You are on page 1of 4

MOTHER TONGUE ENGLISH

Sagutin ang mga sumusunod na tanong tungkol Circle the bayong that best describes the girl
sa binasang kuwento. Piliin ang titik ng tamang in the story, market day
sagot.

1. Sino ang tinutukoy sa kuwento na


batang mahilig maglaro ng tubig?
A. Remo B. Mac-Mac
2. Anong pag-uugali mayroon si Mac-
Mac?
A. Masunurin B. Matigas ang ulo
3. Bakit nakita ni Mac-mac na
maraming tao na nakapila at nagtatalo-talo
sa kanilang gripo?
A. Dahil walang tubig na lumalabas sa gripo
nila.
B. Dahil ayaw magbigay ang ibang tao sa
pag-iigib sa gripo nila.

4. Anong nagpabago kay Mac-Mac at


ipinangako niyang hindi na siya maglalaro
ng tubig?
A. Ang mga tao sa baryo ay naghirap.
B. Dahil tumatak sa isip niya na ang tubig ay
mahalaga sa pang-araw-araw na gawain.

MATHEMATICS AP
Compare the length of the objects.
Write your answer on the blank.

kabahayan
MOTHER TONGUE ENGLISH
Sagutin ang mga sumusunod ng tama Color the picture, then choose among the
o mali. three places listed below the best place
where we can find a fruit stand. circle the
_______ 1. Patayin agad ang gripo answer.
kapag puno na ang lalagyan ng
tubig.
_______ 2. Gumamit ng baso kapag
nagsesepilyo ng ngipin,
_______ 3.Hayaang umaapaw ang
tubig sa palnggana habang
naglalaba.

_______ 4. Pwede pang gamiting


panlinis ng banyo ang
pinagbanlawan ni nanay ng damit.

_______ 5. Sahurin ang tubig sa


palanggana kapag maligo upang
puwede pang ipanglinis ng banyo
ang pinagsahuran ng tubig.

MATHEMATICS MAPEH
Compare the hight of the following. Write 1 -
tall, 2 - taller, 3 - tallest.
MOTHER TONGUE ENGLISH
Cut the objects found on the next page and
paste each either in the box or on the table.
Use the sentences s your guide.

MATHEMATICS MAPEH
Order the weight. Write 1-heavy, 2-heavier, Lagyan ng tsek kung ang awit ay
3-heaviest. nagpapakita ng kilos at ekis kung
hindi.

1. Making Melodies in my Heart

2. Kung Ikaw ay Masaya

3. Rain, Rain Go Away

4. Jack and Jill

5. Tayo ay Mag-ehersisyo
.
MOTHER TONGUE ENGLISH
Ikahon ang angkop na salita.
1. Ang fried chicken ay ( masarap,
mas masarap, pinakamasarap) kaysa
sa lechon kawali.

2. Cotton candy, marshmallow,


yogurt. Yogurt ang (malambot, mas
malambot, pinakamalambot) sa
lahat.

3. ( Mahaba, mas mahaba,


pinakamahaba) ang buhok ni Joy
kaysa kay Lovely.

4. (Mahaba, Mas mahaba,


Pinakamahaba) ang buhok ni Jenny.

5. Ang kotse ay (matulin, mas matulin,


pinakamatulin) kaysa jip.

MATHEMATICS AP
Write the correct measurement of the Lagyan ng tsek sa mga sasakyang
following using a 6 inches rule ginagamit sa pagpasok sa Paaralan.