Innhold

Forord ,'. ,.. .. _. ...

4 6,

T€pp~ med !;logier i svev ,

Tehette med bronlSlrete lekanne' 8

Hek~etf swteltrill~,er med bklms!e~knapp . . . ., ." .. T' 10<

Bll)mM~rpllte " " _ • 11

Htlg~fo;rkle med lomm er _. _ + 14-

l'l~ndlepos~_r, -ernkle ~I [a med seg • ,. _ + 16,

Gtyte:l<lu[er i al!lefas-onrgen1g teknikkerr ,. . _ . _ . 20

Pn-}eh~1 de.r . . . • . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.6

BI~m5ter1fpiPf' -ti l'p}lil11t Qg' glede 2.S

f:ilIte med blGmSlerpynt Vesk-e med I~de prikk~r . I!esk~ mea mtJ[fvsiofr .. Fil!te p~ [ appel1

Girls SO'ffil¥ broderl a;g a p'plike:r(

UlebM r skumrirlgen . liten tQaJ:e~tpO'~ mea engel'. . . Lap~eieppe med broderi _.

Rund Pll[f med @ngel

B~i1l:lepose med appliken Injert~ .

Lykrer ., ... .

. , _ .30

32

34 . _ . . 36

38

~ • • j

42 44 4.:.·.·

~ ••• I. U

48 50 52

Kj~kk€'n)ijne' - hanefar~~sker velkom men . 54·

r.! '~I d 56

~'ro.wst Pd g ,assveran. a~n. . _ . . _ . . . . _ . , . . . . . __

«Te'hus»-Ifarnner og b~$tikkmi3l1pe . _ _ _. _ . 5B

Garoin~a,pp.e og '{orkl~ av kj0kl(e;Jillh~ndkli£r . , . . 60

Servletr med «knapp-eholder»., .•.. I • , , • , , , • 62

Inuk av re~;ter. . . .. .,!..... I •• ."... •• 64

Sm~ bHdeHlled mfnner. . ...•..• , .... , .. ,.... 66 ~iknikt,eppe "-.«Tre' stfi,pef i en Mokb 68

Btl nd 1~I1!~n ned 11;c1~kkelpun~ i snClr .• . Pilter med knip,lebrik:ker •

Bameteppe - «bit for Pilt»

Hjertet€:PiPe -

BestemOf5 skty[ep~e nt. 1 Bestemors'5i~rytep '[e nT, 2

Brillepose med: ka U og hj~f[e. .......,..... ,84

Brtllepose med ruo. err-engel. , "... , •.. ". ,8,6

Oppl:levaring~pose medfQtntrykk I ••• 88

Juleduk med I~.s, . • . .. .. .. ~o

@:~j~rii~het pa p~rlne» ,.... i....... ".. I •• •• 91

Ar'e'rS],Ulieengel'• • ., .. _ , I •• _ ••• I • 94

Hodeplagg for den bakeglade __ . . .. 95

JUlestj€FilefLil pyntog sm~ eIl91~poser , , .. HIe'tepp,st. ...

Ha,vpyr1! 09 pePlal .• _ • •. .• - ... - - - . 1e~n1~.kro,m1.a,riFlger log m0nste:r .. • ••..

96 98

. .. _ . _ . _. 100

102-,105

3

Utt roSClJ svakt gn!Jnt og na:tu·rf2l!rget lin har srleke-t seg j'nn for a myke OPP det hele.

M'ed hygg,eHge bilder "fra mitt hus og m'in hage sammen med e·nkle matoppskrifter ~msk.er jeg at eenne boken vB gi den~ - trofaste lesere og bmkere av aHe mine o0i:ker -noen fitH: opplevelser pa veien fram tU egne- krre·ativeideer fig syglade da'g'e,r;

De fieste modeUene er enkle og greie.INoen mer tidkrevellde em andre, men ikke v,anskelige [sin oppbygning.

Mitt .hjerte ! iqger jo t~ I'Q'Jenbruk -Inateria,~er som er «gatt ut padato.) [ siil.n opprinneU·ge bruk ogl deretter oppstar i nye settil1ge:r.

Her er det brukt kJ0k~enhandkla~r, broderl.er 09' damaskdu ker ~fa besu~mortideni knapper~ b~nd oq iheldede blonder fra all,e mine 'gJemm.erf de aHer fleste .av eldre' lalfg.cmg.

g·and 091· blender sam er nyla:ge1 etter eldre modelll, finnes I de fleste sy- og swftblltikker hvis du ikke har i dine egne gjernmer"

Bruktbutlkker og loppemarkeder er ogsa en 110sm ing. for. deg

'~

ctoq

som n,ker al ~e:te: Duker 109 kj0ikkenhandkla~r trenqer iikke a VEete perfekte, noen hull' og ~Rekker gj~r i:kke skadc, del skal jo brukes I bite~ :men de bltene som bruke5 rna vtEwe hel'e, uten fo:r stor slitasje' - at cet er bmkt og tn sU1:\ gill' Iriktig patina tU arbei'dene,

Noen av stuffene scm ,ellers er brukt i mlQdeUene, er m~lle faVOiriner:-

Rutete 09 stripete stoffer fra Westfalenstoffe. Die har fulgt med meg i rOll'le mine' arbe~def hell' sJden ]eg begynt~: med S0m av bamekl~r og ~'k~e minsti mine Iappetepper.,

Eiliers er stoffer med smal og store prii,k~eJ pa aHtid en glede a jobbe rred

Sammen med dette har jleg ogsa brukt sto.ffermed blemster pa, noen av eJldre ·arg,aJrlIQ og andreav nyere data.

Enkle broderIer sam er Inspirert av bestemor5({r-edwork»arbeidet Monogrammler pa ~(j0kkenhaind!ktie~ c~ords.pra·ksbroderet», gJ}1eklute~, se.rvietler, duker og andr1e k}0k· kentekstiler har 'fine, ensle mot~ver brodert i len farge.

"ling all" motlv: Bruk en merkepenn nar motivet skal ~ ~es .pa stoffet 5elv broker Jeg' en sam [lla!r seg '~eme ~ I nn - det fnnes ufike mer~epenner; bruk den sam -~ -~ best fO:r deg'.

= ~ orfere motivettil.stoffet er det ,~ekt med en Iyskasset = ~ mangel av det kan dags[ys og en vindusrute gjmre nytte: 1ape· paphet sam motive! er t.egnet pa f~st pi! ruta og ,Iegg'stoffet som det skal bruderes pa over 09 motivet - ,enkeltog greil

~ kk: Her kommer vi jk!ke helt inn pa tekni'kken; men an med hell' enkle m.idfer [Iage bildene selv., Du nen-

: datamaskl,n med et bildebehamdlingsprog,ra.m; en -; 'iver ogl eventuelt. en scanner, og overf0ringsark _ - '" 'ark). Jeg har god erfarfhg med IPanduros tran~- men det fmnes fiere andre typer pa m,ar~ed,et. F019 _n istn[ngentiill den typen du brukel'..

_ m bilder fra dhl egen verden eller let i gla:ml~e familie-

_ t . er kan ,gj0res· om tiltl sort/hvitt I Phouoshop eUe:r et

-: .- de hifdebehcTldlingsprogram.

- = obbybutlkker seiger ogsa motive!' som kan strykes

-'~~5Jike er brukt i mode-Uene med·engll!emotlver.

_ .~one~;· Enkle motiver som lett kan gjleres om til _ ~ '. Gri'sen pa side 38- er et eksempeJ P~I ait det larse'g - _like appHka~iolnssting' ogmetoderer brukt ~ bruken __ ,ktet bestemmer hvilke. Skal del' vas~es 09 bmke:s - ... _ner det seg best med en 'pen sikksakks01m med sy-

mas,~inl det er mer holdbart eon en hands0m, Pa ting sorn skal bru~es til dekorasjon, kan man sEa iTiere: sma k,astestingl tradisjoneile knapphuUsNng: og,ull~e'broderIsting, for h'and 9j~r arbeidet dekorativt, men egner seg darlfg'. i \task Arbeider hvorstoffet brettesinn og' syes fast med sma; oene 5ting~ er dekorat.ivt og taller bedre en vask~· blandgjeme' ft-e.re u.lik:e appUk~sjonsmetoder i ett og' samme arbeid.,

Ble.r .gj0!' som i teppet med eng.ler J .svev pa side 6: B.land appUkasjon O'g broderist\ilDg: i samme motiv:.

Ha nd:leposen har ogsa 'fatt et fokus j denne boken ~ v;i med aBe vare stoffier har en ypperHg ani'edning tiil a minske; ~orbruket sv plastposec

Du ftnner enkle modeOer og' noenl med Un mer arbeid ~ sa sen 'j g,ang gI0r din .inllsatst kj1ekke gaveideerer de ogsA.

Vi[ rned dene 0nske dere no-en hyggetj'm:er rned hok og sy5a~er.

Hjerte.l'ig hilsen Serd

{:,~\ t-'.':}

jl )).

Teppe med engler i svev .>

DIU TBENGER:

B bakqrunnsblokker, 19 x 19 em

2 biter stotf til rsmrne, 6 x 47' em

1 bi'~ s t off til ba ks tyk ke, :SO x 85 ern

1 bit bomullsvatt, 50 x 85 ern,

steff til englene

~ bit hsklet blonde tll lukkekant 3 x 260 em

1 bit stotf tll lukkekant, 7 x 45' em

9 knapper ti:1 hoder

.broderqarn

/'~""""'"

,

I,

0-. • ~

~ "'\.. I

.~- II.",.,~

, I' Iii!

,', . ,'" .. " " .

.-" .""., ~"'"

II. -. ,

Iii - 1;" ',.'"

'. .'

"Ii '.

:::~( 'V

Sy sammen de atte bakgrunnsb~okkene:. to tader med fire biter i hver rad Se side 75 fOif tremgangsmaten' pa S0m av baktgrunnsb!okk.er., Press lien og sy pa ramm~elle, mrsti be91ge sider, deretter 'j bum og tOPP'i og .. press lett Mal til ,eng'lenle fmer du bak f boken. Malen er uter S·0mmonn. Klipp stcffet til klolen m'ed sam ng selve rralen ii perr'g.amentpapilr um sem Legg nalen pa retten av kjolen. Plasser engeten pa underlaget Brett semmennet ~rm til kanten av m,emsteret og :sy ,~jolen fast ned sma us,ynHge sti11 g" Halsafpnmgen ,ka~ d~ I.~ st'~t da den birr dekket av knappen sam bii'r hodet. Sy ferdig al ~e kjo.~ene - vinqer og ben brcdees senere sanmer rned knQippen TI! hede, Legg teppeW;PPj van 09 bakstykke samrnen og na~ delene samrnen f0r de trakles sanmen 0.91 quiltingen begynnet Tegn av malen til ving,ene til engelen 50m du firmer ba k i bokell, pa tynt papir.. Merk av ving,ene med en merkepenn og sy ving.e~epa' rred atters!ing. iBenaersydd rned attersting ag te'g'net pa' med en merkepenn pa frih~nd ener mal1en t1l .ellgelen. :;y sma kaslfstirug med sHketrad OVN alle sermene pa bakgmnnshlok:kene. Fest «hodeknappene>,}. Sy pa lukkeikarnen - i hJ~mene Ilegges bll'onden i spisser oq sYS pia med en sikksakks0m ytters,t og: irmel~t pal blonden

Sy opphengs:kanalen pia baksiden a'v teppeitJ brett i'nn l em + 1 em i begge kortsider og sy en sem Bfett ~ nn 1 (Ill pa hver langside, og fest kanalen 10verst pa ieppet bak med pere sting for hand.

~

~~ ... _j -fj'"

"

~ . 'I 'Ii It !i . '.It,' -

~ .,>,

........ ,:' ..... ,. c·····.:. ~. . ...

ii Iii , •

i' II I !Ii II,.· .. : ~ I - -

~ ~. '~',~_.J _.'

- ~

- ..

r -

. .'. ~\

~\\. "~ 1- -2 J

2 _t

V

_-.:.. .JJfJ& i drivhusveggen. En godkopp te nytes i sommerhag,en som',men med njeinmebakte. sm(j*a~er meQsrnak

7

Tehette med blomstrete tekanne

Tegn av msrsteret til jehenen, KHpp to stk. 1 forsideston mr og vatt. KUpp ut motIvlet til tekannen sam fnnes bak i boken i ap= pHkasjollsvHse.lin. Hvordan appHka~onsvHseHn brukes, Innner du p,a side 18.

AppHker tekannen pa rorsidestoffet med smit pene si'kksakksting pa maskJn.. Legg:forsiden, vatten og f6ret pa· hver:andfe og festrned nalle~ tr,akle delene.sanmen f0f quiltingen begynner. Qu,f1lt etter eqet 0rlske - bel er det quBtet i strlp,ene pa.stoffet. Sma bl10mster er brodert pa den ene sIden av tekanneIl med «mUle fleur>}-sting og en glassperle i midten av bJomst,erbfadene. Quilt ba.kstykkedelen pa samme-m§t!e, med eller uten tekanne og blomster.

Legg tehettede:iene'sammen vrange· motvrang'e og' fest medn~Ue~ sY' Si3lmm'en tevaml'eren, I den samme SGmrnen syr du lukkekanten med fra retten av ~evarmeren. Sy !ukkf~k~nlen fast pa baksiden med s,mt p.erle sting for hand. Hlvoirdan en lukke-kant sys, fimer .du pa sde 40.

5y pa. Illukkekanten rederst pa tevarmeren pa samme mate. Brett si·dekantenernot bakstykket fl.ar du s,yr fast. lukkekanten, Fest knapper pa t!ekannelokket

1 bit stoff 111 tebetten, 60 x 70 em

1 bit ~toff tii ffir, "60 x 70 em

1 bit bornullsvat], 60 x 70 em

1 bit stoff tililukkekant 6 x 70 em

1" bit stofftI,l1 lukkekant, 6 x 66 em

blomstrete stofftLI applikaslonen

1 knapp

20 g:rassperler

s'illketrad til quilting'

. i"'c ..

I I·

I I

N

ell 11""'i"'+"'i-!i-i1 'H1,.-+-fr,.." :~ II-+-+-I-HI-+¥-+-HI

-. 1'-1' H-r1-t-~-+ll'H-. H'

u, ,i--I-II.4--f-1I-I-iI--"'lJ-+-l ~. M, -+- ~il-I-+'r+-I:

Sklsse a'v tehetten, mzd 1 :1() Hver firkant mater 2" x 1 em Msn:steret ·er U'te·n sernrnorm

--

-- ---- --------

Serviettring' med blomsterknapp:

11'0

eklete serviettringer med blomsterknapp

__ 91 opp 10 !I:uftmasker, snu med 3 IlJftmasker og hekle 10 sta- ,D U TR E'N GI E R:

_, helle 16 omganger pa sarnrne mate,. Snu med 1 1 uftmaske Bomullsqa nj lin ykt son! passer til hekle-

- ~ hekl:e 3 ~fa.strJi,askef" 4 'Iuftmasker og"avs1lutt ():rngangen Imied 3 naJ nr. 3 (jeg har brukt pt - Sumatra, Per

2srrnaSKerj snu med 1 fastmaske 09 hekl,el a fastm'ask.ert fest tra- Tryvlnq a.s.)

: f. 1 plastknapp, 2,5 em

.• ' P l bil van og en hitS'toffl em St0Ut enn knappen, reg"g stoff 1 bit steff til a trekke kneopen rned

'art: pa hverandre og sy tTak.!est~ng ytterst pa snO.ffs~jnl~e~en, leg9 1 bit vatr

"'ppen pal plass og dra sanmen sa stoffet dekker knappen. Fest

_" t, 09 sy knappen pa~ den s~den av den heJkilete'serv'iettrin'gen

, r kn~pphunet :ikke ier..

_,makaker med smak av anis

~n g smer

- -I brunt sukker : JI QlJe

- [hvetemel

1 ts ba!kepulver Iss van.HJesukker 3 ss a n ls~fipVJ

- Siji0(og sukker pltm~s:t" ti.l!sett olje og t0f lett Sdmlmen. Bland i ~ ~If btlKe p'u I'Ve r og kryd der ~ r~re5 sa m men o.g sene s ka~ dt 1 ~2 fir Rull deigen ~ lengder og del opp i i hl~er sam miles til! sma '" ler som settes pea' en smurt bakep~ate. Stekes ved 200 .grader - .l2-13Imin.

Sm'oker ypperlig til en god kapp te. ...

12

,~~Bl(fmsterp.~te f bloms:terenga>}

Blomsterpute -··pLJtemed brodertrose

Begynn rned ~ sysammen bnene till puers fbrsidJet se foto.

le:gn ,av rosen sam skall: bmderes pa paters midtstykk.e._ bruk 'en mlerkepenn. M0nsteret firmer du bak i boken.

legg p:1JtetopPi van og mellomfur p.a· hveifandre og tr.a:ikJle deknc

sammie-no

B,mder fe'rdig :motivet ~. putenerr quH'betmled maskin pa bjtene utenfQr mj:dtbloikb~n med rose ..

Det er qu il:tet pa fr~ h ~ nd iF-eSt pynteknap .pene i hJ~'rnene av m idt - bIQk~en,

Sy bakstyklket :~erdi:g .. B,aksty,kket bestar av to b~1Jef pa 26 x 37 em .. Brett inn 2~S em + 25·.em pa den erH:~'~orlslden av bver bakstykke~ del!,. Sy en stik,nll19 pa hver side av knaapesrolpen sam dsrres Sy tre kna'pph~ll~ pa den ene stolpen o'g ti;I'5vatendet~e: knapperp,a den

'a nd~€L IKnepp delete s'~m men,

5y s,ammlen endere p.a blonden og fordeil b~:onden r~ndt puten ved alleg:ge ie'gg rundt ale fiTe side; Blonden festes med krsppenaler (se filg ur) ffi'el':i:nm 'forstykb: og bakstykk'E sam lieg'ges nette m;(n rene, sy sa m men pa a II' e fire si d er. Vren;g putenekket 09 ~ egg tnnerputen pea plass

D,UTRENGER:

1 bi:t steff 18 x 1 B em

4 biter steff 11 x 11 em

4 biter steff 1 .~ x 1,8 em

1 bltmellomtor 42 x 42 em

1 blt bGrnulisvatt42 x 42 ern

1 btl h eklet blonde .5 x .350 em

3 knapper tllluk'king i1V puten

1 dun rnonterlnqspute lS x 35 em

13

Hageforkle med Jammer

I I

II I

I

- -----

DU TIREN'GEH:

l b it .stoff, ca. 60 x 60 em

.3 b iter stoff, 21 x 60 em

2S biter steff 11 x 11 em t~ I llnnl ng og

knytteband

Sy sa mmen de tre bnene 21 x 60 em, press lett og leg'Q styk ~ rette mot rene med del store stykke med stoff 60 x 60 rm Sy [ tene sa rrrnen 'pa tre sider -Ia det sta 'a pent r den siden 50-01 5 vere toppen av forkleet. Vreng overti~ forsident press lett Brett o. - 20 em fra bmner slik at det dannes en I:o'mme, sy en 5ikksakks, over s~,mmene sa det dannestre lommer.

Sy' sanmen bitene' 11 x '11 em tH en lang' remse og press Ilett Fir ~ rndten av forkedelen og mid~e:n 'av remsen SO,m ska ~ b~~ linni ng _ ~ knytteba,nd. Leg'g remsen rere mot rette og fe-st med naler pa fo - kIedelen - se tegnin9. Det Scorn bUr igjen pa hver side av forklet~ er knytteband.

Brett knyttebandene dobbelt og sy sammen bandene i samn: sem, Avslutt S:0'm'men i en SpiS5 ytterst p,a knyttebandene- ~: fnm Vreng knyttebandene over pa retten. Press !ett og brett i ifn nin gen pal baksiden av forkle,et og fest med naler. Sy en sti'kn'j· _ pa, .l:tnning og knyttebandl p,a beg.g1e sder av ba:ndet

En bit aver kj@kkenhandkJe med monogram; et stoff medblamster pa:·,og en bit natutfarget lin blir e I?ygge/ig fotkle med gode /olnmer- kjekt ii ho i kj~kkenhagenf meif Saksen letf tilgjengelig -likesa trod til a. binde.opp longe skudd.

15

Handleposer - enkle a ha med seg

D'U TRENGER:

1 bit stoff; 40)( 100m

2 blter slofflU hanker. lax 50' em

stofft~l.applika$joner

1 blt blonde

appl lkaslonsvl iselin

40 em

1.2 em

Gem

E

b!

~ .. ~-~~IQ_

HANDLENETT MED APPLI!KASJONER

Klipp to veskedeler ener maien .. Ma~ene til applikasj'onene firm du bak i boken. Tegn dem av p'a appHkasjonsvU1eselin. H~lO'rdan applikasjol1svlis;el.iin brukesi finner du pa 'side 1:8. Sy applikasjone fast pa nettet mec sma." perle. 51kksakks:ting pa· maskin - se fo' ~Qr pl'a5sering~

Sy hankene - stoffet brenes. 'firedobbelt pa lang"s, sam en aper hempe (fatklaring pa s]de 22). SY· 4-5stlrknln9ffl pa nankell- de: forst1erker- den.

te9lgfor- 09 bakstykke vrange mot vrang,e. Sy :sam men sidesGmrriene pal renen, deretter dell lange blmns0'mmen og til sllJtt d to korte bunnsI0m mene sam danner bunnen pa handlenettet n~r du vrellger. Deretter vrenger du nenet over pa viangen og syr dsanme S0mmene om~gjell.lDet1e gj_0Ire'S for ,a skjule sarkanteh'e. Sy ha~nket1e pa. nettet brett inn everst pa nette12.5 em + 2,5 err tit og ie99 hankene inn under bretten. Hdnkene plasseres 12 CIT inn tra kanten Sy en stlklning ned,erst pa bretten - vend hanken~ oppover nenet og.sy en s;tikning til ~Nerst.p~ bretten.

Handleposer til aputte'j vesm - de tar ikke star plass - s:,te er deDg$ri lsin Iifle oppbe~arin:gspo5r:.

. -

1'1

1 bit stort 40 x 1 00 em

"2 biter steff tll hanker, 10 x 50 em

1 bit stoff[il oppbevarlnospose, 18 x 25 ern

1 bit stofftll lukkekant, 6 x 25 ern

(1 bt heklet blonde, 3S em)

PHI KKETE HA NDLEN ETT [I OPPBEVARING5POSER

Nettet sys pa samme mate sorn handlenett med applikasJon :sfden foran men na uten applikasJon"

Sy sa'mmlen oppbeva:ringsposen ved a brette stoffet dobbel~ ., side:s~mmen 09 en ,sikksakksI0m' over sarka men, sy bunnsemne Qg en sikksakks0m over sarkanten ..

Sy pa, lukkekanren, fest knyueh~ndfne Imed i sa1mmle $10m. Luk :kan1~en sys p,a fra vrangen qg sys faSt p,~ retten rned en retts0 pa 'mask!n. Sy en bit blonde pal POS€':lll under lukkekanten om ,- 0nsker Utt 'pynt.

APPLIK,A'SJOIN! MIED Ai,P'PL,IK.A'S,JOIN5VILIIS,EL .. IIN

v

,

,

Q- -,~I

l i

,

~

,

2.<

1.

'M,'"','"'"",',,,',,

~

3.

4.~ ~tJ

6·.

5.

Tegn av rrlot:ivene av m~n$teret du skaf bruke pa paptrstden av app:liikasJonsvlis,el!inen I(figur l). K:lipp ut mptivet1" i de ti,lfeUet et hjerte, lined en centimeters )darfn.91 rundt {figll!J'r 2,),. Fest hJ'ertet tii~ seoffet ved it legge' limslkien av papU'et (den' ~ s@den) mot bakslden ~iV stoffet·1 og stwyik detfase med middehi varrnt stJy\kejem (fig:ur 3)" KUpp ut hjertet lan'9s den stiplEe streken [(ftgUl" 4) .. stryk hJertet fast pa: fOI'siden av modellen {filgur 5). SY· rundt hj;ert:et med knapphullst~ng; for handeJ med maskln, Hvls diu aippliken~.r p,a nne sornskel brukesfUttig; og vaskes one, k.an du sy en litan s.ilk1k:~a,kJ(S:0m med mas. - rundt mati vet.

'. ,..- 'Ir 7" ~ • I I
II " ,
" ," ~ ~!iI'
'. J
.. _, .. •
;" '.'
- ... ~' • •
~ .... ",;" ...... • • •
'IIJ I.
III I. .I' ' . •
• " • ~'
. ' !II • .. •
I' "
,',
• ~ •
• ,
......
,. •

I • I
• •
II
I. •
• • •
• •
I • •
• •
• •
• • •
• • •
.,
. ' ' . •
• •
• I • •
'. .-
• . ' •
• • .. ..
• • .. ..
• I'
• • ., ' .. '
'. - 4! -....
_I - '. •
.'
• •
' .
• 1.1

. ' •
• 'OppbeVQfingspose ttl ,handfenette~ fjten 09. 9rej~ 5Dm lett:frJrplassl vesken!

En k.Vekk f)05ii1nalderlil £if!' plastposene vi har sa aJtfar mange av. ,Grytekluter kan v:(rferimdf~tdri fa for mangeav.

- . ~ . . .

II

~I !

J

I

, "

DU TRE[\lGER:

11 bltstoff til a brodere pil, 23 x 25 em 1 bit bemullsvatt, -23 ~ 25 ern

1 bit synteusk van,t23 x 25 em

2 biter rnenstrete stofftll bakstykke, 14 x 23 ern

~ bl[ stotf rir hernpe, 6 x 18 em maske rlnqstape

broderqarn

~'- - -- ~- =~---

22

Grytekluter - mugger

Teyn av m€msteret av mugglen tU stoW"ft du skal: bmden~ pal m0n:terft 'firmer du bak'~ beken

Tra kle sanrnen bRen d IJ ska ~ brodere ipaJ Q'g bam u~ ~svatten, bro~motvet med attefrstrng.

M-onterrgrytekl:uten ved ~. l:egge den syrrtetiske vatten pa ba - slden ,av .suoftbitenmed broderi, sy bitene H bakstykke p~ toppc (jig. bunhen .av 'gryteklutenl kortsidene. Han'ken sys sO'm en ,apehernpe.l topper~ fester Oll. hanken tnidt pa kluten mlr serrmen s :. Sy baks[yk~ebirene sammeni menla d\etsta'jap1ent en bitsa gryteklwten kan vrenges. Sy sides0mmene, lai'n9s~deneog v~erig k~ut(; SyrgJen vrengeh u~ let rned sm'dl' pene sting for hand.

Sy en ramme nndt kanten pa 9ryteklluten me;d atterstrng slide 5) ~. bruk rnaske:rinlQStape HI hjeJp fora fa en rett Unje.

Skjaer-et styk!k~~ stoff pa. 5 x '1 B ·em tiil h empe (ler1:gdre' og b rredde avhO" g·er 'av hva hempen S!kal brukes till I) .. Denne st0Heilsen passer iii g:ryE?' Iki.uter. Brett stQifet dohbelt, finn rnidten pa' stoffet b~-ett dereuer _ to. ytterkanteneinn mormidten log press (figur 1 )!., B;r,ett hem'pl8n s at den ligger ftr~dobtH:;'lt~, og press, Syer.! S0m langs begge iangsidsn::: (fig'!Jlw 2}. Br;ett UII shJIl hempen (ngur 3;)1 o,g ~,~g'g den p~plitlSiSl..Jn~

slt!Jmmen.

G'·'· t k"11 - t- '-. , .-~. - d: d -' 1- h·" .... . t-

ry e uer me, oa a,es

Sy sammer de fi;re bitene 9 x 9 em og press lett, sy pa rernsene 6 em brede I t0mmerkoi1eteknikk.

Legg gryteklut~toppen, vatt og bakstykke pa hverandre og sy Ibi'tene sarnrnen la d,et sta- ,apent et lite 51ykke i den ere sfden 'sa' .grytekluten Ikan vrenqes. Sy i.gjen vreng'ehulllll'et rned sma, pene sting for hand. Tegln .av hestemoti'vet/ som du 'finner bak i bo~en, pa appUkasj:onsvliselin., Hvordan applikasJonsvli'seHn ~rukes, finn,er du pa side lB. Sy hesien fast med en liten og pen slkksakks0m. Sy sikksakks0mmer rundtmidtblokken og ynerst pa kanten rundt 9!ryleklu~en., Brett bandet sam blir grytekllJtens hem,pej inn i endene 2 [m/, og:~e5t bandet med en: knapp.

En b'okk sornsyes i ternmerkeleteknlkk kan he mange ulike utl:t'ykk •. Det er rar'gene' pa remsene 0,9 relki~efuill9'en av syingen :av rsmsene rundt et kvadrat, rektangel eller sekskant som gir blokikene ultke uttrykk. Her forklares kun det je~gl mener med S0m av temrnerkeleteknikk.,

Du tre,nge,r et kvadrat {figur 1) og remser i ilnsket bredde til a sy rundt kvadratet, Segynn med , sy en remse til kvadratet, leglg remsen p~ kvadrstet med retten (lIV stoffet ned! pal retten av kIJadratet (fi!gur 2)- 5y en S0m 09 brett remsen UI 09 press lett (fig,ulI" 3). Le,gQ nests rernse pa k;vGrdr~teti sy 'en sem (UgUlf 4t brett remsen rut og [press leu (figur :5) .. Sy rundt tv,adratet .p,a alle fire stdef~ sy :sa ma,nge omganger som du selv (l!If'iisker (figur 6).

DU THEN'GER:

4 biter stoff, 9' x 9 em Stoffremser; 6 em brede

2 biter bomullsvett, 25 x 25 em l ba k tykke, 25 x 2.S em

steff trl applikasjonen

1 bit appJikasjonsvUseHn l btt silkeband, 22 em

1 knapp

1.

4.

2.,

3.,

5.

23

DU THEN.G,ER:

. -

Bomullsoarn (lMandarin - Petit~ Sandnes-

Garn) 50 g hvitt og 50 9 redt

24

Heklete grytekluter

'~e.gg, opp 5 lufunasker og hekle en kJedemaske i den f0rst~ - maske·n.

t om'gtlng: Heoclj,e 31uftmasker og 2 staver'i ringen, deretter L masler o.g 3 staver i sarnme rinqen. De·tte gJmres 3 ganger: omqanqen m'edl kJede·maske i den 3. av de 3 luftmaske : hekle 2 kjedemasker til luntmaskehjwrnet lFortsett med satraden i neste O'mgang.

2 . .amgan.g,;' Hekle 2 kJedemasker tU l·uftma5kehj0rn~, hekle maskeri 2 staver nq 21uftmasker o.g lstaver i neste hjQ,-rne,. F med .2 I~uftmaske'rf .3 staver, 21 uftm·asK,er og 3 staver i neste hj 2 luftmasker, 3 staver, 2 luftmasker 'Og 3 staver i siste hj.0r-:: omqanqen Hekle 3 hjftmaske'r oq fest omgang,en, med en kj: maske i 3., maske av 3 luftmasker som omgangen begynte Klipp av traden og tre!kk den, gjennam sste maske.

3~ omgang',: Skift 'farge pa garnet ogl hekle 3 I uftma sker; 2 st . luftmasker og 3 stsver I det sammel,uftmaskeh10rnet. Hek~e 2 !uftmasker og deretter 3 staver i luftmaskebuen m,Je!~kHn !ur~ kehJ0rnene .. 2 tuftm~askerf 3 stave'~ 21uftmasker og 3 staver i - fa5tma~kehj~rne. Fousett omgangen nndt pa sarnme matslut rned .21~.'ftmasker·ng 2 kjede'maskertil iluFtmaskehj0rnF 4., rJmgang.~ Iortsar med 3 luftm,aske~ 2 staver, 2 I uftmas, -

3 stave r i sam me fastm,Qskehjf1'rne - fortsett m ed 2 I'uftmas.k;e:~ hekle 3' .staver i neste fastm;askehue, .2luftmasker og 3 stalver i neste faJstm,askebue:. 2luftmasker, 3 staver I fastm'askehJ0rnet/ 2 lufimask.er og "3, staver i samrne fastmask.ebue. Deretter 2111uftmasker oq 3 snver I neste fastmaskebue., Fortsen viderle ut omglangen pal samne male. Avslutt med en '0edemaske i.3. maske av 3 ~uftmasker"

Gjenta 4. om gang tif grYlek~uten bar fatllO om ga;nger. Pa hver omgang heder au en ekstra gruppe mea. 3. snver rnellom fastmaskehI0rnene. Hekle 2 omga nqer 'av hver farge. Avslutt med en kjedemaiSke j'1. m'dske av de 3 fastmaskenet kutt og tfiekk ltraden 'j'gjennom.

Bakstd'ert d!V grytekluten hedes v'ide[,e' pa denene siden av grytekluten. Heikil'e tned redt gam, begynn rried 3 iuftniaske:~ .z staver i mellomrommet av stavene og .2 staVer I hvert meUomlrommellom stavene, i <8111it 40 masker. Snu med 3 lilufimask'er og h ede staver 0 m'ga ngen ut Sn L[ m ee .3 I uftma.s~er og hekle 20 omg,a nger. Brett forsde og bakslykke samrrenmed vrangen Inn. Hekle videre med red tra"d., Na skal forside tJig bakside' neldes samrnen .... hekle fastmasker rundt hele gry-

tek~uten med 2 fastma.sker j' bvert meiliomrom og .2 fastmasker j' mel I ormomnet pa stave re, II h}0mene' hekler au 3 fastm,asker, @ivslutt omgangrenmed il kjedemaske'l. fastmaskepa· omgangen. Hekle videre med sarnme tr,ad en hempe,av 221uftmasket avsluTI:med 1 kjedemaske I samme m,aske son II'Ufimaskeoe begynte i hj0rnet Hekle vid',ere fastma5ke~ med .3 fastmaskeJ i hver hj.0rnemaske. Avslutt omgangien med 1 kjede~ mas.ke i den f~,rs'te fastmasken pa omlgarngel1.

Hekle en omg-ang til mea fastmasker pa sam me m~a'te somforrige omgang'; II fastmaske r hvert rnellomrom og 3 fastmasker j hl~rne[masken, hede frarn til fastmas~ene scm oamer hempen. Hekle videre 25 fastmasker nmdt fastmasksbuen, avslun med 1 kjedem:,aske i fmrst1e fastmaske p,a oimgi3ng,en. Avsl.utt med en ~(b~on deka nb)1 ~. fortsett 'lid-ere pa' neste omgan'g med 2 kjedemaske~ 4 lufrmasker oq 1 kjedemaske i f0rste luftmaske~ deretter 2 ~edemasker~ 4 I~ttmasker og' 11 kjedemaskel i f~lste IU'Mmaske ~ :ul'om9ang_iel1 ned ne,mpen inkludert Avslutt med 1 kjedemas-ke, [II f~rste kJedemaske pa omqanqen -fest tradene.

Heklle en grytekllJ!t til hvor du s~arte( med r~dt ga m.

2.5:

2,15

Poseholder

Lag sekskantbl'omster tiill a pynte posehoideren din med Sy sekskantblomstene midlpa kj0klke'nh2mdlkl!,eet for hand med Sima usynlige sting - ta hensyn tIl pla.ssetingen hv;is handkl,e'.et har et rmnoqram, Fest kneppene i m~dtb!okken av olomsten Sy en blonde nederst pa handkleet; oq sy deF(~tter buksf~5tr]k~en pa. hahdkleetfra vrang'en 5:~6 em inn pa handkleet med en 5fkksakks~m, OpplE og 'He-de-pal handkleet - ho~d sttikken snarnt nar den sys p,a, det skai vcere iglen ca. 12-,13 em av stfikken nar du er ferdlg med stlmmen Sy handki,eetsdi:mrnen mdt bak, og sy-fast hemp1en 0verst pa handkleet midt bak, sesidel02 hvordan en lulkket hem pie $ys~

Sekskant, mill' 1\ ::1

3 blomster av sekskanter , stoff som ble til

overs 'ITa et annet prosjekr

2 biter bussestrlkk, 35 em

1 bit stoff I H hemce, {5 .X 20 em

1. bit blonde

3kna,pper

,t' '\

~, / <c:»:

1

2.

4.,

3.

/~ I

5.,

Du ken kJ~pe malene 'Ferdig elilier la'ge dem seht. Kllpp ut en stoffbtt etter sekskanten, husk 1 em S0mmann Oig'ur1}. Start med a t]'~kle. rundt malen, Begynn lined en knute pa forslden a)V ,arbeidet, da er traden

illettere a-ijJ1erne. Brett inn sernmemennet 0lgtrak~e gjE!nnom stoffet 0'9 papi"rmall,en _, diet 'gilr penefe h~~~H'ner (fiigur 2'Ogf 3 ). N§.r af.le malene er trallidet fei'dig'" begyn1l1ler semmensylnqen: Leggl to Q,g 'to bi1ter-rette mot tett;;e',. Bruk trad som passer tili s:toffet~ be'gynn rned en knute sam fes:te.s LInder semmemcrmet ( figruPl ).IHo~d bltenesammsn rette mot rette og s,y dem sarnmen rned sma~, pene':st~,l!1Igf1ra vranqen sorn vlst (fri:gur 5 }. Fjern trakletr&den.e og ta ut paplrrnalene,

27

Bl omsterteppe - til pynt og glede

Tepper .llages i den stQurelsen du seJv 0nsker - teppet er laqet av store bllmlister - miHlster fmer d~ bak ~ bo~en .. Her er det brukt 288 blomster.

Sy b~omstene sammen rned roen pene, taste sUng fra V'F~ 11 gE' D" bruk do .. trad og fest godt Sy 9 hi omster sam"meWlln en b~okk '~~r he Ie teppet monte'res, Sa m m en tUS I utt

1<1 i pp en si:rikelll i ~ n sliet Sbof{ IB.riett ~ 11 n ~ mrn og sy tn1klesting l1ei',t2 veh:~n runet lkel~n .. IDlra samm.en stoffetFd~lfe'$t bc:l~ m,hj'ten av ll~fo msten ..

BI{)mstliendekutvstoli5ammerhJ1gen~ Ettepp( tuft av blomster= dekof(1tlvt;og fthyggelig O,;Dfddi handen.

.29

Pute med blomsterpynt

DU TRENGER:

~.6 bIter stoff, 10 x 10 em

1 bit 5t:off til rnallomfor, 45 x 45 em

, bit bomul1svau,45 x 45 em

2 biter stoff tll bakstykke~ 30.x .. 44cm

16 store blomster

41,,113pper

25 knapoerti I pynt

1 dun mQnterlngsput~~ 45 x 4S ern

,~

~ ~ ~

, !

Sy sart1:men bite,ne lax 10 {tnt fire- mder med"fire: biter ~, hve'~ Press. s0mmlonnet Iett Sy pia rammene ~ t~m merkdietek~ik \ -

fJorkJi-aringpa side 23.

legg p utelo PPl. vaU ng m el lomfar pal hverandte' og fest d: ~ sammenmed nalet lra1kh: delene sammenf0r quUting!en b~~ ne~l her eo[ de:! quUte:t meden sikksakks·~m over ai~~e 5~,mlmer:._ fast b!'Omstene og !kna.pper - se foro. Sy~q.ta·med sma1 pene, ~, ~e stlng, rundt heh: blomsten for hand. Sy bakstykketierdi,g. ~ lnn illS em '-r 2g5 on pa den ene langsklen av hverbakstyk._e Sy en -stiknin9 pa hver side av knappesto!,pen sorn dannes .. 5 knapph~H pia den enestolpfl1 og, tHsv~r~tlde fre kaapper p~ and reo Kriepp sam men detene,· le9g bakstykke og putetop~ mot reue~.·Qg sy sammen pia alle fire s~der. V'reng, .pu~etrek 'e~

ieigg, monterllng5pute~' pa plass ..

fi}r"isker du en pute scm er lilt tnykere (]" legg:e·.kinnetlrm· til kar (jnnlate a 51 pa pyru:eknappene ..

31

Yeske med node prikker

'l4 om

KUp P ut tD delier til vesJken et1'!er sklssen under~ k~:rlPP ogsa to ~,~. for ngl vatt

Sy vesken samrnen i S]d'es0mm.ene', deret1e;r den-store bu nn5_ men og tHs~~tt de sma bunns0lmmlene" Sy fo:ret$om volum i nnen er festet tit pa sa mme' maten, men 'lia delst:a' lapent er bit i den ene sJden sa ves~~eAI ksn vrenges. sy hankene', fest va ~ vi iselln pa baksiden av stcrffet til han kene.

Brett5boffet 'firedobbe~"t og sy bandet p.a· hankene·~ se foto. leqq rqrd:ellen .!nn 1 v€skedel1en rene mot rette, fest halnke:- ~ kf1ytteb:andfr~e mdlom yeske ogrO.lt s:a' de bUrmed [ den .$,dF. .SQrmmen~, lHonkerl€ p~a.ssen;,s 14 em inn fra kamten.,

Vre ng yes kel1 over til re:ttenj og sy ~,gJen vrengeh uBet for hanD e mas'kl~n.,

'DU. TRENGER:

1 birstoff 44 x-HO rrn

2: 'biter volumvliselin. 10 x 58 em.

1 bit volumvllselln, 44x 80 em

2 biter stofftil hanke~f lOx 58.em

2.malte treperler

1

I

~y pa; 'e'f pyntebandcwerst pa vesken - se foto.. Tra: trep,erl'ene

. -

pa knyttebandene, knytten krn]te tendenev b~indet Sa perler dcr seg p'a plass.,

Knytteb.and'et hoJdervesken sanmcn nar det er fa ling I den.

,

,

32

Vesker far vi ikke nok av" Her erknyttebtindet festet i s~df!sRJmmle.n s·d ve'SKen blir h'oJdt tetterf·samm.en nor den e tom for han-dIeting.

ss

3- I

I II

34

Veske i motivstoff

DU TREf\lGER:

1 bit stotf 44 x 70 011

1 bit for, 44.x 70 em

"1 bit volurrwllselln, ~ 4 x 70 em

2 biter stoff tl] hanker. '10 It 40 em

2 bitel~ volurnvllselln, 10 x40 em

1 bit band 90 ern

1 bit blonde. 90 em

44 em

oem

'ST. ,I _ 1..-,,----- ~211

Knpp ut to veskedeler 'Etter skssen unde; kUpp to deler l f - ogisa. Sy samrnen sfdeS01.mmene O.g 'dJer,etter den store bU[ln_~ men og tiI~ slutt de sml,a bumsemmene, F.ordel'en som vo

vlisie~i'nen er frestetpa1 s,ys ssmrnen pi] samme m'ilte, men la -

apent et Ilite stykke i den ene sldcn sa veskef1 kar vn:~lnges.

Sy ferdig hanke'ne ved a -feste volumvUseUln bak pa steffet, - hanken firledobbel't og sy 4-5 st1kn]ng-er pa hankenl da blir ~I~elle st0dI9f!re.

Le'Qlg fordelen [nne [ vesken, rette mot rette. Fest hanke E Iknyttebandene fast me'lloim vesken og "foret Ha.nkene pi,,,,' ' S _ , ....... _ 14 em inn fra kanten. Sy en ssm, vreng vesken ogl sy jl91jen vre hu~let for hand el.ler mas.kin.

Sy pa pynteband. og blonde everst p.a ves.'~en .- se foto for ::

5en~g.,

Vesken lar seg lett utvide'ved a knytte O:PP b~f1d"et som er f~ sides0mmene--+ d'GI bHr v,esken rommleHg nok, til a bcere hje -

grE'ns mes i10dvendige handlinig.

.3.5

" .

Pute pa trappen ~ pute sydd av rektangler

DU TREINGER:

32 biter stott 12 x 16 em

1 hit meilornfor 50 x 125 ern

1 bit bomullsvatt 50 x 125 ern

.2 knappestolper 11 x 46 em

.2 biter voturnvliselin l' x 46 em

ullke. band og blonder

4 knapper

1 dunpute 50 x 70 em

Begynn med a sy btencsammen, fire renserrred ane bner rad .. Sy radene sammen - forstykket og bakstykke pa putel- en. Press Ilett 09 le991 menomf6r~ van ogl putetopp pa hver FEst med n$ler o·g trakle ddene sammen f0f qui"ltinlgen beg~ Symed en sIkksakks0m pta mlas'kin over alle semmene Derer-2 diU ~?mskel'igre blonder og ba'nd pal put-en oversikksakks~mmerfoto. F0rst Syf du banden.e pa lanqs av puten.r ceretter "p,a tVle _ Sy knapp·estolpene pa. Remsen.e 11 x i~6 rm brette.s dobae: tangs med vanen limello.m .. net brukes en tynnere vatt i :. slolpen em i s'e:lve puten '~ordii den brettes dobbelt

Sy en sikksakks0m over sarkantene nair knappestolpe-n er og en sUkning pa den andre-siden av knappestolp,en. Sy knr stoJ pere pa p[as5 j hver erde av puten. Brett puten dobbe retten Inn, og sy s-a'mmen s.ides,~}mll1en:e. Kast lOver sa!rkank-~ vreng puten over pa retten. Sy fire knapphuU i den ene k c., stelpen og tilsvarende 4 knappe'r] den andre knappesto~.pe- . _ innerputen pa plass og knepp tgje'n. Puten er klar till, bruk

Stoffer nled roser og prikker _. samm'en med futete blind - bllt ({puteko5»,

i j

1

I,

j,~, 39

Gris - brodert

DUTRENGER:

:2 bakgrunnsbbkk(2f; 19 X 19 ern

2 biter.steff 6 x 36 em

4 biter steff 6 x 6 em

2. biter steff [it rammer, 5 x 28 on

2 b~~er steff til rammer, 5 x 55 em

1 blt steff tJ'1 bskstykke, 40 x 60 em

1, brr stolf t]i cppnenqskanal, 1 a x 50 em

Imange s,m,a' knapper

Et'hyggel1:q kjekkermTGtlv hvor mrJtivet egnerseg likeg.odt til appflka.sjdn SOm broderl.

5y sammen de to b.akg,rurmsb~okkene.., Hvordan du syr en Igmr~nsbiQlkkt fimer du pa sid.e' 75.

M'ed len merkep,enn merker dll ,dV mGm,sterettU griseill. sor finner hak ] bokerl" pa rni~tblokken sam glrisen skal broden~:

Sy' pa Tamrri,~ne rundt m]dtb~,okken~ f0fSt remseae 6 em ~ med hj0~nebldkker og deretter remsene 5 ern brede. Fest tc sa:mm,en med varte1l og: tralkle delene lieu SClmm'en ffn gri's:er deres med atterstll~g. ~e'gg bak$tykket pa pl'ass, fest med naif tra:kle delene sammen f~r quUtingen 'begynner - her er det enkle Sima slj;erner.over det he~e .. Sy pa;.knappene .~ 5e'foto~

5y pa ~,uk~ekanten eqla opphengskana'ien bn ned I den sa 5.0mlm!en. Hvordanen lukk€kant syst'finner du p:~ side 40.

En opphengsKafHlllag.e.s ved a sikJ&are e:~ ,bitsto:ff 16 em bred, og em ko;rtere,e.~,n awbieidets bredde,

Sy mnn endene pa remsJen .. Brlett remsen dQblbe~lt pa langs, mot 'vran'geJ og press br·~ttE;'k'a_nten .. Legg: opphen9,skanale1rl. pfi >0VewSit bail< P'2I t:e'ppetO'Ppen~ sy IOppher1lgskialnal.en med ~r samrM som den ~;vefste hJ.kke'kan1b~m syes pamed.OpphenQ:skanaJElrl:S, ste d:e~ fastes m·ed en haPlds01ffi sorn vlst pa t'egn[nglen. Den I""""",,,~"btetten forskyves 015 'ern QPPfs,l~ik st o'pph engskana len. buer ~~ enf!at p~rm~' ,gjennom kana len, plt'~ nen ::'l.kQJI v.aere lltt '~or~en~' 8""'""

betdets bredde,

ill I~ :I' II " iii .~
" , Ii, 'ill !Ii'
ill , II • ~ " " I.
tt! I' •
~ i!!I ,I 4 • •
J~ I~ a; II !9 'II . , ,I III ,
I' 1'1 I
.. II II 'llil
, II .' p ,. ii' "'::":'11
~: r
~ .. , -_ ~~i.
~. ,.
It
ill '.
,~ ~ , tI

' ..
,t Iii,
'I'
~ •
II' ~ 'tl
II '.
.. ~
I '\
.
II< II ,t
Ii 'I,
'!!il

.... ...... II ..J' .,A~ I~ " " I • :2
• ' . Iii ~ I. ~. • ,I ~ II , •
.V ,
~ ,il·. '. IF .' ~: • '. II II I ,
'i
" Alii '.' I!I .' • ~I I' I

,

40

x

Gris - applikert

IOU TRENGER:

Sy ssmmen de to hakgrunnsblokkene- for'klarin'g p~i' 01_ ner du pa s~de 75 - 09 press lett Sy' dereUer b]te'T1I(~ 4 xrtmdt b~okken., Sy sa ramm1ene pa med hjanl,e-kvadraten - -motivet til grisen pa applikasjonsv,useliin, le9g tiI 0,5 e mom rundt ddene. Hvordan appUka~~jonsvIH5elin brukes, ~pa sidle 18. App!Jker gris,en med sma kastestingl ~, se r ~ stinge[l,e kan hwkes pa ling. sam kuner HI dekorasj:on., ~ pen" vatten og b(Jkstykketpla hverarndr;e og fest med nale delene sam,men f~r quill,tingen begynner: Her er d,et qui-=-kastestin'g rover s®mmrene pa bakiQlrllnnsbiokkene 6g1 me i kvadratene ~. SE' deta Ijfoto. Sy p'! l'lJkkekantellij !a opphengskanalen bU med i sar - - Hvo~dan en opphengskana~1 sys, fnaer du pa, side 38.

40 biter steff 4 x 4 em

4 blter stoff, 5 x 5 em

1 bit bomullsvatt, 36 x 54 em

1 bit steff till bakstykke, 36 x 54 em

1 bit stoff tll lukkekant, 6)( 17"0' em

1 bit sto,(fril opphenqskanal, 10 x 50 em

broderuam

LUK'KEKANT

. .'
~ ~ "
J' I "
,. .. ..'f
.. 'If
"!'l. - '"
1., 4. 3. Malli teppets ornkretsoq iegg tU 15-20cm. for hJ0lme.r 09 overl,applng,. Skj,cer eHer klmpp sa, m,ang,e rernser du ire _ ~ disse sarnmen dl en: I,i~ng remse sam brettes i 11:0' 'pa' langs.. P'ress remsen 09 sy den fast pal fOfcs~d,en av teppet.Sts med ,a·sy remsen pia en av :Iangsidene'l det elf I'enere' a overlappe remsen del' enn ~ ,eth}~'rlle. S'y'og stopp.ca .. 0,5. err net (fig.ur ~ ), fest; 0.9 ta arbeldet ut:av' maskinen, rBn?tt remsen v,iinkellrett_oppover (igur 2). brett remsen ned ~9Jel pa figlilr 3", Begynn ,a sy fra tappen av kanten 091 ned mot nestle hj~:rne' .. ,Sy rundt he:Le teppet pa samme mate, st men lOcm far dIU m~terbe.glynnelsen av remsen, Leg,g ka:l1Ib~nlE!' mat hverandre der.de metes og sy sarnmen, regi1esl~mmemonnf~,r.du Ikutl:er remsene (filgur4). Sy den slste blten av rlrsen·f~lstt:H,tepp~t. Snu teppet mee mot deg, brett 09: fest Jukkeka.:nrteh ti'i teplpet rned ,lknappena'ier (frj'guf 5.h Sy kantsn fast med :siria, pene s,Ung: (fi -

.~

I., ~ "

,

./

I. ..

I" !f

I

,-

~

"

, '

~

I ii I:

• Ai"2-

~ I '''it,_'_

~ ~

J

Et utebud lsornmerkvplden - brJ.tlevannetvClrm'er se-g opp i 16per oV'dagen isola - et lunt teppe til a ho rundt seg ()g en pute lj fegg,ebak fyggen i gadsroJen etter lJadet En god kopp kafff eller er glass m.ed nOr! godr i nytes sammen ,mea kaken ned star f( fbrbak:eglade sgtm'on5e~ pynt med det som nnnes i hogen til enhver tid . ' ..

Ten:n noef! 5gft'! Iykter rned knapper pa~, 09 kosen er fullkom:m'e.n

... - .. _. - ..

Fremgangsmdte lil denne pungen firmer du po side 72

II I

~

]'1' !

,~ 44

Liten ioalettpose med engel

DU TR EN G E R ,: App~ Iker kJo~en tH eln,gelenrsom du ftn nerbak i ,boken, m id~ pa

'~ bit 'rover ull, 30 x 46 em let u I posen 'led a legrge mah~n p:a renen tl v kj.o;1 en, Plasser eng::. ~

1 blt stoff'tll kanteverst pa posen, 1:0x47 em p,al underlaqet Brett s~onnlet inn HII kalliten av m(;]nsteret '

Z biter stofftil 10pegang" 5 x 2S em kjolen fast med sma usn~nnge :stir1l9· Haisapningen kan du Ie

2 btter silkeband( 115 If 85 ern de den bl'ir dekket av knappensem bnrr hodet Mle~rk av v!n,ger~

steff ti'l enoelen bena Dig broder rted aUe:rsti og, sy pa hodeknappen',., Sy sa m

1 knilPP til hode posen rnidt bsk o'gl kast olver sarkanten- sy posen ssmmen 1. r,_

2trep€der nen - .brett buren sarnmen scm en melke~aJtong pa vrangs·"

Syern Sl'O'm 50m holder bun1~en ssmrnen, 6:9 kast over sarka Sy p,a Iw'p,eg,angi,ene t~~ 'snorel1e. Brett Inn pa be9ge Ikort51der + 1 em og syen sUknIngr. Bn:u inn '1 on pa hv'er ~anlgsid:e.:; ser l!3pegal1lgene pa forrSiiden og baksiden ,av posen - se foto. :: il~n l' em pa hver la~gside av ~@peg:angen. Sy pa kant~n ~iver:-' posen - sy sam'mecn steffet tU kanten pa- posen] kOlrtendene ~ dan~ies en 5tr~ell. Sy pa kantstoff-et fra v:rangen og brett over it ten. Brett frm 1 em p~, kant51offe.t~ og sy fast meden retls~,m- 09 nede paJ kanr5toffet

,M~lkeka rtonq-brett

lrce sillkebanden1e ;~l1n i ~ ~pegang:ene, et~ band fra' hver s~;de. En - pa ba n de n e sa m ter d ~I ~. en kn ute erer at u.epe rllen er tr.aedd . r: bandene.

,

.'11

-----------------------------------------------------------

II ~I
r
t 'l •
I "
• • I
._ 45

.. I

leppet er sydd ,av restebiter: f0dre oQ. hvite stoffer, og noena hv'ite. bitene har et hJertebrodefi. Teppet er quUtet for hand traklestinig pa t~"e'rs. a,v ieppet qa nske ten" leppet er v.asket j v'" m,a.skinen og hal slik fan den rette fin:ishen.

Lappeteppe med broderi

DU THENGE'R:

72 rede b;ter 9 x 13 em

71 I1vLe biter 9 x 13 em

, b~l steff tH bakstykke, 115 x I 75 em

1 lukkekant,.6 x 510 em

broderg.arn, redt og hVitt

maskerili,gstape 1 en) bred tll quitting

I

I

, "

I '

I I

" ,

, I

I I

, 1

""0-',"',"",'

, ,

, ' ,

,

._ ".1

, M 'I ¥, '.

I I

,

I' I ' , i

I

, ,

"

,I

o.

1 ,

"

I'

., .

1

I I '

"MI I I ,)ll . I

Te·,gn av hj;tertemothrene som du fmer balk t b'oken~1 pa bi,tfn 'Qn,:ske'r ,a brodere pa. Deer brodert etter d.t teppetopp;, vatt og 5tykke er satt sammen.

Studer teg;ningen og sy bitene sarn,ment 13 rade.rm·ed i 1 bi hverrad. Nar radene ersyddsamm'en, stryks0mmonnettil h g side., Nar do. syr sa-m, men radene treffer sermmonnet perfekt lLegg teppe'topp~ vatt.og ba~kstykke pa hverandre, nals,amme" ene, ng tr,akle dem' sammen f0r brodering og quHting beg Bruk en maskeringstape for a fa rette HnJer.

5y pa lukkekanten. Hvordan en1lukkekant sys( serdu pa side w Va.sk tsppet i v;askemaskinen, sa det far den rette finishen. :=:l krymper en god del, sa tenk pa det n\iis teapet skallages st ,Ej passe tU en seng.

Rund pute med engel

Malene tIll puten og midstykket ftnner du bak r bake"!t Her c Ilag'et sam ~thygg.eng hands~msprosje.kt 'led a sy brene 0, - se forklarifig pa sekskante!r p.§ side 25,.

Du trenger16 maer Sy b:[fene sanrnen tilli en shkel, ta I l - malene, ~egg putetoppen pa vmen og mellamforet, fest r e ler og trlaklle delene sammen f~J quiitin9'f'n begy~neL HE quiltet Olver ssnmene med kOr5,sting! i rader

Tegn av midtstykket til putea scm enge1en er bmdert pa., ute:n S0m. Klipp 2 sk o-g tegn av eng.elen pal den ene skke t: en merkepenn f:0r du syr snklene sammen med vatt imet : hele 5irke:lfen rundt kHpp en apning mIdt bak pa bakstykkt:: ~ei,en kan v:renge5~ Pia, dcnne 'malen bUr deten jevn siirkel,_: ,aphftnQ'en fOlr hand. Broder enge~le-~J press len 019 sy fast mL ket pa puten med 11 itt store kas1estl~ng rurdt kanten. Sy ba =ferdig. lBrett inn 2/5 em + 2/5 em p~ dell ene langsidenbak?tykkedel" 29 x 43 em. Sy en stikninlg pal Ihver sc~de a pestclper sam dannes. Sy nlre knapphull [pta den ene stolpE:" s.~arellde fire knapp:er pa den andre., Knepp sa'mmen' dele =

bakstykke og putetopp vrange mrot vrangle. IKlipp bakst, ~

.___...~ ......

1 hi bomullsvatt 16 x 16 em

DU'TRE:NGER:

16 biter stoff, 10 x 20 em

2 blter stofftU bakstykker, 29 x,43 em 2 btter s'~or~ 16 x 16 em tll III ~dt5ty~ke 1 bit melJonlr-Qf1 45 x 45 em

1 btt bcmullsvatt. 45 x 45 em

1 lukkekant 6 x 120 em

-4 knapper

papir til maler broderqa J' n

som forstykket, nal delene ssmmen, '_ Ilukkekanten fra forsiden av puten. e; kekanten rned Sma, fine sting' p,a b~' .. -, Leggl ~:nnerputen pa' ;-

diu har en koseputet1l .. e e·1Ier en .englevenn.

1 rncnterlnqsputs

Broderl, mali:1

~

"~ .

.

. ::?

KQn du ikke fa kjf1pt en rund mDn.terfn.g5pare~ S6 lag den s:elll ved a klippeJo strider iu stern: enn selve puten og fi;lIe

. -

den mea vatt. Bruk gjerne fyllet fro en gommeJ put~ gl den gamle puten en omgang I v(1skem,Qskin og t,;rketrom'me& oq rnater/alet blir som "ytt ~ nyttig gjenbruk er de; ogsa ...

49·

Brillepose med applikert hjerte

1 luK'kekanl,.6 x 20 em

legln av rnotvet p.a applikasJ6nsv~,is:elir]r motlvet 'nllnetdL . 85 .. 1Hvordan app;likasjonsvllflSeHn brukes'l fimer du p;a si.deSy bitene. ti~ briUep'Osen samnen, begiynn med a sy biter - :8 x lO em sammen m,ed .b[I~en som hjertetskal appnkeres;::_ etter bitene 6 x 1 0 (m~ ptess leU :og twalde stoffet ~ammen rten. AppHiker pia hjertet med kastesUhg"J fest en g'lass.perle ~ 3V sUn.gene 09 sy knappen i sentrum av h~ertet. Sy pa blonce lO~O for' pllasser~ng. B'rett pose'n dobbeJt rette mi(f! rene ag sy den smrnen . -

vrer~g 'og prless~ett

Sy fOI~e[' pa samme malte {)Ig legg~ del 'pIa p~.ass irme i POSt"' ~~,kkeka,nte~ fra vlrangen. Sy knyt.tebandene fast rned den ~s~rnm'er~'1 festes m]dt' loran og midt oak. BreU iukkek.anter renen1 ... og s¥ den fast med sma~ pene strngl 'for hand.

D'U TRENGER:

1 bit steff tll a brodere pa\ lOx 1 :3 em

3 bite! steff 6 x 10 em

1 b~t van, 10 x 35 em

1 bit for, 10 x 35

2 biter band tU lwkkJng

sma gla55per~er

1 knapp'

51

Pavlova - marengskake med beer

Bunn:

5 egQlehviter

2,5 dl csukker

Fyll:.

5 dl kremft0te 155 vaniUesu K'ke-r 1 liter beer

V~sp €,ggenviten giodt .09, r@r d:er!ener sJJkkeret fO(Slktig ~ shmmet Tegn e~n s]r~e! pa bakepJ,at~en - ca. 25',cm, i 'di:atheter~, IleQ!g r~ren 'sa Jevnt sem ~nuUg ~nnenfQr slrkelert Iorvarm (lvli!en HI, 250 gra:der~'s;teFlg i3V valmen 09 sett inn kaken. VCff vars:om ~ ~k~e.al,p.he ~teikovnsd0ra lortidUg' - venr1S ..... 20 m]n, la m;3:'r;e'nI1gsbun ne,n sta ] ovnell na.tten ov,e:r:.

B~nh~rllegge's·pa, et fal V~3'~ krerrlen (ned varn~Uesukker.le,gg klr.ernen pa, .punhenog plynt rncd beer, her er ~erorukt bringe~ b~r og rips. Delkorermed rQs:ef ,pgs,enler t]l eng.od kopp kaffe.

52

Lykter

o U TR E:N GEH'~

.. " _. -

Syltet(Z)yg la s s

Knapper

Beglynn :m·ed.a talge en .«~e':mpe:» r ten pal .glasset 'led ,5 tvnne frr---halsen pia .glacSset Fest endere ve; tEadrene sam, m len. rned en tang.lLi_ av 70 em staltradi, sm 'festes:,~' b2_ av g~asset pa hempen ~ la det .S"\~ 10 em pa hver side t~1 en a!vslu:brultang for aformi€ ku~He'tllr~ pa'e en tynn'erf' nad og Jest ~erms~s'et 'Veda snune endene pa kna_ 5S1mmen. Hvor 'mange, knapper - ~aiVhenger av g~!assetlen.n .et tely= en avkllppet f05le'j vann i gl:assf: -

celer gli r hY9ge.

II

"'

Kj0kkensone - hanefar ensler velkomme

DU THEN,'GER:

1 bit stofftll .~ brodere par 12 ~ 16 ern

1 bIt bornulsvatt 30 x 33 em

1 b~t 5tofftil bakstykke, 30 x 33 em

1 bit stoff ti:1 i u kke kant, 6 J< 120 em

.2 rnessingri"nger til opphenq

4 knapper

broderqarn

.... ,... 11

.'~' I

....

Te;gn av m1e.msteret til hanefar medenrnefkepenn pa' s~~ hanen ski31 brodens pa, Sy pa remsen1e rundt broderIb:l: pl' I t~mmerkoiem0Inster. B.egynlrlmed den ene r'0de rerr foto. Ptess ~ett, I egg to.ppstykket pa vatten.1 og trakl!e de. sam men 'mr hanen bmderes m'ed kontursting.

leqq toppen og bakstykket-sa:mmen og qu]lt Etter eqe~ her erdet sydd en rata mle~d kastesting OVeLS01l1m ene mel rade'ne rred {He m s!er>HJ9. 4 knapp:er Ii" hViert h]0rn1e av har=S y ! ukkeka nten pa. Hvorda n len ~ ukke kant SYSf fun er d ~ ,= Fest me$sJng]r~ ngene pa'baksi'de;n, C}g hanefar er ~dart!~ a dQlr;en og vsc vel tU kj0kk.engleder .,.,

Hanefor viser vel til kj€Jkke'f150nen

s'S

Frokost pa 9 lassvera n

GamJe sma duker og kjekk~nhandklifr har gitt l1ytt liv jtek.5tller som pryde; froko5tkmken.

Bringeb~rsyltet0y med smak av portvin

Skylll berene 09 !eggf dern j, en gryte Iblg 1 k9 ~

str0 pa suk_ke'r ~. rist 'gryten len og la· det 600

sta IkJelig, gJerne· nmen over. Sett gryta pa plla·ten, ~eglg i vanUjestangien som er

de.lt r to, og gt barene ·et raskt oppkok. 6 ss ..

KOk videre· iii 5~6· m]n ovetsvak varne. TIl ...

sett portvln ogl.gi massen et o.pp~ok" Hell I

syltet0yet pa rene gJass :og sett p,a lokk ..

Oppbevares kj0ltg, smaker ve11ldig godt trrl

et styk~:e ost ...

«Tehus»-varmer

'" ~- -

U~ike rester t redt og hvitt

Bordvatti tykk kvahtet

stofffi.1 rnellomfor

steff ttl I u kke kant , 7 x 68· I( III

knepper

tt ~ J]! J 1 ,
-r-t r=H+= ~
T H~
I' , I .,\f i -r-
r-I ~I I"S-d_ ~-rr -

V' .~ f-- , r-
!.<" -I .t f·~t-
[ 1'-1 . f--
1_ 1 I 1 ~l :-
! i-
Tt-
II- 1--0 -I ~
I ~ I I: ! 1-- :---~
I_li 1 j
I-II t I I 1-,""""1-
I I
1=Ff -H !_.I I~ r-I--
I I-~ -
, SlkrsSr€ZlV e ,Hver firkan'r-

Klipp ne brter] meHomfor og for og tre biller i bordvaiL: i ,~estekassenr den rece og hvlte., Studer foto o'gla9 re sys pa underla!getj' sam bestar.av II bit vatt(2 hVI~s du =-ty~n~) og 1 bit me II o:mfol, Sy alle- ire s·~dene~like·~ , r~ har dV res~,e~ band 09 b~ond.er. Sy de tre bitene sam, ~ foret samnen, Leg9 'foret pa p,~,ass~n ne ~ va rmeren ~-:.., nai, er i Ikante n Sy pa [I ukkeka]lten fr~ retten, sy 1 cminr - og~ret! den over tit!' vr.ail1g:eh"Q,g fest lukkekantelll pa ba·: - pere, sma st~ng. H~eskriye:llse 'av' :lluk~ekant firmer du pa s eventueltet pynt,ehlnd pa Dversiden av ~ukkek8inten. 5 toppen .~. 5'e foto.

B IIkk

II' .••...•.. :=- .•..•••••••. ..........:, IJ i I;' --, ~, II,,'" c '01 j', ." .I~ I-',-=i ,;1,,'-1 '

esn . imappe godt memme til S01vt0yet .. ,

1 qammelt linhandkll: med monogra.ml ca. 52 x 75 em 1 bit ba:nd, 70 em

Brftt handk~ef't 15-16 em' opp pa den ene langsia:er __ S0m mene,. I den ere sidenfeSles knytt" '. nde1 m,ed i ~ s~r'mmen~ brett bandet dobbelt Sy deretter .s,~tnmer -- ~

lcnrom pa 5=,6 on :som danner Iqmmene sam besL -

inn L

{{Tehu5})-Varmeren av ffJde og, h'vite resrel holderka,ffe-og tekannen vam.

5'9

I

Gardinkapper av kj0kkenhandklcer

DUTRE'NGER:

Brett ned caJO on pa den ene ~angslden eJler detsom pili ha ndkiter 09. vinduer:Fest bretten 'med knappe~ 6-851, Sma ha.ndk~eklyper k~n 10g~a brukes. ~ brett ned en passe-p,a h,andkJI:eet 09 fest kJypene p.a bre,tten.

Ett kjfikkenhol~dkle med .monog'ram brettet i·tQ~ mea kna.~ knapper sydd l apnlnqeh, blir ,en herJig pure'· tit kjitJkkenk~ ~

F' O·~ r·~· ·k-·' I e· .'. a- v· .... 'k'J'~' 0· · .". k-' ,". k:c e·" .," nih· '.' aO, n·-'

, , ... !. - . I ," ... ·1 .. ,." 1·- . I I, I .'-,

'! ': I . < _ . .• "' , , .• _ ., , _, _ .,. ' .. ,. _ < T ..... -_ ,I . _. -

Brett stoffiet tU krryttebandet J to p,a iml9s og 5y s.amm,e'se 'forik~adll'g pa' 'S0m. dV i ukket rempe pa s]de 102. Sy ~ nndt heie bano1et Sy band.etfa'Sttil h~andkteet m'e,d en L h j0rne· 0v,e rst· pa hJnd kleet

~...,...,....._....:..~ .. ~ ~'-~'~'''''!..~~~'-'~-'--.;',J/",

... ---~ .......... ~

. ' ............. _....,.,- ...... """"'.~~. ".-"--!""':"'--:'",",.~,

En-kif gardinkapper med knoppel

Serviettmed «knappeholder»

~
1
1
If
I
,

,
- Till servietten er det brukt fire ulike stDffer~ Sy ruten.e 9 x 9 em .sammen og p:resslett. Sy remsene pa midtstykket ~ sy dem ,pa sa de like stof~ene ~i<:k!e m0tes. Legg bakstykket rred rett:erl met ienen a:v servi'enen, Og5Y deJene sernmen La det sta apent et Ute $tykke

pa den ene siden sa servletten kan vreng'es. p'ress lett,f O'g. sy ,i,gjen 0 U TR EN' IG E R:

vreng.ehullet me.d sma, pene'st[ng for ha:nd. SelvieU

Fest knappene pa na,den ved at tree nadengJennom ,aile huUene pia 1 bskstykke, 26 x 26 em

knappen £a det. dannes et kryss - Sf foto" Fest endene ,av Hade.n Knappeh.oldef

ved a srnrre cem sammen, og knip ev endere sam bUr tH overs;, Fn bit tyrm stalrrad, (a .. S,O em

meden tang'. 9 knappei rned 4 hull; 1 S ern II dtameter

63

I'

I

_.. ....-

Duk av rester

- - - -

broderts kj0kkentekstUer

Vask ogl stryk det ~u 0nsker a bruke a:v qam Ie 'mate - - - mate a drive gjj~enbrlJk pa. Nar du brukerteksti1lerso bare til sin e'gent:ltge form,a'll~ fajr de nyu nv ~ i nye a rl c'

DU TRENGER:

gamle kJ0kkenbandklcef

ullke b~nd

1 bltstcff 'ii~ .Iu kkekant

Oenne dukeri maier 7Q x 100 rrn. Ou ve~ger selv s=, ~ beidet din etter behmt og 0hske" Dljken bygg:es '0.

- bn:dden pa rcmsene besemme du .setv, men len~: lilk pa alle.remsene 50~m skal sys:sammen. S~a:r til de bitene du vii bruike, og sy cem sanmen det er renser rck syr du den samlmen ngr. presser : legg foret pia baksiden~ og sy pa ~ukkekanten fra rettE- -.. lukkeka:nt sy.s; firmer du pa side 40. Brett kanten 0 ~~ eq s~ iukkekantemt fast med sm.a~, pene sting, for ha: ,

1 bit stoff til bakstykke

64

«Mammabr0d» -. grovt og saftig hverdagsbr0d

Etgrodtsaftig br~d sam holder 5eg JengJe - oppbevares ,innpakket i let kJIQJkkenhandkl,e pa kjI0kk.enben!kiefl.,

F"lrste: dag: Andre dag!

2 dl store havregryn 6 dl lunkent vann

2 dl knu.ste hvetekonl .2 pk. t0rr,gj(fr

l,S·dlli:nfrQj, 3 s$'Solsikkfo!je

mand alt det t~1rre og InOnn[ng,en., Helll kokende vann over blandin-

qen O.g' bland sammen ned en sleiv. La det sta: natten over med et 1,,5 dl sesdmfr0 1 kg Fbra fullll-

ldedeover bollen.l dl blve~eklri kornhvetem'e~ ifl!'er

Neste dag tilsettes oilel ~u.n~ent vanni 'gja:r Jog mel. Bland det lett 1 dl solslkkekJerner annen 'grov/fin

sam:me'n f0r all:t ehes i kl~kk€nmaskinen i tern mnutta la deIlgen 3 t5 gmvtsa'it me,lbtandilng

neve i cO'" 30 mmutrer Fodel deige'fll to former. Formene senes 2 $S honnin,g 3 t5 an is- el11erfen-

i'on i kald ovn pa' nede.rste rille' og; stekes ved lao 9rade'r i ca. en 6 dllkokende vam nikenr~i

time,

65

«Min kjofe» €rapplikertpa en bakgrl:1nns~ btokk sam',det finne5 totkfarlng til po'side 75, BJokken eren god bakgrunn (flmange ullke appliko5jonsarbeidel Mal tif «Min ~ole» nnner au oak l boken.

Pepperkakeenget

DUTIRENGER:

1 bt stoff: 7 x 9 em

stbffti~; re,m.serl 4 em brede stofftU n~m.serr 5 em brece .Stoff til rernser,"6:em bire'de

11 hit stoff tU bakstykke1 3:0 x 30 em 11 p]t bomuHsvatt 30 x30tm hekJet blonde t1l ram me, 130 em

1 pepperkakefoirm" 4, x 5,5 em

2 me.ssilnglr~ngler tU oppheng

6 knappe'r

brodeqam

5 0 b'ld d 'I

rna ,I ... ier me, mln~:

Disse sma. bildene b~e !Iagettn ,en av mine lItst~lnn~tr utga n gspun ktet sm a arbelder sem !kke iar seg 'kopier€ .~~ cet er ]kke men~,ng.en ·~,tan~en er at dae slka~ '~age der,:: minne-m'~nlbnder rned ml~ne soml tlspirasJo:n. Pepper.\:: bUr mea 'forklaringi 09 ,,<Kjoh:~n rmn» bUr det rr!10n.steri,·r

med d~neeg.ne sma, ;arbelder.

Bitene' syes, ~ett pa vatten ogl bakstyk~et Leg9 vatten .; ket p'Ia hverandremed vauen '~iv:erstl 09 fest m~dtblo '. :7 m~dt :pa kvadra~e130 x 30 em Pia denne· malten b! lr .a,rD~ mea: del samme.,.sy p'a i:e'm5ene/, 4tm brederemser racen Be~yrm med topp og b~ nnl detener l begge - ... med rensere 5' em oredei neste omgBng oql samrr= ~ den sste omgang-en syr du 5 cmlsede rerrser i r Dig deretter 6, em brede, rernser '~ begg:,e' sider. lkke ~ ~ underve~51 de bUr det flatt og' I~V~0st Sy pa d!en he- .:. sO'm er ranmen p'a, arbeidet- sy den pa he~tut ~! kanIE Ile'gg'es b~onde:n i sp:1sser.lagl ~IQ,en quiites~mmerl' he l(a)test~ng over sWJmmene .~ se- '~o.to. M,w!flster til « ._ fmer d u b:a k I boken Sy pa, k!r1l,appen e og fest peppE ~

! midtblo'kken.

:;,1 H U d .,,.y "J -l [' r-; 9 if 1I·,.i.I-1' F.~ I i:

' ...

-

- ...

-

?~!H"'I-IIL'~I'l;M' 4<.~~

..

-

~::

I -;:;i! Ii..

... 1 ::" ..« ~::: ~::

. -

::. ; 11; :rn'l'r11Fl"rl. j

.~, ~

-

-

.,.

~ , ... "

- I '

i::; I .~ ~ v.

:' ::r~" ~!H 11 II in <I, , ,'j,n It • 11" 1

"Ii ._ • ..,. .., '.

tl':.

• ~I ;--\

....... I ... ~ ...,., • 11

: II

rl!. IIII~ F I

I ~ _ • __

"" - j ~ , \

~ .... .LI~_

5y dine- minner inn let lite lAegyteppe - eHe'( la del' blf en p'ersonlJg putf'topp til glede og: nytte til deg selv eller sam' en ga~/e til en venn.

Piknikteppe

«lre striper i en b'lokk»

DU TRE'NGER:

7'0 blokker med 2 node striper av semrne

design og 1 Hnfarget stripe

70 blokker rned 2 Unfargete: striper av

sarnrne design oql red stripe thver blokk

be.star av 3 biter stoff 5 x , :3 crill

1 bit vatt 130 x180 em

1 b~t bakstykke 130x, 180 em,

8er:tegarn tH quiltmq

Tep.pet besta:r av bl okl~er med tre stn p.e rl hve r blokk~ to ~ mersetn inger.

Stoffene som .er va!'gl I dene teppeter uHke- II,i~l1stoffe

T0~e bomull,~s~offer i u.iike designer.. En blokk mea to r0d~ en UnfargJ=t"stripe og den andre blokken mOlsattJ med'1!

0'g en f0d.

Sy blokkene sammen - naT teppet .sk~1 sys sarrnen sa -:og tegcn'~n'g hvis du ~nskeret '~1;lg.nenQ.e' utrykk pi! tepr::.

det je'g' bar iag:et

RenskJ1Er hllokkEtne 'sa de er llke store f0f raderu: sys s~rSy 10 rade'rmed 14 blokker ~. hver rad, press lett og leg~ :: van og tepp,etopp pal' hv'e"randre, og lrakle deleJ~,~ ~

qLliiting,en begynne:r.

Her erieppet quiitet med kt1uter! se forkiarhl'g siqe 1_=pa retten er i hver m~dtstripe- pa' blokkenmed 1 Unfa :;p,~ bijks~den er d:et ~aget en kr ute I h\fert h}QJ.rne av alle - Sy p.a lukkekantell Forkiar~,[tg p;~ ~ukkekant~nner au p,~

Piknik i strandkanten med teppe og pureG strandVfsker med kjekke.poser til smalt og sua. Goott bo4en - ,muffins med feta og oliren. StrandveskefJ' tunger:erogsG brasom handleveske"en liten nfikkeJpung med~Jidefa5 bengerfas.t i en snor of} e lett tilgjengt~lig.,

.. .

'\ ---r •

Handlenett med n0kkelpung j snor

DU TRENGEH:

Handlenett

140 biter stoff; 6 x 6 em

1 b1t Far, 45 x 9S em,

1 rn't volurnvliselin, 45 x 95 em

1 8 biter steff ~iI hankerr 6x 1 0 ern

2 bitefvolumvliselin tlll hanker, 10 x 45 em

15 biter 5~off, 6 x 6 em

1 bit volurnvliselln, ] 6 x 26 'Om

1 bi t fQr~ 16~, 26 em

1 glidelas,~ 12 em,

1 bit band, 4() em

1 bIt srnatt band til ,a knyne ~ enden av

grlideia:sen

1 llten bit band

1 «navnelapp»

Sy sammen bitene 6 X 6 em ener teg'nIngen, press :- 09 voiumvlis·elin lik veskedelen. Fest volllumvHselin ; a veskedel1en og quilt delene ssrnnen v'eo a sy en pe _ over aUe 50mmene.

Sy hankene ferdilg- sy sammen '9 biter 6..x 10 em til fest vol,umvHseiin "pa bakS'iden av ha.nken. Brett hani~- -

og sytre stikninger pa den.

Nr0KK.ElPUNG: Sytre remser med 5 bilteri hverra,_vllselin p.a baks~den av n0kkelpungen, 09' quilt me - sakks0,,m over aile ssmmene samren med f6ret S navneJapPt far gJidel..as1en s:ys fast r tappen pa pung'~ -sarka,ntene. Brett n0kkelpw1ge'n I tOI og sy den sa sider. Fest band,et i d,en ssmme semmen, 'Og :sy 'f ' over sarkanten'f,

Brett veskedellen samm enj og sy .sides0mmene sa -'etler de sma bunn:s0mmene. Gj0t det samme me - det sta apenten Hten bit II den ene siden sUk ,at v - qes,

Legg veskedel~ og for sammenj O'g fest h~nkene n0lkkelp!ungen skal heng,e if rned den ssmme S0m - ken over till renen, O'g sy en sikksak~ks:0m p'a tcpp jlgjen vrenglehullet lor h,and el~er pa maskin ..

Sa#d nett sydd O'V mange sma fifkante~ m;ed'en nekke!pung isnorsOm er fester til nette.t en praktisk detaij.

'11

Handlenett og Sima poser til ting og tan

DU TREN'GER:

70 bit~r stOin: 6 x HJ em

1 blt stoff"En forr 42~(' SO em

] 6 biter stoff, 6 x ~ O cm

li b~t volurnvllseHn, 21 x 38 em

1 bit smart bant1 t.U ~ knytte i enden av

gUdelasen

Sy sam(men bitene tn veskedejerl- Se tf'gnl,n9" Kl ipp'""_ vllJsen~, llk veskede'en., Fest vO!lJmvUseJirnen bak pa "= sy sikksakks0mm.er(lverQ,lIe5!mmme~',e'. Sy soJmnhen _ ... og d_ereUer de sm-a bUlnn5~mmene'. Gj~r det samr~ men la d'~itsta Jlgjen et Ute' st:ykke sa, vesken kan vrer_~ haln:~ene~, sy 8 biter sammen UI hVfr hank/ og ~esl _ p,a baiksiden f~r hankenbrettesfitedobbe~[- sy tre s: hanken, Legg foret og veskedel'en sa'mme:rl rettema: - hanken!e i den samme"Sf~mmen-. Vreng vesken~ og 5y"-; huller for haind eJ~er pa" mask~n. Sy en sikksakks0m ken,

SMA POSER 1111 lING OG TANG

5y sam men biter! e 6 x 1 0 on n1r1;' ra der med fire en ~ Fest vo~'umvi isel"in pa baks[den og s,y sr:kksakks'0m,er : ~ mene. KI ~pp Foret i sanme .st0rrelse 109 ~"f9g'fOfet P? - gil'ideiib;e~ fast r roppen pa pos-e,~, og "sy en s~kksa-k "-~ kamene. Brett posen i to og sy sammen "~sfdenet kas~ _ - tene.F,(:st band.et i ,enden av gUde!asen.

16stk,

Muffins med fetaost og oliven

Del oHvenene i to og fetaosten i bItler. Bland mel, ba.kepulvel~·5nlt feta-ost 09- oiilven i etl belle. Visp sa.rnme'ri eggl, yog hun og o~je .~ rer b.iandi'rrgene sammen ved a; helle melbtan'dfnge~ j' eggeblandj'ngen. Helll blanding_en j' muffinsfOrmer_5:om frylle5 3/4 fille.

- Ste~es ved .200 grader GL 20'm in. 5pises avkjf!1lr med en enkel salat og salt skinke eller brUk dem .alene, yp"-

I; 'k! ok'

pe~Jg som plnf."mat.,. "

4egg

1,5 dl ol'fvenoUe 2·dl yoghurt 4·d I hveteme~

2 dl sa rnnalt rug (fi n) 1 ts salt

2 ts bakep uJlve r

3. t5. finhakket 10k. 1 dO 9'. feiacst

1. d I sorte o~ iven

Ruter fl1ed kniplebrikker- god gjenbruk av bestemors pyntebrikker.

74

Puter med kniplebrikker

!DU TRENGER:

lEn baikg:runnsblokk pa '19' x 19 em l;a,'ges av seks biter steff i uUke.desfrgn/f;;uge-r. Start med kvapratlE!'t [p;a

23 x 23 em. Blokken minker ca .• 1 em for hver kutdng - det kuttes fire gang,e;r:i ,a~llt

Tllsvarende starter dumed kvadrater p'2l1 20 x .20 em h,vis duensker ferdige blokker pa 16 x 16 em osv,

'1) 6, kvadrater, 23 x 23 om l uUke.stoffier.legige.s n~yi1ktig :pa,'lhvlerandre.

2) Fii'rste kutfs.kjreres ,skratt gjennom a~II~le bltene, Ku~ttet skJa'l vcere innenlor den ene halvde,1 av b~tene. 3) 121 den rninste ·av de 0.verste bltene og re·gg den bakerst,

4) Sy sam me!1; brren e i den rekkef0~.ge:n die na !,i~ 91g'er~ press lett.

5) Legg de nye !kvadratene n0yaktig pal hverandre. Skj~r andre kuttet skratt, som vlst .pa, t:egni',ngen. Kuttet skal hoi des lrmenfor den ene halvdelen pa' kvadratet. Flyt.t delli mins~E;' ,2lJV de'·,~veIl'5te bltene bakerst.

6) Gjenta punkt 4.

7') Legg' de nye kv~tdlratene pa.' hverandrs 09 kutt for tredJe gang. KuUet .Ia;g,esskratt mot det f0r~ste kuttet, 8) Det -!Jerde kuttet 'gj0res slkrau mot detandre k!ut:tet ,Renskjaer alle bltene 5,£ de bUr llke S.tOIE!, 19 xt 9 em.

4 bakqrunnsblokker; 6 x 16 ern (blokkene bestsr av 6 ulike biter rned stoff i en fargeskala, 22 x 22 em) - Remser av stoffr 6 em brede- 'til rammer - , bit tynn vatt, 42 x 42 em - l' bit.mellomtor 42

x 42 ern - 2 biter soft til bakstykke, 27 x 40 an - 1 Ilkkekant, 6 x 170 em - 4 knapper - 1 heklet eller knlplet brlkke - broderqarn

t.i! qui~ ting - 1 rnon teri.n_g5pute av dun, 40 x 46cn1

',>

Sy "ripe bakgrunnsb'ro~kker sammen. Sy pal rammene, de er sydd pa i nl)mmerko]:Eteknikk. Press 'leu og Ileg!g putetopp, vsu og mellomfor pa Ihvera nd re, n al sam men e.g tra kh~ delene sammen f~r qu iltingen begynner. Quiltestingene er sydd pa tvers av aille semmene med kastestIng- s'e; toto. Derettersyrdl.l brlkken pal plass,/ fest den med nailer og sy den fast med sma 'sting.

Sy bakstykket ferdig. Brett inn 2t5 rm + 2,5 em pa den ene lang.-' s~den pa Inver bakstykkedeL, Sy en sti k~1l ing pa hver side av kna:ppe,sto11lpen sam dannes, sy tire knapphu~1 pa de~ ene sto'l:pen og tillsvarende fire kr~lapper pa den andre .. Knepp sammen delenet leglg bakstykke Ogi putetopp vrange mot vrange, nal sam men D'g syalle fire .sider. Tamed lukkekanten I $Ql,mmenf IIHkkekanten sys pa; fra retten 109 sys fast pa vrangen med sma, perle sting for hand. Hvordan len lukkekant sys:, ser du p.aside 40.

Legg ]nnErplJ~en pa p~,a5s, og puten er klartil bruk

3)

I~ ~/lmr[~J

_,~=',-

2)

,I
,II
I
I
I
J, II
, -~I
,
T 6) I

8)[1]

/"5

I Barneteppe- «bit for bit»

D" . - .

I I _' -_. .."! - .' •

U THENGER.

1 biter ba ksidestqff; 20 x 85 ern

2: biter vat~~ 15 x 85 ern

2 b]te-F vatt, 20 x 85 em

band- og blonderester

rene n~ rteppet sys sam men

'1 lukkekalt1t 6.x 310 em

Dukk ned i' restekd'ssen, finn tram de og ,lag remser 15 og 20 em brede. HfO,ydeln pa rerrsene e.. bn k blonde- o~ bandr,ester over 'smmmene, elll er sY'srkksii rrer .. Noen av rerrsene er he Ie sto'W - ~1ek deg -tram til - teppe, Teppeter .sydd sammel1 og quritet j- sam-me pKlses: tsppet st0dig, og raskt la ,Iage.

8-egyrm mea ,a sy remsenle- se pa 'mota for ~ fa i,~Spira$j" - egetteppe,

Nal~' d LJ ~ar rerrser rmk, begyn1ner~a mmensyi~ngen. Velg bakst:ykkebiter siom m ate her stoffiene .0 U bmker' ~ selvfc rep; = ILegg vatter! p,@ bakslrdest:offet og sy bite-ne fa-st t~1 rem-serf0rste bit pa pll.ass v.ra~'ge men vr~nge tOg fest med na~e( ~ legges Ined renen ned mot biten sam er fe.stet pa uade ~ fast med en "S0Im'r O'g bret1 b,ten over pa tf:tten. Fortrset remsen er ,~e'k:ket" a:v biter., Syen pyntBs0.m over S'0mmen ~ fa5t err band.

He-msene ersydd' samrnen med de to s-ma:leste remseneog de bredesre pia hVer side. IRems,ene sys sarnrnen pa over sa:r'ka nIie ne er det sydd pa ba n d Teg'h av hJertene pa a:ppUk9!sjonsvH5e~inJ og appHker defr pet der del passer best H vorda n d uarp pJl~erer med a ppl vHsel~n, firmer dl~ pa s[de 18. Sy p~a lukkekanten·. Hvordan __ j'ukke:kantfinner du pa side 40.,

Piknikpa s.tr,anden' for dukkemIQ.rotj,dukkebqrn. Et le#5yddtepp..e tillek og nytte.

71'

I

t

H jerteteppe

I

I

1.

i

DU TRENGER:

Kv.adrateri 1 x 11 em

12 x 1,2 em del t i to pa tvers

36 node kvaorater

i48lys:e kvadmtet

96 n~de trekanteT

11 btt born!JJlsvattl 150 x 210 em

1 bit stoff t~~ baks;tykker 150.~ 210 ern

1 iukkekant~ {) 'X 655 em

..

'!' ~ '!! -:-

'i .... ~I iii 't.J

Teppet bestaT av 6: {(nj'ertebldkker» med enrsmme ru n'ing.,

Hver hjerteblokk bestar ,av trekanter 0:9 kvadran~;'r~ 6 100:

1.8 lyse l('IJadl~er, 12 filide trekililter 09 12 lyse trekll flle fundI bestar a:v 24 rede trekanter~ 14 lyse treka.nter og --..

.drater.

Sy 6 hj:ertebiokI~er ~ se foto og tegning. Sy deretter hj,erreblokkene sammel1 - to rader med "-: hver rad Sy pal rammene" teg'll~ngene vlser hvordan - bygget opp av trekanter ogfirkanter.

Pre'ss ~ett og sy p:a tukkekante.n. Hvordan en ~ukkeka

du p~ slde40 ..

Gunt tep;pet eUe:r e:glet ,~nske. Dette ~epp'iet er q~ntf: pfOff quntemaski,n 091 vasket i lI<lskemaskil1 etterpa 7:: den rene fintshen ~ derfor har teppet krympet ~.itt pa -

Hjertel1g koseteppe ~. teppet til aeg sell! eller en hjertevenn.

!I

I

19

Bestemors skrytepute nr. 1

Legg vatten pa mle~llomforet og sy bitene fast pa de'~ .= da qlll~te's pu~en ~samtidHg .s.om 'dl.en sys sam men - ~~ fa r a' se'l'ikrig rekkef~,~: ge' for sam mensy rng e n a v bitE.-fast pyn~eba!ndene ene't hve:n der de skal vaere - se L'Sy .baksty~ketfetd~g.. BffU [nn 25 011+ '2~5 em palo: sden av hver bak5'ty'~kedet Sy en str~kning,pa hver !~i""Cstoilpen sam dannes. Syfire knapphul~ pa den ene ~ svarende fin: knapper pa den andre. Knepp,sammen ~ bakstykke og pute~opp rene mctrene, og sy sa mmf'" 5lde'T. Vreng put;euekketf oy i e'g;g puten pa pllass.

1 bIt stoff; lOx 23~S ern

1 bit stof~,lO x 3'9 em

l' ,bit stoff 12 x 33 em

1 bit vatt, .50 x 50 (lin

1 bit me~iomfot SOx SO'cm

1 bit beklet blonde, 25 ern

1 bit flc2tyeJsbarl'd,40 em

4knapper

1 dunrnontertnqspute, 5'0 x 50 em

I

E 0) 23j,S; x 30 em:

I U

Oil ro

x o

.-

Bestem'ots skryteavdelmg - bi/de av barnebarne.tli~' ptttene lsfagbenken hvor de «an beun;dfes ·.OV be5@kenae:· Et

. -

mindm bilde kan ta pkrs5 po en brilleposemed snorsom benges rundt ha/sen og Jes;ebiiJIen et le:tt tilgjengelig og «sKryteblldet» alftid m'Ed Eller 10m hae: b#cle ov pus scm (Jgstl een liten «skrytesaJo>.

1 bit rnel'ornvatt, SO x 70 ern

(4) 8 X 42 ern

Bestemors skrytepute nr. 2

'DU TRENGEH':

Puten sys pa sam'me mate sam, Beste-mars skryt.epute ~ ningen vjser hvofdan puten er byg,get opp av de uUke og b2lodene.

1 bit stoff 'TI,ed fototrykki 2.2 x 28 ern

2 biter steff 8 x 22 em

1 bIt ston B x 42 em

Klipp,emall:

1 bit stoff 22 x 44 em

1 b1', .stoff ti'l ba'kstykke.r 50 x 54 011

1 btt steff 29 x 50 em

,E

\oJ N

N I (1) 22 X: 28 em

x

r--.

1 bit vattl50 X 70 em,

(5) 22x44 ,em

1, bit stoff til bakstykkel 30 X 50 ern

2 biter kroklisser, 22 em

1 blornst, 5 tor

Sy bakstykket ferdt,g,. Brett inn 2/5 em + 2,S em pa, de siden av hver ba,kstykkedeL Sy,en stikiling pa hver side ":: stolp'en sorn dannes., Sy fire JknapphuU pa den ene S'~ svaJendenre knapper pa· den andre. Knepp sammen bakstykke ogl putetopp rene mot. rette, ogl sy sam'm1e s,lder. Vreng putetrekketJ oglle:gg puten pa p'lass. 8lomsten I,ag,es etler fork'faringen pa side 28.. Mallen r iboken.

1 bit heklet blonde, ,45 em

1 bit bandr 50 em,

sma knapper til pynt pa band

5 knapoer tH 'Iukklngav puten

1 dun rnonteringspute 50 x 70 em,

I :::i

1

Bya ,gjerrie: ut babyb#der mea bfldtel av katten filer hund(2n elter (m:dtt kq:seliye morlver.

,

Brillepose med kat

1 bit s'Lofftill'tjkkekant 6"x 20 ern 11,0 ern fi0yebb2ind eH nakkesnor 2 knapper

,Motivet her er etlDtotrykkl' hvordan det kan 'gjwres, fi ~ ofdet

Sy stoffbiten med moti;v sam men med st9ffbit~n. sen ket under motIvbl~okken og baks~den :av brfl~eposen, Brett posen ito; legg. med vstten og sy sdessm :_ V'rengi posen. Gj0f det sa m me med f6ret Putt f6r'et .. - .sy pal lu kkekanten fra vran'gen. Brett over ti~1 retten, - sma, pete sting for hand, lQg e:1l knute i hver ende av bandet 2-3 em OPP - bandet med en knapp pa luklkekanten.

DU TR.ENGER:

li bit steff med monv 10 x 13 ern 1 bit stoffl a x 22 em

1 bit for lOx 35 em

1 bit borTliuUS'vau, lax 35 em

Brilleposen er en kjekk greie -Iesebrillene"er aI/tid tilgjengeJige ". - .

Brillepose med brodert hjerte

Te9fn metvet pal 5toffb~ten som 'hj'ertetskalsys pa, o·u -I RE N GER::

Sy sarnmen biten som hjertet skall brodef,es pal og b'ftene med 1 bit steff " a brodere pa,lO x 13 em

stoff, Be'gynn med bite~ sam err 8 -x'10 emf deretter birtene scm er 1 blt stoff 8 x 1.0 em

6 xi 0 em. P·re5s lett og "[raklle stoffe't.sammen rned vatten 3 biter steff 6 ,K 10 em

Broder hjertet med kjedesting, 1 bit bornullsvat I 1,0 x 35 em

Sy pa pyntebandet og knappene - se foto for plass'ering., Brett po~ 1 bit stoff tii 'f61:, lOx 35 em

sen dcbbelt ret1l!ell mot retten,~, 'Og sy posen sammen Vreng posen , bi;f band til nakkesnor 1.20· em

og press lett. Sy foret pa sarrme mate og I egg: cet pa plass 'inne i 1 'bit pynteband, 2 x 10 ern

posen. Sy pa lukkekanten fra vrangsiden. Brett over till retten og 6 sm:a knapper

fest lukkekant1en med sma, perle' sting for hand. Tree tlradsneUelle 2 mini tradsneller

inn pa endene av bandel', knytt en knute pia endene av bmdet Sal

snelUene ikke faller av~ Fest bander med en knapp i hver side av

lbri I ~ ,eposen .

K.i edes,th1,g

Brillepose med brodert engel

DU TRENGEH·:

1 bit stoff till a brodere par 10 x13 em 1 bit steff 10:x 22 ern

1 bit bcrnullsvatt, , 0 x 3S em

1 bit steff til lukkekant, 6 x 2,0 em

] b~t ba'nd t'j ~ na kkesnor, ~ 1.0 0111 1 bit srnal t band, 1 (1 em

1 bit smal heklet blonde. 10 ern 2 knapper

Tegn av motivet p.lstoff tnen scm enqelen ska,1 bra '~ Sy.sammen stoffbilen sam engeh:'n ska~ broderes - som darmer !bun nen og bakstykketjl pre-55 lett [leg _ - vstten pa hverand'le, trakle delene sammen, og sy - ~ oq blonder - se foto for plasserlnq, Broder erqelen rned attersting., Sy posen sammen i - -posen og: press lett .sy Foret pa s.a:mme 'm,a.te - {egg:~ i-nne i posen 091 sy pa ~ukk,ekantenfra vrangen. Bret over til renen og sy den fast med sm,a, pene sting Nakkesnoren sys pa plass med en knapp i hve.r sde inn bandet 2-3 em sa det daln nes en lnen l'0kke ~ e .. (en.

I

• ,,", :1'

, ~

II I

~'
\
"1
"
1
....
'Iio, Bri!Jeposen I'ned glansbiJdeengeJ hars;amme framgtlngsffJ'ote sm ,p'rodeft ei1g:et mien den har fatt en l10vnelapp og, en liten dukkeknapp 50m pyntpa fukkekcmtetl

i I

88

Op' 'p'" bev a--r"~n- ·g-··-s--p~·o···s-e· m e'" d-'-" 'fo·· tctr yk"k'

. I" '.~ ...•.. ii' .. '! ."~ .. , .•.. 'tl . ' ...•...... :. ".,

O 'U' 'T- R' EN- G" . E'R'

',I . . I' ,- ,0,

:' " _- ..' '- I. . , '0

Se tegnfng for kurtfng av «iokkeh> .. Brett lnn 115 em ,+ 1,5 ern og sy en stikn~ng oppe 09 nede p,a: brenen Sy fast st:oftet med fototryk p,a posie'h'~ se rota for plassering,.

1 bit ~off;. 26, x 88 em

1 bit steff med fctotrykk, 11 x, 1 g ern

j bit heklet blonde, 65 em

Lag en ram me TU rldt fototrykket med b!' 011 den" b rett bl oncen 1 spj:s:ser ~ hvrert hj0f11'e. PXnt mea knapper~ Sy deretter posen sam men - den sidrn sam spssen er OOI~ brettes 6 em rl',ed P2} retts~den og danner lokket. !Brett inn 0verST pa den andre'"enden l' cm+ 1 -em ogsy strkn i nger oppe og nece pa bretten Bre'n posen dcbbelt med retren lnn sy s]dfsmm' lene og kosi over sarkantenemed en sLkksakks0m. Vn~1r9 posen o,g bre-tt ~okket p'a p~a5S. 5y et~napphuH i spssen av ,Iokket og feST midtef1l av ba:ndet pa pos:edelen med en,symaskinsIQJm. Stikk bander gjennom knapphullet og knytter sl:0yfe.

1 bit ~i'I keb.3nd til iukk~ng

-------'- -,_ I 5 .... -

'i""'-.

Brillepose med fototrykk

B,rn ~epos>e med fototrykk er sydd p.a sa'm:mre m1ate sum brlilll'epasemed kattefoto. Pynt etter eqet ,~mske mec b,a nd, og blonderesterH det som passer dlitt eget fototrykk, dfl1 motJlvbJokk :el!lerditl broderL

-,

Pose!' til oppbe:v1Jrfng .QVrlJt fft15.tmmpeb.ukse~ (fUSer og andre sma ring, Holder ort/en j kofferten m!ir du'er ute po nn:

Juleduk med Iys

'D',UTRENGER:

6 biter steff til a brad-ere 'Pa,~ 12 x 16 em

4 biter steff ttl qitter mellorn bltene med

broderi

5 biter stoffr 1.2 x 42 em ttl midtstykkert

2 biter stoff! 1 5 X 42 em tH rn Idtstykket

:2 biter staff HI rarn mer, 8 x 112 em

4 biter steff tH hj0rnekvadrate'rr~ .s x 8 em

1 lukkskant, 6 x 365 em

1 bit steff til ·bakstykkfe~ 60' x 130 em

" I::iit tynn vatt~. 60·~ 130 em

broderuam

Tegn av m0nsteret tij~, broderiet, og bmder bitene ferdi~'. ~tprmon~ tering!erl begynner,. Sy samm,en duken, se tegT~i·ng ·av hvorda.1 midtstykke:ter san. sammen. Sy pa. rsmmere t~11 slatt rred hJ~Tnekvadratene; legg duktlJ'ppen pa van QQ, fort: fest rned n~Her~ og trakle deleae sarmlmen f~r q uiitingen begymler~ Her er det quHtet pa rnaskln med en, smal s~kk5akks,0m over de fieste sammene -I kke pa 'midtblok~ene meUam de broderte b~:tene. Det qlr et snamt utrykk, gl r '~asthet f)g ~I ar .stoffene kmm e

til sin ret! ii m'i.dtstykket. 5y pa.

hJkkeka men, se fork~ajnln_g side 40.

Jul ej:yslet~, ma:~ 1 ~ ~ er brodert med kontu rsti ng.

JulI Strl'(J - juleste.mnfng" IBperpa border, kjcerllghetpa pinne' i bJomsterp'Otta -julee,ngel 09 5.zyernepynr- det er floe GVdet50m skaJ til tor ,atjulestemningen -er po plass. En skive medgod (]s:t o~ ,m,(Jrmeiade Jaget av aprik(}s og gulrot 5maker godt;oger en god

gilV:f!fdec•

Sy sarr men bilen,e"av stof(, pressl'ett og 11m: tast vo!umvi i~e1'i -:'baksidlen av stoffet.

Tegn ,av m,alen til~ 5jrke~en scm du finn\er baki bcken. Breu _

fer dobbelt med retten l~nnJ' og: tegn av s~rkeilen, F.e.st med _.-kna:ppena~erog sy _s,irrk:el'erl flter dentegnete streke~lmen [;

sta ~pent en Hte~ bn :i bunnen~ sa srr~e~,erl kan vreng.es erg pi -neste'S. Vreng ov~r pa retten og putt inn Uti stapp-evatt, ~kke for' . men fast og, passende, Stikk b~omsterp~n nen pa plass., S~dr~[ dte~1 kommer beh opp i tappen ~ ~e9g littiim: pa luppen, sa h: d,en seg pa. pl·ass. Sy Ilgjen vrf'ngehuUe~ nmdt plnnen rned tz .sting. Knytts~.~yfen pa'p~nnen/·09du har lul,ekost~:1 dIne pottep =--_ teri vi~duskarmen.

«Kja2rlighet pa pinne»

.DU THENGER:

3 biter steff l) x 26 ern

1 bit vo II..J I1W I isel ln. 1 s~ 26 em

srappevatt

tekstillim

GuJ rotsmannelade med aprikos

son gr t0rkete -a prj:koser 1,5 d vam

500 ,grg lli rot

1" wlko~og~$k sitmn 800 'g.r .sukker

5rhcr*er gad! aene, ypperlig til god:ost ...

AprLko:sene legges i va nn- 1,5 d~ ~. nattiEn .over

Shell gurr0ttene og 5~kja?r dem i b~1er. Vask og sl~,a:r strcnen - press ut saften 09 riv ska~h:t Le'Q9 a;pri~o:sene o.g Vdnnet de - ligget i~ g,uHerot, sitmnsaft 'og sitl'rrns,kaU r en gty~e. La. del ,,~ opp ~ skm: ' .. her vat,me'tl ned' c'g" I,a det putre under onru~'r]n= - ca 15 mlirl. KJ0rmaS$,ell I en bllender, heU tJlba:ke: 19ryta' og t1l5,:-sukker ~ la detsml!~e i ca. 3.:0 m~n. Tagwyten av vsrmen og·Q>'. r

II itt f~'r rnassen hei les p,a rengljorte Igill.ass ogr.'secr p~ [ Oppb6 =--

res kjl011 g"

Jufeko5 til pottepkintene

93

1 .

Ao r' 'e' t S' J~ u I ec e"'~' r g'.' e'C ,-

I •..••...• . • '. Ii." .••••

DU T--"R'EN' G' ER····-

.. '<-. I ... I .:;

1 bt srorf til h.ode, 6" x 2.6 ern

.~ bit .s.toff til krO:PPr 26 x 26 em

i star knapp

.2 sma knapper tH [0tter

sma ,g:las:sper.ler

srappevatr

6 rnlnlblornsrer "[il haf

Sy sammen stoffettU kropp og hodet og·festvollumvllse~~n p.a. bak:siden av smoffel. Tegn av m0nsteret UI eng:eierrsom du fintt,er baik"i bOi~en. Memstererer msd sem Kii pp ut ,enforsidf' og en baksfdeJ ta hi(:nsyn La serrmen mdlcm nodet ag' happen, sHk dt m'f1n'steret stemmet Sy sammen bitene rette 'mot r~tLe} men la det sta apent et stykke mdt under sa engelen kain vreng:e5 .. Vrel1:g ;enge:lien, og s,tappkroppen qgl hodetmed v,att 5y 19Jen vf"en.gehulJet~ og sy en rad :med giassperlerrundt halsen pa engeJen.lagl6 bhJ.mster mer mslen bakerS! r bo:ken. Hvordan en blomst .sY:Sf fi'nnew du pal side 28. lBlo'mstenefeste.s pal hodet og: blr 'engelen) hal Sy pa vIng:ene:, de fe.stes med en stor knapp p'a ryg:gen. ~Hyssingen tr~s pa en Qlrov nal og, stikkts Hiln r bunnen pea eng:eiert - knyrr len i~nute fur knCEJ, 091 fest de sm,a knapp"ene med eo knute sa. detb~~'reng'eJeflis f~i'let

Hodeplagg for den bakeglade

Teg'n opp msnsteret til hodetsrkleet, klip:p. ut og legg til 50m. Brett :D U TR ENG E H:

inn to ganger sa line sOlmmuJlig 09 sy ensem rundt aUe sldene, Syc 1 bIt stoff; 40 x 70 en)

pa' b'llonden, og fest bOlTE,iasen etter menene pal m~msteret Tegn 1 bjt heklet blonde; 70 eml

-aV m0nsten:t til engl!ebrodreriet reed en merkepenn og brode.r me- 1 bi"t borrelas, 2 x 7 em

t1vet med attersting. broderqarn

r:-.. : l
I :-.. - _I I I
i~ I _I
J
,"'\_ 1 - I ,
1,\ I I
I I

,
T
I
, ....,'.
y I -
, 11 I
.~ r J L ,
I
, i"o I
po _._ .
IWI
I T' Hver firkent mal.er 2 x 2. em

En mGlnm"o som baker store, gDde hvetebolle~ e en bake;.. engelog' trenger e: «(hadebaketsrkJe» med engel ptJ ...

Enn"'1Lll~ m· - eilll '1 ~1'1 . ':::;;I~~~ .a I,. I

l),UTIRENGER,:

Stoff tH stiernene

Stappevsn

2 knapper til hverstjerne

Du trenger 12 pappmaler tH hver stjerne. iPappen skal va:r;e innstjernen oar den erferdilg sydd salmmen~ da holder den seg! spe 0- stlig.,

Klipp stoffet til m,dene med et godt 50rnlm1elmonn, trakle fasl.sto£fet rundt malen. Nar aU,e: 12 bitene er tra'klet~E.rcif.g·f s.yr du 6 og E biter sammen til en sljerne .~ sy dem samim,e'n fra vrangen mLC smal pene st[ng. Leg,g, deretter d.eto ferdi'gsydde stjernenesamme vrange mot vrange1 og sy dem samm'lenl med srn'a, pene ksstesting. La det sfa a1pent en bit sa s.tjemen kan' fylles med 5.tappeva~ Sy igjen apningen, 'fjern trak~etradene 09' ~y fast knapp.ene, en pi hver side av stjern1en. Fest en trad rneUom to av stjernespissene r olppheng.

JU'lesljerner~5tore oq sma tilpynt po en.gren eller i Jysekronen.

Sma engleposer

Begynn medl,a sy samrren stoffbitene tIl se~ve posen, press lett D' U T R ENG E R :

og sy e,~ sikksakks0m over ssmmen pa retten. sam blir'€n p:ynte- 1 bit smarutet steff 17 x 23 em

S0'm. Legg forstykkedelen og; bakstykkedelen VriUllge mot vrange; 1 bit blornstret stoff 23 x 29 em

sy glidelasen fast j' hverende-av posen. i(ast oversarkanteneJ brett 1 blt for, 23 x48 em

sarkantene ned pa! vr.angell,r og sy fast rned en slkksakks0m pa ret- 1 gHdelas" 18 em

ten. '1 bit srnalt silkeband l 8 - 20 (Ill

Se pai foto, og! breu posen p,a rensid;en .slikat b~omsterstoijet dsn- 1 ove.rf0ringsbilde. - butlkker rned sysaker

ner tappen av posen, 4~S: em. Sy sammen pos;en i begg'e sider sel'ger overf0r-ing,s:bHdef, eller lag dine

pa renen. Vn:ng posen ov,er pa vrangen, og sy s]descommene pa egne' - se forordet

'Ira nqer ~ 5~rka It «fransk S0m».

OVeIT0F' det bUdet du har valgt1 pa posers fors.idE:/ og sy en qUihes~m rurdt motivet

Kniytt fast silkebandet i enden av glidel,aslukkere'n.

Den andre posen er sydd pa samm,e mate1 men med en bedee 9Hdeias ~ l!e'Q'g da [[II de ekstra em pa bredden av stoffbirteneJ h0yden er den samme,

SmlJ engJE;pose.r-tlf smd toalettsaKer.

Hjertepost

'1 bit steff 27 x 110 em'

'I blt steff til a brodere Hj~utepo~t pal

9 x 18 em

2 stoff biter tiillljerteapplrkasjon

2 knapper

2 biter bendelband, 1 ,5 x 35 ern

I bit stoff sorn sr revet, 2r5 x 150 em

broderqarn

Um volumvliselin bak pal5toftet til hJerteposten.!Uf'9!Q stoffet do belt og sy .samm,en kortsidene1 m,en la det sta: igJen en apning ,,~ 8-9 em, midt par' sli:k at st.offet kan vrenges. Sy sammen i hver si :. brett[0y:stykket ned sMk, atvrenge1hullet'er ca. '15-,16 em nedenr: toppen Vreng 09 press iett" s.y i,gjen vrengehuUet for h~lI1d IT ~ s'mal pene'sting.,

Tegn av hjert~motfvet pa applikaslons:v,Hseliin - de to hjertene r rer du bak t boken. Forkl!aring pa S0m med appf:ik.asjoTlsvliserfintner du pa .side 18.,

Sy rned store' ka'~,testing ,~ se foto. Brett dden med hjerteappHvcsjon opp 16 rrn sa cet dames en liom,me, semrnen med vren, Ehunet skal vcere Inne j' lonmen

Sy tast 10m men mec knappler..

Tegn ,av boks·tave'ne till hjertepast sam du fnner bak i bokenl p~ stoffer, 09' broder m'eo aUersting, 5y fast bmderiet m.ed stor~ «traklesting» Bendelbandet til opphe:ng brenes dobbeftog sys fas: med en m,askinS0m ~.werst i hvert hJ~}'me.

Tvinn re-msen ,med stoff rundt kleshengieren - begynn 0verst p ~ hengeren i krokfestel, o'g tvnn rundt nlengeren ti'lbake in kro ,festet Tvinn opp pa kmke'n~ lag en pen vending ng' tvinn tHba ~ ned ti~ kmkfestet. Palss pal aj tvnne jevnt og. ~kke rOlf' tert, . .remsei skal hol'dfe hele veJen nndt Lag, en pen avslutning og fest m_ .) sm!a, oene sting.

Knytt band1ene pa heng\e'fen ng Hjern~posr,en er klar til ai heng€: cpp og ta im!ot dine_julehllsener.

Hjertepbsten tar i m',()t oret) julekoit.

Harpynt til barn

DU TRENIGER:

,H;d'rstrikkf:" med slfJyfe.r

1 bit steff til sl0yfen, 8 x 10 em 1 bit van til siV'yfenJ 8 x 10 em

1 brt steff tii magebelte, 4 x 5 ern

el fer en bit band av silke eller fl0yel~ S em lang

5m~ knapper

hars-rikk

H'lirstrikkmed blom'st

2 ui~kt stoffer tn blornstene

1 h3rstrikk

HARSTRIKKER MED 5L!0YFER

Stoffet til si0yfen brettes dobhelt m'ed vatten fmellom og' - - sammen sam en lukket hernpe -du firmer fork~a:rilnlg pa sloe 1 ~~ Vreng sl0'yfen tOg snurp den samnen pa: midten med en l"~~ s:y noen t.raklesting og dra sammenl fest ,lett. Brett stoffel _ lirn,agebelte tredobbelt, legg stoffet n.mdt s:1 ~yfen! og fest end - ~-: pa bakslden av slm.yfen., Fest sl'0yfene til! strikken med smar p- r: sting. P'ynt ni'ed knapper p'a magebe,lteHI sl,~yfene der det pa55;''!

HA,RSTRIKI'( M,ED BLOM,ST

M0nste-:rtJl star og mel,lom-star blomstnrmerdu bek II boken:

Forklarlng pa' S0m .av blomster fnner du pa si:de28.

Fest den mellomstere bloim5ten pa den store blomsten f~r du r: tel' den pa harstrikke,n.

Penal

Sy stoff:bitene sammen de bll onst rete stcffene med det ien6fargete D U T R ENG E R:

mellom, press lett 1 bit ensfarqet stoff 12 x 23 ern

legg penaJstofnet~ vatten og bakstykke pa hverandre. Tra:kl:e delene 2 biter blornstrete stoff, g x23 ern

sammen og qUilt for ha!ll1d hel:e s.tykket med store sting - se lom 1 blr bomullsvatt, 23 x 2S,-cm

Sy p,a knappener·og sy glidelaseri p,a t topp'en av penalet; en sikk- I bjt steff till tore 23 X 28'cm

sak:ks0lm o'te'r sarkanten og en stikninig for a hclde gHdelassidenle' 1 g~idet~s, 20 em

pa plass Brett pe'nalet ito med renen inn, ()g sy sides0'mmene,. Sy sma knapper

en s[kksakks0m over sarka~ltene. sllketrad til quiking

1011