You are on page 1of 4

ENOniON TOY MONOMEI\OYI nPOTOfliKEIOY 0EIIAI\ONIKHI

61MIKAL:IA AL:ct>MIL:TIKON METPON


(IJE aiTfliJO xop~yr,or,<; npoowptv~<; otaray~<;)

AITHIH ANAITOI\HI

1. BaaiAEIOU Nra.AiyKapou rou 8w!-Jd KOTOIKO<; XaAaarpa<; Act>M 031434658

2 . AIKOTEpivr,<; nr,yaoa TOU KWVOTOVTiVOU KOTOiKOU XaAdorpa<; Act>M


047443778

KATA

1. Tr,<; OVWVUI-Jfl<; TpOTTE~IK~<; ETOipEia<; IJE TflV ETTWVUIJiO "TPAnEZA


nEIPAIOL ANONYMH ETAPEIA,,nou EOpEUEI OTflV AS~va (AIJEPIK~<; ap .
10, OTTW<; VOIJIIJO EKTTpOOWTTEiTOI .

2. Tr,<; un' ap181J. 675312016 otarayf]~ TTAIJPWJ.II]~rou Movo1Je:Aou<;


npwTOOIKEiOU 0e:ooaAoviKfl<;, OIJOU KOI Tfl<; OTTO 12-9-2016 ETTITOV~<; npo<;
EKTtAEOfl .

Tr,v 19-09-2016,1-JO<; ETTI008f1KE OKpi~E<; OVTiypa<po TTpWTOU anoypacpou


EKTEAEOTOU Tfl<; UTT' ap. 6753/2016 OIOTOY~<; TTAflpWIJ~<; TOU MoVOIJEAou<;
npwTOOIKEIOU 0e:ooaAoviKfl<; IJE TflV OTTO 12/09/2016 ETTITOY~ npo<; TTAf}pWJ..I~ .
KaTO Tfl<; w<; OVW OIOTOY~<; TTAf}pWIJ~<; KOI Til<; ETTITOY~<; npo<; EKTEA011 Tfl<;
avnoiKou.o1a rr,<; onola<; apxe:ral fl OIOOtKaola avayKaonK~<; e:Kre:Atm:w<;,
KOT8e:oa e:vwn1ov rou 6tKOOTflplou L:a<; TflV an6 11-1 0-2016 AvaKorrr;.
ETTI008ioa OU8'11JEp6V OT'lV OVTiOIKO, YIO Tfl OU~~TflO'l Tq<; OTTOia<; opioTqK

11 5~'~ 6KJ..I~piou 2016 KOI Tfl<; onoiac; ro TTptEXOJ..IEVO EXEI we; ~ric;
6tKOOIJ..IO<;
(OKOAOU8i q>WTOTUTT'liJEVO OVTiypa<pO Til<; OVOKOTT~<; :
1) BaoiAnouNn1At)'Kapmn:ou8cupa (4t.l4 o1; '~14~s-~)
2) AU<au:pi.Vfl~ llilya6a Tou Kcuv jvou Kmoi.Kcuv XC1Aampac; 8c.c;/VU<TJc;.
(4-i>A-1, tl~(t l\'~)11-8)
KATA
1. TfJ~ avG.lvuJlllc; Tpanc.~lKi}c; nmpdm; pc. Tf)V mcuvupi.a TPAllEZA
ITEIPAI!ll: AE nou c.6pc.un OTilV A8i]va
2. Tf)c; un' apt8. 6753/2016 6tmayi]c; nAT)pcuJ-Uic; Tou f1pcuTo6U<dou
8eooC1AoviKr)c;.
3 Tf)<; ano 12-09-2016 yeypappEVTJ<) mnayiJ~ npoc; nAT)pcupi] Kat Jlf. Tf}V ES

TfJV 19/09/2016 pac; KOlVOIIOUJ8f)KE ano TOV t1U<OOTU<O Ernpf.MJTT]


f1pc.:rw6U<dou eeooaAovi.:KI)c; A8avamou fC1Al.Aai.a avTi.ypacpo c.s anoypacpou Tf}~
un' apt8pov 6753/2016 L1tmayi]<; nAT)pcupi]<; Tf}c; f1pcuTo6il<Il K. fc.cupyi.ac; ~i:OfJ . H
Tpane~lKi} Avwvupf} ETatpi.a pc. Tf)V enwvupi.a TPAllEZA TIEIPAIQ:E A.E. pe
ano 2/9/2016 Oi.Tf)oi] Tf}~ llETUXE Tf}V EKOO<JT] Of. papoc; pac; Tf}<; OVCUTEpcu Otmayi]c;
~pcupi]<; Tou f1pc.:no6U<dou 8c.c;/ vi.Kf)c; pe Tf}V onoi.a rnnaooopamc. va
KmapO:AA.oupe oe auli]v Ka8dc; c.s fJpG.lv eu8ovopc.vm nc; oAoi<Arlpov EKTO<; Tcuv
O:AA.cuv: a) fta To unoAomo Tou Kc.cpC1Aai.ou nou txn ent6U<amd Eupw 361814,71
tVTOKO JlE TO auppmtKO f.fllTOKlO UnEpfJpEpi.a<; ano 13-02-2016 JlEXpt<;
esocpAi)oecu~ p) yta OU<QOTtKi] 5arrCrvf} ' nou EntOiKOOE TO OtKaoTi]ptO, Eupw 6300,
y) yta aUVTOSfJ Tf}<; avaKorrropc.vf]c; c.mTaYTic; 100 Eupw Kat 6) yta 6arrav11
rni.OoOI]c; Tf}<; rrrnayi]c; ropw 100
H L1tmayi] nAT)pcupi]c; auTi] c.~cobOf] pc. Pa011 Ta tyypa<pa rroo npoOKbpwc. yta
Tf}V anoOHSfJ TCUV QVCUTpcu anatnioEWV Til<) f) Ka8' 11<), 011Aa0~ a) TllV ano
EMHNIKH AHMOKPATIA
nPOTOlliKEIO 0EHA/\ONIKHr

EK0ErH KATAGErHI AIKOrPM>OY

EIOo<; lliKOyp(Jq~ou: AITHL:H ME nPomPINH lliATArH


rcviK6<; Ap18~6<; Karo9wr)<;: 105610/2017
E101K6<; Ap18~6<; Karoewr,c;: 11225/2017

LTO nPOTOlliKEIO 0EHA/\ONIKHi: o~~cpo TI'JV 11/07/2017 ~ETO H] ou<~rJO'l rou anr'j~orcx.; y10 EKOOar]
npoowpiVr']<; lliOTOyr']<; IJ( TO OTTOTtAo~o 8/\. nPOr0ETO JYMO KOI TTpo001opiOT,..,U: f'] ou<~rpr] TI)C; W-1)
OVW OiTI']Of']<; WI) OKOAoU9WI).

0/H rlp6c0pcx.;

nP~H OPIIMOY IYZHTHIHI

lliOOIKOoia: Al:JMIITIKA METPA MONOME/\Er

nvaKIO: 381A- Al:J (A)

IJ Ap191J6 nvaKiou: 11

Qpi~OUIJ( WI) XP6VO OU~~TI']Of']<; TI'JV 04-08-2017, f']IJtpa napoOK(U~ KOI wpa 09:30 OTO OKpoan']piO TOU

nPOTOlliKEIOY 0EHA/\ONIKHl: KOI j.J TOV 6po va KOIVOTT01rj9i TO 01K6ypaq~o aur6 Tp11) (3) f']IJEP1)

TTpiV OTT6 T'l 01KOOIIJO, IJE ETTIIJtA10 TOU OITOUvrOI).

0El:LA/\ONIKH, 11/07/2017

0/H rlp6t0poc; 0/H rpOIJIJOTtac;

AKPIBEI ANTirPACIO

0El:LA/\ONIKH, 11/07/2017

- -'4~
4

,4
- -~
.
. ':.. ,.... .
~

'.
: \.
r ,.__

' ~
. . ----=-------
/ r \

Ai.- ~~- k\=-c...--JC;:


<::::_
--<>'-' ' nA l'f'> &-"--'-" ""'.;-~,,0 , 0yt, p :n!S
'0(_""' .~::-_,_ o"" AE:'I~ a~lt-~Q
Z( tv v
6 "JP,,rc,, 1
-'\,<

1'-f C b '-(: Lc\ \ '1:_, ..:c ),u_'~ , ; <; ~~ 'c - I .e '-' ' -' A o.a._ "WUf .,_A_,&_ I

1 c 'i'n, <o ,., '<- u'S C 0H '-\ <-H ) f A r t ' 1 (~> f~ -Qeo, q t.uv

L
11
l ' v 10t _ G!,ScI Jr It ~ 1e ''' i~' 1\1 'i'"t l1 r ''U:,J (\.(:.," 'P -
) i f\ f' S-._ ,C) -c ~ f I
! Jvv f 't u.-~~ \ C' ~- ' c-J '- ' - \ /\ k t \ <;. U.Ct-t 1 vJ Cl rCc?

(2-- l:)-- LOI b \- n '- v.f' ,<A ':'t' '-'-' ~~ r- i:: ell\ (_ ' l (,__!f I Ll (, ' 1
] 1,\'S t -L(. i.l\G't\: 1CO:t. 1)~ Lt'V '' fl~ <,._;J\, Cq G~( ( -h/5
I ~ . '"
..__ \c---C.-6 ,~' 0 .
I

-LLCt(O.. 'l.Lt\/ Clf\ E..,'-7 Z:.---1t.Jc..;_


ii
I I