You are on page 1of 1

5 4 3 2 1

Remove
JITFO C1 390pF JITFN Change R4,R5,R6,R8,R12 from ik to R 74H04
TP3

100k V1P4
R16 100k 1 -22V
TP2 R3 750k 1 AC1

0.1uF
2 2
RFV33 R4 R Y1 3 AC2
R5 R XI XO 3 GND
4 4
R6 R +5V

20pF

CB15
5

www.DataSheet4U.com
Add CE1 10uF R8 R 5 RMT
6 6
CB16 R12 R L42 C10 27MHz C11 7 VSTB
R13 1k 33pF 33pF 7 VSCK

C4
8 8

0.1uF
CB18
0.1uF 2.7uH VSDA

R7
15k
9 9
PIC_LED

XO
R35 SBY

1000pF
10

XI
CE1 V18 DV33 1K 10 5SB

0.1uF

0.1uF

0.1uF
11 11
10uF/16V C5
C2 1000pF CN7

0
0
+
C3 2200pF C VFD 2.0MM

C6

RGB_SWITCH
R14

MIC_ON/OFF
0.47uF 0805
C9 0.1uF

C7

C8

MUTE_DAC
CB19
R10 OPO R11 0 ADIN Add LC circuit

0.033uF

0.047uF

0.047uF
RFV33

RFV33

HSYNC#
TP4

RESET#

ASDAT2
ASDAT1
ASDAT0

VSYNC#
PIC_LED#
ASPDIF
680k

Y6
Y5

Y4

Y3

Y2

Y1
1uF
0.1uF

0.1uF

ALRCK
R20
R21

ABCK
ACLK
D D
OP- DV33

1uF
VREFN

VREFP

FS0
FS1
TP5 L11

DACVDD3

DACVDD3
DVD_LED VSTB

VREFN
OP+

0.1uF
1 1

RFV33

RFV33
TP6 1 CD_LED 1 VCLK
DACVDD3 2 2

RFV18
XTALI
2 2

JITFO
JITFN
R15 C74 CB20 PIC_LED VDAT

VREFP
C12

C13

C15

C16

C17

C18

C19
Change C3 from C to 2200pF 3 3 3 3
R18 R 680k 2200pF C20 ?uF FB O/P_KEY GND

C14
Change C2 from 0.1uF to C 4 4 4 4
R17 R19 0.1uF CB17 + CE15 PLAY-KEY +5V

C21
Change R10,r15 from 750k to 680k 5 5 5 5
150k 150k V1P4 6 STOP_KEY 6 +5V
Change R17,R19 from 390k to 150k 6 RMT 6 GND
R22 1 Add C74 2200pF 0.1uF 10uF/16V 7 7
SP- SPP- 7 +5V 7 RMT
8 8 8 8

256
255
254
253
252
251
250
249
248
247
246
245
244
243
242
241
240
239
238
237
236
235
234
233
232
231
230
229
228
227
226
225
224
223
222
221
220
219
218
217
216
215
214
213
212
211
210
209
208
207
206
205
204
203
202
201
200
199
198
197
196
195
194
193
9 GND 9 8.8V
9 9
DV33 CN8 CN8

S_VCM

JITFO
RFGC
OSN

YUV4/G
RFRPAC
RFRPDC

S_VREFN
IREF

OSP
CEQN

RFGND
CEQP

CRTPLP
HRFZC

S_VREFP
ADCVSS

LPFOP
LPFIN
LPFIP
LPFON

JITFN

XTALO
IDACEXLP
PLLVSS

XTALI

MC_DATA
DVSS

DVSS
ACLK
ABCK
ALRCK

SPMCLK

YUV6/R
YUV5/B
DACVSSA

DACVDDA
YUV3/CVBS
DACVSSB
YUV2/C
DACVDDB
YUV1/Y
DACVSSC
AVDD3

RFVDD3

ADCVDD3

PLLVDD3

RFVDD18
RFGND18
SPDIF

ASDATA4
DVDD18
ASDATA3
ASDATA2
ASDATA1
ASDATA0

DVDD3
SPBCK/ASDATA5
SPLRCK
SPDATA

HSYNC/V_ADIN2
YUV7/ASDATA5
VSYNC/V_ADIN1
DVDD3
LED,2.0MM LCD,2.0MM
V18 VCC
V18
FB 1
L17 RFV18 B C23 1uF AGND Y0 TP8 R23
2 DVDA YUV0/CIN 192
CB24 A C24 1uF 3 191 FS
D C25 1uF DVDB FS
4 DVDC VREF 190
0.1uF C C26 1uF 5 189 DACVDD3 10
RFO C27 1UF DVDD DACVDDC DQ16 R25 +5V
6 DVDRFIP RD16 188
7 187 DQ17 C29
TP15 DVDRFIN RD17
DV33 R1 10k LIMIT C R26 0 8 186 DQ18 CE19 +
D R27 0 MA RD18 DQ19 0.1U 1.8k
9 MB RD19 185
DQS1 R32 0 LIMIT A R28 0 10 184 DQ20 100uF/16V
B R29 0 MC RD20 DQ21
11 MD RD21 183
TCK STBY SUBA 12 182
TP16 SA DVDD3 Change R15 from 1.5k to 1.8k
TDO TRCLOSE SUBB 13 181 DQ22
TP17 SB RD22
TDI TROUT SUBC 14 180 DQ23
TP18 SC RD23 RMT
TMS TRIN SUBD 15 179 DQM2 IR R24 10
TP19 SD DQM2
16 178 DQM3
C28 1UF CDFON DQM3 DQ24 C22
17 CDFOP RD24 177
E 18 176 DQ25 100pF
TP22 TNI RD25
F 19 175
TP23 TPI DVSS
MDI1 20 174 DQ26
V1P4 MDI2 MDI1 RD26
21 MDI2 DVDD18 173

U4
V2P8 V20 LDO2 22 172 DQ27
CB23 + CE18 LDO1 LDO2 RD27 DQ28
C 23 LDO1 RD28 171 C
CB21 + CE16 CB22 + CE17 RFV33 24 170 DQ29 GND
SVDD3 RD29 GND [ 1,2,3,4,5 ]
0.1uF 47uF/16V CB25 RFOP 25 169 DQ30
0.1uF 47uF/16V 0.1uF 47uF/16V CSO/RFOP RD30
1 2 RFON 26 RFLVL/RFON RD31/ASDATA5 168 DQ31 AVCC
0.1uF JP1 27 167 AVCC [ 1 ]
SGND DVDD3 V18
V2P8 28 166 MA4 V18 [1]
TP28 V2REFO RA4 DV33
V20 29 165 MA5 DV33 DV33 [1]
TP29 V20 RA5

MT1389
V1P4 30 164 MA6 URST#
TP30 VREFO RA6 URST# [1]
FEO 31 163
TEO FEO DVSS MA7 VCC
1 2 32 162 VCC [1]
JP2 TEZISLV TEO RA7
TP31 33 TEZISLV DVSS 161
C30 OPO 34 160 MA8 DV33A L38 FB POWER
OP_OUT RA8
OP- 35 OP_INN Pin assignment version 1.5 RA9 159 MA9
0.1uF OP+ 36 158 MA11
DMO OP_INP RA11 DCKE
37 DMO CKE 157
AVCC FMO 38 156 DCLK Y[1..6]
FMO RCLK TP33 HSYNC# Y[1..6] [4]
C31 R36 R37 TROPEN 39 155 HSYNC#
L20 V1P4 C R R TROPENPWM DVDD3 DCLKB TP32 VSYNC# [4]
40 PWMOUT1/V_ADIN9 RCLKB 154 VSYNC# [4]
R38 R TRO 41 153 FS0
TRO RVREF/V_ADIN3 FS0 [4]
HD60-24SMD C33 + CE20 C32 C FOO 42 152 FS1
FOO DVDD18 FS1 [4]
FB0.1uF ADIN 43 151 MA3 RGB_SWITCH
USB_VSS RA3 RGB_SWITCH [4]
1 GND 100uF/16V Change R37 from 0 to R USBP 44 150 MA2
V20 Change R38 from 0 to R FB USBM USBP RA2 MA1
2 45 USBM RA1 149
3 AVCC1 Change C32 from 15nF to C L19 USBVDD 46 148 VIDEO INTERFACE
E DV33 USB_VDD3 DVSS
4 C34 Change PIN 47 from LIMIT to ADIN ADIN 47 147 MA0
F TP36 FG/V_ADIN8 RA0
5 0.1uF C36 TDI 48 146 MA10
D TMS TDI/V_ADIN4 RA10 BA1 A[0..21]
6 49 TMS/V_ADIN5 BA1 145 A[0..21] [3]
HEADER 24 SMD0.5 TOP

7 A 0.1uF TCK 50 144 AD[0..7]


B TCK/V_ADIN6 DVSS AD[0..7] [ 3 ]
8 TDO 51 143 BA0 PRD# PRD#
C TDO/V_ADIN7 BA0 CS# PWR# [3]
9 52 DVDD18 RCS 142 PWR# [3]
10 RFO A2 53 141 PCE#
GND V18 IOA2 DVDD3 PCE# [3]
TOP

11 A3 54 140 RAS#
MDI1 2 A4 IOA3 RAS CAS# FLASH
12 55 IOA4 CAS 139
13 GND USBVDD A5 56 138 WE# MA[0..11] MA[0..11] [3]
IOA5 RWE
14 R31 10 C A6 57 IOA6 DQM1 137 DQM1 DQ[0..31]
DQ[0..31] [3]
15 LD_CD CB26 A7 58 136 DQS1 BA[0..1]
LD_DVD IOA7 DQS1 BA[0..1] [3]
16 A8 59 135 DQ8 Change the LIMIT singal
GND 1 3 HIGHA0 RD8
B
17 L21 B C E 0.1uF A18 60 IOA18 DVSS 134 from PIN 46 to PIN136 DQM[0..3]
DQM[0..3] [3] B
18 R30 10 A19 61 133 DQ9 DCLK
AVCC1 IOA19 RD9 DCLK [3]
19 10uH
Q4 2SB1132 62 DVSS RD10 132 DQ10
20 MDI2 63 131 DQ11 DCKE
APLLCAP RD11 DCKE [3]
F+

IOA21/V_ADIN0
21 2 2SB1132 C35 64 130 DQ12 CAS# [3]
F- APLLVSS DR12 CAS#
22 1 LDO2 129 DQ13 RAS#
T- RD13 RAS# [3]
APLLVDD3

23 3 CE21 1500pF WE#


T+ WE# [3]

DVDD18

DVDD18
CS#
HIGHA7
HIGHA6
HIGHA5
HIGHA4
HIGHA3

HIGHA2
HIGHA1

24
DVDD3

DVDD3

DVDD3

DVDD3
CS# [3]

UP1_2
UP1_3
UP1_4
UP1_5
UP1_6
UP1_7
UP3_0
UP3_1
UP3_4
UP3_5

DQM0
IOA20

+
47uF/16V
DVSS

DVSS

DVSS

DVSS
DQS0
IOWR

PRST

RD15

RD14
IOOE
IOCS

UWR
IOA1

IOA0

INT0
URD

RD7

RD6
RD5

RD4
RD3

RD2
RD1
RD0
AD0
AD1
AD2
AD3

AD4
AD5
AD6

AD7
ALE
A16

A17

ICE
L22 R39 10

IR
LDO_AV33
HA1 10uH

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
R41 10 parameters changed FB MEMORY
Q5 as following. L23
DV33A
+ CE22 EDITED BY ZHOUQIJUN V18
3 2SB1132 47uF/16V SCL [3]
2003.12.11 SCL
1 LDO1 SDA [3]
IC AM5668s AT5665H DV33A SDA
2
R133,R187 R 0 CB27 CB28 CB29 CB30 CB31
ML_1742

DMSO R52,53,188,60,134 DV33A IIC

DVD_LED#
CD_LED#
0 R 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF
F- R46 47K 20K

URST#
PWR#

DQM0
VSTB
PCE#

DQ15

DQ14
VSCK

VSDA
PRD#

R47 43K 18K ASDAT[0..2]

RXD
SDA
SCL
AD0
AD1
AD2
AD3

AD4
AD5
AD6

AD7

DQ7

DQ6
DQ5

DQ4
DQ3

DQ2
DQ1
DQ0
TXD
A16
A15
A14
A13
A12
A11

A10

A20

A21

A17

ASDAT[0..2] [5]
A1

R42,R45 0 1R0
A9

A0

CB32 CB33 CB34

IR
TP39 TP40 F+ R51,R56 R 20K R52 10k ALRCK ALRCK [5]
R52 R57 R57 22K R R173 0.1uF 0.1uF 0.1uF DV33 ACLK
ACLK [5]
R42 R43 R188 TP TP 0 R R44 R45 R49 43K 15K 1k 0
1K
R40

R48
ABCK
1 1 0 1 1 ABCK [5]
U5 ASPDIF
FOSO R46 33K FOO R174 ASPDIF [5]
T- 15 14 R133 R SP- TRSO R47 33k TRO V18 VCC R CB35 CB36 CB37 RESET#
VOTK+ VOFC+ FMSO R49 15k FMO RESET# [ 4,5 ]
16 VOTK- VOFC- 13

2
4
6
8
DVD_LED

SL+ 17 12 SP-/+ R60 0 DMSO R50 10k DMO 0.1uF 0.1uF 0.1uF
TP43
CD_LED

SL- VOLD+ VOSL+ SP+/- CN6 RN1


TP45 18 11 MUTE_DAC
VOLD- VOSL- LOAD+ R134 0 SL+ 10Kx4 MUTE_DAC [ 5 ]
19 VCC OUT5+ 10 2
T+ 20 9 LOAD- C37 C38 C39 C40 SL- 1
VNFTK OUT5- R187 R SP+
MO_VCC 21 PVCC2 VCC 8 MO_VCC AUDIO INTERFACE
RN3 330pF 330pF 0.1uF 0.015uF 2P, 2.0mm, CN4 JJ5 DV33
30 29 1 10Kx4 2 V1P4 SPP- 1 DV33 2 1 USBP
3
5
7
G2 G1 TROPEN LOAD- SP+ 4 DVD_LED# USBM
A 3 4 5 3 4 3 A
22 7 5 6 TRCLOSE LOAD+ LIMIT CD_LED# URST# 6 5
R51 20k FMSO PREGND REV DV33 TROUT 4 2 PIC_LED#
Protect
CB40 CB41 CB42 CB43
23 VINLD FWD 6 7 8 3 1
24 5 R53 0 DMSO R54 10k
CTK2 VINSL- R55 10k TRIN 2 SP/4P,2.0 m/m 3x2 0.1uF 0.1uF 0.1uF 0.1uF
25 CTK1 VNFFC 4 1
TRSO 26 3 R56 0 CON2.0-6
C41
150pF
V1P4
STBY
27
28
VINTK
BIAS
STBY
CF2
CF1
VINFC
2
1 FOSO C42
Chang the TRIN&TROUT pull
high power from 5V to 3V3
C44
0.1uF
J9
TRAY IN / OUT,5P,2.0 m/m
DV33
J3 USB/DOWNLOAD
C43 150pF 4
0.1uF MO_VCC RxD 3

R58
ICAT5665
+ CE23
TxD 2
1 MediaTek Incorporation
47uF/16V Title
10k
C46 VCC L24 MO_VCC
COMMOND89_1200_V1
0.1uF Size Document Number Rev
C RF&MEPG 1.0
FB
Date: Friday, December 26, 2003 Sheet 2 of 5
5 4 3 2 1