You are on page 1of 29

Δ˵ Ϥ˴ Ϡ˶ Ϝ˴ ˸ϟ΍ ϡ˵ Ύ˴δ˸ϗ΃˴

m PEMBAGIAN KATA

mm m
 m m
mm m
m
m
m 
m m m 
m m
m m


m ϡ - α - Ν - Ωm
m m m m  m
m


m m 
m
m


m ˲ΪΠ
˶ ˸δϣ˴ mm m
m m
m m  m m m m m 
m 
m


m Ϊ˶ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ ϲ˶ϓ ˸ϲϠ͋ λ
˴ ΃˵mmm
m m m
m

mm! "m
m mm m
m m m
m

m# #$mm Ϣ˸γ΍˶mm


m
m m
mΪ˶Π˸δϣ˴ mm m
m%#&#'mm Ϟ˸όϓ˶ mm
m
m m
m˸ϲϠ͋ λ
˴ ΃˵mmm
m
m(!%mm ϑ˸ήΣ
˴ mm
m
m
 m
m˸ϲϓ˶ mm "m m
) m 
m*
m+ "m*
m* m m*
m, m m

mm# "m

mm m m# "m% & m m( m mmm! m-m m
 m
m m 
m 
m

Ϣ˵ Ϡ˴ ϋ
˴ Ϣ˸γ΍˶
ISIM 'ALAM (Kata Benda Nama)m

m m# "m m m 


m m# m&!m
m# m m m
m m m
m
m m.m m m/
m# m&!m"m
/m m m m mm
m 
m
ϕΎ˴Τ˸γ·˶ - Ϟ˸ϴϋ ˶ Ύ˴Ϥ˸γ·˶ - Ϣ˸ϴϫ˶ ΍˴ή˸Α·˶ - Ρ˸Ϯϧ˵ - β˸ϳέ˶ ˸Ω·˶ - ϡ˴Ω΁ - Ϊ͉ϤΤ ˴ ϣ˵
- ϰ˴δ˸ϴϋ ˶ - β˵ϧ˸Ϯϳ˵ - ϥΎ˴Ϥ˸ϴϠ˴ γ ˵ - ϰ˴γ˸Ϯϣ˵ - ϒ˵γ˸Ϯϳ˵ - Ώ˸ϮϘ˵ ˸όϳ˴ -
Ϟ˸ϳή˶ ˸ΒΟ ˶ - ϥΎ˴Ϥ˸Μϋ˵ - ή˴Ϥϋ ˵ - Δ˴Ϥσ ˶ Ύ˴ϓ - Δ˴θ΋˶ Ύ˴ϋ - Δ˴Π˸ϳΪ˶ Χ
˴ - Ϣ˴ϳ˸ήϣ˴
- β˸ϴϠ˶ ˸Α·˶ - ϥ˸ϭέ˵ Ύ˴ϗ - ϥ˸Ϯϋ ˴ ˸ήϓ˶ - Ϊ˸ϳί˴ - ϥΎ˴Ϥ˸Ϙϟ˵ - ϝΎ˴Ϝ˸ϴϣ˶ -
Δ˴Ϩ˸ϳΪ˶ ϣ˴ - Δ͉Ϝϣ˴ - Ζ˸ϳή˶ ˸ϔϋ˶m
 m m
 m# 0 m!m m m m m
m m
 1m

ή͉ϛά˴ ϣ˵ - Κ͉ϧΆ˴ ϣ˵
MUDZAKKAR (Laki-laki) - MUANNATS (Perempuan)m

m

mm! "m m m m# mm m
$ 2 m 0 m
m$
m m) m m m
 m m m m m m
m m m.m
m m m m m/ mmm
m m
m 0 mm

Contoh Isim Mudzakkarm Contoh Isim Muannatsm

ϰ˴δ˸ϴϋ ˶ mm&#m Ϣ˴ϳ˸ήϣ˴ m m$ m

˲Ϧ˸Α΍˶m m
 m ˲Ζ˸ϨΑ˶ m m
 m

˲ήϘ˴ Α˴ m m m


m ˲Γή˴ Ϙ˴ Α˴ m m m
m

˲ή˸ΤΑ˴ m m
m ˲΢˸ϳέ˶ m m m

 m m
"m# m$
m m
 m m m
m
 m m m m
m

3
m,m$ 
mm mm$ m Δ˴Ϥσ
˶ Ύ˴ϓm%
 "mΔ˴γέ˴ ˸Ϊϣ˴ m
m

m! m$4 mm ϯmm$ mϰ˴Ϥ˸Ϡγ


˴ m "mϯ˴Ϯ˸ϠΣ
˴m
 m

/m! m$ mm ˯΍ mm$ m˯Ύ˴Ϥ˸γ΃˴m!&"mm˯΍˴ή˸Ϥγ


˴ m
 m

-m m# m$


m m
m m
 0
 m m
mm

$ m ˲΢˸ϳέ˶ m "m˲β˸ϔϧ˴ m ."m "m˲β˸Ϥη


˴ m
 m
+m mm m# m$ 2 m m m,m
$ 
m


m Γ˴ΰ˸ϤΣ
˴ m(2"mΔ˴Τ˸Ϡσ
˴ m,"mΔ˴ϳϭ˶ Ύ˴όϣ˵ m
$. m

# 
"m m mmm
mm 
m m
m
m m m
m m m m
1m

Ω˴ή˸ϔϣ˵ - ϰ͉ϨΜ˴ ϣ˵ - ϊ˸ϤΟ


˴
MUFRAD (Tunggal) - MUTSANNA (Dual) - JAMAKm

 m m "m


0
m# m m
m

m# #$m$5%! m
 m
m m mm
m
m m
m# #$m$5, !--!m m
m m mm m
m# #$m6!$!*m m
m
m m mm m m mm

# m$
m m
mm 
 m m m m

 m-m* mm ϥ
˶ m"m m
m# m$ 2 mm# m
$
m
m

Mufradm Tarjamahm Mutsannam Tarjamahm

˲ϞΟ ˵ έ˴ m m m 0 mϥ


˶ϼ˴Ο ˵ έ˴ m m m m 0 m

˲ΔϨ͉ Ο˴m mmm ϥ


˶ Ύ˴ΘϨ͉ Ο
˴m m mmm

˲ϢϠ˶ ˸δϣ˵ m m m m ϥ


˶ Ύ˴ϤϠ˶ ˸δϣ˵ m m m m m

˲ΔϤ˴ Ϡ˶ ˸δϣ˵ m m m m ϥ


˶ Ύ˴ΘϤ˴ Ϡ˶ ˸δϣ˵ m m m m m

! m# m6"m m m


m
 m m/m

m6!$!*m !'#$mm ϊ˸ϤΟmϢ˶ϟΎ˴γmm m


m 
 m
Mufradm Tarjamahm Jamakm Tarjamahm

˲Ϧ˸Α΍˶m m m


 m ϥ
˴ ˸ϮϨ˵ Α˴ m m
 0
 m

˲Ζ˸ϨΑ˶ m m m


 m ˲ΕΎ˴ϨΑ˴ m m
 0
 m

˲ϢϠ˶ ˸δϣ˵ m m m m ϥ


˴ ˸ϮϤ˵ Ϡ˶ ˸δϣ˵ m m 0 m
˲ΔϤ˴ Ϡ˶ ˸δϣ˵ m m m m ˲ΕΎ˴ϤϠ˶ ˸δϣ˵ m m 0 m

m6!$!*m,!* #m ϊ˸ϤΟ


˴ mή˸ϴδ
˶ ˸ϜΗ˴ mm m
m
m 
 mm
Mufradm Tarjamahm Jamakm Tarjamahm

˲ϝ˸Ϯγ ˵ έ˴ m m m m ˲Ϟγ


˵ έ˵ m m 0 m

˲Ϣϟ˶ Ύ˴ϋm m m m ˯˵ Ύ˴ϤϠ˴ ϋ


˵m m 0 m m

˲ϞΟ˵ έ˴ m m m 0 m ˲ϝΎ˴Οέ˶ m m m 0 m

˲Γ΃˴ή˴ ˸ϣ΍˶m m m m ˲˯Ύ˴δϧ˶ m m 0 m

# 
"m m mmm
mm 
m m
m
m m mmm
m m m m
1m
m

Γ˴έΎ˴η·˶ Ϣ˸γ΍˶
ISIM ISYARAH (Kata Tunjuk)m

5
m m m m$ 2 m m$
"m
m$ "m$
m
m6m m m# "m
mm m

 m# m# m
m
*
m,m m# m$m
m*
m mm

)
"m# m# m) m "m m m/m*
m,m

m# m# m


m*
m,m
m m 
m ΍˴άϫ˴ m m

m m 
m ΍˴άϫ˴ m˲ΏΎ˴Θϛ˶ mm mmm
m# m# m
m*
m,m
m mmϚ ˴ ϟ˶ Ϋ˴ m
m

m m 
mϚ˴ ϟ˶ Ϋ˴ m˲ΏΎ˴Θϛ˶ mm
mmm
+ m# m# m
mm m# m$
mmm

m ΍˴άϫ˴ m mϩ˶ ά˶ ϫ˴ m m


mϩ˶ ά˶ ϫ˴ m˲ΔϠ͉ Π
˴ ϣ˴ mm mmm
m Ϛ
˴ ϟ˶ Ϋ˴ m mϚ
˴ ˸ϠΗ˶ m
m
mϚ
˴ ˸ϠΗ˶ mϠ͉ Π
˴ ϣ˴ ˲Δmm
mmm
! m m# m m
m
m m$
m "mm

m ΍˴άϫ˴ m mϥ


˶ ΍˴άϫ˴ m
mϥ
˶ ΍˴άϫ˴ ϥΎ˴ΑΎ˴Θϛ˶ 7mm m mmm
m ϩ˶ ά˶ ϫ˴ m mϥ
˶ Ύ˴Θϫ˴ m
mϥ
˶ Ύ˴Θϫ˴ mϥ
˶ Ύ˴ΘϠ͉ Π
˴ ϣ˴ mm m mmm
m Ϛ
˴ ϟ˶ Ϋ˴ m mϚ
˴ ϧ˶ ΍˴Ϋm
mϚ
˴ ϧ˶ ΍˴Ϋmϥ
˶ Ύ˴ΑΎ˴Θϛ˶ mm
m mmm
8m Ϛ
˴ ˸ϠΗ˶ m mϚ
˴ ϧ˶ Ύ˴Ηm
mϚ
˴ ϧ˶ Ύ˴Ηmϥ
˶ Ύ˴ΘϠ͉ Π
˴ ϣ˴ mm
m mmm
 m m# m m
m
m m6m m m m

m+ m# m m


m
m m
m "mm m# m$ 2 mm

# m$
"m m ϩ˶ ά˶ ϫ˴
m m
mm m 
m m Ϛ
˴ ˸ϠΗ˶ m
m

mm mm
m m 
m

m˲ΐΘ˵ ϛ˵ ˶ϩ˶άϫ˴ m m09m˲Εϼ ͉Π


˴ ϣ˴ ϩ˶ ά˶ ϫ˴ mm m0m
m˲ΐΘ˵ ϛ˵ Ϛ˴ ˸ϠΗ˶ mm
m09m˲Εϼ
͉Π˴ ϣ˴ Ϛ
˴ ˸ϠΗ˶ mm
m0m
m+ m# m m
m
m m "mm m# m$ 2 mm# m

$
"m m ˯˶ ϻ˴ Ά˵ ϫ˴
m m
mm m 
m m Ϛ
˴ Ό˶ ϟ˴ ϭ˵΃m
m

mm mm
m m 
m

m˲Ώϼ
͉σ˵ ˯˶ ϻ˴ Ά˵ ϫ˴ mm m .0 .9m˲ΕΎ˴Βϟ˶ Ύ˴σ ˯˶ ϻ˴ Ά˵ ϫ˴ mm m . 0 . m
m˲Ώϼ
͉σ˵ Ϛ˴ Ό˶ ϟ˴ ϭ˵΃mm
m .0 .9m˲ΕΎ˴Βϟ˶ Ύ˴σ Ϛ
˴ Ό˶ ϟ˴ ϭ˵΃mm
m . 0 . m
# 
"m m mmm
mm 
m m m
m m
 mmm
m m m m
1m

ϝ˸Ϯλ
˵ ˸Ϯϣ˴ Ϣ˸γ΍˶
ISIM MAUSHUL (Kata Sambung)m

# m$m*
m m m# m m  m
m
 m m 
m
mm m m
m 
m
mm# "m*
m m/m m . mm
m
 mm
+
m: m m# m$m m ˸ϱά˶ ϟ͉ ΍
 m) 
m
/
m m# m$m m m m 
m m
.m m

* 
m#m α˵ έ͋ Ϊ˴ Ϥ˵ ˸ϟ΍ ˯˴ Ύ˴Οm m 
 m m
m

* 
m##m Ϫ ˴ ˸Ϙϔ˶ ˸ϟ΍ α˵ έ˵ ˸Ϊϳ˴ α
˵ έ͋ Ϊ˴ Ϥ˵ ˸ϟ΍˴m m m
m m
% 4m

* 
m###m
α
˵ έ˵ ˸Ϊϳ˴ ˸ϱά˶ ϟ͉ ΍ α ˵ έ͋ Ϊ˴ Ϥ˵ ˸ϟ΍ ˯˴ Ύ˴Ο m 
 m m m

Ϫ˴ ˸Ϙϔ˶ ˸ϟ΍m  m% 4m

* 
m###m m* 
m#m m##m m# m$m ˸ϱά˶ ϟ͉ ΍ m
+ m# m$m
m m
m$
mm ˸ϱά˶ ϟ͉ ΍ m
˸ϲΘ˶ ϟ͉ ΍mm
α
˵ έ˵ ˸ΪΗ˴ ˸ϲΘ˶ ϟ͉ ΍ Δ˵ γ
˴ έ͋ Ϊ˴ Ϥ˵ ˸ϟ΍ Ε
˶ ˯˴ Ύ˴Ο m 
 m m m m

Ϫ˴ ˸Ϙϔ˶ ˸ϟ΍m  m% 4m


m

+ m# m$m
m m
m$
m mmm

m ˸ϱά˶ ϟ͉ ΍ mmϥ


˶ ΍˴άϟ͉ ΍m mm˸ϲΘ˶ ϟ͉ ΍m mmϥ
˶ Ύ˴Θϟ͉ ΍m
ϥ
˶ Ύ˴γέ˵ ˸Ϊϳ˴ ϥ ˶ ΍˴άϟ͉ ΍ ϥ
˶ Ύ˴γέ͋ Ϊ˴ Ϥ˵ ˸ϟ΍ ˯˴ Ύ˴Ο m 
 m m m
 mm m
Ϫ˴ ˸Ϙϔ˶ ˸ϟ΍m  m% 4m
m

έ͋ Ϊ˴ Ϥ˵ ˸ϟ΍ Ε˶ ˯˴ Ύ˴Ο ϥ˶ Ύ˴γέ˵ ˸ΪΗ˴ ϥ ˶ Ύ˴Θϟ͉ ΍ ϥ˶ Ύ˴Θγ


˴ m 
 m m m
 m m m
Ϫ˴ ˸Ϙϔ˶ ˸ϟ΍m  m% 4m

+ m# m$m
m m
m6mm

˸ϱά˶ ϟ͉ ΍ mmϦ


m ˴ ˸ϳά˶ ϟ͉ ΍  m˸ϲΘ˶ ϟ͉ ΍mm m
˸ϲΗ˶ ϼ
͉ ϟ΍/˸ϲ΋˶ ϼ
͉ ϟ΍m
ϥ˴ ˸Ϯγ ˵ έ͋ Ϊ˴ Ϥ˵ ˸ϟ΍ ˯˴ Ύ˴Ο ϥ˴ ˸Ϯγ
˵ έ˵ ˸Ϊϳ˴ Ϧ ˴ ˸ϳά˶ ϟ͉ ΍ m 
 m 0 m
m m m
Ϫ˴ ˸Ϙϔ˶ ˸ϟ΍m % 4m
m

Ϧ
˴ ˸γέ˵ ˸Ϊϳ˴ ˸ϲΗ˶ ϼ ͉ ϟ΍ Ε
˵ Ύ˴γέ͋ Ϊ˴ Ϥ˵ ˸ϟ΍ Ε
˶ ˯˴ Ύ˴Ο m 
 m 0 m
 m m m
Ϫ˴ ˸Ϙϔ˶ ˸ϟ΍m % 4m
m

# 
"m m mmm
mm 
m m
m
m m mmm
m m m m
1m
m

Γ˴ήϜ˶ ϧ˴ - Δ˴ϓή˶ ˸όϣ˴


NAKIRAH (Sebarang) - MA'RIFAH (Tertentu)m

$ 
m"m# m 
m m m

m# #$m-!*#!(m
m
m m m
m
m m
m

m

m# #$m$!&#%!(m
m
m m m


m

# m- m m


mm m
m# "m m
 m

 m m m m


. mmm; m<mm=mmm  m# m$& m
 m
 m m m! 0'mmϝ΍ mm m.mm


m# m- m ˲Ζ˸ϴΑ˴ mmmm "m˲Ϊϟ˴ ϭ˴ mmm mm

m# m$& m Ζ
˵ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍˴mmm m
"mΪ˵ ϟ˴ Ϯ˴ ˸ϟ΍˴mmm
m
m m m 
m mm m m
 m# m
- m m# m$& m m mm 
m m.m m

m .˲ή˸ϴΒ˶ ϛ˴ Ζ
˵ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍˴ .˲Ζ˸ϴΑ˴ Ϛ ˴ ϟ˶ Ϋ˴ m#
mm mm
m m
m .˲ΏΩ ͋ Ά˴ ϣ˵ Ϊ˵ ϟ˴ Ϯ˴ ˸ϟ΍˴ .˲Ϊϟ˴ ϭ˴ ˯˴ Ύ˴Οm 
 m mm!m
mm
 m# m m .m! 0'"m m m
 m# m$& m
 m

m# #$m&!'!$m-m m# m&!m


 m# m$& "m
 m 
 m# m&!m
 
m m m m m
. m


mm Ϊ˵ Ϥ˴ ˸Σ΃˴mmm! "mϲ
͇ Ϡ˶ ϋ
˴ mm! "mΔ˵ Ϝ͉ ϣ˴ mm$m
m# #$m (!$#m*
m>
m?
m
m m. m
m
 
m
m
m
m m
mm
 : mm


m Ύ˴ϧ΃˴mmm"m"mϦ
˵ ˸Τϧ˴ mm "m
"mϮ˴ ϫ˵ mm "m m
# m m mmm m
 m/ m
 / m
m

m ή˴ΒΧ
˴ -΃˴ΪΘ˴ ˸Βϣ˵ / Ϫ˶ ˸ϴϟ˴ ·˶ ϑΎ˴πϣ˵ -ϑΎ˴πϣ˵ / ϑ˸Ϯλ
˵ ˸Ϯϣ˴ -Δ˴ϔλ
˶
SIFAT - MAUSHUF (Sifat dan Yang Disifati)
MUDHAF - MUDHAF ILAIH (Kata Majemuk)
MUBTADA' - KHABAR (Subjek dan Predikat)m

+ 
m m- m m$& "mm m! 0'm m.m
m

m m,. m m m
"m m mm 
m  m
m m m
m

 m m m m?
mm

m (#%!,mm Δ˴ϔλ


˶ mm m$!5 (5%mm ϑ˸Ϯλ
˵ ˸Ϯϣ˴
mm
+ m  m mm# m
m "mm m m- m
. m
m
m m m$& m 0mm
m m m m m$m
 m 
m m m m m m 
m

m ˲Ϊ˸ϳΪ˶ Ο
˴ ˲Ζ˸ϴΑ˴ mm m m

mΪ˵ ˸ϳΪ˶ Π
˴ ˸ϟ΍ Ζ
˵ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍˴ m m m m

m ˲ϊγ˶ ΍˴ϭ ˲ή˸ϴΒ˶ ϛ˴ ˲Ζ˸ϴΑ˴ mm m m mm

mϊ˵γ ˶ ΍˴Ϯ˸ϟ΍ ή˵ ˸ϴΒ˶ Ϝ˴ ˸ϟ΍ Ζ


˵ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍˴ m m m m mm

m$5 (!%mm ϑΎ˴πϣ˵ mm m$5 (!%m#'!#(mm ϑΎ˴πϣ˵ mϪ˸ϴϟ˴ ·˶mm


 m mm# m
m "m
m
m m m m m- m
 m

m
. m m$ m m
m m m m m$& m
m$ m# m
mm
α˶ έ͋ Ϊ˴ Ϥ˵ ˸ϟ΍ Ζ˵ ˸ϴΑ˴ m m m

Ϊ˳ ˸ϳί˴ Ζ
˵ ˸ϴΑ˴ m m@ m00Am@ mm# m&!m$& m

α˶ έ͋ Ϊ˴ Ϥ˵ ˸ϟ΍ Ζ˶ ˸ϴΑ˴ Ρ ˵ Ύ˴Θ˸ϔϣ˶ m / m m m

+ m$ m m# m$


m
m6m$ 2 m mm m-m m
 m  m) 
m/
m m.m m

ϱ
͋ ϭ˶ Ύ˴Π˸ϟ΍ Ύ˴ϤϠ˶ ˸δϣ˵ m m m6.m mm

ϱ
͋ ϭ˶ Ύ˴Π˸ϟ΍ Ϯ˵ϤϠ˶ ˸δϣ˵ m  m6.m mm

Ύ˴ϤϠ˶ ˸δϣ˵ m


mϥ
˶ Ύ˴ϤϠ˶ ˸δϣ˵ m m m00Am$
m
Ϯ˵ϤϠ˶ ˸δϣ˵ m
mϥ˴ ˸ϮϤ˵ Ϡ˶ ˸δϣ˵  0 m m00Am6m m
+ m 
0$mm$ 0$ m# "mm mm

65$'!(m$5%# !(m Γ˴Ϊ˸ϴϔ˶ ϣ˵ Δ˴Ϡ˸ϤΟ


˵
m
m* 
m m+ 
m m
mm
 mmm6m$ m* 
m m

΃˴ΪΘ˴ ˸Βϣ˵ mm m*(!+!mmή˴ΒΧ


m$5+,! !&mm ˴ mm
m65$'!(m# $#??!(mΔ˴Ϡ ˸ϤΟ ˵ mΔ͉ϴϤ˶ ˸γ΍˶m
m* 
m- m 
m
 m mm
m m# "mm
 m m m m 
m m
$
 &m m m* m) 
m) mm m$
 &m m
 m$& m m m* m) 
m m m- m) 
m
/
m 
0 
m m.m mm

Jumlah Ismiyyahm Mubtada'm Khabarm

˲ή˸ϴΒ˶ ϛ˴ Ζ
˵ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍˴m Ζ
˵ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍˴ m ˲ή˸ϴΒ˶ ϛ˴ m
 m
m m m
m m

˲ϝΎ˴Ϗ ή˵ ˸ϴΒ˶ Ϝ˴ ˸ϟ΍ Ζ


˵ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍˴ m ή˵ ˸ϴΒ˶ Ϝ˴ ˸ϟ΍ Ζ
˵ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍˴m ˲ϝΎ˴Ϗm
 m m m
mm m m m
m m

˲Ϟ˸ϴϤ˶ Ο
˴ ή˶ ˸ϴΒ˶ Ϝ˴ ˸ϟ΍ Ζ
˵ ˸ϴΑ˴ m ή˶ ˸ϴΒ˶ Ϝ˴ ˸ϟ΍ Ζ
˵ ˸ϴΑ˴ m ˲Ϟ˸ϴϤ˶ Ο
˴m
 m m
m m m m
m m m

˲ή˸ϴϐ˶ λ
˴ ή˶ ˸ϴΒ˶ Ϝ˴ ˸ϟ΍ Ζ
˶ ˸ϴΑ˴ Ρ
˵ Ύ˴Θ˸ϔϣ˶ m ή˶ ˸ϴΒ˶ Ϝ˴ ˸ϟ΍ Ζ
˶ ˸ϴΑ˴ Ρ
˵ Ύ˴Θ˸ϔϣ˶ m ˲ή˸ϴϐ˶ λ
˴ m
/ m m m
m/ m / m m m
m / m
 m/
m 
m m
m m m m 
m
m+ m$
 &mm* "m m
 m m
m
m
m m
m$
 &m mmm m m$& m
m* m mmm m m- mm
8m$
 &m m
 m m m
m m m 
0$m/
m
 
m##mm$ 0$ m# m/
m 
m###m m#Bm

 m
"m
m 
0 
m m
 m 
0$"m$ 0
$ m# m m$
 &0* "m 
m m
m mm 0
 mm
 
m m 
m m m.m m

Shifat-Maushufm Mudhaf-Mudhaf Ilaihm Mubtada'-Khabarm

m ˲Ϊ˸ϳΪ˶ Ο
˴ ˲Ζ˸ϴΑ˴ m Ϊ˶ ˸ϳΪ˶ Π
˴ ˸ϟ΍ Ζ
˵ ˸ϴΑ˴ m ˲Ϊ˸ϳΪ˶ Ο
˴ Ζ
˵ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍˴
m m m m m m
m m

m ή˵ ˸ϴΒ˶ Ϝ˴ ˸ϟ΍ Ζ
˵ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍˴ m ή˶ ˸ϴΒ˶ Ϝ˴ ˸ϟ΍ Ζ
˵ ˸ϴΑ˴ m ˲ή˸ϴΒ˶ ϛ˴ Ζ
˵ ˸ϴΒ˴ ˸ϟ΍˴
 m m m m m m
m m


m
mmm

 m# m m
m*
m>
m

ή˸ϴϤ˶ ο
˴
DHAMIR (Kata Ganti)m

 m
m
m 
m m# m m  m
m 
m
m. m

m
: mmm : m m
 m m
 m# m$& m


m

Ϊ˵ Ϥ˴ ˸Σ΃˴ Ϣ˵ Σ
˴ ˸ήϳ˴ Ω˴ϻ˸ϭϷ˴ ˸΍mCm! m m0m
Ϯ˴ ϫ˵ Ϥ˵ Σ
˴ ˸ήϳ˴ Ϣ˵ϬDmm m m m
) m/
m m
"m
m Ϊ˵ Ϥ˴ ˸Σ΃˴m 
m mϮ˴ ϫ˵ m "m mΩ˴ϻ˸ϭϷ˴ ΍m0
m 
m m˸Ϣϫ ˵ m mm
*
mϮ
˴ ϫ˵ m m˸Ϣϫ˵ m m m
m*
m>
m
$ 
m "m m m m m
m

ή˸ϴϤ˶ ο
m (!$#m!%!&mm ˴ mϊ˸ϓέ˴ mm m  m m m
m (!$#m-! (!+mm ή˸ϴϤ
˶ο˴ mΐ˸μϧ˴ mm m  m mEm
 m&m 
m m m m
m
"m m m-m
m

m m m
m m
 
m m
m m m 
m

Ϯ˴ ϫ˵ Ϥ˵ Σ
m 
m ˴ ˸ήϳ˴ ˸ϢϬ˵ mm m m mm

0m*
mϮ˴ ϫ˵ m m m m&"m m
0m*
m˸Ϣϫ˵ m m m m-m
m

ϊ˸ϓέ˴ ή˸ϴϤ˶ ο
˴
DHAMIR RAFA' (Kata Ganti Subjek)m

m m 


m m m
m/m

m$5,!*!''#$mm Ϣ͋ϠϜ˴ Θ˴ ϣ˵ mm


m / m m
mm
Ύ˴ϧ΃˴mm"mm
m$ 2 mm$
m
m$ m

m$
:6mϦ ˵ ˸Τϧ˴ mm "m
m
m$ 2 mm$
m
m$5*(!,(!+mm ΐ˴σΎ˴Ψϣ˵ mm
m.m / m m m, m m
m$ mΖ˴ ˸ϧ΃˴mm m
m$ 2 m mΖ ˶ ˸ϧ΃˴m
m$
m
m$
m Ύ˴ϤΘ ˵ ˸ϧ΃˴mmm m
m$ 2 mm$
mm
/m6m˸Ϣ Θ
˵ ˸ϧ΃˴mm m
m$ 2 m mϦ ͉ Θ˵ ˸ϧ΃˴m
m$
m
m>(!#+mm ΐ˶΋Ύ˴Ϗmm
m
m m m

m m
m, m m
m$ mϮ˴ ϫ˵ mm m
m$ 2 m mϲ
˴ ϫ˶ m
m$
m
m$
m Ύ˴Ϥϫ ˵ mm m m
m$ 2 mm$
mm
/m6m˸Ϣϫ˵ mm m
m$ 2 m mϦ͉ ϫ˵ m
m$
m
(m m
m m&m m
m
m
m 0 m
m mm m
1m

ΐ˸μϧ˴ ή˸ϴϤ˶ ο
˴
DHAMIR NASHAB (Kata Ganti Objek)m

 m-m m


 m
m m m m&m m
 m
 m

Dhamir Rafa'm Dhamir Nashabmmm Dhamir Rafa'm Dhamir Nashabm

Ύ˴ϧ΃˴ m ϱm mm Ϧ
͉ Θ˵ ˸ϧ΃˴ m Ϧ͉ ϛ˵ m
Ϧ
˵ ˸Τϧ˴ m Ύ˴ϧm mm Ϯ˴ ϫ˵ m ϩ˵ m
Ζ
˴ ˸ϧ΃˴ m ϙ
˴m mm ϲ
˴ ϫ˶ m Ύ˴ϫm
Ζ
˶ ˸ϧ΃˴ m ϙ
˶m mm Ύ˴Ϥϫ˵ m Ύ˴Ϥϫ˵ m
Ύ˴ϤΘ˵ ˸ϧ΃˴ m Ύ˴Ϥϛ˵ m mm ˸Ϣϫ˵ m ˸Ϣϫ˵ m
˸ϢΘ˵ ˸ϧ΃˴ m ˸Ϣϛ˵ m mm Ϧ
͉ ϫ˵ m Ϧ
͉ ϫ˵ m
 m-m  m mm m
m 
m m 9m m

 
m m
m m m
m 
"m m
m m# "m% & m

m( mm

m
m m-m m
 
m m# m m 
m

mϡ˵ ϼ
˴ ˸γϹ˶ ˸΍ ϲ ˴ Ϩ˶ ˸ϳΩ˶ ˬ˲ϢϠ˶ ˸δϣ˵ Ύ˴ϧ΃˴ mm m "m m
#m

Ύ˴ϨϨ˵ ˸ϳΩ˶ ˬ˴ϥ˸ϮϤ˵ Ϡ˶ ˸δϣ˵ Ϧ˵ ˸Τϧ˴ m m 0 m "m

mϡ˵ϼ˴ ˸γϹ˶ ˸΍ m m#m

mϡ˵ϼ˴ ˸γϹ˶ ˸΍ Ϛ ˴ Ϩ˵ ˸ϳΩ˶ ˬ˲ϢϠ˶ ˸δϣ˵ Ζ ˴ ˸ϧ΃˴ m mm m "m
 m#m

mϡ˵ϼ˴ ˸γϹ˶ ˸΍ Ϛ ˶ Ϩ˵ ˸ϳΩ˶ ˬ˲ΔϤ˴ Ϡ˶ ˸δϣ˵ Ζ˶ ˸ϧ΃˴ m m m m "m
 m#m

m
m m-m m
 
m m% & m m 
m

Ϳ
˵ ΍˴ ˬϥ ˶ Ύ˴ϤϠ˴ ˸δϣ˵ Ύ˴ϤΘ˵ ˸ϧ΃˴ mm m m "m

m Ύ˴ϤϜ˵ Ϥ˵ Σ
˴ ˸ήϳ˴ !m 
mm m

Ϳ
˵ ΍˴ ˬϥ ˴ ˸ϮϤ˵ Ϡ˶ ˸δϣ˵ ˸ϢΘ˵ ˸ϧ΃˴ m mm m "m

m ˸ϢϜ
˵ Ϥ˵ Σ˴ ˸ήϳ˴
!m 
m m

Ϳ
˵ ΍˴ ˬ˲ΕΎ˴ϤϠ˶ ˸δϣ˵ Ϧ ͉ Θ˵ ˸ϧ΃˴ m m m m 
"m
!m 
m m

͉ Ϝ˵ Ϥ˵ Σ
˴ ˸ήϳ˴

˵ Ϥ˵ Σ
˴ ˸ήϳ˴ Ϳ˵ ΍˴ ˬ˲ϢϠ˶ ˸δϣ˵ Ϯ˴ ϫ˵ m mm m "m!m
 
m

m
m m-m m
 
m m( m m 
m

mϡ˵ ϼ˴δ ͉ ϟ΍ Ύ˴Ϭ˸ϴϠ˴ ϋ


˴ ˬ˲ΔϤ˴ Ϡ˶ ˸δϣ˵ ϲ
˴ ϫ˶ m m m m m
 "m
m
m

Ύ˴ϤϬ˶ ˸ϴϠ˴ ϋ˴ ˬϥ
˶ Ύ˴ϤϠ˶ ˸δϣ˵ Ύ˴Ϥϫ˵ m m m m "m

mϡ˵ϼ ˴δ ͉ ϟ΍ 
m m m
m

Ϣ˵ Ϭ˶ ˸ϴϠ˴ ϋ
˴ ˬϥ˴ ˸ϮϤ˵ Ϡ˶ ˸δϣ˵ ˸Ϣϫ˵ m mm m "m

mϡ˵ϼ ˴δ ͉ ϟ΍ 
m m
m

Ϧ͉ Ϭ˶ ˸ϴϠ˴ ϋ˴ ˬ˲ΕΎ˴ϤϠ˶ ˸δϣ˵ Ϧ ͉ ϫ˵ m m m m 


"m

mϡ˵ϼ ˴δ ͉ ϟ΍ 
m m
m

> m m-m m


m m# mm
m# m
$& m mm$ 0$ m# m m# m m m
 m$ m m m-m m m m
$ m# mm

˸ϲΘ˶ ˸ϴΑ˴ m m00Am˲Ζ˸ϴΑ˴ mF$ GmHmϱmF$ m# Gm


Ϛ
˴ Α˵ Ύ˴Θϛ˶ mm00Am˲ΏΎ˴Θϛ˶ mF$ GmHmϙ ˴ mF$ m# Gm
˸ϢϬ˵ Θ˵ γ
˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ mm m00Am˲Δγ
˴ έ˴ ˸Ϊϣ˴ mF$ GmHm˸Ϣϫ˵ mF$ m
# Gm

(mm m-m m


m
m
m 0 m
m mm m
1m
m

Ϟ˸όϓ˶
FI'IL (Kata Kerja)m

% & m
m*
m* m m
m m m m 
m.
m

 m

m%#&#'m$! (?mm Ϟ˸όϓ˶ mϲ˶οΎ˴ϣmm


m*
m* m'm
m%#&#'m$5 (!#&mm Ϟ˸όϓ˶ mω˶έΎ˴πϣ˵ mm
m*
m* m* :-
m
+ m% & m$ mm% & m$ &"m
m m m


m m m m m m%& mm Ϟ˶ϋΎ˴ϓ
mm
m)m
 m
mm
5
m% & m$ "m m
m
 
m
 m m m
"m
 m
m% & m$ &"m m
m
 m m.m
m
m m m
mm

Dhamirm Fi'il Madhym Fi'il Mudhari'm Tarjamahm

Ύ˴ϧ΃˴m Ζ˵ ˸Ϡό˴ ϓ˴ m Ϟ˵ ό˴ ˸ϓ΃˴m mm m

Ϧ˵ ˸Τϧ˴ m Ύ˴Ϩ˸Ϡό˴ ϓ˴ m Ϟ˵ ό˴ ˸ϔϧ˴ m m m m

Ζ˴ ˸ϧ΃˴m Ζ˴ ˸Ϡό˴ ϓ˴ m Ϟ˵ ό˴ ˸ϔΗ˴ m m mm m

Ζ˶ ˸ϧ΃˴m Ζ˶ ˸Ϡό˴ ϓ˴ m Ϧ
˴ ˸ϴϠ˶ ό˴ ˸ϔΗ˴ m m m m m

Ύ˴ϤΘ˵ ˸ϧ΃˴m Ύ˴ϤΘ˵ ˸Ϡό˴ ϓ˴ m ϥ


˶ϼ ˴ ό˴ ˸ϔΗ˴ m mm m m

˸ϢΘ˵ ˸ϧ΃˴m ˸ϢΘ˵ ˸Ϡό˴ ϓ˴ m ϥ


˴ ˸ϮϠ˵ ό˴ ˸ϔΗ˴ m m mm m

Ϧ͉ Θ˵ ˸ϧ΃˴m Ϧ͉ Θ˵ ˸Ϡό˴ ϓ˴ m Ϧ
˴ ˸Ϡό˴ ˸ϔΗ˴ m m m m m

Ϯ˴ ϫ˵ m Ϟ˴ ό˴ ϓ˴ m Ϟ˵ ό˴ ˸ϔϳ˴ m m mm m

ϲ˴ ϫ˶ m ˸ΖϠ˴ ό˴ ϓ˴ m Ϟ˵ ό˴ ˸ϔΗ˴ m m m m m

Ύ˴Ϥϫ˵ m ϼ˴ ό˴ ϓ˴ m ϥ
˶ϼ ˴ ό˴ ˸ϔϳ˴ m
m m mm
 m

Ύ˴Ϥϫ˵ m Ύ˴ΘϠ˴ ό˴ ϓ˴ m ϥ
˶ϼ ˴ ό˴ ˸ϔΗ˴ m
m m m m
 m

˸Ϣϫ˵ m ΍˸ϮϠ˵ ό˴ ϓ˴ m ϥ
˴ ˸ϮϠ˵ ό˴ ˸ϔϳ˴ m m mm m

Ϧ͉ ϫ˵ m Ϧ˴ ˸Ϡό˴ ϓ˴ m Ϧ
˴ ˸Ϡό˴ ˸ϔϳ˴ m m m m m

) m 
 "m.m mm65$'!(m%#&'#??!(mm Δ˴Ϡ˸ϤΟ
˵m
Δ͉ϴϠ˶ ˸όϓ˶ mm
m* 
mB m 
m m m  m*
m
* "m
m%& m)m m m m m mm m m% & m*
m
* mm

m5
m m> m
m m
mm Ϧ
͉ ϫ˵ m-m˸Ϣϫ˵ m-mΎ˴Ϥϫ˵ m-mϲ
˴ ϫ˶ m-
Ϯ˴ ϫ˵ mm
m+ m%& m m% & mm m
m m% & m
 
m m
 
m

m$ 2 :$
m m$ :$
:6m


m6m% & m m% & m$ m m
 
m
m%& m

Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ϟ˴ Χ
˴ Ω˴ Ϣ˵ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍˴m m m
m m mm

Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ζ
˶ Ϡ˴ Χ ˴ Ω˴ Δ˵ Ϥ˴ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍˴m m m
m m mm
Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ ϼ˴Χ ˴ Ω˴ ϥ ˶ Ύ˴ϤϠ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍˴m m m m
m m mm
Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ύ˴ΘϠ˴ Χ
˴ Ω˴ ϥ˶ Ύ˴ΘϤ˴ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍˴m m m m
m m mm
Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ ΍Ϯ˵ϠΧ ˴ Ω˴ ϥ˴ ˸ϮϤ˵ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍˴mmm m m mm
Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ϧ
˴ ˸ϠΧ ˴ Ω˴ Ε˵ Ύ˴ϤϠ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍˴m mm 
m m mm

m6m% & m m% & m$ &m m
 
m
m%& m

Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ϟ˵ Χ
˵ ˸Ϊϳ˴ Ϣ˵ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍˴m m m
m m mm

Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ϟ˵ Χ
˵ ˸ΪΗ˴ Δ˵ Ϥ˴ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍˴m m m
m m mm
Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ ϥ
˶ϼ ˴Χ ˵ ˸Ϊϳ˴ ϥ ˶ Ύ˴ϤϠ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍˴m m m m
m m mm
Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ ϥ
˶ϼ ˴Χ ˵ ˸ΪΗ˴ ϥ ˶ Ύ˴ΘϤ˴ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍˴mm m m
m m
 mm

Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ ϥ
˴ ˸ϮϠ˵ Χ
˵ ˸Ϊϳ˴ ϥ ˴ ˸ϮϤ˵ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍˴mmm m m
 mm

Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ϧ
˴ ˸ϠΧ
˵ ˸Ϊϳ˴ Ε ˵ Ύ˴ϤϠ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍˴m mm 
m m
 mm

m  m m% & m m%& "mm


m% & m
 
mm
$ "m m%& 0m$
m
m6m,
 m
m
m
$ 2 m m$
m

m m m m m,m,&
mm

Κ˸ϴϧ˶ ˸΄Η˴ Εmm


m,m) m$
m m% & m m%& 0m m
$
m


m6m% & m m% & m$ m m
 
mm%& m

Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ϣ˵ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍˴ Ϟ˴ Χ
˴ Ω˴ m m m
m m mm

Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Δ˵ Ϥ˴ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍ Ζ˶ Ϡ˴ Χ
˴ Ω˴ m m m
m m mm
Ϟ˴ Χ˴ Ω˴ Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ ϥ ˶ Ύ˴ϤϠ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍m m m m
m m mm
Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ ϥ˶ Ύ˴ΘϤ˴ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍ Ζ
˶ Ϡ˴ Χ˴ Ω˴ m m m m
m m
 mm

Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ ϥ˴ ˸ϮϤ˵ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍ Ϟ˴ Χ
˴ Ω˴ m mm m m mm
Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ε˵ Ύ˴ϤϠ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍ Ζ ˶ Ϡ˴ Χ˴ Ω˴ m mm 
m m mm

m6m% & m m% & m$ &m m
 
mm%& m

Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ϣ˵ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍˴ Ϟ˵ Χ
˵ ˸Ϊϳ˴ m m m
m m mm
Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Δ˵ Ϥ˴ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍ Ϟ˵ Χ
˵ ˸ΪΗ˴ m m m
m m mm
Ϟ˵ Χ ˵ ˸Ϊϳ˴ Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ ϥ ˶ Ύ˴ϤϠ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍m m m m
m m mm
Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ ϥ ˶ Ύ˴ΘϤ˴ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍ Ϟ˵ Χ
˵ ˸ΪΗ˴ m m m m
m m mm
Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ ϥ ˴ ˸ϮϤ˵ Ϡ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍ Ϟ˵ Χ˵ ˸Ϊϳ˴ m mm m m mm
Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ε ˵ Ύ˴ϤϠ˶ ˸δϤ˵ ˸ϟ΍ Ϟ˵ Χ ˵ ˸ΪΗ˴ m mm 
m m mm
m5
m%& m mm Ϧ
͉ Θ˵ ˸ϧ΃˴m0m˸ϢΘ˵ ˸ϧ΃˴m0mΎ˴ϤΘ˵ ˸ϧ΃˴m0mΖ
˴ ˸ϧ΃˴m0mΖ
˶ ˸ϧ΃˴m0mϦ
˵ ˸Τϧ˴ m0m
Ύ˴ϧ΃˴mm


m 
mm m
m% & m m
m

Fi'il Madhym Fi'il Mudhari'm

m Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ζ
˵ ˸ϠΧ
˴ Ω˴ m Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ϟ˵ Χ
˵ ˸Ω΃˴ (Ύ˴ϧ΃˴)
m
m m m m m m

m Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ύ˴Ϩ˸ϠΧ
˴ Ω˴ m Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ϟ˵ Χ
˵ ˸Ϊϧ˴ (Ϧ
˵ ˸Τϧ˴ )
 m
m m m m m m

m Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ζ
˴ ˸ϠΧ
˴ Ω˴ m Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ϟ˵ Χ
˵ ˸ΪΗ˴ (Ζ
˴ ˸ϧ΃˴)
 m
m m m m m m

m Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ζ
˶ ˸ϠΧ
˴ Ω˴ m Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ϧ
˴ ˸ϴϠ˶ Χ
˵ ˸ΪΗ˴ (Ζ
˶ ˸ϧ΃˴)
 m m
m m m m m m m

m Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ύ˴ϤΘ˵ ˸ϠΧ
˴ Ω˴ m Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ ϥ
˶ϼ˴Χ
˵ ˸ΪΗ˴ (Ύ˴ϤΘ˵ ˸ϧ΃˴)
m m
m m m m m m m

m Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ϣ˵ Θ˵ ˸ϠΧ
˴ Ω˴ m Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ ϥ
˴ ˸ϮϠ˵ Χ
˵ ˸ΪΗ˴ (˸ϢΘ˵ ˸ϧ΃˴)
 mm
m m m mm m m

m Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ϧ
͉ Θ˵ ˸ϠΧ
˴ Ω˴ m Ϊ˴ Π
˶ ˸δϤ˴ ˸ϟ΍ Ϧ
˴ ˸ϠΧ
˵ ˸ΪΗ˴ (Ϧ
͉ Θ˵ ˸ϧ΃˴)
 m m
m m m m m m m

 m0m/
0/
m% & m$ m m% & m$ &m
m
0
m0I m m0(
1m
m

ή˸ϣϷ˸΍ Ϟ˸όϓ˶
FI'IL AMAR (Kata Kerja Perintah)m

% & m! m
m*
m* m) 
m m & m m m m m
 mm$
 m / m m m m 
m
 m mm$
m.m / m m m m
 
m

) m 
m.m m m%& m)m m% & m! m*
m* m
) 
m m m$
m.m / m
m m m
 m m m 
m
mm m
 
m m

$
m
 m m Ϧ
͉ Θ˵ ˸ϧ΃˴- ˸ϢΘ˵ ˸ϧ΃˴- Ύ˴ϤΘ˵ ˸ϧ΃˴- Ζ
˶ ˸ϧ΃˴ - Ζ
˴ ˸ϧ΃˴ mm
Fa'ilm Fi'il Amarm Tarjamahm

Ζ
˴ ˸ϧ΃˴m ˸Ϟό˴ ˸ϓ΍˶m m m0m 1m

Ζ
˶ ˸ϧ΃˴m ˸ϲϠ˶ ό˴ ˸ϓ΍˶m m m0 m 1m

Ύ˴ϤΘ˵ ˸ϧ΃˴m ϼ
˴ ό˴ ˸ϓ΍˶m mm m 1m

˸ϢΘ˵ ˸ϧ΃˴m ΍˸ϮϠ˵ ό˴ ˸ϓ΍˶m m m0m 1m

Ϧ
͉ Θ˵ ˸ϧ΃˴m Ϧ
˴ ˸Ϡό˴ ˸ϓ΍˶m m m0 m 1m


m m 
m m & m Ϟ˴ Ϥ˶ ϋ
˴ mm "m m m% & m
! m

m Ϛ
˴ Η˶ ή˴ Χ ˶ϵ ˶ ˸ϞϤ˴ ˸ϋ΍˶ m m
m 
mm

mϚ˶ Η˶ ή˴ Χ ˶ϵ ˶ ˸ϲϠ˶ Ϥ˴ ˸ϋ΍˶ m m


m 
m m

m Ύ˴ϤϜ ˵ Η˶ ή˴ Χ
˶ϵ˶ ϼ˴ Ϥ˴ ˸ϋ΍˶ m m
m 
mm m

m ˸Ϣ Ϝ
˵ Η˶ ή˴ Χ˶ϵ˶ ΍˸ϮϠ˵ Ϥ˴ ˸ϋ΍˶ m m
m 
m mm
m Ϧ
͉ Ϝ˵ Η˶ ή˴ Χ
˶ϵ˶ Ϧ
˴ ˸ϠϤ˴ ˸ϋ΍˶ m m
m 
m m m

 m & m ϡ˴ Ύ˴ϗ΃˴m m m% & m! m


m Ϛ
˴ Η˴ ϼ˴λ ˴ ˸Ϣϗ˶ ΃˴ m m
mm

mϚ˶ Η˴ ϼ˴λ ˴ ˸ϲϤ˶ ϗ˶ ΃˴ m m


m m

m Ύ˴ϤϜ ˵ Η˴ ϼ
˴λ ˴ Ύ˴Ϥϗ˶ ΃˴ m m
mm m

m ˸Ϣ Ϝ
˵ Η˴ ϼ
˴λ ˴ ΍˸ϮϤ˵ ˸ϴϗ˶ ΃˴ m m
m mm

mϦ͉ Ϝ˵ Η˴ ϼ˴λ ˴ Ϧ˴ ˸Ϥϗ˶ ΃˴ m m


m m m

 m & m ή˴ Β͉ ϛ˴ m m m% & m! m


Ϛ
˴ Α͉ έ˴ ˸ήΒ͋ ϛ˴ mm m m,mmm
mϚ˶ Α͉ έ˴ ˸ϱή˶ Β͋ ϛ˴ m m m,mm m
m Ύ˴ϤϜ˵ Α͉ έ˴ ΍˴ήΒ͋ ϛ˴ m m m,mm m
m ˸Ϣ Ϝ
˵ Α͉ έ˴ ΍˸ϭή˵ Β͋ ϛ˴ m m m,m mm
mϦ͉ Ϝ˵ Α͉ έ˴ ϥ ˴ ˸ήΒ͋ ϛ˴ m m m,m m m
 m/

"m m m m mm mm% & m
m
 m.m! 0'm mm# m$& "mm mm m
 m m & m
 
m m m m m
m

Γ˴ ϼ
˴μ͉ ϟ΍m +m ˸Ϣϗ˶ ΃˴m =m Γ˴ ϼ
˴μ͉ ϟ΍ Ϣ˶ ϗ˶ ΃˴m mm

m mm m mm m
m mm

 m/
0/
m% & m! m m
0
m0I m m0(
1m
m

ϲ˸ϬϨ͉ ϟ΍ Ϟ˸όϓ˶
FI'IL NAHY (Kata Kerja Larangan)m

% & m-m
m
m m m m
m 
m m% & m! m

5
m
m% & m-"m
m
 mm m m m ϻ˴
mm mm Ε
˴ m m.m% & m! m) 
mm m.m
 m

Fa'ilm Fi'il Amarm Fi'il Nahym Tarjamahm

Ζ
˴ ˸ϧ΃˴m ˸Ϟό˴ ˸ϓ΍˶m ˸Ϟό˴ ˸ϔΗ˴ ϻ˴ m m m m0m m

Ζ
˶ ˸ϧ΃˴m ˸ϲϠ˶ ό˴ ˸ϓ΍˶m ˸ϲϠ˶ ό˴ ˸ϔΗ˴ ϻ˴ m m m m0 m m

Ύ˴ϤΘ˵ ˸ϧ΃˴m ϼ
˴ ό˴ ˸ϓ΍˶m ϼ
˴ ό˴ ˸ϔΗ˴ ϻ˴ m m mm m m

˸ϢΘ˵ ˸ϧ΃˴m ΍˸ϮϠ˵ ό˴ ˸ϓ΍˶m ΍˸ϮϠ˵ ό˴ ˸ϔΗ˴ ϻ˴ m m m m0m m

Ϧ
͉ Θ˵ ˸ϧ΃˴m Ϧ
˴ ˸Ϡό˴ ˸ϓ΍˶m Ϧ
˴ ˸Ϡό˴ ˸ϔΗ˴ ϻ˴ m m m m0 m m


m m 
m

 m & m ϑ
˴ Ύ˴Χmm

m m & mϥ
˴ ΰ˶ Σ
˴ mm m m% & m-m
m ˸ϥΰ˴ ˸ΤΗ˴ ϻ˴ ϭ˴ ˸ϒΨ ˴ Η˴ ϻ˴ m m m0m

m m m m
m ˸ϲ ϧ ˶ ΰ˴ ˸ΤΗ˴ ϻ˴ ϭ˴ ˸ϲϓ˶ Ύ˴ΨΗ˴ ϻ˴ m m m0 m

m m m m
m Ύ˴ϧΰ˴ ˸ΤΗ˴ ϻ˴ ϭ˴ Ύ˴ϓΎ˴ΨΗ˴ ϻ˴ m mm m

m m m
 m

ϻ˴ ϭ˴ ΍˸Ϯϓ˵ Ύ˴ΨΗ˴ ϻ˴ m m m0mm m m m
m ΍˸Ϯ ϧ˵ ΰ˴ ˸ΤΗ˴
mϥ ͉ ΰ˴ ˸ΤΗ˴ ϻ˴ ϭ˴ Ϧ ˴ ˸ϔΨ˴ Η˴ ϻ˴ m m m0 m

m m m m
 m/
0/
m% & m-m m
0
m0I m m0(
1m
m

ϡ˸ϮϠ˵ ˸όϣ˴ Ϟ˸όϓ˶ - ϝ˸ϮϬ˵ ˸Πϣ˴ Ϟ˸όϓ˶


FI'IL MA'LUM (Kata Kerja Aktif) - FI'IL MAJHUL (Kata Kerja
Pasif)m

m

mm# "m m 
m*
m* m!
m m*
m
* m) m) 
m/
m 
m mm

! mm 
m00Am
mm 
m*
m* m!
m
) 
m mm! m00Am
m m 
m*
m* m) m

m

mm! "m mm 
m% & m$&m m% & m$m
 m m m m*
m* m!
m m*
m* m) mm

) 
m/
m 
m m.m m

ή˵ Ϥ˴ ϋ
˵ Ώ
˴ ή˴ ο
˴m ή˵ Ϥ˴ ϋ
˵ Ώ
˴ ή˶ ο
˵ m
m5 mm m5 m m

ο
˴ Ώ
% & mm˴ ή˴ mm m% & m$&m*
m* m!
m%& m
m
)m m5 m 
m
mm m m
m

Ώ
˴ ή˶ ο
% & mm ˵ m m m% & m$m*
m* m) m%& m
m
)m
m 
 m
m 
m5
m
"m m% & m$"m

m 
m- m0%& mm ΐ
˵ ΋˶ Ύ˴ϧ Ϟ˶ϋΎ˴ϔ˸ϟ΍
m mm
m) 
m%& m
)m m/
m m
"m5 m m- m0%& m 
m
)mm

% & m$m 


m m% & m$&m m m m 
mm
m( m
m m m m
m( mm m
 m m m* m
m% & m
$ m m m m%
m
m% & m$ &mm

Fi'il Madhym Fi'il Mudhari'm


Fi'il Ma'lumm Fi'il Majhulm Fi'il Ma'lumm Fi'il Majhulm

Ϟ˴ ό˴ ϓ˴ m Ϟ˴ ό˶ ϓ˵ m Ϟ˵ ό˴ ˸ϔϳ˴ m Ϟ˵ ό˴ ˸ϔϳ˵ m

0/
m m 
m

% & m$ m ή˴ ϣ˴ ΃˴m 


m m% & m$mή˴ ϣ˶ ΃˵m 
m
mͿ
˴ ΍ Ϊ˴ Β˵ ˸ϋ΃˴ ˸ϥ΃˴ Ε˵ ˸ήϣ˶ ΃˵ mm 
m mm!m
mͿ
˴ ΍ Ϊ˴ Β˵ ˸όϧ˴ ˸ϥ΃˴ Ύ˴ϧ˸ήϣ˶ ΃˵ m m 
m mm!m
mͿ
˴ ΍ Ϊ˴ Β˵ ˸όΗ˴ ˸ϥ΃˴ Ε
˴ ˸ήϣ˶ ΃˵ m mm 
m mm!m
ϱ˶ΪΒ˵ ˸όΗ˴ ˸ϥ΃˴ Ε ˶ ˸ήϣ˶ m m m 
m mm!m
΃˵
Ϳ
˴ ΍m
΍˴ΪΒ˵ ˸όΗ˴ ˸ϥ΃˴ Ύ˴ϤΗ˵ ˸ήϣ˶ mm m 
m mm
΃˵
!m
Ϳ
˴ ΍m
΍ϭ˵ΪΒ˵ ˸όΗ˴ ˸ϥ΃˴ ˸ϢΗ˵ ˸ήϣ˶ ΃˵ m mm 
m mm!m
mͿ
˴ ΍
ϥ
˴ ˸ΪΒ˵ ˸όΗ˴ ˸ϥ΃˴ Ϧ
͉ Η˵ ˸ήϣ˶ ΃˵ m m m 
m mm!m
mͿ
˴ ΍
mͿ
˴ ΍ Ϊ˴ Β˵ ˸όϳ˴ ˸ϥ΃˴ ή˴ ϣ˶ ΃˵ m mm 
m mm!m
mͿ
˴ ΍ Ϊ˴ Β˵ ˸όΗ˴ ˸ϥ΃˴ ˸Εή˴ ϣ˶ ΃˵ m m m 
m mm!m
mͿ
˴ ΍ ΍˴ΪΒ˵ ˸όϳ˴ ˸ϥ΃˴ ΍˴ήϣ˶ ΃˵ m mmm 
m mm
!m

mͿ
˴ ΍ ΍˴ΪΒ˵ ˸όΗ˴ ˸ϥ΃˴ Ύ˴Ηή˴ ϣ˶ ΃˵ m mm m 
m mm
!m

΍ϭ˵ΪΒ˵ ˸όϳ˴ ˸ϥ΃˴ ΍˸ϭή˵ ϣ˶ ΃˵ m mm 


m mm!m
mͿ
˴ ΍
ϥ
˴ ˸ΪΒ˵ ˸όϳ˴ ˸ϥ΃˴ ϥ
˴ ˸ήϣ˶ ΃˵ m m m 
m mm!m
mͿ
˴ ΍
% & m$ &m ϑ
˵ ή˶ ˸όϳ˴ m m m% & m$mϑ
˵ ή˴ ˸όϳ˵ m
 m

˸ϲϣ˶ ϼ ˴ Ϝ˴ Α˶ ϑ
˵ ή˴ ˸ϋ΃˵ mm m m / m
m

m Ύ˴Ϩϣ˶ϼ ˴ Ϝ˴ Α˶ ϑ˵ ή˴ ˸όϧ˵ m m m m / m m


mϚ˴ ϣ˶ ϼ ˴ Ϝ˴ Α˶ ϑ˵ ή˴ ˸όΗ˵ m mm m m / m
mϚ˶ ϣ˶ ϼ ˴ Ϝ˴ Α˶ Ϧ˴ ˸ϴϓ˶ ή˴ ˸όΗ˵ m m m m m / m
Ύ˴ϤϜ˵ ϣ˶ ϼ˴ Ϝ˴ Α˶ ϥ˶ Ύ˴ϓή˴ ˸όΗ˵ mm m m m / mm m
m

m ˸Ϣ Ϝ
˵ ϣ˶ ϼ˴ Ϝ˴ Α˶ ϥ˴ ˸Ϯϓ˵ ή˴ ˸όΗ˵ m mm m m / m m
mϦ͉ Ϝ˵ ϣ˶ ϼ ˴ Ϝ˴ Α˶ Ϧ˴ ˸ϓή˴ ˸όΗ˵ m m m m m / m m
mϪ˶ ϣ˶ ϼ˴ Ϝ˴ Α˶ ϑ ˵ ή˴ ˸όϳ˵ m mm m m / m
m Ύ˴Ϭ ϣ˶ϼ ˴ Ϝ˴ Α˶ ϑ˵ ή˴ ˸όΗ˵ m m m m m / m
m Ύ˴ϤϬ˶ ϣ˶ ϼ
˴ Ϝ˴ Α˶ ϥ
˶ Ύ˴ϓή˴ ˸όϳ˵ m mmm m m / m m
m ˸Ϣ Ϭ
˶ ϣ˶ ϼ
˴ Ϝ˴ Α˶ ϥ
˴ ˸Ϯϓ˵ ή˴ ˸όϳ˵ m mm m m / m m
mϦ͉ Ϭ˶ ϣ˶ ϼ˴ Ϝ˴ Α˶ Ϧ
˴ ˸ϓή˴ ˸όϳ˵ m m m m m / m m
 m/
0/
m% & m$m m
0
m0I m m0(
1m
m

ϑ˸ήΣ
˴
HARF (Kata Tugas)m

( m mm m


m m# m m% & "m m
m m m
 m m
m  m
m mm
m
0
m m m
 m 
mm

ϭ˴

m( m m "m ˸Ϧϣ˶ m "m˸Ϧϋ
˴ m "mϰ˴ϟ·˶m"m "m
˸ϲϓ˶ m "m "mϰ͉ΘΣ
˴ m "mϻ˴ m
"m
m "m˸ϥ·˶m "m m
 0 m

 m/

m
 m

 m m m/m( m

˰˶Α
m+ m( "m
m m m m m 
m m m

"m m mm m
m m
m m
m

m

Ϳ
˶ Ύ˶Α Ϋ˵ ˸Ϯϋ
˵ ΃˴mm  m m!m
m

m ΍˱Ϊ ˸ϴϬ
˶η˴ Ϳ˶ Ύ˶Α ϰ˴ϔϛ˴ m/m!m m m
ϭ˴
m( mm mm m m mmm

m!,(!%m ϒ˸τϋ
˴ m
m*
m m m
m
ϲ
͇ Ϡ˶ ϋ
˴ ϭ˴ Ϊ˵ Ϥ˴ ˸Σ΃˴ ΐ
˴ ϫ˴ Ϋ˴ m m! m m! m
m m
mI! $m Ϣ˸δϗ˴ J
m*
m m m
m
ή˶ ˸μό˴ ˸ϟ΍˴ϭm m m.
m! m
) m /"m.m m m0I "m!msubhanahu wata'alam m
 m mm40-m m m m m
 mm m mm
 
m! m "mmm
 m mm m 
m!"m
mm m m
m4mm

m( mm'm ˰ ϝmm m m m m


m$#'#*m Ϛ˸Ϡϣ˶ m
m
m
Ϫ˶ Ϡ͉ ϟ˶ Ε
˶ ΍˴ϭΎ˴Ϥδ
͉ ϟ΍ Ϛ
˵ ˸Ϡϣ˵ mm!m m

ν˶ ˸έϷ˴ ˸΍ϭ˴ m m


m m m

m,!&'#'m Ϟ˸ϴϠ˶ ˸όΗ˴ m


m 
m
m
m
Δ˶ γ˴ έ˴ ˸ΪϤ˴ ˸ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ ΐ
˵ ϫ˴ ˸Ϋ΃˴ mm mmm
m

Ϣ˶ ˸ϴϠ˶ ˸όΘ͉ Ϡ˶ϟm m

/m!$!m ή˸ϣ΃˴m
m 
m "m"m m
m
˸ϖϔ˶ ˸Ϩϴ˵ ϟ˶ ˸ϭΫ˵ m m m m mm m

Δ˳ ό˴ γ
˴ m 2 m

m,!5*# m Ϊ˸ϴϛ˶ ˸ϮΗ˴ m


m m "m
m
m
ϝ˵ ˸Ϯϗ˵ ΄˴ ϟ˴ ϖ
͋ Τ
˴ ˸ϟ΍ ϝ˴ ˸Ϯϗ˴ mm mmm 
m 
m m m
8m -5-m ,!5*# m m Ϊ˸ϴϛ˶ ˸ϮΗ˴ ϥ˸Ϯϧ˵
m m 
m -m ) m m m
-m , m m 
m m m % & m $ &m m  m 
m
 m
m 
mm) 
m/
m m.m m

m ϖ
͋ Τ ˴ ˸ϟ΍ ϝ˴ ˸Ϯϗ˴ Ϧ ͉ ϟ˴ ˸Ϯϗ˵ ΄˴ ϟ˴ m mm
mm 
m
 
m m mm

m ˸Ϣ Ϝ
˵ ϟ˶ ΍˴Ϯ˸ϣ΃˴ ˸ϲϓ˶ ϥ
͉ Ϯ˵ Ϡ˴ ˸ΒΘ˵ ϟ˴ m m m
mm m m
 m
m m
8m( mm ˸ϥ·˶mm m m/m
mm
m+ 
m m
m

m ˸Ϣϛ˵ ˸ήμ
˵ ˸Ϩϳ˴ Ϳ
˴ ΍ ΍ϭ˵ήμ
˵ ˸ϨΗ˴ ˸ϥ·˶ m m m m m!"m
mm m m

m+ 
m
"m m m
 
m
m ϻ͉ ·˶mm/ m
m
m ϥ
˴ ˸ϮΑ˵ ά˶ ˸ϜΗ˴ ϻ͉ ·˶ ˸ϢΘ˵ ˸ϧ΃˴ ˸ϥ·˶m
m m mm 
m
ϻ˴
Km( mm mm m m m/m

m-!%?mϲ˸ϔϧ
˴ m
m m
"m"m
m m
m
Ϳ
˵ ΍ ϻ͉ ·˶ Ϫ˴ ϟ˴ ·˶ ϻ˴ m m
m m,m m m m/ m!m
m-!(?m ϲ˸Ϭϧ˴ m
m m m
m
Ϳ
˴ ΍ ϻ͉ ·˶ ΍˸ϭΪ˵ Β˵ ˸όΗ˴ ϻ˴ m m m mm/ m m!m
 m
m/
m m( m m/0/m
m
 m/
0/
m m( m m
0
m0I m m0
(
"m mm m m m
m 0 1m
m

ϡΎ˴Ϭ˸ϔΘ˶ ˸γϻ˶ ΍ Ε
˵ ΍˴ϭΩ˴ ΃˴
ADAWAT AL-ISTIFHAM (Kata Tanya)m

m.m m /
mm*
m,m m/
m 0
 m m 
m
m/
m.m

Kata Tanyam Contoh Kalimat Tanyam Contoh Jawabanm

˸Ϟϫ˴ / ΃˴m ˮ ˲ξ˸ϳή˶ ϣ˴ Ζ


˴ ˸ϧ΃˴ ˸Ϟϫ˴ m Δ˳ Τ
͉λ˶ ˸ϲϓ˶ Ύ˴ϧ΃˴ ˬ˴ϻm
m m m
Lm 
"mm
m

΍˴ΫΎ˴ϣ/ Ύ˴ϣm ˮ ΐ
˵ Θ˵ ˸ϜΗ˴ ΍˴ΫΎ˴ϣ m Δ˱ ϟ˴ Ύ˴γέ˶ ΐ
˵ Θ˵ ˸ϛ΃˴ m
m m mm
 Lm m m 
m
΍˴Ϋ ˸Ϧϣ˴ / ˸Ϧϣ˴ mΐ
˴ Θ˴ ϛ˴ ˸Ϧϣ˴ ˮ ΍˴άϫ˴ m ΍˴άϫ˴ ΐ
˴ Θ˴ ϛ˴ Ϊ˵ Ϥ˴ ˸Σ΃˴m
 m m m m Lm ! m m m m

Δ˵ ϳ͉ ΃˴/ ϱ
͊ ΃˴m ˮ ΐ
͊ Τ
˶ Η˵ Ϣ˳ Ϡ˴ ϗ˴ ϱ
͊ ΃˴ m Ω˶ Ϯ˴ ˸γϷ˴ ˸΍ Ϣ˴ Ϡ˴ ϗ˴ ΐ
͊ Σ
˶ ΃˵m
mmm m
 mm m mmmLm

m

ϰ˴Θϣ˴ m ˮΐ
˵ ϫ˴ ˸άΗ˴ ϰ˴Θϣ˴ m ΍˱ΪϏ
˴ ΐ
˵ ϫ˴ ˸Ϋ΃˴m
m m m Lm m mm

Ϧ
˴ ˸ϳ΃˴m ˮΐ
˵ ϫ˴ ˸άΗ˴ Ϧ
˴ ˸ϳ΃˴m Δ˶ ϳ˴ ˸ήϘ˴ ˸ϟ΍ ϰ˴ϟ·˶ ΐ
˵ ϫ˴ ˸Ϋ΃˴m
 m m m Lm m mm m

ϒ
˴ ˸ϴϛ˴ m ˮΐ
˵ ϫ˴ ˸άΗ˴ ϒ
˴ ˸ϴϛ˴ m Δ˶ Ϡ˴ ϓ˶ Ύ˴Τ˸ϟΎ˶Α ΐ
m ˵ ϫ˴ ˸Ϋ΃˴
 m  m m Lm m m mm

˸Ϣϛ˴ m ˮΐ
˵ ϫ˴ ˸άΗ˴ Ύ˱ϣ˸Ϯϳ˴ ˸Ϣϛ˴ m ϡ˳ Ύ͉ϳ΃˴ Δ˴ Λ˴ ϼ
˴ Λ˴ ΐ
˵ ϫ˴ ˸Ϋ΃˴m
m mm
m
 m m m m Lm
 m

΍˴ΫΎ˴Ϥϟ˶/ Ύ˴Ϥϟ˶ m ˮ Ε
˴ ˸ήΧ
͉ ΄˴ Η˴ ΍˴ΫΎ˴Ϥϟ˶ m ˲ΔϤ˴ Σ
˶ Ω˴ ˸ΰϣ˵ ϖ
˵ ˸ϳή˶ τ
͉ ϟ΍ m
 m mm
 
Lm m/
m

Ϣ˴ ϟ˶ m ˮϚ
˴ ϟ˶ Ϋ˴ Ζ
˴ ˸ϟ΄˴ γ
˴ Ϣ˴ ϟ˶ m Ϣ˵ Ϭ˴ ˸ϓ΃˴ ϻ˴ Δ˱ Ϙ˴ ˸ϴϘ˶ Σ
˴m
 mm
m
m mm
m
Lm
m

˸ϦϤ˴ ϟ˶ m ˮ Ϣ˵ Ϡ˴ Ϙ˴ ˸ϟ΍ ΍˴άϫ˴ ˸ϦϤ˴ ϟ˶m Ϊ˶ Ϥ˴ ˸Σ΃˴ Ϣ˵ Ϡ˴ ϗ˴ ΍˴άϫ˴ m


m m m mm Lm  mm! m

+
m m 
0 
m
m m
m
0
m
m m
1m
m

Ϊ˶ϣΎ˴Ο Ϣ˸γ΍˶
ISIM JAMIDm

$ 
mm
m m
"m# m
m*
m+ m
 m m

m# #$m6!$# mm Ϣ˸γ΍˶mΪ˶ϣΎ˴Οmm


m# m m
m
 
m m
m
 m

m# #$m$5 ?,!Imm Ϣ˸γ΍˶mϖ˴Θ˸θϣ˵ mm


m# m m 
m m
m
 m

# m6 m
 m m
m# #$m @!,mm Ϣ˸γ΍˶mΕ΍˴Ϋmm
m# #$m6#- mmϢ˸γ΍˶mβ˸ϨΟ ˶ mm

m˲Ϟ Ο
˵ έ˴ m "m˲Ϊγ
˴ ΃˴m "m˲ή˸Ϭϧ˴ m m
m# #$m$!&-!mm Ϣ˸γ΍˶ mϰ˴Ϩ˸όϣ ˴ mm
m$! ( !mmέ˴Ϊ˸μϣ˴ mm

m˲Ϣ˸Ϡ ϋ
˶ m "m˲ϝ˸Ϊϋ
˴ m "m˲Δϋ˴ Ύ˴Πη ˴ m m
$ m m# m mm 
.m
m m m
m

 m mm.
m+ m m% & m m
 
m m
.
"mm m.
m"m m
mm 
 m
m

Ϊ˵ ˸ϳέ˶ ΃˵m˸ϥ΃˴m˸ϲϠ͋ λ
˴ ΃˵mmm m
m00Amϲ͋Ϡλ
˴ ΃˵mmm
mm% & m
Ϊ˵ ˸ϳέ˶ ΃˵mΓ˱ ϼ
˴λ˴ mmm m
m00AmΓ˴ϼλ ˴ mm
mm$ m# m

m% & m  m$ m m
m "m$ m m
m

# m mm% & mM!@!-m ϥ˸ίϭ˴


m
m, mm

m$ m 
m m) 
m/
m
m
$ m m.m m

Wazanm Perubahan dari Fi'il ke Mashdarm Tarjamahm

˲Ϟ˸όϓ˴ mm m ˲ή˸μϧ˴ m-mή˵ μ ˵ ˸Ϩϳ˴ - ή˴ μ ˴ ϧ˴ m m

˲Ϟ˸όϓ˶ mm m m˲ή˸ϛΫ˶ m-mή˵ ϛ˵ ˸άϳ˴ - ή˴ ϛ˴ Ϋ˴ m 


"m
m

˲ϝΎ˴όϓ˵ mm m m˲˯Ύ˴ϜΑ˵ m-mϲ ˴ Ϝ˶ ˸Βϳ˴ - ϰ˴ϜΑ˴ m m

˲ϝΎ˴όϓ˶ mm m m˲ϡΎ˴ϴϗ˶ m-mϡ˵ ˸ϮϘ˵ ϳ˴ - ϡ˴ Ύ˴ϗ m m

˲ϝ˸Ϯό˵ ϓ˵ mm m m˲Ω˸ϮΠ ˵γ ˵ m-mΪ˵ Π ˵ ˸δϳ˴ - Ϊ˴ Π ˴γ˴ m m

˲ϝΎ˴ό˸ϓ·˶mm m m˲ϡΎ˴ό˸σ·˶m-mϢ˵ ό˶ ˸τϳ˵ - Ϣ˴ ό˴ ˸σ΃˴ m mm

˲Δϟ˴ Ύ˴όϓ˶ mm m m˲Δϋ ˴ ΍˴έί˶ m-mω ˵ έ˴ ˸ΰϳ˴ - ω ˴ έ˴ ί˴ m


 m

˲Ϟ˸ϴϔ˶ ˸όΗ˴ mmm m˲Ϣ˸ϴϠ˶ ˸όΗ˴ m-mϢ˵ Ϡ͋ ό˴ ϳ˵ - Ϣ˴ Ϡ͉ ϋ


˴ m "m
m

˲ΔϠ˴ ό˶ ˸ϔΗ˴ mm m m˲Γή˴ ϛ˶ ˸άΗ˴ m-mή˵ ϛ͋ ά˴ ϳ˵ - ή˴ ϛ͉ Ϋ˴ m 


m

) m 0 m0m m


0
m# m m
 
m
m m mm mm m
m
m

m
ϖ˴Θ˸θϣ˵ Ϣ˸γ΍˶
ISIM MUSYTAQm

# m$
4m m# m m 
m m
m m m  mm
 m m m
m
m# m$
4m
m m
m/m

m# #$m%!&#'mm Ϣ˸γ΍˶ Ϟ˶ϋΎ˴ϓ


m mm
m# m)m mm
 m
# m%& m m m.2mm
m
mm

m˲Ϟϋ
˶ Ύ˴ϓm m m m% & m,
 m% & m m
 m m
m m
m˲Ϟό
˶ ˸ϔϣ˵ m m m m% & m m m m
m m
Fi'ilm Isim Fa'ilm

Ϣ˴ Ϡ˶ ϋ˴ - Ϣ˵ Ϡ˴ ˸όϳ˴ m 
 m ˲Ϣϟ˶ Ύ˴ϋm m 
 m
ϡ˴ Ύ˴ϧ- ϡ˵ Ύ˴Ϩϳ˴ m
 m ˲Ϣ΋˶ Ύ˴ϧm m
 m
Ϟ˴ ϛ˴ ΃˴- Ϟ˵ ϛ˵ ˸΄ϳ˴ mm ˲Ϟϛ˶ ΁m mm
Ϣ˴ Ϡ˴ ˸γ΃˴- Ϣ˵ Ϡ˶ ˸δϳ˵ m m ˲ϢϠ˶ ˸δϣ˵ m m m
ϖ˴ ϔ˴ ˸ϧ΃˴- ϖ ˵ ϔ˶ ˸Ϩϳ˵ m m ˲ϖϔ˶ ˸Ϩϣ˵ m m m
ή˴ ϔ˴ ˸ϐΘ˴ ˸γ΍˶- ή˵ ϔ˶ ˸ϐΘ˴ ˸δϳ˴ mm ˲ήϔ˶ ˸ϐΘ˴ ˸δϣ˵ m mm
m m

 m
m mm 
m
m$5+!'!>(!(mm Δ˴ϐϟ˴ Ύ˴Βϣ˵
mm
 m# m%& m m  m
m 
m
m 
m
m

m

Fi'ilm Isim Fa'ilm Isim Mubalaghahm

Ϣ˴ Ϡ˶ ϋ
˴ -˵ϢϠ˴ ˸όϳ˴ m ˲Ϣϟ˶ Ύ˴ϋ m ˲Ϣ˸ϴϠ˶ ϋ
˴ / ˲ϡϼ
͉ϋ˴ m 
m
 
 m

ή˴ ϔ˴ Ϗ
˴ -˵ήϔ˶ ˸ϐϳ˴ m ˲ήϓ˶ Ύ˴Ϗm ˲έ˸Ϯϔ˵ Ϗ
˴ / ˲έΎ͉ϔϏ
˴ mm
 m

ϡ˴ Ύ˴ϧ-˵ϡΎ˴Ϩϳ˴ m ˲Ϣ΋˶ Ύ˴ϧm ˲Ϣ˸ϴΌ˶ ϧ˴ / ˲ϡ΍͉Ϯϧ˴ mm


 m
Ϟ˴ ϛ˴ ΃˴-˵Ϟϛ˵ ˸΄ϳ˴ m ˲Ϟϛ˶ ΁m ˲Ϟ˸ϴϛ˶ ΃˴/ ˲ϝΎ͉ϛ΃˴ mmm
m #%!,m$5 ?!++!(!(mm Δ˴ϔλ
m ˶ Δ˴ϬΒ͉ θ
˴ ϣ˵
mm m# m m
 m# m%& m

 m m/ m m
m 
m m

m
$ m

Fi'ilm Isim Fa'ilm Sifat Musyabbahahm

Ρ
˴ ή˶ ϓ˴ -˵Ρή˴ ˸ϔϳ˴ m m ˲Ρέ˶ Ύ˴ϓmm ˲Ρή˶ ϓ˴ m m m
ϲ
˴ Ϥ˶ ϋ
˴ -ϰ˴Ϥ˸όϳ˴ m
m ˲ϲϣ˶ Ύ˴ϋmm ϰ˴Ϥ˸ϋ΃˴  m
m
Ε
˴ Ύ˴ϣ-˵Ε˸ϮϤ˵ ϳ˴ m
m ˲Ζ΋˶ Ύ˴ϣmm ˲Ζϴ͋ ϣ˴ m m
m
ω
˴ Ύ˴Ο-˵ω˸ϮΠ ˵ ϳ˴ m m ˲ϊ΋˶ Ύ˴Οmm ˲ϥΎ˴ϋ˸ϮΟ ˴ m m m
m# #$m$!%&5'mm Ϣ˸γ΍˶mϝ˸Ϯό˵ ˸ϔϣ˴ mm
m# m m m m
Fi'ilm Isim Maf'ulm

ή˴ ϔ˴ Ϗ
˴ - ή˵ ϔ˶ ˸ϐϳ˴ m ˲έ˸Ϯϔ˵ ˸ϐϣ˴ m m m
 m

Ϣ˴ Ϡ˶ ϋ
˴ - Ϣ˵ Ϡ˴ ˸όϳ˴ m 
 m ˲ϡ˸ϮϠ˵ ˸όϣ˴ m m 
 m
ω˴ Ύ˴Α- ϊ˵ ˸ϴΒ˶ ϳ˴ mmm ˲ϊ˸ϴΒ˶ ϣ˴ m m m
ϝ˴ Ύ˴ϗ- ϝ˵ ˸ϮϘ˵ ϳ˴ m 
m ˲ϝΎ˴Ϙϣ˴ m m /m
8m# #$m,!% (#'mm Ϣ˸γ΍˶mϞ˸ϴπ
˶ ˸ϔΗ˴ mm m# m mm
m
 m
m mM2mmm# m, m mϞ˵ ό˴ ˸ϓ΃˴mm

mm

Isim Fa'il m Isim Mubalaghahm Isim Tafdhilm

˲Ϣϟ˶ Ύ˴ϋ m ˴ 


m 
 m Ϣ˵ 
 m
˲Ϣ˸ϴϠ˶ ϋ Ϡ˴ ˸ϋ΃˴ m m
˲ήΑ˶ Ύ˴ϛ m ˲ή˸ϴΒ˶ ϛ˴ 
m m ή˵ Β˴ ˸ϛ΃˴ m m m
˲Ώέ˶ Ύ˴ϗ m ˲ΐ˸ϳή˶ ϗ˴ 
m 
m Ώ ˵ ή˴ ˸ϗ΃˴ m m 
m
˲Ϟο˶ Ύ˴ϓ m ˲Ϟ˸ϴπ˶ ϓ˴ 
m
m Ϟ˵ π ˴ ˸ϓ΃˴ m m
m
 m
"m
 
mm
m m 
m m "m
m
Sifat Musyabbahahm Isim Tafdhilm

˲Ϊ˸ϳΪ˶ η
˴ m 
m Ϊ͊ η
˴ ΃˴ m m 
m
˲ϖ˸ϴϘ˶ Σ˴ m m ϖ
͊ Σ˴ ΃˴ m m m
˲ΰ˸ϳΰ˶ ϋ˴ m m ΰ͊ ϋ
˴ ΃˴ m m m
Km# #$m@!$!-mmϢ˸γ΍˶mϥΎ˴ϣί˴ mm
m# m mm.
m m
# #$m$!*!-mm Ϣ˸γ΍˶ mϥΎ˴Ϝϣ
˴ mm
m# m mm

m
Fi'ilm Isim Zaman/Makanm

ΐ˴ Θ˴ ϛ˴ / ΐ ˵ Θ˵ ˸Ϝϳ˴ m ˲ΐΘ˴ ˸Ϝϣ˴ 


 m
ΐ˴ ό˶ ϟ˴ / ΐ ˵ ό˴ ˸Ϡϳ˴  m ˲ΐό˴ ˸Ϡϣ˴ 

m m
Ϊ˴ Π˴γ ˴ / Ϊ˵ Π ˵ ˸δϳ˴  m ˲ΪΠ ˶ ˸δϣ˴ m
Ϊ˴ ϟ˴ ϭ˴ / Ϊ˵ Ϡ˶ ϳ˴ m ˲Ϊϟ˶ ˸Ϯϣ˴ m m
Ϊ˴ ϋ˴ ϭ˴ / Ϊ˵ ό˶ ϳ˴ m ˲Ϊϋ ˶ ˸Ϯϣ˴ m m m
ϊ˴ Ϥ˴ Θ˴ ˸Ο΍˶/ ϊ˵ Ϥ˶ Θ˴ ˸Πϳ˴ m˲
m
ϊϤ˴ Θ˴ ˸Πϣ˵ "m

Nm# #$m!'!,mm Ϣ˸γ΍˶ Δ˴ϟ΁


m mm
m# m mm
m m
m
mm
m% & m
m m

Fi'ilm Isim Alatm

΢˴ Θ˴ ϓ˴ / ΢
˵ Θ˴ ˸ϔϳ˴ m ˲ΡΎ˴Θ˸ϔϣ˶ / m
ϥ˴ ί˴ ϭ˴ / ϥ˵ ΰ˶ ϳ˴  m ˲ϥ΍˴ΰ˸ϴϣ˶ 
 m
β˴ Ϡ˴ Ο ˴/β ˵ Ϡ˶ ˸Πϳ˴  m ˲βϠ˶ ˸Πϣ˴ 

m m
ή˴ Ϭ˴ Ο˴ / ή˵ Ϭ˴ ˸Πϳ˴  m ˲ήϬ˴ ˸Πϣ˶  m m
) m 0 mm 0 m# m m
 
m m m
 m
m/
0/
mm mm m
m
m