You are on page 1of 4

2Kor 11:16-33

Kereszthivatkozások
Protestáns Újfordítás

11:22
Fil 3:4-6 Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki úgy gon-
dolja, hogy testben bizakodhat, én méginkább: nyolcadik napon metél-
tek körül, Izráel népéből, Benjámin törzséből származom, héber a hébe-
rek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az
egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából feddhe-
tetlen voltam.
11:24
5Móz 25:3 De csak negyvenet verethet rá, többet nem, mert ha ennél több ütést
méret rá, akkor szemed láttára gyalázzák meg atyádfiát.
ApCsel 16:22 Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az elöljárók pedig letépették
ruhájukat, és megbotoztatták őket.
11:32-33
ApCsel 9:23-25 Amikor pedig már jó néhány nap eltelt, a zsidók elhatározták, hogy vé-
geznek vele. Saulnak azonban tudomására jutott a merénylet terve.
Még a kapukat is éjjel-nappal őrizték, hogy megölhessék; de a tanítvá-
nyok elvitték, és éjjel a városfalon lebocsátották egy kosárban.

Gyál 2010. augusztus 5. 1/4


2Kor 11:16-33
David K. Lowery: Pál második levele a korinthusiakhoz, A Biblia ismerete VII.
KIA, Bp. 1998.
C. Apostoli ismertetőjelek (11:16-12:10)1
Mint a legtöbb ember, a korinthusiak is nehezen tudták felfogni azt az igazságot,
hogy az isteni mérce gyökeresen eltér a világitól. Pál megpróbálta ezt világossá
tenni korábbi levelében a kereszt üzenetével kapcsolatban: Isten bölcsessége bo-
londság a világnak2. De ha a korinthusiak ragaszkodtak a világi nézőponthoz, ak-
kor kénytelen maga is ehhez a szemlélethez alkalmazkodni. … Igyekszik rávezetni
őket annak felismerésére, hogy az isteni megbízatást nem az emberi nagyság, ha-
nem az emberi gyengeség fényében kell látni. Egy apostol ismertetőjelei ugyan-
azok, mint Krisztus ismertetőjelei, beleértve a gyengeséget és a szenvedést 3.
11:16-18 A Péld 26:54 tanácsát követve Pál megint a balga korinthusiak balgasága
szerint válaszol. Már korábban kérte őket, hogy viseljenek el tőle „egy kis esztelen-
séget”5; most ismét ezt kéri. Nem azért teszi ezt, mintha ezt a megközelítést tartaná
a legjobbnak, hanem szükségszerűségből, hiszen a korinthusiak eltűrték és szíve-
sen fogadták a hamis apostolokat. A hamis apostolokat külső tulajdonságaik és ön-
dicsőítésük miatt fogadták be. … Az „esztelen” … jelentése „tudatlan”, nem … „os-
toba”. … Pál … dicsekedésében nem az Úr szerint beszélt, hiszen az Úr sohasem
védte meg magát így. De Pál ezt választotta, bár nem szívesen.
11:19-21a Az az irónia, ami ezekben a versekben található, szinte már a gúny hatá-
rát súrolja. Az iróniát csupán Pálnak az a szándéka mérsékli, hogy helyreigazítsa
ezt az eltévedt gyülekezetet. … Az „élősködik” szó jelentése „elpusztít”, mint egy
parazita. … Jézus vádolta a törvényeskedő farizeusokat ugyanezzel a telhetetlen
magatartással6. … „ehhez mi gyengék voltunk”: Ő úgy mutatkozott be a korinthusiak-
nak, mint aki szolgálni akar nekik és Krisztusnak, egyetlen Uruknak7.

1 IV. Buzdítás (10:1-13:10)


2 1Kor 1:18-25 „Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de ne-
künk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert meg van írva: „Elvesztem a bölcsek bölcsességét, és
az értelmesek értelmét elvetem.” Hol a bölcs? Hol az írástudó? Hol e világ vitázója? Nem tette-e
bolondsággá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte
meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az igehirdetés bolondsága által üdvözít-
se a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a meg -
feszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság,
de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten ereje és az Isten böl-
csessége. Mert az Isten „bolondsága” bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten
„erőtlensége” erősebb az emberek erejénél.”
3 2Kor 13:4 „Mert ha meg is feszíttetett erőtlenségből, él az Isten hatalmából, és ha mi erőtlenek
vagyunk is őbenne, élni fogunk vele együtt az Isten hatalmából közöttetek.”
vö. Ézs 53:3-4 „Megvetett volt, és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfia, betegség ismerője. El-
takartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele. Pedig a mi betegségeinket viselte, a
mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínozta.”
Mk 9:12 „Ő pedig így válaszolt: „Illés valóban előbb jön el és helyreállít mindent. Akkor viszont
miért van megírva az Emberfiáról, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része?”
4 „Felelj meg az ostobának a bolondságához illően, hogy ne tarthassa magát bölcsnek.”
5 2Kor 11:1 „Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt viseljetek el engem is.”
6 Mk 12:40 „felemésztik az özvegyek házát, és színlelésből hosszan imádkoznak: ezekre vár a legsú-
lyosabb ítélet.”
7 2Kor 4:5 „Mert nem önmagunkat hirdetjük, hanem Krisztus Jézust, az Urat, önmagunkat pedig
mint szolgáitokat Jézusért.”

Gyál 2010. augusztus 5. 2/4


2Kor 11:16-33
11:21b-22 … Izraelitaként Pál Benjámin törzsén keresztül vezette le származását 8.
Ábrahám utódaként körülmetélték a 8. napon 9. De ami fontosabb volt: Pál Ábra-
hám utóda volt a hitben is 10. Emberi szempontból Pál ajánlólevele kifogástalan
volt11.
11:23 … Érvelése a mennyiségi „szolgálat” mentén halad, ami önmagában is nevet-
séges mérce12. Pál érzékelte, hogy milyen nevetséges ez az összehasonlítás …, de a
korinthusiakat annyira lekötötték az összehasonlítások, hogy kénytelen volt így
tenni.
Pál szolgálatának hatékonyságával és munkaterületének nagyságával egyetlen
apostol, sőt apostoli csoport sem versenyezhetett 13. Megdöbbentő, hogy miközben
Pál felsorolja, mi mindent ért el, nem azokra a dolgokra irányítja a figyelmet, ami -
ket szolgálata sikereinek lehetne tartani, hanem kudarcaira. Nem említi meg pl.
azokat az időket, amikor láthatóan isteni erők működtek általa, mint pl. Efézusban
14
, hanem ehelyett feljegyzi azokat az eseteket, amikor teljesen kilátástalannak tűnt
a helyzete. Urához hasonlóan, aki Isten dicsőségét szenvedésében és halálában tük-
rözte vissza15, Pál is szenvedéseivel és gyengeségeivel dicsekedett16.
Azok a részletek, melyeket itt Pál szolgálatával kapcsolatban említ, bizonyítják,
mennyire töredékes az Apostolok Cselekedeteiben róla szóló életrajzi leírás. …
11:24 … A 39 ütés önmagában is halált eredményezhetett, a Misna szerint ui. a
büntetés (megkorbácsolás) végrehajtója nem volt felelős az áldozat haláláért (Mak-
koth 3:12).
11:27 A veszélyekkel való együttélés mellett számtalanszor vállalt nélkülözést
apostoli szolgálata során. Nem könnyen döntött úgy, hogy nem fogad el szolgála-
táért anyagi támogatást. Éjjel-nappal dolgozott 17, hogy ne legyen terhére senkinek
saját szükségleteivel18.

8 Fil 3:5 „nyolcadik napon metéltek körül, Izráel népéből, Benjámin törzséből származom, héber a
héberek közül, törvény szempontjából farizeus,”
9 1Móz 17:9-14 „Majd ezt mondta Isten Ábrahámnak: Te pedig tartsd meg szövetségemet, meg
utódaid is nemzedékről nemzedékre! Így tartsátok meg szövetségemet, amelyet veletek és utódai-
tokkal kötök: metéljenek körül nálatok minden férfit! Metéljétek körül szeméremtestetek bőrét, ez
lesz a veletek kötött szövetségem jele. Nyolcnapos korában körül kell metélni nálatok minden fiú-
gyermeket nemzedékről nemzedékre, akár a házban született, akár pénzen vásárolták valami ide-
gentől, aki nem a te utódaid közül való. Körül kell metélni azt is, aki a házban született, azt is,
akit pénzen vásároltak. Ott lesz az én szövetségem a testeteken örök szövetségként. A körülmeté-
letlen férfi, akinek nem metélték körül szeméremteste bőrét, az irtassék ki népe közül, mert elutasí -
totta szövetségemet.”
10 vö. Róm 4:16 „Azért adatott tehát az ígéret a hit alapján, hogy kegyelemből legyen, és így bizo-
nyos legyen az ígéret Ábrahám minden utóda számára: nem csak a törvény alatt élőknek, hanem
az Ábrahám hitét követőknek is. Ő mindnyájunk atyja”
11 vö. Fil 3:4-6 „Pedig nekem lehetne bizakodásom a testben is. Ha másvalaki úgy gondolja, hogy
testben bizakodhat, én méginkább: nyolcadik napon metéltek körül, Izráel népéből, Benjámin tör-
zséből származom, héber a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjá -
ból az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából feddhetetlen voltam.”
12 vö. 1Kor 3:13 „az a nap fogja világossá tenni, mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a
munkája nyilvánvalóvá lesz; és hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni.”
13 vö. 1Kor 15:10 „De Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, és hozzám való kegyelme nem lett hi-
ábavaló, sőt többet fáradoztam, mint ők mindnyájan; de nem én, hanem az Istennek velem való ke-
gyelme.”
14 ApCsel 19:11 „Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által;”
15 Jn 13:31 „Amikor kiment, így szólt Jézus: „Most dicsőült meg az Emberfia, és az Isten dicsőült
meg őbenne;”
16 vö. Gal 6:14 „Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus ke-
resztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára.”

Gyál 2010. augusztus 5. 3/4


2Kor 11:16-33
11:28-29 … Ezek a versek jelentik a csúcspontot szenvedéseinek felsorolásában. A
másokért és nem önmagáért való aggódás súlyosan ránehezedett. … „Ki erőtlen,
hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen?”: Ha valaki bűnt követett el, Pál annyira
együtt érzett a bűnössel, hogy ő is átérezte a bűnös cselekedet következményét.
„Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is?”: Dávid bűnös állapotát Isten kezének súlya
alatt a „nyári hőség”-hez hasonlította19. Lehet, hogy ez késztette Pált a hasonlóan
szemléletes „égnék” kifejezés használatára, amelyet újból és újból átélt, valahány-
szor egy testvér rossz útra tévedt.
11:30 Pál átvette a korinthusiak és a hamis apostolok mércéit, de feje tetejére állítot-
ta azokat. Szenvedéseinek felsorolása aligha volt olyan olvasmány, amire számítot-
tak. … Pál gyakran beszél arról, hogy ő „gyenge” 20 és „gyengeségek” veszik körül.
Ám Pálnak ez „dicsekedés” volt, nem pedig kitalált vagy ironikus beszámoló. …
Azzal dicsekedett, hogy hasonlít a szenvedő Szolgához. Ez természetesen merész
kijelentés volt, bár aligha fogták fel jelentőségét a hamis apostolok és a korinthusi
világias hívők21.

17 1Thess 2:9 „Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és vesződségünkre: éjjel és nap-


pal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek az Isten evangéli-
umát.”
18 2Thessz 3:8 „nem éltünk senkinél ingyen kenyéren, hanem fáradsággal és vesződséggel dolgoz-
tunk éjjel és nappal, nehogy valakit is megterheljünk közületek.”
19 Zsolt 32:4 „Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben.”
20 2Kor 11:21.29 „Szégyenkezve szólok, minthogy ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merész
valamiben, esztelenül szólok, merész vagyok én is. … Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is
erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is?”
2Kor 12:10 „Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúsá-
gokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban; mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős.”
2Kor 13:4.9 „Mert ha meg is feszíttetett erőtlenségből, él az Isten hatalmából, és ha mi erőtlenek
vagyunk is őbenne, élni fogunk vele együtt az Isten hatalmából közöttetek. … Mert örülünk, ha
mi erőtlenek vagyunk, ti pedig erősek vagytok. Könyörgünk a ti épülésetekért.”
21 1Kor 3:3 „mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek,
nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e?”

Gyál 2010. augusztus 5. 4/4