You are on page 1of 8

THURSDAY, August 5, 2010 Vol. 4 No. 45 • 8 pages www.commuterexpress.

ph

FREE MORONG 43
Members of the militant women’s group
30 28 ‘DOMENG’ THREE TEAMS Gabriela stage a picket in front of the
Philippine General Hospital to call on
1 2 7 INTENSIFIES SEEK QUARTERS the Aquino administration to free one of

INTO TROPICAL SLOT IN the health workers who were tagged as


members of the “Morong 43.” The group
28 15 36 27 44 14 STORM V-LEAGUE said the Armed Forces of the Philippines
P53.4m+ PAGE 3 PAGE 8
arrested the 43 health workers despite lack
of evidence. MICHAEL SUPERALES
2 Thursday, August 5, 2010

Panibagong anomalya sa nakalipas COMMENTARY


na administrasyon natuklasan Humane treatment for

I ‘Morong 43’ mom (last part)


SA na namang panibagong kati- sa mayamang pamilya, matipid rin
walian sa nakalipas na admin- si President Aquino.
istrasyon ang natuklasan kung Sa pagtanggap niya ng kanyang And then this dispensation will further aggravate the situation by
saan ay ginamit umano ang pondo unang suweldo na P63,002 na cruelly separating the baby from his source of nourishment, love and
ng Philippine Amusement and naka-tseke, kaagad na idineposito comfort, practically violating the baby’s basic rights,” Karapatan chair-
Gaming Corporation (Pagcor) para sa bangko ni P.Noy ang kanyang person Marie Hilao-Enriquez said in a separate statement.
sa kandidatura ng ilang politiko. pera mula sa suweldong P95,000 “Baby boy Oliveros is just over a week old and it is most cruel to
Kamakalawa ay naglabasan sa Hindi birong halaga ang nawala bawat buwan na binawasan ng bu- have him separated from his mother; I completely know this as I deliv-
lahat ng balita ang paggamit um- sa pondo ng Pagcor kaya’t dapat wis at kontribusyon sa Government ered my firstborn myself when I was imprisoned during martial law.
ano ng dalawang anak ni dating lamang na habulin ito ng admin- Service Insurance System (GSIS) at I and my fellow political prisoners did not allow my baby to be sepa-
Pagcor Chairman Ephraim Genu- istrasyon ni Pangulong Benigno Pag-IBIG Fund. rated from me,” Enriquez said further.
ino sa pondo ng ahensiya para sa “Noynoy” Aquino, III. Natural, walang reklamo ang “It is inhumane for the court to order a nursing mother to go back
kanilang kandidatura sa katatapos Sa halip kasi na ang taumbayan ating pangulo sa buwis na binawas to prison with her newborn child. We could only imagine [Carina’s]
na eleksiyon. ng nakinabang sa perang ginamit sa kanyang suweldo bagaman may
turmoil as none could be more horrid for a mother than the thought
Nagpamigay umano ng bigas ng mga ito sa kanilang pangangam- kalakihan ito dahil naaayon ito sa
of her child being put in peril,” said Joms Salvador, deputy secretary-
ang dalawang anak ni Genuino at panya ay iilang tao lamang ang batas sapagkat isa siyang binata
general of Gabriela.
ang ipinambili dito ay ang pondo nabiyayaan sa bigas na ipinamigay at walang anak o asawang umaasa
ng mga ito para lamang makakuha Gabriela said Carina’s case is a human rights issue as it is a repro-
ng Pagcor kaya’t patong-patong na sa kanya.
ng boto sa kanilang kandidatura. ductive health issue. “Her detention in camp together with her new-
kaso ang posibleng maisampa sa Biruan ng ilang kaibigang may
mga taong may kinalaman dito. Kaya pala tuluyang nabangkar- kakilala kay Noynoy, kailangan born son is violative of her rights as a woman and as a human being.
May ilang sako pa ng bigas ang ote ang pondo ng ilang ahensiya pa ba nitong hanapin, alagaan at It would also seriously imperil the safety and violate the rights of her
natagpuan sa isang bodega kung noong nakalipas na administra- ingatan ang pag-ibig? Sabagay nga child,” Salvador added.
saan ay karamihan sa mga ito ay syon ay dahil sa mga naganap na raw, hindi naman nito kailangan Gabriela challenged President Benigno S. Aquino III to “stay true
halos hindi na puwedeng pakina- katiwalian at hindi ito magaganap ang lupa’t bahay (Pag-IBIG Fund). to his promise of justice by immediately intervening in the case of
bangan dahil sa pagkabulok. kung walang basbas ng kanilang At kahit hindi nito matagpuan ang Carina and the rest of the Morong 43.”
Makikita rin ang mukha ng among sinasamba. pag-ibig, hindi naman tiyak nito “We shall not rest until Aquino sees the necessity of freeing the
mga anak ni Genuino sa mga sako Dapat lamang na tutukan ni kailangan ang salary loan, emer- women and all political prisoners. It is only through restoring their
ng bigas na maliwanag na totoong Pangulong Aquino ang mga isyung gency loan at calamity loan. rights as citizens of this country and as human beings could Aquino
ginamit ng mga ito ang pondo ng ito dahil maliwanag na isa itong nnn begin to claim that political repression is not his administration’s pol-
Pagcor para sa kanilang kampa- katiwalian na dapat na maparu- Pwede po kau mag email sa ba- icy,” Salvador said. (Bulatlat.com)
nya. sahan ang mga taong may kinala- rangayanni_isko@yahoo.com.
Isa sa mga anak ni Genuino na si man.
Ton ay nanalong alkalde sa Los Ba-
ños, Laguna habang si Erwin naman
Naniniwala tayo na mabibigyan
ng hustisya ni Pangulong Noynoy
Sino ang mga corrupt sa Ched?!
ay sinawing-palad na magtagumpay ang mga naganap na katiwalian Hindi ako naniniwalang sariling makakuha ng mga sapat na mga
laban sa anak ni Vice-President Jejo- sa nakalipas na administrasyon pagkukulang ng mga may-ari ng isyu 101 ebidensiya at makulong ang mga
mar Binay sa Makati City . at makakaasa naman ang ating mga eskuwelahang may kursong corrupt sa Ched. Sa trabahong ito
Ni Nelson Padilla
Ayon pa nga sa kinauukulan, presidente na nasa likod niya ang nursing kung bakit nakalusot ang ay kaisa ng Ched, partikular ni Dr.
posibleng maharap sa iba’t-ibang taumbayan sa kanyang mga maga- karamihan sa kanila sa kabila ng ngayong kahit isa na hindi kumpleto Licuanan, ang inyong lingkod.
kaso ang dating Pagcor chairman gandang plano sa ating bansa. mga pagkukulang sa mga hini- sa mga rekisitong ipinataw ng Ched Sa kabilang banda, umaasa na-
at ang dalawa nitong anak sakaling nnn hinging rekisito ng Commission on alinsunod sa itinakda ng batas. man ako na makikipagtulungan
mapatunayang ginamit ng mga ito Nakakatuwang mabatid na bu- Higher Education (Ched) tulad ng Hindi naman puwedeng “thank ang malilinis na mga opisyal at
ang pondo ng naturang ahensiya. kod sa simpleng tao bagaman galing baseng ospital, laboratoryo, silid- you” ang “bayad” pagkatapos empleyado ng Ched upang malinis
aklatan at mga kuwalipikadong payagang umiral ang nursing ang kanilang kagawaran. Sa eksakto,
propesor. program sa isang eskuwelahan ituturo nila kay Dr. Licuanan ang
Sa rekord ng Ched, 128 lang ang kahit palpak. mga corrupt sa Ched.
nursing schools noong 1991. Hindi tama ‘yang “bayad sys- Tandaan po natin na ang pag-
Ngayong 2010, umabot na sa tem.” Hindi ‘yan patas sa mga es- lilinis ng corruption sa alinmang
453— inuulit ko—na ang kara- kuwelahang gumagastos ng malaki organo ng pamahalaan, kabilang na
mihan sa kanila ay walang ba- para patuloy na mapabuti ang kani- ang Ched, ay magsisimula sa mga
Chairman, Editorial Board ARKHON A. ANTOLIN
Executive Editors Jonathan p. Vicente seng ospital na gagamitin ng mga kanilang nursing program tulad ng opisyal at tauhan nito. Kung hindi
Carlomar A. DAOANA estudyante sa kanilang OJT, wa- Far Eastern University, University sila kikilos ay walang mangyayari
News Editor LEA G. BOTONES lang laboratoryo na gagamitin ka- of Sto. Tomas, Centro Escolar Uni- sa kampanya laban sa corruption
Overall Creative Director chong P. ardivilla
Chief Photographer revoli S. cortez pag nagkaklase na at silid-aklatan versity, University of Makati, San ni Pangulong Benigno Simeon C.
Chief Layout Artist HECTOR L. LOZANO para sa research work, at kulang Juan De Dios Hospital Educational Aquino III. Walang mahuhuli at
President and CEO VICTOR A. CALUAG na kulang sa mga kuwalipikadong Foundation, Pamantasan ng Lung- makukulong na corrupt.
EVP, Sales & Marketing TONETTE R. HENSON faculty. sod ng Pasig, at iba pa. Ang resulta, tuluy-tuloy ang
Accounting Manager Mario L. adelante Hindi ba’t mag-iisip kang may Ngayong si Dr. Patricia Licuanan nakawan hanggang pandambong
Credit & Collection Manager raul b. perez
Distribution Manager EDISON B. CAMARINes mga corrupt na opisyal sa Ched? na ang bagong pinuno ng Ched, sa Ched!
Production Manager edwin a. co Mga opisyal na ang pangunahing dapat mawala na ang corruption sa Ang epekto ay kawawa ang
iniisip ay upang kumita nang kumita Ched. Sa nakalipas kasing pamumu- Pilipinas, lalo na ang mga mag-
Published Monday to Friday by Silverstream Publishing Corp. mula sa mga walang hiyang mga no ni Emmanuel Angeles ay hindi aaral na kumukuha ng nursing at
Suite 2111 Cityland Herrera Tower, Valero Street,
Salcedo Village, Makati City may-ari ng mga nursing schools. nawala ang corruption sa Ched. ang kani–kanilang mga magulang
Telephone Nos. 8873433 • 8451653 • 8873435 Kasi kung walang corrupt sa Ang kailangan ngayon ay ang na nagpapakapagod para lamang
Email: cxeditorial@commuterexpress.ph
Website: www.commuterexpress.ph Ched, siguradong-sigurado akong mapagpasyang desisyon at hak- magkaroon sila ng magandang
walang eskuwelahan ng nursing bang ni Licuanan upang matukoy, kinabukasan.
Thursday, August 5, 2010
3
Tropical storm intensifies Probe military partisan in polls
THE Philippine Athmospheric, Geo- Friday afternoon. A NUMBER of senior officers of the 2004). The stand of the AFP should formed by President Aquino to look
physical and Astronomical Services Public Storm Signal No. 2 (60 - Armed Forces allegedly took side be apolitical. We should not be favor- into the unresolved controversial
Administration (Pagasa) said “Do- 100 kph winds) is hoisted over Ca- in the 2010 presidential and local ing (any side),” Angue told reporters cases during the previous adminis-
meng” has merged with a low pres- gayan, Babuyan Islands. Calayan elections and are reaping the fruits at his office in Camp Aguinaldo. tration of President Arroyo, includ-
sure area (LPA) east of Batanes and Islands, Isabela and Batanes Group of their politicking, a reminiscence Angue said all, including those ing the rigging of the results of the
has intensified into a tropical storm. of Islands and PS No. 1 over Nueva of the 2004 polls that was allegedly who sided with the defeated can- 2004 presidential elections.
Tropical Storm “Domeng” now Ecija, Quirino, Aurora, Nueva Viz- rigged by the camp of former Presi- didates, should be addressed, oth- Angue has witnessed and
carries maximum sustained winds caya, Ifugao, Benguet, Mt. Province, dent Arroyo. erwise this may embolden other fought a number of efforts to rail-
of 65 kilometers per hour (kph) Pangasinan, Kalinga, Abra, Apayao, Rear Admiral Feliciano Angue, officers to engage in politicking in road the results of the 2004 elec-
near the center and gustiness of up La Union, and the Ilocos provinces. commander of the military’s Na- future elections just to get posi- tions in Tawi-tawi. He said he was
to 80 kph. It is estimated based on Pagasa administrator Dr. Prisco tional Capital Region Command, tions they covet even offered millions of pesos and
satellite and surface data 430 kilo- Nilo said more rains are expected to challenged the Truth Commission “We should be at the middle a position of choice by one he code-
meters east of Basco, Batanes. pour over Metro Manila and other to also look into the partisan politi- (during elections)…Those who side named “Captain Ball,” if he agreed
In an afternoon bulletin re- parts of the country as Domeng has cal activity of the officers, who he with the winners who are now given to take part in the cheating.
leased by Pagasa, “Domeng” is mov- enhanced the southwest monsoon did not identify, in the recent elec- juicy positions, were given privi- Angue said some of those who
ing west at a speed of 19 kph and and it will generate moderate to tions. leges, should be investigated. Those took side are his classmates at the
forecast at 40 kms. east of Basco, rough seas. The rains may also trigger “Why do I want the 2010 elec- who side with the losers should also Philippine Military Academy class
Batanes in the afternoon today and flashfloods and landslides in other ar- tions investigated? Because we did be investigated,” said Angue. of 1978 who he did not name.
400 kms. west of Basco, Batanes by eas of the country. Angela Nolasco it again (taking political side like in The Truth Commission was Ronnie Santos

Ombudsman Malacañang revokes previous 50 NBI


Gutierrez faces administration’s ‘midnight appointments’ personnel on
2nd impeach rap MALACANANG issued yesterday during the period of 45 days prior floating status
A FRESH impeachment complaint a directive to revoke all the alleged to the May 10, 2010 elections in
FOLLOWING the abolition of
was filed Tuesday against Om- midnight appointments of former violation of Section 261 of the Om-
six divisions of the National Bu-
budsman Merceditas Gutierrez at President Gloria Macapacal-Ar- nibus Election Code.
reau of Investigation (NBI) due
the House of Representatives. royo. De Mesa said among those in
to overlapping and redundancy
Renato Reyes of Bagong Alyan- Presidential Chief Legal Coun- the list were department under-
of functions, some 50 bureau
sang Makabayan; Sister Mary John sel Eduardo de Mesa said Execu- secretaries, assistant secretaries,
agents were placed on a “floating
Mananzan of PAGBABAGO; Danilo tive Order No. 2 was issued and prosecutors and agrarian reform
status.”
Ramos of Kilusang Magbubukid ng they are now trying to determine officers.
He, however, clarified that most Special Investigator IV Ceci-
Pilipinas (KMP); lawyer Edre Olalia the exact number of those “mid-
night appointments” made by the of them have already been replaced lio Zamora, NBI spokesperson,
of the National Union of Peoples’
previous government. because they were co-terminus said the 50 agents, including
Lawyers (NUPL); Ferdinand Gaite of
He said there were 977 appoint- with Arroyo’s term. ranking officials of the bureau,
COURAGE; and James Terry Ridon
ments made before March 10 but De Mesa said the EO 2, which came from the Background In-
of the League of Filipino Students
(LFS) filed their 30-page complaint noted that they would have to re- was signed last July 30, only cov- telligence Division (BID), Field
before House secretary general Mar- view it first. ers appointments in departments, Operations Division (FOD), In-
ilyn Barua-Yap. “I'm not saying that those 977 Eduardo de Mesa agencies, and government owned telligence Special Operations
One of the issues they brought can be considered midnight ap- 2010, including all appointments and controlled corporations and Division (ISOD), Anti Kidnap-
up was Gutierrez’s alleged failure pointments. Some of those ap- bearing dates prior to March 11, does not include the judiciary. ping, Hijacking, Armed Robbery
to act on the P728-million fertilizer pointments could be valid, we have 2010; (2) Those made prior to The executive order also said Division (AKHARD), Special Ac-
fund scam. to review them one by one,” De March 11, 2010, but to take effect midnight appointments cover ap- tion Unit, and the Special Task
The group said the Ombuds- Mesa said. after said date or appointments to pointments and promotions made Force.
man should also be held liable for Under EO 2, the term “midnight office that would be vacant only 45 days before the May 10 elec- The functions of the abolished
her alleged refusal to prosecute appointment” was defined as (1) after March 11, 2010, and (3) Ap- tions in violation of Section 261 of offices were already transferred to
then police Director Eliseo de la Those made on or after March 11, pointments and promotions made the Omnibus Election Code. certain divisions, but it does not
Paz for his alleged illegal act of mean that the abolished person-
nel will also be assigned to that
not declaring before Customs offi-
cials the more than US$ 10,000 he Esquivel returns to MMDA as traffic consultant division.
brought out of the country despite FORMER Metropolitan Manila concerns. In the long run, we will Tagaytay from 1994 to 2004 and Zamora said NBI Director
his public admission under oath Development Authority (MMDA) be putting the right person who will was succeeded by his brother, Magtanggol Gatdula will issue an-
that he committed the illegal act. Traffic Enforcement Group (TEG) man our traffic unit and that person Abraham, after his term ends. other Administrative Order this
The complainants further chief and sidewalk clearing opera- is very credible,” Tolentino said. Esquivel’s appointment was week or early next week to make
claimed that Gutierrez also failed tions head Roberto Esquivel is now “He (Esquivel) will give advice met with skepticism by some agen- further announcement of the bu-
to take action on the poll automa- back in the agency as consultant and opinion not to head the traffic cy officials and employees who said reau’s reorganization.
tion contract awarded to the Mega after losing his mayoralty bid last enforcers. It’s Noemi Recio who is he should not have been named as The order states that the BID,
Pacific Consortium that was de- May elections. the officer in charge of traffic, Mr. TTMO consultant since he is cov- FOD and ISOD shall be trans-
clared anomalous and void by the MMDA Chairman Francis To- Esquivel is consultant only,” he ered by the one year election ban ferred to the Counter Intelligence
Supreme Court in 2004. lentino said the appointment of Es- added. after he lost in the mayoralty race Division, which is under lawyer
"The Office of the Ombudsman quivel as consultant of the Traffic Tolentino has admitted that in Norzagaray, Bulacan last May 10 Max Salvador; AKHARD to the
is envisioned to be the bulwark in and Transport Management Office Esquivel has worked with the local automated elections. Anti-Organized Crime Division
enforcing public accountability (TTMO) was only on a temporary government of Tagaytay in dealing Tolentino “axed” the head of the headed by lawyer Mar Pangani-
among government officials. It is basis as he would assist him in for- with garbage problem, but said he TTMO executive director Angelito ban.
therefore expected to fearlessly mulating traffic plans for the me- and the former MMDA Sidewalk Vergel De Dios pending the result SAU and STF will be trans-
take action and promptly inves- tropolis. Clearing and Operations Group of an investigation into whether he ferred to the National Capital Re-
tigate and prosecute complaints “His appointment is ad hoc basis (SCOG) director is not that close. is into the “payola” racket. gion under Regional Director law-
brought before it," the group said. or temporary just to address traffic Tolentino served as mayor of Anthony Muñoz yer Edward Villarta.
4 Thursday, August 5, 2010

Heart nakipag-cool off sa BF;


Nina inis pa rin kay Nyoy
G
ANADO si Jennylyn Mercado sa shoot- Cool off pala ngayon si Heart at ang boy-
ing ng kanyang latest movie na “Rosa-friend niyang si Ian Dy.
rio.” Hindi naman sila nag-away, maganda pa
Kasi naman, kasama niya ang kanyang rin naman ang relasyon nila pero gusto muna
dyowang si Dennis Trillo. ng aktres ng space na hindi naman pinagkait
“Masaya... Masarap ang pakiramdam. Ta- ni Ian.
lagang pinaghandaan namin ito, eh,” sabi ni Spotted sina Heart at Daniel sa Republiq
Jennylyn. last Saturday. Although kasama nila si Say
Period movie ang “Rosario” kaya naman Alonzo, date pa ring matatawag iyon between
DIETHER RIMA nagkaroon ng chance si Jen na magsuot ng Heart and Daniel.
OCAMPO OSTWANI
mga damit during the 20’s and 30’s. Siguro gusto lang magbonding ng dalawa
“Usually, ‘yung mga damit ko simula nang na magkasama sa “Langit sa Piling Mo” ng
nagsimula kaming mag-shooting ay mga GMA-7.
sleeveless, maninipis lang na hanggang tuhod. ■■■

Diet at Rima Ostwani break na! Gano’n pa rin naman. Parang naisip ko, bum-
abalik lang ‘yung fashion,” tsika ng aktres.
“Nakaka-pressure siya dahil period movie
UNTIL now ay mainit pa rin ang dugo ni Nina
sa ex-boyfriend niyang si Nyoy Volante.
“Naging boyfriend ko siya pero hindi ko

N
ADULAS na nasabi ni hun- na kailangan kong i-share sa inyo. ito, iba ang costume, ayos ng buhok, make-up pala siya kilala, alam mo ‘yun? Akala ko kilala
ky actor Diether Ocampo Hindi naman bad news. Parang at pati acting.” kita pero hindi pala. Parang gano’n kasi hindi
na wala na sila ng kanyang may mga bagay na meron kang... Happy si Jen dahil bigatin ang kasama nilako alam na gano’n ang mangyayari...na mag-
non-showbiz girlfriend na si Rima Huwag na lang nating pag-usapan ni Dennis sa movie. Kasama sa cast sina Com- sisinungaling siya about ‘yung sa utang niya sa
OStwani. siyempre dahil baka hindi ninyo edy King Dolphy, Phillip Salvador, Sid Lucero,akin. Parang ako pa ‘yung pinagmukha niyang
Ito ay matapos i-deny ni Diet rin maintindihan. So, kami lang Yul Servo, Eula Valdez, Isabel Oli, Empress sinungaling. Pero sabi ko naman, hindi naman
ang matagal nang napapabalitang dalawa ang nagkakaintindihan.” Shuck and Ricky Davao. nagsisinungaling ang bouncing checks, eh,”
paghihiwalay nila ni Rima. Ngayon Tumanggi si Diet na maglinaw Isa pa, first time na ginamit sa movie ang sabi ni Nina sa isang interview na halatang
ay umamin na si Diet na hindi na tungkol sa naiisip na posibilidad na Arri Alexa Camera, isang tapeless camera na may galit pa rin sa ex-boyfriend.
siya committed ngayon. gusto niyang magkaroon ng saril- gumagamit ng memory cards. Nag-away sa pera ang dalawa at nauwi pa
Sa ulat na inilabas ng Philip- ing identity si Rima para sa pagpa- At bilib si Jennylyn sa pagkapasensyoso ngsa demandahan. Nadamay pa ang nananahi-
pine Entertainment Portal (PEP), sok nito sa showbiz kaya iniiwasan director nilang si Albert Martinez. mik na mother ni Nyoy sa kaso.
nasabi ni Diet na single na uli siya niyang ma-link silang dalawa. “Talagang strict siya kasi unang-una gusto Nagbigay ng update ang Soul Siren tungkol
sa kalagitnaan ng panunukso sa “Basta whatever ano, it's be- niyang mapaganda ‘yung pelikula at saka sa isinampa niyang kaso laban sa magulang ni
kanilang dalawa ng co-star niya na tween the two of us. I hope you mabait. Hindi marunong magalit ‘yan,” tsika Nyoy.
si Eugene Domingo sa presscon ng “Kaya naman, e,” pagsang- guys would respect that,” pakiusap ni Jen. “‘Yung kaso, hinihintay na lang ‘yung resolu-
pelikula nilang Mamarazzi sa Mez- ayon niya. “I mean, kaya naman niya. ■■■ tion. ‘Yung parents niya medyo nagtatago kasi
zanine ng Imperial Palace Suites sa talaga, bakit hindi? Pero siyempre, ■■■ NOW we understand kung bakit biglang naki- nga wanted. Kumbaga, hinahanap na ng mga
Tomas Morato, Quezon City. habang dumadami yung mga na- PAHINGA MUNA ANG PUSO. pag-date si Heart Evangelista kay Daniel Mat- pulis dahil nga marami silang pinagkakautangan.
Panay kasi ang papuri ni Diet sa kukuha mong mga proyekto, you Libre ba siyang ma-in love sa ibang sunaga. Siyempre, hindi hindi naman ilalabas ‘yon dahil
mga katangiang nadiskubre niya have to balance it.” babae ngayon, lalo't sinabi niyang medyo si Nyoy, medyo protektado ng channel
sa komedyana. Sinabi rin niyang So, hindi kayang balansehin? wala siyang commitment sa kahit 2, ‘di ba dahil Star Magic siya. Okay lang sa akin.
posible siyang ma-in love sa mga “Kumbaga, I have to be fair," na kanino, o hindi siya commit- Hindi naman kailangang i-broadcast ‘yun, eh.
katangian nito. sagot ni Diet. “Of course, kung ted? ‘Yun nga ang progress. Hindi siya nag-a-attend
Sabi naman ni Eugene, wala si- bibigyan ko ng prayoridad ang “Ako, right now, medyo pinapa- ng mga hearing.”
yang commitment sa kahit na sino, ibang bagay, hindi ako magiging hinga ko muna ang puso ko,” sabi Sinabi ni Nina na napilitan siyang ibuking
kasunod ng tanong niya sa aktor fair. Kung gano'n ang magiging sit- ni Diether. “Medyo marami ring na may utang sa kanya si Nyoy at ang madir
kung ito ba ay "may commitment." wasyon.” pinagdaanan 'yan, e. Siyempre, nito nang pinalabas ni Nyoy na may third
Biglang sumagot si Diet na hindi So, priority ang dahilan? Sa ca- maraming mga ano at marami party kaya sila naghiwalay.
siya committed. reer ba o sa time? pang haharapin ‘yan, e. Kumbaga, “Kasi parang ang dating kasi before,
■■■ “Hindi. Madami, e...but I'm ayaw ko namang magtrabaho na parang ako ‘yung nagloko kaya kami naghi-
NO COMMITMENT, NO RE- very supportive. What I'm trying nakikita ninyong naaapektuhan walay. Kumbaga, ako ‘yung bad girl kaya
SPONSIBILITY. Sa presscon to say is hindi natin dapat palalag- ang trabaho ko. Naging ano ko na kami nagkahiwalay. Pero ito kasi ‘yung rea-
proper ng Mamarazzi, sinabi rin pasin yung magagandang opportu- nga, e, priority ko kayo. son kung bakit (kami naghiwalay). Nilabas
ni Diet na wala siyang responsibili- nity, like I've been very supportive “Through the years, naging ko lang ‘yung katotohanan.”
dad ngayon, bagay na pinalinaw sa mga tao lalo na sa mga mahal ko very generous sa akin ang indus- ■■■
ng press kung ano ang ibig niyang sa buhay. Lagi ko nga sinasabi sa try. Gusto kong makapagbigay ng NAPANOOD na rin namin finally ang Pilipi-
sabihin. inyo na I wish na i-welcome natin magandang trabaho na maipa- nas Win na Win at kopyang-kopya naman
“My responsibility is my career, siya [Rima] dahil she will be doing pakita ko sa inyo na okey. Medyo pala sa Wowowee ang mga segments. Wala
my showbiz commitment and...ang so many hosting jobs eventually. maganda yung may maipakita ako halos itong ipinag-iba. Talagang makikita
dami ko kasing proyektong gina- So, sana.” na mag-e-enjoy kayo.” mong halos walang binago sa game segments
gawa for my KIDS Foundation, e,” Hindi sinagot ni Diet ang tanong Pero bakit tila hindi pa rin niya kundi ang mga titulo lang ng mga ito.
paliwanag niya. kung sila pa rin ni Rima. Nakiusap madiretso kung ano talaga ang es- Kahapon ay may nagwaging P1 million
Ipinaalala ng PEP kay Diet na ang aktor na ibalato na lang ito sa tado ng relasyon nila ni Rima? kaya naman sobrang saya ng audience. Ang
napagsasabay naman niya ang kanya. “No, I'm just saying, yung per- galing nu’ng guy na running for magna cum
kanyang career, foundation, at “Kumbaga, sa akin lang naman, sonal na buhay ko, personal na re- laude. Talagang inilaban niya ang sarili para
lovelife, lalo na’t palagi siyang si- I'd rather not talk about it,” sabi lationship ko, I'd rather not discuss makuha ang isang milyon piso. At nagwagi
nusuportahan ni Rima. Katunayan, niya. “Kung gusto kong merong it publicly. Kumbaga, sa amin na naman siya. Sabi nga niya sa interview niya
lagi niya itong nakakasama sa mga ipahayag, I'd rather say something lang yun, ibalato ninyo na lang yun kay Kris Aquino, this is his moment at nag-
outreach program niya noon. na good news o magandang ano sa amin,” pakiusap niyang muli. JENNYLYN MERCADO katotoo iyon.
4 Thursday, August 5, 2010

Heart nakipag-cool off sa BF;


Nina inis pa rin kay Nyoy
G
ANADO si Jennylyn Mercado sa shoot- Cool off pala ngayon si Heart at ang boy-
ing ng kanyang latest movie na “Rosa-friend niyang si Ian Dy.
rio.” Hindi naman sila nag-away, maganda pa
Kasi naman, kasama niya ang kanyang rin naman ang relasyon nila pero gusto muna
dyowang si Dennis Trillo. ng aktres ng space na hindi naman pinagkait
“Masaya... Masarap ang pakiramdam. Ta- ni Ian.
lagang pinaghandaan namin ito, eh,” sabi ni Spotted sina Heart at Daniel sa Republiq
Jennylyn. last Saturday. Although kasama nila si Say
Period movie ang “Rosario” kaya naman Alonzo, date pa ring matatawag iyon between
DIETHER RIMA nagkaroon ng chance si Jen na magsuot ng Heart and Daniel.
OCAMPO OSTWANI
mga damit during the 20’s and 30’s. Siguro gusto lang magbonding ng dalawa
“Usually, ‘yung mga damit ko simula nang na magkasama sa “Langit sa Piling Mo” ng
nagsimula kaming mag-shooting ay mga GMA-7.
sleeveless, maninipis lang na hanggang tuhod. ■■■

Diet at Rima Ostwani break na! Gano’n pa rin naman. Parang naisip ko, bum-
abalik lang ‘yung fashion,” tsika ng aktres.
“Nakaka-pressure siya dahil period movie
UNTIL now ay mainit pa rin ang dugo ni Nina
sa ex-boyfriend niyang si Nyoy Volante.
“Naging boyfriend ko siya pero hindi ko

N
ADULAS na nasabi ni hun- na kailangan kong i-share sa inyo. ito, iba ang costume, ayos ng buhok, make-up pala siya kilala, alam mo ‘yun? Akala ko kilala
ky actor Diether Ocampo Hindi naman bad news. Parang at pati acting.” kita pero hindi pala. Parang gano’n kasi hindi
na wala na sila ng kanyang may mga bagay na meron kang... Happy si Jen dahil bigatin ang kasama nilako alam na gano’n ang mangyayari...na mag-
non-showbiz girlfriend na si Rima Huwag na lang nating pag-usapan ni Dennis sa movie. Kasama sa cast sina Com- sisinungaling siya about ‘yung sa utang niya sa
OStwani. siyempre dahil baka hindi ninyo edy King Dolphy, Phillip Salvador, Sid Lucero,akin. Parang ako pa ‘yung pinagmukha niyang
Ito ay matapos i-deny ni Diet rin maintindihan. So, kami lang Yul Servo, Eula Valdez, Isabel Oli, Empress sinungaling. Pero sabi ko naman, hindi naman
ang matagal nang napapabalitang dalawa ang nagkakaintindihan.” Shuck and Ricky Davao. nagsisinungaling ang bouncing checks, eh,”
paghihiwalay nila ni Rima. Ngayon Tumanggi si Diet na maglinaw Isa pa, first time na ginamit sa movie ang sabi ni Nina sa isang interview na halatang
ay umamin na si Diet na hindi na tungkol sa naiisip na posibilidad na Arri Alexa Camera, isang tapeless camera na may galit pa rin sa ex-boyfriend.
siya committed ngayon. gusto niyang magkaroon ng saril- gumagamit ng memory cards. Nag-away sa pera ang dalawa at nauwi pa
Sa ulat na inilabas ng Philip- ing identity si Rima para sa pagpa- At bilib si Jennylyn sa pagkapasensyoso ngsa demandahan. Nadamay pa ang nananahi-
pine Entertainment Portal (PEP), sok nito sa showbiz kaya iniiwasan director nilang si Albert Martinez. mik na mother ni Nyoy sa kaso.
nasabi ni Diet na single na uli siya niyang ma-link silang dalawa. “Talagang strict siya kasi unang-una gusto Nagbigay ng update ang Soul Siren tungkol
sa kalagitnaan ng panunukso sa “Basta whatever ano, it's be- niyang mapaganda ‘yung pelikula at saka sa isinampa niyang kaso laban sa magulang ni
kanilang dalawa ng co-star niya na tween the two of us. I hope you mabait. Hindi marunong magalit ‘yan,” tsika Nyoy.
si Eugene Domingo sa presscon ng “Kaya naman, e,” pagsang- guys would respect that,” pakiusap ni Jen. “‘Yung kaso, hinihintay na lang ‘yung resolu-
pelikula nilang Mamarazzi sa Mez- ayon niya. “I mean, kaya naman niya. ■■■ tion. ‘Yung parents niya medyo nagtatago kasi
zanine ng Imperial Palace Suites sa talaga, bakit hindi? Pero siyempre, ■■■ NOW we understand kung bakit biglang naki- nga wanted. Kumbaga, hinahanap na ng mga
Tomas Morato, Quezon City. habang dumadami yung mga na- PAHINGA MUNA ANG PUSO. pag-date si Heart Evangelista kay Daniel Mat- pulis dahil nga marami silang pinagkakautangan.
Panay kasi ang papuri ni Diet sa kukuha mong mga proyekto, you Libre ba siyang ma-in love sa ibang sunaga. Siyempre, hindi hindi naman ilalabas ‘yon dahil
mga katangiang nadiskubre niya have to balance it.” babae ngayon, lalo't sinabi niyang medyo si Nyoy, medyo protektado ng channel
sa komedyana. Sinabi rin niyang So, hindi kayang balansehin? wala siyang commitment sa kahit 2, ‘di ba dahil Star Magic siya. Okay lang sa akin.
posible siyang ma-in love sa mga “Kumbaga, I have to be fair," na kanino, o hindi siya commit- Hindi naman kailangang i-broadcast ‘yun, eh.
katangian nito. sagot ni Diet. “Of course, kung ted? ‘Yun nga ang progress. Hindi siya nag-a-attend
Sabi naman ni Eugene, wala si- bibigyan ko ng prayoridad ang “Ako, right now, medyo pinapa- ng mga hearing.”
yang commitment sa kahit na sino, ibang bagay, hindi ako magiging hinga ko muna ang puso ko,” sabi Sinabi ni Nina na napilitan siyang ibuking
kasunod ng tanong niya sa aktor fair. Kung gano'n ang magiging sit- ni Diether. “Medyo marami ring na may utang sa kanya si Nyoy at ang madir
kung ito ba ay "may commitment." wasyon.” pinagdaanan 'yan, e. Siyempre, nito nang pinalabas ni Nyoy na may third
Biglang sumagot si Diet na hindi So, priority ang dahilan? Sa ca- maraming mga ano at marami party kaya sila naghiwalay.
siya committed. reer ba o sa time? pang haharapin ‘yan, e. Kumbaga, “Kasi parang ang dating kasi before,
■■■ “Hindi. Madami, e...but I'm ayaw ko namang magtrabaho na parang ako ‘yung nagloko kaya kami naghi-
NO COMMITMENT, NO RE- very supportive. What I'm trying nakikita ninyong naaapektuhan walay. Kumbaga, ako ‘yung bad girl kaya
SPONSIBILITY. Sa presscon to say is hindi natin dapat palalag- ang trabaho ko. Naging ano ko na kami nagkahiwalay. Pero ito kasi ‘yung rea-
proper ng Mamarazzi, sinabi rin pasin yung magagandang opportu- nga, e, priority ko kayo. son kung bakit (kami naghiwalay). Nilabas
ni Diet na wala siyang responsibili- nity, like I've been very supportive “Through the years, naging ko lang ‘yung katotohanan.”
dad ngayon, bagay na pinalinaw sa mga tao lalo na sa mga mahal ko very generous sa akin ang indus- ■■■
ng press kung ano ang ibig niyang sa buhay. Lagi ko nga sinasabi sa try. Gusto kong makapagbigay ng NAPANOOD na rin namin finally ang Pilipi-
sabihin. inyo na I wish na i-welcome natin magandang trabaho na maipa- nas Win na Win at kopyang-kopya naman
“My responsibility is my career, siya [Rima] dahil she will be doing pakita ko sa inyo na okey. Medyo pala sa Wowowee ang mga segments. Wala
my showbiz commitment and...ang so many hosting jobs eventually. maganda yung may maipakita ako halos itong ipinag-iba. Talagang makikita
dami ko kasing proyektong gina- So, sana.” na mag-e-enjoy kayo.” mong halos walang binago sa game segments
gawa for my KIDS Foundation, e,” Hindi sinagot ni Diet ang tanong Pero bakit tila hindi pa rin niya kundi ang mga titulo lang ng mga ito.
paliwanag niya. kung sila pa rin ni Rima. Nakiusap madiretso kung ano talaga ang es- Kahapon ay may nagwaging P1 million
Ipinaalala ng PEP kay Diet na ang aktor na ibalato na lang ito sa tado ng relasyon nila ni Rima? kaya naman sobrang saya ng audience. Ang
napagsasabay naman niya ang kanya. “No, I'm just saying, yung per- galing nu’ng guy na running for magna cum
kanyang career, foundation, at “Kumbaga, sa akin lang naman, sonal na buhay ko, personal na re- laude. Talagang inilaban niya ang sarili para
lovelife, lalo na’t palagi siyang si- I'd rather not talk about it,” sabi lationship ko, I'd rather not discuss makuha ang isang milyon piso. At nagwagi
nusuportahan ni Rima. Katunayan, niya. “Kung gusto kong merong it publicly. Kumbaga, sa amin na naman siya. Sabi nga niya sa interview niya
lagi niya itong nakakasama sa mga ipahayag, I'd rather say something lang yun, ibalato ninyo na lang yun kay Kris Aquino, this is his moment at nag-
outreach program niya noon. na good news o magandang ano sa amin,” pakiusap niyang muli. JENNYLYN MERCADO katotoo iyon.
6 Thursday,  August 5, 2010

President Aquino to meet PALAISIPAN Thelma Onego


DA on rice distribution, Ni McJoe

sugar price hike Complete the grid so every row, column


10.
14.
Alalayan
Pagpalit-palitin
and 3 x 3 box contains every digit 17. Brand ng
President Benigno S. Aquino III will meet immedi- motorsiklo
ately with officials of the Department of Agriculture (DA) from 1 to 9 inclusively.
18. Ikukubli
on the possible distribution of excess stocks of imported 19. Kagawad;
rice to poor Filipinos nationwide. Pinaikli
In a media briefing in Malacañang, Presidential Spokes- 20. Gagana
21. Ugaliin
man Edwin Lacierda said Agriculture Secretary Proceso
25. Patungan ng ulo
Alcala will discuss with the President the recommendation 26. Termino sa
to distribute the rice overstock to blighted communities madyong
through the Department of Interior and Local Government 28. Kaibigan
(DILG) and the feeding program of the Department of Social 29. Balat ng palay
Welfare and Development (DSWD). 31. Panukat
ng Intsik
Lacierda said Alcala will seek the approval of the Presi-
dent after meeting with DILG Secretary Jesse Robredo,
DSWD Secretary Corazon Soliman and National Food
Authority (NFA) Administrator Lito Banayo. PAHALANG nagbilang
Earlier, Banayo said they are formulating guidelines 1. Ihihirang 28. Dahon ng libro
to distribute excess NFA rice stocks with the DILG, Previous puzzle solution 8. Una 30. Unlapi
expressing interest in selling and distributing them to 11. Bunyag 31. Samahan
12. Tadyang; 32. Ha
target poor communities.
Ingles 33. Isaka
The DSWD also expressed interest in acquiring the 13. Ipunit
excess NFA rice for their supplemental feeding program 14. Esposo PABABA
for malnourished children. 15. Phil. Island 1. Utak
Because of overimportation by the previous adminis- 16. Palayaw 2. Umid
tration, the NFA has mulled on selling its current inven- ng lalaki 3. Kandili
17. Panghawak 4. Paligsahan
tory to prevent wastage and spoilage of excess stocks.
18. Ililiko 5. Ipapalo
At present, the NFA has over 56 days of rice stock, which 20. Komedya 6. Pantukoy
is above the agency’s 30-day food security buffer. 22. Ibubundol Kastila
During the briefing, Lacierda said Alcala will likewise 23. Lapa 7. Hudyat
meet with the Sugar Regulatory Administration (SRA) to 24. Pantukoy sa taguan
discuss the proposed hike in the suggested retail price 25. United Kingdom 8. Isang sexy star
(SRP) of sugar in the local market. 27. Tanong sa 9. Niyari sagot sa nakaraan

Supermarket convenience that saves the day


FAR from the more popular shopping and fering affordable fresh fruit juices and salads
commercial districts of Pasig, residents in by the cup and fruits slices and vegetables by
this mostly industrial area of the city are the gram.
discovering a more convenient way to shop Savemore shoppers can be sure to get their
for affordable grocery items and the fresh- money’s worth for all fresh items bought be-
est wet market products with the opening of cause they are weighed precisely. All Savemore
Savemore Market along Amang Rodriguez weighing scales are tested and guaranteed ac-
Avenue in Santolan. curate by the local government.
Neighborhood supermarket The fresh section offers ready-to-cook
Unlike groceries in distant malls and de- items such as marinated meats, breaded pork
partment stores, residents will gladly find chop, pork tonkatsu, and chicken pandan
Savemore as a supermarket that is just around for the kids’ worry-free lunch meals. Packed
the corner, right inside their neighborhood– ingredients for well-loved Pinoy dishes such
easily accessible and open from 8 am to 8 as sinigang, pakbet, and nilaga are also avail-
pm daily. able so pleasing the family’s appetite would
With its proximity to neighborhoods, be easy.
Savemore truly saves the day for those who One-stop shop for value-added services
need to quickly drop by the supermarket for Apart from bringing a wide array of grocery
their immediate grocery needs as it spares items and the freshest wet market produce to
them from a lot of travel time, expenses, and the neighborhood, Savemore Amang Rodri-
Savemore Amang Rodriguez also offers ATM, banking, bills payment, remittance, pharmacy, and money
misery. guez also offers ATM, banking, bills payment,
exchange services.
Buy one, get one item free remittance, pharmacy, and money exchange
Savemore offers a wide selection of grocery driguez as an exciting place to do their grocery modern wet market facility where shoppers services. Residents will find it convenient and
items, including high quality yet very afford- shopping because it offers the same benefits can find a great selection of the freshest fish, cost saving to settle their electricity, water
able SM Bonus products. Shoppers can also that they have come to expect from an SM meat, poultry, fruits, and vegetables–all com- and telephone bills, or get, send, and change
avail of the “buy one get one item free” promo store–great merchandise selection, value for parable to the best produce found in most wet money, all under one roof.
(while supplies last) that celebrated the store’s money, safety and convenience, and excellent markets in Pasig. With Savemore’s wide array of affordable
opening day. customer service with a smile from courteous Safety-conscious shoppers will appreciate supermarket items, some of the freshest wet
Sari-sari store owners will find that with and ever reliable staff. the fresh section’s ”sneeze guard” glass panels market products, exciting promotions, and
their SM Advantage Cards, they can also get Modern wet market that keep fresh items safe by preventing their value-added services right at their doorsteps,
a chance to win instant prizes everyday in Apart from its wide selection of affordable exposure to bacteria or virus. Health buffs residents of Amang Rodriguez Avenue will
Savemore’s “Yellow Tag” promo. grocery products, Savemore also boasts of will enjoy Savemore’s fruit cocktail bar as it never have to go far to experience the best in
Residents will find Savemore Amang Ro- its fresh section–a clean and air-conditioned enables them to easily keep their diet by of- SM shopping convenience.
Thursday, August 5, 2010
7
Our Daily Bread LINE ADS DAR chief assures farmers
of speedy land distribution
I
N March 2009, a 62-year-old woman was For Sale!!! Brand New
charged with stealing more than $73,000 loans Dashboard Cover THE Department of Agrarian implementation.
from her church in the state of Washing- www.premierecarloan.com for: Lancer Singkit, Hotdog, Reform (DAR) is fast-tracking EPC, composed of journal-
Call 415-7553 or 774-1099 Itlog, Pizza, Lovelife, Big Body,
ton. When the detectives interrogated her, she Small Body, etc...
the redistribution of over a mil- ists covering the government
told them: “Satan had a big part in the theft.” It 6% P.A. Bnew/Used cars 0923-6038090 / 0930-3697419 lion hectares of public and pri- and non-government organiza-
Car Loan / car Lateral vate agricultural lands to farmer- tions (NGOs) offices along El-
sounds like she was saying that the devil made (02)9077121 • 09151980332 House & Lot in Country Homes
her do it. 0921-6774142 CHARLIE Tagaytay. P2.8M
beneficiaries over the next five liptical Road and its immediate
Satan may have played a role in her choices, 0919-6280844 / 0922-8758392 years under the Comprehensive vicinities, is headed by its presi-
but she has some faulty thinking about tempta- job offer 330sq.m. 3 bedrooms
http://ramilisrael.sulit.com.ph
Agrarian Reform Program Ex- dent, Ben Figura of radio station
tion and sin. The devil tempts believers, but he Work from Home!!! tension with Reforms or CARPer DWDD.
doesn’t make us sin. James tells us that God Part/full time: 10-30k/month
For sale. Kassel Condo Law (Republic Act No. 9700). Its other officers are: Rio Ara-
www.peaklifestyle.com/eagles.
isn’t to blame either: “Let no one say when he is Text 0908-1952711
Rem. 601 / 31sqm Agrarian Reform Secretary ja of Manila Standard, vice presi-
unfurnished. Pasay Taft, Virgilio delos Reyes announced dent; Jose Rafael Cesar Atencio
tempted, ‘I am tempted by God’; for God cannot Vito Cruz. Sylvia Rodriguez
be tempted by evil, nor does He Himself tempt services 896-4656 / 8964875 this during a courtesy call on him (Philippines News Agency), sec-
anyone” (James 1:13). He is good and holy. Low Rates New Adventure 0917-5252876 of the newly-elected officers of retary; Onnie Quiño (DZRH),
for Hire 486-9951 * 0926-7248045 the Elliptical Press Corps (EPC) treasurer; Jun Fabon (Balita),
So who is to blame for our sin? James says, Affordable townhouse
“Each one is tempted when he is drawn away LIPAT BAHAY in QC 2.48M, H&L in at the DAR Central Office in public relations officer or PRO;
Antipolo 1.45M Diliman, Quezon City yesterday and Ms. Angie “Mare” dela Cruz
by his own desires and enticed” (v.14). Just as CLOSED VAN Francis 0918-4700130
a fisherman uses bait to lure his prey, so our
Tel. 985-6303 * 707-4663 morning. (Pilipino Star Ngayon), Ms. Ani-
CP – 0918-6410756
own evil, unchecked desires lead to giving in to CLERK/SEC./ENCODER De los Reyes said there are ta Palma (Bulgar/Hataw), Rhjay
temptation and sin. Affordable Houses in QC 4 inquiry# 0928-2525904 also efforts to review the terms Laurea (People’s Balita), Efren
Francis 0918-4700130
When we disobey God by sinning, let’s www.francismec.sulit.com.ph
of the Stock Distribution Option Marasigan (DZRJ), Alex Ching
health products (SDO) agreements to see wheth- (Remate), and Bobby Ticzon
not shift the blame or justify our actions with
Nissan Urvan for Rent! No. 1 Diet Products. er they are beneficial to farmers. (Taliba/Tiktik/People’s Journal),
the faulty “the devil made me do it” theology. 240-3530 / 0932-6235026 Safe & proven "I'm still looking for a study board of directors.
Instead, let’s take full responsibility for our ac- 0927-3727537
tions, confess our sins to a gracious and forgiving buy & sell that covers 12 or 13 SDOs. Some De Los Reyes also said they

1.3M
Father, and pursue right living again. 1BR Condo opportunities were invalidated by the Presi- are fine-tuning the DAR agenda
7.5k/mo. No D/P dential Agrarian Reform Council under the Aquino government by
nr. MRT Hotel Training for abroad. Room
It’s wise to flee when tempted— 0917-9627576 Attendant, F/B, (PARC). I have to find out if the reallocating personnel, identifying
Front Desk farmers' lives really improved," provinces where there is no land

1.5M
A fool is one who’d stay; 091-84830973 or 994-2731
3BR CONDO, he told the EPC officers and acquisition, and looking at ways to
For those who toy with evil ISABELLE DE
Soon learn it doesn’t pay.—D. De Haan VALENZUELA Tubero/Karpintero/Mason members. increase farmer benefits and land
0918-2290042/566-3525 Jerry 413-6283 PARC coordinates the law's productivity. Angela Nolasco
8 Thursday, August 5, 2010

3 teams seek quarters slot in V-League Hawks, Olympians


triumph for early lead
Games Today (Thursday) it battles National U, the other team in hitter Mary Jean Balse, unloading 19
UNIVERSITY of Manila, STI Equally impressive were
contention for a quarterfinal berth in kills before finishing with 23 points
Colleges and Our Lady of the STI Olympians, who
2 p.m. – FEU vs Perpetual Help the tournament organized by Sports that included four service aces.
Fatima University hurdled routed New Era University,
4 p.m. – St. Benilde vs Ateneo Vision and backed by Accel, Mikasa Denise Acevedo and Angeline Ger-
their respective opponents 60-43 and the Fatima Phoe-
6 p.m. – Lyceum vs National U and Excelroof. vacio added 10 hits apiece, Fille Cain-
to gain a share of the early nix, who crushed Paman-
Gametime is at 6 p.m. with the Lady glet had seven, Alyssa Valdez, Gretchen

T
lead in the 10th NAASCU tasan ng Lungsod ng Pasay,
HREE teams try to formalize Pirates, in fifth place with a 3-3 card, Ho and Bea Pascual each had five and
men’s basketball champion- 86-48.
their stint in the quarterfinal also out to join the Lady Stags and the Jamenea Ferrer tossed in four points
ship at the UM gym. Cedric Ablaza fired 12
round of the Shakey’s V-League Falcons in the next round. as the Lady Eagles posted their third
The Hawks leaned on the points while Rama Morales
Season 7 second conference today with But the Lady Bulldogs, with a 2-3 victory against a loss to seize solo third added 10 points for the Vic
hot hands of new recruits
Ateneo taking on winless St. Benilde at slate, are expected to go all out in a bid in the season-ending conference spon- Rhandelle Colina, Eugene Ycasainao-coached Olympi-
The Arena in San Juan. to boost its own bid and slam the door sored by Shakey’s Pizza. Torres and JR Tan to roll ans. Henri Betayene, STI’s
Coming off a thrilling five-set win shut on the Lady Altas and the Blazers. The win, fashioned out in one- back AMA Computer Uni- 6-7 recruit from Cameroon,
over Lyceum last Sunday, the Lady Meanwhile, the FEU-Perpetual Help hour and 45 minutes of power game versity, 100-80 for their contributed five points 10
Eagles are heavily favored over the match will be aired on NBN-4 Friday and quick plays, actually assured the second straight win in the rebounds and three blocks.
Blazers in the 4 p.m. match as they go starting at 2 p.m. with the Ateneo-St. Loyola-based squad of at least a play- tough, 12-team tournament. Ramel Pepito paced the
for their fourth win in five games and a Benilde duel to be shown on Saturday. off for the last quarterfinal slot with the The 5-9 Colina and 6-3 Hunters with 10 points.
place in the next round with early quar- The Lyceum-NU game will be telecast Eagles tipped to formalize their stint in Torres, who were acquired Anthony Benavidez scat-
terfinalists San Sebastian-Excelroof on Sunday. the next round with a victory over win- by UM from the talent-rich tered 18 points for the Phoe-
and Adamson. On the other hand, Ateneo bucked a less St. Benilde on Thursday. Davao City, scored 17 points nix of coach Rensy Bajar.
St. Benilde, with a woeful 0-5 card, long layoff and a stubborn Lyceum side, San Sebastian and Adamson took each, while Tan contributed Romy Joronacion and
tries to keep its flickering hopes alive pulling off a scary 25-10, 17-25, 16-25, the first two quarter seats with straight- 14 points for the Jojo Castil- Joseph Marquez added 13
as it seeks its first victory in the sea- 25-22, 15-12 decision to close in on the set victories over National U and St. Be- lo-mentored Hawks. points each and Randy Bas-
son-ending conference sponsored by third quarterfinal berth in the Shakey’s nilde last Sunday with the Lady Stags Last year’s top rookie co had 10 points.
Shakey’s Pizza. V-League Season 7 second conference regaining the solo lead at 5-1 and the Jeff Viernes added 12 points Informatics Internation-
Far Eastern U, meanwhile, shoots at The Arena late Sunday. Falcons moving up to second with a while JR Ancheta added 10 al Colleges bounced from
for its fourth win against two losses as The Lady Eagles, who had not seen 4-2 slate in the tournament organized points. opening-day loss to Fatima
it collides with Perpetual Help in the 2 action since dropping a 0-3 setback by Sports Vision and backed by Accel, Cameroon player Aziz by defeating opening-day
p.m. opener of another exciting triple- to the San Sebastian tossers last July Mikasa and Excelroof. Mbomiko carried the fight winner Centro Escolar Uni-
header. 22, leaned on their endgame spunk in With Balse, a former MVP, on the for the Titans with 14 points, versity, 82-77.
With a 1-4 slate, the Lady Altas need the fourth set to force a decider then attack, Lyceum outhit Ateneo, 60-53, followed by Mark Mangali- Mark Limpat led the the
to sweep their last two games to force a outlasted the Pirates in a finish that and had more blocks, 10-4. nadan with 12 and Sander Icons with 23 points, fol-
playoff for the last quarters slot. could’ve gone either way. But the Lady Eagles came through Salvadro with 10 points. lowed by Jan Baltazar awith
Lyceum, on the other hand, seeks to Thai import Surasawadee Boonyuen with the big plays in the fourth and fifth The Titans suffered their 15 and Mark Montuano with
bounce back from that Ateneo loss as held her ground against Lyceum’s top sets to snatch the victory. second straight setback. 12.

Siargao surfing fest kicks off in Sept.


A GRAND surfing festival, lined-up for the two-week Paseo Cabuntog, General
dubbed as 1st Siargao Island yearly festival like various Luna town, Siargao Island,
Surfing Festival, will be held sports events, cultural and Surigao del Norte.
in one setting for local, na- talent shows and tourism/ “At the grand launching,
tional and international from trade fairs, Surigao del Norte we will explain to media and
September 21 to October 1. provincial tourism officer invited guests why the festival
Surigao del Norte Gov- Ivonnie Dumadag said. was conceptualized and what
ernor Sol Matugas said that Among the special guests are other activities at the fes-
among the surfing sporting who signified their intention tival to attract local and for-
event that will be held at the to attend the first surfing eign tourists as we expect this
annual festival are the Na- festival were Vice President year’s surfing festival will be
tional Surfing Competitions Jejomar Binay, Department big bang to our local tourism
and 16th International Surf- of Tourism Secretary Alber- industry”, Dumadag said.
ing Cup and other foreign to Lim, and Cebu Governor Governor Matugas, for
surfing competitions held at Gwendolyn Garcia, Dumad- her part, said re-invigorating
the country’s surfing capital, ag said. Surigao del Norte tourism
BRING HOME THE BACON
Former IBF flyweight champion Donito Donaire Jr. (fourth from left)and members of the RP bowling
Cloud 9 in General Luna, Dumadag said the festi- industry is one of the prior- team to Munich, Germany (from left: Chester King, Kenneth Chua, coach Jojo Canare, PBC sec-general
Siargao Island. val will have a grand launch ity development agenda of Olivia “Bong” Coo, Biboy Rivera, Raul Miranda and Benshir Layoso) pose for lensmen at the PSA Forum,
Series of activities are tomorrow (August 5) at her administration. Shakey’s Restaurant, UN Avenue, Ermita, Manila.

Kris Alas leads Letran Knights in thrashing St. Benilde at NCAA


KRIS ALAS stepped up in the ab- showed the other facet of his game referring to the eldest of his son. first assignment. In juniors’ action, nine points, 11 assists and eight
sence of his younger brother Kev- as he poured in his season-high 15 Younger Kevin Alas, the offense- San Beda smothered Arellano U, boards.
in as he lifted Letran to a 70-54 points he spiked with another per- minded between the two brothers, 77-41, to stay at its lofty perch with The Letran Squires, for their part,
thrashing of St. Benilde yesterday sonal best 13 rebounds to power sat out his second straight game a 5-1 slate. edged the St. Benilde Junior Blazers,
and back into the thick of things the Knights to their second win due to a contusion to his left knee Von Chavez and Adam Abatayo 68-64, to improve to a 3-3 card.
in the 86th NCAA basketball tour- against four losses. he sustained in a tough game paced the Red Cubs with 14 and 10 The Junior Chiefs fell to their
nament at The Arena in San Juan “I have to give credit where against San Beda two weeks back. points, respectively, while talented sixth defeat in row while the Ju-
City. credit is due and he really played The Blazers fell to their fourth Baser Amer toyed with a triple- nior Blazers dropped their second
The defense-minded Alas well,” said Letran coach Louie Alas straight defeat after winning their double effort as he finished with setback against three triumphs.