus luar Jabatan Komunikasi Kursus luar Jabatan Komunikasi Kursus luar Jabatan Komunikasi Kr 3 3 3 3 3 3 3 3 K 3 3 3 3 3 3 3 3 A/T 0 0 0 0 0 0 0 0

KOD KURSUS Elektif 1 Elektif 2 Elektif 3 Elektif 4 Elektif 5 Elektif 6 Elektif 7 Elektif 8

Nota : Kr = Jam Kredit, K = Kredit, A = Amali, T = Tutorial

24

SKEMA PENGAJIAN (MAJOR KEWARTAWANAN)

TAHUN 1 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBM 3401 SKP 2203 KOM 3207 KOM 3305 KOM 3403 BBI NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Tamadun Islam dan Tamadun Asia Pengenalan Teori Komunikasi Media, Teknologi dan Masyarakat Pengucapan Awam Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS KOB 3201 KOJ 3332 KOJ 3401 DCE 3001 BBI PRT 2008 NAMA KURSUS Pengenalan Komunikasi Massa Prinsip dan Amalan Kewartawanan Fotografi Asas (Kursus Elektif 1) Komputer dalam Pembangunan Sumber Manusia Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Pertanian dan Manusia JUMLAH Kr 3 3 3 4 3 2 18 K 3 3 2 3 2 2 15 A/T 0 0 1 1 1 0 3 Kr 3 2 3 3 3 3 17 K 2 2 3 3 2 2 14 A/T 1 0 0 0 1 1 3

TAHUN 2 SEMESTER 1 KOD KURSUS SKP 2204 SKP 2101 MGM 3180 KOM 3431 KOJ 3431 KOJ 3462 NAMA KURSUS Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia Asas Keusahawanan Kaedah Penyelidikan Komunikasi Teknik Pengumpulan Berita Penerbitan Elektronik JUMLAH Kr 2 3 3 3 4 3 18 K 2 3 3 2 3 2 15 A/T 0 0 0 1 1 1 3

25

SEMESTER 2 KOD KURSUS KOJ 3471 KOM 3362 KOM 4361 KOJ 3433 BBK 3410 NAMA KURSUS Proses Penyuntingan dan Penerbitan Berita Isu Komunikasi dan Teknologi Etika Komunikasi Kewartawanan Foto Penglahiran Bakat Kreatif Kursus Elektif 2 Kursus Elektif 3 JUMLAH Kr 3 3 3 3 3 3 3 21 K 2 3 3 2 2 3 3 18 A/T 1 0 0 1 1 0 0 3

TAHUN 3 SEMESTER 1 KOD KURSUS KOM 3800 KOM 3900A NAMA KURSUS Magang Projek Bacelor JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS KOM 3900B NAMA KURSUS Projek Bacelor Kursus Elektif 4 Kursus Elektif 5 Kursus Elektif 6 Kursus Elektif 7 Kursus Elektif 8 JUMLAH Kr 2 3 3 3 3 3 17 K 0 3 3 3 3 3 15 A/T 2 0 0 0 0 0 2 Kr 10 2 12 K 0 0 0 A/T 10 2 12

Nota :

Pelajar diwajibkan memilih 2 kredit daripada kursus ko-kurikulum yang ditawarkan oleh universiti

26

SKEMA PENGAJIAN (MAJOR KOMUNIKASI KEMANUSIAAN)

TAHUN 1 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBM 3401 SKP 2203 KOM 3207 KOM 3305 KOM 3403 BBI NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Tamadun Islam dan Tamadun Asia Pengenalan Teori Komunikasi Media, Teknologi dan Masyarakat Pengucapan Awam Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS KOH 3231 KOH 3401 KOH 3432 DCE 3001 MGM 3180 BBI NAMA KURSUS Psikologi Komunikasi Komunikasi Kumpulan Kecil Kemahiran Komunikasi Interpersonal Komputer dalam Pembangunan Sumber Manusia Asas Keusahawanan Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris JUMLAH Kr 3 3 4 4 3 3 20 K 3 2 3 3 3 2 16 A/T 0 1 1 1 0 1 4 Kr 3 2 3 3 3 3 17 K 2 2 3 3 2 2 14 A/T 1 0 0 0 1 1 3

TAHUN 2 SEMESTER 1 KOD KURSUS SKP 2204 SKP 2101 KOM 3431 KOH 3361 BBK 3410 NAMA KURSUS Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia Kaedah Penyelidikan Komunikasi Komunikasi antara Budaya Penglahiran Bakat Kreatif Kursus Elektif 1 JUMLAH Kr 2 3 3 3 3 3 17 K 2 3 2 3 2 3 15 A/T 0 0 1 0 1 0 2

27

SEMESTER 2 KOD KURSUS KOH 3363 KOM 3362 KOM 4361 PRT 2008 KOH 3462 NAMA KURSUS Komunikasi dan Perundingan Isu Komunikasi dan Teknologi Etika Komunikasi Pertanian dan Manusia Debat dan Penghujahan Kursus Elektif 2 Kursus Elektif 3 JUMLAH Kr 3 3 3 2 3 3 3 20 K 3 3 3 2 2 3 3 19 A/T 0 0 0 0 1 0 0 1

TAHUN 3 SEMESTER 1 KOD KURSUS KOM 3800 KOM 3900A NAMA KURSUS Magang Projek Bacelor JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS KOM 3900B NAMA KURSUS Projek Bacelor Kursus Elektif 4 Kursus Elektif 5 Kursus Elektif 6 Kursus Elektif 7 Kursus Elektif 8 JUMLAH Kr 2 3 3 3 3 3 17 K 0 3 3 3 3 3 15 A/T 2 0 0 0 0 0 2 Kr 10 2 12 K 0 0 0 A/T 10 2 12

Nota :

Pelajar diwajibkan memilih 2 kredit daripada kursus ko-kurikulum yang ditawarkan oleh universiti

28

SKEMA PENGAJIAN (MAJOR KOMUNIKASI KORPORAT)

TAHUN 1 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBM 3401 SKP 2203 KOM 3207 KOM 3305 KOM 3403 BBI NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Tamadun Islam dan Tamadun Asia Pengenalan Teori Komunikasi Media, Teknologi dan Masyarakat Pengucapan Awam Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS KOC 3232 KOC 3301 KOC 3431 DCE 3001 MGM 3180 BBI NAMA KURSUS Teori Komunikasi Keorganisasian Pengenalan Komunikasi Korporat Strategi Perhubungan Awam Komputer dalam Pembangunan Sumber Manusia Asas Keusahawanan Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris JUMLAH Kr 3 3 3 4 3 3 19 K 3 3 2 3 3 2 16 A/T 0 0 1 1 0 1 3 Kr 3 2 3 3 3 3 17 K 2 2 3 3 2 2 14 A/T 1 0 0 0 1 1 3

TAHUN 2 SEMESTER 1 KOD KURSUS SKP 2204 SKP 2101 KOM 3431 KOC 3461 KOC 3462 BBK 3410 NAMA KURSUS Hubungan Etnik Kenegaraan Malaysia Kaedah Penyelidikan Komunikasi Penulisan Korporat Pengurusan Krisis Organisasi Penglahiran Bakat Kreatif JUMLAH Kr 2 3 3 4 3 3 18 K 2 3 2 3 2 2 14 A/T 0 0 1 1 1 1 4

29

SEMESTER 2 KOD KURSUS KOH 3363 KOM 3362 KOM 4361 PRT 2008 NAMA KURSUS Komunikasi dan Perundingan Isu Komunikasi dan Teknologi Etika Komunikasi Pertanian dan Manusia Kursus Elektif 1 Kursus Elektif 2 Kursus Elektif 3 JUMLAH Kr 3 3 3 2 3 3 3 20 K 3 3 3 2 3 3 3 20 A/T 0 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 3 SEMESTER 1 KOD KURSUS KOM 3800 KOM 3900A NAMA KURSUS Magang Projek Bacelor JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS KOM 3900B NAMA KURSUS Projek Bacelor Kursus Elektif 4 Kursus Elektif 5 Kursus Elektif 6 Kursus Elektif 7 Kursus Elektif 8 JUMLAH Kr 2 3 3 3 3 3 17 K 0 3 3 3 3 3 15 A/T 2 0 0 0 0 0 2 Kr 10 2 12 K 0 0 0 A/T 10 2 12

Nota :

Pelajar diwajibkan memilih 2 kredit daripada kursus ko-kurikulum yang ditawarkan oleh universiti

30

SKEMA PENGAJIAN (MAJOR PENYIARAN)

TAHUN 1 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBM 3401 SKP 2203 KOM 3207 KOM 3305 KOM 3403 BBI NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Tamadun Islam dan Tamadun Asia Pengenalan Teori Komunikasi Media, Teknologi dan Masyarakat Pengucapan Awam Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS KOB 3201 KOJ 3332 MGM 3180 KOB 3431 DCE 3001 BBI NAMA KURSUS Pengenalan Komunikasi Massa Prinsip dan Amalan Kewartawanan Asas Keusahawanan Penulisan Skrip Komputer dalam Pembangunan Sumber Manusia Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris JUMLAH Kr 3 3 3 3 4 3 19 K 3 3 3 2 3 2 16 A/T 0 0 0 1 1 1 3 Kr 3 2 3 3 3 3 17 K 2 2 3 3 2 2 14 A/T 1 0 0 0 1 1 3

TAHUN 2 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBM 3401 BBK 3410 KOM 3207 KOM 3305 KOM 3403 BBI NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Penglahiran Bakat Kreatif Pengenalan Teori Komunikasi Media, Teknologi dan Masyarakat Pengucapan Awam Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris JUMLAH Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 2 2 3 3 2 2 14 A/T 1 1 0 0 1 1 3

31

SEMESTER 2 KOD KURSUS KOB 3462 KOM 3362 KOM 4361 PRT 2008 NAMA KURSUS Teknik Penerbitan dan Persembahan Radio Isu Komunikasi dan Teknologi Etika Komunikasi Pertanian dan Manusia Kursus Elektif 1 Kursus Elektif 2 Kursus Elektif 3 JUMLAH Kr 3 3 3 2 3 3 3 20 K 2 3 3 2 3 3 3 20 A/T 1 0 0 0 0 0 0 1

TAHUN 3 SEMESTER 1 KOD KURSUS KOM 3800 KOM 3900A NAMA KURSUS Magang Projek Bacelor JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS KOM 3900B NAMA KURSUS Projek Bacelor Kursus Elektif 4 Kursus Elektif 5 Kursus Elektif 6 Kursus Elektif 7 Kursus Elektif 8 JUMLAH Nota : Kr 2 3 3 3 3 3 17 K 0 3 3 3 3 3 15 A/T 2 0 0 0 0 0 2 Kr 10 2 12 K 0 0 0 A/T 10 2 12

Pelajar diwajibkan memilih 2 kredit daripada kursus ko-kurikulum yang ditawarkan oleh universiti

32

STRUKTUR KURIKULUM

Nama Program Jumlah Kredit Bergraduat Tempoh Pengajian

: : :

Bacelor Sastera (Bahasa dan Linguistik Melayu) 103 Jam Kredit 6 Semester ( 3 Tahun )

1.

Kursus Universiti ( 18 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar)

KOD KURSUS PRT 2008 SKP 2101 SKP 2203 SKP 2204 KOM 3403 MGM 3180 BBK 3410 Catatan :

NAMA KURSUS Pertanian dan Manusia Kenegaraan Malaysia Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Pengucapan Awam Asas Keusahawanan Penglahiran Bakat Kreatif

Kr 2 3 2 2 3 3 3

K 2 3 2 2 2 3 2

A/T 0 0 0 0 1 0 1

pelajar dikehendaki mengikuti 2 kredit kursus Kokurikulum

2.

Kursus Teras (61 kredit yang perlu diambil oleh pelajar) i. Asas Fakulti (21 Kredit) NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Pengantar Linguistik Am Kemahiran Bahasa Inggeris Kemahiran Bahasa Inggeris Kemahiran Bahasa Asing I Kemahiran Bahasa Asing II Kemahiran Bahasa Asing III ii. Major (28 kredit) NAMA KURSUS Sejarah dan Rumpun Bahasa Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Tatabahasa Melayu Sosiolinguistik Sistem Tulisan Jawi Bahasa dalam Multimedia Kr 4 3 4 4 3 3 K 4 2 3 3 2 2 A/T 0 1 1 1 1 1 Kr 3 3 3 3 3 3 3 K 2 3 2 2 2 2 2 A/T 1 0 1 1 1 1 1

KOD KURSUS BBM 3401 BBM 3201 BBI BBI BB BB BB

KOD KURSUS BBM 3101 BBM 3202 BBM 3203 BBM 3204 BBM 3402 BBM 3410

33

BBM 3413 BBM 3990 iii.

Kaedah Penyelidikan Bahasa Melayu Projek Ilmiah Bahasa Melayu Kursus Elektif (12 kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Sejarah Kebudayaan Melayu Bahasa dalam Kesusasteraan Melayu Bahasa Melayu Klasik Falsafah Bahasa Melayu Pengantar Psikolinguistik Semantik Perkamusan Pengantar Penterjemahan Teori dan Amali Penterjemahan Kesenian Melayu Dialektologi dan Laras Bahasa Peristilahan Keterampilan Berbahasa Teknologi Maklumat, Bahasa dan Kesusasteraan

3 4

2 0

1 4

KOD KURSUS BBM 3102 BBM 3103 BBM 3104 BBM 3105 BBM 3205 BBM 3206 BBM 3207 BBM 3209 BBM 3211 BBM 3302 BBM 3303 BBM 3405 BBM 3411 BBM 3412

Kr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

K 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2

A/T 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1

3.

Kursus Minor (24 kredit)

Nota : Kr = Jam Kredit, K = Kredit, A = Amali, T = Tutorial

34

SKEMA PENGAJIAN

TAHUN 1 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBM 3401 BBM 3201 SKP 2101 BBI KOM 3403 NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Pengantar Linguistik Am Kenegaraan Malaysia Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Pengucapan Awam Kemahiran Bahasa Asing I JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS SKP 2203 PRT 2008 SKP 2204 BBI MGM 3180 NAMA KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia Pertanian dan Manusia Hubungan Etnik Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Asas Keusahawanan Kemahiran Bahasa Asing II JUMLAH Kr 2 2 2 3 3 3 15 K 2 2 2 2 3 2 13 A/T 0 0 0 1 0 1 2 Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 2 3 3 2 2 2 14 A/T 1 0 0 1 1 1 4

TAHUN 2 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBM 3204 BBM 3202 BBM 3203 NAMA KURSUS Sosiolinguistik Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Tatabahasa Melayu Kemahiran Bahasa Asing III Kursus Minor I JUMLAH Kr 4 3 4 3 3 17 K 3 2 3 2 3 13 A/T 1 1 1 1 0 4

35

SEMESTER 2 KOD KURSUS BBM 3101 BBM 3413 BBM 3402 BBK 3410 NAMA KURSUS Sejarah dan Rumpun Bahasa Melayu Kaedah Penyelidikan Bahasa Melayu Sistem Tulisan Jawi Penglahiran Bakat Kreatif Kursus Minor 2 Kursus Minor 3 JUMLAH Kr 4 3 3 3 3 3 19 K 4 2 3 2 3 3 16 A/T 0 1 0 1 0 0 3

TAHUN 3 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBM 3990A NAMA KURSUS Projek Ilmiah Bahasa Melayu Elektif Pengkhususan I Elektif Pengkhususan 2 Elektif Pengkhususan 3 Kursus Minor 4 Kursus Minor 5 JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS BBM 3410 BBM 3990B NAMA KURSUS Bahasa dalam Multimedia Projek Ilmiah Bahasa Melayu Elektif Pengkhususan Kursus Minor 6 Kursus Minor 7 Kursus Minor 8 JUMLAH Kr 3 2 3 3 3 3 17 K 2 0 3 3 3 3 14 A/T 3 2 0 0 0 0 5 Kr 2 3 3 3 3 3 17 K 0 3 3 3 3 3 15 A/T 2 0 0 0 0 0 2

Nota :

Pelajar diwajibkan memilih 2 kredit daripada kursus ko-kurikulum yang ditawarkan oleh universiti

36

STRUKTUR KURIKULUM

Nama Program Jumlah Kredit Bergraduat Tempoh Pengajian

: : :

Bacelor Sastera (Kesusasteraan Melayu) 103 Jam Kredit 6 Semester ( 3 Tahun )

1.

Kursus Universiti ( 18 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Pertanian dan Manusia Kenegaraan Malaysia Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Pengucapan Awam Asas Keusahawanan Penglahiran Bakat Kreatif pelajar dikehendaki mengikuti 2 kredit kursus Kokurikulum Kr 2 3 2 2 3 3 3 K 2 3 2 2 2 3 2 A/T 0 0 0 0 1 0 1

KOD KURSUS PRT 2008 SKP 2101 SKP 2203 SKP 2204 KOM 3403 MGM 3180 BBK 3410 Catatan :

2.

Kursus Teras (61 kredit yang perlu diambil oleh pelajar) i. Kursus Asas Fakulti (21 kredit) NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Pengantar Linguistik Am Kemahiran Bahasa Inggeris Kemahiran Bahasa Inggeris Kemahiran Bahasa Asing I Kemahiran Bahasa Asing II Kemahiran Bahasa Asing III ii. Kursus Major – Wajib (34 kredit) NAMA KURSUS Sejarah Kesusasteraan Melayu Teori Kesusasteraan Kritikan dalam Kesusasteraan Melayu Kesusasteraan Rakyat Melayu Puisi Melayu Novel Melayu Kr 3 3 3 3 3 3 K 3 3 2 2 2 3 A/T 0 0 1 1 1 0 Kr 3 3 3 3 3 3 3 K 2 3 2 2 2 2 2 A/T 1 0 1 1 1 1 1

KOD KURSUS BBM 3401 BBM 3201 BBI BBI BB BB BB

KOD KURSUS BBK 3102 BBK 3210 BBK 3212 BBK 3305 BBK 3306 BBK 3307

37

BBK 3309 BBK 3311 BBK 3408 BBK 3409 BBK 3990 iii.

Drama Melayu Kesusasteraan Epik dan Historiografi Melayu Kesusasteraan dalam Multimedia Kaedah Penyelidikan Kesusasteraan Projek Ilmiah Kesusasteraan Melayu Kursus Elektif (6 kredit) NAMA KURSUS Estetika dalam Kesusasteraan Melayu Sastera Kanak-Kanak dan Remaja Sastera Bandingan Cerpen Melayu Kesusasteraan Hikayat Melayu Kesusasteraan Melayu Islam Kesusasteraan Panji Kesusasteraan Perundangan Melayu Isu dalam Kesusasteraan Melayu Penulisan Cerpen dan Novel Penulisan Puisi dan Drama Seni Lakon

3 3 3 3 4

2 3 2 2 0

1 0 1 1 4

KOD KURSUS BBK 3213 BBK 3214 BBK 3215 BBK 3308 BBK 3310 BBK 3312 BBK 3313 BBK 3314 BBK 3315 BBK 3405 BBK 3406 BBK 3407

Kr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

K 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

A/T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

3.

Kursus Minor (24 kredit)

Nota : Kr = Jam Kredit, K = Kredit, A = Amali, T = Tutorial

38

SKEMA PENGAJIAN

TAHUN 1 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBM 3401 KOM 3403 SKP 2203 SKP 2101 BBI NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Pengucapan Awam Tamadun Islam dan Tamadun Asia Kenegaraan Malaysia Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Kemahiran Bahasa Asing I JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS BBM 3201 BBK 3210 PRT 2008 SKP 2204 BBI NAMA KURSUS Pengantar Linguistik Am Teori Kesusasteraan Pertanian dan Manusia Hubungan Etnik Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Kemahiran Bahasa Asing II JUMLAH Kr 3 3 2 2 3 3 16 K 3 3 2 2 2 2 14 A/T 0 0 0 0 1 1 2 Kr 3 3 2 3 3 3 17 K 2 2 2 3 2 2 13 A/T 1 1 0 0 1 1 4

TAHUN 2 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBK 3102 BBK 3212 BBK 3311 MGM 3180 NAMA KURSUS Sejarah Kesusasteraan Melayu Kritikan dalam Kesusasteraan Melayu Kesusasteraan Epik dan Historiografi Melayu Asas Keusahawanan Kemahiran Bahasa Asing (Tahap 3) Kursus Minor I JUMLAH Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 3 2 3 3 2 3 16 A/T 0 1 0 0 1 0 2

39

SEMESTER 2 KOD KURSUS BBK 3305 BBK 3306 BBK 3307 BBK 3309 BBK 3410 NAMA KURSUS Kesusasteraan Rakyat Melayu Puisi Melayu Novel Melayu Drama Melayu Penglahiran Bakat Kreatif Kursus Minor II JUMLAH Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 2 3 3 2 2 3 15 A/T 1 0 0 1 1 0 3

TAHUN 3 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBK 3408 BBK 3990A BBK 3409 NAMA KURSUS Kesusasteraan dalam Multimedia Projek Ilmiah Kesusasteraan Melayu Kaedah Penyelidikan Kesusasteraan Melayu Kursus Minor III Kursus Minor IV Kursus Minor V JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS BBK 3990B NAMA KURSUS Projek Ilmiah Kesusasteraan Melayu Elektif Pengkhususan Elektif Pengkhususan Kursus Minor VI Kursus Minor VII Kursus Minor VIII JUMLAH Kr 2 3 3 3 3 3 17 K 0 3 3 3 3 3 15 A/T 2 0 0 0 0 0 2 Kr 3 2 3 3 3 3 17 K 2 0 2 3 3 3 13 A/T 3 2 1 0 0 0 6

Nota :

Pelajar diwajibkan memilih 2 kredit daripada kursus ko-kurikulum yang ditawarkan oleh universiti

40

STRUKTUR KURIKULUM

Nama Program Jumlah Kredit Bergraduat Tempoh Pengajian

: : :

Bacelor Sastera (Bahasa Inggeris) 103 Jam Kredit 6 Semester ( 3 Tahun )

1.

Kursus Universiti ( 18 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Pertanian dan Manusia Kenegaraan Malaysia Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Pengucapan Awam Asas Keusahawanan Penglahiran Bakat Kreatif pelajar dikehendaki mengikuti 2 kredit kursus Kokurikulum Kr 2 3 2 2 3 3 3 K 2 3 2 2 2 3 2 A/T 0 0 0 0 1 0 1

KOD KURSUS PRT 2008 SKP 2101 SKP 2203 SKP 2204 KOM 3403 MGM 3180 BBK 3410 Catatan :

2.

Kursus Teras (61 kredit yang perlu diambil oleh pelajar) i. Asas Fakulti (21 Kredit) NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Introduction to the History of the English Language Introduction to General Linguistics A Survey of Prose Forms and Poetry in English Kemahiran Bahasa Asing I Kemahiran Bahasa Asing II Kemahiran Bahasa Asing III ii. Major (35 kredit) NAMA KURSUS English Phonetics and Phonology Introduction to Sociolinguistics Introduction to Discourse Analysis English Syntax and Morphology Speech Communication Introduction to Psycholinguistics Kr 3 3 3 3 3 3 K 3 3 3 3 3 3 A/T 0 0 0 0 0 0 Kr 3 3 3 3 3 3 3 K 2 3 3 3 2 2 2 A/T 1 0 0 0 1 1 1

KOD KURSUS BBM 3401 BBI 3101 BBI 3201 BBL 3101 BB BB BB

KOD KURSUS BBI 3202 BBI 3204 BBI 3210 BBI 3212 BBI 3213 BBI 3215

41

BBI 3419 BBI 3420 BBI 3421 BBI 3422 BBI 3990 iii.

Language in IT and Multimedia Critical Reading and Thinking Expository Writing Research Methods in English Academic Project in English Kursus Elektif (6 kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Rhetoric and Style Bilingualism Language Acquisition English for Specific Purposes Language, Ideology and Power Literature for Language Purposes Media Literacy Language for Negotiation Contrastive and Error Analysis Professional Writing Functional Grammar Writing Research Reports

4 3 3 3 4

3 2 2 2 0

1 1 1 1 4

KOD KURSUS BBI 3207 BBI 3208 BBI 3209 BBI 3211 BBI 3214 BBI 3216 BBI 3409 BBI 3410 BBI 3411 BBI 3415 BBI 3416 BBI 3417

Kr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

K 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2

A/T 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

3.

Kursus Minor (24 kredit)

Nota : Kr = Jam Kredit, K = Kredit, A = Amali, T = Tutorial

42

SKEMA PENGAJIAN

TAHUN 1 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBM 3401 KOM 3403 SKP 2203 SKP 2101 BBI 3201 BB NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Pengucapan Awam Tamadun Islam dan Tamadun Asia Kenegaraan Malaysia Introduction to General Linguistics Kemahiran Bahasa Asing I JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS BBI 3101 MGM 3180 SKP 2204 PRT 2008 BB NAMA KURSUS Introduction to the History of the English Language Asas Keusahawanan Hubungan Etnik Pertanian dan Manusia Kemahiran Bahasa Asing II JUMLAH Kr 3 3 2 2 3 16 K 3 3 2 2 2 15 A/T 0 0 0 0 1 1 Kr 3 3 2 3 3 3 17 K 2 2 2 3 3 2 14 A/T 1 1 0 0 0 1 3

TAHUN 2 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBI 3421 BBI 3202 BBI 3204 BB NAMA KURSUS Expository Writing English Phonetics and Phonology Introduction to Sociolingustics Kemahiran Bahasa Asing III Kursus Minor I Elektif Pengkhususan JUMLAH Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 2 3 3 2 3 3 16 A/T 1 0 0 1 0 0 2

43

SEMESTER 2 KOD KURSUS BBI 3212 BBI 3213 BBI 3215 NAMA KURSUS English Syntax and Morphology Speech Communication Introduction to Psycholinguistics Kursus Minor II Kursus Minor III Kursus Minor IV JUMLAH Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 3 3 3 3 3 3 18 A/T 0 0 0 0 0 0 0

TAHUN 3 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBI 3422 BBI 3420 BBI 3210 NAMA KURSUS Research Methods in English Critical Reading and Thinking Introduction to Discourse Analysis Kursus Minor V Elektif Pengkhususan BBI 3990A Academic Project in English JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS BBI 3419 BBI 3990B BBK 3410 NAMA KURSUS Language in IT and Multimedia Academic Project in English Penglahiran Bakat Kreatif Kursus Minor VI Kursus Minor VII Kursus Minor VIII JUMLAH Kr 4 2 3 3 3 3 18 K 3 0 2 3 3 3 16 A 3 2 1 0 0 0 6 Kr 3 3 3 3 3 2 17 K 2 2 3 3 3 0 13 A/T 1 1 0 0 0 2 4

Nota :

Pelajar diwajibkan memilih 2 kredit daripada kursus ko-kurikulum yang ditawarkan oleh universiti

44

STRUKTUR KURIKULUM

Nama Program Jumlah Kredit Bergraduat Tempoh Pengajian

: : :

Bacelor Sastera (Kesusasteraan Inggeris) 103 Jam Kredit 6 Semester ( 3 Tahun )

1.

Kursus Universiti ( 18 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Pertanian dan Manusia Kenegaraan Malaysia Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Pengucapan Awam Asas Keusahawanan Penglahiran Bakat Kreatif pelajar dikehendaki mengikuti 2 kredit kursus Kokurikulum Kr 2 3 2 2 3 3 3 K 2 3 2 2 2 3 2 A/T 0 0 0 0 1 0 1

KOD KURSUS PRT 2008 SKP 2101 SKP 2203 SKP 2204 KOM 3403 MGM 3180 BBK 3410 Catatan :

2.

Kursus Teras (61 kredit yang perlu diambil oleh pelajar) i. Asas Fakulti (21 Kredit) NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Introduction to the History of the English Language Introduction to General Linguistics A Survey of Prose Forms and Poetry in English Kemahiran Bahasa Asing I Kemahiran Bahasa Asing II Kemahiran Bahasa Asing III ii. Major (31 kredit) NAMA KURSUS Literary Theory from Plato to T.S Eliot Introduction to Critical Appreciation Malaysian Literature in English Language in Literature Kr 3 3 3 3 K 3 3 3 3 A/T 0 0 0 0 Kr 3 3 3 3 3 3 3 K 2 3 3 3 2 2 2 A/T 1 0 0 0 1 1 1

KOD KURSUS BBM 3401 BBI 3101 BBI 3201 BBL 3101 BB BB BB

KOD KURSUS BBL 3103 BBL 3201 BBL 3206 BBL 3207

45

BBL 3208 BBL 3210 BBL 3211 BBL 3219 BBL 3403 BBL 3990 iii.

Shakespeare and Renaissance Drama American Literature: Beginning to 1900 New Literatures in English Romantic and Victorian Literature Research Methods in Literature in English Academic Project in Literature in English Kursus Elektif (09 kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Language in IT and Multimedia Modern British Literature Studies in Comparative Literature European Literature in English American Literature: 1900 to the Present Contemporary Literature in English The Novel and Short Story in English Poetry and Drama in English Children‟s Literature Classics in Translation South and South East Asia Literature in English British Literature: 8 AD to 1784 Asian Literature Literature, Film and Media Anglo – Irish Literature: 1890 to the Present Images of Women in Literature Images of the City in Literature Issues and Approaches in Contemporary Literary Theory Play Production Creative Writing

3 3 3 3 3 4

3 3 3 3 2 0

0 0 0 0 1 4

KOD KURSUS BBI 3419 BBL 3209 BBL 3212 BBL 3213 BBL 3214 BBL 3215 BBL 3216 BBL 3217 BBL 3218 BBL 3220 BBL 3221 BBL 3222 BBL 3223 BBL 3224 BBL 3225 BBL 3226 BBL 3227 BBL 3228 BBL 3401 BBL 3402

Kr 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

K 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2

A/T 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

3.

Kursus Minor (24 Kredit)

Nota : Kr = Jam Kredit, K = Kredit, A = Amali, T = Tutorial

46

SKEMA PENGAJIAN

TAHUN 1 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBM 3401 PRT 2008 SKP 2101 SKP 2203 NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Pertanian dan Manusia Kenegaraan Malaysia Tamadun Islam dan Tamadun Asia Kemahiran Bahasa Asing I BBL 3101 A Survey of prose Forms and Poetry in English JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS BBI 3201 BBI 3101 MGM 3180 SKP 2204 BBL 3201 NAMA KURSUS Introduction to General Linguistics Introduction to the History of the English Language Asas Keusahawanan Hubungan Etnik Introduction to Critical Appreciation Kemahiran Bahasa Asing II JUMLAH Kr 3 3 3 2 3 3 17 K 3 3 3 2 3 2 16 A/T 0 0 0 0 0 1 1 Kr 3 2 3 2 3 3 16 K 2 2 3 2 2 3 14 A/T 1 0 0 0 1 0 2

TAHUN 2 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBL 3206 BBL 3210 BBL 3207 BBK3410 NAMA KURSUS Malaysian Literature in English American Literature: Beginning to 1900 Language in Literature Penglahiran Bakat Kreatif Kursus Minor I Kemahiran Bahasa Asing III JUMLAH Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 3 3 3 2 3 2 16 A/T 0 0 0 1 0 1 2

47

SEMESTER 2 KOD KURSUS BBL 3208 BBL 3211 BBL 3103 NAMA KURSUS Shakespeare and Renaissance Drama New Literatures in English Literary Theory from Plato to T.S. Eliot Kursus Minor II Kursus Minor III KOM3403 Pengucapan Awam JUMLAH Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 3 3 3 3 3 2 17 A/T 0 0 0 0 0 1 1

TAHUN 3 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBL 3219 BBL 3403 BBL 3990A NAMA KURSUS Romantic and Victorian Literature Research Methods in Literature in English Academic Project in Literature in English Kursus Minor IV Kursus Minor V Elektif Pengkhususan JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS BBL 3990B NAMA KURSUS Academic Project in Literature in English Kursus Minor VI Kursus Minor VII Kursus Minor VIII Elektif Pengkhususan Elektif Pengkhususan JUMLAH Nota : Kr 2 3 3 3 3 3 17 K 0 3 3 3 3 3 15 A/T 2 0 0 0 0 0 2 Kr 3 3 2 3 3 3 17 K 3 2 0 3 3 3 14 A/T 0 1 2 0 0 0 3

Pelajar diwajibkan memilih 2 kredit daripada kursus ko-kurikulum yang ditawarkan oleh universiti

48

STRUKTUR KURIKULUM

Nama Program Jumlah Kredit Bergraduat Tempoh Pengajian

: : :

Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Major Bahasa Arab 103 Jam Kredit 6 Semester ( 3 Tahun )

1.

Kursus Universiti ( 18 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Pertanian dan Manusia Kenegaraan Malaysia Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Pengucapan Awam Asas Keusahawanan Penglahiran Bakat Kreatif pelajar dikehendaki mengikuti 2 kredit kursus Kokurikulum Kr 2 3 2 2 3 3 3 K 2 3 2 2 2 3 2 A/T 0 0 0 0 1 0 1

KOD KURSUS PRT 2008 SKP 2101 SKP 2203 SKP 2204 KOM 3403 MGM 3180 BBK 3410 Catatan:

2.

Kursus Asas Fakulti (12 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Pengantar Linguistik Am Introduction to Genaral Linguistic Kemahiran Bahasa Inggeris Kemahiran Bahasa Inggeris Kr 3 3 3 3 3 K 2 3 3 2 2 A/T 1 0 0 1 1

KOD KURSUS BBM 3401 BBM3201 atau BBI 3201 BBI BBI

3.

Kursus Wajib (33 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Sejarah Tatabahasa Arab Fonetik dan Fonologi Arab Sintaksis dan Morfologi Arab I Sintaksis dan Morfologi Arab II Pengantar Retorik Arab Kaedah Penyelidikan Bahasa Arab Kesusasteraan Arab dan Islam Bahasa Arab Komunikatif Teori dan Amali Terjemahan Kr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 K 3 2 3 3 3 3 3 2 2 A/T 0 1 0 0 0 0 0 1 1

KOD KURSUS BBA 3101 BBA 3201 BBA 3207 BBA 3208 BBA 3209 BBA 3212 BBA 3301 BBA 3403 BBA 3409

30

BBA 3410 BBA 3412

Keterampilan Berbahasa Arab Bahasa Arab dalam Teknologi Maklumat

3 3

2 2

1 1

4.

Kursus Elektif (16 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Pengantar Sosiolinguistik Arab Semantik Perkamusan Tamadun Arab dan Islam Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus Karya Klasik Arab Bacaan Kritis Teks Arab Projek Ilmiah Bahasa Arab Kr 3 3 3 3 3 3 3 4 K 3 3 3 3 2 3 2 0 A/T 0 0 0 0 1 0 1 4

KOD KURSUS BBA 3206 BBA 3210 BBA 3211 BBA 3303 BBA 3411 BBA 4302 BBA 4401 BBA 3990

5.

Kursus Minor (24 kredit)

Nota : Kr = Jam Kredit, K = Kredit, A = Amali, T = Tutorial

31

SKEMA PENGAJIAN

TAHUN 1 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBM 3401 SKP 2101 SKP 2203 BBI PRT 2008 BBA 3403 NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Kenegaraan Malaysia Tamadun Islam dan Tamadun Asia Kemahiran Bahasa Inggeris Pertanian dan Manusia Bahasa Arab Komunikatif JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS KOM 3403 SKP 2204 BBM3201 atau BBI 3201 BBI BBA 3207 BBA 3410 NAMA KURSUS Pengucapan Awam Hubungan Etnik Pengantar Linguistik Am Introduction to Genaral Linguistics Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Sintaksis dan Morfologi Arab I Keterampilan Bahasa Arab JUMLAH Kr 3 2 3 3 3 3 3 17 K 2 2 3 3 2 3 2 14 A/T 1 0 0 0 1 0 1 3 Kr 3 3 2 3 2 3 16 K 2 3 2 2 2 2 13 A/T 1 0 0 1 0 1 3

TAHUN 2 SEMESTER 1 KOD KURSUS MGM 3180 BBA 3201 BBA 3209 BBA 3208 NAMA KURSUS Asas Keusahawanan Fonetik dan Fonologi Arab Pengantar Retorik Arab Sintaksis dan Morfologi Arab II Elektif Pengkhususan Kursus Minor 1 JUMLAH Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 3 2 3 3 3 3 17 A/T 0 1 0 0 0 0 1

32

SEMESTER 2 KOD KURSUS BBA 3412 BBA 3301 BBA 3101 BBK 3410 NAMA KURSUS Bahasa Arab dalam Teknologi Maklumat Kesusasteraan Arab dan Islam Sejarah Tatabahasa Arab Penglahiran Bakat Kreatif Kursus Minor II Kursus Minor III JUMLAH Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 2 3 3 2 3 3 16 A/T 3 0 0 1 0 0 4

TAHUN 3 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBA 3409 BBA 3212 NAMA KURSUS Teori dan Amali Terjemahan Kaedah Penyelidikan Bahasa Arab Elektif Pengkhususan Elektif Pengkhususan Kursus Minor IV Kursus Minor V JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS NAMA KURSUS Elektif Pengkhususan Elektif Pengkhususan Elektif Pengkhususan Kursus Minor VI Kursus Minor VII Kursus Minor VIII JUMLAH Kr 3 3 3 3 3 3 15 K 3 3 3 3 3 3 15 A/T 0 0 0 0 0 0 0 Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 2 3 3 3 3 3 17 A/T 1 0 0 0 0 0 1

Nota :

Pelajar diwajibkan memilih 2 kredit daripada kursus ko-kurikulum yang ditawarkan oleh universiti

33

STRUKTUR KURIKULUM

Nama Program Jumlah Kredit Bergraduat Tempoh Pengajian

: : :

Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Major Bahasa Cina 103 Jam Kredit 6 Semester ( 3 Tahun )

1.

Kursus Universiti ( 18 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar)

KOD KURSUS PRT 2008 SKP 2101 SKP 2203 SKP 2204 KOM 3403 MGM 3180 BBK 3410 Catatan :

NAMA KURSUS Pertanian dan Manusia Kenegaraan Malaysia Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Pengucapan Awam Asas Keusahawanan Penglahiran Bakat Kreatif

Kr 2 3 2 2 3 3 3

K 2 3 2 2 2 3 2

A/T 0 0 0 0 1 0 1

pelajar dikehendaki mengikuti 2 kredit kursus Kokurikulum

2.

Kursus Asas Fakulti ( 21 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Pengantar Linguistik Am Introduction to Genaral Linguistic Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Kursus Kemahiran Bahasa Asing I Kursus Kemahiran Bahasa Asing II Kursus Kemahiran Bahasa Asing III Kr 3 3 3 3 3 3 3 3 K 2 3 3 2 2 2 2 2 A/T 1 0 0 1 1 1 1 1

KOD KURSUS BBM 3401 BBM 3201 atau BBI 3201 BBI BBI

3.

Kursus Wajib ( 34 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Perkembangan Kesusasteraan Cina Perkembangan Kesusasteraan Cina Moden Pengantar Penterjemahan Bahasa Cina Retorik Bahasa Cina Tatabahasa Cina Klasik Kr 3 3 3 3 3 K 3 3 3 3 3 A/T 0 0 0 0 0

KOD KURSUS BBC 3102 BBC 3103 BBC 3206 BBC 3207 BBC 3208

34

BBC 3209 BBC 3210 BBC 3213 BBC 3215 BBC 3217 BBC 3990

Linguistik Bahasa Cina Linguistik Perbandingan Pengenalan Filologi Cina Tatabahasa Cina Kaedah Penyelidikan Bahasa Cina Projek Ilmiah Bahasa Cina

3 3 3 3 3 4

3 3 2 3 3 0

0 0 1 0 0 4

4.

Kursus Elektif ( 6 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Sosiolinguistik Fonetik dan Fonologi Cina Pengantar Psikolinguistik Leksikologi Cina Puisi Cina Klasik Prosa Cina Klasik Cerpen Cina Moden Komputer dalam Pembelajaran Bahasa Cina Komunikasi Tinggi Bahasa Mandarin Penulisan Prosa Cina Seminar Fiksyen Cina Klasik Kr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 K 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 A/T 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

KOD KURSUS BBC 3211 BBC 3212 BBC 3214 BBC 3216 BBC 3218 BBC 3219 BBC 3220 BBC 3411 BBC 3412 BBC 3413 BBC 3601

Nota : Kr = Jam Kredit, K = Kredit, A = Amali, T = Tutorial

35

SKEMA PENGAJIAN

TAHUN 1 SEMESTER 1 KOD KURSUS SKP 2101 BBM 3401 MGM 3180 BBC 3103 NAMA KURSUS Kenegaraan Malaysia Bahasa Melayu Tinggi Asas Keusahawanan Perkembangan Kesusasteraan Cina Moden Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Kemahiran Bahasa Asing I JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS BBC 3102 SKP 2204 BBI BBM 3201 atau BBI 3201 PRT 2008 NAMA KURSUS Perkembangan Kesusasteraan Cina Hubungan Etnik Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Pengantar Linguistik Am Introduction to Genaral Linguistic Pertanian dan Manusia Kemahiran Bahasa Asing II JUMLAH Kr 3 2 3 3 3 2 3 16 K 3 2 2 3 3 2 2 14 A/T 0 0 1 0 0 0 1 2 Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 3 2 3 3 2 2 15 A/T 0 1 0 0 1 1 3

TAHUN 2 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBC 3209 BBC 3215 BBC 3207 BBK 3410 NAMA KURSUS Linguistik Bahasa Cina Tatabahasa Cina Retorik Bahasa Cina Penglahiran Bakat Kreatif Kursus Minor 1 Kemahiran Bahasa Asing III JUMLAH Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 3 3 3 2 3 2 16 A/T 0 0 0 1 0 1 2

36

SEMESTER 2 KOD KURSUS BBC 3206 BBC 3217 SKP 2203 KOM 3403 NAMA KURSUS Pengantar Penterjemahan Bahasa Cina Kaedah Penyelidikan Bahasa Cina Tamadun Islam dan Tamadun Asia Pengucapan Awam Kursus Minor II Kursus Minor III JUMLAH Kr 3 3 2 3 3 3 17 K 3 3 2 2 3 3 16 A/T 0 0 0 1 0 0 1

TAHUN 3 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBC 3208 BBC 3210 BBC 3990A NAMA KURSUS Tatabahasa Cina Klasik Linguistik Perbandingan Projek Ilmiah Bahasa Cina Elektif Pengkhususan 1 Kursus Minor IV Kursus Minor V JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS BBC 3213 BBC 3990B NAMA KURSUS Pengenalan Filologi Cina Projek Ilmiah Bahasa Cina Kursus Minor Kursus Minor Kursus Minor Elektif Pengkhususan 2 JUMLAH Kr 3 2 3 3 3 3 17 K 2 0 3 3 3 3 14 A/T 1 2 0 0 0 0 3 Kr 3 3 2 3 3 3 17 K 3 3 0 3 3 3 15 A/T 0 0 2 0 0 0 2

Nota :

Pelajar diwajibkan memilih 2 kredit daripada kursus ko-kurikulum yang ditawarkan oleh universiti

37

STRUKTUR KURIKULUM

Nama Program Jumlah Kredit Bergraduat Tempoh Pengajian

: : :

Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Major Bahasa Perancis 103 Jam Kredit 6 Semester ( 3 Tahun )

1.

Kursus Universiti ( 18 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Pertanian dan Manusia Kenegaraan Malaysia Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Pengucapan Awam Asas Keusahawanan Penglahiran Bakat Kreatif pelajar dikehendaki mengikuti 2 kredit kursus Kokurikulum Kr 2 3 2 2 3 3 3 K 2 3 2 2 2 3 2 A/T 0 0 0 0 1 0 1

KOD KURSUS PRT 2008 SKP 2101 SKP 2203 SKP 2204 KOM 3403 MGM 3180 BBK 3410 Catatan :

2.

Kursus Asas Fakulti (12 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Pengantar Linguistik Am Introduction to Genaral Linguistic Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris I Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris II Kr 3 3 3 3 3 K 2 3 3 2 2 A/T 1 0 0 1 1

KOD KURSUS BBM 3401 BBM 3201 atau BBI 3201 BBI BBI

3.

Kursus Wajib (35 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Tinjauan terhadap Sejarah Perancis Pengantar Linguistik Perancis Pengantar Kesusasteraan Perancis Pengantar Kebudayaan Perancis Kemahiran Membaca dan Menulis Kemahiran Komunikasi Penterjemahan Teks I Bahasa Perancis I Bahasa Perancis II Kr 3 4 3 3 4 4 3 4 4 K 3 4 3 3 3 3 2 3 3 A/T 0 0 0 0 1 1 1 1 1

KOD KURSUS BBF 3101 BBF 3201 BBF 3301 BBF 3302 BBF 3401 BBF 3402 BBF 3403 BBF 3404 BBF 3405

38

BBF 3410

Bahasa Perancis III

3

2

1

4.

Kursus Elektif (14 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Bahasa Perancis untuk Perniagaan dan Pengurusan Bahasa Perancis untuk Pelancongan dan Perhotelan Bahasa Perancis untuk Sains dan Teknologi Pengajaran Bahasa Perancis sebagai Bahasa Asing Bahasa Perancis sebagai Bahasa Asing dan Pelajar Kanak-kanak Pengantar Sistem Politik Perancis Kaedah Penyelidikan Bahasa Perancis Tinjauan terhadap Kesusasteraan di Negara Penutur Bahasa Perancis Terjemahan Teks II Pengantar Interpretasi Serentak Projek Ilmiah Bahasa Perancis Kr 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 K 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 0 A/T 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4

KOD KURSUS BBF 3202 BBF 3203 BBF 3204 BBF 3205 BBF 3206 BBF 3207 BBF 3208 BBF 3303 BBF 3408 BBF 3409 BBF 3990

39

SKEMA PENGAJIAN

TAHUN 1 SEMESTER 1 KOD KURSUS SKP 2101 BBM 3401 SKP 2203 PRT 2008 BBI BBF 3404 NAMA KURSUS Kenegaraan Malaysia Bahasa Melayu Tinggi Tamadun Islam dan Tamadun Asia Pertanian dan Manusia Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Bahasa Perancis I JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS BBM 3201 atau BBI 3201 SKP 2204 NAMA KURSUS Pengantar Linguistik Am Introduction to Genaral Linguistic Hubungan Etnik Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris BBF 3101 KOM 3403 BBF 3405 Tinjauan terhadap Sejarah Perancis Pengucapan Awam Bahasa Perancis II JUMLAH Kr 3 3 2 3 3 3 4 18 K 3 3 2 2 3 3 3 16 A/T 0 0 0 1 0 0 3 4 Kr 3 3 2 2 3 4 17 K 3 2 2 2 2 3 14 A/T 0 1 0 0 1 3 5

TAHUN 2 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBF 3302 BBF 3410 NAMA KURSUS Pengantar Kebudayaan Perancis Bahasa Perancis III Elektif Pengkhususan 1 Elektif Pengkhususan 2 Kursus Minor I Kursus Minor II JUMLAH Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 3 2 3 3 3 3 17 A/T 0 3 0 3 0 0 6

40

SEMESTER 2 KOD KURSUS MGM 3180 BBK 3410 BBF 3401 NAMA KURSUS Asas Keusahawanan Penglahiran Bakat Kreatif Kemahiran Membaca dan Menulis Elektif Pengkhususan 3 Kursus Minor III Kursus Minor IV JUMLAH Kr 3 3 4 3 3 3 19 K 3 2 3 3 3 3 17 A/T 0 1 1 0 0 0 2

TAHUN 3 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBF 3402 BBF 3403 BBF 3301 NAMA KURSUS Kemahiran Komunikasi Penterjemahan Teks I Pengantar Kesusasteraan Perancis Kursus Minor V Kursus Minor VI JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS BBF 3201 NAMA KURSUS Pengantar Linguistik Perancis Elektif Pengkhususan 4 Elektif Pengkhususan 5 Kursus Minor VII Kursus Minor VIII JUMLAH Nota : Kr 4 3 3 3 3 16 K 4 3 3 3 3 16 A/T 0 0 0 0 0 0 Kr 4 3 3 3 3 16 K 3 2 3 3 3 14 A/T 1 1 0 0 0 2

Pelajar diwajibkan memilih 2 kredit daripada kursus ko-kurikulum yang ditawarkan oleh universiti

41

STRUKTUR KURIKULUM

Nama Program Jumlah Kredit Bergraduat Tempoh Pengajian

: : :

Bacelor Sastera (Bahasa Asing) Major Bahasa Jerman 103 Jam Kredit 6 Semester ( 3 Tahun )

1.

Kursus Universiti ( 18 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar)

KOD KURSUS PRT 2008 SKP 2101 SKP 2203 SKP 2204 KOM 3403 MGM 3180 BBK 3410 Catatan :

NAMA KURSUS Pertanian dan Manusia Kenegaraan Malaysia Tamadun Islam dan Tamadun Asia Hubungan Etnik Pengucapan Awam Asas Keusahawanan Penglahiran Bakat Kreatif

Kr 2 3 2 2 3 3 3

K 2 3 2 2 2 3 2

A/T 0 0 0 0 1 0 1

pelajar dikehendaki mengikuti 2 kredit kursus Kokurikulum

2.

Kursus Asas Fakulti (12 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Bahasa Melayu Tinggi Pengantar Linguistik Am Introduction to Genaral Linguistics Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Kr 3 3 3 3 3 K 2 3 3 2 2 A/T 1 0 0 1 1

KOD KURSUS BBM 3401 BBM 3201 atau BBI 3201 BBI BBI

3.

Kursus Wajib (35 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Kajian Sejarah Jerman Pengantar Linguistik Jerman Pengantar Kesusasteraan Jerman Pengantar Kebudayaan Jerman Kemahiran Komunikasi I Kemahiran Komunikasi II Penterjemahan Teks Bahasa Jerman I Kr 3 4 3 3 4 4 3 4 K 3 4 3 2 3 3 2 3 A/T 0 0 0 1 1 1 1 1

KOD KURSUS BBD 3101 BBD 3201 BBD 3301 BBD 3302 BBD 3401 BBD 3402 BBD 3403 BBD 3404

42

BBD 3405 BBD 3410

Bahasa Jerman II Bahasa Jerman III

4 3

3 2

1 1

4.

Kursus Elektif (14 Kredit yang perlu diambil oleh pelajar) NAMA KURSUS Bahasa Jerman untuk Tujuan Khusus: Perdagangan Bahasa Jerman untuk Tujuan Khusus: Pelancongan Bahasa Jerman untuk Tujuan Khusus: Sains dan Teknologi Bahasa Jerman sebagai Bahasa Kedua Pengantar Institusi Politik Republik Persekutuan Jerman Kaedah Penyelidikan Bahasa Jerman Kesenian Jerman Abad ke-20 Kesusasteraan Jerman di Negara Luar Topik Terpilih dalam Kesusasteraan Jerman Interpretasi Serentak dan Penterjemahan Lisan Projek Ilmiah Bahasa Jerman Kr 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 K 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 0 A/T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4

KOD KURSUS BBD 3202 BBD 3203 BBD 3204 BBD 3205 BBD 3206 BBD 3207 BBD 3303 BBD 3304 BBD 3305 BBD 3408 BBD 3990

Nota : Kr = Jam Kredit, K = Kredit, A = Amali, T = Tutorial

43

SKEMA PENGAJIAN

TAHUN 1 SEMESTER 1 KOD KURSUS SKP 2101 BBM 3401 MGM 3180 PRT 2008 BB BBD 3404 NAMA KURSUS Kenegaraan Malaysia Bahasa Melayu Tinggi Asas Keusahawanan Pertanian dan Manusia Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Bahasa Jerman I JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS BBM3201 atau BBI 3201 SKP 2204 SKP 2203 BBI BBD 3101 BBD 3405 NAMA KURSUS Pengantar Linguistik Am Introduction to Genaral Linguistic Hubungan Etnik Tamadun Islam dan Tamadun Asia Kursus Kemahiran Bahasa Inggeris Kajian Sejarah Jerman Bahasa Jerman II JUMLAH Kr 3 3 2 2 3 3 4 17 K 3 3 2 2 2 3 3 15 A/T 0 0 0 0 1 0 3 4 Kr 3 3 3 2 3 4 18 K 3 3 3 2 2 3 16 A/T 0 0 0 0 1 3 4

TAHUN 2 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBD 3301 BBD 3410 KOM 3403 NAMA KURSUS Pengantar Kesusasteraan Jerman Bahasa Jerman III Pengucapan Awam Kursus Minor I Kursus Minor II Elektif Pengkhususan JUMLAH Kr 3 3 3 3 3 3 18 K 3 2 2 3 3 3 16 A/T 0 3 1 0 0 0 4

44

SEMESTER 2 KOD KURSUS BBD 3401 BBK 3410 NAMA KURSUS Kemahiran Komunikasi I Penglahiran Bakat Kreatif Elektif Pengkhususan Elektif Pengkhususan Kursus Minor III Kursus Minor IV JUMLAH Kr 4 3 3 3 3 3 19 K 3 2 3 3 3 3 17 A/T 1 1 0 0 0 0 2

TAHUN 3 SEMESTER 1 KOD KURSUS BBD 3402 BBD 3302 NAMA KURSUS Kemahiran Komunikasi II Pengantar Kebudayaan Jerman Elektif Pengkhususan Kursus Minor V Kursus Minor VI JUMLAH SEMESTER 2 KOD KURSUS BBD 3201 BBD 3403 NAMA KURSUS Pengantar Linguistik Jerman Penterjemahan Teks Elektif Pengkhususan Kursus Minor VII Kursus Minor VIII JUMLAH Nota : Kr 4 3 3 3 3 16 K 4 2 3 3 3 15 A/T 0 1 0 0 0 1 Kr 4 3 3 3 3 16 K 3 2 3 3 3 14 A/T 1 1 0 0 0 2

Pelajar diwajibkan memilih 2 kredit daripada kursus ko-kurikulum yang ditawarkan oleh universiti

45

KOMPONEN KURSUS MINOR JABATAN BAHASA MELAYU FAKULTI BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

1.

Komponen Minor Bahasa Melayu - Minimum 24 kredit. NAMA KURSUS Sejarah dan Rumpun Bahasa Melayu Sejarah Kebudayaan Melayu Bahasa dalam Kesusasteraan Melayu Falsafah Bahasa Melayu Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu Tatabahasa Melayu Sosiolinguistik Pengantar Psikolinguistik Semantik Perkamusan Pengantar Penterjemahan Dialektologi dan Laras Bahasa Sistem Tulisan Jawi Peristilahan Bahasa dalam Multimedia Keterampilan Berbahasa Kr 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 K 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 A 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1

KOD KURSUS BBM 3101 BBM 3102 BBM 3103 BBM 3105 BBM 3202 BBM 3203* BBM 3204* BBM 3205 BBM 3206 BBM 3207 BBM 3209 BBM 3303 BBM 3402 BBM 3405 BBM 3410* BBM 3411

* Kursus Wajib Atau kursus lain yang disetujui oleh Fakulti.

2.

Komponen Minor Penulisan - Minimum 24 kredit NAMA KURSUS Teori Kesusasteraan Kritikan dalam Kesusasteraan Melayu Penulisan Cerpen dan Novel Penulisan Puisi dan Drama Pengantar Penterjemahan Teori dan Amali Penterjemahan Keterampilan Berbahasa Kr 3 3 3 3 3 3 3 K 3 2 2 2 2 2 2 A 0 1 1 1 1 1 1

KOD KURSUS BBK 3210 BBK 3212 BBK 3405 BBK 3406 BBM 3209 BBM 3211 BBM 3411

46

BBM 3405 BBW 3203* BBW 3401* BBW 3402* BBW 3404*

Peristilahan Seni Penulisan Analisis dan Penyuntingan Teks Perekaan dan Penerbitan Penulisan Laporan, Berita dan Rencana

3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1

* Kursus Wajib. Jika terdapat kursus wajib yang telah diambil dalam kursus major, kursus itu hendaklah diganti dengan kursus lain yang disetujui oleh Fakulti. Atau kursus lain yang disetujui oleh Fakulti.

3.

Komponen Minor Kesusasteraan Melayu - Minimum 24 kredit NAMA KURSUS Sejarah Kesusasteraan Melayu Teori Kesusasteraan Kritikan dalam Kesusasteraan Melayu Kesusasteraan Bandingan Kesusasteraan Rakyat Melayu Puisi Melayu Novel Melayu Cerpen Melayu Drama Melayu Kesusasteraan Hikayat Melayu Kesusasteraan Epik dan Historiografi Melayu Kesusasteraan Melayu Islam Kesusasteraan Panji Kesusasteraan Perundangan Melayu Kr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 K 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 A 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

KOD KURSUS BBK 3102* BBK 3210* BBK 3212* BBK 3215 BBK 3205 BBK 3306 BBK 3307 BBK 3308 BBK 3309 BBK 3310 BBK 3311* BBK 3312 BBK 3313 BBK 3314

* Kursus Wajib Atau kursus lain yang disetujui oleh Fakulti.

4.

Komponen Minor Seni Persembahan - Minimum 24 kredit NAMA KURSUS Drama Melayu Seni Lakon Shakespeare and Renaissance Drama Poetry and Drama in English Play Production Pengenalan Teater Kr 3 3 3 3 3 3 K 2 2 3 3 2 3 A 1 1 0 0 1 0

KOD KURSUS BBK 3309 KOT 3407* BBL 3208 BBL 3217 BBL 3401 KOT 3101*

47

KOT 3102 KOT 3103 KOT 3104 KOT 3411* KOT 3412 KOT 3413 KOT 3414 KOT 3415*

Teater Klasik Teater Barat Moden Teater Asia Moden Lakonan dan Improvisasi I Lakonan dan Improvisasi II Kajian Latar Kaedah Penerbitan Drama Persembahan Solo

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 2 2 2 2 2

0 0 0 1 1 1 1 1

* Kursus Wajib Atau kursus lain yang disetujui oleh Fakulti.

5.

Komponen Minor Bahasa Inggeris - Minimum 24 kredit NAMA KURSUS Introduction to the History of the English Language Introduction to General Linguistics A Survey of Prose Forms and Poetry in English English Phonetics and Phonology Introduction to Sociolinguistics Speech Communication Functional Grammar Critical Reading and Thinking Expository Writing Language and ICT Kr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 K 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 A 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

KOD KURSUS BBI 3101* BBI 3201* BBL 3101* BBI 3202 BBI 3204 BBI 3213 BBI 3416 BBI 3420 BBI 3421 BBI 3423

* Kursus Wajib Atau kursus lain yang disetujui oleh Fakulti.

6.

Komponen Minor Kesusasteraan Inggeris - Minimum 24 kredit NAMA KURSUS Introduction to the History of the English Language Introduction to General Linguistics Literary Theory from Plato to T.S Eliot A Survey of Prose Forms and Poetry in English Introduction to Critical Appreciation Malaysian Literature in English Kr 3 3 3 3 3 3 K 3 3 3 3 3 3 A 0 0 0 0 0 0

KOD KURSUS BBI 3101* BBI 3201* BBL 3103* BBL 3101 BBL 3201 BBL 3206

48

BBL 3207 BBL 3208 BBL 3216 BBL 3217 The

Language in Literature Shakespeare and Renaissance Drama Novel and Short Story in English Poetry and Drama in English

3 3 3 3

3 3 3 3

0 0 0 0

* Kursus Wajib Atau kursus lain yang disetujui oleh Fakulti.

7.

Komponen Minor Bahasa Arab - Minimum 24 kredit NAMA KURSUS Sejarah Tatabahasa Arab Fonetik dan Fonologi Arab Pengantar Retorik Arab Semantik Perkamusan Sintaksis Arab I Sintaksis Arab II Sintaksis Arab III Morfologi Arab Kesusasteraan Arab dan Islam I‟jaz Al-Quran Bahasa Arab Komunikatif Teori dan Amali Terjemahan Ketrampilan Berbahasa Arab Bahasa Arab untuk Tujuan Khusus Bahasa Arab dalam Teknologi Maklumat Kajian Teks Terpilih Kesusasteraan Arab Kr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 K 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 A 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1

KOD KURSUS BBA 3101 BBA 3201 BBA 3209 BBA 3210 BBA 3211 BBA 3213* BBA 3214* BBA 3215* BBA 3216* BBA 3301 BBA 3304* BBA 3403 BBA 3409 BBA 3410 BBA 3411 BBA 3412 BBA 3413*

* Kursus Wajib Atau kursus lain yang disetujui oleh Fakulti.

8.

Komponen Minor Kesusasteraan Arab - Minimum 24 kredit NAMA KURSUS Sejarah Kesusasteraan Arab Kritikan Sastera Arab Kesusasteraan Bandingan Arab-Melayu Kesusasteraan Arab Jahiliyyah Kesusasteraan Arab Permulaan Islam Kr 3 3 3 3 3 K 3 3 3 3 3 A 0 0 0 0 0

KOD KURSUS BBQ 3101 BBQ 3201 BBQ 3202 BBQ 3301 BBQ 3302

49

BBQ 3303 BBQ 3304 BBQ 3305 BBQ 3306 BBQ 3307 BBQ 3310* BBQ 3402 BBQ 3408*

Kesusasteraan Arab Umayyah Kesusasteraan Arab Abbasiyah Kesusasteraan Arab Moden Kesusasteraan Andalus Pengaruh Kesusasteraan Arab dalam Kesusasteraan Melayu Sastera Sufi Unsur Kesusasteraan Arab dalam Kesusasteraan Melayu Cerpen Arab

3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 2

0 0 0 0 0 1 0 1

* Kursus Wajib Atau kursus lain yang disetujui oleh Fakulti.

9.

Komponen Minor Bahasa Cina - Minimum 24 kredit NAMA KURSUS Sosiobudaya Masyarakat Cina Malaysia Linguistik Bahasa Cina Pengantar Sinologi Bahasa Cina Klasik Bahasa Cina Moden Teks Cina Klasik Teks Cina Moden Pengenalan Sejarah China Retorik Bahasa Cina Sosiolinguistik Fonetik dan Fonologi Cina Linguistik Perbandingan Pengenalan Filologi Cina Pengantar Psikolinguistik Leksikologi Cina Kr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 K 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 A 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0

KOD KURSUS BBC 3106* BBC 3209 BBC 3221* BBC 3222* BBC 3223* BBC 3225* BBC 3226* BBC 3105* BBC 3207 BBC 3211 BBC 3212 BBC 3210 BBC 3213 BBC 3214 BBC 3216

* Kursus Wajib Atau kursus lain yang disetujui oleh Fakulti.

10.

Komponen Minor Kesusasteraan Cina - Minimum 24 kredit NAMA KURSUS Perkembangan Kesusasteraan Cina Perkembangan Kesusasteraan Cina Moden Kr 3 3 K 3 3 A 0 0

KOD KURSUS BBC 3102 BBC 3103

50

BBC 3104* BBC 3218 BBC 3219 BBC 3224* BBC 3227* BBC 3228* BBC 3229* BBC 3413 BBC 3415* BBC 3601

Kesusasteraan Mahua Puisi Cina Klasik Prosa Cina Klasik Pengantar Kesusasteraan Perbandingan Sastera Moden Mahua-Melayu Prosa Berirama Pra-Qin dan Han Prosa Sejarah dan Falsafah Pra-Qin Penulisan Prosa Cina Penghayatan dan Penulisan Fiksyen Cina Moden Seminar Fiksyen Cina Klasik

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 2 3 3 2 2 2

0 0 0 0 1 0 0 1 1 1

* Kursus Wajib Atau kursus lain yang disetujui oleh Fakulti.

11.

Komponen Minor Komunikasi - Minimum 24 kredit NAMA KURSUS Pengenalan Komunikasi Massa Pengenalan Komunikasi Korporat Asas Strategi Komunikasi Kemahiran Komunikasi dalam Organisasi Psikologi Komunikasi Perubahan dan Komunikasi Komunikasi Kumpulan Kecil Kemahiran Komunikasi Interpersonal Komunikasi antara Budaya Pengenalan Teori Komunikasi Media, Teknologi dan Masyarakat Komunikasi Kepemimpinan Komunikasi Pembangunan Kr 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 K 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 A 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

KOD KURSUS KOB 3201 KOC 3301 KOC 3402 KOC 3433 KOH 3231 KOH 3333 KOH 3401 KOH 3433 KOH 4101 KOM 3207 KOM 3305 KOM 3364 KOM 3434*

* Kursus Wajib Atau kursus lain yang disetujui oleh Fakulti.

51

SINOPSIS KURSUS

Jabatan Komunikasi

KOB 3201

Pengenalan Komunikasi Massa

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi pelbagai jenis media massa seperti suratkhabar, majalah, radio, televisyen dan filem; sejarah media massa, peranan dan kesan media massa dalam masyarakat aplikasi teknologi komunikasi dalam media massa dan kerjaya dalam industri media.

KOB 3363

Pengurusan Penyiaran

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi prinsip, landskap dan perkembangan pengurusan organisasi media penyiaran elektronik dan telekomunikasi, perkembangan serta penggunaan teori keorganisasian, perkembangan pelbagai jenis media elektronik, dan telekomunikasi, proses perancangan media, dan impak globalisasi terhadap pengurusan penyiaran media elektronik serta komunikasi.

KOB 3402

Asas Penerbitan Video

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi prinsip dan amalan penerbitan video, kemahiran dalam penyesuaian dan pengendalian peralatan, penyediaan skrip, pengambaran dan penyuntingan video, pencahayaan dan teknik visual.

KOB 3431

Penulisan Skrip

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep utama penulisan untuk media elektronik seperti televisyen, radio dan filem dan cara menulis dialog percakapan (narration) agi media elektronik.

KOB 3461

Teknik Penerbitan Dan Persembahan Video/Tv

3(2+1)

Prasyarat : KOB 3402 Kursus ini merangkumi keunikan, kreativiti dan sifat teknikal bagi penerbitan dan persembahan video dan televisyen, prinsip komunikasi visual, projek video berbentuk program bual bicara dokumentari dan drama, perancangan, pengelolaan dan kemahiran teknikal, pelaksanaan, kerjasama kumpulan tindakan susulan dalam penerbitan program.

KOB 3462

Teknik Penerbitan Dan Persembahan Radio

3(2+1)

Prasyarat : KOB 3431 Penulisan Skrip Kursus ini merangkumi proses penerbitan rancangan radio dalam bentuk drama, dokumentari dan iklan; menyediakan bahan untuk dijadikan siaran dan persembahan radio dalam bentuk berita, ulasan berita, temu ramah dan hiburan.

52

KOC 3203

Asas Periklanan

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi keadaan periklanan; prinsip, peranan dan persekitaran periklanan; analisis audiens dan tabii pengguna; agensi periklanan; penyelidikan pengiklanan; kreativiti; perancangan media; promosi, dan periklanan antara budaya dan antarabangsa.

KOC 3232

Teori Komunikasi Keorganisasian

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi sejarah pembentukan teori pengurusan dalam organisasi, kepentingan teori komunikasi keorganisasian, dan hubungkait teori dengan komunikasi dalam organisasi.

KOC 3301

Pengenalan Komunikasi Korporat

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep komunikasi korporat, faktor yang mempengaruhi perkembangan komunikasi korporat, proses dan amalan komunikasi strategik, fungsi komunikasi korporat, pengurusan identiti, imej dan reputasi, pengiklanan korporat, perhubungan media, proses dan rangkaian komunikasi dalaman, perhubungan pelabur, perhubungan kerajaan dan pengurusan krisis komunikasi.

KOC 3402

Asas Strategi Komunikasi

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi teori komunikasi, teori pembangunan, prinsip dan strategi perancangan; pelaksanaan dan penilaian, kempen komunikasi; program komunikasi sokongan; pengurusan plan komunikasi; penyediaan media dan latihan pengurusan.

KOC 3431

Strategi Perhubungan Awam

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan latar belakang dan perkembangan amalan perhubungan awam di Malaysia, hakikat sejadi, falsafah dan proses perhubungan awam, aplikasi teori dan model perhubungan awam, profesionalisme perhubungan awam peranan dan strategi perhubungan awam, penyelidikan dalam pengurusan perhubungan awam, perencanaan perhubungan awam, perhubungan komuniti, perhubungan media dan penulisan perhubungan awam, pengurusan sumber dalam perhubungan awam, dan aplikasi teknologi komunikasi dalam perhubungan awam

KOC 3433

Kemahiran Komunikasi Dalam Organisasi

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi perbincangan tentang komunikasi asas, konsep organisasi, perkembangan trend pengurusan organisasi dan perkaitannya dengan komunikasi, komunikasi formal dan tidak formal dalam organisasi, jaringan dan komunikasi, kepimpinan organisasi dan perkaitannya dengan komunikasi, halangan komunikasi dalam organisasi, aktiviti-aktiviti komunikasi dalam organisasi dan motivasi pekerja.

53

KOC 3436

Komunikasi Kewangan

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi konsep-konsep asas pengurusan kewangan, pendekatan dan teknik pembacaan dan penafsiran laporan kewangan seperti laporan tahunan, timbang-duga dan laporan ekonomi. Etika dan tatacara merencanakan laporan kewangan dan ekonomi menggunakan istilah-istilah yang relevan untuk sesi perbincagan formal seperti sidang akhbar dan wawancara yang dibincangkan. Kursus ini juga menekankan penyampaian mesej yang tepat dan berkesan pada pihak yang terlibat

KOC 3461

Penulisan Korporat

4(3+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan peranan penulis perhubungan awam, etika dan tanggungjawab perundangan penulis perhubungan awam, prinsip penulisan perhubungan awam, aplikasi indeks keterbacaan, analisis audiens, penulisan untuk audiens terpilih, penulisan untuk audiens media elektronik, penulisan untuk media cetak, dan penulisan untuk kempen perhubungan awam.

KOC 3463

Proses Kreativiti Dalam Pengiklanan

4(3+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini mengandungi pemahaman tentang proses kreativiti; elemen-elemen kreativiti, pemikiran kreatif, strategi kreatif, pendekatan kreatif dalam periklanan, penyediaan iklan media elektronik dan cetak.

KOC 4362

Pengurusan Krisis Organisasi

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi sejarah pengajian krisis, ciri dan profil krisis, penilaian krisis, krisis kompleks, komunikasi sebagai alat pengurusan, impak krisis ke atas persekitaran dan pelan pengurusan krisis.

KOH 3231

Psikologi Komunikasi

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi tanggapan sosial, teori atribusi dan komunikasi, tanggapan,justifikasi diri dan komunikasi, stereotaip dan prejudis, tarikan antara perseorangan, pembujukan dan perubahan sikap, kredibiliti sumber, daya tarikan mesej, psikologi penerima dan kumpulan.

KOH 3333

Perubahan Dan Komunikasi

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi definisi dan konsep perubahan dan komunikasi; konsep, falsafah dan model perubahan dan komunikasi; proses perubahan dan peranan komunikasi sokongan pembangunan, model komunikasi pembangunan, inovasi dan proses perubahan berstruktur, perubahan strategik, peranan komunikasi dalam pembangunan, isu perubahan dan komunikasi, teknologi maklumat dan pengurusan perubahan.

54

KOH 3361

Komunikasi Antara Budaya

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kepentingan komunikasi antara budaya, konsep dan prinsip komunikasi antara budaya, matra pengaruh budaya dan dimensi perbezaan budaya, faktor yang pengaruh proses komunikasi antara budaya, pengaruh sosiobudaya, pengaruh psikobudaya, dan pengaruh persekitaran, teori corak komunikasi merentasi budaya.

KOH 3363

Komunikasi Dan Perundingan

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi ciri perundingan, proses komunikasi, hubungan saling bergantung, perancangan, strategi dan taktik perundingan “distributif”, strategi dan taktik perundingan “integratif”, elemen penting dalam proses strategik, proses pembujukan,struktur sosial perundingan, peranan kuasa, peranan siasah perunding, taktik mengatasi konflik dan etika dalam perundingan

KOH 3364

Kritik Retorik

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi asas-asas retorik, pengenalan kepada kritik retorik, tujuan kritik retorik, kriteria penilaian retorik, dan perspektif penilaian retorik.

KOH 3365

Komunikasi Politik

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi peranan tentang komunikasi sebagai perantara yang digunakan bagi menyebarluaskan isu dan ideologi politik, isu politik dalam media konvensional, media berteknologi baru, dan wacana politik serta teknik-teknik kempen politik.

KOH 3366

Kempen Persuasif

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi penerokaan dimensi-dimensi teoretikal dan praktikal serta membincangkan dimensi etika dalam kempen persuasif dan propaganda dengan memfokus kepada perspektif penerimaan kritikal kempen persuasif dalam pelbagai konteks.

KOH 3401

Komunikasi Kumpulan Kecil

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep dan prinsip komunikasi kumpulan kecil, proses dan faktor pembentukan kumpulan yang kukuh dan cemerlang, iklim kumpulan dan faktornya, komunikasi bukan verbal, kaedah dan teknik pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah dalam kumpulan, pengurusan konflik, dan kepemimpinan.

55

KOH 3432

Kemahiran Komunikasi Interpersonal

4(2+2)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi kepentingan hubungan dan komunikasi dengan teori utama dalam komunikasi antara perseorangan, fungsi komunikasi dan hubungan interpersonal dan pelbagai konteks/budaya, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dengan orang lain, dan kemahiran serta kepuasan berkomunikasi.

KOH 3462

Debat Dan Penghujahan

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi pengenalan kepada debat dan hujah, isu dan usul; proses penaakulan dalil dan pembuktian, fakta dan pendapat, pembuktian melalui alasan, proses logika, penangkisan hujah dan membentuk hujah yang berdaya mempengaruhi audiens.

KOJ 3332

Prinsip Dan Amalan Kewartawanan

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan teknik asas penulisan berita, laporan dan penemubualan; tujuan amalan kewartawanan; undang-undang media; etika dan amalan kewartawanan di Malaysia; peranan akhbar; tanggungjawab wartawan; teori akhbar; model kewartawanan; kebebasan akhbar; kewartawanan public; kewartawanan politik; kewartawanan elektronik; struktur dan peranan organisasi berita.

KOJ 3401

Fotografi Asas

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi pengenalan kepada fotografi, bahagian kamera dan fungsi, pendedahan dan teknik mengambil gambar foto, komposisi gambar foto, teknik memproses filem, teknik mencetak gambar foto, aksesori fotografi, penyelenggaraan alat dan bahan. dan pameran fotografi.

KOJ 3431

Teknik Pengumpulan Berita

4(3+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan topik mengenai analisis kemajuan teknologi dalam penyebaran maklumat dan impak ke atas pengurusan media; pengumpulan maklumat dari sumber bertulis; pengumpulan maklumat dari sumber elektronik; sumber pengumpulan maklumat dari sumber orang perseorangan; prinsip temubual dan tinjauan; masalah dan teknik penyelidikan dan pengumpulan bahan untuk laporan berita berdasarkan perspektif politik, ekonomi dan sosial; teknik pengumpulan berita untuk media penyiaran; strategi pengumpulan maklumat yang berkesan.

KOJ 3433

Kewartawanan Foto

3(2+1)

Prasyarat : KOJ 3401 Fotografi Asas Kursus ini merangkumi konsep dan teknik dalam bidang kewartawanan foto, sejarah perkembangan bidang kewartawanan foto, perkembangan, ciptaan dan inovasi dalam kewartawanan foto, fungsi dan kesan fotografi dalam bidang kewartawanan dan kemahiran dalam kewartawanan foto.

56

KOJ 3462

Penerbitan Elektronik

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi beberapa kemahiran penerbitan elektronik konvensional, struktur teknologi siber, konsep dan teknik merekabentuk laman web, penggunaan dan aplikasi penerbitan siber, dan keberkesanan pelaksanaan polisi berkaitan dengan bidang penerbitan siber di Malaysia.

KOJ 3471

Proses Penyuntingan Dan Penerbitan Berita

3(2+1)

Prasyarat : KOJ 3435 Kursus ini merangkumi teori penyuntingan, peranan penyunting kapi, proses penyuntingan berita, gaya penulisan berita, rekaletak dan rekabentuk akhbar, teknik penyuntingan gambar, penulisan kapsyen gambar dan isu-isu semasa dalam penyuntingan dan penerbitan.

KOM 3207

Pengenalan Teori Komunikasi

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi definisi, kepentingan dan peranan teori komunikasi, perkembangan teori komunikasi, teori komunikasi peringkat individu, kumpulan, organisasi, massa dan antara budaya.

KOM 3305

Media, Teknologi Dan Masyarakat

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan media dan teknologi komunikasi,; peranan, pengaruh dan kesan media dan teknologi komunikasi terhadap masyarakat, teknologi komunikasi dan globalisasi, demokrasi, imperialisme dan kedaulatan negara, polisi dan undang-undang media teknologi komunikasi.

KOM 3362

Isu-Isu Komunikasi Dan Teknologi

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini menyentuh perkembangan terkini dalam bidang teknologi telekomunikasi dan aplikasi teknologi telekomuikasi dalam penyiaran; pendidikan jarak jauh; industri sukan; dan industri hiburan.

KOM 3364

Komunikasi Kepemimpinan

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan konsep, teori dan fungsi komunikasi kepemimpinan dalam organisasi, gaya kepimpinan, kepimpinan berkarisma, komunikasi pelatih, kepelbagaian organisasi, teknologi komunikasi, strategi komunikasi kepemimpinan dan cabaran dalam kepemimpinan.

KOM 3403

Pengucapan Awam

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi konsep-konsep komunikasi, teknik penyampaian, keresahan berkomunikasi, penyediaan dan penyampaian ucapan informatif, menulis rangka ucapan, mengkritik ucapan, bahasa badan, pengawalan suara, penggunaan alat-alat bantu, teknik menjawab soalan, teknik menangani gangguan dan penyampaian ucapan khas.

57

KOM 3431

Kaedah Penyelidikan Komunikasi

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan proses-proses penyelidikan termasuk membentuk permasalahan kajian, membentuk objektif sorotan literatur, merangka kaedah dan strategi pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasi data serta menyediakan laporan penyelidikan.

KOM3700

Pembelajaran Persendirian

3(0+3)

Prasyarat : Tiada Kursus ini mendedahkan pelajar kepada kaedah mengenalpasti, menilai dan mencadangkan strategi pembaikan bagi sesuatu masalah atau isu komunikasi. Pelajar akan membentuk strategi pengkajian dan pembelajaran secara.

KOM3800

Magang

10(0+10)

Prasyarat : Semester ke-5 (tahun ke-3) Kursus ini akan mendedahkan pelajar kepada suasana pekerjaan serta mendapat bimbingan dalam menjalankan tugas dalam pengkhususan komunikasi yang dipilih.

KOM3900

Projek Bacelor

4(0+4)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi penyediaan kajian atau kajian kes atau penerbitan media Komunikasi yang telah dipersetujui oleh penyelia.

KOM 4361

Etika Komunikasi

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini menyentuh sejarah dan perkembangan pembentukan etika dan undang-undang komunikasi dalam perhubungan awam, pengiklanan, komunikasi interpersonal, pengucapan awam, media massa dan teknologi komunikasi baru.

KOM 4901

Latihan Industri

10(0+10)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi pendedahan kepada suasana pekerjaan serta mendapat bimbingan dalam menjalankan tugas dalam pengkhususan komunikasi yang dipilih.

KOM 4999

Projek Ilmiah Tahun Akhir

4(0+4)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi penyediaan kertas cadangan kajian, perlaksanaan kajian berdasarkan kerts cadangan yang diluluskan oleh penyelia, penganalisasian dan penginterpretasian data, penulisan dan pembentangan laporan akhir.

58

Jabatan Bahasa Melayu

BBK 3102

Sejarah Kesusasteraan Melayu

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep sastera dan kesusasteraan, hubungan sastera dengan manusia, sejarah dan faktor kewujudan dan perkembangan kesusasteraan Melayu tradisional dan moden, konsep tradisional dan moden dalam kesusasteraan Melayu, dan peranan institusi kesusasteraan Melayu, corak pewujudan kesusasteraan Melayu, naratif dan non naratif, lisan dan tulisan, pengarang dan kepengarangan kesusasteraan Melayu tradisional dan moden.

BBK 3210

Teori Kesusasteraan

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep kesusasteraan, teori, dan aliran dalam kesusasteraan, pendekatan dan teori kritikan, prinsip, jenis dan fungsi kritikan, perkembangan kritikan kesusasteraan.

BBK 3212

Kritikan dalam Kesusasteraan Melayu

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep kritikan dalam kesusasteraan, sejarah perkembangan kritikan kesusasteraan Melayu, pendekatan, aliran dan corak kritikan, teori kritikan kesusasteraan, latihan kritikan, aplikasi teori dan pendekatan kritikan.

BBK 3213

Estetika dalam Kesusasteraan Melayu

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep estetika, ciri dan unsur estetika dalam kesusasteraan, sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu estetika, teori estetika dalam kesusasteraan, hubungan estetika dengan retorika, dan stilistika dalam kesusasteraan.

BBK 3214

Sastera Kanak-Kanak dan Remaja

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep sastera kanak-kanak dan remaja, sejarah perkembangan disiplin sastera kanak-kanak dan remaja, bentuk dan jenis dalam pelbagai genre, bahan dan proses penciptaan, elemen struktur dan nilai, analisis teks pilihan, dan penghasilan karya sastera kanakkanak dan remaja

BBK 3215

Sastera Bandingan

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep sastera bandingan, definisi, ciri, dan fungsi sastera bandingan, teori dan aliran pemikiran, sejarah pertumbuhan dan perkembangan disiplin sastera bandingan, perkembangan sastera bandingan di Malaysia, serta kajian dan kritikan terhadap karya sastera bandingan terpilih.

59

BBK 3305

Kesusasteraan Rakyat Melayu

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep kesusasteraan rakyat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan kajian tentang kesusasteraan rakyat, teori dan pendekatan, bentuk dan jenis kesusasteraan rakyat Melayu, kedudukan dan kepentingan kesusasteraan rakyat Melayu, kaedah dokumentasi, dan pendokumentasian kesusasteraan rakyat Melayu atau pementasan.

BBK 3306

Puisi Melayu

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep, unsur dan struktur puisi, pertumbuhan dan perkembangan puisi Melayu tradisional dan moden, unsur dan konsep dalam puisi Melayu, jenis, ciri, dan fungsi, isu dan polemik tentang puisi Melayu, kajian puisi Melayu tradisional dan moden, kritikan ke atas karya terpilih dan pembicaraan terhadap tokoh penyair yang terpilih.

BBK 3307

Novel Melayu

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi sejarah pertumbuhan dan perkembangan novel Melayu, aliran dan teknik penceritaan yang dominan dalam perkembangan novel Melayu, pemikiran dalam novel Melayu, kajian terhadap novelis dan penganalisisan karya terpilih.

BBK 3308

Cerpen Melayu

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi sejarah dan faktor kemunculan serta perkembangan cerpen Melayu, latar belakang perkembangan pada setiap periode, isu dan pemikiran dalam perkembangan cerpen Melayu, tokoh pengarang cerpen, bentuk dan struktur cerpen Melayu, aliran dan langgam penceritaan cerpen Melayu.

BBK 3309

Drama Melayu

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep drama Melayu, aliran, pemikiran, kepelbagaian dalam penyampaian drama, tokoh drama Melayu dan pemikiran yang dikemukakan dalam karya masing-masing.

BBK 3310

Kesusasteraan Hikayat Melayu

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi definisi, ciri dan fungsi kesusasteraan hikayat; bentuk dan jenis kesusasteraan hikayat, sejarah pertumbuhan dan perkembangan kesusasteraan hikayat, menilai unsur, dan pengaruh kesusasteraan hikayat.

60

BBK 3311

Kesusasteraan Epik dan Historiografi Melayu

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep kesusasteraan epik dan historiografi Melayu, ciri, kedudukan dan kepentingan genre, sejarah perkembangan kesusasteraan epik dan historiografi Melayu, sejarah pengkajian, pengarang dan kepengarangan genre epik dan historiografi Melayu dan analisis teks pilihan.

BBK 3312

Kesusasteraan Melayu Islam

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep kesusasteraan Melayu Islam, bentuk dan genre; kajian kesusasteraan Melayu Islam, sejarah pertumbuhan dan perkembangan, pendekatan dan teori tentang kewujudan, kedudukan dan kepentingan, nilai dan pemikiran dalam karya.

BBK 3313

Kesusasteraan Panji

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep kesusasteraan Panji, sejarah perkembangan kesusasteraan Panji, bentuk, struktur, tema, pemikiran, unsur dan nilai dalam kesusasteraan Panji, kedudukan dan kepentingan kesusasteraan Panji.

BBK 3314

Kesusasteraan Perundangan Melayu

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep kesusasteraan perundang-undangan Melayu, sejarah perkembangan, sejarah pengkajian, bentuk dan genre, kedudukan dan kepentingan, nilai dan pemikiran, dan unsur dalam kesusasteraan perundang-undangan Melayu.

BBK 3315

Isu dalam Kesusasteraan Melayu

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep sastera dan masyarakat serta hubungannya dengan isu-isu kesusasteraan, jenis isu, karya, pengarang, institusi, khalayak, faktor dan kesan kewujudan, nilai dan pemikiran dalam isu-isu kesusasteraan Melayu, penilaian kritis terhadap isu-isu kesusasteraan.

BBK 3405

Penulisan Cerpen dan Novel

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep penulisan kreatif dan penglahiran bakat dalam genre cerpen dan novel, teori penulisan kreatif dan penglahiran bakat dalam genre cerpen dan novel, faktor penglahiran bakat, proses kreatif, penghasilan karya dalam genre cerpen dan novel, dan menganalisis karya daripada kedua-dua genre.

61

BBK 3406

Penulisan Puisi dan Drama

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi teori, faktor, dan proses penulisan kreatif dan penglahiran bakat dalam genre puisi dan drama, serta aktiviti penghasilan karya puisi dan drama.

BBK 3407

Seni Lakon

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep seni lakon, jenis dan proses dalam lakonan, teknik lakonan, teknik pengarahan, penyediaan pentas, prop, kostum, solekan, pencahayaan, dan kesan bunyi

BBK 3408

Kesusasteraan dalam Multimedia

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi pembacaan bahan sastera berbantukan komputer, komputer sebagai alat bantu membina glosari kesusasteraan, pendokumentasian bahan kesusasteraan secara digital, dan pembelajaran bestari dan maya melalui lebuh raya maklumat

BBK 3409

Kaedah Penyelidikan Kesusasteraan

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep penyelidikan dalam kesusasteraan, korpus penyelidikan kesusasteraan, jenis, kaedah dan tatacara penyelidikan kesusasteraan, format penulisan laporan penyelidikan kesusasteraan, format dan latihan penyediaan cadangan penyelidikan kesusasteraan, dan latihan penulisan ilmiah daripada pelbagai genre.

BBK 3410

Penglahiran Bakat dan Karya Kreatif

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memberi penekanan pada definisi dan konsep, penghayatan dan penilaian dari aspek luaran dan dalaman berasaskan karya asli dan terjemahan yang cemerlang dan penglahiran bakat dalam pelbagai genre.

BBK 3990

Projek Ilmiah Kesusasteraan Melayu

4 (0+4)

Prasyarat : BBK 3409 (Kaedah Penyelidikan Kesusasteraan) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang penyediaan pengalaman penyelidikan berpandu dari segi penggunaan metodologi yang tepat untuk menangani permasalahan penyelidikan tertentu, pengumpulan maklumat dan data yang relevan, mengemas kini cadangan penyelidikan, dan menyediakan kertas projek mengikut format yang telah dicadangkan.

62

BBM 3101

Sejarah dan Rumpun Bahasa Melayu

4(4+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi aspek etimologi dan konsep bahasa Melayu, keluarga bahasa Austronesia, asal-usul bangsa dan bahasa Melayu, bahasa Melayu kuno, bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu pramoden, bahasa Melayu moden, dan bahasa Melayu pascamoden, bahasa Melayu di Indonesia, Brunei Darussalam dan Singapura, manuskrip dan teks bahasa dan sastera Melayu, pertubuhan, dan pusat pengajian bahasa Melayu.

BBM 3102

Sejarah Kebudayaan Melayu

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep dan sejarah kebudayaan Melayu pra-Islam, kebudayaan Melayu zaman Islam, pemikiran Islam di alam Melayu, pengaruh Barat terhadap kebudayaan Melayu, dan kebudayaan kebangsaan.

BBM 3103

Bahasa dalam Kesusasteraan Melayu

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi makna denotatif dan konotatif dalam penggunaan bahasa oleh penulis yang berbeza, pemilihan kata, struktur ayat, kualiti bunyi, kata kunci, dan dialek yang digunakan dalam teks.

BBM 3104

Bahasa Melayu Klasik

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi pengertian bahasa Melayu klasik, sejarah bahasa Melayu klasik, teks bahasa Melayu klasik berdasarkan zaman, penyebaran bahasa Melayu klasik dalam dan luar dunia Melayu, serta kajian terhadap beberapa teks Melayu klasik.

BBM 3105

Falsafah Bahasa Melayu

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep dan pengertian falsafah, hubungan antara bahasa dengan falsafah, teori bahasa, hubungan makna dengan teori simbolisme, sejarah falsafah bahasa, dan aliran pemikiran dalam penyelidikan bahasa Melayu.

BBM 3201

Pengantar Linguistik Am

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi definisi linguistik, bahasa dan cirinya, serta bahasa sebagai sistem perhubungan dan perbezaannya dengan sistem komunikasi yang lain, linguistik asas dan semantik.

BBM 3202

Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi sistem bunyi bahasa Melayu berdasarkan abjad fonetik antarabangsa, fonetik artikulasi, transkripsi fonetik bahasa Melayu, unit bunyi segmental, fonem dan fitur distingtif, teori dan aplikasi fonologi generatif dalam bahasa Melayu.

63

BBM 3203

Tatabahasa Melayu

4(3+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi morfem dan imbuhan, golongan kata, kata nama, kata kerja, kata adjektif, kata tugas, frasa, frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, frasa sendi nama, klausa, ayat tunggal dan ayat majmuk.

BBM 3204

Sosiolinguistik

4(3+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi definisi sosiolinguistik dan sosiologi bahasa, hubungan antara bahasa, masyarakat, kebudayaan dan pandangan sarwa, variasi bahasa dan perancangan bahasa.

BBM 3205

Pengantar Psikolinguistik

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi sejarah dan perkembangan psikolinguistik, subbidang psikolinguistik, pengetahuan linguistik, teori dan peringkat pemerolehan bahasa, pembelajaran bahasa kedua, prestasi bahasa dan linguistik, bahasa dan otak, dan bahasa dan pemikiran.

BBM 3206

Semantik

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep dan pengertian semantik, teori semantik, hubungan semantik dengan sejarah perkembangan linguistik, kepelbagaian makna, perubahan makna, keperihalan keadaan, peranan perlakuan bukan linguistik, behaviourisme dalam semantik, makna lesikal dan makna tatabahasa, eufemia dan disfemia, medan makna, dan skop penyelidikan linguistik dan semantik.

BBM 3207

Perkamusan

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi pengertian konsep yang berkaitan dengan kaedah dan proses penyusunan kamus yang bermutu, peranan semantik dalam perkamusan, perbezaan kamus ekabahasa dan dwibahasa, sejarah perkamusan Melayu, jenis kamus, penilaian dan kritikan terhadap mutu penyusunan kamus ekabahasa dan kamus dwibahasa.

BBM 3209

Pengantar Penterjemahan

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi sejarah penterjemahan, konsep, prinsip dan proses penterjemahan, termasuk analisis, pemindahan, penstrukturan semula teks terjemahan, penterjemahan unsur bahasa dan isi, dan penilaian terjemahan.

BBM 3211

Teori dan Amali Penterjemahan

3(2+1)

Prasyarat : BBM 3209 Kursus ini merangkumi teori penterjemahan, ciri penterjemahan dinamis, prinsip padanan dalam penterjemahan, penterjemahan unit terjemahan, peranan penterjemah, tatacara penterjemahan, prinsip terjemahan teks ilmiah, kesusasteraan, kewartawanan, dan teks saintifik.

64

BBM 3302

Kesenian Melayu

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi pengertian dan konsep kesenian Melayu, pelbagai cabang seni, saluran seni, seni dan pendidikan, ilmu pengetahuan dan seni, estetika Melayu, seni dan seniman.

BBM 3303

Dialektologi dan Laras Bahasa

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep variasi bahasa dan perubahan bahasa, jenis laras bahasa, ragam bahasa, gaya, dan dialek, tabiat penggunaan bahasa, pertembungan bahasa, dan faktor kepelbagaian bahasa.

BBM 3401

Bahasa Melayu Tinggi

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi aspek dan fungsi bahasa, pembakuan bahasa, bahasa sebagai wahana ilmu, penyajian lisan dan tulisan, serta peluasan kosa kata.

BBM 3402

Sistem Tulisan Jawi

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi sejarah tulisan Jawi, perkembangan dan penyebaran tulisan Jawi, huruf Jawi dan padanannya dengan huruf Rumi, bentuk tulisan Jawi, jenis ejaan Jawi, kaedah mengeja Jawi, latihan membaca dan menulis Jawi, dan tulisan khat.

BBM 3405

Peristilahan

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep dasar peristilahan, sumber istilah, unsur tatabahasa dalam peristilahan, makna dalam penggubalan istilah, istilah singkatan, lambang, dan sistem pengejaan istilah.

BBM 3410

Bahasa dalam Multimedia

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi komponen dan ciri pembangunan multimedia, pemindahan teks, pengumpulan bahan untuk pembinaan papan cerita, persembahan multimedia, dan pembangunan pakej multimedia bahasa yang berkesan.

BBM 3411

Keterampilan Berbahasa

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep, jenis, prinsip, dan proses menguasai kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis, keterampilan berbahasa untuk keperluan berkomunikasi secara lisan dan tulisan.

65

BBM 3412

Teknologi, Maklumat, Bahasa dan Kesusasteraan

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi penggunaan pelbagai kategori dan jenis teknologi bahasa dan kesusasteraan melalui analisis analitikal, definisi dan konsep teknologi maklumat, proses penyelidikan lapangan teknologi, isu perkembangan dan pengaruh pemindahan silang budaya bahasa dan kesusasteraan dalam reka bentuk dan produk, pemilihan, penggunaan dan penilaian aplikasi elektronik melalui digital.

BBM 3413

Kaedah Penyelidikan Bahasa Melayu

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi topik yang berkaitan dengan konsep, jenis, kaedah dan tatacara penyelidikan bahasa dan linguistik Melayu, penganalisisan statistik, dan penyediaan cadangan penyelidikan.

BBM 3990

Projek Ilmiah Bahasa Melayu

4(0+4)

Prasyarat : BBM 3413 Kursus ini merangkumi penggunaan metodologi yang sesuai untuk menangani permasalahan penyelidikan, pengumpulan maklumat dan data yang relevan, pengemaskinian cadangan penyelidikan, dan penyediaan kertas projek mengikut format yang telah dicadangkan.

BBW 3203

Seni Penulisan

3 (2 + 1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi struktur tulisan yang utuh, penulisan sebagai satu proses, pelbagai bentuk tulisan profesional, unsur bahasa, retorik, dan stilistik dalam penulisan, dan penghasilan karya profesional.

BBW 3401

Analisis dan Penyuntingan Teks

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi binaan dan struktur taipskrip, prinsip penilaian dan penganalisisan taipskrip, konsep, keperluan dan tujuan penyuntingan, peranan penyunting, gaya penerbitan, dan aspek bahasa dalam penerbitan.

BBW 3402

Perekaan dan Penerbitan

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi aspek teori dan praktik penerbitan bahan bercetak, penerbitan buku, perekaan buku, grafik, dan penerbitan

BBW 3404

Penulisan Laporan, Berita, dan Rencana

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kriteria penulisan yang baik, bentuk penulisan, penulisan laporan, penulisan dalam konteks pembinaan wacana dan gaya penulisan, konsep pemberitaan, penulisan berita lengkap, berita umum, berita kompleks dan berita khusus, penyuntingan berita, pengertian dan sifat rencana, rangka rencana, serta teknik penulisan rencana.

66

KOT 3101

Pengenalan Teater

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi cara teks dramatik dipetik daripada halaman buku dan dipersembahkan kepada penonton, peranan pengarah, pereka cipta dan pelakon, pelbagai gaya teater, tradisi dan teori persembahan.

KOT 3102

Teater Klasik

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi sejarah dan kewujudan teater klasik dunia dengan tumpuan terhadap tradisi teater Yunani, Jepun, China, Indonesia dan Malaysia.

KOT 3103

Teater Barat Moden

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi sejarah dan faktor perkembangan teater di Barat dengan tumpuan terhadap perkembangan teater moden di Eropah dan Amerika Syarikat serta ciri teaterikal dan gaya pendramaannya.

KOT 3104

Teater Asia Moden

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini akan memberikan tumpuan terhadap teater Asia Moden dan akan menggunakan enam teks dari perspektif teater.. Pada peringkat permulaan, pelajar akan mengkaji latar belakang budaya dan sejarah setiap zaman, dan seterusnya tumpuan diberikan terhadap kebiasaan teater dan gaya setiap teks

KOT 3411

Lakonan dan Improvisasi I

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi latihan permulaan teater untuk mengembangkan keseluruhan penyataan fizikal dan vokal, kesedaran deria, imaginasi, keyakinan dan kespontanan, teknik asas lakonan realistik menggunakan latihan objek Uta Hagen.

KOT 3412

Lakonan dan Improvisasi II

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi persediaan dan persembahan dua monolog yang bertentangan, kaedah perwatakan, konsep persembahan, kaedah analisis teks, dan penyataan vokal.

KOT 3413

Kajian Latar

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi proses persembahan satu adegan klasik dan satu adegan moden, pembinaan pengetahuan bekerja tentang struktur, blok, analisis rentak, pergerakan, kadar pergerakan, penggunaan ciri, dan persembahan.

67

KOT 3414

Kaedah Penerbitan Drama

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi penciptaan satu karya teater menggunakan unsur lakonan, pergerakan dan arahan, muzik dan bunyi, kostum, lampu dan set.

KOT 3415

Persembahan Solo

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi penghasilan karya teater berbentuk monolog, penulisan monolog yang asli, dan mementaskan monolog melalui raptai dan persembahan.

68

Jabatan Bahasa Inggeris

BBI 3101

Introduction To The History Of English Language (Pengenalan Kepada Sejarah Bahasa Inggeris)

3 (3 + 0 )

Prasyarat : Tiada This course covers the origins of the English language, the Indo-European family of languages, Old English, Middle English, Modern English, and the influence of social, religious and political factors on the general development of the English language. (Kursus ini merangkumi kajian asal usul bahasa Inggeris, rumpun bahasa Indo-Eropah; “Old English”, “Middle English”, “Modern English”, dan pengaruh faktor sosial, agama dan politik terhadap perkembangan umum bahasa Inggeris.)

BBI 3201

Introduction To General Linguistics (Pengantar Linguistik Am)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers essential elements of linguistics, the nature of language, phonetics and phonology, morphology and word formation, syntax and grammatical elements, semantics, linguistic comparison, linguistic schools and branches of linguistics. (Kursus ini merangkumi unsur asas linguistik, sifat bahasa, fonetik dan fonologi, morfologi dan pembentukan kata, sintaksis dan unsur tatabahasa, semantik, linguistik bandingan, mazhab linguistik dan cabang linguistik.)

BBI 3202

English Phonetics And Phonology (Fonetik dan Fonologi Bahasa Inggeris)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers the phenomenon of speech sound, the phone and phoneme, the English vowel and consonant system, the phonetic and phonemic notations and transcriptions, the syllable, phonotactics, connected speech processes and prosody. (Kursus ini merangkumi fenomena bunyi ujaran, fon dan fonem, sistem vowel dan konsonan bahasa Inggeris, notasi dan transkripsi fonetik dan fonemik, suku kata, fonotaktik, proses ujaran yang berangkaian, dan prosodi bahasa Inggeris.)

BBI 3204

Introduction To Sociolinguistics (Pengantar Sosiolinguistik)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers the relationship between language and the society that uses it, focusing on aspects of language in relation to thought and culture, multilingualism and language and education policy. (Kursus ini merangkumi hubungan antara bahasa dengan masyarakat yang menggunakannya, dan memfokus kepada aspek bahasa dan hubungannya dengan pemikiran dan budaya, multilingualisme dan dasar bahasa dan pendidikan.)

69

BBI 3207

Rhetoric And Style (Retorik dan Gaya)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers the development of rhetorical stance and the uniqueness of style in selected formal writings, rhetorical strategies such as parody, irony, satire, and humour. (Kursus ini merangkumi perkembangan nukilan retorik dan keunikan gaya dalam karangan formal, strategi retorik seperti parodi, ironi, satira dan humor.)

BBI 3208

Bilingualism (Kedwibahasaan)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers definitions, typologies, and cognitive consequences of bilingualism, measurement of bilingualism, roles of code-switching, language choice, maintenance and shift, aspects of societal bilingualism, and multiculturalism in terms of socio-political issues and language learning policies. (Kursus ini merangkumi definisi dan tipologi bilingualisme, dan kesan bilingualisme terhadap sistem kognitif, ukuran bilingualisme, peranan penukaran kod, pemilihan, penerusan, dan peralihan bahasa, aspek sosial bilingualisme, dan pelbagai kebudayaan dalam konteks isu sosio-politik dan polisi pembelajaran bahasa.)

BBI 3209

Language Acquisition (Pemerolehan Bahasa)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers theories and factors in first language acquisition; Universal Grammar and the logical problem of first language acquisition; stages of language acquisition; linguistic, sociolinguistic and psychological or cognitive approaches to second language acquisition; and the role of Universal Grammar in second language acquisition. (Kursus ini merangkumi teori pemerolehan bahasa pertama; Tatabahasa Sejagat, dan permasalahan logik dalam pemerolehan bahasa pertama; peringkat pemerolehan bahasa pertama; pendekatan linguistik, sosiolinguistik, psikologi dan kognitif dalam pemerolehan bahasa kedua; dan peranan Tatabahasa Sejagat dalam pemerolehan bahasa kedua.)

BBI 3210

Introduction To Discourse Analysis (Pengantar Analisis Wacana)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers the analysis of discourse in the English language using a wide variety of spoken and written texts, the analysis of essential discourse types, and the analysis of discourse in relation to students‟ needs and practices. (Kursus ini merangkumi analisis wacana dalam bahasa Inggeris dengan menggunakan pelbagai jenis teks lisan dan bertulis, analisis pelbagai jenis wacana, dan analisis wacana berhubung dengan keperluan dan amalan pelajar.)

70

BBI 3211

English For Specific Purposes (Bahasa Inggeris untuk Tujuan Khusus)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers ESP as a specialist field within general ELT, the development of ESP, and approaches of ESP including rationale, analysis of learner needs, curriculum and course design, materials production, and evaluation. (Kursus ini merangkumi Bahasa Inggeris untuk Tujuan Khusus atau ESP sebagai bidang kepakaran dalam pengajaran bahasa Inggeris pada umumnya, perkembangan ESP dan pelbagai pendekatan ESP termasuk rasional, analisis keperluan pelajar, rekabentuk kurikulum dan kursus, penghasilan bahan, dan penilaian.)

BBI 3212

English Syntax And Morphology (Sintaksis dan Morfologi Bahasa Inggeris)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers linguistic units and levels of linguistic description, selected morphological and syntactic concepts, theories and models of morphological and syntactic patterns and relationships, problems arising in attempts to conduct morphological-syntactic descriptions and analysis, and guidelines for doing analysis. (Kursus ini merangkumi unit linguistik dan tatatingkat deskripsi linguistik, konsep morfologi dan sintaksis terpilih, teori dan model tentang pola serta hubungan morfologi dan sintaksis, masalah yang timbul dalam usaha untuk melakukan deskripsi atau analisis morfologi-sintaksis, dan garis panduan untuk membuat analisis.)

BBI 3213

Speech Communication (Komunikasi Pertuturan)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers major areas of human communication, models and theories of linear, interactional, and transactional speech communication, basic principles and elements of speech acts, genres, and registers. It also covers principles of interpersonal, small group, and public communication, dyadic and small group speech activity, and conceptualising, planning and delivering a short public speech. (Kursus ini merangkumi bidang utama dalam komunikasi manusia, model dan teori komunikasi yang linear, interaktif, dan dua hala, prinsip asas serta elemen lakuan ujaran, genre, dan laras bahasa. Kursus ini juga meliputi prinsip komunikasi antara individu, kumpulan kecil, dan awam, aktiviti pertuturan secara berpasangan dan kumpulan kecil, dan merangka, merancang dan menyampaikan ucapan awam yang pendek.)

71

BBI 3214

Language, Ideology, And Power (Bahasa, Ideologi, dan Kuasa)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers definitions of language, power, and ideology from the perspective of socio-cultural practice, and the totality of ideas and cultural `baggage' that speakers bring to their dealings with language. It discusses cultural notions of the value of literacy and the sanctity of texts in language use, intertextuality, ideology, the discourses of power, and speaker empowerment. (Kursus ini merangkumi definisi bahasa, kuasa dan ideologi dari perspektif amalan sosio-budaya, dan keseluruhan idea dan pakej budaya yang dibawa oleh penutur dalam penggunaan bahasa. Kursus ini membincangkan tanggapan budaya tentang nilai literasi dan kesahihan teks dalam penggunaan bahasa, intertekstualiti, ideologi, wacana kuasa, dan pemerkasaan penutur.)

BBI 3215

Introduction To Psycholinguistics (Pengantar Psikolinguistik)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers language perception, language processing, models of linguistic representation, information storage and retrieval. The course also focuses on reading processes, linguistic impairment, first language acquisition, second language learning, and psychological processes in reading. (Kursus ini merangkumi persepsi bahasa, pemprosesan bahasa, model representasi linguistik, penyimpanan dan pencapaian maklumat. Kursus ini juga memfokus kepada proses pembacaan, ketidakupayaan bahasa, pemerolehan bahasa pertama, pembelajaran bahasa kedua, dan proses psikologi dalam pembacaan.)

BBI 3216

Literature For Language Purposes (Kesusasteraan untuk Tujuan Kebahasaan)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers the various theories and research focusing on literary works as the main resource to develop language and literary competence, stylistic awareness, and cross-cultural insight. It also covers criteria for text selection and content adaptation in the study of language and literature. (Kursus ini merangkumi teori dan penyelidikan yang mengutamakan karya-karya sastera sebagai sumber utama untuk pengembangan kemahiran bahasa dan sastera, kesedaran tentang gaya bahasa dan kefahaman silang budaya. Kursus ini juga merangkumi kriteria untuk pemilihan teks dan adaptasi kandungan teks untuk pengajian bahasa dan sastera.)

BBI 3301

Introduction To Language And Culture (Pengenalan kepada Bahasa dan Budaya)

3 (3 + 0 )

Prasyarat : Tiada This course covers the relationship between language and culture, including the connection between language and thought processes. It examines the way that language can influence worldview and evaluates the problematics of language and cultural identity. (Kursus ini merangkumi hubungkait antara bahasa dan budaya, termasuk kaitan antara bahasa dan proses pemikiran. Kursus ini juga meneliti bagaimana bahasa boleh mempengaruhi pandangan alam dan menilai permasalahan bahasa dan identiti budaya.)

72

BBI 3401

Grammar For Communication (Tatabahasa Untuk Komunikasi)

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada This course covers an introduction to grammatical forms and meaning of the English language. It provides practice for accurate and effective use of various forms of the language in contextualized settings. It also develops grammar skills for effective communication and life-long learning skills for self-improvement in the language. (Kursus ini merangkumi bentuk nahu dan makna bahasa Inggeris. Ia juga memberi latihan untuk penggunaan yang tepat dan efektif dalam konteks yang tertentu. Ia juga mempertingkatkan kemahiran nahu bahasa untuk komunikasi yang efektif dan membina kemahiran pembelajaran bahasa Inggeris yang berterusan untuk perkembangan individu.)

BBI 3409

Media Literacy (Literasi Media)

3(3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers the development, influence and importance of the media in society, effects of the media on language use, the creation and interpretation of messages through various media channels, and media-based verbal and non-verbal communication skills. (Kursus ini merangkumi perkembangan, pengaruh dan kepentingan media dalam masyarakat, kesan media terhadap penggunaan bahasa, pembentukan dan pentafsiran mesej melalui pelbagai saluran media, dan kemahiran komunikasi lisan dan bukan lisan.)

BBI 3410

Language For Negotiation (Bahasa untuk Perundingan)

3(2+1)

Prasyarat : Tiada This course covers the significant role of negotiation in the workplace, the negotiating process, different types of negotiation, standard negotiation strategies and techniques, and the optimisation of language skills for effective negotiation. (Kursus ini merangkumi peranan perundingan yang signifikan di tempat kerja, proses perundingan, pelbagai jenis perundingan, strategi dan teknik perundingan yang lazim dan penggunaan kemahiran bahasa yang optimum untuk perundingan yang berkesan.)

BBI 3411

Contrastive And Error Analysis (Analisis Bezaan Dan Kesilapan)

3(2+1)

Prasyarat : Tiada This course explores error analysis as a field of study; types of errors; preliminaries to the analysis of errors; contrastive analysis and approaches to contrastive analysis; psychological basis of contrastive analysis; linguistic components of contrastive analysis and language teaching/ research (Kursus ini meninjau analisis kesilapan sebagai satu bidang pengajian; jenis kesilapan; persediaan bagi analisis kesilapan; analisis bezaan; pendekatan untuk analisis bezaan; asas psikologi dalam analisis bezaan; komponen linguistik analisis bezaan dan analisis bezaan dan pengajaran/ penyelidikan bahasa)

73

BBI 3415

Professional Writing (Penulisan Profesional)

3(2+1)

Prasyarat : Tiada This course covers different types of written communication in the professional workplace, principles, mechanisms, conventions, and processes of written professional communication. It also includes organisational patterns and formats appropriate to the task, and strategies in writing for different audiences and purposes in professional settings. (Kursus ini merangkumi jenis komunikasi bertulis di tempat kerja, prinsip, mekanisme, konvensi, dan proses komunikasi profesional bertulis. Kursus ini juga meliputi corak organisasi dan format yang sesuai dengan tugas, dan strategi penulisan untuk pelbagai audiens dan tujuan dalam konteks profesional.)

BBI 3416

Functional Grammar (Tatabahasa Fungsional)

3 (2 + 1)

Prasyarat : Tiada This course involves understanding the principles of the functional grammar approach in the analysis of language in use; explaining linguistic choice in context; applying the system to the description of text, both spoken and written; conceptualising word classes, the composition of the clause, and information structure; and arriving at and interpreting meaning in the context of expression. (Kursus ini merangkumi pemahaman prinsip pendekatan tatabahasa fungsional dalam analisis penggunaan bahasa, penjelasan pilihan bahasa mengikut konteks, pengaplikasian sistem kepada deskripsi teks lisan dan bertulis,pemerian konsep kelas kata, komposisi klausa, struktur informasi, merumuskan dan mengintepretasi makna dalam konteks penggunaan).

BBI 3417

Writing Research Reports (Penulisan Laporan Kajian)

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada This course covers different types and formats of formal research reports, mode and style in report writing. It also covers different aspects of the writing process which include searching for, compiling, and organising information, citing references, and presenting the written report in its final form. (Kursus ini merangkumi pelbagai jenis dan format laporan penyelidikan yang formal, bentuk dan gaya penulisan laporan penyelidikan. Kursus ini juga merangkumi pelbagai aspek proses penulisan termasuk pencarian, pengumpulan dan penyusunan maklumat, pemetikan rujukan, dan penyempurnaan laporan penyelidikan.)

74

BBI 3419

Language In It And Multimedia (Bahasa dalam IT dan Multimedia)

4(3+1)

Prasyarat : Tiada This course introduces students to the use of the computer as a reading and writing aid. It also involves using IT to develop communicative competence, using Multimedia for language development, evaluation of current software and courseware as well as concepts of smart and virtual learning through the information superhighway. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada computer sebagai alat bantu membaca dan menulis. Kursus ini menggunakan IT untuk mengembangkan kecekapan komunikasi, multimedia untuk perkembgangan bahasa dan penilaian perisian. Konsep pembelajaran melalui teknologi dan berbentuk maya juga dibincangkan.

BBI 3420

Critical Reading And Thinking (Pembacaan dan Pemikiran Kritikal)

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada This course covers reading purposes, scope and variability, reading processes, and types of reading. It also explores and discusses reading and visualisation techniques, question types, questioning strategies and critical reflections, as well as types of thinking strategies and thinking tools. (Kursus ini merangkumi tujuan pembacaan, skop dan kepelbagaian pembacaan, proses pembacaan, dan jenis pembacaan. Ia juga meninjau dan membincangkan teknik pembacaan dan visualisasi, jenis soalan, strategi penyoalan dan penilaian kritikal, serta jenis strategi dan alat pemikiran.)

BBI 3421

Expository Writing (Penulisan Paparan)

3(2+1)

Prasyarat : Tiada This course covers the various aspects of the writing process. This includes the processes of creating and criticising, content generation, organisation and rhetorical ordering, sentential skills, proof reading and editing, interaction of writer, text, and audience, and feedback in the process of revision and evaluation. (Kursus ini merangkumi pelbagai aspek proses penulisan. Ini meliputi proses mencipta dan mengkritik, penjanaan kandungan, pengorganisasian dan penyusunan retorik, kemahiran menulis ayat, pengeditan dan pembacaan pruf, interaksi antara penulis, teks, dan audiens, dan maklum balas untuk proses penyemakan dan penilaian.)

BBI 3422

Research Methods In English (Kaedah Penyelidikan dalam Bahasa Inggeris)

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada This course covers current research methodology in language-related fields, types of research methods, research design and procedures, basic statistics and statistical analysis, preparation of research proposals and instrumentation, and the outlining and writing of the research paper. (Kursus ini merangkumi metodologi penyelidikan terkini dalam bidang bahasa, pelbagai kaedah penyelidikan, prosedur dan rekabentuk penyelidikan, statistik asas dan analisis statistik, penyediaan proposal dan instrumen penyelidikan, serta perangkaan dan penulisan kertas penyelidikan.)

75

BBI 3423

Language And Ict (Bahasa dan ICT)

3(2+1)

Prasyarat : Tiada This course covers developments in ICT and corresponding developments in language and language use. The course involves using ICT to gather, manage and communicate information, and examines various dimensions of ICT language. (Kursus ini merangkumi hubungkait antara perkembangan Teknologi Maklumat dan Komunikasi [ICT] dengan perkembangan dalam bahasa dan penggunaan bahasa. Kursus ini menggunakan ICT untuk mengumpul, mengurus dan menyampaikan maklumat, dan meneliti pelbagai dimensi bahasa ICT.)

BBI 3990

Academic Project In English (Projek Ilmiah Bahasa Inggeris)

4(0+4)

Prasyarat : Tiada This course provides guided research experiences in the use of appropriate methodology in addressing a research problem, collecting relevant reference information, and data, refining a proposal, and writing a term paper according to the conventions of format for scholarly documentation. (Kursus ini menyediakan pengalaman penyelidikan berpandu dalam penggunaan metodologi yang tepat dalam menangani permasalahan penyelidikan tertentu, pengumpulan maklumat dan data yang relevan, mengemaskini cadangan penyelidikan, dan menulis kertas kerja mengikut konvensi format bagi kertas ilmiah)

BBI 4999

Final Year Academic Project (Projek Ilmiah Tahun Akhir)

4 (0+4)

Prasyarat : BBI 3422 This course encompasses preparing and presenting a research proposal, conducting research according to the approved proposal, analysing and interpreting data, writing and presenting the final report. (Kursus ini meliputi penyediaan dan pembentangan kertas cadangan kajian, melaksanakan kajian berdasarkan kertas cadangan yang diluluskan, menganalisis dan menginterpretasi data, penulisan dan pembentangan laporan akhir).

BBL 3101

A Survey Of Prose Forms And Poetry In English (Kajian Bentuk Prosa Dan Puisi Bahasa Inggeris)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course identifies the major trends in the development of literature from the old English period to twentieth century, the development and characteristics of the various literary forms, and the historical and social influence on selected literary texts from the different literary forms. (Kursus ini melihat aliran utama dalam perkembangan kesusasteraan dari zaman Inggeris lama hingga abad ke-20, perkembangan dan ciri pelbagai bentuk kesusasteraan, pengaruh sejarah dan sosial terhadap teks sastera pilihan daripada pelbagai bentuk kesusasteraan.)

76

BBL 3103

Literary Theory From Plato To T. S. Eliot (Teori Sastera dari Era Plato ke Era T. S. Eliot)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course examines representative works of literary criticism from the classical antiquity era to the th early 20 Century; investigation of the history of the creative writer‟s role and function in society, and the changing patterns in aesthetic practices; relationships between literature and society; psychology of art and questions of form and style; and explication of the origins, causes, and connections of literature through a concentrated focusing on major critics. (Kursus ini meneliti karya-karya kritikan sastera dari zaman klasik hingga abad ke-20; mengkaji sejarah tentang peranan dan fungsi penulis kreatif dalam masyarakat, dan pola perubahan dalam penggunaan unsur estetik; hubung-kait antara kesusasteraan dan masyarakat. Psikologi sastera dan permasalahan bentuk dan stail; serta menjelaskan asal-usul, sebab-akibat, dan hubungan kesusasteraan melalui fokus tumpuan karya kritikan utama.)

BBL 3201

Introduction To Critical Appreciation (Pengantar Penghayatan Kritis)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course introduces students to approaches to critical appreciation of literary texts whereby students are exposed to the principles of literary criticism. (Kursus ini melibatkan pengenalan pendekatan penilaian kritis terhadap teks kesusasteraan; analisis teks kesusasteraan pilihan daripada pelbagai tradisi kesusasteraan).

BBL 3206

Malaysian Literature In English (Kesusasteraan Malaysia dalam bahasa Inggeris)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course provides an overview of literary Malaysian writers in different genres, and in-depth understanding of selected texts. (Kursus ini melibatkan penelitian umum karya kesusasteraan penulis Malaysia dalam pelbagai genre dan pemahaman mendalam terhadap teks sastera pilihan).

BBL 3207

Language In Literature (Bahasa dalam Kesusasteraan)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers denotative and connotative qualities of the language used by different authors; choice of words (diction), sentence structures (syntax), sound quality, keywords, and dialects used in the texts. (Kursus ini meliputi kualiti denotatif dan konotatif dalam penggunaan bahasa penulis yang berbeza, pemilihan kata (diksi), struktur ayat (sintaksis), kualiti bunyi,kata kunci, dan dialek yang digunakan dalam teks).

77

BBL 3208

Shakespeare And Renaissance Drama (Drama Shakespeare dan Renaissance)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course covers a survey of Elizabethan drama in relation to tragedies, comedies, and historical plays by Shakespeare and his contemporaries and an analysis of selected plays. (Kursus ini meliputi penelitian terhadap drama era Ratu Elizabeth dan hubungannya dengan drama tragedi, komedi, dan sejarah oleh Shakespeare dan karyawan yang sezaman dengannya dan analisis drama-drama pilihan.)

BBL 3209

Modern British Literature (Kesusasteraan Inggeris Moden)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course involves development of English literature in Britain from 1890 towards the end of Queen Victoria‟s reign, and to 1950 which marks the beginning of the modern age; and selections for critical analysis of established works by well-known writers. (Kursus ini meliputi perkembangan kesusasteraan Inggeris di Britain dari 1890 pada akhir pemerintahan Ratu Victoria hingga 1950, yang menandakan permulaan zaman Moden, dan pemilihan untuk analisis kritis terhadap karya terkenal oleh penulis agung.)

BBL 3210

American Literature : Beginning To 1900 (Kesusasteraan Amerika : Permulaan Hingga 1900)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course looks at selected masterpieces of American literature as they reflect major historical events and literary movements on American soil, literature of the Colonies and the New Republic, Romanticism and Transcendentalism. It will also look at important themes in American Literature in relation to the gains and losses of the mythic system referred to as The American Dream and the characteristics of the representative prose and poetry of the periods (Kursus ini melihat karya agung kesusasteraan Amerika pilihan sebagai pantulan peristiwa sejarah dan pergerakan sastera yang utama di Amerika, kesusasteraan Tanah Jajahan dan Republik Baru, kesusasteraan Romantisisme dan Transendentalisme, kesusasteraan Realisme dan Industrialisme. Ia juga akan melihat tema penting dalam Kesusasteraan Amerika dan hubungannya dengan mafaat dan karya negatif kepada sistem mitos dengan merujuk karya seperti “American Dream” serta ciri-ciri kesusasteraann Amerika yang distingtif yang mewakili prosa dan puisi pada zaman ini.)

BBL 3211

New Literatures In English (Kesusasteraan Baru dalam Bahasa Inggeris)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course discusses development of recent literary trends in the new literatures in English, analysis of original and translated works in English by Asian, African, Australian, Canadian, Caribbean, and Indian writers. (Kursus ini membincanglan perkembangan alaran kesusasteraan terkini dalam karya kesusasteraan baru dalam Bahasa Inggeris, analisis karya asal dan terjemahan dalam Bahasa Inggeris oleh penulis Asia, Afrika, Australia, Kanada, Kepulauan Karibean, dan India).

78

BBL 3212

Studies In Comparative Literature (Kajian Kesusasteraan Bandingan)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course explores different genres in world literature, the theory and treatment of literary texts for comparative study together with an in-depth study on a number of literary texts from various literary traditions. The study will focus on the treatment of themes, writing styles and literary elements. (Kursus ini melihat berbagai-bagai genre dalam sastera dunia, teori dan cara pembentangan teks sastera untuk kajian perbandingan. Disamping itu, kursus ini juga akan melakukan kajian mendalam tentang beberapa teks sastera dari pelbagai tradisi kesusasteraan dengan fokus terhadap tema, cara penulisan dan eleman sastera).

BBL 3213

European Literature In English (Kesusasteraan Eropah dalam Bahasa Inggeris)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course looks at the development of the European literary tradition in relation to major historical events and a survey of significant works by major European writers. (Kursus ini melihat perkembangan tradisi kesusasteraan Eropah dan hubungannya dengan peristiwa sejarah yang Utama serta satu penelitian karya agung oleh penulis utama Eropah).

BBL 3214

American Literature : 1900 To Present (Kesusasteraan Amerika : 1900 hingga kini)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course surveys the selected masterpieces of American literature representative of the major historical and literary events in the Modern Period: 1900 to 1945 and the Contemporary Period: 1945 to the present; focus on major themes as they relate to the gains and losses of the mythic system referred to as “The American Dream”. (Karya agung terpilih daripada kesusasteraan Amerika yang mewakili peristiwa sejarah dan sastera yang utama pada zaman moden: 1900 hingga 1945, dan zaman mutakhir: 1945 hingga kini; fokus terhadap tema utama dan hubungannya dengan manfaat dan kesan negatif terhadap sistem mitos dirujuk sebagai “The American Dream”.)

BBL 3215

Contemporary Literature In English (Kesusasteraan Mutakhir dalam Bahasa Inggeris)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course studies the development of contemporary literature in English and the study of its characteristics; analysis of works from the different genres – novel, drama, short story, and poetry by representative authors of the contemporary period. (Kursus ini mengkaji perkembangan kesusasteraan mutakhir dalam bahasa Inggeris dan kajian tentang cirinya; analisis terhadap hasil kesusasteraan genre novel, drama, cerpen, dan puisi oleh penulis yang mewakili era mutakhir.)

79

BBL 3216

The Novel And Short Story In English (Novel dan Cerpen dalam Bahasa Inggeris)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course explores the development of novels and short stories in Britain and America. It involves investigation of the nature of each genre; analysis of structure and literary techniques in selected works; and a critical analysis of social order and values in selected works. (Kursus ini meninjau perkembangan novel dan cerpen di Britain dan Amerika; penelitian tentang bentuk setiap genre, analisis karya terpilih yang menyentuh struktur, dan teknik sastera; dan analisis tentang peraturan sosial dan nilai dalam karya terpilih.)

BBL 3217

Poetry And Drama In English (Puisi dan Drama dalam Bahasa Inggeris)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course includes a general survey of the poetical forms and modes of drama in Britain, America, and other literary traditions; appreciation of poetry and drama as forms of literary art; critical analysis, and literary appreciation of works of major writers in poetry and drama; and appraisal of strengths and weaknesses for comparison and contrast. (Kursus ini merangkumi kajian umum tentang bentuk puisi dan drama di Britain, Amerika, dan tradisi sastera yang lain; penghayatan puisi dan drama sebagai bentuk seni sastera; dan analisis dan penghayatan karya penulis-penulis utama; kajian bandingan tentang kekuatan dan kelemahan teks terpilih)

BBL 3218

Children‟s Literature (Kesusasteraan Kanak-kanak)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course deals with classics of children‟s literature in the historical context; type and genres of children‟s literature; changes in standards and tastes; and contemporary children‟s literature: context including journals, libraries, prizes, media, translation, censorship and applications of children‟s literature. (Kursus ini mencakupi kesusasteraan kanak-kanak klasik dalam konteks sejarah; jenis dan genre kesusasteraan kanak-kanak; perubahan pada standard dan citarasa; dan kesusasteraan kanak-kanak mutakhir dari konteks jurnal, kepustakaan, hadiah, wadah, terjemahan, penapisan, serta aplikasi kesusasteraan kanak-kanak.)

BBL 3219

Romantic And Victorian Literature (Kesusasteraan Romantic dan Victoria)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course surveys British Literature from the beginning of the Romantic period to the end of the Victorian era: moral and philosophical underpinnings of the two movements; differences as well as similarities; changes and continuities in their aesthetic practices; and thematic and stylistic exploration of selected texts. (Kursus ini membuat tinjaun terhadap Kesusasteraan British sejak permulaan era Romantik hingga akhir era Victoria; moral dan falsafah yang menatari kedua-dua aliran; perbezaan dan persamaan; perubahan dan kesinambungan dalam amalan estetik; dan penelitian tema dan stilistik teks terpilih.)

80

BBL 3220

Classics In Translation (Karya Klasik dalam Terjemahan)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course introduces major world classics in translation from different genres in English; texts chosen from the Oriental as well as Occidental traditions; from Sanskrit epics Ramayana and Mahabharata and the Persian framework story Arabian Nights Entertainment to the epics of Homer and Virgil, and plays of Aeschylus, Sophocles and Euripides, and to Asian classics as Farid Ud-din Attar‟s The Conference of the Birds and Khalil Gibran‟s The Prophet; and modern European classics such as Gustave Flaubert‟s Madame Bovary and Tolstoy‟s War and Peace. (Kursus ini memperkenalkan karya utama klasik dunia hasil penterjemahan daripada pelbagai genre dalam bahasa Inggeris; teks terpilih daripada tradisi Timur dan Barat; dari epik Sanskrit Ramayana dan Mahabharata dan rangka cerita Parsi Arabian Nights Entertainment kepada epik Homer dan Virgil, karya drama Aeschylus, Sophocles dan Euripides, dan klasik Asia seperti The Conference of the Birds oleh Farid Ud-din Attar, The Prophet oleh Khalil Gibran; dan klasik Eropah moden seperti Madame Bovary oleh Gustave Flaubert dan War and Peace oleh Tolstoy.)

BBL 3221

South And Southeast Asian Literature In English (Kesusasteraan dalam Bahasa Inggeris di Asia Selatan dan Asia Tenggara)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course surveys literature in English by writers from Singapore, the Philippines, India, Pakistan, and Sri Lanka; position of English and English writing in these countries; ways in which English has been used to construct or reconstruct history, myth, and identity; responses of the writers to the fast changing ethos of modernisation; and investigation of issues like multicultural living, personal and political identity, and the position of women in the selected texts. (Kursus ini membuat tinjauan terhadap kesusasteraan dalam bahasa Inggeris oleh penulis-penulis dari Singapura, Filipina, India, Pakistan, dan Sri Lanka; martabat bahasa Inggeris dan tulisan dalam bahasa Inggeris di negara-negara berkenaan; corak penggunaan bahasa Inggeris untuk membina semula sejarah mitos, dan identity; sikap penulis terhadap perubahan ke arah permodenan yang pesat; dan kajian terhadap isu seperti masyarakat jamak budaya, identity peribadi dan politik, dan martabat wanita dalam teks terpilih.)

BBL 3222

British Literature: 8 Ad To 1784 (Kesusasteraan British dari 8 AD hingga 1784)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course includes a survey of British Literature from the beginning to the end of the Neo-classical Age. It involves the study of representative works of the Anglo-Saxon, the Medieval, the Renaissance, the Restoration, and the Augustan periods. The course also encourages thematic and stylistic exploration of selected texts. The focus of the course is on the analysis of works by prominent authors from different periods in a comparative perspective. (Kursus ini membuat tinjauan terhadap kesusasteraan British sejak awal Era Neoklasik; mengkaji karya terpilih dari Zaman Anglo-Saxon, Pertengahan, Renaissance, Pemulihan, dan Augustan; penerokaan tema dan stilistik teks terpilih; dan analisis bandingan tentang karya dari pelbagai zaman.)

81

BBL 3223

Asian Literature (Kesusasteraan Asia)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course includes representative literary works from the classical and modern literature of China, India, Indonesia, Japan, and Malaysia; distinctive social and historical backgrounds of selected texts and comparative analysis both within the non-Western tradition and in juxtaposition to Western thinking; and explication of such pertinent issues as nationalism, imperialism and imperial experience, religion, colonisation, modernisation, and the role of women in individual texts. (Kursus ini merangkumi karya-karya terpilih yang mewakili kesusasteraan moden dan klasik dari China, India, Indonesia, Jepun, dan Malaysia; latar belakang sejarah dan sosial yang distinktif dalam teks terpilih dan analisis perbandingan antara tradisi bukan Barat dengan tradisi pemikiran Barat; dan penjelasan unsur-unsur yang berhubung dengan isu semangat kebangsaan, imperialisme dan pengalaman penjajahan, pemodenan, dan peranan wanita dalam teks tertentu.)

BBL 3224

Literature, Film, And Media (Kesusasteraan, Filem dan Wadah)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course examines literature and film through a comparative analysis of their different media – the verbal and the visual, the sequential and the synchronic, narrative and dramatic divergencies; and film adaptations of books, and intertextual borrowing from film techniques into fiction; examples of a variety of films. (Kursus ini menilai kesusasteraan dan filem melalui analisis perbandingan dari segi perbezaan wadah tampak, percapahan antara rentetan dan sinkronik, naratif dan dramatik; dan adaptasi buku ke filem, pinjaman secara interteksual dari filem ke dalam fiksi; contoh daripada pelbagai jenis filem.)

BBL 3225

Anglo-Irish Literature: 1890 To The Present (Kesusasteraan Anglo-Irish: 1890 Hingga Kini )

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course investigates a wide selection of important Irish writing in English, from the 1890s until the present day; critically analyses established works by well-known playwrights, poets and novelists expressing the quintessence of Irish culture and society; and studies the theatrical works of Oscar Wilde and Bernard Shaw through modernist innovators like James Joyce and W.B. Yeats to leading contemporary Irish writes such as Brian Moore, and Nobel Laureate Seamus Heaney. (Kursus ini mengkaji beberapa karya penting penting oleh penulis Irish dalam bahasa Inggeris, dari tahun 1890 hingga kini; menganalisis kritis karya oleh penulis drama, penyair, dan pengarang novel yang terkenal mengungkap intipati budaya dan masyarakat Irish; dan melihat perkembangan sastera bangsa Irish dalam bahasa Inggeris melalui karya teater oleh Oscar Wilde dan Bernard Shaw, penulis moden seperti James Joyce dan W. B. Yeats, seterusnya penulis mutakhir yang terkenal seperti Brian Moore dan Nobel Laureate Seamus Heaney.)

82

BBL 3226

Images Of Women In Literature (Imej Wanita dalam Kesusasteraan)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course is a study of stereotypes of women in literature: images of their roles in family, education, work, play, and creativity; exploration of the feminist critique; women as reader/woman as th writer/women in popular culture and film; survey of landmark texts in feminist polemics of the 19 and th 20 Centuries; an analysis of literary form, theme, style, and voice in representations of women in th novels, short stories, poetry, and plays; and an emphasis on texts from the early decades of the 20 Century, known as the Progressive Era, to the present time. (Kursus ini meninjau karya terhadap wanita stereotaip dalam kesusasteraan, imej peranan wanita dalam keluarga, pendidikan, kerjaya, hiburan, dan kreativiti; meneroka kritikan feminis: wanita sebagai pembaca/ wanita sebagai penulis/ wanita dalam budaya dan filem popular; tinjauan terhadap teks yang penting dalam polemik feminis pada abad ke 19 dan ke-20; dan menganalisa unsur sastera dari segi bentuk, tema, stail, dan sudut pandangan dalam pemaparan wanita dalam novel, cerpen, puisi, dan drama; penekanan kepada teks dari dekad awal abad ke-20, dikenali sebagai Era Progresif, hingga kini.)

BBL 3227

Images Of The City In Literature (Imej Bandar dalam Kesusasteraan)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course studies the classic, modern, and post-modern responses to the city in representative literature including poetry, drama, short stories, and the novel; and the exploration of the generic types from utopian fantasy to portrayals of the urban scene as dystopian nightmare: analysis of theme as reflected in the literary modes of realism allegory, gothic, surrealism, and meta fiction. (Kursus ini mengkaji tentang sikap klasik, moden, dan pascamoden terhadap Bandar dalam karya kesusasteraan terpilih termasuk puisi, drama, cerpen, dan novel; dan meneliti kesusasteraan yang umum dari fantasi utopia hingga kepada gambaran suasana bandar yang mengerikan; analisa tema yang terungkap dalam satera yang bercorak realisme, alegori, gothic, surrealisme, metafiksi.)

BBL 3228

Issues And Approaches In Contemporary Literary Theory (Isu dan Pendekatan dalam Teori Sastera Mutakhir)

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada This course introduces the modern literary theory from 1900 to the present; continuities and discontinuities between the “old” criticism and modern/post-modern literary theory and practice; it emphasises on providing students with a basic grasp of terminology of literary analysis; methods of literary research, and understanding of the nature of literary thinking and language through critical essays (Kursus ini memperkenalkan teori sastera moden dari tahun 1900-an hingga sekarang; kesinambungan dan kerencatan antara kritikan teori dan amalan klasik dengan moden/pascamoden; ia memberi penumpuan terhadap penguasaan istilah bagi analisis sastera, dan kaedah penyelidikan sastera, kefahaman tentang corak pemikiran sastera dan bahasa esei kritis.)

83

BBL 3401

Play Production (Penerbitan Drama)

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada This course covers acting and dramatization techniques, and practical experience in stage craft; the fundamentals of directing; stage management; lighting design; scene design; costume design and make-up for production. (Kursus ini merangkumi teknik lakunan dan pementasan, dam pengalaman praktikal dalam seni pementasan; asas pengarahan; pengurusan pentas; penataan lampu; tatahias pentas; rekaan pakaian dan solekan untuk produksi drama.)

BBL 3402

Creative Writing (Penulisan Kreatif)

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada This course introduces guidelines for creative writing; understanding structure and style of the various genres; understanding the audience writing and editing of short stories, poems and scripts. (Kursus ini memperkenalkan garis panduan untukpenulisan kreatif; pemahaman struktur dan gaya pelbagaigenre; pemahaman audien untuk penulisan danpenyuntingan cerpen, puisi dan skrip).

BBL 3403

Research Methods In Literature (Kaedah Penyelidikan dalam Kesusasteraan)

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada This course introduces the content, form, and style of academic papers in literature, including basic research strategies using both text and electronic sources directly applicable to literary studies; it also involves the practice in writing papers about fiction, drama, and poetry with emphasis on similarities and differences in writing about the three genres. (Kursus ini memperkenalkan isi, bentuk, dan gaya bahasa makalah akademik dalam kesusasteraan termasuk strategi penyelidikan asas menggunakan teks dan juga sumber elektronik yang dapat diapplikasi langsung kepada kajian kesusasteraan; ia juga melibatkan latihan dalalm penulisan makalah tentang fiksi, drama, dan puisi dengan penekanan kepada kesamaam serta perbezaan dalam penulisan tentang ketiga-tiga genre).

BBL 3990

Academic Project In Literature In English (Projek Penyelidikan Kesusasteraan dalam Bahasa Inggeris)

4(0+4)

Prasyarat : BBL 3401 This course involves guided research experiences in the use of appropriate methodology addressing a research problem, collecting relevant reference information, sourcing of data, selecting the subject, focusing the topic, refining a proposal, and writing an extended paper according to the standard conventions of format and scholarly documentation. (Kursus ini melibatkan pengalaman penyelidikan serta berpandu serta penggunaan tatacara penyelidikan yang tepat dalam menangani: permasalahan penyelidikan; pengumpulan serta penyusunan maklumat dan data yang relevan; mengemas kini cadangan penyelidikan, dan menulis kertas kerja mengikut konvensi format kertas ilmiah.)

84

Jabatan Bahasa Asing

BBA 3101

Sejarah Tatabahasa Arab

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kemunculan dan perkembangan tatabahasa Arab; pendapat dan peranan mazhab-mazhab utama tatabahasa Arab; perbandingan pendapat dan sumbangan tatabahasa Arab terhadap kemajuan linguistic Arab.

BBA 3201

Fonetik Dan Fonologi Arab

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Fonologi bahasa Arab dan al-Quran, sistem bunyi bahasa Arab, penghasilan bunyi, fonem, huruf vokal, huruf konsonan, perkataan, suku kata, intonasi suara, tekanan suara, jeda dan hentian.

BBA 3207

Sintaksis Dan Morfologi Arab 1

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini akan membincangkan komponen dan unsure dalam ayat, rumus-rumus sintaksis dan morfologi Arab dan kaedah analisis. Kursus ini juga memberikan tumpuan kepada penerapan kaedah tersebut melalui amali dan analisis perbezaan bahagian sintaksis dan morfologi dalam ayat dan perenggan

BBA 3208

Sintaksis Dan Morfologi Arab II

3 (3+0)

Prasyarat : BBA 3207 Kursus ini akan membincangkan sistem sintaksis, jenis perkataan, pendepanan prediket dan pengguguran subjek dan prediket. Kursus ini juga membincangkan jenis ayat, jenis objek, situasi pelaku, objek dan kata seru, system morfologi bahasa Arab, jenis kata kerja, af „al al-tafdhil dan af‟al al-ta‟ajjub, spesifikasi, pengecualian dan derivasi kata nama dan kata kerja dan kata nama khas.

BBA 3209

Pengantar Retorik Arab

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini akan membincangkan konsep retorik bahasa Arab, mengkaji teknik dan amalan retorik dalam bahasa Arab dan menganalisis gaya, retorik dan fungsi retorik dalam bahasa Arab.

BBA 3212

Kaedah Penyelidikan Bahasa Arab

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini akan membincangkan konsep penyelidikan, kaedah dan tatacara penyelidikan. Kursus ini juga akan memberikan tumpuan kepada statistik dan penganalisisan statistik, penyediaan dan perancangan cadangan penyelidikan dan instrumen penyelidikan.

BBA 3301

Kesusasteraan Arab Dan Islam

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kehidupan bangsa Arab; pengkajian kesusasteraan Arab dan Islam, puisi dan prosa Arab dan Islam, ciri-ciri setiap bentuk kesusasteraan termasuk prosodi (meter syair) dan sasterawan terkemuka pada zaman tersebut.

85

BBA 3403

Bahasa Arab Komunikatif

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Teori dan praktik mendengar dan bertutur , pengukuhan kemampuan mendengar dan bertutur melalui pelbagai bentuk latihan , analisis wacana dalam pelbagai bentuk laras, penggunaan intonasi dan tekanan suara

BBA 3409

Teori Dan Amali Terjemahan

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kepentingan proses dan tujuan penterjemahan; teori, tatacara, dan teknik penterjemahan; jenis-jenis penterjemahan; pengaruh jamak bahasa terhadap terjemahan; latih-tubi dalam penterjemahan.

BBA 3410

Keterampilan Berbahasa Arab

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan reori dan praktik bacaan (pantas dan sepintas lalu), membuat ramalan dan kesimpulan. Kursus ini juga menbincangkan teori dan praktik penulisan formal dan tak formal, interpretasi bahan buku teks, pengembangan isi dan hubungan proses membaca dan menulis.

BBA 3412

Bahasa Arab Dalam Teknologi Maklumat

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan pembacaan berbantukan computer, menggunakan IT untuk pembangunan kecekapan berkomunikasi, menggunakan Multimedia untuk pembangunan bahasa Arab. Kursus ini juga membincangkan pembelajaran bestari dan maya melalui lebuh raya maklumat

BBA 3206

Pengantar Sosiolinguistik Arab

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan hubung kait bahasa dengan masyarakat. Ianya turut membincangkan kesan budaya antara bahasa, dwibahasa dan jamak bahasa terhadap pemikiran dan perkembangan bahasa dan linguistic Arab.

BBA 3210

Semantik

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini akan membincangkan konsep dan pengertian semantik, komponen asas semantik dan jenis-jenis semantik. Kursus ini juga akan memberikan tumpuan kepada perubahan makna, jenis-jenis perubahan makna, faktor-faktor bahasa dan faktor sosial.

BBA 3211

Perkamusan

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan konsep dan pengertian perkamusan Arab, perkembangan penulisannya serta kepelbagaian dalam cara menulis kamus.

86

BBA 3303

Tamadun Arab Dan Islam

3 (3 + 0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan era tamadun Arab sebelum dan selepas kedatangan Islam, hasil pencapaian bangsa Arab pada kedua-dua zaman. Kursus ini juga memberikan tumpuan kepada kesan tamadun terhadap bahasa Arab dan perbandingan antara tamadun Islam dengan tamaduntamadun lain.

BBA 3411

Bahasa Arab Untuk Tujuan Khusus

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memberikan tumpuan kepada pemahaman teks Arab, disiplin keagamaan (al-Quran dan al-Hadith), pelancongan, perniagaan dana kademik. Kursus ini memberikan tumpuan kepada pengkayaan kosa kata dan istilah dalam bidang-bidang tersebut serta penggunaan bahasa Arab dalam pelbagai bidang dalam bentuk lisan dan penulisan.

BBA 3990

Projek Ilmiah Bahasa Arab

4 (0+4)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memberi tumpuan kepada panduan penyelidikan serta tatacara penyelidikan, permasalahan penyelidikan, pengumpulan serta penyusunan maklumat dan data yang relevan, mengemaskini cadangan penyelidikan dan menulis kertas kerja mengikut konvensi format kertas kerja ilmiah.

BBA 4401

Bacaan Kritis Teks Arab

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Teknik penganalisisan teks bahasa Arab dalam pelbagaibidang seperti bahasa, linguistik dan sastera: teknik membaca dan menganalisis bahan-bahan tersebut secara ilmiah dan kritis.

BBA 4302

Karya Klasik Arab

3 (3 + 0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini mengkaji karya-karya kesusasteraan klasik yang terpilih,Struktur linguistik dan gaya penulisan. Penghayatan unsure-unsur estetikadalam karya-karya yang terpilih dan biografi beberapa penulisan terpilih.

BBC 3102

Perkembangan Kesusasteraan Cina

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap kesusasteraan Cina yang tertulis dalam berbagai dinasti; ciriciri setiap bentuk kesusasteraan; sasterawan terkemuka dan karya terpilih dari setiap dinasti.

BBC 3103

Perkembangan Kesusasteraan Cina Moden

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap kesusasteraan Cina moden dari tahun 1919-1949; ciri setiap genre dan perkembangannya; pertubuhan sastera; tokoh sasterawan, karya yang terkemuka, kedudukan dan pengaruh tokoh sasterawan dan karyanya dalam sejarah kesusasteraan Cina moden.

87

BBC 3206

Pengantar Penterjemahan Bahasa Cina

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi pelbagai teori penterjemahan dan teknik penterjemahan; isu-isu yang berkaitan dengan penterjemahan; aplikasi teori-teori terjemahan secara tepat dalam kerja penterjemahan mereka.

BBC 3207

Retorik Bahasa Cina

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi konsep teori retorik bahasa Cina; cara dan amalan retorik dalam bahasa Cina; gaya, retorik dan fungsi dalam bahasa Cina.

BBC 3208

Tatabahasa Cina Klasik

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap perkembangan bahasa Cina Klasik; ciri-ciri bahasa Cina Klasik; jenis kata; pembentukan dan fungsi kata; jenis dan struktur ayat; perkembangan makna kata; aplikasi kata; teks terpilih.

BBC 3209

Linguistik Bahasa Cina

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap teori dan pengetahuan asas linguistik seperti asas dan perkembangan bahasa, fonetik dan fonologi, pembentukan kata, semantik, tatabahasa, filologi, linguistik bandingan, etimologi; cabang-cabang linguistik; aliran linguistik terkini.

BBC 3210

Linguistik Perbandingan

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap teori linguistic perbandingan; memahami kekayaan bahasa dan keunikan bahasa; membandingkan bahasa dari pelbagai segi termasuk fonetik, leksis, sintaks, semantik dan retorik.

BBC 3211

Sosiolinguistik

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap teori sosiolinguistik; memahami perhubungan antara masyarakat dan bahasa; mengkaji perubahan dalam masyarakat dan pengaruh ke atas bahasa; menghuraikan pelbagai fenomena bahasa dalam masyarakat.

BBC 3212

Fonetik Dan Fonologi Cina

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian sejarah terhadap sistem bunyi dan tiga peringkat perkembangannya dalam pelbagai zaman; sistem bunyi bahasa; kamus-kamus utama fonetik dan fonologi; sistem bunyi bahasa Cina baku, peranan nada dalam makna perkataan dan perubahan semantik yang terlibat.

88

BBC 3213

Pengenalan Filologi Cina

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap sejarah aksara Cina; asal-usul perkataan yang digunakan dalam frasa dan peribahasa; kajian dan analisis radikal aksara bahasa Cina; dan latihan dalam bacaan dan tulisan.

BBC 3214

Pengantar Psikolinguistik

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap sejarah kajian psikolinguistik; pengertian; pengetahuan linguistik; teori dan peringkat pemerolehan bahasa; ingatan dan pemahaman; bahasa dan kecerdasan; pembacaan; prestasi bahasa dan linguistik; pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua; bahasa dan pemikiran; perkembangan dan bidang kajian psikolinguistik serta isu-isu terbaru.

BBC 3215

Tatabahasa Cina

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi definisi, fungsi, ciri-ciri, jenis-jenis perkataan; komponen linguistik dalam bahasa; pembentukan kata, dan fungsi; jenis ayat dan pembentukannya; kesalahan biasa tatabahasa dan isu-isu terbaru dalam bidang tatabahasa Cina.

BBC 3216

Leksikologi Cina

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap definisi kata; struktur kata dan cara pembentukan kata; makna kata dan pembentukan makna kata; semantik; komponen kata bahasa Cina moden; peribahasa; perkembangan kata dan standardisasi; pemahaman dan penggunaan kata; pengertian baru kata dan penentuan makna melalui kamus; dan isu-isu baru dalam bidang leksikologi.

BBC 3217

Kaedah Penyelidikan Bahasa Cina

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap konsep penyelidikan bahasa, linguistik dan sastera; jenis penyelidikan; kaedah penyelidikan, tatacara dan rekabentuk penyelidikan; data statistik dan penganalisisan statistik; penyediaan dan perancangan cadangan penyelidikan dan instrumen penyelidikan.

BBC 3218

Puisi Cina Klasik

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap perkembangan jenis-jenis puisi Cina klasik seperti “Shijing, “Tangshi”, “Songci”, “Yuangqu”, fokus kepada salah satu jenis puisi, ciri-ciri puisi terpilih dan penyajakpenyajak terkemuka; menganalisis dan menghayati puisi-puisi terpilih dari segi isi, tema, gaya penulisan, struktur puisi dan nilai estetik.

BBC 3219

Prosa Cina Klasik

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap perkembangan prosa Cina klasik dalam pelbagai zaman; jenis dan ciri-ciri; prosa terpilih seperti prosa ahli falsafah zaman pra Qing, “shiji”, prosa Dinasti Han, Tang, Song, Ming dan Qing; teori penulisan prosa yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh sasterawan terkenal; menganalisis teks model dari segi struktur tatabahasa, retorik, gaya penulisan, isi dan nilai estetik; kedudukan dan pengaruh karya tokoh-tokoh sasterawan pada masa itu.

89

BBC 3220

Cerpen Cina Moden

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap perkembangan cerpen Cina moden dari tahun 1917 hingga 1949; tokoh tokoh terkemuka, kehidupan dan karyanya; kedudukan dan pengaruh, karya pada masa itu, menganalis struktur linguistik dan gaya penulisan; dan nilai estetik dalam karya terpilih.

BBC 3411

Komputer Dalam Pembelajaran Bahasa Cina

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap fungsi komputer, teknik asas penggunaan computer; kepentingan penggunaan computer dalam penajian bahasa Cina, aneka jenis program computer tentang bahasa Cina; penggunaan bahasa Cina dalam zaman IT (teknologi maklumat); penggunaan multimedia untuk pembangunan bahasa Cina.

BBC 3412

Komunikasi Tinggi Bahasa Mandarin

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kemahiran komunikasi dan strategi komunikasi yang diperlukan untuk memahami percakapan dan bertindak balas secara wajar; latihan secara intensif dalam perbincangan berkumpulan, perbahasan, seminar, forum, mesyuarat, temu ramah, ucapan awam, dan sesi bimbingan.

BBC 3413

Penulisan Prosa Cina

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap definisi fungsi,dan jenis prosa; sejarah perkembangan, bentuk dan persoalan; aliran dan teori; elemen penting dalam pembinaan prosa; teks dan analisis teks model; teori dan teknik penulisan prosa; penulisan prosa: bentuk perbincangan, ekpresif, keterangan, dan cerita.

BBC 3601

Seminar Fiksyen Cina Klasik

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi kajian terhadap sejarah fiksyen Cina klasik; ciri-ciri, jenis, bentuk dan seni penulisan fiksyen Cina klasik; mengkaji novel klasik Cina dan cerpen klasik Cina terpilih: menganalisis latar belakang cerita, tema, plot dan watak-watak utama yang terlibat: struktur linguistik dan gaya penulisan dalam cerita-cerita terpilih: menghayati unsur-unsur estetik dalam karya terpilih.

BBC 3990

Projek Penyelidikan Bahasa Cina

4 (0+4)

Prasyarat : BBC 3217 Kursus ini merangkumi kajian terhadap panduan penyelidikan serta tatacara penyelidikan: permasalahan penyelidikan; pengumpulan serta penyusunan maklumat dan data yang relevan; mengemaskini cadangan penyelidikan; dan menulis kertas kerja mengikut format kertas ilmiah.

90

BBD 3101

Kajian Sejarah Jerman

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memberikan tumpuan kepada kajian mengenai perubahan-perubahan penting dalam sejarah Jerman dengan memberi penekanan kepada zaman-zaman tertentu, di samping pengenalan kepada masyarakat Jerman kontemporari.

BBD 3201

Pengantar Linguistik Jerman

4 (4+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memberikan tumpuan kepada analisis fonologi, morfologi dan struktur sintaksis Jerman serta analisis elemen-elemen utama perenggan dan struktur teks.

BBD 3202

Bahasa Jerman Untuk Tujuan Khusus Perdagangan

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkembangkan pembinaan kemahiran komunikasi perdagangan dalam bahasa Jerman, pengenalan terhadap surat-menyurat perdagangan dan perundingan perdagangan dalam bahasa Jerman.

BBD 3203

Bahasa Jerman Untuk Tujuan Khusus Pelancongan

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini mempertingkatkan pembinaan kemahiran bertutur dan menulis dalam bahasa Jerman untuk tujuan pelancongan. Kursus ini juga merangkumi latihan amali surat-menyurat dalam bahasa Jerman untuk digunakan dalam bidang pelancongan, pembinaan bahan yang relevan dengan pelancongan, membaca dan menulis panduan pelancongan.

BBD 3204

Bahasa Jerman Untuk Tujuan Khusus: Sains Dan Tekonolgi

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan ciri-ciri bahasa Jerman untuk tujuan akademik, teknikal, dan perubatan. Kursus ini juga membina kemahiran membaca dan menulis bahan akademik, teknikal, dan perubatan, dan penggunaan amali kamus khusus bahasa Jerman.

BBD 3205

Bahasa Jerman Sebagai Bahasa Kedua

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan teori pemerolehan bahasa Jerman sebagai bahasa kedua, metodologi bahasa Jerman sebagai bahasa kedua, pembinaan alat pengukuran dan strategi pembelajaran

BBD 3206

Pengantar Institusi Politik Republik Persekutuan Jerman

2 (2+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan prinsip asas sistem persekutuan Jerman dan struktur proses politik. Ia juga merangkumi sistem pentadbiran dan perundangan, parti politik, institusi, lobi dan kesatuan sekerja serta peranan Republik Persekutuan Jerman dalan Kesatuan Eropah.

91

BBD 3207

Kaedah Penyelidikan Bahasa Jerman

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan metodologi penyelidikan semasa mengenai budaya Jerman atau bidang berkaitan dengan bahasa. Ia juga membincangkan pelbagai sumber dan penyusunan bibliografi, penyediaan instrumen penyelidikan dan analisis data dan teknik menulis cadangan penyelidikan.

BBD 3301

Pengantar Kesusasteraan Jerman

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi pengantar kesusasteraan Jerman; kajian teks pilihan dan latar sosiopolitiknya serta perkembangan struktur wacana kesusasteraan

BBD 3302

Pengantar Kebudayaan Jerman

3 (2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini mengandungi pengantar kepada struktur-struktur masyarakat Jerman kontemporari, fenomena budaya harian Jerman. Di samping itu, ia membandingkan persamaan dan perbezaan dengan budaya Malaysia.)

BBD 3303

Kesenian Jerman Abad Ke-20

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan kesenian Jerman pada abad ke-20. Ia juga membincangkan pernyataan teori beberapa anggota peserta pergerakan Ekspresionis, serta kajian terhadap seni lukis, seni ukir dan kesusasteraan Jerman abad ke-20.

BBD 3304

Kesusasteraan Jerman Di Negara Luar

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan karya bahasa Jerman oleh penulis Jerman yang berhijrah atau merantau ke negara luar, dan orang Jerman dalam buangan. Ia juga mengkaji tinggalan pertembungan budaya dalam karya Jerman di luar negara dan perbezaan penerimaan terhadap kesusasteraan Jerman di negara luar antara peribumi dan bukan peribumi.)

BBD 3305

Topik Terpilih Dalam Kesusasteraan Jerman

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini mengkaji topik terpilih tentang kesusasteraan dan bahasa Jerman seperti penulis Wanita Jerman, Kesusasteraan dalam Kelas Bahasa Jerman, Puisi Jerman selepas 1945, dan Kesusasteraan Jerman selepas penyatuan semula.

BBD 3401

Kemahiran Komunikasi I

4 (3+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkembangkan ketrampilan linguistik, strategi, sosiolinguistik dan wacana di kalangan pelajar pada peringkat lanjutan serta pembinaan strategi pembelajaran yang membantu pembelajaran kosa kata.

92

BBD 3402

Kemahiran Komunikasi II

4 (3+1)

Prasyarat : BBD 3401 Kursus ini memperkembangkan ketrampilan linguistik, strategi, sosiolinguistik dan wacana di kalangan pelajar pada peringkat lanjutan serta pembinaan strategi pembelajaran yang membantu pembelajaran kosa kata. Di samping itu, ia mempertingkat kemahiran menulis, pemahaman bacaan dan mendengar serta komunikasi silang budaya.

BBD 3403

Penterjemahan Teks

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini merangkumi teori dan amali terjemahan serta terjemahan serentak teks bertulis. Kursus ini juga mengandungi latihan terjemahan teks pendek Jerman (deskriptif, ekspositori) dan latihan terjemahan pendek ke bahasa Jerman

BBD 3404

Bahasa Jerman I

4(3+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi pemerolehan bahasa Jerman asas, perkembangan, kemahiran tindakan, sosiobudaya, dan strategi melalui situasi sebenar, teks dan dialog dan pengenalan kepada tatabahasa asas Jerman yang relevan kepada tajuk-tajuk tertentu.

BBD 3405

Bahasa Jerman II

4(3+1)

Prasyarat : BBD 3404 atau yang setara Kursus ini memperkembangkan pembangunan kemahiran berkomunikasi melalui kerja-kerja dalam kelas, dalam kumpulan-kumpulan kecil dan melalui pembelajaran kendiri, di samping pembangunan kemahiran tindakan, sosio-budaya dan strategi melalui bahan-bahan autentik. Kursus ini menekankan aktiviti menulis dengan tujuan berkomunikasi.

BBD 3407

Pemelajaran Bahasa Jerman Melalui Internet

4 (3+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan Internet dan terminologi bahasa Jerman, carian enjin-enjin Jerman (Search engines) dan pelbagai laman untuk belajar bahasa Jerman.Kursus ini juga merangkumi penggunaan Internet mengikut keperluan individu untuk meningkatkan pengetahuan mengenai bahasa dan negara-negara yang mengguna bahasa Jerman.

BBD 3408

Interpretasi Serentak Dan Penterjemahan

3(2+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memberi penekanan pada teori dan latihan interpretasi serentak. Kursus ini juga merangkumi latihan dalam menginterprestasikan secara serentak daripada dan kepada bahasa Jerman dalam pelbagai situasi (rasmi, tidak rasmi, persidangan)

93

BBD 3410

Bahasa Jerman III

3(2+1)

Prasyarat : BBD 3405 atau yang setara Kursus ini memperkembang pembangunan kemahiran berkomunikasi melalui kerja-kerja dalam kelas, dalam kumpulan kecil dan melalui pembelajaran kendiri, di samping pembangunan kemahiran tindakan, sosio-budaya dan strategi melalui bahan autentik. Kursus ini menekankan aktiviti menulis dengan tujuan berkomunikasi.

BBD 3990

Projek Ilmiah Bahasa Jerman

4 (0+4)

Prasyarat : BBD 3207 Kursus ini meliputi penyediaan satu kertas cadangan dalam bahasa Jerman, pengumpulan dan penganalisisan data, penyediaan dan penyusunan bibliografi, penulisan dan pembentangan kertas penyelidikan dalam bahasa Jerman.

BBF 3101

Tinjauan Terhadap Sejarah Perancis

3 (3+0)

Prasyarat : BBF 3404 atau 100 jam bahasa Perancis Kursus ini memberi tumpuan kepada pengajian terhadap perubahan yang signifikan dalam sejarah Perancis dari abad ke-16 hingga ke Republik ke-5 dengan memberi penekanan kepada personaliti sejarah yang penting

BBF 3201

Pengantar Linguistik Perancis

4 (4+0)

Prasyarat : 400 jam bahasa Perancis Kursus ini memberi tumpuan kepada deskripsi sistem bunyi bahasa Perancis serta kajian tentang fenomena hubungan dan irama. Ia juga meliputi kajian tentang pelbagai komponen ayat (dalam ayat mudah dan kompleks) dan terminologinya

BBF 3202

Bahasa Perancis Untuk Perniagaan Dan Pengurusan

3(3+0)

Prasyarat : 300 jam bahasa Perancis Kursus ini memberi tumpuan kepada kosa kata khusus yang digunakan dalam bahasa perniagaan dan pengurusan Perancis melalui pengajian berbagai dokumen autentik. Ia juga meliputi komposisi dan perjalanan firma Perancis dalam bidang perniagaan dan pengurusan. Ia memberikan pemahaman tentang aspek budaya yang melibatkan perniagaan di Perancis, dan faktor-faktor budaya yang memotivasikan keputusan dan peradaban dalam budaya pengurusan perniagaan Perancis dengan menganalisa persamaan dan ketaksamaan dua budaya, Malaysia-Perancis

BBF 3203

Bahasa Perancis Untuk Pelancongan Dan Perhotelan

3(3+0)

Prasyarat : 300 jam bahasa Perancis Kursus ini memberi tumpuan kepada kosa kata dan struktur linguistik khusus yang digunakan dalam bidang pelancongan dan perhotelan. Ia juga meliputi kajian terhadap tempat pelancongan yang menarik di Malaysia dan Perancis. Ia bermatlamat membina ketrampilan berkomunikasi di kalangan pelajar melalui latihan amali

94

BBF 3204

Bahasa Perancis Untuk Sains Dan Teknologi

3 (3+0)

Prasyarat : 300 jam bahasa Perancis Kursus ini memberi tumpuan kepada kosa kata khusus yang digunakan dalam bidang sains dan/atau teknologi. Ia bermatlamat membina kemahiran membaca, menulis dan kefahaman secara lisan di kalangan pelajar melalui kajian terhadap teks autentik (lisan dan bertulis) berkenaan dengan bidang sains dan teknologi.

BBF 3205

Pengajaran Bahasa Perancis Sebagai Bahasa Asing

3 (3+0)

Prasyarat : 450 jam bahasa Perancis Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian mengenai era audiovisual dan komunikatif dalam pengajaran bahasa Perancis sebagai bahasa asing dan penganalisaan beberapa buku yang digunakan pada zaman-zaman ini. Ia juga bematlamat mengenalkan pelajar kepada penggunaan teknologi baru dalam pengajaran bahasa Perancis sebagai bahasa asing. Akhir sekali ia membincangkan berbagai strategi pedagogi.

BBF 3206

Bahasa Perancis Sebagai Bahasa Asing Dan Pelajar Kanak-Kanak

3 (3+0)

Prasyarat : 450 jam bahasa Perancis Kursus ini memberi tumpuan kepada ciri personaliti kanak-kanak dan perkembangannya. Ia memperkenalkan teori am mengenai perolehan sesuatu bahasa asing. Ia bermatlamat memperkenal dan menganalisa berbagai buku teks yang digunakan dalam pengajaran bahasa Perancis sebagai bahasa asing di kalangan kanak-kanak dan golongan remaja.

BBF 3207

Pengantar Sistem Politik Perancis

2 (2+0)

Prasyarat : 300 jam bahasa Perancis Kursus ini meliputi konsep-konsep yang menjadi dasar sistem politik Perancis. Ia memberi tumpuan kepada evolusi sejarah fahaman republik di Negara Perancis dengan penekanan diberi kepada Republik ke 5 serta institusi, personaliti dan segala pencapaian. Akhirnya ia memperkenalkan sistem politik Perancis yang dihubungkaitkan dengan sistem politik utama yang lain dan Kesatuan Eropah

BBF 3208

Kaedah Penyelidikan Bahasa Perancis

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memperkenalkan metodologi penyelidikan semasa dalam budaya Perancis atau bidang yang berkaitan dengan bahasa. Ia membincang tentang penggunaan berbagai sumber, penyusunan bibliografi, penyediaan alat-alat penyelidikan dan penganalisaan data. Kursus ini bertujuan memperkenalkan teknik menulis kertas cadangan

BBF 3301

Pengantar Kesusasteraan Perancis

3 (3+0)

Prasyarat : BBF 3405 atau 200 jam bahasa Perancis Kursus ini meninjau aliran sastera yang utama, penulis dan karya-karya dari abad ke-16 hingga ke awal abad ke-20. Ia juga memberi tumpuan kepada pembacaan teks terpilih dengan penekaan diberi kepada analisis idea sehubungan dengan konteks social, politik dan idelogi.

95

BBF 3302

Pengantar Kebudayaan Perancis

3 (3+0)

Prasyarat : BBF 3410 atau 300 jam bahasa Perancis Kursus ini memberi tumpuan kepada komponen tingkah laku orang Perancis dengan penekaan diberi keapda perbezaan antara budaya Perancis dengan budaya Malaysia.

BBF 3303

Tinjauan Terhadap Kesusasteraan Di Negara Penutur Bahasa Perancis

3 (2+1)

Prasyarat : BBF 3101 Kursus ini menitikberatkan karya-karya terkemuka hasilan beberapa penulis yang berbahasa Perancis. Ia juga membicangkan teks terpilih dengan tumpuan khusus kepada jenis dan ragam bahasa yang digunakan dan ciri-ciri sosiobudaya yang berkaitan.

BBF 3401

Kemahiran Membaca Dan Menulis

4 (3+1)

Prasyarat : BBF 3410 Kursus ini memberi tumpuan kepada pembinaan strategi membaca yang diperlukan untuk memahami teks secara menyeluruh dengan penekaan diberi kepada perikan daripada akbar, majalah, dan laporan berdasarkan topik umum. Ia juga membincangkan strategi yang berlainan yang diperlukan untuk menghasilkan teks yang koheren

BBF 3402

Kemahiran Komunikasi

4 (3+1)

Prasyarat : BBF 3401 Kursus ini membina kemahiran kefahaman mendengar dan bertutur di kalangan pelajar melalui pelbagai latihan. Ia juga mengkajipelbagai laras bahasa serta rumus sosio-linguistik untuk komunikasi dalam bahasa Perancis.

BBF 3403

Penterjemahan Teks 1

3 (2+1)

Prasyarat : BBF 3402 Kursus ini mengkaji ciri utama bahasa Perancis dan Inggeris melalui latihan amali: perbezaan dan persamaan antara kedua-dua bahasa tersebut. Ia juga mengkaji teknik penterjemahan dan melatih pelajar cara menghasilkan terjemahan yang koheren dan tepat.

BBF 3404

Bahasa Perancis I

4(3+1)

Prasyarat : Tiada Kursus ini menyelidik asas-asas bahasa Perancis dengan kajian terhadap struktur sintaksis, kosa kata dan rumus fonetik melalui penggunaan berbagai teks lisan dan bertulis. Kursus ini juga merangkumi kemahiran asas berkomunikasi melalui kajian terhadap lakuan pertuturan yang mudah dalam konteks dan penggunaan main peranan.

BBF 3405

Bahasa Perancis II

4 (3+1)

Prasyarat : BBF 3404 atau 150 jam bahasa Perancis Kursus ini meliputi struktur-struktur tatabahasa dan kosa kata yang digunakan dalam lakuan pertuturan seperti menghurai, menegur, membela diri, menyatakan perasaan, pendapat dan cita rasa, memberi nasihat. Semunya ini dinyatakan dengan cara yang mudah tetapi koheren. Ia juga memberi tumpuan kepada cirri budaya yang tidak ketara melalui kajian terhadap dokumen autentik

96

BBF 3408

Penterjemahan Teks III

3 (2+1)

Prasyarat : BBF 3403 Kursus ini memberi tumpuan kepada kajian yang lebih mendalam tentang teknik penterjemahan melalui latihan amali serta penggunaan teks yang mempunyai struktur yang lebih kompleks dan pelbagai.

BBF 3409

Pengantar Interpretasi Serentak

3 (2+1)

Prasyarat : BBF 3408 Kursus ini bermatlamat memperkenalkan teori interpretasi serentak serta beberapa kaedah dan teknik yang digunakan. Ia memberi tumpuan kepada amali interpretasi serentak melalui pelbagai latihan berasaskan pelbagai jenis teks yang mudah

BBF 3410

Bahasa Perancis III

3 (2+1)

Prasyarat : BBF 3405 atau 250 jam bahasa Perancis Kursus ini meliputi struktur-struktur tatabahasa dan kosa kata yang digunakan dalam lakuan pertuturan seperti membela diri, menyatakan perasaan, pendapat dan cita rasa dan meminta pendapat. Semuanya ini dinyatakan dengan cara yang mudah tetapi koheren. Ia juga memberi tumpuan kepada ciri budaya yang tidak ketara yang lain memlalui kajian terhadap dokumen autentik.

BBF 3990

Projek Ilmiah Bahasa Perancis

4 (0+4)

Prasyarat : BBF 3208 Kursus ini memberi tumpuan kepada penyediaan satu kertas cadangan dalam bahasa Perancis; pengumpulan dan penganalisaan data; penyusunan satu bibliografi; dan akhirnya penulisan dan pembentangan kertas penyelidikan dalam bahasa Perancis.

BBQ 3101

Sejarah Kesusasteraan Arab

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan tentang definisi kesusasteraan Arab, bidang pengajian sastera (bentuk dan genre kesusasteraan Arab), sejarah dan perkembangan kesusasteraan Arab.

BBQ 3201

Kritikan Sastera Arab

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan pengertian mengenai kritikan sastera; sejarah kritikan sastera Arab dan tokohnya; pertumbuhan, perkembangan dan bentuk kritikan sastera Arab. Kursus ini juga memberikan tumpuan kepada ciri-ciri dan peranan pengkritik dan hubungan kritikan dengan perkembangan sastera.

BBQ 3202

Sastera Bandingan: Arab-Melayu

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi konsep sastera bandingan dan hal-hal yang berkaitan dengannya, jenis-jenis kesusasteraan Arab dan Melayu (bentuk, ciri dan tema) dan beberapa tokoh dan karya pilihan.

97

BBQ 3301

Kesusasteraan Arab Jahiliyah

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan pertumbuhan dan perkembangan kesusasteraan Arab (prosa dan puisi) pada zaman Jahiliyah. Kursus ini juga menyentuh ciri-ciri yang terdapat di dalamnya dari segi genre, tema, objektif dan beberapa contoh karya sastera pada zaman itu.

BBQ 3302

Kesusateraan Arab Permulaan Islam

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini meliputi perkembangan kesusateraan Arab (puisi dan prosa). pada zaman permulaan Islam,ciri-ciri dan tahap perkembangannya. Kursus ini juga akan membincangkan tema serta beberapa contoh karya pada zaman itu.

BBQ 3303

Kesusasteraan Arab Umayyah

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan pertumbuhan dan perkembangan kesusasteraan Arab (prosa dan puisi) pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Kursus ini juga mengkaji tema dan aliran sastera pada zaman itu serta beberapa contoh karya sastera yang signifikan pada zaman itu.

BBQ 3304

Kesusasteraan Arab Abbasiyyah

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memberikan tumpuan terhadap perkembangan kesusasteraan Arab pada zaman pemerintahan kerajaan „Abbasiyyah serta mengkaji tahap-tahap perkembangan prosa dan puisi. Kursus ini juga memberikan tumpuan kepada tema, aliran sastera, dan bentuk sastera pada zaman itu.

BBQ 3305

Kesusasteraan Arab Moden

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan latar belakang kesusasteraan Arab pada zaman kejatuhan Baghdad sehingga kemunculan zaman moden, permulaan zaman moden dan kebangkitan aktiviti sastera dalam pelbagai bidang dan aliran, beberapa tokoh sastera, novel dan drama dalam sastera Arab moden.

BBQ 3306

Kesusasteraan Andalus

3 (3 + 0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini membincangkan latar belakang Andalus, sejarah ringkas pembukaan Andalus, tahaptahap pemerintahan Islam dan keadaan sosio-budaya selepas kejatuhan pemerintahan Islam di Andalus. Kursus ini juga membincangkan perkembangan kesusasteraan Arab (puisi dan prosa) di Andalus, genre dan tema, dan pengenalan kepada tokoh-tokoh sasterawan Andalus.

BBQ 3307

Pengaruh Kesusasteraan Arab Dalam Kesusasteraan Melayu

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini akan membincangkan sejarah kemasukan Islam dan perkembangannya sehingga masa kini serta pertumbuhann sastera Islam di Malaysia atau tanah Melayu dan kesan sastera Arab ke atas pemikiran sasterawan Melayu.

98

BBQ 3401

Kajian Teks Terpilih Kesusasteraan Arab

3 (3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini memberikan tumpuan kepada pemahaman dan penghuraian teks-teks sastera Arab klasik dan moden serta tokoh-tokoh sastera Arab dan hasil karya mereka.

BBQ 3402

Unsur Kesusateraan Arab Dalam Kesusateraan Melayu

3(3+0)

Prasyarat : Tiada Kursus ini akan mengkaji karya-karya kesusasteraan Melayu yang terpilih(puisi dan prosa),struktur luaran(gaya bahasa dan bentuk visual), struktur dalaman (tema dan pemikiran) dan faktor-faktor penghasilan unsur-unsur kesusateraan Arab dalam kesusateraan Melayu. Kursus ini juga akan memperkenalkan beberapa biografi penulis dalam kesusasteraan Arab dan kesusateraan Melayu.

99

KURSUS TAWARAN FAKULTI LAIN (Sila rujuk sinopsis pada fakulti berkenaan)

1.

FAKULTI PERTANIAN 1.1 PRT 2008 Pertanian Dan Manusia 2(2+0)

2.

FAKULTI EKOLOGI MANUSIA 2.1 2.2 2.3 SKP 2101 SKP 2203 SKP 2204 Kenegaraan Malaysia Tamadun Islam Dan Tamadun Asia Hubungan Etnik 3(3+0) 2(2+0) 2(2+0)

3.

FAKULTI EKONOMI PENGURUSAN 3.1 MGM 3180 Asas Keusahawanan 3(3+0)

4.

FAKULTI PENGAJIAN PENDIDIKAN 4.1 DCE 3001 Komputer Dalam Pembanguan Sumber Manusia 4(3+1)

100

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful