You are on page 1of 26

artr.doll.s. r.rorn .l obre d.l CAPITULo v d.

l rlru

Para ppostos de ete seinarir, n an. o na Ne dtrid

FOTEN DE PEOUEO CONfIEUYENE"

l!^rr.b E!D!r__-ar__I.!&__9!!d!cE4! 1.. p.en{.


/16,
rdMd{.t.. o l[ld.! c{!e ont d. Ertt d. bi.m. o orottcl .1.
o clncu.t. l qu.tal.. (0.'150.000,00) .n
{ ao .rd.ro, .olclt'r !u ir*docn .r Radm.n
D..rrn do P.qu.rp
1L {'ua" t!/t(1"" ttAscoedad,"
s.
iL1,ct
ste atqlo e nad4tca en su otalidad y endblce qrc se P"e.lek iksibi caho
pqeo contribryente l lh1p,eo al l/alor .lseso.lo, lo persona ihiedual a
"tidica qu s"s iyer^ anwa na d.lah de Q|50,004.40.

E .. poner dteaci qrc ahora in.lrye tabi. d lat persanas jurlica anns
nicanene estdba Nsnada para peonas inivller.

rr.uro 46. tncrrcn .r ,aGn.n d. P..u.o crrrbmt . Er


co fibuFt. .crlto.r.l l., l.n.r.l cfyo. l9rc.4,.r.En
ll $. d. cl.n.o.rncc. ! il qu.r:d.. (o.rsqooo.oo)! du.nr. un .
c,r.nd.rrq po.ln .olcirr .u n*ripcn .l ragn. . p.q.r6
contribuy.nr.. a. adtrl.trci Ylbut.l. l. l.cdbrr, ddol. *ko
r ro. n..lr6 qu. ..1n. oo.nl.nt . y rl
,.odo .r.u,l p.ri d.l u.l llcl. en.!t. rs.r.'

Sercoma total hk t establece que el cottibLfdte ra ictio en el rginen


ehenl del IYA ! qu. st i grcos ka superon ka Q.|'A,AqA., Pued salicitr su
iA.rtn a ta SALono petwno canibqPate. Enqe'60SAt loinlcttbr!
u a") ov*o de sa "ue's obhlaci.n?! v a Por* dc aue peiodo e6wl ni''o
el regina de peqwo conttibrrete

a'llro ra.3. form. .l obr dl caPlful.o vl d.l Tllul.o lll' cu'l r6d'
'l
"CAPULO VI
OBLIGACIONES DEf RGIi'EII OE PEOUEiO CONTRIBUYENTE"

COMENTARTO,
Patu prcpsn* de esle reiwio' este a.iculo tu Ncz rdktatit

Mrsr.l5.!. rornE.l.rtl4l 47i .l cul qo.d. l!


d.r nadr d. t @o cdrttl
.6
L. t.rr. .Dlic.bl. .n .l Ragm6 d. r.qu.o Co rlhry'r
por c.rto {!i%) ..h.. lo. lrqr..d bdtd lot l" Dor Enttt o pdBn
I d. ..r.16 qu obt.ns. .l ..lrlbrv.t. n.cto. ..t d'nLlL

I pnabtec !" lota'la "ob'c lat ngqsa ttale\ de *nta'


Se nodilt.a btat,nte t
. u-i., *p,"d \-ado rt 'a, !!@ r! tu cat.'ut'len nen'uot ta a'
an*alconi ont'"rrette 'e "4cont.obo 4den^ co'at eeiare@lodoea'
t sigiekte a i.ulo, rer obieo de retdcin.

l'c!r. tG tt Eloru .l .rtlcub aa, d cual qr. -l:


{.tr.u at.-lEssj!-llrgg L.. pee.t tndlvlu.r.. 6 i!frdl.,
U
.t . o p.triolo.r q. !..n .s.rt . d...t nr .1 lP!Eto.l v'lor
.g-trdo y lor 4u. ll@ c.ntblld.d comPLt. v d..lgn.
adrl.rr*r ftb..|., .ctu.ra d. rl.rcr d.l
lnDu..to .l Vtlr Agrc!f,ro p.E P.qu.a.. contrlbuv.t .' cu..do
l, *Edll.n. cu..t d. cu.qu.r r.n. pono.t. drlcl hgrte'
. lo. @trlb{y.i.. ..11fl..d .f ..t Rm.. l. rct nln lod.a.l
U c.rat.r.l. p.go d.lintv. d.l lp6lo! v o c.lcl- 'plrctdo 'l tot'l
d. l rgr..d con.ls.do. . l. F.GluE L P.q!.o c
tl blr. ..t.hl.cdr .. .l Gulo 5nt.'o( d.b.do .rtg

t,
P
d. rot Eln .petiv., Et n.nao Er.ntdo d.t .nt.r.rro . t.
adm.rEctn lrr.rt. lor n.dto d. d..tr.cn ud. d. re d.t
pl3! d. qur.cr dL. dct m.. nGdt.to su.nt
.t .lu .l pdro o.Gdta.t.t.
O. no .r.ctuar.. t. nt Gr Er.ct..d, . .t prnio .nt.rtor, .t
contfibulet. n..rlto d. p.qEo contf6uy..t
p.g.r.r rpu..r. d'rre d.r s c..d.rio su.rr. at rEtt.trrod.r-
d.
c.d. !.rodo Dr.uatr . rr . d. d.d.c.luEdr .nDllcd., Dor
f.tbcr.r. Otch.
d..r.cr. d.b. prc..hrr. ird.p.ndr.nrcm
ctlvd.d.. .|bci5. o qu. t. ub.n ret.rdo r. tot.d.d d.t tmDrqto
.r r.l. ., duEnr.t p...doqdD.d.nt..'

El pa4o del 5ol se 4'e.ua nediante rcte"cn r ta tiehe que reatizat tos s iguint.t

. Agenes de Rt.cin del lp@to al yator Agre,a.to.


. L Cre ldan Cortabildad Cohpleta
. L.s .lesisn. la ,4dhhstracih Ttibukia
qe
Di.ha rct.a-a tend.a .l .a,;ctct d? paea delniw, .eenterdn a taAdingnacin
t rib,tar;a dento .jet ,,|azo dp l5 e\ dpl kpt ina .tnl.,iq,tpate
de hab?. ete.tbjdo et

De no fectua6e d retencin et Peqea Cont birute .tebe pa4or et 5% den|o det


es sigiee nedante e .lcld acijurada sinptiicada.

La mmo hace ta a.lait q ditn leclaracin se.tebe Wsent hall o no


ivi.tadet dfectas o e te hubi.y retenid. et totatet inptesb;t ldfueite. En d,6
palabt6- ?l pe4ue tu4tribucntp .iqp,. tipne qe trcsenta, e:a decla,dn

arrlcr. t7"!. r.toE et ..tcut a9, .t c{t q!.d. .ra:

conrrrrlDnr. ,r&rrto . .t isn.h d. r.qs.o c@td{t.;.-..


.Lct.. tdbutrfio., rrr.trt. d.b! ll.Er.t nbro d.
h.birtdo po. l admirt.tr.cn tribr.f, .n .t qu. a.b. r.si.t7.r .
Enta. y..rvci. pre6tdo., t cu.t. .d. cootd.r d.tt..rr..
un .ro nrln y ,odr ll.Erlo.n Lr. rl.rc' o..carnc'
E t oDrls.d63 . .nltI j.mr l&tr. d. F.q'llo 'ortribuv'nt' 'n
lod.t .u. Edl.. o Pt..trcln d.
.u.rz.h. (a.so.oo)t cr.ndo
mno-. d. cl,.u.r quE|.. (o.!o o0l, Pd .onrol
r,, |lr. .n d.b. mtl. .l lnl d.r dl.' dtbl'do
cor..dr d onhl y coDl.. ru pod.i

E r..dqul.n d. b... v.dvlclor! ..1n oblg'dot LE


"'ldt
ru"t.. o".."""rm.., 1.. cu.l.. d'b'h conr'd'r por l pl.e d'
rdcri*l.. !, c'.o qu. 16.rtln o .on*rwn t't" Lclur, "Ent
:..h;. d. ol.rnd.d co.1 cdiso rrlbd'rlo, D'Grtlo t
st d.l co.gr.3 d.l. R.blc..

d. lot b.n.! o .l 'ddrld.


dr
dicho wl6r c..to 9.. .r.cio. d.t lmPu.to 9ot l. R.1.. L.'.
c.r't.d.t... d. ..1.. .l r.fl..- .1. ,
.*at y.
Na $1jn!:1t a)tu hsto! '/rru,to
-/.
rts ' 't
3t
r...h.:. {t. resl.44!4-I9!r!!!9!!!L!!!!
.u.1, tri..tt.l . n.r.u.l dtl
Enra o d u.{ua.r otro trlbulo e.l.Dl. l

Fttabl@e qle el Peq,.o Chibuydte !ene la obligacin .le en n a.l*a .n


todas s$ operaciahes e @htds o Preaacin de sflicios nayares a 050.00.

to n'nnte tl? bM. n .u?a'o .' 1? b fad^ de P?qu?


m a*o a oeo f'.at para e|ecto\ dP:6 co4p?atud''aribMn'?
can db
"'
"" pa,o eteeto, de a*otu, roannu., da co\o pa.a clTbt del tnpao
"a'es o

Ernin loctut^ d Pequea contbnYdte .ut^ coruttishc tet


d*arralada pat e l /eilah%o
ltrqto ro. t rn.Et. .n d irall.n d. ,.c..o c4t tt{Frr.. l:t

{a.l5o,ooo.oo) .lrnt. t.o c.t.nd.ro .t ror! !r .p.r.r di.i. .u6.


::!:'i :.,':,:'-:: h.GpcI .l r.gh. g.I.Ell d. lo ..Itn'l l.
odra t"*dbr.d. orto.n.t rsh.n nor,
o-r.Er.t, drd.t..s rt t.. rua otg.co.. Dor tG .dr.. q.
todo n.ns . p.nlr d.t {d rrct. .. ot
ru@ Eg.n norn.t o !.r...r.
D.b. .'a.dr{ co rlt.tr no.h.t . ..r d.t tr{.ro .t \r.tor
oDrgcrd rbut'rt. y .. r, |. d.6nct.
.rn.trr.t d. dbtt. y .t tot.t d. .rffto. f.c.r.. .n.do. . ql.
D.rioo po.triE '

pc44a
:.:: i::r,. *,i" qk a co4t,bwne qup c, a ana .atedan,
,o a \4t to pad. N.. bn e aa"aa.*i,,
a! coao del p, aodo ea t c,.dt"","
;a@ ?h et ae,)

arrlcub i9.!r..drctom d.rrl.rb !2 .a,, con.t t.xr..uf.nr.l

d. qd.rd.d on to.ti.bl..lo.. .r o.",.t" ri.-.o.


c."er..o d. r. R.enq .,..':
&r.[rotLElg!!;..r o
,. d. dicho. ,reducro
prdu.r6E. .tdr.do. y Est.tdo.. . t. Adr.tcr
to. pf.ducto. r.tbrtdo.
Tdbub . i'tr
d6.r4, .rr l ra.tc cor.p.d.ni..
OJtl 1 Dta 2o-2aoc' erbttadares*
.i"d"nr. .o. fod.. rd r.dr;;iiGd";l-;;ii.f;
.nr. r. adlrrEr f db!turE;;i;;-G-EE;tzi
l{rlo d. c.d. h*rlbrE. cono p.r.
db.r d'tr.r . t. d.ct.Ecr ur.d.t 16 docu6k,.

.) 3or. tst o co.r.nci. d. r.r.t d. .n .t .unptrnr.to .


.. 6bll9*o. ttbut ri..
b) c.rtlfc..t . d. ..t.dr .t t prod!io,, d. r.. E'r.
po? ct
D..dJcl6 4rep4u.rlq, ....Elq y
.rt& . uto d.t ,o . qu. .otrrl.
recrcr.do. d. rull. d.t .o
.diunr.do t.. tt.tr. .hftr o- tt th,.

l.!6.1.d.d!u.dructo.Utnd.l.nl',
orre d.rocho Et .obr .t bt.. tu.6.
d. .rro.t ct y t. .r.n.n d. dc
DEn oE. E cn! d g.mdo. Et roqu.b o pta.
. rr .r.rn..

.rt.d. d. ,otBtr pr..t p.tod


o.rt..r.t. t. .{..t d. t. r*r,rl
(r.d. rrcdu.to y d.m. r.cto.r qu. nctd..
pr.drcto ! i..d6. predu.ir, t. cu.t d.b.r
rm mdd d. n.{td. qre f.ctu .r,6d{ccr; -r.rpr.d..n .
.r tbm. d.b.,a

.) I'blod. rt.rtq y !t t. r.!n.d. t tcss d..u. rr.b.t.dob.


.gncor..i ga.d.re., rt.*t.. o .n t. op.rc d.
@tct.doi
O oec.r't ct, d. ..ort d. t. op.. a. n.umo..ncol.! pj
l prorleln d.t DEdrcto drort.btq o d. t. n.r.t. p m. .n t
red.P.oucto..'r.{n.l.r.
Cunprdo. r.r Equ.tr6 .nl.rior.., l. Adhtrrrct
.torlz.il y rcsL.t r r.r
I l1_a,:t!":":::."-,- p7. m.fr.
I ::,.]..:l:j:] ":i]txrur.n,
"lg1. .r @,1.
',. l. [$lucln
d
hrctr b
"i;;;;;;;;.;:,-.,.","ncon.rc.v
D.dr...nG.lUl,luroecl
.gEpcurio. ..nd, prcdrctG Ect.do.l
p.duern.916].lg.Md. 4.rc.rzcror .r.n6 . E
D rror| d.b. n.ttrqt. .r prr).lu.tor ,. ,..otct&
d. c.@t.c,rn
andot. t. ud.rct. c4rrE
Dte d. dmo (5) dll. D.n qu. .. Drenut. y Fr...nr. p,o.b.. r.
::rc'rs'r .sohdo
_
.udr.ni. .. .r.. E.oru.r. d.

.1. c.nc.t.r d. l. .urrtrn tl . .n cro.


::-T:I'Y ti^ " prodcc,. ..rcr.nh, por ro qu. h,.,r.r dre .,
dt.t.r. .t .!..t.do. .t .06r8 t
.tuc[ d.b.,a .ld. t.-.rar
rcrr-
,rc.d.r..t cru.r t. Er.n -e*t.l y
*.-"::'"rry* '. ^.rhn,.rr.crr

^tregdo
Er.ntd t. r.tu, ..p..t.t... ct tDu.to nt.td
@.9..r . t. E, coo dbho y .radtio t.4tr D... n'e d. rt.f!.to
. r. *.o"rn i."
... ."*il?,ti5uli.;l
..D.'
:j_.-_-:-. i*.::f. .irda dunr. .r e.rr..,o rpo.rrc Er
:".:"::"":,"|.h".,ollEn.ll.lt..
.Mru d. r&riro f.c.t por r. .drrn d. .rur..
..!.ct.t.!.

t.t.do. d.. tr.do, . f. dpo.t.c.r rhva.

trriixktr:iit:Hl,
Lo. nt.rm.d.to. d. prodcto. .ire?.cu.t6r
.d.n.r
recrcr.d..r d..tin.dor . ,. por.ctn, ., momnro
d. .r..tu? r..
L]
+-r

lr*;ur#**:t:r*r#,l#*s*

u
,rx,wr*grix*r*
L! !!-7rit4?, p",. t.d", *"tbi ta aca del m&.
:x:*:";:.x:,:";tx:xiiiy:#:w"Wil,.#!i
t:
t.
L ii::,:j::i! i"i.:::,: t::i ",:; ii ; "::li!: iiiiij:;ii ;
*"i#:i.ii!":i;,:tr; :::_ilyi:::; * tr:;;:,.;, astupecuai.s r
L
L
' i:,;!;ili:: i;,,.il:!::"{l#i;:,,". ,ab,-".,a!wa6 a.@d^ , t..
oo *o,a,, o,*.,t
on' * i,"' "- '-'*
^,"'*," .'e..tado, .e iuti, d"
at*ltrbr
'^tra' o D.r' a: c,t e. ala eht ' '' adtuht@a tal
H . Dacudo qre r,,b. ta prapattad. "
,trn,
I T::#;ir:;i :l{li::::i : j:ri#.,ij!,;::ii
tj ffitr*;l::ni#:#::*
)

,
infome debe alar /irado pot el Conta.lot Aoizado y pot et cribLj lte o

nn"ppnrol;n ? snnrtp d" lr na-ra\ de i-!,^. ,*. "1-, t,


m....nna& -.^
la mtria Dti@ ea el caro de Nd".to\ a e\amt*
-
lA S,1Tpodtut cohcelt la autotaci y registu d M prcductor curdo estal,tez
qe est cotcializando ptodrctas agrcpawtia, n5anal, prcdrctt cicbhs, 1
atus Ndkbrys o @lio ntuttui.n$ d. co.tali2acba ak@" a lu ptrdt tia
tobry dirha t atrpoci ;h la 5A I le noincara al Drcdrctot .hed,endatc ,iii;z;-i
.1i6, patu que s. pnce ! prese,re ld pmebas de dsca,Eo, con bare en l ante or
la A.lnintracin Tributatia enitn la Resoltcin d. cancel i o audizado s. siga
cmo ploAubr autoAzado Si se ca.cela la autizaci ienttx dwe el ?eso
adninhrtiyo o jalcial, e dportador al realizal conpt al po.tuctor o.ctado
deber eit e Frctutu bpeciol ! ptocder a efectuat td reecin cai^pohdiehE.

Los apattadms de lot pbdrctos que establece eee ctlo ro eneldn el Inr 60
al Yalor Agegado retehitlo ek l acur6 apeciales, tiho 1 Mgorn a ia ve
cono dbito , ct. o Ji$al, pa lws de resistro cmable t pr5ent@nii de
declacn ertnal lectrica a dicha declaracin le .retutu" el dtalte te t6
0.16 speciales ennidas dunnte el periodo pdnito,
Cbn lo el dponad.r realice cohpru Ce prcd*tas aglorEcuatias, a esarula o
ptudrct recicladN destinadd a ]a dp acin a b@s de itemedldio! .leber
eitir f@tura espeial rctekiendo el |p esto al lalor AgreAao r l lplata 5.,\r la
Rehra qle cotspoda.

lbs it rnediatios de ptulucot agtupecudnas, ott^ales , plodrtos reci.lads


rundo copren prctctat danadx a la dpartacin a inte edios seab p.rtom
indidnles o jtlcos o a ptutlu.to$ no a,tarizados ni reAisiodo coo prceeatarer,
no nitnin la Udura *pecial y .n su lugat niin ma mta de abom deb.latnene
alnonzad par la ,ldhihstracin Tributa/ia.

/t rdro 20.!. .dcrorr .t ..tt.{to 57 qA,! con .t i.no .Eu.ra


rartclo 57 l !. ouir..n d. ro R..rte thId. t R.gl@
Prbrrc. otn 6rldo. . dllr l. pEonr&6n d.t dcr.trto.n qu.
con.r. .l p.go d.r rpu..to .r.bl.clo .n ..t t y, d.do
@rf..pnd.r y .r R.g.rrc G.n.r a. t. PreD.rt d, .d.E. d. t.
obrscln .r.o.r d.. .tsr t. pret.nt.ctn d.t .Gtbo d. D.go qu.
.ortpqd. .t rctd. d.t tnlr.ro n6 sorr
lnu.blG, r.qu.(o .t. .t cu.t .6 r. .Lcru.r t.. ttr$rtp.ton.r
n t6 !o. .n ito no ..3b..n..'

Se a.liciohd el a cula 57 A el qr esabtece qrc los reAtuttus pblico! esLin


obligados a disit .l ddun to qr soporte .,t pago et inptesta q"e corrcspn,
a.lciohdlnent. el Rgistro c.nal d. la Prapiead i4r la presenach del
rccibo el pago del tuia trinstE wncido tet IUS| de ta conraria ha ue
ejzctuotun 16 i^.ip,iorcs, atutaciand t opdacaes.

Ardcuro2r.se.dck,n..tlrtfcutosTrB',@n.trdto.!cr.nt :

ydu.r.., jridc.. y .rtc q. h.y.n tr.brrdo h ,p..t d d.


Ehlcur.., p.drn dr.vto cc.d. rr.n*urr.r iEtrt. (3o) d,.. .r qr.
.l coDdo. h.t .otct.do .t R.g.tre Ft*.t d. V.hIt6 t.
d. t tr.r.rc. d.
nscrpcn dono, E.t. vis d.b. pr... .
cmo d..r.r'cin d. qu. h. t..n.r.rtd. ,t
larktEcr r. .ot..th rr..podi.t. .r et
R.klrc Fl*d r. v.hi.ulo.r con to. d.ro. d.t cmDr.d.

fb!t.rt' .r.nd.ra t! i..fln d.t vmd.do., ..rdo.,n


L. Adini.1r.clr
.u. .trc. or.t. qu. .r .t prcDt.t.rt. t. adrltct& HD{r.r.
6l Lcli!.|. p.r. qu.rtr y dro.r.r t .t.ncd.d d. t..
d@oto. qm .. pEr.ri.n.i

S a.liiona el a ."1o 57 8 , el ctul pernite ot propidoro ahe ar 1e ,


eehculo usatlo qrc al enajenarlo pueda dar aio de rasp6o at Rgis'o Fiscdt
d. lehiutot de la SAT ednte dqldci4 jurada eh td cuat na,^ta q"" d.
ranlrai.b el dahhia lel y.hcrto y soti.na se reatice a ar;acih
catuspondiente eh el Reeism Fiscal de yehculas coh tor Aabs det cot btuor

A.fcrro zl.s. .r.rticlro 57 fc'! on .t t rro.ttri.t :


'diclon!
dd d.l hlrfclo. un' r[
...r..t. t..ot.ct d.rtv.d. d.t .v.o d. trh.tbr..c. r. pDt.dd
inlbrl. rqu.riri d
n
o, .l q!. d.b. .t Gt..
d.rr6 d. pr.a d..rc. (5) dl.. cor.do. . r.rr7 d.l d..19c1.r. d.
L .orr*ln d.l ruqurirto o d.o.ihr qu. y. l. .L.lc.
.r !.ro .o7f.@d.rt s .lr a. rsluclr.
correrodl.lr y l. c..tlic..In d. l. n.F. con.lltura rl.

i tia ente nctlddo con el aiicula 57 "8" , dode se I fa. ta a la


Ad ina.in Trib"tata qu. tez elcctuao ld arataci detivad. dl ito Ce
ta^,erencia de ptupiedal rlel whcrlo, eqtie/d el pagr l i Paetto Par lo \,
"na
Adninisfata, e qw debe eectuors dehtb lel plo .le 16 5 dias siSuienta
'!e
nolicdo el rcguetidie"ta D na obtaerce el paEo re entir lo Rerolucin
crespo .liente ! l cilicacn de la nitd rhit"t itu|o eic,tivo Pr"
cobtufte pot la ra Ecotunica Coacr a

Artl|. 2L3. .dclo. .l .rtLlo 57 so'! c.n .l Lxto llgl.rt :

.^rl.ur. 57 rl'. ^q.*bn d. !r.d+rn .Lrd dd dd-r.


admlnl.tEcn f ibutri oo .rr.|c, d.b.rt pf.
.r.cr.nc4 crd *i. .3
rpE. y ErtB dlch. p.lodo ....rr.l ton.

e: F1
Er .ro d. d.ntiliecn rrrbut.ii. d.r compr.dor o snd.do4

$, El rbr. d.t comrr.d.r o rid.dor;


HtE.) E onro d.l. cop o 'rt! cor.r.do.n l.r f..tunr y
) F.ch! d. l'..op. E .tcolltn d..n .. Lctur6.

3?
E nu obhsacti |drr las.ohnbrre4ts erpecotes
Se odtoatu p o.t\hl-,5 -D' el qL. )a 10 obtiga.ior a lo: Contnby?ntes E\p?cat?.
d ws at h hd ctechnica cada eis (6) As n thhte detdtad; .te tas
can{6 y rdos claduaas en d)ch perio.lo, el cn debl ntdr .ao hhhna:
El NIT d.l coprador o eehdedat
El na bre .,npru.lot o n.le.lot
Elonto de la .aapra a eehta
lafecha de a canya a Eht.
REFORIIIAS AL
DECRETO NU ERO, 2G2OO6 DEL CONGRESO DE I.A REPAI|CA,
OISPOSICIOES LEGALES PARA E! FORfALECI ENOOEIAAO IIIISiitCX

Arrl.uro,4,r. nrorm. .t mto prr.ro d.t..tcdo 2, .r d.t q.d...t:


{En et ca.o d. E d. t.n.. o pE r.c d. {Dtcto.. .t Ed.d.r .
pBt'dor d. nlrvrcto. ' .rrri t. t .t conlorm. . to.rt bt.cdo.n.
.rricuro 3l d. . L.y d.r rpu..r. d vt.r agf.sdo y t
r.t. d .a Do.rt d. t. ;otcllld d.t D.g d.t
cmDr.b. e tj'nb. d. Rssktre d. Esr.!o., ar ru,r qu. t..ntrs. t t.
d. r.rcr pr.run.r.d.r .cto,t-d. po. r.
]rdmlt.tr.tr rrDd.t y .r h co.t . h. .o.tr .t 6nro .t.t
p{..ro rIdo .oLr. t !..c.nrje qr cGpod..,

e reloma et .rd o palo det artc to 2, et cuat en su Dae cokd,ce,b


q? l rcterc4 r t .ano ta -.re,pa4aic1c ,"n""ni- e ,""*.,
eniddd"t dl lectn. pnbl.o .c reati/o.a .4 noqcnta ,ie ta lotLi;d de
Coprcblhp rnica e R.si\tade Eptptas
l1a tdnTaqutL |tu luga) ol ,r,,o,*,1D d u9n /aa*
artculo 2r.re retor! . p.rulro prr.t d.t .rcuto t2, .t cua qu.d. ot:
rr' Mnkrr..t rdbur.rt. ..ra r.cutr.d. D.r. wrc.. .t
cumrllnl.t .r. b art.. dtpu..to y .n ..!o dd.ct. qa u, .i.trt
Idtc.do, r t6 n!...t.. Dft.dnr..
..r.ht.cd.. .n .t t.to 7 ,i.t
Dr.at. o*@to, Dro..d.. . notrc..to t. .!.p.nr coo.t d.
I
r
I Se refpre a lB prchtbiciond paru tuat cono oeenter de retercin del lhpsrr al
lalot Aercsado ! a la faculad de la sAT paru veiJicat el ct plniento de to dittMto
en la Ler, prncipalnlate para qre cuhpa can l4 obligacioaes de 16 Agenter de
Rtekih q,e sablce el a/tic,lo 7, 1 c"d se ncanbabo consiEkado hdl, toda re
que a"tetiore.te te ransigndba el aricula I pldos pa/a aperut 16 ftr.,cio,es-

rrl.uro 24.s. f.t .m .r ..gr.d. Darr.to dd .nlqb {3r.1c.|qu.d. rl:


iL.Frl[dc.r.l.lr..nn,l...l .t
. ,rr rclo 1.. ..r*lon.. d.
r.Ltur. r. d.stry.c cnl.tr . u .vl$ d. t. ,rdmn.tncttn
.. q{. d.n ..p.nd.i {. op.r*ld
..t trcln, d.bldo . l. ul.l.nc. d. .llu.cl d. rl..so o '1. d.
a!Dll. o d. 1.. ot19*l6G @mo .9.t d. Et rcn,
..t bl.cd.. por l. adnl.rcrr ffut-h. t .u.D...| .. r.r
por ro d.p.t . s nicurs 7 y 12 de *rE L.y y l @mpodaminto ribukio d

Se rejiw a la acva:in d coo a la acricii coo aAene d retecin ae Iy,


porPa.delaAdni,nracinTributatiay.sp.ciJicaquererrD.ne.liatedvis.r.

articrlo 2?.s. ror. .l .rticulo 2Or.l .u.l qu.d. ..1!

d.dr.lu.. . @rtu
r tdtutlrld. . rtr d.
t.!!ts_E!!l!!:s!!!!ls:31u9!9gql, d.b.n E.rt.. po. cu.rqu.r h*ro
qe r.rt ro b.Eo. d.l .|.r.n., d.rnt .t dtre d.crtuor . .t qlF
..lndlvldulldr . qul.n Ed. ro. D.nq o Do.t to. ervt.l...q.r6
d.r ,9.. Dcno. prs t ntn p.dr m[r{ u{llu.nro r.rj.t
citdro, d. dbrto o n.da. .ihre., lnd.D.nd.t..nt. d. .
deuh.t l.s.l qEon .pond..
P.r..n do. d. ..t..rtl.cro, r..nr.d. ou .rd. m. r6t. rnd,
Dm.dor dur.l. un ..
l.na.rl., . r'l.n undo .r u.. oD*lr lsu.l o .p.rl.r .l rcito
ndlc.do . el pr6t .nt.rlor .l . , .r.cl. !.rcll.t. . r
lr.lon..l n.o. En .nbG c.... d.t . ullllr l .d16 ndlc.i
.n ..r. .rrlculo d. ro cotrl. . st .. .o.d.r.r d.dclbt, y
6ola' la No 'd'jbble
Dt na ()Lr,./L'
r6@ d.n...ra d.r.cho crdlo *1.

qu.r .dio qu.


6r.h. o por ..1o d. r.4.r.. d. c?ar.' o
d. dbro, d.b.r ldm.llzr! . ..ctur. trhllc..r

Se reJierc a la bontatizach, que *tablece que las pagd que rcalicn los
contriburentq potu costos y gastos .leducibles o ca$titqar cftdit^Jiscals
'erpaldal
o cor ek.to! ttib ta,ias a pdrhr .le Q30,A0A A0 d.b.n reoliza4e Por cualquiet edio
q@ laciliten los ban os, en el que se i,.liridualice a qtie wk l lor biees o pase los
se icios, a dilenc d ntes qrc .lecia qu ineirlualiQ al bdejiciatia.
Ahara re tieh qe tat en uenta q@ la norna lesal iEe que se indirn wlice al q@
wni ld bien s a p<:t lot tetaiit

Se clald qrc cntu te rcacen vas pagos a un isha prcveedor .la,ne hsno
nes calendatio qw 1 un Q30,0A0.0A o s, a cuando se efe.en pgos parciales !
se fr@cone el bho, se dben utilizat los hedios ihdcadat en qte atalo. de la
ciatio el Easa se considerar no dtlucble y el 1no Jiscal iWcedte
a,tlcul. 2i.s. r.Lr .l .rtlc{lo 2'l,.l.u.l qu.d, .:
.rrricub 2r.lr&l-drr!IEJtellE Prr....tG tibut'rlo., 1..
p.f.o.. rudvrdc.r.. . lund
coLr. .l arllculo .lrlo, p, ur
qo.rald (0.30,000,00), d.b.n coElur.n .u. .fchl8 cot.br.. rEr
.l rlro d. cDro .Gt lor .rr.do. d. cu.t. d. d.D.lto noh.r.dd' o
d. .h.re, ld c.rdc d. cu..r. .tr .l c.a d. r.rr.ra
con. cu.lqu.r oi d*um..lo qu. @D.u.. l. op...cn b.nc. .
.r.cru.d. qu. Idvldurl... 6.n.lc.lor . D.rjurcro d. r. obr{.crr
d. r..r{.rd.r lo docu.rtd conb|.. qu. ..r.bbrc.n ol. r.yd.
A.nrso, 1.. o uriaic.. obl.d.. . ll.Er
6r.blldad de .r Gdiso d. cor.i y otn. 1.y.., d.h.
con
'cu.rdo
f.gr.rr.n r. m5. r.re. p.so..'

Sipue israt sataenb s. baja et anode05a,0a0@aQ3a,a00.aa.


I
t
t
t sCIBRE GlRcuLAclN DE vEHicuLos TERRESI'RES,
tupuEsro
/ REFoRMAs A LA rEy DEL
t MARiTIMOS Y AREOS,
DECRE:TO NUMERO 70.94 DEL CONGRESO DE L.A REFUBLICA
la
i
I
Artculo 2$.se reforrma el artculo 2$, el cual queda as:
E
trArtcuto 25, La placa de circ,ulacin es e! dlstirrtivo de irdentificacn
r
I
permanente y r,lsitle de fts vehcutos. Las catract,ersticas de las placas
t. de circulacin :ern estahlecidas en el Reglamentor de esta l'ey.
t La Administracin Tribut:rria nicamente proprorcionar Placas Para usio
1_
comercial, de '!r4rPe4e de personas o cargar transPorte escolarr uio
"..--
agrcola, ndus'tIj?lr de
#
, de servircios o de dstrlibuidor; ltos
L
[j
r Agregado v a oltros impuestos si corresoonde'
li
r En los casos de enalenaclin de vehculos anteriornnente rrerlcionados, lla

Administracin Tributaria debe verificar si el nuevo propietario


I
rse

encuentra inserito comto uontribuyente del lmruestto al Valor Agregado' y


U

tlf a otros impuesitos si cornesponde, en caso crontriaro la Adrninistracir'n


u Tributaria de oficio realizar el camlio de tipo y serie del distintivo rdle
-
I
identificacin de vehctlo,'
-
L] Comentario.
-
i Lo particular en este artcula, es' que lla Ley ahora est,ablec,e que nir:emente se ll,e
i
I
!- proporcionatnn plaeas de circ:ulack.n para uso cctmer<:ial, de tramsporte ,le
^p"irono,
tU o de carga, tronsporte escol,Tn uso agrcola, industrial, de ,construccin,
de servicio,s o di distrbudor a los vehcurlos propiedad de contribuyentes a'el
Impuesto al Valor A,gregado y a otros impuesto si corresponde. De la misnru
r *nrp cuando se enajenen la clase de velculos anteriormente memcionados el
t comprado debe ser contribuyente del Impuesto al Valar Agre:gado.

r Artculo 3o.se reforma el artculo 3't, el cual queda as:


u
t rArtcuto 3{, Los contribuyentes que no efecten el pago del impuesto rn
el plazo establecido en esta Ley, incurrirn autonrticarnente en Ia
infraccin de omisin de pago de tributos, a partir del da siguiente al del
F veneimiento de la obligaein de pago y se sancionar con multa del cirn
por ciento (lOO,,/o) del impuesto omitido, adems del pago de los interesrgs
resPectivos.
F
36
E
Los contribr.ryentes que realicen el pago del impuersto sin requerimien'to
de la Administracin Tributaria, tendln derecho a la rebaia de la mul'ta
en un 75o/o.

En cuanto a infracciones a los deberres formales establecidos en esta


Ley, se aplicarn las sanciomes sraladas en el Gdigo Tributarion
Decreto Nrmerr 6-91 del Eongr,eso de la Repbtlica.

Para Ia realizac;in de estioners ante el Reglsllro Fliscal de Vehculos, los


contribuyentes deben elstlr al cla en ,el pago del irnpuesto que desarrolllla
esta ley'1

Comentario.
Aclara que al no pa1ior el Im:"puesto d,e Circaacin de Vehil,culos en el plazo fija,lo
por la ley, se santcionar con multa del 100%o del impuesto omitido, atdems de lcts
intereses respectivos. ,S, se paga ,fuera del plazt) pero volunta:riamente siln
requerimiento de la liAT ls multa se rebaja en un 75a/6, ade,ms establ,ece que pal'a
efectuar cualquier trmite en el Registro Fisc:al de Vehculos se debe e:star al da en
el pago del impuesto;t.

REFORIVIAS AL DEI3RETO NMERO 6.9I DEI. CONGRESO DIE LA REPBLICA, CDIGO


RlBUTARIO

Artculo 3{"e adiciona el artaulo {6 "ff', rtroll Bl texto sf,guiente:


nt'
"Artculo l6 La Adminisltracirn Tributaria formuktrr
los ajustes quc| correspondan cuando establqca que los contribuyentes,
de la recaudacin tributarial "
io uue se deel laa cia de otro de
distinta naturalleza; b) De,clarer o confies-en falsamente lo que en realidrd
no ha ado, o se har c) Constituyan ol
transnitan derechos a mantelren
desconocidas r las verdaderanrente interesadas..

En estos casos, la Adrninistrarcin ll'ributaria fornular los aiustes quet


corrcspondan :F notificar al contribuyente o al resiponsable, sin perjuircrio
de inieiar las acciones pelnales, cuanrdo corresponda,tt

37
:

COMENMRIO:
-
Los contribuyentes debern tener sLmno cuidado de documentar adecuadamen,re
transacciones y operaciones, percsto que la sus
autoridad tri,bwtaria estar revisando y
efectuando aiustes fiscales en-las casos que a su
criterio c,onsidere que se incuya en
simulacin.

so|tres grupos los qtte este nuet'a artculo cctntemplo, los cuales hay que analiza,, para
cada contribuyente.

a) Encubran el carcler iurdco del negocio que


se declara, dndose la apariencia
de otro de distinta na;turaleza;

b) Declaren o confresen falsaruente lo que en realidad no ha pasado o se a


convenido entre ellas,. o,

c) cansttuyan o tnznsmitan derechos a personas irnterpuestas,


desconocidas a las veydaderamente interesadas.
para mantener

Artculo 32'se adiciona er artrcuto 3o, con er texto


sigriente:
Artculo gO.
individual o iurdiea, in"l,ry*r-olail E:tado y Toda persona
descentrariaadias susi entidadesr
o au.rtnomas, ras eopropedades, sociedades
irregurares, so,ciedades de hecho y dems
entes, aun cuando no tenganr
personalidad irrrdlca, restn ohligados
a proporcionar al f,n:ionario de la
Administracinr Trib,taria que goce de ra
deregar:in para
informacin sobre arctos, con{tratos, actirridades er efecto, ra
profesionales o de euatquier otra naturareza, mercantitBs,
con tercerosr
requerida a efercto de rverificar ta determinacin eu
s;el
o lgeneracin de tribut,ors,
dejando a satvo tos dafos protegidos por
la constitucin poltica de la
Repblica de Giuatemala y leyes especiales.

La Adrninistracln Trllutarta y' sus funclonarios


recibirn ta informacin
bajo reser\ra de confid'enciaidad. cuando se
protegida poruirtud rlel rsecrelto profesional, trate de informaeill
fla Admlnistracin Tributarria
observar las disposiciones y rrocedimientos
tegalmente establecidos.

38
r:l^HI:i'T|} ::?#:"a a\risar a ros comrribuyenres o rerceros, ,or
adividadesareier"rr"r*?ri""r'"'lil'il;rlll,"*li:"r;m;i'
terceros, en forrma eetroni"", j:,i
para er efecto, ros "orrl"tJr-n"oa
medios, formatos, periolr"ror", faciritantro
contendr la in,formacin *t"niros u
que se le solicite. "i;;; etementos que
Las certificaci*nes, conitancias
u otras informaciones
Administracin Triburaria
a iinsriturciones- pbticas, r:il:ffii:
dentro de rn ptiazo no
*"i.. a treinta (3o) das y sinr generar JH
COMENTARIO: 'onorarios,,,,

Este artculo establece


norn,as para propo,rcionar
Tributaria. informacin a ltt Administi,acin

se debe tomar en cttento,


ro q,e se regura en er primer prrafo:
ta orientada a toda

onar lo siguiente; t

/"tor,
{rContratos,
/y'.ct iv i dgdes me rc a
nt i I s,
tz

tlfc t i.v i da d e s p rofe s i o n a i e s,


{ Actividades de cualquer'ndole,
/ Para
!:rrrtrior que se rerctcione con
terceros.
que la auturidad t't"r"r;;;;;;,
h deturminacin at generqcin de tuibutu,s.

?,i;t';!:;;:;:::,i;l;i:atvo tos datos protegidos por ta constitucin pottica de ta


Aviso y sancin a los contribug,entes:
se le debe poTter ateniln
ar penrtimo pdrrqfo
autoridad tributaria a'isar o:
pertinentes' que deben
; l;t c,ontribuyentes :::: artcuro,
,, terceros, -ya
que indica qare ra
po, io, medios que e,sti,me
"tnforor]' u ,ur-rll"lr)es
terceros. afecns i exentas , efectuada,t
con

39
Se indica que dc:has informes ser con determinada periodicidad. Se interpreta que
ser a criterio de la arutoridad tributaria establecer la perio,licidad.

Respecto de lo qnterior se lebe tener cuid,ado cuando la Administracin Tritutaria


requiera determinadc, ir6r*, le que al recibir un aviso, por cualquier medio, s,i.n,o se
cumple con presentar el informe requezrido, ei contribltyente puede ser sancionad)o con
la multa establecida em el articulo 94, vtumeral l3 del Cdigo Tribuario, el cual inclica:

SANCIN; (Jrua muita de cinco mil q,aetzales (Q.5,00r9.00) la primertt vez; de diez mil
quetzales (Q.10,A00.00) la segunda vez y en caso de incumplir ms de dos veces se
aplicar multa de diez mil quetzales (Q.10,0A0.00) ms' el etuivalente al uno por ciento
(1"/r) d los ingresos brutos obtenidos.por el
'contribuyente, durante el ltimo mes en el
cual declar ingresos. Esta sancin ser apicada, por cacla vez que incumpla cori sl,
obligacin.

Artculo 33.e adicirna el artc;ulo 30.Bt' con el tero siguiente:


tlArtfculo SO r.Btr. .
La Adrninistnaciin Trihutarria podr, ar su costan instalar dispositivos cle
gontrol o sistemas que le permiten obemer informacirn sobrer ,le
produccinr iTrportacin, distribseim, conrpraventa, transporte ro
comercializacin de biene.s o servicios, y sohre Ia oiperacn cte trfcor oler
telecomunicacines, dlnectamesrte dentro de los sistemas o me-qnsmo5
de control del contribuyente, tales como sisteinnas del trfico dll*
tccin,ofabricacitt,llV"$ardo,Ilenadro,,
vaciado, o transporte dle bienes :y servicios de los productorers,
importadore$ o rdistribuidones del bienes o servicios.

La informacin (lue se obteinga acuerdo a estte artculo se tendr como


s'te
confidencial, y representativa de secretos industniales y no podtfi
revelarse a terceros. Lros funcienarios y empleados de la Administracin
Trlbutaria no podrn revelar o Gomentar tales infrnracioners y hechor;
verificados. El ineumplinriento a esta prohibficin sen samcionada de
conformidad cor el Gdigo Penall, adenrs, con Ia remocin del cargo.

La informacin a que se refiere este artculo, deber estar disponible


para el contribuente en el momento qrue ste la requiera,t

40
COMENruRIO:

Este artculo le da facultade,s a la SAT paro instalar a stt costa, di,spositivos tle
control o sistemas para obtener informacin referente a:;

procluccin,
importacin,
distribucin,
compraventa,
transporte o comercializacin de bienes o seruicios, y
operacin de trfi co le tel e c omunic ac i|ones.

Artculo 34.Se reforrna el arltculo 36, el cual queda as:


aArtculo 36" Elbcto del
lmgo medios de garantfizarlo. El pago de trs
tributos por los conrtribuyentes {, responsables, extirngue la obrligacin, sin
periuico de las responsiabilidades penates si tas huhiere,

La Adrninistracin Tributrria. pruede exigEr que se garantice el pago rle


adeudos tributarrios firmes, mulltas o recargos, por medio dre cualquierra
de las garantas; sigr.lientes:

l. Depsito en erfectivo;
2. Fianza rr segrro de ciau+in;
3. Gualquien otr,o medio estableeido er tas leyers,

Los medios de garanta anteriormentre descritos, se constituirn a favor


de la Administrrcin Tr[butaria.

En el caso de garanta mediante fiianza, para efectos triibntarios, ta


Administracn Trihutaria en cualquier momento que tenga eonocimiento
del incumplimiernto de fla obligacin garantizadla, puede Inicir el cobro y
eiecucin de lia misma, sientpre que to hiaga dentno drel plazo rte
prescripc!n que establlece este Cdio para l:rs o[rtigaciones tributarias,
plazo que iniciar a contarse a partir de finalizardo et perodo de cobertulra
de dicho medio de garantia.

Para los efecto,s de este artc,uto, la fianza gue garantice obligaciongs


tributarias se rige por las disposiciones estabtecidas en tratados o
convenios internacionales, este Gdigo, las teyes tributarias y
supletoriamente en lo dispuesto en el Gdigo de Gomercil. De exisrtiir

4t
Gontroversiasr las mismas deben ser solugionadas rn la va sumaria, cGrlr
H
excepcin de la eiecucin de la fianza, Ia cual se ealiza por gl
procedimiento Eiconmico Goactivo establecido en eiste Cdigo.t

I
COMENTARIO:
I El cambio a este articulo consiste en establecer que el pctgo del tri'buto extinwet la
obligocin, sin perjuic:io de las re,sponsabilidades .penal,es.

El otro cambio consi,vte en q'ue ahora, para los casos de adeudos tyibutarios
fti"mes,
multqs y recargos, la administracin tributari,a puede exgir cualquiera de los 3"grupos
de garantas indicada,s.

Artculo 35.e reforrna el artclo 4o, et cuar queda as:

rArtculo 4O. Farcilidades de Fago. La fluperintendencia


de Administraci{rn
Tributaria podri otorgar a los contribuyentes faciliidades en el pago d,el
impuesto, hasta por un mximo de dieciocho meses, siempre que as o
soliciten antes del venrcirniento det plazo para et pago respectivo s,e
justifiquen flas causas que innpidan el curnptinriento normal de V
la
obligacin, facillldad que no poctr otorgarse a los casos estrblecidos *in
el artculo 9{ de este Gdigo"

Se faculta a la /tdministrarcin T'rEbutania para coneeder as farcilidades


rle
pago a las que se refie,re este artculo, an cuando se trate de adeudrs
tributarios que :e cobren por Ia va econmico coactivo. En mrateria pena!
nicamente proceder con autorizacfin de iuez competente. En estrs
casos no proceder rebaiar alguma.

En todos los casos proeecle el lago de intereses re,sarcltorios generad6s


por el impuest'o adeucladio, los cuairgs at existir convenio de pago
rie
computarn, conforme el artculo 59 de este Gdigo, hasta la fecha de la
suseripcin del convenlio; adenns, delber pagrrse la sanc!lt por mora
o
multa por omisin del impuesto.

El contribuyente que des,ee efcrctuar el pago del iimpuesto, despus rte


vencido el pla:zo para el pago del misrno, pero antes de haber sirto
notificado de Ln requerimiento de informacin para auditora, podr
celebrar convenio de pago y tenrdr de,recho al cincuenta por ciento (SOf/o)

42

I
de rebaja en ks intereses resarcitorios y dei un ochenta y cinco prlr
ciento (85%) de la sancin por mora, excepto los casos establecidos e;ln
el artculo g{ de este Gdigo, en los cuales apliicarL nicanente la rebajia
establecida en deho artculo.

i
E comvenio de pago que se suscriba, en caso rde mora en el pgor
generar interees, los que no gozarr de ninguna r,ebaja.

En el convenio cle pago por abonos que se suscriba rentre el crntribuyenlhe


o responsabne y'la Administracin Trilutaria, ern el cual exisfa un riesgo,
debern garantiizarse el rnonto de los tributos, multas, costas cuando
procedan y dents recargos que se hayan generado, y constituir ttrlo
eiecutivo suficiente para el crobro jrudicial de la deuda prendiente cle
cancelaein. Existe riersgo en aquellos casos en que el contrbuyenlire
haya incumplidtl, durante los cuatro aos anteriores, otro rconvenio dle
pago suscrito con la Admiristracin Tributaria o cuatndo exist:a
procedimiento erconmtco GooGf:ivo en su contrr.

Los contrihuyentes o responsables a quienes se les alutorice lls


facilidades en cl pago de impuestos con un recotrocimientro de deudia,
dicho docurnento ser ttulo ejecutivo suficiente para el cobro judicial dlg
la deuda pendiente,,

En el convenio deber estblecGlrse que si no se cunrple con llos importerrs


y las condicioners fEiadas GltT la resoluc,inr quedlar sin efeeto eN convenilo
y cualquier exoneracimr o rehaja de nnrulta que sie hubiere artrfizado.

COfuENTARTO:

Los cambios a este artculo, cons,sten en lo siuiente:


a) Lafacilidad de pago que antes era de l2 mttses, ahora se r?xtiende a lB meses.
b) No se otorga facilidades de pago en los casos de impuestos percibiclos o retenilos o
el Impuesto al Valar A,gregado,,
c) La Administracin 'T?ibutaria ltuede concedl.er facilidades ,le pago, aando se trate, de
cobro de tributos por la va ec:orumico coactiva. Se estable,ce qr" un rnateria pernzl, la
facilidad de pag<t se cortcede nicam,ente con autorizaci;n de juez competente:. Se
indica que eru estos co;tos no proc,ede rebaja.
d) S se deseo efectuar el pagct desp,us der yencido el plazo, ante,s de haber sido
notfficado de requerimiento de informacin para audita,ra, puede cele,brar conve,io,de
pag y se aplica el 5A% de re,baja en lps intereses resaretorios y et B:% de la sanein
por mora.
e) No aplican estas r'ebaias en los casos de
ltogos extemporneos de retenciones, y del
IVA.

Cuando la Administu'acin Tributaria detecte que hay riesgs


,ye de,be garantizar el
monto de tt"butos y sanciones. indiga qr,r" ,u con'sidera"que hay rie"sgo, iqr,rlto,
-Se
casos que se haya in,:ttmplido durantet los i aos antzriores otro convenio de pqgo o
cuando exista proceso ec(lnrnico coactivo.

Arculo 36"e reformnra el arliculo 47, el curt qr.reda as:

"Artculo 47. Frescripcim. El rilereclno de la Administraciin Tributarir


para hacer verilicarcionres, aiustes, rer;tificaciones
ro determimaciones
las obligaciones tributarlas, lquidar intereses y multas y exigir de
su
cumplimientr y pago a los contribuyentes o tos responsabrles,
deberli
eiercitarse dentrro det plazo de cuatro (4) aos.

En el rnisrno pla:zo retaciionado en et prrrafo anterior,


Ios contribuyentes cr
los responsablel debern eiercitar su rdsssho rle repeticitrr
rB cuanto a
tro pagedo .Bn execso o iindebidamente
cobrado por concepto de tributosr,,
nteresesr recargos y rnultas. El plazo para
ejerrcitar s, rilerecho d,Er
repeticin previsto en el prrafo anterior, se inicia
a comtar
siguiente a aquill en qre e rearliz el pago inrilehirlo o ee dlesde el drar
constituy erll
saldo en exceso,

El derecho a so'licitar Ia devolr,ein le crdito fiscat defl


lrnpuesto url
valor Agregado rBtl efecllivl o parra acreditar a ,otro$ impuest*s,
prescrihe en cuatro aos, llazo que se inicia a tambirr
contar desde l:r fecha qu*
el contribuyente, comforme la tey'tributaria especficia, puede
primera vez [a devolrcin de dichro crdlito fiscat.rt siolicltar por

COMENruR.TO:

Los cambios son los siguientes;

,44
:i#i:':r1;::;;;:::::,:?:.i! !:*,h? q soticitar ta devotucin det rvA en
en ,uno,*u ta ,ey "t ii'I';:::Z'!r;:Y;::;,#:;:::,f:
.q.ue
crditofiscal. l*:;,ir::,
Es de aelarar que e!' cr(ito
IVA que se acredita a,l mismo
puesfo que lo que- se' incluye fiscal lvA
dentro de ia prisc*ipri,n es -ierecjbo no prescribe,
devalucin o acrecitaru.ient a
i*o i*presto q,we no seo et IA.et a soricit*r su

Artcuro 37"se refornna er artcuro


55,, er cuar queda's:
eArtculo 55' Deetaracin
de incrobrabiilidad. La Adrninistracin
podr, en casos de ecepcinr Tributari:r
y
declarar incobraibles las ohiigaciioies
por razones de economia procesar,
trtuiarias, en tos casos siguientes;r
l' Guando er monto de ra deuda cla
(Q'5'ooo'0o)' siernprei que hasta de cinco mir quetzates;
sie hubieren reratizardo dirigencias
localizar al deudor, sus tenes para
para el pago cle la deuda, o derechos, que pu,edan ser
sin haber obtenido ningrin efecto,ersegudos
monto referid,o comprendc trit*too, positivo. Et
debe rererlrse a r mrsmo interes,es, nuttas
casio v a un nnismo, pe"iooo
circunstancia de una dectara{:oria il"ffiil:::,;
o. r""a:;ffiffi-uffi.on *dente, s*
li:: co,roi** ro oisruesto-en er arrcurr
H,ffi:trsabilidaaes
podrli dectararse ta incobrabiridad,
'' Irfl:n aunque exceda de dichr

a) Guando e:ristiere prioceso


de
por ra parrle de ra obrigacirin concurso re a:reedores o quiebra,
tributari" qu", no-iroo cobnarse;
b) Guando trs ohrigaciones
consiistan en sanciones
deudores tributarlo que apticadas r
presunta s;e declare; r*t"riormente faltezcan o cuya muerte

c) Guando rrs obrigaciones


e irefieran a deudores tributarios
falrecidos o resperctor de qruienes
u ausencia o rnerte prresunta,se hubiere declarado legarmente
ubicacin o rocarizaqin del as como ar, ,oa ca*os que
Jeuaor sea impo=1tte, segn !a
informes

15
fehacientes de la Administracirn Tnibutarria c,uando se produzca la
imposibilidad de la loc;alizacin, ta iincohrabilidad podr scrr
declarad por el Directorio de Ia upr*rintendencia de la
Administlracin Tributariia a instanci de la Administracin
Tributari:r, con base dictrmenes tcnicos; o cuando la,!
obligaciernes se refieran a prsonas jurdicas exttinguidas o
disu+ltas totalrmente, ex:eptuando casos de transforrnacin o de
fusin. El todos llos casors de esta lteral, siempre e{le ilro se haya
ubicado lfiemes o da:rech{rs con los cualc"s pueda hacerse efectivr
la deuda tributaniia. Por eN saldo de! adeudo tributario que no pueda
ser cubfugnto con hienel o derechos rubicrdos o identificadori,
proceder, la declaracin de incobrabilidad;

d) Cuando $e hubEerer producido la presr:ripcin de lar obligacin


I tributariar, en cu:fo caso la incrbrabilidld podr ser declarada de
oficit lFror el Directorrio dle Ia lluperrintendencia de la
Administrracln Tribratariia, a instancia de la Administracin
TributariI, con las,e a clictmenes tcnicol, sin per,iuicio de to
dispuest( en el artculo g6 de este Gdigo,t

COMENruMO.

El csmbio que ruerece la pen menc:ion:ar es que ahora el m,onto qwe la Administrqcin
Tributaria puede declsrar in'cobrable, despus de c',ampl,ir coi los
ltrocedimi,enttos
indicados, es de Q.5 w,til, antes era de 8.2 mit.

Artculo 38,$e adficioral e! art:uro 5z .rff'r c]t cual queda as:

cumplimiento die us deheres tribuliarios fonmatres y ha pagado tg)s


adeudos tributarrios lquidors y e:xigibles. Este drocumento no prejuzga qu*
el contribuyentel hubiere deterrnin?dor su obligacin trlbutaria en forrmr
correcta ni limlfa que lar Administracin Tributaria pueda fiscrlizar dicho,s
perodos.

La Adrrinistracirn Tributaria de{erminar los requisiitos, caractersticas


y
dems eondiciones nercesaria+ para su obtenein. para ll
"E!__-B!azo
la solvencia es de o*ho
siguiente de recibida Ia solieituct-

46
,t
rl
J{
- En caso no pnDceda la emisin de la solvenrcia fiscal, se emitir
{ urra
constamcia eR la que se sealen tos deberes formales o
adeudrs
pendientes de eumplimiento.
J=
r Los Organismos del Estado, susi entidades des,centralizadas
I
o autnomis
y denns entidades estatales que tienen a su cargo la regulacirr,
3 autorizaclm, c'ontrol o fiscailizacin de la prestacin de servicrs
pblieos, establecern la periiodicidad con que el eontriSuyente
I

qre
JI preste tales servicios deber presentar ra solvenciar fisear.
-
i

La solvencia fiscal ser re,qusitro indispensablel paria desempgarse conro


H auxiliar de tra funcin pblilca aduanera y tributaria,
I

La persona inrlividual o iurdiiea que se encuertre registrada en la


H Administraen Tributaria conro persona exenta de algn impuesl',
i

i_ deber obtener la solvencia fiscat cada aiio, para podeir mantenerr


$ actualizado su registro como persona exenta.r,
I

COMENTARTO.
n
El artculo 57 "A" es nuevo e ii,ntroduce el requisito de solveructafiscal-
L La puede solicitar el contribuyente y ,sirve p,ara hacer constar qwe est
al clia can l
cumplimiento de,sws al.eberes tribwtario;r, tanto,formales como con-el pago
I Las personas exentas deben obtener su solven,cia cada
de impwestos.

ao para mantetner
I actualizado su registro corno exentas.

obligacin de contritayentes que presan seruicios pblicos:


I Se establece que los c:ontribuyentes que prest,an servictos pblicos,
los Organism,s,s del
Estado que tienen a su cargo la r,egwlac:in, atorizaciin, iontrol
prestacin de tales servicirts, esta!\lecern
o lafiscaiu** du l,
la periodicidad en la que clichos
c ontr i buy ent es deb en,ore s e ntar s o lvenc i
a fi s c al.
Lo obliga a las empft?sas que ,estn catalogadas como prestaalores
-a-nterior de servicios
pblicos a implemetctar controles i,nternos a fect:o de iumplir con todas sus
obligaciones tributarias, ld q'ue s? interpreta qlte e,l Orani"tmo det istado
correspondiente, esta'r requiriendo ,la soh,encia y se iinterpeta que se tendran
problemas de autoriza'.cin si existiese insolvencia.

47

,,J